ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА:

PlanCoast и "Пилотна интегрирана схема за регионално развитие"

ПРОЕКТ „ЗА ПРОЗРАЧНИ И ОТКРИТИ ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОЕКТ ECO SATELLITE – Разработване на съвместна междурегионална мониторингова система за опазване на околната среда и на черноморският басейн по Съвместна оперативна програма „Черно море 2007 – 2013“

ПРОЕКТ „Roma Source – Споделяне на разбирането за права и гражданство в Европа”

ПРОЕКТ „Ние можем повече – по-ефективна и компетентна администрация за област Варна” по Оперативна програма «Административен капацитет»


АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА:


02.11.2021г.

RECONECT WP6 „Комуникация и разпространение


19.03.2021г.


01.02.2021г.

Статия за Камчия и Варна


22.05.2020г.

Информационна брошура по проект : LAST MILE Interreg Europe


15.05.2019г.

ЕС и Южна Корея предоставят 8,3 млн. евро за изпълнение на проекта ResponDrone за прилагане на флотилии с безпилотни самолети за контрол на природните бедствия

Новият международен проект ще разработи новаторско решение за управление на извънредни ситуации, основано на безпилотни летателни апарати, за да стане възможно да се реагира по-бързо, по-ефективно и ефикасно на бедствия

Мадрид, Испания, 20 май, 2019 г. - Европейският съюз (ЕС) и южнокорейското правителство са отпуснали 8,3 милиона евро на международния консорциум „ResponDrone“, който се състои от 20 партньори от 12 държави, за разработване и прилагане на система за осведомяване за ситуацията в аварийни ситуации, предоставяща критични информационни и комуникационни услуги на лицата, които са отговорни за първа реакция. Областна администрaция Варна е партньор в проекта с роля на един от 8те крайни ползватели на услугата.

 Целта на тригодишния проект е да се разработи интегрирано решение за отговорните институции за първа реакция, които лесно да подобрят капацитета си за оценка на ситуацията и тяхната собствена защита. Това, заедно с други средства, ще включва интегрирането на флот от безпилотни летателни апарати, които могат да бъдат управлявани от един пилот, по време на множество синхронизирани мисии за подобряване на капацитета и защитата на тяхната ситуация.

Проектът получи подкрепа в размер на 8 милиона евро от ЕС чрез Програмата за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и още 300 000 евро от правителството на Южна Корея.

Системата ResponDrone ще опрости и ускори оценката на ситуацията, обмена на информация, вземането на решения и управлението на операциите. Освен това, тя ще предоставя висококачествена информация на всеки контролен център чрез интелигентна, достъпна уеб-базирана система, която може да се управлява от отдалечен сайт. Освен това тя ще служи като комуникационна мрежа по заявка във въздуха, за да позволи на хората на място да комуникират с командния център в случай на срив на клетъчното покритие.

Разполагането на системата ResponDrone е много проста. Всяка флота от безпилотни летателни апарати ще бъде управлявана от един пилот, вместо всеки дрон да бъде управляван от един пилот. За да се осигури безпроблемно усвояване и приемане от институциите отговорни за първа реакция, ResponDrone ще бъде напълно интегриран и вграден в текущите процеси и процедури на реални агенции и екипи за реагиране при извънредни ситуации. ResponDrone ще повиши ефективността и ефикасността на операциите по гражданска защита, тъй като ще разгледа общото време, разходи и ниво на успех на мисията за първа реакция.

Проектът ResponDrone ще проведе своята откриваща конференция в Мадрид, Испания на 20–22 май 2019 г.

 За ResponDrone

ResponDrone е международен проект, съфинансиран от ЕС и правителството на Южна Корея, който има за цел да разработи интегрирано решение за първоначално реагиране за лесно управление на флоти от безпилотни самолети за множество синхронизирани мисии с цел подобряване на капацитета им за оценка на ситуацията и собствена защита.

За повече информация: https://respondroneproject.com/

EU and South Korea Award €8.3 Million to ResponDrone Project to Apply Drone Fleets to Control Natural Disasters

The new international project will develop an innovative drone -based emergency management solution to respond more rapidly, effectively and efficiently to disasters

Madrid, Spain, May 20, 2019 – The European Union (EU) and the South Korean government have awarded €8.3 million to the international ResponDrone consortium, which is composed of 20 partners from 12 countries, to develop and apply a
situational awareness system in emergency situations, providing critical information and communication services to first responders.

The three-year project aims to develop an integrated solution for first responders to easily enhance their situation assessment capacity and their own protection. This will, together with other means, include the integration of a fleet of drones that can be operated by a single pilot, during multiple synchronized missions to enhance their situation assessment capacity and protection.

