ОБЯВЛЕНИЕ - 23 НОЕМВРИ 2021 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „главен секретар” на Областна администрация Варна.

ОБЯВЛЕНИЕ на ПРОТОКОЛ - 16 НОЕМВРИ 2021 г.

ПРОТОКОЛ 49 от 29.10.2021 - Писмена процедура за неприсъствено приемане на решения на Регионалния съвет за развитие на Североизточен регион.

ОБЯВЛЕНИЕ - 05 НОЕМВРИ 2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКПМДС и Заповед № РД-21-7714-1/01.11.2021г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжност „главен секретар“ в Областна администрация  Варна.
1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжност „главен секретар" в Областна администрация  Варна са:
а/ образователна степен: „магистър“
б/професионална област: „социални, стопански и правни науки“, професионални направления: „Право“  и „Администрация и управление“ (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
            - допълнителна квалификация : компютърна грамотност:  MS Office, Internet
            - допълнителни умения: лидерски умения, стратегически умения, ориентация към резултата
в) вид  правоотношение: служебно
г) професионален опит: 6 години на длъжност с ръководни функции/ минимален ранг  I младши;
д) ранг на държавен служител: I младши
е) длъжностно ниво по КДА: 4
ж) наименование на длъжностното ниво: ръководно ниво
2. Начин за провеждане на конкурса - защита на концепция за стратегическо управление на тема: "Административно ръководство, координация и контрол върху дейността на Областна администрация Варна" и интервю
3. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;
- декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копие от удостоверение за юридическа правоспособност, за кандидати с юридическо образование;
- копие на документ, доказващ придобита компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания; 
- копие от документ за придобит професионален опит – 6 години на длъжност с ръководни функции: документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина      
- доказателства за придобит ранг на държавен служител, мин. I младши (ако е придобит такъв);
- декларация по чл. 18, ал. 1 от НПКПМДС  /примерен образец/
4. Документите следва да бъдат представени лично от кандидатите или от техни упълномощени представители (съгл. чл. 17, ал. 5 от НПКПМДС) в деловодството на Областна администрация Варна или по електронен път чрез посочената в обявлението електронна поща: e-office@vn.government.bg  , като в този случай заявлението и декларациите по чл.17, ал.3, т.1 и  по чл. 18, ал. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Срокът за подаване на документи е до 16.11.2021г. Документите, които се представят лично или чрез упълномощено лице следва да се поставят в плик, формат А4. На плика следва да е изписано наименованието на длъжността, за която се кандидатства, номер на заповед на областния управител за провеждане на конкурс и трите имена на кандидата. При подаването им кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване предвидени в чл.7, ал.2 от ЗДСл. и в други нормативни актове.
Съгласно чл.18, ал.2 от НПКПМДС, с входящ номер и дата се регистрират само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта за провеждане на конкурса не се регистрират.
5. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и на интернет страницата на ведомството: www.vn.government.bg
6. Обявлението за провеждане на конкурса се публикува в регистъра по чл.61, ал.1 от ЗА, в порталa за търсене и предлагане на работа JOBS.BG, на интернет страницата на администрацията и на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав”, № 26.
7. Съгласно чл.14 ал.4 от НПКПМДС, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
8. Описание на длъжността:
Подпомага областния управител, като осигурява необходимата организация, координация и субординация на Областна администрация Варна при спазване на разпоредбите на Закона за администрацията, Устройствения правилник на областните администрации и други подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на областната администрация. Осъществява административното ръководство на Областна администрация Варна. Отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните  цели на администрацията.
9. Граници на заплатата определена за длъжността от 800,00 до 2900,00 лева.
Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия  конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

МАРИО СМЪРКОВ
Областен управител на област с
административен център Варна

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Заявление;

2. Декларация чл.18, ал.1 от НПКПМДС;

3. Декларация чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

ОБЯВЛЕНИЕ - 06 ОКТОМВРИ 2021 г.

МАРИО СМЪРКОВ – областен управител на област с административен център Варна

РЕШЕНИЕ № РД-21-7710-6/06.10.2021 г.

Във връзка с високата обществена значимост и с цел осигуряване на непрекъснатост на транспортното обслужване, на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси
РЕШИХ:
1. Изразявам „формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги“ на община Дългопол.
2. Определям срокът на разрешението по т. 1 да е до провеждането на процедура за нов избор на превозвач и сключването на договор с новоизбрания превозвач, но не повече от 2 месеца, считано от датата на издаване на настоящото решение.
3. Допускам предварително изпълнение на настоящото решение при условията на чл. 60, ал. 1 от АПК, поради голяма обществена значимост – съществуващ непосредствен риск от прекъсване на транспортното обслужване на населението на Община Дългопол, което ще доведе до значителни и трудно поправими вреди.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна в 14-дневен срок от публикуването му.
Предварителното изпълнение на решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна в 3-дневен срок от публикуването му.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28.СЕПТЕМВРИ 2021 г.

Уведомително писмо с изх.N:РД-21-9400-265/7/ от 07.09.2021г. до г-н ВАЛЕНТИН ЖЕКОВ ИВАНОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28.СЕПТЕМВРИ 2021 г.

Уведомително писмо с изх.N:РД-21-9400-328/1/ от 24.08.2021г. до инж.СТОЯН НИКОЛОВ КОСТОВ

ЗАПОВЕД - 17 СЕПТЕМВРИ 2021 г.

Заповед N:РД-21-7706-172 от 16.09.2021 /за изземване на държавен имот/

ЗАПОВЕД - 17 СЕПТЕМВРИ 2021 г.

Заповед N:РД-21-7706-171 от 16.09.2021 /за изземване на държавен имот/

ЗАПОВЕД - 17 СЕПТЕМВРИ 2021 г.

Заповед N:РД-21-7706-170 от 16.09.2021 /за изземване на държавен имот/

ЗАПОВЕД - 17 СЕПТЕМВРИ 2021 г.

Заповед N:РД-21-7706-169 от 16.09.2021 /за изземване на държавен имот/

ЗАПОВЕД - 15 СЕПТЕМВРИ 2021 г.

