ЗАПОВЕД - 20 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

З А П О В Е Д
№  РД – 19 – 7706 – 247
Варна 19.12.2019 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
С Решение № 1 от Протокол от 18.12.2019 г., утвърдено от областния управител на област Варна, Kомисията за управление на имоти и вещи – държавна собственост, назначена със заповед № РД-17-7706-175/16.05.2017 г. на областния управител на област Варна е предложила да се открие тръжна процедура за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7904 от 12.08.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 29.08.2011 г., акт 102, том LIV, вх. рег. 19038, дело 11549, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1508.274.1.58, находящ се на етаж -1 /минус едно/, с площ 29.45 кв.м., както и 0.4837 % идеални части от общите части на сградата; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район "Одесос", ул. "Братя Миладинови" № 24, при първоначална месечна наемна цена, определена по реда на реда на Глава четвърта от ППЗДС, в размер на 100 лв. (сто лева), върху която ще се дължи и заплаща ДДС.
Предвид изложеното и на основание чл.19, ал.1 от ЗДС във връзка с чл. 13, ал. 2 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА, 
НАРЕЖДАМ:
1. Откривам процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот – частна държавна собственост, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7904 от 12.08.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 29.08.2011 г., акт 102, том LIV, вх. рег. 19038, дело 11549, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1508.274.1.58 /едно нула едно три пет точка едно пет нула осем точка две седем четири точка едно точка пет осем/, находящ се на етаж -1 /минус едно/, с площ 29.45 /двадесет и девет цяло четиридесет и пет стотни/ кв.м., както и 0.4837 %/нула цяло четири хиляди осемстотин тридесет и седем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата; конструкция: масивна, брой етажи: 6 /шест/ етажа, година на строеж: 2003 г.; при граници на самостоятелния обект: на същият етаж: 10135.1508.274.1.56, 10135.1508.274.1.57, 10135.1508.274.1.71, 10135.1508.274.1.59; под обекта: 10135.1508.274.1.68; над обекта: 10135.1508.274.1.35, 10135.1508.274.1.36; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район "Одесос", ул. "Братя Миладинови" № 24.
Забележка: В имота няма санитарен възел и ВиК инфраструктура.
1.1. Определям първоначална месечна наемна цена, определена по реда на Глава четвърта от ППЗДС в размер на  100 лв. (сто лева), върху която ще се дължи и заплаща ДДС.
1.2. Определям депозит за участие в търга, представляващ 50 % от първоначалната тръжна цена, в размер на 50 лв. (петдесет лева), който следва да бъде внесен в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с IBAN: BG85 CECB 9790 33H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД, в срок до 28.01.2020 г..
1.3. Определям дата, място и час на провеждане на търга – 29.01.2020 г. от 10:30 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26.
2. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, както следва:
2.1. Тръжни условия и необходими документи;
2.2. Акт за държавна собственост - копие;
2.3. Заявление за участие в търга - по образец /Приложение №1/;
2.4. Декларация за приемане клаузите на договора и за липса на „свързано лице“ по смисъла на чл. 48б от Закона за държавната собственост /по образец – Приложение №2/;
2.5. Декларация, удостоверяваща че участника и/или представляващият участника не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството - по образец /Приложение №3/;
2.6. Декларация за оглед - по образец /Приложение №4/;
2.7. Проект на Договор за продажба – по образец /Приложение №5/.
3. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
3.1. Платежен документ за внесен депозит – оригинал;
3.2. Заверено копие от документа за регистрация, удостоверение за актуално състояние на кандидата или посочване на ЕИК съгласно чл.23 на Закона за търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. За доказване на обстоятелства, вписани в търговския регистър или справка с актове, обявени в същия се посочва ЕИК съгласно чл.23 ал.4 на Закона за търговския регистър за всички юридически лица, подлежащи на вписване в регистъра;
3.3.      Свидетелство за съдимост на физическото лице, едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество - оригинал;
3.4. Удостоверение, че кандидатът не е в ликвидация и в несъстоятелност – оригинал;
3.5. Удостоверения за липса или наличие на заведени изпълнителни дела на кандидата – от ДСИ и ЧСИ;
3.6. Удостоверение за липса на задължения към държавата, по чл.87, ал.6 от ДОПК, издадено от ТД /офис на НАП, по регистрация на кандидата – оригинал;
3.7. Удостоверение за липса на задължения към общината, издадено от съответната служба при общинската администрация, компетентна да удостовери наличието или липсата на задължения на кандидата, съгласно чл.4, ал.3, изр.ІІ-ро от Закона за местните данъци и такси – оригинал;
3.8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна – оригинал или заверено от участника копие;
3.9. Документ за легитимация и представителна власт на участника в случай, че той участва в търга чрез пълномощник: копие от документ за самоличност на упълномощеното лице и нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга, респективно за извършване на определено действие   - оригинал.
4. Тръжната документация да се продава, всеки работен ден от 9:30 до 17:30 часа до 28.01.2020 г.; включително,  срещу цена от 100,00 лв. /сто лева/, вносима по банкова с IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД и се получава в Деловодството на Областна администрация Варна - , гр. Варна, ул."Преслав" №26, ет.1, след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума.
5. Оглед на имота може да се извършва, след закупуване на тръжна документация, от 11:00 до 15:00 часа на 22.01.2020 г., 23.01.2020 г. и 24.01.2020 г. включително, в присъствието на служител на Областна администрация Варна и след предварителна заявка на електронна поща: governor@vn.government.bg .
6. Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9:30 до 17:30 часа в Деловодството на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул."Преслав" №26, ет.1.
7. Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17:30 часа на 28.01.2020 г..
8. На основание чл. 43, ал.4 от ППЗДС, определям следния състав на комисията за провеждане на търговете и на резервните членове:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
9. За провеждането на всеки от търговете и резултатите от тях да се съставя протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен за утвърждаване в тридневен срок от провеждането му.
10. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg . 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра. 
Еднообразните екземпляри са за прилагане към тръжната преписка и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на главния секретар, членовете на комисията, директора на дирекции „АКРРДС” и главния счетоводител за сведение и изпълнение.
Изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
СТОЯН ПАСЕВ     / П /                                        ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА    / П /
Областен управител на  област                           Главен счетоводител при
с административен център Варна                          Областна администрация

ЗАПОВЕД - 20 НОЕМВРИ 2019 г.

Заповед за откриване на тръжна процедура с изх.н.РД-19-7706-234 от 18.11.2019

ЗАПОВЕД - 15 НОЕМВРИ 2019 г.

З А П О В Е Д
№  РИ-19-8500-19
Варна 15.11.2019 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
С Решение № РТ-11/02.09.2019 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 8117 от 30.12.2011 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.01.2012 г., акт 154, том I,  вх. регистър 383, дело 151, с предоставени права за управление на НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3514.342 /едно нула едно три пет точка три пет едно четири точка три четири две/ с площ 2062 /две хиляди шестдесет и два/ кв.м.; начин на трайно ползване: за ремонт и поддържане на транспортни средства; ведно с построената в имота сграда с идентификатор 10135.3514.342.1 /едно нула едно три пет точка три пет едно четири точка три четири две точка едно/ със застроена площ 83 /осемдесет и три/ кв.м., състояща се от: изба - едно помещение и I /първи/ етаж, включващ коридор, килер, тоалетна, баня, кухня, две стаи и стълбище към избата; конструкция: масивна; брой етажи: 1 /един/; година на строеж: 1963 г.; предназначение: друг вид сграда за обитаване; при граници на имота: ПИ 10135.3514.640; ПИ 10135.3514.642; ПИ 10135.3514.339; ПИ 10135.3514.341; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, Район "Младост", "ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА".
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с
изх. № 5305011221 от 02.07.2019 г., издадено от община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в АЧДС № 8117 от 30.12.2011 г. е в размер на 62 002.90 лв. (шестдесет и две хиляди и два лева и деведесет стотинки).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от
16.10.2019 г., утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно който, Комисията в състав, определен с Решение
№ РТ-11/02.09.2019 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 8117 от 30.12.2011 г.  участника „СП ИНВЕСТ 2019“ ООД, ЕИК 205822514 с окончателна продажна цена в размер  на 247 825 лв. (двеста четиридесет и седем хиляди осемстотин двадесет и пет лева ) без ДДС.
Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ „СП ИНВЕСТ 2019“ ООД, ЕИК 205822514 ЗА КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8117 от 30.12.2011 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.01.2012 г., акт 154, том I,  вх. регистър 383, дело 151, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3514.342 /едно нула едно три пет точка три пет едно четири точка три четири две/ с площ 2062 /две хиляди шестдесет и два/ кв.м.; начин на трайно ползване: за ремонт и поддържане на транспортни средства; ведно с построената в имота сграда с идентификатор 10135.3514.342.1 /едно нула едно три пет точка три пет едно четири точка три четири две точка едно/ със застроена площ 83 /осемдесет и три/ кв.м., състояща се от: изба - едно помещение и I /първи/ етаж, включващ коридор, килер, тоалетна, баня, кухня, две стаи и стълбище към избата; конструкция: масивна; брой етажи: 1 /един/; година на строеж: 1963 г.; предназначение: друг вид сграда за обитаване; при граници на имота: ПИ 10135.3514.640; ПИ 10135.3514.642;
ПИ 10135.3514.339; ПИ 10135.3514.341; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, Район "Младост", "ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА", с окончателна продажна цена
в размер на 247 825 лв. (двеста четиридесет и седем хиляди осемстотин двадесет и пет лева) без ДДС.
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила и връчване на настоящата заповед, „СП ИНВЕСТ 2019“ ООД, ЕИК 205822514  следва да внесе::
2.1. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 3319 1009 00
при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на
127 825 лв. (сто двадесет и седем хиляди осемстотин двадесет и пет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 247 825 лв.  и внесения депозит за участие в търга в размер на 120 000 лв. (сто и двадесет хиляди лева), внесен в приход на ДП „НКЖИ“ по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 3319 1009 00  с преводно нареждане  от 04.10.2019 г. от  „Търговска банка Д“ АД;
2.2. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 3319 1009 00
при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на
4 956.50 лв. (четири хиляди деветстотин петдесет и шест лева и петдесет стотинки), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 3319 1009 00
при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на
50 556.30 лв. (петдесет хиляди петстотин петдесет и шест лева и тридесет стотинки), представляваща 20% ДДС върху данъчната основа (продажна цена и режийни разходи),
на основание чл.45, ал.7 от ЗДДС, във връзка с чл. 26, ал.2 от ЗДДС и чл.15 от ППЗДДС;
2.4.  В приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по банкова сметка IBAN:  BG49 CECB 9790 8462 1500 00 , вид на плащане 442500,
при  „Централна Кооперативна Банка“ АД  клон гр. Варна, сумата в размер на
6 443.45 лв. (шест хиляди четиристотин четиридесет и три лева и четиридесет и пет стотинки), представляваща местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,60 %.
3. „СП ИНВЕСТ 2019“ ООД, ЕИК 205822514  следва да представи оригинални документи за извършените плащания на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед, ведно с Решение, за придобиване на имота, от компетентния орган на дружеството, съгласно Търговския закон.
4. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
5. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията –
гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: „СП ИНВЕСТ 2019“ ООД, ЕИК 205822514  - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г.
с рег. №763(9)/10.11.2009г.
СТОЯН ПАСЕВ                                                   
Областен управител на  област с административен център Варна

 ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Главен счетоводител при Областна администрация              

ЗАПОВЕД - 14 НОЕМВРИ 2019 г.