The project received €8 million from the EU through the Horizon 2020 Research and Innovation Programme and an additional €300,000 from the South Korean government.

The ResponDrone system will simplify and accelerate situation assessment, information sharing, decision-making and operations management. Moreover, it will deliver high quality information to any involved control center through an intelligent, accessible web-based system  can be operated from a remote site. In addition, it will serve as an on-demand airborne communications network to allow people on the ground to communicate with the command center in case of cellular coverage collapse.

“By using the innovative ResponDrone system, emergency response teams will be able to respond more rapidly, effectively and efficiently to an emergency or disaster and therefore save more lives,” said ResponDrone project manager Max Friedrich from the German Aerospace Center (DLR). “The fleet of drones will provide enhanced capabilities to support mission assessment and search and rescue operations, as well as forest fire fighting.”

more than 200 people were killed by natural disasters during 2017 in Europe alone. Beyond the loss of life, natural disasters also have a severe economic impact. Since 1980, EU member states have lost over €360 billion due to extreme weather and climate events.

Deployment of the ResponDrone system is very simple. Each fleet of drones will be operated by a single pilot, instead of that each drone being operated by a single pilot. To ensure seamless uptake and adoption by first responder organizations, ResponDrone will be fully integrated and embedded within the current processes and procedures of real emergency response agencies and teams.

ResponDrone will increase the effectiveness and efficiency of civil protection operations as it will consider the first responder’s total mission time, cost, and success level.

The ResponDrone project will hold its opening conference in Madrid, Spain May 20–22, 2019.

About ResponDrone

ResponDrone is an international project co-funded by the EU and the South Korean government, which aim to develop an integrated solution for first responders to easily operate a fleet of drones for multiple synchronized missions to enhance their situation assessment capacity and own protection.

For further information: https://respondroneproject.com/

Contact

Dan Gerstenfeld
Interteam
dan@interteam.co.il
+972-52-3745989

 


21.12.2018г.

Интеррег Европа с коледно настроение
На 20.12.2018 г. от 11 часа в заседателната зала на Областна администрация Варна се проведе четвърта среща със заинтересованите лица по проект LAND-SEA, Устойчивост на системите земя – море за разработване на екотуристически стратегии, финансиран от програма Interreg Europe.
Областният управител Г-н Стоян Пасев беше домакин на срещата и на първо място подчерта отново изключителната важност на проекта за справянето с проблемите за свлачища, ерозии, загуба на брегова ивица, от които потърпевш е Варненска област. Експерти по брегоукрепване докладваха за обхождането на обекти в различните варненски общини, имащи нужда от интервенции, свързани с Областният управител г-н Пасев призова всички, които имат полезни идеи и желаят да осъществят инициативи, свързани с управление на крайбрежните зони и туризма да се обръщат към него и администрацията му за съдействие.
21 представители на общини, публични организации, музеи, дигитални общества и университети присъстваха на заседанието.
Преди заседанието малки коледарчета повдигнаха духа на участниците с вълнуващи песни.

Предстои изработване на план за действие, който да очертае практически мерки по брегоукрепването.

06.12.2018г.

Официално бе представен проект  „RECONECT“: Възстaновяване на екосистемите и намаляване на хидро-метеорологичния риск“ по Програма ХОРИЗОНТ 2020

