УВЕДОМЛЕНИЕ - 14 ДЕКЕМВРИ 2020 г.

Областна администрация Варна съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед № РД-20-7706-177 от 23.11.2020 г. на Областния управител на област Варна, издадена на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и чл.32, ал.1 от ЗА, е одобрен плана на новообразуваните имоти в графичен и цифров вид в М 1:1000 на част от селищно образувание „Могилите“, кадастрален район 507, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, който е изложен в зала „Социални услуги на едно гише“ в сградата на Община Аксаково и в сградата на кметство с. Кичево, община Аксаково, област Варна.
Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 105 от 11.12.2020 г.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Варна пред Районния съд-Варна, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и §19, ал.1 от ЗИД на АПК.

СЪОБЩЕНИЕ - 17 НОЕМВРИ 2020 г.

Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е издал заповед № РД-20-7706-172/05.11.2020 г. за допълване на Разрешение за строеж  № 95/ 31.12.2019 г. за строеж: „Преустройство на Базова станция за глас и/или данни на "БТК" ЕАД с №VA4050`VARNA AIRPORT”, находящ се в УПИ IV-28, кв. 1 по ПУП-ПРЗ на летище Варна, представляващ имот с идентификатор 00182.307.32 по КККР на община.
На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване заинтересованите лица пред Административен съд – Варна в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД - 13 НОЕМВРИ 2020 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-20-7706-175
гр. Варна 13.11.2020 г.
СТОЯН  ПАСЕВ – Областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах с материалите по административна преписка вх. № РР-20-2600-6/02.11.2020 г.,
У С Т А Н О В И Х:
В Областна администрация Варна е постъпило искане с вх. № РР-20-2600-6/ 02.11.2020 г. от Министъра на отбраната на Република България – Красимир Дончев Каракачанов, чрез инж. Георги Николов Йорданов, упълномощено лице с пълномощно с рег. № 9374 от 17.12.2019 г. на Радостина Тянкова, нотариус в РС София с рег. № 348 на НК, за разрешаване изработване на проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на оптична кабелна линия „07-072“ на територията на Варненска област.
Съгласно приложеното задание по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), териториите през които ще премине ОКЛ „07-072“ са урбанизирана и неурбанизирани територии, през з-ще на с. Звездица, з-ще на с. Приселци община Варна и з-ще на с. Близнаци, община Аврен, област Варна.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 124а, ал. 3 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Утвърждавам представеното задание за изработване на проект за ПУП – ПП за трасе на оптична кабелна линия „07-072“ на територията на Варненска област. Заданието е неразделна част от настоящата заповед.
2. Разрешавам на Министерство на отбраната, ЕИК № 000695324 с адрес град София, ул.“Дякон Игнатиев“ №3 да възложи изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на оптична кабелна линия ОКЛ „07-072“, попадащ в  з-ще на с. Звездица, з-ще на с. Приселци община Варна и з-ще на с. Близнаци, община Аврен, област Варна .
3. Съгласно чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица, като се публикува на интернет страницата на Областна администрация Варна и се изпрати за разгласяване от община Варна и община Аврен, по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Във връзка с чл. 125, ал. 7 от ЗУТ заданието следва да се внесе в Министерството на околната среда и водите или РИОСВ – Варна за определяне на приложимите процедури по реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие.
В случай, че трасето на оптичната кабелна линия засяга защитени територии за опазване на културното наследство заданието следва да се съгласува при условията и по реда на Закона за културното наследство.
Проектът за ПУП-ПП да бъде изработен в съответствие с утвърденото задание за проектиране и изискванията на действащата нормативна уредба - Закон за устройство на територията, Законът за горите, Закон за кадастъра и имотния регистър, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за общинската собственост, Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и всички други относими нормативни актове. Графичните и текстовите части на парцелираният план да са изготвени съгласно чл. 62в на Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. Цифровият модел на проекта да бъде записан на технически носител (CD) в DWG, CAD4 и PDF формати, за всяко землище поотделно, като освен графична част да съдържа и съответната текстова част в DOC (DOCX) и PDF формат.
Преди разглеждане на проекта от Областния експертен съвет по устройство на територията, същият да се съгласува със заинтересуваните централни и териториални администрации, специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал. 2 във връзка с чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.
Изработеният проект за ПУП-ПП да бъде съобщен от общинските администрации на община Варна и община Аврен на заинтересуваните лица, с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“, съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗУТ.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.
Заповедта се изготви в три еднообразни екземпляра, по един за: Министерството на отбраната; дирекция АКРРДС, за прилагане в преписката и за деловодството на Областна администрация Варна, за сведение и съхранение.
Копие от заповедта да се изпрати на кметовете на община Варна и община Аврен, за нейното разгласяване.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ   / П /
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ОКТОМВРИ 2020 г.

№РД-20-7706-166/1/от 22.10. 2020 г.
СЪОБЩЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК), уведомявам „Юнифарма“ ЕООД, ЕИК 202228271 с управляващ Калинка Райкова Славова, че е издадена заповед № РД-20-7706-166/06.10.2020 г. на областния управител на област с административен център Варна, с която се отменя моя заповед № РД-20-7706-153/20.08.2020 г. за изземване на сграда с идентификатор 10135.2558.116.13, находяща се в град Варна.
Заповедта е изпратена до „Юнифарма“ ЕООД два пъти на посочения адрес в Търговският регистър, но същите са върнати с отбелязване „преместен“ видно от известия за доставяне с № ИД PS 9000 03FUUT P и № ИД PS 9000 03EMIH S от Български пощи. В търговският регистър няма посочен друг адрес, телефон или e-mail адрес.
Уведомявам Ви, че съобщението за акта се счита за връчено след изтичане на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Областна администрация Варна.
Можете да получите заповед № РД-20-7706-166/06.10.2020 г. на областния управител на област Варна в деловодството на Областна администрация Варна след удостоверяване на самоличността си и/или представяне на доказателства за упълномощаване.
СТОЯН ПАСЕВ /П/
Областен управител на област с административен център Варна

СЪОБЩЕНИЕ - 05 ОКТОМВРИ 2020 г.

Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ,  съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 100/29.09.2020 г. за обект: „Модернизация на зона "Автобаза" Летище Варна – изграждане на автомивка за самолетообслужваща техника“, разположен  в имот с идентификатор 00182.307.29 по Кадастралната карта на летище Варна, представляващ УПИ І 12,28, за ГМС, обслужващи дейности, автобаза, техническа инфраструктура,паркинг и озеленяване  , кв. 1по плана на летище Варна.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване  от заинтересованите лица пред Административен съд – Варна в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез областния управител на област с административен център Варна.
СТОЯН ПАСЕВ / П /
            Областен управител на област с
административен център Варна

КЛАСИРАНЕ - 02 ОКТОМВРИ 2020 г.

КЛАСИРАНЕ
от проведен конкурс за длъжност „младши експерт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед на областния управител РД-20-7706-155/ 27.08.2020г. за провеждане на конкурс, състоял се на 01.10.2020 г. от 10.30 ч. за практически изпит и проведено интервю на 01.10.2020г. от 13.30ч.
1. Кирил Василев Вълев - 45,5 точки
2. Ива Атанасова Ганчева-Даскалова - 40,5 точки
3. Мария Янева Иванова - 36,5 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ СТОИЛОВА
                                Главен секретар в
                               Областна администрация Варна

                               
СПИСЪК - 01 ОКТОМВРИ 2020 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати
от проведен практически изпит за длъжност „младши експерт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-20-7706-155/ 27.08.2020г. на областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 01.10.2020 г . от 10.30 ч.
Ива Атанасова Ганчева-Даскалова – 21 верни отговора; 4,1 точки
Кирил Василев Вълев – 24 верни отговора; 4,4 точки
Мария Янева Иванова – 20 верни отговора; 4,0 точки
Допуснатите до участие в интервю кандидати следва да се явят за провеждането му на 01.10.2020 г. от 13,30 часа в сградата на Областна администрация Варна, ул.”Преслав” № 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ СТОИЛОВА
                                Главен секретар в
                               Областна администрация Варна

С П И С Ъ К
на недопуснатите до интервю кандидати
от проведен практически изпит за длъжност „младши експерт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-20-7706-155/ 27.08.2020г. на областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 01.10.2020 г . от 10.30 ч.
Красимир Димитров Христов – 14 верни отговора; 2,8 точки
Румяна Пламенова Кокаларова-Стефанова – 15 верни отговора; 3 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ СТОИЛОВА
                                Главен секретар в
                               Областна администрация Варна

                              
СПИСЪК - 16 СЕПТЕМВРИ 2020 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит: решаване на тест
за длъжност „младши експерт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-20-7706-155/27.08.2020г. на областния управител на област с административен център Варна
Красимир Димитров Христов
Ива Атанасова Ганчева-Даскалова
Кирил Василев Вълев
Мария Янева Иванова
Румяна Пламенова Кокаларова-Стефанова

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на изпит – решаване на тест на 01.10.2020г. от 10.30 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
На основание чл.34, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите :
1. Тестът съдържа 30 въпроса, време  за решаване на теста -  60 минути.
2. До интервю се допускат кандидати, получили оценка не по- малко от 4,00 на теста – 20 верни отговора
3. Минималният резултат от интервю, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4,00.
4. Коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите: 5 за решаване на теста и 5 за интервюто.
Резултатите от проведения  изпит ще бъдат обявени в 13.30 ч.  на 01.10.2020г., в заседателната зала на Областна администрация Варна. Списък с допуснатите и недопуснати до интервю кандидати ще бъде поставен в сайта на Областна администрация Варна и на информационното табло.
Нормативните документи, на база, на които е  изготвен теста:
1.         АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
2.         УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации
3.         ЗАКОН за администрацията
4.         ЗАКОН за държавния служител
5.         ЗАКОН за устройство на територията
6.         ЗАКОН за държавната собственост
7.         ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за държавната собственост
8.         ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделски земи
9.         ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи
10.       ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
Не се допуска ползването на нормативните документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СИЛВИЯ СТОИЛОВА /Главен секретар/

СПИСЪК - 16 СЕПТЕМВРИ 2020 г.

С П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати до практически изпит: решаване на тест
за длъжност „младши експерт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-20-7706-155/27.08.2020г. на областния управител на област с административен център Варна

Марияна Георгиева Попова-  придобитото образование не отговаря на изискваното за заемане на длъжността
Мария Пенчева Пенчева-  придобитото образование не отговаря на изискваното за заемане на длъжността
Силвия Костадинова Цакова-  придобитото образование не отговаря на изискваното за заемане на длъжността
Десислава Генчева Ангелова-  придобитото образование не отговаря на изискваното за заемане на длъжността
Фросияна Енчева Николова-  придобитото образование не отговаря на изискваното за заемане на длъжността
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СИЛВИЯ СТОИЛОВА /Главен секретар/

ЗАПОВЕД - 14 СЕПТЕМВРИ 2020 г.

