АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

(Ново) Страницата се актуализира!

  Номер

 

Вид услуга

Уникален идентификатор

Наименование

Описание

Бланка

При подаване за услугата

1

Услуга

2134

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

2

Услуга

2133

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

3

Услуга

1974

Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и / или за обекти с регионално значение.

Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община.

4

Услуга

1979

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността.

5

Услуга

1968

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж.

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж.

6

Услуга

1981

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и/или обекти с регионално значение

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община.

7

Услуга

1967

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община.

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община.

8

Услуга

1961

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение.

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение.

9

Услуга

1980

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

10

Режим

2469

Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост.

Правото на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти - държавна собственост се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител.

Номер

Вид услуга

Уникален идентификатор

Наименование

Описание

Бланка

При подаване за услугата

11

Услуга

1978

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост".

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост".

12

Услуга

2

Предоставяне на достъп до обществена информация

Предоставяне на достъп до информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

13

Услуга

1983

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

14

Услуга

1969

Регистриране на технически паспорт на строеж

Регистриране на технически паспорт на строеж

15

Услуга

1972

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот.

16

Режим

1976

Презаверяване на разрешение за строеж

Презаверяване на разрешение за строеж

17

Услуга

1975

Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект.

18

Услуга

1962

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

19

Режим

2389

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

20

Услуга

1963

Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

21

Услуга

1966

Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение.

Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение.

22

Режим

2529

Позволително за ползване на лечебните растения

/Тарифа за таксите, които се заплащат .../

Позволителното за ползване на лечебните растения се издава от областния управител, когато ползването е от земеделски земи - държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд.

23
Услуга
1984
Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж.
Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж.

24

Услуга

8263

Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметове и общински администрации.

Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметове и общински администрации. - Документър се получава от звеното за административно обслужване.

 

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