(Ново) Страницата се актуализира. Актуален списък на наименованията на административните услуги можете да видите тук.

Можете да изтеглите указания за необходимите документи и формуляри за попълване в "необходими документи" и "бланка за подаване".

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

такса

ОА 1.1

Съставяне на Актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

/необходими документи/ /бланка за подаване/

чл. 68 ,ал.1, чл.70,ал.1,чл. 71 от Закон за държавната собственост;
чл.102,ал.2,във връзка с чл.103,ал.2, чл.104,ал.1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост

14 -30 дни
/ чл.57,ал.1 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

Не се дължи такса

ОА 1.2

Съставяне на Актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и други за недвижими имоти в/извън регулационни планове на населените места

/необходими документи/ /бланка за подаване/

чл. 68 ,ал.1, чл.70,ал.1,чл. 71 от Закон за държавната собственост;
чл.102,ал.2,във връзка с чл.103,ал.2,
чл.104,ал.1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост

14 -30 дни
/ чл.57,ал.1 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

Не се дължи такса

ОА 1.3

Съставяне на Актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

/необходими документи/ /бланка за подаване/

чл. 68 ,ал.1, чл.70,ал.1,чл. 71 от Закон за държавната собственост;
чл.102,ал.2, от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост
чл.27,ал.9 и ал.10 от Закон за собствеността и ползване на земеделските земи

14-30 дни
/ чл.57,ал.1 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

Не се дължи такса

 

ОА 1.4

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи в интерес на физически и юридически лица, от архив „Държавна собственост”

/необходими документи/ /бланка за подаване/

чл.70,ал.1,чл. 77 от Закон за държавната собственост; чл. 57 от Административнопроцесуален кодекс

 

14-30 дни
/ чл.57,ал.1 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

Чл.32,ал.1т.3 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители/2,50 на страница/

 

ОА 1.5

Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени Актове за държавна собственост

/необходими документи/ /бланка за подаване/

чл.71,ал.3,чл. 72,ал.3, чл.74,ал.2 от Закон за държавната собственост;
чл.104, ал. 4; чл. 10, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост във връзка с чл. 6, ал. 1 и 2; чл. 58, ал. 3 във връзка с чл. 42, ал. 1; чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 1; чл. 77, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 и чл. 73, ал. 1; чл. 82, ал. 3 във връзка с чл. 80, ал.1, чл. 85, ал. 6 във връзка с чл.84, ал.2

14-30 дни
/ чл.57,ал.1 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс

Не се дължи такса

ОА 1.6

Отбелязване на действия по управление , и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставени актове за държавна собственост

/необходими документи/ /бланка за подаване/

Чл.73 от Закона за държавната собственост

14-30 дни
/ чл.57,ал.1 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

Не се дължи такса

ОА 1.7

Справки по регистри и книги за имоти-частна и публична държавна собственост

/необходими документи/ /бланка за подаване/

Чл.77 от Закона за държавната собственост

До 7 дни
/ чл.57,ал2 от Административно процесуалния кодекс/

 

ОА 1.8

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот

/необходими документи/ /бланка за подаване/

Чл.587,ал.1 от Граждански процесуален кодекс
Чл.77,чл.82а от Закона за държавната собственост

До 7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

Тарифа по чл.82а от закона за държавната собственост

ОА 1.9

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

/необходими документи/ /бланка за подаване/

чл.72,ал.2 от Закон за държавната собственост;
чл.104, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост 

14-30 дни
/ чл.57,ал.1 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

Не се дължи такса

ОА 1.10

Издаване на заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без oснование, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

/необходими документи/ /бланка за подаване/

Чл.80, ал. 1 и 2 от Закона за държавната собственост

14-30 дни
/ чл.57,ал.1 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

Не се дължи такса

ОА 1.11

Издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите- държавна собственост.

