УВЕДОМЛЕНИЕ - 18 ДЕКЕМВРИ 2018 г.

№ РД-18-0811-36(2)
       17.12.2018 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
ДО
Г-ЖА СИЛВИЯ АТАНАСОВА КОЛЕВА-ХИНЕВА
/ПЪЛНОМОЩНИК НА „ТЕЦ - ВАРНА“ ЕАД/
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам г-жа Силвия Атанасова Колева- Хинева, че във връзка с получено от община Белослав писмо относно подадено до СГКК – Варна заявление с № 05-13186/17.09.2018 г., с писмо с наш изх. № РД-18-0811-36(1)/10.10.2018 г. Ви е изпратено копие от скица № 7/20.12.1994 г. към АДС №  156/09.03.1995 г. за имот № 73 по плана на с. Езерово.
Видно от известия за доставяне № ИД PS 9000 02UXDE A и № ИД PS 9000 02VLG9 X    на „Български пощи“ ЕАД - Варна, писмо с изх. № РД-18-0811-36(1)/10.10.2018 г. е върнато с нанесена отметка на пратката: „Непотърсена“.
Г-жа Силвия Атанасова Колева-Хинева може да получи оригинала на писмото в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта и пълномощно.
Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на администрацията.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ   / П /
Областен управител на област с административен център гр. Варна

ОБЯВЛЕНИЕ - 18 ДЕКЕМВРИ 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 052/688-120, на основание чл.10а, ал.1  и ал.2 от ЗДСл и чл.13, ал1 от  НПКДС  и Заповед  № РД-18-7706-235/12.12.2018г. на областния управител на област с административен център Варна
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
за длъжност „юрисконсулт" в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“  при Областна администрация  Варна.
1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжност „юрисконсулт" в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“   при Областна администрация  Варна са:
а ) образование: висше,  образователно-квалификационна степен „магистър”
б) професионална област: „социални, стопански и правни науки“ професионално направление: „Право“ (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
- придобита юридическа правоспособност
            - допълнителна квалификация : компютърна грамотност
в) вид  правоотношение: служебно
г) професионален опит: не се изисква
д) ранг на държавен служител: V младши
е) длъжностно ниво по КДА: 11
ж) наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 7
3. Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и  интервю
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен
- заверено копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност
- заверено копие на документ, доказващ придобита компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания 
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е наличен такъв)
- декларация по чл. 18, ал. 1 от НПКДС
- декларация по чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 17,30 часа  на 28.12.2018г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, в запечатан плик, формат А4. На плика следва да е изписано наименованието на длъжността, за която се кандидатства, номер на заповед на областния управител за провеждане на конкурс и трите имена на кандидата. При подаването им кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване предвидени в чл.7, ал.2 от ЗДСл.  
Съгласно чл.18, ал.1 от НПКДС с входящ номер и дата се регистрират само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта за провеждане на конкурса не се регистрират.
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав”, № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна;
7. Описание на длъжността:
Оказване на правна помощ за законосъобразното осъществяване правомощията на областния управител.Осигуряване процесуалното представителство пред органите на съдебната власт. Изразяване становища и разработване предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация.Осъществяване на методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на администрация и осигуряване съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство. Произнасяне по подадени заявления по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.Разработване на вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и на администрацията.
8. Граници на заплатата определена за длъжността от 510,00 до 1100,00 лева.
СТОЯН ПАСЕВ     / П /
Областен управител на област с
административен център Варна

ЗАПОВЕД - 07 ДЕКЕМВРИ 2018 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-18-8500-43(1)/07.12.2018г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна, след като разгледах материалите, приложени към преписка с № РД-18-5300-29/31.10.2018г. в Областна администрация Варна,
УСТАНОВИХ:
Със заповед № РИ-18-8500-43/07.12.2018г. на областния управител на област с административен център Варна Община Аксаково ЕИК 000093385, със седалище: и адрес на управление: област Варна, община Аксаково, град Аксаково, пощенски код 9154, ул. „Георги Петлешев“ № 58б, представлявана от Атанас Костадинов Стоилов – кмет, е определена за купувач на правото на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, описан в акт частна държавна собственост № 9608/09.10.2018г., находящ се в област Варна, община Аксаково, град Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58б (петдесет и осем „б“), представляващ осми, девети и десети етажи от десететажна административна сграда със сутерен, находяща се в урегулиран поземлен имот VI (шести) – за кметство, трафопост и технически център на НЕК в кв. 21 (двадесет и едно) по регулационния план на град Аксаково, одобрен със заповед № 358/20.12.2001г. на кмета на Община Аксаково.
Постъпило е мотивирано искане с наш вх. № РД-18-5300-29(4)/07.12.2018г. от кмета на Община Аксаково за допускане предварително изпълнение на заповед № РИ-18-8500-43/07.12.2018г. на областния управител на област с административен център Варна. Мотивите за предварителното изпълнение на заповедта са ползването на имота за осъществяване функциите на Община Аксаково. Към момента Община Аксаково ползва останалите седем стажа от десететажната административна сграда за осъществяване функциите на общината, като част от дейностите на Община Аксаково се осъществяват извън административната сграда на общината, което затруднява работния процес. Община Аксаково ще ползва осми, девети и десети етажи от десететажната административна сграда за оптимизиране работата на общината, а именно: дейностите, които се осъществяват извън сградата на общината ще бъдат осъществявани в новообособените работни места на част от посочените етажи; ще бъдат обособени помещения за архив, зали за масови мероприятия: за заседания на общинския съвет на Община Аксаково, за оперативки, конференции и др. Това обуславя своевременното заплащане на дължимите суми по заповедта и сключването на договора за покупко – продажбата на имота.
Съгласно чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес.
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 60, ал. 1 и ал. 3, и чл. 90, ал. 2, т. 2 от АПК, и чл.32, ал.1 от ЗА,
ДОПУСКАМ:
ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на заповед № РИ-18-8500-43/07.12.2018г. на областния управител на област с административен център Варна.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване в тридневен срок по реда на чл. 60, ал. 5 от АПК пред Административен съд - Варна.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Община Аксаково ЕИК 000093385, със седалище: и адрес на управление: в област Варна, община Аксаково, град Аксаково, пощенски код 9154, ул. „Георги Петлешев“ № 58б.
Изпълнението на заповедта възлагам на експерт, Дирекция „АКРРДС“, Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Община Аксаково ЕИК 000093385, със седалище: и адрес на управление: в област Варна, община Аксаково, град Аксаково, пощенски код 9154, ул. „Георги Петлешев“ № 58б (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 9608/09.10.2018г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, главния директор на ДП „ТСВ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1271, ул. „Кирил Благоев“ № 14 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.

СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 07 ДЕКЕМВРИ 2018 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-18-8500-43/07.12.2018г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към преписка с № РД-18-5300-29/31.10.2018г. в Областна администрация Варна,
УСТАНОВИХ:
С Решение № РТ-57/23.10.2018г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в акт частна държавна собственост № 9608/09.10.2018г., находящ се в област Варна, община Аксаково, град Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58б, представляващ осми, девети и десети етажи от десететажна административна сграда със сутерен, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VI – за кметство, трафопост и технически център на НЕК в кв. 21 по регулационния план на град Аксаково, одобрен със заповед № 358/20.12.2001г. на кмета на Община Аксаково, представляващи: 1. Осми етаж със застроена площ 338 (триста тридесет и осем) кв.м., състоящ се от: 6 (шест) стаи, разположени по дължина на главната фасада с югозападно изложение, 2 (две) стаи със северозападно изложение, 2 (две) стаи с югоизточно изложение, коридори, стълбище, асансьор, два тоалета, симетрично разположени с по две преддверия; 2. Девети етаж със застроена площ 338 (триста тридесет и осем) кв.м., състоящ се от: 6 (шест) стаи, разположени по дължина на главната фасада с югозападно изложение, 2 (две) стаи със северозападно изложение, 2 (две) стаи с югоизточно изложение, коридори, стълбище, асансьор, два тоалета, симетрично разположени с по две преддверия; 3. Десети етаж със застроена площ 338 (триста тридесет и осем) кв.м., състоящ се от: 3 (три) помещения, разположени по дължина на главната фасада с югозападно изложение, 1 /едно/ помещение, през което се осъществява достъп до изолационно помещение, и тоалет с две преддверия, 1 (едно) помещение, през което се осъществява достъп до изолационно помещение, и тоалет с две преддверия, коридор, стълбище, асансьор; заедно с припадащите се 29,1452% (двадесет и девет цяло и хиляда четиристотин петдесет и две десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и 29,1452% 9двадесет и девет цяло и хиляда четиристотин петдесет и две десетохилядни процента) идеални части от отстъпеното право на строеж върху сградата (земята); при граници на УПИ VI – за кметство, трафопост и технически център на НЕК: УПИ VII-315 в кв. 21; УПИ V-225 в кв. 21 и от три страни - улици; при граници на осми етаж: долу - седми етаж; горе – девети етаж и от две страни – улици; при граници на девети етаж: долу - осми етаж; горе – десети етаж и от две страни – улици; при граници на десети етаж: долу - девети етаж; горе – покривна плоча и от две страни – улици. Имотът е с предоставени права за управление на ДП „ТСВ“.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 03.12.2018г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията в състав, определен в решение № РТ-57/23.10.2018г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Община Аксаково ЕИК 000093385 (заявление с вх. № 3414/21.11.2018г.).
Със свое писмо главният директор на ДП „ТСВ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ОБЩИНА АКСАКОВО ЕИК 000093385, със седалище: и адрес на управление: в област Варна, община Аксаково, град Аксаково, пощенски код 9154, ул. „Георги Петлешев“ № 58б, представлявана от АТАНАС КОСТАДИНОВ СТОИЛОВ ЕГН  – кмет, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан в акт частна държавна собственост № 9608/09.10.2018г., находящ се в област Варна, община Аксаково, град Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58б (петдесет и осем „б“), представляващ осми, девети и десети етажи от десететажна административна сграда със сутерен, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VI (шести) – за кметство, трафопост и технически център на НЕК в кв. 21 (двадесет и едно) по регулационния план на град Аксаково, одобрен със заповед № 358/20.12.2001г. на кмета на Община Аксаково, представляващи: 1. Осми етаж със застроена площ 338 кв.м. (триста тридесет и осем квадратни метра), състоящ се от: 6 (шест) стаи, разположени по дължина на главната фасада с югозападно изложение, 2 (две) стаи със северозападно изложение, 2 (две) стаи с югоизточно изложение, коридори, стълбище, асансьор, два тоалета, симетрично разположени с по две преддверия; 2. Девети етаж със застроена площ 338 кв.м. (триста тридесет и осем квадратни метра), състоящ се от: 6 (шест) стаи, разположени по дължина на главната фасада с югозападно изложение, 2 (две) стаи със северозападно изложение, 2 (две) стаи с югоизточно изложение, коридори, стълбище, асансьор, два тоалета, симетрично разположени с по две преддверия; 3. Десети етаж със застроена площ 338 кв.м. (триста тридесет и осем квадратни метра), състоящ се от: 3 (три) помещения, разположени по дължина на главната фасада с югозападно изложение, 1 (едно) помещение, през което се осъществява достъп до изолационно помещение, и тоалет с две преддверия, 1 (едно) помещение, през което се осъществява достъп до изолационно помещение, и тоалет с две преддверия, коридор, стълбище, асансьор; заедно с припадащите се 29,1452% (двадесет и девет цяло и хиляда четиристотин петдесет и две десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и 29,1452% (двадесет и девет цяло и хиляда четиристотин петдесет и две десетохилядни процента) идеални части от отстъпеното право на строеж върху сградата (земята); при граници на УПИ VI – за кметство, трафопост и технически център на НЕК: УПИ VII-315 в кв. 21; УПИ V-225 в кв. 21 и от три страни - улици; при граници на осми етаж: долу - седми етаж; горе – девети етаж и от две страни – улици; при граници на девети етаж: долу - осми етаж; горе – десети етаж и от две страни – улици; при граници на десети етаж: долу - девети етаж; горе – покривна плоча и от две страни – улици.
2. ОБЩИНА АКСАКОВО да внесе следните суми:
2.1. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД - София, клон Запад сумата в размер на 290 886,00 лв. (двеста и деветдесет хиляди осемстотин осемдесет и шест лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 363 606,00 лв. (триста шестдесет и три хиляди шестстотин и шест лева) (без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 72 700 лв. (седемдесет и две хиляди и седемстотин лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 72 700 лв. (седемдесет и две хиляди и седемстотин лева) е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД с преводно нареждане от 19.11.2018г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5302002864/01.10.2018г., издадено от община Аксаково стойността на имота е в размер на 182 766,00 лв. (сто осемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и шест лева).
2.2. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 7272,12 лв. (седем хиляди двеста седемдесет и два лева и дванадесет стотинки) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.3. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 1 454,42 лв. (хиляда четиристотин петдесет и четири лева и четиридесет и две стотинки) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.4. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (3% съгл. чл. 35, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет гр. Аксаково за определяне размера на местните данъци на територията на Община Аксаково) в размер на 10 908,18 лв. (десет хиляди деветстотин и осем лева и осемнадесет стотинки) да се внесат в приход на дирекция „Местни данъци” при община Аксаково.
2.5. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и писмо от главния директор на ДП „ТСВ“ не се дължи.
Сумите по т. 2 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Община Аксаково ЕИК 000093385, със седалище: и адрес на управление: в област Варна, община Аксаково, град Аксаково, пощенски код 9154, ул. „Георги Петлешев“ № 58б.
Изпълнението на заповедта възлагам на експерт, Дирекция „АКРРДС“, Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС”, Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Община Аксаково ЕИК 000093385, със седалище: и адрес на управление: в област Варна, община Аксаково, град Аксаково, пощенски код 9154, ул. „Георги Петлешев“ № 58б (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 9608/09.10.2018г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, главния директор на ДП „ТСВ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1271, ул. „Кирил Благоев“ № 14 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Главен счетоводител
на Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ДЕКЕМВРИ 2018 г.

РД-18-9907-84(3)
05.12 2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Стоил Тодоров – председател на граждански инициативен комитет „Ракитника“ 2016, че във връзка с негова жалба с вх. № РД-18-9907-84/22.10.2018 г. е изпратено писмо с изх. № РД-18-9907-84(1)/01.11.2018 г. със следното съдържание: „Уважаеми г-н Портних, във връзка с постъпила в Областна администрация Варна жалба с наш вх. № РД-18-9907-84/22.10.2018 г. относно изложени проблеми с инфраструктурата в местност „Ракитника“, община Варна, Ви изпращам същата по компетентност съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата. Моля да ни уведомите писмено дали са предприети действия за разрешаване на посочените проблеми в жалбата и дали са предвидени средства за проектиране и изграждане на улична мрежа в местността, включително и за ремонтни-възстановителни работи по съответният общински път.„
Видно от известие за доставяне № ИД RS 9000 02VNBG 1 на „Български пощи“ ЕАД - Варна, писмо с изх. № РД-18-9907-84(1)/01.11.2018 г. е върнато с нанесена отметка на пратката: „Непотърсена“. Стоил Тодоров може да получи оригинала на писмото в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,  
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 НОЕМВРИ 2018 г.

РД-18-0801-276/8/ от 16.11. 2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Съби Добрев Господинов, че във връзка с негова жалба с наш вх. № РД-18-0801-276(3)/17.10.2018 г. е изпратено писмо с изх. № РД-18-0801-276(4)/22.10.2018 г. със следното съдържание: „В отговор на постъпила в Областна администрация Варна Ваша жалба срещу Решение № 1404-8 от протокол № 35 от 05.10.2018г.  на общински съвет - Варна и след съобразяване със законоустановените правомощия на областният управител и административнопроизводствените правила, Ви уведомявам следното: Административен контрол над органите на местно самоуправление може да се упражнява само по начините и в случаите, предвидени в Конституцията на България или в закон. Контролната компетентност на областните управители се регламентира в Закона за администрацията и в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съгласно разпоредбите на действащото законодателство органите на местното самоуправление са поставени под непосредствения административен контрол на областния управител по отношение на законосъобразността на актовете и действията им, но те не са поставени под неговото непосредствено ръководство. По отношение актовете на общинските съвети, областният управител може съгласно чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация да оспори тяхната законосъобразност пред съответния административен съд или да ги върне за ново обсъждане. Цитираните разпоредби не създават субективно право на физически и юридически лица или на държавни органи да сезират областния управител с искане да упражни правомощията си, нито възниква негово корелативно задължение да уважи искането им и да върне за ново обсъждане конкретно решение на общински съвет или да го оспори пред съд. В тази си преценка областният управител действа изключително в условията на оперативна самостоятелност. По тези съображения, актовете на общинските съвети, могат да бъдат оспорени от физическите и юридически лица само по съдебен ред пред съответния административен съд, но не и чрез сезиране на областния управител. Упражняването на правомощията по чл. 45. ал. 4 от ЗМСМА е единствено по преценка на областният управител. След извършена проверка на протокол № 35/05.10.2018 г. и решение № 1404-8 на общински съвет – Варна се установи, че същото е законосъобразно. С оглед изложеното, оставям без разглеждане Ваша жалба с вх. № РД-18-0801-276(3)/17.10.2018 г.“
Видно от известие за доставяне № ИД RS 9000 02V5А1 3 на „Български пощи“ ЕАД - Варна, писмо с изх. № РД-18-0801-276(4)/22.10.2018 г. е върнато с нанесена отметка на пратката: „Непотърсена“. Съби Добрев Господинов може да получи оригинала на писмото в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,  
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с
административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 14 НОЕМВРИ 2018 г.

РД-18-9907-82/2/ от 13.11. 2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Атанас Атанасов и Христо Иванов съпредседатели на Демократична България – Обединение, че във връзка с тяхно искане с вх. № РД-18-9907-82/15.10.2018 г. е изпратено писмо с изх. № РД-18-9907-82(1)/18.10.2018 г. със следното съдържание: „Административен контрол над органите на местно самоуправление може да се упражнява само по начините и в случаите, предвидени в Конституцията на България или в закон. Контролната компетентност на областните управители се регламентира в Закона за администрацията и в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съгласно разпоредбите на действащото законодателство органите на местното самоуправление са поставени под непосредствения административен контрол на областния управител по отношение на законосъобразността на актовете и действията им, но те не са поставени под неговото непосредствено ръководство. По отношение актовете на общинските съвети, областният управител може съгласно чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация да оспори тяхната законосъобразност пред съответния административен съд или да ги върне за ново обсъждане. Цитираните разпоредби не създават субективно право на физически и юридически лица или на държавни органи да сезират областния управител с искане да упражни правомощията си, нито възниква негово корелативно задължение да уважи искането им и да върне за ново обсъждане конкретно решение на общински съвет или да го оспори пред съд. В тази си преценка областният управител действа изключително в условията на оперативна самостоятелност. По тези съображения, актовете на общинските съвети, могат да бъдат оспорени от физическите и юридически лица само по съдебен ред пред съответния административен съд, но не и чрез сезиране на областния управител.Упражняването на правомощията по чл. 45. ал. 4 от ЗМСМА е единствено по преценка на областният управител. С оглед изложеното, оставям без разглеждане Ваше искане с вх. № РД-18-9907-82/15.10.2018 г.“
Видно от известие за доставяне № ИД RS 9000 02V5C2 6 на „Български пощи“ ЕАД - Варна, писмо с изх. № РД-18-9907-82(1)/18.10.2018 г. е върнато с нанесена отметка на пратката: „Непотърсена“. Атанас Атанасов и Христо Иванов могат да получат оригинала на писмото в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,  
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 29 ОКТОМВРИ 2018 г.

№ РД-18-9400-869
29.10. 2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.61, ал.3 уведомявам:
СИЙКА МАРИНОВА МИНЧЕВА за следното:
В жалба с вх.№РД-18-9400-869 от 18.10.2018г. постъпила в деловодството на Областна администрация – Варна не се съдържат реквизитите посочени в разпоредбите на чл. 85 и чл. 86 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) - не се съдържа конкретно оплакване, нито е отправено искане до административен орган.
            Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 2 от АПК следва в седемдневен срок от поставянето на настоящето уведомление на таблото в сградата на Областна администрация Варна и на Интернет страницата да отстраните нередностите по жалба с вх.№РД-18-9400-869 от 18.10.2018г. 
  При неизпълнение производството по жалбата ще бъде прекратено.   
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 18 ОКТОМВРИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РИ – 18 – 8500 – 40
Варна  18.10.2018 г
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № ПД-208/20.07.2018 г. и Решение № РТ-25/20.07.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 9489 от 25.04.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 03.05.2018 г., том XXVI, акт № 113, вх. регистър № 10732, дело
№ 5521, с предоставени права за управление на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" - СОФИЯ съгласно Решение № 533 от 18 септември 2017г. на Министерски съвет, представляващ сграда с идентификатор 10135.2566.208.1 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, шест, точка, две, нула, осем, точка, едно/ със застроена площ 68 /шестдесет и осем/ кв.м., представляваща бунгало "Буна Траката", конструкция: дървена; етажност: 1 /един/ етаж; година на построяване: 2003 г., предназначение: жилищна сграда – еднофамилна и сграда с идентификатор 10135.2566.208.2 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, шест, точка, две, нула, осем, точка, две/ със застроена площ 3 /три/ кв.м., конструкция: дървена; етажност: 1/един/ етаж; година на построяване: 2003 г., предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; разположени в поземлен имот с идентификатор 10135.2566.208; находящ се в област Варна, община Варна, град Варна, район Приморски, местност "Траката".
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с
изх. № 5305012343/09.07с.2018 г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в АЧДС № 9489 от 25.04.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 03.05.2018 г., том XXVI, акт № 113,
вх. регистър № 10732, дело № 5521 е в размер на 16 220.30 лв. (шестнадесет хиляди двеста и двадесет лева и тридесет стотинки).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от 03.09.2018 г., утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно който, Комисията в състав, определен с Решение
№ РТ-25/20.07.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС АЧДС № 9489 от 25.04.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 03.05.2018 г., том XXVI, акт № 113,
вх. регистър № 10732, дело № 5521 участника ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ДИЛОВ,
ЕГН ХХХХХХХХХХ с окончателна продажна цена в размер на 77 000 лв. (седемдесет и седем хиляди лева) без включен ДДС.
Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ДИЛОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ ЗА КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 9489 от 25.04.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 03.05.2018 г., том XXVI, акт № 113, вх. регистър № 10732, дело № 5521, представляващ сграда с идентификатор 10135.2566.208.1 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, шест, точка, две, нула, осем, точка, едно/ със застроена площ 68 /шестдесет и осем/ кв.м., представляваща бунгало "Буна Траката", конструкция: дървена; етажност: 1 /един/ етаж; година на построяване: 2003 г., предназначение: жилищна сграда – еднофамилна и сграда с идентификатор 10135.2566.208.2 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, шест, точка, две, нула, осем, точка, две/ със застроена площ 3 /три/ кв.м., конструкция: дървена; етажност: 1/един/ етаж; година на построяване: 2003 г., предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; разположени в поземлен имот с идентификатор 10135.2566.208; находящ се в област Варна, община Варна, град Варна, район Приморски, местност "Траката",
с окончателна продажна цена в размер на 77 000 лв. (седемдесет и седем хиляди лева).
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила и връчване на настоящата заповед ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ДИЛОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ  следва да внесе:
2.1. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на
64 420 лв. (шестдесет и четири хиляди четиристотин и двадесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 77 000 лв. (седемдесет и седем хиляди лева)  и внесения депозит за участие в търга в размер на
12 580 лв. (дванадесет хиляди петстотин и осемдесет лева). Депозитът в размер на 12580 лв. е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 с преводно нареждане  № ОРН2408180000042 от 24.08.2018 г., издадено от банка “ДСК” АД.
На основание съгласно чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ не се начислява ДДС.
2.2. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на 1 540 лв. (хиляда петстотин и четиридесет лева), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на 308 лв. (триста и осем лева), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по банкова сметка IBAN:  BG49 CECB 9790 8462 1500 00 , вид на плащане 442500,
при  „Централна Кооперативна Банка“ АД  клон гр. Варна, сумата в размер на
2002 лв. (две хиляди и два лева), представляваща местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,60 %.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията –
гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ДИЛОВ,
ЕГН ХХХХХХХХХХ - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009 г.
с рег. №763(9)/10.11.2009 г.
  СТОЯН ПАСЕВ   / П /                            
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА  / П /
    Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 ОКТОМВРИ 2018 г.

РД-18-2400-185(7) от 03.10.2018 г.
ДО
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ  ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ВАРНА КЪМ
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ЕИК 0006950890079
ДО
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ „ЧЕРНОМОРСКА ВАКАНЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 204890373
ДО
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ „СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ“
ДО
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ „ТПК НА ИНВАЛИДИТЕ „РОДИНА““, ЕИК 000070792
УВЕДОМЛЕНИЕ
            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,        
В Областна администрация Варна е подадено искане с наш вх. № РД-18-2400-185-(6) от 25.09.2018 г., от Вас и/или Ваши представители, с което се иска от областния управител на област Варна да предприеме определени действия по компетентност.
Уведомявам Ви, че формата на подаденото от Вас искане не отговаря на нормативните изисквания по чл. 29, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Предвид изложеното и на основания чл. 30 от АПК, в 3 /три/ дневен срок следва да отстраните недостатъците във Вашето искане и потвърдите същото, спазвайки изискванията на чл. 29 от АПК, като при неспазване на посочения срок, производството ще се прекрати.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.

СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 02 ОКТОМВРИ 2018 г.

РД-15-9400-1304(6)
02.10.2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Петко Димитров Иванов, че във връзка с депозираната от него в Областна администрация Варна молба с вх. № РД-15-9400-1304/21.12.2015г., с отправено в нея искане за придобиване на право на собственост върху имот – частна държавна собственост, находящ се в град Варна, ул. „Девня“ № 11, ет. 2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.65.11.1.4 (апартамент № 4) със застроена площ 51,15 кв.м., ведно с изба № 4 с площ 16,32 кв.м. и таванско помещение № 4 с площ 26,15 кв.м., както и 20,3130 %  идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 8958/13.11.1915г. (по – рано съставен акт № 5685/10.05.2005г.), е издадена заповед № РД-18-7706-182/04.09.2018г. на областния управител на област с административен център Варна за оставяне без разглеждане на молба с вх. № РД-15-9400-1304/21.12.2015г. и за прекратяване на образуваното административно производство.
Заповед № РД-18-7706-182/04.09.2018г. на областния управител на област с административен център Варна е изпратена на Петко Димитров Иванов на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същата е върната като непотърсена, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02U8G3 D на „Български пощи“ ЕАД.
Петко Димитров Иванов може да получи заповед № РД-18-7706-182/04.09.2018г. на областния управител на област с административен център Варна в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

АНКЕТНО ПРУЧВАНЕ- 07 СЕПТЕМВРИ 2018 г.

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА
УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Предлагаме на Вашето внимание анкета за проучване на потребностите Ви от работна сила. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от Вас кадри. Проучването се осъществява чрез ръководената от областния управител Комисия по заетост към областния съвет за развитие на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта и ще се извършва два пъти в годината. Информацията от проучването на областно ниво ще се обобщава от експертен екип от представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови, отраслови и др. организации. Резултатите от анкетата ще помогнат за определяне приоритетите на областната политика по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение, в съответствие с областната стратегия и общинските планове за развитие.
Вашите отговори са важни за всички нас, тъй като въз основа на събраната емпирична информация ще се извършва регулярен анализ на потребностите на бизнеса от работна сила с определени знания, умения и компетентности. Анализът на обобщените на национално ниво резултати от 28-те области ще послужат за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса.
Разчитаме на Вашата ангажираност за реално и коректно отразяване на Вашите мнения, настоящи и бъдещи потребности от работна сила.
Анкетата можете да попълните от официалната интернет страница на Агенция по заетостта: Тук
Линкът към нея ще е активен до 17 септември 2018 година:
Предварително Ви благодарим за разбирането и за Вашето съдействие!

