УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-440/1/
                22.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Росица Василева Петкова, Васил Петров Петков и всички заинтересовани лица, че на 20.12.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Александра Петрова Петкова - Трентин - Заявление с вх. №ОП-17-9400-440/20.12.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна, представляващж поземлен имот с идентификатор 04426.502.438 с площ 1259 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-18/06.03.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 523, квартал:80, парцел:VII, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 04426.502.485, 04426.502.436, 04426.502.437 и 04426.502.439, съгласно Скица №15-633997/13.12.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна, идентичен с УПИ №VII-523 от квартал 68 по предходен план на село Близнаци, одобрен с №8105/13.11.1972 г.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-439/1/
21.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Веселина Георгиева Маринова-Чолакова и всички заинтересовани лица, че на 18.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Славка Кръстева Георгиева-Манолова  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-439/18.12.2017г. за следния недвижим имот, представляващ поземлен имот № 304 с площ 1023 кв.м. ? 259 и ч.261 (по КП на терена „Северно от Възраждане“ 1983г.) по КП 2000г. на местност „Планова“ – с.о., землище гр.Варна, одобрен със Заповед № РД-02-14-416/06.03.2000г. на МРРБ – София, описан в скица № АУ009836МЛ_001МЛ/09.02.2017г., издадена от Район „Младост“ при община Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-436/1/
                20.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 14.12.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Емилия Антонова Ангелова, чрез адв. Даниела Георгиева Иванова - Заявление с вх. №ОП-17-9400-436/14.12.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Снежина, обл.Провадия, обл.Варна, представляващ др.селскост.т.№000042, пета категория с площ 1309 кв.м., при граници и съседи: пасище, мера №025034, съгласно Скица №К00672/27.03.2017 г., презаверена на 06.12.2017 г., издадена от Общинска служба Земеделие Провадия към Министерство на земеделието, храните и горите.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-438/1/
20.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 15.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Даниела Обретенова Стефанова, чрез пълномощник адв.Галина Арменчева  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-438/15.12.2017г. за следните недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в сграда с идентификатори № 10135.2560.7.1.16 със застроена площ 33,10 кв.м. и № 10135.2560.17.1.15 без посочена площ по одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър кадастрална карта и кадастрален регистър на гр.Варна, бул.“Осми Приморски полк“ № 112, вх.А, ет.1, разположени в сграда № 1 в поземлен имот № 10135.2560.7, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, описани в схеми на самостоятелни обекти в сграда  № 15-577850/17.11.2017г. и № 15-577849/17.11.2017г., издадени от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

ОП-17-9400-437/1/
20.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мустафа Исмаил Сали, Сезгин Исмаил Сали и всички заинтересовани лица, че на 15.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фатме Мустафа Исмаил, чрез пълномощник Атче Исмаил Сали - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-437/15.12.2017г. за следния недвижим имот, представляващ 390 кв.м. идеални части от УПИ ХVІІ-202, целият с площ 580 кв.м. в кв.10 по плана на село Лопушна, община Дългопол, област Варна, одобрен със заповед № 2010/16.12.1987г., ведно с изградената в източната част на имота жилищна сграда на два етажа със застроена площ 80 кв.м., при граници: улица, УПИ ХVІ-203, УПИ ХVІІІ-201 и регулационна линия, описан в скица № 239/28.09.2016г., презаверена на 01.08.2017г., издадена от община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-435/1/
18.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 13.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Павел Анатолиев Янчев и Стоянка Русева Йовчева, заедно чрез пълномощник Диляна Петкова Стоянова  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-435/13.12.2017г. за следния недвижим имот, представляващ апартамент № 19 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.5506.63.1.19 със застроена площ 80,80 кв.м. по одобрени със заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Аспарухово“, гр.Варна, ул.“Кирил Пейчинович“ № 2, ет.5, ведно с прилежащо избено помещение с площ 7,70 кв.м. и 5% идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 10135.5506.63.1.16; 10135.5506.63.1.17; над обекта: няма, описан в схема на самостоятелен обект в сграда  № 15-306676/29.06.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област   с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-434/1/
18.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 12.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Бистра Николова Закова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-434/12.12.2017г. за следния недвижим имот, представляващ ? идеална част от поземлен имот с идентификатор № 30497.501.34, целият с площ 1397 кв.м. по одобрени със заповед № РД-18-17/06.03.2015г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър кадастрална карта и кадастрален регистър на село Звездица, община Варна, п.к.9027, ул.“Феникс“ № 2, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 34, квартал: 4а, парцел: І-34, при съседи: ПИ 30497.501.801; ПИ 30497.501.35; ПИ 30497.15.37, описан в скица № 15-477869/02.10.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област   с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-433/1/
                18.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Митко Ангелов Митков и всички заинтересовани лица, че на 12.12.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Антон Пламенов Митков - Заявление с вх. №ОП-17-9400-433/12.12.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №I-459 в кв.27б с площ 130 кв.м. по плана на града, одобрен със Заповед №378/16.09.1992 г., при граници и съседи: улица „Желез Йорданов“ и УПИ №II-458, съгласно Скица №597/02.11.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построената в имота жилищна сграда.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 18 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-432/ 1/
                 14.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 11.12.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петър Стоянов Грозданов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-432/11.12.2017 г. за недвижим имот, находящ се с.Неофит Рилски, общ.Ветрино, обл.Варна, представляващ нива №013001 с площ 464 кв.м., втора категория, м.“До село“, при граници и съседи: населено място №000091, пасище, мера №000126 и нива №013002, съгласно Скица №К01535/20.10.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие Ветрино към Министерство на земеделието, храните и горите.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 18 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-431/2/
                14.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Пею Вълчанов Костадинов и  всички заинтересовани лица, че на 11.12.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Станка Вълчева Лазарова, Валентин Георгиев Димитров - Заявление с вх. №ОП-17-9400-431/11.12.2017 г. за недвижим имот, находящ се гр.Аксаково, м.“Вълчан чешма“ общ.Аксаково, обл.Варна, представляващ новообразуван имот №509.2162 с площ 2851 кв.м. по ПНИ на м.“Вълчан чешма“, одобрен със Заповед №РД-12-7706-235 от 15.08.2012 г. на областен управител на област Варна, вид на територията: Селско стопанство, НТП: Изоставени орни земи, категория на имота: V, при съседи на имота: 509.2163 – изоставена нива, 509.2126 – полски път, 509.2164 – изоставена нива, 509.2151 – изоставена нива, 509.2136 – полски път и  509.2027 – изоставена нива, съгласно Скица №541-913/05.07.2016 г., презаверена на 30.11.2017 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 15 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ РД-17-9400-737(2) от 13.12.2017 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
ДО
Г-ЖА КРЕМЕНА ЧОРБАДЖИЕВА
Ж.К. ПОБЕДА, БЛ. 5, ВХ. Г, АП. 52
9009 - ГР. ВАРНА
На наш вх. № РД-17-9400-737/13.11.2017 г.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам г-жа Кремена Чорбаджиева, че с писмо с наш изх. № РД-17-9400-737(1)/16.11.2017 г. полученото в Областна администрация Варна писмо с наш вх. № РД-17-9400-737/13.11.2017 г. е препратено до г-жа Венцеслава Генова – началник на Регионално управление на образованието – Варна за работа по компетентност.
Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на администрацията.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център гр. Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-430/1/
               12.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 08.12.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атанас Андонов Пешев и Иван Андонов Пешев - Заявление с вх. №ОП-17-9400-430/08.12.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Суворово, общ.Суворово, обл.Варна, представляващ УПИ V-473 в кв.52 с площ 800 кв.м. по ЗРП, одобрен със Заповед №412/03.08.1980 г., при граници и съседи: от две страни улица, УПИ №IV-472 и УПИ №VI-470, съгласно Скица №356/02.10.2017 г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Суворово, идентичен с парцел №VII-381 в кв.25 по стария план на гр.Суворово, одобрен за улична и дворищна регулация със Заповед №3962/30.06.1977 г., съгласно Удостоверение изх.№59/28.11.2017 г., Отдел „УТ“, Дирекция „ОС и П“ към Община Суворово, заедно с построените в имота жилищна сграда със площ 24 кв.м., жилищна сграда с площ 20 вк.м., второстепенна постройка с площ 25 кв.м. и второстепенна постройка с площ 18 кв.м.  
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-426/1/
08.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Злати Тодоров Люцканов, Гинка Андонова Тодорова, Неделчо Маринов Неделчев, Славчо Куртев Славов, Маргарита Куртева Митева, Каля Петкова Соколова, Тодорка Йорданова Карагьозова, Петя Йорданова Петкова, Миленка Петкова Вълчева, Йовка Петкова Неделчева и всички заинтересовани лица, че на 06.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Галя Давидова Янкова, чрез пълномощник адв.Стефка Стоянова Пейчева - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-426/06.12.2017г. за следния недвижим имот, представляващ 5,994 дка идеални части от нива, цялата с площ 29,994 дка, съставляваща поземлен имот № 020003 по плана за земеразделяне на село Сава, ЕКАТТЕ 65019, община Дългопол, категория на земята при неполивни условия: трета, при граници: имот № 020004, имот № 000024, имот № 020002, имот № 000029, описан в скица № К00208/19.10.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-429/1/
08.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Надя Любчева Бонева, Адрияна Люпчева Щерева, Стефан Нишанов Ованезов, Петър Иванов Щерев, Петър Ангелов Бонев и всички заинтересовани лица, че на 07.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Еркан Шабан Али, чрез пълномощник Мирослав Костадинов Киряков и Костадин Николов Киряков - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-429/06.12.2017г. за следния недвижим имот, представляващ ? идеална част от поземлен имот с идентификатор № 10135.51.187, целият с площ 471 кв.м. по одобрени със заповед № РД-18-40/14.07.2006г. на изпълнителен директор на агенция по геодезия, картография и кадастър кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Одесос“, гр.Варна, ул.“Зограф“ № 24, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 009, при съседи: ПИ 10135.71.285; ПИ 10135.51.194; ПИ 10135.51.603; ПИ 10135.51.181; ПИ 10135.51.180; ПИ 10135.51.186, ведно с изградената в имота еднофамилна жилищна сграда с идентификатор № 10135.51.187.2 със застроена площ 52 кв.м., състояща се от две стаи, антре, две изби и избен коридор, описан в скица № 15-132388/24.03.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област  с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-428/1/
08.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Рашко Асенов Радев, Елена Асенова Радева, Юлиян Асенов Радев, Кирилка Стоянова Николова, Михаил Стоянов Николов, Маргарита Стоянова Николова, Райко Стоянов Николов, Емилия Стоянова Николова, Румен Стоянов Николов и всички заинтересовани лица, че на 06.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юлия Красимирова Радева, чрез пълномощник адв.Гергана Николова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-428/06.12.2017г. за следния недвижим имот, представляващ ? идеална част от дворно място, цялото с площ 348 кв.м., съставляващо поземлен имот с планоснимачен № 325 в кв.11 по плана на гр.Провадия, одобрен със заповед № 3440/11.12.1979г., при граници: УПИ І – озеленяване, имот пл.№ 326, имот пл.№ 331, имот пл.№ 332, ведно с изградената в имота едноетажна жилищна сграда със застроена площ 65 кв.м., описан в скица № 353/22.11.2017г., издадена от Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-427/1/
08.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Злати Тодоров Люцканов и всички заинтересовани лица, че на 06.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йова Иванова Райнова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-427/06.12.2017г. за следния недвижим имот, представляващ овощна градина с площ 4,801 дка, съставляваща поземлен имот № 025028 в землището на село Красимир, ЕКАТТЕ 39551, община Дългопол, категория на земята при неполивни условия: пета, находяща се в местността „Ара Кузу“, при граници: имот № 025032, имот № 025029, имот № 025025, имот № 025029, описан в скица № К00209/19.10.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-425/1/
08.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се „Златни пясъци“ АД и всички заинтересовани лица, че на 05.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Младен Петров Арабаджиев чрез пълномощник Биляна Димитрова Димитрова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-425/05.12.2017г. за следния недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда по одобрени със Заповед № 300-5-64/08.08.2003г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, кадастрална карта и кадастрален регистър на гр.Варна с идентификатор № 10135.513.174.6.13, находящ се в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор № 10135.513.174, с предназначение на самостоятелния обект  - за търговска дейност със застроена площ 336,42 кв.м. и 86,18% идеални части от общите части на сградата, адрес – гр.Варна, 9000, „Златни пясъци“, апартаментен хотел „Сирена“ вх.А, ет.-2, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 10135.513.174.6.14; 10135.513.174.6.3; 10135.513.174.6.2; 10135.513.174.6.1; 10135.513.174.6.15, описан в скица на самостоятелен обект в сграда № 15-566730/13.11.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна


Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-424/1/
08.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се „Златни пясъци“ АД и всички заинтересовани лица, че на 05.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Младен Петров Арабаджиев чрез пълномощник Биляна Димитрова Димитрова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-424/05.12.2017г. за следния недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда по одобрени със Заповед № 300-5-64/08.08.2003г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, кадастрална карта и кадастрален регистър на гр.Варна с идентификатор № 10135.513.472.23.53, находящ се в сграда № 23, разположена в поземлен имот с идентификатор № 10135.513.472, с предназначение на самостоятелния обект  - за търговска дейност със застроена площ 152,10 кв.м. и 37,12% идеални части от общите части на сградата, адрес – гр.Варна, 9000, „Златни пясъци“, апартаментен хотел „Сирена“ вх.F, ет.-2, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.513.472.23.54, под обекта: няма, над обекта: 10135.513.472.23.5; 10135.513.472.23.4; 10135.513.472.23.3; 10135.513.472.23.2, описан в скица на самостоятелен обект в сграда № 15-566744/13.11.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област  с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-423/1/
05.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 04.12.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стойне Боянов Яначков - Заявление с вх. №ОП-17-9400-423/04.12.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Партизани, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ ? идеална част от УПИ  №III-344  в кв.42 с площ 1350 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №1185/12.04.1973 г., при граници и съседи: УПИ №II-343 и от две страни улица, съгласно Скица №229/28.11.2017 г., издадена от Отдел „УТОС“ към Община Дългопол, заедно с ? идеална част от построената в имота къща.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-422/1/
               05.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Станьо Иванов Панайотов, Никола Георгиев Козаров, Атанас Стоянов Станев, Марко Митев Марков, Община Аксаково и всички заинтересовани лица, че на 04.12.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Теменуга Костадинова Гукасян и Николина Костадинова Вичева - Заявление с вх. №ОП-17-9400-422/04.12.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Доброглед, общ.Аксаково, обл.Варна, представляващ УПИ №III-6,7,8 в кв.20 по действащия план на селото, одобрен със Заповед №1097/08.07.1981 г. – за улична и дворищна регулация на Председателя на ОНС – Варна, при граници и съседи: УПИ IV-9, УПИ №II и път, съгласно Скица №843/1477/11.10.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на територията“ към Община Аксаково, идентичен с имоти с Пл. №6,7,8,9 и общинско място по единствения съхраняващ се стар план на населеното място, съгласно Удостоверение изх.№УТ4-308/211/11.10.2017 г., издадено от Дирекция „Устройство на територията“ към Община Аксаково.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-421/1/
                04.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 01.12.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Жеко Иванов Добрев, Панайот Иванов Добрев и Петра Няголова Добрева - Заявление с вх. №ОП-17-9400-21/01.12.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Николаевка, общ.Суворово, обл.Варна, представляващ УПИ №XXXII-251 в кв.34 с площ 1100 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №1054/18.03.1964 г., при граници и съседи: УПИ №III-254, УПИ №XIX-252, УПИ №XVIII-252, УПИ №XXXI-251 и път, съгласно Скица №53/28.02.2017 г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-419/1/
                04.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стефан Илиев Проданов и всички заинтересовани лица, че на 28.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Нели Валентинова Желязкова и Николай Живков Желязков - Заявление с вх. №ОП-17-9400-419/28.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с.о.“Ментеше“, общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ 1184 кв.м. с идентификатор 10135.4501.1117 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-30/19.06.2007 г. на Изпълнителен директор на АК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-639/06.03.2012 г. на Началник на СГКК – Варна, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи, следните поземлени имоти и идентификатори: 10135.4501.1930, 10135.4501.1118, 10135.4501.9522, 10135.4501.1116 и 10135.4501.2080, съгласно Скица №15-471007/27.09.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-418/1/
               04.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Петър Костадинов и всички заинтересовани лица, че на 28.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Паруш Дончев Петров и Петър Дончев Петров - Заявление с вх. №ОП-17-9400-418/28.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Венелин, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ УПИ №IV в кв.29 с площ 2850 кв.м.  по кадастралния и дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №659/15.12.1928 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №XVI-51 и УПИ №V-52, съгласно Скица №494/13.11.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик, заедно с построените в имота жилищна сграда с площ 54 кв.м., жилищна сграда със застроена площ 142 кв.м., и стопанска постройка с площ 80 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-415/ 1/
                 04.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Басри Ибрямов Хасанов, Валентин Динев Моллов и всички заинтересовани лица, че на 28.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мехмед Басри Ибрям - Заявление с вх. №ОП-17-9400-415/28.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Черноок, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №II-27 в кв.19 по дворищно – регулационния план  на селото, одобрен със Заповед №457/18.03.1930 г., при граници и съседи: УПИ №I-27, УПИ №IV-28, УПИ №III-27 и път, съгласно Скица №544/05.10.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построените в имота жилищна сграда с площ 60 кв.м. и навес без оградни стени с площ 20 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-417/1/
04.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 28.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петко Георгиев Георгиев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-417/28.11.2017г. за следния недвижим имот, представляващ овощна градина с площ 37,451 дка, категория на земята при неполивни условия: седма, местност „Юрта“, съставляваща имот № 075026 в землището на село Бенковски с ЕКАТТЕ 03811, община Аврен, описан в скица № К02609/28.11.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-416/1/
04.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 28.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Антон Александров Карбов, чрез пълномощник Пенка Александрова Карбова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-416/28.11.2017г. за следния недвижим имот, представляващ апартамент № 4 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.1503.65.5 със застроена площ 29 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, одобрени със Заповед № РД-18-98/10.11.2008г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, изменена със Заповед № КД-14-03-1564/14.06.2013г. на началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна, находящ се в гр.Варна, район Одесос, п.к.9000, ул.“Ангел Георгиев“ № 31, ет.3, ведно с 8,7928% от общите части на сграда № 5, разположена в поземлен имот № 10135.1503.65, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – 10135.1503.65.5.3, над обекта – няма, описан в Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-278087/14.06.2017г., изадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ                                                                                                            
Областен управител на област с административен център Варна

ПОКАНА - 04 ДЕКЕМВРИ 2017г.

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
По инициатива на сдружението „Варна диша“, подкрепена от компетентните институции, на 08.12.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Варна ще се състои кръгла маса, на която да се коментират възможностите за съвместна дейност за справяне с проблема с нерегламентираните сметища в местности около гр. Варна и гр. Аксаково и набелязване на превантивни мерки.
Мероприятието ще протече при следния дневен ред:

 1. Представяне на проблема с нерегламентираните сметища от Сдружение „Варна диша“- презентатор: Славена Панайотова;
 2. Представяне на дейността на Североизточно държавно предприятие и неговите структури за опазване на горския фонд от замърсяване- презентатор: инж. Стоян Саров;
 3. Представяне на информация от представител на Община Варна, дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“, отдел „Екологичен контрол“- Ивелина Петкова, главен инспектор;
 4. Представяне на информация от представител на РИОСВ;
 5. Обсъждане на поставените проблеми и вземане на решения за тяхното преодоляване.
Разчитам на Вашето присъствие и активно участие във форума, който е една възможност да дадете своя принос за решаване на този въпрос с голямо обществено значение.
УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-420/1/
01.12.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 29.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Младен Душков Маринов и Пламен Душков Маринов, заедно чрез пълномощник адв.Галина Ангелова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-420/29.11.2017г. за следния недвижим имот, представляващ лозе с площ 615 кв.м., категория на земята при неполивни условия: десета, местност „Старите лозя“, съставляващо поземлен имот с идентификатор 84022.13.119 в землището на село Щипско, община Вълчи дол, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-82/28.07.2016г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, кадастър и картография, номер по предходен план: 013119, при съседи: ПИ 84022.13.111; ПИ 84022.13.120; ПИ 84022.13.118; ПИ 84022.13.646, описан в скица на поземлен имот № 15-547101/02.11.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ОБЯВЛЕНИЕ - 04 ДЕКЕМВРИ 2017г.

№ РД – 17 – 7706 – 321  (1)
04.12.2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 29, ал. 2 от ЗДС, вр. чл. 61 от ЗДС, вр. чл. 69, ал. 1 от ППЗДС, вр. чл. 102, ал. 3 от ППЗДС, вр. чл. 2, чл. 5, ал. 1 и чл. 4, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 7 на министъра на финансите за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията обявявам търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“ – частна държавна собственост, съгласно Заповед № 2401 / 15.12. 1997г. на Министъра на финансите на Република България, находяща се в град Варна, община Варна, област Варна, район Аспарухово, поставена върху имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.5506.864, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 8249/10.05.2012г.
Начална тръжна цена: 9 500.00 лева с ДДС (девет хиляди и петстотин лева с ДДС).
Депозитна вноска: 950 лв. с ДДС  ( деветстотин и петдесет лева с ДДС).
 Депозитът следва да бъде платен по банков път, по сметка на Областна администрация – Варна  следва да бъде преведена по следната сметка на Областна администрация – Варна: IBAN BG55 TTBB 9400 3315 0686 80; BIC TTBBBE22 при SG “Експресбанк” Варна.
Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на Областна администрация Варна, град Варна, ул. „Преслав” № 26 на 03.01.2018г. от 10.00 часа.
Тръжната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа, в срок до 29.12.2017г. включително след заплащане на дължимата сума в размер на 100 /сто/ лева с включен ДДС по следната сметка на Областна администрация – Варна: IBAN: BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC TTBBBE22 при SG “Експресбанк” Варна.
Оглед на вещта по местонахождението и може да се извършва след предварителна заявка на имейл адрес: governor@vn.government.bg или на телефон 052 688 222 след закупуване на тръжната документация за участие в търга.
Огледи ще се извършват на дати 20.12.2017г. и 22.12.2017г. от 13.00 часа до 15.00 часа.
Документи за участие в търга ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в срок от 18.12.2017г. до 29.12.2017г. в деловодството на Областна администрация – Варна като краен срок за подаване на документите за участие в търга е 17,00 часа на 29.12.2017г.

СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с  Административен център - Варна

ЗАПОВЕД - 04 ДЕКЕМВРИ 2017г.

ЗАПОВЕД № РД – 17 – 7706 – 321 от 04.12.2017г.
СТОЯН ПАСЕВ – областен управител на област с административен център Варна
У С Т А Н О В И Х:
В Областна администрация - Варна е образувана преписка с № РД-17-1004-3/29.05.2017г. по постъпило писмо от кмета на район Аспарухово при Община Варна с предоставена информация за състоянието на движима вещ - бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“ – частна държавна собственост, съгласно Заповед № 2401 / 15.12. 1997г. на Министъра на финансите на Република България, находяща се в град Варна, община Варна, област Варна, район Аспарухово, поставена върху имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.5506.864, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 8249/10.05.2012г.
Движима вещ – бивш плавателен съд – кораб „Комета – 5“ е заведен в баланса на Областна администрация Варна.
Съгласно разпечатка по Аналитична оборотна ведомост за синтетична сметка на Областна администрация Варна от 30.06.2017г. и от 30.11.2017г. за инвентарен № 20995186 стойността на движимата вещ е в размер на 1 946,00 лв.
Съгласно чл. 29, ал. 2 от Закона за държавната собственост държавните движими вещи, които не са предоставени на ведомства, се управляват от областните управители.
Съгласно чл. 61 от Закона за държавната собственост разпореждането с движими вещи - частна държавна собственост - машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и стопански инвентар, предоставени на ведомства, се извършва възмездно от ръководителя на ведомството.
Съгласно чл. 69, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост продажбата на излишни и негодни вещи - частна държавна собственост, както и на придобити материали от разчистване на строителни площадки, се извършва от областния управител, съответно от ръководителя на ведомството, при условия и по ред, определени от министъра на финансите, освен ако в нормативен акт е предвидено друго.
Съгласно чл. 102, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост управлението и разпореждането с движими вещи - държавна собственост, се извършва от областните управители или от ръководителите на ведомства под методическото ръководство на министъра на финансите.
Съгласно чл. 2 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, продажбата се извършва:
1. на търг с тайно наддаване;
2. на търг с явно наддаване;
Съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост в случаите, когато балансовата стойност на една вещ или общата стойност на вещите не надвишава 10 000 лв., продажбата се извършва след провеждане на търг с тайно наддаване.
С договор за изработка № 606-О/14.07.2017г. на Димитър Великов Димитров, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300100011/14.12.2009г. е възложено да изготви експертна оценка за стойността на движима вещ – бивш плавателен съд – кораб „Комета – 5“.
Съгласно изготвената от 20.07.2017г. от Димитър Великов Димитров, експертна оценка пазарната стойност на движима вещ – бивш плавателен съд – кораб „Комета – 5“ е в размер на 9 500 лв. (девет хиляди и петстотин лева).
След подробно разглеждане на внесената за докладване преписка от Комисията за разпореждане с имоти и вещи – държавна собственост, последната е взела единодушно решение, отразено в утвърден от областния управител на област с административен център  Варна препис – протокол от 17.08.2017г., с които Комисията е приела изготвената от Димитър Великов Димитров експертна оценка за справедлива за стойността на движима вещ – държавна собственост, представляваща бивш плавателен съд – кораб „Комета – 5“ в размер на 9 500 лв. (девет хиляди и петстотин лева) и е предложила на областния управител на област с административен център  Варна да се открие тръжна процедура, с тайно наддаване, за продажбата и с първоначална тръжна цена в размер на 9 500 лв. (девет хиляди и петстотин лева).
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 29, ал. 2 от ЗДС, вр. чл. 61 от ЗДС, вр. чл. 69, ал. 1 от ППЗДС, вр. чл. 102, ал. 3 от ППЗДС, вр. чл. 2, чл. 5, ал. 1 и чл. 4, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 7 на министъра на финансите за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията
НАРЕЖДАМ:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“ – частна държавна собственост, съгласно Заповед № 2401 / 15.12. 1997г. на Министъра на финансите на Република България, находяща се в град Варна, община Варна, област Варна, район Аспарухово, поставена върху имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.5506.864, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 8249/10.05.2012г.
- Описание на вещта: Корпус на морски кораб / плавателен съд модел „Комета 5“ – бивш моторен самоходен кораб на подводни криле, предназначен за превоз на пътници.
2. Определям начална тръжна цена в размер на 9 500.00 лева с ДДС (девет хиляди и петстотин лева с ДДС).
3. Тръжната документация на стойност 100 (сто) лева с ДДС може да бъде получена в сградата на Областна администрация - Варна, ет. 1 – деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа, считано от датата на обявлението до изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в търга, срещу представен документ за платена по банков път сума по сметка на Областна администрация – Варна: IBAN: BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC TTBBBE22 при SG “Експресбанк” Варна, за участие в търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“ – частна държавна собственост, съгласно Заповед № 2401 / 15.12. 1997г. на Министъра на финансите на Република България, находяща се в град Варна, община Варна, област Варна, район Аспарухово, поставена върху имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.5506.864, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 8249/10.05.2012г.
4. Оглед на вещта по местонахождението и може да се извършва след предварителна заявка на имейл адрес: governor@vn.government.bg или на телефон 052 688 222 след закупуване на тръжната документация за участие в търга.
Огледи ще се извършват на дати 20.12.2017г. и 22.12.2017г. от 13.00 часа до 15.00 часа.
5. Определям депозит за участие в търга, в размер на 10 на сто от началната тръжна цена за движимата вещ, а именно 950 лв. с ДДС  ( деветстотин и петдесет лева с ДДС).
 Депозитът следва да бъде платен по банков път, по сметка на Областна администрация – Варна  следва да бъде преведена по следната сметка на Областна администрация – Варна: IBAN BG55 TTBB 9400 3315 0686 80; BIC TTBBBE22 при SG “Експресбанк” Варна.
6. Предстоящият търг да бъде обявен чрез обявление най-малко в един ежедневник, на интернет страницата на Областна администрация – Варна и на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна.
7. Обявлението да се направи, не по-късно от една седмица, преди началото на срока за подаване на заявления за участие в търга.
8. Търгът да се проведе на 03.01.2018г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация – Варна с адрес: град Варна,  ул. "Преслав" № 26, в Заседателната зала на Областна администрация – Варна.
9. Определям срок за приемане на заявления за участие в търга – всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа в срок от 18.12.2017г. до  29.12.2017г. в деловодството на Областна администрация – Варна с краен срок за подаване: 17.00 часа на 29.12.2017г.
Всички постъпили оферти се записват по реда на постъпването си в предоставения с настоящата заповед срок в тръжен лист с входящ номер, датата и часа на постъпване и с тръжен номер.
По входящият номер, датата и часа на постъпване и завеждане на тръжните документи се определя и поставя на плика в присъствието на участника тръжния му номер.
На плика следва да бъдат четливо обозначени адресата - Областна администрация – Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26 и предмета на търга, за който се депозират тръжните документи.
Длъжностно лице от състава на Областна администрация – Варна приема постъпилите и представени в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост офертни документи и ги поставя в запечатана урна, която се отваря в деня, предвиден за разглеждане на тръжните документи от тръжната комисия и след като ги заведе в деловодната система на администрацията с входящ номер, дата и час на постъпване.
За класиран на първо място се обявява кандидатът, предложил най-висока цена.
Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия определя крайния купувач чрез жребий.
10. Определям срок и начин на плащане на цената, както следва:
Кандидатът, класиран на първо място при провеждането на търга, внася посочената от него цена и начисления върху нея ДДС, от която се приспада внесения депозит, в срок до 3 (три) работни дни от влизане в сила на заповедта за класиране, в лева по сметка на Областна администрация – Варна: IABN: BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC TTBBBE22 при SG “Експресбанк” Варна.
В случай, че спечелилият търга кандидат не внесе дължимата от него сума в предоставения му срок, депозитът му остава в полза на Областна администрация – Варна, а за спечелил търга се обявява участникът, предложил при наддаването следващата по размер цена. Същият се поканва, в срок от 3 (три) работни дни, да заплати предложената от него цена.
Ако и вторият по ред кандидат не извърши плащане в срок до 3 (три) работни дни, считано от получаване на предложението, депозитът му също се задържа, като тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.
11. Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга участници, класирани след първо място и на недопуснатите до участие кандидати се извършва по изрично нареждане на председателя на тръжната комисия.
12. Вещта се предава на купувача след  плащане на цената с подписване на приемо – предавателен протокол.
Собствеността върху вещта се прехвърля с предаването и.
13. Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5 дневен срок, считано  от датата на плащането. След този срок купувачът дължи магазинаж, съгласно определените тръжни условия.
14. При отваряне на офертите, кандидатите присъстват лично, чрез законните си представители или чрез упълномощени за това лица.
15. Утвърждавам тръжната документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“ – частна държавна собственост, съгласно Заповед № 2401 / 15.12. 1997г. на Министъра на финансите на Република България, находяща се в град Варна, община Варна, област Варна, район Аспарухово, поставена върху имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.5506.864, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 8249/10.05.2012г., както следва:
15.1.Тръжната документация съдържа:
I. Извлечение от настоящата заповед на Областен управител на област с административен център -  Варна, издадена съгласно изискванията на Наредба № 7/14.11.1997 г. на министъра на финансите за продажба на движими вещи – частна държавна собственост без частта, в която е оповестен състава на основните и резервни членове на тръжната Комисия за отваряне, разглеждане и класиране на ценовите предложения на участващите в търга;
II. Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи;
III. Тръжни условия за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи;
IV. Заявление за участие в търга – по образец – Приложение № 1;
V. Декларация за съгласие с условията на търга и с проекта на договора – по образец – Приложение № 2;
VI. Проект на договор за покупко-продажба – по образец – Приложение № 3;
VII. Ценово предложение – по образец – Приложение № 4;
VIII. Декларация за извършен оглед на движимата вещ – по образец – Приложение № 5;
IX. Декларация (във връзка с наличие / липса на инициирани производства по ликвидация / несъстоятелност) – по образец – Приложение № 6;
X. Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП – по образец – Приложение № 7;
15.2. Следва да бъдат представени:
1. Заявление за участие в търга – попълнено по образец – Приложение № 1;
* Заявлението трябва да бъде подписано:
-от управителя на юридическото дружество или от надлежно упълномощено от същия лице;
-от физическото лице или от надлежно упълномощено от същия лице;
-от лице, регистрирано като едноличен търговец или от надлежно упълномощено от същия лице;
2. Декларация за съгласие с условията на търга и с проекта на договора попълнена по образец – Приложение № 2;
3. Проект на договор за покупко-продажба - едностранно парафиран от кандидата или упълномощения от последния лице, подал заявление за участие – Приложение № 3;
4. Ценово предложение - попълнено по образец – Приложение № 4;
Цената следва да бъде изписана цифром и словом с ДДС.
5. Платежен документ за закупена тръжна документация от участника – оригинал или копие, заверено за вярност;
6. Платежен документ за внесен депозит – оригинал или копие, заверено за вярност;
7. Декларация за извършен оглед на движимата вещ – по образец – Приложение № 5;
8. За юридическите лица, регистрирани по Закона за търговския регистър - единен идентификационен код (ЕИК) – оригинал или копие, заверено за вярност;
9. Ако тръжните документи са подадени от пълномощник следва да бъде приложено оригинал или заверено за вярност нотариално заверено пълномощно;
10. Документ за съдебна регистрация /официален препис или копие, заверено за вярност/ и копие от карта БУЛСТАТ за юридическите лица, които не са пререгистрирани по Закона за търговския регистър;
11. За кандидатите физически лица – данни от документ за самоличност – копия, заверени за вярност;
12. Декларация (във връзка с наличие / липса на инициирани производства по ликвидация / несъстоятелност) – по образец – Приложение № 6;
13. Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП – по образец – Приложение № 7;


17. При отсъствие на председателя на комисията, последният се замества от заместник – председателя.
18. За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всички членове на тръжната комисията за отваряне, разглеждане и класиране на ценовите предложения на участващите в търга, който да ми бъде представен за утвърждаване в тридневен срок, считано от провеждането на търга.
19. Тръжният протокол се съставя в 3 еднообразни екземпляра - един екземпляр за тръжната комисия, един екземпляр за спечелилия търга и един екземпляр за касата / счетоводството на продавача.
20. Резултатите се обявяват на мястото за обяви.
21. В 7-дневен срок от датата на обявяване резултатите участниците в търга могат да подадат жалба по реда на АПК за неспазване на условията и реда за неговото провеждане.
22. Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на тръжната комисия за отваряне, разглеждане и класиране на ценовите предложения на участващите в търга да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна с адрес: град Варна,  ул. "Преслав" № 26, а така също и на интернет страницата на Областна администрация – Варна www.vn.government.bg в 3-дневен срок от нейното издаване.
Настоящата заповед се състави в 3 еднообразни екземпляра и се копира в девет.
Първият еднообразен екземпляр да се връчи на главния секретар на Областна администрация - Варна, втория - да се приложи към преписката и третия – за деловодството за сведение и съхранение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на директор на дирекция АКРРДС и на директор на дирекция АПОФУС при Областна администрация – Варна, на главния счетоводител на  при Областна администрация – Варна, и на длъжностните лица от състава на Областна администрация – Варна, включени като членове в състава на тръжната комисия.      Изпълнението на заповедта възлагам на директор на дирекция АКРРДС при Областна администрация – Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.  
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с           
                Административен център - Варна 