/необходими документи/ /бланка за подаване/

Чл.77и чл.82а от Закона за държавна собственост

 

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс

Тарифа по чл.82а от закона за държавната собственост

ОА 1.12

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

/необходими документи/ /бланка за подаване/

Чл.77и чл.82а от Закона за държавна собственост

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

Тарифа по чл.82а от закона за държавната собственост

ОА 2.1

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

/необходими документи/ /бланка за подаване/

Чл.124,ал.3,ал.4 и ал.7 от Закона за устройство на територията

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

Не се дължи такса

ОА 2.2

Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

/необходими документи/ /бланка за подаване/

Чл.135,ал.1, ал.3 ,във връзка с чл.124,ал.4 от Закона за устройство на територията

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

Не се дължи такса

ОА 2.3

Разрешаване изработване на план-извадка от подробен устройствен план

/необходими документи/ /бланка за подаване/

Чл.133,ал.1 от Закона за устройство на територията

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

Не се дължи такса

ОА 2.4

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

/необходими документи/ /бланка за подаване/

Чл.141,ал.6 и чл.143,ал.2 от Закона за устройство на територията

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

Чл.28,ал.1 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители

ОА  2.5

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

/необходими документи/ /бланка за подаване/ /формуляр/

Чл.145,ал.2 и чл.143,ал.2 от Закона за устройство на територията

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

Чл.28,ал.4 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители

 ОА 2.6

 

Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

/необходими документи/ /бланка за подаване/ /формуляр/

Чл.148,ал.3 от Закона за устройство на територията

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

Чл.29,ал.2 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители

ОА 2.7

Одобряване на инвестиционен проект- заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване

/необходими документи/ /бланка за подаване/ /формуляр/

Закона за устройство на територията -Чл.145, ал.5; §184,ал.7 от ПЗР

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

Чл.28,ал.7 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители

ОА 2.8

Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

/необходими документи/ /бланка за подаване/

Чл.145, ал.2 от Закона за устройство на територията във връзка с ал. 4 и чл. 154, ал. 5

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

Чл.28,ал.8 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители

ОА 2.9

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

/необходими документи/ /бланка за подаване/

Чл.150,ал.1 от Закона за устройство на територията

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

Не се дължи такса

ОА 2.10

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

/необходими документи/ /бланка за подаване/

Чл.150,ал.1, чл. 145, ал.2 и чл. 148, ал. 3; чл. 150, ал. 4 от Закона за устройство на територията

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

Чл.28,ал.6; чл.29,ал.2 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители

ОА 2.11

Презаверяване на разрешение за строеж

/необходими документи/ /бланка за подаване/

Чл.153,ал.3 и ал.4 от Закона за устройство на територията

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

чл.29,ал.4 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители

ОА 2.12

Отразяване на забележки към издадено разрешение за строеж при изменение в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал.2, т.5,6,7 и 8 от Закона за устройство на територията /заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж /

/необходими документи/ /бланка за подаване/

Чл.154, ал.5 от Закона за устройство на територията

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

Не се дължи такса

ОА 2.13

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществени промени в одобрения инвестиционен проект

/необходими документи/ /бланка за подаване/ /формуляр/

Чл.175, ал.1,2 и 5 от Закона за устройство на територията

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

чл.28,ал.9 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители

ОА 2.14

Регистриране на технически паспорт на строеж

/необходими документи/

Чл.176а, ал. 5 от Закона за устройство на територията

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

Не се дължи такса

ОА 2.15

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

/необходими документи/ /бланка за подаване/

Чл.177, ал.3 от Закона за устройство на територията

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

Не се дължи такса

ОА 2.16

Издаване на скици от съхраняваните в архива на областната администрация

/необходими документи/

§ 3 от ДР на Закона за устройство на територията

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

чл.33 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители

ОА 2.17

Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство

/необходими документи/ /бланка за подаване/ /формуляр/

§ 3 от ДР на Закона за устройство на територията

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

чл.32,т.2 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители

OA2...

Позволително за ползване на лечебните растения

необходими документи, заявление(образец)

Закон за лечебните растения - чл. 22, т. 3

до 5 дни /Чл. 35 от /Чл. 35 от Закон за лечебните растения

За услугата се заплаща такса Дължимите такси при осъществяване на ползването са определени в чл. 1 от Тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост.

I

Издаване на удостоверение за осигурителен доход /УП 2/

/необходими документи/ /бланка за подаване/ /формуляр/

Кодекс за социално осигуряване;
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж;
Закон за администрацията

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

II

Издаване на удостоверение за трудов и/ или осигурителен стаж на осигурявани лица /УП 3/

/необходими документи/

Кодекс за социално осигуряване;
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж;
Закон за администрацията

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

III

Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга.

/необходими документи/ /бланка за подаване/

§1,т.2,б.”Г” от ДР на Закона за администрацията

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

IV

Предоставяне на достъп до обществена информация

/необходими документи/

Чл.24 от Закона за достъп на информация

7-30 дни
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