Заповед N:РД-21-7706-167 от 15.09.2021 /за изземване на държавен имот/

ОБЯВЛЕНИЕ - 14 СЕПТЕМВРИ 2021 г.

Областна администрация Варна се присъединява към второто издание на Дни на безопасността на ROADPOL, планирано за периода 16 – 22 септември от Европейската седмица на мобилността.
Призоваваме Ви да се включите и Вие!
Мотото на кампанията за настоящата календарна година е:
„Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“.
Други превантивни послания / призиви, свързани с проблематиката на безопасността на движението по пътищата са:
Пази детето, Просто карай, Сложи колана, Пиши когато стигнеш, Скоростта убива, Коланът спасява животи, На пътя животът е с предимство, Пази семейството си на пътя, С дете в колата, Остани трезвен, Децата нямат спирачки, Няма безопасно количество алкохол зад волана.
ROADPOL SAFETY DAYS
EUROPEAN DAY WITHOUT A ROAD DEATH
Безопасността на движението по пътищата е отговорност на цялото общество!
           Повече информация за възможностите да се включите в кампанията с инициативи и / или послания, може да откриете тук: www.roadpolsafetydays.eu; www.mvr.bg/opp; https://www.sars.gov.bg

ОБЯВЛЕНИЕ - 25 АВГУСТ 2021 г.

„Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ,  съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 107/06.08.2021 г. за обект: „Пътна връзка с път I-2 „Граница Румъния – Русе - Цар Калоян - о.п.Разград - о.п.Шумен – Девня - Варна при км. 195+473, дясно за ПИ 72709.26.3, за обект: „Крайпътен обект – автосервиз, пункт за технически преглед, газостанция  и снекбар“, попадащ на територията на община Аксаково и община Варна, област Варна.

 На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд – Варна в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“  чрез областния управител на област с административен център Варна“
ОБЯВЛЕНИЕ - 16 АВГУСТ 2021 г.

„Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5  от ЗУТ,  съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 106/03.08.2021 г. за обект: „Реорганизация на вход/изход на летище Варна“, разположен в улица, представляваща поземлен имот с идентификатор 00182.307.37 по КККР на община Аксаково, област Варна.
На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване заинтересованите лица пред Административен съд – Варна в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област с административен център Варна.“

ОБЯВЛЕНИЕ - 09 АВГУСТ 2021 г.

„Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5  от ЗУТ,  съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 105/28.07.2021 г. за обект: „Реконструкция и модернизация на радарно съоръжение“, в УПИ I - 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,21,22,23,24,25,26,28, кв.7  по плана на летище Варна / ПИ 00182.307.25 по КККР на община Аксаково, област Варна/.
На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване заинтересованите лица пред Административен съд – Варна в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област с административен център Варна.“

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 АВГУСТ 2021 г.

№ РД-21-9400-265(1) от 29.06. 2021 г

ДО
Г-Н ДИРЕКТОРА
НА „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД
БУЛ. „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ № 258
ГР. ВАРНА

КОПИЕ ДО:
Г-ЖА ИВАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА,
Г-Н ВАЛЕНТИН ЖЕКОВ ИВАНОВ
УЛ.„МИР“ № 50
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с постъпило в Областна администрация Уведомление и Молба с вх.№ РД-21-9400-265/ 24.06.2021 г. от Валентин Жеков Иванов и Иванка Иванова Иванова, в което навеждат твърдения за неправомерно спиране на електрозахранването, приложено Ви предоставям копие от описаната преписка за предприемане на действия по компетентност, като за извършената проверка и предприетите действия да ме уведомите, както и г-жа Иванова и г-н Иванов.
Приложение: Съгласно текста – 13 бр. листа.
С уважение,
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  / П /
Заместник областен управител на област
с административен център гр.Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 АВГУСТ 2021 г.

№ РД-21-9400-265(2) от 02.07. 2021 г
ДО
Г-ЖА ИВАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА,
Г-Н ВАЛЕНТИН ЖЕКОВ ИВАНОВ
УЛ.„МИР“ № 50
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
Във връзка с Ваше уведомление и молба с вх.№ РД-21-9400-265/ 24.06.2021 г., ведно с приложени копия от: нот. акт № 152/ 12.09.2006 г.; нот.акт № 48/ 20.12.2006 г.; протокол № 47/ 15.02.1999 г. за въвод във владение; скица на ПИ № 3521 идентичен с ПИ № 3322А, местност „Сотира“, нот. акт № 54/ 11.06.2018 г.; писмо изх.№ СС 9200841/ 09.03.1999 г на община Варна; декларация от 03.04.2008 г. и предсъдебна покана до Директора на ЕРП Север гр.Варна, Ви уведомявам следното:
От приложеното се установява, че Валентин Жеков Иванов и Васил Жеков Иванов са собственици, съсобственици на имот пл.№ 3322 с площ 1000 кв.м по плана на местност „Сотира“, възстановен с Решение № 3797/ 14.07.1998 г. по адм. дело № 685/ 1997 г. на Върховния административен съд на Република България. Също и, че Иван Жеков Иванов, Валентин Жеков Иванов и Васил Жеков Иванов като наследници на Жеко Иванов Милев са собственици, съсобтвеници на поземлен имот (ПИ) ПИ № 3521 по плана на местност „Сотира“, образуван от сливането на УПИ № VI-3521 и УПИ № VII-3521 и идентичен с ПИ № 3322А, целият с площ            от 1240 кв. м.
За ПИ с идентифакатор 10135.2555.305,област Варна, община Варна, район Приморски, м.„Изгрев“, вид собственост: общинска частна, вид територия: урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, с площ 860 кв.м, е съставен Акт № 7718/ 25.03.2014 г. за частна общинска собственост.
Отделно от горното, Ви уведомявам, че бих искал да удовлетворя Вашите искания, но Областния управител няма правомощия за обезсилване и отмяна на нотариален акт. За което е необходимо предприемане на действия от Ваша страна, с подаване на искова молба пред съда.
С уважение,
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ   / П /
Заместник областен управител на област
с административен център гр.Варна

ОБЯВЛЕНИЕ - 02 АВГУСТ 2021 г.

„Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ,  съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 104/20..07.2021 г. за обект: „Разширение на перона на летище Варна: Организация на движението на ВС и маркировка на Перона, Перонно осветле-ние, Вертикална маркировка“, в УПИ I - 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,21,22,23,24,25,26,28, кв.7  по плана на летище Варна.
На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване заинтересованите лица пред Административен съд – Варна в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“  чрез областния управител на област с административен център Варна.“

УВЕДОМЛЕНИЕ - 20 ЮЛИ 2021 г.

Уведомително писмо на изпълнителния директор на "ТЕЦ-Варна ЕАД, чрез Кмета на община- Белослав във връзка с постъпил сигнал за нарушаване на обществения ред.

ОБЯВЛЕНИЕ - 21 МАЙ 2021 г.

„Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 103/ 12.05.2021 г. за обект: „Изграждане на тръбни кладенци за водоснабдява-не с подземни води за напояване на зелени и тревни площи и за захранване на автомивка за обслужваща техника на летище Варна”. Строежът попада на територията на летище Варна в УПИ I 14.28 кв.3 /ПИ 00182.307.40/-ТК1; УПИ X-36 кв.1 /ПИ 00182.307.36/ - ТК2; УПИ II – 42 кв.5 /ПИ 00182.307.42/ - ТК2А; УПИ I 12.28 кв.1 /ПИ 00182.307.29/ - ТК3 по пла-на на летище Варна; На основание чл. 60, ал. 1 от АПК е допуснато предварително изпълнение на разре-шението за строеж. Допуснатото предварително изпълнение подлежи на обжалване пред Администрати-вен съд – Варна в тридневен срок от съобщаването му, съгласно чл. 60, ал. 5 от АПК. На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване заинтересованите лица пред Административен съд – Варна в 30-дневен срок от обнародване-то му в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област с административен център Варна.“

ЗАПОВЕД - 28 АПРИЛ 2021 г.

Заповед и график за извършване проверки на водни обекти в област Варна през 2021г.

ЗАПОВЕД - 13 АПРИЛ 2021 г.

З А П О В Е Д
№ РИ – 21 – 8500 - 2
Варна 12.04.2021 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № РД-21-7706-70/02.03.2021 г.  на областния управител на област Варна е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/
№ 9577 от 29.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 10.07.2018 г., акт 170, том XLIV, вх. регистър 17972, дело 9556, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ: сграда с идентификатор 10135.1507.709.1 /едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, седем, нула, девет, точка, едно/ със застроена площ 89 /осемдесет и девет/ кв.м. и разгъната застроена площ 132,96 /сто тридесет и две цяло и деветдесет и шест стотни/ кв.м., състоящата се от: първи етаж, включващ: стълбище, предверие, две стаи, антре, баня с тоалет, кухня, балкон и тераса с площ 63,53 /шестдесет и три цяло и петдесет и три стотни/ кв.м.; втори етаж, включващ: стълбище, предверие, три стаи, антре, баня с тоалет, кухня и два балкона с площ 69,43 /шестдесет и девет цяло и четиридесет и три стотни/ кв.м.; тавански етаж, включващ: две стаи, кухня, баня с тоалет с  площ 43,22 /четиридесет и три цяло и двадесет и две стотни/ кв.м.; изби под сградата с площ 40,44 /четиридесет цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м.; конструкция: масивна, брой етажи: 2 /два/, година на строеж: 1963 г.; предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; построена в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.709 /едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, седем, нула, девет/ с площ 197 /сто деветдесет и седем/ кв.м.; при граници на имота: ПИ 10135.1507.708, ПИ 10135.1507.711,
ПИ 10135.1507.707; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Одесос,
бул. „Приморски“ №79.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305003180 от 11.02.2021 г., издадено от дирекция „МД“ при община Варна, данъчната оценка на сграда с идентификатор 10135.1507.709.1, подробно описана в  АЧДС № 9577 от 29.06.2018 г., е в размер на 93 345,60 лв. (деветдесет и три хиляди триста четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от 07.04.2021 г., утвърден от областния управител на област Варна, съгласно който, Комисията в състав, определен със  Заповед № РД-21-7706-70/02.03.2021 г. на областния управител на област Варна, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба сграда с идентификатор 10135.1507.709.1, подробно описана в  АЧДС № 9577 от 29.06.2018 г. участника ИРИНА НИКОЛАЕВА НИКОВА, ЕГН хххххххххх с окончателна продажна цена в размер на 301 013 лв. (триста и една хиляди и тринадесет лева).  
Предвид изложеното и на основание чл. 55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ИРИНА НИКОЛАЕВА НИКОВА, ЕГН хххххххххх ЗА КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в АЧДС № 9577 от 29.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 10.07.2018 г., акт 170, том XLIV, вх. регистър 17972, дело 9556, представляващ: сграда с идентификатор 10135.1507.709.1 /едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, седем, нула, девет, точка, едно/ със застроена площ 89 /осемдесет и девет/ кв.м. и разгъната застроена площ 132,96 /сто тридесет и две цяло и деветдесет и шест стотни/ кв.м., състоящата се от: първи етаж, включващ: стълбище, предверие, две стаи, антре, баня с тоалет, кухня, балкон и тераса с площ 63,53 /шестдесет и три цяло и петдесет и три стотни/ кв.м.; втори етаж, включващ: стълбище, предверие, три стаи, антре, баня с тоалет, кухня и два балкона с площ 69,43 /шестдесет и девет цяло и четиридесет и три стотни/ кв.м.; тавански етаж, включващ: две стаи, кухня, баня с тоалет с  площ 43,22 /четиридесет и три цяло и двадесет и две стотни/ кв.м.; изби под сградата с площ 40,44 /четиридесет цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м.; конструкция: масивна, брой етажи: 2 /два/, година на строеж: 1963 г.; предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; построена в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.709 /едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, седем, нула, девет/ с площ 197 /сто деветдесет и седем/ кв.м.; при граници на имота: ПИ 10135.1507.708, ПИ 10135.1507.711,
ПИ 10135.1507.707; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Одесос,
бул. „Приморски“ №79 с окончателна продажна цена в размер на 301 013 лв. (триста и една хиляди и тринадесет лева) върху която не се дължи ДДС, на основание чл. 45, ал.3 от ЗДДС.
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила и връчване на настоящата заповед, ИРИНА НИКОЛАЕВА НИКОВА, ЕГН хххххххххх  следва да внесе:
2.1. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
290 744,98 лв. (двеста и деветдесет хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 301 013 лв. и внесения депозит за участие в търга в размер на
10 268,02 лв., внесен в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с преводно нареждане № I014B1090039/31.03.2021 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД;
2.2. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
6 020,26 лв. (шест хиляди и двадесет лева и двадесет и шест стотинки), представляваща
2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
1 204,05 лв. (хиляди двеста и четири лева и пет стотинки), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по банкова сметка IBAN:  BG49 CECB 9790 8462 1500 00 , вид на плащане 442500,
при „Централна Кооперативна Банка АД”  клон гр. Варна, сумата в размер на
9 030,39 лв. (девет хиляди и тридесет лева и тридесет и девет стотинки стотинки), представляваща 3 % (три процента) местен данък, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ във връзка с чл. 34, ал. 2, пр. 1 от Наредба на ОбС Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна.
3. ИРИНА НИКОЛАЕВА НИКОВА, ЕГН хххххххххх следва да представи оригинални документи за извършените плащания на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед,
4. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
5. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията –
гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
6. Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
7. Настоящата заповед да бъде обявена, чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg, от компетентният за това служител от дирекция „АПОФУС”.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: ИРИНА НИКОЛАЕВА НИКОВА,
ЕГН хххххххххх - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС”
за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на: главния секретар; директор на дирекция „АКРРДС”; главния счетоводител на Областна администрация Варна и
Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009 г.
с рег. №763(9)/10.11.2009 г.
СТОЯН ПАСЕВ     / п /                                         ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА    / п /
Областен управител на  област                           Главен счетоводител при
с административен център Варна                                   Областна администрация

