УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-407/1/
               22.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Гергана Божкова Николова и всички заинтересовани лица, че на 16.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Калоян Божков Калоянов, чрез адв.Свилен Благоев Зайков - Заявление с вх.№ОП-16-9400-407/16.12.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с.Комунари, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ УПИ №I-125 в кв. 20 с площ от 2600 кв.м., УПИ №II-125 в кв.20 с площ от 2745 кв.м. и УПИ №III-125  в кв.20 с площ от 2120 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №195/27.04.1931 г., при граници и съседи: от три страни път, УПИ №V-92 и УПИ №IV-92, съгласно Скица №274/14.11.2016 г., издадена от Отдел „УТОС“ към Община Дългопол, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 55 кв.м. и навес със застроена площ от 12 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-404/1/
               22.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мария Ангелова Иванова и всички заинтересовани лица, че на 14.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Александър Емилов Ангелов, чрез адв.Александра Аврамова - Заявление с вх.№ОП-16-9400-404/14.12.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с.Блъсково общ. Провадия, обл. Варна, представляващ парцел №VIII-204 в кв.15 с площ от 410 кв.м. по дворищно – регулационния плана на селото, одобрен със Заповед №1574/29.03.1965 г., при граници и съседи: УПИ №IX-205, УПИ №V-201, УПИ №VII-203 и път, съгласно Скица №473/23.08.2016 г., издадена от Отдел „УТЕОС“ Дирекция “СА“ към Община Провадия, идентичен с парцел VIII в кв.94 по предходен регулационен плана на селото, одобрен със Заповед №1071/27.05.1919 г., съгласно Удостоверение №УТ24-19(-1)/18.08.2016 г., издадено от Община Провадия, заедно с построените в имота къща и навес.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-401/1/
               22.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Исмаил Мехмедов Исмаилов, Емил Стоянов Емилов  и всички заинтересовани лица, че на 13.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мехмед Исмаилов Мехмедов, чрез Хюлия Ахмедова Мустафова - Заявление с вх.№ОП-16-9400-401/13.12.2016 г. за недвижим имот, находящ се в гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ 175 кв.м. идеални части от УПИ №XXI-106 в кв.19, целия с площ от 350 кв.м., одобрен със Заповед №378/16.09.1992 г. за дворищна регулация при граници и съседи: УПИ №XXII-105, УПИ №VII-110, УПИ №XIX-109, УПИ №XX-107 и път, съгласно Скица №104/06.03.2012 г., презаверена на 08.11.2016 г., издадена от Дирекция “УТЕОС“ към Община Провадия, идентичен с УПИ №XXXII-106 в кв.19 по плана на гр.Провадия, одобрен със Заповед №3440/11.12.1979 г. и извън регулация по предходен регулационен план, одобрен със Заповед №5213/11.10.1957 г., съгласно Удостоверение №УТ24-28/1/25.11.2016 г., издадено от Община Провадия, ведно с построените в имота жилищна сграда на 2 етажа, със застроена площ от 80 кв.м., гараж със застроена площ от 30 кв.м. и масивна сграда със застроена площ от 35 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-406/1/
                21.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Исмигюл Ахмед Селим, Селим Мустафов Ахмедов и всички заинтересовани лица, че на 16.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Айше Селим Мустафа, чрез адв.Свилен Благоев Зайков - Заявление с вх.№ОП-16-9400-406/16.12.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с.Цонево общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ УПИ №III-536 в кв. 65 с площ от 780 кв.м. и УПИ №IV-536  в кв.65 с площ от 680 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №3486/11.09.1962 г. и Заповед №1568/15.04.1962 г., при граници и съседи: УПИ №V-535, УПИ №IX-534, УПИ №X-538, УПИ №II-537, УПИ №I-537 и път, съгласно Скица №261/31.10.2016 г., издадена от Отдел „УТОС“ към Община Дългопол, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м., жилищна сграда със застроена площ от 100 кв.м. и навес със застроена площ от 58 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-398/1/
               20.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Христо Тодоров Данев, Филип Кузев Шаталов, Красимира Георгиева Говедарова, Панайот Томов, Валя Костова Фотева и всички заинтересовани лица, че на 08.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Валентинка Константинова Фотева, чрез адв.Светлана Левкова - Заявление с вх.№ОП-16-9400-398/08.12.2016 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, м.“Сотира“ общ. Варна, обл. Варна, представляващ поземлен имот площ от 1474 кв.м. със идентификатор №10135.2508.91 по кадастралната карта и кадастрланите регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията:Урбанизирана, номер по предходен план:326, при съседи следните поземлени имоти с идентификатори: №10135.2508.883, №10135.2508.9515, №10135.2508.92, №10135.2508.93 и №10135.2508.882, съгласно Скица №15-278664/10.06.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-391/1/
               20.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ради Райчев Томов и всички заинтересовани лица, че на 02.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ангел Радев Антонов - Заявление с вх.№ОП-16-9400-391/02.12.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с.Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна, представляващ УПИ №VIII-400 в кв.65 с площ от 930 кв.м. по действащия кадастрален и дворищно – регулационен план на селото, одобрен със Заповед №770/30.05.1985 г., при граници и съседи следните поземлени имоти: от две страни път, УПИ №VI-398, УПИ №VII-399 и УПИ №IX-395,  съгласно Скица №500/20.10.2016 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик, ведно с построената в него жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 80 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-365/4/
                20.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Никола Йорданов Харасимов  и всички заинтересовани лица, че на 11.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Красен Костадинов Стоянов, чрез адв. Таня Иванова - Заявление с вх.№ОП-16-9400-365/11.11.2016 г. за недвижим имот, находящ се в гр. Белослав, ул. “Д-р Петър Берон“ №11 общ. Белослав, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ 735 кв.м. с идентификатор №03719.503.857, одобрен със Заповед №18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК,  по предходен план №857, кв.57, парцел IV, при съседи поземлени имоти с идентификатори: №03719.503.3293, №03719.503.3294, №03719.503.855, №03719.503.858, №03719.503.6102, №03719.503.856 и №03719.503.848, съгласно Скица №15-486683/10.11.2015 г. и презаверена на 30.06.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна, идентичен с УПИ №IV-857 в кв.57 по действащия регулационен план на гр.Белослав, одобрен със Заповед №159/07.04.1990 г. и с част от имот №503 в кв.34 по плана на града, одобрен със Заповед №5242/18.10.1957 г., за които са отредени парцели №III-503 и №IV-503, съгласно Удостоверение №ИУИ-7-1/05.12.2016 г., издадено от Община Белослав.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-297/4/
               21.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Йорданка Асенова Асенова и всички заинтересовани лица, че на 14.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Рашид Хасанов Арифов, чрез Красимир Йорданов Димитров - Заявление с вх.№ОП-16-9400-297/14.10.2016 г за недвижим имот,  находящ се с,Каменар, ул.“Липа“ №2  общ. Варна, обл.Варна, представляващ жилищна сграда с площ от 47.92 кв.м., построена в УПИ №VI-253,254 в кв.17 по плана на селото, одобрен със Заповед №Г-39/07.10.1992 г., при граници и съседи: от две страни улица, УПИ №VII-255,256 и УПИ №V – здравен пункт, съгласно предоставено от Дирекция „УТ“, Район Приморски към Община Варна копие от план на селото.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-169/4/
               21.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ангел Радев Ангелов и всички заинтересовани лица, че на 27.06.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Миглена Василева Манолова - Заявление с вх.№ОП-16-9400-169/27.06.2016 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Провадия,,    общ. Провадия, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ от 190 кв.м. с Пл. №1123, включен в УПИ №XXVI-1123,1127 в кв.51 по дворищно – регулационния план на гр.Провадия, одобрен със Заповед №3440/11.12.1979 г., съгласно Скица №250/13.05.2016 г., издадена от Отдел “УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, извън регулация по предходен регулационен план, одобрен със Заповед №5213/11.10.1957 г., съгласно Удостоверение №РД0600-271/1/15.12.2016 г., издадено от Община Провадия, заедно с построената в същия поземлен имот жилищна сграда на два етажа със застроена площ от 80 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 20 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-396/1/
               14.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Христо Панайотов Христов и всички заинтересовани лица, че на 07.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Желка Райкова Николова - Заявление с вх.№ОП-16-9400-396/07.12.2016 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Суворово, общ. Суворово, обл. Варна, представляващ поземлен имот Пл.№942 в кв.68 с площ от 680 кв.м, по плана на града, одобрен със Заповед №412/03.08.1990 г., при граници и съседи: УПИ №VI-949, УПИ №VIII-947, УПИ №IX-946, УПИ №X-945, УПИ №XVII-944, УПИ №XIII-943 и УПИ №XIV-941, съгласно Скица №451/02.12.2016г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Суворово, идентичен с ПИ №560 в кв.65 по стар план, одобрен със Заповед №3962/30.06.1977 г. за улична и дворищна регулация, съгласно Удостоверение изх. №59/05.12.2016 г., издадено от  Дирекция „ОС и П“ към Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 20 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№РД-16-9400-734 (3)
15.12.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Росица Георгиева Христова като пълномощник на Христо Георгиев Христов във връзка с постъпило в Областна администрация Варна, нейно заявление с вх. №РД-16-9400-734/29.09.2016г., че е уведомена с писмо изх. № РД-16-9400-734(2)/11.11.2016г., със следното съдържание:
„УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХРИСТОВА,
Във връзка с постъпило в Областна администрация Варна, Ваше искане вх. № РД-16-9400-734/29.09.2016г., относно информация за наличие на акт за държавна собственост за имот №027023, съседен на Вашия, находящ се в с. Новаково, общ. Аксаково, обл. Варна, местност „Тодор курусу, Ви уведомявам, че след извършена служебна проверка се установи, че за периода от 01.06.1996г. до настоящия момент няма съставен акт за държавна собственост .
Отделно от горното в приложената към искането Ви скица №К02722/11.11.2015г. е видно, че имот  №027023, представляващ нива е собственост на Община Аксаково. Искане за закупуване на имота следва да предявите пред Община Аксаково.“
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 15 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-395/1/
               13.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Христо Атанасов Жечев и всички заинтересовани лица, че на 07.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитър Господинов Маринов - Заявление с вх.№ОП-16-9400-395/07.12.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с.Тръстиково, общ. Аврен, обл. Варна, представляващ поземлен имот с Пл. №202, включен в   УПИ №XX-202 в кв.25 с площ от 430 кв.м, по плана на селото, одобрен със Заповед №3972/20.07.1971 г. за дворищна и улична регулация, при граници и съседи: УПИ №XXI-201, УПИ №XIX-203, УПИ №V-203 и път, съгласно Скица №842/15.11.2016г., издадена Община Аврен, идентичен с УПИ №IV-61 в кв.21 по предходен план, одобрен със Указ №3325/25.12.1928 г., съгласно Удостоверение №ГП-697/04.11.2016 г., издадено от Община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-390/1/
               12.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Димо Мочев Димов и всички заинтересовани лица, че на 01.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Неджатин Ахмедов Амидов - Заявление с вх.№ОП-16-9400-390/01.12.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с.Михалич, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ 650 кв.м. от УПИ №XXI-87,65 в кв.22, целия с площ от 1600 кв.м. и 750 кв.м. от УПИ №XX-87 в кв.22, целия с площ от 930 кв.м. по регулационния план на селото, одобрени със Заповед №5774/15.11.1963 г., при граници и съседи следните поземлени имоти: улица, УПИ №XXII-65, УПИ №X-66, УПИ №XI-67  и УПИ №XIX-85, съгласно Скица на поземлен имот №436/15.11.2016 г., издадена от Отдел „УТ“ към Общинска администрация – гр.Вълчи дол, идентични с УПИ №IX-221 в кв.61 по стар план на селото, съгласно Удостоверение №РД-08-01-1567/01.12.2016 г., издадено от Общинска администрация – гр. Вълчи дол, ведно с построената в УПИ №XXI-87,65 в кв.22 жилищна сграда с площ от 55 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 08 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-16-7706-249
гр. Варна  08.12. 2016 г.
СТОЯН ПАСЕВ – Областен управител на област с административен център  Варна, след като се запознах с материалите по административна преписка вх. № ПР-16-2600-8/21.11.2016 г. образувана по заявление от „Енерго про мрежи“ АД,  внесено чрез пълномощник Стелиана Василева Иванова, съгласно пълномощно рег. № 5909/17.12.2015 г. от Марина Ташева, нотариус в РС Варна, рег. № 334 на Нотариалната камара
У С Т А Н О В И Х:
В Областна администрация Варна е постъпило искане вх. № ПР-16-2600-8/21.11.2016 г. от „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД, ЕИК 104518621 за разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план– Парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване на ПИ 37099.61.229 по КККР на с. Кичево, община Аксаково“. Проектно трасе на обекта започва от ЖР стълб на извод „Кичево“, община Аксаково, преминава през имоти: второстепенни улици, полски пътища - попадащи в територията на община Варна и община Аскаково и завършва в поземлен имот с идентификатор 37099.61.229 по КККР на с. Кичево, община Аксаково.
Представени са: Задание за проектиране на ПУП-ПП; Проектно трасе на обекта; Копие от нотариален акт № 141, т. II, рег.№ 8329, дело№ 341 от 14.11.2011 г.; Копие от нотариален акт за учредяване  на право на строеж за трафопост и сервитут №140,т. LXX, дело №14737, вх. рег. №26346/10.12.2012 г.; Скица № К03621/30.05.2012 г.; Договор за присъединяване на обект на потребител към електроразпределителната мрежа от изх. № В11-6183-В12-3751 от 05.07.2012 г.; Извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Кичево, община Аксаково от 29.09.2016 г.; Извадка от кадастралната карта с данни от КРНИ за ПИ 37099.61.229, находящ се в с. Кичево, община Аксаково.
На основание чл. 124а, ал. 3, чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията
О Д О Б Р Я В А М:
Задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) (план за елементите на техническата инфраструктура) за обект: „Външно електрозахранване на ПИ 37099.61.229 по КККР на с. Кичево, община Аксаково“, попадащ в територията на община Варна и община Аксаково, област Варна.
Р А З Р Е Ш А В А М:
На „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД, ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район Владислав Варненчик, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, ВАРНА ТАУЪРС-Е,  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: „Външно електрозахранване на ПИ 37099.61.229 по КККР на с. Кичево, община Аксаково“, попадащ в територията на община Варна и община Аксаково, област Варна.
Съгласно разпоредбата на чл. 125, ал. 7 от ЗУТ, Заданието за проектиране на ПУП-ПП да се внесе в РИОСВ – Варна за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Екологичната оценка е част от устройствения план.
Проектът за ПУП-ПП да бъде изработен в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба - Закон за устройство на територията,  Закона за енергетиката, Закон за кадастъра и имотния регистър, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за общинската собственост, Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и др. нормативни актове за проектиране.
Съгласно чл. 62а, ал. 2 от Наредба №8/14.06.2001 г. и одобреното задание, проучвателните и проектните работи за обекта да се извършат във фаза: окончателен проект, по който се извършва отчуждаване и/или се ограничава правото на ползване.
Преди разглеждане на проекта от Областния експертен съвет по устройство на територията, същият да се съгласува със заинтересуваните централни и териториални администрации, специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал. 2 във връзка с чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.
Изработеният проект за ПУП-ПП да бъде съобщен от общинските администрации на община Варна и община Аксаково на заинтересуваните лица, с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“, съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗУТ.
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Варна и се изпрати на общинските администрации Аксаково и Варна за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Заповедта се изготви в три еднообразни екземпляра – по един за „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД, досието по преписка вх. № ПР-16-2600-8/21.11.2016 г. и деловодството при Областна администрация Варна.
Копие от заповедта да се изпрати на кмета на община Аксаково и кмета на община Варна за сведение и изпълнение.

СТОЯН ПАСЕВ

Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-382/1/
               07.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Иван Параскевов Ников -  Красимир Параскевов Иванов, Недялка Димитрова Борисова, Иванка Димитрова Захариева, Галина Георгиева Карамфилова, Петранка Георгиева Жечева и всички заинтересовани лица, че на 25.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димчо Параскевов Ников  - Заявление с вх.№ОП-16-9400-382/25.11.2016 г. за недвижим имот,  находящ се в с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, представляващ  поземлен имот с площ от 660 кв.м., за който е отреден УПИ №IV-336 в кв.68 по регулационен план на селото, одобрен със Заповед №1196/13.03.1965 г., при граници и съседи: УПИ №II-339, УПИ №III-340, УПИ №VI-337, УПИ №V-336 и път, съгласно Скица №356/21.09.2016 г., издадена от Отдел „УТ“ към Община Суворово, заедно с построените в имота жилищна сграда с разгъната застроена площ от 150 кв.м., второстепенна постройка с площ от 73 кв.м., второстепенна постройка с площ от 40 кв.м. и второстепенна постройка с площ от 6 кв.м.
 На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-380/1/
               07.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стефан Иванов Ангелов и всички заинтересовани лица, че на 25.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ангел Иванов Иванов - Заявление с вх.№ОП-16-9400-380/25.11.2016 г. за недвижим имот,  находящ се в с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ  поземлен имот с Пл. №100, включен в УПИ №X-100 в кв.7 с площ от 1450 кв.м. по действащия план на селото, одобрен със Заповед №3486/11.09.1962 г. и Заповед №1568/15.04.1962 г., при граници и съседи: УПИ №IX-585, УПИ №XI-99, УПИ №III-101 и път, съгласно Скица №148/29.06.2015 г., презаверена на 30.09.2016 г. г., издадена от Община Дългопол, заедно със построените в имота жилищна сграда, лятна кухня и навес.
 На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-375/ 3/
                 07.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Рангел Янков Ангелов – Радостина Стоянова Исин, Зейнеб Шерифова Ахмедова, Рамадан Шериф Рамадан, Севдалина Стоянова Дерменджиева, Румен Илиев Рангелов, Сийка Илиева Йорданова и всички заинтересовани лица, че на 18.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Себайдин Ибрям Рамадан - Заявление с вх.№ОП-16-9400-375/18.11.2016 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна, представляващ ПИ №197 с площ от 655 кв.м., включен в УПИ №XVIII-197 в кв.114 с площ от 430 кв.м. по кадастрално и дворищно – регулационния план на града, одобрен със Заповед №769/30.05.1985 г., при граници и съседи следните поземлени имоти: УПИ №XIX-190,196 и УПИ №XVII-189,  съгласно Скица на поземлен имот №273/29.06.2016 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик, ведно с построената в него жилищна сграда на един етаж със застроена площ от80 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-363/4/
                07.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Илко Янков Маринов и всички заинтересовани лица, че на 10.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Асен Илков Янков, чрез Виолета Асенова Мишкова - Заявление с вх.№ОП-16-9400-363/10.11.2016 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ 290 кв.м.  ид. части от   парцел №XI-2823 в кв.164 с площ от 880 кв.м, по плана на града, одобрен със Заповед №3440/11.12.1979 г. за дворищна регулация, при граници и съседи: УПИ №X-2822 и път, съгласно Скица №485/29.08.2016 г., издадена от Отдел„УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 56 кв.м. и  гараж със застроена площ от 30 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-106/4/
               07.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се „Енергоремонт - Варна“ ЕАД и всички заинтересовани лица, че на 28.04.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стоян Димитров Вълев, - Заявление с вх.№ОП-16-9400-106/28.04.2016 г. за недвижим имот, находящ се с.Дебелец, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ от 2350 кв.м.,  за който е отреден УПИ  №V-9 в кв.4а, по плана на Дебелец, одобрен със Заповед №2783/26.07.1979 г., при граници и  съседи следните  поземлени имоти: от две страни път,  УПИ №VI-8, УПИ №IV-завод „Овеч“ и УПИ №VII, съгласно Скица №285/17.12.2015 г., издадена Община Дългопол, идентичен с УПИ №V-9 в кв.4, изменен със Заповед №94/28.11.2000 г. и с части от парцели №XIV-72, №XIII-73, №XII-129 в кв.33 по предходен регулационен и кадастрален план на селото, одобрен със Заповед №5684/01.12.1950 г., съгласно Удостоверение №0600-148(1)/28.11.2016 г. г. , за парцел V в кв.4 с площ от 3600 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-389/1/
06.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Анна Дианова Иванова, Валя Иванова Иванова и всички заинтересовани лица, че на 01.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Емануил Стоянов Димитров - Заявление с вх.№ОП-16-9400-389/01.12.2016 г. за недвижими имоти, находящ се в с.Арковна, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващи: нива, пета категория с площ от 800 кв.м., м.“Керез алан“, за която е отреден №020012, при граници и съседи: №020011 – нива, №020010 – нива, №020015 – полски път и №020013 – използваема ливада, съгласно Скица №К00129/14.10.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол; нива, четвърта категория, за която отреден №027002 с площ от 2000 кв.м., м.“Сюветли пунар“, при граници и съседи: №027001 – нива, №000677 – изостав.тр.нас., №027003 – нива и №027015 – полски път, съгласно Скица №К00130/14.10.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол; нива, седма категория, м.“Старите лозя“, за която е отреден №029009 с площ от 500 кв.м., при граници и съседи: №000425 – полски път, №029010 – нива, №029012 – нива и №029013 – нива, съгласно Скица №К00131/14.10.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол; нива, пета категория, м.“Бахчалъка“, за която е отреден №033030 с площ от 11000 кв..м, при граници и съседи: №033031 – нива, №033044 – полски път, №033029 – нива и №033045 – полски път, съгласно Скица №К00132/14.10.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол; изоставена нива, седма категория, м.“Изли борун“ с площ от 1200 кв.м., за която е отреден №034010, при граници и съседи: №034011 – изоставена нива, №034027 – полски път, №034009 – изоставена нива и №100076 – широколиста гора, съгласно Скица №К00133/14.10.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол, изоставена нива, седма категория, м.“Каваклъка“ с площ от 2000 кв.м., за която е отреден №013053, при граници и съседи: №013054 – изоставена нива и №013049 – полски път; изоставена нива, седма категория, м.“Мачката“ с площ от 800 кв.м., за която е отреден №046017, при граници и съседи: №046018 – изоставена нива, №046027 – изоставена нива, №046028 – изоставена нива, №046016 – изоставена нива и №046031 – полски път, съгласно Скица №К00134/14.10.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол и недвижим имот, находящ се с.Лопушна, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ: нива, пета категория с площ от 6000 кв.м., м.“Шакир тарла“, за която е отреден №047002, при граници и съседи: №047006 – нива, землищна граница, №047001 – нива и №000691 – полски път, съгласно Скица №К00129/14.10.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-374/ 1/
06.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Юсеин Алиев Герджиков – Салиш Ахмедова Герджикова, Мехмед Юсеинов Герджиков, Мустафа Юсеинов Герджиков, Казълзааде Кязимова Алиева, Светла Ангелова Алексиева, Юсеин Ахмедов Юсеинов, Валентина Ангелова Хасанова, Кязим Ахмедов Юсеинов, Нина Богданова Герджикова, Ангел Кирилов Герджиков, Нейка Кирилова Йорданова, Тодор Кирилов Герджиков, Марин Кирилов Йорданов, Юмюш Кирилова Герджикова, Катя Кирилова Герджикова и всички заинтересовани лица, че на 18.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стефка Йорданова Севдалинова - Заявление с вх.№ОП-16-9400-374/18.11.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с.Детелина, общ. Долни чифлик, обл. Варна, представляващ УПИ №VII-112 в кв.16 площ от 688 кв.м., по кадастралния план, одобрен със Заповед №102/18.01.1935 г. и дворищно – регулационния план, одобрен със Заповед №1626/10.10.1986 г., идентичен с част от УПИ №IV-112 в кв.16, при граници и съседи следните поземлени имоти: от три страни улица и УПИ №VI-112, съгласно Скица на поземлен имот №436/19.09.2016 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик, ведно с построената в него жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 100 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-381/1/
05.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Пенка Михалева Иванов и всички заинтересовани лица, че на 25.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Назик Мехмедова Хасанова - Заявление с вх.№ОП-16-9400-381/25.11.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с. Пчелник, общ. Долни чифлик, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ от 495 кв.м., за който е отреден УПИ №VIII-263 в кв.31 по действащия кадастрален и дворищно – регулационен план на селото, одобрен със Заповед №1570/15.04.1964 г., при граници и съседи: УПИ №IX-264, УПИ №V-263, УПИ №VII-262 и път, съгласно Скица №525/03.11.2016 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-378/1/
05.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Васил Милев и всички заинтересовани лица, че на 23.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Галина Благоева Янева и Тодорка Димитрова Янева, - Заявление с вх.№ОП-16-9400-378/23.11.2016 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ж.к.“Изгрев“ общ. Варна, обл. Варна, представляващ 838 кв.м. идеални части от поземлен имот, целия с площ от 2738 кв. м., за който е отреден идентификатор №10135.2552.412 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на земята: Урбанизирана, номер по предходен план:1221, при съседи следните поземлени имоти с идентификатори: №10135.2552.587, №10135.2552.1818, №10135.2552.1193 и №10135.2552.85, съгласно Скица на поземлен имот №15-321272/04.07.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 02 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-362/3/
01.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Ромел Сотиров Попов, Сотир Петров Попов и всички заинтересовани лица, че на 10.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петър Сотиров Попов, чрез Сотир Петров Попов - Заявление с вх.№ОП-16-9400-362/10.11.2016 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ ? ид. части от парцел №XVIII-1355 в кв.71 с площ от 566 кв.м, по плана на града, одобрен със Заповед №3440/11.12.1979 г. за дворищна регулация, при граници и съседи: УПИ №V-1357, УПИ №XIX-1354, УПИ №XIX-1354, УПИ №XVII-1521, УПИ №XXI-1520 и път, съгласно скица №178/17.03.2016г., презаверена на 25.10.2016 г., издадена от Отдел„УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с УПИ №XXI-1163 в кв.122 по предходен план, одобрен със Заповед №5213/11.10.1957 г., съгласно Удостоверение №УТ24-27/1/24.11.2016 г., заедно с ? идеална част от построената в него жилищна сграда със застроена площ от 140 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 02 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-359/3/
01.12.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Джелил Мустафа Ембие - Юркия Джелил Мехмед, Ибрахим Джелил Мустафа, Ембие Джелил Мустафа, Иклиме Джелил Юсуф, Джелил Беямил Джелил, Али Беямил Джелил, Айше Беямил Мустафа, Атче Беямил Муса, Хатидже Шакир Адем, Фатме Мехмед Мустафа, Джелил Мустафа Джелил, Хюсеин Мустафа Джелил, Хасан Мустафа Джелил и всички заинтересовани лица, че на 10.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Джелил Шакир Джелил, чрез адв. Свилен Благоев Зайков - Заявление с вх.№ОП-16-9400-359/10.11.2016 г. за недвижим имотнаходящ се в с. Медовец, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ имот №501.179 с площ 483 кв. м. по кадастралния план на с. Медовец, одобрен със Заповед №РД-17-12/04.08.2005 год., при граници: имот №501.179, №501.180 и улица, съгласно Скица №251/12.10.2016 г., идентичен с част от УПИ №IV-229 и част от УПИ №V-222 в кв.38, по кадастралния и регулационен план на село Медовец, одобрен със Заповед №1867/29.05.1962 г., съгласно Удостоверение №9400-3593/24.11.2016 г., издадено от Община Дългпол, заедно с построената в него жилищна сграда със застроена площ от 80 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-361/1/
29.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Юлиян Алексиев Митев, Юлиян Алексиев Минчев и всички заинтересовани лица, че на 10.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стефка Ангелова Илиева, чрез адв. Данко Дачев - Заявление с вх.№ОП-16-9400-361/10.11.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с. Горен чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна, представляващ УПИ №XII-451 в кв.74 с площ от 1045 кв.м, по действащия кадастрален план на същото село, одобрен със Заповед №1329/09.08.1984 г., при граници и съседи: УПИ №XIII-448, УПИ №VI-449, УПИ №XI-451, УПИ №V-447 и път, съгласно Скица №485/13.10.2016 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 29 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-379/1/
28.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Васил Василев и всички заинтересовани лица, че на 24.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Севда Асенова Михалева, чрез адв. Александра Аврамова - Заявление с вх.№ОП-16-9400-379/24.11.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с. Снежина, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ УПИ № IV-230 в кв.18 по плана на селото с площ от 2360 кв.м., одобрен със Заповед №1622/22.06.1927 г., при граници и съседи: улица, УПИ №III-229, УПИ №V-231 и УПИ №I-232, съгласно Скица №472/23.08.2016 г., издадена от Дирекция „СА“, Отдел „УТЕОС“ към Община Провадия, заедно с построената в имота жилищна сграда.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 29 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-368/3/
28.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Севдалин Севдалинов Хаджиев, Икбалие Ибрям Вейсел, Вейсел Ибрям Вейсел, Шенай Ибрям Хасан и всички заинтересовани лица, че на 11.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Шерифе Мюмюн Кямил, чрез адв. Гергана Аврамова - Заявление с вх.№ОП-16-9400-368/11.11.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с.Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ 1400 кв.м., УПИ №IX-659 в кв.92, одобрен със Заповед №1568/28.05.1987 г., при граници и съседи поземлени имоти: УПИ №VIII-658, УПИ №X-650,653, УПИ №XI-660, УПИ №XII-663 и път, съгласно Скица №94/11.04.2016 г., издадена от Община Дългопол, а съгласно Удостоверение №9400-3399/1/03.11.2016 г. извън регулация по предходен план, заедно със построените в него жилищна сграда с площ от 62 кв.м., гараж с площ от 18 кв.м. и навес с оградни стени с площ от 38 кв.м..
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 29 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-94/4/
28.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Йордана Маринова Кателиева и всички заинтересовани лица, че на 18.04.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йорданка Филева Стефанова, Тодорка Кондова Стефанова и Кирилка Филева Демирова, чрез Искрен Тодоров Игнатов - Заявление с вх.№ОП-16-9400-94/18.04.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с. Падина, общ. Девня, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ 1633 кв.м., за който е отреден идентификатор №55110.101.201 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-59/16.04.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, номер по стар план: 201, квартал: 26, парцел: VII,VIII, при съседи следните поземлени имоти с идентификатори: №55110.101.202, №55110.101.388, №55110.101.322, №55110.101.200, №55110.101.197, №55110.101.361 и №55110.101.196, съгласно Скица на поземлен имот №15-132248/21.03.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна, отговарящ на УПИ №VII-201 и УПИ №VIII-201 в кв.26, съгласно извадка за имоти от общия регулационен план на село Падина, одобрен със Заповед 3224/01.08.1969 г. на Председателя на ОНС – гр.Варна, издадена от Община Девня.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-338/3/
22.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Стоименка Младенова Петрова – Стефка Асенова Василева, Валентина Асенова Атанасова, Теменужка Асенова Златева, Татяна Асенова Стоянова, Радка Петкова Манова, Стоян Милчев Манов, Трендафил Милчев Манов, Дафинка Тасева Костадинова, Бойка Любенова Тонкова, Николай Веселинов Киров, Емил Веселинов Киров, Илия Димитров Кузманов, Снежана Райчева Петкова, Ася Цанкова Стефанова, Росица Цанкова Димитрова и всички заинтересовани лица, че на 28.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Първан Стоянов Манов, чрез адв.Янка Станева Славова - заявление с вх.№ОП-16-9400-338/28.10.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ овощна градина, трета категория с площ от 10000 кв.м., за която е отреден №605048, при граници и съседи: овощна градина №605047, полски път № 605052, овощна градина №605049 и полски път №600039, съгласно скица №К02903/14.06.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр.Провадия На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-316/3/
23.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Ангелина Неделчева Чобанова, наследниците на Георги Николов Чобанов и всички заинтересовани лица, че на 21.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атанас Георгиев Чобанов и Николай Георгиев Николов - заявление с вх.№ОП-16-9400-316/21.10.2016 г. за недвижим имот, представляващ поземлен имот с площ 537 кв.м., находящ се в с.Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, за което е отреден идентификатор № 58445.502.721, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-6/06.02.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, при съседи следните поземлени имоти с идентификатори: №58445.502.720, №58445.502.106, №58445.203.506, №58445.203.233 и №58445.502.228, по предходен план №502, съгласно скица на поземлен имот №15-555300/11.11.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна, идентичен с поземлен имот с Пл. №502 в кв.29, от който имот са включени 855 кв.м. в УПИ № I-502, по действащия регулационен план на село Приселци, одобрен със Заповед №216/16.06.1992 г. на Кмета на Община Аврен и отговарящ на парцел №I-194 в кв.41 по предходен план на селото, одобрен със Заповед №2753/16.05.1968 г. на Председателя на Окръжен народен съвет – Варна, съгласно Удостоверение №УТ-97/06.09.2016 г.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-290/2/
23.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Георги Стоянов Иванов – Стоян Георгиев Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 11.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодор Георгиев Стоянов, чрез адв.Дияна Тодорова Георгиева - Димова - заявление с вх.№ОП-16-9400-290/11.10.2016 г. за недвижим имот, находящ се гр.Белослав, ул.“Побитите камъни“ №12, общ. Белослав, обл. Варна, представляващ жилищна сграда – еднофамилна със застроена площ от 40 кв.м., брой етажи: 1, за която е отреден идентификатор №03719.501.177.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, разположена в поземлен имот с идентификатор №03719.501.177, по предходен план парцел №XVIII-177 в кв.9, съгласно скица №15-281338/13.06.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-373/1/
21.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Иван Недялков Павлов – Павлина Костова Коева, Иван Георгиев Иванов, Галин Георгиев Иванов и всички заинтересовани лица, че на 17.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гинчо Костов Павлов, чрез адв.Ганка Йост - заявление с вх.№ОП-16-9400-373/17.11.2016 г. за недвижим имот, находящ се с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ дворно място с площ 1610 кв.м., Пл. №49, от които включени в УПИ №XI- 49 в кв.40 – 800 кв.м. и включени в УПИ № XII-49 в кв.40 – 760 кв.м. по регулационния план на с. Доброплодно, одобрен със Заповед №3225/01.08.1969 г., при граници и съседи следните поземлени имоти: УПИ № IV-53, УПИ № V-53, УПИ №VI-495, УПИ №VII-494, УПИ №X-494, УПИ №XIII-50 и път, съгласно скица №282/18.10.2016 г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Ветрино, идентичен с УПИ № IV-244 в кв.17 по отменения план на с.Доброплодно, съгласно Удостоверение №227/03.11.2016 г. заедно със построените в имота жилищна сграда, навес и селскостопанска постройка.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-372/1/
17.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Нико Минков Филипов – Васил Ников Минков, Нона Никова Минкова, Тодора Никова Минкова, Петра Никова Минкова, Дана Никова Минкова и всички заинтересовани лица, че на 15.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христо Христов Димитров, Иванка Христова Димитрова и Добринка Христова Димитрова - заявление с вх.№ОП-16-9400-372/15.11.2016 г. за недвижим имот, находящ се с. Ягнило, , общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ дворно място с площ 1350 кв.м. , включено в УПИ №VII-176 в кв.25 и дворно място с площ 1260 кв.м., включено в УПИ № VI-176 в кв.25 по регулационния план на с. Ягнило, одобрен със Заповед №9/09.01.1929 г., съгласно скица №200/28.07.2016 г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Ветрино, заедно със построените в имота жилищна сграда и стопанска постройка.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-370/1/
17.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мариана Неделчева Кръстева, Димитър Кръстев Кръстев и всички заинтересовани лица, че на 14.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодор Неделчев Цанев - заявление с вх.№ОП-16-9400-370/14.11.2016 г. за недвижим имот, находящ се гр.Варна, ул.“7-ма“ общ. Варна, обл.Варна, представляващ друг вид сграда за обитаване със застроена площ от 57 кв.м., на два етажа с идент. №10135.2552.4264.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №18-8611/09.06.2014 г. на началник на СГКК - Варна попадаща в парцел с идент. №10135.2552.4264, съгласно Скица на сграда №15-253528/27.05.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-366/1/
17.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Георги Василев Георгиев, Валентин Василев Георгиев, Красимир Василев Георгиев, Фроска Василева Димова и всички заинтересовани лица, че на 11.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Валери Василев Георгиев- заявление с вх.№ОП-16-9400-366/14.11.2016 г. за недвижим имот, находящ се гр.Варна, ул.“Максим Илиев“ №12, общ. Варна, обл.Варна, представляващ жилищна сграда със застроена площ от 40 кв.м., на един етаж с идент. №10135.5505.433.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК - Варна попадаща в парцел с идент. №10135.5505.433, съгласно Скица на сграда №15-526621/03.12.2015 г., презаверена на 26.09.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варн
а

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-358/3/
17.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Алекси Иванов Алексиев – Волфганг Алексиев, Гизела Алексиев и всички заинтересовани лица, че на 04.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Алексиев Иванов - заявление с вх.№ОП-16-9400-358/04.11.2016 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, м.“Сотира“ общ. Варна, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ 1523 кв. м., идент. №10135.2508.274, по предходен план №2197 и №2198, при съседи поземлени имот с идентификатори: №10135.2508.9524, №10135.2508.329, №10135.2508.273, №10135.2508.272, №10135.2508.249 и 10135.2508.248, съгласно Скица №15-318030/01.07.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 18 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-360/1/
15.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Сотир Атанасов Николов – Стефка Атанасова Николова, Николай Сотиров Николов, наследниците на Атанас Сотиров Николов, наследниците на Коста Сотиров Николов и всички заинтересовани лица, че на 10.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Пенка Сотирова Патрикова - заявление с вх.№ОП-16-9400-360/10.11.2016 г. за недвижим имот, находящ се гр.Аксаково, общ. Аксаково, обл.Варна, представляващ 206 кв.м. ид. части от УПИ: I-359 в кв.12, цялото с площ 640 кв.м. по действащия регулационен и кадастрален план на гр.Аксаково, одобрен със Заповед №358/20.12.2001 г. на Кмета на Община Аксаково, при граници и съседи следните имоти: УПИ: II-359 и път, съгласно скица №238/395/25.03.2015 г., презаверена на 27.07.2016 г., а по предходни планове съответстващ на парцел I-286 в кв.12, одобрен със Заповед №187/15.02.1980 г. и Заповед №4408/ 20.06.1967 г. на Председателя на ОНС – Варна, част от парцел I-102 в кв.34 по стар план на населеното място, одобрен със Заповед №1020/26.04.1921 г. за улична регулация и Заповед №1418/26.04.1921 г. за дворищна регулация., съгл. Удостоверение за идентичност на имота по предходни планове №179/08.07.2016 г., издадено от Дирекция „Устройство на територията“, Община Аксаково.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 18 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-278/3/
15.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Мустафа Айрулов Алишев – Апостол Карамитев Чернев, Али Мустафа Айрула, Соня Станчева Йорданова, Михаил Йорданов Митков, Желез Йорданов Митков и всички заинтересовани лица, че на 03.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Анка Миткова Христова, чрез пълномощника и Хюлия Ахмедова Мустафова - заявление с вх.№ОП-16-9400-278/03.10.2016 г. за недвижим имот, находящ се гр.Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ дворно място с площ 236 кв.м., за който е отреден УПИ №IV-1099 в кв.51, одобрен със Заповед за дворищна регулация №3440/11.12.1979 г., при граници и съседи следните поземлени имоти: УПИ №V-1100,УПИ №III-1085 и път, съгласно скица №402/25.07.2016 г., издадена от отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“, Община Провадия, заедно със построените в същото дворно място масивна жилищна сграда със застроена площ от 35 кв.м., лятна кухня със застроена площ от 15 кв.м и стопанска постройка със застроена площ от 6 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 18 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-335/1/
14.11 2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Живка Стоянова Лазарова, Ангел Цоков Спасов, Любен Живков Лазаров и всички заинтересовани лица, че на 27.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби –декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Дора Живкова Лазарова – Заявление № ОП-16-9400-335/27.10.2016 г., за недвижим имот, находящ се село Климентово, община Аксаково, област Варна представляващ: 1/6 ид. част от УПИ IX-48 в кв.6 по действащия план на село Климентово, ведно със построените в имота жилищна сграда със застроена площ 62 и гараж със застроена площ 20 кв.м., при граници на УПИ IX-48: улица, УПИ VIII-47, УПИ VII-46, УПИ VI-45, УПИ IV-54, УПИ XII-51, УПИ XI-50, УПИ X-49, съгласно скица №680/1053/02.08.2016 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 18 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-284/3/
14.112016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Веска И. Петкова и всички заинтересовани лица, че на 06.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Танев Митев и Светлана Ангелова Димитрова, чрез пълномощника им адв.Костадин Николов Киряков - заявление с вх.№ОП-16-9400-284/06.10.2016 г. за недвижим имот, находящ се с. Константиново, м. “Припек“ общ. Варна, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ 614.53 кв.м., за който е отреден №57, одобрен със Заповед №30/27.01.1994 г. на Кмета на Община Белослав, при граници и съседи следните поземлени имоти: север:пл. №56, запад:пл. №62, изток: кадастрална граница и юг: пл. №58, съгласно скица №358/06.11.2015 г., презаверена на 05.07.2016 г., издадена от служба „ТСУ“, Кметство Константиново, Община Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 18 НОЕМВРИ 2016 г.

