Ресор - Устройство на територията, транспорт, регионално развитие, трансгранично сътрудничество, икономика и инвестиционна политика, дейности по защита на населението, околна среда и води, културни и материални ценности, защита на населението при бедствия и управление на държавната собственост.

телефон
-
052 / 688 202
факс
-
052 / 600 953
e-mail:
-

 

Приемни дни за граждани
-

Записване за приемен ден
-
в деловодството на администрацията

функции

Георги Георгиев

Ресор - Международни контакти и дейност, култура, образование, младежки дейности и спорт, здравеопазване, социални дейности, етнически, демографски и интеграционни въпроси, туризъм, сигурност и опазване на обществения ред.

телефон
-
052 / 688 202
факс
-
052 / 600 953
e-mail:
-

 

Приемни дни за граждани
-
 
Записване за приемен ден
-
 в деловодството на администрацията

функции

Силвия Александрова