Проект на Морска стратегия (ново)

Национална стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013 г.
Aктуализиран вариант на НСРР /PDF формат 1.78 mb/

Национална стратегия за регионално развитие на Ррепублика България за периода 2005-2015 (проект - ZIP файл 6MB)

Национален план за развитие на Република България за периода 2007-2013 г. (работен вариант - формат PDF - ZIP файл 1,3 MB)

Национален стратегически план за развитие на селските райони 2007–2013 - март 2006 (формат PDF - 550 КВ)
Презентация на тема „Проект на Национален стратегически план на Република България за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. ”- март 2006 (формат PPS – ZIP файл 7 МВ)

Презентация на тема „Състояние и готовност на Националния стратегически план за рибарство и аквакултури за периода 2007-2013 г.” (формат PPS – ZIP файл 80 КВ)
Презентация на тема „Европейски фонд по рибарство, Национален стратегически план и Оперативна програма – ангажименти на Република България в процеса на присъединяване” (формат PPS – ZIP файл 430 КВ)

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. (работна версия 7 - формат PDF - ZIP файл 4,5 MB)
Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013 (работен вариант - формат DOC - ZIP файл 750 КВ)
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 (работен вариант - формат DOC - ZIP файл 430 КВ)
Секторна оперативна програма "Транспорт" за периода 2007-2013 г. (формат DOC - ZIP файл 260 КВ)
Оперативна програма “Околна среда” 2007 – 2013 (проект - формат PDF - ZIP файл 1,4 МВ)
Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013 г. (последен вариант от май 2006 - формат DOC - ZIP файл 400 КВ)

Документи и материали от национално значение:

Лисабонска стратегия - 2000 (на български, формат PDF - ZIP файл 470 kB)

Общоевропейски транспортни коридори на територията на България (формат PPS - ZIP файл 6,5 MB)
 

Материали от МТСП (дек.2005)

Проекти на МТСП по Програма ФАР 2006 - PPT 290 kB
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси - PPT 43 kB
Национален план за действие по заетостта през 2006г. - PPT 165 kB
Национален план за действие по заетостта през 2006г. - doc 150 kB
Средства за ОСПОЗ по общини - PPT 680 kB
Средства за ОСПОЗ за селското стопанство по области - PPT 110 kB
Социалноинвестиционен фонд - PPT 190 kB
Социалноинвестиционен фонд - doc 43 kB
Фонд Социално подпомагане - PPT 115 kB
Фонд Социално подпомагане - doc 38 kB
Фонд Условия на труд - PPT 115 kB
Проект Красива България - doc 53 kB