Заповед с ИЗХ.N:РИ-16-8500-29 от 15.11.2016г. за определяне на купувач.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 18 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-337/1/
15.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Куцар Момчев Христов – Иван Вълчев Ненов, Добринка Димитрова Лефтерова, Красен Лефтеров Куцаров, Ивелина Лефтерова Драганова, Светла Лефтерова Куцарова, Горанка Маринова Стоилова, Жечка Русева Ангелова, Стефка Русева Димитрова, Добринка Русева Иванова, Красьо Стоянов Кръстев, Янчо Стоянов Кръстев, Пенка Неделчева Тодорова, Тодор Неделчев Вълчев, Недялко Тодоров Неделчев, Любен Тодоров Неделчев, Донка Иванова Петрова и всички заинтересовани лица, че на 28.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иринка Тодорова Панайотова, чрез пълномощника и адв. Янка Станева Славова - заявление с вх.№ОП-16-9400-337/28.10.2016 г., за следните недвижими имоти, находящи се в землището на с.Боряна, общ. Дългопол, обл. Варна, а именно: нива с площ от 11197 кв.м., от която 1054 кв.м. – пета категория и 10143 кв.м. – втора категория, за която е отреден №:065001, местност „Дюз гечит“, при граници и съседи: пасище №000895, храсти №000335, пасище №065005, нива №065002 и полски път №000897, съгласно скица №К01707/04.07.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Провадия; нива с площ от 1807 кв.м., от които 1227 кв.м. - трета категория и 580 кв.м. – втора категория, за която е отреден №:077002, м.“Голиша“, при граници и съседи: нива №:077001, полски път №:000850, нива №:077003 и нива №:0077014, съгласни скица №К01708/04.07.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Провадия; нива, четвърта катерия с площ 4000 кв.м., за която е отреден №086003, м.“Чемберджик“, при граници и съседи: нива №086002, полски път №000888, нива №086004 и нива №086007, съгласно скица №К01709/04.07.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Провадия; нива , втора категория с площ 9998 кв.м., за която е отреден №089001, м.“Сувата“, при граници и съседи: нива №089016, полски път №000857, полски път №000559, нива №0890002, нива №089004 и нива №089017, съгласно скица №К01710/04.07.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр.Провадия; нива, втора категория с площ от 7199 кв.м., за която е отреден №093013, м.“Голиша“, при граници и съседи: нива №093035, нива №093012, полски път №000479, нива №093014, нива №093021 и полски път №000844, съгласно скица №К01711/04.07.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр.Провадия; изоставена нива, пета категория с площ 9000 кв.м., за кяото е отреден №103006, м.“Срещните лозя“, при граници и съседи: изоставена нива №103007, полски път № 000866, изоставена нива №101004, лозе №013112, лозе №013103, лозе №013113 и лозе №013130, съгласно скица №К01706/04.07.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр.Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 18 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-347/3/
17.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се наследниците на Пенчо Стоилов Демирев – Веска Стоилова Стоянова, Добри Петков Добрев, Петко Добрев Добрев, Добри Йорданов Добрев, Момчил Йорданов Добрев и всички заинтересовани лица, че на 02.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Пенчо Стоилов Пенчев - заявление с вх.№ОП-16-9400-347/02.11.2016 г. за недвижим имот, находящ се с. Момчилово, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ дворно място с площ 3950 кв. м., УПИ: I-82, кв.10 по регулационния план на с. Момчилово, одобрен със Заповед №1824 от 17.12.1934 год., при граници: УПИ:VI-84, УПИ:V-83, УПИ:IV-81, УПИ:III-81, съгласно Скица №268/10.10.2016 г., заедно с построените в него жилищна сграда, лятна кухня и стопанска постройка.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-355/1/
09.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Пенка Йовкова Георгиева и всички заинтересовани лица, че на 03.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Емил Захариев Георгиев - заявление с вх.№ОП-16-9400-355/03.11.2016 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ж.к.“Младост“, бл.147, вх.8, ет.1, общ. Варна, обл. Варна, представляващ жилище – ап. №112 с площ от 60.90 кв.м., ведно с прилежащото избено помещение №112 с площ от 2.34 кв.м., за който е отреден идент. №10135.3512.206.3.3, при съседи следните самостоятелни обекти в сградата с идентификатор: на същия етаж №10135.3512.206.3.2 и над обекта №10135.3512.206.3.6, съгласно скица №15-529785/28.10.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-323/1/
09.11 2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Атанаска Алексиева Атанасова, Еленка Алексиева Чернева и всички заинтересовани лица, че на 26.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитър Алексиев Димитров - заявление с вх.№ОП-16-9400-323/ 26.10.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Житница, общ. Провадия, обл. Варна, съставляващо УПИ II-298 в кв.28 по плана на селото, одобрен със заповед №1976/11.12.1981 г., ведно с построената в това дворно място къща и стопанска постройка, при граници на УПИ II-298 : от две страни улица, УПИ I-299, УПИ IV-298 и УПИ III-298, съгласно скица №475/24.08.2016 г. издадена от Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-322/1/
08.11 2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стоянка Стоянова Николова и всички заинтересовани лица, че на 26.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Милка Николова Георгиева и Николай Димов Добрев - заявление с вх.№ОП-16-9400-322/ 26.10.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ 2046 кв.м., съставляващо УПИ VIII-135 в кв.8 по плана на селото, одобрен със заповед №386/16.09.1992 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ 62 кв.м. с избено помещение със застроена площ 6 кв.м., стопанска постройка със застроена площ 94 кв.м. и гараж със застроена площ 27 кв.м., при граници на УПИ VIII-135: улица, УПИ VII-134, УПИ II-139 и УПИ I-140, съгласно скица №540/30.09.2016 г. издадена от Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-321/1/
08.11 2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Сезгин Али Ахмед, Вели Алиев Шабанов и всички заинтересовани лица, че на 25.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Алейдин Юсеинов Реджебов - заявление с вх.№ОП-16-9400-321/ 25.10.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ дворно място с площ от 1040 кв.м., съставляващо УПИ XIV-344 в кв.30 по плана на селото, одобрен със Заповед №3225/01.08.1969 г., ведно с построената в имота жилищна сграда с площ 51 кв.м. и масивна жилищна сграда със застроена площ 50 кв.м., при граници: от две страни улица, УПИ XIII-343 и УПИ XV-345, съгласно скица №231/24.08.2016 г. издадена от Община Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-320/1/
09.11 2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Емилия Йорданова Ставрева, Петя Йорданова Топчиева и всички заинтересовани лица, че на 25.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Райна Димова Топчиева - заявление с вх.№ОП-16-9400-320/ 25.10.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Дъбравина, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: 520 кв.м. ид. части от дворно място с площ от 1350 кв.м., съставляващо УПИ IV-278 в кв.36 по плана на селото, одобрен със Заповед №385/16.09.1992 г., при граници: улица, УПИ V-279, УПИ IX-148, УПИ X-149 и УПИ III-151, съгласно скица №5001/10.09.2016 г. издадена от Община Продадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-319/2/
09.11 2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Донка Ненкова Пейчева, Румен Костов Райчев, Найден Костов Райчев и всички заинтересовани лица, че на 24.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тотка Райкова Тодорова - заявление с вх.№ОП-16-9400-319/ 24.10.2016 г., за недвижими имоти, находящи се на ул.“Кирил и Методий“ №11, гр.Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващи: поземлен имот с идентификатор №24565.502.137 с площ 890 кв.м. по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрен със Заповед №РД-18-67/02.12.2010 г. на ИД на АГКК с номер по предходен план 1053, кв.87а, парцел 12, с предназначение – урбанизирана територия и начин на трайно ползване –ниско застрояване( до 10 м.) , при граници на ПИ №24565.502.138: ПИ с №24565.502.136, 24565.502.2046.24565.502.2044 и 24565.502.138, съгласно скица № 15-319398/09.05.2016 г., издадена от СГКК – гр.Варна; друг вид сграда за обитаване с идентификатор №24565.502.137.2, със застроена площ 20 кв.м., съгласно скица на сграда №15-219419/09.05.2016 г., издадена от СГКК – гр.Варна и селскостопанска сграда с идентификатор №24565.502.137.3 със застроена площ 28 кв.м., съгласно скица на сграда №15-219426/09.05.2016 г., издадена от СГКК – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-305/1/
07.11 2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Недялка Станева Станева, Елена Станева Кунева, Стоян Гинев Бозов, Иванка Стоянова Христова, Татяна Димитрова Бозова, Станислав Гинев Бозов, Ралица Гинева Бозова, Николай Русев Николаев, Върбинка Маринова Иванова, Кръстю Маринов Кръстев, Олга Георгиева Тонева, Свилен Горанов Тонев, Ненчо Тодоров Ненов, Кънчо Тодоров Ненов и всички заинтересовани лица, че на 18.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Веселина Харизанова Горанова - заявление с вх.№ОП-16-9400-305/ 18.10.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Боряна, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ 2200 кв.м., съставляващо УПИ II-185 в кв.42, при граници: улица, УПИ I-186, УПИ VI-186, УПИ III-190 и УПИ V-185, съгласно скица №224/09.09.2016 г. издадена от Община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-304/1/
07.11 2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Валентин Владимиров Пантелеев, Катя Драгомирова Димитрова, Николай Великов Димитров, Слави Бонев Паличев и всички заинтересовани лица, че на 17.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Снежина Владимирова Пантелеева и Сикстус - заявление с вх.№ОП-16-9400-304/ 17.10.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, ул.“Илинден“ №7, представляващи: апартамент „В“ на втория етаж – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2557.89.1.8, състоящ се от коридор, хол-всекидневна, бокс, баня-тоалет, перално помещение, две спални, килер и две тераси със застроена площ 82.67 кв.м., ведно с прилежащата изба №4 с площ 4.91 кв.м., както и 5,8451 % ид. части от общите части на общите части на сградата по Кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №18-5441/07.07.2016 г. на Началник на СГКК-Варна, при граници: на същия етаж – 10135.2557.89.1.7 и 10135.25587.89.1.9, под обекта – 10135.2557.89.1.23, 10135.2557.89.1.2, 10135.2557.89.1.4 и 10135.2557.89.1.9, над обекта – 10135.2557.89.1.13 и 10135.2557.89.1.12, съгл. схема №15-329205/07.07.2016 г. на Началник на СГКК – гр.Варна: магазин №2 с идентификатор10135.2557.89.1.22 с площ 41.70 кв.м., находящ се на партера на сграда №1, състоящ се от търговска площ с тоалет, ведно с 2,8785 % ид. части от общите части на сградата и правото на строеж по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед №КД-14-03-1244/17.05.2011 на Началник на СГКК – Варна, при граници: на същия етаж – 10135.2557.89.1.23 и 10135.2557.89.1.21, под обекта – няма, над обекта – 10135.2557.89.1.23 и 10135.2557.89.1.2, съгласно схема №15-444387/14.10.2015 г., презаверена на 22.06.2016 г., издадена от СГКК – гр.Варна и ? ид. част от ПИ с идентификатор 10135.2557.89 с площ 387 кв.м., при граници:10135.2557.91, 10135.2557.319, 10135.2557.87, 10135.2557.86,10135.2557.85, 10135.2557.88 и 10135.2557.90 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед №КД-14-03-2919/08.11.2011 г. на Началник на СГКК – Варна, съгласно скица №15-329178/07.07.2016 г., издадена от СГКК – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-303/1/
07.11 2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Драган Пенев Станойков, Десена Пенева Савова, Димитричка Пенева Стойкова, Цветан Пенев Станойков и всички заинтересовани лица, че на 17.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Асен Пенев Станойков - заявление с вх.№ОП-16-9400-303/17.10.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Гроздьово, общ. Долни чифилк, обл. Варна, представляващ: ПИ пл. №622, вкл. В УПИ VI-622 с площ 1030 кв.м. в кв.58 по плана на селото, одобрен със заповед №3360/10.05.1973 г., ведно с построената в имота къща, съгласно скица №194/26.05.2016 г. издадена от Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-356/1/
09.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Елена Иванова Иванова и всички заинтересовани лица, че на 03.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Цонев Петров - заявление с вх.№ОП-16-9400-356/03.11.2016 г. за недвижим имот, находящ се с.Поляците, м.“Бостанлък“ общ. Дългопол, обл.Варна, представляващ лозе, пета категория с площ 7027 кв.м., за който е отреден №042001, при граници и съседи следните имоти: №000324 – полски път, №042002 – лозе и №001148 – полски път, съгласно скица №К00050/13.09.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр.Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-354/1/
08.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Вълчан Василев Йорданов и всички заинтересовани лица, че на 03.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Дарина Андреева Колева - заявление с вх.№ОП-16-9400-354/ 03.11.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с. Синдел, общ. Аврен, обл. Варна, представляващ урегулиран поземлен имот с площ 725 кв.м., за който е отреден УПИ №: II-318 в кв.16, включващ поземлен имот с Пл. №318, съгласно Заповед за улична и дворищна регулация №6240/09.07.1957 г., при граници и съседи: УПИ № I-317, УПИ № III-315 и път, съгласно скица №743/30.09.2016 г., издадена от Община Аврен, заедно с построените в същия поземлен имот: жилищна сграда с разгърната застроена площ от 110 кв.м., гараж със застроена площ от 55 кв.м. и жилище със застроена площ от 40 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-352/1/
09.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Иван Петков Стоянов – Иван Йорданов Иванов, Иванка Йорданова Стоянова, Иван Кръстев Иванов, Валя Великова Иванова, Калоян Веселинов Кръстев, Велина Веселинова Кръстева и всички заинтересовани лица, че на 02.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юлиян Иванов Йорданов, чрез пълномощника му адв. Стефка Стоянова Пейчева - заявление с вх.№ОП-16-9400-352/ 02.11.2016 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Дългопол, м. “Сандък бюк“, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ нива, трета категория с площ от 10000 кв.м., за която е отреден №:084012, при граници и съседи: нива №084010, нива №084008, нива №084007, нива №084006, нива №084013, нива №084011 и полски път №084050, съгласно скица №К04451/18.08.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-351/1/
09.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Павли Атанасов Павлов - Райна Андонова Георгиева, Станка Андонова Илиева, Даниела Тодорова Атмаджова, Антон Тодоров Андонов, Косиана Тодорова Андонова, Тотка Райкова Тодорова, Румен Костов Райчев, Найден Костов Райчев и Ася Станчева Иванова и всички заинтересовани лица, че на 02.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Радостина Станчева Цонева, чрез пълномощника и адв. Стефка Стоянова Пейчева - заявление с вх.№ОП-16-9400-351/ 02.11.2016 г., за недвижим имот, находящ се в гр.Дългопол, ул.“Гроздьо Желев“ №3, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ от 1013 кв.м., за което е отреден идентификатор №24565.502.38, по предходен план УПИ: XIX-1095 в кв.95, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори №24565.502.37, №24565.502.36, №24565.502.35, №24565.502.2038, №24565.502.39, №24565.502.50, №24565.502.51 и №24565.502.52, съгласно Скица №15-456188/16.09.2016 г., заедно с построените в него жилищна сграда със застроена площ от 74 кв.м. с идентификационен №24565.502.38.1, съгласно Скица №15-513312/20.10.2016 г., селскостопанска сграда със застроена площ от 46 кв.м с идентификационен №24565.502.38.2, съгласно скица №15-513303/20.10.2016 г. и селскостопанска сграда със застроена площ от 16 кв.м. с идентификационен №24565.502.38.3, съгласно скица №15-513288/20.10.2016 г., издадени от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-349/1/
08.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Георги Лазаров Ненков – Красимир Вълчев Кръстев, Миглена Вълчева Иванова, Веселина Петрова Ненкова, Гичка Йорданова Иванова, Пенка Йорданова Ненкова и всички заинтересовани лица, че на 02.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Лазар Илиев Лазаров - заявление с вх.№ОП-16-9400-349/ 02.11.2016 г. за недвижим имот, находящ се в гр. Девня, ул.“Дунав“, общ. Девня, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ 621 кв.м., за който е отреден идент. №20482.501.1517, а по предходен план поземлен имот №1444, при съседи: поземлени имоти с идентификатори №20482.501.1518, №20482.501.1519, №20482.501.1520 и 20482.501,1516, съгласно скица №15-359832/22.07.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-348/1/
08.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Митьо Иванов Михалев, Никола Митев Михалев и всички заинтересовани лица, че на 02.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Диана Цветанова Пенчева, Тодор Станев Тодоров, Колю Митев Иванов и Радка Петрова Иванова - заявление с вх.№ОП-16-9400-348/ 02.11.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варна, представляващ урегулиран поземлен имот с площ 897 кв.м., за който е отреден УПИ №: III-100 в кв.5 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Разделна, съгл. Заповед 1865/29.05.1965 г., при граници и съседи: УПИ № II-99, УПИ № IV-98 и път, съгласно скица №35/07.09.2016 г., издадена от Община Белослав, заедно с построените в същия поземлен имот две жилищни сгради.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-346/1/
08.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Никола Димитров Николов, Диян Димитров Николов и всички заинтересовани лица, че на 01.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Людмила Георгиева Николова - заявление с вх.№ОП-16-9400-346/ 01.11.2016 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, с.о. “Кочмар“, общ. Варна, обл. Варна с площ от 1348 кв.м., представляващ поземлен имот с идент. №10135.3523.271, по предходен план №5010271, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: №10135.3523.266, №10135.3523.267, №10135.3523.270, №10135.3523.563, и №10135.3523.9535, съгласно скица №15-232310/14.05.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-344 / 1/
07.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Ради Младенов Асенов и всички заинтересовани лица, че на 01.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Зехра Алиева Рашидова, Донка Александрова Ангелова, Сиер Али Хасан, Мехмед Алиев Яшаров, Елфада Алиева Алилова, Зюмбюла Атанасова Иванова, Айше Алиева Яшарова, Джеврие Ахмед Янкова, Джевадие Ахмедова Алиева и Руждие Ахмедова Яшарова, чрез пълномощника им Лютви Али Яшар - заявление с вх.№ОП-16-9400-344/ 01.11.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с.Дъбравино, общ.Аврен, обл.Варна, представляващ дворно място с площ 680 кв.м., за което е отреден УПИ VII-511 в кв.72 по плана на с.Дъбравино, одобрен със Заповед №7/04.01.1986 г. за улична и дворищна регулация, при граници на дворното място: УПИ: VI-515, УПИ: VIII-510, УПИ: XV-513, XIV-512 и улица, съгласно скица №345/04.07.2016 г., издадена от Община Аврен, а по предходен план - отговарящ на парцел VI-550 в кв.95-б по плана на същото село, одобрен с Указ на Царя №151/21.03.1930 г. – за улична регулация и Указ на Царя №945/31.03.1930 г. – за дворищна регулация, съгласно Удостоверение №ГП-411/25.07.2016 г., издадено от кмета на Община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-343/1/
07.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иван Атанасов и всички заинтересовани лица, че на 01.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марина Колева Тодорова, чрез пълномощника и Петранка Стоянова Стоилова - заявление с вх.№ОП-16-9400-343/ 01.11.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с.Ботево, общ.Аксаково, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ 1570 кв.м., за който е отреден УПИ VII-72 в кв.19 по плана на с.Ботево, одобрен със Заповед №57/05.04.1922 г. за улична регулация и Заповед №1056/18.04.1922 г. дворищна регулация, при граници на дворното място: УПИ: VI-80, УПИ: VIII-73, УПИ: V-72, съгласно скица №921/20.10.2016 г. издадена от Община Аксаково, заедно с построената в същия поземлен имот жилищна сграда със застроена площ – 75 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-341/1/
07.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Юркия Джелил Мехмед, Ибрахим Джелил Мустафа, Ембие Джелил Мустафа, Иклиме Джелил Юсуф, Джелил Беямил Джелил, Али Беямил Джелил, Айше Беямил Мустафа, Атче Беямил Муса, Атидже Шакир Адем, Фатме Мехмед Мустафа, Джелил Мустафа Джелил, Хюсеин Мустафа Джелил, Хасан Мустафа Джелил и всички заинтересовани лица, че на 31.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фатме Мехмед Мустафа, чрез пълномощника и адв. Свилен Благоев Заеков - заявление с вх.№ОП-16-9400-341/ 31.10.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Медовец, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ дворно място с площ от 1102 кв.м., за което е отреден УПИ: 501.178/ IV-229 в кв.38 по плана на същото село, одобрен със заповед №1867/29.05.1962 г., при граници на дворното място – поземлени имоти с №501.177, 501.179 и улица, съгласно скица №222/07.09.2016 г., издадена от Община Дългопол, заедно с построените в него жилищна сграда със застроена площ от 82 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ от 34 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-218/2/
02.11.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Снежанка Славова Николова и всички заинтересовани лица, че на 05.08.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Никола Петков Николов – заявление вх. № ОП-16-9400-218/05.08.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Академик Игор Курчатов“ № 23, представляващи: жилищна сграда-еднофамилна с идентификатор 10135.3515.812.2 със застроена площ 56 кв. м., съгласно скица на сграда № 15-332743/08.07.2016 г., издадена от СГКК – гр. Варна; складова база, склад с идентификатор 10135.3515.812.3 със застроена площ 12 кв. м., съгласно скица на сграда № 15-332741/08.07.2016 г., издадена от СГКК – гр. Варна и жилищна сграда-еднофамилна с идентификатор 10135.3515.812.4 със застроена площ 63 кв. м., съгласно скица на сграда № 15-332740/08.07.2016 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 02 НОЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-293/1/
31.10.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Зийнеб Мехмед Шабан, Мусин Мусин Юмер, Салим Юмеров Шабанов, Зиля Юмер Молла, Мена Юлианова Сабинова и всички заинтересовани лица, че на 12.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хасан Юмер Шабан – заявление вх. № ОП-16-9400-293/12.10.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Бенковски, община Аврен, област Варна, представляващ: УПИ VII-139 в кв. 6 с площ 1400 кв. м., ведно с изградените в имота жилище с площ 82 кв. м. и стопанска постройка с площ 10 кв. м., при граници на VII-139: улица, УПИ X-140 и УПИ XXIII-138 по плана на селото, одобрен със Заповед № 169/14.06.1991 г. за улична и дворищна регулация и Заповед № 34/04.02.2000 г. на Кмета на Община Аврен за частично изменение на регулационния план на с. Бенковски за кв. 6, кв. 16, кв. 17 и кв. 18, съгласно скица № 658/08.09.2016 г., издадена от община Аврен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ОКТОМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-283/1/
26.10.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Хасан Юсуф Хюсеин, Севат Хасан Юмер и всички заинтересовани лица,че на 06.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларациииздаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелственапроверка. Производството е по инициатива на Шахин Хасан Юсуф - заявление вх. № ОП-16-9400283/06.10.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Медовец, община Дългопол, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 675 кв. м., съставляващо поземлен имот с идентификатор № 47620.501.364 вкл. в УПИ II-349 в кв. 16 по план на с. Медовец, одобрен със Заповед №
1867/29.05.1962 г., ведно с построените в имота двуетажна жилищна сграда със застроена площ 132 кв. м., лятна кухня със застроена площ 18 кв. м. и навес със застроена площ 40 кв. м., съгласно скица № 199/03.08.2016 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ОКТОМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-282/1/
26.10.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Калина Илиева Недева и всички заинтересовани лица, че на 06.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Неделчо Илиев Неделчев – заявление вх. № ОП-16-9400-282/06.10.2016 г., за недвижими имоти, находящи се на ул. „Хаджи Димитър“ № 8, гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна, представляващи: поземлен имот с идентификатор № 24565.502.399 с площ от 2646 кв. м. по Кадастралана карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-67/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, предназначение – урбанизирана територия и начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), при граници на ПИ № 24565.502.399: ПИ с №№ 24565.502.398, 24565.502.397, 24565.502.2090, 24565.502.381, 24565.502.2092 и 24565.502.400, съгласно скица № 15-406948/18.08.2016 г., издадена от СГКК – гр. Варна, ведно с построената в имота жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор № 24565.502.399.1 със застроена площ 83 кв. м., съгласно скица на сграда № 15-406955/18.08.2016 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

КЛАСИРАНЕ - 24 ОКТОМВРИ 2016 г.

КЛАСИРАНЕ
от проведено на 19.10.2016г. от 15.15 часа интервю с допуснатите до интервю кандидати за длъжност „старши експерт „държавна собственост“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед № РД-16-7706-190/13.09.2016г., състоял се на 19.10.2016г. от 13.00 часа за практически изпит и 19.10.2016г. от 15.15 часа за участие в интервю.
1. Радослав Митков Кючуков – 39,33 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА АГНОСТЕВА
зам.областен управител

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 ОКТОМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-280/1/
20.10.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Тодор Георгиев Христов и всички заинтересовани лица, че на 04.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Дафинка Николова Николова – заявление вх. № ОП-16-9400-280/04.10.2016 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ 510 кв. м., съставляващо УПИ XIV-749 в кв. 44 по ЗРП на гр. Суворово, одобрен със Заповед № 412/03.08.1990 г., ведно с изградената в имота жилищна сграда, съгласно молбата-декларация и удостоверение за данъчна оценка № 5312000931/18.08.2014 г., издадено от Община Суворово, при граници на УПИ XIV-749: улица, УПИ XV-750, УПИ IV-748 и УПИ XIII-746, съгласно скица № 314/19.08.2016 г., издадена от Община Суворово.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 ОКТОМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-267/4/
18.10.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Айше Хюсеин Ахмед и всички заинтересовани лица, че на 21.09.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ферад Мустафа Ахмед – заявление вх. № ОП-16-9400-267/21.09.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Медовец, община Дългопол, област Варна, представляващ: 198 кв. м. ид. части от дворно място цялото с площ от 1398 кв. м., съставляващо поземлен имот с идентификатор № 47620.501.421 по кадастралния план на с. Медовец, съгласно скица № 177/19.07.2016 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 ОКТОМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-265/4/
17.10.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Зюмбюл Алекова Рачева и всички заинтересовани лица, че на 19.09.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марин Асенов Рачев и Анелия Младенова Рачева – заявление вх. № ОП-16-9400-265/19.09.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Старо Оряхово, община Долни Чифлик, обл. Варна, представляващ: застроено място с площ 515 кв. м., съставляващо УПИ XII-384 в кв. 34, при граници: улица, УПИ X-384, УПИ XI-384 и УПИ XIII-385 по плана на с. Старо Оряхово, одобрен със Заповед № 770/30.05.1985 г., съгласно скица № 295/13.07.2016 г., издадена от Община Долни Чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

СПИСЪК - 19 ОКТОМВРИ 2016 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати
за длъжност „старши експерт „държавна собственост“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-16-7706-190/ 13.09.2016г. на областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 19.10.2016 г . от 13.00 ч.
Радослав Митков Кючуков – 27 верни отговора – 4,67 точки
Допуснатият до участие в интервю кандидат следва да се яви за провеждането му на 19.10.2016 г. от 15,15 часа в сградата на Областна администрация Варна, ул.”Преслав” № 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА АГНОСТЕВА
зам.областен управител

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 ОКТОМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-279/1/
14.10.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Андрей Тотев Андреев, Иван Тотев Андреев и всички заинтересовани лица, че на 04.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Цветанка Дончева Тотева – заявление вх. № ОП-16-9400-279/04.10.2016 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район Приморски, ж.к. Чайка, бл. № 14, вх. А, ет. 3, представляващ: 2/6 ид. части от апартамент № 9, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2562.93.1.9, състоящ се от: две стаи, кухня, килер, коридор, баня-тоалет и два балкона със застроена площ 59,50 кв. м., при граници: с.о.с. №№ 10135.2562.93.1.23, 10135.2562.93.1.8, 10135.2562.93.1.6 и 10135.2562.93.1.12, ведно с прилежащото избено помещение с площ 4,80 кв. м., както и 1,49614 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, разположен в поземлен имот с идентификатор 10135.2562.93 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на СГКК – гр. Варна, съгласно схема № 15-355642/21.07.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ОКТОМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-271/1/
12.10.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Стефан Желев Господинов, Желю Господинов Желев и всички заинтересовани лица, че на 27.09.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Господин Желев Господинов – заявление вх. № ОП-16-9400-271/27.09.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Златина, община Провадия, област Варна, представляващи:
1. Дворно място с площ 1200 кв. м., съставляващо УПИ VIII в кв. 14 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3237/21.11.1929 г., съгласно скица № 617/27.10.2014 г., презаверена на 22.08.2016 г., издадена от Община Провадия;
2. Дворно място с площ 1360 кв. м., съставляващо УПИ XIV в кв. 14 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3237/21.11.1929 г., съгласно скица № 618/27.10.2014 г., презаверена на 12.08.2016 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ОКТОМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-264/1/
07.10.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Гинка Боянова Тодорова, Тодор Боянов Тодоров и всички заинтересовани лица, че на 19.09.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марийка Ганева Момчева – заявление вх. № ОП-16-9400-264/19.09.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Неново, община Провадия, област Варна, представляващ: дворно място с площ 2260 кв. м., съставляващо УПИ I-общ. в кв. 43 по плана на селото, одобрен със Заповед № 2774/14.10.1929 г., ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 80 кв. м. с изба със застроена площ 20 кв. м. и второстепенна сграда със застроена площ 65 кв. м., при граници на УПИ I-общ.: от две страни улица, УПИ II-общ. и УПИ III-общ., съгласно скица № 388/15.07.2016 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ОКТОМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-239/3/
07.10.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иван Пеев Хубенов, Иванка Пеева Грудева, Велика Пеева Димитрова и всички заинтересовани лица, че на 29.08.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Никола Пеев Николов – заявление вх. № ОП-16-9400-239/29.08.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Аспарухово“, с.о. „Прибой“, представляващи: ? ид. част от поземлен имот с идентификатор 10135.5549.1538 ? 1538 (ПНИ с.о. „Прибой“) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 600 кв. м., при граници: ПИ №№ 10135.5070.15, 10135.5549.1535, 10135.5549.2194, 10135.5549.1980 и 10135.5549.1539, съгласно скица № 15-565302/30.12.2015 г., презаверена на 26.08.2016 г., издадена от СГКК – гр. Варна, ведно с ? ид. част от изградената в имота вилна сграда – еднофамилна с идентификатор 10135.5549.1538.1 със застроена площ 19 кв. м., съгласно скица на сграда № 15-565306/30.12.2015 г., презаверена на 26.08.2016 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ОКТОМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-262/1/
06.10.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Фикри Шукриев, Шабан Шукриев Алиев, Вейсиля Шукриева Алиева, Зейрула Шукриев Алиев, Бедрия Шукриева Алиева и всички заинтересовани лица, че на 15.09.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Веска Кючукова Хаджиева – заявление вх. № ОП-16-9400-262/15.09.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Белоградец, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващи:
1. Нива с площ от 5502 кв. м., съставляваща имот № 011011 в землището на с. Белоградец, ЕКАТТЕ 03602, местността „Под корията“, категория на земята – четвърта, при граници: имоти № 011010, № 000008 и № 011009, съгласно скица № К02331/29.08.2016 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино;
2. Нива с площ от 1802 кв. м., съставляваща имот № 041018 в землището на с. Белоградец, ЕКАТТЕ 03602, местността „Табия дюзю“, категория на земята – четвърта, при граници: имоти № 041017, № 000072, № 041019 и № 041049, съгласно скица № К02332/29.08.2016 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино;
3. Нива с площ от 3410 кв. м., съставляваща имот № 041135 в землището на с. Белоградец, ЕКАТТЕ 03602, местността „Табия дюзю“, категория на земята – трета, при граници: имоти № 041134, № 041130, № 041136 и № 041104, съгласно скица № К02333/29.08.2016 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино;
4. Нива с площ от 3100 кв. м., съставляваща имот № 041144 в землището на с. Белоградец, ЕКАТТЕ 03602, местността „Табия дюзю“, категория на земята – трета, при граници: имоти № 041143, № 041130, № 041145, № 041166 и № 041167, съгласно скица № К02334/29.08.2016 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино;
5. Нива с площ от 2049 кв. м., съставляваща имот № 044140 в землището на с. Белоградец, ЕКАТТЕ 03602, местността „Карабаири“, категория на земята – трета, при граници: имоти № 044153, № 044081, № 044139 и № 044044, съгласно скица № К02335/29.08.2016 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино;
6. Нива с площ от 1062 кв. м., съставляваща имот № 044150 в землището на с. Белоградец, ЕКАТТЕ 03602, местността „Карабаири“, категория на земята – трета, при граници: имоти № 044149, № 044135, № 044151 и № 044064, съгласно скица № К02336/29.08.2016 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино;
7. Нива с площ от 2007 кв. м., съставляваща имот № 046011 в землището на с. Белоградец, ЕКАТТЕ 03602, местността „Чукурлар“, категория на земята – трета, при граници: имоти № 046034, № 046010, № 046002 и № 000115, съгласно скица № К02337/29.08.2016 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино;
8. Нива с площ от 3544 кв. м., съставляваща имот № 052018 в землището на с. Белоградец, ЕКАТТЕ 03602, местността „Карабаири“, категория на земята – трета, при граници: имоти № 052017, № 000116 и № 000123, съгласно скица № К02338/29.08.2016 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино;
9. Нива с площ от 3001 кв. м., съставляваща имот № 053049 в землището на с. Белоградец, ЕКАТТЕ 03602, местността „Дьоллюка“, категория на земята – четвърта, при граници: имоти № 053048, № 053018, № 053050 и № 053118, съгласно скица № К02339/29.08.2016 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино;
10. Нива с площ от 4285 кв. м., съставляваща имот № 056099 в землището на с. Белоградец, ЕКАТТЕ 03602, местността „ Дьоллюка “, категория на земята – четвърта, при граници: имоти № 056108, № 056094, № 056095, № 056096, № 056097 и № 000126, съгласно скица № К02340/29.08.2016 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино;
11. Нива с площ от 2723 кв. м., съставляваща имот № 062080 в землището на с. Белоградец, ЕКАТТЕ 03602, местността „Батаклък“, категория на земята – трета, при граници: имоти № 062079, № 062077 и № 000110, съгласно скица № К02341/29.08.2016 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино;
12. Нива с площ от 1639 кв. м., съставляваща имот № 065225 в землището на с. Белоградец, ЕКАТТЕ 03602, местността „Батаклък“, категория на земята – трета, при граници: имоти № 065224, № 065190, № 000096 и № 065226, съгласно скица № К02342/29.08.2016 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино;
13. Нива с площ от 6501 кв. м., съставляваща имот № 108058 в землището на с. Белоградец, ЕКАТТЕ 03602, местността „Козлуджанско“, категория на земята – трета, при граници: имоти № 108026, № 108027, № 108028, № 108029, № 108030, № 108031, № 108057 и № 108017, съгласно скица № К02343/29.08.2016 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино;
14. Нива с площ от 6713 кв. м., съставляваща имот № 109009 в землището на с. Белоградец, ЕКАТТЕ 03602, местността „Козлуджанско“, категория на земята – трета, при граници: имоти № 109010, № 109053, № 109032 и № 000129, съгласно скица № К02344/29.08.2016 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ОКТОМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-261/1/
06.10.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Фатме Ереджеб Сали, Юсеин Хасан Сали, Йордан Атанасов Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 14.09.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мехмед Ахмед Ахмед – заявление вх. № ОП-16-9400-261/14.09.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, представляващ: УПИ VIII-60 в кв. 25 с площ от 1505 кв. м. по плана на селото, одобрен със Заповед № 473/03.10.1994 г., при граници на УПИ VIII-60: улица, УПИ IX-60 и УПИ VII-63, съгласно скица № 397/31.08.2016 г., издадена от Община Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ОКТОМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-260/1/
06.10.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Фатме Ереджеб Сали, Юсеин Хасан Сали, Йордан Атанасов Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 14.09.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мехмед Ахмед Ахмед – заявление вх. № ОП-16-9400-260/14.09.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, представляващ: УПИ X-60 в кв. 25 с площ от 2165 кв. м. по плана на селото, одобрен със Заповед № 473/03.10.1994 г., при граници на УПИ X-60: улица, УПИ IX-60, УПИ XIII-62, УПИ XII-61 и УПИ XI-61, съгласно скица № 398/31.08.2016 г., издадена от Община Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ОКТОМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-259/1/
06.10.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Фатме Ереджеб Сали, Юсеин Хасан Сали, Йордан Атанасов Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 14.09.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мехмед Ахмед Ахмед – заявление вх. № ОП-16-9400-259/14.09.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна, представляващ: УПИ IX-60 в кв. 25 с площ от 1780 кв. м. по плана на селото, одобрен със Заповед № 473/03.10.1994 г., при граници на УПИ IX-60: улица, УПИ X-60, УПИ VII-63 и УПИ VIII-60, съгласно скица № 396/31.08.2016 г., издадена от Община Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ОКТОМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-258/1/
06.10.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Михал Маринов Славов, Станка Иванова Славова и всички заинтересовани лица, че на 14.09.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Наталия Михалева Маринова – заявление вх. № ОП-16-9400-258/14.09.2016 г., за недвижими имоти, находящи се на ул. „Добри Чинтулов“ № 23, гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна, представляващи: поземлен имот с идентификатор № 24565.502.1119 с площ от 664 кв. м. по Кадастралана карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-67/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, с номер по предходен план 45, кв. 14, парцел 4, с предназначение – урбанизирана територия и начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), при граници на ПИ № 24565.502.1119: ПИ с №№ 24565.502.1124, 24565.502.1125, 24565.502.1118, 24565.502.2168, 24565.502.1120 и 24565.502.1123, съгласно скица № 15-405332/17.08.2016 г., издадена от СГКК – гр. Варна, ведно с построената в имота жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор № 24565.502.1119.1 със застроена площ 74 кв. м., съгласно скица на сграда № 15-405337/17.08.2016 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ОКТОМВРИ 2016 г.