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Главен счетоводител
на областна администрация - Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-414/1/
               30.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Нанчо Миланов Григоров и всички заинтересовани лица, че на 27.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Лора Димитрова Чардаклиева - Заявление с вх. №ОП-17-9400-414/27.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с.о.“Ален мак“ общ.Варна, обл.Варна, представляващ 240 кв.м. идеални части от поземлен имот с площ 840 кв.м. с идентификатор 10135.2515.525 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 5150525, при съседи. следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.2515.524, 10135.2515.9549, 10135.2515.526, 10135.2515.510, 10135.2515.511 и 10135.2515.512, съгласно Скица №15-439911/11.09.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 01 ДЕКЕМВРИ 2017г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-17-8500-32 от 30.11. 2017г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към писмо с вх. № РД-17-5300-21(3)/24.11.2017г. от главния директор на Държавно предприятие (ДП) „Транспортно строителство и възстановяване“ („ТСВ“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. А, ет. 2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.4 (апартамент № 4), а именно: 1. Акт за частна държавна собственост № 9082/28.06.2016г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна във вх. рег. № 15929/07.07.2016г., акт № 56, том XLII, дело 8850/2016г.; 2. Схема № 15-367163-01.08.2017г. на самостоятелен обект в сграда, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Варна; 3. Заповеди № ПД-301/07.09.2017г. и № ПД-307/20.09.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 4. Решение № РТ-51/07.09.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 5. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. А, ет. 2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.4 (апартамент № 4); 6. Обявления във вестници Сега (от 26.09.2017г.) и Телеграф (от 26.09.2017г.); 7. Заявление с вх. № 3122/24.10.2017г. за участие в търг с тайно наддаване за закупуване на недвижим имот с приложени документи за участие в търг; 8. Протокол от 02.11.2017г. за проведен търг, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 9. Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305011395/11.07.2017г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна; 10. Протокол за определяне на дължимите суми от 27.11.2017г.,
УСТАНОВИХ:
С Решение № РТ-51/07.09.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ПК 9024, ул. „Крайезерна“ № 100 вх. А, ет. 2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.4 (апартамент № 4), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 104,86 кв.м., състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня - тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; находящ се на втори етаж в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552; ведно с изба № 4 с площ 10,34 кв.м.; ведно с 2,6552 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.1.5, под обекта: 72709.515.552.1.1, над обекта: 72709.515.552.1.7; при граници на изба № 4: изба № 5; изба № 3 и коридор; изба от вх. 2; двор, описан в акт за частна държавна собственост № 9082/28.06.2016г. Имотът е с предоставени права за управление на ДП „ТСВ“.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 02.11.2017г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен в решение № РТ-51/07.09.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Стоян Иванов Стоянов (заявление с вх. № 3122/24.10.2017г.). Протоколът е утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
С писмо изх. № 2589/23.11.2017г. (регистрирано в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № РД-17-5300-21(3)/24.11.2017г.) главният директор на ДП „ТСВ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ ЕГН, лична карта №, издадена на г. от МВР, с адрес по лична карта:, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ПК 9024, ул. „Крайезерна“ № 100 вх. А, ет. 2 (две), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.4 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две, точка, едно, точка, четири) (апартамент № 4 (четири), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 104,86 кв.м. (сто и четири цяло осемдесет и шест стотни квадратни метра), състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня - тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); находящ се на втори етаж в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две); ведно с изба № 4 (четири) с площ 10,34 кв.м. (десет цяло тридесет и четири стотни квадратни метра); ведно с 2,6552 % (две, запетая, шест, пет, пет, две процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.1.5, под обекта: 72709.515.552.1.1, над обекта: 72709.515.552.1.7; при граници на изба № 4 (четири): изба № 5; изба № 3 и коридор; изба от вх. 2; двор, описан в акт за частна държавна собственост № 9082/28.06.2016г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна във вх. рег. № 15929/07.07.2016г., акт № 56, том XLII, дело 8850/2016г.
2. СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ да внесе следните суми:
2.1. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД - София, клон Запад сумата в размер на 32 010,00 лв. (тридесет и две хиляди и десет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 39 990,00 лв. (тридесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет лева) (без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 7 980 лв. (седем хиляди деветстотин и осемдесет лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 7 980 лв. (седем хиляди деветстотин и осемдесет лева) е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД с вносна бележка от 13.10.2017г. на основание на документ № 06101-106-200330-2017-10-13, представен на 13.10.2017г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305011395/11.07.2017г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна стойността на имота е в размер на 8473,10 лв. (осем хиляди четиристотин седемдесет и три лева и десет стотинки).
2.2. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 799,80 лв. (седемстотин деветдесет и девет лева и осемдесет стотинки) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.3. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 159,96 лв. (сто петдесет и девет лева и деветдесет и шест стотинки) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.4. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,6% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет–Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна) в размер на 1039,74 лв. (хиляда тридесет и девет лева и седемдесет и четири стотинки) да се внесат в приход на дирекция „Местни данъци” при община Варна по IBAN BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ“ АД клон гр. Варна.
2.5. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и писмо с изх. № 2589/23.11.2017г. от главния директор на ДП „ТСВ“ не се дължи.
Сумите по т. 2 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Стоян Иванов Стоянов.
Изпълнението на заповедта възлагам на служителя, изготвил същата.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Стоян Иванов Стоянов (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 9082/28.06.2016г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, главния директор на ДП „ТСВ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1271, ул. „Кирил Благоев“ № 14 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
 с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Главен счетоводител на Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-413/1/
                27.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Нанчо Миланов Григоров и всички заинтересовани лица, че на 24.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Лора Димитрова Чардаклиева - Заявление с вх. №ОП-17-9400-413/24.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с Пл. №6  в кв.868 по плана на 11 микрорайон на град Варна с площ 249.48 кв.м., при граници и съседи: Пл. №5, Пл. №16 и улица „Никола Палаузов“, съгласно Скица рег.№153/29.06.2017 г., издадена от Община Варна, район „Одесос“, заедно с построената в имота жилищна сграда на един етаж, състояща се от: входно антре, четири стаи със застроена площ 50 кв.м., тоалет и навес.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-412/1/
                27.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Данаил Данаилов Иванов и всички заинтересовани лица, че на 24.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Диана Цветкова Маринова - Заявление с вх. №ОП-17-9400-412/24.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, кв.Галата, общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ 1418 кв.м. с идентификатор 10135.5510.731 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: квартал: 30а, парцел: II-612, пи съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.5510.8, 10135.5510.1, 10135.5510.730 и 10135.5510.732, съгласно Скица №15-288-185/20.06.2017, издадена от Служба по  геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-385/1/
                 27.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стилияна Маринова Калинова, Валентин Николов Янев, Бисерка Стефанова Георгиева, Емил Панков Иванов, Еленка Любенова Иванова, Пламен Иванов Панков, Пламен Димитров Стойчев, Детелина Недева Иванова, Виера Петровова, Даниел Петев Петров и всички заинтересовани лица, че на 07.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ганка Стойчева Петрова, чрез пълномощника и Магдалена Калинова Калинова - Заявление с вх. №ОП-17-9400-385/07.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Константиново, м.“Чатал чешма“ общ.Варна, обл.Варна представляващ неурегулиран поземлен имот №140 с площ 1249 кв.м. по плана на местността, приет с Протокол №3 от 30.12.1994 г.на ОПК – гр.Белослав, при граници и съседи: север: ПИ Пл. №136, запад: ПИ Пл. №139, изток: ПИ Пл. №141 и юг: ПИ Пл. №145 и ТУПИК, съгласно Скица №151/14.08.2017 г., издадена от Служба „ТСУ“, Кметство Константиново, Община Варна, заедно с построената в имота вилна сграда на два етажа, от които 1-ви етаж  - 25.60 кв.м. и втори етаж – 15.60 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-411/1/
27.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 23.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Валентин Иванов Дончев, чрез пълномощник Илиян Валентинов Дончев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-411/23.11.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 10135.5404.2177 с площ 703 кв.м. ? 404.2177 (по изменен ПНИ на с.о.“Боровец-юг“) ? ч.2177 (по предходен КП) ? ч.948, ч.978, ч.952, ч.953, ч.9528, ч.8964 и ч.5000 (стари имотни граници съгласно ПКП към ПНИ) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, описан в Скица № 15-601664/06.12.2016г., изадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-410/1/
27.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 23.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Емил Владимиров Неделчев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-410/23.11.2017г. за следния недвижим имот, представляващ 35 кв.м. идеални части от имот пл.№ 35, участващ в образуването на УПИ ІІ-36, кв.48, целият с площ 665 кв.м. по сега действащия регулационен план на село Крумово, община Аксаково, одобрен със Заповед № 153/21.03.1930г. – за улична регулация и Заповед № 927/29.03.1930г. – за дворищна регулация, описан в скица № 377/805/15.08.2017г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-409/1/
27.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 23.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ЕТ „Тонилий – Антон Димитров“, чрез пълномощници адв.Гергана Николова и адв.Галина Стоянова, заедно и поотделно - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-409/23.11.2017г. за следния недвижим имот, находящ се в землището на село Бозвелийско, община Провадия, област Варна, съставляващ две самостоятелно обособени клетки, всяка със самостоятелен вход, съставляващи част от зърносушилня – зърноплощадка с инв.№ 323, представляваща метален навес, с изградени тристранно ограждащи бетонни стени, състояща се от общо пет самостоятелни клетки, находящи се както следва: едната в северната част по ширина на сградата, а втората в южната част по ширина на сградата, построени върху имот № 061003 по плана за земеразделяне на село Бозвелийско, община Провадия, ЕКАТТЕ 05102 с площ 6,225 дка, при граници и съседи: имот № 061002, имот № 061004, имот № 000102, имот № 000066.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област  с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-408/1/
27.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 21.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йорданка Асенова Илиева - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-406/21.11.2017г. за следния недвижим имот, представляващ 55 кв.м. идеални части от УПИ І-136 в кв.31, целият с площ 505 кв.м. по сега действащия регулационен план на село Китка, община Аврен, одобрен с Указ на Царя № 586/20.11.1931г. – за дворищна регулация и Указ на Царя № 1933/02.12.1931г. – за улична регулация, при граници: от две страни улица, УПИ ХІІІ-136, УПИ ІІ-137, описан в скица № 677/25.08.2017г., издадена от Община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област  с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-407/1/
27.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Добра Иванова Добрева и всички заинтересовани лица, че на 21.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Дияна Иванова Добрева, чрез пълномощник адв.Гергана Аврамова  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-407/21.11.2017г. за следните недвижими имоти, описани както следва:
- Нива с площ 5,702дка дка, категория на земята при неполивни условия: четвърта, местност „Зад корията“, съставляваща поземлен имот № 064007 в землището на село Храброво, община Провадия, ЕКАТТЕ 77387, при граници: имот № 064006, имот № 064005, имот № 064008, имот № 000395, съгласно Скица № К01422/20.04.2017г., презаверена на 06.10.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие  - Провадия;
- Нива с площ 3,801 дка, категория на земята при неполивни условия: трета, местност „Отуал“, съставляваща поземлен имот № 031014 в землището на село Храброво, община Провадия, ЕКАТТЕ 77387, при граници: имот № 000343, имот № 031013, имот № 031004, имот № 031015, съгласно Скица № К01421/20.04.2017г., презаверена на 06.10.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие  - Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-406/1/
27.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 21.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йорданка Асенова Илиева - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-406/21.11.2017г. за следния недвижим имот, представляващ 55 кв.м. идеални части от УПИ І-136 в кв.31, целият с площ 505 кв.м. по сега действащия регулационен план на село Китка, община Аврен, одобрен с Указ на Царя № 586/20.11.1931г. – за дворищна регулация и Указ на Царя № 1933/02.12.1931г. – за улична регулация, при граници: от две страни улица, УПИ ХІІІ-136, УПИ ІІ-137, описан в скица № 677/25.08.2017г., издадена от Община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област  с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-394/1/
17.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 14.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Живко Георгиев Панайотов, чрез пълномощник Валентина Димитрова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-394/14.11.2017г. за следния недвижим имот, представляващ 367 кв.м. идеални части от УПИ VІІ-109 в кв.15, целият с площ 777 кв.м. по регулационния план на село Константиново, община Варна, одобрен със заповед № 1707/03.04.1974г. на председателя на окръжен народен съвет Варна, при граници: УПИ V-109, УПИ ХХ-110, УПИ VІ-109, улица „Ком“, описан в скица № 87/26.05.2017г., издадена от Кметство на село Константиново при община Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-393/1/
17.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 14.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христо Генчев Христов - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-393/14.11.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 10135.3517.83 с площ 391 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, ул.“Поп Харитон“ № 117, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план: 539002300, при съседи: ПИ № 10135.3517.92, ПИ № 10135.3517.84, ПИ 10135.3517.73, ПИ № 10135.3517.82, описан в скица № 15-488724/06.10.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-392/1/
17.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Сали Велиев Алиев, Фатма Сюлейманова Алиева и всички заинтересовани лица, че на 14.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Борис Весков Алексиев, чрез пълномощник Румена Стайкова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-392/14.11.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 10135.5503.307 с площ 131 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на район „Аспарухово“, гр.Варна, ул.“Рожен“ № 5, одобрени със заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15м), номер по предходен план: 185, при съседи: ПИ № 10135.5503.304, ПИ № 10135.5503.306, ПИ № 10135.5503.313, ведно с изградените в имота жилищни еднофамилни сгради с идентификатори № 10135.5503.307.1 със застроена площ 59 кв.м. и № 10135.5503.307.2 със застроена площ 26 кв.м., описан в скица № 15-384396/10.08.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област  с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-405/1/
               21.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 17.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кольо Савов Христов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-405/17.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Блъсково, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №II-346 в кв.58 с площ 780 кв.м. по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1574/29.03.1965 г., при граници и съседи: УПИ №I-346, УПИ №XXX-346, УПИ №III-349 и път, съгласно Скица №117/13/03/2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-397/1/
               17.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Димчо Параскевов Ников и всички заинтересовани лица, че на 15.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Красимир Параскевов Иванов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-397/15.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Чернево, общ.Суворово, обл.Варна, представляващ УПИ №II-123 в кв.22 с площ 640 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №1196/13.03.1965 г., при граници и съседи: УПИ №I-122, УПИ №III-124, УПИ №XII-122 и улица, съгласно Скица №342/19.09.2017 г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Суворово, заедно с построените в имота жилищна сграда на един етаж със застроена площ 94 кв.м. и второстепенна постройка с площ 17 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-404/1/
              V 21.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стоянка Адамова Проданова и  всички заинтересовани лица, че на 17.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Борис Петров Борисов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-404/17.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с.о.“Траката“, м.“Узун Алан“, общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ 987 кв.м. с идентификатор 10135.2520.676 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 5200676, при граници и съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.2520.9546, 10135.2520.675, 10135.2520.679, 10135.2520.678 и 10135.2520.6879, съгласно Скица №15-383525/09.08.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-403/1/
               21.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 17.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атанас Христов Стоянов и Атанас Иванов Атанасов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-403/17.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с. Любен Каравелово, общ.Аксаково, обл.Варна, представляващ УПИ №IX-104 в кв.15 по действащия план на селото, одобрен със Заповед №220/08.05.1991 г. на Председателя на ВИК на Общ.НС – Аксаково, при граници и съседи: УПИ №VIII-105, УПИ №VII-106, УПИ №XII-107, УПИ №X-103 и улица, съгласно Скица №345/1469/10.10.2017 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-402/1/
                21.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мира Георгиева Сербезова и  всички заинтересовани лица, че на 17.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янка Димова Димова и Йордан Божанов Димов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-402/17.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с. Любен Каравелово, общ.Аксаково, обл.Варна, представляващ УПИ №I-302 в кв.26 с площ 1075 кв.м. по действащия план на селото, одобрен със Заповед №220/08.05.1991 г. на Председателя на ВИК на Общ.НС – Аксаково, при граници и съседи: от две страни улица, УПИ №IX-300 и УПИ №II-301, съгласно Скица №170/464/24.03.2017 г., презаверена на 16.11.2017 г., издадена от Община Аксаково, заедно с жилищна сграда на един етаж с площ 80 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-401/1/
               21.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Людмила Асенова Христова и всички заинтересовани лица, че на 16.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Златина Александрова Николова - Заявление с вх. №ОП-17-9400-401/16.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №XXI-509 в кв.47 с площ 285 кв.м. по плана на града, одобрен със Заповед №3440/11.12.1979 г., при граници и съседи: УПИ №XXXVI – “жилищна блокове”, УПИ №XXXIV-508, УПИ №XXII-927 и улица „Киро Радев“, съгласно Скица №463/24.08.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с УПИ №III-725 в кв.37 по предходен регулационен план. Одобрен със Заповед №5213/11.10.1957 г., съгласно Удостоверение изх.№УТ24-22(-1)/16.10.2017 г., издадено от Община Провадия, заедно с построените в имота жилищна сграда на един етаж със застроена площ 92 кв.м., ведно с прилежащото мазе с площ 55 кв.м. и гараж с площ 18 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-400/1/
               21.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се „Кетъринг пласт - България“ ЕООД и всички заинтересовани лица, че на 16.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мартин Божидаров Сребров - Заявление с вх. №ОП-17-9400-400/16.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Неофит Рилски, общ.Ветрино, обл.Варна, представляващ УПИ №I-476 в кв. 56 по регулационния план на селото, одобрен със Заповед №3223/01.08.1969 г., при граници и съседи: УПИ №XIII-474 и път, съгласно Скица №295/02.10.2017 г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Общинска администрация Ветрино, идентичен с част от  имот №I-163 в кв. 52 по отменения план на с.Неофит Рилски, съгласно Удостоверение изх. №147/24.10.2017 г., издадено от Община Ветрино, заедно с построените в имота жилищна сграда с площ 100 кв.м. и стопански постройки с обща площ 50 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-399/1/
                21.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 16.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кирил Ников Иванов и Кирилка Христова Иванова - Заявление с вх. №ОП-17-9400-399/16.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ жилищна сграда и гараж, построени в УПИ №XIV-2337 в кв.123 с площ 300 кв.м. по дворищно – регулационния план на града, одобрен със Заповед №3440/11.12.1979 г., при граници и съседи: ул.“Козлодуй“, УПИ №I-2336, УПИ №III-2334  и УПИ №XIII-2338, съгласно Скица №572/17.10.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-398/1/
               21.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Дона Николова Ангелова и  всички заинтересовани лица, че на 16.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Росица Ненова Тихчева - Заявление с вх. №ОП-17-9400-398/16.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Гроздьово, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ УПИ №XII-217 в кв.33 с площ 920 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №3360/10.05.1973 г., при граници и съседи: УПИ №XI-216, УПИ №III-218, УПИ №I-278 и път, съгласно Скица №491/13.11.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-396/1/
                17.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стоян Тодоров Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 15.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йордан Маринов Михалев - Заявление с вх. №ОП-17-9400-396/15.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Блъсково, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №V-212 в кв.14 с площ 820 кв.м. по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1574/09.03.1965 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №VI-210 и УПИ №IV-212, съгласно Скица №500/08.09.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построените в имота жилищна сграда и стопански постройки.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-386/2/
               17.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 08.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йордан Петров Йорданов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-386/08.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, ул.“Сливница“ №3  общ.Провадия, обл.Варна, представляващ жилище – ап.6, ет.3 със застроена площ 95.15 кв.м., ведно с прилежащото избено помещение №3 с площ 23.84 кв.м., построен в парцел III-1578 в кв.84 по плана на гр.Провадия, съгласно Удостоверение №УТ03-101/1/29.09.2017 г., издадено от Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-395/1/
                 16.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Еленка Христова, Асен Асенов Александров и всички заинтересовани лица, че на 14.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мустафа Мехмедов Мустафов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-395/14.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Дългопол, ул.“Съби Дичев“ №3, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ 800 кв.м. с идентификатор 24565.502.1085 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-67/02.12.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 173, квартал: 10А, парцел: 3, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 24565.502.1084, 24565.502.2157 и 24565.502.1086, съгласно Скица №15-520812/23.10.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; жилищна сграда със застроена площ 94 кв.м., брой етажи: 1 с идентификатор 24565.502.1085.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-67/02.12.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, съгласно Скица №15-520802/23.10.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-391/1 /
                16.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Йорданка Димитрова Димитрова, Сийка Георгиева Алязкова, Димитър Тодоров Алязков, Георги Тодоров Алязков и всички заинтересовани лица, че на 14.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марийка Димитрова Василева - Заявление с вх. №ОП-17-9400-391/14.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в сс.Щипско, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ УПИ №VII-212 в кв.43 с площ 1950 кв.м., одобрен със Заповед №65/10.03.1993 г., при граници и съседи: от две страни улица, УПИ №VII-208, УПИ №IV-211, УПИ №V-213, съгласно Скица №288, издадена от Община Вълчи дол идентичен с УПИ №II-103 в кв.43 по стария план на селото, съгласно Удостоверение изх.№РД08-01-1381/23.10.2017 г., издадено от Общинска администрация – гр.Вълчи дол, заедно с построените в имота жилищна сграда 60 кв.м., гараж със ЗП 20 кв.м. и навес със ЗП 16 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 15 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-390/1/
14.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Христо Митев и всички заинтересовани лица, че на 10.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Наталия Димитрова Дрожжова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-390/10.11.2017г. за следния недвижим имот, представляващ дворно място, цялото с площ 2500 кв.м., съставляващо УПИ І-162 в кв.52 по регулационния план на село Ягнило, община Ветрино, област Варна, одобрен със заповед № 9/09.01.1929г., при граници: от две страни улица и имоти извън регулация, описан в скица № 302/18.10.2017г., издадена от община Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 15 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-388/1/
14.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Велко Желязков Иванов и всички заинтересовани лица, че на 08.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Владо Тодоров Чакъров, чрез пълномощник адв.Румяна Добрева - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-388/08.11.2017г. за следния недвижим имот, представляващ дворно място, цялото с площ 816 кв.м., съставляващо УПИ ІV-110 в кв.9 по подробния устройствен план – план за регулация на село Попович, община Бяла, област Варна, одобрен със заповед № 6359/14.10.1952г. на Председателя на ОНС - Варна, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, номер по предходен план: ПИ № 110, ведно с изградената в имота жилищна сграда, при граници: улица, УПИ ІІІ-107, УПИ VІ-108 и УПИ V-109, описан в скица № 57/20.10.2017г., издадена от община Бяла.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област  с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 15 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-389/1/
                14.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Иванка Стойкова Андреева и всички заинтересовани лица, че на 08.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Андонов Андреев - Заявление с вх. №ОП-17-9400-389/08.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Гроздьово, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ УПИ №XIII-103  в кв.71 с площ 1125 кв.м. по дворищно – регулационния  план на селото, одобрен със Заповед №3360/10.05.1973 г. ,при граници и съседи: от две страни улица, УПИ №XIV-103 и УПИ №XII-103, съгласно Скица №459/19.10.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик, заедно с построената в имота жилищна сграда.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-387/1/
10.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 08.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Румянка Николова Петрова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-387/08.11.2017г. за следния недвижим имот, представляващ 331 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор № 10135.2566.6495, целият с площ 481 кв.м. ? ч.6446 (по предходен попълнен КП на местност „Старите лозя“/“Долна Трака“) ? ч.1517 (по КП на „Крайбрежието“ 56 г. местност „Старите лозя“) и ? идеална част от сграда с идентификатор № 10135.2566.6495.1 с обща площ 81 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, описани в скици № 15-313411/03.07.2017г. и № 15-223480/16.05.2017г., издадени от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-384/1/
10.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Иванка Илиева Атанасова и всички заинтересовани лица, че на 07.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янко Илиев Янев, чрез пълномощник Донка Костова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-384/07.11.2017г. за следните недвижими имоти, описани както следва:
- УПИ ІІІ-16 с площ 1830 кв.м. в кв.91 по плана на село Кривня, община Провадия, област Варна, одобрен със заповед № 1210/09.07.1987г., при граници: улица, УПИ ІV-15, УПИ V-36, УПИ VІІ-35, УПИ VІІІ-35, УПИ ХІІ-17, описан в скица № 382/18.07.2017г., издадена от община Провадия;
- УПИ Х-275 с площ 1280 кв.м. в кв.71 по плана на село Кривня, община Провадия, област Варна, одобрен със заповед № 1210/09.07.1987г., ведно с изградените в имота: жилищна сграда на един етаж със застроена площ 40 кв.м. и навес без оградни стени на един етаж със застроена площ 36 кв.м., при граници: улица, улица, УПИ ХІ-275, УПИ ХІІ-274, УПИ VІІІ-276, УПИ ІХ-276, описан в скица № 283/18.07.2017г., издадена от община Провадия;
- УПИ ХІ-275 с площ 830 кв.м. в кв.71 по плана на село Кривня, община Провадия, област Варна, одобрен със заповед № 1210/09.07.1987г., ведно с изградените в имота: жилищна сграда на един етаж със застроена площ 73 кв.м., ведно с прилежащото й мазе със застроена площ 16 кв.м., гараж на един етаж със застроена площ 12 кв.м., лятна кухня на един етаж със застроена площ 75 кв.м. и стопанска постройка на един етаж със застроена площ 30 кв.м., при граници: улица, УПИ Х-275, УПИ ХІІ-274, описан в скица № 283/18.07.2017г., издадена от община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-383/1/
10.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 06.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитричка Иванова Димова и Георги Иванов Райчев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-383/06.11.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 20482.501.423 с площ 1125 кв.м., находящ се в гр.Девня, кв.“Девня“, ул.“Васил Друмев“ № 1, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-85/17.09.2008г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15м), номер по предходен план: 437, кв.69, парцел VІ, при съседи: ПИ № 20482.501.416; ПИ № 20482.501.424; ПИ № 20482.501.510; ПИ № 20482.501.425; ПИ № 20482.501.426; ПИ № 20482.501.448; ПИ № 20482.501.420; ПИ № 20482.501.419, описан в скица № 15-433233/07.09.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна, ведно с изградените в имота сгради: сграда с идентификатор № 20482.501.423.1 със застроена площ 78 кв.м. с предназначение: друг вид сграда за обитаване и сграда с идентификатор № 20482.501.423.2 със застроена площ 100 кв.м. с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-382/1/
08.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Иван Добрев Мирчев и всички заинтересовани лица, че на 03.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Снежана Иванова Тодорова, чрез пълномощник Гергана Аврамова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-382/03.11.2017г. за следния недвижим имот, представляващ дворно място, цялото с площ 530 кв.м., съставляващо част от имот пл.№ 423, включено в УПИ ІІ-422,423 в кв.52 по действащия регулационен план на село Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна, одобрен със заповед № 3223/01.08.1969г., ведно с изградената в имота жилищна сграда с площ 72 кв.м., при граници: улица, поземлени имоти ІІІ-423 и пл.№ 420, описан в скица № 274/13.09.2017г., издадена от община Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област  с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-381/1/
08.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Димов Николов, чрез пълномощник Гергана Аврамова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-380/03.11.2017г. за следния недвижим имот, представляващ дворно място, цялото с площ 1832 кв.м.,  съставляващо част от имот пл.№ 35 в кв.62 по плана на селото, от които 1341 кв.м. са включени в УПИ ХVІІІ-35 по действащия регулационен план на село Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна, одобрен със заповед № 3223/01.08.1969г., при граници: улица, УПИ ХІХ-34, УПИ ХХ-34, УПИ ХVІІ-36, описан в скица № 283/25.09.2017г., издадена от община Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-380/1/
08.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Димов Николов, чрез пълномощник Гергана Аврамова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-380/03.11.2017г. за следния недвижим имот, представляващ дворно място, цялото с площ 1832 кв.м.,  съставляващо част от имот пл.№ 35 в кв.62 по плана на селото, от които 1341 кв.м. са включени в УПИ ХVІІІ-35 по действащия регулационен план на село Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна, одобрен със заповед № 3223/01.08.1969г., при граници: улица, УПИ ХІХ-34, УПИ ХХ-34, УПИ ХVІІ-36, описан в скица № 283/25.09.2017г., издадена от община Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област  с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-379/1/
08.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Светла Христова Петрова и всички заинтересовани лица, че на 03.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитър Христов Михалев, чрез пълномощник Калин Желев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-379/03.11.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 10135.2563.432 с площ 871 кв.м. по одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Приморски“, гр.Варна, „Св.Никола“ (Бриз) № 516, изменени със Заповед № КД-14-03-639/14.03.2011г. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Варна, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), номер по предходен план: 166, при съседи: ПИ № 10135.2563.244, ПИ № 10135.2563.1886, ПИ № 10135.2563.243, ПИ № 10135.2563.1673, описан в скица № 15-454536/19.09.2017г., издадена от община Служба по геодезия, картография и кадастър - Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област  с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-376/1/
               07.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йордан Петров Йорданов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-376/03.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с.о.“Боровец - север“, общ.Варна, обл.Варна, представляващ 246 кв.м. идеални части от поземлен имот, целия с площ 1246 кв.м. с идентификатор 10135.5401.1204 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-1897/23.07.2013 г. на Началник на СГКК – Варна, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 5471204, стар идентификатор: 10135.5401.4, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.5401.1212, 10135.5401.2822, 10135.5401.1202, 10135.5401.1203, 10135.5401.1196, 10135.5401.1207, 10135.5401.3238 и 10135.5401.1211, съгласно Скица №15-511825/18.10.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-373/1/
               06.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Петър Йорданов Петров и всички заинтересовани лица, че на 02.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йордан Петров Йорданов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-373/02.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Суворово, общ.Суворово, обл.Варна, представляващ УПИ №XII-1501 в кв.137 с площ 1505 кв.м. по плана на града, одобрен със Заповед №412/03.08.1990 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №XIII-1500, УПИ №XI-1499, УПИ XIV-1500, съгласно Скица №408/26.10.2017 г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Суворово, идентичен с УПИ №II-993 в кв.122 по стария план на гр.Суворово с одобрена улична и дворищна регулация със Заповед №3962/30.06.1977 г., съгласно Удостоверение изх.№55/30.10.2017 г., издадено от  Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-372/1/
                06.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Никола Иванов Йовев и всички заинтересовани лица, че на 01.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Дияна Иванова Димитрова - Заявление с вх. №ОП-17-9400-372/01.11.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в с.Храброво, общ.Провадия, обл.Варна, представляващи: нива №064006, четвърта категория с площ 9979 кв.м., м.“Зад корията“, при граници и съседи: полски път №000387, нива №064005, нива №064007 и полски път №000395, съгласно Скица №К01348/18.05.2016 г., презаверена на 19.04.2017 и на 06.10.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие Провадия към Министерство на земеделието, храните и горите; нива №031013, трета категория с площ 4469 кв.м., м.“Отула“, при граници и съседи: полски път №000343, нива №031012, нива №031004 и нива №031014, съгласно Скица №К01346/18.05.2016 г., презаверена на 19.04.2017 и на 06.10.2017 г., издадена Общинска служба по земеделие Провадия към Министерство на земеделието, храните и горите; нива №055022, втора категория с площ 8934 кв.м., м.“Долни ливади“, при граници и съседи: полски път №000396, полски път №000647, полски път №000397 и нива №055021, съгласно Скица №К01347/18.05.2016 г., презаверена на 19.04.2017 и на 06.10.2017 г., издадена Общинска служба по земеделие Провадия към Министерство на земеделието, храните и горите
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-371/1/
                06.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Хасан Сандов Сандов и всички заинтересовани лица, че на 01.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Назифе Саидова Асанова - Заявление с вх. №ОП-17-9400-371/01.11.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Блъсково, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ  №VIII-315 в кв.27 с площ 462 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №1574/29.03.1965 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №VII-316 и УПИ №IX-316, съгласно Скица №474/28.08.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с част от парцели I-общ. в кв.54 по предходен регулационен план, одобрен със Заповед №1071/27.05.1919 г., съгласно Удостоверение №УТ24-20(-1)/05.09.2017 г., издадено от община Провадия, заедно построената в имота къща.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-378/1/
07.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Румяна Георгиева Николова и всички заинтересовани лица, че на 03.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Георгиев Георгиев, чрез пълномощник Хюлия Мустафова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-378/03.11.2017г. за следния недвижим имот, находящ се в област Варна, община Провадия, гр.Провадия, ул.“Сергей Румянцев“ № 6, представляващ дворно място с площ от 440 кв.м., съставляващо УПИ ІІІ-66  в кв.13 по плана на гр.Провадия, община Провадия, област Варна, одобрен със заповед № 378/16.09.1992г., ведно с изградените в имота: масивна жилищна сграда със застроена площ 78 кв.м. с прилежащото й избено помещение със застроена площ 78 кв.м., второстепенна постройка със застроена площ 12 кв.м. и гараж със застроена площ 16 кв.м., при граници: улица, УПИ ІІ-65, УПИ ІV-67, УПИ V-68, УПИ VІ-69 и УПИ Х-64, описан в скица № 537/02.10.2017г., издадена от община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-377/1/
07.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Анка Георгиева Вълчева, Галина Стоянова Динева и всички заинтересовани лица, че на 03.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Виолета Стоянова Станева, чрез пълномощник Хюлия Мустафова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-377/03.11.2017г. за следния недвижим имот, представляващ дворно място с площ от 1320 кв.м., съставляващо УПИ V-157  в кв.59 по плана на село Славейково, община Провадия, област Варна, одобрен със заповед № 443/11.10.1995г., ведно с изградените в имота: жилище със застроена площ 88 кв.м., жилище със застроена площ 60 кв.м., навес със застроена площ 80 кв.м., навес със застроена площ 20 кв.м. и гараж със застроена площ 21 кв.м., при граници: от две страни улица, УПИ VІ-155, УПИ ІV-156, описан в скица № 423/04.08.2017г., издадена от община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област  с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-374/1/
06.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 02.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Вяра Веселинова Арсова, чрез пълномощник Пламена Иванова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-374/02.11.2017г. за следния недвижим имот, представляващ нива с площ 2,180 дка, категория на земята при неполивни условия: десета, местност „Шашкъните“, съставляваща поземлен имот № 114014 в землището на гр.Провадия, община Провадия, ЕКАТТЕ 58503, при граници: имот № 114016, имот № 114015, имот № 114012, имот № 114013, имот № 000040, имот № 114020, имот № 114026, съгласно Скица № К00887/10.10.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие  - Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-370/1/
06.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Димитър Михайлов Димитров и всички заинтересовани лица, че на 01.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петранка Иванова Добрева и Стоянка Иванова Кръстева, чрез пълномощник Донка Иванова Асенова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-370/01.11.2017г. за следните недвижими имоти, описани както следва:
- УПИ ІХ-104 с площ 840 кв.м. в кв.12 по плана на село Голица, община Долни чифлик, област Варна, одобрен със заповед № 6534/17.10.1958г., описан в скица № 344/22.08.2017г., издадена от община Долни чифлик;
- УПИ VІ-104 с площ 775 кв.м. в кв.12 по плана на село Голица, община Долни чифлик, област Варна, одобрен със заповед № 6534/17.10.1958г., описан в скица № 342/22.08.2017г., издадена от община Долни чифлик;
- УПИ VІІІ-104 с площ 770 кв.м. в кв.12 по плана на село Голица, община Долни чифлик, област Варна, одобрен със заповед № 6534/17.10.1958г., описан в скица № 344/22.08.2017г., издадена от община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област  с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-375/1/
06.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Димитър Пейчев Горанов и всички заинтересовани лица, че на 02.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Добринка Георгиева Георгиева, чрез пълномощник Пламена Иванова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-375/02.11.2017г. за следния недвижим имот, представляващ дворно място с площ от 390 кв.м., съставляващо имот с пл.№ 2393  в кв.127 по плана на гр.Провадия, община Провадия, област Варна, одобрен със заповед № 3440/11.12.1979г., от който имот в УПИ ХХV-2393 с включени 305 кв.м., ведно с изградените в имота жилищна сграда на един етаж и стопанска сграда, при граници: улица, УПИ ХХІV-2392, УПИ VІ-2401, УПИ V-2400, УПИ ХХVІ-2394, описан в скица № 503/11.09.2017г., издадена от община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-369/1/
03.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ахмед Ибрям Изет, Айше Ибрям Изетова, Селвет Ибрямова Хазърова, Исмаил Ибрям Изет и всички заинтересовани лица, че на 30.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Александър Димитров Александров, чрез пълномощник Хюлия Мустафова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-369/30.10.2017г. за следния недвижим имот, представляващ дворно място с площ от 1070 кв.м., съставляващо УПИ І-459 в кв.102 по регулационния план на Славейково, община Провадия, област Варна, одобрен със заповед № 443/11.10.1995г., ведно с изградените в имота жилищна сграда със застроена площ 70 кв.м., масивна сграда със застроена площ 12 кв.м. и навес със застроена площ 15 кв.м., при граници: от две страни улици, УПИ VІІІ-458, УПИ ІІ-460, описан в скица № 313/15.06.2017г., издадена от община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 НОЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-365/2/
                02.11.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 27.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йордан Ангелов Димитров - Заявление с вх. №ОП-17-9400-368/27.10.2017 г. за недвижими имоти, находящи се гр.Девня, бул.“Съединение“ №153, общ.Девня обл.Варна, представляващи: поземлен имот с площ 694 кв.м. с идентификатор 20482.501.1643 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-85/17.09.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин  на трайно ползване: Средно застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 521, при граници и съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 20482.501.1644, 20482.501.1646, 20482.501.1642 и 20482.501.1101, съгласно Скица №15-450563/15.09.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; жилищна сграда на два етажа със застроена площ: 56 кв.м. с идентификатор 20482.501.1643.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, съгласно Скица №15-450636/15.09.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; постройка за допълващото застрояване със застроена площ 56 кв.м., брой етажи: 1 с идентификатор 20482.501.1643.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, съгласно Скица №15-450636/15.09.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; постройка за допълващото застрояване със застроена площ 7 кв.м., брой етажи: 1 с идентификатор 20482.501.1643.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнител директор на АГКК, съгласно Скица №15-450618/15.09.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; постройка за допълващото застрояване със застроена площ 51 кв.м., брой етажи: 1 с идентификатор 20482.501.1643.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, съгласно Скица №15-450617/15.09.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; постройка за допълващото застрояване със застроена площ 19 кв.м., брой етажи: 1 с идентификатор 20482.501.1643.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, съгласно Скица №15-450615/15.09.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; друг вид сграда за обитаване със застроена площ 6 кв.м., брой етажи: 1 с идентификатор 20482.501.1643.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, съгласно Скица №15-450613/15.09.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-367/1/
30.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 25.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Емилия Радкова Митева и Теменуга Радкова Проис - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-367/25.10.2017г. за следният недвижим имот, представляващ 255 кв.м. от поземлен имот № 113057, целият с площ 0,766 дка в землището на село Комарево, община Провадия, ЕКАТТЕ 38114, начин на трайно ползване: друга селищна територия, категория на земята при неполивни условия: десета, местност „Шашкъните“, при граници: имот № 113007, имот № 000040, имот № 113006, имот № 113058, съгласно Скица № Ф00418/15.06.2016г., презаверена на 19.09.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие  - Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-366/1/
30.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 25.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Свилен Костадинов Мирчев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-366/25.10.2017г. за следните недвижими имоти:
- Нива с площ 0,895 дка, категория на земята при неполивни условия: четвърта, местност „Горни лозя“, съставляваща поземлен имот № 063015 в землището на село Комарево, община Провадия, ЕКАТТЕ 38114, при граници: имот № 063014, имот № 063016, имот № 063017, имот № 000142, съгласно Скица № К01123/25.09.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие  - Провадия;
- Нива с площ 0,895 дка, категория на земята при неполивни условия: четвърта, местност „Горни лозя“, съставляваща поземлен имот № 063017 в землището на село Комарево, община Провадия, ЕКАТТЕ 38114, при граници: имот № 063025, имот № 000142, имот № 063015, имот № 063018, съгласно Скица № К01124/25.09.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие  - Провадия;
- Лозе с площ 0,575 дка, категория на земята при неполивни условия: четвърта, местност „Горни лозя“, съставляваща поземлен имот № 063025 в землището на село Комарево, община Провадия, ЕКАТТЕ 38114, при граници: имот № 063024, имот № 047001, имот № 063017, съгласно скица № К01125/25.09.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 30 ОКТОМВРИ 2017 г.

ЗАПОВЕД № РД-17-7706-300 от 27.10.2017 г.
Стоян Пасев  – областен управител на област с административен център Варна,
УСТАНОВИХ:
На 27.10.2017г. е проведено заседание на Областната епизоотична комисия, на което са гласувани решения за синхронизиране дейността на компетентните органи, включени в нейния състав и на общинските епизоотични комисии, във връзка със заповед №РД 11-2138/20.10.2017г. на МЗХГ за предприемане на мерки за профилактика и недопускане на болестта инфлуенца по птиците на територията на област Варна.
На основание на гореизложеното и съгласно чл.7, ал.1, т.1 и т.8 от Устройствения правилник на областните администрации, чл.133, т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията,
НАРЕЖДАМ:

 1. Да се проведат в спешен порядък заседания на общинските епизоотични комисии във връзка с предотвратяването на възникването на заболяването на територията на област Варна, протоколите от които да се представят в ОДБХ и Областна администрация Варна.

Срок до 03.11.2017г.

 1. Засилен надзор при дивите птици в сътрудничество с: орнитоложките дружества, националните ловни сдружения, държавните лесничейства; Извършване на съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно- рибарските сдружения и на държавните горски и ловни стопанства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици.
 2. Подобряване на мерките за биосигурност в стопанствата за птици, вкл. и в личните стопанства (отглеждане на птиците в затворени помещения; отделно отглеждане на патици и гъски от други домашни птици, налагане на мерки за предотвратяване на контакти между домашни и диви птици, съхраняване на фуражите в закрити помещения).
 3. Собствениците на животновъдни обекти да не допускат излизане на птиците извън затворените (закрити) помещения в дворовете им; да не допускат контакт между диви птици и домашните птици; да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците; да уведомяват незабавно обслужващия ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите от тях птици или при завишена смъртност.
 4. Забранява се продажбата на птици на пазарите за живи животни на територията на област Варна.

Изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Контрол ще осъществявам лично.
Настоящата заповед се изготви в 3 еднообразни екземпляра и  копира в 25 екземпляра. Първият еднообразен екземпляр да се връчи на председателя на Областната епизоотична комисия, вторият – на деловодството на Областна администрация Варна и третият да се приложи към преписката - за сведение и изпълнение.
Копие от заповедта да се връчи на главния секретар на Областна администрация Варна, на секретаря и членовете на Областната епизоотична комисия и на кметовете на общините в област Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на Област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-365/1/
                26.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Юркюш Хасан Мехмед, Данаил Асенов Иванов, Жулиета Асенова Иванова, Емил Асенов Иванов, Илиян Асенов Иванов, Росица Асенова Иванова и всички заинтересовани лица, че на 24.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Алексей Асенов Иванов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-365/24.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се с.Манастир, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №XVI-353 в кв.30 по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №158/22.04.1969 г., регулационно изменение, одобрено със Заповед №230/22.03.2004 г. ,при граници и съседи: УПИ №XVII-198, УПИ №XIII-197  и път, съгласно Скица №502, издадена от Отдел „УТЕОС“. Дирекция „СА“ към Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-362/ 1/
                26.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ахмед Алишев Назифов и всички заинтересовани лица, че на 24.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Емил Анков Атанасов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-362/24.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се с.Градинарово, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №IV-577 в кв.23 с площ 1070 кв.м. по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №705/05.03.1960 г., при граници и съседи: УПИ №II-575, УПИ №III-577, УПИ №V-578 и път, съгласно Скица №482/31.08.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построените в имота жилищна сграда със ЗП 75 кв.м. и стопанска постройка със ЗП 80 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-364/1/
27.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 24.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гергана Николаева Китанова, чрез пълномощник Виолета Мишкова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-364/24.10.2017г. за следния недвижим имот, представляващ дворно място , находящо се в гр.Провадия, ул.“Бойчо Желев“ № 168 с площ от 330 кв.м., съставляващо имот пл.№ 2684 в кв.157 по регулационния план на гр.Провадия, община Провадия, област Варна, одобрен със заповед № 3440/11.12.1979г., за който имот е отреден УПИ ІV-2684 с включените от имота 315 кв.м., ведно с изградените в имота жилищна сграда със застроена площ 29 кв.м., гараж със застроена площ 25 кв.м. и навес с оградни стени със застроена площ 21 кв.м., при граници: улица, УПИ V-2685, УПИ ХІ-2691 и УПИ ІІІ-2683, описан в скица № 486/04.09.2017г., издадена от община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-363/1/
27.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 24.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Сунай Бейдатов Алиосманов, чрез пълномощник Виолета Мишкова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-363/24.10.2017г. за следния недвижим имот, представляващ дворно място с площ от 300 кв.м., съставляващо имот пл.№ 84 в кв.18 по регулационния план на село Китен, община Провадия, област Варна, одобрен със заповед № 3335/24.07.1934г., при граници: от две страни улица, УПИ ІІ-86, УПИ ІІІ-85, описан в скица № 414/01.08.2017г., издадена от община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ

Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-361/1/
27.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Маринчо Драгнев Маринов, Диян Маринов Драгнев, Даниела Маринова Ваици и всички заинтересовани лица, че на 24.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Галина Христова Гочева и Станислав Христов Гочев, чрез пълномощник Петранка Стоилова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-361/24.10.2017г. за следния недвижим имот, представляващ 436 кв.м. идеални части от УПИ V-628, целият с площ 770 кв.м. в кв.32, по действащия план на гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № 358/20.12.2001г. на Кмета на община Аксаково, с административен адрес: ул.“Албена“ № 3а, ведно с изградената в имота жилищна сграда на два етажа с разгъната застроена площ 130 кв.м., описан в скица № 622/1196/04.08.2017г., издадена от община Аксаково.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-360/1/
27.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Диан Христов Темелков, Румен Христов Темелков и всички заинтересовани лица, че на 24.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христонка Георгиева Темелкова, чрез Галя Темелкова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-360/24.10.2017г. за следния недвижим имот, представляващ 244 кв.м. идеални части от УПИ ІХ-100, целият с площ 1060 кв.м. в кв.36 по регулационния план на село Нова Шипка, община Долни чифлик, област Варна, одобрен със заповед № 96/18.01.1935г., при граници: УПИ VІІІ-179, от две страни улица, УПИ Х-общ., описан в скица № 330/14.08.2017г., издадена от община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-358/1/
25.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Величка Янкова Петкова, Елка Петкова Ангелова и всички заинтересовани лица, че на 23.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ивайло Петков Ангелов - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-358/23.10.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ УПИ ХХІІ-63 с площ 1134 кв.м. в кв.22 по плана на село Камен дял, община Дългопол, област Варна, одобрен със заповед № 98/18.01.1935г., ведно с изградените в имота жилищна сграда и стопанска постройка, при граници: улица, УПИ ХХІ-63, УПИ ХХ-63, УПИ ІХ-64, описан в скица № 141/26.07.2017г., издадена от община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-359/1/
                25.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Севинч Шевкет Какит, Ралина Филипова Щерева и всички заинтересовани лица, че на 23.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атче Осман Еюб - Заявление с вх. №ОП-17-9400-359/23.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се гр.Суворово, общ.Суворово, обл.Варна, представляващ УПИ №III-349 в кв.25 с площ 1050 кв.м. по плана на гр.Суворово, одобрен със Заповед №412/03.08.1990 г., при граници и съседи: УПИ №II-350, УПИ №VI-348, УПИ №IV-347, УПИ №IV-346 и път, съгласно Скица №752/05.10.2005 г., презаверена на 16.10.2017 г., издадена от Община Суворово, идентичен с УПИ №VI-238  в кв.30 по стария план на гр.Суворово, одобрен със Заповед №3962/30.06.1977 г. за улична и дворищна регулация, съгласно Удостоверение изх.№52/17.10.2017 г., издадено от Община Суворово, заедно с построените в имота жилище с площ 80 кв.м., навес с площ 20 кв.м., навес с площ 20 кв.м. и гараж с площ 30 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-356/1/
24.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Рамазан Булут и всички заинтересовани лица, че на 20.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Айше Али Булут - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-356/20.10.2017г. за следния недвижим имот, представляващ жилищна сграда със застроена площ 40 кв.м., изградена в общинско дворно място, съставляващо УПИ ХХХІІІ с площ 440 кв.м. в кв.1 по плана на гр.Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна, одобрен със заповед № 769/30.05.1985г., при граници: УПИ ХХХІV, УПИ ХХХІІ, УПИ ХХХІ, улица ОК 509-510, описан в скица № 347/23.08.2017г., издадена от община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-352/1/
24.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Фатме Мустафа Исмаил, Атче Исмаил Сали, Мустафа Исмаил Сали и всички заинтересовани лица, че на 19.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Сезгин Исмаил Сали - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-352/19.10.2017г. за следния недвижим имот, представляващ 390 кв.м. идеални части от УПИ ХVІІ-202, целият с площ 580 кв.м. в кв.10 по плана на село Лопушна, община Дългопол, област Варна, одобрен със заповед № 2010/16.12.1987г., ведно с изградената в източната част на имота жилищна сграда на два етажа със застроена площ 80 кв.м., при граници: улица, УПИ ХVІ-203, УПИ ХVІІІ-201 и регулационна линия, описан в скица № 239/28.09.2016г., презаверена на 01.08.2017г., издадена от община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област  с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-351/1/
24.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Айше Османова Ибрямова и наследниците на Исмаил Етемов Юсниев и всички заинтересовани лица, че на 19.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Етем Исметов Юсниев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-351/19.10.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ УПИ І-811 с площ 820 кв.м. в кв.96 по плана на гр.Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна, одобрен със заповед № 769/30.05.1985г., ведно с изградената в имота жилищна сграда със застроена площ 60 кв.м., при граници: от две страни улици, УПИ ІІ, УПИ ХVІ-84, описан в скица № 419/28.09.2017г., издадена от община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-350/1/
24.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Ангелина Ангелова Недкова и всички заинтересовани лица, че на 18.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Васил Георгиев Василев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-350/18.10.2017г. за недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 10135.2035.25, целият с площ 4998 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, община Варна, област Варна, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на изпълнителния директор на Агенция на геодезия, картография и кадастър, находящ се в местност „Тепеджиклер“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, номер по предходен план: 035025, при съседи: ПИ № 10135.2035.19, ПИ № 10135.2035.18, ПИ № 10135.2035.24, ПИ № 10135.2037.42, ПИ № 10135.2035.26, описан в скица на поземлен имот № 15-11257/12.01.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-349/1/
24.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ангелина Ангелова Недкова и всички заинтересовани лица, че на 18.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Васил Георгиев Василев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-349/18.10.2017г. за недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 10135.2036.61, целият с площ 4000 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, община Варна, област Варна, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на изпълнителния директор на Агенция на геодезия, картография и кадастър, находящ се в местност „Казълджик пунар“, трайно предназначение на територията: земеделдса, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, номер по предходен план: 036061, при съседи: ПИ № 10135.2036.7, ПИ № 10135.2036.8, ПИ № 10135.2036.74, ПИ № 10135.2036.71, ПИ № 10135.2036.62, описан в скица на поземлен имот № 15-11262/12.01.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-357/1/
                24.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се „Пи Кей И“ ЕООД и всички заинтересовани лица, че на 20.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Керанка Николова Костадинова - Заявление с вх. №ОП-17-9400-357/20.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се с.Комарево, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №IX-328 в кв.47 с площ 600 кв.м. по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1125/05.04.1936 г., регулационно изменение, одобрено със Заповед №643/30.05.2006 г. и попълнен к-р, одобрен със Заповед №642/30.05.2006 г., при граници и съседи: УПИ №IV-202, УПИ №III-204 и път, съгласно Скица №468/25.08.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построените в имота жилищна сграда, лятна кухня, гараж и стопанска постройка.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-355/2/
                24.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Калушка Коева Ковачева, Панайот Желязков Симов, Димка Маркова Димитрова, Кою Марков Коев, Георги Николов Георгиев, Стоянка Маркова Маркова и всички заинтересовани лица, че на 20.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кою Желязков Симов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-355/20.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се с.Баново, м.“Свинарника“, общ.Суворово, обл.Варна, представляващ лозе, трета категория с площ 594 кв.м. с идентификатор 02662.9.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-66/08.07.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, номер по предходен план: 009010, при граници и съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 02662.9.417, 02662.9.11, 02662.9.32 и 02662.9.9, съгласно Скица №15-330611/12.07.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-354/2/
               24.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Калушка Коева Ковачева, Панайот Желязков Симов, Димка Маркова Димитрова, Кою Марков Коев, Георги Николов Георгиев, Стоянка Маркова Маркова и всички заинтересовани лица, че на 20.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кою Желязков Симов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-354/20.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се с.Изгрев, м.“Срещу село“, общ.Суворово, обл.Варна, представляващ нива, трета категория с площ 2917 кв.м. с идентификатор 32528.13.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-63/08.07.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, номер по предходен план: 013049, при граници и съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 32528.13.58, 32528.13.50, 32528.13.51, 32528.29.70 и 32528.10.20, съгласно Скица №15-330671/12.07.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-353/ 2/
                 24.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Калушка Коева Ковачева, Панайот Желязков Симов, Димка Маркова Димитрова, Кою Марков Коев, Георги Николов Георгиев, Стоянка Маркова Маркова и всички заинтересовани лица, че на 20.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кою Желязков Симов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-353/20.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се с.Изгрев, м.“Срещу село“, общ.Суворово, обл.Варна, представляващ нива, трета категория с площ 348 кв.м. с идентификатор 32528.13.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-63/08.07.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, номер по предходен план: 013035, при граници и съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 32528.13.55, 32528.13.58, 32528.13.36 и 32528.13.34, съгласно Скица №15-330649/12.07.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-348/1/
                24.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 18.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Иванов Великов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-348/18.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се с.Червенци, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ УПИ X-313 в кв.59 с площ 2200 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №258/15.12.1995 г., пр граници и съседи: УПИ №IX-316, УПИ №II-315, УПИ №I-314, УПИ №XII-312, УПИ №XI-312 и път, съгласно Скица №210/12.05.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на терит., транспорт и общ.собственост“ към Община Вълчи дол, идентичен с УПИ №XI-313 и УПИ №XIII-313,312 в кв.24 по стария план на селото, съгласно Удостоверение изх.№РД08-01-1294/14.09.2017 г., издадено от Общинска администрация гр.Вълчи дол, заедно с построените и имота жилищна сграда, лятна кухня и навес с оградни стени.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

КЛАСИРАНЕ - 20 ОКТОМВРИ 2017 г.