ЗАПОВЕД - 13 АПРИЛ 2021 г.

З А П О В Е Д
№ РИ – 21- 8500 - 1
Варна 12.04.2021 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № РД-21-7706-70/02.03.2021 г.  на областния управител на област Варна е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/
№ 10031 от 29.07.2020 г., вписан в Служба по вписванията гр. Девня, акт 149, том 8, вх. регистър 2353, дело 1557/2020, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ сграда с идентификатор 70175.504.125.1 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, две, пет, точка, едно/ със застроена площ 146 /сто четиридесет и шест/ кв.м.; конструкция: масивна, брой етажи: 1 /един/, година на строеж: 1930 г.; предназначение: жилищна сграда - еднофамилна; при граници на сграда с идентификатор 70175.504.125.1: ПИ 70175.504.381; ПИ 70175.504.126; ПИ 70175.504.125, сграда с идентификатор 70175.504.125.2; находящ се в обл. Варна,
общ. Суворово, гр. Суворово, ул. „Република“ № 7.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5312000121 от 10.02.2021 г., издадено от дирекция „МД“ при община Суворово, данъчната оценка на сграда с идентификатор 70175.504.125.1 с площ 146 кв.м., подробно описан в  АЧДС № 10031 от 29.07.2020 г., е в размер на 10 889,40 лв. (десет хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и четиридесет стотинки).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от 07.04.2021 г., утвърден от областния управител на област Варна, съгласно който, Комисията в състав, определен със  Заповед № РД-21-7706-70/02.03.2021 г. на областния управител на област Варна, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба сграда с идентификатор 70175.504.125.1 с площ 146 кв.м., подробно описан в  АЧДС № 10031 от 29.07.2020 г. участника ДИМО ТОДОРОВ ДИМОВ, ЕГН хххххххххх
с окончателна продажна цена в размер на 12 565 лв. (дванадесет хиляди петстотин шестдесет и пет лева).  
Предвид изложеното и на основание чл. 55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ДИМО ТОДОРОВ ДИМОВ, ЕГН хххххххххх ЗА КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 10031 от 29.07.2020 г., вписан в Служба по вписванията гр. Девня, акт 149, том 8, вх. регистър 2353, дело 1557/2020, представляващ сграда с идентификатор 70175.504.125.1 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, две, пет, точка, едно/ със застроена площ 146 /сто четиридесет и шест/ кв.м.; конструкция: масивна, брой етажи: 1 /един/, година на строеж: 1930 г.; предназначение: жилищна сграда - еднофамилна; при граници на сграда с идентификатор 70175.504.125.1:
ПИ 70175.504.381; ПИ 70175.504.126; ПИ 70175.504.125, сграда с идентификатор 70175.504.125.2; находящ се в обл. Варна, общ. Суворово,
гр. Суворово, ул. „Република“ № 7 с окончателна продажна цена в размер на
12 565 лв. (дванадесет хиляди петстотин шестдесет и пет лева) върху която не се дължи ДДС, на основание чл. 45, ал.3 от ЗДДС.
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила и връчване на настоящата заповед, ДИМО ТОДОРОВ ДИМОВ, ЕГН хххххххххх  следва да внесе:
2.1. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
11 367,17 лв. (единадесет хиляди триста шестдесет и седем лева и седемнадесет стотинки), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на
12 565 лв.  и внесения депозит за участие в търга в размер на 1 197,83 лв., внесен в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с преводно нареждане
№ 0238698278/06.04.2021 г. от „Инвестбанк“ АД;
2.2. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
251,30 лв. (двеста петдесет и един лева и тридесет стотинки), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
50,26 лв. (петдесет лева и двадесет и шест стотинки), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на Дирекция „МД” при община Суворово сумата в размер на
376,95 лв. (триста седемдесет и шест лева и деветдесет и пет стотинки), представляваща местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 3 %.
3. ДИМО ТОДОРОВ ДИМОВ, ЕГН хххххххххх следва да представи оригинални документи за извършените плащания на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед,
4. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
5. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията –
гр. Девня към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
6. Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
7. Настоящата заповед да бъде обявена, чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg, от компетентният за това служител от дирекция „АПОФУС”.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: ДИМО ТОДОРОВ ДИМОВ,
ЕГН хххххххххх - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на: главния секретар; директор на дирекция „АКРРДС”; главния счетоводител на Областна администрация Варна и
Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009 г.
с рег. №763(9)/10.11.2009 г.
СТОЯН ПАСЕВ     / п /                                        ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА / п /
Областен управител на  област  Варна                  Главен счетоводител при областна администрация Варна

РЕШЕНИЕ - 15 МАРТ 2021 г.