ЗАПОВЕД - 05 СЕПТЕМВРИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РИ – 18 – 8500 – 35  
Варна   05.09.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № РД-18-7706-151/18.07.2018 г. на областния управител на област Варна е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7839 от 07.06.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 17.06.2011 г., том XXXVII, акт № 75, вх. регистър № 12973, дело № 7583, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3513.267.10.3 /едно нула едно три пет точка три пет едно три точка две шест седем точка едно нула точка три/, със застроена площ 87.39 /осемдесет и седем цяло тридесет и девет стотни/ кв.м., състоящ се от две спални, дневна, кухня, антре, баня, тоалет, перално помещение и тераси, ведно с прилежащо избено помещение №9 /девет/ с площ 10.10 /десет цяло и десет стотни/ кв.м., както и 6.9258 % /шест цяло девет хиляди двеста петдесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху дворното място; конструкция: монолитна, етажност: 6 /шест/ етажа, година на строеж: 1982 г.; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3513.267.10.4, под обекта: 10135.3513.267.10.1, над обекта: 10135.3513.26.10.5, 10135.3513.267.10.6; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Младост“, ул."Топола" № 17, ет. 2, ап. 3.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305012359 от 06.07.2018 г., издадено от дирекция „МД“ при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в  Акт за частна държавна собственост № 7839 от 07.06.2011 г., е в размер на 71 960.60 лв. (седемдесет и една хиляди деветстотин и шестдесет лева и шестдесет стотинки).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от 29.08.2018 г., утвърден от областния управител на област Варна, съгласно който, Комисията в състав, определен със  Заповед № РД-18-7706-151/18.07.2018 г. на областния управител на област Варна, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 7839 от 07.06.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 17.06.2011 г., том XXXVII, акт № 75, вх. регистър № 12973, дело № 7583 участника ГРЕТА СТЕФАНОВА МИТОВА, ЕГН ХХХХХХХХХХ с окончателна продажна цена в размер на 93 100 лв. (деветдесет и три хиляди и сто лева) върху която не се дължи ДДС, на основание чл. 45, ал.3 от ЗДДС.  
Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ГРЕТА СТЕФАНОВА МИТОВА, ЕГН ХХХХХХХХХХ
ЗА
КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7839 от 07.06.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 17.06.2011 г., том XXXVII, акт № 75, вх. регистър № 12973, дело № 7583, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3513.267.10.3 /едно нула едно три пет точка три пет едно три точка две шест седем точка едно нула точка три/, със застроена площ 87.39 /осемдесет и седем цяло тридесет и девет стотни/ кв.м., състоящ се от две спални, дневна, кухня, антре, баня, тоалет, перално помещение и тераси, ведно с прилежащо избено помещение №9 /девет/ с площ 10.10 /десет цяло и десет стотни/ кв.м., както и 6.9258 % /шест цяло девет хиляди двеста петдесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху дворното място; конструкция: монолитна, етажност: 6 /шест/ етажа, година на строеж: 1982 г.; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3513.267.10.4, под обекта: 10135.3513.267.10.1, над обекта: 10135.3513.26.10.5, 10135.3513.267.10.6; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Младост“, ул."Топола" № 17, ет. 2, ап. 3, с окончателна продажна цена в размер на
93 100 лв. (деветдесет и три хиляди и сто лева) върху която не се дължи ДДС, на основание чл. 45, ал.3 от ЗДДС.
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от връчване на настоящата заповед,
ГРЕТА СТЕФАНОВА МИТОВА, ЕГН ХХХХХХХХХХ  следва да внесе:
2.1. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
77 100 лв. (седемдесет и седем хиляди и сто лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 93 100 лв. и внесения депозит за участие в търга в размер на 16 000 лв. (шестнадесет хиляди лева), внесен в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с IBAN: BG85 CECB 9790 33H4 2649 00  при „ЦКБ“ АД  с преводно нареждане  от 21.08.2018 г. от „БАНКА ДСК“ ЕАД.
2.2. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
1 862 лв. (хиляда осемстотин шестдесет и два лева), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
372.40 лв. (триста седемдесет и два лева и четиридесет стотинки), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по банкова сметка IBAN:  BG49 CECB 9790 8462 1500 00 , вид на плащане 442500,
при  „Централна Кооперативна Банка“ АД  клон гр. Варна, сумата в размер на
2 420.60 лв. (две хиляди четиристотин и двадесет лева и шестдесет стотинки), представляваща местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,60 %.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията –
гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: ГРЕТА СТЕФАНОВА МИТОВА,
ЕГН ХХХХХХХХХХ - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009 г.
с рег. №763(9)/10.11.2009 г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
     Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 05 СЕПТЕМВРИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РИ – 18 – 8500 – 36
Варна  05.09.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № РД-18-7706-152/18.07.2018 г. на областния управител на област Варна е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7889 от 22.07.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 19.08.2011 г., том LII, акт № 170, вх. регистър № 18383, дело № 11184, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2555.49.2.15 /едно нула едно три пет точка две пет пет пет точка четири девет точка две точка едно пет/, със застроена площ 55.18 /петдесет и пет цяло и осемнадесет стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с ниша, спалня, килер, баня-тоалет и  балкон, ведно с прилежаща изба №42 /четиридесет и две/ на първо ниво с площ 3,35 /три цяло и тридесет и пет стотни/  кв.м., както и 0,6613% /нула цяло шест хиляди шестстотин и тринадесет процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята;  конструкция: ППП; етажност: 16 /шестнадесет/ етажа; година на строеж:1978 г.; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2555.49.2.14, 10135.2555.49.2.16, под обекта: 10135.2555.49.2.8, над обекта: 10135.2555.49.2.22; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Приморски“, ул."Студентска", бл.12, вх.А, ет.3, ап.15.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305012255 от 05.07.2018 г., издадено от дирекция „МД“ при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в  Акт за частна държавна собственост № 7889 от 22.07.2011 г., е в размер на 39 866.20 лв. (тридесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и двадесет стотинки).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от 29.08.2018 г., утвърден от областния управител на област Варна, съгласно който, Комисията в състав, определен със  Заповед № РД-18-7706-152/18.07.2018 г. на областния управител на област Варна, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 7889 от 22.07.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 19.08.2011 г., том LII, акт № 170, вх. регистър № 18383, дело № 11184  участника КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ  с окончателна продажна цена в размер на
65 370 лв. (шестдесет и пет хиляди триста и седемдесет лева) върху която не се дължи ДДС, на основание чл. 45, ал.3 от ЗДДС.  
Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ
ЗА
КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7889 от 22.07.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 19.08.2011 г., том LII, акт № 170, вх. регистър № 18383, дело № 11184, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2555.49.2.15 /едно нула едно три пет точка две пет пет пет точка четири девет точка две точка едно пет/, със застроена площ 55.18 /петдесет и пет цяло и осемнадесет стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с ниша, спалня, килер, баня-тоалет и  балкон, ведно с прилежаща изба №42 /четиридесет и две/ на първо ниво с площ 3,35 /три цяло и тридесет и пет стотни/  кв.м., както и 0,6613% /нула цяло шест хиляди шестстотин и тринадесет процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята;  конструкция: ППП; етажност: 16 /шестнадесет/ етажа; година на строеж:1978 г.; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2555.49.2.14, 10135.2555.49.2.16, под обекта: 10135.2555.49.2.8, над обекта: 10135.2555.49.2.22; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Приморски“, ул."Студентска", бл.12, вх.А, ет.3, ап.15,
с окончателна продажна цена в размер на 65 370 лв. (шестдесет и пет хиляди триста и седемдесет лева) върху която не се дължи ДДС, на основание чл. 45, ал.3 от ЗДДС.
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от връчване на настоящата заповед,
КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ  следва да внесе:
2.1. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
56 570 лв. (петдесет и шест хиляди петстотин и седемдесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 65 370 лв. и внесения депозит за участие в търга в размер на 8 800 лв., внесен в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с IBAN: BG85 CECB 9790 33H4 2649 00  при „ЦКБ“ АД  с преводно нареждане  от 27.08.2018 г. от „Уникредит Булбанк“.
2.2. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
1 307.40 лв. (хиляда триста и седем лева и четиридесет стотинки), представляваща
2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
261.48 лв. (двеста шестдесет и един лева и четиридесет и осем стотинки), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по банкова сметка IBAN:  BG49 CECB 9790 8462 1500 00 , вид на плащане 442500,
при  „Централна Кооперативна Банка“ АД  клон гр. Варна, сумата в размер на
1 699.62 лв. (хиляда шестстотин деветдесет и девет лева и шестдесет и две стотинки), представляваща местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,60 %.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията –
гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009 г.
с рег. №763(9)/10.11.2009 г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
    Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 05 СЕПТЕМВРИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РИ – 18 – 8500 – 34
Варна   05.09.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № РД-18-7706-150/18.07.2018 г. на областния управител на област Варна е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/
№ 7974 от 04.10.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 17.10.2011 г., том LXVI, акт № 26, вх. регистър № 29164, дело № 14000, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2554.102.3.46 /едно нула едно три пет точка две пет пет четири точка едно нула две точка три точка четири шест/, със застроена площ 79.55 /седемдесет и девет цяло петдесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от три стаи, кухня, баня, тоалет, коридор и два балкона, ведно с избено помещение с площ от 6.38 /шест цяло тридесет и осем стотни/ кв.м., както и 2,2428 % /две цяло две хиляди четиристотин двадесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; конструкция: панелна, етажност: 6 /шест/ етажа, година на строеж: 1974 г.; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2554.102.3.45, под обекта: 10135.2554.102.3.43, над обекта: 10135.2554.102.3.49; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Приморски“, ул. "Евлоги Георгиев" бл.20 А, вход 3, етаж 5, ап. 53.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305012364 от 06.07.2018 г., издадено от дирекция „МД“ при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в  АЧДС № 7974 от 04.10.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 17.10.2011 г., том LXVI, акт № 26, вх. регистър № 29164, дело № 14000, е в размер на 48 115.50 лв. (четиридесет и осем хиляди сто и петнадесет лева и петдесет стотинки).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от 28.08.2018 г., утвърден от областния управител на област Варна, съгласно който, Комисията в състав, определен със  Заповед № РД-18-7706-150/18.07.2018 г. на областния управител на област Варна, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 7974 от 04.10.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 17.10.2011 г., том LXVI, акт № 26, вх. регистър № 29164, дело № 14000 участника КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ с окончателна продажна цена в размер на
90 500 лв. (деветдесет хиляди и петстотин лева) върху която не се дължи ДДС, на основание чл. 45, ал.3 от ЗДДС.
Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ
ЗА
КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7974 от 04.10.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 17.10.2011 г., том LXVI, акт № 26, вх. регистър № 29164, дело № 14000, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2554.102.3.46 /едно нула едно три пет точка две пет пет четири точка едно нула две точка три точка четири шест/, със застроена площ 79.55 /седемдесет и девет цяло петдесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от три стаи, кухня, баня, тоалет, коридор и два балкона, ведно с избено помещение с площ от 6.38 /шест цяло тридесет и осем стотни/ кв.м., както и 2,2428 % /две цяло две хиляди четиристотин двадесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; конструкция: панелна, етажност: 6 /шест/ етажа, година на строеж: 1974 г.; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2554.102.3.45, под обекта: 10135.2554.102.3.43, над обекта: 10135.2554.102.3.49; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Приморски“, ул. "Евлоги Георгиев" бл.20 А, вход 3, етаж 5, ап. 53,  с окончателна продажна цена в размер на 90 500 лв. (деветдесет хиляди и петстотин лева) върху която не се дължи ДДС, на основание чл. 45, ал.3 от ЗДДС.
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед,
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ  следва да внесе:
2.1. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
79 900 лв. (седемдесет и девет хиляди и деветстотин лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 90 500 лв. и внесения депозит за участие в търга в размер на 10 600 лв. (десет хиляди и шестстотин лева), внесен в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с IBAN: BG85 CECB 9790 33H4 2649 00  при „ЦКБ“ АД  с преводно нареждане  от 17.08.2018 г. от „ЦКБ“ АД.
2.2. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
1 810 лв. (хиляда осемстотин и десет лева), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
362 лв. (триста шестдесет и два лева), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по банкова сметка IBAN:  BG49 CECB 9790 8462 1500 00 , вид на плащане 442500,
при  „Централна Кооперативна Банка“ АД  клон гр. Варна, сумата в размер на
2 353 лв. (две хиляди триста петдесет и три лева), представляваща местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,60 %.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията –
гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ,
ЕГН ХХХХХХХХХХ - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009 г.
с рег. №763(9)/10.11.2009 г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
    Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 05 СЕПТЕМВРИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РИ – 18 – 8500 – 37
Варна   05.09.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № РД-18-7706-153/18.07.2018 г. на областния управител на област Варна е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8049 от 30.11.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 08.12.2011 г., том LXXIX, акт
№ 129, вх. регистър № 28069, дело № 16896, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, е актуван недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.58.1.2 /едно нула едно три пет точка едно пет нула седем точка пет осем точка едно точка две/, представляващ апартамент 2/две/, със застроена площ 51.17 /петдесет и едно цяло и седемнадесет стотни/ кв.м., разположен на втори етаж в сграда - конструкция: полумасивна, етажност: 3 /три/ етажа, година на строеж: преди 1930 г.; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1507.58.1.1, под обекта: 10135.1507.58.1.4, 10135.1507.58.1.3, над обекта: няма; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Одесос“, ул."Драган Цанков" № 23, ет. 2, ап.2.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305012252 от 05.07.2018 г., издадено от дирекция „МД“ при община Варна, данъчната оценка на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.58.1.2 е в размер на 17 618.10 лв. (седемнадесет хиляди шестстотин и осемнадесет лева и десет стотинки).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от 30.08.2018 г., утвърден от областния управител на област Варна, съгласно който, Комисията в състав, определен със  Заповед № РД-18-7706-153/18.07.2018 г. на областния управител на област Варна, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 8049 от 30.11.2011 г., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.58.1.2 /едно нула едно три пет точка едно пет нула седем точка пет осем точка едно точка две/, представляващ апартамент 2/две/, със застроена площ 51.17 /петдесет и едно цяло и седемнадесет стотни/ кв.м., разположен на втори етаж в сграда - конструкция: полумасивна, етажност: 3 /три/ етажа, година на строеж: преди 1930 г.; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1507.58.1.1, под обекта: 10135.1507.58.1.4, 10135.1507.58.1.3, над обекта: няма; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Одесос“, ул."Драган Цанков" № 23, ет. 2, ап.2  участника АННА РАДОСВЕТОВА ТОРОМАНОВА-САВОВА, ЕГН ХХХХХХХХХХ  с окончателна продажна цена в размер на 37 550 лв. (тридесет и седем хиляди петстотин и петдесет лева) върху която не се дължи ДДС, на основание чл. 45, ал.3 от ЗДДС.  
Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ АННА РАДОСВЕТОВА ТОРОМАНОВА-САВОВА,
ЕГН ХХХХХХХХХХ ЗА
КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8049 от 30.11.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 08.12.2011 г., том LXXIX, акт № 129, вх. регистър № 28069, дело № 16896, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.58.1.2 /едно нула едно три пет точка едно пет нула седем точка пет осем точка едно точка две/, представляващ апартамент 2/две/, със застроена площ 51.17 /петдесет и едно цяло и седемнадесет стотни/ кв.м., разположен на втори етаж в сграда - конструкция: полумасивна, етажност: 3 /три/ етажа, година на строеж: преди 1930 г.; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1507.58.1.1, под обекта: 10135.1507.58.1.4, 10135.1507.58.1.3, над обекта: няма; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Одесос“, ул."Драган Цанков"
№ 23, ет. 2, ап.2, ет.3, ап.15, с окончателна продажна цена в размер на
37 550 лв. (тридесет и седем хиляди петстотин и петдесет лева) върху която не се дължи ДДС, на основание чл. 45, ал.3 от ЗДДС.
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от връчване на настоящата заповед,
АННА РАДОСВЕТОВА ТОРОМАНОВА-САВОВА, ЕГН ХХХХХХХХХХ  следва да внесе:
2.1. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
33 550 лв. (тридесет и три хиляди петстотин и петдесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 37 550 лв. и внесения депозит за участие в търга в размер на 4 000 лв., внесен в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с IBAN: BG85 CECB 9790 33H4 2649 00  при „ЦКБ“ АД  с преводно нареждане  от 21.08.2018 г. от „ЦКБ“ АД.
2.2. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
751 лв. (седемстотин петдесет и един лева), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в рамер на
150.20 лв. (сто и петдесет лева и двадесет стотинки), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по банкова сметка IBAN:  BG49 CECB 9790 8462 1500 00 , вид на плащане 442500,
при  „Централна Кооперативна Банка“ АД  клон гр. Варна, сумата в размер на
976.30 лв. (деветстотин седемдесет и шест лева и тридесет стотинки), представляваща местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,60 %.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията –
гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: АННА РАДОСВЕТОВА ТОРОМАНОВА-САВОВА, ЕГН ХХХХХХХХХХ - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009 г.
с рег. №763(9)/10.11.2009 г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
    Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 03 СЕПТЕМВРИ 2018 г.

ЗАПОВЕД N:РД-18-7706-179 от 31.08.2018г. - Относно възникнало огнище на Африканска чума по свинете на територията на област Варна.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 АВГУСТ 2018 г.

РД-16-1004-6(13)/31.08.2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Галина Йорданова Георгиева, че във връзка с образуваната в Областна администрация Варна преписка с № РД-16-1004-6(1)/29.08.2016г., е уведомена с писмо с изх. с № РД-16-1004-6(12)/25.06.2018г. със следното съдържание:
„УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,
Със споразумение от 04.05.2007г., сключено между Областна администрация Варна и Янка Пасева Вълчева недвижим имот, находящ се в град Варна, ул. „Мара Гидик“ № 13, представляващ сграда с идентификатор 120135.5505.232.1 с площ 62 кв.м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.5505.232 с площ 185 кв.м., подробно описан в акт за частна държавна собственост № 7898/04.08.2011г., е предоставен за ползване на Янка Вълчева за неопределен срок.
Видно от удостоверение за наследници с изх. № АУ050969ВН_003АС/04.06.2018г., издадено от район „Аспарухово“ при Община Варна, Янка Вълчева е починала на 17.06.2015г. и е оставила Вас, като единствен наследник.
Моля, в 30-дневен срок да освободите имота и в посочения срок да се свържете със служител на Областна администрация Варна за извършване на приемо – предаването на имота. Служител за контакти в Областна администрация Варна: Димитричка Москова – главен експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, тел. 052/688-310 и 0887/666-891.
В случай на неизпълнение на указания срок, на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост ще бъдат предприети действия за изземването на имота.“
Видно от известия за доставяне № R PS 9000 02RYJE E и № R PS 9000 02RY3K 4 на „Български пощи“ ЕАД писмото е върнато с нанесени отметки за пратката: „Непознат“ и „Непотърсена“.
Галина Йорданова Георгиева може да получи писмо с изх. № РД-16-1004-6(12)/25.06.2018г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 31 АВГУСТ 2018 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-18-8500-32/31.08.2018г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към преписка с № РД-18-5300-22/27.06.2018г., образувана по писмо от главния директор на Държавно предприятие (ДП) „Транспортно строителство и възстановяване“ („ТСВ“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. А, ет. 5, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.14 (апартамент № 14),
УСТАНОВИХ:
С Решение № РД-16/21.06.2018г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. А, ет. 5, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.14 (апартамент № 14), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 97,77 кв.м., състоящ се от входно антре, кухня, три стаи, баня - тоалет и дрешник; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; находящ се на пети жилищен етаж в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552; ведно с изба № 14 с площ 6,38 кв.м.; ведно с 2,3579 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.1.13 и 72709.515.552.1.15, под обекта: 72709.515.552.1.11, над обекта: няма; при граници на изба № 14: изба № 13; двор; изба № 15; изба № 15 и коридор, описан в акт за частна държавна собственост № 9090/30.06.2016г. Имотът е с предоставени права за управление на ДП „ТСВ“.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 01.08.2018г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен в решение № РД-16/21.06.2018г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Йордан Живков Желев (заявление с вх. № 2138/24.07.2018г.).
С писмо изх. № 2231/17.08.2018г. (регистрирано в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № РД-18-5300-22(1)/20.08.2018г.) главният директор на ДП „ТСВ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ЙОРДАН ЖИВКОВ ЖЕЛЕВ за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ПК 9024, ул. „Крайезерна“ № 100 (сто), вх. А, ет. 5 (пет), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.14 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две, точка, едно, точка, едно, четири) (апартамент № 14 (четиринадесет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 97,77 кв.м. (деветдесет и седем цяло седемдесет и седем стотни квадратни метра), състоящ се от входно антре, кухня, три стаи, баня - тоалет, и дрешник; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); находящ се на пети жилищен етаж в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две); ведно с изба № 14 (четиринадесет) с площ 6,38 кв.м. (шест цяло тридесет и осем стотни квадратни метра); ведно с 2,3579 % (две, запетая, три, пет, седем, девет процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.1.13 и 72709.515.552.1.15, под обекта: 72709.515.552.1.11, над обекта: няма; при граници на изба № 14 (четиринадесет): изба № 13; двор; изба № 15; изба № 15 и коридор, описан в акт за частна държавна собственост № 9090/30.06.2016г.
2. ЙОРДАН ЖИВКОВ ЖЕЛЕВ да внесе следните суми:
2.1. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД - София, клон Запад сумата в размер на 28 390,00 лв. (двадесет и осем хиляди триста и деветдесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 35 470,00 лв. (тридесет и пет хиляди четиристотин и седемдесет лева) (без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 7 080,00 лв. (седем хиляди и осемдесет лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 7 080,00 лв. (седем хиляди и осемдесет лева) е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД с преводно нареждане от 09.07.2018г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305012347/09.07.2018г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна стойността на имота е в размер на 7 374,60 лв. (седем хиляди триста седемдесет и четири лева и шестдесет стотинки).
2.2. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 709,40лв. (седемстотин и девет лева и четиридесет стотинки) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.3. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 141,88 лв. (сто четиридесет и един лева и осемдесет и осем стотинки) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.4. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,6% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет–Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна) в размер на 922,22 лв. (деветстотин двадесет и два лева и двадесет и две стотинки) да се внесат в приход на дирекция „Местни данъци” при община Варна по IBAN BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ“ АД клон гр. Варна.
2.5. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и писмо с изх. № 2231/17.08.2018г. от главния директор на ДП „ТСВ“ не се дължи.
Сумите по т. 2 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Йордан Живков Желев.
Изпълнението на заповедта възлагам на експерт в Дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна. Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Йордан Живков Желев (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 9090/30.06.2016г. и деловодството за сведение и изпълнение. Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, главния директор на ДП „ТСВ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1271, ул. „Кирил Благоев“ № 14 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Главен счетоводител
на Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 31 АВГУСТ 2018 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-18-8500-31/31.08.2018г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към преписка с № РД-18-5300-22/27.06.2018г., образувана по писмо от главния директор на Държавно предприятие (ДП) „Транспортно строителство и възстановяване“ („ТСВ“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. А, ет. 5, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.13 (апартамент № 13),
УСТАНОВИХ:
С Решение № РТ-15/20.06.2018г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. А, ет. 5, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.13 (апартамент № 13), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 80,41 кв.м., състоящ се от входно антре, кухня с трапезария, две стаи, баня – тоалет и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; находящ се на пети жилищен етаж в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552; ведно с изба № 3 с площ 15,04 кв.м.; ведно с 1,9703 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.1.14, под обекта: 72709.515.552.1.10, над обекта: няма; при граници на изба № 3: изба № 2; двор; двор; мази от втори вход и изба № 4, описан в акт за частна държавна собственост № 9089/30.06.2016г. Имотът е с предоставени права за управление на ДП „ТСВ“.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 01.08.2018г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен в решение № РТ-15/20.06.2018г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Георги Стоянов Георгиев (заявление с вх. № 2137/24.07.2018г.).
С писмо изх. № 2230/17.08.2018г. (регистрирано в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № РД-18-5300-22(2)/20.08.2018г.) главният директор на ДП „ТСВ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ПК 9024, ул. „Крайезерна“ № 100 (сто), вх. А, ет. 5 (пет), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.13 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две, точка, едно, точка, едно, три) (апартамент № 13 (тринадесет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 80,41 кв.м. (осемдесет цяло и четиридесет и една стотни квадратни метра), състоящ се от входно антре, кухня с трапезария, две стаи, баня – тоалет и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); находящ се на пети жилищен етаж в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две); ведно с изба № 3 (три) с площ 15,04 кв.м. (петнадесет цяло и четири стотни квадратни метра); ведно с 1,9703 % (едно, запетая, девет, седем, нула, три процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.1.14, под обекта: 72709.515.552.1.10, над обекта: няма; при граници на изба № 3 (три): изба № 2; двор; двор; мази от втори вход и изба № 4, описан в акт за частна държавна собственост № 9089/30.06.2016г.
2. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ да внесе следните суми:
2.1. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД - София, клон Запад сумата в размер на 24 580 лв. (двадесет и четири хиляди петстотин и осемдесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 30 700,00 лв. (тридесет хиляди и седемстотин лева) (без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 6 120 лв. (шест хиляди сто и двадесет лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 6 120 лв. (шест хиляди сто и двадесет лева) е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД с платежно нареждане от 03.07.2018г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305012346/09.07.2018г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна стойността на имота е в размер на 6 282,50 лв. (шест хиляди двеста осемдесет и два лева и петдесет стотинки).
2.2. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 614,00 лв. (шестстотин и четиринадесет лева) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.3. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 122,80 лв. (сто двадесет и два лева и осемдесет стотинки) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.4. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,6% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет–Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна) в размер на 798,20 лв. (седемстотин деветдесет и осем лева и двадесет стотинки) да се внесат в приход на дирекция „Местни данъци” при община Варна по IBAN BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ“ АД клон гр. Варна.
2.5. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и писмо с изх. № 2230/17.08.2018г. от главния директор на ДП „ТСВ“ не се дължи.
Сумите по т. 2 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Георги Стоянов Георгиев.
Изпълнението на заповедта възлагам на експерт в Дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна. Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра. Еднообразните екземпляри да се връчат на Георги Стоянов Георгиев (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 9089/30.06.2016г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, главния директор на ДП „ТСВ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1271, ул. „Кирил Благоев“ № 14 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна
ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Главен счетоводител
на Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 31 АВГУСТ 2018 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-18-8500-33/31.08.2018г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към преписка с № РД-18-5300-22/27.06.2018г., образувана по писмо от главния директор на Държавно предприятие (ДП) „Транспортно строителство и възстановяване“ („ТСВ“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. А, ет. 3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.8 (апартамент № 8),
УСТАНОВИХ:
С Решение № РТ-19/21.06.2018г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. А, ет. 3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.8 (апартамент № 8), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 48,89 кв.м., състоящ се от входно антре, кухня, стая, баня – тоалет и дрешник; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; находящ се на трети жилищен етаж в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552; ведно с изба № 10 с площ 21,42 кв.м.; ведно с 1,4291 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.1.7 и 72709.515.552.1.9, под обекта: 72709.515.552.1.5, над обекта: 72709.515.552.1.11; при граници на изба № 10: изба № 11; коридор; изба № 9 и двор, описан в акт за частна държавна собственост № 9086/30.06.2016г. Имотът е с предоставени права за управление на ДП „ТСВ“.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 01.08.2018г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен в решение № РТ-19/21.06.2018г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Донка Славчева Коева (заявление с вх. № 2136/24.07.2018г.).
С писмо изх. № 2229/17.08.2018г. (регистрирано в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № РД-18-5300-22(3)/20.08.2018г.) главният директор на ДП „ТСВ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ДОНКА СЛАВЧЕВА КОЕВА за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ПК 9024, ул. „Крайезерна“ № 100 (сто), вх. А, ет. 3 (три), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.8 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две, точка, едно, точка, осем) (апартамент № 8 (осем), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 48,89 кв.м. (четиридесет и осем цяло осемдесет и девет стотни квадратни метра), състоящ се от входно антре, кухня, стая, баня – тоалет и дрешник; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); находящ се на трети жилищен етаж в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две); ведно с изба № 10 (десет) с площ 21,42 кв.м. (двадесет и едно цяло и четиридесет и две стотни квадратни метра); ведно с 1,4291 % (едно, запетая, четири, две, девет, едно процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.1.7 и 72709.515.552.1.9, под обекта: 72709.515.552.1.5, над обекта: 72709.515.552.1.11; при граници на изба № 10 (десет): изба № 11; коридор; изба № 9 и двор, описан в акт за частна държавна собственост № 9086/30.06.2016г.
2. ДОНКА СЛАВЧЕВА КОЕВА да внесе следните суми:
2.1. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД - София, клон Запад сумата в размер на 15 410,00 лв. (петнадесет хиляди четиристотин и десет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 19 250,00 лв. (деветнадесет хиляди двеста и петдесет лева) (без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 3 840 лв. (три хиляди осемстотин и четиридесет лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 3 840 лв. (три хиляди осемстотин и четиридесет лева) е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД с преводно нареждане от 05.07.2018г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305012341/09.07.2018г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна стойността на имота е в размер на 4 312,30 лв. (четири хиляди триста и дванадесет лева и тридесет стотинки).
2.2. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 385,00 лв. (триста осемдесет и пет лева) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.3. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 77,00 лв. (седемдесет и седем лева) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.4. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,6% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет–Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна) в размер на 500,50 лв. (петстотин лева и петдесет стотинки) да се внесат в приход на дирекция „Местни данъци” при община Варна по IBAN BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ“ АД клон гр. Варна.
2.5. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и писмо с изх. № 2229/17.08.2018г. от главния директор на ДП „ТСВ“ не се дължи.
Сумите по т. 2 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Донка Славчева Коева.
Изпълнението на заповедта възлагам на експерт в Дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна. Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Донка Славчева Коева (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 9086/30.06.2016г. и деловодството за сведение и изпълнение. Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, главния директор на ДП „ТСВ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1271, ул. „Кирил Благоев“ № 14 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Главен счетоводител
на Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 31 АВГУСТ 2018 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-18-8500-30/30.08.2018г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към преписка с № РД-18-5300-24/02.07.2018г., образувана по писмо от главния директор на Държавно предприятие (ДП) „Транспортно строителство и възстановяване“ („ТСВ“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. В, ет. 5, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.45 (апартамент № 45),
УСТАНОВИХ:
С Решение № РТ-18/21.06.2018г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. В, ет. 5, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.45 (апартамент № 45), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 106,46 кв.м., състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, четири стаи, баня - тоалет, баня – тоалет и балкон; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; находящ се на пети жилищен етаж в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552; ведно с изба № 39 с площ 9,27 кв.м.; ведно с 2,5572 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.3.44, под обекта: 72709.515.552.3.42, над обекта: няма; при граници на изба № 39: изба № 40; изба № 38, коридор и двор, описан в акт за частна държавна собственост № 9108/30.06.2016г. Имотът е с предоставени права за управление на ДП „ТСВ“.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 02.08.2018г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен в решение № РТ-18/21.06.2018г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Анастасия Иванова Георгиева (заявление с вх. № 2163/25.07.2018г.).
С писмо изх. № 2234/17.08.2018г. (регистрирано в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № РД-18-5300-24(3)/20.08.2018г.) главният директор на ДП „ТСВ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ПК 9024, ул. „Крайезерна“ № 100 (сто), вх. В, ет. 5 (пет), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.45 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две, точка, три, точка, четири, пет) (апартамент № 45 (четиридесет и пет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 106,46 кв.м. (сто и шест цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра), състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, четири стаи, баня - тоалет, баня – тоалет и балкон; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); находящ се на пети жилищен етаж в сграда № 3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две); ведно с изба № 39 (тридесет и девет) с площ 9,27 кв.м. (девет цяло и двадесет и седем стотни квадратни метра); ведно с 2,5572 % (две, запетая, пет, пет, седем, две процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.3.44, под обекта: 72709.515.552.3.42, над обекта: няма; при граници на изба № 39 (тридесет и девет): изба № 40; изба № 38, коридор и двор, описан в акт за частна държавна собственост № 9108/30.06.2016г.
2. АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА да внесе следните суми:
2.1. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД - София, клон Запад сумата в размер на 31 900 лв. (тридесет и една хиляди и деветстотин лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 39 860 лв. (тридесет и девет хиляди осемстотин и шестдесет лева) (без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 7 960 лв. (седем хиляди деветстотин и шестдесет лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 7 960 лв. (седем хиляди деветстотин и шестдесет лева) е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД с платежно нареждане от 02.07.2018г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305012351/09.07.2018г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна стойността на имота е в размер на 8 081,70 лв. (осем хиляди осемдесет и един лева и седемдесет стотинки).
2.2. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 797,20 лв. (седемстотин деветдесет и седем лева и двадесет стотинки) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.3. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 159,44 лв. (сто петдесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.4. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,6% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет–Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна) в размер на 1 036,36 лв. (хиляда тридесет и шест лева и тридесет и шест стотинки) да се внесат в приход на дирекция „Местни данъци” при община Варна по IBAN BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ“ АД клон гр. Варна.
2.5. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и писмо с изх. № 2234/17.08.2018г. от главния директор на ДП „ТСВ“ не се дължи.
Сумите по т. 2 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Анастасия Иванова Георгиева.
Изпълнението на заповедта възлагам на експерт в Дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Анастасия Иванова Георгиева (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 9108/30.06.2016г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, главния директор на ДП „ТСВ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1271, ул. „Кирил Благоев“ № 14 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Главен счетоводител
на Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 31 АВГУСТ 2018 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-18-8500-28/30.08.2018г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към преписка с № РД-18-5300-24/02.07.2018г., образувана по писмо от главния директор на Държавно предприятие (ДП) „Транспортно строителство и възстановяване“ („ТСВ“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. В, ет. 4, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.42 (апартамент № 42),
УСТАНОВИХ:
С Решение № РТ-20/21.06.2018г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. В, ет. 4, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.42 (апартамент № 42), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 130,90 кв.м., състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, пет стаи, баня - тоалет, баня – тоалет и дрешник; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; находящ се на четвърти жилищен етаж в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552; ведно с изба № 37 с площ 9,33 кв.м.; ведно с 3,3000 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.3.41, под обекта: 72709.515.552.3.39, над обекта: 72709.515.552.3.45; при граници на изба № 37: изба № 38, изба № 36, коридор и двор, описан в акт за частна държавна собственост № 9107/30.06.2016г. Имотът е с предоставени права за управление на ДП „ТСВ“.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 02.08.2018г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен в решение № РТ-20/21.06.2018г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Георги Иванов Иванов (заявление с вх. № 2164/25.07.2018г.).
С писмо изх. № 2233/17.08.2018г. (регистрирано в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № РД-18-5300-24(4)/20.08.2018г.) главният директор на ДП „ТСВ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ПК 9024, ул. „Крайезерна“ № 100 (сто), вх. В, ет. 4 (четири), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.42 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две, точка, три, точка, четири, две) (апартамент № 42 (четиридесет и две), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 130,90 кв.м. (сто и тридесет цяло и деветдесет стотни квадратни метра), състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, пет стаи, баня - тоалет, баня – тоалет и дрешник; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); находящ се на четвърти жилищен етаж в сграда № 3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две); ведно с изба № 37 (тридесет и седем) с площ 9,33 кв.м. (девет цяло и тридесет и три стотни квадратни метра); ведно с 3,3000 % (три, запетая, три, нула, нула, нула процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.3.41, под обекта: 72709.515.552.3.39, над обекта: 72709.515.552.3.45; при граници на изба № 37 (тридесет и седем): изба № 38, изба № 36, коридор и двор, описан в акт за частна държавна собственост № 9107/30.06.2016г.
2. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ да внесе следните суми:
2.1. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД - София, клон Запад сумата в размер на 41 380 лв. (четиридесет и една хиляди триста и осемдесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 51 700 лв. (петдесет и една хиляди и седемстотин лева) (без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 10 320 лв. (десет хиляди триста и двадесет лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 10 320 лв. (десет хиляди триста и двадесет лева) е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД с преводно нареждане от 02.07.2018г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305012350/09.07.2018г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна стойността на имота е в размер на 10 422,90 лв. (десет хиляди четиристотин двадесет и два лева и деветдесет стотинки).
2.2. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 1034,00 лв. (хиляда тридесет и четири лева) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.3. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 206,80 лв. (двеста и шест лева и осемдесет стотинки) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.4. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,6% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет–Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна) в размер на 1 344,20 лв. (хиляда триста четиридесет и четири лева и двадесет стотинки) да се внесат в приход на дирекция „Местни данъци” при община Варна по IBAN BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ“ АД клон гр. Варна.
2.5. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и писмо с изх. № 2233/17.08.2018г. от главния директор на ДП „ТСВ“ не се дължи.
Сумите по т. 2 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Георги Иванов Иванов.
Изпълнението на заповедта възлагам на експерт в Дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Георги Иванов Иванов (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 9107/30.06.2016г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, главния директор на ДП „ТСВ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1271, ул. „Кирил Благоев“ № 14 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Главен счетоводител
на Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 31 АВГУСТ 2018 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-18-8500-29/30.08.2018г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към преписка с № РД-18-5300-24/02.07.2018г., образувана по писмо от главния директор на Държавно предприятие (ДП) „Транспортно строителство и възстановяване“ („ТСВ“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. В, ет. 2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.36 (апартамент № 36),
УСТАНОВИХ:
С Решение № РТ-17/21.06.2018г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. В, ет. 2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.36 (апартамент № 36), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 130,90 кв.м., състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, пет стаи, баня - тоалет, баня – тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; находящ се на втори жилищен етаж в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552; ведно с изба № 42 с площ 6,63 кв.м.; ведно с 3,2747 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.3.35, под обекта: 72709.515.552.3.33, над обекта: 72709.515.552.3.39; при граници на изба № 42: изба № 43; изба № 41, коридор и двор, описан в акт за частна държавна собственост № 9103/30.06.2016г. Имотът е с предоставени права за управление на ДП „ТСВ“.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 02.08.2018г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен в решение № РТ-17/21.06.2018г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Дарина Панайотова Колева (заявление с вх. № 2162/25.07.2018г.).
С писмо изх. № 2232/17.08.2018г. (регистрирано в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № РД-18-5300-24(2)/20.08.2018г.) главният директор на ДП „ТСВ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ДАРИНА ПАНАЙОТОВА КОЛЕВА за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ПК 9024, ул. „Крайезерна“ № 100 (сто), вх. В, ет. 2 (две), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.36 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две, точка, три, точка, три, шест) (апартамент № 36 (тридесет и шест), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 130,90 кв.м. (сто и тридесет цяло и деветдесет стотни квадратни метра), състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, пет стаи, баня - тоалет, баня – тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); находящ се на втори жилищен етаж в сграда № 3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две); ведно с изба № 42 (четиридесет и две) с площ 6,63 кв.м. (шест цяло и шестдесет и три стотни квадратни метра); ведно с 3,2747 % (три, запетая, две, седем, четири, седем процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.3.35, под обекта: 72709.515.552.3.33, над обекта: 72709.515.552.3.39; при граници на изба № 42 (четиридесет и две): изба № 43; изба № 41, коридор и двор, описан в акт за частна държавна собственост № 9103/30.06.2016г.
2. ДАРИНА ПАНАЙОТОВА КОЛЕВА да внесе следните суми:
2.1. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД - София, клон Запад сумата в размер на 41 390 лв. (четиридесет и една хиляди триста и деветдесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 51 710,00 лв. (петдесет и една хиляди седемстотин и десет лева) (без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 10 320 лв. (десет хиляди триста и двадесет лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 10 320 лв. (десет хиляди триста и двадесет лева) е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД с преводно нареждане от 09.07.2018г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305012349/09.07.2018г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна стойността на имота е в размер на 10 359,70 лв. (десет хиляди триста петдесет и девет лева и седемдесет стотинки).
2.2. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 1034,20 лв. (хиляда тридесет и четири лева и двадесет стотинки) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.3. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 206,84 лв. (двеста и шест лева и осемдесет и четири стотинки) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.4. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,6% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет–Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна) в размер на 1 344,46 лв. (хиляда триста четиридесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки) да се внесат в приход на дирекция „Местни данъци” при община Варна по IBAN BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ“ АД клон гр. Варна.
2.5. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и писмо с изх. № 2232/17.08.2018г. от главния директор на ДП „ТСВ“ не се дължи.
Сумите по т. 2 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Дарина Панайотова Колева.
Изпълнението на заповедта възлагам на експерт в Дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Дарина Панайотова Колева (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 9103/30.06.2016г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, главния директор на ДП „ТСВ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1271, ул. „Кирил Благоев“ № 14 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Главен счетоводител на Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 29 АВГУСТ 2018 г.