В Областна администрация Варна се проведе работна среща в присъствието на медии, на която официално бе представен проект  „RECONECT“: Възстaновяване на екосистемите и намаляване на хидро-метеорологичния риск“ по Програма ХОРИЗОНТ 2020, по който администрацията е партньор. На срещата присъстваха кметове от общини в областта, директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“, Людмил Икономов -изпълнителен директор на Института за екологична модернизация, който осигурява експертна помощ при реализацията на проекта, Валери Пенчев - Асоциация за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав – другия български партньор по проект  „RECONECT“.
Областният управител Стоян Пасев откри пресконференцията  с кратка информация за проекта:“ От началото на септември 2018 г. Областна администрация Варна започна работа по нов проект, наречен “Възстановяване на екосистемите чрез природосъобразни решения за намаляване на хидро-метеорологичния риск” (съкратено название “RECONECT”). Проектът се финансира по Програмата за научни изследвания ХОРИЗОНТ-2020 на Европейския съюз.Това е най-големият проект на ХОРИЗОНТ-2020 в своя клас (природосъобразни решения), с бюджет почти 15,5 млн евро. В него участват 36 партньори от 20 държави, разположени на три континента (Европа, Азия и Латинска Америка). Взехме решение да се включим в този проект защото наводненията са изключително тежки бедствия. Щетите, причинени от наводнения са много по-големи от тези, от пожари – по данни на НСИ през 2017 г. в страната са възникнали 741 пожара и 159 наводнения. Независимо, обаче, че броят на наводненията е само 1/5 от този на пожарите, щетите, причинени от наводненията са почти 110 пъти по-големи. Черноморските области са най-силно засегнати от наводнения и свлачища. Мерките за защита от наводнения, които се прилагат в момента, не са особено ефективни – засега ние слагаме акцент основно върху корекциите на речните корита и конструктивните мерки, т.е., образно казано, върху „изливането на бетон”, а виждаме, че с „бетона” водата се справя доста лесно. Европейската комисия настоятелно препоръчва да се премине към прилагането на т.нар. „природосъобразни мерки” – т.е., мерките, които самата природа прилага, защото трудно може да се измисли нещо по-ефективно от тях“. Стоян Пасев допълни някои мерки като: осигуряване на достатъчно място за да може да премине реката, забавяне на скоростта на водата, проправяне на мрежи от канали и междинни връзки, за да се отвежда по-бързо потокът, осигуряване на дълги меандри и достатъчно широки заливни тераси, засаждане растителност по склоновете, за да се забави потокът и стабилизира терена,осигуряване на влажни зони за биоразнообразието, за да бъде то запазено от наводнения и засушавания.
Людмил Икономов и Валери Пенчев представиха подробно целта и  дейностите по проекта: Разработване на план „RECONECT“ за намаляване на хидро-метеорологичния рискове в басейна на р.Камчия, чрез прилагане на природосъобразни(екосистемни) решения; Разработване на препоръки и оказване на пряко съдействие на крайречните общини при включване на природосъобразните решения от плана „RECONECT“ в Общите устройствени планове; Оказване на пряко съдействие при реализацията на природосъобразните мерки, планирани по Плана за управление на риска от наводнения и по ОП „Околна среда“; Разработване на пилотен проект за прилагане на природосъобразни решения в реален район, с реална заплаха от наводнения; Разработване на план за популяризиране и надграждане на резултатите от проекта след завършването му. Десислава Консулова, директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ още веднъж изрази подкрепата си към успешното осъществяване на проекта, като подчерта значението му и важността на природосъобразното решение за намаляване на хидро-метеорологичния риск, което е сред приоритетните области на политиката на Министерството на околната среда и водите в България.


03.07.2018г.

Проект - CityWalk


12.06.2017г.

Проект „Устойчивост на системата земя – море за стратегии за екотуризъм“ (LAND – SEA)

