ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - от 26.09.2018

Технически дейности по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землища в Област Варна по обособени позиции.

Публикация в АОП, TED

01.10.2018г. - Обявление за поръчка;

26.09.2018г. - Решение за откриване на процедура;

26.09.2018г. - Техническа спецификация;

26.09.2018г. - Документация за участие;

26.09.2018г. - Приложение 1 /Аксаково/ архив;

26.09.2018г. - Приложение 2 /Белослав/ архив;

26.09.2018г. - Указание ЕЕДОП - /приложение/ архив