ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА:

PlanCoast и "Пилотна интегрирана схема за регионално развитие"

ПРОЕКТ „ЗА ПРОЗРАЧНИ И ОТКРИТИ ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОЕКТ ECO SATELLITE – Разработване на съвместна междурегионална мониторингова система за опазване на околната среда и на черноморският басейн по Съвместна оперативна програма „Черно море 2007 – 2013“

ПРОЕКТ „Roma Source – Споделяне на разбирането за права и гражданство в Европа”

ПРОЕКТ „Ние можем повече – по-ефективна и компетентна администрация за област Варна” по Оперативна програма «Административен капацитет»


АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА:


03.07.2018г.

Проект - CityWalk


12.06.2017г.

Проект „Устойчивост на системата земя – море за стратегии за екотуризъм“ (LAND – SEA)

19 юли, 2016 г., Варна    
Варненска област е първата в страната, която започна да работи по проблема – създаване на гъвкави транспорти системи в съответствие с  целите на Регионалния план за развитие-„Подобряване на вътрешно- регионалната свързаност и достъпност до обекти за услуги, туризъм, рекреация, култура“ .                                                            
Как да обхванем в устойчива транспортна верига „последната миля“ от пътуването до туристическите дестинации и малките селища в курортните региони? Отговор на този жизнено важен въпрос за туризма, икономиката и околната среда цели да даде проектът „ПОСЛЕДНАТА МИЛЯ“, който стартира от 1 април 2016 г. 
Общественият транспорт е предизвикателство в много области на страната поради редица фактори, които затрудняват изпълнението на редовните транспортни връзки. Това важи особено за туристическите дестинации, където пътникопотокът зависи от сезона. Въпреки обещанията за превоз на туристите „от врата до врата”, започвайки от жп гара или аерогара в големия град  до отдалечено райско кътче за почивка, много често пристигащите се сблъскват с липсата на транспортни връзки до финалната дестинация. Затова търсенето на адекватна транспортна схема, свързваща основните транспортни възли на обществения транспорт с отдалечените дестинации, посещавани от туристите, е от изключително значение както за  посетителите, така и за местното население. Целта е да се даде сигурност на  туристите в  последния етап  на пътуването и  да се намери алтернатива на превоза с частни автомобили.
Със създаването на специални решения за гъвкави и устойчиви транспортни услуги, които са  енергийно-ефективни и с ограничени вредни емисии, ще се увеличи привлекателността на дестинациите. Предвижда се потребителите - туристи и местни жители, да получават информация за тях чрез съвременни информационни средства /мобилни приложения, интернет-разписания, специални информационни стендове на началните транспортни възли и др. /.  Опитът показва, че търсенето на адекватна транспортна схема, внедрена в главната  мрежа на редовния обществен  транспорт, е усилие с много широк спектър от ползи.
„Последната миля“ е междурегионален проект, включващ 6 страни. Целта  на проекта е обмяна на политики и добри практики на участващите региони и интегрирането им в регионалната политика  за създаването на гъвкави транспортни услуги с внимание към последната отсечка  до крайната цел на пътуването.  За България целевият регион е област Варна, където се намират най-хубавите ни морски курорти.
Проектът се финансира от  програма INTERREG EUROPE 2014-20.  Водещ партньор е  Австрийска Агенция по Околната Среда.  Проектът е основан на ефективното  сътрудничество на  7 партньори  от 6 европейски страни. Българският партньор е  Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ – национален координатор по градска мобилност (www.csdcs.org).
Първите стъпки по проекта ще бъдат свързани с анализ на  рамковите условия за развитие на транспорта в целевите региони и на регионалната  обществена транспортна схема, както и на търсенето на гъвкави транспортни решения. Ще се посетят и анализират реализирани добри практики в партниращите региони.  Всички заключения от анализа и обмяната на опит ще бъдат взети предвид  при разработката на РАП /регионалните планове за действие/ с цел планиране внедряването на гъвкави транспортни услуги. Това ще бъде Фаза 1 на проекта. 
Фаза 2  ще бъде посветена на търсенето на финансиране за внедряване на регионалните решения  за гъвкав транспорт (пилотни дейности),  в  рамките на  оперативните програми.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Детайли:
Бюджет на междурегиналния проект „Последната миля“- 1 607 442 евро
Продължителност на проекта:
Фаза 1- от април  2016г. до септември  2018 г.
Фаза 2 - от октомври 2018г.  до септември  2020 г.
Партньори:
- Агенция по околната среда - Австрия -Водещ партньор
- Източно Тиролски регион - Австрия
- Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ България
- Агенция за подпомагане на регионалното развитие, Кошице-Словакия
- Правителство на Каталуния - Испания
- Национален парк- Люксембург
- Областна управа на Западна Померания - Полша

