Инфраструктура

Общоевропейски транспортни коридори /ОЕТК/
ОЕТК № 7 - река Дунав,
ОЕТК № 8 - Дурас-Тирана-Скопие-София-Пловдив-Бургас-Варна,
ОЕТК № 9 – Хелзинки- Киев- Русе- Александрупулис

Пристанища
Летища
Пътна мрежа

Железопътна инфраструктура
Съобщителна инфраструктура
Водностопанска инфраструктура
Енергийна инфраструктура

Пристанища

Варна е най-голямото многоцелево българско морско пристанище с модерна техника и специализирани терминали с непрекъснат режим на работа. Разполага с обща дължина на кея 5 601 м, 32 корабни места, 77 500 кв.м складове и 240 800 кв.м складови площи. Със съвременното си оборудване, ж.п.-фериботно обслужване и местоположение, пристанището е „врата” за товаропотоците между Европа, Русия, Украйна, Кавказ, Средна Азия, Средния и Далечен Изток. Пристанището е въвело стандарти за качество ISO 9001/2000 и е едно от първите Черноморски пристанища, сертифицирано спрямо изискванията на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищата – ISPS Code.
За изпълнение на основната си дейност Пристанище Варна разполага с 9 специализирани терминала - 3 в пристанището Варна-Изток и 6 в пристанището Варна-Запад. Всеки от тях има необходимото оборудване и складове за съхранение на различните видове товари. Пристанището разполага с 2 контейнерни терминала, по един на пристанищата Варна-Изток и Варна-Запад. Терминалите обслужват основно фидерните линии от Средиземно и Черно море.
Според данните за 2010 г. в Пристанище Варна са отчетени: товарооборот - 8 039 000 тона; корабен трафик - GT – 8 294 538 и брой – 1150; обработени контейнери – 118 702 TEU, като спрямо 2009 г. товарооборотът на пристанището е нараснал с над 1,3 млн.т. товари.
Пристанище Балчик като част от пристанищен комплекс Варна, функционира от 1969 г. и е трето по големина на Черноморското ни крайбрежие. Дължина на кейовете - 165 м, кейови места - 2 бр., оборудвани с два 5-тонни портални крана, открити складови площи - 1932 кв.м, дължина на пристанищната пътна мрежа - 250 м.
Приема кораби с водоизместимост 5000-6000 тона, разполага с ГКПП, няма изградена железопътна линия, товарно пристанище, осъществява се само износ. Яхтено-рибарското пристанище в Балчик е с капацитет 70 места за яхти.

Горе

Летища

Летище Варна е със статут на международно летище за обществено ползване според изискванията за инфраструктурата му и в него е съсредоточена значителна част от обслужваните от страната ни международни въздушни дестинации. В края на 2006 година българо-германският консорциум "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, съставен от водещия световен летищен оператор Фрапорт АГ и българската компания Еърпорт сървисис ЕООД, печели конкурса за концесия на летищата във Варна и Бургас. Концесията е за срок от 35 години, в рамките на които дружеството ще оперира и инвестира в развитието на двете морски летища.
По данни за 2010 г. Летище Варна разполага с една писта 2500 м., оперира 24 часа в денонощието, регистрирани са 12 577 самолетодвижения; обработени са 1 227 442 пътници; обслужват се 100 дестинации в 57 страни; на 2 часа път в радиус от летището живеят 2.8 милиона потенциални пътници Почти 99% от пътникооборота се формира от туристи през четирите летни месеца на годината. Основният проблем на летището е липсата на достатъчно площ за обслужване на пътниците и багажите в този период.
По достъп до полети на територията, Североизточен район е в групата с брой на полетите до 250 на ден.