З А П О В Е Д
     № РИ-19-8500-17
Варна 13.11.2019 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № РД-19-7706-198/30.09.2019 г. на областния управител на област Варна е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7504 от 28.01.2010 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 09.02.2010 г., акт № 8, том V, вх. регистър № 1841, дело № 847, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1502.31.2.16 /едно нула едно три пет точка едно пет нула две точка три едно точка две точка едно шест/, със застроена площ 102.70 /сто и две цяло и седемдесет стотни/ кв.м., състоящ се от две спални, хол, кухня, коридор, баня, тоалетна, перално помещение, килер и два балкона, ведно с прилежащо избено помещение №16 /шестнадесет/, с площ 3.03 /три цяло и три стотни/ кв.м., както и 2,197 /две цяло и сто деветдесет и седем стотни/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; конструкция: ЕПЖБ; брой етажи: 9 /девет/ етажа; година на строеж: 1992 г.; при граници на имота: на ап. №10135.1502.31.2.16: ап. №10135.1502.31.2.17,ап. №10135.1502.31.2.13 и ап. №10135.1502.31.2.19; на изба № 16: изба №18, изба №17, ел.табло и коридор; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Одесос, ул."Отец Паисий" № 48, ет.6, ап.43.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305015827 от 23.08.2019 г., издадено от дирекция „МД“ при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в  АЧДС № 7504 от 28.01.2010 г., е в размер на 80 011.90 лв. (осемдесет хиляди и единадесет лева и деветдесет стотинки).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от 08.11.2019 г., утвърден от областния управител на област Варна, съгласно който, Комисията в състав, определен със  Заповед № № РД-19-7706-198/30.09.2019 г. на областния управител на област Варна, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 7504 от 28.01.2010 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 09.02.2010 г., акт № 8, том V, вх. регистър № 1841, дело № 847  участника „МАВЕЛИ“ АД, ЕИК 200348813  с окончателна продажна цена в размер на
130 200 лв. (сто и тридесет хиляди и двеста лева) върху която не се дължи ДДС, на основание чл. 45, ал.3 от ЗДДС.  
Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ „МАВЕЛИ“ АД, ЕИК 200348813 ЗА КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7504 от 28.01.2010 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 09.02.2010 г., акт № 8, том V, вх. регистър № 1841, дело № 847, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1502.31.2.16 /едно нула едно три пет точка едно пет нула две точка три едно точка две точка едно шест/, със застроена площ 102.70 /сто и две цяло и седемдесет стотни/ кв.м., състоящ се от две спални, хол, кухня, коридор, баня, тоалетна, перално помещение, килер и два балкона, ведно с прилежащо избено помещение №16 /шестнадесет/, с площ 3.03 /три цяло и три стотни/ кв.м., както и 2,197 /две цяло и сто деветдесет и седем стотни/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; конструкция: ЕПЖБ; брой етажи: 9 /девет/ етажа; година на строеж: 1992 г.; при граници на имота: на ап. №10135.1502.31.2.16: ап. №10135.1502.31.2.17,ап. №10135.1502.31.2.13 и ап. №10135.1502.31.2.19; на изба № 16: изба №18, изба №17, ел.табло и коридор; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Одесос, ул."Отец Паисий" № 48, ет.6, ап.43 с окончателна продажна цена в размер на
130 200 лв. (сто и тридесет хиляди и двеста лева) върху която не се дължи ДДС, на основание чл. 45, ал.3 от ЗДДС.
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила и връчване на настоящата заповед, „МАВЕЛИ“ АД, ЕИК 200348813  следва да внесе:
2.1. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
112 200 лв. (сто и дванадесет хиляди и двеста лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 130 200 лв. и внесения депозит за участие в търга в размер на 18 000 лв., внесен в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с IBAN: BG85 CECB 9790 33H4 2649 00  при „ЦКБ“ АД  с преводно нареждане  от 05.11.2019 г. от „Уникредит Булбанк“ АД;
2.2. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
2604 лв. (две хиляди шестстотин и четири лева), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
520.80 лв. (петстотин и двадесет лева и осемдесет стотинки), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по банкова сметка IBAN:  BG49 CECB 9790 8462 1500 00 , вид на плащане 442500,
при  „Централна Кооперативна Банка“ АД  клон гр. Варна, сумата в размер на
3385.20 лв. (три хиляди триста осемдесет и пет лева и двадесет стотинки), представляваща местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,60 %.
3. МАВЕЛИ“ АД, ЕИК 200348813  следва да представи оригинални документи за извършените плащания на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед, ведно с Решение, за придобиване на имота, от компетентния орган на дружеството, съгласно Търговския закон.
4. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
5. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията –
гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: „МАВЕЛИ“ АД, ЕИК 200348813 - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009 г.
с рег. №763(9)/10.11.2009 г.
СТОЯН ПАСЕВ                                                    ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Областен управител на  област                         Главен счетоводител при
с административен център Варна                    Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 14 НОЕМВРИ 2019 г.

З А П О В Е Д
    № РИ-19-8500-18
Варна 13.11.2019 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № РД-19-7706-198/30.09.2019 г. на областния управител на област Варна е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7898 от 04.08.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 09.08.2011 г., том LII, акт № 163, вх. регистър № 18368, дело № 11177, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ сграда с идентификатор 10135.5505.232.1 /едно нула едно три пет точка пет пет нула пет точка две три две точка едно/, със застроена площ 62 /шестдесет и два/ кв.м., състояща се от три стаи и коридор; брой етажи: 1/един/ етаж, конструкция: полумасивна, година на строеж: 1951 г.; разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.5505.232/едно нула едно три пет точка пет пет нула пет точка две три две/, с площ 185 /сто осемдесет и пет/ кв.м.; находяща се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Аспарухово, ул."Мара Гидик" № 13.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305015826 от 23.08.2019 г., издадено от дирекция „МД“ при община Варна, данъчната оценка на сграда с идентификатор 10135.5505.232.1, подробно описана в  АЧДС № 7898 от 04.08.2011 г., е в размер на 17 132.20 лв. (седемнадесет хиляди сто тридесет и два лева и двадесет стотинки).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от 08.11.2019 г., утвърден от областния управител на област Варна, съгласно който, Комисията в състав, определен със  Заповед № № РД-19-7706-198/30.09.2019 г. на областния управител на област Варна, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на сграда с идентификатор 10135.5505.232.1, подробно описана в  АЧДС № 7898 от 04.08.2011 г. участника „ЕР СИ ЕМ ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК 148121226  с окончателна продажна цена в размер на 34 200 лв. (тридесет и четири хиляди и двеста лева) върху която се дължи ДДС, на основание чл. 45, ал.7 от ЗДДС.  
Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ „ЕР СИ ЕМ ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК 148121226 ЗА КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7898 от 04.08.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 09.08.2011 г., том LII, акт № 163, вх. регистър № 18368, дело № 11177, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ сграда с идентификатор 10135.5505.232.1 /едно нула едно три пет точка пет пет нула пет точка две три две точка едно/, със застроена площ 62 /шестдесет и два/ кв.м., състояща се от три стаи и коридор; брой етажи: 1/един/ етаж, конструкция: полумасивна, година на строеж: 1951 г.; разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.5505.232/едно нула едно три пет точка пет пет нула пет точка две три две/, с площ 185 /сто осемдесет и пет/ кв.м.; находяща се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Аспарухово, ул."Мара Гидик" № 13 с окончателна продажна цена в размер на
34 200 лв. (тридесет и четири хиляди и двеста лева) върху която се дължи ДДС, на основание чл. 45, ал.7 от ЗДДС.
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила и връчване на настоящата заповед, „ЕР СИ ЕМ ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК 148121226  следва да внесе:
2.1. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
29 400 лв. (двадесет и девет хиляди и четиристотин лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 34 200 лв.  и внесения депозит за участие в търга в размер на 4800 лв. лв., внесен в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с IBAN: BG85 CECB 9790 33H4 2649 00  при „ЦКБ“ АД  с преводно нареждане  от 05.11.2019 г. от „Алианц Банк България“ АД;
2.2. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка
с IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
6 840 лв. (шест хиляди осемстотин и четиридесет лева), представляваша  20 % ДДС, на основание  чл. 45, ал.7 от ЗДДС;
2.3. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
684 лв. (шестстотин осемдесет и четири лева), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.4. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
136.80 лв. (сто тридесет и шест лева и осемдесет стотинки), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по банкова сметка IBAN:  BG49 CECB 9790 8462 1500 00 , вид на плащане 442500,
при  „Централна Кооперативна Банка“ АД  клон гр. Варна, сумата в размер на
889.20 лв. (осемстотин осемдесет и девет лева и двадесет стотинки), представляваща местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,60 %.
3. „ЕР СИ ЕМ ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК 148121226  следва да представи оригинални документи за извършените плащания на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед, ведно с Решение, за придобиване на имота, от компетентния орган на дружеството, съгласно Търговския закон.
4. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
5. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията –
гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: „ЕР СИ ЕМ ИНВЕСТ“ ООД,
ЕИК 148121226 - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009 г.
с рег. №763(9)/10.11.2009 г.

СТОЯН ПАСЕВ                                                   
Областен управител на  област с административен център Варна                         

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА                                

Главен счетоводител при Областна администрация

ЗАПОВЕД - 13 НОЕМВРИ 2019 г.

ЗАПОВЕД по ЧЛ/99, Т.2 от АПК - изх.н. РД-19-7706-225 от 13.11.2019

ОБЯВЛЕНИЕ - 03 ОКТОМВРИ 2019 г.