Подкрепа от заинтерeсовани институции
Проектът „Последната миля“ се финансира по Програмата за междурегионално сътрудничество   INTERREG EUROPE 2014-2020. Писмото за подкрепа от българска страна е дадено  от Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие  и административно- териториално устройство“ на МРРБ. То потвърждава съответствието на проектната идея с целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Североизточния район за периода 2014-2020 г. и по- конкретно на приоритет 3.1 „Подобряване на вътрешно- регионалната свързаност и достъпност до обекти за услуги, туризъм, рекреация, култура“ на Регионалния план за развитие.
Българският партньор е  Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“  с председател на УС  г-жа Лучия Илиева.


ЕВРОПЕЙКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ИНВЕСТИЦИИ В ХОРАТА

 

15.10.2014г.

Встъпителна пресконференция за представяне на проект „Областна администрация Варна – компетентност в услуга на гражданите“
Уважаеми съграждани,
На 20.10.2014 г. от 10,00 ч. в гр. Варна, в заседателна зала на Област Варна ще се състои встъпителна конференция за представяне на проект „Областна администрация Варна – компетентност в услуга на гражданите”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № А13-22-25/19.05.2014 г. между Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”, и Област Варна, Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-13.
Обща стойност на проекта е 70 000,00 лева. Периодът за изпълнение е 9 месеца.
Реализирането на проекта ще допринесе за подобряване на професионалната компетентност на областна администрация Варна за постигане на по-голяма ефективност в услуга на гражданите.

Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейски съюз чрез Оперативна програма „Административен какацитет“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Област Варна и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или на Управляващия орган.

 


Новият уебсайт www.romamatrix.eu – да преодолеем расизма спрямо ромите
Уебсайтът на проекта Roma MATRIX www.romamatrix.eu е за всички, които искат да работят в посока преодоляване на расизма спрямо ромите и подобряване на тяхната интеграцията в Европа.

Уебсайтът предоставя полезна информация за:
• Промяна на отношението – борба с расизма към ромите чрез връзки с медиите и кампании.
• Промяна на расизма – подобряване на методите за оказване на подкрепа на хората от ромски произход, жертви на дискриминация и престъпления от омраза.
• Социално включване – създаване на връзки и премахване на бариерите между роми и не роми.
• Проучване – как се прилагат политиките за приобщаване на ромите и впоследствие какъв резултат дават те.

На интернет страницата ще откриете, изследователски доклади, информационни бюлетини, казуси, аудио-визуални материали, както и още много други.

Roma MATRIX е един от най-големите международни проекти за приобщаване на ромите в ЕС. Проектът е съфинансиран от програма „Основните права и гражданство“ на Европейския съюз.