Горе

Пътна мрежа

Републиканската пътна мрежа на територията на района обхваща 84 км автомагистрали, 483 км пътища І клас, 467 км пътища ІІ клас и 1633 км пътища ІІІ клас. Относителният дял на пътищата с национално и международно значение – автомагистрали и пътища І клас е 21,3 %, т.е. по-висок от средните за страната – 17,5 %. По-голяма част от пътищата в района са с трайна настилка – 99,6%.
Към 2010 г. гъстотата на пътищата от висок клас /автомагистрали и пътища І клас/ е 0,039 км/кв. км и е по-висока от средната за страната - 0,031 км/кв. км, като най-голяма гъстота се наблюдава на територията на областите Шумен и Варна, съответно 0,063 и 0,051 км/кв. км. Гъстотата на пътищата от висок клас е най-ниска в област Добрич, само 0,018 км/ кв. км. На територията на областите Търговище и Добрич не са изградени автомагистрали и връзките им със съседните области се осъществяват по пътища І и ІІ клас.
Към 2010 г. гъстотата на пътищата с регионално значение в Североизточен район е 0,144 км/ кв. км и е малко по-ниска в сравнение със средната за страната-0,145. Регионалните пътища имат най-голяма гъстота в областите Добрич и Търговище, където функциите им са не само да осигуряват пътните комуникации в областта и района, но и да осъществят интеграцията и връзките със съседни райони.

Горе

Железопътна инфраструктура

Железопътната мрежа е втора по значение и важност за осигуряване на транспортен достъп и обслужване на населението и икономиката в Североизточен район. Общата дължина на изградените и функциониращи ж.п. линии на територията на района през 2010 г. е 478 км, които съставляват 11,8 % от ж.п. мрежата на страната. Общата дължина на удвоените главни ж.п. линии е 237 км, съответстващи на 49,6 % от всички ж.п. линии в района. По достигнато ниво на удвояване на ж.п. линиите Североизточен район е на първо място сред останалите райони от ниво 2, близо два пъти по-висок от средния за страната – 23,6 %.
Дължината на електрифицираните главни и второстепенни ж.п. линии е 375 км – 78,5 % от общата дължина на ж.п. линиите в района, т.е. с 28,5% над средния относителен дял в районите от ЕС25 - 50 %. Степента на електрификация на ж.п. линиите в района е над средното ниво за страната - 67,96 %, като изпреварва всички останали райони от ниво 2 с изключение на Югоизточния район.
Гъстотата на изградената ж.п. мрежа в Североизточен район към 2010 г. е 32,7 км /1000 кв. км, малко по-ниска от средната за страната - 36,9 км / 1000 кв. км, но с 34.7 % по-ниска от средната гъстота за районите в ЕС25 - 50 км/ 1000 кв. км и е на последно място сред останалите райони от ниво 2.

Горе

Съобщителна инфраструктура

На територията на Североизточен район се наблюдават значителни различия в степента на развитие на телекомуникациите в отделните области. От общия брой 688 ПТТ станции и агентства за района през 2009 г. с най-голям брой е област Варна - 292 или 42.4 %, а с най-малък - област Търговище, 111 броя. Силно изразена тенденция на бързо нарастване на агентствата /офисите/ има в област Варна, където броят им вече надвишава броя на ПТТ станциите. Останалите три области в района запазват съотношение 2:1 в полза на ПТТ станциите, но като цяло са със значително по-ниски стойности в сравнение с област Варна, чиито показатели са много по-високи от средните за страната.
Достъпът до Интернет е осигурен в градските центрове. Проблеми съществуват основно в селата, където все още степента на оборудване на фирмите и домакинствата с компютри е ниска и е необходимо изграждането на публични места за достъп до мрежата /телекомуникационни центрове/. Насочването на ресурси за развитието на електронните комуникации добива изключителна важност за преодоляване на регионалните различия в достъпа до електронни услуги и развитието на информационното общество в Североизточен район.

Горе

Водностопанска инфраструктура

По достигната степен на развитие на водоснабдителната мрежа, Североизточен район е на едно от първите места в страната, тъй като делът на водоснабденото население е 99,9% към 2009 г. при среден показател за страната - 99%. В Североизточен район е изградена 1416,6 км канализационна мрежа, която се експлоатира само от дружества с над 50% държавна собственост. В канализационната мрежа е обхванато 63,3% от населението.
Доставената вода от общественото водоснабдяване, за задоволяване нуждите на населението в Североизточен район през 2009 г. вода е 84 700 хил. куб.м. Най-голям процент от нея /81.8 %/ се пада на битовия сектор. За задоволяването на нуждите на най-големия консуматор - област Варна, през 2010 г. са доставени 59 870 хил. куб. м. вода от общото количество вода, доставена в Североизточен район. Най-малко количество вода през 2009 г. е доставено в област Търговище – 6 220 хил. куб. м.
Като цяло количеството на доставената и използваната вода намалява с около 15% през последните пет години. Основна причина за това е все още високият дял на загубите при транспорта на вода от постъпилите води във водопроводната мрежа в района, който през 2009 г. е 63,3%. С най–висок и растящ относителен дял на загубите на вода към 2009 г. са областите Шумен – 83,0% и Търговище – 81.0 %. В национален мащаб този показател през последните две години запазва стойност от около 61 %.
Проблемите с водоснабдяването в района в 30-40% от населените места се дължат на захранването с питейна вода и са свързани главно с достъпа на всички населени места до питейна вода с нужните качества и недостатъчната степен на развитие на канализационни мрежи в по-малките от тях.