РЕШЕНИЕ
№ РД-21-7710-1
11.03.2021 г.
СТОЯН  ПАСЕВ – областен управител на област с административен център Варна, след като разгледах искане вх. № РД-21-0808-17/10.03.2021 г. от кмета на община Долни чифлик
УСТАНОВИХ:
С писмо вх. № РД-21-0808-17/10.03.2021 г. от кмета на община Долни чифлик е отправено искане до областния управител на област с административен център Варна за решение въвеждане на спешна мярка за пряко възлагане и/или предоставяне на формално съгласие за удължаване на срока за превозите за извършване на обществена услуга за превоз на пътниците по действащите маршрутни разписания за срок от 9 месеца и/или до избор на изпълнител в резултат на проведена процедура по ЗОП.
В искането е посочено, че до настоящият момент обществената услуга за превоз на пътници по действащите маршрутни разписания от общинската и областната транспортна схема от квотата на община Долни чифлик се изпълняват, след проведена процедура по ЗОП, съгласно сключеният договор между община Долни чифлик и „В.М. Експрестур“ ЕООД, сключен на 08.03.2016 г. за срок от 5 години, считано от 15.03.2016 г. Отбелязано е още в писмото, че е публикувана обществена поръчка с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от областна и общинска транспортна схема на община Долни чифлик, по обособени позиции: 1: Извършване обществен превоз по 4 областни и 3 общински автобусни линии; 2: Извършване на обществен превоз по 3 областни и 4 общински автобусни линии“, като крайният срок за подаване на оферти е 18.03.2021 г. в 23:59 часа, поради което с цел да не бъде прекъсвано транспортното обслужване на населението до провеждане на процедура да бъде въведена спешна мярка.
С оглед прекратяването на договора сключен с „В.М. Експрестур“ ЕООД и липсата на технологично време, необходимо за провеждането и приключването на процедурата за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител, кметът  на община Долни чифлик е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла  на  чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), въз основа на пряко възлагане на автобусните линии по утвърдените маршрутни разписания от общинската и областната транспортна схема за срок от 9 месеца по смисъла на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
Предвид високата обществена значимост и с цел осигуряване на непрекъснатост на транспортното обслужване, с писмо наш вх. № РД-21-0808-17/10.03.2021 г. от кмета на община Долни чифлик е поискано въвеждане на спешна мярка пряко да възложи превозите, за срок до приключване на процедура за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител, но не повече от 9 (девет) месеца, считано от 16.03.2021 г.
Съгласно чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, в случаите по чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета областният управител е органът, компетентен да предприеме спешната мярка при условията на регламента.
Според чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007, в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги. Възлагането на обществена поръчка за услуги чрез спешна мярка, не може да надвишава две години.
Тази хипотеза визира предприемане на спешна мярка в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване и се осъществява само в краен случай когато няма друга възможност за извършване на пътническите превози и сама по себе си обуславя важния обществен интерес за извършване на превозите.
Съгласно чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалният кодекс в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес.
Предвид горното, във връзка с високата обществена значимост и с цел осигуряване на непрекъснатост на транспортното обслужване, на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.) и чл. 60, ал. 1 от АПК,
РЕШИХ:

