УВЕДОМЛЕНИЕ- 29 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-329/1/
23.12.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Стоян Стоянов Мирчев и всички заинтересовани лица, че на 09.12.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Коста Стоянов Костов и Йорданка Райкова Костова – заявление вх. № ОП-15-9400-329/09.12.2015 г., за недвижим имот находящ се в с. Горен Чифлик, община Долни Чифлик, област Варна, представляващ дворно място с площ от 1035 кв.м., съставляващо УПИ V-285 в кв. 53 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 2906/25.06.1970 г., ведно с построените в него жилищна сграда със застроена площ от 154 кв.м. и лятна кухня с площ 48 кв. м., съгласно молбата – декларация, а съгласно удостоверение за данъчна оценка изх. № 5309001979/23.11.2015 г., издадено от Община Долни чифлик с площ 38 кв. м., при граници на УПИ V-285: улица, УПИ VI-284 и УПИ IV-286, съгласно скица № 511/12.11.2015 г., издадена от община Долни Чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 29 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-325/2/
23.12.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Андрей Росенов Атанасов и всички заинтересовани лица, че на 08.12.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христо Николаев Христов и Станка Николаева Тодорова – заявление вх. № ОП-15-9400-325/08.12.2015 г., за недвижим имот, находящ се с. Черноок, община Провадия, област Варна, представляващ 1100 кв.м. идеални части от дворно място цялото с площ 2200 кв.м., съставляващо ПИ пл. № 193 в кв. 72 по плана на селото, одобрен със Заповед № 457/18.03.1930 г., при граници: ПИ пл. № 209, ПИ пл. № 197 и ПИ пл. № 192, съгласно скица № 588/15.10.2015 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 29 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-311/3/
23.12.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Георги Николов Василев, Калин Василев Николов и всички заинтересовани лица, че на 24.11.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кана Владимирова Панайотова – заявление вх. № ОП-15-9400-311/24.11.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Млада гвардия, община Ветрино, област Варна, представляващ дворно място с площ от 1400 кв.м., съставляващо УПИ II-282 в кв. 86 по плана на селото, одобрен със Заповед № 323/21.07.1928 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда с площ от 50 кв.м., лятна кухня с площ от 20 кв. м. и навес с оградни стени с площ от 48 кв. м., съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5306001505/14.08.2015 г., издадено от отдел „М.Д.Т.“, Община Ветрино, при граници на УПИ II-282: улица, УПИ I-281, УПИ III-282 и имот извън регулация, съгласно скица № 194/24.08.2015 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 29 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-309/3/
23.12.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иван Петров Славов, Никола Пенев Ганчев и всички заинтересовани лица, че на 23.11.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стойка Петрова Ганчева – заявление вх. № ОП-15-9400-309/23.11.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Аврен, община Аврен, област Варна, представляващ: дворно място с площ 2000 кв. м., съставляващо УПИ VI-172 в кв. 45 по планa на с. Аврен, одобрен с Заповед № 73/23.02.1989 г., ведно с построените в имота къща и стопанска постройка, при граници на УПИ VI-172: улица, УПИ V-173, УПИ IV-173, УПИIX-407 и УПИ VII-406, съгласно скица № 640/23.09.2015 г., издадена от Община Аврен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 29 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-299/3/
23.12.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Петър Ненчев Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 12.11.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христина Миткова Дамянова – заявление вх. № ОП-15-9400-299/12.11.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Невша, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ от 1280 кв. м., вкл. в УПИ XIV-571 в кв. 58 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 530/14.02.1969 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда и стопанска постройка, при граници на УПИ XIV-571: улица, УПИ XIII-572 и ПИ пл. № 582, съгласно скица № 43/27.02.2015 г., презаверена на 30.10.2015 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД- 21 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

Заповед № РД-15-7706-463 за откриване на тръжни процедури.

ЗАПОВЕД- 21 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

Заповед № РД-15-7706-462 за откриване на тръжни процедури.