№ РД-19-7706-198-/1/
30.09.2019 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
1. На основание на чл. 44, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № РД-19-7706-198/30.09.2019 г. на областният управител на област Варна, обявявам откриването на тръжни процедури по провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна държавна собственост, както следва:
1.1. Имот, подробно описан в АЧДС № 7504 от 28.01.2010 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 09.02.2010 г., акт № 8, том V, вх. регистър № 1841, дело № 847, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1502.31.2.16 /едно нула едно три пет точка едно пет нула две точка три едно точка две точка едно шест/, със застроена площ 102.70 /сто и две цяло и седемдесет стотни/ кв.м., състоящ се от две спални, хол, кухня, коридор, баня, тоалетна, перално помещение, килер и два балкона, ведно с прилежащо избено помещение №16 /шестнадесет/, с площ 3.03 /три цяло и три стотни/ кв.м., както и 2,197 /две цяло и сто деветдесет и седем стотни/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; конструкция: ЕПЖБ; брой етажи: 9 /девет/ етажа; година на строеж: 1992 г.; при граници на имота: на ап. №10135.1502.31.2.16: ап. №10135.1502.31.2.17,ап. №10135.1502.31.2.13 и ап. №10135.1502.31.2.19; на изба № 16: изба №18, изба №17, ел.табло и коридор; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Одесос, ул."Отец Паисий" № 48, ет.6, ап.43;    
1.1.1. Определям първоначална тръжна цена за имота в размер на 90 000 лв. (деветдесет хиляди лева) без ДДС;
1.1.2. Определям депозит за участие в търга, представляващ 20 % от първоначалната тръжна цена, в размер на 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева), който следва да бъде внесен в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG85 CECB 9790 33H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД, в срок до 06.11.2019 г.;
1.1.3. Определям дата, място и час на провеждане на търга – 08.11.2019 г. от 10:30 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26;
1.1.4. Специални изисквания към участниците в търга: в имота има държатели, като купувачът приема, след закупуване на имота, да уреди взаимоотношенията си с държателите, съобразно действащото законодателство на Република България.
1.2.  Имот, подробно описан в АЧДС № 7898 от 04.08.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 09.08.2011 г., том LII, акт № 163, вх. регистър № 18368, дело № 11177, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ сграда с идентификатор 10135.5505.232.1 /едно нула едно три пет точка пет пет нула пет точка две три две точка едно/, със застроена площ 62 /шестдесет и два/ кв.м., състояща се от три стаи и коридор; брой етажи: 1/един/ етаж, конструкция: полумасивна, година на строеж: 1951 г.; разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.5505.232/едно нула едно три пет точка пет пет нула пет точка две три две/, с площ 185 /сто осемдесет и пет/ кв.м.; находяща се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Аспарухово, ул."Мара Гидик" № 13;
1.2.1. Определям първоначална тръжна цена за имота в размер на 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) без ДДС;
1.2.2. Определям депозит за участие в търга, представляващ 20 % от първоначалната тръжна цена, в размер на 4 000 лв. (четири хиляди лева), който следва да бъде внесен в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG85 CECB 9790 33H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД, в срок до 06.11.2019 г.;
1.2.3. Определям дата, място и час на провеждане на търга – 08.11.2019 г. от 11:00 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26
2. Тръжната документация да се продава, всеки работен ден от 9:30 до 17:30 часа до 06.11.2019 г.; включително,  срещу цена от 500,00 лв. /петстотин лева/, вносима по банкова с IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД и се получава в Деловодството на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул."Преслав" №26, ет.1, след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума.
3. Оглед на имотите да се извършва, след закупуване на тръжна документация,
от 10:00 до 16:00 часа на 29.10.2019 г., 30.10.2019 г. и 31.10.2019 г. включително,
в присъствието на служител на Областна администрация Варна и след предварителна заявка на електронна поща: governor@vn.government.bg .
4. Документи за участие в търговете да се приемат всеки работен ден от 9:30 до 17:30 часа в Деловодството на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул."Преслав" №26, ет.1.
5. Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17:30 часа на 06.11.2019 г..
  СТОЯН ПАСЕВ / п /                                          
  Областен управител на  област с административен център Варна

Заповед

ЗАПОВЕД - 11 СЕПТЕМВРИ 2019 г.

ЗАПОВЕД
№РД-19-7706-158
04.09.2019г.
СТОЯН  ПАСЕВ – Областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах с материалите по административна преписка вх. № РР-19-2600-8/21.08.2019 г.,
У С Т А Н О В И Х:
В Областна администрация Варна е постъпило искане вх. № РР-19-2600-8/21.08.2019 г. от ‘‘Варна ЛАН‘‘ООД, за разрешаване изработване на проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на линеен обект „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения“, на територията на община Дългопол, община Провадия, община Долни чифлик и община Аврен област Варна, представляващ подземен оптичен кабел с 12 влакна, за електронни съобщения.
Съгласно приложеното задание по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) трасето на оптичната мрежа е с обща дължина 33 001м. и ще преминава през неурбанизирани територии съответно в община Дългопол - 9376м., община Провадия – 7817м., община Долни чифлик – 10343м. и община Аврен – 5465м. област Варна.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 124а, ал. 3 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Разрешавам на ‘‘Варна ЛАН‘‘ООД изработване на проект за ПУП – ПП на линеен обект „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения“, на територията на община Дългопол, община Провадия, община Долни чифлик и община Аврен област Варна.
2. Утвърждавам представеното задание за изработване на проект за ПУП – ПП на линеен обект „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения“, на територията на община Дългопол, община Провадия, община Долни чифлик и община Аврен област Варна. Заданието е неразделна част от настоящата заповед.
3. Проектът на ПУП – ПП да бъде изработен в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба и утвърденото задание за проектиране.
4. Съгласно чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица, като се публикува на интернет страницата на Областна администрация Варна и се изпрати за разгласяване от община Дългопол, община Провадия, община Долни чифлик и община Аврен, по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Във връзка с чл. 125, ал. 7 от ЗУТ заданието следва да се внесе в Министерството на околната среда и водите или РИОСВ – Варна за определяне на приложимите процедури по реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие.
В случай, че трасето на оптичния кабел, засяга защитени територии за опазване на културното наследство заданието следва да се съгласува при условията и по реда на Закона за културното наследство.
Преди внасяне на проекта на ПУП – ПП в Областна администрация Варна за разглеждане и одобряване да се извършат процедурите по чл. 128 от ЗУТ.
Графичните и текстовите части на парцеларния план да са изготвени съгласно чл. 62в на Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. Цифровият модел на проекта да бъде записан на технически носител (CD) в DWG, CAD4 и PDF формати, за всяко землище поотделно, като освен графична част да съдържа и съответната текстова част в DOC (DOCX) или PDF формат.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.
Заповедта се изготви в три еднообразни екземпляра, по един за: ‘‘Варна ЛАН‘‘ООД; дирекция АКРРДС, за прилагане в преписката и за деловодството на Областна администрация Варна, за сведение и съхранение.
Копие от заповедта да се изпрати на кмета на Община Дългопол, кмета на Община Провадия, кмета на Община Долни чифлик и кмета на Община Аврен, за нейното разгласяване. За което да бъда уведомен
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.
СТОЯН  ПАСЕВ
Областен управител на област с
административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 АВГУСТ 2019 г.

№РД-19-7706-130(1)
05.08.2019г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Цветан Стоянов Ганчев, че е издадена Заповед по чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост № РД-19-7706-130/17.07.2019 г. за изземване на недвижими имот,  находящи се гр. Варна, Южна промишлена зона, общ. Варна, обл. Варна, представляващи поземлен имот с идентификатор 10135.5501.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК с площ 610 кв.м. е съставен Акт за частна държавна собственост № 7777/07.04.2011 г. с предоставени права на управление на Областен управител на област с административен център Варна и поземлен имот с идентификатор 10135.5501.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК с площ 92 кв.м. е съставен Акт за публична държавна собственост № 7935/09.09.2011 г. с предоставени права на управление на Областен управител на област с административен център Варна.  В гореописаната заповед е определен срок за доброволно изпълнение – 09.09.2019 г. и срок за принудително изпълнение – 10.09.2019 г., като при наличие на обстоятелства, възпрепятстващи изземването, същото да бъде осъществено на 16.09.2019 г.
Заповед № РД-19-7706-130/17.07.2019 г.  подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд – Варна.
Заповедта е изпратена за получаване до Цветан Стоянов Ганчев  на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същата е върната с отметка „Непознат“, видно от известия за доставяне № R PS 9000 031YTP A.
Цветан Стоянов Ганчев може да получи Заповед с наш изх. №РД-19-7706-130/17.07.2019 г. г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 02 ЮЛИ 2019 г.

ЗАПОВЕД № РД-19-7706-119 / от 02.07.2019 г
СТОЯН ПАСЕВ – Областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах с материалите по административна преписка вх. № РД-18-0415-15/01.03.2018г,
У С Т А Н О В И Х:
Със заповед № РД-18-7706-104/04.04.2018г на областния управител на област Варна е разрешено на министъра на регионалното развитие и благоустройството изработване на проект за ПУП – ПП на линеен обект „Участък от магистрален водопровод „Девня – Варна“ II-ри етап, ПС Чуката – с. Припек“, на територията на община Белослав и община Аксаково, област Варна.
С писмо вх. № РД-18-7706-104(1)/25.06.2019г от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, внесено чрез пълномощника Силва Петкова Мочева, е пояснено, че трасето на линейния обект „Участък от магистрален водопровод „Девня – Варна“ II-ри етап, ПС Чуката – с. Припек“ на територията на община Белослав и община Аксаково, област Варна, за който е разрешено изработване на ПУП-ПП с горепосочената заповед, засяга имоти и на територията на община Девня. Отправено е искане заповед № РД-18-7706-104/04.04.2018г на областния управител на област Варна да бъде изпратена на Община Девня за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Предвид изложеното са налице условия за възобновяване на производството по издаване на административен акт по реда на чл. 99 от АПК. Съгласно посочената правна норма влязъл в сила индивидуален или общ административен акт, който не е бил оспорен пред съда, може да бъде отменен или изменен от органа, който го е издал, ако актът не е подлежал на оспорване по административен ред, когато съществено е нарушено някое от изискванията за законосъобразността му или се открият нови обстоятелства и писмени доказателства от съществено значение за издаването на акта. Допълнително основание предлага хипотезата на чл. 99, т. 6 от АПК, която допуска възобновяване на производството, когато страната, вследствие на нарушаване на административнопроизводствените правила, е била лишена от възможността да участва в административното производство или не е била надлежно представлявана. Община Девня попада в рамките на гореописаното отклонение от правилното развитие на административния процес.
С оглед на изложеното и на основание чл. 99, т. 1, 2 и 6 от АПК
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Възобновявам административното производство по издаването на заповед № РД-18-7706-104/04.04.2018г на областния управител на област Варна.
II. Изменям заповед № РД-18-7706-104/04.04.2018г както следва:
1. В точка 1 и в точка 2 от разпоредителната част на заповедта проектът за ПУП – ПП на линеен обект да се чете: „Участък от магистрален водопровод „Девня –  Варна“ II-ри етап, ПС Чуката – с. Припек“, на територията на община Девня, община Белослав и община Аксаково, област Варна“.
2. В точка 4, ред 3, след текста: „разгласяване от“, да се добави „Община Девня“.
Настоящата заповед става неразделна част от заповед № РД-18-7706-104/04.04.2018г на областния управител на област с административен център Варна.
Настоящата заповед да се изготви в три еднообразни екземпляра: по един за Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за прилагане в преписката по издаване на акта и за деловодството на Областна администрация Варна - за сведение и съхранение.
Копия от заповедта да се изпратят на кмета на община Девня, кмета на община Белослав и кмета на Община Аксаково. На кмета на Община Девня да се изпрати и копие от заповед РД-18-7706-104/04.04.2018 г.
Настоящата заповед да бъде разгласена от кметовете на общините Девня, Белослав и Аксаково по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и да се съобщи на заинтересованите лица, като се публикува на интернет страницата на Областна администрация Варна по реда на чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ.
Община Девня да разгласи настоящата заповед, ведно със заповед РД-18-7706-104/04.04.2018г по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на главния секретар при Областна администрация Варна.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

             СТОЯН  ПАСЕВ
Областен управител на област с
административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 20 ЮНИ 2019 г.