З А П О В Е Д
№ РИ – 20 – 8500 - 26
Варна 11.09.2020 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № РД-20-7706-136/22.07.2020 г. на областния управител на област Варна е открита тръжна процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 9683 от 22.03.2019 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 27.03.2019 г., акт № 70, том XIX, вх. регистър № 6992, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ апартамент: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4505.80.13.8 /едно, нула, едно, три, пет, точка, четири, пет, нула, пет, точка, осем, нула, точка, едно, три, точка, осем/ с площ 61,45 /шестдесет и едно цяло и четиридесет и пет стотни/ кв.м., ведно с прилежаща изба №8 /осем/ с площ 2,83 /две цяло и осемдесет и три стотни/ кв.м., както и 0,9341% /нула цяло и девет хиляди триста четиридесет и една десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата; конструкция: ЕПЖБ; етажност: 9 /девет/ етажа; година на строеж: 1990 г.; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.4505.80.13.7; 10135.4505.80.13.9; под обекта: 10135.4505.80.13.5; над обекта: 10135.4505.80.13.11; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Владислав Варненчик, ж.к. "Владислав Варненчик" бл.225, вх.2, ет.3, ап.8, като на основание чл.88 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, е определена началната тръжна цена, в размер на 22 500 лв. (деветдесет и две хиляди и петстотин лева) и депозит за участие в размер на 4 500 лв. (четири хиляди и петстотин лева).
Със същата заповед и на основание чл. 43, ал.4 от ППЗДС, е назначена Комисия по провеждането на търга.
Заповедта за откриване на тръжната процедура е публикувана във националните ежедневници: вестник „Труд“ и вестник „24 часа“ на 25.07.2020 г., на информационното табло и на интернет страницата на Областна администрация Варна.
За провеждането на търга и резултатите от него, от Комисия по провеждането на търга, е съставен Протокол от 09.09.2020 г., утвърден от областния управител на област Варна, съгласно който е видно, че:

            Предвид изложеното и на основание чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ЩЪРКОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ ЗА КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ върху недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 9683 от 22.03.2019 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 27.03.2019 г., акт № 70, том XIX, вх. регистър № 6992, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ апартамент: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4505.80.13.8 /едно, нула, едно, три, пет, точка, четири, пет, нула, пет, точка, осем, нула, точка, едно, три, точка, осем/ с площ 61,45 /шестдесет и едно цяло и четиридесет и пет стотни/ кв.м., ведно с прилежаща изба №8 /осем/ с площ 2,83 /две цяло и осемдесет и три стотни/ кв.м., както и 0,9341% /нула цяло и девет хиляди триста четиридесет и една десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата; конструкция: ЕПЖБ; етажност: 9 /девет/ етажа; година на строеж: 1990 г.; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.4505.80.13.7; 10135.4505.80.13.9; под обекта: 10135.4505.80.13.5; над обекта: 10135.4505.80.13.11; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Владислав Варненчик, ж.к. "Владислав Варненчик" бл.225, вх.2, ет.3, ап.8, с окончателна продажна цена в размер на 23 500 лв. (двадесет и три хиляди и петстотин лева), върху която не се дължи ДДС, на основание чл. 45, ал.3 от ЗДДС.
2. В 14-дневен срок от влизането в сила и връчване на настоящата заповед,
на основание чл. 57, ал.1 от ППЗДС, ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ЩЪРКОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ следва да внесе:
2.1. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД сумата в размер на 
19 000 лв. (деветнадесет хиляди лева), представляваща разликата между достигната в търга цена от 23 500 лв. и внесеният депозит в размер на 4 500 лв.;
2.2. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД сумата в размер на 
470 лв. (четиристотин и седемдесет лева), представляваща 2 % (две на сто) от цената - режийни разноски, съгласно §3 от ПЗР на ППЗДС;
2.3. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД сумата в размер на 
94 лв. (деветдесет и четири лева) представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във връзка с чл.12, ал.1 от ЗДДС;
2.4. В приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по банкова сметка IBAN:  BG49 CECB 9790 8462 1500 00 , вид на плащане 442500, при  „ЦКБ” АД  клон гр. Варна, сумата в размер на 705 лв. (седемстотин и пет лева), представляваща 3% (три процента) местен данък, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ.
3. ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ЩЪРКОВ следва да представи оригинални документи за извършените плащания на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед.
4. В 14-дневен срок след представянето на документите, посочени в точка 3. от настоящата заповед, да се сключи договор за продажба на имота.
5. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията –
гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
6. Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
7. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването, по реда на АПК. Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Еднообразeни екземпляри да се връчат на: ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ЩЪРКОВ,
ЕГН ХХХХХХХХХХ - след влизане в сила на заповедта; на служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на: главния секретар, главния счетоводител и директорите на дирекция „АКРРДС” и „АПОФУС“ на Областна администрация Варна, и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009 г. с рег. №763(9)/10.11.2009 г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                                  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
  Областен управител на  област                             Главен счетоводител при
  с административен център Варна                         Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 14 СЕПТЕМВРИ 2020 г.

З А П О В Е Д
№ РИ – 20 – 8500 - 25
Варна 11.09.2020 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № № РД-20-7706-136/22.07.2020 г. на областния управител на област Варна е открита тръжна процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8049 от 30.11.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 08.12.2011 г., акт № 129, том LXXIX, вх. регистър № 28069, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ апартамент: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.58.1.1 /едно нула едно три пет точка едно пет нула седем точка пет осем точка едно точка едно/, представляващ апартамент 1 /едно/, със застроена площ 45.60 /четиридесет и пет цяло и шестдесет стотни/ кв.м.; конструкция на сградата: полумасивна, етажност: 3 /три/ етажа, година на строеж: преди 1930 г.; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Одесос, ул. „Драган Цанков“ № 23, като на основание чл.88 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, е определена началната тръжна цена, в размер на 17 500 лв. (седемдесет хиляди и петстотин лева) и депозит за участие в размер на 3 500 лв. (три хиляди и петстотин лева).
Със същата заповед и на основание чл. 43, ал.4 от ППЗДС, е назначена Комисия по провеждането на търга.
Заповедта за откриване на тръжната процедура е публикувана във националните ежедневници: вестник „Труд“ и вестник „24 часа“ на 25.07.2020 г., на информационното табло и на интернет страницата на Областна администрация Варна.
За провеждането на търга и резултатите от него, от Комисия по провеждането на търга, е съставен Протокол от 09.09.2020 г., утвърден от областния управител на област Варна, съгласно който е видно, че:

            Предвид изложеното и на основание чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ИРИНА НИКОЛАЕВА НИКОВА, ЕГН ХХХХХХХХХХ ЗА КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ върху недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8049 от 30.11.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 08.12.2011 г., акт № 129, том LXXIX, вх. регистър № 28069, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ апартамент: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.58.1.1 /едно нула едно три пет точка едно пет нула седем точка пет осем точка едно точка едно/, представляващ апартамент 1 /едно/, със застроена площ 45.60 /четиридесет и пет цяло и шестдесет стотни/ кв.м.; конструкция на сградата: полумасивна, етажност: 3 /три/ етажа, година на строеж: преди 1930 г.; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Одесос, ул. „Драган Цанков“ № 23, с окончателна продажна цена в размер на
18 500 лв. (осемнадесет хиляди и петстотин лева), върху която не се дължи ДДС, на основание чл. 45, ал.3 от ЗДДС.
2. В 14-дневен срок от влизането в сила и връчване на настоящата заповед, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗДС, ИРИНА НИКОЛАЕВА НИКОВА, ЕГН ХХХХХХХХХХ следва да внесе:
2.1. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД сумата в размер на 
15 000 лв. (петнадесет хиляди лева), представляваща разликата между достигната в търга цена от 18 500 лв. и внесеният депозит в размер на 3 500 лв.;
2.2. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД сумата в размер на  370 лв. (триста и седемдесет лева), представляваща 2 % (две на сто) от цената - режийни разноски, съгласно §3 от ПЗР на ППЗДС;
2.3. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД сумата в размер на  74 лв. (седемдесет и четири лева) представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във връзка с чл.12, ал.1 от ЗДДС;
2.4. В приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по банкова сметка IBAN:  BG49 CECB 9790 8462 1500 00 , вид на плащане 442500, при  „ЦКБ” АД  клон гр. Варна, сумата в размер на 555 лв. (петстотин петдесет и пет лева), представляваща
3% (три процента) местен данък, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ.
3. ИРИНА НИКОЛАЕВА НИКОВА следва да представи оригинални документи за извършените плащания на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед.
4. В 14-дневен срок след представянето на документите, посочени в точка 3. от настоящата заповед, да се сключи договор за продажба на имота.
5. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията –
гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
6. Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
7. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването, по реда на АПК.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Еднообразeни екземпляри да се връчат на: ИРИНА НИКОЛАЕВА НИКОВА,
ЕГН ХХХХХХХХХХ  - след влизане в сила на заповедта; на служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на: главния секретар, главния счетоводител и директорите на дирекция „АКРРДС” и „АПОФУС“ на Областна администрация Варна,
и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009 г. с
рег. №763(9)/10.11.2009 г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                                  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
  Областен управител на  област                             Главен счетоводител при
  с административен център Варна                         Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 14 СЕПТЕМВРИ 2020 г.