19 юли, 2016 г., Варна    
Варненска област е първата в страната, която започна да работи по проблема – създаване на гъвкави транспорти системи в съответствие с  целите на Регионалния план за развитие-„Подобряване на вътрешно- регионалната свързаност и достъпност до обекти за услуги, туризъм, рекреация, култура“ .                                                            
Как да обхванем в устойчива транспортна верига „последната миля“ от пътуването до туристическите дестинации и малките селища в курортните региони? Отговор на този жизнено важен въпрос за туризма, икономиката и околната среда цели да даде проектът „ПОСЛЕДНАТА МИЛЯ“, който стартира от 1 април 2016 г. 
Общественият транспорт е предизвикателство в много области на страната поради редица фактори, които затрудняват изпълнението на редовните транспортни връзки. Това важи особено за туристическите дестинации, където пътникопотокът зависи от сезона. Въпреки обещанията за превоз на туристите „от врата до врата”, започвайки от жп гара или аерогара в големия град  до отдалечено райско кътче за почивка, много често пристигащите се сблъскват с липсата на транспортни връзки до финалната дестинация. Затова търсенето на адекватна транспортна схема, свързваща основните транспортни възли на обществения транспорт с отдалечените дестинации, посещавани от туристите, е от изключително значение както за  посетителите, така и за местното население. Целта е да се даде сигурност на  туристите в  последния етап  на пътуването и  да се намери алтернатива на превоза с частни автомобили.
Със създаването на специални решения за гъвкави и устойчиви транспортни услуги, които са  енергийно-ефективни и с ограничени вредни емисии, ще се увеличи привлекателността на дестинациите. Предвижда се потребителите - туристи и местни жители, да получават информация за тях чрез съвременни информационни средства /мобилни приложения, интернет-разписания, специални информационни стендове на началните транспортни възли и др. /.  Опитът показва, че търсенето на адекватна транспортна схема, внедрена в главната  мрежа на редовния обществен  транспорт, е усилие с много широк спектър от ползи.
„Последната миля“ е междурегионален проект, включващ 6 страни. Целта  на проекта е обмяна на политики и добри практики на участващите региони и интегрирането им в регионалната политика  за създаването на гъвкави транспортни услуги с внимание към последната отсечка  до крайната цел на пътуването.  За България целевият регион е област Варна, където се намират най-хубавите ни морски курорти.
Проектът се финансира от  програма INTERREG EUROPE 2014-20.  Водещ партньор е  Австрийска Агенция по Околната Среда.  Проектът е основан на ефективното  сътрудничество на  7 партньори  от 6 европейски страни. Българският партньор е  Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ – национален координатор по градска мобилност (www.csdcs.org).
Първите стъпки по проекта ще бъдат свързани с анализ на  рамковите условия за развитие на транспорта в целевите региони и на регионалната  обществена транспортна схема, както и на търсенето на гъвкави транспортни решения. Ще се посетят и анализират реализирани добри практики в партниращите региони.  Всички заключения от анализа и обмяната на опит ще бъдат взети предвид  при разработката на РАП /регионалните планове за действие/ с цел планиране внедряването на гъвкави транспортни услуги. Това ще бъде Фаза 1 на проекта. 
Фаза 2  ще бъде посветена на търсенето на финансиране за внедряване на регионалните решения  за гъвкав транспорт (пилотни дейности),  в  рамките на  оперативните програми.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Детайли:
Бюджет на междурегиналния проект „Последната миля“- 1 607 442 евро
Продължителност на проекта:
Фаза 1- от април  2016г. до септември  2018 г.
Фаза 2 - от октомври 2018г.  до септември  2020 г.
Партньори:
- Агенция по околната среда - Австрия -Водещ партньор
- Източно Тиролски регион - Австрия
- Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ България
- Агенция за подпомагане на регионалното развитие, Кошице-Словакия
- Правителство на Каталуния - Испания
- Национален парк- Люксембург
- Областна управа на Западна Померания - Полша

Подкрепа от заинтерeсовани институции
Проектът „Последната миля“ се финансира по Програмата за междурегионално сътрудничество   INTERREG EUROPE 2014-2020. Писмото за подкрепа от българска страна е дадено  от Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие  и административно- териториално устройство“ на МРРБ. То потвърждава съответствието на проектната идея с целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Североизточния район за периода 2014-2020 г. и по- конкретно на приоритет 3.1 „Подобряване на вътрешно- регионалната свързаност и достъпност до обекти за услуги, туризъм, рекреация, култура“ на Регионалния план за развитие.
Българският партньор е  Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“  с председател на УС  г-жа Лучия Илиева.


ЕВРОПЕЙКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ИНВЕСТИЦИИ В ХОРАТА

 

15.10.2014г.

Встъпителна пресконференция за представяне на проект „Областна администрация Варна – компетентност в услуга на гражданите“
Уважаеми съграждани,
На 20.10.2014 г. от 10,00 ч. в гр. Варна, в заседателна зала на Област Варна ще се състои встъпителна конференция за представяне на проект „Областна администрация Варна – компетентност в услуга на гражданите”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № А13-22-25/19.05.2014 г. между Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”, и Област Варна, Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-13.
Обща стойност на проекта е 70 000,00 лева. Периодът за изпълнение е 9 месеца.
Реализирането на проекта ще допринесе за подобряване на професионалната компетентност на областна администрация Варна за постигане на по-голяма ефективност в услуга на гражданите.

Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейски съюз чрез Оперативна програма „Административен какацитет“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Област Варна и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или на Управляващия орган.

 


Новият уебсайт www.romamatrix.eu – да преодолеем расизма спрямо ромите
Уебсайтът на проекта Roma MATRIX www.romamatrix.eu е за всички, които искат да работят в посока преодоляване на расизма спрямо ромите и подобряване на тяхната интеграцията в Европа.

Уебсайтът предоставя полезна информация за:
• Промяна на отношението – борба с расизма към ромите чрез връзки с медиите и кампании.
• Промяна на расизма – подобряване на методите за оказване на подкрепа на хората от ромски произход, жертви на дискриминация и престъпления от омраза.
• Социално включване – създаване на връзки и премахване на бариерите между роми и не роми.
• Проучване – как се прилагат политиките за приобщаване на ромите и впоследствие какъв резултат дават те.

На интернет страницата ще откриете, изследователски доклади, информационни бюлетини, казуси, аудио-визуални материали, както и още много други.