Заповед за прекратяване на тръжна процедура - изх.N:РД-18-7706-175 от 29.08.2018г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 АВГУСТ 2018 г.

РД-18-9400-361(5)/
28.08.2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Деница Руменова Коцева, че с писмо с изх. № РД-18-9400-361(4)/30.07.2018г., което е адресирано с копие до нея, постъпилата в Областна администрация Варна молба с № РД-18-9400-361(4)/30.07.2018г. от Деница Коцева за учредяване право на строеж върху ПИ 10135.1508.16, ведно с документите по преписката е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на Община Варна.
Видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02SRHO G на „Български пощи“ ЕАД - Варна, писмо с изх. № РД-18-9400-361(4)/30.07.2018г. е върнато с нанесена отметка на пратката: „Непотърсена“. Деница Руменова Коцева може да получи оригинала на писмо с изх. № РД-18-9400-361(4)/30.07.2018г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 АВГУСТ 2018 г.

№ РД-15-9400-215(19)
27.08.2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Борис Георгиев Геров, че на основание чл. 5 а, ал. 1, т. 1 от Закона за сделките с компенсаторни инструменти, чл. 5, ал. 1 от Закона за сделките с компенсаторни инструменти, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторните инструменти, с писмо с изх. № РД-15-9400-215(13)/30.07.2018г. до изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, което е адресирано с копие до него, са изпратени копия от документите по образуваната в Областна администрация Варна преписка по Решение № РД-9100-581/23.10.2001г. на областния управител на област с административен център Варна за обезщетяване на Асен Борисов Германов, Гергана Георгиева Герова – Иванова, Надежда Георгиева Герова и Борис Георгиев Геров по реда на чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОСОИ с компенсаторни записи за одържавения на основание чл. 9 от ЗОЕГПНС недвижим имот, находящ се в град Варна, местност „Свети Свети Константин и Елена“, кв. 42, представляващ парцел VI, ведно с построената в него полумасивна едноетажна вила.
Видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02SRD8 W на „Български пощи“ ЕАД - Варна, писмо с изх. № РД-15-9400-215(13)/30.07.2018г. е върнато с нанесена отметка на пратката: „Непотърсена“. Борис Георгиев Геров може да получи оригинала на писмо с изх. № РД-15-9400-215(13)/30.07.2018г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 20 АВГУСТ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РИ – 18 – 8500 – 24
Варна 16.08.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № ПД-122/25.05.2018 г. и Решение № РТ-13/25.05.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 9087 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 07.07.2016 г., том XLI, акт № 61 вх. регистър № 16934, дело № 8855, с предоставени права за управление на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" - СОФИЯ съгласно Решение №631/25.09.2002г. на Министерски съвет, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.9 /седем две седем нула девет точка пет едно пет точка пет пет две точка едно точка девет/ с площ 104,86 /сто и четири цяло и осемдесет и шест стотни/ кв.м., състоящ се от: входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня-тоалет, баня-тоалет, дрешник и два балкона, ведно с прилежаща изба № 8 /осем/ с площ 8,58 /осем цяло и петдесет и осем стотни/ кв.м., както и 2,6387% /две цяло и шест хиляди триста осемдесет и седем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; конструкция: ЕПЖБ; етажност: 6 /шест/ етажа; година на строеж: 1995 г., предназначение: жилище, апартамент; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.1.8; под обекта: 72709.515.552.1.6; над обекта: 72709.515.552.1.12; на изба №8: изба №9, коридор, изба №7 и двор; находящ се в област Варна, община Варна, с.Тополи, ул."Крайезерна" №100, вх. А, ет. 3 ап. 9.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 5305012344/09.07с.2018 г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в АЧДС № 9087 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 07.07.2016 г., том XLI, акт № 61 вх. регистър № 16934, дело № 8855 е в размер на 8375.30 лв. (осем хиляди триста седемдесет и пет лева и тридесет стотинки). За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от 11.07.2018 г., утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно който, Комисията в състав, определен с Решение № РТ-13/25.05.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 9087 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 07.07.2016 г., том XLI, акт № 61 вх. регистър № 16934, дело № 8855 участника НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ с окончателна продажна цена в размер на 39 950 лв. (тридесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева) без включен ДДС. Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ
ЗА
КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 9087 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 07.07.2016 г., том XLI, акт № 61 вх. регистър № 16934, дело № 8855, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.9 /седем две седем нула девет точка пет едно пет точка пет пет две точка едно точка девет/ с площ 104,86 /сто и четири цяло и осемдесет и шест стотни/ кв.м., състоящ се от: входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня-тоалет, баня-тоалет, дрешник и два балкона, ведно с прилежаща изба № 8 /осем/ с площ 8,58 /осем цяло и петдесет и осем стотни/ кв.м., както и 2,6387% /две цяло и шест хиляди триста осемдесет и седем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; конструкция: ЕПЖБ; етажност: 6 /шест/ етажа; година на строеж: 1995 г., предназначение: жилище, апартамент; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.1.8; под обекта: 72709.515.552.1.6; над обекта: 72709.515.552.1.12; на изба №8: изба №9, коридор, изба №7 и двор; находящ се в област Варна, община Варна, с.Тополи, ул."Крайезерна" №100, вх. А, ет. 3 ап. 9,  с окончателна продажна цена в размер на 39 950 лв. (тридесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева).
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед,
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ следва да внесе:
2.1. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на 31 970 лв. (тридесет и една хиляди деветстотин и седемдесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 39 950 лв. (тридесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева)  и внесения депозит за участие в търга в размер на 7 980 лв. (седем хиляди деветстотин и осемдесет лева). Депозитът в размер на 7 980 лв. е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 с преводно нареждане  от 26.06.2018 г.. На основание съгласно чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ не се начислява ДДС.
2.2. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на 799 лв. (седемстотин деветдесет и девет лева), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на 159.80 лв. (сто петдесет и девет лева и осемдесет стотинки), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по банкова сметка IBAN:  BG49 CECB 9790 8462 1500 00 , вид на плащане 442500,
при  „Централна Кооперативна Банка“ АД  клон гр. Варна, сумата в размер на 1038.70 лв. (хиляда тридесет и осем лева и седемдесет стотинки), представляваща местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,60 %.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg. Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна. Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна.  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна. Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра. Еднообразни екземпляри да се връчат на: НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение. Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009 г. с рег. №763(9)/10.11.2009 г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
    Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 14 АВГУСТ 2018 г.

РД-15-9400-1304(5)/
13.08.2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Петко Димитров Иванов, че във връзка с образуваната в Областна администрация Варна преписка с № РД-15-9400-1304/21.12.2015г., е уведомен с писмо с изх. с № РД-17-7706-238(5)/16.07.2018г. със следното съдържание:
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
В Областна администрация Варна е образувана преписка по Вашамолба с наш вх. № РД-15-9400-1304/21.12.2015г., с отправено в нея искане за придобиване право на собственост върху имот – частна държавна собственост, находящ се в град Варна, ул. „Девня“ № 11, ет. 2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.65.11.1.4 (апартамент № 4) със застроена площ 51,15 кв.м., ведно с изба № 4 с площ 16,32 кв.м. и таванско помещение № 4 с площ 26,15 кв.м., както и 20,3130 %  идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 8958/13.11.1915г.
Съгласно определение № 3376/07.12.2017г. на Варненския административен съд по адм. дело № 2678/2017г. е отменена заповед № РД-17-7706-238/21.07.2017г. на областния управител на област с административен център Варна, с която е оставена без разглеждане Вашата молба с вх. № РД-15-9400-1304/21.12.2015г. за закупуване на имот – частна държавна собственост, находящ се в град Варна, ул. „Девня“ № 11, ет. 2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.65.11.1.4 (апартамент № 4) и е прекратено административното производство. Преписката е върната на областния управител на област с административен център Варна за произнасяне, съгласно указанията, дадени в обстоятелствената част на определението.
С определение № 101/10.01.2018г. на Варненския административен съд е допълнено определение № 3376/07.12.2017г. по адм. дело № 2678 по описа на Административен съд – Варна за 2017г. в частта относно разноските.
Съгласно определение № 4669/12.04.2018г. на Върховния административен съд по адм. дело № 2403/2018г. е оставена без разглеждане частната жалба, подадена от областния управител на област с административен център Варна против определение № 3376/07.12.2017г. по адм. дело № 2678/2017г. по описа на Администраивен съд – Варна и е прекратено производството по адм. дело № 2403/2018г. на Върховния административен съд. С определението е оставено в сила определение № 101/10.01.2018г. по адм. дело № 2678 по описа на Административен съд – Варна за 2017г.
Съгласно определение № 7647/08.06.2018г. по адм. дело № 2403/2018г. на Върховния административен съд е потвърдено определение № 4669/12.04.2018г. на Върховния административен съд по адм. дело № 2403/2018г. Определение № 7647/08.06.2018г. по адм. дело № 2403/2018г. на Върховния административен съд е влязло в сила.
С оглед на горното и в изпълнение на указанията, дадени в обстоятелствената част на определение № 3376/07.12.2017г. на Варненския административен съд по адм. дело № 2678/2017г. Ви уведомявам за следното:
Имотът, предмет на Вашето искане за закупуване е с предоставени права за управление на Държавно предприятие (ДП) „Национална компания Железопътна инфраструктура“ („НКЖИ“), образувано по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
Съгласно чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост (ЗДС) държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон могат да се разпореждат с придобитите и предоставените им имоти - частна държавна собственост, с разрешение на министъра, упражняващ правата на собственост на държавата, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
Съгласно чл. 83 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), продажбите и замените на жилища, ателиета и гаражи - частна държавна собственост, предоставени за управление на държавните предприятия, образувани по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон се извършват по реда на глава шеста от ППЗДС.
Съобразно глава шеста, чл. 71, ал. 1 от ППЗДС, продажба на държавни жилища се извършва за задоволяване жилищните нужди на настанените в тях наематели, които отговарят на следните условия:
1. да са служители по трудово правоотношение в съответното държавно предприятие;
2. да не притежават над 1/2 идеална част от жилище или вила, годни за постоянно обитаване;
3. да не са прехвърляли жилище или вила, годни за постоянно обитаване, на други лица освен на държавата или на община и в случаите на прекратяване на съсобственост;
4. да не притежават ценни книжа, дялово участие в търговски дружества, имоти или части от имоти със стопанско предназначение, моторни превозни средства, селскостопански машини на обща стойност, по-голяма от данъчната оценка на жилището - частна държавна собственост, за което кандидатстват за закупуване.
Съобразно ал. 2 на чл. 71 от ППЗДС на условията по ал. 1, т. 2, 3 и 4 трябва да отговарят и членовете на семейството на наемателя.
Според чл. 71а от ППЗДС нямат право да закупят държавни жилища настанените в тях по реда на чл. 25а наематели, ако към датата на молбата за закупуване на жилището не са налице условията по чл. 71 и нормативите по чл. 25, ал. 1.
Съгласно чл. 73, ал. 1 от ППЗДС продажбата се извършва въз основа на молба за закупуване, подадена от лицата, отговарящи на условията по чл. 71 и нормативите по чл. 25, ал. 1, до областния управител. Към молбата за закупуване се прилагат следните документи:
1. заповед за настаняване, надлежно заверена, че е в сила към датата на подаване на предложението за закупуване;
2. декларации за гражданско, семейно и имотно състояние;
3. декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 71;
4. разрешение от ръководителя на ведомството за закупуване на ведомственото жилище, в което е определена и продажната цена на имота (разрешението на ръководителя на ведомството е със срок на действие 6 месеца от издаването му);
5. оценка на имуществото по чл. 71, ал. 1, т. 4 от независим оценител.
След комплектоване на преписката с необходимите документи областният управител издава заповед, която съдържа данни за купувача, определената цена на имота и другите дължими плащания.
Заповедта на областния управител се връчва по реда, предвиден в Гражданския процесуален кодекс, и не подлежи на обжалване.
След връчването на заповедта купувачът е длъжен да извърши плащането в едномесечен срок.
Ако в едномесечен срок от връчването на заповедта купувачът не внесе дължимите суми, счита се, че се е отказал от сделката и преписката се прекратява.
В 14-дневен срок от представянето на надлежен документ за извършено плащане от купувача се сключва договорът за продажба, който се подписва от купувача и от областния управител и влиза в сила от датата на сключването му.
Предвид гореизложеното, за издаване на заповед за определянето Ви за купувач на правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, находящ се в град Варна, ул. „Девня“ № 11, ет. 2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.65.11.1.4 (апартамент № 4) със застроена площ 51,15 кв.м., ведно с изба № 4 с площ 16,32 кв.м. и таванско помещение № 4 с площ 26,15 кв.м., както и 20,3130 %  идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 8958/13.11.1915г., е необходимо да предоставите следните документи:
1. Документ, удостоверяващ, че сте служител по трудово правоотношение в съответното държавно предприятие;
2. Заповед за настаняване, надлежно заверена, че е в сила към датата на подаване на предложението за закупуване;
3. Договор за наем за предоставения Ви за ползване имот;
4. Декларации за гражданско, семейно и имотно състояние;
5. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 71;
6. Разрешение от ръководителя на ведомството за закупуване на ведомственото жилище, в което е определена и продажната цена на имота (разрешението на ръководителя на ведомството е със срок на действие 6 месеца от издаването му);
7. Оценка на имуществото по чл. 71, ал. 1, т. 4 от независим оценител;
8. Документи за членовете на Вашето семейство в изпълнение разпоредбата на чл. 71, ал. 2 от ППЗДС, които доказват изпълнението на условията по чл. 71, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от ППЗДС.
Определям срок за предоставяне на изисканите документи - 14-дневен срок - по реда на Административнопроцесуалния кодекс. При неизпълнение на срока, работата по преписката ще бъде прекратена.“
Писмото е адресирано с копие до Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“.
Писмо с изх. с № РД-17-7706-238(5)/16.07.2018г. е изпратено на Петко Димитров Иванов на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същото е върнато като непотърсено, видно от известие за доставяне № R PS 9000 02SBWF 9. Петко Димитров Иванов може да получи писмо с изх. с № РД-17-7706-238(5)/16.07.2018г. на областния управител на област с административен център Варна в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 АВГУСТ 2018 г.

РД-06-0801-116(22)
08.08.2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Давид Илиев Димитров и Силвия Вълчанова Димитрова, че във връзка с постъпилото в Областна администрация Варна искане с вх. № РД-06-0801-115(15)/20.07.2018г. от Стефка Василева Танкова, и тях двамата, Стефка Василева Танкова е уведомена с писмо изх. № РД-06-0801-115(18)/26.07.2018г., адресирано с копие до тях двамата, със следното съдържание:
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАНКОВА,
В Областна администрация Варна е постъпило искане с наш вх. № РД-06-0801-115(15)/20.07.2018г. от Вас, от Давид Илиев Димитров и от Силвия Вълчанова Димитрова, отнасящо се до недвижими имоти, находящи се в град Варна, 11-ти микрорайон, кв. 159а.
Съгласно чл. 30, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс когато писменото искане не е подписано и при съмнение дали то изхожда от посочения в него гражданин или организация, административният орган изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок производството се прекратява.
Искане с наш вх. № РД-06-0801-115(15)/20.07.2018г. е разписано от Давид Илиев Димитров и от Силвия Вълчанова Димитрова, но същото не е разписано от Вас.
Предвид горното, моля в 3-дневен срок да се явите в деловодството на Областна администрация Варна, ул. „Преслав“ № 26, всеки работен ден от седмицата, в часовете от 09,00 до 17,30 часа, за да разпишете искане с наш вх. № РД-06-0801-115(15)/20.07.2018г. При явяване носете личната си карта. Искането може да бъде потвърдено и чрез електронен подпис на e-mail: governor@vn.government.bg, който е публикуван в интернет – страницата на Областна администрация Варна. При неизпълнение на срока производството се прекратява.“
Видно от известие за доставяне № R PS 9000 02SDTA 0 на „Български пощи“ ЕАД – Варна, писмо с изх. № РД-06-0801-115(18)/26.07.2018г., което е адресирано с копие до Давид Илиев Димитров и до Силвия Вълчанова Димитрова, е върнато с нанесена отметка: „Непознат“.
Давид Илиев Димитров и Силвия Вълчанова Димитрова могат да получат писмо с изх. № РД-06-0801-115(18)/26.07.2018г., в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 АВГУСТ 2018 г.

№ РД-17-9400-469(7)
07.08.2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Тодор Петков Тодоров, че във връзка с постъпилото в Областна администрация Варна негово заявление с наш вх. № РД-17-9400-469/13.07.2017г. е уведомен с писмо изх. № РД-17-9400-469(6)/31.07.2018г. със следното съдържание:
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,
Във връзка с постъпилото в Областна администрация Варна Ваше заявление с наш вх. № РД-17-9400-469/13.07.2017г., с отправено в него искане за извършване на поправка в договор № 2164/08.10.1999г., поправен с договори № 2190/25.10.1999г. и №
№ 2991/27.07.2001г. и в договор № 2165/08.10.1999г., поправен с договори № 2191/25.10.1999г. и № 2990/27.07.2001г., Ви уведомявам:
С договор за изработка № 610-О/10.08.2017г. на „Аквамап“ ЕООД, ЕИК 200413442, с управител Станислав Павлов Радев, със седалище: град Варна, ул. „Бук“ № 3, ет. 5, ап. 9, включено в списъка на правоспособните лица, воден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на основание чл. 12, т. 8 от Закона за кадастъра и имотния регистър и в списъка на правоспособните лица за извършване на дейности по ЗКИР, утвърден от областния управител на област с административен център Варна е възложено изготвянето на техническа експертиза
В изготвената техническа експертиза от месец ноември 2017г. и допълнителната информация към техническата експертиза от 15.02.2018г. правоспособното лице е дало отговор на посочените задачи, като е приложило картен материал.
Към настоящия момент е предприета процедура по съставяне на акт за частна държавна собственост за 28 кв.м. идеални части от ПИ 10135.2554.136, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, след приключването на която ще бъде открита процедурата по закупуване от Ваша страна на посочените идеални части от имота.“
Видно от известие за доставяне № R PS 9000 02SRBQ C на „Български пощи“ ЕАД - Варна, писмо с изх. № РД-17-9400-469(6)/31.07.2018г. е върнато с нанесена отметка: „Адресът недостатъчен“. Тодор Петков Тодоров може да получи оригинала на писмо с изх. № РД-17-9400-469(6)/31.07.2018г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 АВГУСТ 2018 г.

РД-15-9400-215(15)
07.08.2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Борис Георгиев Геров, че във връзка с образуваната в Областна администрация Варна преписка с № РД-15-9400-215/19.02.2015г. в писмо с изх. № РД-15-9400-215(11)/09.07.2018г. му е изпратена утвърдената експертна оценка от месец май 2018г., изготвена от Кирил Георгиев Георгиев, приета с приемо – предавателен протокол от 04.06.2018г., с която е определена окончателната стойност на обезщетението за одържавения на основание чл. 9 от ЗОЕГПНС недвижим имот, находящ се в град Варна, местност „Свети Свети Константин и Елена“, кв. 42, представляващ парцел VI с площ 5 900 кв.м., ведно с построената в него полумасивна едноетажна вила, описан в акт за държавна собственост № 756/26.09.1950г. и квотите на правоимащите; в писмото е посочено, че на основание чл. 6, ал. 6 от ЗОСОИ оценките и установените квоти по ал. 5, както и отказите на областните управители и ръководителите на ведомства да удовлетворят искането за обезщетение или начина за обезщетяване подлежат на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването им по реда на Гражданския процесуален кодекс пред съответния окръжен съд.
Видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02SCHG T на „Български пощи“ ЕАД - Варна, писмо с изх. № РД-15-9400-215(11)/09.07.2018г. е върнато с нанесена отметка на пратката: „Непотърсена“. Борис Георгиев Геров може да получи оригинала на писмо с изх. № РД-15-9400-215(11)/09.07.2018г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 01 АВГУСТ 2018 г.

№ РД-06-0801-115(16) от 24.07.2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Давид Илиев Димитров и Силвия Вълчанова Димитрова, че във връзка с постъпилото в Областна администрация Варна тяхно искане с вх. № РД-06-0801-115(12)/04.07.2018г., са уведомени с писмо изх. № РД-06-0801-115(13)/12.07.2018г. със следното съдържание:
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,
Във връзка с постъпилото в Областна администрация Варна Ваше искане с вх. № РД-06-0801-115(12)/04.07.2018г., отнасящо се до недвижим имот, находящ се в град Варна, ул. „Добротица“ № 13б, 11-ти микрорайон, кв. 159а, представляващ поземлен имот (ПИ) 9 с площ 223кв.м., Ви уведомявам за следното:
1. По отношение на отправеното искане за издаване на нова заповед на областния управител на област с административен център Варна за част или за цялата местност „Барутен погреб“, с писмо наш изх. № РД-06-0801-115(11)/13.06.2018г., в т. 2 на същото сте уведомени, че Държавата не притежава собственост по акт за държавна собственост № 7981/08.08.1965г. В писмото е посочено, че имотите, предмет на акт за държавна собственост № 7981/08.08.1965г. са отписани от актовите книги със заповед № АО-1-7703-362/23.06.2003г. на областния управител на област с административен център Варна, поправена със заповеди № РД-04-7706-238/10.06.2005г. и № РД-07-7706-194/01.08.2007г. на областния управител в полза на Община Варна. Писмото е получено от Силвия Вълчанова Димитрова на 14.06.2018г., видно от написания текст върху писмото от Силвия Димитрова.
Приложените към настоящото искане доказателства не представляват новооткрити такива и не съдържат нови факти и обстоятелства, които не са били известни до този момент, поради което не подлежат на разглеждане, съответно коментиране от Областна администрация Варна.
2. Относно липсата на канализация в имота Ви:
Във връзка с подадено предходно Ваше искане с наш вх. № РД-06-0801-115(10)/05.06.2018г. за издаване на разрешение за включване в канализационната система на град Варна на битово - фекалните отпадъчни води от собствения Ви поземлен имот № 9, находящ се в град Варна, ул. „Добротиза“ № 13 б, с писмо наш изх. № РД-06-0801-115(11)/13.06.2018г., в т. 2 на същото сте уведомени, че искането си следва да отправите към управителя на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД и кмета на Община Варна. Писмото е получено от Силвия Вълчанова Димитрова на 14.06.2018г., видно от написания текст върху писмото от Силвия Димитрова.
3. Относно бъдещото строителство в имота:
По отношение на бъдещото застрояване в имота, с писмо наш изх. № РД-18-9400-280(1)/04.05.2018г. и с писмо наш изх. № РД-06-0801-115(11)/13.06.2018г., в т. 2 на същото сте уведомени, че искането си следва да отправите към кмета на Община Варна. Писмата са получени от Силвия Вълчанова Димитрова на 10.05.2018г., видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02QZM4 7 – за първото писмо и на 14.06.2018г. – за второто писмо, видно от написания текст върху писмото от Силвия Димитрова.
4. По отношение на влизането в сила на кадастралната карта и кадастрланите регистри на 11-ти микрорайон на град Варна, с писмо наш изх. № РД-18-9400-280(1)/04.05.2018г. и с писмо наш изх. № РД-06-0801-115(11)/13.06.2018г., в т. 2 на същото сте уведомени, че искането си следва да отправите към началника на СГКК – гр. Варна. Писмата са получени от Силвия Вълчанова Димитрова на 10.05.2018г., видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02QZM4 7 – за първото писмо и на 14.06.2018г. – за второто писмо, видно от написания текст върху писмото от Силвия Димитрова.
С оглед на гореизложеното, считам, че относно изложеното в настоящото искане е налице произнасяне от Областна администрация Варна, поради което това искане се явява недопустимо, съответно направените в него искания се явяват недопустими на основание чл. 27, ал. 2, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), като считам, че за Вас предвид посоченото в точки 1, 2, 3 и 4 от настоящото писмо не е налице пряк и непосредствен интерес от иницииране на настоящото административно производство, образувано по Ваше искане с вх. № РД-06-0801-115(12)/04.07.2018г., съответно не се нарушават Ваши права и интереси, и в тази връзка искането Ви се явява недопустимо на още едно основание, а именно това визирано в чл. 27, ал. 2, т. 5 от АПК.“
Видно от известие за доставяне № R PS 9000 02SCAC I на „Български пощи“ ЕАД - Варна, писмо с изх. № РД-06-0801-115(13)/12.07.2018г. е върнато с нанесена отметка: „Непознат“.
Давид Илиев Димитров и Силвия Вълчанова Димитрова могат да получат оригинала на писмо с изх. № РД-06-0801-115(13)/12.07.2018г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 20 ЮЛИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РД – 18 – 7706 - 151
Варна  18.07.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
С Решение № 4 от Протокол от 16.07.2018 г., Kомисията за управление на имоти и вещи – държавна собственост, назначена със заповед № РД-17-7706-175/16.05.2017г. на областния управител на област Варна, е предложила на областния управител на област Варна да бъде открита тръжна процедура, чрез тайно наддване, за продажба на имот – частна държавна собственост, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7839 от 07.06.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 17.06.2011 г., том XXXVII, акт № 75, вх. регистър № 12973, дело № 7583, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3513.267.10.3 /едно нула едно три пет точка три пет едно три точка две шест седем точка едно нула точка три/, със застроена площ 87.39 /осемдесет и седем цяло тридесет и девет стотни/ кв.м., състоящ се от две спални, дневна, кухня, антре, баня, тоалет, перално помещение и тераси, ведно с прилежащо избено помещение №9 /девет/ с площ 10.10 /десет цяло и десет стотни/ кв.м., както и 6.9258 % /шест цяло девет хиляди двеста петдесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху дворното място; конструкция: монолитна, етажност: 6 /шест/ етажа, година на строеж: 1982 г.; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3513.267.10.4, под обекта: 10135.3513.267.10.1, над обекта: 10135.3513.26.10.5, 10135.3513.267.10.6; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Младост“, ул."Топола" № 17, ет. 2, ап. 3, като в заповедта за откриване на тръжна процедура за този имот да се посочи, че в имота има държател, като купувачът приема, след закупуване на имота, да уреди отношенията си с държателя, по реда на действащото законодателство.
Решение № 4 от Протокол от 16.07.2018 г. на Kомисията за управление на имоти и вещи – държавна собственост е утвърдено е областния управител на област Варна.
Съгласно чл. 44, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, продажбата на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Съгласно чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/, ЗПСК не се прилага за имоти – частна държавна собственост, които са държавни жилища, ателиета и гаражи.
Съгласно чл.88 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, при провеждане на търгове за продажба на имоти - държавна собственост, първоначалната цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, увеличена с 10 на сто, и балансовата стойност на съоръженията, трайно прикрепени към имотите, които не подлежат на данъчно деклариране, увеличена с 10 на сто.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305012359 от 06.07.2018 г., издадено от дирекция „МД“ при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в  Акт за частна държавна собственост № 7839 от 07.06.2011 г., е в размер на 71 960.60 лв. (седемдесет и една хиляди деветстотин и шестдесет лева и шестдесет стотинки).
След увеличаване на данъчна оценка на имота с 10 на сто, на основание чл.88 от ППЗДС, се получава минимална първоначална цена за продажба на имота чрез търг в размер на 79 156.66 лв. (седемдесет и девет хиляди сто петдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки).
Предвид изложеното и на основание чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от ЗПСК, чл. 49, ал. 1 от ЗДС, чл. 43 и чл.88 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ:
1. Откривам тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7839 от 07.06.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 17.06.2011 г., том XXXVII, акт № 75, вх. регистър № 12973, дело № 7583, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3513.267.10.3 /едно нула едно три пет точка три пет едно три точка две шест седем точка едно нула точка три/, със застроена площ 87.39 /осемдесет и седем цяло тридесет и девет стотни/ кв.м., състоящ се от две спални, дневна, кухня, антре, баня, тоалет, перално помещение и тераси, ведно с прилежащо избено помещение №9 /девет/ с площ 10.10 /десет цяло и десет стотни/ кв.м., както и 6.9258 % /шест цяло девет хиляди двеста петдесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху дворното място; конструкция: монолитна, етажност: 6 /шест/ етажа, година на строеж: 1982 г.; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3513.267.10.4, под обекта: 10135.3513.267.10.1, над обекта: 10135.3513.26.10.5, 10135.3513.267.10.6; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Младост“, ул."Топола" № 17, ет. 2, ап. 3.    
2. Определям първоначална тръжна цена за имота в размер на 80 000 лв. (осемдесет хиляди лева) без ДДС.
3. Определям депозит за участие в търга, представляващ 20 % от първоначалната тръжна цена, в размер на 16 000 лв. (шестнадесет хиляди лева), който следва да бъде внесен в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG85 CECB 9790 33H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД, в срок до 27.08.2018 г..
4. Определям дата, място и час на провеждане на търга – 29.08.2018 г. от 10:30 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26.
5. Специални изисквания към участниците в търга: в имота има държатели. Купувачът приема, след закупуване на имота, да уреди взаимоотношенията си с държателите, съобразно действащото законодателство на Република България.
6. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, както следва:
6.1. Тръжни условия и необходими документи;
6.2. Акт за държавна собственост - копие;
6.3. Заявление за участие в търга - по образец /Приложение №1/;
6.4. Декларация за приемане клаузите на договора и за липса на „свързано лице“ по смисъла на чл. 48б от Закона за държавната собственост /по образец – Приложение №2/;
6.5. Декларация, удостоверяваща че участника и/или представляващият участника не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството - по образец /Приложение №3/;
6.6. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от Закон за мерките срещу изпирането на пари - по образец /Приложение №4/;
6.7. Декларация за оглед - по образец /Приложение №5/;
6.8. Ценово предложение - по образец /Приложение №6/.
7. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
7.1. Платежен документ за внесен депозит – оригинал;
7.2. Заверено копие от документа за регистрация, удостоверение за актуално състояние на кандидата или посочване на ЕИК съгласно чл.23 на Закона за търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. За доказване на обстоятелства, вписани в търговския регистър или справка с актове, обявени в същия се посочва ЕИК съгласно чл.23 ал.4 на Закона за търговския регистър за всички юридически лица, подлежащи на вписване в регистъра;
7.3.      Свидетелство за съдимост на физическото лице, едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество - оригинал;
7.4. Удостоверение, че кандидатът не е в ликвидация и в несъстоятелност – оригинал;
7.5. Удостоверения за липса или наличие на заведени изпълнителни дела на кандидата – от ДСИ и ЧСИ;
7.6. Удостоверение за липса на задължения към държавата, по чл.87, ал.6 от ДОПК, издадено от ТД/офис на НАП, по регистрация на кандидата – оригинал;
7.7. Удостоверение за липса на задължения към общината, издадено от съответната служба при общинската администрация, компетентна да удостовери наличието или липсата на задължения на кандидата, съгласно чл.4, ал.3, изр.ІІ-ро от Закона за местните данъци и такси – оригинал;
7.8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна – оригинал или заверено от участника копие;
7.9. Документ за легитимация и представителна власт на участника в случай, че той участва в търга чрез пълномощник: копие от документ за самоличност на упълномощеното лице и нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга, респективно за извършване на определено действие   - оригинал.
8. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 9:30 до 17:30 часа до 27.08.2018 г. включително,  срещу цена от 500,00 лв. /петстотин лева/, вносима по банкова с IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД.
9. Тръжната документация да се получава в Деловодството на Областна администрация Варна, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа до 27.08.2018 г., след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума за тръжна документация.
10. Оглед на имота да се извършва след закупуване на тръжна документация, от 10:00 до 16:00 часа на 22.08.2018 г., 23.08.2018 г. и 24.08.2018 г. включително,
в присъствието на служител на Областна администрация Варна и след предварителна заявка на електронна поща: governor@vn.government.bg .
11. Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9:30 до 17:30 часа в Деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26, ет.1.
12. Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17:30 часа на 27.08.2018 г..
13. Определям комисия в състав:

14. За провеждането на търга и резултата от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждането му.
15. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg
Настоящата заповед се състави в се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в девет екземпляра.
Еднообразните екземпляри са за прилагане към тръжнатата преписка и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на главния секретар, членовете на комисията, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, и главния счетоводител за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
  Главен счетоводител при
  Областна администрация Варнa

ЗАПОВЕД - 20 ЮЛИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РД – 18 – 7706 - 152
Варна  18.07.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
С Решение № 4 от Протокол от 16.07.2018 г., Kомисията за управление на имоти и вещи – държавна собственост, назначена със заповед № РД-17-7706-175/16.05.2017г. на областния управител на област Варна, е предложила на областния управител на област Варна да бъде открита тръжна процедура, чрез тайно наддване, за продажба на имот – частна държавна собственост, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7889 от 22.07.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 19.08.2011 г., том LII, акт № 170, вх. регистър № 18383, дело № 11184, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2555.49.2.15 /едно нула едно три пет точка две пет пет пет точка четири девет точка две точка едно пет/, със застроена площ 55.18 /петдесет и пет цяло и осемнадесет стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с ниша, спалня, килер, баня-тоалет и  балкон, ведно с прилежаща изба №42 /четиридесет и две/ на първо ниво с площ 3,35 /три цяло и тридесет и пет стотни/  кв.м., както и 0,6613% /нула цяло шест хиляди шестстотин и тринадесет процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята;  конструкция: ППП; етажност: 16 /шестнадесет/ етажа; година на строеж:1978 г.; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2555.49.2.14, 10135.2555.49.2.16, под обекта: 10135.2555.49.2.8, над обекта: 10135.2555.49.2.22; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Приморски“, ул."Студентска", бл.12, вх.А, ет.3, ап.15, като в заповедта за откриване на тръжна процедура за този имот да се посочи, че в имота има държател, като купувачът приема, след закупуване на имота, да уреди отношенията си с държателя, по реда на действащото законодателство.
Решение № 4 от Протокол от 16.07.2018 г. на Kомисията за управление на имоти и вещи – държавна собственост е утвърдено е областния управител на област Варна.
Съгласно чл. 44, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, продажбата на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Съгласно чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/, ЗПСК не се прилага за имоти – частна държавна собственост, които са държавни жилища, ателиета и гаражи.
Съгласно чл.88 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, при провеждане на търгове за продажба на имоти - държавна собственост, първоначалната цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, увеличена с 10 на сто, и балансовата стойност на съоръженията, трайно прикрепени към имотите, които не подлежат на данъчно деклариране, увеличена с 10 на сто.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305012255 от 06.07.2018 г., издадено от дирекция „МД“ при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в  Акт за частна държавна собственост № 7889 от 22.07.2011 г., е в размер на 39 866.20 лв. (тридесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и двадесет стотинки).
След увеличаване на данъчна оценка на имота с 10 на сто, на основание чл.88 от ППЗДС, се получава минимална първоначална цена за продажба на имота чрез търг в размер на 43 852.82 лв. (четиридесет и три хиляди осемстотин петдесет и два лева и осемдесет и две стотинки).
Предвид изложеното и на основание чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от ЗПСК, чл. 49, ал. 1 от ЗДС, чл. 43 и чл.88 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ:
1. Откривам тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7889 от 22.07.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 19.08.2011 г., том LII, акт № 170, вх. регистър № 18383, дело № 11184, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2555.49.2.15 /едно нула едно три пет точка две пет пет пет точка четири девет точка две точка едно пет/, със застроена площ 55.18 /петдесет и пет цяло и осемнадесет стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с ниша, спалня, килер, баня-тоалет и  балкон, ведно с прилежаща изба №42 /четиридесет и две/ на първо ниво с площ 3,35 /три цяло и тридесет и пет стотни/  кв.м., както и 0,6613% /нула цяло шест хиляди шестстотин и тринадесет процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята;  конструкция: ППП; етажност: 16 /шестнадесет/ етажа; година на строеж:1978 г.; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2555.49.2.14, 10135.2555.49.2.16, под обекта: 10135.2555.49.2.8, над обекта: 10135.2555.49.2.22; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Приморски“, ул."Студентска", бл.12, вх.А, ет.3, ап.15.    
2. Определям първоначална тръжна цена за имота в размер на 44 000 лв. (четиридесет и четири хиляди лева) без ДДС.
3. Определям депозит за участие в търга, представляващ 20 % от първоначалната тръжна цена, в размер на 8 800 лв. (осем хиляди и осемстотин лева), който следва да бъде внесен в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG85 CECB 9790 33H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД, в срок до 27.08.2018 г..
4. Определям дата, място и час на провеждане на търга – 29.08.2018 г. от 14:00 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26.
5. Специални изисквания към участниците в търга: в имота има държатели. Купувачът приема, след закупуване на имота, да уреди взаимоотношенията си с държателите, съобразно действащото законодателство на Република България.
6. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, както следва:
6.1. Тръжни условия и необходими документи;
6.2. Акт за държавна собственост - копие;
6.3. Заявление за участие в търга - по образец /Приложение №1/;
6.4. Декларация за приемане клаузите на договора и за липса на „свързано лице“ по смисъла на чл. 48б от Закона за държавната собственост /по образец – Приложение №2/;
6.5. Декларация, удостоверяваща че участника и/или представляващият участника не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството - по образец /Приложение №3/;
6.6. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от Закон за мерките срещу изпирането на пари - по образец /Приложение №4/;
6.7. Декларация за оглед - по образец /Приложение №5/;
6.8. Ценово предложение - по образец /Приложение №6/.
7. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
7.1. Платежен документ за внесен депозит – оригинал;
7.2. Заверено копие от документа за регистрация, удостоверение за актуално състояние на кандидата или посочване на ЕИК съгласно чл.23 на Закона за търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. За доказване на обстоятелства, вписани в търговския регистър или справка с актове, обявени в същия се посочва ЕИК съгласно чл.23 ал.4 на Закона за търговския регистър за всички юридически лица, подлежащи на вписване в регистъра;
7.3.      Свидетелство за съдимост на физическото лице, едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество - оригинал;
7.4. Удостоверение, че кандидатът не е в ликвидация и в несъстоятелност – оригинал;
7.5. Удостоверения за липса или наличие на заведени изпълнителни дела на кандидата – от ДСИ и ЧСИ;
7.6. Удостоверение за липса на задължения към държавата, по чл.87, ал.6 от ДОПК, издадено от ТД/офис на НАП, по регистрация на кандидата – оригинал;
7.7. Удостоверение за липса на задължения към общината, издадено от съответната служба при общинската администрация, компетентна да удостовери наличието или липсата на задължения на кандидата, съгласно чл.4, ал.3, изр.ІІ-ро от Закона за местните данъци и такси – оригинал;
7.8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна – оригинал или заверено от участника копие;
7.9. Документ за легитимация и представителна власт на участника в случай, че той участва в търга чрез пълномощник: копие от документ за самоличност на упълномощеното лице и нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга, респективно за извършване на определено действие   - оригинал.
8. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 9:30 до 17:30 часа до 27.08.2018 г. включително,  срещу цена от 500,00 лв. /петстотин лева/, вносима по банкова с IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД.
9. Тръжната документация да се получава в Деловодството на Областна администрация Варна, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа до 27.08.2018 г., след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума за тръжна документация.
10. Оглед на имота да се извършва след закупуване на тръжна документация, от 10:00 до 16:00 часа на 22.08.2018 г., 23.08.2018 г. и 24.08.2018 г. включително,
в присъствието на служител на Областна администрация Варна и след предварителна заявка на електронна поща: governor@vn.government.bg .
11. Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9:30 до 17:30 часа в Деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26, ет.1.
12. Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17:30 часа на 27.08.2018 г..
13. Определям комисия в състав:

14. За провеждането на търга и резултата от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждането му.
15. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg
Настоящата заповед се състави в се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в девет екземпляра.
Еднообразните екземпляри са за прилагане към тръжнатата преписка и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на главния секретар, членовете на комисията, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, и главния счетоводител за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
  Главен счетоводител при
  Областна администрация Варнa

ЗАПОВЕД - 20 ЮЛИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РД – 18 – 7706 - 149
Варна  18.07.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
С Решение № 4 от Протокол от 16.07.2018 г., Kомисията за управление на имоти и вещи – държавна собственост, назначена със заповед № РД-17-7706-175/16.05.2017г. на областния управител на област Варна, е предложила на областния управител на област Варна да бъде открита тръжна процедура, чрез тайно наддване, за продажба на имот – частна държавна собственост, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7504 от 28.01.2010 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 09.02.2010 г., том V, акт № 8, вх. регистър № 1841, дело № 847, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1502.31.2.16 /едно нула едно три пет точка едно пет нула две точка три едно точка две точка едно шест/, със застроена площ 102.70 /сто и две цяло и седемдесет стотни/ кв.м., състоящ се от две спални, хол, кухня, коридор, баня, тоалетна, перално помещение, килер и два балкона, ведно с прилежащо избено помещение №16 /шестнадесет/, с площ 3.03 /три цяло и три стотни/ кв.м., както и 2,197 /две цяло и сто деветдесет и седем стотни/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; конструкция: ЕПЖБ; брой етажи: 9 /девет/ етажа; година на строеж: 1992 г.; при граници на имота: на ап. №10135.1502.31.2.16: ап. №10135.1502.31.2.17,ап. №10135.1502.31.2.13 и ап. №10135.1502.31.2.19; на изба № 16: изба №18, изба №17, ел.табло и коридор; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Одесос, ул."Отец Паисий" №48, ет.6, ап.43, като в заповедта за откриване на тръжна процедура за този имот да се посочи, че в имота има държател, като купувачът приема, след закупуване на имота, да уреди отношенията си с държателя, по реда на действащото законодателство.
Решение № 4 от Протокол от 16.07.2018 г. на Kомисията за управление на имоти и вещи – държавна собственост е утвърдено е областния управител на област Варна.
Съгласно чл. 44, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, продажбата на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Съгласно чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/, ЗПСК не се прилага за имоти – частна държавна собственост, които са държавни жилища, ателиета и гаражи.
Съгласно чл.88 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, при провеждане на търгове за продажба на имоти - държавна собственост, първоначалната цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, увеличена с 10 на сто, и балансовата стойност на съоръженията, трайно прикрепени към имотите, които не подлежат на данъчно деклариране, увеличена с 10 на сто.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305012360 от 06.07.2018 г., издадено от дирекция „МД“ при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в  Акт за частна държавна собственост № 7504 от 28.01.2010 г., е в размер на 80 580.70 лв. (осемдесет хиляди петстотин и осемдесет лева и седемдесет стотинки).
След увеличаване на данъчна оценка на имота с 10 на сто, на основание чл.88 от ППЗДС, се получава минимална първоначална цена за продажба на имота чрез търг в размер на 88 638,77 лв. (осемдесет и осем хиляди шестстотин тридесет и осем лева и седемдесет и седем стотинки).
Предвид изложеното и на основание чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от ЗПСК, чл. 49, ал. 1 от ЗДС, чл. 43 и чл.88 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ:
1. Откривам тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7504 от 28.01.2010 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 09.02.2010 г., том V, акт № 8, вх. регистър № 1841, дело № 847, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1502.31.2.16 /едно нула едно три пет точка едно пет нула две точка три едно точка две точка едно шест/, със застроена площ 102.70 /сто и две цяло и седемдесет стотни/ кв.м., състоящ се от две спални, хол, кухня, коридор, баня, тоалетна, перално помещение, килер и два балкона, ведно с прилежащо избено помещение №16 /шестнадесет/, с площ 3.03 /три цяло и три стотни/ кв.м., както и 2,197 /две цяло и сто деветдесет и седем стотни/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; конструкция: ЕПЖБ; брой етажи: 9 /девет/ етажа; година на строеж: 1992 г.; при граници на имота: на ап. №10135.1502.31.2.16: ап. №10135.1502.31.2.17,ап. №10135.1502.31.2.13 и ап. №10135.1502.31.2.19; на изба № 16: изба №18, изба №17, ел.табло и коридор; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Одесос, ул."Отец Паисий" №48, ет.6, ап.43.    
2. Определям първоначална тръжна цена за имота в размер на 89 000 лв. (осемдесет и девет хиляди лева) без ДДС.
3. Определям депозит за участие в търга, представляващ 20 % от първоначалната тръжна цена, в размер на 17 800 лв. (седемнадесет хиляди и осемстотин лева), който следва да бъде внесен в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG85 CECB 9790 33H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД, в срок до 27.08.2018 г..
4. Определям дата, място и час на провеждане на търга – 28.08.2018 г. от 10:30 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26.
5. Специални изисквания към участниците в търга: в имота има държатели. Купувачът приема, след закупуване на имота, да уреди взаимоотношенията си с държателите, съобразно действащото законодателство на Република България.
6. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, както следва:
6.1. Тръжни условия и необходими документи;
6.2. Акт за държавна собственост - копие;
6.3. Заявление за участие в търга - по образец /Приложение №1/;
6.4. Декларация за приемане клаузите на договора и за липса на „свързано лице“ по смисъла на чл. 48б от Закона за държавната собственост /по образец – Приложение №2/;
6.5. Декларация, удостоверяваща че участника и/или представляващият участника не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството - по образец /Приложение №3/;
6.6. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от Закон за мерките срещу изпирането на пари - по образец /Приложение №4/;
6.7. Декларация за оглед - по образец /Приложение №5/;
6.8. Ценово предложение - по образец /Приложение №6/.
7. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
7.1. Платежен документ за внесен депозит – оригинал;
7.2. Заверено копие от документа за регистрация, удостоверение за актуално състояние на кандидата или посочване на ЕИК съгласно чл.23 на Закона за търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. За доказване на обстоятелства, вписани в търговския регистър или справка с актове, обявени в същия се посочва ЕИК съгласно чл.23 ал.4 на Закона за търговския регистър за всички юридически лица, подлежащи на вписване в регистъра;
7.3.      Свидетелство за съдимост на физическото лице, едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество - оригинал;
7.4. Удостоверение, че кандидатът не е в ликвидация и в несъстоятелност – оригинал;
7.5. Удостоверения за липса или наличие на заведени изпълнителни дела на кандидата – от ДСИ и ЧСИ;
7.6. Удостоверение за липса на задължения към държавата, по чл.87, ал.6 от ДОПК, издадено от ТД/офис на НАП, по регистрация на кандидата – оригинал;
7.7. Удостоверение за липса на задължения към общината, издадено от съответната служба при общинската администрация, компетентна да удостовери наличието или липсата на задължения на кандидата, съгласно чл.4, ал.3, изр.ІІ-ро от Закона за местните данъци и такси – оригинал;
7.8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна – оригинал или заверено от участника копие;
7.9. Документ за легитимация и представителна власт на участника в случай, че той участва в търга чрез пълномощник: копие от документ за самоличност на упълномощеното лице и нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга, респективно за извършване на определено действие   - оригинал.
8. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 9:30 до 17:30 часа до 27.08.2018 г. включително,  срещу цена от 500,00 лв. /петстотин лева/, вносима по банкова с IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД.
9. Тръжната документация да се получава в Деловодството на Областна администрация Варна, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа до 27.08.2018 г., след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума за тръжна документация.
10. Оглед на имота да се извършва след закупуване на тръжна документация, от 10:00 до 16:00 часа на 22.08.2018 г., 23.08.2018 г. и 24.08.2018 г. включително,
в присъствието на служител на Областна администрация Варна и след предварителна заявка на електронна поща: governor@vn.government.bg .
11. Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9:30 до 17:30 часа в Деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26, ет.1.
12. Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17:30 часа на 27.08.2018 г..
13. Определям комисия в състав:
14. За провеждането на търга и резултата от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждането му.
15. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg
Настоящата заповед се състави в се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в девет екземпляра.
Еднообразните екземпляри са за прилагане към тръжнатата преписка и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на главния секретар, членовете на комисията, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, и главния счетоводител за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
  Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 20 ЮЛИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РД – 18 – 7706 - 150
Варна  18.07.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
С Решение № 4 от Протокол от 16.07.2018 г., Kомисията за управление на имоти и вещи – държавна собственост, назначена със заповед № РД-17-7706-175/16.05.2017г. на областния управител на област Варна, е предложила на областния управител на област Варна да бъде открита тръжна процедура, чрез тайно наддване, за продажба на имот – частна държавна собственост, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7974 от 04.10.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 17.10.2011 г., том LXVI, акт № 26, вх. регистър № 29164, дело № 14000, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2554.102.3.46 /едно нула едно три пет точка две пет пет четири точка едно нула две точка три точка четири шест/, със застроена площ 79.55 /седемдесет и девет цяло петдесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от три стаи, кухня, баня, тоалет, коридор и два балкона, ведно с избено помещение с площ от 6.38 /шест цяло тридесет и осем стотни/ кв.м., както и 2,2428 % /две цяло две хиляди четиристотин двадесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; конструкция: панелна, етажност: 6 /шест/ етажа, година на строеж: 1974 г.; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2554.102.3.45, под обекта: 10135.2554.102.3.43, над обекта: 10135.2554.102.3.49; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Приморски“, ул. "Евлоги Георгиев" бл.20 А, вход 3, етаж 5, ап. 53, като в заповедта за откриване на тръжна процедура за този имот да се посочи, че в имота има държател, като купувачът приема, след закупуване на имота, да уреди отношенията си с държателя, по реда на действащото законодателство.
Решение № 4 от Протокол от 16.07.2018 г. на Kомисията за управление на имоти и вещи – държавна собственост е утвърдено е областния управител на област Варна.
Съгласно чл. 44, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, продажбата на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Съгласно чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/, ЗПСК не се прилага за имоти – частна държавна собственост, които са държавни жилища, ателиета и гаражи.
Съгласно чл.88 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, при провеждане на търгове за продажба на имоти - държавна собственост, първоначалната цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, увеличена с 10 на сто, и балансовата стойност на съоръженията, трайно прикрепени към имотите, които не подлежат на данъчно деклариране, увеличена с 10 на сто.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305012364 от 06.07.2018 г., издадено от дирекция „МД“ при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в  Акт за частна държавна собственост № 7974 от 04.10.2011 г., е в размер на 48 115.50 лв. (четиридесет и осем хиляди сто и петнадесет лева и петдесет стотинки).
След увеличаване на данъчна оценка на имота с 10 на сто, на основание чл.88 от ППЗДС, се получава минимална първоначална цена за продажба на имота чрез търг в размер на 52 927.05 лв. (петдесет и две хиляди деветстотин двадесет и седем лева и пет стотинки).
Предвид изложеното и на основание чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от ЗПСК, чл. 49, ал. 1 от ЗДС, чл. 43 и чл.88 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ:
1. Откривам тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7974 от 04.10.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 17.10.2011 г., том LXVI, акт № 26, вх. регистър № 29164, дело № 14000, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2554.102.3.46 /едно нула едно три пет точка две пет пет четири точка едно нула две точка три точка четири шест/, със застроена площ 79.55 /седемдесет и девет цяло петдесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от три стаи, кухня, баня, тоалет, коридор и два балкона, ведно с избено помещение с площ от 6.38 /шест цяло тридесет и осем стотни/ кв.м., както и 2,2428 % /две цяло две хиляди четиристотин двадесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; конструкция: панелна, етажност: 6 /шест/ етажа, година на строеж: 1974 г.; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2554.102.3.45, под обекта: 10135.2554.102.3.43, над обекта: 10135.2554.102.3.49; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Приморски“, ул. "Евлоги Георгиев" бл.20 А, вход 3, етаж 5, ап. 53.    
2. Определям първоначална тръжна цена за имота в размер на 53 000 лв. (петдесет и три хиляди лева) без ДДС.
3. Определям депозит за участие в търга, представляващ 20 % от първоначалната тръжна цена, в размер на 10 600 лв. (десет хиляди и шестстотин лева), който следва да бъде внесен в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG85 CECB 9790 33H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД, в срок до 27.08.2018 г..
4. Определям дата, място и час на провеждане на търга – 28.08.2018 г. от 14:00 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26.
5. Специални изисквания към участниците в търга: в имота има държатели. Купувачът приема, след закупуване на имота, да уреди взаимоотношенията си с държателите, съобразно действащото законодателство на Република България.
6. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, както следва:
6.1. Тръжни условия и необходими документи;
6.2. Акт за държавна собственост - копие;
6.3. Заявление за участие в търга - по образец /Приложение №1/;
6.4. Декларация за приемане клаузите на договора и за липса на „свързано лице“ по смисъла на чл. 48б от Закона за държавната собственост /по образец – Приложение №2/;
6.5. Декларация, удостоверяваща че участника и/или представляващият участника не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството - по образец /Приложение №3/;
6.6. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от Закон за мерките срещу изпирането на пари - по образец /Приложение №4/;
6.7. Декларация за оглед - по образец /Приложение №5/;
6.8. Ценово предложение - по образец /Приложение №6/.
7. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
7.1. Платежен документ за внесен депозит – оригинал;
7.2. Заверено копие от документа за регистрация, удостоверение за актуално състояние на кандидата или посочване на ЕИК съгласно чл.23 на Закона за търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. За доказване на обстоятелства, вписани в търговския регистър или справка с актове, обявени в същия се посочва ЕИК съгласно чл.23 ал.4 на Закона за търговския регистър за всички юридически лица, подлежащи на вписване в регистъра;
7.3.      Свидетелство за съдимост на физическото лице, едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество - оригинал;
7.4. Удостоверение, че кандидатът не е в ликвидация и в несъстоятелност – оригинал;
7.5. Удостоверения за липса или наличие на заведени изпълнителни дела на кандидата – от ДСИ и ЧСИ;
7.6. Удостоверение за липса на задължения към държавата, по чл.87, ал.6 от ДОПК, издадено от ТД/офис на НАП, по регистрация на кандидата – оригинал;
7.7. Удостоверение за липса на задължения към общината, издадено от съответната служба при общинската администрация, компетентна да удостовери наличието или липсата на задължения на кандидата, съгласно чл.4, ал.3, изр.ІІ-ро от Закона за местните данъци и такси – оригинал;
7.8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна – оригинал или заверено от участника копие;
7.9. Документ за легитимация и представителна власт на участника в случай, че той участва в търга чрез пълномощник: копие от документ за самоличност на упълномощеното лице и нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга, респективно за извършване на определено действие   - оригинал.
8. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 9:30 до 17:30 часа до 27.08.2018 г. включително,  срещу цена от 500,00 лв. /петстотин лева/, вносима по банкова с IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД.
9. Тръжната документация да се получава в Деловодството на Областна администрация Варна, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа до 27.08.2018 г., след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума за тръжна документация.
10. Оглед на имота да се извършва след закупуване на тръжна документация, от 10:00 до 16:00 часа на 22.08.2018 г., 23.08.2018 г. и 24.08.2018 г. включително,
в присъствието на служител на Областна администрация Варна и след предварителна заявка на електронна поща: governor@vn.government.bg .
11. Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9:30 до 17:30 часа в Деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26, ет.1.
12. Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17:30 часа на 27.08.2018 г..
13. Определям комисия в състав:
14. За провеждането на търга и резултата от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждането му.
15. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg
Настоящата заповед се състави в се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в девет екземпляра.
Еднообразните екземпляри са за прилагане към тръжнатата преписка и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на главния секретар, членовете на комисията, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, и главния счетоводител за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
    Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 20 ЮЛИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РД – 18 – 7706 - 153
Варна  18.07.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
С Решение № 4 от Протокол от 16.07.2018 г., Kомисията за управление на имоти и вещи – държавна собственост, назначена със заповед № РД-17-7706-175/16.05.2017г. на областния управител на област Варна, е предложила на областния управител на област Варна да бъде открита тръжна процедура, чрез тайно наддване, за продажба на имот – частна държавна собственост, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8049 от 30.11.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 08.12.2011 г., том LXXIX, акт № 129, вх. регистър № 28069, дело № 16896, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, е актуван недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.58.1.2 /едно нула едно три пет точка едно пет нула седем точка пет осем точка едно точка две/, представляващ апартамент 2/две/, със застроена площ 51.17 /петдесет и едно цяло и седемнадесет стотни/ кв.м., разположен на втори етаж в сграда - конструкция: полумасивна, етажност: 3 /три/ етажа, година на строеж: преди 1930 г.; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1507.58.1.1, под обекта: 10135.1507.58.1.4, 10135.1507.58.1.3, над обекта: няма; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Одесос“, ул."Драган Цанков" № 23, ет. 2, ап.2, като в заповедта за откриване на тръжна процедура за този имот да се посочи, че в имота има държател, като купувачът приема, след закупуване на имота, да уреди отношенията си с държателя, по реда на действащото законодателство.
Решение № 4 от Протокол от 16.07.2018 г. на Kомисията за управление на имоти и вещи – държавна собственост е утвърдено е областния управител на област Варна.
Съгласно чл. 44, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, продажбата на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Съгласно чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/, ЗПСК не се прилага за имоти – частна държавна собственост, които са държавни жилища, ателиета и гаражи.
Съгласно чл.88 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, при провеждане на търгове за продажба на имоти - държавна собственост, първоначалната цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, увеличена с 10 на сто, и балансовата стойност на съоръженията, трайно прикрепени към имотите, които не подлежат на данъчно деклариране, увеличена с 10 на сто.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305012252 от 06.07.2018 г., издадено от дирекция „МД“ при община Варна, данъчната оценка на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.58.1.2 е в размер на 17 618.10 лв. (седемнадесет хиляди шестстотин и осемнадесет лева и десет стотинки).
След увеличаване на данъчна оценка на имота с 10 на сто, на основание чл.88 от ППЗДС, се получава минимална първоначална цена за продажба на имота чрез търг в размер на 19 379.91 лв. (деветнадесет хиляди триста седемдесет и девет лева и деветдесет и една стотинки).
Предвид изложеното и на основание чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от ЗПСК, чл. 49, ал. 1 от ЗДС, чл. 43 и чл.88 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ:
1. Откривам тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8049 от 30.11.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 08.12.2011 г., том LXXIX, акт № 129, вх. регистър № 28069, дело № 16896, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, е актуван недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.58.1.2 /едно нула едно три пет точка едно пет нула седем точка пет осем точка едно точка две/, представляващ апартамент 2/две/, със застроена площ 51.17 /петдесет и едно цяло и седемнадесет стотни/ кв.м., разположен на втори етаж в сграда - конструкция: полумасивна, етажност: 3 /три/ етажа, година на строеж: преди 1930 г.; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1507.58.1.1, под обекта: 10135.1507.58.1.4, 10135.1507.58.1.3, над обекта: няма; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Одесос“, ул."Драган Цанков" № 23, ет. 2, ап.2.    
2. Определям първоначална тръжна цена за имота в размер на 20 000 лв. (двадесет  хиляди лева) без ДДС.
3. Определям депозит за участие в търга, представляващ 20 % от първоначалната тръжна цена, в размер на 4 000 лв. (четири хиляди лева), който следва да бъде внесен в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка с
IBAN: BG85 CECB 9790 33H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД, в срок до 27.08.2018 г..
4. Определям дата, място и час на провеждане на търга – 30.08.2018 г. от 10:30 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26.
5. Специални изисквания към участниците в търга: в имота има държатели. Купувачът приема, след закупуване на имота, да уреди взаимоотношенията си с държателите, съобразно действащото законодателство на Република България.
6. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, както следва:
6.1. Тръжни условия и необходими документи;
6.2. Акт за държавна собственост - копие;
6.3. Заявление за участие в търга - по образец /Приложение №1/;
6.4. Декларация за приемане клаузите на договора и за липса на „свързано лице“ по смисъла на чл. 48б от Закона за държавната собственост /по образец – Приложение №2/;
6.5. Декларация, удостоверяваща че участника и/или представляващият участника не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството - по образец /Приложение №3/;
6.6. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от Закон за мерките срещу изпирането на пари - по образец /Приложение №4/;
6.7. Декларация за оглед - по образец /Приложение №5/;
6.8. Ценово предложение - по образец /Приложение №6/.
7. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
7.1. Платежен документ за внесен депозит – оригинал;
7.2. Заверено копие от документа за регистрация, удостоверение за актуално състояние на кандидата или посочване на ЕИК съгласно чл.23 на Закона за търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. За доказване на обстоятелства, вписани в търговския регистър или справка с актове, обявени в същия се посочва ЕИК съгласно чл.23 ал.4 на Закона за търговския регистър за всички юридически лица, подлежащи на вписване в регистъра;
7.3.      Свидетелство за съдимост на физическото лице, едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество - оригинал;
7.4. Удостоверение, че кандидатът не е в ликвидация и в несъстоятелност – оригинал;
7.5. Удостоверения за липса или наличие на заведени изпълнителни дела на кандидата – от ДСИ и ЧСИ;
7.6. Удостоверение за липса на задължения към държавата, по чл.87, ал.6 от ДОПК, издадено от ТД/офис на НАП, по регистрация на кандидата – оригинал;
7.7. Удостоверение за липса на задължения към общината, издадено от съответната служба при общинската администрация, компетентна да удостовери наличието или липсата на задължения на кандидата, съгласно чл.4, ал.3, изр.ІІ-ро от Закона за местните данъци и такси – оригинал;
7.8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна – оригинал или заверено от участника копие;
7.9. Документ за легитимация и представителна власт на участника в случай, че той участва в търга чрез пълномощник: копие от документ за самоличност на упълномощеното лице и нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга, респективно за извършване на определено действие   - оригинал.
8. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 9:30 до 17:30 часа до 27.08.2018 г. включително,  срещу цена от 500,00 лв. /петстотин лева/, вносима по банкова с IBAN: BG78 CECB 9790 31H4 2649 00 при „ЦКБ“ АД.
9. Тръжната документация да се получава в Деловодството на Областна администрация Варна, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа до 27.08.2018 г., след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума за тръжна документация.
10. Оглед на имота да се извършва след закупуване на тръжна документация, от 10:00 до 16:00 часа на 22.08.2018 г., 23.08.2018 г. и 24.08.2018 г. включително,
в присъствието на служител на Областна администрация Варна и след предварителна заявка на електронна поща: governor@vn.government.bg .
11. Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9:30 до 17:30 часа в Деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26, ет.1.
12. Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17:30 часа на 27.08.2018 г..
13. Определям комисия в състав:
14. За провеждането на търга и резултата от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждането му.
15. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg
Настоящата заповед се състави в се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в девет екземпляра.
Еднообразните екземпляри са за прилагане към тръжнатата преписка и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на главния секретар, членовете на комисията, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, и главния счетоводител за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      

Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

  Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 19 ЮЛИ 2018 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-18-8500-21/18.07.2018г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към преписка с № РД-18-5300-13/03.05.2018г., образувана по писмо от главния директор на Държавно предприятие (ДП) „Транспортно строителство и възстановяване“ („ТСВ“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. А, ет. 4, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.10 (апартамент № 10),
УСТАНОВИХ:
С Решение № РТ-6/23.04.2018г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. А, ет. 4, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.10 (апартамент № 10), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 104,86 кв.м., състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня - тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; находящ се на четвърти жилищен етаж в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552; ведно с изба № 11 с площ 6,54 кв.м.; ведно с 2,6169 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.1.11, под обекта: 72709.515.552.1.7, над обекта: 72709.515.552.1.13; при граници на изба № 11: изба № 12; коридор; изба № 10 и двор, описан в акт за частна държавна собственост № 9088/30.06.2016г. Имотът е с предоставени права за управление на ДП „ТСВ“.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 06.06.2018г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен в решение № РТ-6/23.04.2018г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Владимир Стоянов Славов (заявление с вх. № 1509/29.05.2018г.). Протоколът е утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
С писмо изх. № 1621/25.06.2018г. (регистрирано в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № РД-18-5300-13(2)/27.06.2018г.) главният директор на ДП „ТСВ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ВЛАДИМИР СТОЯНОВ СЛАВОВ ЕГН , лична карта № , издадена на г. от МВР , с адрес по лична карта: област , община , град , ул. „“ № , за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ПК 9024, ул. „Крайезерна“ № 100 (сто), вх. А, ет. 4 (четири), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.10 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две, точка, едно, точка, едно, нула) (апартамент № 10 (десет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 104,86 кв.м. (сто и четири цяло осемдесет и шест стотни квадратни метра), състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня - тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); находящ се на четвърти жилищен етаж в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две); ведно с изба № 11 (едно, едно) с площ 6,54 кв.м. (шест цяло петдесет и четири стотни квадратни метра); ведно с 2,6169 % (две, запетая, шест, едно, шест, девет процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.1.11, под обекта: 72709.515.552.1.7, над обекта: 72709.515.552.1.13; при граници на изба № 11: изба № 12; коридор; изба № 10 и двор, описан в акт за частна държавна собственост № 9088/30.06.2016г.
2. ВЛАДИМИР СТОЯНОВ СЛАВОВ да внесе следните суми:
2.1. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД - София, клон Запад сумата в размер на 31 970 лв. (тридесет и една хиляди деветстотин и седемдесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 39 950,00 лв. (тридесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева) (без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 7 980,00 лв. (седем хиляди деветстотин и осемдесет лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 7 980,00 лв. (седем хиляди деветстотин и осемдесет лева) е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД с операционна бележка от 23.05.2018г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305012345/09.07.2018г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна стойността на имота е в размер на 8 327,60 лв. (осем хиляди триста двадесет и седем лева и шестдесет стотинки).
2.2. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 799лв. (седемстотин деветдесет и девет лева) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.3. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 159,80 лв. (сто петдесет и девет лева и осемдесет стотинки) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53 CECB 9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.4. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,6% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет–Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна) в размер на 1 038,70 лв. (хиляда тридесет и осем лева и седемдесет стотинки) да се внесат в приход на дирекция „Местни данъци” при община Варна по IBAN BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ“ АД клон гр. Варна.
2.5. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и писмо с изх. № 1621/25.06.2018г. от главния директор на ДП „ТСВ“ не се дължи.
Сумите по т. 2 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Владимир Стоянов Славов.
Изпълнението на заповедта възлагам на експерт в Дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Владимир Стоянов Славов (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 9088/30.06.2016г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, главния директор на ДП „ТСВ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1271, ул. „Кирил Благоев“ № 14 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Главен счетоводител
на Областна администрация Варна

СПИСЪК - 19 ЮЛИ 2018 г.

СПИСЪК на кадастралните единици по чл.83 от ЗГ на гори в земеделски територии, които са придобили характеристика на гора след 01.03.1991г. в ТП"Държавно горско стопанство Варна"

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЮЛИ 2018 г.

ДУ-18-9400-38 (2)
05.07.2018г.
ДО
Г-ЖА ДИНКА МИТЕВА ГАГИЛОВА
УЛ. „ЛОЗНИЦА“ №13
ГР. ИГНАТИЕВО
Относно: Заявление вх. №ДУ-18-9400-38/22.05.2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Динка Митева Гагилова във връзка с постъпило в Областна администрация Варна, нейно искане с вх. №ДУ-18-9400-38/22.05.2018г., че е уведомена с писмо изх. №ДУ-18-9400-38(1)/28.05.2018г. със следното съдържание:
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАГИЛОВА,
          Във връзка с постъпило в Областна администрация Варна, Ваше заявление с вх. № ДУ-18-9400-38/22.05.2018г. за предоставяне заверено копие от договор №2115/21.02.1974г. и утвърден проект за строеж №51/21.02.1975г., Ви уведомявам, че след извършената служебна проверка в архива на „Държавна собственост“ при Областна администрация Варна се установи, че гореописаните документи не се съхраняват.“
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

СЪОБЩЕНИЕ - 02 ЮНИ 2018 г.

РД-18-0413-5/1/
28.06..2018г.
ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Относно: Проект на Концепция на Закона за социалните услуги
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
                          Разработването на Закон за социалните услуги е един от основните приоритети в социалната сфера. Законът за социалните услуги ще уреди специфичните обществени отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социални услуги.  Социалните услуги са свързани с осигуряване на достъп до социална подкрепа и посрещане на потребностите и реализиране на правата на хората.
            Съгласно концепцията, новата правна регламентация ще бъде развита в контекста на три основни цели: достъпност на социалните услуги, качество и ефективност на социалните услуги и интегрираност на подкрепата.  Проектът на концепция на Закона за социални  услуги е публикуван за обществено обсъждане на 08.06.2018 г. на правителствения портал за обществени консултации на Министерски съвет и интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика.

            Във връзка с гореизложенотo, Ви уведомявам, че на 04 юли от 14.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Варна ще се проведе обществено обсъждане на Проект на Концепция на Закона за социалните услуги.
С уважение,
СТОЯН  ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ЮНИ 2018 г.

РД-17-9400-817(2)/
12.06.2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Румен Панков Рачев, че във връзка с постъпилото от него в Областна администрация Варна заявление с наш вх. № РД-17-9400-817/11.12.2017г., с отправено в него искане за откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост, находящ се в град Варна, бул. “Приморски“ № 79, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1507.709 с площ 197 кв.м., ведно с находящата се в имота сграда с идентификатор 10135.1507.709.1 със застроена площ 89 кв.м.; брой етажи: 2, с писмо наш изх. № РД-17-9400-817(1)/11.05.2018г. е уведомен, че към настоящия момент е предприета процедура по актуване на имота на основание чл. 71, ал 1 от Закона за държавната собственост, съгласно който при влизане в сила на кадастрална карта за имотите - държавна собственост, се съставят нови актове за държавна собственост, в които се посочват номерът и датата на предходно съставените актове за държавна собственост и данните по чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър. В писмото е посочено, че в случай, че Държавата вземе решение за откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на имота, същата ще се извърши след провеждането на търг по реда на чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, за което е необходимо да следи обявите в националните ежедневници, интернет страницата и таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна.
Румен Панков Рачев може да получи писмо с изх. № РД-17-9400-817(1)/11.05.2018г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ЮНИ 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ с Изх.N:РД-18-2600-74/2/ от 12.06.2018г. /Павел Димов/

ЗАПОВЕД - 18 МАЙ 2018 г.
ЗАПОВЕД РД – 18 – 7706 – 122 от 18.05,2018г. - право на преминаване
УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 МАЙ 2018 г.

РД – 18 – 5300 – 8 /5/
16. 05. 2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Донка Георгиева Дойнова, ул. “Георги Димитров“ № 85, ет. 1, ап. 3, че по искане на ДП „НКЖИ“, отправено с писмо с вх. № РД – 18 – 5300 - 8 (4) / 04. 04. 2018г. е издадена Заповед № РД – 18 – 7706 – 121 / 16. 05. 2018 г. за прекратяване на предприетата процедура за издаване на заповед по чл. 80 от Закона за държавната собственост като същата е публикувана на интернет страницата на Областна администрация - Варна.
СТОЯН ПАСЕВ  
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 16 МАЙ 2018 г.

ЗАПОВЕД
№ РД – 18 – 7706 – 121 / 16. 05. 2018 г.
Стоян Пасев  – областен управител на област с административен център Варна,
УСТАНОВИХ:
В Областна администрация Варна е образувана преписка с вх. № РД-18-5300-8/02.02.2018г. по постъпило мотивирано искане от Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ (ДП „КНЖИ“) за предприемане на процедура за издаване на заповед по чл. 80 от Закона за държавната собственост за следния недвижим имот: жилище, находящо се в град Дългопол, община Дългопол, област Варна, ул. „Георги Димитров“ № 85, ет. 1, ап. 3, с индентификатор 24565.502.606.1.3 по кадастрална карта и кадастрални регистри на град Варна, предмет на Акт за частна държавна собственост № 8348 от 12.12.2012г., вписан в Служба по вписванията – град Провадия на 03.01.2013г., том I, акт 8, вх. рег. № 9, дело № 8 срещу Донка Георгиева Дойнова.
Със сключен договор за наем между ДП „НКЖИ“ и Донка Георгиева Дойнова, заемаща длъжността „ръководител движение в жп гара Дългопол“ и издадена Заповед № 1761 / 01. 10. 2014г. на генералния директор на ДП „КНЖИ“, последната е била настанена в гореописания имот.
След иницииране и провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост по надлежния и установен в Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на закона за държавната собственост ред, със Заповед № РИ – 18 – 8500 – 2 / 15.01.2018г. на областен управител на област с административен център Варна е определен купувач на правото на собственост за въпросният имот.
За предприетата процедура по издаване на заповед по чл. 80 от ЗДС до Донка Георгиева Дойнова е изпратено уведомително писмо с изх. № РД – 18 – 8500 – 8 (3) / 09. 03. 2018г.
Видно от известие за доставяне с № R PS 9000 02P69T P е, че на писмото е отразено „преместен“.
С писмо с вх. № РД – 18 – 5300 - 8 (4) / 04. 04. 2018г. от ДП „НКЖИ“ e отправено искане за прекратяване на предприетата процедура за издаване на заповед по чл. 80 от Закона за държавната собственост, тъй като Донка Георгиева Дойнова доброволно е освободила имота.
            С оглед на гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от АПК и чл. 32, ал. 1 от ЗА
НАРЕЖДАМ:
I. Прекратявам производството по постъпило искане с вх. № РД-18-5300-8/02.02.2018г. от ДП „НКЖИ“ за издаване на заповед по чл. 80 от Закона за държавната собственост за недвижим имот, находящ се в град Дългопол, община Дългопол, област Варна, ул. „Георги Димитров“ № 85, ет. 1, ап. 3, с индентификатор 24565.502.606.1.3 по кадастрална карта и кадастрални регистри на град Варна, предмет на Акт за частна държавна собственост № 8348 от 12.12.2012г., вписан в Служба по вписванията – град Провадия на 03.01.2013г., том I, акт 8, вх. рег. № 9, дело № 8, тъй като Донка Георгиева Дойнова доброволно е освободила въпросния имот.
Настоящата заповед се изготви в четири еднообразни екземпляра и се копира в три екземпляра.
Първият еднообразен екземпляр да се връчи на генералния директор на ДП „КНЖИ“, вторият да приложи към преписката по Акт за частна държавна собственост № 8348 от 12.12.2012г., третият - за деловодството на Областна администрация Варна – за сведение и съхранение и четвъртият – за Донка Георгиева Дойнова – чрез уведомление на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс.
Копия от заповедта да се връчат на главния секретар и на директорите на дирекции АКРРДС и АПОФУС на Областна администрация Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директор на дирекция АКРРДС на Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнението възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на Област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 МАЙ 2018 г.

РД-18-2600-50(2)
11.05.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
         На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) уведомявам Николай Димитров Топчиев, управител на “Н ТРАШ“ ООД, че във връзка с образуваната в Областна администрация Варна преписка с №РД-18-2600-50(1)/12.04.2018 г. за имот с идентификатор 12574.41.4 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на    гр. Вълчи дол, находящ се в местност „Гьолджика“, вид собственост „Държавна частна“, вид територия „Нарушена“, НТП „За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика“, площ 84137 кв. м. има съставен акт за Държавна собственост № 7576/ 17.06.2010 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В акта за държавна собственост е записано, че съгласно приложена карта с данни за находище „Вълчи дол“, находящо се в землището на гр. Вълчи дол попада върху находище на глини „Вълчи дол“, което се води на отчет в Националния баланс на запасите и ресурсите.
         Съгласно чл. 63а от Закона за подземните богатства, дейностите по техническа ликвидация, консервация и рекултивация на геологопроучвателните и миннодобивните обекти се извършват за сметка на титулярите на разрешенията и на концесионерите.
Предвид гореизложеното отказвам рекултивация на имот с идентификатор 12574.41.4 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вълчи дол. 
Писмото, изпратено до Николай Димитров Топчиев, управител на “Н ТРАШ“ ООД е върнато като непотърсено, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02PWHH B.
Николай Димитров Топчиев, управител на “Н ТРАШ“ ООД може да получи писмо с изх. №РД-18-2600-50(1)/12.04.2018г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ                                                                                       
Областен управител на област  с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 АПРИЛ 2018 г.

РД – 16 – 9400 – 683 (23) /
30. 04. 2018г.
ДО
Г-Н ДИМИТЪР ТИХОМИРОВ ДИМИТРОВ
УЛ. МАКЕДОНИЯ № 131, ЕТ.5, АП.39
ГРАД ВАРНА
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Димитър Тихомиров Димитров, град Варна, ул. “Македония“ № 131, ет.5, ап.39, че по повод периодично постъпващите сходни и/или идентични писма, с които господин Димитров сигнализира за натрупаните сериозни социално – битови и институционални проблеми е отправено писмо с изх. № РД-16-9400-683 (21)/03.04.2018г.
Със съдържанието на гореописаното писмо може да се запознаете, след представяне на документ за самоличност, в деловодството на Областна администрация Варна в седем дневен срок от публикуването на настоящото уведомление.
СТОЯН ПАСЕВ  
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 23 АПРИЛ 2018 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ – 18 – 8500 – 13 / 23. 04. 2018г.
СТОЯН ПАСЕВ – областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА – главен счетоводител на Областна администрация – Варна
У С Т А Н О В И Х:
Със заповед № РД – 18 – 7706 – 99 / 29.03.2018г. на областен управител на област с административен център - Варна е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – държавна собственост - бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“ и на лек автомобил Мерцедес S 320 CDI, с регистрационен № В0001РН.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 20.04.2018г.,  утвърден от областен управител на област с административен център - Варна.
С Решение № 1 от утвърдения по надлежен ред тръжен протокол, тръжната комисия, назначена със заповед № РД – 18 – 7706 – 99 / 29.03.2018г. не е допуснала до участие в класирането в тръжната процедура представените от Несин Ниязи Садит тръжни документи, тъй като същия не е депозирал данни от документ за самоличност (копие, заверено за вярност), с което е нарушил изрично предвидено изискване от Раздел Х от условията, утвърдени със Заповед № РД – 18 – 7706 – 99 / 29.03.2018г. на Областен управител на област с административен център – Варна и представените тръжни документи не отговарят на условията на търга.
С Решение № 5 от утвърдения по надлежен ред тръжен протокол, тръжната комисия, назначена със заповед № РД – 18 – 7706 – 99 / 29.03.2018г., след класиране на участниците в търга, е предложила на областен управител на област с административен център - Варна да бъде издадена заповед, с която класирания на първо място участник ХАЙ – ТЕХ ПРОДЖЕКТ ЕООД, предложил най – висока цена за закупуване на бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“ в размер на 10530.00 лв. с ДДС  да бъде определен за купувач на правото на собственост на движимата вещ.
С Решение № 6 от утвърдения по надлежен ред тръжен протокол, тръжната комисия, назначена със заповед № РД – 18 – 7706 – 99 / 29.03.2018г. е предложила на областен управител на област с административен център - Варна търгът за продажба на лек автомобил Мерцедес S 320 CDI, с регистрационен № В0001РН да се обяви за непроведен, тъй като в установения със същата заповед срок за подаване на тръжни документи в деловодството на Областна администрация – Варна не са депозирани нито един брой документи за участие в тръжната процедура за продажба на лек автомобил Мерцедес S 320 CDI, с регистрационен № В0001РН.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 55, ал. 1 от ППЗДС, чл. 10, ал. 2 от Наредба № 7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – държавна собственост, издадена от Министъра на финансите на Република България и чл.32, ал.1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ:
I. Не допускам до участие в класирането в тръжната процедура представените от Несин Ниязи Садит тръжни документи, тъй като същия не е депозирал данни от документ за самоличност (копие, заверено за вярност), с което е нарушил изрично предвидено изискване от Раздел Х от условията, утвърдени със Заповед № РД – 18 – 7706 – 99 / 29.03.2018г. на Областен управител на област с административен център – Варна и представените тръжни документи не отговарят на условията на търга.
II. Класирам участниците в търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – държавна собственост - бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“ по следния начин:
1. На ПЪРВО МЯСТО - ХАЙ – ТЕХ ПРОДЖЕКТ ЕООД, предложил цена в размер на 10530.00 лв. с ДДС / десет хиляди, петстотин и тридесет лева с ДДС/.
2. На ВТОРО МЯСТО - НАДИН 22 ЕООД, предложил цена в размер на 8050.00 лв. с ДДС /осем хиляди и петдесет лева с ДДС/.
3. На ТРЕТО МЯСТО - ДЗЗД БЛЕК СИЙ ТРАВЕЛ, предложил цена в размер на 8002.00 лв. с ДДС /осем хиляди и два лева с ДДС/.
III.Определям за КУПУВАЧ на правото на собственост на движима вещ - бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“ – частна държавна собственост, съгласно Заповед № 2401 / 15.12. 1997г. на Министъра на финансите на Република България, находяща се в град Варна, община Варна, област Варна, район Аспарухово, поставена върху имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.5506.864, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 8249/10.05.2012г. класирания на първо място участник ХАЙ – ТЕХ ПРОДЖЕКТ ЕООД, предложил най – висока цена за закупуване на бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“ в размер на 10530.00 лв. с ДДС.
1.Определеният за купувач на правото на собственост на движимата вещ следва да внесе достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, от която се приспада внесения депозит, в срок до 3 (три) работни дни от влизане в сила на заповедта за класиране, в лева по сметка на Областна администрация – Варна: IBAN: BG85CECB979033H4264900; BIC CECBBGSF при ЦКБ Варна.
2.Движимата вещ следва да бъде предадена на купувача след  плащане на цената с подписване на приемо – предавателен протокол.
3.Собствеността върху вещта се прехвърля с предаването и същата следва да се вдигне от купувача най-късно в 5 дневен срок, считано  от датата на плащането.
4.За неуредените с настоящата заповед въпроси следва да се прилагат разпоредбите на договора за покупко – продажба, със съдържанието на който купувача е запознат и е приел клаузите в него с изрична декларация по образец на продавача.
IV. Обявявам за непроведен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - лек автомобил Мерцедес S 320 CDI, с регистрационен № В0001РН, тъй като в установения със Заповед № РД – 18 – 7706 – 99 / 29.03.2018г. срок за подаване на тръжни документи в деловодството на Областна администрация – Варна не са депозирани нито един брой документи за участие в тръжната процедура.
Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация - Варна с адрес: град Варна,  ул. "Преслав" № 26, а така също и на интернет страницата на Областна администрация – Варна www.vn.government.bg в 3-дневен срок от нейното издаване.
Заповедта следва да се съобщи на участниците в тръжната процедура по реда на АПК и подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 дневен срок пред Административен съд - Варна.
Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в четири.
Първият еднообразен екземпляр е за определения за купувач на вещта, вторият - да се приложи към преписката, а третият е за деловодството - за сведение и съхранение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, на директорите на дирекции АКРРДС и АПОФУС при Областна администрация – Варна и на главния счетоводител на  при Областна администрация – Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директор на дирекция АКРРДС при Областна администрация – Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главен секретар на Областна администрация - Варна.          
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с           
                Административен център - Варна 

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Главен счетоводител
на областна администрация - Варна

ГРАФИК - 20 АПРИЛ 2018 г.

ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ НА ВОДНИ ОБЕКТИ В ОБЛАСТ ВАРНА ПРЕЗ 2018г. - /Удобрен със Заповед РД-18-7706-112 от 17.04.2018г./

ЗАПОВЕД - 18 АПРИЛ 2018 г.
З А П О В Е Д №  РД-18-7706-111
 гр. Варна, 17.04.2018 г.
 СТОЯН  ПАСЕВ  –  Областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
В изпълнение на чл.137 от Закона за горите, с цел осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии, Областния управител със заповед определя пожароопасен сезон в горските територии на областта.
С оглед на гореизложеното на основание чл. 64, ал.1, т.1 и т.6 от Закона за защита при бедствия  и  в изпълнение на чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Обявявам за пожароопасен сезон в горските територии на област Варна,  времето от 15.04.2018 г.  до  31.10.2018 г.
2. Забранявам по времето на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.
3. Изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).
4. ТП Държавни горски стопанства, Държавни ловни стопанства при „СИДП” - Шумен, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата, извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии.
5. ТП ДГС/ ДЛС при „СИДП” - Шумен, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, ръководителите на обекти разположени в тях, да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти, водоеми и противопожарни депа, като предприемат мерки за възстановяване на неизправните.
6. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селско-стопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
7. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, следва за собствена сметка:
7.1.  да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;
7.2. да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;
7.3.  да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.
8. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
9. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всяко пребиваване в тях.

10. Началниците на военните формирования и части при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари или за своевременното им потушаване.
11. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите да спират дейностите или експлоатацията на машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари.
12. Органите по пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на ТП ДГС/ДЛС, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата, извършващи дейности в тях, да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и потушаване на горските пожари.
13. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите, самостоятелно или съвместно, да осъществяват контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.
14. Кметовете на общини и кметства да организират по места денонощна телефонна връзка с органите по пожарна безопасност и защита на населението, за своевременно информиране в случай на пожар.
15. Кметовете на общини да засилят контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на чл.6,  ал.2  от ЗОЗЗ.
16. В срок до 24 часа след възникване на горски пожар в държавните горски територии, наличната информация за пожара да се въвежда в информационната система на Изпълнителната агенция по горите от оторизираните за това служители в ТП ДГС/ДЛС при  „СИДП” – Шумен.
17. При възникване на големи и сложни за овладяване пожари да се привличат местните формирования на Министерство на отбраната, съгласно плановете за взаимодействие и помощ при кризисни ситуации.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Директора на Регионална дирекция по горите – Варна,  Директора на РД „ПБЗН” - Варна и кметовете на общини.
Директора на „СИДП” - Шумен да сведе настоящата заповед до знанието на директорите на ТП ДГС/ДЛС.
Кметовете на общини да сведат настоящата заповед до знанието на всички институции, имащи касателство по въпросите упоменати в нея.
Заповедта да се изготви в 3 екземпляра и да се размножи в 24  копия.
Оригиналите да се връчат на директорите на Регионална дирекция по горите - Варна, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Варна и  деловодството на Областна администрация – Варна.
Копия да се изпратят до кметовете на общини от област Варна, ОД на МВР – Варна, „СИДП” - Шумен,  ВиК ООД – Варна,  Енерго-ПРО мрежи – АД,  Енергиен системен оператор–ЕАД МЕР-Варна,  Военноморски сили, Областно пътно управление - Варна и ЖИ ”Железопътна секция” – Варна, Заместник областен управител и Главен секретар на Областна администрация - Варна за сведение и изпълнение.
На основание чл.137, ал.2 от Закона за горите, заповедта да се оповести публично на интернет страницата на Областна администрация Варна и на Регионална дирекция по горите Варна.
    СТОЯН  ПАСЕВ
Областен управител на област с
административен център гр.Варна

ЗАПОВЕД - 05 АПРИЛ 2018 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-18-7706-107/05.04.2018г.
СТОЯН ПАСЕВ – областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах със заповед № Т-РД-16-107/29.03.2018г. на министъра на туризма,
УСТАНОВИХ:
Със заповед № Т-РД-16-107/29.03.2018г. на министъра на туризма е обявен списъкът на неохраняемите морски плажове за летен сезон 2018г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, представляващи неразделна част от заповедта. Заповедта е публикувана в интернет – страницата на Министерството на туризма, секция „Концесии и наем на плажове“.
Съобразно чл. 22а от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, част от постъпилите приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове, се разходват за поставяне на предупредителни табели на неохраняемите плажове на територията на съответната община, включително и на морските плажове за природосъобразен туризъм.
Предвид гореизложеното, с цел предотвратяване на нещастни случаи и инциденти с къпещи се хора до организирането на водноспасителна дейност и обезопасяването на водните площи на обявените за неохраняеми морски плажове, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и в изпълнение на заповед № Т-РД-16-107/29.03.2018г. на министъра на туризма,
НАРЕЖДАМ:
Кметовете на общините Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла да организират поставянето и поддържането на предупредителни табели с надпис „Неохраняема зона! Къпането забранено!” на български, английски, немски и руски език, при спазване изискванията на чл. 9 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, на неохраняемите морски плажове, както следва:
I. На територията на Община Варна за плажове:
1. „Чайка – централен 1“, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2573.1135;
2. „Чайка – централен 2“, представляващ ПИ 10135.2573.1131;
3. „Чайка – юг“, представляващ ПИ 10135.2573.1113;
4. „Офицерски“, представляващ ПИ 10135.2561.16;
5. „Галата – север“, представляващ ПИ 10135.5010.156;
6. „Галата – изток“, представляващ ПИ 10135.5010.150;
7. „Фичоза“, представляващ ПИ 10135.5511.832;
8. „Хижа Черноморец – север“, представляващ ПИ 10135.5103.517;
9. „Хижа Черноморец – юг“, представляващ ПИ 10135.5103.519;
10. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“, представляващ ПИ 10135.5103.22;
II. На територията на Община Аврен за плажове:
1. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“, представляващ ПИ 10135.5103.22;
2. „Романтика”, представляващ ПИ 04426.102.374;
3. „Камчия – север 1”, представляващ ПИ 04426.102.377;
4. „Камчия – север 2”, представляващ ПИ 04426.102.365;
5. „Камчия – север 3”, представляващ ПИ 04426.102.366;
6. „Камчия – север 4”, представляващ ПИ 04426.102.378;
7. „Камчия – север 5”, представляващ ПИ 04426.102.370;
III. На територията на Община Долни Чифлик за плажове:
1. „Камчия – юг”;
2. „Изгрев – хоризонт”, представляващ ПИ 83404.502.6 и ПИ 83404.502.7;
3. „Шкорпиловци–север“, представляващ ПИ 83404.502.36;
IV. На територията на Община Бяла за плажове:

  1. „Самотино”;
  2. ”Бяла - Карадере”, представляващ ПИ 07598.306.9;
  3. „Бяла – север“, представляващ ПИ 07598.306.10;
  4. „Бяла – V“, представляващ ПИ 07598.307.35;
  5.  „Бяла – „Чайка”, представляващ ПИ 07598.116.139, в т.ч. „Бяла – Чайка 1“, представляващ ПИ 07598.116.132.

Предупредителните табели да бъдат поставени на всички подходи, осигуряващи достъп до неохраняемите морски плажове, в срок до 30.04.2018г.
В 3-дневен срок след поставянето на предупредителните табели да бъде изпратен доклад, придружен със снимков материал.
Настоящата заповед да се публикува на интернет-страницата на Областна администрация Варна и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ и главния секретар на Областна администрация Варна.
Заповедта се изготви в шест еднообразни екземпляри и се копира в два екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на кметовете на общините Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла; служителя, изготвил заповедта за прилагането й към преписката, послужила за издаването на заповедта; и деловодството при Областна администрация Варна.
Копия от заповедта да се връчат на главния секретар и директора на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 04 АПРИЛ 2018 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-18-8500-11/02.04.2018г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към преписка с № РД-18-5300-7/19.01.2018г., образувана по писмо от главния директор на Държавно предприятие (ДП) „Транспортно строителство и възстановяване“ („ТСВ“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. А, ет. 1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.1 (апартамент № 1),
УСТАНОВИХ:
С Решение № РТ-74/11.12.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. А, ет. 1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.1 (апартамент № 1), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 104,86 кв.м., състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня - тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; находящ се на първи етаж в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552; ведно с изба № 1 с площ 7,75 кв.м.; ведно с 2,4249 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.1.2, под обекта: няма, над обекта: 72709.515.552.1.4; при граници на изба № 1: стълбищна клетка, двор, изба № 2 и коридор, описан в акт за частна държавна собственост № 9080/28.06.2016г. Имотът е с предоставени права за управление на ДП „ТСВ“.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 22.02.2018г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен в решение № РТ-74/11.12.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Димитрина Илиева Стойкова (заявление с вх. № 475/14.02.2018г.). Протоколът е утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
С писмо изх. № 779/20.03.2018г. (регистрирано в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № РД-18-5300-7(2)/22.03.2018г.) главният директор на ДП „ТСВ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ДИМИТРИНА ИЛИЕВА СТОЙКОВА ЕГН, лична карта №, издадена на г. от МВР, с адрес по лична карта: област, община, село, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ПК 9024, ул. „Крайезерна“ № 100 (сто), вх. А, ет. 1 (едно), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.1 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две, точка, едно, точка, едно) (апартамент № 1 (едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 104,86кв.м. (сто и четири цяло осемдесет и шест стотни квадратни метра), състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня - тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); находящ се на първи етаж в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две); ведно с изба № 1 (едно) с площ 7,75 кв.м. (седем цяло седемдесет и пет стотни квадратни метра); ведно с 2,4249 % (две, запетая, четири, две, четири, девет процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.1.2, под обекта: няма, над обекта: 72709.515.552.1.4; при граници на изба № 1: стълбищна клетка, двор, изба № 2 и коридор, описан в акт за частна държавна собственост № 9080/28.06.2016г.
2. ДИМИТРИНА ИЛИЕВА СТОЙКОВА да внесе следните суми:
2.1. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД - София, клон Запад сумата в размер на 31 180,00 лв. (тридесет и една хиляди сто и осемдесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 38 950,00 лв. (тридесет и осем хиляди деветстотин и петдесет лева) (без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 7 770,00 лв. (седем хиляди седемстотин и седемдесет лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 7 770,00 лв. (седем хиляди седемстотин и седемдесет лева) е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД с вносна бележка от 29.01.2018г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305001302/15.01.2018г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна стойността на имота е в размер на 7 674,00 лв. (седем хиляди шестстотин седемдесет и четири лева).
2.2. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 779лв. (седемстотин седемдесет и девет лева) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.3. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 155,80 лв. (сто петдесет и пет лева и осемдесет стотинки) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.4. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,6% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет–Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна) в размер на 1012,70 лв. (хиляда и дванадесет лева и седемдесет стотинки) да се внесат в приход на дирекция „Местни данъци” при община Варна по IBAN BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ“ АД клон гр. Варна.
2.5. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и писмо с изх. № 779/20.03.2018г. от главния директор на ДП „ТСВ“ не се дължи.
Сумите по т. 2 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Димитрина Илиева Стойкова.
Изпълнението на заповедта възлагам на експерт в Дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Димитрина Илиева Стойкова (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 9080/28.06.2016г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, главния директор на ДП „ТСВ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1271, ул. „Кирил Благоев“ № 14 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна
ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Главен счетоводител
на Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 29 МАРТ 2018 г.