З А П О В Е Д
№ РИ – 20 – 8500 - 23
Варна 11.09.2020 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № № РД-20-7706-136/22.07.2020 г. на областния управител на област Варна е открита тръжна процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7894 от 01.08.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 19.08.2011 г., акт № 165, том LII, вх. регистър № 18373, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ апартамент: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.31.7.11 /едно нула едно три пет точка три пет едно две точка три едно точка седем точка едно едно/, със застроена площ площ 73.43 /седемдесет и три цяло четиридесет и три стотни/ кв.м., състоящ се от входно антре, две спални, хол, кухня, тоалет дрешник, баня и балкон, както и 0.6347 % /нула цяло шест хиляди триста четиридесет и седем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя, ведно с прилежащо избено помещение № 11 /единадесет/, с полезна площ 7.65 кв.м. ; конструкция: ЕПЖБ, етажност: 5 /пет/ етажа, година на строеж:1975г.; при граници: на апартамента: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3512.31.7.10, 10135.3512.31.7.12; под обекта: 10135.3512.31.7.8; над обекта: 10135.3512.31.7.14; на избено помещение: коридор и изба 12, тревни площи, калкан, изба 15; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ж.к. "Младост" бл.104, вх.9, ет.4, ап.11, като на основание чл.88 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, е определена началната тръжна цена, в размер на 52 000 лв. (петдесет и две хиляди лева) и депозит за участие в размер на 10 400 лв. (десет хиляди и четиристотин лева).
Със същата заповед и на основание чл. 43, ал.4 от ППЗДС, е назначена Комисия по провеждането на търга.
Заповедта за откриване на тръжната процедура е публикувана във националните ежедневници: вестник „Труд“ и вестник „24 часа“ на 25.07.2020 г., на информационното табло и на интернет страницата на Областна администрация Варна.
За провеждането на търга и резултатите от него, от Комисия по провеждането на търга, е съставен Протокол от 09.09.2020 г., утвърден от областния управител на област Варна, съгласно който е видно, че:

            Предвид изложеното и на основание чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ИРИНА НИКОЛАЕВА НИКОВА, ЕГН ХХХХХХХХХХ ЗА КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ върху недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7894 от 01.08.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 19.08.2011 г., акт № 165, том LII, вх. регистър № 18373, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ апартамент: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.31.7.11 /едно нула едно три пет точка три пет едно две точка три едно точка седем точка едно едно/, със застроена площ площ 73.43 /седемдесет и три цяло четиридесет и три стотни/ кв.м., състоящ се от входно антре, две спални, хол, кухня, тоалет дрешник, баня и балкон, както и 0.6347 % /нула цяло шест хиляди триста четиридесет и седем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя, ведно с прилежащо избено помещение № 11 /единадесет/, с полезна площ 7.65 /седем цяло шестдесет и пет стотни/кв.м. ; конструкция: ЕПЖБ, етажност: 5 /пет/ етажа, година на строеж:1975г.; при граници: на апартамента: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3512.31.7.10, 10135.3512.31.7.12; под обекта: 10135.3512.31.7.8; над обекта: 10135.3512.31.7.14; на избено помещение: коридор и изба 12, тревни площи, калкан, изба 15; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ж.к. "Младост" бл.104, вх.9, ет.4, ап.11, с окончателна продажна цена в размер на 53 000 лв. (петдесет и три хиляди лева), върху която не се дължи ДДС, на основание чл. 45, ал.3 от ЗДДС.
2. В 14-дневен срок от влизането в сила и връчване на настоящата заповед,
на основание чл. 57, ал.1 от ППЗДС, ИРИНА НИКОЛАЕВА НИКОВА, ЕГН ХХХХХХХХХХ следва да внесе:
2.1. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД сумата в размер на 
42 600 лв. (четиридесет и две хиляди и шестстотин лева), представляваща разликата между достигната в търга цена от 53 000 лв. и внесеният депозит в размер на 10 400 лв.;
2.2. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД сумата в размер на  1 060 лв. (хиляда и шестдесет лева), представляваща 2 % (две на сто) от цената - режийни разноски, съгласно §3 от ПЗР на ППЗДС;
2.3. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД сумата в размер на  212 лв. (двеста и дванадесет лева) представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във връзка с чл.12, ал.1 от ЗДДС;
2.4. В приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по банкова сметка IBAN:  BG49 CECB 9790 8462 1500 00 , вид на плащане 442500, при  „ЦКБ” АД  клон гр. Варна, сумата в размер на 1590 лв. (хиляди петстотин и деветдесет лева), представляваща 3% (три процента) местен данък, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ.
3. ИРИНА НИКОЛАЕВА НИКОВА следва да представи оригинални документи за извършените плащания на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед.
4. В 14-дневен срок след представянето на документите, посочени в точка 3. от настоящата заповед, да се сключи договор за продажба на имота.
5. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията –
гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
6. Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
7. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването, по реда на АПК. Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Еднообразeни екземпляри да се връчат на: ИРИНА НИКОЛАЕВА НИКОВА,
ЕГН ХХХХХХХХХХ  - след влизане в сила на заповедта; на служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на: главния секретар, главния счетоводител и директорите на дирекция „АКРРДС” и „АПОФУС“ на Областна администрация Варна, и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009 г. с рег. №763(9)/10.11.2009 г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                                  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
  Областен управител на  област                             Главен счетоводител при
  с административен център Варна                         Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 14 СЕПТЕМВРИ 2020 г.

З А П О В Е Д
№ РИ – 20 – 8500 - 24
Варна 11.09.2020 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № № РД-20-7706-136/22.07.2020 г. на областния управител на област Варна е открита тръжна процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7788 от 13.04.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 20.04.2011 г., акт № 197, том XXII, вх. регистър № 7947, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ апартамент: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2553.767.2.82 /едно нула едно три пет точка две пет пет три точка седем шест седем точка две точка осем две/, със застроена площ 78,83 /седемдесет и осем цяло осемдесет и три стотни/кв.м., състоящ се от: кухня с трапезария, две спални, коридор, баня, тоалет, перално помещение и тераса, ведно с прилежащо избено помещение № 22 /двадесет и две/, с площ 6,86 /шест цяло осемдесет и шест стотни/ кв.м., както и 2,8026 % /две цяло осем хиляди двадесет и шест десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; конструкция: масивна, етажи: 9 /девет/ етажа, година на строеж: 2004 г.; при граници на апартамента: на същия етаж: 10135.2553.767.2.83, под обекта: 10135.2553.767.2.80, 10135.2553.767.2.79; на изба № 22: коридор, изба № 21, изба № 23 и вх. Б; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. "Кестен" бл. 14, вх. В, ет. 8, ап. 82, като на основание чл.88 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, е определена началната тръжна цена, в размер на 71 000 лв. (седемдесет и една хиляди лева) и депозит за участие в размер на 14 200 лв. (четиринадесет хиляди и двеста лева).
Със същата заповед и на основание чл. 43, ал.4 от ППЗДС, е назначена Комисия по провеждането на търга.
Заповедта за откриване на тръжната процедура е публикувана във националните ежедневници: вестник „Труд“ и вестник „24 часа“ на 25.07.2020 г., на информационното табло и на интернет страницата на Областна администрация Варна.
За провеждането на търга и резултатите от него, от Комисия по провеждането на търга, е съставен Протокол от 09.09.2020 г., утвърден от областния управител на област Варна, съгласно който е видно, че:

            Предвид изложеното и на основание чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ „АЙС БАР“ ЕООД, ЕИК 202895293 ЗА КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ върху недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7788 от 13.04.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 20.04.2011 г., акт № 197, том XXII, вх. регистър № 7947, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ апартамент: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2553.767.2.82 /едно нула едно три пет точка две пет пет три точка седем шест седем точка две точка осем две/, със застроена площ 78,83 /седемдесет и осем цяло осемдесет и три стотни/кв.м., състоящ се от: кухня с трапезария, две спални, коридор, баня, тоалет, перално помещение и тераса, ведно с прилежащо избено помещение № 22 /двадесет и две/, с площ 6,86 /шест цяло осемдесет и шест стотни/ кв.м., както и 2,8026 % /две цяло осем хиляди двадесет и шест десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; конструкция: масивна, етажи: 9 /девет/ етажа, година на строеж: 2004 г.; при граници на апартамента: на същия етаж: 10135.2553.767.2.83, под обекта: 10135.2553.767.2.80, 10135.2553.767.2.79; на изба № 22: коридор, изба № 21, изба № 23 и вх. Б; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. "Кестен" бл. 14, вх. В, ет. 8, ап. 82, с окончателна продажна цена в размер на 72 000 лв. (седемдесет и две хиляди лева), върху която не се дължи ДДС, на основание чл. 45, ал.3 от ЗДДС.
2. В 14-дневен срок от влизането в сила и връчване на настоящата заповед,
на основание чл. 57, ал.1 от ППЗДС, „АЙС БАР“ ЕООД, ЕИК 202895293 следва да внесе:
2.1. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД сумата в размер на 
57 800 лв. (петдесет и седем хиляди и осемстотин лева), представляваща разликата между достигната в търга цена от 72 000 лв. и внесеният депозит в размер на 14 200 лв.;
2.2. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД сумата в размер на  1 440 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева), представляваща 2 % (две на сто) от цената - режийни разноски, съгласно §3 от ПЗР на ППЗДС;
2.3. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД сумата в размер на  288 лв. (двеста осемдесет и осем лева) представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във връзка с чл.12, ал.1 от ЗДДС;
2.4. В приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по банкова сметка IBAN:  BG49 CECB 9790 8462 1500 00 , вид на плащане 442500, при  „ЦКБ” АД  клон гр. Варна, сумата в размер на 2160 лв. (две хиляди сто и шестдесет лева), представляваща 3% (три процента) местен данък, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ.
3. „АЙС БАР“ ЕООД, ЕИК 202895293 следва да представи оригинални документи за извършените плащания на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед, ведно с Решение, за придобиване на имота, от компетентния орган на дружеството, съгласно Търговския закон.
4. В 14-дневен срок след представянето на документите, посочени в точка 3. от настоящата заповед, да се сключи договор за продажба на имота.
5. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията –
гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
6. Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
7. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването, по реда на АПК.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Еднообразeни екземпляри да се връчат на: „АЙС БАР“ ЕООД, ЕИК 202895293 - след влизане в сила на заповедта; на служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на: главния секретар, главния счетоводител и директорите на дирекция „АКРРДС” и „АПОФУС“ на Областна администрация Варна, и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009 г. с рег. №763(9)/10.11.2009 г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                                  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

  Областен управител на  област                             Главен счетоводител при
  с административен център Варна                         Областна администрация Варна

ОБЯВЛЕНИЕ - 02 СЕПТЕМВРИ 2020 г.

Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 и ал. 13 от ЗУТ,  съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 99/18.08.2020 г. за обект: „Сграда за осигуряване дейността на служба Пожарна безопасност и спасяване (ПБС) на летища Варна“, разположен в УПИ III28, кв. 1 по ПУП-ПРЗ на летище Варна, представляващ имот с идентификатор 00182.307.31 по КККР на летище Варна.
На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване  от заинтересованите лица пред Административен съд – Варна в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез областния управител на област с административен център Варна.
СТОЯН ПАСЕВ / П /
            Областен управител на област с административен център Варна

ОБЯВЛЕНИЕ - 28 АВГУСТ 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. ”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКПМДС и заповед № РД-20-7706-155/27.08.2020г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна
Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
а) образование: висше,  образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“
б) професионална област: „Технически науки”, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
в) допълнителна квалификация:
- компютърна грамотност
г) професионален опит:  не се изисква
д) вид  правоотношение: служебно
е) ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 7, длъжностно ниво по КДА - 11
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и  интервю
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 от от НПКПМДС;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
-  заверено копие на документ, доказващ придобити знания по компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания;
- заверено копие от документ за придобит професионален опит (ако е придобит такъв): документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е извършвана такава);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл. 18, ал. 1 от НПКПМДС
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30часа на 09.09.2020г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, като при подаването им кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване предвидени в чл.7, ал.2 от ЗДСл.
Съгласно чл. 18, ал. 2 от НПКПМДС, с входящ номер и дата се регистрират само заявления, към които са приложени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта за провеждане на конкурса, не се регистрират.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата.
Кратко описание на длъжността:
Подпомага на експертно ниво дейността на областния управител при провеждане на държавната политика по отношение на функциите и задачите, произтичащи от Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му (в частта относно §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28 от ППЗСПЗЗ); осигурява експертно административно обслужване на гражданите; участва при подготовка на процедурите по възлагане на дейности по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ; участва в комисии по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ; изготвя заповеди за одобряване на планове на новообразуваните имоти; участва в окомплектоването за изпращане в съда на преписки по жалби на граждани срещу заповеди на областния управител за одобряване на ПНИ; изготвя отговори и експертни становища по ЗУТ, ЗКИР и ЗСПЗЗ.  
Граници на заплатата, определена за длъжността - от 610,00 до 1600,00 лева.
СТОЯН ПАСЕВ      /П/
Областен управител на област с
административен център Варна

Декларация чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДС; /DOC формат/

Декларация чл.18 от НПКПМДС; /DOC формат/

Заявление за участие в конкурс - Приложение 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС /DOC формат/

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 ЮЛИ 2020 г.

Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ,  съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 98/13.07.2020 г. за обект: „Трафопост тип БКТП 1х250kVА, 20/0,4 kV с инсталиран трансформатор 160 kVА в ПИ 37099.61.229 (идентичен с УПИ ІІІ-161, кв. 61), местност „Перчемлията”, землище с. Кичево, община Аксаково и кабелни линии СрН извод "Единство"”, попадащ в територията на община Варна и община Аксаково(землището на с. Кичево и поземлен имот с идентификатор37099.61.229 по КККР на с. Кичево), област Варна. На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване  от заинтересованите лица пред Административен съд – Варна в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез областния управител на област с административен център Варна.

ЗАПОВЕД - 23 ЮЛИ 2020 г.