УВЕДОМЛЕНИЕ- 17 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-317/2/
16.12.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Ферхане Юсеинова Ахмедова, Абибе Мехмед Хюсеин, Антон Маринов Касабов, Бехра Мехмед Рамадан, Велико Стоянов/респ. неговите наследници/ и всички заинтересовани лица, че на 27.11.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Нутфие Юсеин Муталиб – заявление вх. № ОП-15-9400-317/27.11.2015 г., за недвижим имот, находящ се с. Китен, община Провадия, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 1420 кв. м., съставляващо УПИ XI-171 в кв. 5 по плана на селото, ведно с построената в това дворно място жилищна сграда на един етаж, съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ XI-171: улица, УПИ IV-170, УПИ VI-154, УПИ V-172 и УПИ X-173, съгласно скица № 1202/21.11.2007 г., презаверена на 09.10.2015 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 17 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-293/6/
16.12.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Марияна Димитрова Ганчева и всички заинтересовани лица, че на 05.11.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Павлин Желязков Ганчев – заявление вх. № ОП-15-9400-293/05.11.2015 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Иван Вазов“ № 20, гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, представляващ: 68 кв. м. ид. части от ПИ с идентификатор № 03719.502.495 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на ИД на АГКК, целият с площ от 617 кв. м., при граници: 03719.502.492, 03719.502.494, 03719.502.6109, 03719.502.498, 03719.502.497 и 03719.502.496, съгласно скица № 15-436711/11.08.2015 г., издадена от СГКК- гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 17 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-318/1/
16.12.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Кирил Светославов Жечев и всички заинтересовани лица, че на 02.12.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Здравко Светославов Жечев – заявление вх. № ОП-15-9400-318/02.12.2015 г., за недвижим имот, находящ се в землището на гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: нива с площ 1125 кв. м., местност „Кюмбетите“, съставляваща имот № 033020 в землището на гр. Провадия, ЕКАТТЕ 58503, категория на земята – десета, ведно с построената в имота вила, съгласно молбата- декларация, при граници: имоти № 033023, № 033031, № 033021, № 000810, №033015 и № 033005, съгласно скица № К00547/23.09.2015 г., издадена от ОбСЗ – Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 17 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-321/1/
16.12.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Керан Алдинов Алдинов / респ. неговите наследници/ и всички заинтересовани лица, че на 04.12.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юсмен Кямил Али – заявление вх. № ОП-15-9400-321/04.12.2015 г., за недвижим имот находящ се в с. Дъбравино, община Аврен, област Варна, представляващ: дворно място с площ 600 кв. м., съставляващо УПИ VI-413 в кв. 64 по плана на селото, одобрен със Заповед № 7/04.01.1986 г. за улична и дворищна регулация, при граници на УПИ VI-413: от две страни улица, УПИ VII-414 и УПИ V-412, съгласно скица № 762/19.11.2015 г., издадена от община Аврен, ведно с изградените в имота жилищна сграда със застроена площ 95 кв. м., гараж с площ 25 кв. м. и лятна кухня с площ 35 кв. м., съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка изх. № ДО003866/23.11.2015 г., издадено от Община Аврен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 17 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-323/1/
16.12.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Асен Асенов Караасенов и всички заинтересовани лица, че на 07.12.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Филипина Стефанова Михайлова – заявление вх. № ОП-15-9400-323/07.12.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в в землището на с. Тръстиково, община Аврен, област Варна, представляващи:
1. Имот № 012034 с площ 7498 кв. м. с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, местност “Сърта”, при граници: имот № 000018, имот № 000023, имот № 000099, имот № 012033 и имот № 012019 по картата на възстановената собственост на землището с. Тръстиково, съгласно скица № К01363/17.11.2015 г., издадена от ОбСЗ - Аврен;
2. Имот № 027003 с площ 14999 кв. м. с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, местност “Под воденицата”, при граници: имот № 027037, имот № 000218, имот № 027002 и имот № 000238 по КВС на землището с. Тръстиково, съгласно скица № К01364/17.11.2015 г., издадена от ОбСЗ - Аврен;
3. Имот № 031044 с площ 8998 кв. м. с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, местност “Кушаука”, при граници: имот № 000313, имот № 031026, имот № 031045 и имот № 000400 по КВС на землището с. Тръстиково, съгласно скица № К01365/17.11.2015 г., издадена от ОбСЗ - Аврен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 17 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-305/3/
16.12.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Тодор Димов Тодоров и всички заинтересовани лица, че на 18.11.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Владимир Димов Тодоров – заявление вх. № ОП-15-9400-305/18.11.2015 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна, представляващ: УПИ VIII-1257 в кв. 112, по ЗРП на гр. Суворово, одобрен със Заповед № 412/03.08.1990 г., с площ от 580 кв. м., ведно с изградените в имота жилищна сграда със застроена площ от 120 кв. м. и второстепенна постройка със застроена площ от 8 кв. м., съгласно молбата-декларация и удостоверение за данъчна оценка № 5312001154/16.11.2015 г., издадено от Община Суворово, при граници на УПИ VIII-1257: от две страни улици, УПИ IX-1252 и УПИ VII-1256, съгласно скица № 460/12.11.2015 г., издадена от Община Суворово.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 17 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-310/1/
14.12.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Марийка Недева Добрева, Недко Добрев Роев, Диана Добрева Роева, Марийка Христова Добрева, Иванка Маринова Петрова, Жечка Роева Матеева, Илия Добрев Роев и всички заинтересовани лица, че на 23.11.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Галя Маринова Минкова – заявление вх. № ОП-15-9400-310/23.11.2015 г., за недвижими имоти, находящи се на ул. „Никола Вапцаров“ № 18, гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна, представляващи: поземлен имот с идентификатор № 24565.502.1411, с площ от 1361 кв. м., по Кадастралана карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-67/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, с номер по предходен план 653, кв. 39, с предназначение – урбанизирана територия и начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), при граници на ПИ № 24565.502.1411: ПИ с №№ 24565.502.1412, 24565.502.1410, 24565.502.1405, 24565.502.1404, 24565.502.1403, 24565.502.2155, 24565.502.1414 и 24565.502.1413, съгласно скица № 15-414977/25.09.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна, ведно с построените в имота: жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор № 24565.502.1411.1 със застроена площ 50 кв. м., съгласно скица на сграда № 15-414963/25.09.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна и селскостопанска сграда с идентификатор № 24565.502.1411.2 със застроена площ 42 кв. м., съгласно скица на сграда № 15-414971/25.09.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 15 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-324/2/
12.12.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Цветан Кръстев Цанов, Донка Ненчева Тодорова, Ружа Бонева Колева, Никола Иванов Денчев, Станка Митева Стефанова и всички заинтересовани лица, че на 07.12.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иванка Маринова Тодорова – заявление вх. № ОП-15-9400-324/07.12.2015 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Вилите“ № 32, представляващ: 4/9 ид. части от ПИ с идентификатор 10135.5506.410 с площ 311 кв. м., при граници: 10135.5506.381, 10135.5506.411, 10135.5506.414 и 10135.5506.845, ведно с изградения в имота гараж /селскостопанска сграда/ с идентификатор 10135.5506.410.2, със застроена площ от 4 кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно скица № 15-241399/11.06.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 15 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-296/3/
12.12.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Милена Николаева Илиева, Бисерка Николаева Илиева, наследниците на Бони Христов Бонев и всички заинтересовани лица, че на 10.11.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иванка Димитрова Бонева – заявление вх. № ОП-15-9400-296/10.11.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Овчага, община Провадия, област Варна, представляващ: дворно място с площ 2100 кв. м., съставляващо УПИ IX-140 в кв. 37 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3353/20.10.1930 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 90 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ от 25 кв. м., съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ IX-140: от две страни улица, УПИ X-141, УПИ VII-142 и УПИ V-136, съгласно скица № 523/07.09.2015 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 15 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-263/3/