КЛАСИРАНЕ
от проведен конкурс за длъжност „старши юрисконсулт“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед на областния управител № РД-17-7706-283/19.09.2017г., за провеждане на конкурс, състоял се на 18.10.2017 г . от 10.00 ч. за практически изпит и проведено интервю на 18.10.2017г. от 13.40ч.
1.         ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА БУЗЕВА – 39,5
2.         СЛАВКА ИВАНОВА ДРАЖЕВА – 35,5
3.         ДАРКО ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ – 31,5
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СИЛВИЯ СТОИЛОВА
  директор на дирекция АПОФУС Областна администрация Варна

                               
УВЕДОМЛЕНИЕ - 20 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-347/1/
19.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стоян Бочев Стоянов и  всички заинтересовани лица, че на 18.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитър Михалев Стефанов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-347/18.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се гр.Варна, ул.“Двадесет и седми юли“ №17, общ.Варна, обл.Варна, представляващ 4/72 идеални части по поземлен имот с площ 198 кв.м. с идентификатор 10135.1507.303 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-98/10.11.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, номер по предходен план: 5, квартал: 20, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.1507.302, 10135.1507.304, 10135.1507.311 и 10135.1507.301, съгласно Скица №15-459870/21.09.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 20 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-346/1/
19.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 18.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитър Михалев Стефанов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-346/18.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се гр.Дългопол, ул.“МТС – гр.Дългопол“, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ складова база, склад с площ 22 кв.м. с идентификатор 24565.501.11.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-03/11.10.2005 г. на Началник на СК – Варна, брой етажи: 1, съгласно Скица №15-474349/29.09.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 20 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-345/1/
19.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Георги Стефанов Стефанов и всички заинтересовани лица, че на 17.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Добрин Стефанов Стефанов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-345/17.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се гр.Варна, ул.“Братя Бъкстон“ №21, ет.6, общ.Варна, обл.Варна, представляващ ап.10 с площи: 137.15, 137.15 кв.м., брой нива: 2, ведно с прилежаща изба №10 с площ 8.51 кв.м. с идентификатор 10135.2556.59.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-257/25.01.2012 г. на Началник на СГКК – Варна, при граници и съседи, следните самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж – 10135.2556.59.1.11, под обекта – 10135.2556.59.1.9, 10135.2556.59.1.8 и над обекта – няма, съгласно Скица №15-187661/25.04.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 20 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-344/1/
19.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Петър Димитров и всички заинтересовани лица, че на 17.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Виолетка Пенева Асенова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-344/17.10.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ УПИ І-161 с площ 1760 кв.м. в кв.53 по плана на село Ягнило, община Ветрино, област Варна, одобрен със заповед № 9/09.01.1929г., ведно с изградената в имота жилищна сграда със застроена площ 55 кв.м. с прилежащо мазе с площ 16 кв.м., при граници: от две страни улици, УПИ ІІ-163, УПИ VІІ-164 и УПИ VІІІ-162, описан в скица № 193/17.07.2017г., издадена от община Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

СПИСЪЦИ - 18 ОКТОМВРИ 2017 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати за длъжност „старши юрисконсулт“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед №РД-17-7706-283/ 19.09.2017г. на областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 18.10.2017 г . от 10.00 ч.
1.     СЛАВКА ИВАНОВА ДРАЖЕВА – 4 точки
2.     ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА БУЗЕВА – 4,5 точки
3.     ДАРКО ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ – 4 точки
Допуснатите до участие в интервю кандидати следва да се явят за провеждането му на 18.10.2017 г. от 13,40 часа в сградата на Областна администрация Варна, ул.”Преслав” № 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ СТОИЛОВА
                        директор на дирекция АПОФУС
                               Областна администрация Варна
С П И С Ъ К
на недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „старши юрисконсулт“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед №РД-17-7706-283/ 19.09.2017г. на областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 18.10.2017 г . от 10.00 ч.
ДАРИНА МЛАДЕНОВА МАНЕВА – 2.5 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ:СИЛВИЯ СТОИЛОВА
                        директор на дирекция АПОФУС Областна администрация Варна

                               
УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-342/1/
                16.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Анелия Желева Добрева и всички заинтересовани лица, че на 12.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Здравко Неделчев Добрев - Заявление с вх. №ОП-17-9400-342/12.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Щипско, м.“Къшла пунар“ общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ нива с площ 4000 кв.м., трета категория с идентификатор 84022.24.87 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-82/28.07.2016 г., трайно предназначение на територията: Земеделска, номер по предходен план: 024087, при граници и съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 84022.24.4, 84022.24.88, 84022.24.91 и 84022.24.38, съгласно Скица №15-469409/27.09.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-339/1/
               16.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Желязка Иванова Титева и всички заинтересовани лица, че на 11.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фердане Вейсел Салиева - Заявление с вх. №ОП-17-9400-339/11.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Банат“, общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ 105 кв.м. с идентификатор 10135.3515.1330 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 532431600, при граници и съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.3515.1337, 10135.3515.1331, 10135.3515.1332 и 10135.3515.1329, съгласно Скица №15-245161/29.05.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-343/1/
16.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се „ТС Инвестмънт“ ЕООД и всички заинтересовани лица, че на 12.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петър Иванов Петров - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-343/12.10.2017г. за недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 20482.305.42, целият с площ 4577 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Девня, община Девня, област Варна, одобрени със заповед № РД-18-85/17.09.2008г. на изпълнителния директор на Агенция на геодезия, картография и кадастър, находящ се в гр.Девня, п.к.9160, ул.“Вълшебен извор“ № 7, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), номер по предходен план: 32, при съседи: ПИ № 20482.305.84, ПИ № 20482.305.57, ПИ № 20482.305.73, ПИ № 20482.305.40, ПИ № 20482.305.41, ПИ № 20482.112.601, описан в скица на поземлен имот № 15-348187/21.07.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна, ведно с изградената в имота жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 20482.305.42.1 със застроена площ 51 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-338/1/
12.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стефан Христов Костов и всички заинтересовани лица, че на 10.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Васил Великов Тодоров, чрез пълномощник Сийка Петрова-Христова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-338/10.10.2017г. за следните недвижими имоти, описани както следва:
- УПИ ІІІ-360 с площ 650 кв.м. в кв.33 по плана на село Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, ведно с изградената в имота жилищна сграда със застроена площ 80 кв.м., при граници: улица, УПИ ІV-361, УПИ V-360, УПИ VІ-361, ОК 206-207 и УПИ ХХ-общ.;
- УПИ V-360 с площ 455 кв.м. в кв.33 по плана на село Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, при граници: улица ОК 108-169, УПИ VІ-361, УПИ ІІІ-360 и УПИ ІV-361;
- УПИ ХХ-общ. с площ 386 кв.м. в кв.33 по плана на село Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, при граници: улица, УПИ І-356, УПИ ІV-361, УПИ ІІІ-360, улица ОК 205-206 и УПИ ІІ-358,
описани в скица № 391/11.09.2017г., издадена от община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

СЪОБЩЕНИЕ - 12 ОКТОМВРИ 2017 г.

Съобщение
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ
ПО ТРАНСПОРТ
и всички заинтересовани лица
С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че е насрочено заседание на областната комисия по транспорт на 16.10.2017 г. (понеделник) от 13:30 часа, в заседателната зала на Областна администрация Варна, при следния дневен ред:
Разглеждане на предложение от кмета на Община Варна за промяна на автобусна линия №409 Аксаково – Варна – Златни пясъци от областната транспортна схема.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-336/1/
               10.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мария Костадинова Велева, Димитричка Неделчева Тодорова, Тодор Кателиев Тодоров и всички заинтересовани лица, че на 10.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марийка Славова Спирова - Заявление с вх. №ОП-17-9400-336/10.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Цар Иван Страцимир“ №77, общ.Варна, обл.Варна, представляващ ? идеална част от поземлен имот с идентификатор 10135.52.355 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-40/14.07.2006 г. на Изпълнителен директор на АК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 002, квартал: 236, при съседи. следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.52.524, 10135.52.361, 10135.52.357, 10135.52.368 и 10135.52.367, съгласно Скица №15-290388/21.06.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна, заедно с ? идеална част от жилищна сграда със застроена площ 46 кв.м., брой етажи: 1 с идентификатор 10135.52.355.3 по кадастралната  карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-40/14.07.2006 г. на Изпълнителен директор на АК, съгласно Скица на сграда №15-290395/21.06.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-331/1/
                10.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Яхе Мустафов Хеадър и всички заинтересовани лица, че на 06.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Лютвие Мурад Юсеин, чрез пълномощника му адв. Гергана Аврамова - Заявление с вх. №ОП-17-9400-331/06.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Белоградец, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №XVIII-461 в кв.86 по регулационния план на село Белоградец, одобрен със Заповед  №7279/20.06.1958 г., при граници и съседи: УПИ №XVII-458, УПИ №VII-459, УПИ №VI-460, УПИ №XIX-462 и път, съгласно Скица №269/11.09.2017 г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Ветрино, заедно с построените в имота жилищна сграда с площ 92 кв.м. и второстепенна постройка с площ 120 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-330/1/
                10.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 06.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Райко Колев Стоев, чрез пълномощника му адв. Гергана Нелкова Аврамова - Заявление с вх. №ОП-17-9400-330/06.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Бозвелийско, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ 1500 кв.м. идеални части от ПИ с Пл. №148, целия с площ 2300 кв.м., от които 760 кв.м. включени в УПИ №VII-148 в кв.23, 940 кв.м. включени в УПИ №VIII-148  в кв.23 и 600 кв.м. включени в УПИ №IX-148 в кв.23 по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №448/12.03.1984 г., ппри граници и съседи: от две страни път, УПИ №X-147, УПИ №I-149, УПИ №III-151 и УПИ №VI-150, съгласно Скица №46/06.02.2017 г., презаверена на 28.09.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с поземлен имот с Пл. №171, който е включен в УПИ II-171 в кв.95 по предходен регулационен план на селото, одобрен със Заповед 1074/10.05.1928 г., съгласно Удостоверение изх.№УТ24-11/1/09.03.2017 г., издадено от Община Провадия, заедно с ? идеална част от построената в имота жилищна сграда и целия сайвант.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-329/1/
                10.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Велико Йорданов Желев и всички заинтересовани лица, че на 06.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димка Иванова Иванова, чрез пълномощника му адв. Гергана Аврамова - Заявление с вх. №ОП-17-9400-329/06.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Неофит Рилски, общ.Ветрино, обл.Варна, представляващ 1330 кв.м. идеални части от УПИ №IX-53  в кв.2, цялото с площ 2400 кв.м. по регулационния план на с.Неофит Рилски, одобрен със Заповед №3223/01.08.1969 г. и ПУП – ПР, одобрен, съгласно Решение от 23.02.1999 г. на Съвета по ТСУ при ОБА Ветрино, при граници и съседи: УПИ №X-60, УПИ №VIII-52 и УПИ №V-54, съгласно Скица №297/03.10.2017 г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Общинска администрация Ветрино, идентичен с УПИ №VI-262 в кв.71 по стария план на с.Неофит Рилски, съгласно Удостоверение №128/03.10.2017 г., издадено от Община Ветрино, заедно с построените в имота селскостопанска постройка с площ 64 кв.м., стопанска постройка с площ 48 кв.м., навес без оградни стени със площ 20 кв.м. и лятна кухня с площ 30 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-328/1/
               10.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Щерю Добрев Алкесандров, Светла Андреева Радулова, Мария Василева Радулова, Андрей Василев Радулов и всички заинтересовани лица, че на 05.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Станка Иванова Александрова, чрез пълномощника и адв.Таня Иванова Иванова - Заявление с вх. №ОП-17-9400-328/05.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Чернево, общ.Суворово, обл.Варна, представляващ 1/6 идеална част от ПИ с Пл. №97 с площ 1800 кв.м., от които 910 кв.м. включени в УПИ №XI-97 в кв.3 A и 890 кв.м. включени в УПИ XVIII-97 в кв.3 А плана на с.Чернево, одобрен със Заповед №1196/13.03.1965 г., при граници и съседи: УПИ №X-100, УПИ №XII-96 и път, съгласно Скица №302/11.08.2016 г., презаверена на 10.07.2017 г., издадена от Отдел „Устройство на територията“, Община Суворово, заедно с 1/6 идеална част от построената в имота жилищна сграда.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-326/1/
                10.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 05.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Славчо Венев Николов, чрез пълномощника му Станислав Златев Станев - Заявление с вх. №ОП-17-9400-326/05.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Партизани, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ ПИ с Пл. №347 с площ 630 кв.м., от които 400 кв.м. включени в УПИ №V-347 в кв.42 плана на селото, одобрен със Заповед №1185/12.04.1973 г., при граници и съседи: УПИ №VI-157, УПИ №IV-345 и път, съгласно Скица №173/13.07.2016, презаверена на 04.10.2017 г., издадена от Отдел „УТОС“, Община Дългопол, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 50 кв.м. и лятна кухня със застроена площ 15 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-323/1/
                10.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Каля Николова Иванова, Апула Мехмедов Алиев и всички заинтересовани лица, че на 05.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Шакир Неджибов Шакиров, чрез пълномощника му адв. Злати Станев Златев - Заявление с вх. №ОП-17-9400-323/05.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Партизани, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ УПИ №XIII-156 в кв.18 с площ 1085 кв.м. плана на селото, одобрен със Заповед №1185/12.04.1973 г., при граници и съседи: УПИ №XII-155, УПИ №XV-157, УПИ №XIV-156 и път, съгласно Скица №55/09.03.2017 г., издадена от Отдел „УТОС“, Община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-337/1/
10.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стефан Желязков и всички заинтересовани лица, че на 10.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Лиляна Атанасова Жечева и Стоян Атанасов Стоянов, чрез пълномощник Тодор Тодоров - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-337/10.10.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ УПИ ІІІ-702 с площ 900 кв.м. в кв.28 по плана на село Белоградец, община Ветрино, област Варна, одобрен със заповед № 7279/20.06.1958г., ведно с изградените в имота: жилищна сграда със застроена площ 56 кв.м. с мазе с площ 16 кв.м., лятна кухня със застроена площ 28 кв.м. и навес със застроена площ 60 кв.м., при граници: улица, УПИ ІV-700, УПИ VІ-704, УПИ VІІ-704 и УПИ ІІ-702, описан в скица № 290/02.10.2017г., издадена от община Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-335/1/
10.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Юлия Сашева Караиванова, Митко Симеонов Михайлов, Ани Симеонова Митева, Радослав Симеонов Михалев и всички заинтересовани лица, че на 09.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Анифе Салиева Мустафова чрез пълномощник Хюлия Ахмедова Мустафова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-335/09.10.2017г. за следните недвижими имоти:
- Нива с площ 5 803 дка, категория на земята при неполивни условия: пета, местност „Стамат чешма“, съставляваща поземлен имот № 018054 в землището на село Кривня, община Провадия, ЕКАТТЕ 39829, при граници: имот № 018053, имот № 018026, имот № 018019, имот № 000318, съгласно Скица № К01347/15.08.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие  - Провадия;
- Лозе с площ 0,599 дка, категория на земята при неполивни условия: трета, местност „Горен юртлук“, съставляваща поземлен имот № 007189 в землището на село Кривня, община Провадия, ЕКАТТЕ 39829, при граници: имот № 007188, имот № 000009, имот № 000113, имот № 000010, съгласно скица № К01346/15.08.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-334/1/
10.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Афизе Бехчет Ахмед и всички заинтересовани лица, че на 09.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мустафа Бехчет Исмаил, чрез пълномощник Хюлия Ахмедова Мустафова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-334/09.10.2017г. за следните недвижими имоти, описани както следва:
- УПИ І-105 с площ 1000 кв.м. в кв.5 по плана на село Рояк, община Дългопол, област Варна, одобрен със заповед № 276/19.03.1993г., ведно с изградените в имота: жилищна сграда със застроена площ 50 кв.м. с прилежащото й избено помещение със застроена площ 50 кв.м.; жилище-лятна кухня със застроена площ 35 кв.м. и гараж със застроена площ 16 кв.м., при граници: от две страни улици, УПИ ІІ-105 и УПИ VІІІ-225;
- УПИ ІІ-105 с площ 1300 кв.м. в кв.5 по плана на село Рояк, община Дългопол, област Варна, одобрен със заповед № 276/19.03.1993г., при граници: от две страни улици, УПИ І-105, УПИ ІІІ-104, УПИ VІІ-100 и УПИ VІІІ-225,
описани в скица № 185/21.09.2017г., издадена от община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-333/1/
10.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Керанка Куртева Димитрова и всички заинтересовани лица, че на 06.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Курти Янчев Иванов, чрез пълномощник Гергана Николова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-333/06.10.2017г. за недвижим имот, представляващ 500 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор № 24565.502.242, целият с площ 1248 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дългопол, община Дългопол, област Варна, одобрени със заповед № РД-18-67/02.12.2010г. на изпълнителния директор на Агенция на геодезия, картография и кадастър, находящ се в гр.Дългопол, п.к.9250, ул.“Антон Иванов“ № 10А, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), номер по предходен план: 961, кв.76, парцел 5, при съседи: ПИ № 24565.502.240, ПИ № 24565.502.241, ПИ № 24565.502.243; ПИ № 24565.502.244, ПИ № 24565.502.247; ПИ № 24565.502.2073; ПИ № 24565.502.248, ПИ № 24565.502.249, описан в скица на поземлен имот № 15-136642/27.03.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна, ведно с изградената в северозападната част на имота едноетажна жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 24565.502.242.2 със застроена площ 52 кв.м., както и едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор 24565.502.242.5 със застроена площ 17 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-332/1/
10.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 06.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Кирилов Колев и Десислав Генадиев Колев чрез пълномощник Даниела Иванова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-332/06.10.2017г. за следните недвижими имоти:
- Нива с площ 1 455 дка, категория на земята при неполивни условия: трета, местност „До селото“, съставляваща поземлен имот № 112009 в землището на село Тутраканци, община Провадия, ЕКАТТЕ 73506, при граници: имот № 112008, имот № 000042, имот № 000167, имот № 000045, съгласно Скица № К00772/22.08.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие  - Провадия;
- Нива с площ 1 385 дка, категория на земята при неполивни условия: трета, местност „До селото“, съставляваща поземлен имот № 112008 в землището на село Тутраканци, община Провадия, ЕКАТТЕ 73506, при граници: имот № 112007, имот № 000042, имот № 112009, имот № 000045, съгласно скица № К00771/22.08.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-327/1/
10.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Кателия Тодоров Пенев и всички заинтересовани лица, че на 05.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Дочка Атанасова Стоянова, чрез пълномощник Даниела Иванова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-327/05.10.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ имот № 039015 в землището на село Тръстиково, община Аврен с ЕКАТТЕ 73393, с площ 3 321 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: десета, находящ се в местност „До село“, при граници: имот № 039014, имот № 039017, имот № 039019, имот № 039016, имот № 000439, имот № 000168 описан в скица № К01565/19.06.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие при община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-325/1/
10.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Кателия Тодоров Пенев и всички заинтересовани лица, че на 05.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Станка Иванова Костадинова, чрез пълномощник Даниела Иванова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-325/05.10.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ имот № 015014 в землището на село Тръстиково, община Аврен с ЕКАТТЕ 73393, с площ 4 351дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местност „Бозалъка“, при граници: имот № 000018, имот № 015013, имот № 015027, имот № 015026, имот № 015015, описан в скица № К01566/19.06.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие при община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-324/1/
10.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Димитър Добрев Ангелов и всички заинтересовани лица, че на 05.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ремзи Дурмуш Али, Февзи Дурмуш Али, Шукрия Дурмуш Али, Фикрия Дурмуш Али, Мустафа Дурмуш Али - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-324/05.10.2017г. за следните недвижими имоти, описани както следва:
-Дворно място с площ 940 кв.м., включено в УПИ ХІІ-434 в кв.51 по плана на село Цонево, община Дългопол, одобрен със заповед № 3486/11.09.1962г., при граници: улица, УПИ ХІ-435, УПИ ІV-433, УПИ V и УПИ ХІІІ-434, ведно с изградените в имота жилищна сграда със застроена площ 40 и стопанска сграда със застроена площ 60 кв.м.;
-Дворно място с площ 730 кв.м., включени в УПИ ХІІІ-434 в кв.51 по плана на село Цонево, община Дългопол, одобрен със заповед № 3486/11.09.1962г., при граници: улица, УПИ ХІІІ-434, УПИ V, УПИ VІІ, УПИ ХVІ и УПИ ХІV,  
описани в скица № 138/20.07.2017г., издадена от община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ОКТОМВРИ 2017 г.

РД-17-7706-238 (4)
09.10.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Петко Димитров Иванов, гр.Варна, ул.“Девня“, бл.11, ет.2, ап.4, че по повод постъпила в Областна администрация Варна негова жалба с вх.№РД-17-7706-238 (1)/08.09.2017г. до Административен съд - Варна, е отправено  писмо с изх. № РД-17-7706-238 (2)/11.09.2017г.
Със съдържанието на гореописаното писмо може да се запознаете, след представяне на документ за самоличност, в деловодството на Областна администрация Варна в седем дневен срок от публикуването на настоящото уведомление.
СТОЯН ПАСЕВ  
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ОКТОМВРИ 2017 г.

№РД-17-7706-276(1)
               09.10.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Николай Ангелов Бояджиев, че  е издадена Заповед по чл.80 от Закона за държавната собственост №РД-17-7706-276/12.09.2017 г.  за изземване на част от недвижим имот, находящ се в гр.Варна, бул.“Христо Смирненски“ №19, вх.“ Б“, ет.2, представляващ ап.8 с идентификатор 10135.3513.1798.14.8 със застроена площ 52.09 кв.м., ведно с прилежаща изба №8 с площ 20.57 кв.м., подробно описан в Акт за частна държавна собственост №9045/19.04.2016 г.
Заповед №РД-17-7706-276/12.09.2017 г.  подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд – Варна.
Заповедта е изпратена за получаване до Николай Ангелов Бояджиев  на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същите са върнати като непотърсени, видно от известия за доставяне № ИД PS 9000 02IG57 2.
Николай Ангелов Бояджиев може да получи Заповед с наш изх. № РД-17-7706-276/12.09.2017 г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ОКТОМВРИ 2017 г.

№РД-17-7706-278(1)
                09.10.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Илия Атанасов Чобанов, че  е издадена Заповед по чл.80 от Закона за държавната собственост №РД-17-7706-278/12.09.2017 г.  за изземване на част от недвижим имот, находящ се в гр.Варна, бул.“Христо Смирненски“ №19, вх.“А“, ет.2, представляващ ап.8 с идентификатор 10135.3513.1798.14.4 със застроена площ 49.15 кв.м., ведно с прилежаща изба №2 с площ 26.56 кв.м., подробно описан в Акт за частна държавна собственост №9041/18.04.2016 г.
Заповед №РД-17-7706-278/12.09.2017 г.  подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд – Варна.
Заповедта е изпратена за получаване до Илия Атанасов Чобанов  на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същите са върнати като непотърсени, видно от известия за доставяне № ИД PS 9000 02IG4Q K.
Стамен Божидаров Илия Атанасов Чобанов може да получи Заповед с наш изх. № РД-17-7706-278/12.09.2017 г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-322/1/
09.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Никола Лазаров и всички заинтересовани лица, че на 05.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николинка Куртева Рагьовска, чрез пълномощник Даниела Георгиева Иванова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-322/05.10.2017г. за недвижим имот, съставляващ УПИ ІІІ-115 с площ 2270 кв.м., кв.59 по регулационния план на село Петров дол, община Провадия, област Варна, одобрен със заповед № 1573/18.06.1927г., при граници: улица, улица, УПИ V-114, УПИ ІV-113 и УПИ ІІ-116, ведно с изградените в имота жилищна сграда със застроена площ 63 кв.м., гараж със застроена площ 24 кв.м. и навес със застроена площ 32 кв.м., описан в скица № 310/14.06.2017г., издадена от община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ОКТОМВРИ 2017 г.

РД-17-9912-7(4)
06.10.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Костадин Тодоров Костадинов, председател на Политическа партия „Възраждане“, че във връзка с депозираното от него в Областна администрация Варна писмо с вх. № РД-17-9912-7/19.04.2017г., с отправено в него искане за предоставяне на Политическа партия „Възраждане“ на имот – държавна собственост, за осъществяване на дейността на партията, с писмо наш изх. № РД-17-9912-7(3)/26.07.2017г. е уведомен, че постъпилото писмо, ведно с допълнтелно предоставените документи е докладвано и разгледано на заседание на комисията за управление на имоти и вещи – държавна собственост, проведено на 13.07.2017г. и отразено в протокол. Съобразно решение № 4 на комисията, към настоящия момент в управление на областния управител на област с административен център Варна няма свободни имоти – държавна собственост, които са подходящи за дейността на партията.
 Писмо с изх. № РД-17-9912-7(3)/26.07.2017г. е изпратено на Костадин Тодоров Костадинов на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същото е върнато като непотърсено, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02IMYN H.
Костадин Тодоров Костадинов може да получи писмо с изх. № РД-17-9912-7(3)/26.07.2017г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-321/2/
06.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 04.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юлия Михайлова Димитрова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-321/04.10.2017г. за недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 52115.501.313 с площ 147,55 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ново Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, одобрени със Заповед № 300-5-10/09.02.2004г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастър.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-320/1/
06.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Димитър Кръстев Димитров и всички заинтересовани лица, че на 04.10.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Васил Атанасов Янакиев, чрез пълномощник Боян Великов - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-320/04.10.2017г. за недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 24565.502.378 с площ 2414 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дългопол, община Дългопол, област Варна, одобрени със заповед № РД-18-67/02.12.2010г. на изпълнителния директор на Агенция на геодезия, картография и кадастър, находящ се в гр.Дългопол, п.к.9250, ул.“Стефан Караджа“ № 13, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), номер по предходен план: 243, кв.4, парцел 14, 15, при съседи: ПИ № 24565.502.384, ПИ № 24565.502.2089, ПИ № 24565.502.376; ПИ № 24565.502.377, ПИ № 24565.502.379; ПИ № 24565.502.382; ПИ № 24565.502.383, описан в скица на поземлен имот № 15-75064/21.02.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна, ведно с изградените в имота сгради: жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 24565.502.378.1 със застроена площ 78 кв.м. и жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 24565.502.378.2 със застроена площ 22 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-319/1/
               06.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Вайде Сабри Осман и Вилдан Сабри Кязим, чрез пълномощника и адв. Гергана Стаменова Стаменова- Заявление с вх. №ОП-17-9400-3198/03.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Гроздьово, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ УПИ №XII-593 в кв.51 с площ 890 кв.м. по кадастралния – дворищно регулационния план на селото, одобрен със Заповед №3360/10.05.1973 г., при граници и съседи: УПИ №I-593, УПИ №II-594, УПИ №XI-594 и път, съгласно Скица №367/04.09.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“, Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-318/2/
                06.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Богдан Русев Генчев и всички заинтересовани лица, че на 03.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Вайде Сабри Осман и Вилдан Сабри Кязим, чрез пълномощника им адв. Гергана Стаменова Стаменова - Заявление с вх. №ОП-17-9400-318/03.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Гроздьово, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ УПИ №I-593 в кв.51 с площ 1240 кв.м. по кадастралния – дворищно регулационния план на селото, одобрен със Заповед №3360/10.05.1973 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №XII-593 и УПИ №II-594, съгласно Скица №368/04.09.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“, Община Долни чифлик, заедно с построената в имота жилищна сграда.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-317/1/
               06.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Вайде Сабри Осман и Вилдан Сабри Кязим, чрез пълномощника им адв.Гергана Стаменова Стаменова - Заявление с вх. №ОП-17-9400-317/03.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Гроздьово, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ УПИ №VIII-578 в кв.65 с площ 1180 кв.м. по кадастралния – дворищно регулационния план на селото, одобрен със Заповед №3360/10.05.1973 г., при граници и съседи: УПИ №VII-576, УПИ №XII-577, УПИ №XI-579, УПИ №IX-580 и път, съгласно Скица №402/18.09.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“, Община Долни чифлик, заедно с построената в имота жилищна сграда.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-316/1/
               05.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Сали Шабанов Хасанов всички заинтересовани лица, че на 02.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Албена Сотирова Маринова и Младен Росенов Ангелов, чрез пълномощника им Кремена Веслинова Василева - Заявление с вх. №ОП-17-9400-316/02.10.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Блъсково, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №XIV“общ“ в кв.18 с площ 650 кв.м. по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1574/29.03.1965 г., про граници и съседи: УПИ №XIII”общ.”, УПИ №XIX “общ.”, УПИ №XVI”общ.”, УПИ №XV”общ.” и път, съгласно Скица №389/20.07.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 87 кв.м. и навес с оградни стени със застроена площ 48 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-315/1/
               05.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 29.09.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитър Христов Кърджилов  - Заявление с вх. №ОП-17-9400-315/29.09.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Неофит Рилски, общ.Ветрино, обл.Варна, представляващ склад за зърнени храни с площ 496 вк.м., попадащ в имот №093032 с площ 889 кв.м., начин  на трайно ползване: Хангар, гараж, м.“Аджипа“, при граници и съседи на имота: местен път №000187, стопански двор №139043 и стопански двор №093010, съгласно Скица №К01477/04.09.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие Ветрино към Министерство на земеделието, храните и горите.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ОКТОМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-313/2/
               02.10.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Анисе Юсуф Бозаджи, Милко Йосифов Йорданов, Мехмед Исуф Ахмед, Красимира Йосифова Кавалска, Сунай Джевдет Сали, Сали Джевдет сали  и всички заинтересовани лица, че на 25.09.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фатмя Юсуф Хюсеин  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-313/25.09.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Славейково, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №VI-371  в кв.96 с площ от 1470 кв.м. по дворищно – регулационния план на село Славейково, одобрен със Заповед №443/11.10.1995 г., при граници и съседи:  УПИ №I-366, УПИ №IV-369, УПИ №V-370, УПИ №VII-364, УПИ №IX-365 и път, съгласно Скица №445/15.08.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ 40 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

СПИСЪК - 03 ОКТОМВРИ 2017 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит: решаване на казуси
за длъжност „старши юрисконсулт“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-17-7706-283/ 19.09.2017г. на областния управител на област с административен център Варна

1.         СЛАВКА ИВАНОВА ДРАЖЕВА
2.         ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА БУЗЕВА
3.         ДАРИНА МЛАДЕНОВА МАНЕВА
4.         ТАНЯ ДИМИТРОВА ТИМЧЕВА
5.         ДАРКО ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ   

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит – решаване на казуси на 18.10.2017г. от 10.00 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
Време за провеждане на практическия изпит, решаване на казуси -  60 минути.
Резултатите от проведения практически изпит да бъдат обявени в 13.30 ч. в заседателната зала на Областна администрация Варна. Списък с допуснатите и недопуснати до интервю кандидати ще бъде поставен в сайта на Областна администрация Варна и на информационното табло. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, получили оценка не по- малко от 4 на практическия изпит.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 13.40 ч. на 18.10.2017г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.

Нормативните документи, на база, на които е  изготвен теста:

 1. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС;
 2. ЗАКОН за администрацията;
 3. ЗАКОН за държавния служител;
 4. КОДЕКС на труда;
 5. ЗАКОН за собствеността;
 6. ЗАКОН за държавната собственост;
 7. ЗАКОН за устройство на територията;
 8. ЗАКОН за общинската собственост;
 9. ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделски земи;
 10. ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър;
 11. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС;
 12. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС;
 13. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за държавната собственост;
 14. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи;
 15. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации

Допуска се ползването на нормативните документи на хартиен носител.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СИЛВИЯ СТОИЛОВА
Директор на дирекция АПОФУС

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати до практически изпит

за длъжност „старши юрисконсулт“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-17-7706-283/ 19.09.2017г. на областния управител на област с административен център Варна

КРАСИМИР ЖЕКОВ КОЕВ -  не са представени документи, удостоверяващи придобит професионален опит мин.1 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СИЛВИЯ СТОИЛОВА
Директор на дирекция АПОФУС

УВЕДОМЛЕНИЕ - 29 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-314/1/
29.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Кристалина Димова Желева, Димитричка Василева Атанасова, Кирчо Иванов Киров, Калинка Кирчева Иванова и всички заинтересовани лица, че на 26.09.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Иванов Александров, чрез пълномощник Бойко Филев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-314/26.09.2017г. за недвижим имот, представляващ 60 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор № 10135.1503.320, целият с площ 203 кв.м. по одобрени със заповед № РД-18-98/10.11.2008г. на изпълнителния директор на Агенция на геодезия, картография и кадастър кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Варна, район Одесос, ул.“Георги Бенковски“ № 71, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), номер по предходен план: 3, кв.382, при съседи: ПИ № 10135.1503.274, ПИ № 10135.1503.319, ПИ № 10135.1503.329; ПИ № 10135.1503.321, описан в скица на поземлен имот № 15-409110/24.08.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 29 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-312/1/
28.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 25.09.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на София Костадинова Митева, чрез пълномощник Данко Дачев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-312/25.09.2017г. за недвижим имот, съставляващ УПИ VІІІ-7 с площ 740 кв.м., кв.1 по регулационния план на село Горен чифлик, община Долни чифлик, област Варна, одобрен със заповед № 2906/25.06.1970г., при граници: УПИ ІХ-545, УПИ ХVІ-7, улица ОК 1-9, улица ОК 4-5, описан в скица № 329/14.08.2017г., издадена от община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-310/1/
               25.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Юри Алдинов Караев, Ана Невенова Караева, Алдин Албинов Караев  и всички заинтересовани лица, че на 18.09.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Абил Хюсеин Абил  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-310/18.09.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Лопушна, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ 680 кв.м. ид. части от УПИ №II-86  в кв.8, целия с площ 1360 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №2010/1612.1987 г., идентичен с УПИ №XV-69  в кв.27 по предходен план на селото, при граници и съседи: УПИ №III-86, УПИ №XV-87 и път, съгласно Скица №167/23.08.2017 г., издадена от Отдел „УТОС“ към Община Дългопол, заедно с построените в него жилищна сграда и стопански постройки.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

Списък на имотите по чл.83 от Закон за горите

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-296/3/
                 19.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Георги Ганев Георгиев и всички заинтересовани лица, че на 13.09.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Севда Йорданова Маринова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-296/8.09.2017 г. за недвижим имот,  с,Бозвелийско, ул.“Шестдесет и първа“ №11, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ дворно място с площ от 900 кв.м., съставляващо УПИ №X-75 в кв.27, при граници: улица, УПИ №XI-74, УПИ №XII-73, УПИ №III-76 и УПИ №IV-76, ведно с изградената в това дворно място едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 78 кв.м., ведно с избено помещение.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-307/1/
                19.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мехмед Сенайфов Хасанов  и всички заинтересовани лица, че на 15.09.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Добри Петров Добрев  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-307/15.09.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Генерал Киселово, представляващ част от ПИ 423 с площ 980 кв.м., от които 440 кв.м. включени в УПИ  №XI-423 в кв.6, цялото с площ 820 кв.м., 470 кв.м. включени в УПИ №XII-422 в кв.6, цялото с площ 860 кв.м. по плана на село Генерал Киселово, одобрен със Заповед №4422/04.09.1970 г., при граници и съседи: УПИ №XIII-57, УПИ №V-56, УПИ №VIII-56, УПИ №IX-422, съгласно Скица №367/04.09.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на терит., транспорт и общ. собственост“ към Община Вълчи дол, идентични с част от УПИ №III-83  в кв.15 по стария план на селото, съгласно Удостоверение изх. №РД08-01-1292/14.09.2017 г., издадено от Дирекция „Устройство на терит., транспорт и общ. собственост“ към Общинска администрация гр.Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-311/1/
20.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Сюлейман Алиев Алиев, Христина Симеонова Христова, Радостин Симеонов Христов, Албена Симеонова Николова, Антоанета Симеонова Христова, Ангелина Симеонова Христова, Асен Симеонов Христов и всички заинтересовани лица, че на 18.09.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Еленка Радева Ангелова, чрез пълномощник Янка Славова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-311/18.09.2017г. за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 630 кв.м., съставляващо УПИ І-194, кв.45 по плана на село Комарево, община Провадия, област Варна, одобрен със заповед № 1125/05.04.1936г., при граници: улица, УПИ ІІ-общ., УПИ V-195, УПИ ІХ-194, ведно с изградената в имота жилищна сграда със застроена площ 54 кв.м., описан в скица № 429/07.08.2017г., издадена от община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-309/1/
20.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Атанас Добрев Симеонов, Йордан Добрев Димов, Станка Андреева Темелкова, Русанка Темелкова Иванова, Димитър Темелков Димитров, Темелко Димитров Петканчев и всички заинтересовани лица, че на 15.09.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Валентин Добрев Димов, чрез пълномощник Свилен Зайков - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-309/15.09.2017г. за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 1 485 кв.м., включено в поземлен имот ІІІ-465, кв.69 по плана на село Цонево, община Дългопол, област Варна, одобрен със заповед № 3486/11.09.1962г., при граници за целия имот: улица, УПИ ІV-466, имот 477 и УПИ ІІ-общ., ведно с изградените в имота жилищна сграда със застроена площ 60 кв.м. и лятна кухня със застроена площ 50 кв.м., описан в скица № 144/27.07.2017г., издадена от община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-308/1/
20.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се ЕТ „ГЕРГАНА – Атанаска Янакиева“ и всички заинтересовани лица, че на 15.09.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на „АГРО – САМ“ ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Сабри Исмаилов Алиев, чрез пълномощник Свилен Зайков - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-308/15.09.2017г. за следните недвижими имоти, описани както следва:
- Само сграда с идентификатор 24565.502.60.1 с площ 365 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дългопол, община Дългопол, област Варна, одобрени със заповед № РД-18-67/02.12.2010г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, находяща се в гр.Дългопол, п.к.9250, ул.“Цоню Тодоров“ № 31, предназначение на сградата: складова база, склад, разположена в поземлен имот с идентификатор 24565.502.60, съгласно скица на сграда № 15-391748/15.08.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна;
- Само сграда с идентификатор 24565.502.61.1 с площ 365 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дългопол, община Дългопол, област Варна, одобрени със заповед № РД-18-67/02.12.2010г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, находяща се в гр.Дългопол, п.к.9250, ул.“Цоню Тодоров“ № 33, предназначение на сградата: складова база, склад, разположена в поземлен имот с идентификатор 24565.502.61, съгласно скица на сграда № 15-391751/15.08.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ОБЯВЛЕНИЕ КОНКУРС- 19 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-17-7706-283/19.09.2017г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжност „старши юрисконсулт" в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация  Варна.
Изисквания към кандидатите:
- образователна квалификационна „магистър”.
- минимален професионален опит: 1 година    
-професионална област: „социални, стопански и правни науки“, професионално направление: „Право“  (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.) 
-придобита юридическа правоспособност
-допълнителна квалификация : компютърна грамотност
- вид  правоотношение: служебно
- ранг V младши, експертно ниво 6, длъжностно ниво по КДА - 10
Начин за провеждане на конкурса – практически изпит: решаване на казуси и  интервю.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за самоличност;
- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;  
- заверено копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност
- заверено копие на документ, доказващ придобита компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания 
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл. 18, ал. 1 от НПКДС 
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30ч. на 29.09.2017г.. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители (съгл. чл. 18, ал. 2 от АПК)
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна
Описание на длъжността: Оказване на правна помощ за законосъобразното осъществяване правомощията на областния управител. Осигуряване процесуалното представителство пред органите на съдебната власт. Изразяване становища и разработване предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация. Осъществяване на методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигуряване съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство. Разработване на вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и специализираната администрация.
Граници на заплатата определена за длъжността от 460,00 до 1150,00 лева.