З А П О В Е Д
№  РД – 20- 7706 - 136
Варна 22.07.2020 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Съгласно чл.49, ал.1 Закона за държавната собственост /ЗДС/, продажбата на държавни жилища, ателиета и гаражи с изключение на случаите по чл.46, ал.2 се извършва от областния управител по местонахождението на имота след провеждането на търг по реда на чл.44, ал.2.
Съгласно чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/, ЗПСК не се прилага за имоти – частна държавна собственост, които са държавни жилища, ателиета и гаражи.
Съгласно чл.88 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, при провеждане на търгове за продажба на имоти - държавна собственост, първоначалната цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, увеличена с 10 на сто, и балансовата стойност на съоръженията, трайно прикрепени към имотите, които не подлежат на данъчно деклариране, увеличена с 10 на сто.
С утвърдени от мен Решение № 3 от Протокол от 13.07.2020 г. и Решение № 1 от Протокол от 16.07.2020 г., Kомисията за управление на имоти и вещи – държавна собственост, назначена със заповед № РД-17-7706-175/16.05.2017г. на областния управител на област Варна, ми е предложила да бъдат открити тръжни процедури с явно наддаване, за продажба на следните имоти – частна държавна собственост:
а.) имот, подробно описан в АЧДС № 9683 от 22.03.2019 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 27.03.2019 г., акт № 70, том XIX, вх. регистър № 6992, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ апартамент: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4505.80.13.8 /едно, нула, едно, три, пет, точка, четири, пет, нула, пет, точка, осем, нула, точка, едно, три, точка, осем/ с площ 61,45 /шестдесет и едно цяло и четиридесет и пет стотни/ кв.м., ведно с прилежаща изба №8 /осем/ с площ 2,83 /две цяло и осемдесет и три стотни/ кв.м., както и 0,9341% /нула цяло и девет хиляди триста четиридесет и една десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата; конструкция: ЕПЖБ; етажност: 9 /девет/ етажа; година на строеж: 1990 г.; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.4505.80.13.7; 10135.4505.80.13.9; под обекта: 10135.4505.80.13.5; над обекта: 10135.4505.80.13.11; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Владислав Варненчик, ж.к. "Владислав Варненчик" бл.225, вх.2, ет.3, ап.8. Към настоящия момент, в имота има държатели;
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305011259 от 17.07.2020 г., издадено от дирекция „МД“ при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в  АЧДС № 9683 от 22.03.2019 г., е в размер на 20 007.20 лв. (двадесет хиляди и седем лева и двадесет стотинки);
След увеличаване на данъчна оценка на имота с 10 на сто, на основание чл.88 от ППЗДС, се получава минимална първоначална цена за продажба на имота чрез търг в размер на 22 007.92 лв. (двадесет и две хиляди и седем лева и деветдесет и две стотинки);
б) имот, подробно описан в АЧДС № 7894 от 01.08.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 19.08.2011 г., акт № 165, том LII, вх. регистър № 18373, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ апартамент: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.31.7.11 /едно нула едно три пет точка три пет едно две точка три едно точка седем точка едно едно/, със застроена площ площ 73.43 /седемдесет и три цяло четиридесет и три стотни/ кв.м., състоящ се от входно антре, две спални, хол, кухня, тоалет дрешник, баня и балкон, както и 0.6347 % /нула цяло шест хиляди триста четиридесет и седем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя, ведно с прилежащо избено помещение № 11 /единадесет/, с полезна площ 7.65 /седем цяло шестдесет и пет стотни/кв.м. ; конструкция: ЕПЖБ, етажност: 5 /пет/ етажа, година на строеж:1975г.; при граници: на апартамента: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3512.31.7.10, 10135.3512.31.7.12; под обекта: 10135.3512.31.7.8; над обекта: 10135.3512.31.7.14; на избено помещение: коридор и изба 12, тревни площи, калкан, изба 15; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ж.к. "Младост" бл.104, вх.9, ет.4, ап.11. Към настоящия момент, в имота има държатели;
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305011261 от 17.07.2020 г., издадено от дирекция „МД“ при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в  АЧДС № 7894 от 01.08.2011 г., е в размер на 46 921.30 лв. (четиридесет и шест хиляди деветстотин двадесет и един лева и тридесет стотинки);
След увеличаване на данъчна оценка на имота с 10 на сто, на основание чл.88 от ППЗДС, се получава минимална първоначална цена за продажба на имота чрез търг в размер на 51 613.43 лв. (петдесет и една хиляди шестстотин и тринадесет лева и четиридесет и три стотинки);
в.) имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 7788 от 13.04.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 20.04.2011 г., акт № 197, том XXII, вх. регистър № 7947, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ апартамент: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2553.767.2.82 /едно нула едно три пет точка две пет пет три точка седем шест седем точка две точка осем две/, със застроена площ 78,83 /седемдесет и осем цяло осемдесет и три стотни/кв.м., състоящ се от: кухня с трапезария, две спални, коридор, баня, тоалет, перално помещение и тераса, ведно с прилежащо избено помещение № 22 /двадесет и две/, с площ 6,86 /шест цяло осемдесет и шест стотни/ кв.м., както и 2,8026 % /две цяло осем хиляди двадесет и шест десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; конструкция: масивна, етажи: 9 /девет/ етажа, година на строеж: 2004 г.; при граници на апартамента: на същия етаж: 10135.2553.767.2.83, под обекта: 10135.2553.767.2.80, 10135.2553.767.2.79; на изба № 22: коридор, изба № 21, изба № 23 и вх. Б; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. "Кестен" бл. 14, вх. В, ет. 8, ап. 82. Към настоящия момент, в имота има държатели;
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305010613 от 09.07.2020 г., издадено от дирекция „МД“ при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в  АЧДС № 7788 от 13.04.2011 г., е в размер на 64 450.30 лв. (шестдесет и четири хиляди четиристотин и петдесет лева и тридесет стотинки);
След увеличаване на данъчна оценка на имота с 10 на сто, на основание чл.88 от ППЗДС, се получава минимална първоначална цена за продажба на имота чрез търг в размер на 70 895.33 лв. (седемдесет хиляди осемстотин деветдесет и пет лева и тридесет и три стотинки);
г.) имот, подробно описан в АЧДС № 8049 от 30.11.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 08.12.2011 г., акт № 129, том LXXIX, вх. регистър № 28069, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ апартамент: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.58.1.1 /едно нула едно три пет точка едно пет нула седем точка пет осем точка едно точка едно/, представляващ апартамент 1 /едно/, със застроена площ 45.60 /четиридесет и пет цяло и шестдесет стотни/ кв.м.; конструкция на сградата: полумасивна, етажност: 3 /три/ етажа, година на строеж: преди 1930 г.; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Одесос, ул. „Драган Цанков“ № 23;
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305010564 от 09.07.2020 г., издадено от дирекция „МД“ при община Варна, данъчната оценка на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.58.1.1 /едно нула едно три пет точка едно пет нула седем точка пет осем точка едно точка едно/, представляващ апартамент 1 /едно/, със застроена площ 45.60 /четиридесет и пет цяло и шестдесет стотни/ кв.м., подробно описана в  АЧДС № 8049 от 30.11.2011 г., е в размер на 15 700.40 лв. (петнадесет хиляди и седемстотин лева и четиридесет стотинки);
След увеличаване на данъчна оценка на имота с 10 на сто, на основание чл.88 от ППЗДС, се получава минимална първоначална цена за продажба на имота чрез търг в размер на 17 270.44 лв. (седемнадесет хиляди двеста и седемдесет лева и четиридесет и четири стотинки);
Предвид изложеното и на основание чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от ЗПСК, чл. 49, ал. 1 от ЗДС, чл. 43 и чл.88 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ:
1. Откривам тръжни процедури по провеждане на търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна държавна собственост, както следва:
1.1. имот, подробно описан в АЧДС № 9683 от 22.03.2019 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 27.03.2019 г., акт № 70, том XIX, вх. регистър № 6992, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ апартамент: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4505.80.13.8 /едно, нула, едно, три, пет, точка, четири, пет, нула, пет, точка, осем, нула, точка, едно, три, точка, осем/ с площ 61,45 /шестдесет и едно цяло и четиридесет и пет стотни/ кв.м., ведно с прилежаща изба №8 /осем/ с площ 2,83 /две цяло и осемдесет и три стотни/ кв.м., както и 0,9341% /нула цяло и девет хиляди триста четиридесет и една десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата; конструкция: ЕПЖБ; етажност: 9 /девет/ етажа; година на строеж: 1990 г.; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.4505.80.13.7; 10135.4505.80.13.9; под обекта: 10135.4505.80.13.5; над обекта: 10135.4505.80.13.11; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Владислав Варненчик, ж.к. "Владислав Варненчик" бл.225, вх.2, ет.3, ап.8;    
1.1.1. Определям първоначална тръжна цена за имота в размер на 22 500 лв. (деветдесет и две хиляди и петстотин лева) без ДДС;
1.1.2. Определям депозит за участие в търга, представляващ 20 % от първоначалната тръжна цена, в размер на 4 500 лв. (четири хиляди и петстотин лева), който следва да бъде внесен в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с IBAN: BG85 CECB 9790 33H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД, в срок до 08.09.2020 г.;
1.1.3. Определям дата, място и час на провеждане на търга – 09.09.2020 г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26;
1.1.4. Специални изисквания към участниците в търга: в имота има държатели. Купувачът приема, след закупуване на имота, да уреди взаимоотношенията си с държателите, съобразно действащото законодателство на Република България;
1.2.  имот, подробно описан в АЧДС № 7894 от 01.08.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 19.08.2011 г., акт № 165, том LII, вх. регистър № 18373, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ апартамент: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.31.7.11 /едно нула едно три пет точка три пет едно две точка три едно точка седем точка едно едно/, със застроена площ площ 73.43 /седемдесет и три цяло четиридесет и три стотни/ кв.м., състоящ се от входно антре, две спални, хол, кухня, тоалет дрешник, баня и балкон, както и 0.6347 % /нула цяло шест хиляди триста четиридесет и седем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя, ведно с прилежащо избено помещение № 11 /единадесет/, с полезна площ 7.65 /седем цяло шестдесет и пет стотни/кв.м. ; конструкция: ЕПЖБ, етажност: 5 /пет/ етажа, година на строеж:1975г.; при граници: на апартамента: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3512.31.7.10, 10135.3512.31.7.12; под обекта: 10135.3512.31.7.8; над обекта: 10135.3512.31.7.14; на избено помещение: коридор и изба 12, тревни площи, калкан, изба 15; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ж.к. "Младост" бл.104, вх.9, ет.4, ап.11;
1.2.1. Определям първоначална тръжна цена за имота в размер на 52 000 лв. (петдесет и две хиляди лева) без ДДС;
1.2.2. Определям депозит за участие в търга, представляващ 20 % от първоначалната тръжна цена, в размер на 10 400 лв. (десет хиляди и четиристотин лева), който следва да бъде внесен в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с IBAN: BG85 CECB 9790 33H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД, в срок до 08.09.2020 г.;
1.2.3. Определям дата, място и час на провеждане на търга – 09.09.2020 г. от 11:00 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26;
1.2.4. Специални изисквания към участниците в търга: в имота има държатели. Купувачът приема, след закупуване на имота, да уреди взаимоотношенията си с държателите, съобразно действащото законодателство на Република България;
1.3. имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 7788 от 13.04.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 20.04.2011 г., акт № 197, том XXII, вх. регистър № 7947, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ апартамент: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2553.767.2.82 /едно нула едно три пет точка две пет пет три точка седем шест седем точка две точка осем две/, със застроена площ 78,83 /седемдесет и осем цяло осемдесет и три стотни/кв.м., състоящ се от: кухня с трапезария, две спални, коридор, баня, тоалет, перално помещение и тераса, ведно с прилежащо избено помещение № 22 /двадесет и две/, с площ 6,86 /шест цяло осемдесет и шест стотни/ кв.м., както и 2,8026 % /две цяло осем хиляди двадесет и шест десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; конструкция: масивна, етажи: 9 /девет/ етажа, година на строеж: 2004 г.; при граници на апартамента: на същия етаж: 10135.2553.767.2.83, под обекта: 10135.2553.767.2.80, 10135.2553.767.2.79; на изба № 22: коридор, изба № 21, изба № 23 и вх. Б; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. "Кестен" бл. 14, вх. В, ет. 8, ап. 82.
1.3.1. Определям първоначална тръжна цена за имота в размер на 71 000 лв. (седемдесет и един хиляди лева) без ДДС;
1.3.2. Определям депозит за участие в търга, представляващ 20 % от първоначалната тръжна цена, в размер на 14 200 лв. (четиринадесет хиляди и двеста лева), който следва да бъде внесен в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с IBAN: BG85 CECB 9790 33H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД, в срок до 08.09.2020 г.;  
1.3.3. Определям дата, място и час на провеждане на търга – 09.09.2020 г. от 13:30 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26;
1.3.4. Специални изисквания към участниците в търга: в имота има държатели. Купувачът приема, след закупуване на имота, да уреди взаимоотношенията си с държателите, съобразно действащото законодателство на Република България;
1.4. имот, подробно описан в АЧДС № 8049 от 30.11.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 08.12.2011 г., акт № 129, том LXXIX, вх. регистър № 28069, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ апартамент: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.58.1.1 /едно нула едно три пет точка едно пет нула седем точка пет осем точка едно точка едно/, представляващ апартамент 1 /едно/, със застроена площ 45.60 /четиридесет и пет цяло и шестдесет стотни/ кв.м.; конструкция на сградата: полумасивна, етажност: 3 /три/ етажа, година на строеж: преди 1930 г.; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Одесос, ул. „Драган Цанков“ № 23;
1.4.1. Определям първоначална тръжна цена за имота в размер на 17 500 лв. (седемдесет хиляди и петстотин лева) без ДДС;
1.4.2. Определям депозит за участие в търга, представляващ 20 % от първоначалната тръжна цена, в размер на 3 500 лв. (три хиляди и петстотин лева), който следва да бъде внесен в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с IBAN: BG85 CECB 9790 33H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД, в срок до 08.09.2020 г.;
1.4.3. Определям дата, място и час на провеждане на търга – 09.09.2020 г. от 14:30 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26;
2. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, както следва:
2.1. Тръжни условия и необходими документи;
2.2. Акт за държавна собственост - копие;
2.3. Заявление за участие в търга - по образец /Приложение №1/;
2.4. Декларация за приемане клаузите на договора и за липса на „свързано лице“ по смисъла на чл. 48б от Закона за държавната собственост по образец – /Приложение №2/;
2.5. Декларация, удостоверяваща че участника и/или представляващият участника не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството - по образец /Приложение №3/;
2.6. Декларация за оглед по образец – /Приложение № 4/;
2.7. Проект на Договор за продажба по образец – /Приложение № 5/.
3. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
3.1. Платежен документ за внесен депозит – оригинал;
3.2. Заверено копие от документа за регистрация, удостоверение за актуално състояние на кандидата или посочване на ЕИК съгласно чл.23 на Закона за търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. За доказване на обстоятелства, вписани в търговския регистър или справка с актове, обявени в същия се посочва ЕИК съгласно чл.23 ал.4 на Закона за търговския регистър за всички юридически лица, подлежащи на вписване в регистъра;
3.3.      Свидетелство за съдимост на физическото лице, едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество - оригинал;
3.4. Удостоверение, че кандидатът не е в ликвидация и в несъстоятелност – оригинал;
3.5. Удостоверения за липса или наличие на заведени изпълнителни дела на кандидата – от ДСИ и ЧСИ;
3.6. Удостоверение за липса на задължения към държавата, по чл.87, ал.6 от ДОПК, издадено от ТД /офис на НАП, по регистрация на кандидата – оригинал;
3.7. Удостоверение за липса на задължения към общината, издадено от съответната служба при общинската администрация, компетентна да удостовери наличието или липсата на задължения на кандидата, съгласно чл.4, ал.3, изр.ІІ-ро от Закона за местните данъци и такси – оригинал;
3.8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна – оригинал или заверено от участника копие;
3.9. Документ за легитимация и представителна власт на участника в случай, че той участва в търга чрез пълномощник: копие от документ за самоличност на упълномощеното лице и нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга, респективно за извършване на определено действие   - оригинал.
4. Тръжната документация да се продава, всеки работен ден от 9:30 до 17:30 часа до 08.09.2020 г.; включително,  срещу цена от 500,00 лв. /петстотин лева/, вносима по банкова с IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД и се получава в Деловодството на Областна администрация Варна - , гр. Варна, ул."Преслав" №26, ет.1, след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума.
5. Оглед на имотите да се извършва, след закупуване на тръжна документация,
от 10:00 до 16:00 часа на 01.09.2020 г., 02.09.2020 г. и 03.09.2020 г. включително,
в присъствието на служител на Областна администрация Варна и след предварителна заявка на електронна поща: governor@vn.government.bg .
6. Документи за участие в търговете да се приемат всеки работен ден от 9:30 до 17:30 часа в Деловодството на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул."Преслав" №26, ет.1.
7. Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17:30 часа на 08.09.2020 г..
8. На основание чл. 43, ал.4 от ППЗДС, определям следния състав на комисията за провеждане на търговете и на резервните членове:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
9. За провеждането на всеки от търговете и резултатите от тях да се съставя протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждането му.
10. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg . 
Настоящата заповед се състави в два еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра. 
Еднообразните екземпляри са за прилагане към тръжната преписка и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на главния секретар, членовете на комисията, директора на дирекции „АКРРДС” и главния счетоводител за сведение и изпълнение.
Изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
  СТОЯН ПАСЕВ  / п /                                           ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА / п /
Областен управител на  област                        Главен счетоводител при
 с административен център Варна                      Областна администрация Варна

СЪОБЩЕНИЕ - 06 ЮЛИ 2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
във връзка с конкурс за  длъжност „младши експерт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-20-7706-118/03.06.2020г. на областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 29.06.2020 г .

Конкурсът за длъжност „младши експерт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна приключва без класиране, поради липса на кандидати, успешно постигнали минималните резултати от теста и интервюто, съгласно системата за определяне на резултатите.
СПИСЪК - 02 ЮЛИ 2020 г.

С П И С Ъ К
от проведено интервю за длъжност „младши експерт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-20-7706-118/03.06.2020г. на областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 29.06.2020 г . от 13.30 ч.

 1. Светлин Ангелов Димитров- 2,5 точки

 2. Маргарита Филипова Маринова - 2,8 точки

Горепосочените кандидати не са покрили минималния резултат: 4,00 от проведеното интервю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СИЛВИЯ СТОИЛОВА
Главен секретар в Областна администрация Варна

СПИСЪК - 29 ЮНИ 2020 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати
от проведен практически изпит за длъжност „младши експерт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-20-7706-118/03.06.2020г. на областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 29.06.2020 г . от 10.30 ч.