 1. Разрешавам на кмета на община Долни чифлик да възложи пряко възлагане на автобусните превози по утвърдените автобусни линии и маршрутни разписания от областната и общинска транспортна схема, от квотата и в частта на община Долни чифлик.
 2. Възлагането на автобусните превози да бъде до приключване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител, но за не повече от 9 (девет) месеца, считано от 16.03.2021 г.
  3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалният кодекс, допускам предварително изпълнение на решението.
 3. Настоящото решение се състави в два еднообразни екземпляра, един за кмета на община Долни чифлик и един за прилагане по преписката за издаването му.
  Решението да се обяви в един национален и един местен ежедневник, съгласно чл. 16д, ал. 7 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Решението да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Варна и да се постави на таблото за информация в сградата на Областна администрация Варна.
  Предварителното изпълнение на решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от публикуването му, чрез областния управител на област Варна пред Административен съд Варна.
  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуването му, чрез областния управител на област Варна пред Административен съд Варна
СТОЯН  ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна
ЗАПОВЕД - 06 МАРТ 2021 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-21-7706-70
02.03.2021г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна,
УСТАНОВИХ:
Съгласно чл.49, ал.1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) продажбата на държавни жилища, ателиета и гаражи с изключение на случаите по чл.46, ал.2 от ЗДС, се извършва от областния управител по местонахождението на имота след провеждането на търг по реда на чл.44, ал.2 от ЗДС.
Съгласно чл.1, ал.3, буква „б“ от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, този закон не се прилага за имоти, които са държавни жилища, ателиета и гаражи.
Съгласно чл.43, ал.1 от ППЗДС областният управител, министърът на отбраната или министърът, който упражнява правата на държавата в държавното предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, открива процедурата по провеждането на търга със заповед.
Съгласно чл. 88 от ППЗДС при провеждане на търгове за продажба на имоти – държавна собственост, първоначалната цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, увеличена с 10 на сто, и балансовата стойност на съоръженията, трайно прикрепени към имотите, които не подлежат на данъчно деклариране, увеличена с 10 на сто.
С утвърдени от мен Решение № 2 и Решение № 3 от Протокол от 29.01.2021г., комисията за управление на имоти и вещи – държавна собственост, назначена със заповед № РД-17-7706-175/16.05.2017г. на областния управител на област с административен център Варна е приела да бъде открита тръжна процедура чрез тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна държавна собственост:
1) имот, находящ се в област Варна, община Варна, град Варна, бул. „Приморски“ № 79 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-98/10.11.2008г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, представляващ сграда с идентификатор 10135.1507.709.1 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, седем, нула, девет, точка, едно) със застроена площ 89 (осемдесет и девет) кв.м. и разгъната застроена площ 132,96 (сто тридесет и две цяло и деветдесет и шест стотни) кв.м., състояща се от:
- първи етаж, включващ: стълбище, предверие, две стаи, антре, баня с тоалет, кухня, балкон и тераса с площ 63,53 (шестдесет и три цяло и петдесет и три стотни) кв.м.;
- втори етаж, включващ: стълбище, предверие, три стаи, антре, баня с тоалет, кухня и два балкона с площ 69,43 (шестдесет и девет цяло и четиридесет и три стотни) кв.м.;
- тавански етаж, включващ: две стаи, кухня, баня с тоалет с  площ 43,22 (четиридесет и три цяло и двадесет и две стотни) кв.м.;
- изби под сградата с площ 40,44 (четиридесет цяло и четиридесет и четири стотни) кв.м.;
конструкция: масивна, брой етажи: 2 (два), година на строеж: 1963г. предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.709 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, седем, нула, девет) с площ 197 (сто деветдесет и седем) кв.м.; номер по предходен план: 1662,4, квартал: 54, парцел: XI, описан в акт за частна държавна собственост № 9577/29.06.2018 г.
Към настоящия момент гореописаният имот е свободен.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305003180/11.02.2021г., издадено от Дирекция „Местни данъци” при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в АДС № 9577/29.06.2018г. е в размер на 93 345,60 лв. (деветдесет и три хиляди триста четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки);
След увеличаване на данъчната оценка на имота с 10 на сто, на основание чл.88 от ППЗДС, се получава минимална първоначална цена за продажба на имота чрез търг с тайно наддаване в размер на 102 680,16 лв. (сто и две хиляди шестстотин и осемдесет лева и шестнадесет стотинки).
2) имот, находящ се в област Варна, община Суворово, гр.Суворово, ул.“Република“ № 7, представляващ жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 70175.504.125.1 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, две, пет, точка, едно/ със застроена площ 146 /сто четиридесет и шест/ кв.м., конструкция: масивна, брой етажи: 1 /един/, година на строеж: 1930г., по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Суворово, община Суворово, одобрени със заповед № РД-18-1728/18.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изградена в поземлен имот с идентификатор 70175.504.125 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, две, пет/, при граници: ПИ 70175.504.381 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, три, осем, едно/, ПИ 70175.504.126 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, две, шест/, ПИ 70175.504.125 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, две, пет/, сграда с идентификатор 70175.504.125.2 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, две, пет, точка, две/, подробно описан в АДС № 10031/29.07.2020г.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5312000121/10.02.2021г., издадено от Дирекция „Местни данъци” при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в АДС № 10031/29.07.2020г. е в размер на 10 889,40 лв. (десет хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и четиридесет стотинки);
След увеличаване на данъчната оценка на имота с 10 на сто, на основание чл.88 от ППЗДС, се получава минимална първоначална цена за продажба на имота чрез търг с тайно наддаване в размер на 11 978,34 лв. (единадесет хиляди деветстотин седемдесет и осем лева и тридесет и четири стотинки).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл.1, ал.4, т.3, буква ''б'' от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл.49, ал.1 от ЗДС, чл.43 и чл.88 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА
НАРЕЖДАМ:
I. Да се открият процедури по провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, описани както следва:
1.1. имот, находящ се в област Варна, община Варна, град Варна, бул. „Приморски“ № 79 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-98/10.11.2008г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, представляващ сграда с идентификатор 10135.1507.709.1 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, седем, нула, девет, точка, едно) със застроена площ 89 (осемдесет и девет) кв.м. и разгъната застроена площ 132,96 (сто тридесет и две цяло и деветдесет и шест стотни) кв.м., състояща се от:
- първи етаж, включващ: стълбище, предверие, две стаи, антре, баня с тоалет, кухня, балкон и тераса с площ 63,53 (шестдесет и три цяло и петдесет и три стотни) кв.м.;
- втори етаж, включващ: стълбище, предверие, три стаи, антре, баня с тоалет, кухня и два балкона с площ 69,43 (шестдесет и девет цяло и четиридесет и три стотни) кв.м.;
- тавански етаж, включващ: две стаи, кухня, баня с тоалет с  площ 43,22 (четиридесет и три цяло и двадесет и две стотни) кв.м.;
- изби под сградата с площ 40,44 (четиридесет цяло и четиридесет и четири стотни) кв.м.;
конструкция: масивна, брой етажи: 2 (два), година на строеж: 1963г. предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.709 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, седем, нула, девет) с площ 197 (сто деветдесет и седем) кв.м.; номер по предходен план: 1662,4, квартал: 54, парцел: XI, описан в акт за частна държавна собственост № 9577/29.06.2018 г.
1.1.1. Първоначална тръжна цена – 102 680,16 лв. (сто и две хиляди шестстотин и осемдесет лева и шестнадесет стотинки) без ДДС.
1.1.2. Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 10 268,02 лв. (десет хиляди двеста шестдесет и осем лева и две стотинки), който да се внесе в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка IBAN BG85 CECB 9790 33H4 2649 00 при “ЦКБ” АД, в срок до 05.04.2021г. включително.
1.1.3. Определям дата, място и час на провеждане на търга 07.04.2021г. от 11:00 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26.
1.2. имот, находящ се в област Варна, община Суворово, гр.Суворово, ул.“Република“ № 7, представляващ жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 70175.504.125.1 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, две, пет, точка, едно/ със застроена площ 146 /сто четиридесет и шест/ кв.м., конструкция: масивна, брой етажи: 1 /един/, година на строеж: 1930г., по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Суворово, община Суворово, одобрени със заповед № РД-18-1728/18.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изградена в поземлен имот с идентификатор 70175.504.125 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, две, пет/, при граници: ПИ 70175.504.381 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, три, осем, едно/, ПИ 70175.504.126 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, две, шест/, ПИ 70175.504.125 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, две, пет/, сграда с идентификатор 70175.504.125.2 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, две, пет, точка, две/, подробно описан в АДС № 10031/29.07.2020г.
1.2.1. Първоначална тръжна цена – 11 978,34 лв. (единадесет хиляди деветстотин седемдесет и осем лева и тридесет и четири стотинки) без ДДС.
1.2.2. Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 1 197,83 лв. (хиляда сто деветдесет и седем лева и осемдесет и три стотинки), който да се внесе в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка IBAN BG85 CECB 9790 33H4 2649 00 при “ЦКБ” АД, в срок до 05.04.2021г. включително.
1.2.3. Определям дата, място и час на провеждане на търга 07.04.2021г. от 11,30 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26.
ІІ. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, както следва:

 1. Тръжни условия и необходими документи;
 2. Акт за частна държавна собственост - копие;
 3. Схема на имота, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна - копие;
 4. Заявление за участие в търга - по образец /Приложение № 1/;
 5. Декларация за приемане клаузите на договора и за липса на «Свързано лице» по смисъла на чл.48б от Закона за държавната собственост - по образец – /Приложение № 2/;
 1. Декларация, удостоверяваща че участникът и/или представляващият участника не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството – по образец /Приложение № 3/;
 2. Декларация по чл.66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – по образец /приложение № 4/;
 3. Декларация за извършен оглед на имота – по образец /Приложение № 5/;
 4. Ценово предложение - по образец /Приложение № 6/;
 5. Проект на договор за продажба – по образец /Приложение № 7/;
 6. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /по образец – Приложение № 8/;
 7. Декларация за информирано съгласие /по образец – Приложение № 9/.

ІІІ. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:

 1. Платежен документ за внесен депозит по сметка на Областна администрация Варна - оригинал;
 2. Заверено копие на документа за регистрация, удостоверение за актуално състояние на кандидата или посочване на ЕИК, съгласно чл.23 на Закона за търговския регистър, котаго кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато кандидатът е физическо лице. За доказване на обстоятелства, вписани в търговския регистър или справка с актове, обявени в същия се посочва ЕИК, съгласно чл.23, ал.4 на Закона за търговския регистър за всички юридически лица, подлежащи на вписване в регистъра;
 3. Удостоверение, че кандидатът не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал;
 4. Удостоверение за липса на задължения към държавата по чл.87, ал.6 от ДОПК, издадено от ТД/офис на НАП, по регистрация на кандидата – оригинал;
 5. Удостоверение за липса на задължения към общината, издадено от съответната служба при общинската администрация, компетентна да удостовери наличието или липсата на задължения на кандидата, съгласно чл.4, ал.3, изр.ІІ-ро от Закона за местните данъци и такси – оригинал;
 6. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна – оригинал или заверено от участника копие;
 7. Документ за легитимация и представителна власт на участника в случай, че той участва в търга чрез пълномощник: копие от документ за самоличност на упълномощеното лице и нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга, респективно за извършване на определено действие – оригинал;

ІV. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа, в срок до 06.04.2021г. включително, срещу цена от 500,00 лв. (петстотин лева), вносима по IBAN сметка BG85 CECB 9790 33H4 2649 00 при “ЦКБ” АД и се получава в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.»Преслав» № 26, ет.1, след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума.
V. Оглед на имотите да се извършва след закупуване на тръжна документация от 10,00 до 16,00ч. всяка сряда (10.03.21г., 17.03.2021г., 24.03.21г. и 31.03.21г.) в присъствието на служител на Областна администрация Варна и след предварителна заявка на електронна поща: governor@vn.government.bg.
VІ. Документи за участие в търговете да се приемат всеки работен ден от 9,30 до 17,30 часа в срок до 06.04.2021г. включително, в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. "Преслав" № 26, ет.1.
VІІ. Краен срок за подаване на документите за участие в търга - 17,00 часа на 06.04.2021г.
VІІІ. На основание чл.43, ал.4 от ППЗДС, определям следния състав на комисията за провеждане на търговете и на резервните членове:
ІХ. За провеждането на всеки от търговете и резултатите от тях да се състави протокол, подписан от всички членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен за утвърждаване в тридневен срок от провеждане на търга.
           Х. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в девет екземпляра.
Еднообразните екземпляри са за прилагане към тръжните преписки на имотите и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на главния секретар, членовете на комисията, директора на дирекция „АКРРДС” и главния счетоводител за сведение и изпълнение.
Изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Главен счетоводител при Областна администрация
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 02 МАРТ 2021 г.

ЗАПОВЕД РД-21-7706-68/01.03.2021 г. - относно нежилищни имоти - държавна собственост.