 

 

 

ROMA MATRIX – общи действия, насочени към преодоляване на расизма, нетолерантността и ксенофобията”, финансиран директно от Европейската комисия по програма „Основни права и гражданство”. Водещ партньор по проекта e Миграция Йоркшир, Градски съвет Лийдс, Великобритания. Проектът е с период на изпълнение 24 месеца и стартира на 1 април 2013 г. В проекта участват 19 организации от 10 страни-членки на ЕС като Великобритания, Унгария, Словакия, Испания, Италия, Полша, Румъния Гърция и Чехия, в които е съсредоточено 85 % от ромското население на Европейския съюз.
Областна администрация Варна бе поканена да участва в този проект вследствие на доброто партньорство с Градски съвет Лийдс, Великобритания и отличното изпълнение на проект “Roma Source - Споделяне на разбирането за права и гражданство в Европа”. Проектът „Roma Matrix“ е продължение на проекта „Roma Source“ и надгражда постигнатите резултати. Една от изпълнените дейности по проект „Roma Source“, получила изключително висока оценка и признание от партньорите е създадената мрежа от работни групи от експерти на местно и регионално ниво, участвали в процеса на анализиране и изготвянето на Областната стратегия за интегриране на ромите на област Варна за периода 2012-2020 г. Голяма част от експертите са включени и в звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за интегриране на ромите и тяхната дейност ще продължи и в проекта „Roma Matrix“.
Уникалното партньорство между 19 организации от 10 страни-членки на ЕС включва местни и регионални власти, неправителствени организации, гражданско общество, частни организации и университети. Важното за този проект е, че партньорството включва значителен брой организации, ръководени от роми и такива, в които работят роми за да определят посоката на работа, да дадат гласност и да гарантират, че този проект не е "за ромите без ромите". „Roma Matrix“ е насочен към борба с расизма, ксенофобията и изключването чрез широк спектър от взаимосвързани дейности, осъществени колективно, съобразени с местните нужди и извършени с международно партньорство.
Обучения в ромската общност на тема: „Как да кандидатстваме за работа?“, практически семинари за политици, представители на местни и регионални власти, неправителствени организации и роми, тренинги за правоприлагащите органи с цел подобряване механизмите за колективна защита, доразвиване на мрежа от експерти в област Варна, са само част от предвидените за изпълнение дейности по проекта.
Проектът ще окаже значително въздействие на местно ниво във всяка област, страна и ще има въздействие върху цяла Европа. Той дава възможност да се разясни набор от подходи към подобни дейности, работещи заедно за разработване на наръчници с добри практики и учебни материали, приложими във всички организации и държави-членки.

 
CLEAR – Културните ценности и места за прекарване на свободното време – достъпни за всички
• Име на проекта: CLEAR – Културните ценности и места за прекарване на свободното време – достъпни за всички, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по програмата “Югоизточна Европа”
• Срок на изпълнение на проекта – 34 месеца (01.01.2011 – 31.10.2013)
• Водещ партньор по проекта – Провинция Римини, Италия
• Резюме на проекта Проектът Clear има за цел да послужи като механизъм за създаване на по-добро отношение към културните ценности, представяйки ги достъпни за всички и като предимства за местното развитие. Текущата неспособност за осигуряване на достъпност и некачествения мениджмънт на културните ценности в държавите от Югоизточна Европа дават резултат в игнорирането на растящия туристически пазар, или на пазара, представен от възрастни граждани, хора с увреждания и недъзи. Clear има желанието да накара всички хора да осъзнаят възможностите, които ще се предоставят при повишаване нивото на достъпност до културните ценности и да даде на различните целеви групи (правителства, туристически представители, хора, които работят с културни ценности и др.) инструменти и практически опит за подобряване достъпността до културните ценности на местно ниво, превръщайки задълженията в предимства и предлагайки достъпността до пазара като печеливша стратегия за създаване на благотворни ефекти в икономическите тенденции и социалната кохезия. Партньорството по проекта се състои в участието на различни организации, всяка от които е свързана с темите за достъпността до културни ценности:
– Регионални/местни власти;
– Агенции, отговорни за местното развитие на културните ценности: насърчаващи местното планиране и развитие в икономически и социален аспект;
– Организации с нестопанска цел, представляващи крайните потребители, медиите, изкуството и обученията;
– Изследователски център с богат опит и познания в инструментите за постигане на по-добра достъпност.