 1. Светлин Ангелов Димитров- 21 верни отговора, 4,1 точки
 2. Маргарита Филипова Маринова - 22 верни отговора, 4,2 точки

Допуснатите до участие в интервю кандидати следва да се явят за провеждането му на 29.06.2020 г. от 13,30 часа в сградата на Областна администрация Варна, ул.”Преслав” № 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СИЛВИЯ СТОИЛОВА
                      Главен секретар в
Областна администрация Варна

СПИСЪК - 29 ЮНИ 2020 г.

С П И С Ъ К
на недопуснатите до интервю кандидати
от проведен практически изпит за длъжност „младши експерт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-20-7706-118/03.06.2020г. на областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 29.06.2020 г . от 10.30 ч.
1.         Фросияна Енчева Николова -  15 верни отговора,  3,5 точки
2.         Йордан Тодоров Йорданов-  17 верни отговора, 3,7 точки
3.         Станислав Енчев Стоянов- 14 верни отговора, 3,4 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
                                СИЛВИЯ СТОИЛОВА
                                Главен секретар в
                               Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 ЮНИ 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Във връзка с провеждането на изпит – решаване на тест на 29.06.2020г. от 10.30 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, по конкурсна процедура за длъжност „младши експерт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-20-7706-118/ 03.06.2020г. на областния управител на област с административен център Варна
На основание чл.34, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите :
1. Тестът съдържа 30 въпроса, време  за решаване на теста -  60 минути.
2. До интервю се допуснкат кандидати, получили оценка не по- малко от 4,00 на теста – 20 верни отговора
3. Минималният резултат от интервю, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4,00.
4. Коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите: 5 за решаване на теста и 5 за интервюто.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:    
                                СИЛВИЯ СТОИЛОВА /Главен секретар/

СПИСЪК - 17 ЮНИ 2020 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до конкурс кандидати
за длъжност „младши експерт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-20-7706-118/ 03.06.2020г. на областния управител на област с административен център Варна

Светлин Ангелов Димитров
Фросияна Енчева Николова
Йордан Тодоров Йорданов
Маргарита Филипова Маринова
Станислав Енчев Стоянов

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на изпит – решаване на тест на 29.06.2020г. от 10.30 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
Тестът съдържа 30 въпроса, време  за решаване на теста -  60 минути.
Резултатите от проведения изпит ще бъдат обявени в 13.30 ч.  на 29.06.2020г., в заседателната зала на Областна администрация Варна. Списък с допуснатите и недопуснати до интервю кандидати ще бъде поставен в сайта на Областна администрация Варна и на информационното табло. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, получили оценка не по- малко от 4 на теста – 20 верни отговора.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 13.30 ч. на 29.06.2020г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.
Нормативните документи, на база, на които е  изготвен теста:
1.         АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
2.         УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации
3.         ЗАКОН за администрацията
4.         ЗАКОН за държавния служител
5.         ЗАКОН за устройство на територията
6.         ЗАКОН за държавната собственост
7.         ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за държавната собственост
8.         ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделски земи
9.         ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи
10.       ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър

Не се допуска се ползването на нормативните документи при решаване на теста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СИЛВИЯ СТОИЛОВА
Главен секретар

С П И С Ъ К
на недопуснатите до конкурс кандидати
за длъжност „младши експерт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-20-7706-118/ 03.06.2020г. на областния управител на област с административен център Варна
Живка Пламенова Кубадънова - придобитото образование не отговаря на изискваното за заемане на длъжността 
Павлина Калинова Джунева -  придобитото образование не отговаря на изискваното за заемане на длъжността 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СИЛВИЯ СТОИЛОВА
Главен секретар

ОБЯВЛЕНИЕ - 03 ЮНИ 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. ”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКПМДС и заповед № РД-20-7706-118/03.06.2020г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна
Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
а) образование: висше,  образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“
б) професионална област: „Технически науки”, (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
в) допълнителна квалификация:
- компютърна грамотност
г) професионален опит:  не се изисква
д) вид  правоотношение: служебно
е) ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 7, длъжностно ниво по КДА - 11
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и  интервю

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 от от НПКПМДС;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
-  заверено копие на документ, доказващ придобити знания по компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания;
- заверено копие от документ за придобит професионален опит (ако е придобит такъв): документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е извършвана такава);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл. 18, ал. 1 от НПКПМДС
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30часа на 15.06.2020г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, като при подаването им кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване предвидени в чл.7, ал.2 от ЗДСл.
Съгласно чл. 18, ал. 2 от НПКПМДС, с входящ номер и дата се регистрират само заявления, към които са приложени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта за провеждане на конкурса, не се регистрират.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата.
Кратко описание на длъжността:
Подпомага на експертно ниво дейността на областния управител при провеждане на държавната политика по отношение на функциите и задачите, произтичащи от Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му (в частта относно §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28 от ППЗСПЗЗ); осигурява експертно административно обслужване на гражданите; участва при подготовка на процедурите по възлагане на дейности по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ; участва в комисии по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ; изготвя заповеди за одобряване на планове на новообразуваните имоти; участва в окомплектоването за изпращане в съда на преписки по жалби на граждани срещу заповеди на областния управител за одобряване на ПНИ; изготвя отговори и експертни становища по ЗУТ, ЗКИР и ЗСПЗЗ.  
Граници на заплатата, определена за длъжността - от 610,00 до 1600,00 лева.

СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

СПИСЪК - 28 МАЙ 2020 г.

С П И С Ъ К
на недопуснатите до интервю кандидати от проведен практически изпит за длъжност „младши експерт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-20-7706-87/ 02.03.2020г. на областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 27.05.2020 г . от 10.15 ч.

1.         Фросияна Енчева Николова -  18 верни отговора,  3,6 точки
2.         Йовка Стефанова Желязкова -  19 верни отговора, 3,8 точки

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ СТОИЛОВА
                                Главен секретар в Областна администрация Варна

                              
ЗАПОВЕД - 22 МАЙ 2020 г.

ЗАПОВЕД ном.:РД-20-7712-6 от 21.05.2020 - Сформиране на комисия за обследване на техническо и експлоатационно състояние на язовирни стени и речни легла в едно с утвърден ГРАФИК за извършване на проверки на водни обекти в областта през 2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ - 18 МАЙ 2020 г.

Обявление за възобновяване на конкирс за длъжност "младши експерт", дирекция АКРРДС- Заповед: РД-20-7706-112 от 15.05.2020г.

ЗАПОВЕД - 12 МАЙ 2020 г.

ЗАПОВЕД - РД-20-7706-111 от 12.05.2020 - Относно: Освобождаване и намаляване на вноски за наем.

ЗАПОВЕД - 08 АПРИЛ 2020 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-20-7706-102/07.04.2020 г.
СТОЯН ПАСЕВ – областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах със заповед № Т-РД-16-97/25.03.2020 г. на министъра на туризма на Република България,
УСТАНОВИХ:
Със заповед № Т-РД-16-97/25.03.2020 г. на министъра на туризма на Република България е обявен списъкът на неохраняемите морски плажове за летен сезон 2020г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, представляващи неразделна част от заповедта. Заповедта е публикувана в интернет – страницата на Министерството на туризма, секция „Концесии и наем на плажове“.
Съгласно чл. 22а от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, част от постъпилите приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове, се разходват за поставяне на предупредителни табели на неохраняемите плажове на територията на съответната община, включително и на морските плажове за природосъобразен туризъм.
Предвид гореизложеното, с цел предотвратяване на нещастни случаи и инциденти с къпещи се хора до организирането на водноспасителна дейност и обезопасяването на водните площи на обявените за неохраняеми морски плажове, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и в изпълнение на заповед № Т-РД-16-97/25.03.2020 г. на министъра на туризма на Република България,
НАРЕЖДАМ:
Кметовете на общините Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла да организират поставянето и поддържането на предупредителни табели с надпис „Неохраняема зона! Къпането забранено!” на български, английски, немски и руски език, при спазване изискванията на чл. 9 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, на неохраняемите морски плажове, както следва:
I. На територията на Община Варна за плажове:
1. „Чайка – централен 2“, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2573.1131;
2. „Чайка – централен 1“, представляващ ПИ 10135.2573.1135
3. „Чайка – юг“, представляващ ПИ 10135.2573.1113;
4. „Кабакум – север“, представляващ реална част от ПИ 10135.2572.203 – с площ на реалната част в размер на 3 080 кв.м.;
5. „Кабакум – Русалка“, представляващ реална част от ПИ 10135.2572.206 – с площ на реалната част в размер на 4 955 кв.м.;
6. „Буните“, включващ „Буните – изток“, представляващ ПИ 10135.2536.188 и „Буните – запад“, представляващ ПИ 10135.2536.185;
7. „Офицерски“, представляващ ПИ 10135.2561.16;
8. „Галата – север“, представляващ ПИ 10135.5010.156;
9. „Галата – изток“, представляващ ПИ 10135.5010.150;
10. „Фичоза - север“, представляващ ПИ 10135.5077.34;
11. „Фичоза“, представляващ ПИ 10135.5511.832 – без „Фичоза - част 2“ с площ на частта в размер на 8 712 кв.м.
12. „Фичоза – юг“, представляващ ПИ 10135.5511.842;
13. „Хижа Черноморец – север“, представляващ ПИ 10135.5103.517;
14. „Хижа Черноморец – юг“, представляващ ПИ 10135.5103.519;
15. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“, представляващ ПИ 10135.5103.22.

II. На територията на Община Аврен за плажове:
1. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“, представляващ ПИ 10135.5103.22;
2. „Романтика”, представляващ ПИ 04426.102.374;
3. „Камчия – север 1”, представляващ ПИ 04426.102.377;
4. „Камчия – север 2”, представляващ ПИ 04426.102.365;

III. На територията на Община Долни Чифлик за плажове:
1. „Камчия – юг” представляващ ПИ 52115.502.54;
2. „Изгрев – хоризонт”, представляващ ПИ 83404.502.5, ПИ 83404.502.6 и ПИ 83404.502.7;
3. „Шкорпиловци–север“, представляващ част от ПИ 83404.502.36 с площ на реалната част в размер на 133 756 кв.м.;
4. „Шкорпиловци–централен“, представляващ част от ПИ 83404.502.36 с площ на реалната част в размер на 83796 кв.м.;

IV. На територията на Община Бяла за плажове:

 1. „Самотино“;
 2. ”Бяла - Карадере”, представляващ ПИ 07598.306.9 и „Бяла – Карадере – 2“, представляващ ПИ 65259.501.61;
 3. „Бяла – север“, представляващ ПИ 07598.306.10;
 4. „Бяла – централен 1“, представляващ ПИ 07598.307.31;
 5. „Бяла – централен V“, представляващ ПИ 07598.307.35;
 6.  „Бяла – „Чайка”, представляващ ПИ 07598.116.139;
 7. „Бяла – Чайка 1“, представляващ ПИ 07598.116.132.