ЗАПОВЕД - 22 ФЕВРУАРИ 2021 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-21-7706-64/18.02.2021 г.
СТОЯН ПАСЕВ – областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах със заповед № Т-РД-16-24/26.01.2021 г. на министъра на туризма на Република България,
УСТАНОВИХ:
Със заповед № Т-РД-16-24/26.01.2021 г. на министъра на туризма на Република България е обявен списъкът на неохраняемите морски плажове за летен сезон 2021г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, представляващи неразделна част от заповедта. Заповедта е публикувана в интернет – страницата на Министерството на туризма, секция „Концесии и наем на плажове“.
Съгласно чл. 22а от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, част от постъпилите приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове, се разходват за поставяне на предупредителни табели на неохраняемите плажове на територията на съответната община, включително и на морските плажове за природосъобразен туризъм.
Предвид гореизложеното, с цел предотвратяване на нещастни случаи и инциденти с къпещи се хора до организирането на водноспасителна дейност и обезопасяването на водните площи на обявените за неохраняеми морски плажове, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и в изпълнение на заповед № Т-РД-16-24/26.01.2021 г. на министъра на туризма на Република България,
НАРЕЖДАМ:
Кметовете на общините Аксаково, Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла да организират поставянето и поддържането на предупредителни табели с надпис „Неохраняема зона! Къпането забранено!” на български, английски, немски и руски език, при спазване изискванията на чл. 9 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, на неохраняемите морски плажове, както следва:
I. На територията на Община Аксаково за плажове:
1. „Кранево – юг 2“, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 54145.25.507.
II. На територията на Община Варна за плажове:
1. „Панорама – север“, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.513.685;
2. „Чайка – север“, представляващ ПИ 10135.2573.1110;
3. „Чайка – централен 2“, представляващ ПИ 10135.2573.1131
4. „Чайка – централен 1“, представляващ ПИ 10135.2573.1135;
5. „Чайка – юг“, представляващ ПИ 10135.2573.1113;
6. „Кабакум – Бисер“ с площ 5089 кв.м., съставляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 10135.2572.206 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменени със заповед № 18-10957/08.08.2014 г. на началника на СГКК – гр. Варна;
7. „Евксиноград 1“, представляващ ПИ 10135.2567.159;
8. „Евксиноград 2“, представляващ ПИ 10135.2567.162;
9. „Евксиноград 3“, представляващ ПИ 10135.2567.150“;
10. „Офицерски“, представляващ ПИ 10135.2561.16;
11. „Галата – север“, представляващ ПИ 10135.5010.156;
12. „Галата – изток“, представляващ ПИ 10135.5010.150;
13. „Фичоза - север“, представляващ ПИ 10135.5077.34;
14. „Фичоза“, представляващ ПИ 10135.5511.832;
15. „Фичоза - юг“, представляващ ПИ 10135.5511.842;
16. „Хижа Черноморец – север“, представляващ ПИ 10135.5103.517;
17. „Хижа Черноморец – юг - част“, представляващ ПИ 10135.5103.519;
18. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“, представляващ ПИ 10135.5103.22.
III. На територията на Община Аврен за плажове:
1. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“, представляващ ПИ 10135.5103.22;
2. „Романтика”, представляващ ПИ 04426.102.374;
3. „Камчия – север 1”, представляващ ПИ 04426.102.377;
4. „Камчия – север 2”, представляващ ПИ 04426.102.365;
IV. На територията на Община Долни Чифлик за плажове:
1. „Камчия – юг” представляващ ПИ 52115.502.54;
2. „Изгрев – хоризонт”, представляващ ПИ 83404.502.6 и ПИ 83404.502.7;
3. „Шкорпиловци–север“, представляващ част от ПИ 83404.502.36.
V. На територията на Община Бяла за плажове:

 1. „Самотино“;
 2. „Бяла - Карадере”, представляващ ПИ 07598.306.9;
 3. „Бяла – север“, представляващ ПИ 07598.306.10;
 4. „Бяла – централен I“, представляващ ПИ 07598.307.31;
 5. „Бяла – централен III“, представляващ ПИ 07598.307.33;
 6. „Бяла – централен V“, представляващ ПИ 07598.307.35;
 7.  „Бяла – „Чайка”, представляващ ПИ 07598.116.139,
 8. „Бяла – Чайка 1“, представляващ ПИ 07598.116.132.

Предупредителните табели да бъдат поставени на всички подходи, осигуряващи достъп до неохраняемите морски плажове, в срок до 15.05.2021 г.
В 3-дневен срок след поставянето на предупредителните табели да бъде изпратен доклад, придружен със снимков материал.
Настоящата заповед да се публикува на интернет-страницата на Областна администрация Варна и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Заповедта се изготви в седем еднообразни екземпляри и се копира в два екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на кметовете на общините Аксаково, Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла; служителя, изготвил заповедта за прилагането й към преписката, послужила за издаването на заповедта; и деловодството на Областна администрация Варна.
Копия от заповедта да се връчат на главния секретар и директора на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, Областна администрация Варна.

 СТОЯН ПАСЕВ

Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОЛМЕНИЕ - 09 ФЕВРУАРИ 2021 г.

Публикуване на списък във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.83, ал.2 от Закона за горите.

ЗАПОВЕД - 07ЯНУАРИ 2021 г.

Заповед
№ РД49-401
София, 23.12.2020 г.
На основание чл. 86, ал. 5 и 6 от Закона за горите във връзка с доклад № ИАГ-28082/04.12.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите,
Нареждам:
І. Определям цена в размер на 1311 лева (хиляда триста и единадесет лева) за 1 (един) декар компенсационно залесяване, която ще се заплаща през 2021 г. при промяна на предназначението, учредяване или възникване на сервитути, както и при учредяване на ограничени вещни права върху гори – държавна и общинска собственост, по реда на Закона за горите (обн. ДВ, бр. 19 от 2011 г.).
ІІ. Цената за компенсационно залесяване се заплаща по банков път и постъпва в приход на:

 1. съответното държавно предприятие по чл. 163 от Закона за горите - за горите – държавна собственост;
 2. съответната община – за горите – общинска собственост.

ІІІ. Извършените плащания по т. ІІ се удостоверяват с документ, който е неразделна част от документацията по промяна на предназначението, учредяване или възникване на сервитути, както и при учредяване на ограничени вещни права върху гори – държавна и общинска собственост.
ІV. В актовете за промяна на предназначението, учредяване или възникване на сервитути, както и при учредяване на ограничени вещни права върху гори – държавна и общинска собственост, да се вписва площта на горите, подлежаща на компенсационно залесяване и общата сума, която трябва да бъде заплатена.
V. Заповедта влиза в сила от датата на издаването й.
VІ. Заповедта да се публикува на интернет страниците на Министерство на земеделието, храните и горите и на Изпълнителна агенция по горите, като се сведе до знанието на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, регионалните дирекции по горите и областните управители за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.
(П)
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪР

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗМИНАЛИ ГОДИНИ-2020г. 2019г. / 2018г. / 2017г. /2016г. / 2015г. /2014г. / 2013г. / 2012г. /2011г./ 2010г./ 2009г./ 2008г./