СТОЯН ПАСЕВ  - областен управител на област с административен център Варна

От тук може да изтеглите: Заявление за участие в конкурс, Декларация по Чл.17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, Декларация по Чл.18, ал.1 от НПКДС.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№РД-17-9400-579 (2) от 19.09.2017г.
ДО
Г-Н МЛАДЕН СТОЯНОВ ВЕЛИКОВ
УЛ. „ФАНТАЗИЯ“ №9
ГРАД ВАРНА
Относно: Заявление вх. №РД-17-9400-579/22.08.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Младен Стоянов Великов във връзка с постъпило в Областна администрация Варна, негово искане с вх.№РД-17-9400-579/22.08.2017г., че е уведомен с писмо изх. № РД-17-9400-579(1)/08.09.2017г. със следното съдържание:
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛИКОВ,
  Във връзка с постъпило в Областна администрация Варна, Ваше искане вх. № РД-17-9400-579/22.08.2017г. за предоставяне копия на Решение от 01.03.1983г. на председателя на ИК на РНС „Възраждане“ Варна и оценителен протокол №603/1983г. на комисия, определена със заповед на ОНС Варна, за имот, представляващ дворно място, съставляващо имот пл. №4761, кв. 1140, находящо се в гр. Варна, ул. „Фантазия“ №9 /бивша „Вл. Варненчик“ /, Ви уведомявам, че след извършена служебна проверка в архива на Държавна собственост при Областна администрация Варна се установи, че същите не се съхраняват.“
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-306/1/
15.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 14.09.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Симеон Атанасов Михов, чрез пълномощник Недка Маринова  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-306/14.09.2017г. за недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 37099.501.660 с площ 686 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрени със заповед № РД-18-57/05.07.2016г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с.о.“Лозите“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), при съседи: ПИ № 37099.501.149, ПИ № 37099.501.656, ПИ № 37099.501.695, ПИ № 37099.501.153, ПИ № 37099.501.152, ПИ № 37099.501.150, съгласно скица на поземлен имот № 15-237785/23.05.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-305/1/
                  15.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 13.09.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Бисер Петков Кирчев - Заявление с вх. №ОП-17-9400-305/13.09.2017 г. за недвижими имоти,  находящи се в с.Славейково, общ.Провадия, обл.Варна, представляващи: нива №003261 с площ 365 кв.м., пета категория, м.“Гюрледжик“, при граници и съседи: нива №003262, нива №003260, изоставена нива №003263, изоставена нива №003265, нива №003290 и нива №003293, съгласно Скица №К01765/13.07.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие Провадия към Министерство на земеделието, храните и горите; овощна градина №017150 с площ 1000 кв.м., трета категория, м.“Вълча яма“, при граници и съседи: овощна градина №017151, полски път №017286, овощна градина №017149, овощна градина №017207 и овощна градина №017208, съгласно Скица №К01766/13.06.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие Провадия към Министерство на земеделието, храните и горите; нива №028066 с площ 7000 кв.м., от които 4900 кв.м. – четвърта категория и 2100 кв.м. – трета категория, м.“Татара“, при граници и съседи: нива №028067, нива №028095, нива №028096, полски път №000233 и полски път №028097, съгласно Скица №К01767/13.06.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие към Министерство на земеделието, храните и горите; нива №031072 с площ 12230 кв.м., трета категория, м.“Бостан йолу“, при граници  и съседи: нива №031071, полски път №031089, нива №031073, нива №031083, нива №031084 и нива №031085, съгласно Скица №К01768/13.06.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие към Министерство на земеделието, храните и горите;  лозе №042013 с площ  1999 кв.м., трета категория, м.“Тикеник“, при граници и съседи: лозе №042012, полски път №042028, лозе №042014 и пасище, мера №042029, съгласно Скица К01769/13.06.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие към Министерство на земеделието, храните и горите.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-304/1/
                  14.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Стамат Янков Иванов и всички заинтересовани лица, че на 13.09.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Елена Янкова Иванова - Заявление с вх. №ОП-17-9400-304/13.09.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в гр.Провадия, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ  №III-1397 в кв.70 с площ 260 кв.м. по плана на града, одобрен със Заповед №378/16.09.1992 г., при граници и съседи: от две страни улица, УПИ №IV-1396 и УПИ №XVIII-1397, съгласно Скица №314/15.06.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ 85 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ 24 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-303/1/
                14.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Димитър Христов Панайотов и всички заинтересовани лица, че на 12.09.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Давид Руменов Альошев - Заявление с вх. №ОП-17-9400-303/12.09.2017 г. за недвижими имоти,  находящи се в с.Доброплодно, общ.Ветрино, обл.Варна, представляващи УПИ  №X-578 в кв.64 с площ 1183 кв.м. и УПИ №XI-578 в кв.64 с площ 1125 кв.м. по плана на село Доброплодно, одобрен със Заповед №3225/01.08.1969 г., при граници и съседи: УПИ №IX-571, УПИ №XII-577 и път, съгласно Скица №189/17.07.2017 г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Общинска администрация  Ветрино, заедно с построените в имота жилищна сграда, навес без оградни стени, навес и второстепенна постройка.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-302/1/
               14.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Атанас Куртев Панайотов, Диана Светлева Атанасова и всички заинтересовани лица, че на 11.09.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Сунай Бейдатов Алиосманов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-302/11.09.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Китен, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №III-85 в кв.18 с площ 1640 кв.м. по плана на село Китен, одобрен със Заповед №3335/24.07.1934 г., при граници и съседи: от две страни улица, УПИ №II-86 и ПИ №85, съгласно Скица №189/11.04.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построените в имота жилишна сграда със застроена площ 120 кв.м. и второстепенна постройка със застроена площ 20 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-297/1/
                14.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се „Имбу“ ООД и всички заинтересовани лица, че на 08.09.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Васил Мильов Симов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-297/08.09.2017 г. за недвижими имоти,  находящи се в гр.Бяла, П.К.9101, Чайка, бл.А, общ.Бяла. обл.Варна, представляващи: ап.1, ет.1 с площ 53.42 кв.м., прилежащи части: 8.14 кв.м. с идентификатор 07598.65.171.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-47/18.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, при граници и съседи, следните самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж – 07598.65.171.1.2, под обекта – няма и над обекта – 07598.65.171.1.6, 07598.65.171.1.5, съгласно Схема №15-418993-29.08.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; ап.2, ет.1 с площ 89.42 кв.м., прилежащи части: 13.62 кв.м. с идентификатор 07598.65.17.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-47/18.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, при граници и съседи, следните самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж - 07598.65.171.1.30, 07598.65.17.1.1, под обекта – няма и над обекта – 07598.65.171.1.7,н 07598.65.171.1.8 и 07598.65.171.1.8, съгласно Скица №15-419004-29.08.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; ап.3, ет.2 с площ 92.71 кв.м., прилежащи части: 1358 кв.м. с идентификатор 07598.65.171.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-47/18.08.2006 г. на Изпълнителен директор на АК, при граници и съседи, следните самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж – 07598.65.171.1.4, под обекта – няма и над обекта – 07598.65.171.1.9, съгласно Скица №15-419008-29.08.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-300/1/
                14.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Максим Илиянов Чилиев и всички заинтересовани лица, че на 11.09.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мехмед Мустафов Юмеров - Заявление с вх. №ОП-17-9400-300/11.09.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Лопушна, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ УПИ №I-152 в кв.29 с площ 930 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №2010/16.12.1987 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №II-153 и УПИ №XV-152, съгласно Скица №130/07.07.2017 г., издадена от Отдел „УТОС“ към Община Дългопол, заедно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ 55 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 15 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№РД-17-7706-260(1)
                14.09.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Елена Миткова Димитрова и Пламен Любомиров Димитров, че е издадена Заповед по чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост №РД-17-7706-260/18.08.2017 г. за изземване на недвижим имот, находящ се гр.Варна, ж.к.“Чайка“ №156, част от  жилищен имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2562.28 с площ 864 кв.м., заеднос построената в имота двуетажна жилищна сграда със застроена площ 59 кв.м.  с идентификатор 10135.2562.28.1, подробно описани в Акт за частна държавна собственост №7972/04.10.2011 г.  В гореописаната заповед е определен срок за доброволно изпълнение – 25.09.2017 г. и срок за принудително изпълнение – 02.10.2017 г., като при наличие на обстоятелства, възпрепятстващи изземването, същото да бъде осъществено на 03.10.2017 г.
Заповед №РД-17-7706-260/18.08.2017 г.  подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд – Варна.
Заповедта е изпратена за получаване до Елена Миткова Димитрова и Пламен Любомиров Димитров  на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същата е върната като непотърсена, видно от известия за доставяне № ИД PS 9000 02IS9F  Q и №ИД PS 9000 02IS9H S.
Елена Миткова Димитрова и Пламен Любомиров Димитров могат да получат Заповед с наш изх. №РД-17-7706-260/18.08.2017 г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-298/1/
                13.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мошка Христова Димитрова, Йорданка Тодорова Димитрова и всички заинтересовани лица, че на 11.09.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стоян Тодоров Димитров - Заявление с вх. №ОП-17-9400-298/11.09.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в гр.Варна, ул.“Прилеп“ бл.4, вх.1, ет.7, представляващ ап.30 с площ от 59.58 кв.м. с идентификатор 10135.2553.287.1.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, при граници и съседи, следните самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж – 10135.2553.287.1.34, 10135.2553.287.1.31; под обекта – 10135.2553.287.1.25 и над обекта – 10135.2553.287.1.35, съгласно Скица №15-182066-21.04.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-301/1/
13.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Павлина Иванова Димитрова-Вишалла и всички заинтересовани лица, че на 11.09.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Борислав Иванов Миньовски, чрез пълномощник Виолета Асенова Мишкова  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-301/11.09.2017г. за недвижим имот, съставляващ УПИ І с площ 1790 кв.м., кв.28 по плана на село Златина, община Провадия, одобрен със заповед № 3237/21.11.1929г., при граници: от две страни улица, УПИ V-99, УПИ ІІ, ведно с изградените в имота жилищна сграда със застроена площ 56 кв.м., лятна кухня със застроена площ 32 кв.м., навес със застроена площ 60 кв.м. и гараж със застроена площ 24 кв.м., съгласно скица № 384/18.07.2017г., издадена от община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-299/1/
13.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 11.09.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Неделчо Илиев Ганчев, чрез пълномощник Кирчо Костов Кирев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-299/11.09.2017г. за следните недвижими имоти, описани както следва:
- 1095 кв.м. идеални части от УПИ ХІ-505, целият с площ 1115,00 кв.м. в кв.56 по плана на село Аврен, община Аврен, област Варна, одобрен със заповед № 73/23.02.1989г. на Председателя на изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Аврен, идентичен на УПИ ІХ-505 в кв.49 по предходен план на селото, одобрен със заповед № 2871/09.05.1967г. на Председателя на Окръжен народен съвет - Варна, съгласно Скица № 591/20.07.2017г., издадена от община Аврен;
- 1055 кв.м. идеални части от УПИ ХІІ-505, целият с площ 1090,00 кв.м. в кв.56 по плана на село Аврен, община Аврен, област Варна, одобрен със заповед № 73/23.02.1989г. на Председателя на изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Аврен, идентичен на УПИ VІІІ-505 в кв.49 по предходен план на селото, одобрен със заповед № 2871/09.05.1967г. на Председателя на Окръжен народен съвет - Варна, съгласно Скица № 592/20.07.2017г., издадена от община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.    
СТОЯН ПАСЕВ                                                                                                                                  
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-295/1/
12.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 07.09.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Борис Николов Венков и Нели Тодорова Венкова, чрез пълномощник адв.Даниела Койчева - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-295/07.09.2017г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, район „Приморски“, с.о.“Горна Трака“, местност „Коджа тепе“, представляващ 169 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор № 10135.2623.838 с площ 769 кв.м. ? 523.838 (по изменен със заповед № РД-08-7706-268/21.08.2008г. на областния управител на област с административен център Варна, ПНИ на с.о.“Горна Трака“) ? ч.3438 и ч.3439 (стари имотни граници по ПКП към ПНИ) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, район „Приморски“, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), номер по предходен план: 5230838, при съседи: ПИ № 10135.2623.9512, ПИ № 10135.2623.837, ПИ № 10135.2623.839, ПИ № 10135.2623.4115, ПИ № 10135.2623.9501, ПИ № 10135.2623.116, съгласно скица № 15-213651/10.05.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.     
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-294/1/
               11.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Стойко Неделчев Кадиев –Неделчо Стойков Неделчев и всички заинтересовани лица, че на 07.09.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Янев Иванов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-294/07.09.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Аврен, общ.Аврен, обл.Варна, представляващ УПИ №IV-25 в кв.4 с площ от 1610 кв.м. по плана на с.Аврен, одобрен със Заповед №73 за улична и дворищна регулация, при граници и съседи: от две страни улица, УПИ №III-26 и УПИ №V-27, съгласно Скица №555/04.07.2017 г., издадена от Община Аврен, отговарящ на планоснимачен №25, попадащ извън строителните граници на село Аврен, съгласно предходен план на селото, одобрен със Заповед №2871 от 09.05.1967 г. на Председателя на Окръжен народен съвет – Варна, съгласно Удостоверение №ГП-377/10.07.2017 г., издадено от Община Аврен, заедно с построените в него къща – 35 кв.м. и стопански постройки – 72 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-293/1/
08.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Никола Иванов Маджаров – Румяна Михайлова Иванова и всички заинтересовани лица, че на 07.09.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Янев Иванов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-293/07.09.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Белоградец, общ.Ветрино, обл.Варна, представляващ УПИ №XIX-675 в кв.110 с площ от 1650 кв.м. по регулационния план на селото, одобрен със Заповед №7279/20.06.1958 г., при граници и съседи: от три страни път и УПИ №XVIII-674, съгласно Скица №170/04.07.2017 г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Общинска администрация Ветрино, заедно с построената в имота жилищна сграда.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-292/1/
08.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мими Балчева Тодорова, Янко Иванов Георгиев и всички заинтересовани лица, че на 05.09.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Али Ибрямов Алиев - Заявление с вх. №ОП-17-9400-292/05.09.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Блъсково, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ ? идеална част от поземлен имот с Пл. №92 с площ от 3310 кв.м., от които 890 кв.м. включени в УПИ №XXXV-92, 860 кв.м. включени в УПИ  №XXXVII-92 и 900 кв.м. включени в УПИ №XXXVI-92 по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1574/29.03.1965 г., при граници и съседи: от две страни път и  УПИ №XXXIV-89, съгласно Скица №404/26.07.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с ? от построените в имота жилищна сграда и стопанска постройка.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-291/1/
08.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ангел Демиров Ангелов, Асен Демиров Ангелов, Силвия Златкова Ангелова, Станка Манушева Демирова и всички заинтересовани лица, че на 04.09.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Златко Манушев Демиров - Заявление с вх.№ОП-17-9400-291/04.09.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Брестак, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ УПИ №XV-246 в кв.48 по плана на селото, одобрен със Заповед №270/25.01.1973 г., при граници и съседи: УПИ №XVI-24 и  УПИ №XIV-663, съгласно Скица №360/24.08.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на терит., транспорт и общ. собственост“ към Община Вълчи дол, идентичен с УПИ №III-326 и УПИ №XI-326 в кв.83 по стария план на селото, съгласно Удостоверение №РД08-01-1234/30.08.2017 г., издадено от Общинска администрация гр.Вълчи дол, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 130 кв.м. и навес с оградни стени със застроена площ от 100 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-283/2/
07.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Закир Ферадов Мустафов и всички заинтересовани лица, че на 30.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Каймет Исуф Арифова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-283/30.08.2017г. за сграда битова с площ 36 кв.м., изградена в поземлен имот № 224001 с площ 0,257 дка, в землището на село Дъбравино с ЕКАТТЕ 24400, община Аврен, начин на трайно ползване: овцеферма, при граници и съседи: имот № 054002, имот № 224020, имот № 224002, имот № 224017, съгласно скица № Ф03353/13.04.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-286/1/
05.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 31.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Катрин Тодорова Ангелова, чрез пълномощник Емил Чернев Митев  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-286/31.08.2017г. за недвижим имот, представляващ ? идеална част от:
- поземлен имот с идентификатор 58445.121.41 с площ 600 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-6/06.02.2006г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, находящ се в село Приселци, п.к.9131, с.о.“Ветите лозя“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (10м), стар идентификатор: 58445.121.295, номер по предходен план: 41, квартал: 0, при съседи: ПИ № 58445.121.72, ПИ № 58445.121.42, ПИ № 58445.121.79, ПИ № 58445.121.40, съгласно Скица № 15-338107/17.07.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна;
- сграда с идентификатор 58445.121.41.1 със застроена площ 38 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-6/06.02.2006г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, находящ се в село Приселци, п.к.9131, с.о.“Ветите лозя“, предназначение: жилищна сграда, еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор № 58445.121.41, съгласно Скица на сграда № 15-338121/17.07.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна;
- сграда с идентификатор 58445.121.41.2 със застроена площ 14 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-6/06.02.2006г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, находящ се в село Приселци, п.к.9131, с.о.“Ветите лозя“, предназначение: хангар, депо, гараж, разположена в поземлен имот с идентификатор № 58445.121.41, съгласно Скица на сграда № 15-338127/17.07.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-285/1/
05.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Сребрина Драганова Христова, Боряна Драганова Христова, Любомир Станчев Йорданов, Иванка Ташкова Илчовска, Ташко Николаев Илчовски  и всички заинтересовани лица, че на 31.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Павлинка Станчева Драганова  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-285/31.08.2017г. за недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2552.844 с площ 980 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, община Варна, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, находящ се в гр.Варна, район „Приморски“, ж.к.“Изгрев-1“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (10м), номер по предходен план: 780, при съседи: ПИ № 10135.2552.847, ПИ № 10135.2552.851, ПИ № 10135.2552.853, ПИ № 10135.2552.854, ПИ № 10135.2552.855, ПИ № 10135.2552.4010, ПИ № 10135.2552.4009, съгласно Скица № 15-223211/16.05.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-284/1/
05.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мийрям Исмаил Алиосман и всички заинтересовани лица, че на 30.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Исмаил Амза Исмаил  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-284/30.08.2017г. за недвижим имот, съставляващ имот пл.№ 120 с площ 860 кв.м., кв.22 по плана на село Лопушна, община Дългопол, област Варна, одобрен със заповед № 2010/16.12.1987г., ведно с изградените в имота жилищна сграда, стопанска постройка и гараж, при граници: улица, УПИ ІV-за спорт, УПИ ІІІ-за озеленяване, съгласно скица № 372/16.10.1995г., издадена от община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-290/1/
05.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 31.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Господинка Иванова Неделчева, Недка Неделчева Венкова, Иванка Неделчева Недева, Грозданка Недева Кръстева и Недялка Недева Николова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-290/31.08.2017г. за недвижим имот, съставляващ УПИ ХІ-34 с площ 940,00 кв.м., кв.7 по плана на село Аврен, община Аврен, област Варна, одобрен със заповед № 73/23.02.1989г. на Председателя на изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Аврен, идентичен на поземлен имот с пл.№ 34, попадащ извън строителните граници по предходен план на селото, ведно с изградените в имота двуетажна жилищна сграда със застроена площ 50 кв.м., лятна кухня със застроена площ 30 кв.м., стопанска постройка със застроена площ 40 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ 20 кв.м., съгласно Скица № 594/21.07.2017г., издадена от община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-289/1/
05.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 31.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стелиян Станиславов Славов, Светла Атанасова Славова и ясен Станиславов Славов - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-289/31.08.2017г. за недвижим имот, съставляващ УПИ VІІІ-863 с площ 1050,00 кв.м., кв.63 по плана на село Аврен, община Аврен, област Варна, одобрен със заповед № 73/23.02.1989г. на Председателя на изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Аврен, идентичен на УПИ VІІІ-389 в кв.41 по предходен план на селото, ведно с изградените в имота двуетажна жилищна сграда със застроена площ 80 кв.м. и стопански постройки, съгласно Скица № 579/18.07.2017г., издадена от община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-288/1/
05.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Яшар Неджибов Яшаров, Николай Янев Николов и всички заинтересовани лица, че на 31.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Антоанета Симеонова Христова, чрез адвокат Янка Станева  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-288/31.08.2017г. за недвижим имот, представляващ 1/2 идеална част от УПИ VІ-58 с площ 970,00 кв.м., кв.13 по плана на село Цонево, община Дългопол, област Варна, одобрен със заповед № 3486/11.09.1962г., ведно с ? идеална част от изградените в имота жилищна сграда и навес с оградни стени, при граници: от две страни улици, УПИ Х-59, УПИ VІІ-57, съгласно Скица № 61/03.04.2017г., издадена от община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-287/1/
05.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Панайот Илиев Панайотов, Павлин Илиев Панайотов и всички заинтересовани лица, че на 31.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янаки Дончев Петков, чрез адвокат Янка Станева Славова  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-287/31.08.2017г. за недвижим имот, представляващ 1/6 идеална част от УПИ ІІ-64 с площ 880,00 кв.м., кв.4 по плана на село Сладка вода, община Дългопол, област Варна, ведно с 1/6 идеална част от изградените в имота жилищна сграда със застроена площ 48 кв.м. и навес без оградни стени със застроена площ 12 кв.м., при граници: улица, УПИ УПИ І-65, УПИ V-63 и УПИ ІІІ-58, съгласно Скица № 260/31.10.2016г., презаверена на 04.08.2017г., издадена от община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-282/1/
01.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Илия Иванов Гъмзов и всички заинтересовани лица, че на 29.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мюшерифе Хасанова Хюсеинова, чрез пълномощник Хюлия Ахмедова Мустафова  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-282/29.08.2017г. за недвижим имот, съставляващ УПИ VІ-1101 с площ 300,00 кв.м., кв.51 по плана на гр.Провадия, община Провадия, област Варна, одобрен със заповед № 3440/11.12.1979г., ведно с изградените в имота жилище със застроена площ 42 кв.м. и второстепенна постройка със застроена площ 20 кв.м., при граници: улица, УПИ VІІ-1102, УПИ V-1100, съгласно Скица № 415/02.08.2017г., издадена от община Провадия,
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-281/1/
01.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стоян Великов Вълчев и всички заинтересовани лица, че на 29.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Виолета Стоянова Станева, чрез пълномощник Хюлия Ахмедова Мустафова  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-281/29.08.2017г. за недвижим имот, съставляващ УПИ ІХ-365 с площ 1820,00 кв.м., кв.96 по плана село Славейково, община Провадия, област Варна, одобрен със заповед № 443/11.10.1995г., при граници: улица, УПИ І-366, УПИ VІ-371, УПИ VІІ-364 и УПИ VІІІ-общ., съгласно Скица № 424/04.08.2017г., издадена от община Провадия,
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-280/1/
01.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 29.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Себайдин Хюсеинов Ахмедов, чрез пълномощник Хюлия Ахмедова Мустафова  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-280/29.08.2017г. за недвижим имот, съставляващ УПИ ІІ-288 с площ 3420,00 кв.м., кв.76 по плана село Славейково, община Провадия, област Варна, одобрен със заповед № 443/11.10.1995г., ведно с изградените в имота жилище със застроена площ 31 кв.м. с прилежащо мазе със застроена площ 31 кв.м., и навес с оградни стени със застроена площ 45 кв.м., при граници: улица, УПИ І-287, УПИ ІІІ-289, УПИ VІІ-290, съгласно Скица № 443/14.08.2017г., издадена от община Провадия,
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-277/2/
01.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Янка Димитрова Блум и всички заинтересовани лица, че на 25.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Румен Маринов Парашкевов и Веселина Христова Параскевова, чрез адвокат Валентин Василев Василев  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-277/25.08.2017г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, кв.“Свети Иван Рилски“ бл.25, вх.Б, ет.2, ап.22, представляващ самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор № 10135.3517.11.3.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент със застроена площ 63,80 кв.м., изба № 22 със застроена площ 4,57 кв.м. и 0,6704 % идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: № 10135.3517.11.3.3, № 10135.3517.11.3.23, под обекта: № 10135.3517.11.3.115, над обекта: № 10135.3517.11.3.25, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-334215/13.07.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-272/2/
31.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Киро Колев Киров, Румяна Христова Милева и всички заинтересовани лица, че на 24.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христо Димитров Каролев, чрез пълномощника му Румен Борисов Чифликчиев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-272/24.08.2017г. за недвижим имот,  находящ се в гр.Варна, м.“Боровец - юг“ общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 2665 кв.м. с идентификатор 10135.5403.3700 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-03-1040/26.04.2011г. на Началник на СГКК – Варна, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение  на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 3700, при съседи: ПИ 10135.5103.413; ПИ 10135.5403.183; ПИ 10135.5403.2795; ПИ 10135.5403.178, съгласно Скица № 15-162678/10.04.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-2600-6/1/
01.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 28.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, чрез пълномощник Емил Атанасов Георгиев  - Заявление с вх.№ ОП-17-2600-6/28.08.2017г. за недвижим имот, находящ се в област Варна, община Белослав, с. Езерово, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 27125.49.49 с площ 15201 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/25.02.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, вид територия - Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване - За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, стар номер 000049.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-2600-8/1/
01.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 28.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, чрез пълномощник Емил Атанасов Георгиев  - Заявление с вх.№ ОП-17-2600-8/28.08.2017г. за недвижим имот, находящ се в област Варна, община Белослав, с. Езерово, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 27125.501.397 с площ 6434 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/25.02.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, вид територия - Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване - За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, стар номер 501397.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

№ ОП-17-2600-7/1/
01.09.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 28.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, чрез пълномощник Емил Атанасов Георгиев  - Заявление с вх.№ ОП-17-2600-7/28.08.2017г. за недвижим имот, находящ се в област Варна, община Белослав, с. Езерово, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 27125.49.52 с площ 9088 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/25.02.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, вид територия - Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване - За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, стар номер 000052.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-278/1/
30.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Хасан Османов Хюсеинов, Айше Османова Мурадова, Хабил Осман Хюсеин, Юсуф Османов Хюсеинов, Ерма Танева Хаджиева, Хюсеин Ахмедов Хюсеинов, Радослав Юлиянов Аначков, Невена Юлиянова Яман, Юлия Демирова Исаева, Жени Федаилова Хаджиева, Джевдет Мустафа Ахмед, Неждет Мустафа Ахмед, Юнзиле Мустафова Ханке, Ахмет Кьосеоглу, Исмет Мустафа Ахмед и всички заинтересовани лица, че на 25.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Исмет Мустафа Ахмед, чрез пълномощник Станислав Златев Станев  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-278/25.08.2017г. за недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 47620.501.371 с площ 921,00 кв.м., по плана село Медовец, община Дългопол, област Варна, съгласно Скица № 40/29.02.2016г., презаверена на 06.07.2017г., издадена от община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-276/1/
30.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследници на Георги Стефанов Хаджиев и всички заинтересовани лица, че на 25.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Станка Христова Маринова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-276/25.08.2017г. за недвижим имот, съставляващ УПИ ХІ-624 с площ 1380 кв.м., кв.42, по плана село Чернево, община Суворово, област Варна, одобрен със Заповед № 1196/13.03.1965г., ведно с изградената в имота жилищна сграда с разгъната застроена площ 80,00 кв.м., при граници: улица, УПИ Х-625, УПИ VІ-624, УПИ ХІV-622, съгласно Скица № 298/17.08.2017г., Отдел „Устройство на територията“ при община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-275/1/
30.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 25.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Добрин Стоянов Иванов чрез пълномощник Силвия Цонева Михайлова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-275/25.08.2017г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, район „Владислав Варненчик“, ж.к.“Владислав Варненчик“ бл.17, вх.Б, ет.3, ап.23, представляващ ? идеална част от самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор № 10135.1504.449.2.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-30/19.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент със застроена площ 66,26 кв.м., изба № 23 с площ 12,46 кв.м. и 1,0641% идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: № 10135.4504.449.2.9, № 10135.4504.449.2.7, под обекта: № 10135.4504.449.2.5, над обекта: № 10135.4504.449.2.11, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-361639/28.07.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-272/1/
25.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 21.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Александра Петрова Караиванова, Пенка Ангелова Иванова, Юлияна Добрева Петрова и Пламен Добрев Иванов, всички чрез адвокат Диана Аспарухова  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-261/21.08.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ УПИ ІV с площ 2 250 кв.м., в кв.3 по плана на с.Оборище, община Вълчи дол, област Варна, одобрен със заповед № 554/06.03.1928г., при граници на имота: от две страни улици, УПИ ІІІ, УПИ І, ведно с изградените в имота сгради: жилищна сграда със застроена площ 52 кв.м., стопанска постройка със застроена площ 30 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ 25 кв.м., описан в Скица № 131 от 03.04.2017г., издадена от Дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собственост“ при Община Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-261/1/
25.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 21.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Александра Петрова Караиванова, Пенка Ангелова Иванова, Юлияна Добрева Петрова и Пламен Добрев Иванов, всички чрез адвокат Диана Аспарухова  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-261/21.08.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ УПИ ІV с площ 2 250 кв.м., в кв.3 по плана на с.Оборище, община Вълчи дол, област Варна, одобрен със заповед № 554/06.03.1928г., при граници на имота: от две страни улици, УПИ ІІІ, УПИ І, ведно с изградените в имота сгради: жилищна сграда със застроена площ 52 кв.м., стопанска постройка със застроена площ 30 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ 25 кв.м., описан в Скица № 131 от 03.04.2017г., издадена от Дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собственост“ при Община Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-268/1/
25.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Митьо Куртев Митев, Петра Куртева Митева, Велика Великова Митева и всички заинтересовани лица, че на 24.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Курти Великов Куртев, чрез адвокат Галина Ангелова  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-268/24.08.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ УПИ ХVІ-609 с площ 1 104 кв.м., кв.78 по плана на с.Червенци, община Вълчи дол, област Варна, одобрен със Заповед № 258/15.12.1995г., ведно с изградените в него жилищна сграда със застроена площ 82 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ 63 кв.м., описан в Скица № 42/09.02.2017г., презаверена на 18.08.2017г., издадена от Дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собственост“ при община Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-267/1/
25.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Атанас Стоянов Тодоров, Борис Стоянов Тодоров и всички заинтересовани лица, че на 24.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мария Наскова Стефанова, чрез адвокат Галина Ангелова  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-267/24.08.2017г. за следния недвижим имот, представляващ дворно място с площ 1 500 кв.м., от които 650 кв.м. са включени в УПИ ХХІ-1099 и 850 кв.м. са включени в УПИ ХХІІ-1099 в кв.73, по плана на гр.Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна, одобрен със Заповед № 239/25.01.1984г., при граници: улица, УПИ ХХХІІ-1098, УПИ ХХІІІ-1086, УПИ VІІ-1085, УПИ VІІІ-1084, УПИ ХХ-1100, описан в Скица № 333/02.08.2017г., издадена от Дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собственост“ при община Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-271/1/
                 25.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Юлиян Владимиров Янакиев и всички заинтересовани лица, че на 24.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гергана Владимирова Янакиева, чрез пълномощника и Красимир Недялков Дойнов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-271/24.08.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Аспарухово, ул.“Жечка Карамфилова“ №18 общ.Дългопол, обл.Варна представляващ поземлен имот с площ от 941 кв.м. с идентификатор 00789.201.439 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-73/22.12.2004 г. на Изпълнителен директор на АК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение  на територията:Урбанизирана, номер по предходен план: квартал:28, парцел:IV, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 00789.201.445, 00789.201.438, 00789.201.390, 00789.201.443 и 00789.201.444, съгласно Скица №15-352421/24.07.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; жилищна сграда – еднофамилна със застроена площ от 78 кв.м., брой етажи: 2 с идентификатор 00789.201.439.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-73/22.12.2004 г. на Изпълнителен директор на АК, съгласно Скица №15-352425/24.07.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; селскостопанска сграда със застроена  площ от 60 кв.м., брой етажи: 1 с идентификатор 00789.201.439.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-73/22.12.2004 г. на Изпълнителен директор на АК, съгласно Скица №15-352428/24.07.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; селскостопанска сграда с площ от 25 кв.м., брой етажи: 1 с идентификатор 00789.201.439.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-73/22.12.2004 г. на Изпълнителен директор на АК, съгласно Скица №15-352434/24.07.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-270/1/
               25.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ради Маринов и всички заинтересовани лица, че на 24.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Силвия Петранова Кирилова, чрез пълномощника и Хюлия Ахмедова Мустафова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-270/24.08.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в гр.Провадия, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №XIX-1738  в кв.52 с площ от 170 кв.м. по дворищно – регулационния план на град, Провадия, одобрен със Заповед №3440/11.12.1979 г., при граници и съседи:  УПИ №XVIII-1737, ПИ №1738 и път, съгласно Скица №22/14.01.2016 г., презаверена на 07.07.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 70 кв.м., масивна сграда – лятна кухня със застроена площ от 35 кв.м., полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 20 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-269/1/
                25.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Марин Златев, наследниците на Стоян Маринов Златев  и всички заинтересовани лица, че на 24.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Лейля Бекирова Адемова, чрез пълномощника и Хюлия Ахмедова Мустафова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-269/24.08.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Черноок, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №III-2 в кв.28 с площ от 1680 кв.м. по дворищно – регулационния план на с.Черноок, одобрен със Заповед №457/18.03.1930 г. и изменение на регулационен план със Заповед №1258/31.10.2003 г., при граници и съседи:  УПИ №V-2, УПИ №VII-общ., УПИ №II-1 и път, съгласно Скица №222/26.04.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построените в имота жилищна сграда на два етажа със застроена площ от 140 кв.м., мазе със застроена площ от 12 кв.м., второстепенна постройка със застроена площ от 20 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-274/1/
25.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Роза Тодорова Маринова, Силвия Найденова Стефанова, Алекси Найденов Стефанов, Алекси Стефанов Стефанов, Саня Стефанова Ангелова, Стефан Стефанов Стефанов, Даниел Стефанов Стефанов и всички заинтересовани лица, че на 24.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Али Ибрямов Алиев, чрез адвокат Пламена Иванова Иванова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-274/24.08.2017г. за недвижим имот,  съставляващ УПИ Х-157 с площ 860 кв.м., кв.63, по плана с.Блъсково, община Провадия, област Варна, одобрен със Заповед № 1574/29.03.1965г., ведно с изградената в имота полумасивна жилищна сграда на един етаж със застроена площ 60 кв.м., при граници: улица, УПИ ХІ-157, УПИ ХV-154, УПИ ІХ-157, съгласно Скица № 270/23.05.2017г., издадена от Дирекция „СА“, Отдел „УТЕОС“ при община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-273/1/
25.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Янка Великова Атанасова и всички заинтересовани лица, че на 24.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Светла Великова Вълчева - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-273/24.08.2017г. за недвижим имот,  съставляващ УПИ ХХІ-2775 с площ 360 кв.м., кв.161, по плана гр.Провадия, община Провадия, област Варна, одобрен със Заповед № 3440/11.12.1979г., при граници: улица, УПИ ХХІІ-2776, УПИ VІІ-2784 и УПИ ХХ-2774, съгласно Скица № 264/18.05.2017г., издадена от Дирекция „СА“, Отдел „УТЕОС“ при община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-266/2/
25.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Марин Стоянов Андонов, Стойка Стоянова Василева, Тома Георгиев Томов, Пенка Георгиева Богданова, Донка Стоянова Костадинова, Димитричка Маринова Андонова, Марияна Стоянова Кирякова, Юлия Стоянова Петрова, Антон Василев Дянков, Маргаритка Маринова Калева, Дора Христова Янева, Пламен Христов Костадинов и всички заинтересовани лица, че на 24.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Станчо Жеков Стоянов и Венета Жекова Кръстева  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-266/24.08.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ УПИ І-426 с площ 1 299 кв.м., кв.34 по плана на с.Константиново, община Варна, област Варна, одобрен със Заповед № 1707/03.04.1974г. на Председателя на Окръжен народен съвет, при граници: улица /тупик/ и УПИ ХХVІІІ-426, УПИ ХХVІ-426, УПИ ІV-428 и УПИ V-429, УПИ VІІ-431, описан в Скица № 35/15.03.2017г., издадена от Кметство с.Константиново, община Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-263/1/
25.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се “Ейшъс Дрийм БГ“ ООД и всички заинтересовани лица, че на 21.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Андрей Иванов Златов, чрез пълномощник Виолета Асенова Мишкова  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-263/21.08.2017г. за следните недвижими имоти:
- Имот № 047237 с площ 2,791 дка, в землището на с.Манастир с ЕКАТТЕ 46975, община Провадия, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: седма, находящ се в местност „Кайряка“ при граници и съседи: имот № 017265, имот № 017269, имот № 017285, имот № 000264, имот № 000442, имот № 017264, описан в Скица № К01875 от 21.07.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие при Община Провадия;
- УПИ І-237 с площ 1 290 кв.м., кв.47 по плана с.Манастир, община Провадия, одобрен със Заповед № 1558/22.04.1969г., ведно с изградените в него сгради, а именно: жилищна сграда със застроена площ 130 кв.м., лятна кухня със застроена площ 20 кв.м., второстепенна постройка със застроена площ 8 кв.м., стопанска постройка със застроена площ 75 кв.м., второстепенна постройка със застроена площ 7 кв.м. и гараж със застроена площ 32 кв.м., при граници: улица, УПИ ІІ-237, описан в Скица № 341/28.06.2017г., издадена от Дирекция „СА“ при Община Провадия;
- УПИ ІІ-237 с площ 1020 кв.м., кв.47 по плана на с.Манастир, община Провадия, одобрен със Заповед № 1558/22.04.1969г., при граници: улица, УПИ І-237, УПИ ІІІ-237, описан в Скица № 341/28.06.2017г., издадена от Дирекция „СА“ при Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-259/1/
21.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Тодор Иванов Иванов, Светла Радева Христова и всички заинтересовани лица, че на 18.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мара Илиева Богданова, Теменужка Богданова Арабаджиева и Илияна Богданова Янакиева - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-259/18.08.2017г. за следните недвижими имоти:
- поземлен имот с идентификатор 87518.43.51 с площ 3604 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Яребична, община Аксаково, одобрени със Заповед № РД-18-58/07.09.2010г. на изпълнителен директор на Агенция по кадастър, находящ се в местност „Джемал Мезар“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план – 043051, при съседи: ПИ 87518.43.56, ПИ 87518.43.50, 87518.43.54, описан в Скица на поземлен имот № 15-5322/06.01.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна;
- поземлен имот с идентификатор 87518.30.2 с площ 1784 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Яребична, община Аксаково, одобрени със Заповед № РД-18-58/07.09.2010г. на изпълнителен директор на Агенция по кадастър, находящ се в местност „Трескава чешма“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна нива, номер по предходен план – 030002, при съседи: ПИ 87518.30.3, ПИ 87518.2.20, описан в Скица на поземлен имот № 15-5316/06.01.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна;
- поземлен имот с идентификатор 87518.41.40 с площ 2246 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Яребична, община Аксаково, одобрени със Заповед № РД-18-58/07.09.2010г. на изпълнителен директор на Агенция по кадастър, находящ се в местност „Ак Бунар“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план – 041040, при съседи: ПИ 87518.41.38, ПИ 87518.41.39, 87518.40.9, 87518.41.41, описан в Скица на поземлен имот № 15-5318/06.01.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-258/1/
22.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Тодор Иванов Иванов, Светла Радева Христова и всички заинтересовани лица, че на 18.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мара Илиева Богданова, Теменужка Богданова Арабаджиева и Илияна Богданова Янакиева - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-258/18.08.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 87518.3.52 с площ 1284 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Яребична, община Аксаково, одобрени със Заповед № РД-18-58/07.09.2010г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, находящ се в местност „До село“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план – 003052, при съседи: ПИ 87518.3.61, ПИ 87518.3.54, 87518.3.53, 87518.2.19, описан в Скица на поземлен имот № 15-3182/04.01.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-255/1/
22.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 17.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Калинка Демирова Илиева, Атанас Димитров Атанасов, Анна Атанасова Димитрова и Юлиян Атанасов Димитров - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-255/17.08.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ урегулиран поземлен имот VІ-15 с площ 1530 кв.м. в кв.3 по плана на с.Червенци, община Вълчи дол, одобрен със заповед № 258/15.12.1995г., ведно с изградените в имота жилищна сграда със застроена площ 80 кв.м., маза със застроена площ 16 кв.м. и лятна кухня със застроена площ 15 кв.м., при граници: УПИ V-14, УПИ VІІ-16 и улица, описан в Скица № 113/20.03.2017г., издадена от Дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собственост“ при община Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-254/1/
22.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 17.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Божидара Стефанова Димитрова и Йордан Живков Димитров - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-254/17.08.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 20482.501.2062 с площ 158 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри гр.Девня, община Девня, одобрени със Заповед № РД-18-85/17.09.2008г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменена със Заповед № КД-14-03-95/04.02.2010г. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна, находящ се в гр.Девня, п.к.9160, ул.“Пирин“ № 38, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване, номер по предходен план – 1249, при съседи: ПИ 20482.501.964, ПИ 20482.501.745, 20482.501.739, 20482.501.744, описан в Скица на поземлен имот № 15-239454/25.05.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-265/2/
                25.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 23.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марин Симеонов Йорданов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-264/23.08.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Константиново, общ.Варна, обл.Варна представляващ поземлен имот Пл. №374, кв.37 с площ от 1451 кв.м. по регулационния план на село Констатиново, одобрен със Заповед №1707/03.04.1974 г. на председателя на Окръжен народен съвет гр.Варна, при граници и съседи: север – поземлен имот Пл. №367, запад – поземлен имот Пл. №368, изток – поземлен имот Пл. №367 и ПИ Пл. №377, юг – ул.“Христо Ботев“, съгласно Скица №107/22.06.2017 г., издадена от Служба „ТСУ“, Кметство с.Константиново, Община Варна, заедно с построените в имота двуетажна жилищна сграда с разгъната застроена площ от 126 кв.м. и стопанска постройка с площ от 24 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-264/2/
                25.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 23.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марин Симеонов Йорданов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-264/23.08.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Константиново, общ.Варна, обл.Варна представляващ поземлен имот Пл. №379, кв.36 с площ от 518 кв.м. по регулационния план на село Констатиново, одобрен със Заповед №1707/03.04.1974 г. на председателя на Окръжен народен съвет гр.Варна, при граници и съседи: север – поземлен имот Пл. №373, запад – поземлен имот Пл. №380, изток – ул.“Христо Ботев“, юг – поземлен имот Пл. №382, съгласно Скица №106/22.06.2017 Г., издадена от Служба „ТСУ“, Кметство с.Константиново, Община Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-262/1/
                25.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 21.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марияна Станчева Петкова и Румен Станчев Марангозов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-262/21.08.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Константиново, общ.Варна, обл.Варна представляващ 230 кв.м. идеални части от неурегулиран поземлен имот Пл.№299, кв.7, целия с площ от 1230 кв.м. по плана на вилна зона „Лазур“, землище Константиново, одобрен със Заповед №452/10.08.1990 г. на председателя на Общински народен съвет гр.Белослав, при граници и съседи на имота: север – път, запад – ПИ Пл. №277, изток – път и юг – шосе, съгласно Скица №53/03.04.2017 г., издадена от Служба „ТСУ“, Кметство с.Константиново, Община Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 АВГУСТ 2017 г.

