Пазарни консултации чл.44, ал.1

26.09.2019г- "Почистване на остатък от отпадък с код 07 01 07*, съдържащ се в резервоар FA-502 A в поземлен имот 20482.505.34 по КК и КР на гр.Девня, Промишлена заона юг"