ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВАРНА

Областният съвет за развитие на област Варна е създаден на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за регионалното развитие.

Областният съвет за развитие:
1. обсъжда и приема областната стратегия за развитие и регионалната схема за пространствено развитие на областта;
2. обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;
3. обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;
4. съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие;
5. одобрява правилата за организацията и дейността на постоянните комисии към областния съвет за развитие;
6. приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
7. съгласува изготвените съгласно Закона за водите регионални генерални планове за В и К системите и съоръженията, генерални планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията, инвестиционните програми към регионалните генерални планове за В и К системите и съоръженията, и инвестиционните програми към генералните планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията.

Организацията и дейността на Областния съвет за развитие на област Варна са регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Списък с поименния състав на Областния съвет за развитие на област Варна тук

Астрал тауър

Мотви - "Джемини-31" ЕАД;

Поименна Заповед - януари 2021г.;

Протокол N: 15 от заседание - януари 2021г.;

Протокол N:12 от заседание проведено на 30.03.2018г. ;

Протокол N:11 от заседание проведено на 12.2017г. ;

Протокол N:10 от заседание проведено на 30.11.2017г.;

Протокол N:9 от заседание проведено на 13.09.2017г.;
Протокол N:8 от заседание проведено на 07.06.2017г.;
Протокол N:2 от заседание проведено на 17.10.2013г. ;

Презентации:
Пакет презентации /ZIP/