РД-15-9400-1304(4)
22.08.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Петко Димитров Иванов, че във връзка с депозираната от него в Областна администрация Варна молба с вх. № РД-15-9400-1304/21.12.2015г., с отправено в нея искане за придобиване на право на собственост върху имот – частна държавна собственост, находящ се в град Варна, ул. „Девня“ № 11, ет. 2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.65.11.1.4 (апартамент № 4) със застроена площ 51,15 кв.м., ведно с изба № 4 с площ 16,32 кв.м. и таванско помещение № 4 с площ 26,15 кв.м., както и 20,3130 %  идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 8958/13.11.1915г. (по – рано съставен акт № 5685/10.05.2005г.), е издадена заповед № РД-17-7706-238/21.07.2017г. на областния управител на област с административен център Варна за оставяне без разглеждане на молба с вх. № РД-15-9400-1304/21.12.2015г. и за прекратяване на образуваното административно производство.
Заповед № РД-17-7706-238/21.07.2017г. на областния управител на област с административен център Варна е изпратена на Петко Димитров Иванов на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същата е върната като непотърсена, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02IG5D 8.
Петко Димитров Иванов може да получи заповед № РД-17-7706-238/21.07.2017г. на областния управител на област с административен център Варна в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-260/1/
                21.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стоян Радев Великов, Бистра Николова Атанасова и всички заинтересовани лица, че на 18.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Златка Борисова Петрова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-260/18.08.2017 г. за недвижими имоти,  находящи се в гр.Провадия, общ.Провадия, обл.Варна представляващи: нива №139005, шеста категория с площ от 3611 кв.м., м.“Солницата“, при граници и съседи: нива №139008, нива №139037, нива №139009, нива №139055, нива №139054, нива №139002 и залесена територия №000200, съгласно Скица №К00862/04.07.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието, храните и горите; 613 кв.м. идеални части от нива №139009 с площ от 1113 кв.м., шеста категория, м.“Солницата“, при граници и съседи: др.селищна тер. №139051, нива №139055, нива №139005, нива №139037 и пасище, мера №000202, съгласно Скица №К00863/04.07.2017 г., издадена от Общинска служба по земелие – Провадия към Министерство на земеделието, храните и горите.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-257/1/
                21.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стоян Радев Великов, Бистра Николова Атанасова и всички заинтересовани лица, че на 18.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Златка Борисова Петрова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-260/18.08.2017 г. за недвижими имоти,  находящи се в гр.Провадия, общ.Провадия, обл.Варна представляващи: нива №139005, шеста категория с площ от 3611 кв.м., м.“Солницата“, при граници и съседи: нива №139008, нива №139037, нива №139009, нива №139055, нива №139054, нива №139002 и залесена територия №000200, съгласно Скица №К00862/04.07.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието, храните и горите; 613 кв.м. идеални части от нива №139009 с площ от 1113 кв.м., шеста категория, м.“Солницата“, при граници и съседи: др.селищна тер. №139051, нива №139055, нива №139005, нива №139037 и пасище, мера №000202, съгласно Скица №К00863/04.07.2017 г., издадена от Общинска служба по земелие – Провадия към Министерство на земеделието, храните и горите.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-256/1/
               21.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 17.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Данаил Борисов Софрониев - Заявление с вх.№ОП-17-9400-256/17.08.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Здравец, общ.Аврен, обл.Варна представляващ УПИ №VIII-122 в кв.21 с площ от 1010 кв.м. планa на село Здравец, одобрен със Заповед №386/27.06.1990 г. за улична и дворищна регулация, при граници и съседи: УПИ №XVI-123, УПИ №X-444, УПИ №XV-122, УПИ №IX-122 и път, съгласно Скица №567/08.08.2016 г., презаверена на 13.07.2017 г, идентичен с УПИ №IV-27 в кв.28 по предходен план на селото, одобрен със Указ на Царя №411/08.08.1931 г.  – за улична регулация и №2738/13.08.1931 г. – за дворищна регулация, съгласно Удостоверение №ГП-497/02.08.2016 г., издадено от Община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-253/1/
                 21.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Менча Тодорова Янева, Желязко Христов Янчев, Звезделина Христова Кънчева, Жана Райчева Христова и Радка Янчева Атанасова и всички заинтересовани лица, че на 17.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Злати Христов Янев - Заявление с вх.№ОП-17-9400-253/17.08.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Блъсково, общ.Провадия, обл.Варна представляващ УПИ №XVI-511 в кв.62 с площ от 900 кв.м. по дворищно - регулационния план на село Блъсково, одобрен със Заповед №443/11.10.1995 г., при граници и съседи: УПИ №XIII-513, УПИ №XV-512, УПИ №XIV-517, УПИ №XVII-510 и път, съгласно Скица №351/04.07.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Провадия, заедно с  построената в имота жилищна сграда.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-252/2/
               18.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Шериф Ахмедов Мустафов и всички заинтересовани лица, че на 16.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ахмед Шериф Ахмед, чрез Хюлия Ахмедова Мустафова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-252/16.08.2017 г. за недвижими имоти,  находящи се в с.Славейково, общ.Провадия, обл.Варна представляващи: УПИ №V-276 в кв.86 с площ от 1490 кв.м. по дворищно - регулационния план на село Славейково, одобрен със Заповед №443/11.10.1995 г., при граници и съседи: УПИ №VI-275, УПИ №XI-274, УПИ №III-278, УПИ №IV-277 и път, съгласно Скица №372/12.07.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Провадия, заедно с построените в имота жилищна сграда на два етажа със застроена площ от 128 кв.м., навес със застроена площ от 20 кв.м., навес със застроена площ от 10 кв.м., стопанска постройка със застроена площ от 20 кв.м.; нива №008238, трета категория с площ от 4644 кв.м.,м.“Кирезлика“, при граници и съседи: нива №008237, полски път №000159, полски път №046108 и полски път №000176, съгласно Скица №К01780/07.07.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие  - Провадия към Министерство на земеделието, храните и горите.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-251/2/
               18.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Назиф Мехмедов Осман и всички заинтересовани лица, че на 16.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хюлия Ахмедова Мустафова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-251/16.08.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Славейково, общ.Провадия, обл.Варна представляващ УПИ №III-391 в кв.104 с площ от 1450 кв.м. по дворищно - регулационния план на село Славейково, одобрен със Заповед №443/11.10.1994 г., при граници и съседи: УПИ №II-392, УПИ №VI-390, УПИ №IV-389 и път, съгласно Скица №365/10.07.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 70 кв.м., полумасивна сграда със застроена площ от 42 кв.м. и навес със застроена площ от 15 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-250/1/
                18.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ангелина Иванова Ангелова и всички заинтересовани лица, че на 16.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ивелин Ангелов Иванов, чрез Светла Кирилова Никова - Иванова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-250/16.08.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Храброво, общ.Провадия, обл.Варна представляващ УПИ №VI-174 в кв.82 с площ от 1730 кв.м. по дворищно - регулационния план на село Храброво, одобрен със Заповед №3142/29.11.1928 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №II-175, УПИ №III-175 и УПИ №V-173, съгласно Скица №358/06.07.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построените в имота жилищна сграда и стопански постройки.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 АВГУСТ 2017 г.

№РД-17-0411-2(18)
             18.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Илия Атанасов Чобанов, че е започнало административно производство по чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост за изземване на недвижим имот, находящ се в гр.Варна, бул.“Христо Смирненски“ №19, вх.А, ет.4, представляващ ап.4 със застроена площ от 49.15 кв.м., ведно с прилежаща изба с площ 26.56 кв.м. с идентификатор 10135.3513.1798.14.4, за което е изпратено Писмо изх. №РД-17-0411-2(14)/20.07.2017 г.
 Писмото е изпратено до Николай Ангелов Бояджиев на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същото е върнато като непотърсено, видно от известия за доставяне № ИД PS 9000 02IG4Q K.
Николай Ангелов Бояджиев може да получи писмо с наш изх. №РД-17-0411-2(14/20.07.2017 г в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 АВГУСТ 2017 г.

№РД-17-7706-236(1)
                21.08.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Стамен Божидаров Иванов, Величка Маринова Иванова и Радомир Стаменов Иванов, че е издадена Заповед по чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост №РД-17-7706-236/20.07.2017 г.  за изземване на част от недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ж.к.“Чайка“ 156, представляващ поземлен имот с площ от 864 кв.м. с идентификатор 10135.2562.28 и двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 59 кв.м. с идентификатор 10135.2562.28.1, състоящ се от: изба, първи етаж – две стаи, санитарен възел, стълбище, втори етаж  - стая, тераса и стълбище.
Заповед №РД-17-7706-236/20.07.2017 г. е изпратена до Стамен Божидаров Иванов, Величка Маринова Иванова и Радомир Стаменов Иванов на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същите савърнати, като непотърсени, видно от известия за доставяне № ИД PS 9000 02IG50 V, № ИД PS 9000 02IG4 S и ИД PS 9000 02IG4W Q.
Стамен Божидаров Иванов, Величка Маринова Иванова и Радомир Стаменов Иванов моgat да получaт Заповед №РД-17-7706-236/20.07.2017 г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 АВГУСТ 2017 г.

№РД-17-0411-2(17)
              18.08.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Стайко Димитров Димитров, че е започнало административно производство по чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост за изземване на недвижим имот, находящ се в гр.Варна, бул.“Христо Смирненски“ №6А, представляващ ап.2 със застроена площ от 32 кв.м., за което е изпратено Писмо изх. №РД-17-0411-2(15)/20.07.2017 г.
 Писмото е изпратено до Николай Ангелов Бояджиев на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същото е върнато като непотърсено, видно от известия за доставяне № ИД PS 9000 02IG4S M.
Николай Ангелов Бояджиев може да получи писмо с наш изх. №РД-17-0411-2(15)/20.07.2017 г в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
 СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 АВГУСТ 2017 г.

№РД-17-0411-2(16)
             18.08.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Николай Ангелов Бояджиев, че е започнало административно производство по чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост за изземване на недвижим имот, находящ се в гр.Варна, бул.“Христо Смирненски“ №19, вх.Б, ет.2, представляващ ап.8 със застроена площ от 52.09 кв.м, ведно с прилежаща изба с площ 20.57 кв.м. с идентификатор 10135.3513.1798.14.8, подробно описан в Акт за държавна собственост №9045/19.04.2016 г., за което е изпратено Писмо изх. №РД-17-0411-2(13)/20.07.2017 г.
 Писмото е изпратено до Николай Ангелов Бояджиев на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същото е върнато като непотърсено, видно от известия за доставяне № ИД PS 9000 02IG57 2.
Николай Ангелов Бояджиев може да получи писмо с наш изх. №РД-17-0411-2(13)/20.07.2017 г в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-259/1/
21.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Тодор Иванов Иванов, Светла Радева Христова и всички заинтересовани лица, че на 18.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мара Илиева Богданова, Теменужка Богданова Арабаджиева и Илияна Богданова Янакиева - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-259/18.08.2017г. за следните недвижими имоти:
- поземлен имот с идентификатор 87518.43.51 с площ 3604 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Яребична, община Аксаково, одобрени със Заповед № РД-18-58/07.09.2010г. на изпълнителен директор на Агенция по кадастър, находящ се в местност „Джемал Мезар“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план – 043051, при съседи: ПИ 87518.43.56, ПИ 87518.43.50, 87518.43.54, описан в Скица на поземлен имот № 15-5322/06.01.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна;
- поземлен имот с идентификатор 87518.30.2 с площ 1784 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Яребична, община Аксаково, одобрени със Заповед № РД-18-58/07.09.2010г. на изпълнителен директор на Агенция по кадастър, находящ се в местност „Трескава чешма“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна нива, номер по предходен план – 030002, при съседи: ПИ 87518.30.3, ПИ 87518.2.20, описан в Скица на поземлен имот № 15-5316/06.01.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна;
- поземлен имот с идентификатор 87518.41.40 с площ 2246 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Яребична, община Аксаково, одобрени със Заповед № РД-18-58/07.09.2010г. на изпълнителен директор на Агенция по кадастър, находящ се в местност „Ак Бунар“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план – 041040, при съседи: ПИ 87518.41.38, ПИ 87518.41.39, 87518.40.9, 87518.41.41, описан в Скица на поземлен имот № 15-5318/06.01.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-258/1/
22.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Тодор Иванов Иванов, Светла Радева Христова и всички заинтересовани лица, че на 18.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мара Илиева Богданова, Теменужка Богданова Арабаджиева и Илияна Богданова Янакиева - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-258/18.08.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 87518.3.52 с площ 1284 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Яребична, община Аксаково, одобрени със Заповед № РД-18-58/07.09.2010г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, находящ се в местност „До село“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план – 003052, при съседи: ПИ 87518.3.61, ПИ 87518.3.54, 87518.3.53, 87518.2.19, описан в Скица на поземлен имот № 15-3182/04.01.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-255/1/
22.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 17.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Калинка Демирова Илиева, Атанас Димитров Атанасов, Анна Атанасова Димитрова и Юлиян Атанасов Димитров - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-255/17.08.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ урегулиран поземлен имот VІ-15 с площ 1530 кв.м. в кв.3 по плана на с.Червенци, община Вълчи дол, одобрен със заповед № 258/15.12.1995г., ведно с изградените в имота жилищна сграда със застроена площ 80 кв.м., маза със застроена площ 16 кв.м. и лятна кухня със застроена площ 15 кв.м., при граници: УПИ V-14, УПИ VІІ-16 и улица, описан в Скица № 113/20.03.2017г., издадена от Дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собственост“ при община Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-254/1/
22.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 17.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Божидара Стефанова Димитрова и Йордан Живков Димитров - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-254/17.08.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 20482.501.2062 с площ 158 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри гр.Девня, община Девня, одобрени със Заповед № РД-18-85/17.09.2008г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменена със Заповед № КД-14-03-95/04.02.2010г. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна, находящ се в гр.Девня, п.к.9160, ул.“Пирин“ № 38, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване, номер по предходен план – 1249, при съседи: ПИ 20482.501.964, ПИ 20482.501.745, 20482.501.739, 20482.501.744, описан в Скица на поземлен имот № 15-239454/25.05.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-248/1/
                 16.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Янко Грозданов Иванов и всички заинтересовани лица, че на 11.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Еленка Иванова Славова и Иван Грозданов Иванов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-248/11.08.2017 г. за недвижими имоти,  находящи се в гр.Неофит Рилски, общ.Ветрино, обл.Варна представляващи УПИ №XI-41 в кв.62 с площ от 1225 и УПИ №XII-41 в кв.62 с площ от 1330 кв.м. по регулационния план на село Неофит Рилски, одобрен със Заповед №3223/01.08.1969 г., при граници и съседи: УПИ №XIII-38, УПИ №IV-40, УПИ №V-40, УПИ №X-42 и път, съгласно Скица №196/18.07.2017 г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Общинска администрация Ветрино, заедно с построените в имота жилищна сграда на два етажа със застроена площ от 50 кв.м., ведно с мазе с площ от 16 кв.м., жилищна сграда с площ от 32 кв.м. и второстепенна постройка с площ от 135 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-247/1/
                16.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 11.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николинка Атанасова Русева – Лефтерова и Руси Атанасов Русев - Заявление с вх.№ОП-17-9400-247/11.08.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в гр.Долни чифлик, ул.“Митко Димитров“ №11, общ.Долни чифлик, обл.Варна представляващ поземлен имот с идентификатор 24565.502.1336 с площ от 540 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-67/02.12.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 726, квартал: 42, парцел: 3, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 24565.502.1337, 24565.502.2181, 24565.502.1334, 24565.502.2083  и 24565.502.1335, съгласно Скица №15-374460/04.08.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-246/1/
               16.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Сафет Салим Хасан, Осман Салимов Хасанов, Шура Борисова Иванова, Севинч Басри Ремзи и  всички заинтересовани лица, че на 11.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Исмет Салим Хасан, чрез пълномощника му адв.Данко Дачев - Заявление с вх.№ОП-17-9400-246/11.08.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Гроздьово, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ УПИ №XII-258 в кв.37 с площ от 1650 кв.м. по кадастралния и дворищно - регулационния план  на  селото, одобрен със Заповед №3360/10.05.1973 г., при граници и съседи: УПИ №XX-721, УПИ №XXII, УПИ №X-256, УПИ №XI-257, УПИ №XIII-259 и път, съгласно Скица №302/28.07.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 АВГУСТ 2017 г.

№ОП-17-9400-249 (1)/16.08.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Янко Христов Мавродиев и всички заинтересовани лица, че на 14.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Нина Добрева Мавродиева по заявление с вх.№ОП-17-9400-249/14.08.2017г. за недвижим имот, представляващ 216 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 69763.501.261, целият с площ 946 кв.м. (представляващи разликата в площта на имота над 730 кв.м. по нотариален акт до 946 кв.м. по скица) по КККР на с.Страшимирово, одобрени със Заповед №РД-18-16/25.02.2015г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, находящ се в с.Страшимирово, община Белослав, област Варна, ул.“Васил Левски“ №21, с номер по предходен план: 261, квартал: 22, парцел: XV, XII, при граници и съседи на ПИ 69763.501.261: ПИ 69763.501.260, ПИ 69763.501.431, ПИ 69763.501.477 и ПИ 69763.501.476, съгласно скица №15-359699/ 27.07.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-245/1/
               10.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Октай Шукри Хасан и  всички заинтересовани лица, че на 09.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Елчин Ахмедов Мехмедов, Хюлея Ахмедова Реджебова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-245/09.08.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в гр.Провадия, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №IX-393 в кв.11A с площ от 230 кв.м. по дворищно - регулационния план  на града, одобрен със Заповед №378/16.09.1992 г., при граници и съседи: УПИ №XX-338, УПИ №V-397,УПИ №VI-396, УПИ №VIII-394  и УПИ №X-391, съгласно Скица №379/17.07.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ от 50 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-244/1/
                10.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Манол Карамфилов и  всички заинтересовани лица, че на 08.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Манол Николов Денев - Заявление с вх.№ОП-17-9400-244/08.08.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в гр.Суворово, общ.Суворово, обл.Варна, представляващ ПИ №1673 в кв.129 по плана на гр.Суворово, одобрен със Заповед №412/03.08.1990 г., при граници и съседи: ПИ №1672, ПИ №1674 и път, съгласно Скица №238/20.07.2017 г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Суворово, извън регулация по стария план на града, съгласно Удостоверение изх.№41/24.07.2017 г., издадено от Дирекция „ОСиП“ към Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 АВГУСТ 2017 г.

№РД-17-9908-5(3)
            10.08.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам „Добрин - 371“ ЕООД, ЕИК по булстат: 204014177, представлявано от управителя си Добрин Николов Добрев, че е издадена Заповед по чл.80 от Закона за държавната собственост №РД-17-7706-233/13.07.2017 г. за изземване на недвижим имот, находящ се гр.Варна, ул.“Дубровник“ бл.15, представляващ студентско общежитие с кафе - сладкарница с обща застроена площ от 10302 кв.м., подробно описан в Акт за държавна собственост №1172/03.06.1998 г.
Заповед №РД-17-7706-233/13.07.2017 г.  подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд – Варна.
Заповедта е изпратена за получаване до Добромир Николов Добрев  на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същата е върната като непотърсена, видно от известия за доставяне № ИД PS 9000 02I02RL O.
Добромир Николов Добрев може да получи Заповед с наш изх. №РД-17-7706-233/13.07.2017 г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -09 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-243/1/
               08.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 04.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Александър Русев Димов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-243/04.08.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Черноок, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ лозе, десета категория с площ от 2908 кв.м., м.“Потока“, при граници и съседи: полски път №010202, лозе №010326, полски път №000185, лозе №010328, съгласно Скица №К00838/21.06.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието, храните и горите.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -07 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-242/1/
                07.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 02.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодорка Иванова Радева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-242/02.08.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Аврен, общ.Аврен, обл.Варна, представляващ УПИ №IV-743 в кв.116 с площ от 810 кв.м. по плана на село Аврен, одобрен със Заповед №73/23.02.1989 г. за улична и дворищна регулация, при граници и съседи: от две страни път, УПИ №III-785 и УПИ №V-743, съгласно Скица №517/20.06.2017 г., издадена от Община Аврен, идентичен с ПИ с Пл.№743, попадащ извън строителните граници на населеното място по предходен план на селото, одобрен със Заповед №2871/09.05.1967 г. на Председателя на Окръжен народен съвет – Варна, съгласно Удостоверение №ГП-364/03.07.2017 г., издадено от Община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -07 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-241/1 /
               03.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Плума Асенова Проданова  - Лили Георгиева Димова, Ралица Димова Димова и всички заинтересовани лица, че на 02.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Красимира Проданова Матова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-241/02.08.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Аврен, общ.Аврен, обл.Варна, представляващ УПИ №IV-714 в кв.102 с площ от 2595 кв.м. по плана на село Аврен, одобрен със Заповед №73/23.02.1989 г. за улична и дворищна регулация, при граници и съседи: УПИ №X-719, УПИ №V-715, УПИ №VI-710, УПИ №VII-792 и път, съгласно Скица №436/08.06.2017 г., издадена от Община Аврен, идентичен с ПИ с Пл.№714, попадащ извън строителните граници на населеното място по предходен план на селото, одобрен със Заповед №2871/09.05.1967 г. на Председателя на Окръжен народен съвет – Варна, съгласно Удостоверение №ГП-317/07.06.2017 г., издадено от Община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -07 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-240/1/
                 02.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 31.07.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Милена Иванова Михайлова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-240/31.07.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Здравец, общ.Аврен, обл.Варна, представляващ 450 кв.м. идеални части от УПИ №XV-299, целия с площ от 1840 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №386/27.06.1990 г. за дворищна и улична регулация, при граници и съседи“ УПИ №XI-302, УПИ №XII-301, УПИ №XIV-300, УПИ №XVI-298 и път, съгласно Скица №117/28.07.2017 г., издадена от Община Аврен, идентичен с УПИ №V-147 в кв.34 по стар плана на селото, съгласно Удостоверение №ГП-427/25.07.2017 г., издадено от Община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -03 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-239/ 1/
                02.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 31.07.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Пенчев Георгиев и Велка Пенчева Кремакова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-239/31.07.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Червенци, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ УПИ №VII-31 в кв.2 с площ от 1230 кв.м. по плана на село Червенци, одобрен със Заповед №258/15.12.1995 г., при граници и съседи: УПИ №VIII-31, УПИ №VI-33, ПИ №32 и път, съгласно Скица №254/08.06.2017 г., издадена от Община Вълчи дол, идентичен с УПИ №VIII-31 в кв.2 по стария план на селото, съгласно Удостоверение №РД 08-01-910/19.07.2017 г., издадено от Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -03 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-238/1/
               02.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Адем акиф Шериф, наследниците на Фатме Мехмед Шериф – Адем Юнал Адем, Айлин Юнал Адем и  всички заинтересовани лица, че на 31.07.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тезджан Юмер Акиф - Заявление с вх.№ОП-17-9400-238/31.07.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Доброплодно, общ.Ветрино, обл.Варна, представляващ УПИ №I-284 в кв.23 с площ от 1170 кв.м по регулационния план на селото, одобрен със Заповед №3225/01.08.1969 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №II-283, УПИ №XI-278 и УПИ №X-279, съгласно Скица №171/04.07.2017 г., издадена от Община Ветрино, идентичен с УПИ №I-103 в кв.140 от отменения план на селото, съгласно Удостоверение №106/14.07.2017 г., издадено от Община Ветрино, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 46 кв.м., гараж със застроена площ от 21 кв.м., второстепенна постройка със застроена площ от 45 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -02 АВГУСТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-237/1/
01.08.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се “Джи енд си холидей Вилас“ ЕООД и всички заинтересовани лица, че на 28.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Ташев Иванов чрез пълномощник Виолета Асенова Мишкова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-237/28.07.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ УПИ V-122 с площ 1170 кв.м. в кв.35 по плана на с.Добрина, община Провадия, одобрен със Заповед № 385/16.09.1992г., ведно с изградените в имота жилищна сграда със застроена площ 52 кв.м., лятна кухня със застроена площ 15 кв.м., гараж със застроена площ 32 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ 64 кв.м., описан в Скица № 244/10.05.2017г., издадена от Отдел „УТЕОС“ при община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -31 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-236/1/
31.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Надежда Миланова Неделчева, Арсенка Борисова Златева, Катя Миланова Тошева, Борис Миланов Борисов, Иван Господинов Господинов, Горана Костова Николова, Радка Костова Николова, Анка Христова Михалева, Христина Маринова Костова, Божидар Маринов Костов, Красимира Христова Костова, Стоян Христов Костов, Радка Стоянова Цанкова, Миглена Миланова Велинова, Стоян Миланов Стоянов, Милан Андонов Андонов, Радка Василева Йонкова, Марияна Василева Недялкова и всички заинтересовани лица, че на 26.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ангел Василев Василев чрез адвокат Злати Златев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-236/26.07.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ УПИ V-59 с площ 1020 кв.м. в кв.13 по плана на с.Цонево, община Дългопол, одобрен със Заповед № 3486/11.09.1962г., ведно с изградените в имота жилищна сграда със застроена площ 45 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ 30 кв.м., описан в Скица № 3/03.01.2017г., презаверена на 06.07.2017г., издадена от Отдел „УТОС“ при община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -31 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-235/1/
31.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 26.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кабил Ахмед Абил чрез Станислав Станев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-235/26.07.2017г. за следния недвижим имот, представляващ дворно място с площ 1440 кв.м., включени в УПИ Х-276 в кв.19 по плана на с.Цонево, община Дългопол, одобрен със Заповед № 3486/11.09.1962г., ведно с изградените в имота жилищна сграда със застроена площ 76 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ 50 кв.м., описан в Скица № 100/29.05.2017г., издадена от Отдел „УТОС“ при община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -31 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-234/1/
31.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Албин Мартинов Чолаков, Афизе Юнуз Мустафа, Мартин Албинов Чолаков и всички заинтересовани лица, че на 26.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Садет Юнуз Рашид чрез Станислав Станев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-234/26.07.2017г. за следните недвижими имоти, описани в Скица № 282/23.11.2016г., презаверена на 06.07.2017г., издадена от Отдел „УТОС“ при община Дългопол:
 - поземлен имот ХІІІ-205 с площ 500 кв.м., кв.10 по плана на с.Лопушна, община Дългопол, област Варна, одобрен със Заповед № 2010/16.12.1987г., при граници: улица, ПИ ХІV-205, ПИ ХІІ-206 и ПИ ХХІ, ведно с изградените в имота: жилищна сграда със застроена площ 61,18 кв.м. и лятна кухня със застроена площ 31,38 кв.м.;
 - поземлен имот ХІV-205 с площ 475 кв.м., кв.10 по плана на с.Лопушна, община Дългопол, област Варна, одобрен със Заповед № 2010/16.12.1987г., при граници: улица, ПИ ХV-204, ПИ ХІІІ-205 и ПИ ХХІ, ведно с изградените в имота: жилищна сграда със застроена площ 73,95 кв.м., лятна кухня със застроена площ 14,55 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ 43,11 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -31 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-233/1/
31.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Неделчо Иванов Лефтеров, Станка Иванова Кръстева и всички заинтересовани лица, че на 26.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодор Иванов Иванов и Велико Иванов Лефтеров, и двамата чрез адвокат Злати Златев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-233/26.07.2017г. за недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 00789.201.426 с площ 910 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-73/22.12.2004г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър София, находящ се в област Варна, община Дългопол, с.Аспарухово, ул.“Никола Христов“ № 10, начин на трайно ползване – ниско застрояване, ведно с изградените в имота: жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор № 00789.201.426.1 със застроена площ 86 кв.м., жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор № 00789.201.426.2 със застроена площ 52 кв.м. и селскостопанска сграда с идентификатор № 00789.201.426.3 със застроена площ 33 кв.м., съгласно Скица на поземлен имот № 15-119970/15.03.2016г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -31 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-2600-5/1/
26.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 21.07.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на енорийски свещенник Станислав Георгиев Друмев, Председател на Църковно настоятелство при Храм „Света Богородица“ – с.Кракра - Заявление с вх.№ОП-17-2600-5/21.07.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Кракра, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 894 кв.м. с идентификатор 39373.501.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-4/05.06.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 91,  квартал: 20, парцел: V, при съседи. следните поземлени имоти с идентификатори: 39373.501.59 и 39373.501.42, съгласно Скица №15-314181/04.07.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна, заедно с построената в имота култова, религиозна сграда с площ от 40 кв.м., брой етажи:1 с идентификатор 39373.501.60.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-4/05.06.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, съгласно Скица на сграда №15-314184/04.07.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -31 ЮЛИ 2017 г.

№ РД-17-7706-227/2/
26.07.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Стефка Георгиева Мутафчиева и Галабена Тошкова Мутафчиева, че е издадена Заповед по чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост №РД-17-7706-227/28.06.2017 г. за изземване на недвижим имот, находящ се гр.Варна, ул.“Стефан Стамболов“ №24, вх“А“, ет.1, представляващ жилище – ап.2, подробно описан в Акт за държавна собственост №7793/18.04.2011 г. В гореописаната заповед е определен срок за доброволно изпълнение – 11.08.2017 г. и срок за принудително изпълнение – 18.08.2017 г., като при наличие на обстоятелства, възпрепятстващи изземването, същото да бъде осъществено на 21.08.2017 г.
Заповед №РД-17-7706-227/28.06.2017 г.  подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд – Варна.
Заповедта е изпратена за получаване до Стефка Георгиева Мутафчиева и Галабена Тошкова Мутафчиева  на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същата е върната като непотърсена, видно от известия за доставяне № ИД PS 9000 02HN2B  9 и №ИД PS 9000 02HN1U R.
Стефка Георгиева Мутафчиева и Галабена Тошкова Мутафчиева могат да получат Заповед с наш изх. №РД-17-7706-227/28.06.2017 г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -31 ЮЛИ 2017 г.

№ РД-17-7706-226/1/
28.07.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Елена Миткова Димитрова и Пламен Любомиров Димитров , че е издадена Заповед по чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост №РД-17-7706-226/28.06.2017 г. за изземване на недвижим имот, находящ се гр.Варна, ж.к.“Чайка“ 156, ет.2, част от жилищен имот, представляващ поземлен имот с площ от 864 кв.м. с идентификатор 10135.2562.28 и двуетажна жилищна сграда с идентификатор 10135.2562.28.1, състояща се от: изба, първи етаж – две стаи, санитарен възел, стълбище, тераса, втори етаж – стая, тераса и стълбище.
Заповед №РД-17-7706-226/28.06.2017 г.  подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд – Варна.
Заповедта е изпратена за получаване до Елена Миткова Димитрова и Пламен Любомиров Димитров  на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същата е върната като непотърсена, видно от известия за доставяне № ИД PS 9000 02HN27  5 и №ИД PS 9000 02HN29 7.
Елена Миткова Димитрова и Пламен Любомиров Димитров могат да получат Заповед с наш изх. №РД-17-7706-226/28.06.2017 г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -31 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-232/1/
27.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 25.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ивайло Светлозаров Михалев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-232/25.07.2017г. за недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 35376.10.8 с площ 146 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-62/08.07.2016г. на изпълнителен директор на агенция по геодезия, картография и кадастър София, находящ се в област Варна, община Суворово, с.Калиманци, местност „Край село“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, номер по предходен план: 010008, при съседи: ПИ 35376.10.7; ПИ 35376.10.143; ПИ 35376.10.9; ПИ 35376.10.93; ПИ 35376.10.52, съгласно Скица на поземлен имот № 15-342878/19.07.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -31 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-231/1/
27.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Кадир Исуф Али, Али Юсуф Юсуф, Анифе Исуф Мехмед и всички заинтересовани лица, че на 25.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Саня Йосифова Христова чрез адвокат Боян Великов - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-231/25.07.2017г. за недвижим имот, представляващ жилищна сграда на два етажа със застроена площ 81,56 кв.м., изградена в общинско дворно място, съгласно АОС № 1860/12.09.2016г., съставляващо УПИ VІІІ с площ 760 кв.м., кв.74, по плана на с.Цонево, община Дългопол, одобрен със заповеди № 3486/11.09.1962г. и № 1568/15.04.1962г., при граници: улица, УПИ ІХ, УПИ ХІ и УПИ VІІ, съгласно Скица № 210/23.08.2016г., презаверена на 28.06.2017г., издадена от Отдел „Устройство на територията и общинска собственост“ при община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -31 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-230/1/
26.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 21.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Ненчев Петров - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-230/21.07.2017г. за недвижим имот, съставляващ УПИ І-236 с площ 3 280 кв.м., кв.40, по плана на с.Шипско, община Вълчи дол, одобрен със заповед № 65/10.03.1993г., при граници: от две страни улици, река и УПИ ІІ-237, ведно с изградената в имота жилищна сграда със застроена площ 60 кв.м., съгласно Скица № 300/18.07.2017г., издадена от Дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собственост“ при община Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -25 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-229/1/
24.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Тодорка Димитрова Христова и всички заинтересовани лица, че на 20.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Виолета Александрова Желязкова, чрез Румяна Чавдарова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-229/20.07.2017г. за недвижим имот, представляващ ? идеална част от дворно място, цялото с площ 1510 кв.м., съставляващо УПИ V-414 в кв.51, по действащия регулационен план на с.Неофит Рилски, община Ветрино, одобрен със заповед № 3223/01.08.1969г., при граници: от две страни улици, УПИ VІ-415 и УПИ ІV-412, ведно с ? идеална част от изградените в имота жилищна сграда със застроена площ 20 кв.м. с прилежащо мазе с площ 9 кв.м., второстепенна постройка с площ 14 кв.м. и второстепенна постройка с площ 12 кв.м., съгласно Скица № 172/04.07.2017г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ при община Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -24 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-228/1/
20.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Сечкин Халил Мехмед, Семра Халил Мехмед, Севда Юлиянова Иванова, Шюкри Мехмед Мустафа  и всички заинтересовани лица, че на 18.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Милан Ивайлов Атанасов, чрез адвокат Стефка Пейчева - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-228/18.07.2017г. за недвижим имот, представляващ гараж с масивна конструкция със застроена площ 18,00 кв.м., построен в УПИ ХVІІ-1068 в кв.27, по плана на гр.Провадия, при граници и съседи: улица, УПИ ХVІІІ-1067, гараж и жилищна сграда, съгласно Скица № 165/30.03.2017г., издадена от Отдел „УТЕОС“ при община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД -21 ЮЛИ 2017 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-17-8500-21/20.07.2017г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към писмо с вх. № РД-17-5300-13(2)/10.07.2017г. от главния директор на Държавно предприятие (ДП) „Транспортно строителство и възстановяване“ („ТСВ“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. Б, ет. 4, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.27 (апартамент № 27), а именно: 1. Акт за частна държавна собственост № 9098/30.06.2016г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна във вх. рег. № 16093/08.07.2016г., акт № 140, том XLII, дело 8943; 2. Схема № 15-94296-06.03.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Варна; 3. Заповед № ПД-128/04.05.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 4. Решение № РТ-24/04.05.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 5. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. Б, ет. 4, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.27 (апартамент № 27); 6. Обявления във вестници Сега (от 09.05.2017г.) и Телеграф (от 09.05.2017г.); 7. Заявление с вх. № 1740/07.06.2017г. за участие в търг с тайно наддаване за закупуване на недвижим имот с приложени документи за участие в търг; 8. Протокол от 15.06.2017г. за проведен търг, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 9. Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305010856/05.07.2017г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна; 10. Протокол за определяне на дължимите суми от 17.07.2017г.,     
УСТАНОВИХ:
С Решение № РТ-24/04.05.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100 вх. Б, ет. 4, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.27 (апартамент № 27), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 104,86 кв.м., състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня - тоалет, баня - тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; находящ се на четвърти етаж в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552; ведно с изба № 27 с площ 10,34 кв.м.; ведно с 2,6310 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.2.26, под обекта: 72709.515.552.2.24, над обекта: 72709.515.552.2.30, описан в акт за частна държавна собственост № 9098/30.06.2016г. Имотът е с предоставени права за управление на ДП „ТСВ“.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 15.06.2017г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен в решение № РТ-24/04.05.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Николай Найденов Атанасов (заявление с вх. № 1740/07.06.2017г.). Протоколът е утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
С писмо изх. № 1510/06.07.2017г. (регистрирано в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № РД-17-5300-13(2)/10.07.2017г.) главният директор на ДП „ТСВ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ АТАНАСОВ ЕГН , лична карта № , издадена на г. от МВР , с адрес по лична карта: област , община , село , за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100 вх. Б, ет. 4 (четири), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.27 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две, точка, две, точка, две, седем) (апартамент № 27 (двадесет и седем), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 104,86 кв.м. (сто и четири цяло осемдесет и шест стотни квадратни метра), състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня - тоалет, баня - тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); находящ се на четвърти етаж в сграда № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две); ведно с изба № 27 (двадесет и седем),  с площ 10,34 кв.м. (десет цяло тридесет и четири стотни квадратни метра); ведно с 2,6310 % (две цяло шест десети три стотни и една хилядна процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.2.26, под обекта: 72709.515.552.2.24, над обекта: 72709.515.552.2.30, описан в акт за частна държавна собственост № 9098/30.06.2016г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна във вх. рег. № 16093/08.07.2016г., акт № 140, том XLII, дело 8943.
2. НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ АТАНАСОВ следва да внесе следните суми:
2.1. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД - София, клон Запад сумата в размер на 31 980,00 лв. (тридесет и една хиляди деветстотин и осемдесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 39 960,00 лв. (тридесет и девет хиляди деветстотин и шестдесет лева) (без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 7 980 лв. (седем хиляди деветстотин и осемдесет лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 7 980 лв. (седем хиляди деветстотин и осемдесет лева) е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД с вносна бележка от 05.06.2017г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305010856/05.07.2017г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна стойността на имота е в размер на 8 473,10 лв. (осем хиляди четиристотин седемдесет и три лева и десет стотинки).
2.2. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 799,20 лв. (седемстотин деветдесет и девет лева и двадесет стотинки) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.3. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 159,84 лв. (сто петдесет и девет лева осемдесет и четири стотинки)  да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.4. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,6% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет–Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна) в размер на 1038,96 лв. (хиляда тридесет и осем лева деветдесет и шест стотинки) да се внесат в приход на дирекция „Местни данъци” при община Варна по IBAN BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ“ АД клон гр. Варна.
2.5. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и писмо с изх. № 1510/06.07.2017г. от главния директор на ДП „ТСВ“ не се дължи.
Сумите по т. 2 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Николай Найденов Атанасов.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Николай Найденов Атанасов (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 9098/30.06.2016г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, ДП „ТСВ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1271, ул. „Кирил Благоев“ № 14 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.

СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
 с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Главен счетоводител
на Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД -21 ЮЛИ 2017 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-17-8500-22/20.07.2017г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към писмо с вх. № РД-17-5300-13(3)/10.07.2017г. от главния директор на Държавно предприятие (ДП) „Транспортно строителство и възстановяване“ („ТСВ“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. Б, ет. 1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.18 (апартамент № 18), а именно: 1. Акт за частна държавна собственост № 9093/30.06.2016г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна във вх. рег. № 16098/08.07.2016г., акт № 134, том XLII, дело 8937; 2. Схема № 15-94295-06.03.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Варна; 3. Заповед № ПД-127/04.05.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 4. Решение № РТ-23/04.05.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 5. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. Б, ет. 1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.18 (апартамент № 18); 6. Обявления във вестници Сега (от 09.05.2017г.) и Телеграф (от 09.05.2017г.); 7. Заявление с вх. № 1741/07.06.2017г. за участие в търг с тайно наддаване за закупуване на недвижим имот с приложени документи за участие в търг; 8. Протокол от 15.06.2017г. за проведен търг, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 9. Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305010858/05.07.2017г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна; 10. Протокол за определяне на дължимите суми от 17.07.2017г.,     
УСТАНОВИХ:
С Решение № РТ-23/04.05.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100 вх. Б, ет. 1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.18 (апартамент № 18), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 104,86 кв.м., състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня - тоалет, баня - тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; находящ се на първи етаж в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552; ведно с изба № 17 с площ 6,38 кв.м.; ведно с 2,3970 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.2.17, под обекта: няма, над обекта: 72709.515.552.2.21, описан в акт за частна държавна собственост № 9093/30.06.2016г. Имотът е с предоставени права за управление на ДП „ТСВ“.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 15.06.2017г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен в решение № РТ-23/04.05.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Деян Веселинов Стойков (заявление с вх. № 1741/07.06.2017г.). Протоколът е утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
С писмо изх. № 1511/06.07.2017г. (регистрирано в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № РД-17-5300-13(3)/10.07.2017г.) главният директор на ДП „ТСВ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ДЕЯН ВЕСЕЛИНОВ СТОЙКОВ ЕГН , лична карта № , издадена на г. от МВР , с адрес по лична карта: област , община , село , за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100 вх. Б, ет. 1 (едно), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.18 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две, точка, две, точка, едно, осем) (апартамент № 18 (осемнадесет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 104,86 кв.м. (сто и четири цяло осемдесет и шест стотни квадратни метра), състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня - тоалет, баня - тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); находящ се на първи етаж в сграда № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две); ведно с изба № 17 (седемнадесет) с площ 6,38 кв.м. (шест цяло тридесет и осем стотни квадратни метра); ведно с 2,3970 % (две цяло три десети девет стотни и седем хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.2.17, под обекта: няма, над обекта: 72709.515.552.2.21, описан в акт за частна държавна собственост № 9093/30.06.2016г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна във вх. рег. № 16098/08.07.2016г., акт № 134, том XLII, дело 8937
2. ДЕЯН ВЕСЕЛИНОВ СТОЙКОВ следва да внесе следните суми:
2.1. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД - София, клон Запад сумата в размер на 31 130,00 лв. (тридесет и една хиляди сто и тридесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 38 900,00 лв. (тридесет и осем хиляди и деветстотин лева) (без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 7 770 лв. (седем хиляди седемстотин и седемдесет лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 7 770 лв. (седем хиляди седемстотин и седемдесет лева) е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД с вносна бележка от 05.06.2017г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305010858/05.07.2017г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна стойността на имота е в размер на 7 695,80 лв. (седем хиляди шестстотин деветдесет и пет лева и осемдесет стотинки).
2.2. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 778,00 лв. (седемстотин седемдесет и осем лева) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.3. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 155,60 лв. (сто петдесет и пет лева и шестдесет стотинки)  да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.4. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,6% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет–Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна) в размер на 1011,40 лв. (хиляда и единадесет лева и четиридесет стотинки) да се внесат в приход на дирекция „Местни данъци” при община Варна по IBAN BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ“ АД клон гр. Варна.
2.5. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и писмо с изх. № 1511/06.07.2017г. от главния директор на ДП „ТСВ“ не се дължи.
Сумите по т. 2 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Деян Веселинов Стойков.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Деян Веселинов Стойков (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 9093/30.06.2016г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, ДП „ТСВ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1271, ул. „Кирил Благоев“ № 14 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Главен счетоводител
на Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -21 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-227/1/
21.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 17.07.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Деница Николаева Петрова, Костадинка Дачева Димитрова, Нилияна Василева Петрова, Павел Димитров Петров, Пламен Василев Петров, Илина Николаева Петрова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-227/17.07.2017г. за недвижими имоти, находящи се в с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна, представляващи:
1. Дворно място с площ 1100 кв.м., съставляващо УПИ VII-219, кв.29 , при граници на имота: улица, УПИ VIII-220, УПИ IX-220, УПИ II-221, УПИ III-222, УПИ VI-219, съгласно скица №544/25.05.2017г., издадена от Дирекция „СА“, отдел „УТЕОС“ при Община Провадия.  ;
2. Дворно място с площ 1800 кв.м., съставляващо УПИ VI-219, кв.29, ведно с построените в това дворно място жилищна сграда и стопански постройки, при граници на имота: улица, улица, УПИ VII-219, УПИ V-223, съгласно скица №544/25.05.2017г., издадена от Дирекция „СА“, отдел „УТЕОС“ при Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -20 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-226/1/
20.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Николай Цанев Цанев, Милен Цанев Цанев, Веселин Стойчев Цанев и всички заинтересовани лица, че на 17.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стойчо Цанев Цанев - Заявление с вх.№ОП-17-9400-226/17.07.2017г. за недвижими имоти, находящ се в гр. Варна, ул. Княз Ал. Батенберг  №42“:
1. 235 кв.м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.779, целият с площ 449 кв.м., съгласно скица №15-101191/08.03.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна, при съседи: ПИ 10135.1507.778, ПИ 10135.1507.781, ПИ 10135.1507.782, ПИ 10135.1507.780, ПИ 10135.1507.768, ПИ 10135.1507.777;
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.779.1.1 без посочена площ, представляващ жилище на първи етаж в сграда №1 със застроена площ 112 кв.м., при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 10135.1507.779.1.2, съгласно схема №15-101187/08.03.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна;
3. ?  кв.м. ид. части от сграда с идентификатор 10135.1507.779.3, цялата със застроена площ 58 кв.м., съгласно скица №15-285107/19.06.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна и предназначение: друг вид сграда за обитаване. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.779.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 ЮЛИ 2017 г.

№ОП-17-9400-223(1)/18.07.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Лиляна Йорданова Тютешева-Николова, Никола Панайотов Николов и всички заинтересовани лица, че на 11.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марийка Иванова Домусчиева чрез пълномощник Елена Веселинова Добрева по заявление с вх.№ОП-17-9400-223/11.07.2017г. за недвижим имот, представляващ триетажна сграда с идентификатор 52115.501.34.1 със застроена площ 115 кв.м. с предназначение: „Друг вид сграда за обитаване“, разположена в поземлен имот с идентификатор 52115.501.34 (идентичен с УПИ XVII-18 в кв.3, съгласно удостоверение) по плана на с.Ново Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, одобрен със Заповед №300-5-10/09.02.2004г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, при граници и съседи на ПИ 52115.501.34: ПИ 52115.501.35, ПИ 52115.501.228, ПИ 52115.501.33, ПИ 52115.501.25 и ПИ 52115.300.20, съгласно скица №15-321728/07.07.2017г., издадена от дирекция „УТТТОС“ при Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 ЮЛИ 2017 г.

№ОП-17-9400-222 (1)/18.07.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Борис Борисов Грозев и всички заинтересовани лица, че на 11.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гинка Стоянова Точева чрез пълномощник Елена Веселинова Добрева по заявление с вх.№ОП-17-9400-222/11.07.2017г. за недвижим имот, представляващ УПИ I-120 с площ 785 кв.м. в кв.10 по плана на с.Юнец, община Долни чифлик, област Варна, одобрен със Заповед №439/24.03.1987г., при граници и съседи на имота: УПИ II-119, УПИ XII-78, УПИ XIII-120 и от две страни улици, съгласно скица №195/25.05.2017г., издадена от дирекция „УТТТОС“ при Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 ЮЛИ 2017 г.

№ОП-17-9400-221(1)/18.07.017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Борис Борисов Грозев и всички заинтересовани лица, че на 11.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гинка Стоянова Точева чрез пълномощник Елена Веселинова Добрева по заявление с вх.№ОП-17-9400-221/11.07.2017г. за недвижим имот, представляващ УПИ XIII-120 с площ 520 кв.м. в кв.10 по плана на с.Юнец, община Долни чифлик, област Варна, одобрен със Заповед №439/24.03.1987г., при граници и съседи на имота: УПИ I-120, УПИ XII-78 и от две страни улици, съгласно скица №194/25.05.2017г., издадена от дирекция „УТТТОС“ при Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 18 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-218/1/
17.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Злати Тодоров Люцканов и всички заинтересовани лица, че на 11.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Каля Петкова Соколова чрез Виктория Димитрова Вълчева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-218/11.07.2017г. за следните недвижими имоти:
1. Имот №015029, представляващ нива цялата с площ 4300 кв.м., находящ се в гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, местност „Кусора“, при граници и съседи: имот №015009 – нива, имот №015010 – нива, имот №015030 – нива, имот №015035 – полски път, имот №015028 – нива, имот №015007 – нива и имот №015008 – нива, съгласно скица №К06886/02.06.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол;
2.  3200 кв.м. ид. части от  имот №014045, представляващ нива цялата с площ 9800 кв.м., находящ се в с. Красимир, общ. Дългопол, обл. Варна, местност „Пещерата“, при граници и съседи: имот №014044 – нива, имот №014035 – полски път, имот №014046 – нива, имот №014035 – полски път, съгласно скица №К00190/02.06.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол;
3. 3000 кв.м. ид. части от имот №020003, представляващ нива цялата с площ 29994 кв.м., находящ се в с. Сава, общ. Дългопол, обл. Варна, местност „Лонгоза“, при граници и съседи: имот №020004 – нива, имот №000024 – полски път, имот №020002 – нива, имот №000029 – полски път, съгласно скица №К00171/02.06.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 18 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-220/1/
17.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Злати Тодоров Люцканов и всички заинтересовани лица, че на 11.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Славчо Куртев Славов чрез Виктория Димитрова Вълчева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-220/11.07.2017г. за следните недвижими имоти:
1. Имот №005010, представляващ нива с площ 700 кв.м., находящ се в гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, местност „Балар сърта“, при граници и съседи: имот №005011 – нива, имот №005009 – нива, имот №005046 – полски път и имот №005059 – полски път, съгласно скица №К06847/26.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол;
2. 5000 кв.м. ид. части от имот №055001, представляващ нива цялата с площ 19001 кв.м., находящ се в с. Рояк, общ. Дългопол, обл. Варна, местност „Васовата“, при граници и съседи: имот №000139 – полски път, имот №055002 – нива, имот №055008 – нива, имот №055034 – нива, съгласно скица №К00152/19.06.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол;
3. 6000 кв.м. ид. части от имот №020003, представляващ нива цялата с площ 29994 кв.м., находящ се в с. Сава, общ. Дългопол, обл. Варна, местност „Лонгоза“, при граници и съседи: имот №020004 – нива, имот №000024 – полски път, имот №020002 – нива, имот №000029 – полски път, съгласно скица №К00182/19.09.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 18 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-219/1/
17.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Злати Тодоров Люцканов и всички заинтересовани лица, че на 11.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Живко Калчев Златев чрез Виктория Димитрова Вълчева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-219/11.07.2017г. за недвижим имот, представляващ нива, съставляваща имот №004079 с площ 2000 кв.м., находящ се в гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, местност „Чиплака“, при граници и съседи: имот №004080 – нива, имот №004084 – нива, имот №004078 – нива, имот №004106 – полски път, съгласно скица №К06613/09.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 18 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-217/1/
17.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Злати Тодоров Люцканов и всички заинтересовани лица, че на 11.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Миленка Петкова Вълчева чрез Виктория Димитрова Вълчева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-217/11.07.2017г. за следните недвижими имоти:
1. 4500 кв.м. ид. части от имот №055001, представляващ нива цялата с площ 19001 кв.м., находящ се в с. Рояк, общ. Дългопол, обл. Варна, местност „Васовата“, при граници и съседи: имот №000139 – полски път, имот №055002 – нива, имот №055008 – нива, имот №055034 – нива, съгласно скица №К00055/28.09.2016г., презаверена на 18.04.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол;
2. 6000 кв.м. ид. части от имот №020003, представляващ нива цялата с площ 29994 кв.м., находящ се в с. Сава, общ. Дългопол, обл. Варна, местност „Лонгоза“, при граници и съседи: имот №020004 – нива, имот №000024 – полски път, имот №020002 – нива, имот №000029 – полски път, съгласно скица №К00070/28.09.2016г., презаверена на 18.04.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-225/1/
14.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Тонка Димитрова Колева, Милка Димитрова Димитрова и всички заинтересовани лица, че на 13.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Миглена Димитрова Пенчева, Йордан Димитров Манавски и Димитър Тодоров Панков чрез адвокат Кремена Катева - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-225/13.07.2017г. за недвижим имот, представляващ 1/8 идеална част от жилищна сграда с идентификатор № 10135.3515.292.1 със застроена площ 60 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3515.292, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, находящ се в гр.Варна, п.к.9000, ул.“Младежка“ № 16, съгласно Скица на сграда № 15-51555/08.02.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-224/1/
14.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Айше Ахмед Юсуф, Наджи Мехмед Шефкед, Фатме Мехмед Таир, Ремзие Шефкет Али, Зенжия Шевкедова Юсуфова, Кадир Шефкет Юсуф, Айше Шевкет Юмер, Ана Йосифова Хаджиева, Хюсеин Юсуфов Мехмедов, Исмаил Юсуфов Мехмедов, Фатме Исуфова Мехмедова и всички заинтересовани лица, че на 11.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мерамил Мутлу чрез адвокат Гергана Аврамова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-224/11.07.2017г. за следните недвижими имоти:
- Затревена нива с площ 7,537 дка, категория девета и четвърта, местност „Казлар дере“, съставляваща поземлен имот № 111014 в землището на с.Партизани, община Дългопол, ЕКАТТЕ 55470, при граници: имоти №№ 111013, 111011, 111012, 000854, 111015, съгласно Скица № К00082/07.10.2016г., презаверена на 25.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие  - Дългопол;
- Лозе с площ 8,190 дка, категория четвърта, местност „Над мелницата“, съставляващо поземлен имот № 056006 в землището на сПартизани, община Дългопол, ЕКАТТЕ 55470, при граници: имоти №№ 000491, 056007, 000487, 056005, съгласно скица № К00081/07.10.2016г., презаверена на 25.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол;
- Нива с площ 2,473 дка, категория четвърта, местност „Кабакчиевата чешма“, съставляваща поземлен имот № 054001 в землището на с.Партизани, община Дългопол, ЕКАТТЕ 55470, при граници: имоти №№ 000502, 054002, 054003, 000650, съгласно скица № К00080/07.10.2016г., презаверена на 25.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол;
- Друга изоставена нива с площ 5,460 дка, категория пета, местност „Гюней“, съставляваща поземлен имот № 021012 в землището на с.Партизани, община Дългопол, ЕКАТТЕ 55470, при граници: имоти №№ 000404, 021013, 000406, 021011, съгласно скица № К00079/07.10.2016г., презаверена на 25.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол;
- Нива с площ 3,460 дка, категория пета, местност „Ески ачма“, съставляваща поземлен имот № 019011 в землището на с.Партизани, община Дългопол, ЕКАТТЕ 55470, при граници: имоти №№ 019012, 000169, 019010, 000174, 000182, съгласно скица № К00078/07.10.2016г., презаверена на 25.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-216/1/
12.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Венко Димитров Радков, Димитър Николов Радков, Йорданка Николова Нейкова, Христо Радев Маринов, Миглена Венкова Радкова, Златин Венков Радков и всички заинтересовани лица, че на 07.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йорданка Радева Маринова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-216/07.07.2017г. за недвижим имот, представляващ лозе с площ 2 235 дка, категория – трета, местност „Лозята“, съставляващо поземлен имот № 032044 в землището на с.Генерал Колево с ЕКАТТЕ 14670, община Вълчи дол, при граници: имоти №№ 032035, 032032, 032031, 016066, 032045, 032047, 032046, съгласно Скица № К00163/29.07.2016г., издадена от Общинска служба по земеделие Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-214/1/
11.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Тодор Пенев Тодоров и всички заинтересовани лица, че на 06.07.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атанас Пенев Тодоров - Заявление с вх.№ОП-17-9400-214/06.07.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Гроздьово, общ.Долни Чифлик, обл.Варна, представляващ 1/6 ид.част от УПИ №I-459 в кв.8 с площ от 950 кв.м. по кадастралния и  дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №3360/10.05.1973 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №II-459 и УПИ №X-460, съгласно Скица №162/05.05.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни Чифлик, идентичен с УПИ №I-67 в кв.20 по предходен кадастрален и регулационен план на село Гроздьово, одобрен със Заповед №465/12.11.1967 г., съгласно Удостоверение №У-142/04.07.2017 г., издадено от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни Чифлик, заедно с 1/6 ид. част от построените в имота жилищна сграда и второстепенна постройка.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-215/1/
12.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Иванчо Димов Иванов, Татяна Димова Иванова, Иванчо Петков Недев, Валентина Георгиева Златева, Звезделина Георгиева Любенова, „К-ЕИ-Г“ АД и всички заинтересовани лица, че на 07.07.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Диян Ненчев Неделчев - Заявление с вх.№ОП-17-9400-215/07.07.2017 г. за недвижимии имоти,  находящи се в с.Манастир, общ.Провадия, обл.Варна, представляващи: нива №017120, седма категория с площ от 2640 кв.м., м.“Кювлюка“, при граници и съседи: нива №017094, нива №017095, нива №017119, полски път №017140 и нива №017121, съгласно Скица №К01831/09.05.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните; нива №024003, четвърта категория с площ от 7625 кв.м., м.“Домуз орман“ , при граници и съседи: нива №024001, полски път №024006, нива №024004 и вътрешна река №000318, съгласно Скица №К01830/09.05.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните; нива №026010, пета категория с площ от 5000 кв.м., м.“Музгата“, при граници и съседи: нива №026009, полски път №024049, нива №026011, нива №026012 и нива №026007, съгласно Скица №К01829/09.05.2017 г., издадена от Общинска служба по змеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните; нива №042058, пета категория с площ от 10001 кв.м., м.“Делже керез“, про граници и съседи: нива №042057, полски път №042032, нива №042059, нива №042073 и нива №042037, съгласно Скица №К01827/09.05.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните; нива №038065 с площ от 6898 кв.м., от които 3304 кв.м. - четвърта категория и 3593 кв.м. – трета категория, м.“Чеир бою“, при граници и съседи: нива №038064, нива №038088, нива №038087, извор – каптиран №000411, нива №038066 и полски път №200003, съгласно Скица №К01828/09.05.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните; нива №016072 с площ от 11000 кв.м., от които 2102 кв.м. – шеста категория и 8898 кв.м. – трета категория, м.“Кайряка“, при граници и съседи: нива №016071, нива №016078, нива №016036, нива №016073 и полски път №016010, съгласно Скица №К01821/26.04.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

КЛАСИРАНЕ - 11 ЮЛИ 2017 г.

КЛАСИРАНЕ
за длъжност „старши eксперт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-17-7706-211/13.06.2017г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 10.07.2017г. от 9.30 ч. за практически изпит – решаване на тест и проведено интервю на 10.07.2017г. от 13.30ч.

 1. НЕВЕНА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА – 40.0
 2. СЛАВКА ИВАНОВА ДРАЖЕВА – 37.7
 3. СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА КАЛЧЕВА – 32.7

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
СИЛВИЯ СТОИЛОВА
и.д.главен секретар, съгласно заповед за вътрешно  съвместителство № РД-17-7706-169/15.05.2017г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ЮЛИ 2017 г.

№ОП-17-9400-211 (1)/10.07.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 05.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Абибя Салиева Хамзова по заявление с вх.№ОП-17-9400-211/05.07.2017г. за недвижим имот, представляващ дворно място с площ от 1120 кв.м., съставляващо УПИ XI-257 в кв.37 по плана на с.Гроздьово, община Долни чифлик, област Варна, одобрен със Заповед №3360/10.05.1973г., при граници и съседи на имота: УПИ XII-258, УПИ X-256 и от две страни улици, съгласно скица №225/19.06.2017г., издадена от дирекция „УТТТОС“ при Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

СПИСЪК - 10 ЮЛИ 2017 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите до интервю кандидати за длъжност „старши eксперт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-17-7706-211/13.06.2017г. на Областния управител на област с административен център Варна на, състоял се на 10.07.2017г. от 9.30 ч. за практически изпит – решаване на тест
1.         СЛАВКА ИВАНОВА ДРАЖЕВА – 26 верни отговора – оценка 4,3
2.         НЕВЕНА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА – 27 верни отговора – оценка 4,5
3.         СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА КАЛЧЕВА – 26 верни отговора – оценка 4,3
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 13.30ч. на 10.07.2017г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СИЛВИЯ СТОИЛОВА
         И.д.главен секретар, съгласно заповед за вътрешно  съвместителство № РД-17-7706-169/15.05.2017г.

СПИСЪК - 10 ЮЛИ 2017 г.

С П И С Ъ К
на недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „старши eксперт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-17-7706-211/13.06.2017г. на Областния управител на област с административен център Варна на, състоял се на 10.07.2017г. от 9.30 ч. за практически изпит – решаване на тест

1.        ДАРКО ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ – 21 верни отговора, оценка - 3,5

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СИЛВИЯ СТОИЛОВА
         И.д.главен секретар, съгласно заповед за вътрешно  съвместителство № РД-17-7706-169/15.05.2017г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-212/1/
07.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 05.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Асен Ангелов Ангелов - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-212/05.07.2017г. за недвижим имот, съставляващ поземлен имот № 091011 с площ 1,646 дка, с начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята при неполивни условия – седма, находящ се в землището на с.Невша с ЕКАТТЕ 51233, местност „Орта йолу“, община Ветрино, при граници: поземлен имот № 091009, пасище, мера; поземлен имот № 091010, пасище, мера; поземлен имот № 091013, пасище, мера; поземлен имот № 000172, пасище, мера, съгласно скица № К02120/21.06.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие при община Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-213/1/
                06.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Йордан Недев Генчев и всички заинтересовани лица, че на 05.07.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ангел Митков Юлиянов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-213/05.07.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Градинарово, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №XII-439  в кв.6 с площ от 1090 кв.м. по  дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №705/05.03.1960 г., при граници и съседи: от три страни път и УПИ №XIII-438, съгласно Скица №255/12.05.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, ведно с построената в имота едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-210/1/
06.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 04.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Славейко Лозанов Крачунов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-210/04.07.2017г. за недвижим имот, представляващ 197 кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот/УПИ/, целият с площ 1110 кв.м., съставляващ УПИ XI-231 в кв.20 по регулационния план на село Китка, община Аврен, област Варна, съгласно Заповед №586/20.11.1931г. за улична регулация , Заповед за дворищна регулация №1933/02.12.1931г. и Заповед №212/13.03.2015г. с одобрен план за регулация и застрояване на УПИ I-232,  II-231, III-230 от кв.20 по плана на селото с цел изменение на регулационните граници между имотите и обособяване на три нови имота,  при граници: улица, УПИ XII-230, УПИ IV-227, УПИ V-229 и УПИ X-232, съгласно скица №249/13.04.2017г., издадена от Община Аврен, отдел „Устройство на територията“.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-208/1/
06.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Таню Тодоров Киров, наследници на Сюлейман Джафер Салим  и всички заинтересовани лица, че на 03.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Божидар Стефанов Живков и Стоян Стефанов Живков, наследници на Сюлейман Джафер Салим, чрез пълномощника си Хюлия Ахмедова Мустафова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-208/03.07.2017г. за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 940 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот/УПИ/ XII-120 в кв.6 по действащия план на село Цонево, община Дългопол, област Варна, одобрен със Заповед №3486/11.09.1962г., ведно с построените в това дворно място полумасивна сграда и навес, при граници: имоти XII-120,  улица, I-119 и  II-119, съгласно скица №94/17.05.2017г., издадена от Община Дългопол, отдел „УТОС“.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-207/1/
06.-07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Пеню Василев и всички заинтересовани лица, че на 30.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тереза Нишан Казанджиян, Анкине Нишан Казанджиян и Стоянка Божинова Иванова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-207/30.06.2017г. за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 2670 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот/УПИ/ III-31 в кв.3 по действащия план на село Ягнило, община Ветрино, област Варна, одобрен със Заповед №9/09.01.1929г., заедно с построените в това дворно място жилище с площ 71 кв.м. и второстепенна постройка с площ 28 кв.м., при граници: улица, улица и поземлени имоти IV-30,  V-29 и  II-32, съгласно скица №199/28.07.2016г, издадена от Общинска администрация Ветрино, отдел „Устройство на територията“, презаверена на 30.06.2017г.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-206/1/
06.07.2017г.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 30.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петър Йорданов Лечев - Заявление с вх.№ОП-17-9400-206/30.06.2017г. за недвижим имот, представляващ поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 10135.2573.374 с обща площ от 2184 кв.м. ? ч.190 (по КП към ПКП 2008г. на к.к.“Чайка“) ? ч.46 (стари граници по ПКП 2008г. на к.к.“Чайка“) ? ч.34( по предходен КП 2003г. на к.к.“Чайка“) ? ч.3567, ч.3615, ч.3566 и ч.3568 (3765 от попълване) (по КП 1990г. на к.к.“Чайка“) ? ч.3 и ч. без номер (по КП „Чайка - море“ 1969г.) ? ч.46 (по КП „Крайбрежието“ – 1956г.) по КККР на гр. Варна, одобрена със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София, изменена със Заповед №КД-14-03-162/19.02.2010г. на Началника на СГКК – Варна, съгласно скица №15-455847/16.09.2016г., издадена от СГКК – гр.Варна, при граници и съседи на имота: ПИ 10135.2573.189; ПИ 10135.2573.1111; ПИ 10135.2573.373; ПИ 10135.2573.185; ПИ 10135.2573.184; ПИ 10135.2573.186 и ПИ 10135.2573.1106, съгласно скица за ПИ №15-455847/16.09.2016г., издадена от СГКК – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 ЮЛИ 2017 г.

№ОП-17-9400-205 (1)/06.07.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Мухарем Ахмед Исмаил: Мийрям Мухарем Мюмюн, Атче Мухаремова Карамфилова и всички заинтересовани лица, че на 29.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гюлтен Мухаремова Мустафова чрез пълномощник адв.Даниела Георгиева Иванова по заявление с вх.№ОП-17-9400-205/29.06.2017г. за недвижим имот, представляващ дворно място, находящо се в с.Поляците, община Дългопол, област Варна с площ от 535 кв.м., съставляващо УПИ ХI-180 в кв.22 по плана на с.Поляците, одобрен със Заповед №1449/07.09.1987г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда на два етажа със застроена площ 60 кв.м. и разгъната застроена площ 130 кв.м. и друга жилищна сграда със застроена площ 59 кв.м., при граници и съседи на имота: УПИ XII-180, УПИ XVI-175, УПИ X-180 и улица, съгласно скица №87/10.05.2017г., издадена от отдел „УТОС“ при Община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-1900-1 /1/
05.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ясен Иванов Керчев – Председател на Църковното настоятелство на Църква при Православен храм „Света Троица“ – с.Константиново, чрез адв.Цветан Захариев - Заявление с вх.№ ОП-17-1900-1/03.07.2017г. за 155,26 кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот І-383 в кв.57, целият с площ 1245,26 кв.м. по РП на с.Константиново, община Варна, при граници: север – ул.“Панайот Волов“; запад – улица (тупик); изток – ул.“Христо Ботев“; юг – УПИ ІІ-384, съгласно скица № 101/17.08.2016г., презаверена на 03.07.2017г., издадена от Служба „ТСУ“ Кметство с.Константиново при община Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-204/1/
05.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Веселин Благоев Филчев, Иван Илиев Иванов, Дора Иванова Иванова, Димитър Ванков Петров, Силвия Благоева Димитрова, Венера Спиридонова Ванкова, Желю Стойчев Митев, Галина Живкова Цонкова, Мариета Гиргинова Василева, Антоанета Йорданова Таушанова, Николай Пенчев Маринов, Богомил Христов Златков, Силвия Любомирова Монова, Снежанка Великова Митева, Павел Петков Николов, Златан Тодоров Стойков, Лиляна Ценова Сотирова, Йорданка Христова Калудова, Снежана Великова Митева и всички заинтересовани лица, че на 28.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Татяна Ванкова Димитрова чрез адвокат Светлана Левкова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-204/28.06.2017г. за гараж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.2554.170.1.23 с площ 28,93 кв.м., както и 1,6043% идеални части от общите части на сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2554.170, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, находящ се в гр.Варна, район Приморски, ул.“Ген. Георги Попов“ № 21, съгласно Схема № 15-89586/01.03.2017г. на самостоятелен обект в сграда, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-203/1/
               05.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Веселин Благоев Филчев, Иван Илиев Иванов, Дора Иванова Иванова, Димитър Ванков Петров, Силвия Благоева Димитрова, Венера Спиридонова Ванкова, Желю Стойчев Митев, Галина Живкова Цонкова, Мариета Гиргинова Василева, Николай Пенчев Маринов, Богомил Христов Златков, Силвия Любомирова Монова, Татяна Ванкова Таушанова, Снежанка Великова Митева, Павел Петков Николов, Златан Тодоров Стойков, Лиляна Ценова Сотирова, Йорданка Христова Калудова, Снежана Великова Митева и всички заинтересовани лица, че на 28.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Антоанета Йорданова Таушанова, Татяна Ванкова Димитрова и Даниел Ванков Таушанов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-203/28.06.2017 г. за недвижими имоти,  находящи се в гр.Варна, ул.“Ген.Георги Попов“ №21, общ.Варна, обл.Варна, представляващи: жилище, апартамент, на етаж 1 с площ от 77.08 кв.м., ведно с прилежащо изба №4 с площ от 9.94 кв.м. с идентификатор 10135.2554.170.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-2456/25.09.2012 г. на Началник на СГКК – Варна, при граници и съседи, следните самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.2554.170.1.3 и 10135.2554.170.1.1, под обекта – 10135.2554.170.1.20 и 10135.2554.170.1.21 и  над обекта – 10135.2554.170.1.6, 10135.2554.170.1.5, съгласно Схема №15-89583/01.03.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; гараж в сграда с площ от 26.29 кв.м., ет.0 с идентификатор 10135.2554.170.1.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-2456/25.09.2012 г. на Началник на СГКК – Варна, при граници и съседи. следните самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.2554.170.1.24, 10135.2554.170.1.23, 10135.2554.170.1.21 и 10135.2554.170.1.20, под обекта  - няма, над обекта – 10135.2554.170.1.4 и 10135.2554.170.1.3, съгласно Схема №15-89585/01.03.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография – кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-209/1 /
                05.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Неделчо Митев Станчев и всички заинтересовани лица, че на 03.07.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Сезгин Реджебов Бекиров - Заявление с вх.№ОП-17-9400-2093/03.07.2017 г. за недвижими имоти,  находящи се в с.Черноок, общ.Провадия, обл.Варна, представляващи: УПИ №V-28  в кв.19 с площ от 2400 кв.м. и УПИ №IV-28 в кв.19 с площ от  1450 кв.м. по плана на селото, по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №457/18.03.1930 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №I-27, УПИ №II-27, УПИ №III-27, УПИ №VII-29 и УПИ №VI-29, съгласно Скица №276/27.04.2016 г., презаверена на 08.03.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, ведно с построените в УПИ №V-28 полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 57 кв.м., лятна кухня със застроена площ от 44 кв.м., навес с площ от 84 кв.м. и навес с площ от 80 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-201/1/
               03.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Калинка Станчева Ханчева, Дончо Пенчев Ханчев и всички заинтересовани лица, че на 27.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Трифон Петков Узунтонев - Заявление с вх.№ОП-17-9400-201/27.06.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в гр.Варна, Западна промишлена зона, общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 2365 кв.м. с идентификатор 10135.4510.611 по кадастралната карта и кадастраните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-30/19.06.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: парцел XX-611, съгласно Скица №15-116392/16.03.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-200/1/
                03.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 27.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Павлина Николова Железова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-200/27.06.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в гр.Варна, „Кокиче“ №2Б, общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 246 кв.м. с идентификатор 10135.2553.186  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: парцел XX-611, съгласно Скица №15-116392/16.03.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-199/1/
                03.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 26.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атанас Стоянов Атанасов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-199/26.06.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Константиново, В.З.“Лазур“ общ.Варна, обл.Варна, представляващ УПИ №VI-394 в кв.4  площ от 635 кв.м. от регулационния план на вилната зона, одобрен със Заповед  №452/10.08.1990 г. на Председателя на Общински народен съвет гр.Белослав, при граници и съседи: север – регулационна граница, запад – УПИ №V-293, изток – улица по регулация и юг – улица по регулация, съгласно Скица №107/22.08.2016 г., презаверена на 26.06.2017 г., издадена от Служба „ТСУ“ към Кметство с.Константиново.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 ЮЛИ 2017 г.

№РД-17-2400-95(4)
            03.07.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Стамен Божидаров Иванов, Величка Маринова Иванова и Радомир Стаменов Иванов, че е започнало административно производство по чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост за изземване на недвижим имот, част от жилищен имот – частна държавна собственост, находящ се гр.Варна, ж.к.“Чайка“ №156, представляващ дворно място с площ от 1270 кв.м., съставляващо Пл. №2853 по плана на 19-ти подрайон и масивна двуетажна жилищна сграда с обща застроена площ от 57.90 кв.м., а именно: две стаи, санитарен възел, стълбище, тераса с обща застроена жилищна площ от 48 кв.м., за което е изпратено Писмо изх. №РД-17-2400-95(3)/30.05.2017 г.
 Писмото е изпратено до Стамен Божидаров Иванов, Величка Маринова Иванова и Радомир Стаменов Иванов на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същото е върнато като непотърсено, видно от известия за доставяне № ИД PS 9000 02GRRE 4, № ИД PS 9000 02GRRS I и ИД PS 9000 02GRRG 4.
Стамен Божидаров Иванов, Величка Маринова Иванова и Радомир Стаменов Иванов моgat да получaт писмо с наш изх. №РД-17-9908-5(1)/02.06.2017 г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 04 ЮЛИ 2017 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-17-8500-19/03.07.2017г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към писмо с вх. № РД-17-5300-12(2)/27.06.2017г. от главния директор на Държавно предприятие (ДП) „Транспортно строителство и възстановяване“ („ТСВ“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. В, ет. 2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.34 (апартамент № 34), а именно: 1. Акт за частна държавна собственост № 9102/30.06.2016г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна във вх. рег. № 16246/11.07.2016г., акт № 6, том XLIII, дело 9015; 2. Схема № 15-73368-21.02.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Варна; 3. Заповед № ПД-101/18.04.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 4. Решение № РТ-13/18.04.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 5. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. В, ет. 2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.34 (апартамент № 34); 6. Обявления във вестници Сега (от 02.05.2017г.) и Телеграф (от 02.05.2017г.); 7. Заявление с вх. № 1684/02.06.2017г. за участие в търг с тайно наддаване за закупуване на недвижим имот с приложени документи за участие в търг; 8. Протокол от 08.06.2017г. за проведен търг, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 9. Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305002989/17.02.2017г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна; 10. Протокол за определяне на дължимите суми от 28.06.2017г.,     
УСТАНОВИХ:
С Решение № РТ-13/18.04.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100 вх. В, ет. 2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.34 (апартамент № 34), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 97,21 кв.м., състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня - тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; находящ се на втори етаж в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552; ведно с изба № 33 с площ 10,73 кв.м.; ведно с 2,4723 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.3.35, под обекта: 72709.515.552.3.31, над обекта: 72709.515.552.3.37, описан в акт за частна държавна собственост № 9102/30.06.2016г. Имотът е с предоставени права за управление на ДП „ТСВ“.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 08.06.2017г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен в решение № РТ-13/18.04.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Атанас Михайлов Илиев (заявление с вх. № 1684/02.06.2017г.). Протоколът е утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
С писмо изх. № 1431/26.06.2017г. (регистрирано в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № РД-17-5300-12(2)/27.06.2017г.) главният директор на ДП „ТСВ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ АТАНАС МИХАЙЛОВ ИЛИЕВ ЕГН , лична карта № , издадена на г. от МВР , с адрес по лична карта: област , община , град , ул. „“ № , за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100 (сто), вх. В, ет. 2 (две), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.34 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две, точка, три, точка, три, четири) (апартамент № 34 (тридесет и четири), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 97,21 кв.м. (деветдесет и седем цяло двадесет и един квадратни метра), състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня - тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); находящ се на втори етаж в сграда № 3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две); ведно с изба № 33 (тридесет и три) с площ 10,73 кв.м. (десет цяло седемдесет и три стотни квадратни метра); ведно с 2,4723 % (две цяло четири хиляди седемстотин двадесет и три десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.3.35, под обекта: 72709.515.552.3.31, над обекта: 72709.515.552.3.37; на изба № 33: коридор; двор; изба № 32; изба № 34, описан в акт за частна държавна собственост № 9102/30.06.2016г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна във вх. рег. № 16246/11.07.2016г., акт № 6, том XLIII, дело 9015
2. АТАНАС МИХАЙЛОВ ИЛИЕВ следва да внесе следните суми:
2.1. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД - София, клон Запад сумата в размер на 30 740,00 лв. (тридесет хиляди седемстотин и четиридесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 38 400,00 лв. (тридесет и осем хиляди и четиристотин лева) (без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 7 660 лв. (седем хиляди шестстотин и шестдесет лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 7 660 лв. (седем хиляди шестстотин и шестдесет лева) е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД с вносна бележка от 26.05.2017г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305002989/17.02.2017г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна стойността на имота е в размер на 7 881,90 лв. (седем хиляди осемстотин осемдесет и един лева и деветдесет стотинки).
2.2. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 768,00 лв. (седемстотин шестдесет и осем лева) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.3. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 153,60 лв. (сто петдесет и три лева и шестдесет стотинки)  да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.4. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,6% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет–Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна) в размер на 998,40 лв. (деветстотин деветдесет и осем лева и четиридесет стотинки) да се внесат в приход на дирекция „Местни данъци” при община Варна по IBAN BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ“ АД клон гр. Варна.
2.5. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и писмо с изх. № 1431/26.06.2017г. от главния директор на ДП „ТСВ“ не се дължи.
Сумите по т. 2 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Атанас Михайлов Илиев.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Атанас Михайлов Илиев (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 9102/30.06.2016г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, ДП „ТСВ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1271, ул. „Кирил Благоев“ № 14 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Главен счетоводител на Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 04 ЮЛИ 2017 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-17-8500-20/03.07.2017г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към писмо с вх. № РД-17-5300-12(3)/27.06.2017г. от главния директор на Държавно предприятие (ДП) „Транспортно строителство и възстановяване“ („ТСВ“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. Б, ет. 3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.24 (апартамент № 24), а именно: 1. Акт за частна държавна собственост № 9096/30.06.2016г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна във вх. рег. № 16091/08.07.2016г., акт № 146, том XLII, дело 8949; 2. Схема № 15-81608-24.02.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Варна; 3. Заповед № ПД-98/12.04.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 4. Решение № РТ-11/12.04.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 5. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. Б, ет. 3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.24 (апартамент № 24); 6. Обявления във вестници Сега (от 02.05.2017г.) и Телеграф (от 02.05.2017г.); 7. Заявление с вх. № 1686/02.06.2017г. за участие в търг с тайно наддаване за закупуване на недвижим имот с приложени документи за участие в търг; 8. Протокол от 08.06.2017г. за проведен търг, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 9. Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305002990/17.02.2017г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна; 10. Протокол за определяне на дължимите суми от 28.06.2017г.,     
УСТАНОВИХ:
С Решение № РТ-11/12.04.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. Б, ет. 3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.24 (апартамент № 24), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 104,86 кв.м., състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня - тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; находящ се на трети етаж в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552; ведно с изба № 23 с площ 8,58 кв.м.; ведно с 2,6387 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.2.23, под обекта: 72709.515.552.2.21, над обекта: 72709.515.552.2.27, описан в акт за частна държавна собственост № 9096/30.06.2016г. Имотът е с предоставени права за управление на ДП „ТСВ“.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 08.06.2017г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен в решение № РТ-11/12.04.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Марин Христов Вълчинов (заявление с вх. № 1686/02.06.2017г.). Протоколът е утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
С писмо изх. № 1432/26.06.2017г. (регистрирано в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № РД-17-5300-12(3)/27.06.2017г.) главният директор на ДП „ТСВ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ МАРИН ХРИСТОВ ВЪЛЧИНОВ ЕГН , лична карта № , издадена на г. от МВР , с адрес по лична карта: област , община , град , ул. „“ № , за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100 (сто), вх. Б, ет. 3 (три), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.24 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две, точка, две, точка, две, четири) (апартамент № 24 (двадесет и четири), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 104,86 кв.м. (сто и четири цяло осемдесет и шест стотни квадратни метра), състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня - тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); находящ се на трети етаж в сграда № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две); ведно с изба № 23 (двадесет и три) с площ 8,58 кв.м. (осем цяло петдесет и осем стотни квадратни метра); ведно с 2,6387 % (две цяло шест хиляди триста осемдесет и седем десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.2.23, под обекта: 72709.515.552.2.21, над обекта: 72709.515.552.2.27; на изба № 23: изба № 24; изба № 22; избен коридор и двор, описан в акт за частна държавна собственост № 9096/30.06.2016г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна във вх. рег. № 16091/08.07.2016г., акт № 146, том XLII, дело 8949.
2. МАРИН ХРИСТОВ ВЪЛЧИНОВ следва да внесе следните суми:
2.1. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД - София, клон Запад сумата в размер на 32 020,00 лв. (тридесет и две хиляди и двадесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 40 000,00 лв. (четиридесет хиляди лева) (без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 7 980 лв. (седем хиляди деветстотин и осемдесет лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 7 980 лв. (седем хиляди деветстотин и осемдесет лева) е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД“ с вносна бележка от 26.05.2017г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305002990/17.02.2017г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна стойността на имота е в размер на 8 431,60 лв. (осем хиляди четиристотин тридесет и един лева и шестдесет стотинки).
2.2. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 800,00 лв. (осемстотин лева) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.3. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 160,00 лв. (сто и шестдесет лева)  да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.4. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,6% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет–Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна) в размер на 1 040,00 лв. (хиляда и четиридесет лева) да се внесат в приход на дирекция „Местни данъци” при община Варна по IBAN BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ“ АД клон гр. Варна.
2.5. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и писмо с изх. № 1432/26.06.2017г. от главния директор на ДП „ТСВ“ не се дължи.
Сумите по т. 2 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Марин Христов Вълчинов.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Марин Христов Вълчинов (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 9096/30.06.2016г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, ДП „ТСВ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1271, ул. „Кирил Благоев“ № 14 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Главен счетоводител на Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-202/1/
03.07.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Хатидже Алиева Исмаилова и всички заинтересовани лица, че на 28.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ахмед Егин Ахмед - Заявление с вх.№ОП-17-9400-202/28.06.2017г. за недвижим имот, представляващ 2/9 идеални части от жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 10135.5502.627.1 със застроена площ/ЗП/ 74 кв.м., изградена в поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 10135.5502.627  целия с площ 259 кв.м. по кадастралната карта и кадастрален регистър/КККР/ на район „Аспарухово“, с административен адрес гр.Варна, ул.“Горна Студена“ №44, при граници и съседи на имота: ПИ 10135.5502.420; ПИ 10135.5503.52; ПИ 10135.5502.423; ПИ 10135.5502.415 и ПИ 10135.5502.416, съгласно скица за сграда № 15-10165/02.03.2016г., издадена от СГКК – Варна и скица за поземлен имот №15-290175/21.06.2017г.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 ЮЛИ 2017 г.