№ РД – 19 – 3200 – 4(6)
19.06.2019 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Цветан Стоянов Ганчев, че е започнало административно производство по чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост за изземване на недвижими имоти, находящ се в гр.Варна, Южна промишлена зона, представляващи поземлени имоти с идентификатори 10135.5501.72  и 10135.5501.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна, за което е изпратено Писмо изх. №РД-18-3200-4(5)/02.05.2019 г.
 Писмото е изпратено до Цветан Стоянов Ганчев на настоящият адрес на лицето, предоставен по наше искане от Областна дирекция на МВР – Варна, но същото е върнато с отметка „Получателят се е преместил на друг адрес, живее във Варна“, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02ZXNW 7.
Цветан Стоянов Ганчев може да получи писмо с наш  изх. №РД-18-3200-4(5)/02.05.2019 г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 20 ЮНИ 2019 г.

З А П О В Е Д
№  РИ – 19 – 8500 - 6
17.06.2019 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
            Със Заповед № 16-19/13.03.2019 г. на министъра на младежта и спорта е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, подробно описан в Акт за частна държавна № 8648/12.05.2014 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Провадия под № 148, том VII, вх.рег. №2807, д. 1366/11.06.2014 г. с предоставени права на управление на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ – Районна дирекция на български спортен тотализатор – гр. Варна.
Имотът, предмет на търга е с местонахождение обл. Варна, общ. Провадия, гр. Провадия, Централен площад кв. 59, УПИ № VI – за кино и търговски център, Пл. № 1345  и представлява: търговски обект - тото пункт със застроена площ 20 /двадесет/ кв.м.; конструкция: стоманобетонна; брой етажи: 1 /един/; година на строеж: 1976г.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх.
№ 5311000126/14.01.2019  г., издадено от Община Провадия, данъчна оценка за имота, предмет на търга е в размер на 4930.80 лв. (четири хиляди деветстотин и тридесет лева и осемдесет стотинки).
Съгласно доклад за оценка на недвижим имот, изготвен на 15.01.2019 г., определената пазарна стойност на имота предмет на търга е в размер на 12660,00 лв. (дванадесет хиляди щестотин и шестдесет лева).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол  от 15.05.2019 г., утвърден от Изпълнителен директор на ДП „Български спортен тотализатор“, съгласно който комисията по провеждане на търга е определила участника Хюлия Ахмедова Мустафова, ЕГН, притежаваща лична карта №, издадена от МВР Варна с постоянен адрес: гр. Провадия, ул. „Цоню Тодоров“ № 43 с окончателна продажна цена в размер на 17107,07 (седемнадесет хиляди сто и седем лева и седем стотинки) лв., без включен  Данък върху добавената стойност.
Предвид изложеното и на основание чл.59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията,  
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ХЮЛИЯ АХМЕДОВА МУСТАФОВА, ЕГН, ПРИТЕЖАВАЩА ЛИЧНА КАРТА №, ИЗДАДЕНА ОТ МВР – ВАРНА С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР. ПРОВАДИЯ, УЛ. „ЦОНЮ ТОДОРОВ“ № 43 ЗА КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна № 8648/12.05.2014 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Провадия под № 148, том VII, вх.рег. №2807, д. 1366/11.06.2014 г. с предоставени права на управление на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ – Районна дирекция на български спортен тотализатор – гр. Варна с местонахождение обл. Варна, общ. Провдия, гр. Провадия, кв. 59, УПИ № VI – за кино и търговски център, Пл. № 1345  и представлява: търговски обект - тото пункт със застроена площ 20 /двадесет/ кв.м.; конструкция: стоманобетонна; брой етажи: 1 /един/; година на строеж: 1976г. с окончателна продажна цена в размер на 17107,07 (седемнадесет хиляди сто и седем лева и седем стотинки) лв., без включен  Данък върху добавената стойност.
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед,
ХЮЛИЯ АХМЕДОВА МУСТАФОВА, ЕГН,   следва да внесе:
2.1. В приход на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ IBAN: BG28CECB9790107426430, BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ АД  сумата в размер на 16107,07 лв. (шестнадесет хиляди сто и седем лева и седем стотинки), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 17107,07 лв.( седемнадесет хиляди сто и седем лева и седем стотинки)  и внесения депозит за участие в търга в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева). Депозитът в размер на 1000,00 лв.  е внесен в приход на Държавно предприятие „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ по IBAN сметка: IBAN: BG28CECB9790107426430, BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ АД   с преводно нареждане  от 07.05.2019 г.
2.2. В приход на Държавно предприятие „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ по IBAN: BG28CECB9790107426430, BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ АД, сумата в размер на 342.14 лв. (триста четиридесет и два лева и четиринадесет стотинки), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на Държавно предприятие „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ по IBAN: BG28CECB9790107426430, BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ АД сумата в размер на 68.43 лв. (шестдесет и осем лева и четиридесет и три стотинки), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4. В приход на Отдел „Местни данъци“ при Община Провадия да се внесе сума в размер на 427.68 лв. (четиристотин двадесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки), представляваща данък за възмездно придобиване на имущество, съгласно чл.34, ал.2 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Провадия в размер на 2,5 %.
2.5. Данък върху добавената стойност не се дължи на основание чл.45, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията –
гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 – дневен срок пред Административен съд Варна.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на ХЮЛИЯ АХМЕДОВА МУСТАФОВА, ЕГН , с постоянен адрес: гр. Провадия, ул. „Цоню Тодоров“ № 43.
Изпълнението на заповедта възлагам на експерт в Дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС“, Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на: ХЮЛИЯ АХМЕДОВА МУСТАФОВА, ЕГН, с постоянен адрес: гр. Провадия, ул. „Цоню Тодоров“ № 43 (след влизане в сила на заповедта); да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 8648/12.05.2014 г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, Изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“ с адрес и седалище на управление: гр.София 1618, ул.“Хайдушко изворче“ № 28 и Окръжна прокуратура–Варна.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
    Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

РЕШЕНИЕ - 12 ЮНИ 2019 г.

РЕШЕНИЕ
№ РД-19-7710-4
гр. Варна 11.06.2019 г.
СТОЯН  ПАСЕВ – областен управител на област с административен център Варна, след като разгледах искане вх. № РД-19-0802-24/04.06.2019 г. от кмета на община Провадия
УСТАНОВИХ:
С решение № 49-856 от Протокол № 49/30.05.2019 г. на Общински съвет Провадия са приети промени в общинската транспортна схема за осъществяване на обществени превози и пътници на територията на община Провадия, включително дава съгласие за промяна на две маршрутни разписания от Областната транспортна схема по утвърдените квоти на община Провадия.
На 20.04.2016 г. в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и областна транспортни схеми по определени квоти на община Провадия“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и oбластна транспортни схеми по определите квоти на Община Провадия от група А;“ Обособена позиция № 2 – „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и областна транспортни схеми по определите квоти на Община Провадия от група Б“; Обособена позиция № 3 – „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и областна транспортни схеми по определите квоти на Община Провадия от група В“, община Провадия е сключила два договора по обособени позиции № 1 и № 2 по поръчката с превозвач „Лъки Транс БГ“ ЕООД за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договорите.
След настъпване на промяната в транспортната схема съгласно решение № 49-856/30.05.2019 г. на общински съвет – Провадия се установява, че се засяга обема на договорите сключени в резултат на проведената обществена поръчка и се предвижда изпълнение на по-малък брой маршрутни разписания. Посочените обстоятелства се явяват съществено изменение на първоначално обявените условия в обществената поръчка, които не допускат сключване на допълнителни споразумения и са предприети действия по прекратяване на договорите сключени с превозвача. Изпълнителят по горепосочените два договора е изразил своето желание за прекратяване на същите, считано от 01.06.2019 г., поради генерирани значителни загуби за дружеството при изпълнение на губещи, нерентабилни курсове и невъзможност за по-нататъшно изпълнение на договорените ангажименти по така действащата транспортна схема.
С оглед прекратяването на договорите сключени с “Лъки Транс БГ“ ЕООД и липсата на технологично време, необходимо за подготовка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител, кметът  на община Провадия е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла  на  чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), въз основа на пряко възлагане на автобусните линии по утвърдените маршрутни разписания от общинската и областната транспортна схема за срок от 6 месеца по смисъла на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
Предвид високата обществена значимост и с цел осигуряване на непрекъснатост на транспортното обслужване, с писмо наш вх. № РД-19-0802-24/04.06.2019 г. от кмета на община Провадия е поискано въвеждане на спешна мярка пряко да възложи превозите, за срок до приключване на процедура за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител, но не повече от 6 (шест) месеца, считано от 21.06.2019 г.
Съгласно чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, в случаите по чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета областният управител е органът, компетентен да предприеме спешната мярка при условията на регламента.
Според чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007, в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги. Възлагането на обществена поръчка за услуги чрез спешна мярка, не може да надвишава две години.
Тази хипотеза визира предприемане на спешна мярка в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване и се осъществява само в краен случай когато няма друга възможност за извършване на пътническите превози и сама по себе си обуславя важния обществен интерес за извършване на превозите.
Съгласно чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалният кодекс в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес.
Предвид горното, във връзка с високата обществена значимост и с цел осигуряване на непрекъснатост на транспортното обслужване, на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.) и чл. 60, ал. 1 от АПК,
РЕШИХ:
1. Разрешавам на кмета на община Провадия да възложи пряко възлагане на автобусните превози по утвърдените автобусни линии и маршрутни разписания от областната транспортна схема, от квотата и в частта на община Провадия.
2. Възлагането на автобусните превози да бъде до приключване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител, но за не повече от 6 (шест) месеца, считано от 21.06.2019 г.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалният кодекс, допускам предварително изпълнение на решението.
Настоящото решение се състави в два еднообразни екземпляра, един за кмета на община Провадия и един за прилагане по преписката за издаването му.
Решението да се обяви в един национален и един местен ежедневник, съгласно чл. 16д, ал. 7 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Решението да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Варна и да се постави на таблото за информация в сградата на Областна администрация Варна.
Предварителното изпълнение на решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от публикуването му, чрез областния управител на област Варна пред Административен съд Варна.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуването му, чрез областния управител на област Варна пред Административен съд Варна.

СТОЯН  ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна
ЗАПОВЕД - 04 ЮНИ 2019 г.

З А П О В Е Д
№  РИ – 19 – 8500 – 8
Варна 29.05. 2019 г.

СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
С Решение № РТ – 48/31.08.2018 г. на Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед № ПД – 259/31.08.2018 г. е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8004/01.11.2011 г, вписан  в Служба по вписванията – Варна с вх. рег. 26520, д.15956, том LXXV, № 47/22.11.2011 г. с предоставени права на управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
Имотът, предмет на търга е с местонахождение обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, бул. „Съборни“ № 25  и представлява: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1504.126.1.3 /едно нула едно три пет точка едно пет нула четири точка едно две шест точка едно точка три/, представляващ втори етаж от двуетажна административна сграда със застроена площ 143 /сто четиридесет и три/ кв.м., както и 60% /шестдесет процента/ идеални части от общите части на сградата, брой нива на обекта: 1, конструкция: масивна; етажност: 2 /два/ етажа; година на строеж: 1900г., заедно с 60% /шестдесет процента/ идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1504.126 /едно нула едно три пет точка едно пет нула четири точка едно две шест/, целият с площ от 457 /четиристотин петдесет и седем/ кв.м.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх.
№ 530500351/04.01.2019  г., издадено от Община Варна, съвкупната данъчна оценка за имота, предмет на търга е в размер на 123203.30 лв. (сто двадесет и три хиляди двеста и три лева и тридесет стотинки).
Съгласно доклад за оценка на недвижим имот, изготвен на 27.07.2018 г., определената пазарна стойност на имота предмет на търга е в размер на 140200,00 лв. (сто и четиридесет хиляди и двеста лева).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол  от 04.12.2018 г., утвърден от Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно който комисията по провеждане на търга е класирала на първо място участника „Академик Финанс“ ЕООД, ЕИК 203458275, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, м. „Траката“, ул. „Трета“, „Бутик резидънс“ № 3, вх. “Ж“, ет. 1, ап. с управител Мирослав Димитров Владимиров с окончателна продажна цена в размер на 161211,00 (сто шестдесет и една хиляди двеста и единадесет лева) лв., без включен  Данък върху добавената стойност.
Със Заповед № РИ – 19 – 8500 – 2/12.02.2019 г. и Заповед № РД – 19 – 7706 – 68/21.02.2019 г. на Областен управител на Област Варна за купувач на правото на собственост е определен Академик Финанс“ ЕООД, ЕИК 203458275, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, м. „Траката“, ул. „Трета“, „Бутик резидънс“ № 3, вх. “Ж“, ет. 1, ап.70 с управител Мирослав Димитров Владимиров с окончателна продажна цена в размер на 161211,00 (сто шестдесет и една хиляди двеста и единадесет лева) лв., без включен  Данък върху добавената стойност.
Заповед № РИ – 19 – 8500 – 2/12.02.2019 г. и Заповед № РД – 19 – 7706 – 68/21.02.2019 г. на Областен управител на Област Варна са връчени на Мирослав Димитров Владимиров на 22.04.2019 г., като в законовоустановения срок купувача не е заплатил описаните в заповедта суми.
С Писмо № РИ  - 19 – 8500  - 2(5)/15.05.2019 г., генералният директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ е уведомен, че към дата 13.05.2019 г. няма извършено плащане по заповедта за определяне на купувач на правото на собственост на имота и следва да изрази становище, относно предприемането на последващите действия по реда на чл.57, ал.3 от ППЗДС.
С Писмо с вх. № РИ – 19 – 8500 – 2(6)/22.05.2019 г. генералният директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, уведомява областния управител на Област Варна, че на основание чл.57, ал.3 от ППЗДС, следва за купувач да се определи участника предложил следващата по размер цена.
С Протокол  от 04.12.2018 г., утвърден от Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно който комисията по провеждане на търга е класирала на второ място участника „Нейвиборн“ ЕООД, ЕИК 201902233, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев“ № 11, ет.2, ап.7 с управител Даниел Стефанов Стефанов с предложена цена в размер на 140211,50 лв. (сто и четиридесет хиляди двеста и единадесет лева и петдесет стотинки), без включен  Данък върху добавената стойност
Предвид изложеното и на основание чл.57, ал.3, чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ „НЕЙВИБОРН“ ЕООД, ЕИК ПО БУЛСТАТ 201902233 ЗА КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост №8004/01.11.2011 г., вписан  в Служба по вписванията – Варна с вх. рег. 26520, д.15956, том LXXV, № 47/22.11.2011 г. с предоставени права на управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ с местонахождение обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, бул. „Съборни“ № 25  и представлява: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1504.126.1.3 /едно нула едно три пет точка едно пет нула четири точка едно две шест точка едно точка три/, представляващ втори етаж от двуетажна административна сграда със застроена площ 143 /сто четиридесет и три/ кв.м., както и 60% /шестдесет процента/ идеални части от общите части на сградата, брой нива на обекта: 1, конструкция: масивна; етажност: 2 /два/ етажа; година на строеж: 1900г., заедно с 60% /шестдесет процента/ идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1504.126 /едно нула едно три пет точка едно пет нула четири точка едно две шест/, целият с площ от 457 /четиристотин петдесет и седем/ кв.м.,  с окончателна продажна цена в размер на 140 211,50 лв. (сто и четиридесет хиляди двеста и единадесет лева и петдесет стотинки).
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед,
„НЕЙВИБОРН“ ЕООД, ЕИК ПО БУЛСТАТ 201902233,   следва да внесе:
2.1. В приход на ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ IBAN: BG39CECB97901043052800, BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ АД  сумата в размер на 139510,50 лв. (сто тридесет и девет петстотин и десет лева и петдесет стотинки), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 140211,50 лв.(сто четиридесет хиляди двеста и единадесет лева и петдесет стотинки)  и внесения депозит за участие в търга в размер на 701 лв. (седемстотин и един лева). Депозитът в размер на 701 лв.  е внесен в приход на Държавно предприятие „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ по IBAN сметка: BG 39 CECB 9790 1043 0528 00, BIC: CECBBGSF при банка „ЦКБ“ АД с преводно нареждане  от 19.10.2018 г.
2.2. В приход на Държавно предприятие „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ по IBAN сметка: BG 39 CECB 9790 1043 0528 00, BIC: CECBBGSF при банка „ЦКБ“ АД,  сумата в размер на 2804.23 лв. (две хиляди осемстотин и четири лева и двадесет и три стотинки), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на Държавно предприятие „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ по IBAN сметка: BG 39 CECB 9790 1043 0528 00, BIC: CECBBGSF при банка „ЦКБ“ АД сумата в размер на 560.85 лв. (петстотин и шестдесет лева и осемдесет и пет стотинки), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4. В приход на Дирекция „Местни данъци“ при Община Варна да се внесе сума в размер на 3645.50 лв. (три хиляди шестотин четиридесет и пет лева и петдесет стотинки), представляваща данък за възмездно придобиване на имущество, съгласно чл.34, ал.2 от Наредба на Общински съвет Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна в размер на 2,6 %.
2.5. В приход на Държавно предприятие „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ по IBAN сметка: BG 39 CECB 9790 1043 0528 00, BIC: CECBBGSF, при банка „ЦКБ“ АД, клон „Химимпорт“, сумата в размер на 28042,30 лв. (двадесет и осем хиляди и четиридесет и два лева и тридесет стотинки), представляваща 20% ДДС, съгласно чл.45, ал.7 от ЗДДС и писмо № 04-09-1-4/04.02.2019г. от Генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията –
гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 – дневен срок пред Административен съд Варна.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „НЕЙВИБОРН“ ЕООД, ЕИК 201902233, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев“ № 11, ет.2, ап.7.
Изпълнението на заповедта възлагам на експерт, Дирекция „АКРРДС“, Областна администрация“ Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС“, Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на: „НЕЙВИБОРН“ ЕООД, ЕИК 201902233, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев“ № 11, ет.2, ап.7 (след влизане в сила на заповедта); да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 8004/01.11.2011г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ с адрес и седалище на управление: гр.София 1574, бул.“Шипченски проход“ № 69 и Окръжна прокуратура–Варна.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
    Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАЙ 2019 г.

№РД-19-9400-131 от 21.05.2019г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Коста Иванов Любенов във връзка с постъпило в Областна администрация Варна, негово заявление с вх.№РД-19-9400-131/15.04.2019г., че е уведомен с писмо изх. № РД-19-9400-131 (1)/23.04.2019г. със следното съдържание:
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛЮБЕНОВ,
Във връзка с постъпило в деловодството на Областна администрация Варна Ваше писмо с вх.№ РД-19-9400-131/15.04.2019г. за предоставяне на копие от кореспонденция на Областен управител със Службата по геодезия, картография и кадастър, Ви уведомявам, че съгласно чл.34, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ -  Административният орган осигурява на страните възможност да преглеждат документите по преписката, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд..“
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ГРЕФИК - 08 АПРИЛ 2019 г.

ГРАФИК за извършване на проверка на водни обекти е Област Варна през 2019г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 МАРТ 2019 г.

РД-19-7706-7(1)
08.03.2019г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Боянка Минева Ангелова, че е издадена заповед № РД-19-7706-7/15.01.2019г. на областния управител на област с административен център Варна, с която за срок до приключване на процедурата по изработване на ПУП - ПРЗ за парк за широко обществено ползване, предназначен за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в обхват: басейн „Приморски“, бул. „Приморски“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Княз Борис I“, пътя Варна – курортен комплекс „Златни пясъци“, дерето под спирка „Траката“, съгласно графичната част на Общия устройствен план на Община Варна, в който попада ПИ 10135.536.462, е спряно производството по преписка с № РД-15-9400-229/23.02.2015г. в Областна администрация Варна, образувана по постъпилo до областния управител на област с административен център Варна заявление с вх. № РД-15-9400-229/23.02.2015г. от Боянка Минева Ангелова за придобиване право на собственост на основание чл. 44, ал. 3 от Закона за държавната собственост върху недвижим имот, находящ се в област Варна, община Варна, град Варна, „Приморски парк 536“ № 462, местност „Приморски парк“, „Салтанат“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.462, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № 300-5-18/04.03.2004г. на изпълнителния директор на АГКК; вид територия: урбанизирана; начин на трайно ползване: поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване; площ: 1052 кв.м., описан в акт за частна държавна собственост № 8273/15.06.2012г.
В заповедта е посочено, че в 30-дневен от приключване на процедурата по изработване на ПУП – ПРЗ в посочения по – горе обхват, в който попада ПИ 10135.536.462, Боянка Минева Ангелова следва да представи удостоверение по чл. 84, ал. 3, т. 6 от ППЗДС от съответната общинска администрация относно поделяемостта на имота, върху който е изградена сградата.
Заповед № РД-19-7706-7/15.01.2019г. е изпратена на два пъти до Боянка Минева Ангелова на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същата е върната като непотърсена, видно от известия за доставяне № ИД PS 9000 02X39G H и № R PS 9000 02XPQZ 3.
Боянка Минева Ангелова може да получи заповед № РД-19-7706-7/15.01.2019г. на областния управител на област с административен център Варна в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 11 МАРТ 2019 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-19-7706-76/08.03.2019г.
СТОЯН ПАСЕВ – областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах със заповед № Т-РД-16-43/28.02.2019г. на министъра на туризма на Република България,
УСТАНОВИХ:
Със заповед № Т-РД-16-43/28.02.2019г. на министъра на туризма на Република България е обявен списъкът на неохраняемите морски плажове за летен сезон 2019г., съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от заповедта. Заповедта е публикувана в интернет – страницата на Министерството на туризма, секция „Концесии и наем на плажове“.
Съгласно чл. 22а от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, част от постъпилите приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове, се разходват за поставяне на предупредителни табели на неохраняемите плажове на територията на съответната община, включително и на морските плажове за природосъобразен туризъм.
Предвид гореизложеното, с цел предотвратяване на нещастни случаи и инциденти с къпещи се хора до организирането на водноспасителна дейност и обезопасяването на водните площи на обявените за неохраняеми морски плажове, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и в изпълнение на заповед № Т-РД-16-43/28.02.2019г. на министъра на туризма на Република България,
НАРЕЖДАМ:
Кметовете на общините Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла да организират поставянето и поддържането на предупредителни табели с надпис „Неохраняема зона! Къпането забранено!” на български, английски, немски и руски език, при спазване изискванията на чл. 9 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, на неохраняемите морски плажове, както следва:
I. На територията на Община Варна за плажове:
1. „Чайка – централен 1“, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2573.1135;
2. „Чайка – централен 2“, представляващ ПИ 10135.2573.1131;
3. „Чайка – юг“, представляващ ПИ 10135.2573.1113;
4. „Офицерски“, представляващ ПИ 10135.2561.16;
5. „Галата – север“, представляващ ПИ 10135.5010.156;
6. „Галата – изток“, представляващ ПИ 10135.5010.150;
7. „Фичоза“, представляващ ПИ 10135.5511.832;
8. „Фичоза - север“, представляващ ПИ 10135.5077.34;
9. „Хижа Черноморец – север“, представляващ ПИ 10135.5103.517;
10. „Хижа Черноморец – юг“, представляващ ПИ 10135.5103.519;
11. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“, представляващ ПИ 10135.5103.22.
II. На територията на Община Аврен за плажове:
1. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“, представляващ ПИ 10135.5103.22;
2. „Романтика”, представляващ ПИ 04426.102.374;
3. „Камчия – север 1”, представляващ ПИ 04426.102.377;
4. „Камчия – север 2”, представляващ ПИ 04426.102.365;
5. „Камчия – север 3”, представляващ ПИ 04426.102.366;
6. „Камчия – север 4”, представляващ ПИ 04426.102.378;
7. „Камчия – север 5”, представляващ ПИ 04426.102.370.
III. На територията на Община Долни Чифлик за плажове:
1. „Камчия – юг” представляващ ПИ 52115.502.54;
2. „Изгрев – хоризонт”, представляващ ПИ 83404.502.5;
3. „Шкорпиловци–север“, представляващ част от ПИ 83404.502.36.
IV. На територията на Община Бяла за плажове:

 1. „Самотино“;
 2. ”Бяла - Карадере”, представляващ ПИ 07598.306.9;
 3. „Бяла – север“, представляващ ПИ 07598.306.10;
 4. „Бяла – централен V“, представляващ ПИ 07598.307.35;
 5.  „Бяла – „Чайка”, представляващ ПИ 07598.116.139, в т.ч. „Бяла – Чайка 1“, представляващ ПИ 07598.116.132.

Предупредителните табели да бъдат поставени на всички подходи, осигуряващи достъп до неохраняемите морски плажове, в срок до 19.04.2019г.
В 3-дневен срок след поставянето на предупредителните табели да бъде изпратен доклад, придружен със снимков материал.
Настоящата заповед да се публикува на интернет-страницата на Областна администрация Варна и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на експерт, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ и главния секретар на Областна администрация Варна.
Заповедта се изготви в шест еднообразни екземпляри и се копира в два екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на кметовете на общините Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла; служителя, изготвил заповедта за прилагането й към преписката, послужила за издаването на заповедта; и деловодството на Областна администрация Варна.
Копия от заповедта да се връчат на главния секретар и директора на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 01 МАРТ 2019 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-19-7706-70
25.02. 2019 г.
Стоян Пасев  – областен управител на област с административен център Варна,
УСТАНОВИХ:
Със заповед № РД-17-7706-202/07.06.2017 г., изменена със заповед № РД-17-7706-311/21.11.2017г. и заповед № РД-17-7706-183/05.09.2018г. на областния управител на Област с административен център Варна, в изпълнение на чл.9, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетост, е определен състав на Комисията по заетост към Областен съвет за развитие на област Варна /ПКЗ/.
В изпълнение на  чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, ПКЗ два пъти в годината набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта. Първото за 2019 г. анкетиране на работодателите ще се извърши през периода от 13-ти февруари до 22-ри март 2019г. Сформирана за целта работна група със  заповед на управител на Област с административен център Варна № РД-18-7706-183/05.09.2018 г., изменена със заповед № РД-18-7706-198/10.10.2018г. включваща представители на Областна администрация Варна, териториалните поделения на Агенцията по заетостта, областните структури на представителните организации на работодателите и представителните организации на работниците и служителите  и представители на отраслови и браншови организации ще организира и проведе анкетирането.  
Агенцията по заетостта е разработила актуализиран електронен анкетен формуляр, чрез който, съвместно с Комисиите по заетостта, да се организира и проведе проучване сред работодателите във всички области. Същият е изготвен и предназначен за работодатели от формирана статистическа извадка за всяка област - представители на различни групи по големина, икономическа дейност и др., с което ще се формира национална представителност на проучването. За работодатели, непопадащи в извадката, но желаещи да попълнят анкетата, е изготвен друг електронен формуляр, който ще бъде достъпен от сайта на Агенцията по заетостта след 11.03.2019г. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие. Обобщената на национално ниво информация от проведеното проучване ще се използва при формирането на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.  
Предвид гореизложеното и на основание чл.7,т.34 от Устройствения правилник на областните администрации, чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и в съответствие с чл.7а от Правилника за прилагане на ЗНЗ /ППЗНЗ/
НАРЕЖДАМ:

 1. Да бъде сформирана работна група с цел проучване на потребностите на работодателите от работна сила със следния поименен състав:
 2. Илиян Карагьозов – заместник-областен управител на област с административен център Варна;
 3. Божидар Михайлов – директор на Дирекция РСЗ - Варна;
 4. Добриела Динева - Димитрова – и.д. директор  на ДБТ- Варна;
 5. Татяна Жекова - началник отдел ПУ в ДБТ- Варна;
 6. Стела Дишлева - гл. експерт в ДРСЗ – Варна;
 7. Мирослав Димитров – управител на сдружение „Дружество по заетост на безработни лица – ДЕМО“ клон Варна;
 8. Ваня Бонева - експерт в Областна администрация Варна /резервен член: Велислава Тихчева/;  
 9. Огнян Спасов - изпълнителен директор на Стопанска камара Варна;
 10. Милчо Близнаков - член на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България;
 11. Светлин Стоянов - член на Управителния съвет на КРИБ, регионален представител за Варна;
 12. Анна Ковачева - председател на Регионален съвет Варна - КНСБ;
 13. Иван Табаков - председател на ВТИК;
 14. Драгомир Белев - Съюз за стопанска инициатива;
 15. Васил Василев - КТ „Подкрепа“- Варна;
 16. Жельо Душев -  председател на Варненска туристическа камара;
 17. Христо Димитров - председател на Камара на строителите ОП- Варна.

II.  Да бъде публикуван на официалния сайт на Областна администрация Варна електронен анкетен формуляр, предназначен за работодателите, включващ актуализираната матрица за изпълнение на дейностите и текстови формат на анкетата. Анкетният формуляр е само в електронен формат и за попълването му да се ползва следния линк: http://survey.az.government.bg/index.php/535847
III. Сформираната работна група да организира, координира и проведе набирането на информация от работодателите в областта, като представи и разпространи сред тях анкетния формулар.
IV. В срок до 22 март 2019 г. да се извърши анкетиране на работодателите, като се насърчават максимален брой работодатели от частния и публичния сектор да се включат в него.
V. Работната група да обработи анкетите, в срок до 12.04.2019 г. да се внесе  обобщената информация в Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие за обсъждане.
VI. Председателят на Комисията по заетостта в срок до 19.04.2019 г. да изпрати доклад с анализ на резултатите от проведеното проучване на работодателите до централното управление на Агенцията по заетостта.
Изпълнението на заповедта възлагам на главен секретар на Областна администрация Варна.
Контрол  по изпълнението на заповедта ще упражня лично.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в осемнадесет екземпляра. Еднообразните екземпляри да се връчат на председателя на Постоянната комисия по заетост, главен секретар и деловодството на Областна администрация Варна за сведение и изпълнение.
Копията на заповедта да се връчат на заместник- председателя, секретаря на ПКЗ, както и на членовете на работната група.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на Област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 21 ФЕВРУАРИ 2019 г.

З А П О В Е Д
№  РД-19-7706-68
Варна 21.02. 2019 г.

СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със заповед № РИ-19-8500-2/12.02.2019г. на областния управител на област с административен център Варна „Академик финанс“ ЕООД е определен за купувач на правото на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост,  подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8004/01.11.2011г., вписан в Служба по вписванията – Варна с вх. рег. 26520, д.15956, том LXXV, № 47/22.11.2011г. с предоставени права на управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ с местонахождение област Варна, община Варна, гр.Варна, бул.„Съборни“ № 25 и представлява: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1504.126.1.3 /едно нула едно три пет точка едно пет нула четири точка едно две шест точка едно точка три/, представляващ втори етаж от двуетажна административна сграда със застроена площ 143 /сто четиридесет и три/ кв.м., както и 60% /шестдесет процента/ идеални части от общите части на сградата, брой нива на обекта: 1, конструкция: масивна; етажност: 2 /два/ етажа; година на строеж: 1900г., заедно с 60% /шестдесет процента/ идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1504.126 /едно нула едно три пет точка едно пет нула четири точка едно две шест/, целият с площ от 457 /четиристотин петдесет и седем/ кв.м., с окончателна продажна цена в размер на 161 211 лв. (сто шестдесет и една хиляди двеста и единадесет лева).
В заповед № РИ-19-8500-2/12.02.2019г. на областния управител на област с административен център Варна са определени сумите, които „Академик финанс“ ЕООД следва да внесе в приход на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура“ след влизане в сила на заповедта.
В т.2.5 от заповедта е допусната явна фактическа грешка като грешно е посочена сумата 3 224,22 лв. (три хиляди двеста двадесет и четири лева и двадесет и две стотинки), вместо 32 242,20 лв. (тридесет и две хиляди двеста четиридесет и два лева и двадесет стотинки), представляваща 20% ДДС, съгласно чл.45, ал.7 от ЗДДС и писмо № 04-09-1-4/04.02.2019г. от Генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“.
Предвид изложеното и на основание чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.32, ал.1 от ЗА   

НАРЕЖДАМ:
ИЗВЪРШВАМ ПОПРАВКА в заповед № РИ-19-8500-2/12.02.2019г. на областния управител на област с административен център Варна, както следва:
На страница 3, точка 2.5 вместо: „3 224,22 лв. (три хиляди двеста двадесет и четири лева и двадесет и две стотинки)”, да се чете: „32 242,20 лв. (тридесет и две хиляди двеста четиридесет и два лева и двадесет стотинки)“.
На страница 3, ред 17 вместо: „Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК“, да се чете: „Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред Административен съд – Варна.“
Настоящата заповед представлява неразделна част от заповед № РИ-19-8500-2/12.02.2019г. на областния управител на област с административен център Варна.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред Административен съд – Варна..
Изпълнението на заповедта възлагам на експерт в Дирекция „АКРРДС“, Областна администрация“ Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС“, Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на: „АКАДЕМИК ФИНАНС“ ЕООД, ЕИК 203458275, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, м.„Траката“, ул.„Трета“, „Бутик резидънс“ № 3, вх. “Ж“, ет.1, ап.70; да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 8004/01.11.2011г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ с адрес и седалище на управление: гр.София 1574, бул.“Шипченски проход“ № 69 и Окръжна прокуратура–Варна.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      

Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

    Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 12 ФЕВРУАРИ 2019 г.