№ УИ-16-9400-4(2)
07.10. 2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Иван Петров Иванов, че е изпратено писмо отговор на подадено от него заявление с вх.№УИ-16-9400-4/03.08.2016г., относно запитване - кои от спортните комплекси (стадиони) са държавни имоти, които могат да се предоставят за стопанисване на ФК“Спартак-1918“. За случая бе извършена проверка в регистъра на имоти държавна собственост и в отговора е упоменат стадион „Черно море“, като имот публична държавна собственост, който е вече предоставен с договор за управление. За другите спортни комплекси можете да обърнете за информация към Община Варна.
Писмо с изх. № УИ-16-9400-4(1)/11.08.2016г. е изпратено до Иван Петров Иванов на посочения адрес в заявлението два пъти, но е върнато като непотърсено, видно от известия за доставяне № R PS 9000 02AQ5X U/13.08.2016г. и № R PS 9000 02AZ3D H/20.09.2016г.
Иван Петров Иванов може да получи и писмото в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 ОКТОМВРИ 2016 г.

№ РД-04-9400-117(29)/
06.10.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Росица Божидарова Тонева, пълномощник на Божидар Александров Тонев, упълномощена с пълномощно рег. № 4030/27.07.2012г., заверено от Петър Петров, нотариус в район РС Варна с рег. № 224 на Нотариалната камара, че във връзка с образуваната в Областна администрация Варна преписка с № РД-04-9400-117/29.07.2004г. за придобиване право на собственост върху върху недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 10135.536.258, с адрес на поземления имот: град Варна, район „Приморски”, п.к. 9000, местност „Салтанат” № 42, Приморски парк, с писмо наш изх. № РД-14-9400-117(28)/07.09.2016г. е изискано за комплектоване на преписката да бъдат предоставени документи.
Писмото е изпратено на Росица Божидарова Тонева на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същото е върнато като непотърсено, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02AY41 M.
Росица Божидарова Тонева може да получи писмо с наш изх. № РД-14-9400-117(28)/07.09.2016г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ОКТОМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-254/1/
03.10.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Вангел Димов Николов и всички заинтересовани лица, че на 10.09.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атанас Тодоров Анестиев и Красимир Тодоров Костов – заявление вх. № ОП-16-9400-254/10.09.2016 г., за недвижим имот, представляващ новообразуван имот № 501.1695 по ПНИ на местност „Кум тепе“/земеделска земя/, гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, целия с площ от 3226 кв. м., при граници: НИ № 501.1636 – лозе; НИ № 501.9507 и НИ № 501.9506- полски път на община Аксаково; НИ № 501.1694 – лозе и НИ № 501.1696 – лозе, съгласно скица № 919-1469/26.09.2014 г., презаверена на 20.06.2016 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варн
а

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ОКТОМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-240/3/
29.09.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Христо Манолов Христов, Митьо Стоянов Иванов и всички заинтересовани лица, че на 30.08.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Минка Асенова Христова – заявление вх. № ОП-16-9400-240/30.08.2016 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Кривненско шосе“ № 41, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: дворно място цялото с площ от 465 кв. м., съставляващо УПИ III-1788 в кв. 174 по плана на град Провадия, одобрен със Заповед № 3440/11.12.1979 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ 45 кв. м., жилищна сграда със застроена площ 24 кв. м., лятна кухня със застроена площ 14 кв. м. и гараж със застроена площ 36 кв. м., съгласно молбата-декларация, при граници на УПИ III-1788: улица, УПИ IV-1789 и УПИ II-1787, съгласно скица № 420/02.08.2016 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

СПИСЪК - 05 ОКТОМВРИ 2016 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит - тест
за длъжността „старши експерт „държавна собственост“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-16-7706-190/13.09.2016г. на областния управител на област с административен център Варна.
1. Радослав Митков Кючуков
2. Светлана Дянкова Мезева
3. Ганчо Димитрова Рашев
Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит – решаване на тест, на 19.10.2016г. от 13,00 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26. Време за решаването на теста - 60 минути.

Нормативните документи:
1. ЗАКОН за администрацията;
2. ЗАКОН за държавния служител
3. ЗАКОН за държавната собственост
4. ЗАКОН за устройство на територията
5. ЗАКОН за регионалното развитие
6. ЗАКОН за общинската собственост
7. ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделски земи
8. ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
9. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
10. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за държавната собственост
11. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за устройство на територията
12. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за регионалното развитие
13. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за общинската собственост
14. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи
15. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации

Резултатите от проведения практически изпит да бъдат обявени в 15,00 ч. на 19.10.2016г. в заседателната зала на Областна администрация Варна. Списък с допуснатите и недопуснати до интервю кандидати ще бъде поставен в сайта на Областна администрация Варна и на информационното табло. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, получили оценка не по- малко от 4 на теста.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 15,10 ч. на 19.10.2016г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА АГНОСТЕВА
зам.областен управител
Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-154/7/
21.09.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Силвия Славчова Христова, Султанка Ангелова Ангелова, Донка Германова Йорданова, Силвия Германова Симова, Златка Германова Ангелова, Раим Хасан Апти и всички заинтересовани лица, че на 16.06.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Манол Василев Манолов – заявление вх. № ОП-16-9400-154/16.06.2016 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ 340 кв. м., съставляващо УПИ X-1795 в кв. 174 по плана на град Провадия, одобрен със заповед № 3440/11.12.1979 г., ведно с построената в това дворно място жилищна сграда на два етажа със застроена площ 80 кв. м., съгласно молбата-декларация, при граници на УПИ X-1795: улица, УПИ IX-1794, и УПИ XI-1796, съгласно скица № 248/13.05.2016 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-248/1/
19.09.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Христина Найденова Апостолова, Миглена Найденова Апостолова, Ремзие Ак Исуфова, Хюсеин Хасан Исмаил, Невин Байзит Юсуф, Хасан Байзит Юсуф, Мехмед Рахим Ибрахим, Медине Рахим Хамид, Христина Иванова Енчева, Хасан Ибрямов Джалилов, Милка Илчева Динкова, Севрие Джелил Дубаз, Милена Динкова Карабулит и всички заинтересовани лица, че на 07.08.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Несибе Мустафова Исмаилова, Хасан Исмаилов Хасанов и Лейля Исмаил Ахмед – заявление вх. № ОП-16-9400-248/07.09.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Дръндар, общ. Суворово, обл. Варна, представляващи:
1. Дворно място с площ 1500 кв. м., съставляващо УПИ II-118 в кв. 19 по плана на селото, одобрен със Заповед № 127/16.08.1996 г., при граници: улица, УПИ III-119, УПИ XI-123, УПИ XII-124 и УПИ I-търговска сграда, съгласно скица № 307/15.08.2016 г.,издадена от Община Суворово;
2. Дворно място с площ 1250 кв. м., съставляващо УПИ III-119 в кв. 19 по плана на селото, одобрен със Заповед № 127/16.08.1996 г., при граници: улица, УПИ II-118, УПИ V-121, УПИ IV-120, съгласно скица № 307/15.08.2016 г.,издадена от Община Суворово.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-245/1/
19.09.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Асен Христов Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 31.08.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Айлян Реджебова Ибрям – заявление вх. № ОП-16-9400-245/31.08.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Цонево, община Дългопол, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 750 кв. м., съставляващо УПИ VIII в кв. 76 по плана на селото, одобрен със заповед № 1568/18.04.1962 г., ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 89,60 кв. м., гараж със застроена площ от 23,40 кв. м. и обслужваща постройка със застроена площ от 13,20 кв. м., съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ VIII: улица, УПИ IX и УПИ VII, съгласно скица № 184/16.06.2004 г., презаверена на 23.08.2016 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-244/1/
19.09.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Цвета Василева Цекова и всички заинтересовани лица, че на 31.08.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Лъчезар Антонов Антонов – заявление вх. № ОП-16-9400-244/31.08.2016 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с.о. „Боровец – север“, представляващ ПИ с идентификатор № 10135.5401.2406 ? 2406 (по ПНИ на м. „Боровец – север“-с.о.) ? ч. 2406 (КП 1996 г.) с площ 677 кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-03-1897/23.07.2013 г. на Началник на СГКК – гр. Варна, при граници: ПИ с №№ 10135.5401.9552, 10135.5401.3151 и 10135.5401.2407, съгласно скица № 15-251644/27.05.2016 г., издадена от СГКК – гр. Варна, ведно с изградената в имота жилищна сграда-еднофамилна с идентификатор № 10135.5401.2406.1 със застроена площ 23 кв. м., съгласно скица на сграда № 15-251667/27.05.2016 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 21 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-16-8500-25/19.09.2016г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към писмо с вх. № РД-16-5300-15/14.06.2016г. от генералния директор на Държавно предприятие (ДП) „Национална компания Железопътна инфраструктура“ („НКЖИ“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, ул. „Георги Димитров“ № 85, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.13 (апартамент № 13), а именно: 1. Акт за частна държавна собственост № 8344/11.12.2012г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Провадия под № 66, том I, вх. рег. № 177/18.01.2013г.; 2. Схеми № 15-221740-28.05.2015г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Варна, презаверена на 15.12.2015г. и № 15-428000-30.08.2016г., издадена от СГКК – гр. Варна; 3. Препис от Протокол № 04-02/16 на заседание на Управителния съвет на ДП „НКЖИ“, проведено на 10.02.2016г.; 4. Заповед № ПД-36/10.03.2016г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 5. Решение № РТ-6/10.03.2016г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 6. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, ул. „Георги Димитров“ № 85, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.13; 7. Обявления във вестници Позвънете (бр. 054(7182)/18.03.2016г.) и Новинар (бр. 064(7340)/18.03.2016г.); 8. Оферта с вх. № ЖИ-16020/15.04.2016г. за участие в търг с тайно наддаване за закупуване на недвижим имот с приложени документи за участие в търг; 9. Оферта с вх. № ЖИ-16021/15.04.2016г. за участие в търг с тайно наддаване за закупуване на недвижим имот с приложени документи за участие в търг; 10. Счетоводна справка за ДМА при ЖП Секция – Горна Оряховица към 30.09.2015г. за инв. № 78000240; 11. Удостоверение с изх. № 1076/12.06.2015г., издадено от Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Провадия; 12. Удостоверение с изх. № 9400-1069(3)/08.06.2015г., издадено от Община Дългопол; 13. Протокол от 25.04.2016г. за проведен търг, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 14. Протокол от 19.05.2016г. за проведен търг, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 15. Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5310003359/01.07.2016г., издадено от отдел „Местни данъци и такси” при община Дългопол, област Варна; 16. Справка за начина на изчисляване на дължимите плащания, съгласувана от служители на ДП „НКЖИ“,
УСТАНОВИХ:
С решение № РТ-6/10.03.2016г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, ул. „Георги Димитров“ № 85, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.13 (апартамент № 13), със застроена площ 94,07 кв.м., състоящ се от коридор, три стаи, кухня, тоалетна, две бани и две тераси, находящ се на пети етаж в сграда с идентификатор 24565.502.606.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 24565.502.606; ведно с изба № 13 с площ 9,85 кв.м.; ведно с 6,2062 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 24565.502.606.1.14, под обекта: 24565.502.606.1.11 и 24565.502.606.1.10, и над обекта: няма, описан в акт за частна държавна собственост № 8344/11.12.2012г. Имотът е с предоставени права за управление на ДП „НКЖИ“.
Търгът с тайно наддаване е проведен на 25.04.2016г., за което е съставен протокол № 1, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Видно от протокола, участниците в търга - Иванка Георгиева Василева и Златин Петков Златев са предложили еднакви цени – 16 500 лв. На основание чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост комисията е определила да бъде проведен търг с явно наддаване на 19.05.2016г. Протоколът е утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Търгът с явно наддаване е проведен на 19.05.2016г., за което е съставен протокол № 2, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Видно от протокола, Иванка Георгиева Василева е предложила цена за имота 23 100 лв. (без ДДС), Златин Петков Златев - цена за имота 21 450 лв. (без ДДС). Комисията е обявила Иванка Георгиева Василева за спечелила търга за продажба на имота на предложената от нея цена 23 100 лв. (без ДДС). Протоколът е утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
С писмо изх. № ЖИ-24017/10.06.2016г. (регистрирано в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № РД-16-5300-15/14.06.2016г.) генералният директор на ДП „НКЖИ“ е изпратил протоколите от проведените търгове, ведно с документацията по търговете на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,

Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА ЕГН , лична карта № издадена на г. от МВР , с адрес: град , ул. „“ № за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, ул. „Георги Димитров“ № 85 (осемдесет и пет), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.13 (две, четири, пет, шест, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, нула, шест, точка, едно, точка, едно, три) (апартамент № 13(тринадесет), със застроена площ 94,07 кв.м. (деветдесет и четири цяло и седем стотни квадратни метра), състоящ се от коридор, три стаи, кухня, тоалетна, две бани и две тераси, находящ се на пети етаж в сграда с идентификатор 24565.502.606.1 (две, четири, пет, шест, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, нула, шест, точка, едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 24565.502.606 (две, четири, пет, шест, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, нула, шест); ведно с изба № 13 (тринадесет) с площ 9,85 кв.м. (девет цяло осемдесет и пет стотни квадратни метра); ведно с 6,2062 % (шест цяло две хиляди шестдесет и две десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата - на същия етаж: 24565.502.606.1.14, под обекта: 24565.502.606.1.11 и 24565.502.606.1.10 и над обекта: няма, описан в акт за частна държавна собственост № 8344/11.12.2012г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Провадия под № 66, том I, вх. рег. № 177/18.01.2013г. и схема № 15-428000-30.08.2016г., издадена от СГКК – гр. Варна.
2. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА следва да внесе в приход на ДП „НКЖИ“ по IBAN сметка BG 82IORT81681000027700, SWIFT BIC IORTBGSF при „Инвестбанк“ АД сумата в размер на 16 100 лв. (шестнадесет хиляди и сто лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 23 100 лв. (двадесет и три хиляди и сто лева), без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 7000 лв. (седем хиляди лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 7000 лв. (седем хиляди лева) е внесен в приход на ДП „НКЖИ“ по IBAN сметка BG 13TTBB94001526738636, SWIFT BIC TTBBBG22 при SG „Експресбанк“ с вносна бележка от 12.04.2016г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5310003359/01.07.2016г., издадено от отдел „Местни данъци и такси” при община Дългопол, област Варна, стойността на имота е в размер на 8 936,10 лв. (осем хиляди деветстотин тридесет и шест лева и десет стотинки).
3. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 462лв. (четиристотин шестдесет и два лева) да се внесат в приход на ДП „НКЖИ“ по IBAN сметка BG 82IORT81681000027700, SWIFT BIC IORTBGSF при „Инвестбанк“ АД.
4. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС не се дължат. (Съгласно писмо с вх. № РД-16-5300-15/14.06.2016г. от генералния директор на ДП „НКЖИ“ с приложена към него справка за начина на изчисляване на дължимите плащания, съгласувана от служители на ДП „НКЖИ“, режийните разноски са без ДДС, тъй като приемат режима на облагане на основната доставка, която е освободена доставка съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС).
5. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,5% съгл. чл. 35, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Дългопол за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дългопол) в размер на 577,50 лв. (петстотин седемдесет и седем лева и петдесет стотинки) да се внесат в приход на отдел „Местни данъци и такси” при община Дългопол, област Варна.
6. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС не се дължи.
Сумите по т. 2, т. 3 и т. 5 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Провадия.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Иванка Георгиева Василева.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Иванка Георгиева Василева (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 8344/11.12.2012г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, ДП „НКЖИ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
Главен счетоводител
на Областна администрация Варн

ПОКАНА - 15 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

№ РД-16-0401-5(1) от 15.09.2016г.
П О К А Н А
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ РЕГИОНА – БИЗНЕС, АКАДЕМИЧНИ СРЕДИ, НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТИ И ЗВЕНА, ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДР.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Министерството на икономиката(МИ) е отговорно за разработването и изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020г.. В тази връзка на 27 септември 2016г. от 10.30 часа в сградата на Областна администрация Варна ще се проведе регионална работна среща относно разяснения и обсъждане на изпълнение на целите на ИСИС. От МИ планират на тази среща да бъдат представени предстоящите процедури по ОП на Министерство на икономиката и Министерство на образованието и науката.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 15 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-252/1 /
14.09.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Желез Павлов и всички заинтересовани лица, че на 09.09.2016г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Петров Николов и Румен Петров Николов – заявление вх. № ОП-16-9400-252/09.09.2016г., за недвижим имот, представляващ УПИ IV-91, кв.68 с площ 1490 кв.м., находящ се в с. Венелин, общ. Долни чифлик, обл. Варна, съгласно скица № 379/24.08.2016г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ при Община Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на
област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 15 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-242/2/
14.09.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Шериф Бекир Акиф, наследниците на Едия Бекир Алиосман и всички заинтересовани лица, че на 31.08.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Асие Ибрям Шериф – заявление вх. № ОП-16-9400-242/31.08.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ от 1060 кв. м. съставляващо ПИ пл. № 280, в който имот е вкл. УПИ IX-280 целият с площ от 800 кв. м. в кв. 23 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 3225/01.08.1969 г., съгласно скица № 139/16.05.2016 г., издадена от Община Ветрино, ведно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ 60 кв. м., съгласно молбата – декларация.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 15 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-163/3/
13.09.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Мая Георгиева Младенова, Лъчезар Стефанов Кудев, Цветелина Николаева Стоянова, Любов Николаева Стоянова, Радка Стоянова Радева и всички заинтересовани лица, че на 24.06.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Янев Янев – заявление вх. № ОП-16-9400-163/24.06.2016 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 595 кв.м., съставляващо УПИ VI-387 в кв. 16 по плана на града, одобрен със Заповед № 378/26.06.1993 г. за улична и дворищна регулация на Кмета на Община Аксаково, ведно с построената в имота жилищна сграда, при граници на УПИ VI-387: улица, УПИ V-386, УПИ X-118, УПИ IX-380 и УПИ VII-388, съгласно скица № 347/562/03.05.2016 г., издадена от община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ОБЯВА - 14 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и заповед №РД-16-7706-190/13.09.2016г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
за длъжност „старши експерт „държавна собственост“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна
Изисквания към кандидатите:
-образователно-квалификационна степен: „бакалавър
-професионална област: „социални, стопански и правни науки”, „технически науки” (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
- допълнителна квалификация: компютърна грамотност
-професионален опит: 1 година (минимум)
-вид правоотношение: служебно
-ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 6, длъжностно ниво по КДА – 10;
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
-заверено копие от документ за самоличност;
-декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
-заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие на документ, доказващ придобити знания по компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания
-заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит професионален опит);
-доказателства за придобит ранг на държавен служител ако е (придобит такъв);
-декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС.
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30ч. на 28.09.2016г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна
Описание на длъжността: Подпомага на експертно ниво дейността на областния управител, при провеждане на държавната политика по отношение управлението и разпореждането с имоти държавна собственост на територията на област Варна, като работи по административни преписки за придобиване право на собственост, предоставяне за управление на имоти – държавна собственост на ведомства и общини,изготвя административни актове по разпореждането с имоти – държавна собственост. Води регистър на разпоредителните сделки и управлението на държавната собственост. Участва: в комисии, търгове и конкурси по отдаване под наем, продажба и учредяване на вещни права на недвижими имоти, държавна собственост, в търгове по отдаване под наем на морски плажове - изключителна държавна собственост, в извършването на проверки и огледи за състоянието и ползването на имоти – държавна собственост на територията на областта.
Граници на заплатата определена за длъжността от 420,00 до 1150,00 лева.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-190/3/
09.09.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Ралица Райчева Йовкова, Иво Райчев Райков и всички заинтересовани лица, че на 19.07.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Веселка Тодорова Енчева – заявление вх. № ОП-16-9400-190/19.07.2016 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Младост“, с.о. „Сълзица“, представляващ: 1/2 ид. части от ПИ с идентификатор 10135.3505.677 целият с площ от 1319 кв. м. ? ПИ 677 (ПНИ на с.о. „Сълзица“) ? 677 (предходен КП 1999 г.) ? ч. 322, ч. 323(стари граници съгласно ПКП към ПНИ) по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-03-471/16.02.2012 г. на Началника на СГКК- гр. Варна, при граници: ПИ №№ 10135.3505.797, 10135.3505.1123, 10135.3505.759, 10135.3505.676 и 10135.3505.675, съгласно скица № 15-262701/24.06.2015 г., презаверена на 25.08.2016 г., издадена от СГКК – гр. Варна, ведно с изградената в имота жилищна сграда-еднофамилна с идентификатор 10135.3505.677.1 със застроена площ 20 кв. м., съгласно скица на сграда № 15-415625/25.09.2015 г., презаверена на 25.08.2016 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-230/3/
09.09.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Йорданка Георгиева Хицова, наследниците на Стамат Роев Янчев и всички заинтересовани лица, че на 18.08.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.
Производството е по инициатива на Мария Христова Георгиева - заявление вх. № ОП-16-9400-230/18.08.2016 г., за недвижим имот, находят: се на ул. «Трифон Милушев» № 34, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, представляващ: ПИ с идентификатор 07598.301.143 с площ 552 кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-47/18.08.2006 г. на ИД на АК, при граници: ПИ с №№ 07598.301.136,
07598.301.142, 07598.301.11, 07598.301.144 и 07598.301.135, съгласно скица № 15-362216/25.07.2016 г., издадена от СГКК - гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

№ РД-16-9400-589(3)
09.09. 2016 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
Г-Н Р. ПЕЙКОВ
УЛ. „ЧАТАЛДЖА“ № 1
ГР. ВАРНА

На наш вх. № РД-16-9400-589/01.08.2016 г.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам г-н Р. Пейков, че с писмо с наш изх. № РД-16-9400-589(1)/10.08.2016 г. получената в Областна администрация Варна жалба с наш вх. № РД-16-9400-589/01.08.2016 г. е препратена до изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ за осъществяване на проверка по основателността на изнесените в жалбата твърдения.
Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на администрацията.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на
област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-234/1/
01.09.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Лиляна Ангелова Иванова, Красимир Георгиев Красимиров, Райко Красимиров Иванов, Февзи Зекерия Алиибрям, Мюлкия Февзи Алиибрям, Мехмед Февзи Алиибрям, Недялка Иванова Георгиева, Христо Борисов Иванов, Коста Борисов Георгиев, Троянка Борисова Аспарухова, Севдалина Борисова Ненчева, Мирослав Митков Иванов, Айше Мехмед Ислям и всички заинтересовани лица, че на 23.08.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Илия Красимиров Георгиев – заявление вх. № ОП-16-9400-234/23.08.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ 500 кв. м., съставляващо поземлен имот пл. № 593, от което 140 кв. м. вкл. в УПИ X-591 и 360 кв. м. вкл. в УПИ XI-593 в кв. 44 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1196/13.03.1965 г., ведно с построените в имота жилищна сграда с разгъната застроена площ 45 кв. м. и навес с площ 25 кв. м., при граници: улица, ПИ пл. № 591 и УПИ XII-592, съгласно скица № 286/01.08.2016 г., издадена от Община Суворово.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-209/1/
01.09.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иван Станчев Иванов, Христинка Анастасова Иванова и всички заинтересовани лица, че на 01.08.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янко Анастасов Христов – заявление вх. № ОП-16-9400-209/01.08.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Невша, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващи:
1. Дворно място с площ от 830 кв. м., съставляващо УПИ XVI-270 в кв. 23 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 530/01.08.1969 г., при граници: улица, УПИ I-268 и УПИ II-269, съгласно скица № 166/14.06.2016 г., издадена от Община Ветрино;
2. Дворно място с площ от 1280 кв. м., вкл. в УПИ XV-270 в кв. 23 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 530/01.08.1969 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда с площ 62 кв. м. и второстепенна постройка с площ 60 кв. м., при граници на УПИ XV-270: улица, УПИ III-289 и УПИ XIV-271, съгласно скица № 166/14.06.2016 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

КЛАСИРАНЕ - 02 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

КЛАСИРАНЕ
след проведено на 31.08.2016г. от 11.30 часа интервю с допуснатите до интервю кандидати за длъжност „директор на дирекция АПОФУС“  при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-16-7706-162/ 01.08.2016г., състоял се на 31.08.2016 г. от 9:30 часа за защита на концепция за стратегическо управление и 31.08.2016 г. от 11.30 часа за участие в интервю.
1. Силвия Красимирова Стоилова 60,38 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                                            
                              ДИЯНА АГНОСТЕВА

                  зам.областен управител
СПИСЪК - 31 АВГУСТ 2016 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати от проведен конкурс – практически изпит – защита на концепция за заемане на длъжност „директор на дирекция АПОФУС“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-16-7706-162/ 01.08.2016г. на областния управител на област с административен център Варна
1. Силвия Красимирова Стоилова – 8,17 точки
Допуснатата до участие в интервю кандидатка следва да се яви за провеждането му в 11,30 ч. на 31.08.2016г. в сградата на Областна администрация Варна, ул.”Преслав” № 26, съгласно решение на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА АГНОСТЕВА
зам.областен управител

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 АВГУСТ 2016 г.

№ РД-16-9400-228(2)/
29.08.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Екатерина Кънчева Георгиева, че във връзка с постъпило в Областна администрация заявление с вх. № РД-16-9400-228/18.03.2016г., отнасящо се до недвижим имот, находящ се в град Варна, бул. „Приморски“ № 45, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1507.964, ведно с построените в него масивен четириетажен блок с два входа с идентификатор 10135.1507.964.1 и две други сгради с идентификатори 10135.1507.964.2 и 10135.1507.964.3, след извършена служебна проверка в архива на Областна администрация Варна е уведомена с писмо изх. № РД-16-9400-228(1)/26.05.2016г., върнато като непотърсено, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 0294ZY 2.
Екатерина Кънчева Георгиева може да получи писмо с изх. № РД-16-9400-228(1)/26.05.2016г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 АВГУСТ 2016 г.

№ ДИ-16-9400-1(3)/29.08.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Стоян Янков Великов, чрез пълномощника му Мая Димитрова Дянкова, упълномощена с пълномощно рег. № 8561/11.12.2015г., заверено от Орлин Стефанов, нотариус в район РС Варна с рег. № 196 на Нотариалната камара, че във връзка с постъпило искане с вх. № ДИ-16-9400-1/12.03.2016г. от Стоян Янков Великов, чрез пълномощника му Мая Димитрова Дянкова, за отписване от актовите книги за имотите – държавна собственост на недвижим имот, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, представляващ дворно място с площ 500 кв.м., описан в акт за държавна собственост № 4257/31.05.1963г., е издадена заповед № ДИ-16-7706-1/15.07.2016г. на областния управител на област са административен център Варна за отказ от отписване.
Заповедта е изпратена на Стоян Янков Великов, чрез пълномощника му Мая Димитрова Дянкова на посочения в искане с вх. № ДИ-16-9400-1/12.03.2016г. адрес за кореспонденция, но същата е върната като непотърсена, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02A3WU V.
Мая Димитрова Дянкова може да получи заповед № ДИ-16-7706-1/15.07.2016г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 АВГУСТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-201/2/
29.08.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Руска Василева Димитрова, Янка Василева Иванова, Русанка Вълчева Янева, Калинка Вълчева Петкова, Руска Димитрова Николова, Никола Веселинов Василев, Мария Веселинова Василева, Димитричка Неделчева Дамянова и всички заинтересовани лица, че на 27.07.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитър Николаев Василев – заявление вх. № ОП-16-9400-201/27.07.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Гроздьово, община Долни чифлик, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 1220 кв. м., съставляващо УПИ XV-498 в кв. 9 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3360/10.05.1973 г., ведно с построените в имота жилищна сграда на два етажа с РЗП 200 кв. м. и селскостопанска сграда със застроена площ 81 кв. м., при граници на УПИ XV-498: от две страни улица, УПИ XVI-499 и УПИ XIV-497, съгласно скица № 193/20.05.2016 г., издадена от Община Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 АВГУСТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-172/4/
29.08.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Драган Радев Драганов, Емилия Антонова Драганова и всички заинтересовани лица, че на 30.06.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Делян Василев Топузлиев – заявление вх. № ОП-16-9400-172/30.06.2016 г., за недвижим имот, находящ се във в.з. с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна, представляващ: ? ид. част от ПИ с идентификатор 83404.503.16 с площ 863 кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/16.06.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници: ПИ №№ 65259.26.1, 83404.8.2, 83404.503.17, 83404.503.196 и 83404.33.335, съгласно скица № 15-169088/08.04.2016 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АВГУСТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-217/1/
23.08.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Благомир Костадинов Векилов, Христо Костадинов Векилов, Янка Банчева Векилова, Георги Върбанов Димитров и всички заинтересовани лица, че на 05.08.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стефка Цветкова Русева и Радомир Стоянов Русев – заявление вх. № ОП-16-9400-217/05.08.2016 г., за недвижим имот, находящ се в м. „Ментеше“ – с.о., землище на кв. Владиславово, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващ ПИ с идентификатор 10135.4501.1568 с площ 630 кв. м. ? 1025 (по ПНИ на м. „Ментеше“ - с. о., землище кв. „Вл. Варненчик“) ? ч. 5, ч. 6 и ч. 7 (стари граници съгласно ПКП към ПНИ), при граници: ПИ 10135.4501.9502, 10135.4501.1569, 10135.4501.1622, 10135.4501.1621 и 10135.4501.1567 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-30/19.06.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, изменени със Заповед № КД-14-03-639/06.03.2012 г. на Началника на СГКК – гр. Варна, съгласно скица № 15-138737/24.03.2016 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АВГУСТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-208/5/
23.08.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иванка Радева Гечева и всички заинтересовани лица, че на 29.07.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петранка Радева Томова – заявление вх. № ОП-16-9400-208/29.07.2016 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Феникс“ № 79, с. Звездица, общ. Варна, обл. Варна, представляващ: ПИ с идентификатор 30497.501.223 с площ 457 кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-17/06.03.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници: ПИ №№ 30497.501.186, 30497.501.225, 30497.501.224 и 30497.501.801, съгласно скица № 15-255274/30.05.2016 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АВГУСТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-202/2/
23.08.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Анастасия Миленова Белчева, Илиян Миленов Илиев, Илко Илиев Илиев, Антоанета Илиева Илиева и всички заинтересовани лица, че на 27.07.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Анастасия Спасова Чолакова – заявление вх. № ОП-16-9400-202/27.07.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Детелина, община Долни чифлик, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 1510 кв. м., съставляващо УПИ II-138 в кв. 19A по плана на селото, одобрен със Заповед № 193/27.01.1997 г. и Заповед № 102/18.01.1935 г., при граници: от две страни улица, ПИ пл. № 137, УПИ I-136 и УПИ III-136, съгласно скица № 267/28.06.2016 г., издадена от Община Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

СПИСЪК - 19 АВГУСТ 2016 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Административно ръководство, координация и контрол върху дейността на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” при Областна администрация Варна, способи за оптимизиране на ефективността при администриране на делегирания бюджет”,
за длъжност „директор на дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-16-7706-162/ 01.08.2016г. на oбластния управител на област с административен център Варна

На основание чл.30, ал. 4 от НПКДС, комисията допуска до конкурс:
1. Силвия Красимирова Стоилова – 4,67 точки

