Областни съвети и комисии

съвети и комисии
председател
1. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Областен управител
2. Областен съвет за наука и висше образование
Областен управител
3. Областен съвет за тристранно сътрудничество
Областен управител
4. Комитет по здравословни и безопасни условия на труд
Областен управител

5. Областната комисия по безопасност на движението в Област Варна

6. Областен съвет по сигурността
Областен управител
7.Областна комисия "Военни паметници"
Областен управител
8. Регионален съвет за развитие СИР
Областен управител
9. Областна епизоотична комисия
Областен управител
10. Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
зам.Областен управител
11. Областен съвет за развитие
Областен управител
12. Областна комисия по транспорт
13. Областна комисия за възстановяване и подпомагане
14. Временен консултативен съвет по здравеопазване и социални дейности
Областен управител
15. Комисия по чл.7А от УПОА
зам.Областен управител
16. Пажаро-техническа комисия
Димитър Димитров
17. Постоянна комисия по заетост
Областен управител
18. Областна комисия за категоризиране по ПАБ
Димитър Димитров
19. Областен съвет за енергийна ефективност
Областен управител
20. Областен експертен съвет по устройство на територията  
21. Областен щаб за изпълнение на областния план защита при бедствия
Областен управител
22. Областна асоциация по водоснабдяване и канализация
Областен управител
23. Областен съвет за култура
Областен управител
24. Областен консултативен съвет за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област Варна
Областен управител
Областен обществен съвет (отменен)
-