12.12.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Андон Христов Георгиев, Марийка Христова Стоянова, Йорданка Христова Николова, Атанас Григоров Андонов, Христо Атанасов Григоров, Григор Атанасов Григоров, Донка Георгиева Тодорова, Марин Колев Маринов, Георги Николов Маринов, Мария Петрова Тодорова, Марин Стойков Маринов, Петър Стойков Маринов, Софка Дамянова Костова, Магдалена Дамянова Неделчева и всички заинтересовани лица, че на 14.10.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йордан Желязков Маринов – заявление вх. № ОП-15-9400-263/14.10.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Кривини, общ. Долни чифлик, обл. Варна, представляващ: УПИ I-16 в кв. 9 с площ от 895 кв. м., при граници на УПИ I-16: от две страни улица, УПИ II-15 и УПИ XII-16, съгласно скица № 426/10.09.2015 г., издадена от Община Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 12 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-194/4/
11.12.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Янка Добрева Радева, Марин Иванов Мирчев /респ. техните наследници/ и всички заинтересовани лица, че на 17.08.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Даниела Кирилова Стефанова – заявление вх. № ОП-15-9400-194/17.08.2015 г., за недвижим имот, находящ се с. Градинарово, община Провадия, област Варна, представляващ: дворно място с площ 1392 кв. м., съставляващо УПИ XII-359 в кв. 14 по плана на селото, одобрен със Заповед № 705/05.03.1960 г., ведно с построената в това дворно място жилищна сграда с площ от 60 кв. м., съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка № 5311001819/29.06.2015 г., издадено от Община Провадия, при граници на УПИ XII-359: улица, УПИ XIII-360, УПИ VI-335, УПИ XVIII-356, УПИ XVII-737 и УПИ XIX-358, съгласно скица № 363/25.06.2015 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 08 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-291/5/
07.12.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иванка Михайлова Йорданова, Пауна Михалева Жейнова, Недялка Славова Михалева и всички заинтересовани лица, че на 05.11.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Драган Михалев Михалев – заявление вх. № ОП-15-9400-291/05.11.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в гр. Девня, община Девня, област Варна, представляващи:
1. Поземлен имот с идентификатор 20482.501.1599, целият с площ от 761 кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-85/17.09.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ПИ 20482.501.1969, ПИ 20482.501.1970, ПИ 20482.501.1971, ПИ 20482.501.1607, 20482.501.1663 и ПИ 20482.501.1471, съгласно скица № 15-449200/16.10.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна, ведно с изградените в имота: жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор № 20482.501.1599.1, със застроена площ 57 кв. м., съгласно скица № 15-449207/16.10.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна; постройка на допълващо застрояване с идентификатор № 20482.501.1599.2, със застроена площ 25 кв. м., съгласно скица № 15-449212/16.10.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна и постройка на допълващо застрояване с идентификатор № 20482.501.1599.3, със застроена площ 25 кв. м., съгласно скица № 15-449215/16.10.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна;
2. Поземлен имот с идентификатор 20482.501.1663, целият с площ от 450 кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-85/17.09.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ПИ 20482.501.1599, ПИ 20482.501.1607, ПИ 20482.501.1738 и ПИ 20482.501.1471, съгласно скица № 15-266294/25.06.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна, ведно с изградените в имота: постройка на допълващо застрояване с идентификатор № 20482.501.1663.1, със застроена площ 94 кв. м., съгласно скица № 15-266318/25.06.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна; друг вид сграда за обитаване с идентификатор № 20482.501.1663.2, със застроена площ 26 кв. м., съгласно скица № 15-266315/25.06.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна и постройка на допълващо застрояване с идентификатор № 20482.501.1663.3, със застроена площ 39 кв. м., съгласно скица № 15-266312/25.06.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна;
3. Поземлен имот с идентификатор 20482.501.1738, целият с площ от 449 кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-85/17.09.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ПИ 20482.501.1663, ПИ 20482.501.1607, ПИ 20482.501.1606, 20482.501.1600 и ПИ 20482.501.1471, съгласно скица № 15-266288/25.06.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 08 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-251/6/
07.12.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Стефан Данаилов Атанасов, Хюсеин Мехмедов Атанасов /респ. наследниците им/, Николай Юриев Миланов, Радослав Юриев Миланов и всички заинтересовани лица, че на 07.10.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Росен Юриев Миланов – заявление вх. № ОП-15-9400-251/07.10.2015 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Желез Йорданов“ № 83, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: 240 кв. м. ид. части от дворно място цялото с площ от 400 кв. м., съставляващо УПИ V-437,438 в кв. 27 по плана на град Провадия, одобрен със заповед № 378/16.09.1992 г., ведно с построената в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 35 кв. м., съгласно молбата-декларация, при граници: улица, УПИ IV-420 и УПИ VI-439, съгласно скица № 164/20.03.2015 г., презаверена на 06.10.2015 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 03 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-297/2/
02.12.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Нико Ников Ников /респ. неговите наследници/ и всички заинтересовани лица, че на 11.11.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стойна Димитрова Никова, Марин Ников Ников и Снежанка Никова Колева – заявление вх. № ОП-15-9400-297/11.11.2015 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Шипка“ № 2, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: дворно място цялото с площ от 370 кв. м., съставляващо УПИ VI-671 в кв. 38 по плана на град Провадия, одобрен със заповед № 3440/11.12.1979 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 75 кв. м. с маза с площ 9 кв. м., второстепенна постройка с площ 16 кв. м., гараж с площ 35 кв. м. и гараж с площ 21 кв. м. съгласно молбата-декларация, при граници на УПИ VI-671: от две страни улица, УПИ V-670, УПИ VIII-673 и УПИ VII-672, съгласно скица № 213/16.04.2015 г., презаверена на 10.11.2015 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 03 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-249/8/
02.12.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Виолин Ангелов Ангелов, Али Салиев Алиев /респ. неговите наследници/ и всички заинтересовани лица, че на 06.10.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Биляна Венциславова Ангелова – заявление вх. № ОП-15-9400-249/06.10.2015 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Стефан Боранов“ № 23, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ от 270 кв. м., съставляващо УПИ X-1105 в кв. 51 по плана на град Провадия, одобрен със заповед № 3440/11.12.1979 г., ведно с построената в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 25 кв. м., съгласно молбата-декларация, при граници на УПИ X-1105: улица, УПИ IX-1104 и УПИ XI-1106, съгласно скица № 145/10.03.2015 г., презаверена на 06.10.2015 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 01 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-277/4/
30.11.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Андон Христов Георгиев, Марийка Христова Стоянова, Йорданка Христова Стоянова, Атанас Григоров Андонов, Христо Атанасов Григоров, Григор Атанасов Григоров, Донка Георгиева Тодорова, Марин Колев Маринов, Георги Николов Маринов, Мария Петрова Тодорова, Марин Стойков Маринов, Йордан Желязков Маринов, Софка Дамянова Костова, Магдалена Дамянова Неделчева и всички заинтересовани лица, че на 27.10.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петър Стойков Маринов – заявление вх. № ОП-15-9400-277/27.10.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Кривини, общ. Долни чифлик, обл. Варна, представляващи: УПИ XI-16 в кв. 9 с площ от 1050 кв. м., при граници на УПИ XI-16: от две страни улица, УПИ XII-16 и УПИ X-16, съгласно скица № 389/01.09.2015 г., издадена от Община Долни чифлик и УПИ XII-16 в кв. 9 с площ от 840 кв. м., при граници на УПИ XII-16: улица, УПИ I-16, УПИ X-16 и УПИ XI-16, съгласно скица № 389/01.09.2015 г., издадена от Община Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 30 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-242/6/
30.11.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Христо Стоянов Маджуров /респ. неговите наследници/ и всички заинтересовани лица, че на 02.10.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Свилен Еленчев Радулов – заявление вх. № ОП-15-9400-242/02.10.2015 г., за недвижим имот, находящ се с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 27125.35.159 с площ 685 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, адрес на поземления имот: местност «Пътека тала», номер по предходен план: 035159, при граници: ПИ 27125.35.47, ПИ 27125.35.48, ПИ 27125.35.39, ПИ 27125.35.158 и ПИ 27125.35.41 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/25.02.2015 г. на ИД на АГКК, съгласно скица № 15-414355/25.09.2015 г., издадена от СГКК – Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