Допуснатият кандидат трябва да се яви за защита на концепция за стратегическо управление на 31.08.2016 г. от 9:30 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26. Резултатите от проведената защита на концепция за стратегическо управление ще бъдат обявени в 11:00 часа на 31.08.2016г. в заседателната зала, като до интервю ще бъде допуснат кандидата, ако е събрал минимум 8 точки от сбора на оценките на концепцията и нейната защита.
Информация с резултатите ще бъде обявена в сайта и поставена на таблото в Областна администрация Варна.
Интервюто ще се проведе от 11:30 часа на 31.08.2016г. в заседателната зала на Областна администрация Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА АГНОСТЕВА
зам.областен управител
Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 АВГУСТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-207/2/
11.08.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Христина Тодорова Минкова и всички заинтересовани лица, че на 28.07.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Свилен Великов Тодоров – заявление вх. № ОП-16-9400-207/28.07.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Блъсково, община Провадия, област Варна, представляващи:
1. Дворно място с площ 1270 кв. м., вкл. в УПИ XVII-348 в кв. 30 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1574/29.03.1965 г., ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 82 кв. м., лятна кухня със застроена площ 35 кв. м., стопанска постройка със застроена площ 33 кв. м., стопанска постройка със застроена площ 60 кв. м., стопанска постройка със застроена площ 42 кв. м. и гараж със застроена площ 35 кв. м., съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ XVII-348: улица, УПИ XVIII-342, УПИ XIV-340, УПИ XVI-344 и УПИ XV-344, съгласно скица № 327/17.06.2016 г., издадена от Община Провадия;
2. Дворно място с площ 910 кв. м., съставляващо УПИ III-341 в кв. 30 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1574/29.03.1965 г., при граници: улица, УПИ IV-341, УПИ XII-340 и УПИ X-340, съгласно скица № 328/17.06.2016 г., издадена от Община Провадия;
3. Дворно място с площ 875 кв. м., съставляващо УПИ IV-341 в кв. 30 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1574/29.03.1965 г., при граници: улица, УПИ III-341, УПИ XII-340, УПИ V-338 и УПИ XI-340, съгласно скица № 328/17.06.2016 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 АВГУСТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-216/2/
09.08.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Милко Иванов Емануилов и всички заинтересовани лица, че на 04.08.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Славничка Ангелова Ангелова – заявление вх. № ОП-16-9400-216/04.08.2016 г., за недвижим имот, находящ се в град Варна, област Варна, община Варна, ул. „Георги Бакалов“, бл. 17, вх. 7, ет. 6, представляващ: ? ид. част от апартамент № 101 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2554.223.2.101, с площ 85,80 кв. м., състоящ се от дневна, две спални, кухня с трапезария, дрешник, антре, баня, тоалетна, два балкона, заедно с избено помещение № 24/101 с площ 3,46 кв. м., както и 0,9001 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се в сграда № 2, разположена в ПИ 10135.2554.223 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно схема № 15-223608/11.05.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 АВГУСТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-195/2/
02.08.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Дена Илиева Димитрова, Цанка Илиева Калчева, Димитричка Стоянова Иванова, Стоян Радев Илиев, Илияна Кънчева Иванова, Стефка Кънчева Иванова и всички заинтересовани лица, че на 21.07.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Илиян Радев Илиев – заявление вх. № ОП-16-9400-195/21.07.2016 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, представляващ ПИ с идентификатор № 10135.2552.915 с площ от 508 кв. м. ? 1799 (КП 1973 г. на м. „Франга дере до Домуз дере“) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, при граници на имота: 10135.2552.916, 10135.2552.917, 10135.2552.721 и 10135.2552.914, съгласно скица № 15-122469/16.03.2016 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 АВГУСТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-197/1/
04.08.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Добри Добрев Халачев и всички заинтересовани лица, че на 25.07.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петър Добрев Петров – заявление вх. № ОП-16-9400-197/25.07.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Снежина, община Провадия, област Варна, представляващи:
1. Дворно място с площ от 2100 кв. м., съставляващо УПИ III-63 в кв. 84 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1622/22.06.1927 г., ведно с построените в това дворно място гараж със застроена площ 28 кв. м., жилищна сграда със застроена площ 120 кв. м., стопанска постройка със застроена площ 45 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ 50 кв. м., съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ III-63: улица, УПИ II-64, УПИ IV-74, УПИ V-75, УПИ VII-63 и УПИ VIII-63, съгласно скица № 252/18.04.2016 г., издадена от община Провадия;
2. Дворно място с площ от 960 кв. м., вкл. в УПИ IV-74 в кв. 84 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1622/22.06.1927 г., при граници: улица, УПИ I-64, УПИ V-75 и УПИ III-63, съгласно скица № 253/18.04.2016 г., издадена от община Провадия;
3. Дворно място с площ от 1850 кв. м., съставляващо ПИ пл. № 75 вкл. в УПИ V-75 в кв. 84 с площ 1670 кв. м. по плана на селото, одобрен със Заповед № 1622/22.06.1927 г., при граници: улица, УПИ IV-74, УПИ VI-75, VII-63 и УПИ III-63, съгласно скица № 251/18.04.2016 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 АВГУСТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-196/1/
04.08.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Христо Василев Драганов и всички заинтересовани лица, че на 22.07.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Драган Василев Митев – заявление вх. № ОП-16-9400-196/22.07.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Ново Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, представляващ: 644 кв. м. от ПИ с идентификатор № 52115.501.1031 с площ от 1131 кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № 300-5-10/09.02.2004 г. на ИД на АК, при граници: ПИ № 52115.501.237, 52115.501.240, 52115.501.118 и 52115.501.115, съгласно скица № 15-348879/14.08.2015 г., презаверена на 15.06.2016 г., издадена от СГКК- гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 02 АВГУСТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-177/4/
29.07.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Силвия Боянова Славчева-Денкова, Христо Томилов Панайотов и всички заинтересовани лица, че на 05.07.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юлия Свиленова Личева – заявление вх. № ОП-16-9400-177/05.07.2016 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, представляващ: 2/3 ид. части от поземлен имот с идентификатор 07598.305.388 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-47/18.08.2006 г. на ИД на АК, целият с площ от 428 кв. м., при граници: 07598.305.428, 07598.305.389, 07598.305.384 и 07598.305.387, съгласно скица № 15-224147/11.05.2016 г., издадена от СГКК - гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ОБЯВА -02 АВГУСТ 2016 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-16-7706-162/01.08.2016г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността „директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” при Областна администрация Варна.
Изисквания към кандидатите:
- образователна квалификационна степен: „магистър”.
- минимален професионален опит: 4 години.
-професионална област: „социални, стопански и правни науки“ (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
- допълнителна квалификация: компютърна грамотност, MS Office, Internet
- ранг на държавен служител: ІІІ младши, ръководно ниво 6А, длъжностно ниво 6
Начин за провеждане на конкурса – изготвяне и защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Административно ръководство, координация и контрол върху дейността на дирекция „Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността” при Областна администрация Варна, способи за оптимизиране на ефективността при администриране на делегирания бюджет” и интервю.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
-заверено копие от документ за самоличност;
-декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
-заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
-заверено копие на документ, доказващ придобити знания за работа с MS Office или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания
-заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина;
-доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
-декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС
- изготвена писмена концепция за стратегическо управление по посочената тема с максимален обем - 10 страници
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30ч. на 12.08.2016г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна
Описание на длъжността: Организира и координира цялостната дейност на дирекцията, правното обслужване и финансовата политика в Областна администрация Варна; ръководи работата на служителите от дирекцията с цел осигуряване дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на граждани и юридически лица; отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на дирекцията; извършва предварителен контрол за законосъобразност и целесъобразност на дейността на дирекция АПОФУС; следи разходването на предоставените бюджетни средства; контролира дейностите по управление на имоти и вещи - държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация, материално-техническото снабдяване и извършваните инвентаризационни проверки; изготвя/актуализира длъжностните характеристики на служителите от дирекцията
Граници на заплатата определена за длъжността от 430,00 до 1600,00 лева.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна

При кандидатстване изтеглете: Заявление за кандидатстване, Декларация по чл.17ал.2т.1 НПКДС и Декларация по чл.18ал.1 НПКДС


НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА

1. Административно-процесуален кодекс
2. Закон за администрацията
3. Закон за държавния служител
4. Закон за местното самоуправление и местната администрация
5. Закон за държавната собственост
6. Закон за задълженията и договорите
7. Закон за собствеността
8. Закон за обществените поръчки
9. Закон за счетоводството
10. Закон за достъп до обществена информация
11. Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
12. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
13. Закон за публичните финанси
14. Устройствен правилник на областните администрации
15. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 ЮЛИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-183/1/
14.07.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Нутфие Юсеин Муталиб, Абибе Мехмед Хюсеин, Ферхане Юсеинова Ахмедова, Бехра Мехмед Рамадан и всички заинтересовани лица, че на 08.07.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Антон Мартинов Касабов – заявление вх. № ОП-16-9400-183/08.07.2016 г., за недвижим имот, находящ се с. Китен, община Провадия, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 935 кв. м., съставляващо УПИ IV-136 в кв. 9 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3335/24.07.1934 г., регул изм. одобр. със Заповед № 1535/05.12.2005 г., при граници: улица, УПИ VI-135, УПИ V-136 и УПИ III-137, съгласно скица № 305/07.06.2016 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 ЮЛИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-182/2/
14.07.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Емел Абилова Салиева, Сертел Абилов Ахмедов и всички заинтересовани лица, че на 08.07.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Миннет Абилова Ахмедова – заявление вх. № ОП-16-9400-182/08.07.2016 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Ивайло“ № 35, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: дворно място цялото с площ от 175 кв. м., съставляващо УПИ XXXIV-120 в кв. 38 по плана на град Провадия, одобрен със Заповед № 378/16.09.1992 г., ведно с построената в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 100 кв. м., съгласно молбата-декларация, при граници на УПИ XXXIV-120: УПИ XXXV-123, УПИ XXXVII-121, УПИ XXXIX-117 и УПИ XXXIII-119, съгласно скица № 286/30.05.2016 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 ЮЛИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-178/2/
14.07.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Албена Алексиева Янкова, Асен Алексиев Христов, Анка Алексиева Иванова, Анета Драгова Христова и всички заинтересовани лица, че на 05.07.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Албена Огнянова Янкова – заявление вх. № ОП-16-9400-178/05.07.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Гроздьово, община Долни чифлик, област Варна, представляващи: жилищна сграда със застроена площ от 32 кв. м. и навес със застроена площ от 8 кв. м., построени в общинско дворно място с площ от 561 кв.м., съставляващо УПИ VII-668 в кв. 38 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3360/10.05.1973 г., при граници на УПИ VII-668: улица, УПИ VI-271, УПИ ХV-666 и УПИ VIII-669, съгласно скица № 161/22.04.2016 г., издадена от Община Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 ЮЛИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-173/2/
14.07.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Георги Стоянов Гюров, Петър Панчев Ганев и всички заинтересовани лица, че на 01.07.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Катя Димова Георгиева и Милена Димова Гюрова – заявление вх. № ОП-16-9400-173/01.07.2016 г., за недвижими имоти, находящи се на ул. „Валентина Терешкова“ № 10, гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, представляващи: жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 03719.502.1030.1 със застроена площ 64 кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на ИД на АГКК, съгласно скица на сграда № 15-517038/27.11.2015 г., презаверена на 22.06.2016 г., издадена от СГКК- гр. Варна; хангар, депо, гараж с идентификатор 03719.502.1030.2 със застроена площ 21 кв. м. по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на ИД на АГКК, съгласно скица на сграда № 15-517041/27.11.2015 г., презаверена на 22.06.2016 г., издадена от СГКК- гр. Варна и постройка на допълващо застрояване с идентификатор 03719.502.1030.3 със застроена площ 22 кв. м. по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на ИД на АГКК, съгласно скица на сграда № 15-186037/18.04.2016 г., издадена от СГКК- гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД -29 ЮЛИ 2016 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-16-7706-159/29.07.2016г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
С писмо, вх.№ РД-16-7706-146/2/28.07.2016г. на началника на отдел „Човешки ресурси“ в Министерски съвет, в качеството му на председател на конкурсна комисия за провеждане на конкурс за длъжност „Главен секретар“ в Областна администрация Варна, е изпратен Протокол №1/27.07.2016г. от проведено заседание на комисията. Видно от Протокола, комисията е констатирала, че не е спазен срока по чл. 10а, ал. 1 и ал. 4 от ЗДС, тъй като датата на публикуване на уведомлението за корекция е 18.07.2016 г., от когато е започнал да тече срока за подаване на документи, а не 15.07.2016 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл.32, ал.1 от ЗА
НАРЕЖДАМ:
ПРЕКРАТЯВАМ обявения със Заповед №РД-16-7706.145/13.07.2016 г. на Областния управител на област Варна конкурс за длъжност „Главен секретар“ в Областна администрация Варна.
Настоящата заповед да се постави на таблото за съобщения и да се обяви на интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на Ирина Илиева – старши експерт „човешки ресурси“ в Областна администрация Варна.
Контрол за изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.
Настоящата заповед се изготви в три екземпляра, по един за Ирина Илиева, за деловодството и за прилагане към преписката на конкурса.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -19 ЮЛИ 2016 г.

Уведомление N:ОП-16-9400-150/4/ от 18.07.2016г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -19 ЮЛИ 2016 г.

Уведомление N:ОП-16-9400-186/2/ от 18.07.2016г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -19 ЮЛИ 2016 г.

Уведомление N:ОП-16-9400-149/5/ от 18.07.2016г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -19 ЮЛИ 2016 г.

Уведомление N:ОП-16-9400-185/2/ от 18.07.2016г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -19 ЮЛИ 2016 г.

Уведомление N:ОП-16-9400-188/1/ от 18.07.2016г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -15 ЮЛИ 2016 г.

№ РД-16 –7706-145 (3)
15.07. 2016г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
В бр.133 от 15.07.2016г. на вестник „Черно море“, на стр.4, е публикувана обява на Областна администрация Варна за провеждане на конкурс за държавен служител. В обявата е допусната техническа грешка, за следното:
Вместо: заповед № РД-16-7706-86/20.05.2016г., да се чете: заповед № РД-16-7706-145/13.07.2016г.
Вместо: за длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „КООРДИНАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна,
да се чете: за длъжността: „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР“ в Областна администрация Варна. Останалият текст в обявата остава непроменен
Текстът на обявата е публикуван в Административния регистър, поддържан от Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА), в сайта на Областна администрация Варна и поставен на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ОБЯВЛЕНИЕ -15 ЮЛИ 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-16-7706-145/13.07.2016г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
за длъжност „главен секретар“ в Областна администрация Варна.
1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжност „главен секретар" в Областна администрация Варна са:
а/ образователна степен: „магистър“
б/професионална област: „социални, стопански и правни науки“, професионални направления: „Право“ и „Администрация и управление“ (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
- допълнителна квалификация : компютърна грамотност: MS Office, Internet
в) вид правоотношение: служебно
г) професионален опит: 6 години;
д) ранг на държавен служител: I младши
е) длъжностно ниво по КДА: 4
ж) наименование на длъжностното ниво: ръководно ниво 4А
2. Начин за провеждане на конкурса - защита на концепция за стратегическо управление на тема: "Административно ръководство, координация и контрол върху дейността на Областна администрация Варна" и интервю
3. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за самоличност;
- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие на документ, доказващ придобита компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл. 18, ал. 1 от НПКДС
4. Документите следва да бъдат представени, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители (съгл. чл. 18, ал. 2 от АПК) в срок до 10 (десет) дни от публикуването на обявление за провеждане на конкурс за длъжността „главен секретар“в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, в запечатан плик, формат А4. На плика следва да е изписано наименованието на длъжността, за която се кандидатства, номер на заповед на областния управител за провеждане на конкурс и трите имена на кандидата. При подаването им кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване предвидени в чл.7, ал.2 от ЗДСл.
Съгласно чл.18, ал.1 от НПКДС, с входящ номер и дата се регистрират само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта за провеждане на конкурса не се регистрират.
5. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и на интернет страницата на ведомството.
6. Обявлението за провеждане на конкурса да се публикува в регистъра по чл.61, ал.1 от ЗА, в един местен или централен ежедневник и да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав”, № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна.
7. Описание на длъжността:
Подпомага областния управител, като осигурява необходимата организация, координация и субординация на Областна администрация Варна при спазване на разпоредбите на Закона за администрацията, Устройствения правилник на областните администрации и други подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на областнита администрация. Осъществява административното ръководство на Областна администрация Варна. Отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията.
8. Граници на заплатата определена за длъжността от 600,00 до 2100,00 лева.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с
административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -14 ЮЛИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-175/2/
13.07.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Кирил Венев Веселинов и всички заинтересовани лица, че на 01.07.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Василка Александрова Димитрова – заявление вх. № ОП-16-9400-175/01.07.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Цонево, община Дългопол, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 820 кв. м., съставляващо имот пл. № 206, вкл. в УПИ VI-206 в кв. 25 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3486/11.09.1962 г. и Заповед № 1568/15.04.1962 г., ведно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ 82 кв. м., съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ VI-206: улица, УПИ V-204, УПИ IV-204, УПИ XIII-205, УПИ XII-205, УПИ XI-207 и УПИ VII-207, съгласно скица № 119/10.05.2016 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -11 ЮЛИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-167/1/
08.07.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Али Юсеинов Тумбулета, Юсуф Юсуфов Юсуфов и всички заинтересовани лица, че на 27.06.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Красимир Ангелов Тунчев – заявление вх. № ОП-16-9400-167/27.06.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Блъсково, община Провадия, област Варна, представляващи:
1. Дворно място с площ 370 кв. м., съставляващо УПИ V-174 в кв. 55 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1574/29.03.1965 г., ведно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ 70 кв. м., съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ V-174: улица, УПИ IV-175, УПИ VIII-171 и УПИ VI-173, съгласно скица № 136/26.02.2016 г., издадена от Община Провадия;
2. Дворно място с площ 340 кв. м., съставляващо УПИ VI-173 в кв. 55 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1574/29.03.1965 г., при граници: от две страни улица, УПИ VII-172 и УПИ V-174, съгласно скица № 136/26.02.2016 г., издадена от Община Провадия;
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -06 ЮЛИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-164/2/
05.07.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Янка Иванова Михова, Димитричка Йорданова Александрова и всички заинтересовани лица, че на 24.06.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Лидия Михова Кънчева и Владимир Михов Йорданов – заявление вх. № ОП-16-9400-164/24.06.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ от 870 кв. м., съставляващо УПИ IX-66 в кв. 66 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 65/10.03.1993 г. и Заповед № 2/18.08.1997 г., при граници: улица, УПИ X-66, УПИ VII-66, УПИ V-65 и УПИ VI-64, съгласно скица № 514/29.12.2015 г., издадена от Община Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -06 ЮЛИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-146/4/
04.07.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Щерю Ангелов Иванов и всички заинтересовани лица, че на 10.06.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Айше Ахмед Дерменджи – заявление вх. № ОП-16-9400-146/10.06.2016 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Детелина“ № 72, гр. Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна, представляващ: едноетажна жилищна сграда със застроена площ 60 кв. м., построена в общинско дворно място, съставляващо УПИ XV-220 в кв. 9 по плана на града, одобрен със Заповед № 769/30.05.1985 г., при граници на УПИ XV-220: улица, УПИ XVI-221, УПИ V-219 и УПИ XIV-289, съгласно скица № 3/07.01.2016 г., издадена от Община Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -06 ЮЛИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-104/5/
05.07.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се „Каприс“ ЕООД и всички заинтересовани лица, че на 28.04.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юлиян Христов Михайлов – заявление вх. № ОП-16-9400-104/28.04.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна, представляващи:
1. Дворно място с площ от 1540 кв. м., съставляващо УПИ IХ-479 в кв. 4 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1574/29.03.1965 г., изм. със Заповед № 391/26.04.2005 г., ведно с построените в това дворно място жилище, гараж и стопански постройки, при граници на УПИ IХ-479: от две страни улица, УПИ X-479, УПИ XII-477 и УПИ VIII-478, съгласно скица № 141/29.02.2016 г., издадена от Община Провадия;
2. Дворно място с площ от 1090 кв. м., съставляващо УПИ Х-479 в кв. 4 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1574/29.03.1965 г., изм. със Заповед № 391/26.04.2005 г., при граници на УПИ Х-479: улица, УПИ IX-479, УПИ XII-477 и УПИ XI-482, съгласно скица № 141/29.02.2016 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -01 ЮЛИ 2016 г.

№ РД-16-9400-417(3)
30.06. 2016 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
Г-Н ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ ТОМОВ

Относно: Открито писмо с наш вх. № РД-16-9400-417/25.05.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОМОВ,
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомявам, че постъпилото в Областна администрация Варна Ваше открито писмо с наш вх. № РД-16-9400-417/25.05.2016 г. е изпратено до Министъра на труда и социалната политика с писмо с наш изх. № РД-16-9400-417(1) от 31.05.2016 г.
Отговор от изпълнителния директор на Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ е изпратен до г-н Димитър Томов с копие до Областния управител на област Варна на 20.06.2016 г.
Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на
област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 ЮНИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-158/2/
28.06.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Радостина Стоянова Исин, Зейнеб Шерифова Ахмедова, Севдалина Стоянова Дерменджиева и всички заинтересовани лица, че на 21.06.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Рамадан Шериф Рамадан – заявление вх. № ОП-16-9400-158/21.06.2016 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Безименна“ № 11, гр. Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна, представляващ: ? ид. части от дворно място, цялото с площ 684 кв. м., съставляващо УПИ III-181 в кв. 114 по плана на града, одобрен със Заповед № 769/30.05.1985 г., при граници: улица, УПИ II-192, УПИ IV, УПИ XVII-189 и УПИ XVI-181, съгласно скица № 195/26.05.2016 г., издадена от Община Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

КЛАСИРАНЕ -29 ЮНИ 2016 г.

КЛАСИРАНЕ
за длъжност „младши eксперт „координация и административен контрол“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-16-7706-86/20.05.2016г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 22.06.2016г. от 10:00 ч. за практически изпит – решаване на тест и за проведено интервю на 22.06.2016г. от 12.15 ч.

1. Петър Атанасов Харалампиев – 41.7
2. Мария Николаева Томова – 39.7
3. Камелия Неделчева Калчева – 37.8

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

КЛАСИРАНЕ -29 ЮНИ 2016 г.

КЛАСИРАНЕ
за длъжност „младши eксперт „регионално развитие, планове, програми и проекти“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-16-7706-89/ 20.05.2016г., по длъжностна характеристика Вариант 2 на областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 21.06.2016г. от 9.30 ч. за практически изпит – решаване на тест и от 11,30 за интервю

1. Ваня Янкова Бонева – 43,6
2. Свилен Митков Митов – 39,8
3. Велислава Тихомирова Тихчева – 39,4

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

КЛАСИРАНЕ -29 ЮНИ 2016 г.

КЛАСИРАНЕ
за длъжност „младши eксперт „регионално развитие, планове, програми и проекти“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-16-7706-87/ 20.05.2016г., по длъжностна характеристика Вариант 1, на Областния управител на област с административен център, състоял се на 21.06.2016г. от 14,00 ч. за практически изпит – тест и интервю на 21.06.2016г. от 16,15 ч

1. Велислава Тихомирова Тихчева – 42.5
2. Павлина Цанкова Василева-Лисичкова – 38.6
3. Ралица Иванова Иванова – 37,9

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

КЛАСИРАНЕ -29 ЮНИ 2016 г.

КЛАСИРАНЕ
за длъжността „младши eксперт „човешки ресурси“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-16-7706-88/ 20.05.2016г. на областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 23.06.2016г. от 9.30 часа за практически изпит и 23.06.2016 г. за участие в интервю от 11.15 часа.

1. Свилен Митков Митов – 43.6
2. Донка Петрова Игнатова – 40.6
3. Велислава Тихомирова Тихчева – 38.2

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 ЮНИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-162/1/
27.06.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Никола Николов Желязков и всички заинтересовани лица, че на 23.06.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мария Николова Авджийска – заявление вх. № ОП-16-9400-162/23.06.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Изворско, община Аксаково, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 880 кв. м., съставляващо УПИ VII-109 в кв. 27, при граници: улица, УПИ IX-108, УПИ VI-109 и УПИ VIII-109 по плана на селото, одобрен със Заповед № 259/25.02.1988 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на ОНС - Варна, съгласно скица № 1082/1749/14.12.2015 г., презаверена на 17.06.2016 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -27 ЮНИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-147/3/
24.06.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Камен Шидеров Чакъров, Мехмед Юсеинов Фикриев и всички заинтересовани лица, че на 13.06.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Адил Хюсеинов Фикриев – заявление вх. № ОП-16-9400-147/13.06.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Рояк, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ: ? ид. част от УПИ VII-8 с площ 920 кв. м. в кв. 1, отреден за дворно място цялото с площ 1800 кв. м. по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 276/19.03.1993 г., ведно с разположената в югозападна посока част от къща-близнак, съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка № 5310000105/15.01.2016 г., издадено от Община Дългопол, при граници: улица, УПИ VI-7 и УПИ VIII-10, съгласно скица № 208/14.09.2015 г., презаверена на 07.06.2016 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -27 ЮНИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-136/4/
24.06.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Тодор Димитров Николов, Стоян Димитров Николов и всички заинтересовани лица, че на 01.06.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитър Тодоров Николов – заявление вх. № ОП-16-9400-136/01.06.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Китка, община Аврен, област Варна, представляващ: УПИ X-184 в кв. 33 по планa на селото, одобрен с Заповед № 586/20.11.1931 г. за улична регулация и Заповед № 1933/02.12.1931 г. за двор. регулация, съгласно скица № 272/27.04.2016 г., издадена от Община Аврен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -27 ЮНИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-155/2/
27.06.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Калина Димитрова Панайотова, Радка Димитрова Квъстанова, Веска Стойчева Колева, Снежана Илиева Илиева, Маргарита Илиева Тодорова, Маргарита Пеева Маринова, Димитър Пеев Димитров и всички заинтересовани лица, че на 16.06.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Григор Димитров Григоров – заявление вх. № ОП-16-9400-155/16.06.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в землището на с. Голица, общ. Долни чифлик, обл. Варна, представляващи:
1. Имот № 001179 с площ 3176 кв. м.; ЕКАТТЕ 15597; местност „Цигански голеж“; вид собственост: частна; начин на трайно ползване: нива; категория на земята: пета; при граници: имот № 001178, имот № 000503, имот № 001165, имот № 000015 и имот № 001172, съгласно скица № К01456/22.04.2016 г., издадена от ОбСЗ – Долни чифлик;
2. Имот № 001178 с площ 3176 кв. м.; ЕКАТТЕ 15597; местност „Цигански голеж“; вид собственост: частна; начин на трайно ползване: нива; категория на земята: пета; при граници: имот № 001179, имот № 000503, имот № 001167, имот № 001177, имот № 001173 и имот № 001172, съгласно скица № К01455/22.04.2016 г., издадена от ОбСЗ – Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -27 ЮНИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-156/6/
27.06.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се „Джем пропъртис“ ЕООД и всички заинтересовани лица, че на 16.06.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христо Михайлов Христов – заявление вх. № ОП-16-9400-156/16.06.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ 800 кв. м., съставляващо УПИ IX-481 в кв. 55а по плана на селото, одобрен със Заповед № 1196/13.03.1965 г., ведно с построената в имота къща на два етажа със застроена площ от 160 кв. м., при граници: от две страни улици, УПИ VIII-482 и УПИ X-481, съгласно скица № 212/07.06.2016 г., издадена от Община Суворово.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

СПИСЪК -23 ЮНИ 2016 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати за длъжността „младши eксперт „човешки ресурси“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-16-7706-88/ 20.05.2016г. на Областния управител на област с административен център Варна
1. Свилен Митков Митов – 29 верни отговора, оценка - 4,9
2. Донка Петрова Игнатова – 24 верни отговора, оценка - 4,4
3. Велислава Тихомирова Тихчева – 23 верни отговора, оценка – 4,3

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 23.06.2016 г. от 11,15 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА


С П И С Ъ К
на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „младши eксперт „човешки ресурси“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-16-7706-88/ 20.05.2016г. на Областния управител на област с административен център Варна
4. Денчо Митков Денчев – 19 верни отговора, оценка - 3,8
5. Деница Красимирова Цолова – 15 верни отговора, оценка - 3,0
6. Диляна Тодорова Костадинова-Недялкова – 18 верни отговора, оценка - 3,6
7. Ваня Янкова Бонева - 19 верни отговора, оценка - 3,8

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

УВЕДОМЛЕНИЕ -22 ЮНИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-125/5/
22.06.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Любен Миленов Вельов и всички заинтересовани лица, че на 19.05.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Бахтишен Лютфи Али – заявление вх. № ОП-16-9400-125/19.05.2016 г., за недвижим имот находящ се в гр. Провадия, кв. „Север“, бл. 3, вх. Б, ет. 7, представляващ: 5/6 ид. части от апартамент № 38, със застроена площ 58,49 кв. м., състоящ се от една стая, кухня и сервизни помещения, при граници: изток – стълбище, запад – зелена площ, север – ап. № 39, юг – ап. № 37, ведно с 5/6 ид. части от прилежащото избено помещение със застроена площ 3, 20 кв. м., както и съответните ид. части от правото на строеж върху дворното място в което е построена жилищната сграда.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

СПИСЪК -22 ЮНИ 2016 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати за длъжността „младши eксперт „координация и административен контрол“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-16-7706-86/20.05.2016г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 22.06.2016г. от 10:00 ч. за практически изпит – решаване на тест

1. Камелия Неделчева Калчева – 22 верни отговора, оценка – 4,2
2. Мария Николаева Томова - 23 верни отговора, оценка - 4,3
3. Петър Атанасов Харалампиев – 28 верни отговора, оценка - 4,8
4. Зорница Тодорова Тодорова – 20 верни отговора, оценка - 4,0
5. Иван Любомиров Цветков – 25 верни отговора, оценка - 4,5

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 12.15ч. на 22.06.2016г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

СПИСЪК -21 ЮНИ 2016 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати за длъжността „младши eксперт „регионално развитие, планове, програми и проекти“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-16-7706-87/ 20.06.2016г., по длъжностна характеристика Вариант 1, на Областния управител на област с административен център, състоял се на 21.06.2016г. от 14,00 ч. за практически изпит – тест

1. Павлина Цанкова Василева-Лисичкова – 24 верни отговора, оценка 4,4
2. Ралица Иванова Иванова – 21 верни отговора, оценка 4,1
3. Велислава Тихомирова Тихчева – 30 верни отговора, оценка 5,0

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 16.15 ч. на 21.06.2016г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

УВЕДОМЛЕНИЕ -21 ЮНИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-142/1/
20.06.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Мустафа Исмаил Мюмюн, Мюмюн Исмаил Мюмюн, Муса Исмаил Мюмюн, Юмер Юмер Мюмюн, Мемуня Юмер Хюсеин, Гюсюм Юмер Реджеб, Гюлфие Юмер Назиф, Анифе Решат Адем, Айлин Решат Хасан, Неждет Али Мюмюн, Хайредин Али Мюмюн и всички заинтересовани лица, че на 08.06.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мюмюн Юмеров Юмеров – заявление вх. № ОП-16-9400-142/08.06.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Поляците, община Дългопол, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 980 кв. м., съставляващо УПИ IV-105 в кв. 9 по плана на селото, одобрен със заповед № 1449/07.09.1987 г., ведно с построените в имота жилищна сграда на два етажа със застроена площ от 57 кв. м. и жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 46 кв. м., при граници на УПИ IV105: улица, УПИ III-104 и УПИ V-105, съгласно скица № 106/15.04.2016 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

СПИСЪК -21 ЮНИ 2016 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати за длъжността „младши eксперт „регионално развитие, планове, програми и проекти“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-16-7706-89/ 20.06.2016г., по длъжностна характеристика Вариант 2 на областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 21.06.2016г. от 9.30 ч. за практически изпит – решаване на тест

1. Велислава Тихомирова Тихчева – 26 верни отговора – оценка 4,6
2. Свилен Митков Митов – 22 верни отговора – оценка 4,2
3. Ваня Янкова Бонева – 29 верни отговора – оценка 4,9

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 11.30 ч. на 21.06.2016г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

УВЕДОМЛЕНИЕ -21 ЮНИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-141/2/
20.06.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Христо Петров, Панайот Димов Николов, Мария Христова Николова и всички заинтересовани лица, че на 08.06.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юлияна Стефчова Вангелова – заявление вх. № ОП-16-9400-141/08.06.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Боряна, община Дългопол, обл. Варна представляващ: дворно място с площ 1666 кв. м., съставляващо УПИ VII-244 в квартал 64, ведно с изградената в имота жилищна сграда със застроена площ от 56 кв. м., при граници на УПИ VII-244: улица, УПИ VIII-247, УПИ VI-241 и УПИ XII-245 по действащия план на с. Боряна, одобрен със Заповед № 3627/04.08.1948 г., съгласно скица № 378/08.08.2008 г., презаверена на 16.05.2016 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -16 ЮНИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-139/1/
14.06.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Павлина Йорданова Ташева, Сашо Йорданов Халачев, Добри Добрев Халачев и всички заинтересовани лица, че на 02.06.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юлиян Сашев Халачев – заявление вх. № ОП-16-9400-139/02.06.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Снежина, община Провадия, област Варна, представляващи: дворно място с площ от 1760 кв. м., съставляващо ПИ пл. № 63 в кв. 85, от който 1605 кв. м. са включени в УПИ IV-63 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1622/22.06.1927 г., ведно с построените в това дворно място двуетажна полумасивна жилищна постройка със застроена площ 54 кв. м., полумасивна жилищна постройка със застроена площ 47 кв. м., полумасивен гараж със застроена площ 19 кв. м., масивна стопанска постройка със застроена площ 7 кв. м., полумасивна стопанска постройка със застроена площ 61 кв. м., хамбар със застроена площ 10 кв. м., навес със застроена площ 11 кв. м., навес със застроена площ 7 кв. м., навес със застроена площ 22 кв. м., навес със застроена площ 7 кв. м., навес със застроена площ 38 кв. м., паянтова сграда със застроена площ 7 кв. м. и паянтова сграда със застроена площ 12 кв. м., съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ IV-63: улица, УПИ II-64, УПИ III-63 и УПИ V-62, съгласно скица № 256/25.04.2013 г., презаверена на 04.04.2016 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -15 ЮНИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-135/1/
13.06.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Манол Димитров Добрев и всички заинтересовани лица, че на 31.05.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Манол Сашев Добрев – заявление вх. № ОП-16-9400-135/31.05.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Староселец, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: поземлен имот № 101009 по КВС на с. Староселец, ЕКАТТЕ 69020, община Провадия, м. „Папаз кору“, с площ 3000 кв. м., НТП – изоставена нива, категория на земята – десета, вид собственост: частна, при граници: имоти № 101010, № 000112, № 101012 и № 000112, съгласно скица № Ф00334/04.04.2016 г., издадена от ОбСЗ – Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -15 ЮНИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-134/1/
13.06.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Джемил Мехмед Хайрула, Фикрие Сали Хайрула, Димо Миланов Христов и всички заинтересовани лица, че на 30.05.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Улвие Джемил Реджеб – заявление вх. № ОП-16-9400-134/30.05.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Цонево, община Дългопол, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 760 кв. м., съставляващо УПИ V-619 в кв. 86 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3486/11.09.1962 г., ведно с построените в имота къща, лятна кухня и стопанска постройка, съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ V-619: улица, УПИ VI-618, УПИ II-621 и УПИ IV-620, съгласно скица № 75/24.03.2016 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

СПИСЪК -13 ЮНИ 2016 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит - тест
за длъжността „младши eксперт „координация и административен контрол“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-16-7706-86/ 20.05.2016г. на Областния управител на област с административен център Варна
1 Магдалена Колева Добрева
2. Диана Великова Стоянова
3. Камелия Неделчева Калчева
4. Дарина Младенова Манева
5. Петя Иванова Митева
6. Ясен Стефанов Петров
7. Мария Николаева Томова
8. Петър Атанасов Харалампиев
9. Наталия Розалинова Денева
10. Николета Стефанова Стефанова
11. Зорница Тодорова Тодорова
12. Иван Любомиров Цветков
13. Ива Красимирова Тютюнджиева-Попова
14. Петър Бисеров Кирчев.

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит – решаване на тест на 22.06.2016г. от 10.00 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26. Време за решаването на теста - 60 минути.
Резултатите от проведения практически изпит ще бъдат обявени в 13,30 часа на 22.06.2016г. в сайта на Областна администрация Варна и на информационното табло на Областна администрация Варна. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, получили оценка не по- малко от 4.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 14.00ч. на 22.06.2016г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.

Нормативните документи, на база, на които е изготвен теста:

1. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
2. АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
3. ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
4. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
5. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
6. ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
7. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
8. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
9. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П /
ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВАС П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати до практически изпит
за длъжността „младши eксперт „координация и административен контрол“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-16-7706-86/ 20.05.2016г. на Областния управител на област с административен център Варна

Няма недопуснати кандидати

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П /
ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

СПИСЪК -13 ЮНИ 2016 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит
за длъжността „младши eксперт „регионално развитие, планове, програми и проекти“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-16-7706-87/ 20.06.2016г., по длъжностна характеристика Вариант 1, на Областния управител на област с административен център Варна
1. Павлина Цанкова Василева-Лисичкова
2. Петър Стоянов Стоянов
3. Ралица Иванова Иванова
4. Велислава Тихомирова Тихчева
5. Светлана Венциславова Панайотова
6. Денчо Митков Денчев

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит – решаване на тест на 21.06.2016г. от 14,00 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26. Комисията определи време за решаването им да е 60 минути.
Резултатите от проведения практически изпит да бъдат обявени в сайта на Областна администрация Варна в 15.30 часа на 21.06.2016г. Те ще бъдат изнесени и на информационното табло в Областна администрация Варна. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, получили оценка не по- малко от 4.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 16.00 ч. на 21.06.2016г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.

Нормативните документи, на база, на които е изготвен теста:
1. Закон за администрацията;
2. Устройствен правилник на областните администрации;
3. Закон за държавния служител;
4. Закон за регионалното развитие;
5. Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие;
6. Закон за обществените поръчки;
7. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки;
8. Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.;
9. Областна стратегия за развитие на област Варна 2014 – 2020 г.;
10. Регионален план за развитие на Североизточния район за периода 2014-2020 г.
11. Оперативни програми 2014 – 2020г.
При провеждане на интервю, на кандидатите ще бъде даден кратък текст за превод от български на английски език.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П /
ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА


С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати до практически изпит

за длъжността „младши eксперт „регионално развитие, планове, програми и проекти“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-16-7706-87/ 20.06.2016г., по длъжностна характеристика Вариант 1, на Областния управител на област с административен център Варна

1. Георги Николаев Николов - придобитото образование не отговаря на изискваното за заемане на длъжността
ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П /
ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

СПИСЪК -13 ЮНИ 2016 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит
за длъжността „младши eксперт „регионално развитие, планове, програми и проекти“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, по длъжностна характеристика, Вариант 2, съгласно заповед РД-16-7706-89/ 20.05.2016г. на Областния управител на област с административен център Варна
1. Велислава Тихомирова Тихчева
2. Свилен Митков Митов
3. Ваня Янкова Бонева
4. Левент Ибрямов Исуфов
5. Денчо Митков Денчев
Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит – решаване на тест на 21.06.2016г. от 9.30 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26. Време за решаването на теста - 60 минути.
Резултатите от проведения практически изпит ще бъдат обявени в 11.15 часа на 21.06.2016г. в сайта на Областна администрация Варна и на информационното табло на Областна администрация Варна. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, получили оценка не по- малко от 4.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 11.30 ч. на 21.06.2016г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.