Предупредителните табели да бъдат поставени на всички подходи, осигуряващи достъп до неохраняемите морски плажове, в срок до 15.05.2020 г.
В 3-дневен срок след поставянето на предупредителните табели да бъде изпратен доклад, придружен със снимков материал.
Настоящата заповед да се публикува на интернет-страницата на Областна администрация Варна и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ и главния секретар на Областна администрация Варна.
Заповедта се изготви в шест еднообразни екземпляри и се копира в два екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на кметовете на общините Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла; служителя, изготвил заповедта за прилагането й към преписката, послужила за издаването на заповедта; и деловодството на Областна администрация Варна.
Копия от заповедта да се връчат на главния секретар и директора на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 МАРТ 2020 г.

„Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ,  съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 97/11.03.2020 г. за обект: „Гараж за самолетообслужваща техника на територията на летище Варна”, находящ се в УПИ ІІ 43, кв.6 по ПУП-ПРЗ на летище Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 00182.307.43 по КККР на летище Варна. На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване  от заинтересованите лица пред Административен съд – Варна в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез областния управител на област с административен център Варна.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 МАРТ 2020 г.

„Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 и ал. 13 от ЗУТ,  съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 96/26.02.2020 г. за обект: „Преустройство и промяна на предназначение на обслужващо помещение и складове, находящи се на 1-ви етаж в административна сграда с идентификатор 00182.307.39.4, в контролно-пропускателен пункт (КПП) за стоки, материали и служители на територията на летище Варна”, находящ се в УПИ II13,28, кв.2 по ПУП-ПРЗ на летище Варна. На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване  от заинтересованите лица пред Административен съд – Варна в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез областния управител на област с административен център Варна.

ЗАПОВЕД - 27 МАРТ 2020 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-20-8500-9/24.03.2020 г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА – главен счетоводител на Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към преписка с № РД-20-5300-2/10.01.2020 г. в Областна администрация Варна,
УСТАНОВИХ:
С решение № РТ-26/16.12.2019г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Аврен, село Синдел, ул. „Люлин“ № 46, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) V-298 с площ 835 кв.м. в кв. 18 по регулационния план на село Синдел, одобрен със заповед № 6240/09.07.1957 г., при граници: УПИ IV-държ., улица, УПИ VI-298, землищна градина, ведно с находящата се в него сграда „Къща – селото“ със застроена площ 157 кв.м., състояща се от четири стаи, килер, коридор, лятна кухня, складово помещение, две помещения за селскостопански нужди, маза и тоалетна; етажност: 1, описан в акт за частна държавна собственост № 6421/09.05.2006г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна на 22.05.2006г., том XXXVI, № 109, вх. регистър № 11792, дело № 8586/2006г. Имотът е с предоставени права за управление на Държавно предприятие (ДП) „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (“НКЖИ“).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 13.02.2020 г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията в състав, определен в решение № РТ-26/16.12.2019г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Марияна Йорданова Ангелова (заявление с вх. № ЖИ-4108/03.02.2020г.).
Със свое писмо с изх. № ЖИ-8299/28.02.2020г.). генералният директор на ДП „НКЖИ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ МАРИЯНА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА ЕГН, лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес: област, община, град / село, ул. „“ №, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Аврен, село Синдел, ул. „Люлин“ № 46 (четиридесет и шест), представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) V-298 (пет римско – двеста деветдесет и осем) с площ 835,00 кв.м. (осемстотин тридесет и пет квадратни метра) в кв. 18 (осемнадесет) по регулационния план на село Синдел, одобрен със заповед № 6240/09.07.1957 г., при граници: УПИ IV-държ., улица, УПИ VI-298, землищна градина, ведно с находящата се в него сграда „Къща – селото“ със застроена площ 157,00 кв.м. (сто петдесет и седем квадратни метра), състояща се от четири стаи, килер, коридор, лятна кухня, складово помещение, две помещения за селскостопански нужди, маза и тоалетна; етажност: 1 (един), описан в акт за частна държавна собственост № 6421/09.05.2006г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна на 22.05.2006г., том XXXVI, № 109, вх. регистър № 11792, дело № 8586/2006г.
2. МАРИЯНА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА да внесе следните суми:
2.1. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС в приход на ДП „НКЖИ“ по IBAN сметка BG53 CECB 9790 3319 1009 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД сумата в размер на 4 350 лв. (четири хиляди триста и петдесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 7 350, 00 лв. (седем хиляди триста и петдесет лева) (без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева) е внесен в приход на ДП „НКЖИ“ по IBAN сметка BG53 CECB 9790 3319 1009 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД с преводно нареждане от 03.02.2020 г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО050281/13.02.2020г., издадено от отдел „Местни данъци и такси“ при община Аврен стойността на имота е в размер на 6 597,10 лв. (шест хиляди петстотин деветдесет и седем лева и десет стотинки), от които стойността на УПИ V-298 с площ 835 кв.м. е в размер на 2 728,80лв. (две хиляди седемстотин двадесет и осем лева и осемдесет стотинки); стойността на жилище със застроена площ 135,00 кв.м. е в размер на 2 959,60 лв. (две хиляди деветстотин петдесет и девет лева и шестдесет стотинки); стойността на второстепенна сграда със застроена площ 43 кв.м. е в размер на 691,00 лв. (шестстотин деветдесет и един лева); стойността на навес с оградни стени със застроена площ 14,00кв.м. е в размер на 217,70 лв. (двеста и седемнадесет лева и седемдесет стотинки).
По отношение идентичността на имота, описан в акт за частна държавна собственост № 6421/09.05.2006г. и удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО050281/13.02.2020г., издадено от отдел „Местни данъци и такси“ при община Аврен, в свое писмо с изх. № ЖИ-11110/19.03.2020г. генералният директор на ДП „НКЖИ“ е посочил, че къщата се състои от:
- жилищна част със застроена площ 100 кв.м. – 4 (четири) стаи, килер, коридор, лятна кухня и тоалетна. Към жилищната част има маза с площ 35 кв.м.;
- второстепенна сграда за стопански нужди със застроена площ 43 кв.м. – 2 помещения;
- складово помещение – навес с оградни стени със застроена площ 14 кв.м.
Към писмото е приложена декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси, подадена в община Аврен, в която са декларирани посочените по – горе помещения.
2.2. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 и ал. 2 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 147,00 лв. (сто четиридесет и седем лева) да се внесат в приход на ДП „НКЖИ“ по IBAN сметка BG53 CECB 9790 3319 1009 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД.
2.3. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 29,40 лв. (двадесет и девет лева и четиридесет стотинки) да се внесат в приход на ДП „НКЖИ“ по IBAN сметка BG53 CECB 9790 3319 1009 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД.
2.4. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (3% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аврен, област Варна на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, приета от Общински съвет - Аврен) в размер на 220,50 лв. (двеста и двадесет лева и петдесет стотинки) да се внесат в приход на отдел „Местни данъци и такси“ при община Аврен.
2.5. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗДДС в размер на 1 516,10 лв. (хиляда петстотин и шестнадесет лева и десет стотинки) да се внесат в приход на ДП „НКЖИ“ по IBAN сметка BG53 CECB 9790 3319 1009 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД.
Сумите по т. 2 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Марияна Йорданова Ангелова.
Изпълнението на заповедта възлагам на експерт, Дирекция „АКРРДС“, Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС”, Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Марияна Йорданова Ангелова (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за частна държавна собственост № 6421/09.05.2006 г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, главния директор на ДП „НКЖИ“ с адрес и седалище: град София, п. код 1233, бул. „Мария Луиза“ № 110 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Главен счетоводител на Областна администрация Варна
СПИСЪК - 24 МАРТ 2020 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит: решаване на тест
за длъжност „младши експерт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-20-7706-87/ 02.03.2020г. на областния управител на област с административен център Варна
1. Фросияна Енчева Николова
2. Йовка Стефанова Желязкова
Нормативните документи, на база, на които е  изготвен теста:
1.         АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
2.         ЗАКОН за държавния служител
3.         ЗАКОН за устройство на територията
4.         ЗАКОН за регионалното развитие
5.         ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за регионалното развитие
6.         ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделски земи
7.         ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи
8.         ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър

Не се допуска ползването на нормативните документи.
Време за провеждане на практическия изпит, решаване на казуси -  60 минути.

Със заповед №РД-20-7706-96/23.03.2020г. на областния управител на област с административен център Варна, конкурсната процедура за длъжност „младши експерт“ в дирекция АКРРДС е спряна,  предвид обявеното със заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването извънредно положение в страната и мерките за ограничаване на разпространение на вируса COVID-19. След прекратяване на извънредното положение в страната, процедурата по провеждане на конкурса ще бъде възобновена със заповед на областния управител.
Информация относно  датата, часа и мястото на провеждане на практическия изпит: тест,  ще бъде изнесена на интернет страницата на Областна администрация Варна и на таблото за обявления в административната сграда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СИЛВИЯ СТОИЛОВА /Главен секретар/

ЗАПОВЕД - 16 МАРТ 2020 г.

ЗАПОВЕД Ном.:РИ-20-8500-7 от 13.03.2020 за определяне на купувач.

ОБЯВЛЕНИЕ - 04 МАРТ 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. ”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКПМДС и заповед № РД-20-7706-87/02.03.2020г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна
Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
а) образование: висше,  образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“
б) професионална област: „Технически науки”, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“  (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
в) допълнителна квалификация:
- компютърна грамотност
г) професионален опит:  не се изисква
д) вид  правоотношение: служебно
е) ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 7, длъжностно ниво по КДА - 11
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и  интервю

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 от от НПКПМДС;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
-  заверено копие на документ, доказващ придобити знания по компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания;
- заверено копие от документ за придобит професионален опит (ако е придобит такъв): документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е извършвана такава);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл. 18, ал. 1 от НПКПМДС
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30часа на 16.03.2020г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, като при подаването им кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване предвидени в чл.7, ал.2 от ЗДСл.
Съгласно чл. 18, ал. 2 от НПКПМДС, с входящ номер и дата се регистрират само заявления, към които са приложени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта за провеждане на конкурса, не се регистрират.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата.
Кратко описание на длъжността:
Подпомага на експертно ниво дейността на областния управител при провеждане на държавната политика по отношение на функциите и задачите, произтичащи от Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му (в частта относно §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28 от ППЗСПЗЗ); осигурява експертно административно обслужване на гражданите; участва при подготовка на процедурите по възлагане на дейности по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ; участва в комисии по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ; изготвя заповеди за одобряване на планове на новообразуваните имоти; участва в окомплектоването за изпращане в съда на преписки по жалби на граждани срещу заповеди на областния управител за одобряване на ПНИ; изготвя отговори и експертни становища по ЗУТ, ЗКИР и ЗСПЗЗ.  
Граници на заплатата, определена за длъжността - от 610,00 до 1600,00 лева.
СТОЯН ПАСЕВ /П/
Областен управител на област с
административен център Варна

ЗАПОВЕД - 17 ФЕВРУАРИ 2020 г.

