Основни отрасли -> Селско стопанство

Обща характеристика
Приоритети в развитието на селското стопанство
Стопанисвана селскостопанска земя по категории
Стопанисвана обработваема земя по групи култури
Засети площи и средни добиви
Структура на регистрираните земеделски производители
Брой животни в областта
Финансирани селскостопански производители

Обща характеристика

Във Варненска област съществуват благоприятни почвено-климатични условия за отглеждане на зърнени култури, трайни насаждения и зеленчуци. Агроклиматичните условия позволяват получаване на високи добиви от фуражните култури за изхранване на млечното животновъдство, а зърненото производство обуславя развитието на свиневъдство и птицевъдство.

Растениевъдството заема по-голям дял от селското стопанство, а зърнопроизводството формира 60-70 % от общата продукция. С най-висок среден добив е община Вълчи дол, където от 138170 дка реколтирана площ с пшеница е получено средно по 360 кг/дка, следвана от община Провадия - 350 кг/дка от 100240 дка и общ. Аксаково по 330 кг/дка от 82157 дка.

Наличието на специфични почвено-климатични условия, наклонени терени, проветриви местности и традициите на населението са предпоставка за отглеждане на винени и десертни сортове грозде. Лозята във Варненска област заемат 41 669 дка, от които 94 % са винени и 6% -десертни. Относно сортовата структура на площите, основно са застъпени Шардоне, Димят, Ркацители, Юни-блан и др. Налице е повишен интерес за създаване на нови лозови насаждения, както от дребни стопани, така и от по-големи инвеститори.

Зеленчукопроизводството е районирано по поречието на р. Камчия и основно в дворните стопанства на населението от общините. В поливните райони се отглеждат ранно и средно ранно производство зеленчуци - картофи, домати, пипер, зеле, лук и др. Застъпено е и парниково отглеждане на зеленчуци - общ. Аксаково, Ветрино и Аврен, като са изградени 430 дка стъклени оранжерии, позволяващи целогодищно производство на зеленчуци.

Най-голям дял от овощните насаждения заемат ябълките, сливите, прасковите и кайсиите. Делът на крушите е малък, ограничено е и производството на малини.

Поливните площи на терена на областта са 214 765 дка. Съоръжеността е от вътрешноканална мрежа, 72 бр. поливни станции и 32 бр. сондажни кладенци.

Алтернативни дейности, които се развиват в селските райони са коневъдството, занаятчийството, рибовъдството, отглеждането на маслодайни култури, билки, гъби и др. Поради засиленият интерес на пазара към щраусовото месо и кожите, във фермите с. Баново, с. Кипра и с. Болярци се отглеждат щрауси.

Приоритети в развитието на селското стопанство:

горе

Стопанисвана селскостопанска земя по категории през 2002 г.

горе

Стопанисвана обработваема земя по групи култури през 2002 г.

горе

Засети площи и средни добиви

горе

Структура на регистрираните земеделски производители във Варненска област 2003

горе

Брой животни в областта

горе

Финансирани селскостопански производители

За стопанската 2002/2003 г. по инвестиционните линии на ДФ "Земеделие" са кандидатствали земеделски производители с 35 проекта на стойност 950 000 лв, в т.ч. рефинансирани 24 за 764 339 лв.

По програма САПАРД в ОД на ДФ "Земеделие" Варна са постъпили 53 проекта на обща стойност 37 969 100 лв, които са изпратени в ЦУ на ДФ "Земеделие". От тях 43 са одобрени на стойност 32 946 136 лв, в т. ч. 20 за селскостопанска техника, 3 за оборудване в животновъдството, 3 за създаване на трайни насаждения-лозя, 3 за месопреработка, 2 за силози, 3 за селски туризъм, 1 за оборудване в оранжерии, 3 за рибопреработка, 1 за гъбопроизводство, 1 за винопреработка, 1 за рибарство и 2 зърносушилни.

Одобрени проекти по години:
2001 г. 4 броя за 2 805 506 лв
2002 г. 13 броя за 6 956 808 лв
2003 г. 26 броя за 23 183 822 лв

       Обекти, рефинансирани по САПАРД:

горе