Нормативните документи, на база, на които е изготвен теста:
1. Закон за администрацията;
2. Устройствен правилник на областните администрации;
3. Закон за държавния служител;
4. Закон за регионалното развитие;
5. Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие;
6. Закон за обществените поръчки;
7. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки;
8. Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.;
9. Областна стратегия за развитие на област Варна 2014 – 2020 г.;
10. Регионален план за развитие на Североизточния район за периода 2014-2020 г.
11. Оперативни програми 2014 – 2020г.
При провеждане на интервю, на кандидатите ще бъде даден кратък текст за превод от български на английски език.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П /
ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА


С П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати до практически изпит
за длъжността „младши eксперт „регионално развитие, планове, програми и проекти“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, по длъжностна характеристика, Вариант 2, съгласно заповед РД-16-7706-89/ 20.05.2016г. на Областния управител на област с административен център Варна
1. Наталия Розалинова Денева - придобитото образование не отговаря на изискваното за заемане на длъжността
2. Георги Николаев Николов - придобитото образование не отговаря на изискваното за заемане на длъжността

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П /
ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

СПИСЪК -13 ЮНИ 2016 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит
за длъжността „младши eксперт „човешки ресурси“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-16-7706-88/ 20.05.2016г. на Областния управител на област с административен център Варна
1. Светлана Венциславова Панайотова
2. Денчо Митков Денчев
3. Свилен Митков Митов
4. Соня Йорданова Димова
5. Деница Красимирова Цолова
6. Светлана Тодорова Стоева-Димова
7. Диляна Тодорова Костадинова-Недялкова
8. Донка Петрова Игнатова
9. Ваня Янкова Бонева
10. Велислава Тихомирова Тихчева

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит – решаване на тест на 23.06.2016г. от 9.30 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26. Време за решаването на теста - 60 минути.
Резултатите от проведения практически изпит ще бъдат обявени в 11.15 часа на 23.06.2016г. в сайта на Областна администрация Варна и на информационното табло на Областна администрация Варна. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, получили оценка не по- малко от 4.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 11.30 ч. на 23.06.2016г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.

Нормативните документи, на база, на които е изготвен теста:
1. Кодекс на труда
2. Закон за държавния служител
3. Закон за администрацията
4. Устройствен правилник на областните администрации
5. Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
6. Наредба за служебното положение на държавните служители
7. Наредба за работното време, почивките и отпуските
8. Наредба за заемане на държавна служба
9. Класификатор на длъжностите в администрацията
10. Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията
11. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
12. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
13. Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П /
ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВАС П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати до практически изпит

за длъжността „младши eксперт „човешки ресурси“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-16-7706-88/ 20.05.2016г. на Областния управител на област с административен център Варна
1. Кремена Здравкова Захариева-Петкова- придобитото образование не отговаря на изискваното за заемане на длъжността
2. Ясен Стефанов Петков - придобитото образование не отговаря на изискваното за заемане на длъжността
3. Нели Христова Николова - придобитото образование не отговаря на изискваното за заемане на длъжността
4. Левент Ибрямов Исуфов- представените копия от документи не са заверени от кандидата
5. Радина Пламенова Петкова- придобитото образование не отговаря на изискваното за заемане на длъжността
6. Наталия Розалинова Денева - придобитото образование не отговаря на изискваното за заемане на длъжността
7. Стела Иванова Василева - придобитото образование не отговаря на изискваното за заемане на длъжността

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П /
ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

УВЕДОМЛЕНИЕ -13 ЮНИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-131/1/
10.06.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Фатме Юсеин Хасан и всички заинтересовани лица, че на 27.05.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хасан Мустафа Хасан – заявление вх. № ОП-16-9400-131/27.05.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Медовец, община Дългопол, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 1257 кв. м., съставляващо поземлен имот с идентификатор № 47620.501.113 по кадастралния план на с. Медовец, одобрен със Заповед № РД-17-12/04.08.2005 г., с номер по предходен план XIV-123 в кв. 12, ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 104 кв. м. и селскостопанска постройка със застроена площ 48 кв. м., съгласно молбата - декларация, при граници на ПИ 47620.501.113: улица, ПИ 501.112, ПИ 501.117, ПИ 501.115 и ПИ 501.114 съгласно скица № 108/15.04.2016 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -13 ЮНИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-130/1/
10.06.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Янчо Тодоров Манолов и всички заинтересовани лица, че на 27.05.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димо Тодоров Манолов – заявление вх. № ОП-16-9400-130/27.05.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в в землището на с. Попович, община Бяла, област Варна, представляващи:
1. Имот № 003123 с площ 10003 кв. м. с начин на трайно ползване: полска култура, категория на земята при неполивни условия: трета, местност “Читак/Чаири/Копчал/”, при граници: имот № 003184, имот № 000092 и имот № 000087 по картата на възстановената собственост на землището с. Попович, съгласно скица № К00293/14.03.2016 г., издадена от ОбСЗ – Долни чифлик;
2. Имот № 002144 с площ 3789 кв. м. с начин на трайно ползване: полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, местност “Азмак/Корията/”, при граници: имот № 002139, имот № 002121 и имот № 002145 по КВС на землището с. Попович, съгласно скица № К00290/14.03.2016 г., издадена от ОбСЗ – Долни чифлик;
3. Имот № 002115 с площ 16888 кв. м. с начин на трайно ползване: полска култура, категория на земята при неполивни условия: пета, местност “Азмак/Корията/”, при граници: имот № 002116, имот № 000065, имот № 002114, имот № 002160 и имот № 002159 по КВС на землището с. Попович, съгласно скица № К00292/14.03.2016 г., издадена от ОбСЗ – Долни чифлик;
4. Имот № 003058 с площ 7998 кв. м. с начин на трайно ползване: полска култура, категория на земята при неполивни условия: трета, местност “Читак/Чаири/Копчал/”, при граници: имот № 000093, имот № 003057, имот № 000079 и имот № 003193 по КВС на землището с. Попович, съгласно скица № К00291/14.03.2016 г., издадена от ОбСЗ – Долни чифлик;
5. Имот № 002063 с площ 20007 кв. м. с начин на трайно ползване: полска култура, категория на земята при неполивни условия: трета, местност “Азмак/Корията/”, при граници: имот № 002207, имот № 002206, имот № 000023, имот № 000020 и имот № 000044 по КВС на землището с. Попович, съгласно скица № К00289/14.03.2016 г., издадена от ОбСЗ – Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -13 ЮНИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-113/8/
10.06.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Реджеб Мехмедов Ахмедов, Сервие Кязим Билял, Кадрие Мехмед Осман, Юркие Мехмед Ахмед, Анифе Мехмед Ариф, Кадир Мехмед Билял, Юсние Мюмюн Билял, Зеки Мюмюн Билял, Антоанета Йорданова Емке и всички заинтересовани лица, че на 05.05.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тюнчер Адем Амедов – заявление вх. № ОП-16-9400-113/05.05.2016 г., за недвижим имот, представляващ: апартамент № 1 с идентификатор 10135.5504.400.1.1, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Найчо Цанов“ № 71, ет. 1, състоящ се от: три стаи, трапезария с кухненска ниша, коридор, два балкона и сервизни помещения с обща площ 120 кв. м., ведно с прилежащи три избени помещения с обща застроена площ 35,93 кв. м., както и прилежащо таванско помещение с площ 15,40 кв. м., ведно с ? % ид. част от общите части на сградата и от правото на строеж, разположени в ПИ с идентификатор 10135.5504.400 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на район „Аспарухово“, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: на същия етаж – няма, под обекта – 10135.5504.400.1.4, 10135.5504.400.1.3, над обекта – 10135.5504.400.1.2, съгласно схема № 15-132751/21.03.2016 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -10 ЮНИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-129/1/
09.06.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Величка Панайотова Хаджиева, Пламен Петров Иванов, Добромир Петров Иванов, Добромир Димитров Добрев, Георги Димитров Добрев, Данка Тодорова Комитова, Петър Борисов Комитов, Тодор Борисов Комитов, Мариана Михайлова Бонева-Христова, Илия Костадинов Иванов, Константин Илиев Иванов, Михаил Илиев Иванов, Мария Антонова Йорданова и всички заинтересовани лица, че на 26.05.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кирякица Николова Комитова – заявление вх. № ОП-16-9400-129/26.05.2016 г., за недвижим имот, представляващ: 1/6 ид. част от самостоятелен обект в сграда – апартамент № 32 с идентификатор 10135.3515.719.1.30, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ж.к. „Трошево“, бл. 74, ет. 7, състоящ се от: дневна, две спални, кухня, коридор, баня, тоалет и два балкона с площ 82,93 кв. м., заедно с прилежащо избено помещение № 32 с площ 3,22 кв. м., изграден в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 10135.3515.719 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: на същия етаж – 10135.3515.719.1.31, под обекта – 10135.3515.719.1.25, над обекта – 10135.3515.719.1.35, съгласно схема № 15-140318/24.03.2016 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -07 ЮНИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-127/1/
07.06.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Мустафа Осман Сюлейман, Конджа Мустафа Тоспак и всички заинтересовани лица, че на 20.05.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Незиха Мустафова Муртазова – заявление вх. № ОП-16-9400-127/20.05.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Белоградец, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ от 800 кв. м., съставляващо ПИ пл. № 296, вкл. в УПИ III-296 с 660 кв. м. в кв. 15 по регулационния план на сeлото, одобрен със Заповед № 7279/20.06.1958 г., ведно с построените в това дворно място две жилищни сгради и стопанска постройка, съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка № 5306000573/15.04.2016 г., издадено от Община Ветрино, при граници на ПИ пл. № 296: улица, УПИ II-297, УПИ IV-295 и УПИ V-297, съгласно скица № 110/21.06.2011 г., презаверена на 12.04.2016 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -07 ЮНИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-126/2/
07.06.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Емине Мустафа Ислям и всички заинтересовани лица, че на 19.05.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Бахтишен Лютфи Али – заявление вх. № ОП-16-9400-126/19.05.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Партизани, община Дългопол, област Варна, представляващи:
1. 5/6 ид. части от дворно място с площ 1010 кв. м., съставляващо УПИ I-88 в кв. 6 по плана на селото, одобрен със заповед № 1185/12.07.1973 г., ведно с 5/6 ид. части от построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 72 кв. м. и стопанска постройка, съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ I-88: от две страни улица, УПИ II-126 и УПИ XI-88, съгласно скица № 91/06.04.2016 г., издадена от Община Дългопол;
2. ? ид. част от имот № 010038 с площ 672 кв. м. в местност „Арковната”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: пета; вид собственост: частна; при граници: имот № 010039, № 010040, № 010041 и № 010037 по картата на възстановената собственост на землището с. Партизани, съгласно скица № К00887/12.03.2016 г., издадена от ОбСЗ-Провадия;
3. ? ид. част от имот № 010039 с площ 2320 кв. м. в местност „Арковната”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: пета; вид собственост: частна; при граници: имот № 010040, № 000096, № 000139, № 010032, № 010036, № 010037 и № 010038 по КВС на землището с. Партизани, съгласно скица № К00888/12.03.2016 г., издадена от ОбСЗ-Провадия;
4. ? ид. част от имот № 010047 с площ 887 кв. м. в местност „Арковната”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: пета; вид собственост: частна; при граници: имот № 000139, № 010048 и № 010046 по КВС на землището с. Партизани, съгласно скица № К00889/12.03.2016 г., издадена от ОбСЗ-Провадия;
5. ? ид. част от имот № 008003 с площ 14672 кв. м. в местност „Арковната”, начин на трайно ползване: затревена нива; категория на земята при неполивни условия: седма(9672), пета(5000); вид собственост: частна; при граници: имот № 008004, № 008002, № 008001, № 000045, № 000049, № 010265, № 010010, № 010009, № 010010, № 010015, № 010016, № 010019, № 010020, № 010021 и № 010033 по КВС на землището с. Партизани, съгласно скица № К00890/12.03.2016 г., издадена от ОбСЗ-Провадия;
6. ? ид. част от имот № 045009 с площ 4550 кв. м. в местност „Дере махле”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: пета; вид собственост: частна; при граници: имот № 045012, № 045013, № 045014, № 045008, № 000425 и № 045010 по КВС на землището с. Партизани, съгласно скица № К00891/12.03.2016 г., издадена от ОбСЗ-Провадия;
7. ? ид. част от имот № 053035 с площ 15471 кв. м. в местност „Коджа тарла”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: седма (9471), четвърта (6000); вид собственост: частна; при граници: имот № 000648, № 053034, № 053020, № 053019 и № 053036 по КВС на землището с. Партизани, съгласно скица № К00892/12.03.2016 г., издадена от ОбСЗ-Провадия;
8. ? ид. част от имот № 093003 с площ 2730 кв. м. в местност „Жабата”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: четвърта; вид собственост: частна; при граници: имот № 093004, № 000817, № 093019 и № 093001 по КВС на землището с. Партизани, съгласно скица № К00893/12.03.2016 г., издадена от ОбСЗ-Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -07 ЮНИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-122/2/
31.05.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Мюмюне Ахмед Мехмед, Айша Есат Юзеир и всички заинтересовани лица, че на 17.05.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Наум Евстатиев Кованджиев – заявление вх. № ОП-16-9400-122/17.05.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Цонево, община Дългопол, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 700 кв. м., съставляващо УПИ XI в кв. 76 по плана на селото, одобрен със заповед № 3486/11.09.1962 г., при граници: от две страни улица, УПИ XII и УПИ X, съгласно скица № 54/08.03.2016 г., издадена от Община Дългопол, ведно с построените в имота жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 75 кв. м., лятна кухня със застроена площ от 28 кв. м. и навес със застроена площ от 20 кв. м., съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка изх. № 5310000753/08.03.2016 г., издадено от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -07 ЮНИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-121/2/
31.05.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Емине Хюсеин Билял, Зийнеб Хюсеинова Юсуфова, Мевлида Мустафа Селим, Рефик Мустафа Назиф, Сефие Мустафа Осман, Гюлзарие Хюсеин Юмер, Хасан Хюсеинов Хюсеинов, Атидже Хюсеинова Хюсеинова, Феим Хюсеин Хюсеин и всички заинтересовани лица, че на 17.05.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фидает Хюсеин Хюсеин – заявление вх. № ОП-16-9400-121/17.05.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Поляците, община Дългопол, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 670 кв. м., съставляващо УПИ IV-227 в кв. 38 по плана на селото, одобрен със заповед № 1449/07.09.1987 г., при граници: от две страни улица, УПИ V-226 и УПИ III-228, съгласно скица № 95/11.04.2016 г., издадена от Община Дългопол, ведно с построените в имота жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 102 кв. м., жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 91 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ от 74 кв. м., съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка изх. № 5310002029/20.04.2016 г., издадено от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -07 ЮНИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-109/4/
31.05.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Александра Филипова Филипова, Стойка Александрова Николова и всички заинтересовани лица, че на 28.04.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марияна Александрова Петкова – заявление вх. № ОП-16-9400-109/28.04.2016 г., за недвижим имот находящ се в с. Пчелник, община Долни Чифлик, област Варна, представляващ: 700 кв. м. ид. части от дворно място цялото с площ от 1330 кв. м., съставляващо УПИ IX-88 в кв. 20 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 1570/15.04.1964 г., при граници на УПИ IX-88: от две страни улица, УПИ I-36, УПИ II-86, УПИ III-85 и УПИ VIII-87, съгласно скица № 112/24.03.2016 г., издадена от община Долни Чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -06 ЮНИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-63/3/
30.05.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Асен Алексиев Янков и всички заинтересовани лица, че на 25.03.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Асан Юсеинов Хасанов – заявление вх. № ОП-16-9400-63/25.03.2016 г., за недвижим имот находящ се в с. Дъбравино, община Аврен, област Варна, представляващ: УПИ XIV-503 с площ 505 кв. м. в кв. 73 по плана на селото, одобрен със Заповед № 7/04.01.1986 г. за улична и дворищна регулация, ведно с изградената в имота жилищна сграда със застроена площ 95 кв. м., съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ XIV-503: от две страни улица, УПИ XIII-502 и УПИ XV-501, съгласно скица № 785/27.11.2015 г., издадена от община Аврен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД -02 ЮНИ 2016 г.

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КУПУВАЧ С ИЗХ.N:РИ-16-8500-15 от 31.05.2016г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -31 МАЙ 2016 г.

№ ДИ-09-7703-1(3)
31.05.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Коста Маринов Тодоров, че е издадена заповед на областния управител на област с административен център Варна със следното съдържание:
„ЗАПОВЕД
№ РД-16-7706-76
Варна, 27.04.2016 г.
СТОЯН ПАСЕВ – областен управител на област с административен център Варна, след като разгледах материалите по постъпила в Областна администрация Варна молба с вх. № ДИ-09-7703-1(1)/30.03.2016г. от Коста Маринов Тодоров, съдържаща: 1. Договор № 3872/28.11.2008г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна на 02.12.2008г., вх. рег. № 34, том XIX, № 14; 2. Писмо с изх. № ДИ-09-7703-1(2)/11.04.2016г.,
У С Т А Н О В И Х:
В Областна администрация Варна е постъпила молба с вх. № ДИ-09-7703-1(1)/30.03.2016г. от Коста Маринов Тодоров с отправено в нея искане за издаване на удостоверение, че имот, находящ се в град Варна, ул. „Цар Калоян“ № 7, 8-ми микрорайон, представляващ поземлен имот (ПИ) 1735, е отписан от актовите книги за имотите – държавна собственост.
Съгласно чл. 82а от Закона за държавната собственост за издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост, за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността и на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите - държавна собственост, се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
Необходимите документи, които заявителите трябва да приложат към заявлението са публикувани на Интернет страницата на Областна администрация Варна, секция „Административни услуги“, услуга ОА1.11 и са поставени на таблото за обяви в сградата на ведомството, а именно:
1. Оригинална, актуална скица на имота, с отразена площ и съседи, издадена и заверена от компетентен орган (6-месечен срок от издаването);
2. Удостоверение за идентификация на имота по предходни регулационни и кадастрални планове, издадено от техническа служба при съответната Общинска администрация по местонахождение на имота;
3. Удостоверение за наследници, когато имотът е наследствен;
4. Документ за собственост;
5. Платежен документ за платена такса
(При необходимост: Упълномощеният представител прилага пълномощно (договор за правна защита и съдействие; както и могат да бъдат изискани допълнителни документи.)
Към молба с наш вх. № ДИ-09-7703-1(1)/30.03.2016г. са депозирани част от изискуемите документи, а именно документ за собственост.
Съгласно чл. 30, ал.2 от Административнопроцесуалният кодекс, ако искането не удовлетворява останалите изисквания на закона, заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в тридневен срок от съобщението за това, с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.
С писмо изх. № ДИ-09-7703-1(2)/11.04.2016г. Коста Маринов Тодоров е уведомен за горното; в писмото е указан 3-дневен срок за предоставяне на документите. Видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 028945 I, писмото е получено на 13.04.2016г.
След извършена проверка в деловодната система „Акстър“ на Областна администрация Варна по номера на преписката е установено, че няма постъпили заявления от Коста Тодоров. Коста Тодоров не е предоставил изисканите документи; нито е депозирал искане за удължаване на срока за предоставяне на документите.
Воден от горното и на основание на чл. 56, ал. 2, във връзка с чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията
Н А Р Е Ж Д А М:
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба с вх. № ДИ-09-7703-1(1)/30.03.2016г. от Коста Маринов Тодоров за издаване на удостоверение, че имот, находящ се в град Варна, ул. „Цар Калоян“ № 7, 8-ми микрорайон, представляващ ПИ 1735, е отписан от актовите книги за имотите – държавна собственост. ПРЕКРАТЯВАМ ОБРАЗУВАНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в два екземпляра.
Първият еднообразен екземпляр да се връчи на Коста Маринов Тодоров, с адрес за кореспонденция: град Варна, ул. „Цар Калоян“ № 7, ет. 1; вторият да се приложи към преписка по молба с вх. № ДИ-09-7703-1(1)/30.03.2016г. и третият еднообразен екземпляр – за деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар и директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
На основание чл. 56, ал. 4 от АПК, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – Варна по реда на глава десета, раздел IV от АПК.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна “
Заповедта е изпратена на Коста Маринов Тодоров, но е върната като непотърсена, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 028TO1 I.
Коста Маринов Тодоров може да получи заповедта в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.

СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -31 МАЙ 2016 г.

№ РД-16-1200-43(5)
30.05.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Ивелин Митков Иванов, че е издадена заповед на областния управител на област с административен център Варна със следното съдържание:
„ЗАПОВЕД
№ РД-16-7706-78
Варна, 27.04.2016 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна, след като разгледах материалите, приложени към преписка с № РД-16-1200-43, съдържащи: 1. Заявление с наш вх. № РД-16-1200-43/16.02.2016г. от директора на Областно пътно управление - Варна; 2. Пълномощно с изх. № П-240/12.06.2015г.; 3. Акт за частна държавна собственост № 4579/02.07.2003г.; 4. Заповед № РД-11-144/17.11.2010г. на директора на Областно пътно управление – Варна; 5. Договор за наем от 18.11.2010г.; 6. Приемо-предавателен протокол № 3/01.12.2010г.; 7. Писмо изх. № РД-40-9301-51/02.12.2015г.; 8. Заповед № 04/12.02.2016г. на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“; 9. Товарителница № 4663369 на D&D Express; 10. Писмо с наш изх. № РД-16-1200-43(2)/31.03.2016г.; 11. Известия за доставяне № ИД PS 9000 027Y23 2,.№. ИД PS 9000 027Y21 0 № ИД PS 9000 027Y1Z X
У С Т А Н О В И Х :
В Областна администрация Варна е открито административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за принудително изземване на недвижим имот, описан в акт за държавна собственост № 4579/02.07.2003г., представляващ апартамент № 65 (№ 19 – съгласно акт за държавна собственост № 4579) със застроена площ от 54,00 кв.м, състоящ се от коридор, стая, хол, кухненски бокс, баня – тоалет, ведно с прилежащо избено помещение с полезна площ от 4,62 кв.м, както и 0,8122 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята, находящ се в град Варна, ж.к. „Възраждане” блок 37, вход 3, етаж 7. Имотът е с предоставени права за управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“ за нуждите на Областно пътно управление – Варна.
Производството е открито по повод постъпило в Областна администрация Варна заявление с наш вх. № РД-16-1200-43/16.02.2016г. от директора на Областно пътно управление - Варна с отправено в него искане за предприемане на процедура на основание чл. 80 от ЗДС за изземване на посочения имот от Ивелин Митков Иванов.
Видно от приложените към заявлението документи, договор за наем от 18.11.2010г., сключен между Ивелин Митков Иванов и директора на Областно пътно управление – Варна, е изтекъл на 01.12.2015г.
С писмо изх. № РД-40-9301-51/02.12.2015г. на директора на Областно пътно управление – Варна Ивелин Иванов е уведомен, че договорът за наем е прекратен поради изтеклия му срок; в писмото е посочено, че следва в 15-дневен срок да предаде имота на наемодателя. Писмото е получено от Ивелин Митков Иванов на 04.01.2016г.
В заявление с наш вх. № РД-16-1200-43/16.02.2016г. директорът на Областно пътно управление – Варна е посочил, че имотът не е предаден на Областно пътно управление – Варна и Ивелин Митков Иванов продължава да го ползва без правно основание.
Съгласно заповед № 04/12.02.2016г. на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е прекратено трудовото правоотношение на Ивелин Митков Иванов с ведомството.
От гореизложеното е видно, че към настоящия момент Ивелин Митков Иванов е държател на имот – частна държавна собственост, описан в акт за държавна собственост № 4579/02.07.2003г., представляващ апартамент № 65 (№ 19 - съгласно акт за държавна собственост № 4579) със застроена площ от 54,00 кв.м, находящ се в град Варна, ж.к. „Възраждане” блок 37, вход 3, етаж 7 без основание.
За започнатото административно производство е изпратено уведомление до Ивелин Митков Иванов – писмо с изх. № РД-16-1200-43(2)/31.03.2016г. на областния управител на област Варна (писмото е с копие до директора на Областно пътно управление – Варна и председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“). Видно от известия за доставяне № ИД PS 9000 027Y23 2,.№. ИД PS 9000 027Y21 0 № ИД PS 9000 027Y1Z X, писмото е получено от всички адресати, като в указания в писмото 7-дневен срок няма постъпили становища.
Съгласно чл. 80, ал. 1 от ЗДС, държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител.
Предвид гореизложеното и на основание на чл. 80, ал. 1 и ал. 2 от ЗДС, във връзка с чл. 32, ал. 1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ДА СЕ ИЗЗЕМЕ от Ивелин Митков Иванов ЕГН… недвижим имот, описан в акт за държавна собственост № 4579/02.07.2003г., представляващ апартамент № 65 (№ 19 – съгласно акт за държавна собственост № 4579) със застроена площ от 54,00 кв.м, състоящ се от коридор, стая, хол, кухненски бокс, баня – тоалет, ведно с прилежащо избено помещение с полезна площ от 4,62 кв.м, както и 0,8122 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята, находящ се в град Варна, ж.к. „Възраждане” блок 37, вход 3, етаж 7.
2. ОПРЕДЕЛЯМ срок за доброволно изпълнение на заповедта – 10.06.2016г.
3. ОПРЕДЕЛЯМ дата за принудително изпълнение на заповедта – 17.06.2016г. от 10,00 ч.
4. При наличие на обстоятелства, възпрепятстващи изземването на имота, същото да бъде осъществено на 24.06.2016г. от 10,00 часа.
5. За процедурата по изземването да се състави протокол.
6. При изпълнението на настоящата заповед да се окаже съдействие от органите на Областна дирекция на МВР - Варна.
7. ВЪЗЛАГАМ изпълнението на заповедта, в т. ч. и осъществяване на принудителното изземване на директора на Областно пътно управление - Варна или определени от него длъжностни лица, който в тридневен срок от изземването да представи доклад за изпълнение на заповедта.
Настоящата заповед се състави в четири оригинала и се копира в пет екземпляра.
Оригиналите да се връчат на Ивелин Митков Иванов с адрес за кореспонденция: град Варна, ж.к. „Възраждане“ бл. 37, вх. 3, ап. 65; директора на Областно пътно управление - Варна с адрес за кореспонденция: град Варна, ул. „Д-р Пюскюлиев“ № 3; деловодството за сведение и изпълнение; да се приложат към преписка № РД-16-1200-43.
Копия от настоящата заповед да се връчат на Агенция „Пътна инфраструктура“ с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1606, район Красно село, бул. „Македония“ № 3; главния секретар, директорите на Дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“ в Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура гр. Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на Дирекция „АКРРДС” в Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна “
Заповедта е изпратена на Ивелин Митков Иванов, но е върната като непотърсена, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 028TOB S.
Ивелин Митков Иванов може да получи заповедта в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.

СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -31 МАЙ 2016 г.

№ ДИ-15-7703-44(3)
30.05.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Христо Величков Обретенов и Христо Гешев Милчев, че са издадени заповед на областния управител на област с административен център Варна за отписване от актовите книги за имотите – държавна собственост на недвижим имот, представляващ ПИ 1352, целият с площ от 164 кв.м, 8-ми микрорайон по плана на град Варна, ул. „Александър Малинов“ № 13; при граници: ПИ 1351, улица; ПИ 1353, ПИ 1347 и ПИ 1348, описан в акт за частна държавна собственост № 5313/07.10.2004г. и писмо с изх. № ДИ-15-7703-44(2)/30.10.2015г.
Заповедта е изпратена на Христо Величков Обретенов и Христо Гешев Милчев, но е върната като непотърсена, видно от известия за доставяне № ИД PS 9000 024696 H и № ИД PS 9000 02469A L.
Писмо с изх. № ДИ-15-7703-44(2)/30.10.2015г. е изпратено до Христо Величков Обретенов и Христо Гешев Милчев но е върнато като непотърсено, видно от известия за доставяне № ИД PS 9000 024DA7 Q и № ИД PS 9000 024DA9 S.
Христо Величков Обретенов и Христо Гешев Милчев могат да получат заповедта и писмото в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД-27 МАЙ 2016 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-16-7706-95/26.05.2016г.
СТОЯН ПАСЕВ – областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах със заповед № РД-02-14-689/28.05.2015г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството,
УСТАНОВИХ:
Със заповед № Т-РД-16-37/31.03.2016г. на министъра на туризма е обявен списъка на неохраняемите морски плажове за летен сезон 2016г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, представляващи неразделна част от заповедта.
Съобразно чл. 22а, ал. 3, т. 3 и ал. 4, т. 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, част от постъпилите приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове, се разходват за поставяне на предупредителни табели на неохраняемите плажове на територията на съответната община, включително и на морските плажове за природосъобразен туризъм.
Предвид гореизложеното, с цел предотвратяване на нещастни случаи и инциденти с къпещи се хора до организирането на водноспасителна дейност и обезопасяването на водните площи на обявените за неохраняеми морски плажове, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и в изпълнение на заповед № Т-РД-16-37/31.03.2016г. на министъра на туризма,
НАРЕЖДАМ:
Кметовете на общините Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла да организират поставянето и поддържането на предупредителни табели с надпис „Неохраняема зона! Къпането забранено!” на български, английски, немски и руски език, при спазване изискванията на чл. 9 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, на неохраняемите морски плажове, както следва:
I. На територията на Община Варна за морски плажове:
1. „Чайка – централен 2”;
2. „Чайка-юг“;
3. „Минерален басейн – юг”;
4. „Галата – север”;
5. „Галата – изток”;
6. „Фичоза”;
7. „Фичоза - юг”;
8. „Хижа Черноморец - север”;
9. „Хижа Черноморец - юг”;
10. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“;

II. На територията на Община Аврен за плажове:
1. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“;
2. „Романтика”;
3. „Камчия – север 1”;
4. „Камчия – север 2”;
5. „Камчия – север 3”;
6. „Камчия – север 4”;
7. „Камчия – север 5”;
III. На територията на Община Долни Чифлик за плажове:
1. „Камчия – юг”;
2. „Изгрев – хоризонт”;
3. „Шкорпиловци–север“;
IV. На територията на Община Бяла за плажове:
1. „Самотино”;
2. ”Бяла - Карадере”;
3. „Бяла – север;
4. „Бяла – „Чайка”, в т.ч. „Бяла – Чайка 1“.
Предупредителните табели да бъдат поставени на всички подходи, осигуряващи достъп до неохраняемите морски плажове, в 3-дневен срок от получаването на настоящата заповед.
В 3-дневен срок след поставянето на предупредителните табели да бъде изпратен доклад.
Настоящата заповед да се публикува на интернет-страницата на Областна администрация Варна и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Варна.
Заповедта се изготви в шест еднообразни екземпляри и се копира в три екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на кметовете на общините Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла; служителя, изготвил заповедта за прилагането й към преписката, послужила за издаването на заповедта; и деловодството при Областна администрация Варна.
Копия от заповедта да се връчат на главния секретар и директорите на дирекции „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ и „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.

СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -27 МАЙ 2016 г.

№ ОП-16-9400-118/1/
19.05.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Дормуш Шабан Исмаил, Исмаил Хасанов Бекиров и всички заинтересовани лица, че на 12.05.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Севдия Исмаил Исмаил – заявление вх. № ОП-16-9400-118/12.05.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Цонево, община Дългопол, област Варна, представляващи: жилищна сграда със застроена площ 82,26 кв. м. и стопанска сграда със застроена площ 21,32 кв. м., съгласно молбата – декларация, построени върху общинско дворно място с площ 860 кв. м., съставляващо УПИ VIII в кв. 51 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3486/11.09.1962 г. и Заповед № 1568/15.04.1962 г., при граници на УПИ VIII: улица, УПИ XVI, УПИ V и УПИ VII, съгласно скица № 100/19.04.2016 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

КОНКУРС -26 МАЙ 2016 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-16-7706-89/20.05.2016г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността „младши експерт “регионално развитие, планове, програми и проекти" в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна по длъжностна характеристика Вариант 2.
Изисквания към кандидатите:
- образователна квалификационна „професионален бакалавър по…”.
- минимален професионален опит: не се изисква.
-професионална област: „социални, стопански и правни науки“; професионално направление „икономика“ (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
допълнителна квалификация:
- много добра компютърна грамотност
- английски език
- вид правоотношение: служебно
- ранг V младши, експертно ниво 7, длъжностно ниво по КДА - 11
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за самоличност;
-декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие на документ, доказващ придобити знания по компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания;
- заверено копие от документ, удостоверяващ владеене на английски език (сертификат, удостоверение, диплома за завършено специализирано образование по английски език)
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит професионален опит);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл. 18, ал. 1 от НПКДС
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30ч. на 06.06.2016г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна
Описание на длъжността: Подпомага и осигурява дейността на областния управител и заместник-областните управители в областта на етническите, интеграционните въпроси и вероизповеданията. Осъществява изпълнение и популяризиране насоките и политиките на Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси и ЕС, за практическото осъществяване на интеграцията на ромите и други уязвими групи живеещи в сходни условия.
Прилага и спазва нормите на националното законодателство, принципа на партньорство, публичност и прозрачност, изпълнява европейските изисквания за публичност при осъществяване на дейностите които изпълнява.
Граници на заплатата определена за длъжността от 420,00 до 1100,00 лева.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна

КОНКУРС -26 МАЙ 2016 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-16-7706-87/20.05.2016г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността „младши експерт “регионално развитие, планове, програми и проекти" в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варнапо длъжностна характеристика Вариант 1..
Изисквания към кандидатите:
- образователна квалификационна „професионален бакалавър по…”.
- минимален професионален опит: не се изисква.
-професионална област: „социални, стопански и правни науки“; професионално направление „икономика“ (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
допълнителна квалификация:
- много добро ниво на владеене на английски език;
- много добра компютърна грамотност
- вид правоотношение: служебно
- ранг V младши, експертно ниво 7, длъжностно ниво по КДА - 11
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за самоличност;
-декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие на документ, доказващ придобити знания по компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания;
- заверено копие от документ, удостоверяващ владеене на английски език на много добро ниво (сертификат, удостоверение, диплома за завършено специализирано образование по английски език)
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит професионален опит);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл. 18, ал. 1 от НПКДС
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30ч. на 06.06.2016г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна
Описание на длъжността: Подпомага дейността на областния управител при провеждане на държавната политика в областта. Осъществява координация и съдействие при разработване на европейски проекти, регионални стратегии, планове и програми в съответствие с националните стратегически и планови документи и критериите на Структурните фондове. Участва в обсъждането и актуализирането на приоритети, цели и мерки в съответствие с Областна стратегия за развитие на социалните услуги, Областна стратегия за регионално развитие и други регионални стратегии, планове и програми.Популяризира идеите и политиката на ЕС, предоставя информация на всички заинтересовани от кандидатстване с проекти по Структурните фондове.
Граници на заплатата определена за длъжността от 420,00 до 1100,00 лева.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна

КОНКУРС -26 МАЙ 2016 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-16-7706-88/20.05,2016г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността „младши експерт “човешки ресурси" в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна.
Изисквания към кандидатите:
- образователна квалификационна „професионален бакалавър по…”.
- минимален професионален опит: не се изисква.
-професионална област: „социални, стопански и правни науки“; професионално направление „икономика“ (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
допълнителна квалификация:
- компютърна грамотност
- вид правоотношение: служебно
- ранг V младши, експертно ниво 7, длъжностно ниво по КДА - 11
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за самоличност;
-декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие на документ, доказващ придобити знания по компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания;
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит професионален опит);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл. 18, ал. 1 от НПКДС
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30ч. на 06.06.2016г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна
Описание на длъжността: Младши експерт “човешки ресурси” в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ осъществява функциите по администриране на персонала в Областна администрация Варна: приема и оформя на документи по назначаване и освобождаване на служители, поддържа и съхранява досиетата на служителите, изготвя справки, отчети и др.документи, свързани с администрацията, издава УП 2 и УП 3 и др. Изготвя документи по програми и проекти за заетост, по които Областна администрация Варна е работодател.
Граници на заплатата определена за длъжността от 420,00 до 1100,00 лева.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна

КОНКУРС -26 МАЙ 2016 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-16-7706-86/20.05.2016г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността „младши експерт “координация и административен контрол" в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна.
Изисквания към кандидатите:
- образователна квалификационна „магистър”.
- минимален професионален опит: не се изисква.
-професионална област: „социални, стопански и правни науки“; професионално направление „право“ (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
допълнителна квалификация:
- придобита юридическа правоспособност
- допълнителна квалификация: компютърна грамотност
- вид правоотношение: служебно
- ранг V младши, експертно ниво 7, длъжностно ниво по КДА - 11
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за самоличност;
-декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност
- заверено копие на документ, доказващ придобита компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит професионален опит);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл. 18, ал. 1 от НПКДС
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30ч. на 06.06.2016г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна
Описание на длъжността: Оказване на правна помощ за законосъобразното осъществяване правомощията на областния управител.Осигуряване процесуалното представителство пред органите на съдебната власт. Изразяване становище и разработване предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация.Осъществяване на методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигуряване съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство. Разработване на вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и специализираната администрация.
Граници на заплатата определена за длъжността от 420,00 до 1100,00 лева.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -20 МАЙ 2016 г.

№ ОП-16-9400-114/2/
18.05.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Елена Иванова Иванова и всички заинтересовани лица, че на 05.05.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Цонев Петров – заявление вх. № ОП-16-9400-114/05.05.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Партизани, община Дългопол, обл. Варна представляващ: дворно място с площ от 1330 кв. м., съставляващо УПИ XIV-53 в квартал 1, ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 60 кв. м., лятна кухня със застроена площ 25 кв. м., гараж със застроена площ 24 кв. м. и навес с оградни стени със застроена площ 50 кв. м., при граници на УПИ XIV-53: улица, УПИ XV-53, УПИ XVI-54, УПИ XII-51 и УПИ XIII-52 по действащия план на селото, одобрен със Заповед № 1185/12.04.1973 г., съгласно скица № 71/21.03.2016 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -20 МАЙ 2016 г.