ЗАПОВЕД
№ РД – 18 – 7706 - 99
29. 03. 2018г.
СТОЯН ПАСЕВ – областен управител на област с административен център Варна
У С Т А Н О В И Х:

  1. Областна администрация - Варна е собственик на движима вещ - бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“ – частна държавна собственост, съгласно Заповед № 2401 / 15.12. 1997г. на Министъра на финансите на Република България, находяща се в град Варна, община Варна, област Варна, район Аспарухово, поставена върху имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.5506.864, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 8249/10.05.2012г.

            С договор за изработка № 606-О/14.07.2017г. е възложена и изготвена експертна оценка от Димитър Великов Димитров, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300100011/14.12.2009г. за стойността на движимата вещ  като същата е в размер на 9 500 лв. (девет хиляди и петстотин лева).
Комисията за разпореждане с имоти и вещи – държавна собственост е приела изготвената експертна оценка за справедлива и е предложила на областния управител на област с административен център  Варна да се открие тръжна процедура с първоначална тръжна цена в размер на 9 500 лв.
Със Заповед № РД – 17 – 7706 – 321 / 04.12.2017г. на Областен управител на област с административен център Варна е обявена тръжната процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“.
С Решение № 1 от тръжния протокол от 03.01.2018г., тръжната комисия е предложила на областен управител на област с административен център - Варна да бъде издадена заповед, с която да търгът да се обяви за непроведен, тъй като в установения със заповедта срок за подаване на тръжни документи в деловодството на Областна администрация – Варна не са депозирани нито един брой документи за участие в тръжната процедура.
Със Заповед № РД – 18 – 7706 – 5 / 04. 01. 2018г. търгът е обявен за непроведен, а тръжната процедура за продажбата на движимата вещ прекратена.
С доклад, Петър Манчев – заместник – областен управител, в качеството му на председател на тръжната комисия е предложил на областния управител на област с административен център – Варна повторно иницииране на търга с тайно наддаване на основание възможността, предвидена в разпоредбата на чл. 15 от  Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост като първоначално определената цена бъде намалена с 20 %.
Докладът е одобрен от областния управител на област с административен център – Варна.

            II. В Областна администрация - Варна е образувана преписка с № РД-18-8701-3/30.01.2018г. във връзка с възникнала необходимост от продажба на движима вещ - държавна собственост, представляваща лек автомобил Мерцедес S 320 CDI, с регистрационен № В0001РН.
С договор за изработка № 627-О/15.02.2018г. е възложена и изготвена експертна оценка от Димитър Великов Димитров, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300100011/14.12.2009г. за стойността на движимата вещ  като същата е в размер на 7 150.00 лв. (седем хиляди сто и петдесет лева).
Съгласно чл. 29, ал. 2 от Закона за държавната собственост държавните движими вещи, които не са предоставени на ведомства, се управляват от областните управители.
Съгласно чл. 61 от Закона за държавната собственост разпореждането с движими вещи - частна държавна собственост - машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и стопански инвентар, предоставени на ведомства, се извършва възмездно от ръководителя на ведомството.
Съгласно чл. 69, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост продажбата на излишни и негодни вещи - частна държавна собственост, както и на придобити материали от разчистване на строителни площадки, се извършва от областния управител, съответно от ръководителя на ведомството, при условия и по ред, определени от министъра на финансите, освен ако в нормативен акт е предвидено друго.
Съгласно чл. 102, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост управлението и разпореждането с движими вещи - държавна собственост, се извършва от областните управители или от ръководителите на ведомства под методическото ръководство на министъра на финансите.
Съгласно чл. 2 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, продажбата се извършва:
1. на търг с тайно наддаване;
2. на търг с явно наддаване;
Съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост в случаите, когато балансовата стойност на една вещ или общата стойност на вещите не надвишава 10 000 лв., продажбата се извършва след провеждане на търг с тайно наддаване.
Съгласно чл. 15 от  Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, ако включена в търг вещ не е продадена, цената може да се намали с 20 на сто. Предложението за промяна на началната тръжна цена се прави от председателя на тръжната комисия до ръководителя на ведомството, съответно до областния управител.
Преписките са внесени за докладване и разглеждане от Комисията за разпореждане с имоти и вещи – държавна собственост, съгласно чл. 74 от ППЗДС, назначена със Заповед № РД -187 – 7706 – 173 / 16. 05. 2017г. на областен управител на област с административен център – Варна.
След подробно разглеждане на внесените за докладване преписки, Комисията за разпореждане с имоти и вещи – държавна собственост по чл. 74 от ППЗДС е взела единодушно решения № 4 и № 5, отразени в утвърден от областен управител на област с административен център – Варна протокол от 26. 03. 2018г.
Съгласно препис – извлечение на решение № 4 от протокола от 26. 03. 2018г., комисията чл. 74 от ППЗДС е приела изготвената експертна оценка за справедлива и е предложила на областен управител на област с административен център – Варна да се проведе тръжна процедура с тайно наддаване за продажба на движима вещ – бивш плавателен съд – „Комета - %“ с тръжна цена в размер на 7 920.00 лв. (седем хиляди деветстотин и двадесет лева).
Съгласно препис – извлечение на решение № 5 от протокола от 26. 03. 2018г., комисията чл. 74 от ППЗДС е приела изготвената експертна оценка за справедлива и е предложила на областен управител на област с административен център – Варна да се проведе тръжна процедура с тайно наддаване за продажба на движима вещ – лек автомобил Мерцедес S 320 CDI, с регистрационен № В0001РН с първоначална тръжна цена в размер на 7 150.00 лв. (седем хиляди сто и петдесет лева).
Във връзка с всичко гореизложено и на основание чл. 29, ал. 2 от ЗДС, чл. 61 и чл. 64, ал. 1 от ЗДС, вр. чл. 69, ал. 1 от ППЗДС, вр. чл. 102, ал. 3 от ППЗДС, вр. чл. 2, т. 1, чл. 5, ал. 1, чл. 4, ал.1 и ал. 2 и чл. 15 от Наредба № 7 на министъра на финансите за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията

НАРЕЖДАМ:
I.Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост по реда на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост за следните движими вещи:
1.Бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“ – частна държавна собственост, съгласно Заповед № 2401 / 15.12. 1997г. на Министъра на финансите на Република България, находяща се в град Варна, община Варна, област Варна, район Аспарухово, поставена върху имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.5506.864, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 8249/10.05.2012г.
Описание на вещта: Корпус на морски кораб / плавателен съд модел „Комета 5“ – бивш моторен самоходен кораб на подводни криле, предназначен за превоз на пътници.
2. Лек автомобил Мерцедес S 320 CDI, с регистрационен № В0001РН.
Описание на вещта: Лек автомобил Мерцедес S 320 CDI – седан, предназначен за превоз на пътници (4+1) и товари с общо тегло до 2430 килограма; цвят: светло сив металик; в движение и преминал годишен технически преглед в КАТ – Варна за 2017 / 2018г.; година на производство: 2001/2002; изминат общ пробег: около 282 000 километра;
II. Определям тръжна цена:
1.В размер на 7 920.00 лева с ДДС (седем хиляди деветстотин и двадесет лева с ДДС) - за бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“;
2.В размер на 7 150.00 лв. (седем хиляди сто и петдесет лева) – за лек автомобил Мерцедес S 320 CDI;
III. Тръжната документация за всяка една от продаваните вещи е на стойност 100 (сто) лева с ДДС и може да бъде получена в сградата на Областна администрация - Варна, ет. 1 – деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа, считано от датата на обявлението до изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в търга, срещу представен документ за платена по банков път сума по сметка на Областна администрация – Варна: IBAN: BG78CECB979031H4264900, BIC CECBBGSF при ЦКБ Варна, за участие в търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ:
1.Бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“ – частна държавна собственост, съгласно Заповед № 2401 / 15.12. 1997г. на Министъра на финансите на Република България, находяща се в град Варна, община Варна, област Варна, район Аспарухово, поставена върху имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.5506.864, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 8249/10.05.2012г.
и/или
2. Лек автомобил Мерцедес S 320 CDI, с регистрационен № В0001РН.
IV. Оглед на вещта по местонахождението и може да се извършва след предварителна заявка на имейл адрес: governor@vn.government.bg или на телефон 052 688 222 след закупуване на тръжната документация за участие в търга.
Огледи ще се извършват на дати 11.04.2018г. и 13.04.2018г. от 13.00 часа до 15.00 часа.
V. Определям депозит за участие в търга:
1. За бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“ - в размер на 792.00 лв. с ДДС  (седемстотин деветдесет и два лева с ДДС).
2. За лек автомобил Мерцедес S 320 CDI, с регистрационен № В0001РН – в размер на 715.00 лв. с ДДС  ( седемстотин и петнадесет лева с ДДС).

Депозитът следва да бъде платен по банков път, по сметка на Областна администрация – Варна: IBAN: BG85CECB979033H4264900; BIC CECBBGSF при ЦКБ Варна.
VI. Предстоящият търг да бъде обявен чрез обявление най-малко в един ежедневник, на интернет страницата на Областна администрация – Варна и на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна.
VII. Обявлението да се направи, не по-късно от една седмица, преди началото на срока за подаване на заявления за участие в търга.
VIII. Търгът да се проведе на 18.04.2018г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация – Варна с адрес: град Варна,  ул. "Преслав" № 26, в Заседателната зала на Областна администрация – Варна.
IX. Определям срок за приемане на заявления за участие в търга – всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа в срок от 10.04.2017г. до  17.04.2018г. в деловодството на Областна администрация – Варна с краен срок за подаване: 17.30 часа на 17.04.2018г.
Всички постъпили оферти се записват по реда на постъпването си в тръжен лист с входящ номер, датата и часа на постъпване и с тръжен номер – за всяка една от движимите вещи – по отделно.
По входящият номер, датата и часа на постъпване, и завеждане на тръжните документи се определя и поставя на плика в присъствието на участника тръжния му номер.
На плика следва да бъдат четливо обозначени адресата - Областна администрация – Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26, предмета на търга и вещта, за които се депозират тръжните документи.
Длъжностно лице от състава на Областна администрация – Варна приема постъпилите и представени в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост офертни документи и ги поставя в запечатана урна, която се отваря в деня, предвиден за разглеждане на тръжните документи от тръжната комисия и след като ги заведе в деловодната система на администрацията с входящ номер, дата и час на постъпване.
За класиран на първо място се обявява кандидатът, предложил най-висока цена.
Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия определя крайния купувач чрез жребий.
X. Определям срок и начин на плащане на цената, както следва:
Кандидатът, класиран на първо място при провеждането на търга, внася посочената от него цена и начисления върху нея ДДС, от която се приспада внесения депозит, в срок до 3 (три) работни дни от влизане в сила на заповедта за класиране, в лева по сметка на Областна администрация – Варна: IBAN: BG78CECB979031H4264900, BIC CECBBGSF при ЦКБ Варна.
В случай, че спечелилият търга кандидат не внесе дължимата от него сума в предоставения му срок, депозитът му остава в полза на Областна администрация – Варна, а за спечелил търга се обявява участникът, предложил при наддаването следващата по размер цена. Същият се поканва, в срок от 3 (три) работни дни, да заплати предложената от него цена.
Ако и вторият по ред кандидат не извърши плащане в срок до 3 (три) работни дни, считано от получаване на предложението, депозитът му също се задържа, като тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.
XI. Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга участници, класирани след първо място и на недопуснатите до участие кандидати се извършва по изрично нареждане на председателя на тръжната комисия.
XII. Вещта се предава на купувача след  плащане на цената с подписване на приемо – предавателен протокол.
Собствеността върху вещта се прехвърля с предаването и.
XIII. Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5 дневен срок, считано  от датата на плащането. След този срок купувачът дължи магазинаж, съгласно определените тръжни условия.
XIV. При отваряне на офертите, кандидатите присъстват лично, чрез законните си представители или чрез упълномощени за това лица.
XV. Утвърждавам тръжната документация за участие в търг с тайно наддаване за бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“ и за лек автомобил Мерцедес S 320 CDI, с регистрационен № В0001РН, както следва:
15.1.Тръжната документация съдържа:
I. Извлечение от настоящата заповед на Областен управител на област с административен център -  Варна, издадена съгласно изискванията на Наредба № 7/14.11.1997 г. на министъра на финансите за продажба на движими вещи – частна държавна собственост без частта, в която е оповестен състава на основните и резервни членове на тръжната Комисия за отваряне, разглеждане и класиране на ценовите предложения на участващите в търга;
II. Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи;
III. Тръжни условия за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи;
IV. Заявление за участие в търга – по образец – Приложение № 1;
V. Декларация за съгласие с условията на търга и с проекта на договора – по образец – Приложение № 2;
VI. Проект на договор за покупко-продажба – по образец – Приложение № 3;
VII. Ценово предложение – по образец – Приложение № 4;
VIII. Декларация за извършен оглед на движимата вещ – по образец – Приложение № 5;
IX. Декларация (във връзка с наличие / липса на инициирани производства по ликвидация / несъстоятелност) – по образец – Приложение № 6;
X. Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП – по образец – Приложение № 7;
            Утвърдената тръжна документация съдържа отделни образци на документи – за всяка една движима вещ.
Кандидатите за участие в търга могат да подават тръжни документи за една от двете вещи или за двете вещи.
Ако кандидат подава тръжни документи и за двете вещи, следва да представи два броя отделни тръжни плика – за всяка една от вещите по отделно.
15.2. Следва да бъдат представени:
1. Заявление за участие в търга – попълнено по образец – Приложение № 1;
* Заявлението трябва да бъде подписано:
-от управителя на юридическото дружество или от надлежно упълномощено от същия лице;
-от физическото лице или от надлежно упълномощено от същия лице;
-от лице, регистрирано като едноличен търговец или от надлежно упълномощено от същия лице;
2. Декларация за съгласие с условията на търга и с проекта на договора попълнена по образец – Приложение № 2;
3. Проект на договор за покупко-продажба - едностранно парафиран от кандидата или упълномощения от последния лице, подал заявление за участие – Приложение № 3;
4. Ценово предложение - попълнено по образец – Приложение № 4;
Цената следва да бъде изписана цифром и словом с ДДС.
5. Платежен документ за закупена тръжна документация от участника – оригинал или копие, заверено за вярност;
6. Платежен документ за внесен депозит – оригинал или копие, заверено за вярност;
7. Декларация за извършен оглед на движимата вещ – по образец – Приложение № 5;
8. За юридическите лица, регистрирани по Закона за търговския регистър - единен идентификационен код (ЕИК) – оригинал или копие, заверено за вярност;
9. Ако тръжните документи са подадени от пълномощник следва да бъде приложено оригинал или заверено за вярност нотариално заверено пълномощно;
10. Документ за съдебна регистрация /официален препис или копие, заверено за вярност/ и копие от карта БУЛСТАТ за юридическите лица, които не са пререгистрирани по Закона за търговския регистър;
11. За кандидатите физически лица – данни от документ за самоличност – копия, заверени за вярност;
12. Декларация (във връзка с наличие / липса на инициирани производства по ликвидация / несъстоятелност) – по образец – Приложение № 6;
13. Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП – по образец – Приложение № 7;
            Приложения от № 1 до № 7 включително се попълват за всяка една вещ по отделно, когато кандидат подава тръжни документи и за двете движими вещи.
XVI. Назначавам тръжна комисия в състав:
XVII. При отсъствие на председателя на комисията, последният се замества от заместник – председателя.
XVIII. За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всички членове на тръжната комисията за отваряне, разглеждане и класиране на ценовите предложения на участващите в търга, който да ми бъде представен за утвърждаване в тридневен срок, считано от провеждането на търга.
XIX. Тръжният протокол се съставя в 3 еднообразни екземпляра - един екземпляр за тръжната комисия, един екземпляр за спечелилия търга и един екземпляр за касата / счетоводството на продавача.
XX. Резултатите се обявяват на мястото за обяви.
XXI. В 7-дневен срок от датата на обявяване резултатите участниците в търга могат да подадат жалба по реда на АПК за неспазване на условията и реда за неговото провеждане.
XXII. Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на тръжната комисия за отваряне, разглеждане и класиране на ценовите предложения на участващите в търга да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна с адрес: град Варна,  ул. "Преслав" № 26, а така също и на интернет страницата на Областна администрация – Варна www.vn.government.bg в 3-дневен срок от нейното издаване.
Настоящата заповед се състави в 3 еднообразни екземпляра и се копира в девет.
Първият еднообразен екземпляр да се връчи на главния секретар на Областна администрация - Варна, втория - да се приложи към преписката и третия – за деловодството за сведение и съхранение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на директор на дирекция АКРРДС и на директор на дирекция АПОФУС при Областна администрация – Варна, на главния счетоводител на  при Областна администрация – Варна, и на длъжностните лица от състава на Областна администрация – Варна, включени като членове в състава на тръжната комисия.      Изпълнението на заповедта възлагам на директор на дирекция АКРРДС при Областна администрация – Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главен секретар на Областна администрация - Варна.  
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с Административен център - Варна 

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Главен счетоводител на областна администрация - Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 29 МАРТ 2018 г.

№РД-18-9400-152 (2)
28.03.2018г.
ДО
Г-Н ВАЛЕНТИН СТРАХИЛОВ ВАЧЕВ
УЛ. „ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ“ №86, ВХ.Г, АП.86
ГР. ВАРНА
ОТНОСНО: Искане вх. №РД-18-9400-152/27.02.2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Валентин Страхилов Вачев във връзка с постъпило в Областна администрация Варна, негово искане с вх. №РД-18-9400-152/27.02.2018г., че е уведомен с писмо изх. №РД-18-9400-152(1)/19.03.2018г. със следното съдържание:
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАЧЕВ,
По повод постъпило в Областна администрация Варна, Ваше искане вх. №РД-18-9400-152/27.02.2018г. за предоставяне на копие от Заповед №РД-07-7706-203/08.08.2007г. на областния управител на област Варна относно ПИ №299 и ПИ №300, находящи се в гр. Варна, местност „Акчелар“, Ви уведомявам:
Съгласно чл.27, ал.2, т.5 от Административнопроцесуалния кодекс към постъпилото искане не са предоставени документи удостоверяващи Вашия правен интерес. С оглед на това, следва да представите такива документи.
Предвид на изложеното, на основание разпоредбата на чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, следва в 3-дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо да отстраните нередовностите в заявлението. При неизпълнение в указания тридневен срок, Вашето искане вх. №РД-18-9400-152/27.02.2018г. ще бъде оставено без разглеждане, а административното производство прекратено.“
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 МАРТ 2018 г.

№ РИ-14-9400-2(27)
27.03.2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Диана Валентинова Маринова, че във връзка с образуваната в Областна администрация Варна преписка с № РИ-14-9400-2/28.02.2014г. за придобиване на право на собственост върху недвижим имот, находящ се в град Варна, ул. „Атанас Монев“ № 7, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.5504.310 (стар номер: 636), целият с площ от 662 кв.м., съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №  РД-18-73/23.06.2008г. на изпълнителния директор на АГКК; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 м); при съседи: ПИ 10135.5504.314, 10135.5504.309, 10135.5504.305, 10135.5504.304, 10135.5504.303, 10135.5504.297, 10135.5504.312 и 10135.5504.311, с писмо изх. № РИ-14-9400-2(26)/02.02.2018г. от нея и Станислава Тодорова Чифутова са изискани документи. Писмото, изпратено до Диана Маринова е върнато като непотърсено, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02O9GD I.
Диана Валентинова Маринова може да получи писмо с изх. № РИ-14-9400-2(26)/02.02.2018г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 МАРТ 2018 г.

РД-17-9907-87(6)
06.03.2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Никола Георгиев Белев, че във връзка с преписка в Областна администрация Варна, образувана по молба с вх. № РД-17-9907-87(1)/12.12.2017г. от Сдружение „Спортен клуб Черно море – Кану каяк – Варна“ за предоставяне за ползване на сдружението на недвижими имоти, находящи се в област Варна, град Варна, район Аспарухово, „Южна промишлена зона“, представляващи поземлени имоти с идентификатори 10135.5501.161 и 10135.5501.19, с писмо изх. № РД-17-9907-87(4)/02.02.2018г. е уведомен. Писмото е върнато като непотърсено, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02O8O2 E.
Никола Георгиев Белев може да получи писмо с изх. № РД-17-9907-87(4)/02.02.2018г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 02 МАРТ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РД – 18 – 7706 - 78
Варна 02. 03. 2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Издадена е Заповед № РД – 18 – 7706 – 69 / 09. 02. 2018г. на Областен управител на област с административен център Варна за изземване на имот – изключителна държавна собственост, по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, представляващ морски плаж „Кабакум – централен“, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост /АИДС/ № 1465 / 07. 10. 2014г. за  поземлен имот с идентификатор: 10135.2572.204 по КККР на град Варна, с площ: 14520 кв. м при съседи: поземлени имоти с идентификатори:10135.2572.206, 10135.256.1, 10135.2572.203, 10135.2572.128.
Горецитираната заповед е влязла в сила на 26. 02. 2018г., не е обжалвана  и имотът, предмет на Акт за изключителна държавна собственост /АИДС/ № 1465 / 07. 10. 2014г. не е предаден доброволно.
В Областна администрация – Варна е получена  Заповед № Т – РД – 16 – 69 /22. 02. 2018г. на Министерство на туризма на Република България, от която е видно че след проведен търг с тайно наддаване от 19. 02. 2018г. по реда на чл. 43 и следващите от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост /ППЗДС/ за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Кабакум – централен“,  поземлен имот с идентификатор: 10135.2572.204 е отдаден под наем на класираното на първо място дружество „МЕНУА 2018“ ЕООД, ЕИК 204971081.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 99, т. 2 от АПК и чл. 32, ал. 1 от ЗА
                                               НАРЕЖДАМ:
Изменям Заповед № РД-18-7706-69/09.02.2018г. на Областен управител на област с административен център Варна по следния начин:
т. 5 „Определям дата за принудително изпълнение – 08.03.2018г. от 10:00 часа.“
т. 6 „При наличие на обстоятелства, възпрепятстващи изземването на имота, същото да бъде осъществено на 09.03. 2018г. от 10:00 часа.“
Всички останали разпоредби на Заповед № РД-18-7706-69/09.02.2018г. на Областен управител на област с административен център Варна остават непроменени.
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-18-7706-69/09.02.2018г. на Областен управител на област с административен център Варна.
Допускам предварително изпълнение на заповедта на основание чл. 60 от АПК и параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройството на черноморското крайбрежие предвид необходимостта да се осигури животът или здравето на гражданите – посетители на морския плаж чрез осигуряване на задължителни дейности на същия като водното спасяване, обезопасяването на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване, санитарно – хигиенното поддържане на „активната плажна площ“, „плажните принадлежности“ и "допълнителната търговска площ", и поради факта, че от закъснението на изпълнението на посочените би могло да последва значителна или трудно поправима щета – имуществена загуба за Държавата - от не сключването на наемни правоотношения и от не получаването на наемна цена, които от своя страна са основания за предприемане на всички изброени последващи дейности и благоустройствени мероприятия.
Допуснатото предварително изпълнение подлежи на обжалване чрез административния орган пред Административен съд - Варна в тридневен срок от съобщаването му.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването и по реда на АПК пред Административен съд - Варна.
Настоящата заповед да се постави на таблото за съобщения  и обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата и.
Заповедта се състави в   два еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на служителя, работещ по преписката и на Деловодството на Областна администрация Варна - за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главен секретар на Областна администрация Варна, на директорите на Дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“ в Областна администрация Варна, на главен счетоводител на Областна администрация Варна и на Областна дирекция на МВР - Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Калоян“ №2.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на Дирекция „АКРРДС” в Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главен секретар на Областна администрация Варна.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
  Областен управител на  област
  с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 01 МАРТ 2018 г.

РД-16-1200-43(7)
01.03.2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Ивелин Митков Иванов, че до него, до Румен Илиев - директор на Областно пътно управление – Варна и до Даниел Пашов - директор на Областна дирекция на МВР – Варна, с копие до Дончо Атанасов - председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е изпратено писмо с изх. № РД-16-1200-43(6)/02.02.2018г. със следното съдържание:

„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАШОВ,
         Във връзка с постъпило в Областна администрация Варна заявление с наш вх. № РД-16-1200-43/16.02.2016г. от директора на Областно пътно управление - Варна с отправено в него искане за предприемане на процедура на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост за изземване на недвижим имот, описан в акт за частна държавна собственост № 4579/02.07.2003г., представляващ апартамент № 65 (№ 19 – съгласно акт за държавна собственост № 4579) със застроена площ от 54,00 кв.м, състоящ се от коридор, стая, хол, кухненски бокс, баня – тоалет, ведно с прилежащо избено помещение с полезна площ от 4,62 кв.м, както и 0,8122 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята, находящ се в град Варна, ж.к. „Възраждане” блок 37, вход 3, етаж 7, е издадена заповед № РД-16-7706-78/27.04.2016г. на областния управител на област с административен център Варна, с която е наредено изземването на имота от Ивелин Митков Иванов.
Срещу заповед № РД-16-7706-78/27.04.2016г. на областния управител на област с административен център Варна е постъпила жалба от Ивелин Митков Иванов. Съгласно решение № 1940 от 12.10.2016г., постановено по адм. дело № 1658/2016г. по описа на Административен съд Варна, жалбата на Ивелин Митков Иванов срещу заповед № РД-16-7706-78/27.04.2016г. на областния управител на област с административен център Варна е отхвърлена. Съгласно решение № 15904 от 21.12.2017г., постановено по адм. дело № 13553/2016г. по описа на Върховния административен съд на Република България, е оставено в сила решение № 1940 от 12.10.2016г., постановено по адм. дело № 1658/2016г. по описа на Административен съд Варна.
Предвид горното, уведомявам Ивелин Митков Иванов в 14-дневен срок от получаването на писмото да освободи имота, подробно описан по-горе и да предаде ключовете от имота на служител на Областно пътно управление – Варна, с адрес: град Варна, ул. „Д-р Пюскюлиев“ № 3. В случай на неизпълнение в указания срок, ще бъдат предприети принудителни действия за изземване на гореописания имот със съдействието на полицията.
Изземването на гореописания имот ще бъде осъществено на 20.03.2018г. от 10 часа. При наличие на обстоятелства, възпрепятстващи изземването на имота, същото да бъде осъществено на 30.03.2018г. от 10 часа. Изземването на имота да се осъществи със съдействието на полицията.
В тридневен срок от изземването на имота директорът на Областно пътно управление Варна да представи доклад за изпълнението на заповедта.“
Писмо с изх. № РД-16-1200-43(6)/02.02.2018г., изпратено до Ивелин Митков Иванов е върнато като непотърсено, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02O9GB G.
Ивелин Митков Иванов може да получи писмо с изх. № РД-16-1200-43(6)/02.02.2018г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ФЕВРУАРИ 2018 г.

№ РД-18-770600-74-/ 1 /
27.02.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ДО
Г-Н ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
УПРАВИТЕЛ НА „РУСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 203023127
Ж.К. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК №25, ЕТ. 4, АП. 19
ГР. ВАРНА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
Уведомявам Ви, на основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, че срещу „РУСТРОЙ“ ЕООД с ЕИК 203023127, на основание чл.80 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, е издадена Заповед № РД-18-7706-74 от 20.02.2018 г. на областния управител на област Варна за изземване на имот – публична държавна собственост, подробно описан в Акт за публична държавна собственост № 7389 от 03.06.2009 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 19.06.2009 г., том XXXII, акт № 77, вх. регистър № 11584, дело
№ 6850, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2561.6, с площ 1590 кв.м., начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс; сгради: 1.) сграда с идентификатор 10135.2561.6.1, с площ 35 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за култура и изкуство; 2.) сграда с идентификатор 10135.2561.6.2, с площ 16 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за култура и изкуство; 3.) сграда с идентификатор 10135.2561.6.3 с площ 31 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за култура и изкуство; при граници на имота: ПИ 10135.2561.12; ПИ 10135.2561.1; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, "Приморски парк", с определена дата на принудително изпълнение - 28.03.2018 г. от 11:00 часа.
Заповед № РД-18-7706-74 от 20.02.2018 г. на областния управител на област Варна Ви бе изпратена с писмо, на адреса посочен в Търговския регистър като седалище и адрес на управление на „РУСТРОЙ“ ЕООД с ЕИК 203023127 и върната, съгласно известие за доставка № ИДPS900002OKG1H, с резолюция „получателят - преместен“.
Заповед № РД-18-7706-74 от 20.02.2018 г. на областния управител на област Варна можете да получите от деловодството на Областна администрация Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, настоящето уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ    
Областен управител на  област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ФЕВРУАРИ 2018 г.