СПИСЪК - 30 НОЕМВРИ 2015 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит за длъжността „финансов експерт“
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Варна,
съгласно заповед РД-15-7706-447/ 06.11.2015г. на областният управител на област Варна и председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК" ООД - гр.Варна

1.Светлана Славчева Тончева

Допуснатият кандидат трябва да се яви за провеждане на практически изпит – решаване на тест на 08.12.2015 г. от 10,00 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26. Време за решаването на теста - 60 минути.
Резултатът от проведения практически изпит ще бъде обявен в 13,45 часа на 08.12. 2015г. в заседателната зала. Информация ще бъде изнесена на таблото и в сайта на Областна администрация Варна. Кандидатът ще бъде допуснат до интервю ако е получил оценка не по- малко от 4.
Интервюто ще се проведе в 14 ч. на 08.12.2015г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.

Нормативните документи, на база, на които е изготвен теста:

2. Закон за счетоводството
3. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
4. Закон за публичните финанси
5. Закон за корпоративното подоходно облагане
6. Закон за местните данъци и такси
7. Закон за данъка върху доходите на физическите лица
8. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
9. Кодекс на труда
10. Кодекс за социално осигуряване
11. Закон за водите
12. Закон за държавната собственост
13. Закон за общинската собственост
14. Закон за задълженията и договорите
15. Закон за обществените поръчки

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЯН ПАСЕВ
областен управител на област Варна и
председател на Асоциацията по ВиК
на обособена територия, обслужвана от „ВиК" ООД - гр.Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 30 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-307/1/
27.11.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Златка Маринова Добрева, Тодорка Маринова Щерева, Атанаска Маринова Николова, Златка Янева Роева, Иванка Демирова Дишлиева, Добра Демирова Костадинова, Живко Иванов Желязков, Яна Желязкова Парушева, Светослав Димитров Славов, Тодор Коев Тодоров, Кера Петрова Костадинова, Красимира Стоянова Димова, Пламен Стоянов Костадинов, Драгни Киров Добрев, Тодор Киров Добрев, Радка Желязкова Стоева, Иван Стойчев Колев, Светльо Стойчев Иванов, Димитричка Иванова Стоянова, Мирка Радева Георгиева, Мирка Пенова Тодорова, Събка Пенева Петрова, Тодор Илиев Тодоров, Каро Вичев Великов, Илина Карова Великова, Георги Каров Великов, Стоян Станев Стоянов, Петра Станева Павлова, Маргарита Добрева Маркова, Дияна Добрева Баланова, Добри Иванов Добрев, Пенка Иванова Добрева-Ходжева, Станчо Вълков Боев, Наталия Ненчева Цветанова, Рушия Добрева Недева, Добри Койчев Добрев, Янко Колев Добрев, Желяза Коева Липчева, Иван Добрев Станев, Тодорка Димитрова Славова, Керанка Христова Липчева, Слави Тодоров Славов, Николай Тодоров Славов, Димитричка Станева Дечева, Величка Димитрова Станева, Димитричка Стефанова Златинова, Тодора Златкова Златинова, Коста Златков Златинов, Венцислав Красимиров Златинов, Женя Красимирова Златинова, Йорданка Стойкова Николова, Димитър Стойков Димитров, Панко Златев Панев, Марияна Панчева Станчева, Златина Панчева Златева, Красимир Димитров Йорданов, Ангел Димитров Йорданов и всички заинтересовани лица, че на 19.11.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Яни Янев Тодоров – заявление вх. № ОП-15-9400-307/19.11.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, представляващи:
1. Имот № 010018 с площ 4999 кв. м. с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, местност “Гюрлюджика”, при граници: имот № 011020, имот № 010019, имот № 010021 и имот № 010017 по картата на възстановената собственост на землището с. Здравец, съгласно скица № К03399/29.10.2015 г., издадена от ОбСЗ - Аврен;
2. Имот № 013002 с площ 3000 кв. м. с начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: седма, местност “Пясъците”, при граници: имот № 013050, имот № 013045, имот № 013009 и имот № 013001 по картата на възстановената собственост на землището с. Здравец, съгласно скица № К03400/29.10.2015 г., издадена от ОбСЗ - Аврен;
3. Имот № 020023 с площ 2999 кв. м. с начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, местност “Балжа кола”, при граници: имот № 020024, имот № 020018, имот № 019061, имот № 019068 и имот № 019082 по картата на възстановената собственост на землището с. Здравец, съгласно скица № К03401/29.10.2015 г., издадена от ОбСЗ - Аврен;
4. Имот № 035004 с площ 6000 кв. м. с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, местност “Кавака”, при граници: имот № 000250, имот № 035005, имот № 035007 и имот № 035003 по картата на възстановената собственост на землището с. Здравец, съгласно скица № К03402/29.10.2015 г., издадена от ОбСЗ - Аврен;
5. Имот № 045037 с площ 5000 кв. м. с начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, местност “Кютюклията”, при граници: имот № 045036, имот № 045031, имот № 045062, имот № 045038 и имот № 040063 по картата на възстановената собственост на землището с. Здравец, съгласно скица № К03403/29.10.2015 г., издадена от ОбСЗ - Аврен;
6. Имот № 063017 с площ 26000 кв. м. с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, местност “Водаджия”, при граници: имот № 061057, имот № 061083, имот № 063018, имот № 063023, имот № 063022 и имот № 063021 по картата на възстановената собственост на землището с. Здравец, съгласно скица № К03404/29.10.2015 г., издадена от ОбСЗ - Аврен;
7. Имот № 074041 с площ 8001 кв. м. с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, местност “Кюпрюллан”, при граници: имот № 074040, имот № 074060, имот № 074042, имот № 074065, имот № 074031 и имот № 074055 по картата на възстановената собственост на землището с. Здравец, съгласно скица № К03405/29.10.2015 г., издадена от ОбСЗ - Аврен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варн
а

УВЕДОМЛЕНИЕ- 26 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-290/2/
20.11.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Сунай Хюсеин Али, Асан Салимов, Юсеин Салимов Белберов, н-ци на Али Салимов и всички заинтересовани лица, че на 05.11.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гюнай Хюсеин Али – заявление вх. № ОП-15-9400-290/05.11.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Черноок, община Провадия, област Варна, представляващ: 1100 кв. м. ид. части от дворно място цялото с площ от 2030 кв. м., съставляващо УПИ VII-58 в кв. 41 по плана на селото, одобрен със заповед № 457/18.03.1930 г., ведно с построените в имота жилищна сграда и две стопански постройки, съгласно молбата-декларация, при граници на УПИ VII-58: от три страни улици, УПИ V-56 и УПИ VI-57, съгласно скица № 559/30.09.2015 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 26 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-289/2/
20.11.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Красимир Калчев Атанасов, Николинка Калчева Василева и всички заинтересовани лица, че на 04.11.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Станка Калчева Михалева – заявление вх. № ОП-15-9400-289/04.11.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Комарево, община Провадия, област Варна, представляващ дворно място с площ от 1380 кв. м., съставляващо УПИ I-28 в кв. 22 по плана на селото, одобрен със заповед № 1125/05.04.1936 г., ведно с построените в имота къща, лятна кухня и стопанска постройка, съгласно молбата-декларация, при граници на УПИ I-28: от две страни улици, УПИ II-30 и УПИ IV-27, съгласно скица № 522/04.09.2015 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 26 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-245/4/
19.11.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Юлия Маринова Стоянова, Ангел Маринов Ангелов, Снежана Иванова Ангелова, Юлиян Стефанов Маринов, Румен Стефанов Маринов, Свилен Стефанов Ангелов и всички заинтересовани лица, че на 05.10.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Емине Мустафова Редзевска – заявление вх. № ОП-15-9400-245/05.10.2015 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Теменуга“ № 16, гр. Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна, представляващ: ? ид. част от дворно място цялото с площ от 570 кв. м., съставляващо УПИ XX-191,196 в кв. 114 по плана на града, одобрен със Заповед № 769/30.05.1985 г., ведно с ? ид. част от построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ 74 кв. м. и лятна кухня, съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка № 5309001631/11.09.2015 г., издадено от Община Долни чифлик, при граници на УПИ XX-191,196: улица, УПИ I-192, УПИ II и УПИ XIX-190,196, съгласно скица № 390/01.09.2015 г., издадена от Община Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 20 НОЕМВРИ 2015 г.

