Областна администрация Варна
9000 Варна, ул. Преслав 26
работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.
обeдна почивка: 12:00 ч. - 12:30 ч.
IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79
BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна;ЕИК:000093360

Указател

 
 
Телефон
Факс
e-mail
прием на граждани
Областен управител - функции
Стоян Пасев
052688 222
052632 365
всеки втори четвъртък от месеца от 10:00 до 12:00 ч.
записване: понеделник преди приема 9:00 до 12:00 ч.
Заместник областен управител - функции
Петър Манчев
052688 202
052600 953
manchev@vn.government.bg
всеки четвърти вторник от 10:00 до 12:00 ч.
записване: понеделник преди приема от 9:00 до 12:00 ч.
Заместник областен управител - функции
Илиян Карагьозов
052688 202
052600 953
karagyozov@vn.government.bg
всяка трета сряда от 10:00 до 12:00ч.
записване: понеделник преди приема от 9:00 до 12:00 ч.
Главен секретар
Директор дирекция "Административно и правно обслужване, финанси и управление на собствеността" (АПОФУС) - функции
Силвия Стоилова
052688 388
.
Деловодство

Атанас Минчев

052688 120
 

 

Директор дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" (АКРРДС) - функции
Мирена Дамбова
052688 320
ak@vn.government.bg

05062017