№ РД-16-2600-140-/ 3 /
09.02.2018 г.
ДО
Г-Н ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
УПРАВИТЕЛ НА „РУСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 203023127
Ж.К. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК №25, ЕТ. 4, АП. 19
ГР. ВАРНА

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
            Уведомявам Ви, на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, че срещу „РУСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 203023127 е започнато административно производство по реда на чл.80 от Закона за държавната собственост /ЗДС/ за изземване на имот – публична държавна собственост, подробно описан в Акт за публична държавна собственост № 7389 от 03.06.2009 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 19.06.2009 г., том XXXII, акт № 77, вх. регистър № 11584, дело № 6850, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2561.6, с площ 1590 кв.м., начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс; сгради: 1.) сграда с идентификатор 10135.2561.6.1, с площ
35 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за култура и изкуство; 2.) сграда с идентификатор 10135.2561.6.2, с площ 16 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за култура и изкуство; 3.) сграда с идентификатор 10135.2561.6.3 с площ 31 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за култура и изкуство; при граници на имота: ПИ 10135.2561.12; ПИ 10135.2561.1; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, "Приморски парк", предоставен за временно и възмездно ползване под наем на „РУСТРОЙ“ ЕООД, съгласно Договор за наем № 247-Н от 05.09.2014г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 23.10.2014 г., том IX, акт № 228, вх. регистър № 23565, дело № 3372.
С писмо с изх. № РД-16-2600-140-(1)/12.12.2017 г. и Уведомление с изх. № РД-16-2600-140-(2)/04.01.2018 г., „РУСТРОЙ“ ЕООД е уведомено, че Договор за наем № 247-Н от 05.09.2014г. се прекратява, на основание Раздел VI, точка 6.1, буква „в“ от същия договор.
Съгласно чл. 80 от ЗДС, имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви предоставям възможност в 7 /седем/ дневен срок от получаване на настоящото писмо, да изразите Вашето становище. След изтичане на предоставения Ви срок, производството ще приключи с издаване на административен акт.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, настоящето уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ                                        
Областен управител на  област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 12 ФЕВРУАРИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РД – 18 – 7706 – 69
Варна 09. 02. 2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
В деловодството на Областна администрация – Варна е получено писмо от Министерство на туризма на Република България с вх. № РД – 17 – 0400 – 7 / 29.12.2017г. с искане за предприемане на процедура по изземване на имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Кабакум – централен“ по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост.
С Договор № РД – 02 – 28 – 20/ 05.06.2015г. държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройство на Република България е предоставила на търговското дружество ФУЛКОН ООД, ЕИК 148033737 за временно възмездно ползване на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Кабакум – централен“, община Варна, област Варна.
В изпълнение на нормативните разпоредби на Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ през летен сезон 2015г. и летен сезон 2016г. са извършени проверки на територията на територията на цитирания плаж от служителите Министерство на туризма.
След констатирани многократни нарушения на задълженията за осигуряване на задължителни дейности по смисъла на параграф 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУЧК (отменен с параграф 34, т.6 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за концесиите, в сила от 02.01.2018г., обн. в ДВ бр. 96 от 01.12.2017г.) и предоставянето на безусловна и неотменяема банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията по сключен договор, с писмо с изх. № Т – 26 – Ф – 88 / 13.03.2017г. министърът на туризма е уведомил господин Константин Карипиди, управител на „Фулкон“ ООД, че считано от датата на получаване на цитираното писмо (15.03.2017г., видно от обратна разписка) договорът за обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Кабакум – централен“, община Варна, област Варна се прекратява едностранно.
Във връзка с предсрочното прекратяване на договора за наем с писмо с изх. № Т – 26 – Ф – 128 / 07.12.2017г. наемателят е поканен да се яви на територията на морския плаж, за да бъде извършено фактическото предаване на наемодателя с приемо – предавателен протокол, но представител на дружеството не присъства на място.
В областна администрация – Варна е предприета процедура по изземване на имот – изключителна държавна собственост, по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост, представляващ морски плаж „Кабакум – централен“, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост /АИДС/ № 1465 / 07. 10. 2014г., утвърден от министъра на министерство на регионалното развитие на Република България, издаден с правно основание: чл. 18, ал. 1 от КРБ, чл. 69 и чл. 71 от ЗДС и чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от ЗУЧК, с площ: 14520 кв. м., съставляващ поземлен имот с идентификатор: 10135.2572.204 по КККР на град Варна, община Варна, област Варна, одобрена със Заповед № РД – 18 – 92 / 14. 10. 2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № РД – 18 – 10957 / 08. 08. 2014г. на Началника на СГКК – град Варна, при съседи: поземлени имоти с идентификатори, както следва: 10135.2572.206, 10135.256.1, 10135.2572.203, 10135.2572.208.
С писмо с изх. № РД – 17 – 0400 – 7 (1) / 10. 01.2018г. и на основание чл. 26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ Областна администрация – Варна е уведомила господин Пламен Ненов Иванов в качеството му на управител на „Фулкон“ ЕООД, че по искане на Министъра на туризма на Република България, срещу него е започнало административно производство по реда на чл.80 от Закона за държавната собственост /ЗДС/ за изземване на имот- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Кабакум – централен“, община Варна, област Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 1465 / 07.10.2014г. като на основание чл. 34, ал. 3 от АПК на същия е предоставена възможност в 7 дневен срок от получаване на писмото да разгледа искането, да изрази становище и/или да направи писмени искания и възражения.
Горецитираното писмо е изпратено на посочените в Търговски регистър към Агенция по вписвания седалище и адрес на управление, а именно: парцел IV – 387 в кв. 72 по плана на село Близнаци, село Близнаци 9132, община Аврен, област Варна, но е върнато, видно от известие за доставяне ИД PS 9000 02NLLM 7 след което е издадено Уведомление с изх. № РД – 17 – 0400 – 7 (2) / 22. 01.2018г., поставено на таблото за съобщения и обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на Областна администрация – Варна на 23.01.2017г.
Съгласно чл. 80, ал.1 от ЗДС, имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител, въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство.
Съгласно чл. 80, ал. 2 от ЗДС, заповедта на областния управител за изземването на имота се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията.
Съгласно чл. 80, ал. 3 от ЗДС, заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.
Съгласно чл.81 от ЗДС, държавните органи, кметовете на общините и полицията са длъжни да оказват необходимото съдействие на службите "Държавна собственост" за опазването и изземването на имотите - държавна собственост.
Предвид изложеното и на основание на чл. 80, ал. 1 и ал. 2 и чл.81 от ЗДС, във връзка с чл. 32, ал. 1 от ЗА
                                               НАРЕЖДАМ:
1.Да се изземе от „Фулкон“ ЕООД, ЕИК 148033737 със седалище и адрес на управление: парцел IV – 387 в кв. 72 по плана на село Близнаци, село Близнаци 9132, община Аврен, област Варна, имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Кабакум – централен“, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост /АИДС/ № 1465 / 07. 10. 2014г., утвърден от министъра на министерство на регионалното развитие на Република България, издаден с правно основание: чл. 18, ал. 1 от КРБ, чл. 69 и чл. 71 от ЗДС и чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от ЗУЧК, с площ: 14520 кв. м., съставляващ поземлен имот с идентификатор: 10135.2572.204 по КККР на град Варна, община Варна, област Варна, одобрена със Заповед № РД – 18 – 92 / 14. 10. 2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № РД – 18 – 10957 / 08. 08. 2014г. на Началника на СГКК – град Варна, при съседи: поземлени имоти с идентификатори, както следва: 10135.2572.206, 10135.256.1, 10135.2572.203, 10135.2572.208.

2. Възлагам изпълнението на заповедта на комисия, определена в отделна заповед, в състава на която следва да бъде включено изрично посочено от Министъра на туризма на Република България длъжностно лице, което следва да присъства при изземването на имота.
3. Определям начин на изпълнението – отнемане и описване на имота – изключителна държавна собственост.
4. Определям срок за доброволно изпълнение – 14 (четиринадесет) дневен, считано от датата на връчване на настоящата Заповед.
5. Определям дата за принудително изпълнение – 10.04.2018г. от 10:00 часа.
6. При наличие на обстоятелства, възпрепятстващи изземването на имота, същото да бъде осъществено на 17.04. 2018г. от 10:00 часа.
7. За изземването на имота да се състави протокол, копие от който да ми се предостави в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на изземване.
8. Органите на областна дирекция на МВР – варна да укажат съдействие при изпълнението на настоящата заповед, на основание чл. 81 от ЗДС.
Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на Пламен Ненов Иванов в качеството му на управител на „Фулкон“ със седалище и адрес на управление: парцел IV – 387 в кв. 72 по плана на село Близнаци, село Близнаци 9132, община Аврен, област Варна, на Министъра на туризма на Република България на адрес: град София, ул. „Съборна“ № 1, на служителя, работещ по преписката и на Деловодството на Областна администрация Варна - за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главен секретар на Областна администрация Варна, на директорите на Дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“ в Областна администрация Варна, на главен счетоводител на Областна администрация Варна и на Областна дирекция на МВР - Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Калоян“ №2.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главен секретар и на директора на Дирекция „АКРРДС” в Областна администрация Варна.
Настоящата заповед да се постави на таблото за съобщения  и обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата и.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването и по реда на АПК пред Варненски административен съд.
Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
  Областен управител на  област
  с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 02 ФЕВРУАРИ 2018 г.

№ РИ-16-9400-17(11)
02.02.2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Николай Найденов Павлов, пълномощник на Борянка Николова Павлова, че във връзка с образуваната в Областна администрация Варна преписка с № РИ-16-9400-17/18.08.2016г. за прекратяване на съсобствеността с държавата върху недвижим имот, находящ се в област Варна, община Варна, к.к. „Свети Свети Костантин и Елена“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2568.19 (стар идентификатор: кв. 65, УПИ V-19), целият с площ от 1162 кв.м., с писмо наш изх. № РИ-16-9400-17(10)/17.11.2017г. е уведомен да предостави информация и документи по преписката. Писмото е върнато като непотърсено, видно от известие за доставяне № R PS 9000 02LKB0 8.
Николай Найденов Павлов може да получи писмо с наш изх. № РИ-16-9400-17(10)/17.11.2017г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 ЯНУАРИ 2018 г.

№ РД-18-0413-1/1/ от 24.01.2018г.
ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Относно:Отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в Република България
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящето писмо Ви уведомявам за стартирането на процедура за набиране на кандидатури за връчване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в Република България. Основната цел на присъждането на отличителния знак е да се насърчат усилията на все повече институции/организации, както и конкуренцията между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към постигане на равнопоставеността на жените и мъжете в България.
Срокът за подаване на необходимите документи от заинтересованите лица е до 17:30 часа на 09.02.2018 г.
Подробна информация за условията и реда за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в Република България може да намерите на официалната страница на Министерство на труда и социалната политика, както следва:

ЗАПОВЕД - 25 ЯНУАРИ 2018 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-18-8500-4/24.01.2018г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към писмо с вх. № РД-17-5300-23(1)/15.01.2018г. от главния директор на Държавно предприятие (ДП) „Транспортно строителство и възстановяване“ („ТСВ“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. А, ет. 3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.7 (апартамент № 7), а именно: 1. Акт за частна държавна собственост № 9085/30.06.2016г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна във вх. рег. № 15932/07.07.2016г., акт № 64, том XLII, дело 8858/2016г.; 2. Схема № 15-384283-10.08.2017г. на самостоятелен обект в сграда, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Варна; 3. Заповед № ПД-335/24.10.2018г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 4. Решение № РТ-58/24.10.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 5. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. А, ет. 3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.7 (апартамент № 7); 6. Обявления във вестници Сега (от 06.11.2017г.) и Телеграф (от 06.11.2017г.); 7. Заявление с вх. № 3690/05.12.2017г. за участие в търг с тайно наддаване за закупуване на недвижим имот с приложени документи за участие в търг; 8. Протокол от 13.12.2017г. за проведен търг, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 9. Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305001298/15.01.2018г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна; 10. Протокол за определяне на дължимите суми от 22.01.2018г..
УСТАНОВИХ:
С Решение № РТ-58/24.10.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. А, ет. 3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.7 (апартамент № 7), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 104,86 кв.м., състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня - тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; находящ се на трети етаж в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552; ведно с изба № 7 с площ 11,16 кв.м.; ведно с 2,6629 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.1.8, под обекта: 72709.515.552.1.4, над обекта: 72709.515.552.1.10; при граници на изба № 7: изба № 8; коридор; изба № 6 и двор, описан в акт за частна държавна собственост № 9085/30.06.2016г. Имотът е с предоставени права за управление на ДП „ТСВ“.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 13.12.2017г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен в решение № РТ-58/24.10.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Димитър Георгиев Георгиев (заявление с вх. № 3690/05.12.2017г.). Протоколът е утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
С писмо изх. № 47/12.01.2018г. (регистрирано в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № РД-17-5300-23(1)/15.01.2018г.) главният директор на ДП „ТСВ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ЕГН, лична карта №, издадена на г. от МВР, с адрес по лична карта: област, община, град, ж.к., №, вх., ет., ап., за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ПК 9024, ул. „Крайезерна“ № 100 (сто), вх. А, ет. 3 (три), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.7 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две, точка, едно, точка, седем) (апартамент № 7 (седем), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 104,86 кв.м. (сто и четири цяло осемдесет и шест стотни квадратни метра), състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня - тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); находящ се на трети етаж в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две); ведно с изба № 7 (седем) с площ 11,16 кв.м. (единадесет цяло и шестнадесет стотни квадратни метра); ведно с 2,6629 % (две, запетая, шест, шест, две, девет процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.1.8, под обекта: 72709.515.552.1.4, над обекта: 72709.515.552.1.10; при граници на изба № 7 (седем): изба № 8; коридор; изба № 6 и двор, описан в акт за частна държавна собственост № 9085/30.06.2016г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна във вх. рег. № 15932/07.07.2016г., акт № 64, том XLII, дело 8858/2016г.
2. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ да внесе следните суми:
2.1. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД - София, клон Запад сумата в размер на 31 970,00 лв. (тридесет и една хиляди деветстотин и седемдесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 39 950,00 лв. (тридесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева) (без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 7980 лв. (седем хиляди деветстотин и осемдесет лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 7 980 лв. (седем хиляди деветстотин и осемдесет лева) е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД с вносна бележка от 16.11.2017г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305001298/15.01.2018г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна стойността на имота е в размер на 8 435,60 лв. (осем хиляди четиристотин тридесет и пет лева и шестдесет стотинки).
2.2. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 799лв. (седемстотин деветдесет и девет лева) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.3. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 159,80 лв. (сто петдесет и девет лева и осемдесет стотинки) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.4. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,6% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет–Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна) в размер на 1038,70 лв. (хиляда тридесет и осем лева и седемдесет стотинки) да се внесат в приход на дирекция „Местни данъци” при община Варна по IBAN BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ“ АД клон гр. Варна.
2.5. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и писмо с изх. № 47/12.01.2018г. от главния директор на ДП „ТСВ“ не се дължи.
Сумите по т. 2 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Димитър Георгиев Георгиев.
Изпълнението на заповедта възлагам на служителя, изготвил същата.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Димитър Георгиев Георгиев (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 9085/30.06.2016г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, главния директор на ДП „ТСВ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1271, ул. „Кирил Благоев“ № 14 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
 с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Главен счетоводител
на Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 25 ЯНУАРИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РИ – 18 – 8500 – 7
Варна   24.01.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
            Със Заповед № ПД-348/07.11.2017 г. и Решение № РТ-66/07.11.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 9101 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLIII, акт № 14 вх. регистър № 16247, дело
№ 9023, с предоставени права за управление на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" - СОФИЯ съгласно Решение №631/25.09.2002г. на Министерски съвет, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.33 /седем две седем нула девет точка пет едно пет точка пет пет две точка три точка три три/ с площ 130,90 /сто и тридесет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., състоящ се от: входно антре, кухненски бокс с трапезария, пет стаи, баня-тоалет, баня, тоалет, дрешник и два балкона, ведно с прилежаща изба №36 /тридесет и шест/ с площ 6,33 /шест цяло и тридесет и три стотни/ кв.м., както и 3,0158% /три цяло и сто петдесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; конструкция: ЕПЖБ; етажност: 6 /шест/ етажа; година на строеж: 1995г.; при граници: на същия етаж: 72709.515.552.3.32, под обекта: няма, над обекта: 72709.515.552.3.36, nа изба №36: изба №37, коридор, коридор, двор.; находящ се в област Варна, община Варна, с.Тополи, ул."Крайезерна" №100, вх. В, ет. 1 ап. 33.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 5305001300/15.01.2018 г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в АЧДС № 9101 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLIII, акт № 14 вх. регистър № 16247, дело № 9023 е в размер на 9 507,60 лв. (девет хиляди петстотин и седем лева и шестдесет стотинки).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от 20.12.2017 г., утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно който, Комисията в състав, определен с Решение № РТ-68/07.11.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 9101 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLIII, акт № 14 вх. регистър
№ 16247, дело № 9023 участника НИКОЛАЙ ЗЛАТКОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ с окончателна продажна цена в размер на 49 870 лв. (четиридесет и девет хиляди осемстотин и седемдесет лева) без ДДС.
Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ НИКОЛАЙ ЗЛАТКОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ   
ЗА
КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 9101 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLIII, акт № 14 вх. регистър № 16247, дело № 9023, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.33 /седем две седем нула девет точка пет едно пет точка пет пет две точка три точка три три/ с площ 130,90 /сто и тридесет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., състоящ се от: входно антре, кухненски бокс с трапезария, пет стаи, баня-тоалет, баня, тоалет, дрешник и два балкона, ведно с прилежаща изба №36 /тридесет и шест/ с площ 6,33 /шест цяло и тридесет и три стотни/ кв.м., както и 3,0158% /три цяло и сто петдесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; конструкция: ЕПЖБ; етажност: 6 /шест/ етажа; година на строеж: 1995г.; при граници: на същия етаж: 72709.515.552.3.32, под обекта: няма, над обекта: 72709.515.552.3.36, nа изба №36: изба №37, коридор, коридор, двор.; находящ се в област Варна, община Варна, с.Тополи, ул."Крайезерна" №100, вх. В, ет. 1 ап. 33,  с окончателна продажна цена в размер на 49 870 лв. (четиридесет и девет хиляди осемстотин и седемдесет лева)
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед,
НИКОЛАЙ ЗЛАТКОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ   следва да внесе:
2.1. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на
39 910 лв. (тридесет и девет хиляди деветстотин и десет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 49 870 лв. и внесения депозит за участие в търга в размер на 9 960 лв. (девет хиляди деветстотин и шестдесет лева). Депозитът в размер на 9 960 лв.  е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по банкова сметка
IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 с преводно нареждане  от 08.12.2017 г..
На основание съгласно чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ не се начислява ДДС.
2.2. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на 997,40 лв. (деветстотин деветдесет и седем лева и четиридесет стотинки), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на 199,48 лв. (сто деветдесет и девет лева и четиридесет стотинки), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по банкова сметка IBAN:  BG49 CECB 9790 8462 1500 00 , вид на плащане 442500, при  „Централна Кооперативна Банка“ АД  клон гр. Варна, сумата в размер на
1296,62 лв. (хиляда двеста деветдесет и шест лева и шестдесет и две стотинки), представляваща местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,60 %.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра. Еднообразни екземпляри да се връчат на: НИКОЛАЙ ЗЛАТКОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение. Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. №763(9)/10.11.2009г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
    Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 25 ЯНУАРИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РИ – 18 – 8500 – 6
Варна   24.01.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
            Със Заповед № ПД-349/07.11.2017 г. и Решение № РТ-67/07.11.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 9105 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLII, акт № 15 вх. регистър № 16243, дело
№ 9024, с предоставени права за управление на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" - СОФИЯ съгласно Решение №631/25.09.2002г. на Министерски съвет, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.39 /седем две седем нула девет точка пет едно пет точка пет пет две точка три точка три девет/ с площ 130,90 /сто и тридесет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., състоящ се от: входно антре, кухненски бокс с трапезария, пет стаи, баня-тоалет, баня-тоалет, дрешник и два балкона, ведно с прилежаща изба № 43 /четиридесет и три/ с площ 9,33 /девет цяло и тридесет и три стотни/ кв.м., както и 3,3000% /три цяло и три хиляди десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; конструкция: ЕПЖБ; етажност: 6 /шест/ етажа; година на строеж: 1995г.; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.3.38, под обекта: 72709.515.552.3.36, над обекта: 72709.515.552.3.42; на изба №43: двор, изба №42, изба №44, изби от втори вход; находящ се в област Варна, община Варна, с.Тополи, ул."Крайезерна" №100, вх. В, ет. 3 ап. 39.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 5305001301/15.01.2018 г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в АЧДС № 9105 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLII, акт № 15 вх. регистър № 16243, дело № 9024 е в размер на 10 422,90 лв. (десет хиляди четиристотин двадесет и два лева и деветдесет стотинки).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от 20.12.2017 г., утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно който, Комисията в състав, определен с Решение № РТ-67/07.11.2017 г.   на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 9105 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLII, акт № 15 вх. регистър
№ 16243, дело № 9024   участника КУНИ ДЯНКОВ ИВАНОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ с окончателна продажна цена в размер на 51 660 лв. (петдесет и една хиляди шестстотин и шестдесет лева) без ДДС.
Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ КУНИ ДЯНКОВ ИВАНОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ  
ЗА
КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 9105 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLII, акт № 15 вх. регистър № 16243, дело № 9024, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.39 /седем две седем нула девет точка пет едно пет точка пет пет две точка три точка три девет/ с площ 130,90 /сто и тридесет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., състоящ се от: входно антре, кухненски бокс с трапезария, пет стаи, баня-тоалет, баня-тоалет, дрешник и два балкона, ведно с прилежаща изба № 43 /четиридесет и три/ с площ 9,33 /девет цяло и тридесет и три стотни/ кв.м., както и 3,3000% /три цяло и три хиляди десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; конструкция: ЕПЖБ; етажност: 6 /шест/ етажа; година на строеж: 1995г.; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.3.38, под обекта: 72709.515.552.3.36, над обекта: 72709.515.552.3.42; на изба №43: двор, изба №42, изба №44, изби от втори вход; находящ се в област Варна, община Варна, с.Тополи, ул."Крайезерна" №100, вх. В, ет. 3 ап. 39,  с окончателна продажна цена в размер на 51 660 лв. (петдесет и една хиляди шестстотин и шестдесет лева).
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед,
КУНИ ДЯНКОВ ИВАНОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ   следва да внесе:
2.1. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на
41 340 лв. (четиридесет и една хиляди триста и четиридесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 51 660 лв.  и внесения депозит за участие в търга в размер на 10 320 лв. (десет хиляди триста и двадесет лева). Депозитът в размер на 10 320 лв.  е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 с преводно нареждане  от 08.12.2017 г..
На основание съгласно чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ не се начислява ДДС.
2.2. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на 1033,20 лв. (хиляда тридесет и три лева и двадесет стотинки), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на 206,64 лв. (двеста и шест лева и шестдесет и четири стотинки), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по банкова сметка IBAN:  BG49 CECB 9790 8462 1500 00 , вид на плащане 442500,
при  „Централна Кооперативна Банка“ АД  клон гр. Варна, сумата в размер на
1343,16 лв. (хиляда триста четиридесет и три лева и шестнадесет стотинки), представляваща местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,60 %.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: КУНИ ДЯНКОВ ИВАНОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение. Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. №763(9)/10.11.2009г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
     Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 24 ЯНУАРИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РИ – 18 – 8500 - 5
Варна   24.01.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № ПД-346/07.11.2017 г. и Решение № РТ-64/07.11.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 9099 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLII, акт № 139 вх. регистър № 16094, дело № 8942, с предоставени права за управление на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" - СОФИЯ съгласно Решение №631/25.09.2002г. на Министерски съвет, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.30 /седем две седем нула девет точка пет едно пет точка пет пет две точка две точка три нула/ с площ 100,21 /сто цяло и двадесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от: входно антре, кухненски бокс с трапезария, хол с дрешник, две спални, баня-тоалет и два балкона, ведно с прилежаща изба №30 /тридесет/ с площ 7,76 /седем цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м., както и 2,3528% /две цяло и три хиляди петстотин двадесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; конструкция: ЕПЖБ; етажност: 6 /шест/ етажа; година на строеж: 1995г.; при граници: на същия етаж: 72709.515.552.2.29, под обекта: 72709.515.552.2.27, над обекта: няма, на изба №30: изба №29, стълбищна клетка, двор, избен коридор; находящ се в област Варна, община Варна, с.Тополи, ул."Крайезерна" №100, вх. Б, ет. 5 ап. 30. Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 5305001299/15.01.2018 г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в АЧДС № 9099 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLII, акт № 139 вх. регистър   № 16094, дело № 8942 е в размер на 7 585,80 лв. (седем хиляди петстотин осемдесет и пет лева и осемдесет стотинки). За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от 20.12.2017 г., утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно който, Комисията в състав, определен с Решение № РТ-64/07.11.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 9099 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLII, акт № 139 вх. регистър  № 16094, дело № 8942 участника ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ с окончателна продажна цена в размер на 38 060 лв. (тридесет и осем хиляди и шестдесет лева) без ДДС. Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ
ЗА
КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 9099 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLII, акт № 139 вх. регистър № 16094, дело № 8942, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.30 /седем две седем нула девет точка пет едно пет точка пет пет две точка две точка три нула/ с площ 100,21 /сто цяло и двадесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от: входно антре, кухненски бокс с трапезария, хол с дрешник, две спални, баня-тоалет и два балкона, ведно с прилежаща изба №30 /тридесет/ с площ 7,76 /седем цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м., както и 2,3528% /две цяло и три хиляди петстотин двадесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; конструкция: ЕПЖБ; етажност: 6 /шест/ етажа; година на строеж: 1995г.; при граници: на същия етаж: 72709.515.552.2.29, под обекта: 72709.515.552.2.27, над обекта: няма, на изба №30: изба №29, стълбищна клетка, двор, избен коридор; находящ се в област Варна, община Варна, с.Тополи, ул."Крайезерна" №100, вх. Б, ет. 5 ап. 30,  с окончателна продажна цена в размер на 38 060 лв. (тридесет и осем хиляди и шестдесет лева).
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед,
ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ   следва да внесе:
2.1. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на
30 460 лв. (тридесет хиляди четиристотин и шестдесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 38 060 лв. и внесения депозит за участие в търга в размер на 7 600 лв. (седем хиляди и шестстотин лева). Депозитът в размер на 7600 лв.  е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 с преводно нареждане  от 04.12.2017 г..
На основание съгласно чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ не се начислява ДДС.
2.2. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на 761,20 лв. (седемстотин шестдесет и един лева и двадесет стотинки), представляваща
2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на 152,24 лв. (сто петдесет и два лева и двадесет и четири стотинки), представляваща
20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по банкова сметка IBAN:  BG49 CECB 9790 8462 1500 00 , вид на плащане 442500,
при  „Централна Кооперативна Банка“ АД  клон гр. Варна, сумата в размер на
989,56 лв. (деветстотин осемдесет и девет лева и петдесет и шест стотинки), представляваща местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,60 %.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. №763(9)/10.11.2009г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
    Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 24 ЯНУАРИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РД – 18 – 7706 - 11
Варна 24.01.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № РД-15-7706-462/17.12.2015г. на областния управител на област Варна е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, описан в Акт за частна държавна собственост №8969/11.12.2015г., вписан Служба по вписванията гр. Варна на 14.12.2015г., том LXXVII, акт № 100, вх. регистър № 29557, дело № 16374, с предоставени права за управление върху имота на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.963.1.2 /едно нула едно три пет точка едно пет нула седем точка девет шест три точка едно точка две/, находящ се на етаж 0 /нула/, със застроена площ 163,12 /сто шестдесет и три цяло и дванадесет стотни/ кв.м., ведно с прилежаща 1/2 /една втора/ идеална част от избени помещения с обща площ 149,26 /сто четиридесет и девет цяло и двадесет и шест стотни/ кв.м., както и 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на сградата; година на строеж: 1932г. ; предназначение: жилище; при граници: на същия етаж: няма, над обекта: 10135.1507.963.1.1; под обекта: няма; заедно с полумасивна сграда с идентификатор 10135.1507.963.2 /едно нула едно три пет точка едно пет нула седем точка девет шест три точка две/ със застроена площ 21 /двадесет и един/ кв.м.; предназначение: постройка на допълващото застрояване; находящ се в област Варна, град Варна, ул. „Йоан Екзарх“ №8.
Със Заповед № РД-16-8500-7/02.02.2016 г. на областния управител на област Варна, "БУЛ - ЮНИОН КОМЕРС" ООД, ЕИК 127016752 е определен за спечелил търга с тайно наддаване за продажбата на гореописания имот, респективно за купувач на правото на собственост върху самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.963.1.2 с площ 163,12, кв.м., ведно с прилежаща 1/2 /една втора/ идеална част от избени помещения с обща площ 149,26 /сто четиридесет и девет цяло и двадесет и шест стотни/ кв.м., както и 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на сградата.
С Решение № 1855 от 30.09.2016 г. по адм. дело № 387/2016 г. на Административен съд – Варна, е отменена Заповед № РД-16-8500-7/02.02.2016 г. на областния управител на област Варна.
С Решение № 15555 от 18.12.2017 г. по адм. дело № 12885/2016 г. на Върховен административен съд на Република България е потвърдено Решение № 1855 от 30.09.2016 г. по адм. дело № 387/2016 г. на Административен съд – Варна и е указано на областния управител на област Варна да прекрати със заповед тръжната процедура за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.963.1.2 с площ 163,12 кв.м., ведно с прилежаща 1/2 /една втора/ идеална част от избени помещения с обща площ 149,26 /сто четиридесет и девет цяло и двадесет и шест стотни/ кв.м., както и 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на сградата.
С оглед на изложеното и на основание Решение № 15555 от 18.12.2017 г. по адм. дело № 12885/2016 г. на Върховен административен съд на Република България, чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 32, ал. 1 от ЗА
НАРЕЖДАМ:
1. ОТМЕНЯМ ЗАПОВЕД № РД-15-7706-462/17.12.2015 г. на областния управител на област Варна, съгласно точка 1.2. от същата заповед, в частта с която се открива тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, описан в Акт за частна държавна собственост № 8969/11.12.2015 г., вписан Служба по вписванията гр. Варна на 14.12.2015г., том LXXVII, акт № 100, вх. регистър № 29557, дело № 16374, с предоставени права за управление върху имота на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.963.1.2 /едно нула едно три пет точка едно пет нула седем точка девет шест три точка едно точка две/, находящ се на етаж 0 /нула/, със застроена площ 163,12 /сто шестдесет и три цяло и дванадесет стотни/ кв.м., ведно с прилежаща 1/2 /една втора/ идеална част от избени помещения с обща площ 149,26 /сто четиридесет и девет цяло и двадесет и шест стотни/ кв.м., както и 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на сградата; година на строеж: 1932г. ; предназначение: жилище; при граници: на същия етаж: няма, над обекта: 10135.1507.963.1.1; под обекта: няма; заедно с полумасивна сграда с идентификатор 10135.1507.963.2 /едно нула едно три пет точка едно пет нула седем точка девет шест три точка две/ със застроена площ 21 /двадесет и един/ кв.м.; предназначение: постройка на допълващото застрояване; находящ се в област Варна, град Варна, ул. „Йоан Екзарх“ №8.
2. ОТМЕНЯМ ЗАПОВЕД № РД-16-8500-7/02.02.2016 г. на областния управител на област Варна, съгласно която "БУЛ - ЮНИОН КОМЕРС" ООД,
ЕИК 127016752 е определен за спечелил търга с тайно наддаване за продажбата на гореописания имот, респективно за купувач на правото на собственост върху самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.963.1.2 с площ 163,12 кв.м., ведно с прилежаща 1/2 /една втора/ идеална част от избени помещения с обща площ 149,26 /сто четиридесет и девет цяло и двадесет и шест стотни/ кв.м., както и 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на сградата.
3. ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ ДЕПОЗИТИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ на участниците в гореописаната тръжна процедура.
Настоящата заповед да се съобщи на "БУЛ - ЮНИОН КОМЕРС" ООД,
ЕИК 127016752 и участниците в тръжната процедура, по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: служителя – за прилагане към досието АЧДС № 8969/11.12.2015 г.  и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на: главния секретар, главния счетоводител и директорите на дирекция „АКРРДС” и „АПОФУС“ на Областна администрация Варна, и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. №763(9)/10.11.2009г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
    Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-29 /1/
               23.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Майрям Багдасар Киркорова и всички заинтересовани лица, че на 19.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Костадин Георгиев Костов и Янка Георгиева Чавдарова - Заявление с вх. №ОП-18-9400-29/19.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Червенци, общ. Вълчи дол, обл.Варна, представляващ УПИ №VII-607 в кв.94 с площ 1690 кв.м. и УПИ №VIII-607 в кв.94 с площ 1980 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №258/15.12.1995, при граници и съседи: от две страни улица, УПИ №IX-552, УПИ №IV-555 и УПИ №VI-556, съгласно Скица №485/22.11.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на терит., транспорт и общ. собственост“ към Община Вълчи дол, идентични с УПИ №IX-607, УПИ №X-607 и УПИ №VIII-607,552 в кв.56 по стария план на селото, съгласно Удостоверение изх.№РД 08-01-36/17.01.2018 г., издадена от Общинска администрация гр.Вълчи дол, .
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-28 /1/
                23.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Юлияна Стоянова Демирова и всички заинтересовани лица, че на 18.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Асан Юсеин Али - Заявление с вх. №ОП-18-9400-28/18.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Михалич, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ УПИ №VI-26 в кв.14 по плана на селото, одобрен със Заповед №5774/15.11.1963 г., при граници и съседи: от две страни улица, УПИ №VII-26 и УПИ №V-29, съгласно Скица №516/18.12.2017 г., издадена от Дирекция „УТОС“ към Община Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-32/1/
24.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Веско Иванов Ангелов, Ибрям Алиев Садулов, Ася Иванова Иванова и всички заинтересовани лица, че на 22.01.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Севда Атанасова Канова - Заявление с вх.№ ОП-18-9400-32/22.01.2018г. за следния недвижим имот, представляващ жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор № 10135.5505.416.2 със застроена площ 38 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, район Аспарухово, ул.“Ропотамо“ № 13, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, описан в скица на поземлен имот № 15-558039/08.11.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-31/1/
24.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 22.01.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Дарина Стоянова Муе, чрез пълномощник Ярослав Костадинов Димитров  - Заявление с вх.№ ОП-18-9400-31/22.01.2018г. за следния недвижим имот, представляващ 72 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор № 04426.503.419, целият с площ 707 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Близнаци, ул.“Божур“ № 11, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-18/06.03.2015г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), номер по предходен план: 163, квартал: 40, парцел: ІІ, при съседи: ПИ № 04426.503.499; ПИ № 04426.503.420; ПИ № 04426.503.414; ПИ № 04426.503.417, описан в скица на поземлен имот № 15-571526/15.11.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област  с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 ЯНУАРИ 2018 г.

№ РД – 17 – 0400 – 7 /2/  от 22.01.2018г.
ДО
Г-Н ПЛАМЕН НЕНОВ ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ФУЛКОН“ ЕООД
ПАРЦЕЛ IV – 387 В КВ. 72 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БЛИЗНАЦИ
СЕЛО БЛИЗНАЦИ 9132
ОБЩИНА АВРЕН
ОБЛАСТ ВАРНА
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Пламен Ненов Иванов, че до същия е изпратено писмо с изх. № Д-17-0400-7(1)/10.01.2018г. на посочените в Търговски регистър към Агенция по вписвания седалище и адрес на управление, а именно: парцел IV – 387 в кв. 72 по плана на село Близнаци, село Близнаци 9132, община Аврен, област Варна, но е върнато.
В цитираното писмо е записано следното:
„На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ с настоящото Ви уведомявам, че по искане на Министъра на туризма на Република България, срещу Вас е започнато административно производство по реда на чл.80 от Закона за държавната собственост /ЗДС/ за изземване на имот –- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Кабакум – централен“, община Варна, област Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 1465 / 07.10.2014г. Съгласно чл. 80 от ЗДС, имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител, въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство.
  На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви предоставям възможност в седем дневен срок от получаване на настоящото писмо да разгледате искането, да изразите становище и/или да направите писмени искания и възражения.
След изтичане на предоставения Ви срок, производството по издаването на административния акт ще продължи.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация - Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-30/1/ от 22.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 19.01.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фатме Исмаилова Мустафова, чрез пълномощник Хюлия Ахмедова Мустафова - Заявление с вх.№ ОП-18-9400-30/19.01.2018г. за следните недвижими имоти, описани както следва:
- дворно място с площ 420 кв.м., съставляващо УПИ VІІІ-203 в кв.55 по плана на село Славейково, община Провадия, ведно с изградените в имота жилище със застроена площ 55 кв.м., жилище – лятна кухня със застроена площ 25 кв.м. и второстепенна постройка със застроена площ 50 кв.м., при граници: улица, улица, УПИ ІХ-203 и УПИ VІІ-202, описан в скица № 655/23.11.2017г., издадена от Община Провадия;
- дворно място с площ 378 кв.м., съставляващо УПИ ІХ-203 в кв.55 по плана на село Славейково, община Провадия, при граници: улица, УПИ Х-206, УПИ VІІ-202 и УПИ VІІІ-203, описан в скица № 655/23.11.2017г., издадена от Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-27  /1/ от  18.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 17.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Камен Неделчев Калоянов - Заявление с вх. №ОП-18-9400-27/17.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Невша, общ.Ветрино, обл.Варна, представляващ нива №007401, седма категория с площ 1.428 дка, м.“Орта Йолу“, при граници и съседи: нива №007403, др.сел.терен №007400, пасище, мера №007003, нива №007402, съгласно Скица №Ф01440/27.10.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделието, храните и горите – Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-26  /1/
                18.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 17.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йовчо Георгиев Николов - Заявление с вх. №ОП-18-9400-26/17.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Царевци, общ.Аврен, обл.Варна, представляващ УПИ №I-80 в кв.84 с площ 2500 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №569/20.10.1929 г. – за улична регулация и Заповед №2879/26.10.1929 г. – за дворищна регулация, при граници и съседи: от три страни улица, УПИ №VII-184, УПИ №III- общ. и УПИ №II-общ., съгласно Скица №791/27/10/2017 г., издадена от Община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-25/1/
                18.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Татяна Пенева Тодорова, Светлана Пенева Тодорова, Борис Пенев Тодоров и  всички заинтересовани лица, че на 17.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Величка Тодорова Николова, Иванка Божилова Пенева, Пеню Кателиев Пенев и Велико Кателиев Пенев  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-25/17.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Падина, общ.Девня, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ 2040 кв.м. с идентификатор 55110.101.150 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-59/16.04.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 150, квартал: 8, парцел: V, VI, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 55110.101.3, 55110.101.2, 55110.101.154 и 55110.101.151, съгласно Скица №15-613072/04.12.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; селскостопанска сграда със застроена площ 55 кв.м., на един етаж с идентификатор 55110.101.150.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-59/16.01.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, съгласно Скица 15613092/04.12.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; селскостопанска сграда със застроена площ 27 кв.м., на един етаж с идентификатор 55110.101.150.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-59/16.04.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, съгласно Скица №15-613099/04.12.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; жилищна сграда със застроена площ 63 кв.м., на един етаж с идентификатор 55110.101.150.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-59/16.04.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, съгласно Скица №15-613102/04.12.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна, друг вид сграда за обитаване със застроена площ 32 кв.м. с идентификатор 55110.101.150.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-59/16.04.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, съгласно Скица №15-613107/04.12.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; селскостопанска сграда със застроена площ 72 кв.м., на един етаж с идентификатор 55110.101.150.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-59/16.04.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, съгласно Скица №15-613107/04.12.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна. На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-24 /1/
               18.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Йордан Симеонов Йорданов и всички заинтересовани лица, че на 16.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Куртеза Николова Йорданова и Таня Йорданова Донева - Заявление с вх. №ОП-18-9400-24/16.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Климентово, общ.Аксаково, обл.Варна, представляващ 305 кв.м. идеални части от УПИ №IV-334 в кв.63, целия с площ 2010 кв.м. по действащия план на селото, одобрен със Заповед №202/27.04.1931 г. за улична регулация и Заповед №2075/02.05.1931 г. за дворищна регулация, при граници и съседи: от две страни улица, УПИ №VIII-339, УПИ №VII-339, УПИ №VI-336, УПИ №IX-387 и УПИ №VII-388, съгласни Скица №693/1277/24.08.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на територията“ към Община Аксаково,
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-23/1/
               18.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Никола Георгиев Радев, Бонка Георгиева Дечева и всички заинтересовани лица, че на 16.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги   - Заявление с вх. №ОП-18-9400-23/16.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с.о.“Манастирски рид“, „Бялата чешма - Дъбравата“, местност Дилбер чешма, общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ 574 кв.м. с идентификатор 10135.2516.422 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 5160422 при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.2516.2894, 10135.2516.423, 10135.2516.9567, 10135.2516.421 и 10135.2516.420, съгласно Скица №15-230404/18.05.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-22 /1/
                18.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Никола Георгиев Радев, Бонка Георгиева Дечева и всички заинтересовани лица, че на 16.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Николов Радев   - Заявление с вх. №ОП-18-9400-22/16.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с.о.“Манастирски рид“, „Бялата чешма - Дъбравата“, местност Дилбер чешма, общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ 549 кв.м. с идентификатор 10135.2516.421 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 5160421 при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.2516.420, 10135.2516.422, 10135.2516.9567 и 10135.2516.9565, съгласно Скица №15-230399/18.05.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-13/2/
                17.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Георги Иванов Костадинов и всички заинтересовани лица, че на 11.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Живка Вълчева Бонева . Заявление с вх.№ОП-18-9400-13/11.01.2018 г. за недвижими имоти, находящи се в гр.Белослав, ул.“Хан Аспарух“ №15, общ.Белослав, обл.Варна, представляващи: ? идеална част от поземлен имот, целия с площ 425 кв.м. с идентификатор 03719.503.851 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 851, квартал: 57, парцел: XX, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 03719.503.6118, 03719.503.852, 03719.503.855 и 03719.503.3295, съгласно Скица №15-409729/24.08.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; ? идеална част от постройка за допълващо застрояване със застроена площ 48 кв.м., брой етажи: 1 с идентификатор 03719.503.851.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, съгласно Скица №15-409771/24.08.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; ? идеална част от жилищна сграда на един етаж със застроена площ 72 кв.м. с идентификатор 03719.503.851.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-31/05.05.2015 г. Изпълнителен директор на АГКК, съгласно Скица №15-409731/24.08.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-21  /1/
                15.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Йордан Николов Добрев и всички заинтересовани лица, че на 12.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Асан Ибрямов Алиев, чрез пълномощниците му адв. Гергана Николова и адв. Галина Георгиева  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-21/12.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Снежина, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №V-174 в кв.20 по  дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1622/22.06.1927 г., при граници и съседи: УПИ №IV-173, УПИ №III-172, III-172, УПИ №II-170, УПИ №VI-175 и път, съгласно Скица №616/09.11.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построените в имота жилищна сграда и стопанска постройка.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-20  /2/
                15.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 12.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ивелина Косева Дойчева и Дияна Атанасова Недева  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-20/12.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Яребична, общ.Аксаково, обл.Варна, представляващ 539 кв.м. идеални части от поземлен имот, целия с площ 1699 кв.м. с идентификатор 87518.501.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-58/07.09.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 87518.501.279, 87518.501.71, 87518.501.61, 87518.501.74 и 87518.501.278, съгласно Скица №15-342258/18.07.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-19  /1/
                15.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 11.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Майя Русланова Нанева  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-19/11.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, кв.“Галата“, Зеленика, общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5545.323 с площ 1188 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 5450323, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.5545.324, 10135.5545.3202, 10135.5545.322, 10135.5545.9513, 10135.5545.4108, съгласно Скица №15-532669/26.10.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-18  /1/
               15.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 11.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юсеин Мехмедов Юсеинов  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-14/11.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, представляващ 2/8 идеални части от  ПИ Пл.№7 в кв.164 по плана на 11 микрорайон на гр.Варна, съгласно Скица рег.№93/26.04.2017 г., издадена от Община Варна, Район „Одесос“, заедно с 2/8 идеални части от сграда на един етаж със застроена площ 44 кв.м., ведно с мазе със застроена площ 20 кв.м. 
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-16  /2/
                 16.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Владимир Янакиев Янакиев, Ашот Ракифович Акопян и всички заинтересовани лица, че на 11.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гергана Владимирова Янакиева  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-16/11.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Долище, общ.Аксаково, обл.Варна, представляващ УПИ №I-390 в кв.12 по действащия план на селото, одобрен със Заповед №6327/17.11.1977 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на ОНС Варна, при граници и съседи: от две страни улица, УПИ №II-292  и УПИ №XI-293, съгласно Скица №913/1632/08.11.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на територията“, Община Аксаково.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-15  /1/
                15.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Янка Костова Иванова, Марин Костов Маринов, Капка Веселинова Петрова и всички заинтересовани лица, че на 11.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Пламен Николов Петров  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-15/11.01.2018 г. за недвижими имоти, находящи се в с.Блъсково, общ.Провадия, обл.Варна, представляващи: 13.20 % идеални части от нива №013001, цялата с площ 21.476 дка, трета категория, м.“Аязменски ниви“, при граници и съседи: полски път №200001 и нива №013018, съгласно Скица №К01967/07.11.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земделието, храните и горите;  13.20 % идеални части от нива №052047, цялата с площ 10.499 дка., седма категория, м.“Под лозята“, при граници и съседи: нива №052048, нива №052082, полски път №200075 и нива №052049, съгласно Скица №К01968/07.11.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието, храните и горите; 26.40 % идеални части от нива №045003, цялата с площ 10.400 дка., четвърта категория, м.“Сап дере“, при граници и съседи: нива №045015, нива №045014, полски път №200100, нива №045001, нива №045002, полски път №200100 и полски път №200153, съгласно Скица №К01969/07.11.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие –Провадия към Министерство на земделието, храните и горите; лозе №011232 с площ 2.573 дка., пета категория., м.“Старите лозя“, при граници и съседи: нива №011233, лозе №011236, изоставена нива №011270, лозе №011226, нива №011225 и лозе №011224, съгласно Скица №К01970/07.11.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието, храните  и горите.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-14  /1/
                 15.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мехмед Мехмедов Рашидов и всички заинтересовани лица, че на 11.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юсеин Мехмедов Юсеинов  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-14/11.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Славейково, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №VI-360 в кв.75 по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №443/11.10.1995 г., при граници и съседи: УПИ №VII-361, УПИ №V-359 и път, съгласно Скица №625/13.11.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построеното в имота жилище със застроена площ 15 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-12  /1/
               16.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 11.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Георгиев Жеков  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-12/11.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Чернево, общ.Суворово, обл.Варна, представляващ УПИ №LII-621 в кв.42 по плана на селото, одобрен със Заповед №1196/13.03.1965 г., при граници и съседи: УПИ №XV-620, УПИ №XVI-620, УПИ №XVII-619, УПИ №L-619, УПИ №LI „общ.“, УПИ №LII „общ.“ и път, съгласно Скица №446/20.09.2017 г., презаверена на 09.01.2018 г., издадена от Дирекция „Устройство на територията“, Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-2600-2  /1/
              16.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Иван Иванов Станчов, Димитър Иванов Станчов, Ана Иванова Станчова, Феодора Иванова Станчова, Петър Иванов Станчов, Надежда Иванова Станчова, Андрей Иванов Станчов, Фелисия Гепин Траин и всички заинтересовани лица, че на 12.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на „Боляри“ ЕАД, чрез адв. Добрин Стефанов Стефанов  - Заявление с вх. №ОП-18-2600-2/12.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, Приморски парк, м-ст Салтанат №81, местност Прим.парк „Салтанат“, общ. Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ 1299 кв.м. с идентификатор 10135.536.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-18/04.03.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина, трайно предназначение на територията: урбанизирана, номер по предходен план: квартал 0, при съседи. следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.536.80, 10135.536.101, 10135.536.295 и 10135.536.83, съгласно Скица №15-509037/17.10.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 15 ЯНУАРИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РИ-18-8500-2 от 15.01.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № ПД-313/05.10.2017 г. и Решение № РТ-54/05.10.2017г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 8348 от 12.12.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Провадия на 03.01.2013 г., том I, акт № 8 вх. регистър № 9, дело № 8, с предоставени права за управление на НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", представляващ апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.3 /две четири пет шест пет точка пет нула две точка шест нула шест точка едно точка три/ със застроена площ 97,34 /деветдесет и седем цяло и тридесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се от: коридор, три стаи, кухня, тоалетна, две бани, дрешник и две тераси, ведно с прилежаща изба №3 /три/ с площ от 10,40 /десет цяло и четиридесет стотни/ кв.м., както и 6,4966% (шест цяло четири хиляди деветстотин шестдесет и шест десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; конструкция: монолитна; етажност на сградата: 5 /пет/ етажа; година на строеж: 2000г.; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 24565.502.606.1.2, под обекта: няма, над обекта: 24565.502.606.1.6; над обекта: няма; находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, улица "Георги Димитров" №85, ет.5, ап.3.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с
изх. № 5310001290 от 06.07.2017 г., издадено от община Дългопол, данъчната оценка на имота, подробно описан в АЧДС № 8348 от 12.12.2012 г. е в размер на 8 921,70 лв. (осем хиляди деветстотин двадесет и един лева и седемдесет стотинки).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от
20.11.2017 г., утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно който, Комисията в състав, определен с Решение № РТ-54/05.10.2017г.  на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 8348 от 12.12.2012 г.  участника ХРИСТО МАРТИНОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ с окончателна продажна цена в размер  на 18 100,00 лв. (осемнадесет хиляди и сто лева ) без ДДС.
Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ХРИСТО МАРТИНОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ
ЗА
КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8348 от 12.12.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Провадия на 03.01.2013 г., том I, акт № 8 вх. регистър № 9, дело № 8, представляващ апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.3 /две четири пет шест пет точка пет нула две точка шест нула шест точка едно точка три/ със застроена площ 97,34 /деветдесет и седем цяло и тридесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се от: коридор, три стаи, кухня, тоалетна, две бани, дрешник и две тераси, ведно с прилежаща изба №3 /три/ с площ от 10,40 /десет цяло и четиридесет стотни/ кв.м., както и 6,4966% (шест цяло четири хиляди деветстотин шестдесет и шест десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; конструкция: монолитна; етажност на сградата: 5 /пет/ етажа; година на строеж: 2000г.; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 24565.502.606.1.2, под обекта: няма, над обекта: 24565.502.606.1.6; над обекта: няма; находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, улица "Георги Димитров" №85, ет.5, ап.3 с окончателна продажна цена в размер на 18 100,00 лв. (осемнадесет хиляди и сто лева ) без ДДС.
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед,
ХРИСТО МАРТИНОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ следва да внесе:
2.1. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG16 CECB 9790 1019 1009 07
при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на
11 100,00 лв. (единадесет хиляди и сто лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 18 100,00 лв. и внесения депозит за участие в търга в размер на 7 000,00 лв. (седем хиляди лева). Депозитът в размер на 7 000,00 лв.  е внесен в приход на ДП „НКЖИ“ по банкова сметка IBAN: BG62 STSA 9300 0024 4217 31 с преводно нареждане  от Банка ДСК.
На основание съгласно чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ не се начислява ДДС.
2.2. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG16 CECB 9790 1019 1009 07
при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на
362,00 лв. (триста шестдесет и два лева), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG16 CECB 9790 1019 1009 07
при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на
72,40 лв. (седемдесет и два лева и четиридесет стотинки), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на община Дългопол сумата в размер на 452,50 лв. (четиристотин петдесет и два лева и петдесет стотинки), представляваща местните данъци, съгласно
чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,50 %.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията –
гр. Провадия към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: ХРИСТО МАРТИНОВ ХРИСТОВ,
ЕГН ХХХХХХХХХХ  - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г.
с рег. №763(9)/10.11.2009г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
    Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-10  /1/
               10.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 08.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Черню Николов Чернев  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-10/08.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Старо Оряхово, общ.Долни Чифлик, обл.Варна, представляващ ПИ №305 в кв.10, цялото с площ от 1608 кв.м., включено в УПИ №III-314, УПИ №V-305, УПИ №VI-305, УПИ №VIII-148 в кв.10 по кадастрален и дворищно – регулационен план, одобрен със Заповед №1569/15.04.1964 г., при граници и съседи:УПИ №X-148, УПИ №VII-304, УПИ №VII-304, УПИ №XIII-304, УПИ №IV-306, УПИ №IV-306 и път, съгласно Скица №215/12.06.2017 г., презаверена на 20.12.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик, заедно с построените в имота жилищна сграда с площ 60 кв.м., навес с площ 15 кв.м. и навес с площ 12 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-9/1/
             10.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 08.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Филка Данчева Ангелова  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-9/08.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Гроздьово, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ УПИ №XI-216 в кв.33 с площ 790 кв.м. по дворищно – регулационния и кадастрален план на селото, одобрен със Заповед №3360/10.05.1973 г., при граници и съседи: УПИ №X-215, УПИ №IV-219, УПИ №XII-217 и път, съгласно Скица №495/13.11.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-8/1/
             10.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 08.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Филка Данчева Ангелова  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-8/08.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ УПИ №VIII-268,269 в кв.4 с площ 640 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на града, одобрен със Заповед №769/30.05.1985 г., при граници и съседи: УПИ №VII-270, УПИ №XIII-263, УПИ №XII-264, УПИ №IX-267 и път, съгласно Скица №530/30.11.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-7/1/
             10.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 05.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кръстю Йорданов Тодоров - Заявление с вх. №ОП-18-9400-7/05.01.2018 г. за недвижими имоти, находящи се в гр.Варна, ул.“Чонгора“, общ.варна, обл.Варна, представляващи: поземлен имот с площ 354 кв.м. с идентификатор 10135.5504.303 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Средно застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 645, при съседи, слените поземлени имоти с идентификатори: 10135.5504.310, 10135.5504.304, 10135.5504.302, 10135.5504.301 и 10135.5504.297, съгласно Скица №15-538140/30.10.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; жилищна сграда на един етаж със застроена площ 61 кв.м. с идентификатор 10135.5504.303.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК; жилищна сграда на един етаж със застроена площ 48 кв.м. с идентификатор 10135.5504.303.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК; жилищна сграда на един етаж със застроена площ 10 кв.м. с идентификатор 10135.5504.303.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-11/1/
10.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Румен Кръстев Йорданов, Камен Кръстев Йорданов, Мехмед Рииза Мехмед, Берна Риза Исмаил, Красимир Кръстев Йорданов и всички заинтересовани лица, че на 08.01.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кръстю Йорданов Тодоров, чрез пълномощник адв.Найден Костадинов Иванов  - Заявление с вх.№ ОП-18-9400-11/08.01.2018г. за следния недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 10135.5504.301 с площ 170 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, ул.“Чонгора“ № 12-а, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15м), номер по предходен план: 646, при съседи: ПИ № 10135.5504.303; ПИ № 10135.5504.302; ПИ № 10135.5504.264; ПИ № 10135.5504.300; ПИ № 10135.5504.297, описан в скица на поземлен имот № 15-538149/30.10.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-6  /1/
              09.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 04.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Алдин Събинов Неделчев, чрез Алиосман Феим Алисоман - Заявление с вх. №ОП-18-9400-6/04.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Партизани, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ УПИ №III-68 в кв.12 с площ 2160 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №1185/12.04.1973 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №II-70, УПИ №V-67 и УПИ №I-69, съгласно Скица №237/08.12.2017 г., издадена от Отдел „УТОС“, Община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-5  /1/
             09.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Йовчо Михайлов Филчев и всички заинтересовани лица, че на 04.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Лиляна Янева Кавинато - Заявление с вх. №ОП-18-9400-5/04.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, кв.“Галата“, м.“Боровец - юг“, общ.Варна, обл.Варна, представляващ ? идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5403.61, целия с площ 1013 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 61, при съседи. следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.5403.60, 10135.5403.9604, 10135.5403.4056 и 10135.5403.62, съгласно Скица №15-323820//10.07.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-4 /2/
             09.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Снежана Любенова Любенова - Заявление с вх. №ОП-18-9400-4/03.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Бозвелийско, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №XXIX-327 в кв. 46 с площ 400 кв.м. по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №448/12.03.1984 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №XXX-326 и УПИ №XXVIII-328, съгласно Скица №617/09.11.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ 40 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-3  /1/
              09.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Александър Димитров Николов и Никола Димитров Николов - Заявление с вх. №ОП-18-9400-3/03.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, представляващ 761 кв.м. идеални части от поземлен имот  с идентификатор №10135.2552.5, целия с площ 2761 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 514, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.2552.1193, 10135.2552.39, 10135.2552.44, 10135.2552.6, 10135.2552.4 и 10135.2552.557, съгласно Скица №15-104530/10.03.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-2 /1/
             09.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Росен Степанов Степанов - Заявление с вх. №ОП-18-9400-2/03.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, кв.“Галата“, Зеленика, общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3090 с площ 968 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 5453090, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.5545.239, 10135.5545.238, 10135.5545.237, 10135.5545.9519 и 10135.5545.236, съгласно Скица №15-267681-08.06.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-1/1/
             09.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Росен Степанов Степанов - Заявление с вх. №ОП-18-9400-1/03.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с.о.“Планова“, общ.Варна, обл.Варна, представляващ 173 кв.м. идеални части от ПИ №678 по плана на селищното образувание, целия с площ 773 кв.м., при граници и съседи: ПИ №677, ПИ №679, ПИ №1425, ПИ №668 и път, съгласно Скица рег.№АУ088658МЛ_001МЛ/02.10.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на територията“, Район „Младост“, Община Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-17-9400-444/1/
               04.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 28.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юмер Нурула Юмер, чрез пълномощник Станислав Златев Станев  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-444/28.12.2017г. за следния недвижим имот, представляващ 443 кв.м. идеални части от дворно място, цялото с площ 893 кв.м., съставляващо поземлен имот с идентификатор 47620.501.629 по кадастралния план на село Медовец, община Дългопол, представляващи 177 кв.м. от бивш имот пл.№ 118 предаваеми към УПИ ХV-119 и 266 кв.м. от бивш пл.№ 120 предаваеми към УПИ ХV-119, описан в скица № 32/24.02.2017г., издадена от община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-17-9400-443/1/
               04.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 28.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юрем Якубова Адилова, чрез пълномощник Ахмед Ибрямов Адилов  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-443/28.12.2017г. за следния недвижим имот, представляващ дворно място с площ 1280 кв.м., съставляващо поземлен имот пл.№ 639 в кв.56 по плана на с.Доброплодно, община Ветрино, одобрен със заповед № 3225/01.08.1969г., от който имот 570 кв.м. са включени в УПИ ІV-639, а 640 кв.м. са включени в УПИ V-639, ведно с изградените в имота жилищна сграда, жилищна сграда, второстепенна постройка и гараж, при граници: улица, УПИ VІ-640 и УПИ ІІІ-636, описан в скица № 271/13.09.2017г., издадена от община Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-17-9400-442/1/
               04.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 28.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Рада Иванова Димитрова, чрез пълномощник адв.Искрен Тодоров Игнатов  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-442/28.12.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 04426.502.272 с площ 741 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Близнаци, ул.“Осъм“, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-18/06.03.2015г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), номер по предходен план: 501, квартал:54, парцел: ХІІ, при съседи: ПИ № 04426.502.273; ПИ № 04426.502.276; ПИ № 04426.502.271; ПИ № 04426.502.263, описан в скица на поземлен имот № 15-519293/20.10.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-17-9400-441/1/
                04.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 22.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Махмуд Раимов Мехмедов  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-441/22.12.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ УПИ VІІ-14 с площ 1900 кв.м. в кв.14 по плана на село Добротич, община Вълчи дол, одобрен със Заповед № 181/17.12.1997г., идентичен с част от УПИ V-100 в кв.14 по стария план на селото, ведно с изградените в имота жилищна сграда със застроена площ 80 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ 24 кв.м., описан в скица № 501/07.12.2017г., издадена от община Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област  с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 05 ЯНУАРИ 2018 г.

ЗАПОВЕД
№ РД – 18 – 7706 - 5
04. 01. 2018г.
СТОЯН ПАСЕВ – областен управител на област с административен център Варна
У С Т А Н О В И Х:
Със заповед № РД – 17 – 7706 – 321 / 04.12.2017г. на областен управител на област с административен център - Варна е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“ – частна държавна собственост, съгласно Заповед № 2401 / 15.12. 1997г. на Министъра на финансите на Република България, находяща се в град Варна, община Варна, област Варна, район Аспарухово, поставена върху имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.5506.864, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 8249/10.05.2012г.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 03.01.2018г.,  утвърден от областен управител на област с административен център - Варна.
С Решение № 1 от тръжния протокол, тръжната комисия, назначена със заповед № РД – 17 – 7706 – 321 / 04.12.2017г. е предложила на областен управител на област с административен център - Варна да бъде издадена заповед, с която да търгът да се обяви за непроведен, тъй като в установения със Заповед № РД – 17 – 7706 – 321 / 04.12.2017г. срок за подаване на тръжни документи в деловодството на Областна администрация – Варна не са депозирани нито един брой документи за участие в тръжната процедура.
С оглед на гореизложеното и на основание утвърден протокол от работата на тръжната комисия от 03.01.2018г., чл. 51, ал. 1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ:
1. Обявявам за непроведен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“ – частна държавна собственост, съгласно Заповед № 2401 / 15.12. 1997г. на Министъра на финансите на Република България, находяща се в град Варна, община Варна, област Варна, район Аспарухово, поставена върху имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.5506.864, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 8249/10.05.2012г.
2. Прекратявам тръжната процедура за продажбата на движимата вещ.
Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация - Варна с адрес: град Варна,  ул. "Преслав" № 26, а така също и на интернет страницата на Областна администрация – Варна www.vn.government.bg в 3-дневен срок от нейното издаване.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 7 дневен срок пред Административен съд - Варна.
Заповедта се състави в 2 еднообразни екземпляра и се копира в три.
Първият еднообразен екземпляр да се приложи към преписката, а вторият е за деловодството - за сведение и съхранение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на директорите на дирекции АКРРДС и АПОФУС при Областна администрация – Варна и на главния счетоводител на  при Областна администрация – Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директор на дирекция АКРРДС при Областна администрация – Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.  
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с Административен център - Варна

ЗАПОВЕД - 04 ЯНУАРИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РИ-18-8500-1 от 04.01.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № ПД-314/05.10.2017 г. и Решение № РТ-55/05.10.2017г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 8345 от 11.12.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Провадия на 16.01.2013 г., том I, акт № 56 вх. регистър № 137, дело
№ 56 и Акт № 8987 от 03.02.2016 г. за поправка на АЧДС № 8345 от 11.12.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Провадия на 12.02.2016 г., том I, акт № 116 вх. регистър № 526, дело № 124, с предоставени права за управление на НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", представляващ апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.15 /две четири пет шест пет точка пет нула две точка шест нула шест точка едно точка едно пет/, със застроена площ 90.55 /деветдесет цяло петдесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от: коридор, три стаи, кухня, тоалетна, две бани, дрешник и две тераси, ведно с прилежаща изба №15 /петнадесет/, с площ 8.44 /осем цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м., както и 5,7720% /пет цяло седем хиляди седемстотин и двадесет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; конструкция: монолитна; етажност на сградата: 5 /пет/ етажа; година на строеж: 2000г.; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 24565.502.606.1.14; под обекта: 24565.502.606.1.12; над обекта: няма; находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, улица "Георги Димитров" №85, ет.5, ап.15. Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 5310001289 от 06.07.2017 г., издадено от община Дългопол, данъчната оценка на имота, подробно описан в АЧДС № 8345 от 11.12.2012 г. и Акт № 8987 от 03.02.2016 г. за поправка на АЧДС № 8345 от 11.12.2012 г. е в размер на 8 527,60 лв. (осем хиляди петстотин двадесет и седем лева и шестдесет стотинки). За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от 20.11.2017 г., утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно който, Комисията в състав, определен с Решение Решение № РТ-55/05.10.2017г.  на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 8345 от 11.12.2012 г. и Акт № 8987 от 03.02.2016 г. за поправка на АЧДС № 8345 от 11.12.2012 г.  участника ПЛАМЕН ПЕТКОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ с окончателна продажна цена в размер на 14 001,50 лв. (четиринадесет хиляди и един лева и петдесет стотинки) без ДДС. Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ПЛАМЕН ПЕТКОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ
ЗА
КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8345 от 11.12.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Провадия на 16.01.2013 г., том I, акт № 56 вх. регистър № 137, дело № 56 и Акт № 8987 от 03.02.2016 г. за поправка на АЧДС № 8345 от 11.12.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Провадия на 12.02.2016 г., том I, акт № 116 вх. регистър № 526, дело № 124, представляващ апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.15 /две четири пет шест пет точка пет нула две точка шест нула шест точка едно точка едно пет/, със застроена площ 90.55 /деветдесет цяло петдесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от: коридор, три стаи, кухня, тоалетна, две бани, дрешник и две тераси, ведно с прилежаща изба №15 /петнадесет/, с площ 8.44 /осем цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м., както и 5,7720% /пет цяло седем хиляди седемстотин и двадесет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; конструкция: монолитна; етажност на сградата: 5 /пет/ етажа; година на строеж: 2000г.; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 24565.502.606.1.14; под обекта: 24565.502.606.1.12; над обекта: няма; находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, улица "Георги Димитров" №85, ет.5, ап.15   
с окончателна продажна цена в размер на 14 001,50 лв. (четиринадесет хиляди и един лева и петдесет стотинки) без ДДС.
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, ПЛАМЕН ПЕТКОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ следва да внесе:
2.1. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG16 CECB 9790 1019 1009 07 при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на7 501,50 лв. (седем хиляди петстотин и един лева и петдесет стотинки), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 14 001,50 лв. и внесения депозит за участие в търга в размер на 6 500,00 лв. (шест хиляди и петстотин лева). Депозитът в размер на 6 500,00 лв.  е внесен в приход на ДП „НКЖИ“ по банкова сметка IBAN: BG62 STSA 9300 0024 4217 31 с преводно нареждане  от №28404-106-021592-2017-11-10.
На основание съгласно чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ не се начислява ДДС.
2.2. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG16 CECB 9790 1019 1009 07
при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на 280,03 лв. (двеста и осемдесет лева и три стотинки), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG16 CECB 9790 1019 1009 07
при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на 56,01 лв. (петдесет и шест лева и една стотинка), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на община Дългопол сумата в размер на 350,04 лв. (триста и петдесет лева и четири стотинки), представляваща местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,50 %.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията – гр. Провадия към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: ПЛАМЕН ПЕТКОВ ХРИСТОВ,
ЕГН ХХХХХХХХХХ - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г.
с рег. №763(9)/10.11.2009г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
    Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 ЯНУАРИ 2018 г.

№ РД-16-2600-140-/2/
04.1. 2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ДО
Г-Н ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
УПРАВИТЕЛ НА „РУСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 203023127
Ж.К. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК №25, ЕТ. 4, АП. 19
ГР. ВАРНА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
Уведомявам Ви, на основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, че поради натрупани задължения към Областна администрация Варна, прекратявам Договор за наем №247-Н от 05.09.2014г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 23.10.2014 г., том IX, акт № 228, вх. регистър № 23565, дело № 3372, на основание Раздел VI., точка 6.1, буква „в“ от същия договор.
В 7 /седем/ дневен срок от датата на настоящето уведомелние, следва да предадете владението на имота, предмет на визирания по-горе договор и да заплатите задълженията си към Областна администрация Варна, по банковата сметка на областна администрация Варна, IBAN сметка  BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, СЖ „Експресбанк” АД.
При неизпълнение на задължението в определения срок, ще предприемем действия за изземване на имота и възстановяване на дължимите суми по съдебен ред.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ    
Областен управител на  област с административен център Варна


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗМИНАЛИ ГОДИНИ- 2017г. /2016г. / 2015г. /2014г. / 2013г. / 2012г. /2011г./ 2010г./ 2009г./ 2008г./