Основни отрасли -> Морски транспорт

През месец март 2001 г. с акт на Министерския съвет е създадена "Транзитна търговска зона Варна" АД с предмет извършване дейности по складиране и производствена дейност в рамките на Закона за митниците и правилника за прилагането му.

Тя е първата такава зона, изградена по Закона за митниците. Предпоставка за изграждането й е непрекъснатото нарастване на потока на стоки през Варна, а освен това проектът е свързан и със строителството на транспортните коридори 4, 8, 9 и 10.

Влияние при избора на Варна е оказало и наличието на фериботния комплекс, както и развитата инфраструктура и други особености на района.

Създаването на транзитната търговска зона е част и от стратегията на областния план за регионално развитие. На транзитната зона се разчита за увеличаване движението на товари и активизиране на производствената дейност в региона.