З А П О В Е Д
№ РИ-19-8500-2
Варна 12.02. 2019 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
С Решение № РТ–48/31.08.2018г. на Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед № ПД–259/31.08.2018г. е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, описан в Акт за частна държавна собственост № 8004/01.11.2011г, вписан  в Служба по вписванията – Варна с вх. рег. 26520, д.15956, том LXXV, № 47/22.11.2011 г. с предоставени права на управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
Имотът, предмет на търга е с местонахождение област Варна, община Варна, гр.Варна, бул.„Съборни“ № 25 и представлява: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1504.126.1.3 /едно нула едно три пет точка едно пет нула четири точка едно две шест точка едно точка три/, представляващ втори етаж от двуетажна административна сграда със застроена площ 143 /сто четиридесет и три/ кв.м., както и 60% /шестдесет процента/ идеални части от общите части на сградата, брой нива на обекта: 1, конструкция: масивна; етажност: 2 /два/ етажа; година на строеж: 1900г., заедно с 60% /шестдесет процента/ идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1504.126 /едно нула едно три пет точка едно пет нула четири точка едно две шест/, целият с площ от 457 /четиристотин петдесет и седем/ кв.м.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх.
№ 530500351/04.01.2019г., издадено от Община Варна, съвкупната данъчна оценка за имота, предмет на търга е в размер на 123 203,30 лв. (сто двадесет и три хиляди двеста и три лева и тридесет стотинки).
Съгласно доклад за оценка на недвижим имот, изготвен на 27.07.2018г., определената пазарна стойност на имота предмет на търга е в размер на 140 200,00 лв. /сто и четиридесет хиляди и двеста лева/.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от 04.12.2018г., утвърден от Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно който комисията по провеждане на търга е класирала на първо място участника „Академик Финанс“ ЕООД, ЕИК 203458275, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, м. „Траката“, ул. „Трета“, „Бутик резидънс“ № 3, вх. “Ж“, ет. 1, ап.70 с управител Мирослав Димитров Владимиров с окончателна продажна цена в размер на 161 211,00 лв. (сто шестдесет и една хиляди двеста и единадесет лева), без включен  Данък върху добавената стойност.
Предвид изложеното и на основание чл.59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ „АКАДЕМИК ФИНАНС“ ЕООД, ЕИК 203458275 ЗА КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8004/01.11.2011г., вписан в Служба по вписванията – Варна с вх. рег. 26520, д.15956, том LXXV, № 47/22.11.2011г. с предоставени права на управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ с местонахождение област Варна, община Варна, гр.Варна, бул.„Съборни“ № 25 и представлява: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1504.126.1.3 /едно нула едно три пет точка едно пет нула четири точка едно две шест точка едно точка три/, представляващ втори етаж от двуетажна административна сграда със застроена площ 143 /сто четиридесет и три/ кв.м., както и 60% /шестдесет процента/ идеални части от общите части на сградата, брой нива на обекта: 1, конструкция: масивна; етажност: 2 /два/ етажа; година на строеж: 1900г., заедно с 60% /шестдесет процента/ идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1504.126 /едно нула едно три пет точка едно пет нула четири точка едно две шест/, целият с площ от 457 /четиристотин петдесет и седем/ кв.м., с окончателна продажна цена в размер на 161 211 лв. (сто шестдесет и една хиляди двеста и единадесет лева).
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в законна сила на настоящата заповед, „АКАДЕМИК ФИНАНС“ ЕООД, ЕИК 203458275, следва да внесе:
2.1. В приход на Държавно предприятие „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ по IBAN сметка: BG 39 CECB 9790 1043 0528 00, BIC: CECBBGSF, при банка „ЦКБ“ АД, клон „Химимпорт“, сумата в размер на 160 510,00 лв. (сто и шестдесет хиляди петстотин и десет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 161 211,00 лв. (сто шестдесет и една хиляди двеста и единадесет лева) и внесения депозит за участие в търга в размер на 701,00 лв. (седемстотин и един лева). Депозитът в размер на 701,00 лв. (седемстотин и един лева) е внесен в приход на ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ IBAN: BG 39 CECB 9790 1043 0528 00, BIC: CECBBGSF, при банка „ЦКБ“ АД с преводно нареждане  от 22.10.2018г.
2.2. В приход на Държавно предприятие „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ по IBAN сметка: BG 39 CECB 9790 1043 0528 00, BIC: CECBBGSF, при банка „ЦКБ“ АД, клон „Химимпорт“, сумата в размер на 3224,22 лв. (три хиляди двеста двадесет и четири лева и двадесет и две стотинки), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на Държавно предприятие „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ по IBAN сметка: BG 39 CECB 9790 1043 0528 00, BIC: CECBBGSF, при банка „ЦКБ“ АД, клон „Химимпорт“, сумата в размер на 644,84 лв. (шестстотин четиридесет и четири лева и осемдесет и четири стотинки), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4. В приход на Дирекция „Местни данъци“ при Община Варна да се внесе сума в размер на 4191,49 лв. (четири хиляди сто деветдесет и един лева и четиридесет и девет стотинки), представляваща данък за възмездно придобиване на имущество, съгласно чл.34, ал.2 от Наредба на Общински съвет Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна в размер на 2,6 %.
2.5. В приход на Държавно предприятие „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ по IBAN сметка: BG 39 CECB 9790 1043 0528 00, BIC: CECBBGSF, при банка „ЦКБ“ АД, клон „Химимпорт“, сумата в размер на 3224,22 лв. (три хиляди двеста двадесет и четири лева и двадесет и две стотинки), представляваща 20% ДДС, съгласно чл.45, ал.7 от ЗДДС и писмо № 04-09-1-4/04.02.2019г. от Генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията –
гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „АКАДЕМИК ФИНАНС“ ЕООД, ЕИК 203458275, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, м.„Траката“, ул.„Трета“, „Бутик резидънс“ № 3, вх. “Ж“, ет.1, ап.70.
Изпълнението на заповедта възлагам на експерт, Дирекция „АКРРДС“, Областна администрация“ Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС“, Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на: „АКАДЕМИК ФИНАНС“ ЕООД, ЕИК 203458275, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, м.„Траката“, ул.„Трета“, „Бутик резидънс“ № 3, вх. “Ж“, ет.1, ап.70 (след влизане в сила на заповедта); да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 8004/01.11.2011г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ с адрес и седалище на управление: гр.София 1574, бул.“Шипченски проход“ № 69 и Окръжна прокуратура–Варна.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
    Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ФЕВРУАРИ 2019 г.

№РД-18-0801-318(3)/
12.02.2019г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Здравко Методиев Александров, че във връзка с образуваната в Областна администрация Варна преписка с № РД-18-0801-318/07.12.2018г., е уведомен с писмо с изх. № РД-18-0801-318(2)/19.12.2018г. със следното съдържание:
„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛЕКСАНДРОВ,
Обект: „Паметник на съветската армия“ представлява имот, находящ се в град Варна, район Приморски, ж.к. „Бриз – юг“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2563.188 с площ 54030 кв.м., подробно описан в акт за частна общинска собственост № 5525/23.01.2009г., ведно с находящите се в него:  
 а) обект: „Паметник на съветската армия“, състоящ се от тяло „А“ със застроена площ 890 кв.м. и тяло „В“ със застроена площ 1710 кв.м., подробно описан в акт за частна държавна собственост № 3262/21.12.2000г. Имотът е с предоставени права за управление на областния управител на област с административен център Варна;
б) защитно съоръжение със застроена площ 994 кв.м., подробно описано в акт за публична държавна собственост № 888/10.04.1998г. Имотът е с предоставени права за управление на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
От извършената проверка е установено, че ползвате част от имота без правно основание.
Предвид горното, моля в 30-дневен срок от получаване на писмото да освободите частта от имота и в посочения срок да се свържете със служител на Областна администрация Варна за извършване на приемо – предаването на ползваната част.
При неизпълнение на указания срок, на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост ще бъде предприета процедура за изземване на частта от имота, която ползвате без правно основание.
Служител на Областна администрация Варна за контакти във връзка с извършване на приемо – предаването на частта от имота: Петър Харалампиев – младши експерт, Дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, тел. за контакти: 052/688-214.“
Писмо с изх. № РД-18-0801-318(2)/19.12.2018г. е изпратено на два пъти до Здравко Методиев Александров на посочените в писмо с рег. № АУ120171ВН_001ВН/11.12.2018г. на Дирекция „Информационно и административно обслужване“ постоянен и настоящ адрес, но същото е върнато като непотърсено, видно от известия за доставяне № ИД PS 9000 02X0EM P и № ИД PS 9000 02X3DY 3 – за писмото до постоянния адрес и № ИД PS 9000 02X0EK N и № ИД PS 9000 02X3DW 1– за писмото до настоящия адрес.
Здравко Методиев Александров може да получи писмо с изх. № РД-18-0801-318(2)/19.12.2018г.. на областния управител на област с административен център Варна в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 ЯНУАРИ 2019 г.

РД-16-1004-6(15)/
28.01.2019г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Галина Йорданова Георгиева, че във връзка с образуваната в Областна администрация Варна преписка с № РД-16-1004-6(1)/29.08.2016г., е уведомена с писмо с изх. № РД-16-1004-6(14)/28.11.2018г. със следното съдържание:

„УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,
Със споразумение от 04.05.2007г., сключено между Областна администрация Варна и Янка Пасева Вълчева недвижим имот, находящ се в град Варна, ул. „Мара Гидик“ № 13, представляващ сграда с идентификатор 120135.5505.232.1 с площ 62 кв.м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.5505.232 с площ 185 кв.м., подробно описан в акт за частна държавна собственост № 7898/04.08.2011г., е предоставен за ползване на Янка Вълчева за неопределен срок.
Видно от удостоверение за наследници с изх. № АУ050969ВН_003АС/04.06.2018г., издадено от район „Аспарухово“ при Община Варна, Янка Вълчева е починала на 17.06.2015г. и е оставила Вас, като единствен наследник.
С писмо наш изх. № РД-16-1004-6(12)/25.06.2018г. сте уведомена в 30-дневен срок да освободите имота и в посочения срок да се свържете със служител на Областна администрация Варна за извършване на приемо – предаването на имота; в писмото са посочени телефоните за контакти със служител в Областна администрация Варна. В писмото е посочено, че в случай на неизпълнение на указания срок, на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост ще бъдат предприети действия за изземването на имота. Писмото е адресирано на адресите, които са посочени в удостоверение за наследници с изх. № АУ050969ВН_003АС/04.06.2018г., издадено от район „Аспарухово“ при Община Варна. Видно от известия за доставяне № R PS 9000 02RYJE E и № R PS 9000 02RY3K 4 на „Български пощи“ ЕАД писмото е върнато с нанесени отметки за пратката: „Непознат“ и „Непотърсена“.
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс с уведомление с изх. № РД-16-1004-6(13)/31.08.2018г. сте уведомена за изпратеното до Вас писмо с изх. № РД-16-1004-6(12)/25.06.2018г. по образуваната в Областна администрация Варна преписка с № РД-16-1004-6(1)/29.08.2016г. В уведомлението е указано, че можете да получи писмото в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. До момента не сте се явила, за да получите писмо с наш изх. № РД-16-1004-6(12)/25.06.2018г.
От гореизложеното е видно, че към настоящия момент сте държател на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в град Варна, ул. „Мара Гидик“ № 13, представляващ сграда с идентификатор 120135.5505.232.1 с площ 62 кв.м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.5505.232 с площ 185 кв.м., подробно описан в акт за частна държавна собственост № 7898/04.08.2011г. без основание.
Съгласно чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС), имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, се изземва въз основа на заповед на областния управител. Към настоящия момент е предприета процедура по издаване на заповед по реда на чл. 80 от ЗДС.
Предвид изложеното и на основание на чл. 34, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок от получаване на писмото, имате възможност да прегледате документите по преписката и да изразите Вашето становище по повод на предприетата процедура.
Видно от известия за доставяне № ИД PS 9000 02W95W Y и № PS 9000 02W95U W на „Български пощи“ ЕАД писмото е върнато с нанесени отметки за пратката: „Съборено“ и „Непотърсена“.
Галина Йорданова Георгиева може да получи писмо с изх. № РД-16-1004-6(14)/28.11.2018г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

КЛАСИРАНЕ - 15 ЯНУАРИ 2019 г.