№ РД-15-9400-1027(2)
20.11.2015 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
ДО
Г-ЖА СВЕТЛА НЕДЯЛКОВА
Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ” БЛ. 15, ВХ. 1, АП. 20
ГРАД ВАРНА
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам госпожа Недялкова, че в отговор на писмо с наш вх. №РД-15-9400-1027/15.09.2015 г. е изготвен отговор с наш изх. №РД-15-9400-1027(1)/29.09.2015г.
Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на администрацията, след представяне на документ за самоличност.
Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с
административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 18 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-287/2/
17.11.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се наследниците на Кальона Николова Стоева, Стойка Василева Станчева, Гинка Василева Липчева, Тинка Василева Стефанова, Петър Николов Василев, Тодора Василева Гюрова и всички заинтересовани лица, че на 02.11.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Николаевич Плагов – заявление вх. № ОП-15-9400-287/02.11.2015 г., за недвижим имот, находящ се с. Въглен, община Аксаково, област Варна, представляващ: 15 кв. м. ид. части от ПИ пл. № 339, включени в УПИ XIII-общ. в кв. 37 целия с площ 680 кв. м. по действащия план на с. Въглен, одобрен със Заповед № 258/25.02.1988 г., при граници: улица, УПИ XII-общ., УПИ VI-общ., УПИ II-общ. и УПИ I-общ., съгласно скица № 915/1444/16.10.2015 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 18 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-271/6/
17.11.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Диана Иванова Илиева, Костадин Димов, Арети Димова, Анка Николова Мавродиева, респ. техните наследници и всички заинтересовани лица, че на 22.10.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Красимир Маринов Куртев – заявление вх. № ОП-15-9400-271/22.10.2015 г., за недвижим имот, находящ се в район „Приморски“, м. „Траката”, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.2520.492 с площ 694 кв. м., ? 492 (по ПНИ на м. „Траката“ – с. о.) ? ч. 492 (предходен КП) ? ч. 3950 (стари граници съгл. Помощния КП към ПНИ) при граници: ПИ 10135.2520.491, ПИ 10135.2520.500, ПИ 10135.2520.6106, ПИ 10135.2520.6214, ПИ 10135.2520.493, 10135.2520.9537 и ПИ 10135.2520.490 по Kадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно скица № 15-217067/26.05.2015 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 18 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-275/4/
17.11.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Надежда Димитрова Пленимирова и всички заинтересовани лица, че на 26.10.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Константин Веселинов Илиев – заявление вх. № ОП-15-9400-275/26.10.2015 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващ: 122 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 10135.3523.2 с площ от 822 кв. м. ? 2 (по ПНИ на м. “Кочмар“ – с. о.) ? 1 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) ? 2 (предходен КП 98 г. на част от ж. к. „Възраждане“ – 5 и 6 ч.) по Кадастралната карта на район „Младост”, одобрена със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, изменени със Заповед КД-14-03-2643/17.10.2013 г. на Началник на СГКК-Варна, съгласно скица № 15-240411/10.06.2015 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 18 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-281/2/
17.11.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Ганка Колева Георгиева, Райна Георгиева Райчева и всички заинтересовани лица, че на 28.10.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Нейко Георгиев Райчев – заявление вх. № ОП-15-9400-281/28.10.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в землището на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващи:
1. Нива с площ от 6297 кв. м., местност „Кюркчийска чешма“, съставляваща имот № 008022 в землището на с. Неофит Рилски, ЕКАТТЕ 51487, категория на земята – пета, при граници: имоти № 008021, № 000195, № 008023, № 008047, № 008048 и № 008049, съгласно скица № К01047/03.07.2015 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино;
2. Лозе с площ от 763 кв. м., местност „Беглишки Хармани“, съставляващо имот № 031171 в землището на с. Неофит Рилски, ЕКАТТЕ 51487, категория на земята – втора, при граници: имоти № 031211, № 031172, № 031218 и № 031170, съгласно скица № К01048/03.07.2015 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино;
3. Нива с площ от 5990 кв. м., местност „Имурта чукуру“, съставляваща имот № 042030 в землището на с. Неофит Рилски, ЕКАТТЕ 51487, категория на земята – втора, при граници: имоти № 042031, № 042043, № 042044, № 042029 и № 000168, съгласно скица № К01049/03.07.2015 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 18 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-282/3/
17.11.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Демир Демиров Моллов, Пембе Мустафа Гюджен, Мустафа Фаик Юсуф и всички заинтересовани лица, че на 28.10.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тунчар Фаик Юсуф – заявление вх. № ОП-15-9400-282/28.10.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Рояк, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ: УПИ I-194 с площ от 730 кв. м. в кв. 18 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 276/19.03.1993 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда на два етажа със ЗП от 80 кв.м. и стопанска постройка /навес/ със ЗП от 30 кв. м., при граници на УПИ I-194: от две страни улица, УПИ II-195 и УПИ VI-193, съгласно скица № 302/17.06.2008 г., презаверена на 30.09.2015 г. издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 17 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-276/1/
16.11.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Панайот Г. Пенчев, наследниците на Никола Атанасов Кощиев и всички заинтересовани лица, че на 26.10.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Тодоров Григоров – заявление вх. № ОП-15-9400-276/26.10.2015 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Приморски“, с.о. „Ален мак“, представляващ поземлен имот с идентификатор № 10135.2515.126 ? 126 (по ПНИ на м. „Ален мак“ – с.о.) ? ч. 2531 и ч. 2692 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, с площ от 874 кв. м., при граници: ПИ 10135.2515.125, 10135.2515.9508, 10135.2515.124, 10135.2515.2024 и 10135.2515.127, съгласно скица № 15-350756/17.08.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна, ведно с изградените в имота вилна сграда – еднофамилна с идентификатор 10135.2515.126.1 със застроена площ 48 кв. м., съгласно скица № 15-350766/17.08.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна, вилна сграда – еднофамилна с идентификатор 10135.2515.126.2 със застроена площ 9 кв. м., съгласно скица № 15-350773/17.08.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна, селскостопанска сграда с идентификатор 10135.2515.126.3 със застроена площ 32 кв. м., съгласно скица № 15-350775/17.08.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна и селскостопанска сграда с идентификатор 10135.2515.126.4 със застроена площ 12 кв. м., съгласно скица № 15-350777/17.08.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 17 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-294/1/
16.11.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Христинка Янева Роева, Тихомир Стоянов Роев и всички заинтересовани лица, че на 06.11.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитър Стоянов Роев – заявление вх. № ОП-15-9400-294/06.11.2015 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Невен“ № 3, с. Близнаци общ. Аврен, обл. Варна, представляващ: поземлен имот с идентификатор 04426.503.101 с площ 1285 кв. м., ведно с построените в имота хангар, депо, гараж с идентификатор 04426.503.101.1 със застроена площ 39 кв. м., съгласно скица № 15-425149/01.10.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна, жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор 04426.503.101.2 със застроена площ 59 кв. м., съгласно скица № 15-425154/01.10.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна и селскостопанска града с идентификатор 04426.503.101.3 със застроена площ 32 кв. м., съгласно скица № 15-425159/01.10.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна, при граници на ПИ 04426.503.101: ПИ 04426.503.98, ПИ 04426.503.102, ПИ 04426.503.103, ПИ 04426.503.100, 04426.503.484 и ПИ 04426.503.99 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-18/06.03.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно скица № 15-425142/01.10.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 16 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-269/4/
13.11.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Йоргаки Стоянов Колев и всички заинтересовани лица, че на 21.10.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Демир Николов Йоргакиев – заявление вх. № ОП-15-9400-269/21.10.2015 г., за недвижим имот, находящ се в землището на с. Бърдарево, община Долни чифлик, област Варна, представляващ: имот № 040016 с площ 12500 кв. м., в местност „Честите долчини”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: девета(10860), четвърта(1640); вид собственост: частна; при граници: имот № 040014, № 040015, № 000067, № 040017 и № 000067 по картата на възстановената собственост на землището с. Бърдарево, съгласно скица № К00396/06.10.2015 г., издадена от ОбСЗ – гр. Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 16 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-259/5/
13.11.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Добрин Георгиев Илиев, Тодорка Георгиева Славова, Юлия Радославова Илиева, Илия Живков Георгиев, Стефка Иванова Димитрова и всички заинтересовани лица, че на 13.10.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атанас Георгиев Илиев – заявление вх. № ОП-15-9400-259/13.10.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Невша, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващи:
1. Дворно място цялото с площ от 1500 кв. м., съставляващо част от ПИ пл. № 43, от които 460 кв. м. са включени в УПИ V-42,43 и 740 кв. м. са вкл. в УПИ VI-43 в кв. 4 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 530/14.02.1969 г., при граници: улица, УПИ VII-43, ПИ пл. № 42 и УПИ IV-42, съгласно скица № 125/03.06.2015 г., издадена от Община Ветрино;
2. Дворно място цялото с площ от 830 кв. м., вкл. в УПИ I-87 в кв. 14 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 530/14.02.1969 г., при граници: от две страни улица, УПИ II-104 и УПИ XVIII-103, съгласно скица № 126/03.06.2015 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ОБЯВА КОНКУРС - 09 НОЕМВРИ 2015 г.

Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр.Варна, на съгласно чл.16, т.5, на основание чл.49, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл.90, ал.1 и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № РД-15-7706-447/06.11.2015г. на областният управител на област Варна и председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК" ООД - гр.Варна,
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността „финансов експерт“ в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр.Варна
1. Място, характер на работата и изисквания за длъжността:
1.1. Място на работа - Асоциация по водоснабдяване и канализация (АВиК) на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр.Варна, със седалище и адрес - Областна администрация на област Варна, ул."Преслав" №26.
1.2. Продължителност на работното време: 8 часа при 5 дневна работна седмица
1.3. Характер на работата - Организира финансово-счетоводната дейност на АВиК. Подпомага изпълнението на задълженията на АВиК, вменени й по закон или договорно, включително за изпълнението на решенията на Общото събрание на АВиК и разпорежданията на нейния председател.
1.4. Минимални изисквания за заемане :
1.4.1.Образование: висше счетоводно-икономическо образование или друго икономическо образование, като кандидата следва да отговоря и на изискванията за съставител на финансови отчети по чл.35, ал.1, т.1, б. „а" и б."б" и чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за счетоводството
1.4.2. Минимална образователна степен - бакалавър
1.4.3. Професионален опит:
- с висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
а) при магистърска степен - 2 г.;
б) при бакалавърска степен - 3 г.;
- с друго висше икономическо образование - 5 г. стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
1.4.4. Допълнителни умения и квалификация:
- компютърна грамотност - MS Office, специализиран софтуер и бази данни с финансово-счетоводна информация;
- добро познаване на нормативните документи в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетности вътрешния финансов одит, данъчното и осигурителното законодателство и Кодекса на труда, нормативни документи, свързани с дейността на Асоциация по водоснабдяване и канализация и в сферата на ВиК регулацията.
- ключови компетентности: инициативност, умения за работа в екип и самостоятелно, адаптивност, добри комуникативни умения, организационни умения, умения за вземане на решения.
2. Начин на провеждане на конкурса – практически изпит: решаване на казуси и интервю.
3. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
- заявление за участие в конкурса
- автобиография CV формат
- заверено копие на диплома за завършено висше образование
-заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
- заверено копие на документ, доказващ придобити знания по компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания.
4. Място и срок за подаване документи за участие: Документите се подават лично или чрез пълномощник, в Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр.Варна, чрез деловодството на Областна администрация Варна, ул."Преслав" 26, всеки работен ден - от 09:00 часа до 17:30 часа. Краен срок за подаване на документи: 20.11.2015г. Заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта за провеждане на конкурса, не се регистрират.
5. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул. ”Преслав” № 26 и на интернет страницата на ведомството.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна и председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД гр.Варна

(Заявление за участие)

УВЕДОМЛЕНИЕ- 06 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-253/3/
06.11.2015 г
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Атанас Христов Йорданов и всички заинтересовани лица, че на 07.10.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Донка Добринова Илиева – заявление вх. № ОП-15-9400-253/07.10.2015 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Приморски“, с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма - Дъбравата“, представляващ: 65 кв. м. ид. части от ПИ с идентификатор 10135.2516.518 ? 518 (ПНИ с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“) ? 518 (предходен КП) ? ч. 3639 и ч. 3636 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) ? ч. 6880 и ч. 6881 (КП 1956 г.) по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 576 кв. м., при граници на имота: ПИ №№ 10135.2516.517, 10135.2516.521, 10135.2516.519, 10135.2516.9575, 10135.2516.515 и 10135.2516.516, съгласно скица № 15-318866/09.09.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 06 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-246/4/
06.11.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Саня Юлиянова Данаилова и всички заинтересовани лица, че на 05.10.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фикрет Юмер Хюсеин – заявление вх. № ОП-15-9400-246/05.10.2015 г., за недвижим имот находящ се в с. Рояк, община Дългопол, област Варна, представляващ: дворно място, цялото с площ от 1850 кв. м., съставляващо УПИ II-219 в кв. 15 по плана на селото, одобрен със Заповед № 276/19.03.1993 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда на два етажа с площ 75 кв. м., гараж с площ 15 кв. м. и второстепенна постройка с площ 55 кв. м., съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка № 5310002077/09.09.2015 г., издадено от Община Дългопол, при граници на УПИ II-219: улица, УПИ IV-217, УПИ I-220 и край на регулацията, съгласно скица № 219/23.09.2015 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 06 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-215/8/
06.11.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Гюлтен Джелялова Еминова, Айгюне Себайдинова Салиева и всички заинтересовани лица, че на 09.09.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Рафаил Ангелов Асенов – заявление вх. № ОП-15-9400-215/09.09.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Снежина, община Провадия, област Варна, представляващи:
1. Дворно място с площ от 2100 кв. м., включено в УПИ III-201, в кв. 26 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1622/22.06.1927 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда, две стопански постройки и баня – тоалетна, съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ III-201: улица, УПИ I-200, УПИ II-200, УПИ IV-201, УПИ V-202 и УПИ VI-202, съгласно скица № 377/30.06.2015 г., издадена от община Провадия;
2. Дворно място с площ от 1000 кв.м., включено в УПИ IV-201, в кв. 26 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1622/22.06.1927 г., при граници: улица, УПИ II-200, УПИ III-201 и УПИ V-202, съгласно скица № 377/30.06.2015 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 06 НОЕМВРИ 2015 г.