Roma MATRIX е един от най-големите международни проекти за приобщаване на ромите в ЕС. Проектът е съфинансиран от програма „Основните права и гражданство“ на Европейския съюз.

 

 

 

ROMA MATRIX – общи действия, насочени към преодоляване на расизма, нетолерантността и ксенофобията”, финансиран директно от Европейската комисия по програма „Основни права и гражданство”. Водещ партньор по проекта e Миграция Йоркшир, Градски съвет Лийдс, Великобритания. Проектът е с период на изпълнение 24 месеца и стартира на 1 април 2013 г. В проекта участват 19 организации от 10 страни-членки на ЕС като Великобритания, Унгария, Словакия, Испания, Италия, Полша, Румъния Гърция и Чехия, в които е съсредоточено 85 % от ромското население на Европейския съюз.
Областна администрация Варна бе поканена да участва в този проект вследствие на доброто партньорство с Градски съвет Лийдс, Великобритания и отличното изпълнение на проект “Roma Source - Споделяне на разбирането за права и гражданство в Европа”. Проектът „Roma Matrix“ е продължение на проекта „Roma Source“ и надгражда постигнатите резултати. Една от изпълнените дейности по проект „Roma Source“, получила изключително висока оценка и признание от партньорите е създадената мрежа от работни групи от експерти на местно и регионално ниво, участвали в процеса на анализиране и изготвянето на Областната стратегия за интегриране на ромите на област Варна за периода 2012-2020 г. Голяма част от експертите са включени и в звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за интегриране на ромите и тяхната дейност ще продължи и в проекта „Roma Matrix“.
Уникалното партньорство между 19 организации от 10 страни-членки на ЕС включва местни и регионални власти, неправителствени организации, гражданско общество, частни организации и университети. Важното за този проект е, че партньорството включва значителен брой организации, ръководени от роми и такива, в които работят роми за да определят посоката на работа, да дадат гласност и да гарантират, че този проект не е "за ромите без ромите". „Roma Matrix“ е насочен към борба с расизма, ксенофобията и изключването чрез широк спектър от взаимосвързани дейности, осъществени колективно, съобразени с местните нужди и извършени с международно партньорство.
Обучения в ромската общност на тема: „Как да кандидатстваме за работа?“, практически семинари за политици, представители на местни и регионални власти, неправителствени организации и роми, тренинги за правоприлагащите органи с цел подобряване механизмите за колективна защита, доразвиване на мрежа от експерти в област Варна, са само част от предвидените за изпълнение дейности по проекта.
Проектът ще окаже значително въздействие на местно ниво във всяка област, страна и ще има въздействие върху цяла Европа. Той дава възможност да се разясни набор от подходи към подобни дейности, работещи заедно за разработване на наръчници с добри практики и учебни материали, приложими във всички организации и държави-членки.

 
CLEAR – Културните ценности и места за прекарване на свободното време – достъпни за всички
• Име на проекта: CLEAR – Културните ценности и места за прекарване на свободното време – достъпни за всички, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по програмата “Югоизточна Европа”
• Срок на изпълнение на проекта – 34 месеца (01.01.2011 – 31.10.2013)
• Водещ партньор по проекта – Провинция Римини, Италия
• Резюме на проекта Проектът Clear има за цел да послужи като механизъм за създаване на по-добро отношение към културните ценности, представяйки ги достъпни за всички и като предимства за местното развитие. Текущата неспособност за осигуряване на достъпност и некачествения мениджмънт на културните ценности в държавите от Югоизточна Европа дават резултат в игнорирането на растящия туристически пазар, или на пазара, представен от възрастни граждани, хора с увреждания и недъзи. Clear има желанието да накара всички хора да осъзнаят възможностите, които ще се предоставят при повишаване нивото на достъпност до културните ценности и да даде на различните целеви групи (правителства, туристически представители, хора, които работят с културни ценности и др.) инструменти и практически опит за подобряване достъпността до културните ценности на местно ниво, превръщайки задълженията в предимства и предлагайки достъпността до пазара като печеливша стратегия за създаване на благотворни ефекти в икономическите тенденции и социалната кохезия. Партньорството по проекта се състои в участието на различни организации, всяка от които е свързана с темите за достъпността до културни ценности:
– Регионални/местни власти;
– Агенции, отговорни за местното развитие на културните ценности: насърчаващи местното планиране и развитие в икономически и социален аспект;
– Организации с нестопанска цел, представляващи крайните потребители, медиите, изкуството и обученията;
– Изследователски център с богат опит и познания в инструментите за постигане на по-добра достъпност.