Проект „Устойчивост на системата земя – море за стратегии за екотуризъм“ (LAND – SEA

Проект „Устойчивост на системата земя – море за стратегии за екотуризъм“
(LAND – SEA)

Областна администрация Варна е партньор в проект „ Устойчивост на системата земя – море за стратегии за екотуризъм“ (LAND – SEA), който се реализира  с финансовата подкрепа на Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. На етап кандидатстване, чрез Писмо за подкрепа, Министерството на туризма застана зад нуждата от изълнение на проектните дейности. То потвърждава съответствието на проектната идея с целите и приоритетите на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и по-конкретно на приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, инвестиционен приоритет 6с - предвижда съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културно наследство с национално и международно значение чрез развитие на цялостен и интегриран подход.
„LAND – SEA“ е проект за междурегионално сътрудничество за подобряване на   регионалните политики за устойчиво управление на крайбрежните зони,  опазване на техните екосистеми и биоразнообразието им, на природното и културно наследство. Насочен е и към социално-икономическото развитие на региона чрез изпълнение на стратегии за развитие на екотуризма. Продължителността на проекта е 60 месеца.
Впечатляващи са партньорите по проекта – Басейнова дирекция за управление на речните басейни на реките Лири – Гариляно и Волтурно (Район на речните басейни в Южните Апенини) – Италия – координатор на проекта, Свободен и ханзейски град Хамбург, Германия, Агенция за градска екология на Барселона - Испания, Автономно правителство на Каталония – Испания, Регион Молизе – Италия.
Областна администрация Варна ще обмени опит с партньорите по теми, свързани с развитие и популяризиране на устойчив и отговорен еко туризъм, с опазването, възстановяването и устойчиво управление на крайбрежните морски зони.
Междурегионалното сътрудничество ще даде идеи за въвеждане на най-добри практики. Споделянето на знания, опит и добри практики ще допринесат за повишаването на местния капацитет за устойчиво управление на крайбрежната екосистема.

Крайният резултат от изпълнението на дейностите по проекта ще бъде разработването на регионален план за действие за управление на крайбрежието и устойчиво развитие на екотуризма. В процеса на подготовка на стратегическия документ, екипът ще бъде подпомаган от местни заинтересовани страни.