Горе

Енергийна инфраструктура

В Североизточен район е развита транзитна енергийна инфраструктура от най-висок клас, формиран енергиен инфраструктурен коридор по направлението Кардам-Добрич-Девня.
Електроенергийна инфраструктура:
Общата дължина на електроразпределителната мрежа в Североизточен район е от около 42 000 км. и в района няма неелектрифицирани населени места.
През територията на района преминават два преносни електропровода - електропровод 750 кв., напрежение 400 кв., свързва п/ст Исакча /Румъния/ с единствената трансформаторна подстанция на 750/400кв у нас - п/ст Варна (разположена в община Ветрино); електропровод 400 кв., свързва п/ст Вулканещи /Молдова/ с п/ст Добруджа 400/220 кв. (разположена в Суворово. Важен възел на преносната система е и П/ст Мадара 220/110 кв, разположена в Шумен.
Вътрешнорегионалната система (мрежа 110 кв.) също е добре развита за всички области. През 2010 година от Е.ОН България са доставени 5,3 ТВтч електрическа енергия до 1,1 млн. клиенти в района.
Газоснабдителна инфраструктура:
В Североизточен район съществува добре изградена газоснабдителна мрежа с ниско налягане за битово и обществено газоснабдяване. През територията на района преминават два магистрални газопровода с входен пункт - Компресорна станция /КС/ Кардам КС Вълчи дол - разклонения на магистрален пръстен за газоразпределителни станции /ГРС/ - Варна, Добрич, Девня, Нови Пазар, Шумен, Търговище, Попово, и др., захранващи и промишлени обекти.
Насърчават се инвестициите за разширение на съществуващата газоснабдителна инфраструктура и развитие на мрежи с ниско налягане за битова газификация в СИР. В процес на изграждане е 80 км-газопровод високо налягане с номинален диаметър 300 мм от Добрич до Силистра, чийто максимален капацитет ще е 876 млн. м3/г. Планирано е проектът да бъде пуснат в експлоатация през 2012 г.
Топлоснабдителна инфраструктура:
На територията на СИР има изградена топлоснабдителна инфраструктура във Варненска и Шуменска области. ТЕЦ Варна е с инсталирана мощност 1260 мвт, произвежда около 15% от общо произведената електроенергия от ТЕЦ в страната. Системата за централно топлоснабдяване на община Варна има отоплителна централа, 426 абонатни станции и 28 км. топлопреносна мрежа. Дължината на изградената топлопреносна мрежа на територията на община Шумен е 100 км. през 2012 г., отоплителната централа ползва природен газ.
Възобновяеми енергийни източници:
Североизточен район е на първо място в страната по инсталирана мощност на база използване на ВЕИ.
За използване на ветровата енергия се изграждат ветроенергийни паркове както в крайбрежните части, като водещи са общините Каварна и Шабла, където природният потенциал се оценява като най-подходящ, така и във вътрешността на района, на територията на общините Суворово, Ветрино и Вълчидол. Районът е с подходящи природни условия и за използване на слънчевата енергия за производство на електроенергия, за разполагане на слънчеви и фотоволтаични инсталации за енергия. Територията на Североизточен район е богата и на геотермална енергия, но поради специфичния й ресурс, нейното приложение и използване е много по-ограничено.
По-широкото използване и навлизане на възобновяемите източници в Североизточен район е една от основните цели, свързани с постигането на устойчиво развитие на района. На района се пада най-големият относителен дял в постигането на поставените в Националната програма за реформи на Р България 2011-2015 г цели в съответствие с целите на Стратегия Европа 2020 по отношение на ВЕИ в крайното енергийно потребление (18%) и намаляването на енергийната интензивност на БВП с 54% при средно 50% за страната.

Горе