№ ОП-16-9400-95/4/
17.05.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Марин Савов Маринов, Емил Савов Маринов, Стилян Савов Маринов, Румяна Шидерова Маринова, Младен Стилиянов Маринов, Лиляна Стилиянова Маринова, Стилияна Ангелова Маринова, Севда Стилиянова Симеонова, Юлияна Николаева Маринова, Стелиян Николаев Савов и всички заинтересовани лица, че на 19.04.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Айше Мехмедова Янкова – заявление вх. № ОП-16-9400-95/19.04.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Блъсково, община Провадия, област Варна, представляващ: дворно място с площ 1000 кв.м., съставляващо УПИ II-258 в кв. 51 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1574/29.03.1965 г., ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 60 кв. м., гараж със застроена площ 20 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ 74 кв. м., съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ II-258: улица, УПИ III-255 и УПИ I-259, съгласно скица № 720/30.12.2015 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -20 МАЙ 2016 г.

№ ОП-16-9400-103/3/
17.05.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Радка Иванова Деведжиева, Дина Иванова Цанкова, Комна Желязкова Митева, Радка Желязкова Ангелова и всички заинтересовани лица, че на 27.04.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Валентин Балев Вълев и Ивайло Балев Вълев – заявление вх. № ОП-16-9400-103/27.04.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ: дворно място цялото с площ от 1560 кв. м., съставляващо част от имот пл. № 493, вкл. в УПИ V-493 с площ 1500 кв. м. в кв. 46 по регулационния план на сeлото, одобрен със Заповед № 5859/05.09.1964 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда с площ от 60 кв. м. с мазе с площ от 30 кв. м., жилищна сграда с площ от 90 кв. м. с таван с площ от 60 кв. м. и навес с оградни стени с площ от 200 кв. м., съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка № 5306000498/07.04.2016 г., издадено от Община Ветрино, при граници на УПИ V-493: улица, УПИ IV-493, УПИ XI-490, УПИ IX-492, УПИ VIII-494 и УПИ VI-494, съгласно скица № 145/22.06.2015 г., презаверена на 07.04.2016 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -20 МАЙ 2016 г.

№ ОП-16-9400-80/4/
17.05.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Бейхан Арпаслан Якуб и всички заинтересовани лица, че на 06.04.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Зевджет Арпасланов Якубов – заявление вх. № ОП-16-9400-80/06.04.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващи: жилищна сграда, лятна кухня и навес построени в общинско дворно място с площ от 715 кв. м., съставляващо УПИ IX в кв. 57 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3486/11.09.1962 г., при граници на дворното място: от две страни улица, УПИ VIII и УПИ X, съгласно скица № 43/23.02.2016 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -20 МАЙ 2016 г.

№ ОП-16-9400-110/1/
17.05.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Владимир Константинов Янев и всички заинтересовани лица, че на 28.04.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Корнелия Атанасова Петкова и Евгени Василев Петков, чрез пълномощник Евгения Евгениева Петкова – заявление вх. № ОП-16-9400-110/28.04.2016 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район Одесос, ул. „Български орел” № 12, ет. 5, представляващ: апартамент № 9 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1030.170.1.9, с площ от 61,06 кв. м., състоящ се от: дневна - трапезария, спалня, баня, тоалет, ведно с прилежащото избено помещение с площ от 4,74 кв. м., изграден в поземлен имот с идентификатор 10135.1030.170 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-32/26.04.2011 г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед КД-14-03-3343/14.12.2011 г. на Началник на СГКК - Варна, съгласно схема № 15-54467/05.02.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -19 МАЙ 2016 г.

№ РД-16-2600-99 (2)
18.05.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Светослав Манолов Димитров като пълномощник на „Сентер консулт“ ЕООД във връзка с постъпила в Областна администрация Варна негова молба с вх.№РД-16-2600-99/09.05.2016г., е уведомен с писмо с изх. №РД-16-2600-99(1)/11.05.2016г. със следното съдържание:
„ДО
Г-Н ИВАН ПОРТНИХ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА
БУЛ.„ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК” №43
ГР. ВАРНА

КОПИЕ ДО:
СВЕТОСЛАВ МАНОЛОВ ДИМИТРОВ
УЛ. „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ №9
ГР. ВАРНА

ОТНОСНО: ПИ 10135.1508.123, находящ се в гр.Варна, ул.„Петко Каравелов“ №9
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОРТНИХ,
Във връзка с постъпила в Областна администрация Варна, молба с вх.№ РД-16-2600-99/09.05.2016г. за издаване на удостоверение за наличие/липса на АДС за ПИ 10135.1508.123, находящ се в гр. Варна, ул.„Петко Каравелов“ №9, Ви моля, да ни предоставите следната информация:
1. Информация за отчуждаване и възстановяване на имота;
2. Информация за наличие на съставени актове за общинска собственост за имотите (копие на акта/те, ако има такъв/а);
3. Информация за наличие на съставени актове за държавна собственост за имотите, преди 1996г. (копие на акта/те, ако има такъв/а).“

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на
област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -17 МАЙ 2016 г.

№ ОП-15-9400-230/7/
16.05.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Недим Васвиев Мустафов и всички заинтересовани лица, че на 23.09.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Метин Васви Мустафа – заявление вх. № ОП-15-9400-230/23.09.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Славейково, община Провадия, област Варна, представляващи: дворно място цялото с площ от 3000 кв. м., съставляващо ПИ пл. № 450 в кв. 101 по плана на селото, одобрен със Заповед № 443/11.10.1995 г., от което 1190 кв. м. за УПИ II-450, ведно с построените в този урегулиран поземлен имот жилищна сграда със застроена площ от 119 кв. м., стопанска постройка със застроена площ от 44 кв. м., стопанска постройка със застроена площ от 56 кв. м., навес с площ от 36 кв. м. и навес с площ от 17 кв. м., при граници: улица, УПИ I-449, УПИ III-451, ПИ пл. № 452 и част от ПИ пл. № 450 отреден за УПИ XI-450, и 1700 кв. м. вкл. в УПИ XI-450, при граници: УПИ II-450, УПИ III-451, част от ПИ пл. № 451 отреден за УПИ IV-451, УПИ V-451, УПИ VII-453 и ПИ пл. № 452, съгласно скица № 369/26.06.2015 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -17 МАЙ 2016 г.

№ ОП-16-9400-93/5/
16.05.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Виолета Асенова Попова, Ромел Сотиров Попов, Мария Тодорова Попова и всички заинтересовани лица, че на 14.04.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петър Сотиров Попов – заявление вх. № ОП-16-9400-93/14.04.2016 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Георги Кирков“ № 7, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: ? ид. част от дворно място цялото с площ от 566 кв. м., съставляващо УПИ XVIII-1355 в кв. 71 по плана на град Провадия, одобрен със заповед № 3440/11.12.1979 г., ведно с ? ид. част от построената в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 140 кв. м., съгласно молбата-декларация, при граници на УПИ XVIII-1355: улица, УПИ XIX-1354, УПИ V-1357, УПИ XXI-1520 и УПИ XVII-1521, съгласно скица № 178/17.03.2016 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -17 МАЙ 2016 г.

№ ОП-16-9400-85/4/
16.05.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Михал Иванов Михалев, Гинка Иванова Василева, Димитър Николов Митев, Мария Николова Марчева и всички заинтересовани лица, че на 08.04.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Велико Николов Митев – заявление вх. № ОП-16-9400-85/08.04.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Кривня, община Провадия, област Варна, представляващи:
1. Дворно място с площ 1150 кв. м., вкл. в УПИ V-196 в кв. 80 по плана на с. Кривня, одобрен със Заповед № 1210/09.07.1987 г., при граници: улица, УПИ I-озелен., УПИ II-197 и УПИ VI-196, съгласно скица № 83/08.02.2016 г., издадена от Община Провадия, ведно с построените в дворното място жилищна сграда със застроена площ 117 кв. м., жилищна сграда със застроена площ 60 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ 75 кв. м., съгласно молбата-декларация;
2. Дворно място с площ 1140 кв. м., вкл. в УПИ VI-196 в кв. 80 по плана на с. Кривня, одобрен със Заповед № 1210/09.07.1987 г., при граници: улица, УПИ I-озелен., УПИ V-196 и УПИ VII-196, съгласно скица № 83/08.02.2016 г., издадена от Община Провадия;
3. Дворно място с площ 1180 кв. м., вкл. в УПИ VII-196 в кв. 80 по плана на с. Кривня, одобрен със Заповед № 1210/09.07.1987 г., при граници: улица, УПИ I-озелен., УПИ VI-196 и УПИ VIII-196, съгласно скица № 83/08.02.2016 г., издадена от Община Провадия ведно с построената в дворното място стопанска постройка със застроена площ 126 кв. м., съгласно молбата-декларация;
4. Дворно място с площ 1100 кв. м., вкл. в УПИ VIII-196 в кв. 80 по плана на с. Кривня, одобрен със Заповед № 1210/09.07.1987 г., при граници: улица, УПИ I-озелен., УПИ VII-196 и УПИ IX-196, съгласно скица № 83/08.02.2016 г., издадена от Община Провадия;
5. Дворно място с площ 1100 кв. м., вкл. в УПИ IX-196 в кв. 80 по плана на с. Кривня, одобрен със Заповед № 1210/09.07.1987 г., при граници: от две страни улици, УПИ I-озелен. и УПИ VIII-196, съгласно скица № 83/08.02.2016 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

СЪОБЩЕНИЕ -12 МАЙ 2016 г.

Областна администрация Варна, на основание §4к, ал.6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, съобщава заповед №РД-16-7706-68 от 5 април 2016 г. на Областния управител на област с административен център Варна:

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-16-7706-68 от 5 април 2016 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:
І. ОДОБРЯВАМ плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност „Емешенлията”, землище с.Близнаци, община Аврен, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на следните съдебни решения:
- Решение №337/ 17.02.2010 г. по адм.дело №2937/ 2009 г. на Административен съд Варна, оставено в сила с решение №12073/ 18.10.2010 г. по адм.дело №6084/ 2010 г. на Върховния административен съд, и влязло в законна сила на 18.10.2010 г.
- Решение №1116/ 02.06.2010 г. по адм.дело №3270/ 2009 г. на Административен съд Варна, оставено в сила с решение №13643/ 25.10.2011 г. по адм.дело №11137/ 2010 г. на Върховния административен съд, и влязло в законна сила на 25.10.2011 г.
- Решение №900/ 27.04.2010 г. по адм.дело №2978/ 2009 г. на Административен съд Варна, оставено в сила с решение №11506/ 16.09.2011 г. по адм.дело №9147/ 2010 г. на Върховния административен съд, и влязло в законна сила на 16.09.2011 г.
- Решение №1468/ 16.06.2011 г. по адм.дело №2964/ 2009 г. на Административен съд Варна, влязло в законна сила на 02.08.2011 г.
- Решение №277/ 11.02.2010 г. по адм.дело №2957/ 2009 г. на Административен съд Варна, оставено в сила с решение №13624/ 15.11.2010 г. по адм.дело №5312/ 2010 г. на Върховния административен съд, и влязло в законна сила на 15.11.2011 г.
- Решение №1903/ 30.06.2010 г. по адм.дело №2872/ 2009 г. на Административен съд Варна, влязло в законна сила на 26.02.2011 г.
В ПНИ се извършват следните промени:
Новообразуван имот №64 става с площ от 376 кв.м, собственик – неидентифициран собственик.
Новообразува се имот №112 с площ от 84 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен, като достъп до имот №63.
Новообразуван имот №61 става с площ от 1067 кв.м, собственик – неидентифициран собственик.
Новообразуван имот №60 става с площ от 1534 кв.м, собственик – неидентифициран собственик.
Новообразуван имот №100 става с площ от 457 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен.
Новообразуван имот №101 става с площ от 1109 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен.
Новообразуван имот №102 става с площ от 540 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен, във връзка с проектиране на път с широчина 5 м съгласно изискванията на чл.28, ал.5 от ППЗСПЗЗ.
Новообразуван имот №12 става с площ от 740 кв.м, без да се променят вписаните като собственици: 1. Татяна Стефанова Лефтерова-Стойчева с н.а.№80 от 14.04.2003 г., том 16, регистър 5844, за 600 кв.м ид.части; 2. Теодор Божидаров Стойчев с н.а.№80 от 14.04.2003 г., том 16, регистър 5844.
Новообразуван имот №13 става с площ от 600 кв.м, без да се променя вписания като собственик Антон Петров Парушев с н.а.№ 132 от 31.03.1998 г., том 4, регистър 2082, дело 1921, за 600 кв.м ид.части.
Новообразува се имот №17 с площ от 600 кв.м и в регистъра като собственик се вписва Елиана Христова Петрова с н.а.№192 от 17.10.1995 г., том ХVI, дело 10883 за 600 кв.м.
Новообразува се имот №19 с площ от 600 кв.м и в регистъра като собственик се вписва Марин Михнев Колев с н.а.№52 от 01.09.1994 г., том ХХIХ, дело 13334, за 600 кв.м ид.части.
Новообразуван имот №68 става с площ от 1881 кв.м и в регистъра като единствен собственик се вписват наследниците на Марин Митков Казаков с решение № БЛ-1/ 24.05.1998 г. на ОСЗГ с.Аврен.
Новообразуван имот №105 става с площ от 312 кв.м и в регистъра като единствен собственик се вписват наследниците на Атанас Петков Жилков с решение № БЛ-1/ 24.05.1998 г. на ОСЗГ с.Аврен.
Новообразуван имот №106, който става с площ от 715 кв.м, с начин на трайно ползване дерета, собственик – Община Аврен.
Новообразува се имот №111 с площ от 273 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен.
Новообразува се имот №110 с площ от 531 кв.м, вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: полски пътища, вид собственост: общинска публична, собственик – Община Аврен.
Новообразуван имот №26 става с площ от 684 кв.м, собственик Елена Димитрова Банова с н.а.№ 41 от 04.09.1995 г., том 14, дело 8933, за 600 кв.м ид.части.
Новообразуван имот №107 става с площ от 248 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен.

Новообразуван имот №23 става с площ от 1076 кв.м, без да се променя вписаният като собственик Мимо Игнатов Цветков с н.а.№ 54 от 14.07.1995 г., том 23, дело 7073, за 600 кв.м ид.ч.; н.а.№ 100 от 30.10.1995 г., том 17, дело 11365, за 600 кв.м ид.ч.
Новообразуван имот №24 става с площ от 765 кв.м, без да се променя вписаният като собственик Ангел Костадинов Ангелов с документ други № 550 от 16.09.1994 г.
Новообразува се имот №109 с площ от 538 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен.
Новообразува се имот №113 с площ от 175 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик Община Аврен.
Новообразуван имот №25 става с площ от765 кв.м, собственици: 1. Веса Ганева Велева с н.а.№ 66 от 12.04.2001 г., том 12, регистър 4533, дело 2762 на Служба по вписванията Варна, за 600 кв.м ид.ч; 2. Иван Цветанов Велев с н.а.№ 66 от 12.04.2001 г., том 12, регистър 4533, дело 2762 на Служба по вписванията Варна за 600 кв.м ид.ч.
Новообразуван имот №71 става с площ от 261 кв.м, собственик наследниците на Тодор Иванов Славов с решение № БЛ-1 от 24.05.1998 г. на ОСЗГ с.Аврен.
Променя се конфигурацията без да се променят границите и площта на новообразуван имот №27 с площ от 600 кв.м и собственик Татяна Христова Маргаритова с документ други №1769 от 18.10.2006 г. на Община Аврен.
Новообразуван имот№72 става с площ от 273 кв.м, собственик наследниците на Тодор Иванов Славов с решение № БЛ-1 от 24.05.1998 г. на ОСЗГ с.Аврен.
Променя се конфигурацията без да се променят границите, площта и собствеността на новообразуван имот №28 с площ от 600 кв.м и собственик Митко Панайотов Савов с документ други №161 от 01.02.2007 г. на Община Аврен.
Новообразуван имот №73 става с площ от 792 кв.м, собственик – неидентифициран собственик.
Новообразуван имот №108 става с площ от 206 кв.м, начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен.
За новообразуван имот №48 с площ от 586 кв.м се заличават наследниците на Атанас Петков Жилков и като единствен собственик се вписва Ганчо Илиев Ганчев с н.а.№141, том 7, рег.№21695, дело №1220, от 23.12.2008 г., вписан в Служба по вписванията Варна с акт №117, том СХХIХ, дело 31564, вх.рег.№39646/ 29.12.2008 г. Отразява се съществуващата в имота сграда, собственост на Ганчо Илиев Ганчев с н.а.№141, том 7, рег.№21695, дело №1220, от 23.12.2008 г., вписан в Служба по вписванията Варна с акт №117, том СХХIХ, дело 31564, вх.рег.№39646/ 29.12.2008 г.
До имот №52 с площ от 494 кв.м, собственици Росица Дончева Митева и Слав Панайотов Христова и двамата с нотариален акт №4, том 4, рег.№11708, дело №529, от 16.07.2008 г., вписан в Служба по вписванията Варна с акт №149, том LХIII, дело 16014, вх.рег.№20577/ 17.07.2008 г. е осигурен достъп до път от републиканската пътна мрежа Варна-Бургас (имот с идентификатор 04426.89.1 по Кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на с.Близнаци, община Аврен, област Варна, одобрена със заповед №РД-18-18/ 06.03.2015 г.), както следва:
- Чрез имоти от ПНИ с номера: 104, 110, 111, 102, 101, 108;
- Чрез имоти от КККР на с.Близнаци, община Аврен, одобрена със заповед №РД-18-18/ 06.03.2015 г. с идентификатори: 04426.21.85, 04426.72.8, 04426.72.9, 04426.89.1 (път от републиканската пътна мрежа Варна-Бургас).
До цялата територия на ПНИ на м.Емешенлията са осигурени два самостоятелни достъпа до път от републиканската пътна мрежа Варна-Бургас чрез имоти с идентификатори 04426.21.85, 04426.72.8, 04426.72.9, 04426.89.1 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на (КККР) на с.Близнаци, община Аврен, одобрена със заповед №РД-18-18/ 06.03.2015 г.
Промените са отразени в Таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

Проектът за ПНИ е изложен в сградата на Община Аврен – Информационен център Аврен, дирекция „Инфраструктура и инвестиционна политика“, отдел „Устройство на територията“, стая № 4.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд-Варна, в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник” на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и §19, ал.1 от ЗИД на АПК.
Областен управител: Ст. Пасев
Обявата е публикувана в Д.В., бр.35/ 10.05.2016 г.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти се подават от заинтересуваните лица чрез деловодството на Областна администрация Варна до Районен съд-Варна.

СЪОБЩЕНИЕ -12 МАЙ 2016 г.

Областна администрация Варна, на основание §4к, ал.6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, съобщава заповед №РД-16-7706-67 от 4 април 2016 г. на Областния управител на област с административен център Варна:
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-16-7706-67 от 4 април 2016 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА одобрявам плана на новообразуваните имоти в графичен и цифров вид в М 1:1000 на селищно образувание Доброгледски лозя, КР 501 и КР 502, землище с. Доброглед, община Аксаково, област Варна, който е изложен в административната сграда на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ на основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и § 19, ал. 1 ЗИДАПК.
Областен управител: Ст. Пасев
Обявата е публикувана в Д.В., бр.35/ 10.05.2016 г.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти се подават от заинтересуваните лица чрез деловодството на Областна администрация Варна до Районен съд-Варна.

СПИСЪК -12 МАЙ 2016 г.

Списък на имотите, за които в резултат на инвентаризацията на горските територии на ТП"ДГС Суворово" е установено, че след 1 март 1991г. земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на ЗГ

УВЕДОМЛЕНИЕ -12 МАЙ 2016 г.

№ ОП-16-9400-100/1/
10.05.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Еюб Реджебов Ибов, наследниците на Емил Арабаджиев и всички заинтересовани лица, че на 20.04.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Назмие Ахмедова Ибова – заявление вх. № ОП-16-9400-100/20.04.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Рояк, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ от 850 кв. м., съставляващо УПИ XI-147 в кв. 19 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 276/19.03.1993 г., ведно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ 50 кв. м., съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка № 5310000697/01.03.2016 г., издадено от Община Дългопол, при граници на УПИ XI-147: улица, УПИ X-146 и УПИ XII-148, съгласно скица № 59/10.03.2016 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -12 МАЙ 2016 г.

№ ОП-16-9400-99/2/
10.05.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Недялка Петкова Вичкова, Нина Стаматова Петкова, Свилен Пламенов Димов, Ивайло Пламенов Димов, Вяра Илиева Димова и всички заинтересовани лица, че на 20.04.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Радка Петкова Манова – заявление вх. № ОП-16-9400-99/20.04.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Цонево, община Дългопол, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 1140 кв. м., съставляващо УПИ X-90 в кв. 4 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3486/11.09.1962 г., при граници: улица, УПИ XI-91, УПИ VI-91, УПИ VII-88 и УПИ IX-89, съгласно скица № 76/24.03.2016 г., издадена от Община Дългопол, ведно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ 70 кв. м., съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка № 5310001239/25.03.2016 г., издадено от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -12 МАЙ 2016 г.

№ ОП-16-9400-86/4/
10.05.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Камен Атанасов Калчев, Кирил Калчев Калчев, Вълка Калчева Стоянова, Стоянка Калчева Събева и всички заинтересовани лица, че на 08.04.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Динка Калчева Бойкова – заявление вх. № ОП-16-9400-86/08.04.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Ветрино, община Ветрино, област Варна, представляващ дворно място с площ 510 кв.м., съставляващо УПИ III в кв.27 по плана на селото, одобрен със Заповед № 5859/05.09.1964 г., при граници: от две страни улица, УПИ II-църква и УПИ I-детски дом, съгласно скица № 101/06.04.2016 г., издадена от община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -12 МАЙ 2016 г.

№ ОП-16-9400-83/3/
10.05.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Анка Георгиева Бабайкова и всички заинтересовани лица, че на 08.04.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марийка Димитрова Станкова – заявление вх. № ОП-16-9400-82/08.04.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ от 1720 кв. м., от което 840 кв. м. съставляват УПИ III-246 и 880 кв. м. съставляват УПИ IV-246 в кв. 67 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 3225/01.08.1969 г., съгласно скица № 61/10.03.2016 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -12 МАЙ 2016 г.

№ ОП-16-9400-82/5/
10.05.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Анка Георгиева Бабайкова и всички заинтересовани лица, че на 08.04.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марийка Димитрова Станкова – заявление вх. № ОП-16-9400-82/08.04.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ от 3850 кв. м., от което 950 кв. м. съставляват УПИ I-252, 2000 кв. м. съставляват УПИ II-252 и 900 кв. м. съставляват УПИ XVII-252 в кв. 67 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 3225/01.08.1969 г., съгласно скица № 62/10.03.2016 г., издадена от Община Ветрино, ведно с построените в имота жилищна сграда с площ 52 кв. м. с маза с площ 26 кв. м., навес без оградни стени с площ 24 кв. м. и навес с оградни стени с площ 68 кв. м., съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка № 5306000297/15.03.2016 г., издадено от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -12 МАЙ 2016 г.

№ ОП-16-9400-75/5/
09.05.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Станка Йорданова Димитрова, Атанас Тодоров Вълчев, Татяна Николова Йотова и всички заинтересовани лица, че на 01.04.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Драгомир Йорданов Димитров – заявление вх. № ОП-16-9400-75/01.04.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Зорница, общ. Аксаково, обл. Варна, представляващ: 1962 кв. м. ид. части от ПИ с идентификатор № 31334.501.155, целият с площ от 3017 кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-55/30.08.2010 г. на ИД на АГКК, ведно с изградените в имота жилищна сграда и стопанска постройка, при граници на ПИ с идентификатор № 31334.501.155: ПИ с №№ 31334.501.279, 31334.501.311, 31334.501.154 и 31334.501.156, съгласно скица № 15-465523/27.10.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -03 МАЙ 2016 г.

№ ОП-16-9400-67/5/
26.04.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Христина Василева Спирова, Керанка Асенова Рангелова и всички заинтересовани лица, че на 29.03.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Занфира Димитрова Желязкова – заявление вх. № ОП-16-9400-67/29.03.2016 г., за недвижим имот, находящ се в град Варна, област Варна, община Варна, ул. „Братя Бъгстон“, бл 35, вх. А, ет. 1, представляващ: 1/8 ид. част от апартамент № 5 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2556.51.2.2, с площ 72,00 кв. м., състоящ се от коридор, три стаи, кухня-бокс, баня, тоалет, заедно с избено помещение № 4 с площ 2,00 кв. м., както и 0,3204 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се в сграда № 2, разположена в ПИ 10135.2556.51 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно схема № 15-343147/25.09.2014 г., презаверена на 01.10.2015 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -28 АПРИЛ 2016 г.

№ РД-16-9400-185(2) от 27.04.2016 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Борислав Иванов Костадинов, че с писмо с наш изх. № РД-16-9400-185(1)/18.03.2016 г., сигнал с наш вх. № РД-16-9400-185/02.03.2016 г. е изпратен на кмета на община Варна за работа по компетентност.
Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на
област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -22 АПРИЛ 2016 г.

№ ОП-16-9400-78/1/
21.04.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Пенчо Трифонов Железов и всички заинтересовани лица, че на 05.04.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Младен Великов Добрев – заявление вх. № ОП-16-9400-78/05.04.2016 г., за представляващ: празно дворно място с площ от 1860 кв. м., съставляващо УПИ V-134 в кв. 30 по плана на селото, одобрен със Заповед № 4500/07.12.1934 г. и Заповед № 42/26.12.1988 г., при граници: улица, УПИ XIV-134, УПИ IV-134 и УПИ XV-134, съгласно скица № 85/25.02.2016 г., издадена от Община Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -21 АПРИЛ 2016 г.

№ ОП-16-9400-59/6/
19.04.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Айше Ахмедова Хюсеинова, Мустафа Хасанов Ваак, Емине Хасан Назиф, Неврие Хасан Хюсеин и всички заинтересовани лица, че на 22.03.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хасан Мустафов Хасанов – заявление вх. № ОП-16-9400-59/22.03.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Лопушна, община Дългопол, обл. Варна представляващ: УПИ XLVII-186 в квартал 10, ведно с построените в имота жилищна сграда на два етажа със застроена площ 80 кв. м. и гараж със застроена площ 24 кв. м., при граници на УПИ XLVII-186: от две страни улица, УПИ XLVI-186 и УПИ XXIII-187 по действащия план на с. Лопушна, одобрен със Заповед № 2010/16.12.1987 г., съгласно скица № 88/04.04.2016 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -21 АПРИЛ 2016 г.

№ ОП-16-9400-69/1/
18.04.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Махмуре Исмаил Томбак, Севджан Юсуф Сали, Еджевит Юсуф Сали, Амидя Алиев Амуш и всички заинтересовани лица, че на 29.03.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юджедин Ахмедов Исмаилов – заявление вх. № ОП-16-9400-69/29.03.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Белоградец, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ от 910 кв. м., съставляващо УПИ IV-295 в кв. 15 по регулационния план на сeлото, одобрен със Заповед № 7279/20.06.1958 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда с площ от 32 кв. м., мазе с площ от 12 кв. м., лятна кухня с площ от 32 кв. м. и навес с оградни стени с площ от 18 кв. м., съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка № 5306000290/14.03.2016 г., издадено от Община Ветрино, при граници на УПИ IV-295: от две страни улица, УПИ III-296 и УПИ V-297, съгласно скица № 40/23.02.2016 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -18 АПРИЛ 2016 г.

№ ОП-16-9400-74/2/
15.04.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Атанаска Миланова Михалева, Антоанета Маринова Калчева, Камен Маринов Данаилов, Миглена Маринова Данаилова, Анка Данаилова Чакърова, Адил Даил Мехмед, Анка Данаилова Христова, Асан Даил Мехмед и всички заинтересовани лица, че на 01.04.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Даил Даил Мехмед – заявление вх. № ОП-16-9400-74/01.04.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Цонево, община Дългопол, област Варна, представляващ: ПИ пл. № 302 с площ от 250 кв. м., включен в УПИ IX-301,302 в кв. 107 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3486/11.09.1962 г., съгласно скица № 84/20.04.2015 г., презаверена на 03.02.2016 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -18 АПРИЛ 2016 г.

№ ОП-16-9400-70/2/
15.04.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Н
а основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Димитър Русев Тодоров, Станка Русева Неделчева, Марин Недев Недев, Недялка Маринова Недева, Румяна Маринова Недева, Калчо Димитров Калчев, Митка Димитрова Кръстева, Гинка Янкова Андонова, Стоян Жечев Жеков, Галя Стоянова Влайкова, Живко Стоянов Жечев, Андон Янков Андонов и всички заинтересовани лица, че на 31.03.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Донка Добрева Райчева и Живка Добрева Митева – заявление вх. № ОП-16-9400-70/31.03.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в землището гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна представляващи:
1. Имот № 021113 с площ 5018 кв. м., местност „Колаците”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници: имот № 021114, № 021074, № 021075, № 021076, № 021112 и № 021069 по картата на възстановената собственост на землището гр. Дългопол, съгласно скица № К00592/12.02.2016 г., издадена от ОбСЗ – гр. Провадия;
2. Имот № 077325 с площ 4500 кв. м., местност „Камчи ясак”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 077326, № 000600, № 077324 и № 077438 по КВС на землището гр. Дългопол, съгласно скица № К00597/12.02.2016 г., издадена от ОбСЗ – гр. Провадия;
3. Имот № 052003 с площ 4000 кв. м., местност „Дражила”, начин на трайно ползване: овощна градина; категория на земята при неполивни условия: втора; при граници: имот № 052004, № 052037, № 052038, № 052002 и № 000862 по КВС на землището гр. Дългопол, съгласно скица № К00594/12.02.2016 г., издадена от ОбСЗ – гр. Провадия;
4. Имот № 041091 с площ 7000 кв. м., местност „Под шосето”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 041108, № 041107, № 041092, № 041090 и № 000968 по КВС на землището гр. Дългопол, съгласно скица № К00593/12.02.2016 г., издадена от ОбСЗ – гр. Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -15 АПРИЛ 2016 г.

№ ОП-16-9400-65/1/
06.04.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Ана Фердинанд Дончева, Атанас Манолов Петров, Величка Добрева Ищванне и всички заинтересовани лица, че на 28.03.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Маноел Атанасов Манолов – заявление вх. № ОП-16-9400-65/28.03.2016 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Цар Калоян“ № 14, гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, представляващ: ПИ с идентификатор 03719.502.3260 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на ИД на АГКК, целият с площ от 368 кв. м., при граници: 03719.502.3261, 03719.502.3262, 03719.502.6070 и 03719.502.3258, съгласно скица № 15-113207/11.03.2016 г., издадена от СГКК- гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -15 АПРИЛ 2016 г.

№ ОП-16-9400-46/3/
06.04.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Антон Илков Янев, наследниците на Тодор Янев Кирчев и всички заинтересовани лица, че на 07.03.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Снежана Стоянова Янева – заявление вх. № ОП-16-9400-46/07.03.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Добрина, община Провадия, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 2250 кв. м., съставляващо УПИ VIII-45 в кв. 12 по плана на селото, одобрен със Заповед № 385/16.09.1992 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда и две стопански постройки, съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ VIII-45: от две страни улица, УПИ IX-46 и УПИ VII-44, съгласно скица № 687/04.12.2015 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -15 АПРИЛ 2016 г.

№ ОП-16-9400-60/2/
06.04.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Каля Петкова Соколова, Йорданка Стойчева Соколова, Снежана стойчева Атанасова, надежда Стойчева Кръстева, Митко Йовков Калов, Павел Петров Павлов, Стамен Петров Павлов, Емил Митков Йовков, Йовка Миткова Йовкова, Йордан Стефанов Мойсеев, Йовчо Стефанов Мойсеев, Марияна Костова Петрова, Светлан Костов Янев и всички заинтересовани лица, че на 22.03.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ивайло Красенов Христов – заявление вх. № ОП-16-9400-60/22.03.2016 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна, представляващ: поземлен имот с идентификатор № 24565.502.728 с площ от 557 кв. м., по Кадастралана карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-67/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, с номер по предходен план 527, кв. 60, с предназначение – урбанизирана територия и начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при граници: ПИ с №№ 24565.502.2231, 24565.502.725, 24565.502.729, 24565.502.730, 24565.502.731, 24565.502.2232 и 24565.502.2104, съгласно скица № 15-69372/15.02.2016 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

СПИСЪК -11 АПРИЛ 2016 г.

Списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП "Държавно горско стопанство Суворово"

УВЕДОМЛЕНИЕ -11 АПРИЛ 2016 г.

