ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА- от 14.05.2018

Предметът на настоящата открита процедура е: Технически дейности по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землища в Област Варна

Публикация в АОП

28.05.2018г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация;

16.05.2018г. - Решение за откриване на процедура;

16.05.2018г. - Обявление за поръчка;

16.05.2018г. - Техническа спецификация;

16.05.2018г. - Документация за участие;

16.05.2018г. - Приложение 1 /Аксаково/ - Кариерата, Коркулука-част от СО Могилите, Могилата-част от СО Могилите, Черноморска панорама-част от СО Черноморска панорама;

16.05.2018г. - Приложение 2 /Аврен/ - Здравешка чешма с.Бенковски, Здравешка чешма с.Добри дол, Зорница-за разширение на стр.граници, Мералъка, СО Вейсала, Чамурлията;

16.05.2018г. - Приложение 3 /Белослав/ - Газ станция, Рибарско селище;

16.05.2018г. - Приложение 4 /Врана/ - КК Чайка, Скица към КК Чайка, Баба Алино, Горна Трака-Разклона, Драгу дере, Кривини, Лазур, Мара Сарта, Припек- част ЗЗ, Част СО Розмарин, Част от ВЗ Варна, Част от СО Долна Трака, Чешмите.