З А П О В Е Д
№ УИ-20-7704-4
Варна 31.01.2020 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № РД-19-7706-247/19.12.2019 г. на областния управител на област Варна е открита тръжна процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на имот – частна държавна собственост, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7904 от 12.08.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 29.08.2011 г., акт 102, том LIV, вх. рег. 19038, дело 11549, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1508.274.1.58, находящ се на етаж -1 /минус едно/, с площ 29.45 кв.м., както и 0.4837 % идеални части от общите части на сградата; конструкция: масивна, брой етажи: 6 /шест/ етажа, година на строеж: 2003 г.; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район "Одесос", ул. "Братя Миладинови" № 24.
За провеждането на търга и резултатите от него е съставен Протокол от 29.01.2020 г., утвърден от областния управител на област Варна, съгласно който, Комисията в състав, определен със  Заповед № РД-19-7706-247/19.12.2019 г. на областния управител на област Варна, е класирала на първо място участника РАЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА, ЕГН ХХХХХХХХХХ срещу месечна наемна цена в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/, върху която се дължи и заплаща ДДС.  
Предвид изложеното и на основание чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. НАСТАНАВЯМ ПОД НАЕМ РАЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА, ЕГН ХХХХХХХХ,
ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ,
в недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7904 от 12.08.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 29.08.2011 г., акт 102, том LIV, вх. рег. 19038, дело 11549, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1508.274.1.58 /едно нула едно три пет точка едно пет нула осем точка две седем четири точка едно точка пет осем/, находящ се на етаж -1 /минус едно/, с площ 29.45 /двадесет и девет цяло четиридесет и пет стотни/ кв.м., както и 0.4837 %/нула цяло четири хиляди осемстотин тридесет и седем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата; конструкция: масивна, брой етажи: 6 /шест/ етажа, година на строеж: 2003 г.; при граници на самостоятелния обект: на същият етаж: 10135.1508.274.1.56, 10135.1508.274.1.57, 10135.1508.274.1.71, 10135.1508.274.1.59; под обекта: 10135.1508.274.1.68; над обекта: 10135.1508.274.1.35, 10135.1508.274.1.36; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район "Одесос", ул. "Братя Миладинови" № 24,
срещу месечна наемна цена в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/, върху която се дължи и заплаща ДДС.
2. Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
3. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването, по реда на АПК,  пред Административен съд Варна.
3. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила и връчване на настоящата заповед, да се сключи договор за наем с РАЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА,
ЕГН ХХХХХХХХХХ.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Еднообразeни екземпляри да се връчат на: РАЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА,
ЕГН ХХХХХХХХХХ - след влизане в сила на заповедта; на служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на: главния секретар, главния счетоводител и директорите на дирекция „АКРРДС” и „АПОФУС“ на Областна администрация Варна,
и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009 г. с
рег. №763(9)/10.11.2009 г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                                  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

  Областен управител на  област                             Главен счетоводител при

  с административен център Варна                         Областна администрация Варна
ЗАПОВЕД - 06 ЯНУАРИ 2020 г.

З А П О В Е Д
№ УИ-19-7704-17
Варна 31.12.2019 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № РД-19-7706-234/18.11.2019 г.  на областния управител на област Варна е открита тръжна процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8562 от 15.11.2013 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 03.12.2013 г., акт 197, том LXXIII, вх. рег. 27836, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.163.1.6 /едно нула едно три пет точка едно пет нула шест точка едно шест три точка едно точка шест/ със застроена площ 81,76 /осемдесет и едно цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м., представляващ ап.3-3СКБ, състоящ се от три стаи, кухненски бокс, WC и коридор, ведно с прилежащото избено помещение с площ 22,49 /двадесет и две цяло и четиридесет и девет стотни/ кв.м., както и 35,8618% /тридесет и пет цяло осем хиляди шестстотин и осемнадесет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1506.163.1.2; под обекта: 10135.1506.163.1.1; над обекта: няма; находящ се в гр. Варна, район "Одесос", ул."Пирот" № 3.
За провеждането на търга и резултатите от него е съставен Протокол от 23.12.2019 г., утвърден от областния управител на област Варна, съгласно който, Комисията в състав, определен със  Заповед №  РД-19-7706-234/18.11.2019 г. на областния управител на област Варна, е класирала на първо място участника МИКАЕЛ АРМЕНАКОВ МИКАЕЛЯН,
ЕГН XXXXXXXXXX срещу месечна наемна цена в размер на 202 лв. (двеста и два лева).  
Предвид изложеното и на основание чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. НАСТАНАВЯМ ПОД НАЕМ МИКАЕЛ АРМЕНАКОВ МИКАЕЛЯН,
ЕГН хххххххххх, ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ,
в недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8562 от 15.11.2013 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 03.12.2013 г., акт 197, том LXXIII, вх. рег. 27836, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.163.1.6 /едно нула едно три пет точка едно пет нула шест точка едно шест три точка едно точка шест/ със застроена площ 81,76 /осемдесет и едно цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м., представляващ ап.3-3СКБ, състоящ се от три стаи, кухненски бокс, WC и коридор, ведно с прилежащото избено помещение с площ 22,49 /двадесет и две цяло и четиридесет и девет стотни/ кв.м., както и 35,8618% /тридесет и пет цяло осем хиляди шестстотин и осемнадесет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1506.163.1.2; под обекта: 10135.1506.163.1.1; над обекта: няма; находящ се в гр. Варна, район "Одесос", ул."Пирот" № 3, срещу месечна наемна цена в размер на 202 лв. (двеста и два лева).
2. Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
3. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването, по реда на АПК,  пред Административен съд Варна.
3. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила и връчване на настоящата заповед, да се сключи договор за наем с МИКАЕЛ АРМЕНАКОВ МИКАЕЛЯН,
ЕГН XXXXXXXXXX.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: МИКАЕЛ АРМЕНАКОВ МИКАЕЛЯН,
ЕГН XXXXXXXXXX - след влизане в сила на заповедта; на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на: главния секретар, главния счетоводител и директорите на дирекция „АКРРДС” и „АПОФУС“ на Областна администрация Варна,
и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009 г. с
рег. №763(9)/10.11.2009 г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                                  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

  Областен управител на  област                             Главен счетоводител при
  с административен център Варна                         Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 06 ЯНУАРИ 2020 г.

З А П О В Е Д
    № УИ – 19 – 7704 - 18
Варна  31.12.2019 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № РД-19-7706-234/18.11.2019 г.  на областния управител на област Варна е открита тръжна процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 9344 от 10.08.2017 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 19.08.2017 г., акт 4, том LII, вх. рег. 21861, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1026.95.1.38 /едно нула едно три пет точка едно нула две шест точка девет пет точка едно точка три осем/ с площ 34,35 /тридесет и четири цяло и тридесет и пет стотни/ кв.м., ведно с прилежаща изба №13 /тринадесет/ с площ 31,55 /тридесет и едно цяло и петдесет и пет стотни/ кв.м., както и 0,8458% /нула цяло осем хиляди четиристотин петдесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, конструкция: масивна; година на строеж:1997г.; етажност: 5 /пет/ етажа; предназначение: за търговка дейност; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1026.95.1.37; 10135.1026.95.1.39; под обекта: няма; над обекта: 10135.1026.95.1.3; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район "Одесос", ул. „Гоце Делчев" №16, вх.2, ет.1,  Магазин /обект/ № 5.
За провеждането на търга и резултатите от него е съставен Протокол от 23.12.2019 г., утвърден от областния управител на област Варна, съгласно който, Комисията в състав, определен със  Заповед №  РД-19-7706-234/18.11.2019 г. на областния управител на област Варна, е класирала на първо място участника „АУТОЕЛИТ БГ“ ЕООД, ЕИК 203306456 срещу месечна наемна цена в размер на 100 лв. (сто лева), върху която се дължи и заплаща ДДС.  
Предвид изложеното и на основание чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. НАСТАНАВЯМ ПОД НАЕМ „АУТОЕЛИТ БГ“ ЕООД, ЕИК 203306456,
ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ,
в недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 9344 от 10.08.2017 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 19.08.2017 г., акт 4, том LII, вх. рег. 21861, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1026.95.1.38 /едно нула едно три пет точка едно нула две шест точка девет пет точка едно точка три осем/ с площ 34,35 /тридесет и четири цяло и тридесет и пет стотни/ кв.м., ведно с прилежаща изба №13 /тринадесет/ с площ 31,55 /тридесет и едно цяло и петдесет и пет стотни/ кв.м., както и 0,8458% /нула цяло осем хиляди четиристотин петдесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, конструкция: масивна; година на строеж:1997г.; етажност: 5 /пет/ етажа; предназначение: за търговка дейност; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1026.95.1.37; 10135.1026.95.1.39; под обекта: няма; над обекта: 10135.1026.95.1.3; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район "Одесос", ул. „Гоце Делчев" №16, вх.2, ет.1,  Магазин /обект/ № 5, срещу месечна наемна цена в размер на 100 лв. (сто лева), върху която се дължи и заплаща ДДС.
2. Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
3. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването, по реда на АПК,  пред Административен съд Варна.
3. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила и връчване на настоящата заповед, да се сключи договор за наем с „АУТОЕЛИТ БГ“ ЕООД, ЕИК 203306456.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: „АУТОЕЛИТ БГ“ ЕООД, ЕИК 203306456 - след влизане в сила на заповедта; на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на: главния секретар, главния счетоводител и директорите на дирекция „АКРРДС” и „АПОФУС“ на Областна администрация Варна,
и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009 г. с
рег. №763(9)/10.11.2009 г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                                  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

  Областен управител на  област                             Главен счетоводител при
  с административен център Варна                         Областна администрация Варна


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗМИНАЛИ ГОДИНИ- 2019г. / 2018г. / 2017г. /2016г. / 2015г. /2014г. / 2013г. / 2012г. /2011г./ 2010г./ 2009г./ 2008г./