Основни отрасли -> Туризъм

Съществуващите термоминерални ресурси, лечебната кал, развитата мрежа за медицинско обслужване, съвременната материална база създават възможности за развитие на целогодишен поливалентен туристически продукт - балнеоложки, културен, конгресен, екологичен и селски туризъм.