№РД-17-9908-5(2)
           30.06.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Добромир Николов Добрев - управител на „Добрин - 371“ ЕООД, че е започнало административно производство по чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост за изземване на недвижим имот, находящ се гр.Варна, ул.“Дубровник“ бл.15, представляващ студентско общежитие с прилежаша  кафе – сладкарница подробно описан в Акт за държавна собственост №1172/03.06.2008 г, за което е изпратено Писмо с изх. №РД-17-9908-5(1)/02.06.2017 г.
 Писмото е изпратено до Добромир Николов Добрев на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същото е върнато като непотърсено, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02GSS1  T.
Добромир Николов Добрев може да получи писмо с наш изх. №РД-17-9908-5(1)/02.06.2017 г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-193/1/
               29.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се “Динко 1“ ЕООД и всички заинтересовани лица, че на 21.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ивона Богданова Петрова - Заявление с вх. №ОП-17-9400-193/21.06.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Тополи, общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 930 кв.м. с идентификатор 72709.514.852 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед  №РД-1/8-29/23.04.2015 на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, трайно предназначение на територията: Земеделска, номер по предходен план: 852, при граници и съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 72709.514.1048, 72709.514.856, 72709.514.853, 72709.514.1049, 72709.514.801 и   72709.514.851, съгласно Скица №15-242509/26.05.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 ЮЛИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-191/1/
27.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Иван Славов Митев и всички заинтересовани лица, че на 21.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Румяна Георгиева Милева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-191/21.06.2017г. за недвижим имот, представляващ застроено дворно място с площ от 1600 кв.м., съставляващо УПИ VI-26 в кв.12 по плана на селото, ведно с построената жилищна сграда находящо се в с.Детелина, общ.Долни Чифлик, обл.Варна, при граници: УПИ III-45, УПИ IV-46, УПИ X-46, улица, УПИ XI-26, УПИ II-44, съгласно cкица №183/18.05.2017г.,  издадена от Община Долни Чифлик, Дирекция „УТТТОС“.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 29 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-198/1/
               28.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Шакир Хасанов Реджебов и всички заинтересовани лица, че на 26.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тахир Ахмед Тахир, чрез Гюлрадие Тахир Хюсеин - Заявление с вх.№ОП-17-9400-198/26.06.2017 г. за недвижими имоти,  находящи се в с.Дръндар, общ. Суворово, обл. Варна, представляващи: УПИ №III-1 в кв.1  площ от 900 кв.м. и УПИ №IV-1  в кв.1 с площ от 910 кв.м. по плана на с.Дръндар, одобрен със Заповед №127/16.08.1996 г., при граници и съседи: УПИ №I-1, УПИ №II-1, УПИ №V-2 и път, съгласно Скица №48/20.02.2017 г., издадена от Община Суворово, идентичен с част от ПИ 152 и ПИ 153 по стар план на селото, одобрен със Заповед №785/22.10.1957 г. на Председателя на ОНС – Варна, съгласно Удостоверение №35/22.06.2017 г., издадено от Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 29 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-197/1/
               28.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Тодор Димов Тодоров – Илиян Тодоров Илиев, Лидия Тодорова Илиева, Веска Георгиева Георгиева, Янко Георгиев Янакиев и всички заинтересовани лица, че на 23.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Наташка Горанова Димитрова и Елена Илиева Липчева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-197/23.06.2017 г. за недвижими имоти,  находящи се в с.Кривня, общ. Провадия, обл. Варна, представляващи: УПИ №III-88 в кв.88 с площ от 1200 кв.м., УПИ №IV-88 в кв.88 с площ от 1100 кв.м. и УПИ №V-88 в кв.88 с площ от 1680 кв.м. по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 1210/09.04.1989 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №XI – за озеленяване, УПИ №II-91, УПИ №VI-494 и УПИ №VII-90, съгласно Скица №282/01.06.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 121 кв.м., гараж със застроена площ от 28 кв.м., стопанска постройка със застроена площ от 160 кв.м., стопанска постройка със застроена площ от 135 кв.м. и навес със застроена площ от 60 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 29 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-196/1/
               28.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 23.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Шенай Юсмен Осман - Заявление с вх.№ОП-17-9400-196/23.06.2017 г. за недвижими имоти,  находящи се в гр.Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, представляващи: нива №119008, десета категория с площ от 1951 кв.м., м.“Шашкъните“, при граници и съседи: нива №119007, нива №119006, залесена терит. №000873 и полски път №000040, съгласно Скица №К00856/01.06.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните; нива №118013, десета категория с площ от 463 кв.м., м.“Шашкъните“, при граници и съседи: нива №118019, нива №118014, нива №118012 и полски път №000040, съгласно Скица №К00855/01.06.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 29 ЮНИ 2017 г.

№ОП-17-9400-194(1)/28.06.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Радослав Иванов Костадинов, Манол Колев Манолов и всички заинтересовани лица, че на 22.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитричка Добрева Костадинова по заявление с вх.№ОП-17-9400-194/22.06.2017г. за недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, ул.“Васил Априлов“ №47, община Провадия, област Варна, представляващ дворно място с площ от 220 кв.м., съставляващо имот с пл.№2680 в кв.157 по плана на града, при граници: от две страни улици, имот с пл.№2681 и поземлен имот XII-2692, включен в УПИ I-2680, 2681, заедно с построените в това дворно място: ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа с разгъната застроена площ 130 кв.м., състояща се от полуподземен етаж със застроена площ 60 кв.м., състоящ се от коридор, две стаи и изба; изградено входно антре с площ 5 кв.м., което не е включено в застроената площ  на етажа и жилищен етаж със застроена площ 60 кв.м., състоящ се от коридор и три стаи; оформена тераса над входното антре от полуподземен етаж с площ 5 кв.м., която не е включена в застроената площ на етажа; ГАРАЖ с БАНЯ и ТОАЛЕТНА с обща застроена площ 26 кв.м., от които гаража е със застроена площ 18 кв.м. и баня и тоалетна с обща застроена площ 8 кв.м. и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ 20 кв.м., съгласно скица №105/ 08.03.2017г., издадена от Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 28 ЮНИ 2017 г.

З А П О В Е Д
№  РИ – 17 – 8500 - 17
Варна 27.06.2017 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед №ПД-95/12.04.2017 г. и Решение №РТ-9/12.04.2017г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 9104 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLIII, акт № 7 вх. регистър № 16244, дело №9016, с предоставени права за управление на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" - СОФИЯ съгласно Решение №631/25.09.2002г. на Министерски съвет, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.37 /седем две седем нула девет точка пет едно пет точка пет пет две точка три точка три седем/ с площ 97,21 /деветдесет и седем цяло и двадесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от: входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня-тоалет, дрешник и два балкона, ведно с прилежаща изба №34 /тридесет и четири/ с площ 13,32 /тринадесет цяло и тридесет и две стотни/ кв.м., както и 2,4966% /две цяло и четири хиляди деветстотин шестдесет и шест десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; конструкция: ЕПЖБ; етажност: 6 /шест/ етажа; година на строеж: 1995г.; предназначение: жилище, апартамент; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.3.38; под обекта: 72709.515.552.3.34; над обекта: 72709.515.552.3.40; на изба №34: коридор; двор; изба №33; изба №35.; находящ се в
област Варна, община Варна, с.Тополи, ул."Крайезерна" №100, вх. В, ет. 3 ап. 37.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. №5305002991/17.02.2017 г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в АЧДС № 9104 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLIII, акт № 7 вх. регистър № 16244, дело №9016 е в размер на 7 942,80 лв. (седем хиляди деветстотин четиридесет и два лева и осемдесет стотинки).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от 31.05.2017 г., утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно който, Комисията в състав, определен с Решение
№РТ-9/12.04.2017г.  на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 9104 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLIII, акт № 7 вх. регистър
№ 16244, дело №9016  участника ВЕНЕЛИН ЖИВКОВ ЖЕЛЕВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ
с окончателна продажна цена в размер на 38 420,00 лв. (тридесет и осем хиляди четиристотин и двадесет лева) без ДДС.
Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ВЕНЕЛИН ЖИВКОВ ЖЕЛЕВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ
ЗА
КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 9104 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLIII, акт № 7 вх. регистър № 16244, дело №9016, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.37 /седем две седем нула девет точка пет едно пет точка пет пет две точка три точка три седем/ с площ 97,21 /деветдесет и седем цяло и двадесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от: входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня-тоалет, дрешник и два балкона, ведно с прилежаща изба №34 /тридесет и четири/ с площ 13,32 /тринадесет цяло и тридесет и две стотни/ кв.м., както и 2,4966% /две цяло и четири хиляди деветстотин шестдесет и шест десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; конструкция: ЕПЖБ; етажност: 6 /шест/ етажа; година на строеж: 1995г.; предназначение: жилище, апартамент; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.3.38; под обекта: 72709.515.552.3.34; над обекта: 72709.515.552.3.40; на изба №34: коридор; двор; изба №33; изба №35.; находящ се в
област Варна, община Варна, с.Тополи, ул."Крайезерна" №100, вх. В, ет. 3 ап. 37, 
с окончателна продажна цена в размер на 38 420,00 лв. (тридесет и осем хиляди четиристотин и двадесет лева).
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед,
ВЕНЕЛИН ЖИВКОВ ЖЕЛЕВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ  следва да внесе:
2.1. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на
30 760,00 лв. (тридесет хиляди седемстотин и шестдесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 38 420,00 лв. и внесения депозит за участие в търга в размер на 7660,00 лв. (седем хиляди шестстотин и шестдесет лева). Депозитът в размер на 7660,00 лв.  е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 с преводно нареждане  от 04.05.2017г..
На основание съгласно чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ не се начислява ДДС.
2.2. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на 768,40 лв. (седемстотин шестдесет и осем лева и четиридесет стотинки), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на 153,68 лв. (сто петдесет и три лева и шестдесет и осем стотинки), представляваща
20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по банкова сметка IBAN:  BG49 CECB 9790 8462 1500 00 , вид на плащане 442500,
при  „Централна Кооперативна Банка“ АД  клон гр. Варна, сумата в размер на
998,92 лв. (деветстотин деветдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки), представляваща местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,60 %.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията –
гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: ВЕНЕЛИН ЖИВКОВ ЖЕЛЕВ,
ЕГН ХХХХХХХХХХ - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г.
с рег. №763(9)/10.11.2009г.
СТОЯН ПАСЕВ                                        
Областен управител на  област  с административен център Варна
  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
  Главен счетоводител при Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 28 ЮНИ 2017 г.

З А П О В Е Д
№  РИ – 17- 8500 - 18
Варна 27.06.2017 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед №ПД-99/12.04.2017 г. и Решение №РТ-12/12.04.2017г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 5516 от 31.01.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 22.02.2005 г., том XI, акт № 50 вх. регистър № 3330, дело № 2423, с предоставени права за управление на НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", представляващ апартамент №1 /едно/ със застроена площ 50,80 /петдесет цяло и осемдесет стотни/ кв.м., състоящ се от: две стаи, килер, антре, баня и тоалетна, ведно с прилежащо избено помещение № 1/едно/ с полезна площ 15,12 /петнадесет цяло и дванадесет стотни/ кв.м., както и 7,1623 % /седем цяло хиляда шестстотин двадесет и три десетохилядни процента/  идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху земята; конскрукция: масивна; етажност: 3 /три/етажа; година на строеж: 1959 г., при граници: на ап.№1: район на НК "ЖИ"; стълбище и общ коридор; район на НК "ЖИ"; ап.№2; на изба №1: изба №5; район на НК "ЖИ"; район на НК "ЖИ"; общ коридор и помещение.; находящ се в област Варна, община Аврен, с.Синдел, ЖП ГАРА, бл. 1, ет. 1, ап. 1.
Съгласно Служебна бележка с изх. № УТ-85/24.08.2016 г., издадена от Община Аврен, имота, подробно описан в АЧДС № 5516 от 31.01.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 22.02.2005 г., том XI, акт № 50 вх. регистър № 3330, дело № 2423 попада в УПИ № VIII, кв. 41А по плана на с. Синдле, общ. Аврен и е с административен адрес: с. Синдел, ул. „Железничарска“ № 4.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с
изх. №ДО000462/16.02.2017 г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Аврен, данъчната оценка на имота, подробно описан в АЧДС № 5516 от 31.01.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 22.02.2005 г., том XI, акт № 50 вх. регистър № 3330, дело № 2423  е в размер на 1 678,40 лв. (хиляда шестстотин седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от 01.06.2017 г., утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно който, Комисията в състав, определен с Решение
№РТ-12/12.04.2017г.  на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 5516 от 31.01.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 22.02.2005 г., том XI, акт № 50 вх. регистър № 3330, дело № 2423  участника ВАСИЛКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН ХХХХХХХХХХ с окончателна продажна цена в размер на 7 101,00 лв. (седем хиляди сто и един лева) без ДДС.
Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ВАСИЛКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН ХХХХХХХХХХ
ЗА
КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 5516 от 31.01.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 22.02.2005 г., том XI, акт № 50 вх. регистър № 3330, дело № 2423, представляващ апартамент №1 /едно/ със застроена площ 50,80 /петдесет цяло и осемдесет стотни/ кв.м., състоящ се от: две стаи, килер, антре, баня и тоалетна, ведно с прилежащо избено помещение № 1/едно/ с полезна площ 15,12 /петнадесет цяло и дванадесет стотни/ кв.м., както и 7,1623 % /седем цяло хиляда шестстотин двадесет и три десетохилядни процента/  идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху земята; конскрукция: масивна; етажност: 3 /три/етажа; година на строеж: 1959 г., при граници: на ап.№1: район на НК "ЖИ"; стълбище и общ коридор; район на НК "ЖИ"; ап.№2; на изба №1: изба №5; район на НК "ЖИ"; район на НК "ЖИ"; общ коридор и помещение.; находящ се в област Варна, община Аврен, с.Синдел, ул. „Железничарска“ № 4, бл.1, ет.1, ап.1 
с окончателна продажна цена в размер на 7 101,00 лв. (седем хиляди сто и един лева).
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед,
ВАСИЛКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН ХХХХХХХХХХ  следва да внесе:
2.1. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG16 CECB 9790 1019 1009 07
при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на
4 601,00 лв. (четири хиляди шестстотин и един лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 7 101,00 лв.  и внесения депозит за участие в търга в размер на 2500,00 лв. (две хиляди и петстотин лева). Депозитът в размер на 7660,00 лв.  е внесен в приход на ДП „НКЖИ“ по банкова сметка IBAN: BG13 ТТВВ 9400 1526 7386 36 с преводно нареждане  от 02.05.2017г..
На основание съгласно чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ не се начислява ДДС.
2.2. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG16 CECB 9790 1019 1009 07
при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на
142,02 лв. (сто четиридесет и два лева и две стотинки), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG16 CECB 9790 1019 1009 07
при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на
28,40 лв. (двадесет и осем лева и четиридесет стотинки), представляваща
20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на Дирекция „Местни данъци” при община Аврен сумата в размер на
184,63 лв. (сто осемдесет и четири лева и шестдесет и три стотинки), представляваща местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,60 %.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията –
гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: ВАСИЛКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН ХХХХХХХХХХ - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г.
с рег. №763(9)/10.11.2009г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

   Главен счетоводител при Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-192/1/
               26.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Атанаска Д., Калица Д.Стоянова и всички заинтересовани лица, че на 21.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Желязков Петров  - Заявление с вх. №ОП-17-9400-192/21.06.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, м.“Планова“, общ.Варна, обл.Варна, представляващ имот с Пл. №623 с площ от 993 кв.м., при граници и съседи: Пл. №624, Пл. №622, Пл. №620 и път, съгласно Скица рег.№АУ008606МЛ_001МЛ/03.02.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на територията“, район „Младост“ към Община Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-195/1/
26.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Христо Димов Киров и всички заинтересовани лица, че на 23.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Светла Енчева Йорданова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-195/23.06.2017г. за недвижими имоти, представляващи, както следва:

 1. ДВОРНО МЯСТО с площ от 140 кв.м., съставляващо част от имот пл.№370, включен в УПИ I-369 в кв.32 по плана на село Чернево, общ.Суворово, обл.Варна, при граници: улица, ПИ I-369, ПИ III-368, съгласно cкица №164/22.05.2017г.,  издадена от Община Суворово, Дирекция „УТ“.
 2. ДВОРНО МЯСТО с площ от 120 кв.м., съставляващо част от имот пл.№370, включен в УПИ II-369, 370 в кв.32 по плана на село Чернево, общ.Суворово, обл.Варна, при граници: от две страни улици, ПИ I-369, съгласно cкица №165/22.05.2017г.,  издадена от Община Суворово, Дирекция „УТ“.

На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варн

ЗАПОВЕД - 27 ЮНИ 2017 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-17-8500-16/26.06.2017г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към писмо с вх. № РД-17-5300-9(4)/01.06.2017г. от главния директор на Държавно предприятие (ДП) „Транспортно строителство и възстановяване“ („ТСВ“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. А, ет. 2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.6 (апартамент № 6), а именно: 1. Акт за частна държавна собственост № 9084/30.06.2016г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна във вх. рег. № 15931/07.07.2016г., акт № 102, том XLII, дело 8900; 2. Схема № 15-20764-19.01.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Варна; 3. Заповед № ПД-83/28.03.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 4. Решение № РТ-8/28.03.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 5. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. А, ет. 2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.6 - апартамент № 6; 6. Обявления във вестници Сега (от 04.04.2017г.) и Телеграф (от 04.04.2017г.); 7. Заявление с вх. № 1360/03.05.2017г. за участие в търг с тайно наддаване за закупуване на недвижим имот с приложени документи за участие в търг; 8. Протокол от 11.05.2017г. за проведен търг, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 9. Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305001106/17.01.2017г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна; 10. Писмо с изх. № 1384/14.06.2017г. от главния директор на ДП „ТСВ“; 11. Протокол за определяне на дължимите суми от 20.06.2017г.,     
УСТАНОВИХ:
С Решение № РТ-8/28.03.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. А, ет. 2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.6 (апартамент № 6), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 104,86 кв.м., състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня - тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; находящ се на втори етаж в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552; ведно с изба № 5 с площ 6,54 кв.м.; ведно с 2,6169 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.1.5, под обекта: 72709.515.552.1.3, над обекта: 72709.515.552.1.9, описан в акт за частна държавна собственост № 9084/30.06.2016г. Имотът е с предоставени права за управление на ДП „ТСВ“.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 11.05.2017г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен в решение № РТ-8/28.03.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Иван Николов Господинов (заявление с вх. № 1360/03.05.2017г.). Протоколът е утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
С писмо изх. № 1274/30.05.2017г. (регистрирано в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № РД-17-5300-9(4)/01.06.2017г.) главният директор на ДП „ТСВ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ИВАН НИКОЛОВ ГОСПОДИНОВ ЕГН , лична карта № , издадена на г. от МВР , с адрес по лична карта: област , община , град , ж.к. „“ бл. № , вх. , ет. , ап. , за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100 (сто), вх. А, ет. 2 (две), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.6 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две, точка, едно, точка, шест) (апартамент № 6 (шест), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 104,86 кв.м. (сто и четири цяло осемдесет и шест стотни квадратни метра), състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня - тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); находящ се на втори етаж в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две); ведно с изба № 5 (пет) с площ 6,54 кв.м. (шест цяло петдесет и четири стотни квадратни метра); ведно с 2,6169% (две цяло шест хиляди сто шестдесет и девет десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.1.5, под обекта: 72709.515.552.1.3, над обекта: 72709.515.552.1.9, описан в акт за частна държавна собственост № 9084/30.06.2016г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна във вх. рег. № 15931/07.07.2016г., акт № 102, том XLII, дело 8900.  
2. ИВАН НИКОЛОВ ГОСПОДИНОВ следва да внесе следните суми:
2.1. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД, клон Запад сумата в размер на 32 021,00 лв. (тридесет и две хиляди двадесет и един лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 40 001 лв. (четиридесет хиляди и един лева), без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 7 980 лв. (седем хиляди деветстотин и осемдесет лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 7 980 лв. (седем хиляди деветстотин и осемдесет лева) е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД“ с вносна бележка от 24.04.2017г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305001106/17.01.2017г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна стойността на имота е в размер на 8 383,60 лв. (осем хиляди триста осемдесет и три лева и шестдесет стотинки).
2.2. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 800,02лв. (осемстотин лева и две стотинки) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД, клон Запад.
2.3. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 160,00 лв. (сто и шестдесет лева) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД, клон Запад.
2.4. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,6% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет–Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна) в размер на 1 040,03 лв. (хиляда и четиридесет лева и три стотинки) да се внесат в приход на дирекция „Местни данъци” при община Варна по IBAN BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ“ АД клон гр. Варна.
2.5. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и писмо с изх. № 1384/14.06.2017г. от главния директор на ДП „ТСВ“ не се дължи.
Сумите по т. 2 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Иван Николов Господинов.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Иван Николов Господинов (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 9084/30.06.2016г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, ДП „ТСВ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1271, ул. „Кирил Благоев“ № 14 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.

СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
Главен счетоводител на Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 27 ЮНИ 2017 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-17-8500-15/26.06.2017г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към писмо с вх. № РИ-16-5300-3(4)/01.06.2017г. от главния директор на Държавно предприятие (ДП) „Транспортно строителство и възстановяване“ („ТСВ“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. В, ет. 1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.31 (апартамент № 31), а именно: 1. Акт за частна държавна собственост № 9100/30.06.2016г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна във вх. рег. № 16239/11.07.2016г., акт № 11, том XLIII, дело 9020; 2. Схема № 15-20766-19.01.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Варна; 3. Заповед № ПД-77/28.03.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 4. Решение № РТ-7/28.03.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 5. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. В, ет. 1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.31 (апартамент № 31); 6. Обявления във вестници Сега (от 04.04.2017г.) и Телеграф (от 04.04.2017г.); 7. Заявление с вх. № 1359/03.05.2017г. за участие в търг с тайно наддаване за закупуване на недвижим имот с приложени документи за участие в търг; 8. Протокол от 11.05.2017г. за проведен търг, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 9. Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305001105/17.01.2017г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна; 10. Писмо с изх. № 1275/30.05.2017г. от главния директор на ДП „ТСВ“; 11. Протокол за определяне на дължимите суми от 20.06.2017г.,     
УСТАНОВИХ:
С Решение № РТ-7/28.03.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. В, ет. 1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.31 (апартамент № 31), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 97,21 кв.м., състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня - тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; находящ се на първи етаж в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552; ведно с изба № 32 с площ 17,85 кв.м.; ведно с 2,3479 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.13.32, под обекта: няма, над обекта: 72709.515.552.3.34, описан в акт за частна държавна собственост № 9100/30.06.2016г. Имотът е с предоставени права за управление на ДП „ТСВ“.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 11.05.2017г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен в решение № РТ-7/28.03.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Николай Георгиев Николов (заявление с вх. № 1359/03.05.2017г.). Протоколът е утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
С писмо изх. № 1275/30.05.2017г. (регистрирано в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № РИ-16-5300-3(4)/01.06.2017г.) главният директор на ДП „ТСВ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ ЕГН , лична карта № , издадена на г. от МВР , с адрес по лична карта: област , община , град , ж.к. „“ бл. № , вх. , ет. , ап. , за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100 (сто), вх. В, ет. 1 (едно), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.31 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две, точка, три, точка, три, едно) (апартамент № 31 (тридесет и едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 97,21 кв.м. (деветдесет и седем цяло двадесет и една стотни квадратни метра), състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня - тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); находящ се на първи етаж в сграда № 3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две); ведно с изба № 32 (тридесет и две) с площ 17,85 кв.м. (седемнадесет цяло осемдесет и пет стотни квадратни метра); ведно с 2,3479 % (две цяло три хиляди четиристотин седемдесет и девет десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.13.32, под обекта: няма, над обекта: 72709.515.552.3.34, описан в акт за частна държавна собственост № 9100/30.06.2016г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна във вх. рег. № 16239/11.07.2016г., акт № 11, том XLIII, дело 9020.
2. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ следва да внесе следните суми:
2.1. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД, клон Запад сумата в размер на 29 787,00 лв. (двадесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и седем лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 37 227,00 лв. (тридесет и седем хиляди двеста двадесет и седем лева), без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 7 440 лв. (седем хиляди четиристотин и четиридесет лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 7 440 лв. (седем хиляди четиристотин и четиридесет лева) е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД“ с вносна бележка от 27.04.2017г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305001105/17.01.2017г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна стойността на имота е в размер на 7 392,40 лв. (седем хиляди триста деветдесет и два лева и четиридесет стотинки).
2.2. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 744,54лв. (седемстотин четиридесет и четири лева петдесет и четири стотинки) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД, клон Запад.
2.3. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 148,91 лв. (сто четиридесет и осем лева деветдесет и една стотинки)  да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД, клон Запад.
2.4. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,6% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет–Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна) в размер на 967,90 лв. (деветстотин шестдесет и седем лева и деветдесет стотинки) да се внесат в приход на дирекция „Местни данъци” при община Варна по IBAN BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ“ АД клон гр. Варна.
2.5. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и писмо с изх. № 1275/30.05.2017г. от главния директор на ДП „ТСВ“; не се дължи.
Сумите по т. 2 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Николай Георгиев Николов.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Николай Георгиев Николов (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 9100/30.06.2016г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, ДП „ТСВ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1271, ул. „Кирил Благоев“ № 14 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
 с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

Главен счетоводител
на Областна администрация Варна

СПИСЪК - 26 ЮНИ 2017 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит - тест
за длъжност „старши eксперт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-17-7706-211/13.06.2017г. на Областния управител на област с административен център Варна

1.         СЛАВКА ИВАНОВА ДРАЖЕВА
2.         НЕВЕНА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА
3.         СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА КАЛЧЕВА
4.         ДАРИНА МЛАДЕНОВА МАНЕВА
5.         ДАРКО ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит – решаване на тест на 10.07.2017г. от 9.30 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
Време за решаването на теста - 60 минути.
Резултатите от проведения практически изпит да бъдат обявени в 11,30 ч. в заседателната зала на Областна администрация Варна. Списък с допуснатите и недопуснати до интервю кандидати ще бъде поставен в сайта на Областна администрация Варна и на информационното табло. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, получили оценка не по- малко от 4.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 13,30 ч. на 10.07.2017г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.

Нормативните документи, на база, на които е  изготвен теста:

 1. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 2. АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 3. ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
 4. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
 5. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
 6. ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
 7. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
 8. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
 9. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СИЛВИЯ СТОИЛОВА
И.д.главен секретар, съгласно заповед
          за вътрешно  съвместителство № РД-17-7706-169/15.05.2017г.

СПИСЪК - 26 ЮНИ 2017 г.

С П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати до практически изпит
за длъжност „старши eксперт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-17-7706-211/13.06.2017г. на Областния управител на област с административен център Варна

ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ОРМАНЛИЕВ - представените копия на документи не удостоверяват професионален опит мин.1г., изискван за заемане на длъжността

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СИЛВИЯ СТОИЛОВА
И.д.главен секретар, съгласно заповед
          за вътрешно  съвместителство № РД-17-7706-169/15.05.2017г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 ЮНИ 2017 г.

№ОП-17-9400-187(1)/26.06.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 16.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Никола Методиев Николов чрез адв. Александра Аврамова по заявление с вх.№ОП-17-9400-187/16.06.2017г. за недвижими имоти, находящи се в землището на с.Венчан, местност „Чардак баир“, община Провадия, област Варна, съставляващи:
1. имот №007001 с площ 2583 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория VI, при граници и съседи: имот №007039, имот №000108, имот №007002 и имот №007040, описан в скица №К00942/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
2. имот №007002 с площ 1617 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория VI, при граници и съседи: имот №007040, имот №007001, имот №000102 и имот №007003, описан в скица №К00943/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
3. имот №007003 с площ 1452 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория VI, при граници и съседи: имот №007005, имот №007002, имот №000102 и имот №007004, описан в скица №К00944/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
4. имот №007004 с площ 1180 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория VI, при граници и съседи: имот №007005, имот №007003 и имот №000102, описан в скица №К00945/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
5. имот №007006 с площ 5199 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория VI (3559 кв.м.) и V (1640 кв.м.), при граници и съседи: имот №007040, имот №007005 и имот №007008, описан в скица №К00946/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
6. имот №007007 с площ 2479 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория V, при граници и съседи: имот №007043, имот №007008, имот №007040 и имот №007057, описан в скица №К00947/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
7. имот №007008 с площ 940 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория VI (40 кв.м.) и V (900 кв.м.), при граници и съседи: имот №007043, имот №007007, имот №007006 и имот №007009, описан в скица №К00948/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
8. имот №007009 с площ 909 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория VI (380 кв.м.) и V (529 кв.м.), при граници и съседи: имот №007041, имот №007057, имот №007008 и имот №007005, описан в скица №К00949/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
9. имот №007019 с площ 1113 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория V, при граници и съседи: имот №007057, имот №007044, имот №007022, имот №007020 и имот №007053, описан в скица №К00950/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
10. имот №007025 с площ 802 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория V, при граници и съседи: имот №007057, имот №007024, имот №007040 и имот №007026, описан в скица №К00951/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
11. имот №007027 с площ 1482 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория V, при граници и съседи: имот №007040 и имот №007057, описан в скица №К00952/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
12. имот №007028 с площ 3053 кв.м., начин на трайно ползване: Нива, категория VI (703 кв.м.) и V (2350 кв.м.), при граници и съседи: имот №007029 и имот №007040, описан в скица №К00953/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
13. имот №007029 с площ 1940 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория V, при граници и съседи: имот №007040, имот №007028, имот №007040 и имот №007030, описан в скица №К00954/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
14. имот №007030 с площ 1035 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория V, при граници и съседи: имот №007053, имот №007031, имот №007029, имот №007040 и имот №007023, описан в скица №К00955/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
15. имот №007034 с площ 1282 кв.м., начин на трайно ползване: Нива, категория VI, при граници и съседи: имот №007045, имот №007035 и имот №000108, описан в скица №К00956/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
16. имот №007031 с площ 750 кв.м., начин на трайно ползване: Нива, категория VI (400 кв.м.) и V (350 кв.м.), при граници и съседи: имот №007045, имот №007053, имот №007030, имот №007040, имот №007036 и имот №007035, описан в скица №К00957/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
17. имот №007033 с площ 782 кв.м., начин на трайно ползване: Нива, категория VI, при граници и съседи: имот №000108, имот №007045 и имот №000113, описан в скица №К00958/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
18. имот №007039 с площ 1072 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория VI, при граници и съседи: имот №000108, имот №007001, имот №007040 и имот №007038, описан в скица №К00959/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-186/1/
26.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Руска Драганова Петрова, Петър Драганов Петров и всички заинтересовани лица, че на 15.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитър Пеев Димитров, чрез пълномощника си адв.Пепа Атанасова Савова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-186/15.06.2017г. за недвижим имот, представляващ ? идеална част от дворно място, цялото с площ от 1000 кв.м., находящо се в с.Разделна, общ.Белослав, обл.Варна, ул.“Захари Стоянов“ №11, съставляващ УПИ II-48 в кв. 30 по плана на с.Разделна,  при граници: улица,  УПИ I-49, улица, УПИ III-47, съгласно cкица №10/17.05.2017г.,  издадена от Община Белослав.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-185/1/
26.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Янко Иванов Томов и всички заинтересовани лица, че на 15.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Диян Янков Иванов, чрез пълномощника си адв.Снежана Петрова Гочева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-185/15.06.2017г. за недвижим имот, представляващ празно дворно място, цялото с площ от 1350 кв.м., находящо се в с.Щипско, общ.Вълчи дол, обл.Варна, включено в УПИ II-484 в кв.100 по плана на с.Щипско, идентичен с част от УПИ IV-18 в кв.100 по стария план на селото,  при граници: улица, улица, ,  УПИ I-483, УПИ III-484, съгласно cкица №38/06.02.2017г.,  издадена от Община Вълчи дол, дирекция „Устройство на територията“.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-184/1/
26.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Сашо Александров Иванов и всички заинтересовани лица, че на 14.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Валери Сашов Иванов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-184/14.06.2017г. за недвижим имот, представляващ дворно място, находящо се в гр.Провадия, общ.Провадия, обл.Варна с площ от 120 кв.м., съставляващо имот  с планоснимачен № 1773, включено в УПИ VIII-1772, 1773, 1774 в кв.51Б по плана на гр. Провадия, ведно с   построената в това дворно място жилищна сграда, при граници: улица,  улица, УПИ IX, УПИ VII-1775, 1776, съгласно cкица №293/26.05.2017г.,  издадена от Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-190/1/
26.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Катерина Димитрова Тончева, Петко Андонов Петков, Руска Жекова Тодорова, Петра Тодорова Костадинова, Радослав Живков Петков, Слава Димитрова Тодорова, Данаил Жеков Петков и всички заинтересовани лица, че на 20.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодор Митев Калов чрез адвокат Боян Великов - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-190/20.06.2017г. за следните недвижими имоти:
- Нива с площ 3,600 дка, категория трета, местност „Сандък Бюк“, съставляваща поземлен имот № 083026, по плана за земеразделяне на гр.Дългопол, ЕКАТТЕ 24565, при граници: имоти №№ 083025, 083027, 083067, 083068, 083069, 000580, съгласно Скица № К06355/15.03.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие  - Дългопол;
- Нива с площ 3,000 дка, категория четвърта, местност „Дражила“, съставляваща поземлен имот № 053040, по плана за земеразделяне на гр.Дългопол, ЕКАТТЕ 24565, при граници: имоти №№ 053041, 053039, 053032, 000851, 000837, съгласно скица № К06352/15.03.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол;
- Нива с площ 5,000 дка, категория пета, местност „Едре“, съставляваща поземлен имот № 019178, по плана за земеразделяне в землището на гр.Дългопол, община Дългопол, ЕКАТТЕ 24565, при граници: имоти №№ 019179, 019297, 019177, 019140, 019141, 019142, 019143, съгласно скица № К06349/15.03.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол;
- Нива с площ 1,065 дка, категория шеста, местност „Клуновец“, съставляваща поземлен имот № 067050, по плана за земеразделяне на гр.Дългопол, ЕКАТТЕ 24565, при граници: имоти №№ 067049, 068064, 067051, 067054, съгласно скица № К06354/15.03.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-189/1/
26.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Катерина Димитрова Тончева, Руска Жекова Тодорова, Петра Тодорова Костадинова, Радослав Живков Петков и всички заинтересовани лица, че на 20.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петко Андонов Петков чрез адвокат Боян Великов - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-189/20.06.2017г. за следните недвижими имоти:
- Нива с площ 5,901 дка, категория пета, местност „Балар Сърта“, съставляваща поземлен имот № 005008, по плана за земеразделяне на гр.Дългопол, ЕКАТТЕ 24565, при граници: имоти №№ 005007, 005045, 000104, 005017, съгласно Скица № К06348/15.03.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие  - Дългопол;
- Лозе с площ 1,476 дка, категория трета, местност „Чилиня“, съставляваща поземлен имот № 136002, по плана за земеразделяне на гр.Дългопол, ЕКАТТЕ 24565, при граници: имоти №№ 136009, 136003, 000837, 136011, съгласно скица № К06357/15.03.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол;
- Нива с площ 5,000 дка, категория трета, местност „Кенарлъка“, съставляваща поземлен имот № 018026, по плана за земеразделяне в землището на с.Красимир, община Дългопол, ЕКАТТЕ 39551, при граници: имоти №№ 018057, 018019, 018014, 018020, 018021, съгласно скица № К00129/18.11.2016г., презаверена на 19.06.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол;
- Лозе с площ 0,670 дка, категория пета, местност „Средните“, съставляваща поземлен имот № 116055, по плана за земеразделяне на гр.Дългопол, ЕКАТТЕ 24565, при граници: имоти №№ 116056, 116022, 116023, 116054, 000146, съгласно скица № К06356/15.03.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-188/1/
26.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Петко Андонов Петков, Руска Жекова Тодорова, Петра Тодорова Костадинова, Радослав Живков Петков и всички заинтересовани лица, че на 20.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Катерина Димитрова Тончева чрез адвокат Боян Великов - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-188/20.06.2017г. за следните недвижими имоти:
- Нива с площ 9,101 дка, категория пета, местност „Чиплака“, съставляваща поземлен имот № 003042, по плана за земеразделяне на гр.Дългопол, ЕКАТТЕ 24565, при граници: имоти №№ 003043, 003056, 003041, 003050, 003051, 003052, съгласно Скица № К06347/15.03.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие  - Дългопол;
- Нива с площ 1,499 дка, категория трета, местност „Под шосето“, съставляваща поземлен имот № 041140, по плана за земеразделяне на гр.Дългопол, ЕКАТТЕ 24565, при граници: имоти №№ 041141, 041150, 041139, 000962, съгласно скица № К06350/15.03.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол;
- Нива с площ 1,101 дка, категория трета, местност „Дядо Рачов Гечит“, съставляваща поземлен имот № 045030, по плана за земеразделяне на гр.Дългопол, ЕКАТТЕ 24565, при граници: имоти №№ 045031, 045011, 045012, 045029, 045110, съгласно скица № К06351/15.03.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-181/2/
21.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Константин Георгиев Костаков и всички заинтересовани лица, че на 13.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христо Тодоров Христов чрез адвокат Красимира Кънчева - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-181/13.06.2017г. за поземлен имот, представляващ 52 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор № 10135.2510.1888 с обща площ 260 кв.м. ? 1888 (по изменен ПНИ на с.о.“Добрева чешма“) ? ч.1685 (по ПНИ на с.о.“Добрева чешма) ? ч.717 (по КП към ПКП) ? ч.1288, ч.1292 и ч.9099 (стари граници по ПКП към ПНИ на с.о.“Добрева чешма“) ? ч.8455 (по КП „Крайбрежието“ – 1956г.), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменени със заповеди № КД-14-03-45/18.01.2010г. и № РД-20-03-34/22.04.2013г. на началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Варна, находящ се в с.о. „Добрева чешма“, район Приморски, гр.Варна, съгласно Скица на поземлен имот № 15-515567/21.10.2016г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-182/1/
20.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Константин Георгиев Костаков и всички заинтересовани лица, че на 13.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христо Тодоров Христов чрез адвокат Красимира Кънчева - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-182/13.06.2017г. за поземлен имот, представляващ 65 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор № 10135.2510.1686 с обща площ 345 кв.м. ? 1686 (по ПНИ на с.о.“Добрева чешма“) ? ч.717, ч.716 (по КП към ПКП) ? ч.1288, ч.1292 и ч.9099 (стари граници по ПКП към ПНИ на с.о.“Добрева чешма“) ? ч.8455 (по КП „Крайбрежието“ – 1956г.), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, находящ се в с.о. „Добрева чешма“, район Приморски, гр.Варна, съгласно Скица на поземлен имот № 15-217452/12.05.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 20 ЮНИ 2017 г.

№ОП-17-9400-183 (1)/
19.06.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Янка Филева Събева (с име Яна Янева Филчева -съгласно удостоверение за наследници), в това число - Светослава Димова Арнаудова и Илина Красимирова Ангелова, както и Тодор Петров Тодоров и всички заинтересовани лица, че на 13.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петя Тодорова Станева по заявление с вх.№ОП-17-9400-183/13.06.2017г. за недвижим имот, представляващ поземлен имот №97 в кв.9 с площ 4000 кв.м. по плана на с.Левски, община Суворово, област Варна, одобрен със Заповед №1071/19.06.1987г. на Председателя на ИК на ОБНС-Суворово, който имот е с неприложена регулация и е включен в: УПИ VIII-98 - с площ от 315 кв.м., УПИ I-97 - с площ от 880 кв.м., УПИ II-97 - с площ от 1050 кв.м., УПИ III-97 - с площ от 960 кв.м. и УПИ IX-97 - с площ от 795 кв.м., съгласно скица №428/29.05.2017г., издадена от отдел „УТ“ при Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-180/  1   /
16.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 12.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Снежана Димитрова Янева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-180/12.06.2017г. за недвижим имот, представляващ дворно място, находящо се в с.Блъсково, общ.Провадия, обл.Варна с площ от 1300 кв.м., съставляващо част от пл.№507, включено в УПИ I-507 в кв.39 по плана на с.Блъсково, ведно с построените в това дворно място жилищна сграда на един етаж със застроена площ/ЗП/ 126 кв.м., гараж със ЗП от 45 кв.м.  , при граници: улица, УПИ II-506 и имот №505 включен в УПИ I-507, съгласно скица №177/04.04.2017г.,  издадена от Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 14 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-176/1/
12.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 07.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Емилия Иванова Ангелова - Заявление с вх. №ОП-17-9400-176/08.06.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Блъсково, м.“Дюзлюка“ общ.Провадия, обл.Варна, представляващ нива, трета категория с площ от 2688 кв.м., при граници и съседи: полски път №000129, пасище с храсти №000075, нива №080003 и нива №080007, съгласно Скица №К01829/17.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие  - Провадия към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 14 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-174/1/
12.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 07.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стефан Атанасов Янков и Ангелина Красимирова Атанасова, чрез адв.Гергана Стаменова Стаменова - Заявление с вх. №ОП-17-9400-174/07.06.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Венелин, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ УПИ №УПИ №I-166 в кв.104 с площ от 2300 кв.м. по кадастралния и дворищно - регулационния план на селото, одобрен със Заповед №659/15.12.1928 г.  и Заповед №3348/26.12.1928 г., при граници и съседи: УПИ №II-167, УПИ №VIII и път, съгласно Скица №180/17.05.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 14 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-173/1/
12.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Азис Мазлъмов Сюлюшев всички заинтересовани лица, че на 07.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Севдалин Асенов Михайлов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-173/07.06.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ УПИ №XVIII-228 в кв. по кадастралния и дворищно – регулационния план на града, одобрен със Заповед №769/30.05.1985 г., при граници и съседи: УПИ №II-223, УПИ №I-229, УПИ №XVII-226,227 и път, съгласно Скица №105/22.03.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 14 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-169/1/
12.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Николай Димов Колев, Добри Димов Колев и всички заинтересовани лица, че на 07.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Пенка Димова Колева - Заявление с вх. №ОП-17-9400-169/07.06.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Царевци, общ.Аврен, обл.Варна, представляващ УПИ №VI-295 в кв.62 с площ от 495 кв.м. по кадастралния и регулационен план на селото, одобрен със Заповед №569/20.10.1929 г. за улична  и №2879/26.10.1929 г. за дворищна регулация, при граници и съседи: УПИ №III-59, УПИ №V-60, УПИ №VIII-за КОО, УПИ №VII – кметство и улица, съгласно Скица №123/22.02.2017 г., издадена от Община Аврен, заедно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 14 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-178/1/
13.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Емануил Георгиев Славов, Симеон Димитров Костов, Коста Димитров Костов и всички заинтересовани лица, че на 08.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Любка Симова Топалова чрез адв. Донка Колева Костова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-178/08.06.2017г. за недвижим имот, находящ се в с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ дворно място с площ 670 кв.м., включени в УПИ II-130, кв. 5, ведно с построената в това дворно място жилищна сграда със застроена площ 40 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ I-131, УПИ III-129, УПИ VII-126, УПИ VIII-132, съгласно скица №164/16.07.2015г., презаверена на 10.04.2017г., издадена от отдел „УТОС“ при Община  Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 14 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-164/1/
12.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Цонка Стефанова Янакиева, Надежда Георгиева Георгиева и всички заинтересовани лица, че на 30.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Илия Пеев Христов и Калинка Георгиева Христова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-164/05.06.2017г. за недвижим имот, находящ се в с. Гроздьово, общ. Долни чифлик, обл. Варна, съставляващ УПИ VII-123, кв. 73 с площ 1024 кв.м., при граници на имота: УПИ VIII-122 , УПИ Х-123, УПИ ХI-124 УПИ VI-124, съгласно скица №477/12.10.2016г., презаверена на 04.04.2017г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ при Община  Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ОБЯВА КОНКУРС- 13 ЮНИ 2017 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-17-7706-211/13.06.2017г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжност „старши експерт" в дирекция „Административен контрол, регионално развигие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна.
Изисквания към кандидатите:
- образователна квалификационна „магистър”.
- минимален професионален опит: 1 година    
-професионална област: „социални, стопански и правни науки“, професионално направление: „Право“  (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.) 
-допълнителна квалификация : компютърна грамотност
- вид  правоотношение: служебно
- ранг V младши, експертно ниво 6, длъжностно ниво по КДА - 10
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и  интервю
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за самоличност;
- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;  
- заверено копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност
- заверено копие на документ, доказващ придобита компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания 
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл. 18, ал. 1 от НПКДС 
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30ч. на 23.06.2017г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители (съгл. чл. 18, ал. 2 от АПК)
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна
Описание на длъжността: Оказване на правна помощ за законосъобразното осъществяване правомощията на областния управител. Осигуряване процесуалното представителство пред органите на съдебната власт. Изразяване  становище и разработване предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация. Осъществяване на методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигуряване съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство. Разработване на вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и специализираната администрация.
Граници на заплатата определена за длъжността от 460,00 до 1150,00 лева.