КЛАСИРАНЕ
от проведен конкурс за длъжност „юрисконсулт“,  дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед на областния управител № РД-18-7706-235/12.12.2018г. за провеждане на конкурс, състоял се на 11.01.2019 г . от 10.00 ч. за практически изпит и проведено интервю на 11.01.2019г. от 13.15ч.
1.         ГЕРГАНА ПЛАМЕНОВА ПАНАЙОТОВА – 46,5 точки
2.         ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА – 44,0 точки
3.         ХЮЛИЯ ДЖОШКУН ШАКИРОВА – 41,5 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          
СИЛВИЯ СТОИЛОВА
                                Главен секретар в Областна администрация Варна

                               
СПИСЪК - 11 ЯНУАРИ 2019 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати
за длъжност „юрисконсулт“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед №РД-18-7706-235/ 12.12.2018г. на областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 11.01.2019 г . от 10.00 ч.
1.        Хюлия Джошкун Шакирова – 4,2 точки
2.         Александра Георгиева Стойчева - 4,1  точки
3.         Петя Василева Илиева – 4,5 точки
4.         Гергана Пламенова Панайотова – 4,6 точки
5.         Веселин Андреев Урманов – 4,6 точки
Допуснатите до участие в интервю кандидати следва да се явят за провеждането му на 11.01.2019 г. от 13,15 часа в сградата на Областна администрация Варна, ул.”Преслав” № 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          
                                СИЛВИЯ СТОИЛОВА
                                Главен секретар в
                               Областна администрация Варна

РЕШЕНИЕ - 10 ЯНУАРИ 2019 г.

РЕШЕНИЕ
№ ДУ-18-7710-35 / 20.11.2018г
СТОЯН ПАСЕВ – областен управител на област с административен център гр. Варна, на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация, след като разгледах заявление с вх. № ДУ-18-9400-90/16.11.2018г за достъп до обществена информация от Христо Живков Стефанов, адрес:                                                         , с искане за предоставяне на достъп до обществена информация под форма – копие на хартиен носител,
У С Т А Н О В И Х:
С горепосоченото заявление е отправено искане за предоставяне на достъп до обществена информация, а именно: АДС № 24/11.11.1996г.
Според разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, такава по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.  
Посочената форма на достъп – копие на хартиен носител – е възможно да бъде удовлетворена, тъй като е сред предвидените в чл. 26, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация.     
Предвид горното и на основание чл. 28, ал. 2 и чл. 34 от Закона за достъп до обществена информация     
Р Е Ш И Х:          
Разрешавам на Христо Живков Стефанов, адрес:                                               , достъп до обществена информация, а именно: АДС № 24/11.11.1996г.
Информацията да се предостави под форма – копие на хартиен носител.
Копие от документа да се връчи лично на заявителя, след представяне на документ за самоличност, или на упълномощено от него лице, след представяне на пълномощно и документ за самоличност, както и документ, удостоверяващ плащането на разходите по предоставяне на обществената информация, определени съгласно заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011г на министъра на финансите.        
Достъпът до документа следва да се осъществи в 30-дневен срок от получаване на настоящото решение, след изтичането на който ще е налице хипотезата на чл. 36 от ЗДОИ.              
Достъпът до документа ще се осъществи в сградата на Областна администрация гр. Варна, стая № 105, от мл. експерт Станка Йорданова.        
За предоставянето на достъпа до обществена информация да се състави протокол, който да бъде подписан от заявителя и служителя, предоставил информацията.
Настоящото решение се изготви в три еднообразни екземпляра.
Екземпляр от решението да се връчи на Христо Живков Стефанов и на деловодството при Областна администрация Варна за сведение и изпълнение.  
Екземпляр от решението да се постави в преписката по издаването му.
Копие от решението да се връчи на мл. експерт Станка Йорданова.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд Варна.   
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с
административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ЯНУАРИ 2019 г.

№РД-18-9400-991(1)
07.01. 2019г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Веселин Иванов Колев, че следва в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна, да заплатите по IBAN: BG78 СЕСВ 9790 31Н4 2649 00, BIC код CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна,  сумата от 600лв. включваща: 500 лв., дължима съгласно Решене №1496 от 30.08.2017г. по адм.дело №686/2017г. по описа на Административен съд-Варна и 100лв., дължима съгласно Решене №14784 от 30.11.2018г. по адм.дело №12338/2017г. по описа на Върховен административен съд на Република България, представляващи разноски за процесуално представителство, за което  е изпратено Писмо изх. №РД-18-9400-991/06.12.2018 г.
            Писмото е изпратено до Веселин Иванов Колев на посочения адрес за кореспонденция - ул.“Одрин“№24, ет.1, гр. Варна, но същото е върнато като непотърсено, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02WIT6 5.
Веселин Иванов Колев може да получи писмо с наш изх. №РД-18-9400-991/06.12.2018г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ЯНУАРИ 2019 г.

РД-18-9400-981(2)
03.01.2019 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Галина Иванова Тодрова, че във връзка с жалба с наш вх. № РД-18-9400-981/04.12.2018 г. е изпратено писмо с изх. № РД-18-9400-981(1)/07.12.2018 г. със следното съдържание: „Във връзка с постъпила в деловодството на Областна администрация Варна Ваша жалба с вх. № РД-18-9400-981 от 04.12.2018 г. Ви уведомявам, че в същата не се съдържат реквизитите посочени в разпоредбите на чл. 85 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) - не се съдържа конкретно оплакване, нито е отправено искане до административен орган, както и не е посочен акта, който се оспорва и органа, който го е издал.Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1 от АПК следва в седемдневен срок от получаването на настоящото съобщение да отстраните нередовностите по жалба с вх.№ РД-18-9400-981 от 04.12.2018г. При неизпълнение производството по жалбата Ви ще бъде прекратено.”     
Видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02WIQO K на „Български пощи“ ЕАД - Варна, писмо с изх. № РД-18-9400-981(1)/07.12.2018 г. е върнато с нанесена отметка на пратката: „Непотърсена“. Галина Иванова Тодорова може да получи оригинала на писмото в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,  
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с
административен център Варна

СПИСЪК - 04 ЯНУАРИ 2019 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит: решаване на тест
за длъжност „юрисконсулт“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-18-7706-235/ 12.12.2018г. на областния управител на област с административен център Варна

 1. Гергана Пламенова Панайотова
 2. Веселин Андреев Урманов
 3. Александра Георгиева Стойчева
 4. Стоянка Илиева Радева
 5. Хюлия Джошкун Шакирова
 6. Невена Валентинова Георгиева
 7. Петя Василева Илиева

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит – решаване на тест на 11.01.2019г. от 10.00 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
Време за провеждане на практическия изпит, решаване на казуси -  60 минути.
Резултатите от проведения практически изпит ще бъдат обявени в 13.00 ч., на 11.01.2019г., в заседателната зала на Областна администрация Варна. Списък с допуснатите и недопуснати до интервю кандидати ще бъде поставен в сайта на Областна администрация Варна и на информационното табло. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, получили оценка не по- малко от 4 на практическия изпит.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 13.15 ч. на 11.01.2019г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.

Нормативните документи, на база, на които е изготвен теста:

 1. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 2. ЗАКОН за администрацията;
 3. ЗАКОН за държавния служител
 4. ЗАКОН за собствеността
 5. ЗАКОН за държавната собственост
 6. ЗАКОН за устройство на територията
 7. ЗАКОН за общинската собственост
 8. ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделски земи
 9. ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
 10. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 11. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 12. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за държавната собственост
 13. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи
 14. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администраци

Не се допуска ползването на нормативните документи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
СИЛВИЯ СТОИЛОВА
Главен секретар

УВЕДОМЛЕНИЕ - 02 ЯНУАРИ 2019 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-18-7706-227 от 04.12. 2018г
СТОЯН ПАСЕВ – областен управител на област с административен център град Варна
У С Т А Н О В И Х:
Със заявление вх. № ДУ-18-9400-77/18.10.2018г Калоян Димов Цветков, адрес: гр. Варна, с.о. „Траката”, ул. „8-ма” № 70, е поискал предоставяне на достъп до обществена информация, отнасяща се до АДС 73, т. 31, рег. 12442, д. 6524/17.06.2014г.   
Във връзка с разпоредбите на чл. 29, ал. 1 и 2 от ЗДОИ, с писмо изх. № ДУ-18-9400-77(1)/22.10.2018г на заявителя е предоставен 30-дневен срок от получаване на съобщението да уточни търсената от него информация, предвид следното: проверка в електронната система на администрацията може да бъде извършена по номера на АДС с който е изготвен, а не този на вписване в Агенция по вписванията. Посочените от заявителя данни не могат да послужат за индивидуализиране на търсения документ за собственост в архива на „Държавна собственост” при Областна администрация Варна.
На заявителя е указано, че при неизпълнение в посочения срок, и неуточняване на търсения документ, искането ще бъде оставено без разглеждане.
Видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02V59W X, писмото е получено на 25.10.2018г.        
В указания срок, както и до настоящия момент, заявителят не е конкретизирал информацията, до която иска достъп.  
Предвид горното и на основание чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ и чл. 32, ал. 1 от ЗА
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ заявление за достъп до обществена информация от Калоян Димов Цветков, адрес: гр. Варна, с.о. „Траката”, ул. „8-ма” № 70.
ПРЕКРАТЯВАМ образуваното административно производство.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра.
Екземпляр от заповедта да се връчи на Калоян Димов Цветков и деловодството при Областна администрация Варна за сведение и изпълнение.
Екземпляр от заповедта да се постави в преписката по издаването й.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването й пред Административен съд гр. Варна.         
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център гр. Варна


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗМИНАЛИ ГОДИНИ- 2018г. / 2017г. /2016г. / 2015г. /2014г. / 2013г. / 2012г. /2011г./ 2010г./ 2009г./ 2008г./