№ ОП-16-9400-57/1/
31.03.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Лиляна Костова Канзафирова и всички заинтересовани лица, че на 21.03.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Никола Димитров Канзафиров – заявление вх. № ОП-16-9400-57/21.03.2016 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Приморски“, ул. „13-та“ № 10, представляващ: 66 кв. м. ид. части от ПИ с идентификатор 10135.2564.587, целият с площ 830 кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ПИ 10135.2564.596, 10135.2564.588, 10135.2564.586 и 10135.2564.561, съгласно скица № 15-429317/05.10.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -31 МАРТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-58/1/
30.03.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Панайот Петков Райков и всички заинтересовани лица, че на 22.03.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Билял Исметов Насъфов – заявление вх. № ОП-16-9400-58/22.03.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ от 1280 кв. м., съставляващо УПИ V-321 в кв. 43 по плана на селото, одобрен със Заповед № 4889/25.06.1966 г., ведно с изградените в имота жилищна сграда със застроена площ от 54 кв.м. и паянтова сграда със застроена площ от 12 кв.м., съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ V-321: от две страни улица и УПИ IV-320, съгласно скица № 83/25.02.2016 г., издадена от община Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -30 МАРТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-54/2/
29.03.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Гергина Николова Драгиева, Радка Кирилова Божкова и всички заинтересовани лица, че на 16.03.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Павел Маринов Павлов – заявление вх. № ОП-16-9400-54/16.03.2016 г., за недвижим имот, находящ се в землището на гр. Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна, представляващ: имот № 116005, с площ 2700 кв. м., в местност „Дюлгер бахче”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: трета; вид собственост: частна; при граници: имот № 116004, № 116002, № 116006, № 116043 и № 000243 по картата на възстановената собственост на землището гр. Долни чифлик, съгласно скица № К04623/20.11.2015 г., издадена от ОбСЗ – гр. Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -30 МАРТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-52/2/
23.03.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Зюмбюл Османова Селимова, Фатме Хасанова Селим, Рахтие Шабанова Османова, Осман Шабанов Османов, Галя Щерева Георгиева, Хасан Османов Шабанов, Бекир Шабанов Османов, Басри Османов Селимов, Садретин Салиев Кадиров, Синан Сали Кадир, Еминя Османова Кямилова, Азизе Османова Селимова и всички заинтересовани лица, че на 15.03.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Васви Османов Селимов – заявление вх. № ОП-16-9400-52/15.03.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Рояк, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ от 1080 кв. м., съставляващо УПИ IV-5 в кв. 1 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 276/19.03.1993 г., при граници: улица, УПИ V-6 и УПИ III-4, съгласно скица № 100/22.05.2013 г., презаверена на 23.02.2016 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -30 МАРТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-51/2/
23.03.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Силвия Емилова Гавазова, Осман Есатов Юзеиров, Назиле Есатова Хюсеинова и всички заинтересовани лица, че на 12.03.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Младен Ангелов Емилов – заявление вх. № ОП-16-9400-51/12.03.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Гроздьово, община Долни Чифлик, област Варна, представляващ дворно място с площ от 1400 кв. м., съставляващо УПИ XIV-242 в кв. 34 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 3360/10.05.1973 г., при граници: улица, УПИ III-239, УПИ XI-244, УПИ XII-243 и УПИ XIII-242, съгласно скица № 42/03.02.2016 г., издадена от община Долни Чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -30 МАРТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-49/1/
23.03.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Тодорка Димитрова Миндова, Марийка Димитрова Петрова, Галя Димитрова Димова, Любен Георгиев Сотиров, Светла Георгиева Велинова, Славена Янчева Янчева-Бойкинова, Димитър Михалев Янчев, Милена Атанасова Тодорова, Павел Атанасов Янчев и всички заинтересовани лица, че на 12.03.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николинка Янкова Янчева – заявление вх. № ОП-16-9400-49/12.03.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ от 1200 кв. м., съставляващо УПИ VII-63 в кв. 6 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 3225/01.08.1969 г., ведно с построените в имота къща и стопанска постройка, съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ VII-63: от две страни улица, УПИ VI-64 и УПИ VIII-63, съгласно скица № 26/11.02.2016 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -30 МАРТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-40/4/
25.03.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Мита Добрева Йовкова, Кало Петков Калов, Никола Петров Николов, Петранка Николова Петрова и всички заинтересовани лица, че на 25.02.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Нели Николова Гроздева – заявление вх. № ОП-16-9400-40/25.02.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Тутраканци, община Провадия, област Варна, представляващ: 1/6 ид. част от дворно място цялото с площ от 1270 кв. м., вкл. в УПИ IV-234 в кв. 31 по плана на селото, одобрен със заповед № 386/16.09.1992 г., ведно с 1/6 ид. част от построената в това дворно място стопанска постройка, при граници на УПИ IV-234: улица, УПИ VII-235, УПИ I-232, УПИ VI-233 и УПИ V-233, съгласно скица № 14/10.01.2003 г., презаверена на 11.11.2015 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 МАРТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-36/3/
25.03.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Костадин Янев Горанов и всички заинтересовани лица, че на 23.02.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Данаил Йонков Славов – заявление вх. № ОП-16-9400-36/23.02.2016 г., за недвижим имот находящ се в местност „Ментеше“, землище на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, представляващ: новообразуван имот № 49.558 с площ 910 кв. м., по ПНИ на местност “Ментеше”, одобрен със Заповед № РД-10-7706-269/20.09.2010 г. на областен управител на област с административен център Варна, при граници на имота: НИ № 49.561, НИ № 49.133, НИ № 49.135, НИ № 49.431 и НИ № 49.140, съгласно скица № 1053-1728/09.12.2015 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 МАРТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-27/7/
25.03.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Веско Иванов Жеков, Руси Демиров Русев, Минчо Демиров Русев, Снежана Димитрова Маринова и всички заинтересовани лица, че на 10.02.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марин Иванов Жеков – заявление вх. № ОП-16-9400-27/10.02.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в землището на с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна представляващи:
1. Лозе с площ 1102 кв. м., местност „Тепе арда“, категория на земята – шеста; съставляващо имот № 019009, ЕКАТТЕ 05102, при граници: имот № 019010, имот № 019008 и имот № 000946 по КВС на с. Бозвелийско, съгласно скица № К02752/02.10.2015 г., издадена от ОбСЗ – Провадия;
2. Лозе с площ 719 кв. м., местност „Тепе арда“, категория на земята – четвърта; съставляващо имот № 023003, ЕКАТТЕ 05102, при граници: имот № 023004, имот № 000924, имот № 023002 и имот № 000925 по КВС на с. Бозвелийско, съгласно скица № К02753/02.10.2015 г., издадена от ОбСЗ – Провадия;
3. Лозе с площ 893 кв. м., местност „Тепе арда“, категория на земята – пета; съставляващо имот № 018004, ЕКАТТЕ 05102, при граници: имот № 018021, имот № 018022, имот № 018003, имот № 018002, имот № 000943 и имот № 018017 по КВС на с. Бозвелийско, съгласно скица № К02751/02.10.2015 г., издадена от ОбСЗ – Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 МАРТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-26/8/
25.03.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Йордан Илиев Йорданов, Илка Йорданова Илиева, Кирил Панчев Киряков, Дарина Кирилова Кирякова, Павлина Кирилова Кирякова и всички заинтересовани лица, че на 10.02.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Станчо Йорданов Ангелов – заявление вх. № ОП-16-9400-26/10.02.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Блъсково, община Провадия, област Варна, представляващ: дворно място с площ 340 кв.м., вкл. в УПИ VII-257 в кв. 51 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1574/29.03.1965 г., при граници на УПИ VII-257: улица, УПИ VIII-общ. и УПИ VI-256, съгласно скица № 578/12.10.2015 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД -25 МАРТ 2016 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-16-7706-61

гр. Варна, 21.03. 2016 г.
СТОЯН ПАСЕВ – Областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах с материалите по административна преписка вх. № РД-16-2600-50(1)/15.03.2016 г. образувана по заявление на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, внесено чрез Калин Кънев – технически директор, съгласно пълномощно № П-819/18.12.2015г. с рег.№11215/2015г. от Жана Тикова, нотариус в РС Варна, рег.№214 на Нотариалната камара, и Иван Костадинов – ръководител проекти, съгласно пълномощно № П-3/10.02.2016г. с рег.№988/2016 г. от Жана Тихова, нотариус в РС Варна, рег.№214 на Нотариалната камара,
У С Т А Н О В И Х:
В Областна администрация Варна е постъпило заявление вх. № РД-16-2600-50(1)/15.03.2016 г. от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, ЕИК 148045472, с искане за изменение на заповед № РД-15-7706-303/18.05.2015 г. на областния управител на област с административен център Варна. В заявлението се изразява промяна в инвестиционните намерения на концесионера: отпаднала необходимост от изграждане на площадката за разделно събиране на битови отпадъци в гранична зона в УПИ І12,28, кв.1 на летище Варна, като остава инвестиционното намерение за изграждане на площадката за разделно събиране на битови отпадъци в обществена зона в УПИ II42, кв. 5 по плана на летище Варна;
Летище Варна е разположено на територията на община Аксаково и община Варна, област Варна. Летищата са структурни обекти на транспорта и представляват техническа инфраструктура.
Летище Варна е публична държавна собственост, съгласно АДС №4139/29.01.2003 г., АДС №4140/30.01.2003г. и АДС №5044/12.02.2004г.;
С Решение №449 от 15.06.2006 г. на Министерски съвет е определен Концесионер на „Гражданско летище за обществено ползване Варна” и е сключен договор от 10.09.2010 г. за концесия между Република България, представлявана от Министъра на транспорта и Концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД. Срокът на концесията е 35 години;
За Летище Варна има ПУП-ПРЗ, одобрен със заповед № РД-10-7706-51/17.02.2010 г., изменен със заповед № РД-14-7700-2/05.03.2014 г. на областния управител на област с административен център Варна;
Със заповед № РД-15-7706-303/18.05.2015 г. е:
І. Одобрено задание за проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива на обект: „Изграждане на площадки за разделно събиране на битови отпадъци в обществена и гранична зона на летище Варна“, неразделна част от настоящата заповед.
ІІ. Разрешено изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за „Изграждане на площадки за разделно събиране на битови отпадъци в обществена и гранична зона на летище Варна. КПИИ да съдържа следните самостоятелни съставни части:
• Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в следния обхват: УПИ І12,28, за обслужващи дейности, автобаза, техническа инфраструктура, озеленяване и паркинг в кв.1 (имот с идентификатор 00182.307.29 по КККР на летище Варна) и УПИ II42 – за поликлиника, карго терминал, паркинги, администрация и озеленяване в кв. 5 (имот с идентификатор 00182.307.42 по КККР на летище Варна) по одобрения със заповед № РД-10-7706-51/17.02.2010 г., изменен със заповед № РД-14-7700-2/05.03.2014 г. на областния управител на област Варна ПУП-ПРЗ на летище Варна;
• Инвестиционен проект за обект: „Изграждане на площадка за разделно събиране на битови отпадъци в гранична зона на летище Варна в УПИ І12,28 в кв.1“;
• Инвестиционен проект за обект: „Изграждане на площадка за разделно събиране на битови отпадъци в обществена зона на летище Варна в УПИ II42 в кв. 5“;
Съгласно писмо изх. № 40-06-71/23.12.2015 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, инвестиционен проект за обект: „Изграждане на площадка за разделно събиране на битови отпадъци в обществена зона на летище Варна“ е включен и одобрен в Годишния инвестиционен план за 2016 г. на летище Варна;
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1, чл. 99, т. 2 и чл. 102, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 124а, ал. 3, чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията
Н А Р Е Ж Д А М:
І. Прекратявам образуваното административно производството, по заявление наш вх. № РД-14-2600-42(2)/12.03.2015 г., подадено от Алета фон Масенбах - главен изпълнителен директор и Росен Филипов – главен финансов директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД , в частта, относно разрешение за изработване на КПИИ за обект: „Изграждане на площадка за разделно събиране на битови отпадъци в гранична зона на летище Варна в УПИ І12,28 в кв.1“;
ІІ. Изменям заповед № РД-15-7706-303/18.05.2015 г. както следва:
„1. Одобрявам представеното задание за проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива на обект: „Изграждане на площадки за разделно събиране на битови отпадъци в обществена зона на летище Варна“, неразделна част от настоящата заповед.
2. Разрешавам изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за „Изграждане на площадки за разделно събиране на битови отпадъци в обществена зона на летище Варна. КПИИ да съдържа следните самостоятелни съставни части:
• Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в следния обхват: УПИ II42 – за поликлиника, карго терминал, паркинги, администрация и озеленяване в кв. 5 (имот с идентификатор 00182.307.42 по КККР на летище Варна) по одобрения със заповед № РД-10-7706-51/17.02.2010 г., изменен със заповед № РД-14-7700-2/05.03.2014 г. на областния управител на област Варна ПУП-ПРЗ на летище Варна;
• Инвестиционен проект за обект: „Изграждане на площадка за разделно събиране на битови отпадъци в обществена зона на летище Варна в УПИ II42 в кв. 5“.
3. Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ се спира прилагането на действащия ПУП-ПРЗ на летище Варна в обхвата на допуснато разрешение по т. 2;
4. Проектът на КПИИ за горепосочения обект да бъде изработен в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба – Закон за устройство на територията, Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците, Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба №14/29.09.2000 г. за летищата и летищното осигуряване, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Наредба за управление на отпадъците на територията на община Аксаково и др. нормативни актове за проектиране и техническа безопасност.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.“
ІІІ. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Варна и се изпрати на общинските администрации Аксаково и Варна, за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което се поставя на определените за това места в сградите на община Аксаково и община Варна и район „Владислав Варненчик“, и да се публикува на интернет страницата им и в един местен вестник, за което писмено да бъда уведомен.
IV. Настоящата заповед е неразделна част от заповед №РД-15-7706-303/18.05.2015 г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Заповедта се изготви в четири еднообразни екземпляра, по един за: министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, досието по преписката и деловодството при Областна администрация Варна.
Копие от заповедта да се връчи на: главния секретар на Областна администрация Варна; кмета на община Аксаково; кмета на община Варна и кмета на район „Владислав Варненчик“ на основание чл. 5, ал. 7 от ЗУТ във връзка с чл. 5, ал. 5 от същия закон за сведение и изпълнение.
На основание чл. 56, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите страни в 14-дневен срок пред Административен съд – Варна по реда на глава десета, раздел IV от АПК, само по т. І.
СТОЯТ ПАСЕВ
Областен управител на област с
административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -18 МАРТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-38/5/
17.03.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Пенка Великова Кръстева и всички заинтересовани лица, че на 25.02.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янко Недев Кръстев – заявление вх. № ОП-16-9400-38/25.02.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Аспарухово“, с.о. „Прибой“, представляващи: поземлен имот с идентификатор 10135.5549.1547 ? 1547 (ПНИ с.о. „Прибой“) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 464 кв. м., при граници: ПИ №№ 10135.5070.15, 10135.5549.1546, 10135.5549.1979 и 10135.5549.1550, съгласно скица № 15-78047/18.02.2016 г., издадена от СГКК – гр. Варна, ведно с изградената в имота вилна сграда – еднофамилна с идентификатор 10135.5549.1547.1 със застроена площ 24 кв. м., съгласно скица на сграда № 15-439295/09.10.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -18 МАРТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-33/5/
17.03.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Анка Юлиянова Янкова, Асен Юлиянов Симеонов, Румен Анастасов Анастасов, Ангел Юлиянов Симеонов, Юлиян Юлиянов Юлиянов, Александър Демиров Йорданов, Гюла Александрова Симеонова и всички заинтересовани лица, че на 17.02.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Миглена Йорданова Ангелова – заявление вх. № ОП-16-9400-33/17.02.2016 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Стефан Боранов“ № 27, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: 218 кв. м. ид. части от дворно място цялото с площ от 540 кв. м., съставляващо УПИ VII-1102 в кв. 51 по плана на град Провадия, одобрен със заповед № 3440/11.12.1979 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 25 кв. м., лятна кухня със застроена площ 12 кв. м. и второстепенна постройка със застроена площ 7 кв. м., съгласно молбата-декларация, при граници на УПИ VII-1102: улица, УПИ VIII-1103 и УПИ VI-1101, съгласно скица № 210/16.04.2015 г., презаверена на 26.11.2015 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -17 МАРТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-37/3/
16.03.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Илия Демиров Кателиев и всички заинтересовани лица, че на 24.02.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Рада Георгиева Вангелова – заявление вх. № ОП-16-9400-37/24.02.2016 г., за недвижим имот находящ се в местност „Припешки тераси“, землище на с. Припек, общ. Аксаково, обл. Варна, представляващ: новообразуван имот № 10.248 с площ 2054 кв. м., по ПНИ на местност “Припешки тераси”, одобрен със Заповед № 229/10.02.2000 г. на областен управител на област с административен център Варна, при граници на имота: НИ № 10.9504, НИ № 10.38, НИ № 10.37 и НИ № 10.9501, съгласно скица № 536-982/17.07.2015 г., презаверена на 03.02.2016 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -15 МАРТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-43/1/
12.03.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Златина Илиева Златева, Марийка Златева Иванова, наследниците на Злати Илиев Златев и всички заинтересовани лица, че на 29.02.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Стефанов Иванов – заявление вх. № ОП-16-9400-43/29.02.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Кривня, община Провадия, област Варна, представляващ: дворно място с площ 2970 кв. м., вкл. в УПИ VI-224, УПИ V-224 и УПИ IV-224 в кв. 37 по плана на с. Кривня, одобрен със заповед № 1210/09.07.1987 г., съгласно скица № 48/22.01.2016 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -15 МАРТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-42/2/
12.03.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Петранка Атанасова Янулова, Руска Атанасова Кръстева и всички заинтересовани лица, че на 26.02.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Емил Димитров Митев и Радка Димитрова Атанасова – заявление вх. № ОП-16-9400-42/26.02.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варна, представляващ: дворно място цялото с площ от 1008 кв. м., съставляващо УПИ VI-59 в кв. 21 по плана на селото, одобрен със заповед № 1865/29.05.1962 г., ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 75 кв. м. и лятна кухня със застроена площ 31,50 кв. м., при граници на УПИ VI-59: от две страни улица, УПИ VII-60 и УПИ Х-59, съгласно скица № 1/25.01.2016 г., издадена от Община Белослав.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -15 МАРТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-41/1/
12.03.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Георги Йорданов Стоянов, Петя Петрова Йорданова и всички заинтересовани лица, че на 25.02.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ивайло Георгиев Йорданов – заявление вх. № ОП-16-9400-41/25.02.2016 г., за недвижим имот, представляващ: ? ид. част от апартамент № 70 с идентификатор 10135.3511.273.15.46 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед № 18-3386/04.05.2015 г. на Началник на СГКК- Варна, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ж.к. „Възраждане“, бл. 57, вх. 3, ет. 1, състоящ се от: входно антре, баня с тоалет, кухня, стая и един балкон със застроена площ 39,18 кв. м., ведно с избено помещение № 70 с площ от 3,00 кв. м., както и 0,7372 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, построен в сграда № 15, разположена в ПИ 10135.3511.273, при граници на с.о.с. с идентификатор 10135.3511.273.15.46: на същия етаж – 10135.3511.273.15.47, 10135.3511.273.15.4, 10135.3511.273.15.5, под обекта – няма, над обекта – 10135.3511.273.15.50, съгласно схема № 15-191899/12.05.2015 г., презаверена на 21.01.2016 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -12 МАРТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-39/2/
08.03.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Пембе Мустафа Гюджен, Демир Демиров Моллов, Мустафа Фаик Юсуф и всички заинтересовани лица, че на 25.02.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тунчар Фаик Юсуф – заявление вх. № ОП-16-9400-39/25.02.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в землището с. Рояк, община Дългопол, област Варна представляващи:
1. Имот № 011023 с площ 512 кв. м., местност „Старите лозя”, начин на трайно ползване: изостав. тр. нас.; категория на земята при неполивни условия: шеста; при граници: имот № 011022, № 011013, № 011012, № 011024 и № 011036 по картата на възстановената собственост на землището с. Рояк, съгласно скица № К00504/15.07.2015 г., презаверена на 06.01.2016 г., издадена от ОбСЗ – гр. Провадия;
2. Имот № 011061 с площ 551 кв. м., местност „Старите лозя”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: шеста; при граници: имот № 011059, № 011032, № 000082, № 011062, № 011057 и № 011060 по КВС на землището с. Рояк, съгласно скица № К00505/15.07.2015 г., презаверена на 06.01.2016 г., издадена от ОбСЗ – гр. Провадия;
3. Имот № 010010 с площ 1475 кв. м., местност „Старите лозя”, начин на трайно ползване: изост. тр. нас.; категория на земята при неполивни условия: шеста; при граници: имот № 000086, № 000207, № 010011, № 010012 и № 010013 по КВС на землището с. Рояк, съгласно скица № К00503/15.07.2015 г., презаверена на 06.01.2016 г., издадена от ОбСЗ – гр. Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -12 МАРТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-20/3/
11.03.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Кръстю Николов Ставрев и всички заинтересовани лица, че на 29.01.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Тодоров Георгиев – заявление вх. № ОП-16-9400-20/29.01.2016 г., за недвижим имот, находящ се в местност „Вълчан чешма“/земеделска земя/, гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, представляващ новообразуван имот № 509.2098, с площ 1386 кв.м., при граници на имота: имот № 509.2097, имот № 509.2092 и имот № 509.2135, съгласно скица № 808-1396/06.10.2015 г., издадена от община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -12 МАРТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-13/8/
11.03.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Васил Георгиев Андонов, наследниците на Андон Георгиев Андонов, Станислава Ян. Андонова и всички заинтересовани лица, че на 21.01.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Станко Георгиев Андонов – заявление вх. № ОП-16-9400-13/21.01.2016 г., за недвижим имот, находящ се в град Варна, област Варна, община Варна, ж.к. „Владислав Варненчик” бл. 205, вх. 2 ет. 2, представляващ: апартамент № 42 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4505.50.2.6, с площ 60,54 кв. м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, ведно с прилежащото избено помещение № 6 с площ 4,10 кв. м., както и 0,8813 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се в сграда № 2, разположена в ПИ 10135.4505.50 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-30/19.06.2007 г. на ИД на АК, съгласно схема № 15-456558/21.10.2015 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -10 МАРТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-32/1/
07.03.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Йордан Георгиев Бахнев и всички заинтересовани лица, че на 17.02.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Вълка Неделчева Кунева, Йордан Неделчев Йорданов и Марияна Тодорова Жечева – заявление вх. № ОП-16-9400-32/17.02.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в землището с. Равна, общ. Провадия, обл. Варна, представляващи:
1. Имот № 023034, с площ 22478 кв. м., в местност „Долна арка”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: шеста(6678), четвърта(15800); при граници: имот № 023041, № 023043, № 000044, № 023052 и № 000083 по картата на възстановената собственост на землището с. Равна, съгласно скица № К01106/11.09.2015 г., издадена от ОбСЗ - Провадия;
2. Имот № 039076, с площ 21312 кв. м., в местност „Под храстето”, начин на трайно ползване: лозе; категория на земята при неполивни условия: пета(14258), четвърта(7054); при граници: имот № 000272, № 039081, № 000299 и № 039090 по КВС на землището с. Равна, съгласно скица № К01107/11.09.2015 г., издадена от ОбСЗ - Провадия;
3. Имот № 014084, с площ 2241 кв. м., в местност „Долна махала”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: шеста; при граници: имот № 014081, № 014085, № 014089, № 014090, № 014083 и № 014082 по КВС на землището с. Равна, съгласно скица № К01105/11.09.2015 г., издадена от ОбСЗ - Провадия;
4. Имот № 060022, с площ 3915 кв. м., в местност „Колуташ”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: шеста; при граници: имот № 000216, № 060021, № 000390 и № 060055 по КВС на землището с. Равна, съгласно скица № К01109/11.09.2015 г., издадена от ОбСЗ - Провадия;
5. Имот № 060030, с площ 3552 кв. м., в местност „Колуташ”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: шеста; при граници: имот № 000216, № 060031, № 000466 и № 060032 по КВС на землището с. Равна, съгласно скица № К01110/11.09.2015 г., издадена от ОбСЗ – Провадия;
6. Имот № 060014, с площ 2631 кв. м., в местност „Колуташ”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: шеста; при граници: имот № 000382, № 060013, № 000385 и № 060020 по КВС на землището с. Равна, съгласно скица № К01108/11.09.2015 г., издадена от ОбСЗ - Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -10 МАРТ 2016 г.

№ ОП-16-9400-29/2/
02.03.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Димитър Николов Янакиев, Николай Веселинов Николов, Елвира Милчева Митева, Марина Мирославова Митева, Марина Мирославова Митева, Милена Мирославова Митева, Иванка Стоянова Митева, Марийка Борисова Митева, Лидия Йорданова Цекова, Цветан Тошев Цеков, Нона Тошева Цекова, Стефан Цветанов Цеков, Нейко Митев Нейков и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Светослав Митев Митев и Павлина Митева Митева – заявление вх. № ОП-16-9400-29/15.02.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Снежина, община Провадия, област Варна, представляващ: поземлен имот № 023014 с площ от 52461 кв. м., местност „Демерджийца”, начин на трайно ползване: нива, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: трета, при граници: имот № 023082, № 100027, № 023078, № 023010, № 023009 и № 023008 по картата на възстановената собственост на землището с. Снежина, съгласно скица № К00441/31.03.2015 г., издадена от ОбСЗ – Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 ФЕВРУАРИ 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ изх.N:РД-16-9400-1/1/ от 26.02.2016г.

ЗАПОВЕД - 24 ФЕВРУАРИ 2016 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-16-8500-10/23.02.2016г.

СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА - ХАРАЛАМПИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към писмо с вх. № РД-16-5300-5/15.02.2016г. от генералния директор на Държавно предприятие (ДП) „Национална компания Железопътна инфраструктура“ („НКЖИ“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, ул. „Георги Димитров“ № 85, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.11 (апартамент № 11), а именно: 1. Акт за частна държавна собственост № 8350/12.12.2012г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Провадия под № 10, том I, вх. рег. № 11/03.01.2013г.; 2. Схема № 15-221739-28.05.2015г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Варна, презаверена на 15.12.2015г.; 3. Препис от Протокол № 32-11/15 на заседание на Управителния съвет на ДП НК „ЖИ“, проведено на 09.11.2015г.; 4. Заповед № ПД-258/03.12.2015г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 5. Решение № РТ-50/03.12.2015г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 6. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, ул. „Георги Димитров“ № 85, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.11; Обявление във вестници Новинар (бр. 300/22.12.2015г.) и Сега (22.12.2015г.); 8. Счетоводна справка за ДМА в частта за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.11 – инв. № 78000239 към 30.09.2015г.; 9. Оферта с вх. № ЖИ-1707/15.01.2016г. за участие в търг с тайно наддаване за закупуване на недвижим имот с приложени документи за участие в търг; 10. Протокол от 28.01.2016г. за проведен търг, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 11. Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5310000090/14.01.2016г., издадено от отдел „Местни данъци и такси” при община Дългопол, област Варна; 13. Справка за начина на изчисляване на дължимите плащания, съгласувана от служители на ДП „НКЖИ“,
УСТАНОВИХ:
С решение № РТ-50/03.12.2015г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, ул. „Георги Димитров“ № 85, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.11 (апартамент № 11), със застроена площ 88,77 кв.м., състоящ се от коридор, три стаи, кухня, тоалетна, баня и две тераси, находящ се на четвърти етаж в сграда с идентификатор 24565.502.606.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 24565.502.606; ведно с изба № 11 с площ 15,30 кв.м.; ведно с 6,7898% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 24565.502.606.1.10 и 24565.502.606.12, под обекта: 24565.502.606.1.8 и над обекта: 24565.502.606.1.13 и 24565.502.606.1.14, описан в акт за частна държавна собственост № 8350/12.12.2012г. Имотът е с предоставени права за управление на ДП НК „ЖИ“.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 28.01.2016г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен в решение № РТ-50/03.12.2015г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Николай Иванов Ненов (Оферта с вх. № ЖИ-1707/15.01.2015г.). Протоколът е утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
С писмо изх. № ЖИ-5998/12.02.2016г. (регистрирано в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № РД-16-5300-5/15.02.2016г.) генералният директор на ДП НК „ЖИ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията по търга на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕНОВ ЕГН, лична карта №, издадена на, от МВР град , с адрес: град, ул. „“ №, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, ул. „Георги Димитров“ № 85 (осемдесет и пет), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.11 (две, четири, пет, шест, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, нула, шест, точка, едно, точка, едно, едно) (апартамент № 11(единадесет), със застроена площ 88,77 кв.м. (осемдесет и осем цяло седемдесет и седем стотни квадратни метра), състоящ се от коридор, три стаи, кухня, тоалетна, баня и две тераси, находящ се на четвърти етаж в сграда с идентификатор 24565.502.606.1 (две, четири, пет, шест, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, нула, шест, точка, едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 24565.502.606 (две, четири, пет, шест, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, нула, шест); ведно с изба № 11 (единадесет) с площ 15,30 кв.м. (петнадесет цяло и тридесет стотни); ведно с 6,7898 % (шест цяло седем хиляди осемстотин деветдесет и осем десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 24565.502.606.1.10 и 24565.502.606.12, под обекта: 24565.502.606.1.8 и над обекта: 24565.502.606.1.13 и 24565.502.606.1.14, описан в акт за частна държавна собственост № 8350/12.12.2012г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Провадия под № 10, том I, вх. рег. № 11/03.01.2013г. и схема № 15-221739-28.05.2015г., издадена от СГКК – гр. Варна, презаверена на 15.12.2015г.
2. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕНОВ следва да внесе в приход на ДП НК „ЖИ“ по IBAN сметка BG 82IORT81681000027700, SWIFT BIC IORTBGSF при „Инвестбанк“ АД сумата в размер на 7 600 лв. (седем хиляди и шестстотин лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 14 600 лв. (четиринадесет хиляди и шестстотин лева), без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 7000 лв. (седем хиляди лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 7000 лв. (седем хиляди лева) е внесен в приход на ДП НК „ЖИ“ по IBAN сметка BG 13TTBB94001526738636, SWIFT BIC TTBBBG22 при SG „Експресбанк“.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5310000090/14.01.2016г., издадено от отдел „Местни данъци и такси” при община Дългопол, област Варна, стойността на имота е в размер на 9 037,20 лв (девет хиляди тридесет и седем лева и двадесет стотинки).
3. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 292лв. (двеста деветдесет и два лева) да се внесат в приход на ДП НК „ЖИ“ по IBAN сметка BG 82IORT81681000027700, SWIFT BIC IORTBGSF при „Инвестбанк“ АД.
4. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС не се дължат. (Съгласно писмо с вх. № РД-16-5300-5/15.02.2016г. от генералния директор на ДП „НКЖИ“ с приложена към него справка за начина на изчисляване на дължимите плащания, съгласувана от служители на ДП „НКЖИ“, режийните разноски са без ДДС, тъй като приемат режима на облагане на основната доставка, която е освободена доставка съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС).
5. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,5% съгл. чл. 35, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Дългопол за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дългопол) в размер на 365 лв. (триста шестдесет и пет лева) да се внесат в приход на отдел „Местни данъци и такси” при община Дългопол, област Варна.
6. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС не се дължи.
Сумите по т. 2, т. 3 и т. 5 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Провадия.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участника в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Николай Иванов Ненов.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Николай Иванов Ненов (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 8350/12.12.2012г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, ДП „НКЖИ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.

СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА– ХАРАЛАМПИЕВА
Главен счетоводител
на Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 24 ФЕВРУАРИ 2016 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-16-8500-9/23.02.2016г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА - ХАРАЛАМПИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към писмо с вх. № РД-16-5300-3/15.02.2016г. от генералния директор на Държавно предприятие (ДП) „Национална компания Железопътна инфраструктура“ („НКЖИ“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, ул. „Георги Димитров“ № 85, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.2 (апартамент № 2), а именно: 1. Акт за частна държавна собственост № 8341/11.12.2012г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Провадия под № 55, том I, вх. рег. № 136/16.01.2013г.; 2. Схема № 15-221745-28.05.2015г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Варна, презаверена на 15.12.2015г.; 3. Препис от Протокол № 32-11/15 на заседание на Управителния съвет на ДП НК „ЖИ“, проведено на 09.11.2015г.; 4. Заповед № ПД-255/03.12.2015г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 5. Решение № РТ-47/03.12.2015г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 6. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, ул. „Георги Димитров“ № 85, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.2; 7. Обявление във вестник Новинар (бр. 299/21.12.2015г.) и Сега (бр. 294/21.12.2015г.); 8. Счетоводна справка за ДМА в частта за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.2 – инв. № 78000234 към 30.09.2015г.; 9. Оферта с вх. № ЖИ-1908/18.01.2016г. за участие в търг с тайно наддаване за закупуване на недвижим имот с приложени документи за участие в търг; 10. Протокол от 27.01.2016г. за проведен търг, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 12. Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5310000089/14.01.2016г., издадено от отдел „Местни данъци и такси” при община Дългопол, област Варна; 13. Справка за начина на изчисляване на дължимите плащания, съгласувана от служители на ДП „НКЖИ“,
УСТАНОВИХ:
С решение № РТ-47/03.12.2015г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, ул. „Георги Димитров“ № 85, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.2 (апартамент № 2), със застроена площ 88,77 кв.м., състоящ се от коридор, три стаи, кухня, тоалетна, баня и две тераси, находящ се на първи етаж в сграда с идентификатор 24565.502.606.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 24565.502.606; ведно с изба № 2 с площ 7,59 кв.м.; ведно с 6,0535 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 24565.502.606.1.1 и 24565.502.606.1.3, под обекта: няма и над обекта: 24565.502.606.1.5, описан в акт за частна държавна собственост № 8341/11.12.2012г. Имотът е с предоставени права за управление на ДП НК „ЖИ“.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 27.01.2016г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен в решение № РТ-47/03.12.2015г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Нанка Гочева Райкова (Оферта с вх. № ЖИ-1908/18.01.2016г.). Протоколът е утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
С писмо изх. № ЖИ-5994/12.02.2016г. (регистрирано в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № РД-16-5300-3/15.02.2016г.) генералният директор на ДП НК „ЖИ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията по търга на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ НАНКА ГОЧЕВА РАЙКОВА ЕГН, лична карта №, издадена от МВР, с адрес: град, ж.к., бл., вх., ет., ап. (с адрес за кореспонденция: област, община, село) за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, ул. „Георги Димитров“ № 85 (осемдесет и пет), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.2 (две, четири, пет, шест, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, нула, шест, точка, едно, точка, две) (апартамент № 2 (две), със застроена площ 88,77 кв.м. (осемдесет и осем цяло седемдесет и седем стотни квадратни метра), състоящ се от коридор, три стаи, кухня, тоалетна, баня и две тераси, находящ се на първи етаж в сграда с идентификатор 24565.502.606.1 (две, четири, пет, шест, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, нула, шест, точка, едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 24565.502.606 (две, четири, пет, шест, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, нула, шест); ведно с изба № 2 (едно) с площ 7,59 кв.м. (седем цяло петдесет и девет стотни квадратни метра); ведно с 6,0535 % (шест цяло петстотин тридесет и пет десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 24565.502.606.1.1 и 24565.502.606.1.3, под обекта: няма и над обекта: 24565.502.606.1.5, описан в акт за частна държавна собственост № 8341/11.12.2012г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Провадия под № 55, том I, вх. рег. № 136/16.01.2013г. и схема 15-221745-28.05.2015г., издадена от СГКК – гр. Варна, презаверена на 15.12.2015г.
2. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС НАНКА ГОЧЕВА РАЙКОВА следва да внесе в приход на ДП НК „ЖИ“ по IBAN сметка BG 82IORT81681000027700, SWIFT BIC IORTBGSF при „Инвестбанк“ АД сумата в размер на 6 600 лв. (шест хиляди и шестстотин лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 13 600лв. (тринадесет хиляди и шестстотин лева), без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 7000 лв. (седем хиляди лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 7000 лв. (седем хиляди лева) е внесен в приход на ДП НК „ЖИ“ по IBAN сметка BG 13TTBB94001526738636, SWIFT BIC TTBBBG22 при SG „Експресбанк“ с вносна бележка от 18.01.2016г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5310000089/14.01.2016г., издадено от отдел „Местни данъци и такси” при община Дългопол, област Варна, стойността на имота е в размер на 8128,80 лв. (осем хиляди сто двадесет и осем лева и осемдесет стотинки).
3. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 272лв. (двеста седемдесет и два лева) да се внесат в приход на ДП НК „ЖИ“ по IBAN сметка BG 82IORT81681000027700, SWIFT BIC IORTBGSF при „Инвестбанк“ АД.
4. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС не се дължат. (Съгласно писмо с вх. № РД-16-5300-3/15.02.2016г. от генералния директор на ДП „НКЖИ“ с приложена към него справка за начина на изчисляване на дължимите плащания, съгласувана от служители на ДП „НКЖИ“, режийните разноски са без ДДС, тъй като приемат режима на облагане на основната доставка, която е освободена доставка съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС).
5. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,5% съгл. чл. 35, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Дългопол за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дългопол) в размер на 340 лв. (триста и четиридесет лева) да се внесат в приход на отдел „Местни данъци и такси” при община Дългопол, област Варна.
6. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС не се дължи.
Сумите по т. 2, т. 3 и т. 5 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Провадия.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участника в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Нанка Гочева Райкова.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Нанка Гочева Райкова (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 8341/11.12.2012г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, ДП „НКЖИ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА– ХАРАЛАМПИЕВА
Главен счетоводител
на Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 24 ФЕВРУАРИ 2016 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-16-8500-8/23.02.2016г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА - ХАРАЛАМПИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към писмо с вх. № РД-16-5300-4/15.02.2016г. от генералния директор на Държавно предприятие (ДП) „Национална компания Железопътна инфраструктура“ („НКЖИ“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, ул. „Георги Димитров“ № 85, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.1 (апартамент № 1), а именно: 1. Акт за частна държавна собственост № 8347/12.12.2012г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Провадия под № 7, том I, вх. рег. № 7/03.01.2013г.; 2. Схема № 15-221736-28.05.2015г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Варна, презаверена на 15.12.2015г.; 3. Препис от Протокол № 32-11/15 на заседание на Управителния съвет на ДП НК „ЖИ“, проведено на 09.11.2015г.; 4. Заповед № ПД-257/03.12.2015г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 5. Решение № РТ-49/03.12.2015г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 6. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, ул. „Георги Димитров“ № 85, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.1; 7. Обявление във вестник Новинар (бр. 299/21.12.2015г.) и Сега (бр. 294/21.12.2015г.); 8. Счетоводна справка за ДМА в частта за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.1 – инв. № 78000233 към 30.09.2015г.; 9. Оферта с вх. № ЖИ-1187/12.01.2016г. за участие в търг с тайно наддаване за закупуване на недвижим имот с приложени документи за участие в търг; 10. Протокол от 27.01.2016г. за проведен търг, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 12. Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5310000088/14.01.2016г., издадено от отдел „Местни данъци и такси” при община Дългопол, област Варна; 13. Справка за начина на изчисляване на дължимите плащания, съгласувана от служители на ДП „НКЖИ“,
УСТАНОВИХ:
С решение № РТ-49/03.12.2015г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, ул. „Георги Димитров“ № 85, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.1 (апартамент № 1), със застроена площ 97,72 кв.м., състоящ се от коридор, три стаи, кухня, тоалетна, две бани и две тераси, находящ се на първи етаж в сграда с идентификатор 24565.502.606.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 24565.502.606; ведно с изба № 1 с площ 16,78 кв.м.; ведно с 6,9033% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 24565.502.606.1.2, под обекта: няма и над обекта: 24565.502.606.1.4, описан в акт за частна държавна собственост № 8347/12.12.2012г. Имотът е с предоставени права за управление на ДП НК „ЖИ“.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 27.01.2016г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен в решение № РТ-49/03.12.2015г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Илия Лисничков (Оферта с вх. № ЖИ-1187/12.01.2016г.). Протоколът е утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
С писмо изх. № ЖИ-5999/12.02.2016г. (регистрирано в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № РД-16-5300-4/15.02.2016г.) генералният директор на ДП НК „ЖИ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията по търга на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ИЛИЯ ЛИСНИЧКОВ ЕГН, с адрес: град Варна, ул., бл., ет., ап., за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, ул. „Георги Димитров“ № 85 (осемдесет и пет), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.1 (две, четири, пет, шест, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, нула, шест, точка, едно, точка, едно) (апартамент № 1 (едно), със застроена площ 97,72 кв.м. (деветдесет и седем цяло седемдесет и две стотни квадратни метра), състоящ се от коридор, три стаи, кухня, тоалетна, две бани и две тераси, находящ се на първи етаж в сграда с идентификатор 24565.502.606.1 (две, четири, пет, шест, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, нула, шест, точка, едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 24565.502.606 (две, четири, пет, шест, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, нула, шест); ведно с изба № 1 (едно) с площ 16,78 кв.м. (шестнадесет цяло седемдесет и осем стотни квадратни метра); ведно с 6,9033 % (шест цяло девет хиляди тридесет и три десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 24565.502.606.1.2, под обекта: няма и над обекта: 24565.502.606.1.4, описан в акт за частна държавна собственост № 8347/12.12.2012г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Провадия под № 7, том I, вх. рег. № 7/03.01.2013г. и схема № 15-221736-28.05.2015г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Варна, презаверена на 15.12.2015г.
2. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС ИЛИЯ ЛИСНИЧКОВ следва да внесе в приход на ДП НК „ЖИ“ по IBAN сметка BG 82IORT81681000027700, SWIFT BIC IORTBGSF при „Инвестбанк“ АД сумата в размер на 8 000 лв. (осем хиляди лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 16000лв. (шестнадесет хиляди лева), без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 8000 лв. (осем хиляди лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 8000 лв. (осем хиляди лева) е внесен в приход на ДП НК „ЖИ“ по IBAN сметка BG 13TTBB94001526738636, SWIFT BIC TTBBBG22 при SG „Експресбанк“ с вносна бележка от 12.01.2016г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5310000088/14.01.2016г., издадено от отдел „Местни данъци и такси” при община Дългопол, област Варна, стойността на имота е в размер на 9 174 лв. (девет хиляди сто седемдесет и четири лева).
3. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 320лв. (триста и двадесет лева) да се внесат в приход на ДП НК „ЖИ“ по IBAN сметка BG 82IORT81681000027700, SWIFT BIC IORTBGSF при „Инвестбанк“ АД.
4. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС не се дължат. (Съгласно писмо с вх. № РД-16-5300-4/15.02.2016г. от генералния директор на ДП „НКЖИ“ с приложена към него справка за начина на изчисляване на дължимите плащания, съгласувана от служители на ДП „НКЖИ“, режийните разноски са без ДДС, тъй като приемат режима на облагане на основната доставка, която е освободена доставка съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС).
5. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,5% съгл. чл. 35, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Дългопол за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дългопол) в размер на 400 лв. (четиристотин лева) да се внесат в приход на отдел „Местни данъци и такси” при община Дългопол, област Варна.
6. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС не се дължи.
Сумите по т. 2, т. 3 и т. 5 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Провадия.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участника в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Илия Лисничков.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Илия Лисничков (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 8347/12.12.2012г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, ДП „НКЖИ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА– ХАРАЛАМПИЕВА
Главен счетоводител
на Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 ФЕВРУАРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-21/2/
22.02.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Данко Иванов Дюлгеров, София Георгиева Дюлгерова, Иван Георгиев Дюлгеров, Мартин Георгиев Дюлгеров, Цено Борисов Бабишаков и всички заинтересовани лица, че на 02.02.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христина Ценова Тодорова, Галина Тодорова Христова и Благовеста Ценова Дишева – заявление вх. № ОП-16-9400-21/02.02.2016 г., за недвижими имоти находящи се в гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, представляващи: ? ид. част от УПИ XVIII-686 в кв. 36, целия с площ 738 кв. м., при граници: улица, УПИ XIX-683, УПИ IX-685 и УПИ XVII-687 плана на гр. Аксаково, одобрен със Заповед № 358/20.12.2001 г., на Кмета на гр. Аксаково, съгласно скица № 973/1565/17.10.2014 г., презаверена на 08.12.2015 г., издадена от Община Аксаково, както и на ? ид. част от изградените в имота жилищна сграда, гараж и масивна стопанска сграда, съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка изх. № 5302003958/14.12.2015 г., издадено от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ФЕВРУАРИ 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ НАП НА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ /КАО/ вх.N:РД-16-0300-25 от 22.02.2016г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ФЕВРУАРИ 2016 г.