СТОЯН ПАСЕВ  - областен управител на област с административен център Варна

От тук може да изтеглите: Заявление за участие в конкурс, Декларация по Чл.17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, Декларация по Чл.18, ал.1 от НПКДС.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ЮНИ 2017 г.

№ОП-17-9400-179 (1)/13.06.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мустафа Хасанов, Стоян Ангелов Иванов, Ангел Стоянов Ангелов, Раиса Стоянова Ангелова и всички заинтересовани лица, че на 08.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христо Ангелов Ангелов чрез пълномощник адв.Донка Колева Костова по заявление с вх.№ОП-17-9400-179/08.06.2017г. за недвижим имот, представляващ дворно място с площ от 1570 кв.м., съставляващо УПИ VIII-222 в кв.20 по плана на с.Ягнило, община Ветрино, област Варна, одобрен със Заповед №9/ 09.01.1929г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда на един етаж със застроена площ 43 кв.м., лятна кухня със застроена площ 32 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ 80 кв.м., при граници и съседи на имота: от две страни - улици, УПИ IX-222 и ПИ пл.№243, съгласно скица №27/11.02.2016г., издадена от отдел „УТ“ при Община Ветрино, презаверена на 22.03.2017г.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ЮНИ 2017 г.

№ОП-17-9400-172(2)/12.06.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Станю Русев Златев, в това число - Кръстинка Маринова Атанасова, Живка Маринова Драганова, Курта Жекова Тодорова, Маринка Станева Вълчева, Руси Станев Русев, Петранка Станева Йорданова, Станю Иванов Станев, както и всички заинтересовани лица, че на 07.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гина Иванова Неделчева по заявление с вх.№ОП-17-9400-172/07.06.2017г. за недвижими имоти, находящи се в землището на гр.Дългопол, община Дългопол, област Варна, съставляващи:

На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ЮНИ 2017 г.

№ОП-17-9400-171 (1)/12.06.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Рюстем Зекерие Шакир, в това число - Зинеб Мустафа Шакир, Анифе Рюстем Мехмед и Зекерие Рюстемов Шакиров, както и всички заинтересовани лица, че на 07.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Айше Рюстем Ешреф по заявление с вх.№ОП-17-9400-171/07.06.2017г. за недвижим имот, представляващ дворно място с площ от 540 кв.м., съставляващо УПИ VII-93 в кв.8 по плана на с.Лопушна, община Дългопол, област Варна, одобрен със Заповед №2010/16.12.1987г., при граници и съседи на имота: улица, УПИ VIII-98, УПИ X-91 и УПИ VI-90, съгласно скица №85/28.04.2017г., издадена от отдел „УТОС“ при Община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ЮНИ 2017 г.

№ОП-17-9400-170 (1)/12.06.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Шакир Зекерие Шакир, в това число и Зекие Шакир Мустафа, както и всички заинтересовани лица, че на 07.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мустафа Осман Али по заявление с вх.№ОП-17-9400-170/07.06.2017г. за недвижими имоти, представляващи:
- дворно място с площ от 470 кв.м., съставляващо УПИ VIII-98 в кв.8 по плана на с.Лопушна, община Дългопол, област Варна, одобрен със Заповед №2010/16.12.1987г., при граници и съседи на имота: от две страни - улици, УПИ IX-92 и УПИ VII-93, съгласно скица №83/28.04.2017г., издадена от отдел „УТОС“ при Община Дългопол;
- дворно място с площ от 710 кв.м., съставляващо УПИ X-98 в кв.6 по плана на с.Лопушна, община Дългопол, област Варна, одобрен със Заповед №2010/16.12.1987г., при граници и съседи на имота: УПИ XI-99,  улица, УПИ IX-97 и рег. линия, съгласно скица №84/28.04.2017г., издадена от отдел „УТОС“ при Община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-177/1/
12.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Минко Атанасов Казаков и всички заинтересовани лица, че на 06.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Злата Минкова Войчева, чрез пълномощника си Донка Костова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-177/08.06.2017 г. за имот, представляващ дворно място с площ 1620 кв.м., находящо се в с. Ветрино, обл. Варна, съставляващо поземлен имот/ПИ/ 229 в кв.28 по действащия план на с. Ветрино, одобрен със Заповед № 5859/05.09.1964г., с включени от имота 760 кв.м. в УПИ VI-229 в същия квартал ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ 38 кв.м., ведно с прилежащо мазе със застроена площ от 12 кв.м. и второстепенна постройка със застроена площ от 9 кв.м.,  при граници и съседи на имота : от две страни улици и поземлени имоти  VII-229, V-232 и с включени от имота 860 кв.м. в УПИ VII-229 в кв.28 по действащия план на село Ветрино, одобрен със Заповед №5859/05.09.1964г., съгласно скица №327/09.12.2016г. за дворното място и построените в него жилищна сграда с мазе и второстепенната постройка.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-168/1/
12.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Асан Ибрям Али и всички заинтересовани лица, че на 06.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Асен Александров Джамбазов, чрез пълномощника си Даниела Иванова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-168/06.06.2017 г. за имот, представляващ ? ид. част от дворно място с площ от 870 кв.м., включени в урегулирав поземлен имот/УПИ/ II-46 в кв.9 по плана на село Величково, общ. Дългопол, обл.Варна, при граници и съседи на имота : от две страни улици, УПИ III-46 и ПИ I-47, ведно с ? ид. част от построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ 54 кв.м. и навес със застроена площ от 60 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-160/1/
07.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Али Мехмедов Салиев и всички заинтересовани лица, че на 01.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Васфие Шефкиева Кадир, чрез пълномощника си Александра Аврамова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-160/01.06.2017 г. за недвижим имот, представляващ дворно място, находящо се в с.Белоградец, общ.Ветрино, обл.Варна, цялото с площ 570 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот/УПИ/ № 514 в кв. 83 по действащия план на с.Белоградец, одобрен със Заповед №7279/20.06.1958г., от което 440 кв.м. са включени в УПИ I-514, при граници :  от две страни улици и поземлени имоти №№512 и 513, ведно с построената в това дворно място къща, съгласно скица №124/15.05.2017г. издадена от Община Ветрино – отдел „Устройство на територията“.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-155/1/
07.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 31.05.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Младен Антонов Михайлов, чрез пълномощника си Росица Владимирова Михайлова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-155/31.05.2017 г. за недвижим имот, представляващ жилищна сграда – еднофамилна на два етажа със застроена площ 85 кв.м. с идентификатор 10135.5503.216.1, изградена в поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 10135.5503.216 по кадастралната карта и кадастрален регистър, одобрен със Заповед №РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК с местонахождение район „Аспарухово“, гр.Варна, ул.“Горна Студена“ №77-а, при граници и съседи:  улица,  ПИ 10135.5503.215, ПИ 10135.5503.234 и ПИ 10135.5503.217,  съгласно скица №15-633162/27.122016г. издадена от СГКК Варна. ПИ с идентификатор 10135.5503.216 представлява част от имот пл.№635 в кв.142 по РП-1968г. с нанесен РП със Заповед №115/07.08.1978г. на Председателя на ИК на ГНС – Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-154/1/
07.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 31.05.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марийка Соянова Няголова, чрез пълномощника си Нела Пламенова Цонева  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-154/31.05.2017 г. за недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.53.2.11 с предназначение: жилище-апартамент по кадастралната карта и кадастралните регистрина район „Одесос“, одобрени със Заповед №РД-18-98/10.11.2008г. на ИД на АГКК – Варна с адрес ул.“Ангел Кънчев“ №18, ет.3, ап.11, състоящ се от: две стаи, кухня, баня-тоалет и входно антре със застроена площ 57,23 кв.м. с прилежащо избено помещение №11 със застроена площ 3,45 кв.м., както и 1,3805% ид. Части от общите части на сградата и правото на строеж, находящ се в сграда №2, разположена в ПИ 10135.1502.53 по КК на район „Одесос“, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.1502.53.2.10, 10135.1502.53.2.12; под обекта – 10135.1502.53.2.7; над обекта - 10135.1502.53.2.15, съгласно скица №15-134978/27.03.2017г. издадена от СГКК Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-153/1/
07.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се  всички заинтересовани лица, че на 31.05.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стефка Цветкова Русева  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-153/31.05.2017 г. за недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор10135.4501.2021 с площ 568 кв.м. ? ч.10135.4501.1568 ? ч.1025 (по ПНИ на м.“Ментеше“ – с.о.) ? 47, ч.46 и ч.49(по КП към ПКП) ? ч.5, ч.6 и ч.7 (стари граници по ПКП към ПНИ) по изменени КККР на гр.Варна, район „Вл.Варненчик“, одобрени със Заповед №РД-18-30/19.06.2007г. на ИД на АГКК – София, изменени със Заповед №КД-14-03-639/06.03.2012г. на Началника на СГКК - Варна, за интегриране ПНИ, с нанесена регулация по одобрен ПУП-ПРЗ по чл.16, ал.1 от ЗУТ, съгласно скица изх.№15-98670/07.03.2017г., издадена от СГКК – гр.Варна, при граници и съседи:  ПИ 10135.4501.9502;  ПИ 10135.4501.2022; ПИ 10135.4501.2028;  ПИ 10135.4501.2027; ПИ 10135.4501.2020.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-2600-3/ 1 /
07.06..2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 01.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на „ИМЕКС ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ЕООД, чрез пълномощника си Станимир Тодоров Тодоров  - Заявление с вх.№ОП-17-2600-3/01.06.2017 г. за недвижим имот, представляващ 87 кв.м. идеални части от имот с идентификатор 83404.501.524, целият с площ 1067 кв.м.,  находящ се в с.Шкорпиловци, общ.Долни чифлик, обл.Варна при граници и съседи: ПИ 83404.501.424;  ПИ 83404.501.583; ПИ 83404.10.130; ПИ 83404.10.108 и ПИ 83404.501.523, съгласно скица №15-85224/27.02.2017г. издадена от СГКК - Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-166/1/
09.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 05.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кирил Иванов Димчев чрез Венцеслав Йорданов Василев - Заявление с вх.№ОП-17-9400-166/05.06.2017г. за недвижими имоти, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово “, местност „Черноморец “:
1. Сграда с идентификатор 10135.5203.132.1 със застроена площ 8 кв.м., съгласно скица №15-253832/01.06.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна и начин на трайно ползване: промишлена сграда. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.5203.132;
2. Сграда с идентификатор 10135.5203.132.2 със застроена площ 80 кв.м., съгласно скица №15-253833/01.06.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна и начин на трайно ползване: сграда на транспорта. Сградата е разположена в поземлени имот с идентификатори 10135.5203.6, 10135.5203.132 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 10135.5203.132;
3. Сграда с идентификатор 10135.5203.132.5 със застроена площ 90 кв.м., съгласно скица №15-253836/01.06.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна и начин на трайно ползване: складова база, склад. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.5203.132.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-167/1/
                09.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Венелин Милков Жеков и всички заинтересовани лица, че на 02.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Емил Милков Минков - Заявление с вх.№ОП-17-9400-161/02.06.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Васил Левски“бл.7, вх.Б, ет.4, общ. Варна, обл. Варна, представляващ ап.41 с площ от 49.98 кв.м. с идентификатор 10135.2559.13.1.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, при граници и съседи, следните самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.2559.13.1.42, 10135.2559.13.1.40; под обекта – 10135.2559.13.1.29 и над обекта  - 10135.2559.13.1.53, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда №15-121366/20.03.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-165/1/
               09.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 05.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Асен Ангелов Ангелов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-165/05.06.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в с.Невша, общ.Ветрино, обл.Варна, представляващи: пасище, мера №091012, седма категория, м.“Орта йолу“ с площ от 2084 кв.м., при граници и съседи: пасище, мера №091012, пасище, мера №000172, пасище, мера №091013, пасище, мера №091010 и полски път №091014, съгласно Скица №К02088/10.05.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Ветрино към Министерство на земеделието и храните; пасище, мера №091013, седма категория, м.“Орта йолу“ с площ от 2199 кв.м., при граници и съседи: пасище, мера №000172, пасище, мера №091011, пасище, мера №091010 и пасище, мера №091012, съгласно Скица №К02089/10.05.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие  - Ветрино към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-156/1/
08.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Димитричка Тодорова Козарова и всички заинтересовани лица, че на 01.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марийка Панайотова Добрева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-156/01.06.2017г. за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, с.о. „Манастирски рид“, „Бялата чешма – Дъбравата“, местност „Лафолу“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2517.978 с площ 600 кв.м. ? 517.978 (по ПНИ с.о. „Манастирски рид“, „Бялата чешма – Дъбравата“)  ? ч.3581 (стари граници по ПКП към ПНИ на с.о. „Манастирски рид“, „Бялата чешма – Дъбравата“) ? ч.978 (по КП на м. „Бялата чешма – Дъбравата“-1989г.) по КККР на гр. Варна, при граници на ПИ 10135.2517.978: ПИ 10135. 2517.975, ПИ 10135.2517.977, ПИ 10135.2517.9679, ПИ 10135. 2517.4028 и ПИ 10135. 2517.4628, съгласно скица №15-354967/20.07.2016г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-152/1/
08.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 30.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Илия Пеев Христов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-152/30.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в с. Гроздьово, общ. Долни чифлик, съставляващ имот №297004, представляващ друга селскостопанска територия с площ 1931 кв.м., при граници и съседи: имот №297007 – друга селскостопанска територия , имот №297008 – друга селскостопанска територия, имот №297003 – друга селскостопанска територия, имот №000380 – път, имот №297005 - друга селскостопанска територия, имот №297006 - друга селскостопанска територия, съгласно скица №Ф03041/12.04.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-150/ 1 /
08.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 30.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Видка Рачева Михова –ликвидатор и председател на кооперация с фирма Земеделска кооперация „Златен клас“ в ликвидация - Заявление с вх.№ОП-17-9400-150/30.05.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна, стопански двор, представляващ 40 % ид.части от трафопост с агрегатно с обща застроена площ 98 кв.м., построен в УПИ III, кв.73А, при граници на имота: улица, УПИ IV и УПИ II, съгласно скица №104/26.047.2017 г., издадена от отдел „УТ“ при Община Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-149/ 1 /
08.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 30.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Красимир Асенов Иванов чрез адв. Гергана Петрова Николова и адв. Галина Георгиева Стоянова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-149/30.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ урегулиран поземлен имот XIХ, кв.18 с площ 600 кв.м., ведно с изградената в имота жилищна сграда и стопанска постройка., при граници на имота: улица, УПИ XХ, УПИ XIV, УПИ ХVII И УПИ ХVIII, съгласно скица №239/05.05.2017г., издадена от Дирекция „СА“, отдел „УТЕОС“ при Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ЮНИ 2017 г.

№УИ-17-9400-2 (2)
08.06.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Санди Георгиев Мирчев във връзка с постъпило в Областна администрация Варна, негово заявление с вх.№УИ-17-9400-2/26.04.2017г., че е уведомен с писмо изх. № УИ-17-9400-2(1)/26.04.2017г. със следното съдържание:
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИРЧЕВ,
Във връзка с постъпило в Областна администрация Варна, Ваше заявление с вх. № УИ-17-9400-2/26.04.2017г. с молба да бъдете настанен в къща до православен храм „Св. Андрей Първозвани“, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“, Ви уведомявам:
Имотите - държавна собственост се отдават под наем след провеждане на търг по реда на Закона за държавната собственост (ЗДС) и Правилника за прилагане на закона за държавната собственост (ППЗДС). Към настоящият момент в Областна администрация Варна няма обявени имоти за отдаване под наем.
За информация относно отдавани под наем имоти – общинска собственост следва да се обърнете към Община Варна.“
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ЮНИ 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ с изх.N:РД-17-7706-177/1/ До Русанка Младенова Хаджиева

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ЮНИ 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ с изх.N:РД-17-7706-176/1/ До Ганка Велева Тодорова

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ЮНИ 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ с изх.N:РД-17-7706-174/1/ До Живка Георгиева Бонева

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-162/1/
               07.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 02.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Жечка Андреева Шинева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-162/02.06.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Кирил Пейчинович“ №2, ет.1, общ. Варна, обл. Варна, представляващ ап.5 с площ от 49, ведно с прилежаща изба №10 с площ от 7.14 кв.м. кв.м. с идентификатор 10135.5506.63.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, при граници и съседи, следните самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.5506.63.1.4, 10135.5506.63.1.6; под обекта – 10135.5506.63.1.1, 10135.5506.63.1.2 и над обекта  - 10135.2559.13.1.10, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда №15-81805/24.02.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-161/1/
                07.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Венелин Милков Жеков и всички заинтересовани лица, че на 02.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Емил Милков Минков - Заявление с вх.№ОП-17-9400-161/02.06.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Васил Левски“бл.7, вх.Б, ет.4, общ. Варна, обл. Варна, представляващ ап.41 с площ от 49.98 кв.м. с идентификатор 10135.2559.13.1.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, при граници и съседи, следните самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.2559.13.1.42, 10135.2559.13.1.40; под обекта – 10135.2559.13.1.29 и над обекта  - 10135.2559.13.1.53, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда №15-121366/20.03.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-163/1/
06.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Костадин Николов Баналиев, Димитра Костадинова Балтаджиева, Павлин Йорданов Дичев и всички заинтересовани лица, че на 02.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Станко Добрев Станев  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-163/02.06.2017 г. за поземлен имот, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2509.63 с обща площ от 647 кв.м., веднос изградената в него вилна сграда с идентификатор 10135.2509.63.1 с площ 14 кв.м. ? 509,63 (по ПНИ на с.о. „Телевизионна кула) ? 63 (по КП към ПКП) ? ч.217, ч.218 и ч. 219 (стари граници по ПКП към ПНИ на с.о. „Телевизионна кула“) ? 63 ( КП на м.“Св. Никола и Акчелар“ 77г.) ? ч. 9950, ч. 9951 и ч. 9952 (по КП „Крайбрежието“ – 1956г.) по КККР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ид НА агкк – София, съгласно скица №15-39934/01.02.2017г. и №15-39944/01.02.2017г., издадени от СГКК – гр. Варна, при граници и съседи на имота : ПИ 10135.2509.66; ПИ 10135.2509.9504; ПИ 10135.2509.62; ПИ 10135.2509.9508; ПИ 10135.2509.61.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-159/ 1 /
06.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ивона Богданова Петрова и всички заинтересовани лица, че на 01.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на „Динко 1“ ЕООД , чрез пълномощника си Росица Кирязова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-159/01.06.2017 г. за имот,  представляващ 87 кв.м. ид. Части (260/2790) от ПИ с идентификатор №72709.514.852 с обща площ  от 930 кв.м. ? 801  и ч. без номер (КП 1985г. на ЗПЗ)  ?  ч. 297 (по КП на с.Тополи – 1963г.) по КККР на с.Тополи, общ. Варна, одобрени със Заповед №РД-18-29/23.04.2015г. на ИД на АГКК – София, съгласно скица №15-58472/13.02.2017г., издадена от СГКК – гр.Варна, при граници на целия имот: ПИ 72709.514.1048; ПИ 72709.514.856; ПИ 72709.514.853; ПИ 72709.514.1049; ПИ 72709.514.801; ПИ 72709.514.851.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-158/ 1 /
06.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ивона Богданова Петрова и всички заинтересовани лица, че на 01.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на „Динко 1“ ЕООД , чрез пълномощника си Росица Кирязова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-158/01.06.2017 г. за поземлен имот,  представляващ 2 кв.м. ид. Части (3936/34404) от ПИ с идентификатор №72709.514.1043 с обща площ  от 18 кв.м. ? ч.849 (попълнен КП на ЗПЗ м. „Деве Суват“ 1985г.) ? ч. имот без номер (КП 1985г. на ЗПЗ)  ?  ч. 394 (по КП на с.Тополи – 1963г.) по КККР на с.Тополи, общ. Варна, одобрени със Заповед №РД-18-29/23.04.2015г. на ИД на АГКК – София, съгласно скица №15-242493/26.05.2017г., издадена от СГКК – гр.Варна, при граници на целия имот: ПИ 72709.164.287; ПИ 72709.514.1044; ПИ 72709.514.855; ПИ 72709.514.849 и ПИ 72709.514.1042.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-157/  1 /
06.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ивона Богданова Петрова и всички заинтересовани лица, че на 01.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на „Динко 1“ ЕООД , чрез пълномощника си Росица Кирязова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-157/01.06.2017 г. за имот, представляващ 1310 кв.м. ид. Части (3936/34404) от ПИ с идентификатор №72709.514.849 с обща площ от 11450 кв.м. ? 849 (попълнен КП на ЗПЗ м.“Деве Суват“ 1985г.) ? ч.807 и ч. без номер (КП 1985г. на ЗПЗ) ? ч.394 (по КП на с.Тополи – 1963г.) по КККР на с.Тополи, общ. Варна, одобрени със Заповед №РД-18-29/23.04.2015г. на ИД на АГКК – София, съгласно скица №15-242503/26.05.2017г., издадена от СГКК – гр.Варна, при граници на целия имот: ПИ 72709.514.1041; ПИ 72709.164.287; ПИ 72709.514.1042; ПИ 72709.514.1043;  ПИ 72709.514.1044; ПИ 72709.514.855; ПИ 72709.514.1048; ПИ 72709.514.850 и ПИ 72709.514.163 .
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-151/1/
02.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Илия Димитров Йорданов и всички заинтересовани лица, че на 30.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ангел Георгиев Стойчев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-151/30.05.2017г. за недвижим имот, съставляващ поземлен имот № 039025 с площ 9999 кв.м., с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, находящ се в землището на с.Рудник, местност „Естилерите“, община Долни чифлик, при граници: поземлен имот № 039024, нива; поземлен имот № 039042, полски път; поземлен имот № 039026, нива; поземлен имот № 039027, нива; поземлен имот № 000631, полски път, съгласно скица № К01694/06.04.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие при община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-147/1/
02.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 29.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ради Петров Радев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-147/29.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в село Здравец, община Аврен, област Варна, съставляващ УПИ VІІ-306 в кв.23 с площ от 1100 кв.м. по регулационния план на село Здравец, одобрен със Заповед № 386/27.06.1990г., идентичен с УПИ ХІІІ-169, кв.35 по предходен план, съгласно Скица № 186/31.03.2017, издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-146/1/
02.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Петър Радев Димов и всички заинтересовани лица, че на 29.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Желязка Петрова Радева чрез пълномощник Стоянка Красимирова Василева - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-146/29.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в село Здравец, община Аврен, област Варна, съставляващ УПИ V-306 в кв.23 с площ от 980 кв.м. по регулационния план на село Здравец, одобрен със Заповед № 386/27.06.1990г., идентичен с УПИ ХІІ-169, кв.35 по предходен план, съгласно Скица № 187/31.03.2017, издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-148/  1  /
02.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 30.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Веселин Ганчев Костов чрез адв. Гергана Петрова Николова и адв. Галина Георгиева Стоянова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-148/30.05.2017 г. за недвижими имоти, находящ се в гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, ул. „Цанко Церковски“№5А, представляващи жилищна сграда на един етаж със застроена площ 52 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ 140 кв.м., построени в УПИ XII-2414 в кв.128, при граници на имота: улица, улица, УПИ Х-81, УПИ ХI-2414 и УПИ VI-трафопост, съгласно скица №159/29.03.2017 г., издадена от Дирекция „СА“, отдел „УТЕОС“ при Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-140/ 1 /
31.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Христо Димитров Виолинов, Виолин Димитров Виолинов, Христо Георгиев Станев и всички заинтересовани лица, че на 22.05.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стефчо Христов Георгиев - Заявление с вх.№ОП-17-9400-140/22.05.2017 г. за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 1510 кв.м., съставляващо имот пл. №372 в кв. 49, от който имот в УПИ VII-372, кв. 49 са включени 1240 кв.м. ид. части, ведно с построените в това дворно място жилищна сграда, гараж и навес, при граници на имота: улица, УПИ VIII-373, УПИ IХ-374, УПИ ХII-371 и УПИ V-371, съгласно скица №100/24.04.2017 г., издадена от отдел „УТ“ при Община Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЮНИ 2017 г.

17-9400-213(2)
     02.06.2017г.
                УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Георги Борисов Гюров, гр.Варна, ул.“Шипка“№4, че по повод постъпила в Областна администрация Варна негова жалба с вх.№РД-17-9400-213/04.04.2017г., е отправено  писмо с изх. № РД–17–9400-213(1)/ 07.04.2017г.
Със съдържанието на гореописаното писмо може да се запознаете, след представяне на документ за самоличност, в деловодството на Областна администрация Варна в седем дневен срок.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-139/2/
29.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Невянка Костадинова Даскалова, Йордан Обретенов Николов, Магдалина Николова Гюрова, Неделя Николова Русева, Николай Обретенов Николов, Никола Маринов Попов, Атанас Костадинов Воденичаров, Константин Атанасов Воденичаров, Димитър Иванов Демиров, Христо Пенчев Христов, Михаил Илиев Николов, Маринка Илиева Радева и всички заинтересовани лица, че на 19.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иво Михайлов Лазаров чрез адвокат Светлана Левкова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-139/19.05.2017г. за недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 54145.508.613 с площ 2586 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-74/15.09.2003г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастър, последно изменена със заповед № КД-14-03-864/30.03.2012г. на началник на Служба по геодезия, картография и кадасър, находящ се в село Осеново, в.з.Кранево, местност Канайол, община Аксаково, област Варна, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – изоставена орна земя, при съседи: ПИ № 54145.508.556; ПИ № 54145.508.612; ПИ № 54145.508.605; ПИ № 54145.508.550; ПИ № 54145.508.614; ПИ № 54145.508.555,  съгласно Скица на поземлен имот № 15-27127/24.01.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-145/1/
30.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Алекси Дичев Петков и всички заинтересовани лица, че на 25.05.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Савчо Алексиев Дичев, чрез пълномощника си Хюлия Ахмедова Мустафова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-145/25.05.2017 г. за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 950 кв.м., находящо се в с.Бозвелийско, общ.Провадия, обл.Варна, съставляващо урегулиран поземлен имот/УПИ/ IX-3 в кв.2 по плана на селото,  заедно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ 87 кв.м. и второстепенна постройка със застроена площ 53 кв.м. при граници и съседи:  улица,  УПИ X-2, УПИ IV-14, УПИ VII-12 и УПИ VIII-4,  съгласно скица №199/19.04.2017г., издадена от Община Провадия – Дирекция“СА“, отдел „УТЕОС.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 МАЙ 2017 г.

№ОП-17-2600-2(1)/30.05.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Абдула М М А Е Алазаф - управител на „АЛДЖАЗАФА“ ЕООД, ЕИК 204300552 и всички заинтересовани лица, че на 19.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на „МИРОН 42“ ООД, ЕИК 010089307 с управител Мария Янкова Василева чрез пълномощник Виолета Асенова Мишкова по заявление с вх.№ОП-17-2600-2/19.05.2017г. за недвижим имот, представляващ разликата над 2530 кв.м. - по документ за собственост до 3110 кв.м. - по скица, явяваща се 580 кв.м. идеални части от следния недвижим имот, находящ се в с.Манастир, община Провадия, област Варна, а именно дворно място с площ от 2530 кв.м. - по документ за собственост, а по скица - с площ от 3110 кв.м., съставляващо поземлен имот с пл.№192 в кв.39 по плана на с.Манастир, за което са отредени УПИ VII-192 с площ от 1030 кв.м., УПИ VIII-192 с площ от 580 кв.м. и УПИ XIV-192 с площ 1500 кв.м., ведно с построената в това дворно място сграда - Гараж със застроена площ 24 кв.м., при граници и съседи на целия имот: УПИ VI-190, улица, УПИ IX-193, УПИ XI-194, УПИ XIII-195, улица и УПИ XV-191, съгласно скица №161/29.03.2017г., издадена от Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-143/1/
26.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 23.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йордан Георгиев Симеонов и Мария Георгиева Стоянова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-143/23.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в село Белоградец, община Ветрино, област Варна, съставляващ УПИ Х-838 в кв.94 с площ от 1280 кв.м. по регулационния план на село Белоградец, одобрен със Заповед № 7279/20.06.1958г., при граници на имота: УПИ ІХ-840, УПИ VІІІ-839, УПИ VІІ-836, УПИ ХІ-837 и имот извън регулация, съгласно Скица № 148/06.06.2016, презаверена на 15.05.2017г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-142/1/
26.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Гена Кирова Дойчева, Анна Маринова Дойчева, Илко Йорданов Илиев, Христо Йорданов Илиев и всички заинтересовани лица, че на 23.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тихомир Маринов Дойчев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-142/23.05.2017г. за невдижими имоти, находящи се в село Левски, община Суворово, област Варна, представляващи УПИ VІ-50 и УПИ VІІ-50, кв.12 по регулационния план на село Левски, ведно с изградените в УПИ VІІ-50 сгради, съгласно Скица № 154/19.06.2017г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 29 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-141/ 1 /
26.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Манол Желев, Илия Йорданов Манолов, Марийка Стефанова Маринова, Иванка Манолова Христова и всички заинтересовани лица, че на 23.05.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Донка Илиева Николова, чрез пълномощника си Манол Йорданов Манолов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-141/23.05.2017 г. за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 650 кв.м., находящо се в с.Арковна, общ.Дългопол, обл.Варна, включено в урегулиран поземлен имот/УПИ/ VIII-45 в кв.14 по плана на селото,  при граници и съседи: от улица,  ПИ VII-44, ПИ VI-43, ПИ X-43 и ПИ XII-45,  съгласно скица №31/23.02.2017г., издадена от Община Дългопол – отдел „УТОС“.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 29 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-138/1/
26.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Димитър Радев Панайотов, наследниците на Пею Илиев Панайотов и всички заинтересовани лица, че на 18.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гинка Колева Петрова и Димитър Христов Керкелов чрез адвокат Петранка Стоилова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-138/18.05.2017г. за недвижим имот, съставляващ новообразуван имот № 501.1268 с площ 1347 кв.м., по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание „Доброгледски лозя“, с.Доброглед, община Аксаково, област Варна, одобрен със Заповед № РД-16-7706-67/04.04.2016г. на областния управител на област с административен център Варна, ведно с изградените в имота сграда със застроена площ 54 кв.м., сграда със застроена площ 47 кв.м. и сграда със застроена площ 27 кв.м., съгласно Скица № 68-251/15.02.2017г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Аксаково.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 МАЙ 2017 г.

Във връзка с предстоящото приемане на ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ ВАРНА (2017-2018) - предоставяме за обществено обсъждане.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-137/1/
25.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Садня Мустафова Мехмедова и всички заинтересовани лица, че на 18.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гюнал Идаедтов Мустафов чрез адвокат Даниела Иванова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-137/18.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в село Славейково, община Провадия, област Варна, съставляващ УПИ ІV-403 в кв.98 с площ от 2050 кв.м. по регулационния план на село Славейково, одобрен със Заповед № 443/11.10.1995г., при граници на имота: улица, УПИ V-402, УПИ VІ-402, УПИ VІІ-404, УПИ ІІІ-404, ведно с изградената в имота жилищна сграда със застроена площ 60 кв.м., съгласно Скица № 39/02.02.2017г., издадена от Отдел „УТЕОС“ към Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-136/1/
25.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Величка Панчева Донева, Милю Кунев Драгиев и всички заинтересовани лица, че на 17.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Пенко Кунев Милчев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-136/17.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в село Невша, община Ветрино, област Варна, представляващ УПИ І-17 в кв.2 с площ от 1130 кв.м. по регулационния план на село Невша, одобрен със Заповед № 530/01.08.1969г., ведно с изградените в имота жилищна сграда, лятна кухня, навес и жилищна сграда, при граници: от две страни улици, УПИ ІІ-20 и УПИ ХІІ-20, съгласно Скица № 73/06.04.2017г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-135/1/
25.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Хабибе Ахмед Юсеин, Христина Ангелова Йорданова, Емине Ахмедова Алиосманолу и всички заинтересовани лица, че на 17.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атче Алиева Ходжова чрез Джемил Юсеин - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-135/17.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в село Булаир, община Долни чифлик, област Варна, представляващ УПИ І-32 в кв.11 с площ от 1230 кв.м. по регулационния план на село Булаир, одобрен със Заповед № 473/03.10.1994г., съгласно Скица № 100/17.03.2017г., издадена от Дирекция „УТТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-134/1/
25.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Хабибе Ахмед Юсеин, Христина Ангелова Йорданова, Емине Ахмедова Алиосманолу и всички заинтересовани лица, че на 17.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атче Алиева Ходжова чрез Джемил Юсеин - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-134/17.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в село Булаир, община Долни чифлик, област Варна, представляващ УПИ ХІV-32 в кв.11 с площ от 1400 кв.м. по регулационния план на село Булаир, одобрен със Заповед № 473/03.10.1994г., съгласно Скица № 100/17.03.2017г., издадена от Дирекция „УТТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-133/1/
25.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Хабибе Ахмед Юсеин, Христина Ангелова Йорданова, Емине Ахмедова Алиосманолу и всички заинтересовани лица, че на 17.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атче Алиева Ходжова чрез Джемил Юсеин - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-133/17.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в село Булаир, община Долни чифлик, област Варна, представляващ УПИ ІІ-32 в кв.11 с площ от 1250 кв.м. по регулационния план на село Булаир, одобрен със Заповед № 473/03.10.1994г., съгласно Скица № 100/17.03.2017г., издадена от Дирекция „УТТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-132/1/
25.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Хабибе Ахмед Юсеин, Христина Ангелова Йорданова, Емине Ахмедова Алиосманолу и всички заинтересовани лица, че на 17.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атче Алиева Ходжова чрез Джемил Юсеин - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-132/17.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в село Булаир, община Долни чифлик, област Варна, представляващ УПИ ХІІІ-32 в кв.11 с площ от 1370 кв.м., ведно с построената в него сграда по регулационния план на село Булаир, одобрен със Заповед № 473/03.10.1994г., съгласно Скица № 100/17.03.2017г., издадена от Дирекция „УТТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 МАЙ 2017 г.

№ОП-17-9400-131/1/
25.05. 2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Афоня Арсова Славова, Людмила Николаева Чакърова, Зоя Николаева Демирова, Зорка Николаева Чакърова, Снежанка Николаева Чирпанова, Виолета Николаева Демирова, Боряна Николаева Стефанова и всички заинтересовани лица, че на 16.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хашим Арсов Мазлъмов чрез адв.Искрен Игнатов - Заявление с вх. № ОП-17-9400-131/16.05.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Орлово гнездо“ № 24, представляващ жилищна сграда с площ 33 кв.м. с идентификатор № 10135.3515.1239.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, разположена в поземлен имот с идентификатор №  10135.3515.1239, съгласно Скица на сграда № 15-540894/04.11.2016г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 МАЙ 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 124а, ал. 3 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 32, ал. 1 от ЗА областният управител на област с административен център Варна е издал заповед № РД-17-7706-187/22.05.2017 г., с която е разрешено на Димитър Райков Савов да възложи за негова сметка изработване на проект за ПУП – ПП на линеен обект „Водопровод от преливник с координати У=9618875.53 м, Х=4689390.15 м, намиращ се в имот с идентификатор 02662.11.231 в землището на с. Баново, община Суворово до имот с идентификатор 20482.108.16 в землището на гр. Девня, община Девня“ и е одобрено представеното задание.
Съгласно чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица с обявление, публикувано на интернет страницата на Областна администрация Варна и се разгласява от Община Суворово и Община Девня, по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-130/1/
18.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Димитър Михалев Яцув и всички заинтересовани лица, че на 15.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Илия Костов Георгиев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-130/15.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в с.Чернево, общ.Суворово, обл.Варна, представляващ УПИ VІ-626, УПИ VІІ-626 и УПИ VІІІ-626 в кв.42, по плана на село Чернево, одобрен със Заповед № 1196/13.03.1965г. на Председателя на ОНС – Варна, съгласно Скица № 116/11.04.2017г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-129/1/
18.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се „Скот и Сара“ ООД, Галина Цветкова Славчева и всички заинтересовани лица, че на 15.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Валентин Атанасов Георгиев чрез адв.Добрин Стефанов - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-129/15.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в с.Левски, общ.Суворово, обл.Варна, представляващ УПИ V-246 в кв.46 с площ от 1010 кв.м., по плана на село Левски, одобрен със Заповед № 1071/19.06.1987г. на Председателя на ИК на ОбНС – Суворово, идентичен с УПИ ІХ-78 в кв.51 по стария регулационен план на с.Левски, при граници и съседи: УПИ ІV-246, улица, УПИ VІ-246, УПИ VІІ-246, съгласно Скица № 124/19.04.2017г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-128/1/
18.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се „Скот и Сара“ ООД и всички заинтересовани лица, че на 15.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Валентин Атанасов Георгиев чрез адв.Добрин Стефанов - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-128/15.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в с.Левски, общ.Суворово, обл.Варна, представляващ УПИ VІ-246 в кв.46 с площ от 1120 кв.м., по плана на село Левски, одобрен със Заповед № 1071/19.06.1987г. на Председателя на ИК на ОбНС – Суворово, идентичен с УПИ Х-78 в кв.51 по стария регулационен план на с.Левски, при граници и съседи: УПИ V-246, улица, улица, УПИ VІІ-246, съгласно Скица № 128/19.04.2017г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-127/1/
18.05.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Светла Кънчева Кафадарова, Симеон Николаев Кафадаров и Ивайло Николаев Кафадаров и всички заинтересовани лица, че на 15.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Пламен Симеонов Кафадаров и Нели Стефанова Кафадарова - Заявление с вх. № ОП-17-9400-127/15.05.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Подвис“ бл.30, вх.В, ет.2, ап.24, представляващ 1/6 ид.част от самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор № 10135.2553.84.2.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент със застроена площ 79,89 кв.м., изба № 24 и 0,9705% ид.части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата по кадастрална карта: на същия етаж: № 10135.2553.84.2.23, № 10135.2553.84.2.25, под обекта: № 10135.2553.84.2.9, над обекта: № 10135.2553.84.2.39, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-579970/24.11.2016г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-126/ 1 /
15.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Сали Реджебов Кючук Мехмедов и всички заинтересовани лица, че на 09.05.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Айджан Талятов Бейтулов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-126/09.05.2017 г. за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 800 кв.м., находящо се в с.Белоградец, общ.Ветрино, обл.Варна, съставляващ поземлен имот пл. №170 в кв.8 по действащия план на село Белоградец, одобрен със Заповед №7279/20.06.1958г.,  от който имот 640 кв.м. са включени в УПИ XI-170, ведно с построените в това място жилищна сграда, второстепенна постройка, навес без оградни стени и навес с оградни стени, при граници и съседи: улица, ПИ №XII-172, №V-169 и №X-168, съгласно скица №89/10.04.2017г., издадена от Общинска администрация Ветрино – отдел „Устройство на територията“.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-125/ 1 /
15.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Али Алиев Юнуз и всички заинтересовани лица, че на 09.05.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Емилиана Рашкова Митева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-125/09.05.2017 г. за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 1600 кв.м., находящо се в с.Доброплодно, общ.Ветрино, обл.Варна, съставляващ поземлен имот пл. №569 в кв.62 по действащия план на село Доброплодно, одобрен със Заповед №3225/01.08.1969г.,  от което 500 кв.м. са включени в УПИ XIV-579 в кв.62 и 930 кв.м. са включени в УПИ XXI-579 в същия квартал, ведно с построените в това място жилищна сграда и навес, при граници и съседи: от две страни улици, ПИ №XX-580, № XV-580 и ПИ с пл.№569, съгласно скица №78/18.03.2017г., презаверена на 10.04.2017г., издадена от Общинска администрация Ветрино – отдел „Устройство на територията“.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-124/ 1 /
15.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 09.05.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициати