документ
за изтегляне или отваряне
формат DOC или XLS
формат ZIP
Регионален план за развитие 2007-2013 г. на Североизточен район за планиране (РПР) - приет от МС на 22.12.2005
-
15,2 МВ
Приложение 1 - Стратегически цели и приоритети на областните стратегии за развитие
62 kb
10 kb
Приложение 2 - Списък на индикатори за наблюдение на РПР
115 kb
19 kb
Приложение 3 - Списък на защитените територии
32 kb
8 kb
Междинен доклад за изпълнението на Регионалния план за развитие 2007 -2013г.на Североизточен район от ниво 2
Междинна оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2007 - 2013г.на Североизточен район ниво 2
Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2011-2013 г