№ РД-16-9400-43(2)
19.02.2016 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Христо Димитров Хаджиев, че по жалба с наш вх. № РД-16-9400-43/18.01.2016 г. е издадена заповед № РД-16-7706-41/16.02.2016 г. на областния управител на област с административен център Варна.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Варна в 14-дневен срок от съобщаването й.
Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на
област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ФЕВРУАРИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-351/4/
18.02.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Султанка Асенова Стоянова, Стойчо Добрев Стойчев и всички заинтересовани лица, че на 29.12.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Елка Аспарухова Стоянова – заявление вх. № ОП-15-9400-351/29.12.2015 г., недвижим имот, находящ се в с. Невша, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ от 2060 кв. м., от който 1010 кв. м. са вкл. в УПИ IX-135 в кв. 61 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 530/14.02.1969 г., при граници: от две страни улица, УПИ VIII-135 и ПИ пл. № 134 и 1050 кв. м. са включени в УПИ VIII-135 в кв. 61 по плана на с. Невша, ведно с построените в това дворно място жилищна сграда и стопанска постройка, при граници: улица, УПИ IX-135, УПИ VII-131 и ПИ пл. № 134, съгласно скица № 216/25.09.2015 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ФЕВРУАРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-10/6/
18.02.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Цветолина Радкова Манолова и всички заинтересовани лица, че на 14.01.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Манол Йорданов Манолов – заявление вх. № ОП-16-9400-10/14.01.2016 г., за недвижим имот, находящ се в град Варна, област Варна, община Варна, ж.к. „Владислав Варненчик” бл. 223, вх. 3, ет. 3, представляващ: апартамент № 70 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4505.117.18.7, с площ 60 кв. м., състоящ се от две стаи, кухня – трапезария, баня, тоалет, коридор, находящ се в сграда № 18, разположена в ПИ 10135.4505.117 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-30/19.06.2007 г. на ИД на АК, съгласно схема № 15-326709/30.07.2015 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ФЕВРУАРИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-349/5/
18.02.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Герчо Великов Георгиев, Еленка Великова Райкова, Тодорка Василева Христова, Георги Христов и всички заинтересовани лица, че на 29.12.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Живка Димитрова Стоянова – заявление вх. № ОП-15-9400-349/29.12.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Боряна, община Дългопол, обл. Варна представляващ: дворно място с площ 1700 кв. м., съставляващо УПИ VII-96 в квартал 7, при граници: от две страни улица, УПИ IV-84 и УПИ V-97 по действащия план на с. Боряна, одобрен със Заповед № 2752/04.08.1948 г., съгласно скица № 262/30.11.2015 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ФЕВРУАРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-11/4/
18.02.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Димо Колев Пенев, Димитър Катев Георгиев и всички заинтересовани лица, че на 20.01.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Колев Пенев – заявление вх. № ОП-16-9400-11/20.01.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Царевци, община Аврен, област Варна, представляващ: дворно място с площ 3560 кв. м., вкл. в УПИ VI-89 в кв. 55 по планa на с. Царевци, одобрен с Заповед № 569/20.10.1929 г. за улична регулация и Заповед № 2879/26.10.1929 г. за двор. регулация, съгласно скица № 726/28.10.2015 г., издадена от Община Аврен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 15 ФЕВРУАРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-16/2/
03.02.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Неделчо Йорданов Палазов и всички заинтересовани лица, че на 25.01.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Жеко Янев Парушев и Николинка Янева Тодорова – заявление вх. № ОП-16-9400-16/25.01.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, представляващ: ПИ пл. № 166 с площ 720 кв. м., вкл. в УПИ VII- „за обществени нужди“ в кв. 48 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1711/05.11.1987 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на ОНС – Варна, при граници: улица и ПИ пл. № 167, съгласно скица № 722/1188/06.08.2014 г., презаверена на 22.10.2015 г., издадена от община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 15 ФЕВРУАРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-17/1/
03.02.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Румяна Трифонова Стоянова и всички заинтересовани лица, че на 27.01.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петър Костадинов Стоянов, Красимир Стоянов Костадинов и Маргарита Стоянова Янкова – заявление вх. № ОП-16-9400-17/27.01.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Ягнило, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ: дворно място, цялото с площ от 4730 кв. м., съставляващо част от ПИ пл. № 159 в кв. 48, от което 2100 кв. м. са вкл. в УПИ VI-159, 520 кв. м. са вкл. в УПИ VII-159 и 2110 кв. м. са вкл. в УПИ VIII-159 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 9/09.01.1929 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда на един етаж с площ от 30 кв. м., жилищна сграда на един етаж с площ от 40 кв. м, лятна кухня с площ от 30 кв. м., навес без оградни стени с площ от 30 кв. м., навес без оградни стени с площ от 40 кв. м., навес с оградни стени с площ от 25 кв. м. и гараж с площ от 12 кв. м., съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка № 5306001759/05.10.2015 г., издадено от Община Ветрино, при граници на ПИ пл. № 159: улица, ПИ пл. № 156 и ПИ пл. № 160, съгласно скица № 213/25.09.2015 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 15 ФЕВРУАРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-15/1/
03.02.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Добри Дойчев Михайлов и всички заинтересовани лица, че на 25.01.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Минка Атанасова Василева – заявление вх. № ОП-16-9400-15/25.01.2016 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Младост“, представляващ: ПИ с идентификатор 10135.3511.329 с площ 588 кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници: ПИ №№ 10135.3511.332, 10135.3511.1405, 10135.3511.328 и 10135.3511.342, съгласно скица № 15-390565/09.09.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 15 ФЕВРУАРИ 2016 г.

№ РД-16-9400-23(1)
15.02 2016 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
ДО
Г-ЖА МИЛЕНА ДОНКОВА ЗЛАТАНОВА
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ЗЛАТАНОВ
ГР. ВАРНА

Относно: Жалба с наш вх. № РД-16-9400-23/12.01.2016 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗЛАТАНОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ,
В отговор на постъпила в Областна администрация Варна Ваша жалба с наш вх. № РД-16-9400-23/12.01.2016 г., Ви уведомявам следното:
Със заповед № РД-16-7706-20/19.01.2016 г. на Областния управител на област с административен център Варна, жалбата Ви е оставена без разглеждане и е изпратена по компетентност на кмета на община Варна.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на
област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 04 ФЕВРУАРИ 2016 г.

ЗАПОВЕД - УИ-16-7704-5 от 04.02.2016г. определяне за наемател.

ЗАПОВЕД - 04 ФЕВРУАРИ 2016 г.

ЗАПОВЕД - УИ-16-7704-4 от 04.02.2016г. определяне за наемател.

ЗАПОВЕД - 04 ФЕВРУАРИ 2016 г.

ЗАПОВЕД - УИ-16-7704-3 от 04.02.2016г. определяне за наемател.

ЗАПОВЕД - 04 ФЕВРУАРИ 2016 г.

ЗАПОВЕД - УИ-16-7704-2 от 04.02.2016г. определяне за наемател.

ЗАПОВЕД - 04 ФЕВРУАРИ 2016 г.

ЗАПОВЕД - УИ-16-7704-1 от 04.02.2016г. определяне за наемател.

ЗАПОВЕД - 03 ФЕВРУАРИ 2016 г.

ЗАПОВЕД - РД-16-7706-37 от 03.02.2016г. за поправка на допуснати фактически грешки.

ЗАПОВЕД - 02 ФЕВРУАРИ 2016 г.

ЗАПОВЕД - РИ-16-8500-6 от 02.02.2016г. определяне за купувач.

ЗАПОВЕД - 02 ФЕВРУАРИ 2016 г.

ЗАПОВЕД - РИ-16-8500-5 от 02.02.2016г. определяне за купувач.

ЗАПОВЕД - 02 ФЕВРУАРИ 2016 г.

ЗАПОВЕД - РИ-16-8500-7 от 02.02.2016г. определяне за купувач.

ЗАПОВЕД - 02 ФЕВРУАРИ 2016 г.

ЗАПОВЕД - РИ-16-8500-4 от 02.02.2016г. определяне за купувач.

ЗАПОВЕД - 02 ФЕВРУАРИ 2016 г.

ЗАПОВЕД - РИ-16-8500-2 от 29.01.2016г. определяне за купувач.

ЗАПОВЕД - 02 ФЕВРУАРИ 2016 г.

ЗАПОВЕД - РИ-16-8500-3 от 29.01.2016г. определяне за купувач.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 01 ФЕВРУАРИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-327/2/
29.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Никола Яков Костов, наследниците на Коста Янков Мещенков и всички заинтересовани лица, че на 08.12.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Станко Яков Костов – заявление вх. № ОП-15-9400-327/08.12.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Момчилово, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ: дворно място, съставляващо част от ПИ пл. № 105 вкл. в УПИ XIV-105 с площ 1630 кв. м. в кв. 29 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 1824/17.12.1934 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ 60 кв. м., лятна кухня със застроена площ 45 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ 28 кв. м., съгласно скица № 213/25.09.2015 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 ЯНУАРИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-312/2/
27.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Неделчо Димитров Неделчев и всички заинтересовани лица, че на 25.11.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Станислав Стайчев Стаев и Румен Стайчев Стаев – заявление вх. № ОП-15-9400-312/25.11.2015 г., за недвижим имот, представляващ: НИ № 506.376 по ПНИ на местност „Панорама-I-II-III“, землище на с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна, код по ЕКАТТЕ 54145, одобрен със Заповед № РД-07-7706-205/08.08.2007 г. на областен управител на област Варна, с площ от 309 кв.м., при граници: НИ № № 506.9504, 506.269 и 506.270, съгласно скица № 771-1265/14.09.2015 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 ЯНУАРИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-346/3/
27.01.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Марийка Стоянова Касърова и всички заинтересовани лица, че на 23.12.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стоян Стоянов Стоянов – заявление вх. № ОП-15-9400-346/23.12.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Манастир, община Провадия, област Варна, представляващ: 900 кв. м. ид. части от дворно място цялото с площ от 950 кв. м., съставляващо УПИ XIV-354 в кв. 43 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1558/22.04.1969 г., изм. със Заповед № 868/02.07.2007 г., ведно с построените в това дворно място едноетажна жилищна сграда, 1/2 ид. част от двуетажна жилищна сграда, лятна кухня и стопански постройки, при граници на УПИ XIV-354: от две страни улица, УПИ XV-355 и УПИ XII-326, съгласно скица № 306/01.06.2015 г., презаверена на 23.12.2015 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 ЯНУАРИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-347/3/
27.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Стоян Стоянов Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 23.12.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марийка Стоянова Касърова – заявление вх. № ОП-15-9400-347/23.12.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Манастир, община Провадия, област Варна, представляващи: дворно място цялото с площ от 860 кв. м., съставляващо УПИ XV-355 в кв. 43 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1558/22.04.1969 г., изм. със Заповед № 868/02.07.2007 г., ведно с построените в това дворно място стопански постройки, при граници на УПИ XV-355: улица, УПИ XIV-354, УПИ II-324, УПИ III-324, УПИ IV-323 и УПИ XII-326, съгласно скица № 307/01.06.2015 г., презаверена на 23.12.2015 г., издадена от Община Провадия и 50 кв. м. ид. части от дворно място цялото с площ от 950 кв.м., съставляващо УПИ XIV-354 в кв. 43 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1558/22.04.1969 г., изм. със Заповед № 868/02.07.2007 г., ведно с 1/2 ид. част от построената в това дворно място двуетажна жилищна сграда, при граници на УПИ XIV-354: от две страни улица, УПИ XV-355 и УПИ XII-326, съгласно скица № 306/01.06.2015 г., презаверена на 23.12.2015 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 ЯНУАРИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-350/3/
27.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иванка Иванова Демирева, Катю Радев Василев, Румяна Стойчева Стойчева, Петранка Стойчева Ефтимова, Николинка Иванова Попандреева, Милан Андреев Попов, Дарина Андреева Попова, Любомир Йорданов Баев, Петранка Баева Ташева, Добра Баева Фичева, Румен Василев Баев, Даринка Василева Баева, Манол Киров Тунев, Добринка Кирова Тунева, Ганка Иванова Василева, Йовчо Василев Василев, Мария Василева Иванова, Добра Георгиева Димова, Женя Димитрова Тодорова, Янка Димитрова Йенссвеен, Красимир Тодоров Тодоров, Янчо Василев Димитров, Светлю Василев Димитров, Росица Петрова Чернева, Светла Петрова Иванова, Стоянка Янева Баева, Юлиян Баев Йорданов, Ивайло Баев Йорданов, Йордан Николов Йорданов, Димо Николов Йорданов, Добринка Желязкова Манолова, Руска Атанасова Иванова, Гинка Атанасова Димова, Костадин Стойчев Иванов, Петранка Стойчева Петрова, Василка Стоянова Иванова, Петранка Христова Михова, Светла Христова Ганчева, Тодорка Стоянова Йорданова, Стоянка Стоянова Маринова, Дора Костадинова Тодорова, Ангел Костадинов Тодоров, Станка Тодорова Попова, Николина Николова Пейчева, Станка Койчева Трифонова, Ганка Николова Иванова, Димитричка Николова Проданова, Галина Великова Тодорова, Костадин Димитров Тодоров, Иванка Горанова Димитрова, Костадин Йовчев Георгиев, Донка Йовчева Касабова, Константин Златинов Тодоров, Златин Иванов Димов, Мария Иванова Иванова, Стойна Стоянова Василева, Костадин Ангелов Костадинов, Петранка Ангелова Вълева, Тодор Георгиев Попов, Петя Василева Русева, Дария Александрова Славова, Васил Георгиев Василев, Иванка Георгиева Семова и всички заинтересовани лица, че на 29.12.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодор Георгиев Попов– заявление вх. № ОП-15-9400-350/29.12.2015 г., за недвижим имот, находящ се в в землището на с. Царевци, община Аврен, област Варна, представляващ имот № 011037 с площ 14000 кв. м., начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: пета (1669), трета (12331), местност “Коджа герен”, при граници: имот № 011066, имот № 001008, имот № 011034, имот № 011036 и имот № 011039 по картата на възстановената собственост на землището с. Царевци, съгласно скица № К03621/26.05.2015 г., издадена от ОбСЗ - Аврен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 ЯНУАРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-12/2/
27.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Еленка Георгиева Ненова, наследниците на Софийка Панчева Стоянова, Георги Петров Станоев, Недю Стоянов Недев, Петранка Стоянова Десева, Саша Стоянова Станкова и всички заинтересовани лица, че на 20.01.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юлия Георгиева Стаматова и Паскал Петков Стаматов – заявление вх. № ОП-16-9400-12/20.01.2016 г., недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Аспарухово“, с.о. „Прибой“, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.5549.1378 ? 1378 (ПНИ с.о. „Прибой“) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1253 кв. м., при граници: ПИ №№ 10135.5549.1386, 10135.5549.1379, 10135.5549.2184, 10135.5549.1377 и 10135.5549.9545, съгласно скица № 15-364550/25.08.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна, ведно с изградената в имота вилна сграда – еднофамилна с идентификатор 10135.5549.1378.1 със застроена площ 18 кв. м., съгласно скица на сграда № 15-364579/25.08.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 ЯНУАРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-6/2/
27.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Мехмед Алиосман Ахмед, Иман Алиосман Осман, Ахмед Алиосманов Ахмедов, Аптраил Халил Емин, Гюсюм Аптраил Зюлкарне, Ани Стоянова Веселинова, Халил Аптраил Халил и всички заинтересовани лица, че на 13.01.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Неджиб Ахмед Алиосман – заявление вх. № ОП-16-9400-6/13.01.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Лопушна, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ: дворно място, с площ от 660 кв. м., съставляващо УПИ IX-31 в кв. 12 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 2010/16.12.1987 г., ведно с построената в това дворно място жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 45 кв. м., съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5310000061/11.01.2016 г., издадено от Община Дългопол, при граници на УПИ IX-31: улица, УПИ XIII-55, УПИ VI-32, УПИ VII-31, УПИ VIII-30 и УПИ X-58, съгласно скица № 266/01.12.2015 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ЯНУАРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-4/2/
27.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Курти Маринов Куртев, Димитра Добрева Вълчева, Максим Стоянов Маринов, Добромир Стоянов Маринов, Марин Добрев Бояджиев, Ангел Добрев Бояджиев, Йорданка Колева Куртева, Марин Василев Маринов, Никола Василев Маринов, Иван Георгиев Кьосев, Светослав Иванов Кьосев, Иван Георгиев Кьосев, Михаил Георгиев Кьосев, Ивайло Георгиев Кьосев, Николинка Станчева Куртева, Ганка Кръстева Петкова, Янка Кръстева Танчева, Никола Железов Колев, Валери Василев Железов, Ганка Куртева Колева, Виолетка Куртева Демирова, Живко Куртев Железов, Янчо Петков Янчев, Милка Димитрова Куртева, Минка Куртева Михайлова, Калинка Куртева Стоянова, Йорданка Стойнева Бояджиева, Желязко Куртев Бояджиев, Пламен Куртев Бояджиев, Курти Лефтеров Вълчев, Добра Лефтерова Василева, Станка Лефтерова Куртева, Сийка Карова Вълчева, Стоянка Тодорова Цветкова, Йорданка Тодорова Николова, Стоянка Стоянова Куртева, Тошко Куртев Тодоров, Галя Куртева Стефанова, Катя Александрова Жекова, Петя Александрова Парашкевова, Жечка Йовчева Христова, Иванка Василева Кирилова, Курти Василев Куртев, Неделя Иванова Колева, Тихомир Добрев Добрев, Ирина Добрева Тертерян и всички заинтересовани лица, че на 12.01.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Венцислав Желязков Лефтеров – заявление вх. № ОП-16-9400-4/12.01.2016 г., за недвижим имот, находящ се в с. Красимир, община Дългопол, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 1600 кв. м., съставляващо УПИ IV-75 в кв. 21 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1820/17.12.1934 г., при граници: улица, УПИ I-76, УПИ V-73 и УПИ III-75, съгласно скица № 258/23.11.2015 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ЯНУАРИ 2016 г.

№ ОП-16-9400-9/1/
27.01.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Павлинка Иванова Махмурова, Върбинка Николова Пенева, Иванка Георгиева Николова, Пеньо Георгиев Ганев, Светлана Кръстева Стоянова и всички заинтересовани лица, че на 14.01.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ганка Пенева Стоянова и Тодор Пенев Пенев – заявление вх. № ОП-16-9400-9/14.01.2016 г., за недвижими имоти, находящи се в землището с. Комарево, общ. Провадия, обл. Варна, представляващи:
1. Имот № 002166, с площ 23975 кв. м., в местност „Герените”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 002167, № 002236, № 002235, № 002146, № 002283, № 002282, № 002165 и № 000170 по картата на възстановената собственост на землището с. Комарево, съгласно скица № К00515/27.05.2013 г., презаверена на 09.11.2015 г., издадена от ОбСЗ - Провадия;
2. Имот № 016054, с площ 14865 кв. м., в местност „Отвъд реката”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: четвърта; при граници: имот № 016106, № 016105, № 016046, № 016088, № 016087, № 016071, № 000181, № 016057 и № 016056 по КВС на землището с. Комарево, съгласно скица № К00516/27.05.2013 г., презаверена на 09.11.2015 г., издадена от ОбСЗ - Провадия;
3. Имот № 050028, с площ 5999 кв. м., в местност „Малка кория”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: четвърта; при граници: имот № 050081, № 050022, № 050027, № 000211 и № 050075 по КВС на землището с. Комарево, съгласно скица № К00518/27.05.2013 г., презаверена на 09.11.2015 г., издадена от ОбСЗ - Провадия;
4. Имот № 023064, с площ 13537 кв. м., в местност „Липака”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници: имот № 000218, № 023065, № 000103 и № 023063 по КВС на землището с. Комарево, съгласно скица № К00517/27.05.2013 г., презаверена на 09.11.2015 г., издадена от ОбСЗ - Провадия;
5. Имот № 053035, с площ 1157 кв. м., в местност „Долни лозя”, начин на трайно ползване: лозе; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 050045, № 053033, № 053034, № 053038, № 053036 и № 050044 по КВС на землището с. Комарево, съгласно скица № К00519/27.05.2013 г., презаверена на 09.11.2015 г., издадена от ОбСЗ – Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ЯНУАРИ 2016 г.

№ РД-16-9400-43(1)
22.01.2016 г.

ДО
Г-Н ХРИСТО ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ
ГР. ВАРНА
Относно: Жалба с наш вх. № РД-16-9400-43/18.01.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАДЖИЕВ,
В отговор на постъпила в Областна администрация Варна жалба с наш вх. № РД-16-9400-43/18.01.2016 г., Ви уведомявам следното:
Правомощията на областния управител са регламентирани в чл. 31 от Закона за администрацията и чл. 7 от Устройствения правилник на областните администрации.
В получената в Областна администрация Варна Ваша жалба липсва отправено точно формулирано искане, подкрепено с конкретни факти и обстоятелства, въз основа на които да бъдат предприети действия от компетентността на областния управител на област с административен център гр. Варна.
С оглед на горното, на основание чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) Ви уведомявам, че следва в 3-дневен срок от публикуване на настоящото писмо на интернет страницата на Областна администрация Варна да отстраните недостатъците като уточните:
- какво е искането Ви;
- обжалвате ли административен акт;
- кой е органът, издал акта;
- какви са възраженията за оспорване и тяхното основание.
При неизпълнение в срок на основание чл. 56, ал.2 АПК производството по жалба с наш вх. № РД-16-9400-43/18.01.2016 г. ще бъде прекратено.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на
област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 22 ЯНУАРИ 2016 г.

Заповед N:РД49-580 на основание чл.86, ал.5 и 6, от Закона за горите. / Заповед на Министър на земеделието и горите/

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ЯНУАРИ 2016 г.

№ РД-08-9400-1042(70)/
21.01.2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Цвятко Джерманов Стоименов – лично и като пълномощник на Снежина Георгиева Василева, Георги Дианов Василев и Васил Дианов Василев, че във връзка с депозираните в деловодството на Областна администрация негова жалба с вх. № РД-08-9400-1042(67)/23.10.2015г. и заявление с вх. № РД-08-9400-1042(66)/12.10.2015г. от Красимира Петрова Павлова е уведомен с писмо наш изх. № РД-08-9400-1042(68)/30.10.2015г. (върнато като непотърсено, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 024DB5 P), което може да получи в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.

СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 20 ЯНУАРИ 2016 г.

№ ДУ-15-9400-117 (2)
19.01 2016г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Ради Василев Радев във връзка с постъпило в Областна администрация Варна негово искане с вх.№ДУ-15-9400-117/27.11.2015г., е уведомен с писмо с изх. № искане с вх.№ДУ-15-9400-117(1)/15.12.2015г. със следното съдържание:
„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,
Във връзка с постъпило в Областна администрация Варна Ваше искане вх.№ДУ-15-9400-117/27.11.2015г. за предоставяне заверено копие на Разрешение за строеж №684/02.11.1990г. и Договор №2252/29.11.1969г. на ОНС Аксаково, за недвижим имот находящ се с.Игнатиево /сега гр.Игнатиево/, общ. Аксаково, обл. Варна, Ви уведомявам, че след извършената служебна проверка в архива на „Държавна собственост“ на Областна администрация Варна същите не са открити.“
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.

СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 ЯНУАРИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-328/3/
19.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Бисер Христов Атанасов, Ани Христова Атанасова, Димитра Димова Богданова / респ. наследниците/ и всички заинтересовани лица, че на 09.12.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Никола Богданов Колев – заявление вх. № ОП-15-9400-328/09.12.2015 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Иван Вазов“ № 16, гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, представляващ: 94 кв. м. ид. части от ПИ с идентификатор № 03719.502.499 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на ИД на АГКК, целият с площ от 630 кв. м., при граници: 03719.502.498, 03719.502.6109, 03719.502.1812, 03719.502.502, 03719.502.1959 и 03719.502.1958, съгласно скица № 15-494109/13.11.2015 г., издадена от СГКК- гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 ЯНУАРИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-326/3/
19.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Зюмбюл Мустафа Кадир, Денка Алекова Кирилова, Мелин Мустанова Кадирова, наследниците на Васил Желязков, Върби Ст. Христов и всички заинтересовани лица, че на 08.12.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Адем Мустафов Кадиров – заявление вх. № ОП-15-9400-326/08.12.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Белоградец, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващи:
1. Дворно място, цялото с площ 1530 кв. м., съставляващо УПИ XVII-673 в кв. 110 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 7279/20.06.1958 г., ведно с изградената в това дворно място сграда със застроена площ 30 кв. м., при граници на УПИ XVII-673: от две страни улица, УПИ XVI-672 и УПИ XVIII-674, съгласно скица № 210/23.09.2015 г., издадена от Община Ветрино;
2. Дворно място, цялото с площ 350 кв. м., съставляващо ПИ пл. № 676 в кв. 76 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 7279/20.06.1958 г., ведно с изградените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ 54 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ 18 кв. м., при граници на ПИ пл. № 676: улица, УПИ V-677, УПИ VI-676 и УПИ III-677, съгласно скица № 212/23.09.2015 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 ЯНУАРИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-339/3/
19.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Митьо Александров Митев /респ. неговите наследници/ и всички заинтересовани лица, че на 16.12.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ивелин Ивов Тодоров и Деяна Милкова Тодорова – заявление вх. № ОП-15-9400-340/16.12.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Константиново, община Варна, област Варна, представляващ: поземлен имот пл. № 109 по плана на с.о. „Панорама“, одобрен със Заповед № 273/24.06.1994 г. на Кмета на община Белослав, с площ от 596 кв. м., при граници: север – ПИ пл. № 104, запад – път, изток – ПИ пл. № 108, юг – ПИ пл. № 118, съгласно скица № 303/22.07.2015 г., издадена от Служба „ТСУ“, с. Константиново.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 ЯНУАРИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-340/3/
19.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иван Георгиев Иванов /респ. неговите наследници/ и всички заинтересовани лица, че на 16.12.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ивелин Ивов Тодоров и Деяна Милкова Тодорова – заявление вх. № ОП-15-9400-340/16.12.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Константиново, община Варна, област Варна, представляващ: поземлен имот пл. № 95 по плана на с.о. „Панорама“, одобрен със Заповед № 273/24.06.1994 г. на Кмета на община Белослав, с площ от 603 кв. м., при граници: север – път, запад – път, изток – ПИ пл. № 94, юг – ПИ пл. № 104, съгласно скица № 304/22.07.2015 г., издадена от Служба „ТСУ“, с. Константиново.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 ЯНУАРИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-319/3/
19.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Анфя Ахмед Мехмед и всички заинтересовани лица, че на 02.12.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Айля Мазлъм Мустафа – заявление вх. № ОП-15-9400-319/02.12.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Поляците, община Дългопол, област Варна, представляващи:
1. Дворно място с площ от 690 кв. м., съставляващо УПИ V-50 в кв. 10 по плана на селото, одобрен със заповед № 1449/07.09.1987 г., при граници: от две страни улица, УПИ VI-50 и УПИ IV-51, съгласно скица № 161/13.07.2015 г., издадена от Община Дългопол;
2. Дворно място с площ от 640 кв. м., съставляващо УПИ VI-50 в кв. 10 по плана на селото, одобрен със заповед № 1449/07.09.1987 г., при граници: от две страни улица, УПИ V-50 и УПИ VII-52, съгласно скица № 161/13.07.2015 г., издадена от Община Дългопол, ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 72 кв. м., стопанска сграда със застроена площ 45 кв. м. и лятна кухня със застроена площ 40 кв. м., съгласно молба – декларация, а съгласно удостоверение за данъчна оценка изх. № 5310001696/10.07.2015 г., издадено от Община Дългопол, жилище с площ 50 кв. м. и навес с оградни стени с площ 70 кв. м.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ЯНУАРИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-341/1/
07.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Вячеслав Иванович Агеенко и всички заинтересовани лица, че на 18.12.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Олга Ивановна Агеенко – заявление вх. № ОП-15-9400-341/18.12.2015 г., за недвижим имот, представляващ: ? ид. част от апартамент № 12 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.588.1.13 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се на ул. „Дебър“ № 6, ет. 5, район Одесос, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, състоящ се от: входно антре, две спални, дневна, кухня,баня, тоалет и два балкона със застроена площ 121,70 кв. м., ведно с изба № 12 с площ 3,53 кв. м., както и 5,0802 % ид. части от общите части на сградата, находящ се в сграда № 1, разположена в ПИ 10135.1506.588 по КК и КР на район Одесос, при граници на с.о.с. с идентификатор 10135.1506.588.1.13: на същия етаж – 10135.1506.588.1.15, 10135.1506.588.1.14, под обекта – 10135.1506.588.1.10, над обекта – 10135.1506.588.1.16, съгласно схема № 15-517193/27.11.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ЯНУАРИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-262/2/
07.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Васил Лефтеров Василев, наследниците на Васил Лефтеров Георгиев и всички заинтересовани лица, че на 14.10.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Красимир Тодоров Коларов – заявление вх. № ОП-15-9400-262/14.10.2015 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Аспарухово“, кв. Галата, с.о. „Боровец - юг“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5404.3908 с площ 494 кв. м. ? 3908 (по ПНИ на м. „Боровец - юг“ ) ? ч. 1655 (предходен КП) ? ч. 952 и ч. 9528 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: ПИ №№ 10135.5404.3909, 10135.5404.2177, 10135.5404.4663 и 10135.5404.4684, съгласно скица № 15-164108/22.04.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ЯНУАРИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-330/4/
07.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Атанас Великов Атанасов и всички заинтересовани лица, че на 10.12.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Венелин Тунчев Великов и Виолетка Атанасова Николова – заявление вх. № ОП-15-9400-330/10.12.2015 г., за недвижими имоти, находящи се с. Градинарово, община Провадия, област Варна, представляващи:
1. Дворно място с площ 1090 кв. м., съставляващо УПИ IV-195 в кв. 26 по плана на селото, одобрен със Заповед № 705/05.03.1960 г., при граници: от две страни улица, УПИ III-195 и УПИ V-195, съгласно скица № 566/02.10.2015 г., издадена от община Провадия;
2. Дворно място с площ 870 кв. м., съставляващо УПИ V-195 в кв. 26 по плана на селото, одобрен със Заповед № 705/05.03.1960 г., при граници: от две страни улица и УПИ IV-195, съгласно скица № 566/02.10.2015 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ЯНУАРИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-260/7/
07.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Злати Първанов Златев, Жеко Първанов Златев и всички заинтересовани лица, че на 13.10.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Димитров Вълев – заявление вх. № ОП-15-9400-260/13.10.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Блъсково, община Провадия, област Варна, представляващ: поземлен имот № 082014 с площ от 4025 кв. м., местност „Дермен чели”, начин на трайно ползване: др. селищна тер., вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: трета, ведно с построената в имота жилищна сграда, съгласно молбата – декларация, при граници на ПИ 082014: имот № 082016, № 082010 и № 000500 по картата на възстановената собственост на землището с. Блъсково, съгласно скица № Ф02348/21.05.2008 г., презаверена на 14.07.2015 г., издадена от ОбСЗ – Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 ЯНУАРИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-333/1/
05.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Гюнал Идаетов Мустафов, Галя Давидова Мутафова, Василя Хасан Саид, Юсуф Ереджебов Юсуфов /респ. техните наследници/ и всички заинтересовани лица, че на 11.12.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Айхан Гюнал Идает – заявление вх. № ОП-15-9400-333/11.12.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Славейково, община Провадия, област Варна, представляващи: дворно място с площ от 1630 кв. м., съставляващо УПИ VI-427 в кв. 71 по плана на с. Славейково, одобрен със заповед № 443/11.10.1995 г., при граници: от две страни улица, УПИ I-427 и УПИ V-428, съгласно скица № 390/02.07.2015 г., издадена от Община Провадия; дворно място с площ от 1540 кв. м., съставляващо УПИ I-427 в кв. 71 по плана на с. Славейково, одобрен със заповед № 443/11.10.1995 г., ведно с построените в имота жилищна сграда, магазин и стопанска постройка, при граници на УПИ I-427: от две страни улица, УПИ II-429 и УПИ VI-427, съгласно скица № 390/02.07.2015 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 ЯНУАРИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-332/1/
05.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Добринка Радева Василева, Гинка Радева Димитрова, Константин Радев Костов /респ. техните наследници/, наследниците на Ради Костов Минков и всички заинтересовани лица, че на 10.12.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Елка Младенова Маринова – заявление вх. № ОП-15-9400-332/10.12.2015 г., за недвижим имот, находящ се с. Градинарово, община Провадия, област Варна, представляващ: дворно място с площ 450 кв. м., съставляващо УПИ XI-327 в кв. 17 по плана на селото, одобрен със Заповед № 705/05.03.1960 г., ведно с построената в това дворно място къща, съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ XI-327: улица, УПИ X-за магазин, УПИ IX-324, УПИ XII-325 и УПИ XIX-326, съгласно скица № 623/06.11.2015 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 ЯНУАРИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-316/2/
05.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Пенка Василева Добромирова /респ. наследниците/ и всички заинтересовани лица, че на 26.11.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Добромир Василев Даскалов – заявление вх. № ОП-15-9400-316/26.11.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в землището на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващи:
1. Нива с площ от 2993 кв. м., местност „Тузлата“, съставляваща имот № 062016 в землището на с. Неофит Рилски, ЕКАТТЕ 51487, категория на земята – втора, при граници: имоти № 062018, № 062017, № 000095, № 062015 и № 062019, съгласно скица № К01054/07.07.2015 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино;
2. Нива с площ от 8005 кв. м., местност „Пътеките“, съставляващо имот № 029016 в землището на с. Неофит Рилски, ЕКАТТЕ 51487, категория на земята – четвърта, при граници: имоти № 029013, № 029040, № 000049 и № 029015, съгласно скица № К01053/03.07.2015 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино;
3. Нива с площ от 8207 кв. м., местност „Бозалъка“, съставляваща имот № 001039 в землището на с. Неофит Рилски, ЕКАТТЕ 51487, категория на земята – четвърта, при граници: имоти № 001053, № 001040, № 000027, № 001038, № 001037, № 001036 и № 001035, съгласно скица № К01052/03.07.2015 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 ЯНУАРИ 2016 г.

№ ОП-15-9400-302/3/
05.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомявар се Бисерка Ангелова Миланова, Султанка Калчева Кабакчиева /респ. техните наследници/ и всички заинтересовани лица, че на 17.11.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Росица Младенова Манолова – заявление вх. № ОП-15-9400-302/17.11.2015 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Подрумниче“ № 6, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: къща с площ от 24 кв. м. изградена в дворно място цялото с площ от 310 кв. м., съставляващо УПИ XII-1798 в кв. 174 по плана на град Провадия, одобрен със заповед № 3440/11.12.1979 г., при граници на УПИ XII-1798: улица, УПИ XI-1796, УПИ XIII-1799 и ПИ пл. № 1797, съгласно скица № 228/22.04.2015 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

СПИСЪК- 05 ЯНУАРИ 2016 г.

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗМИНАЛИ ГОДИНИ- 2015г. /2014г. / 2013г. / 2012г./2011г./ 2010г./ 2009г./ 2008г./