№РД-15-9400-215(7)/
06.11.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Борис Георгиев Геров, че във връзка с образуваната в Областна администрация Варна преписка с № РД-15-9400-215 той самият и Явор Калчев, пълномощник на Асен Борисов Германов, Гергана Георгиева Герова – Иванова и Надежда Георгиева Герова са уведомени с писмо изх. № РД-15-9400-215(6)/29.09.2015г. със следното съдържание:
„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛЧЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРОВ,
Във връзка с образувана в Областна администрация Варна преписка с № РД-15-9400-215/19.02.2015г., отнасяща се до издаване заповед на основание чл. 6, ал. 4 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ) за оценка на претенциите и установяване на квотите в съсобствеността, съобразно Решение № РД-9100-581/23.10.2001г. на областния управител на област с административен център Варна, Ви уведомявам:
На основание чл. 5 от Наредба № 9 от 14.08.1998г. за условията и реда за заплащане на вещите лица от списъка по § 4 от ЗОСОИ, Ви предоставям възможност в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо да представите нотариално заверена клетвена декларация, в която са определени квотите на наследяване на всеки един от собствениците в съответствие с разпоредбите на Закона за наследството.
При неизпълнение на указания срок, квотите на наследяване на всеки един от собствениците в имота ще бъдат определени от независимия оценител, определен със заповед № РД-15-7708-1/02.09.2015г. на областния управител на област Варна.“
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 05 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-235/4/
04.11.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Мария Василева Илиева, Катя Маринова Куртева, н-ци на Георги Пеев Георгиев, Пейчо Георгиев Илиев, Нейко Ганев Демиров и всички заинтересовани лица, че на 20.10.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Веселина Георгиева Иванова – заявление вх. № ОП-15-9400-267/20.10.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Цонево, община Дългопол, област Варна, представляващи: дворно място с площ от 950 кв. м., съставляващо ПИ пл. № 14 в кв. 16, вкл. в УПИ VII-14 с площ от 750 кв. м. по плана на селото, одобрен със Заповед № 3486/11.09.1962 г. и № 1568/15.04.1962 г., при граници на имота: улица, УПИ VI-15, УПИ V-13 и УПИ VIII-12, ведно с построената в имота жилищна сграда, съгласно скица № 187/03.08.2015 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 03 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-267/3/
30.10.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Янка Георгиева Демирова, Димитър Георгиев Янчев и всички заинтересовани лица, че на 20.10.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Пенчев Георгиев – заявление вх. № ОП-15-9400-267/20.10.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Цонево, община Дългопол, област Варна, представляващи: дворно място с площ от 950 кв. м., съставляващо ПИ пл. № 14 в кв. 16, вкл. в УПИ VII-14 с площ от 750 кв. м. по плана на селото, одобрен със Заповед № 3486/11.09.1962 г. и № 1568/15.04.1962 г., при граници на имота: улица, УПИ VI-15, УПИ V-13 и УПИ VIII-12, ведно с построената в имота жилищна сграда, съгласно скица № 187/03.08.2015 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 03 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-241/6/
30.10.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Мартин Щерев Христов, Пламен Щерев Христов, Младен Щерев Христов и всички заинтересовани лица, че на 29.09.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Шидер Асенов Шидеров – заявление вх. № ОП-15-9400-241/29.09.2015 г., за недвижим имот, находящ се в землището на с. Блъсково, община Провадия, област Варна представляващ: нива с площ от 1410 кв. м., местност „Белик чаир“, категория на земята – трета, съставляваща имот № 086008, ЕКАТТЕ 04457, при граници: имот № 086015, имот № 000262 и имот № 086007, съгласно скица № К01223/23.02.2015 г., презаверена на 29.09.2015 г., издадена от ОбСЗ – Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 02 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-250/4/
30.10.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иляз Хасанов Илязов, Фатме Хасан Ахмед и всички заинтересовани лица, че на 06.10.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Севгин Илязов Хасанов – заявление вх. № ОП-15-9400-250/06.10.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Лопушна, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ дворно място, с площ от 890 кв. м., съставляващо УПИ VII-241 в кв. 26 по плана на сeлото, одобрен със заповед № 2010/16.12.1987 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда на два етажа със застроена площ от 68 кв. м. и таван с площ от 40 кв. м., жилищна сграда със застроена площ от 36 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ от 15 кв. м., съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5310002070/08.09.2015 г., издадено от Община Дългопол, при граници: улица, УПИ VIII-240, УПИ XXVI-224, УПИ II-244, ПИ пл. № 243 и УПИ VI-242, съгласно скица № 197/23.08.2015 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 02 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-247/3/
30.10.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Асан Мехмедов и всички заинтересовани лица, че на 05.10.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Танер Ибрям Ахмед – заявление вх. № ОП-15-9400-247/05.10.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Черноок, община Провадия, област Варна, представляващ: дворно място с площ 1750 кв. м., представляващо имот пл. № 65, от които 1400 кв. м. са включени в УПИ XIII-65 в кв. 16 по плана на селото, одобрен със Заповед № 457/18.03.1930 г., заедно с построените в това дворно място жилищна сграда на един етаж със застроена площ 121 кв. м. и навес със застроена площ 120 кв. м., съгласно молбата – декларация, при граници на имота: улица, ПИ XIV-63 и ПИ II-66 , съгласно скица № 482/12.08.2015 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 02 НОЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-178/6/
30.10.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Янка Станева Георгиева и всички заинтересовани лица, че на 30.07.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Славов Георгиев – заявление вх. № ОП-15-9400-178/30.07.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Приселци, община Аврен, област Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 58445.502.696 с площ 1601 кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АК, изменени със Заповед № 18-4378/07.04.2014 г. на Началник на СГКК – Варна, при граници на ПИ 58445.502.696: ПИ 58445.502.695, ПИ 58445.502.27, ПИ 58445.502.23, ПИ 58445.502.697, ПИ 58445.502.37, ПИ 58445.502.689, ПИ 58445.502.35, ПИ 58445.502.31 и ПИ 58445.502.25, съгласно скица № 15-262173/30.07.2014 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 27 ОКТОМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-257/2/
27.10.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Лина Янева Жундова, Илия Янев Жундов, Мария Янева Димова, Яни Илиев Живков, наследниците на Петра Панайотова Христова и всички заинтересовани лица, че на 09.10.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Коста Янев Жундов, чрез пълномощник адв. Светлана Василева Левкова – заявление вх. № ОП-15-9400-257/09.10.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с.о. „Боровец – юг“, представляващи: ПИ с идентификатор № 10135.5403.1218 ? 1218 (по ПНИ на м. „Боровец – юг“-с.о., КР 403, одобрен със Заповед № РД-1-7706/467 от 04.12.2002 г. и № РД-1-7706/68 от 11.03.2003 г. на областния управител на област с административен център гр. Варна) ? 1218 (предходен КП) ? ч. 62, ч. 1060, ч. 1062 и ч. 9534 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) с площ от 580 кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ПИ №№ 10135.5403.3412, 10135.5403.1211, 10135.5403.1210, 10135.5403.4105, 10135.5403.3410 и 10135.5403.9545, съгласно скица № 15-426735/02.10.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна, ведно с изградените в имота вилна сграда – еднофамилна с идентификатор 10135.5403.1218.1 със застроена площ 20 кв. м., съгласно скица на сграда № 15-426756/02.10.2015 г., издадена от СГКК – Варна и селскостопанска сграда с идентификатор 10135.5403.1218.2 със застроена площ 14 кв. м., съгласно скица на сграда № 15-426846/02.10.2015 г., издадена от СГКК – Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 27 ОКТОМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-240/4/
26.10.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Драгомир Киряков Иванов и всички заинтересовани лица, че на 28.09.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Киряков Иванов – заявление вх. № ОП-15-9400-240/28.09.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Черковна, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: имот № 064302 по КВС на с. Черковна, ЕКАТТЕ 80710, община Провадия, м. „Топал река“, с площ от 514 кв. м., НТП – лозе, категория на земята – трета, при граници: имоти № 064301, № 000233 и № 064303, съгласно скица № К00501/19.06.2015 г., издадена от ОбСЗ – Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 21 ОКТОМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-201/7/
23.09.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се „ФУЛ МУУН“ ЕООД и всички заинтересовани лица, че на 20.08.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Георгиев Николов – заявление вх. № ОП-15-9400-201/20.08.2015 г., за недвижими имоти находящи се в с. Тръстиково, община Аврен, област Варна, представляващи:
1. Дворно място с площ от 935 кв. м., съставляващо УПИ VII-138 в кв. 10 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3972/20.07.1971 г. за улична и дворищна регулация, при граници: улица, УПИ VI-139, УПИ VIII-138 и УПИ IX-138, съгласно скица № 542/12.08.2015 г., издадена от община Аврен;
2. Дворно място с площ от 895 кв. м., съставляващо УПИ VIII-138 в кв. 10 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3972/20.07.1971 г. за улична и дворищна регулация, при граници: от две страни улица, УПИ VII-138 и УПИ IX-138, съгласно скица № 543/12.08.2015 г., издадена от община Аврен;
3. Дворно място с площ от 855 кв. м., съставляващо УПИ IX-138 в кв. 10 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3972/20.07.1971 г. за улична и дворищна регулация, при граници: улица, УПИ X-138, УПИ XI-139, УПИ VII-138 и УПИ VIII-138, съгласно скица № 544/12.08.2015 г., издадена от община Аврен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 16 ОКТОМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-239/1/
15.10.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Стефан Стоянов Куманов /респ. неговите наследници/ и всички заинтересовани лица, че на 28.09.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Росен Иванов Иванов – заявление вх. № ОП-15-9400-239/28.09.2015 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Аспарухово“, с.о. „Прибой“, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.5549.1998 ? 1998 (ПНИ с.о. „Прибой“) ? ч. 1855 (предходен КП) ? ч. 1333 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 461 кв. м., при граници: ПИ №№ 10135.5549.1853, 10135.5549.2005, 10135.5549.1855, 10135.5549.1856 и 10135.5549.9550, съгласно скица № 15-394564/10.09.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 16 ОКТОМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-238/2/
15.10.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Стефан Стоянов Куманов /респ. неговите наследници/ и всички заинтересовани лица, че на 28.09.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Росен Иванов Иванов – заявление вх. № ОП-15-9400-238/28.09.2015 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Аспарухово“, с.о. „Прибой“, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.5549.2005 ? 2005 (ПНИ с.о. „Прибой“) ? ч. 1852 (предходен КП) ? ч. 1425, ч. 1427 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 472 кв. м., при граници: ПИ №№ 10135.5549.1998, 10135.5549.1853, 10135.5077.32, 10135.5549.1852 и 10135.5549.1855, съгласно скица № 15-394587/10.09.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 16 ОКТОМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-219/1/
15.10.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Марин Колев Янчев, Гана Маринова Георгиева, Стоянка Тодорова Янчева, Николай Янчев Колев, Светослав Янчев Колев и всички заинтересовани лица, че на 10.09.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Милка Янчева Кръстева, чрез пълномощник Янчо Петков Янчев – заявление вх. № ОП-15-9400-219/10.09.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Красимир, община Дългопол, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 1670 кв. м., съставляващо УПИ III-36 в кв. 6 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1820/17.12.1934 г., при граници: улица, УПИ II-36, УПИ IV-35, УПИ VI-36 и УПИ V-35, съгласно скица № 167/20.07.2015 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 16 ОКТОМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-218/8/
15.10.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Марин Колев Янчев, Гана Маринова Георгиева, Стоянка Тодорова Янчева, Николай Янчев Колев, Светослав Янчев Колев, Милка Янчева Кръстева и всички заинтересовани лица, че на 10.09.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янчо Петков Янчев – заявление вх. № ОП-15-9400-218/10.09.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Красимир, община Дългопол, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 2040 кв. м., съставляващо УПИ II-36 в кв. 6 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1820/17.12.1934 г., при граници: улица, УПИ I-37, УПИ IX-37, УПИ VI-36 и УПИ III-36, съгласно скица № 168/20.07.2015 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 16 ОКТОМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-138/10/
15.10.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Росица Стоянова Урумова, Димчо Стоянов Овчаров, Снежанка Стоянова Русева, Любен Василев Джананов, „Драм“ ООД, ЖСК „Мир“, „ДЗИ“ – гр. Провадия и всички заинтересовани лица, че на 11.06.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ахмед Иляз Мечкун – заявление вх. № ОП-15-9400-138/11.06.2015 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Провадия, община Провадия, област Варна, представляващ: 3/12 ид. части от дворно място с площ 1630 кв. м., съставляващо УПИ III в кв. 33 по плана на град Провадия, одобрен със заповед № 3440/11.12.1979 г., при граници: от две страни улица, УПИ VIII-883а, УПИ IX-жил. блок, УПИ VI-жил. блок, УПИ V629,630, съгласно скица № 154/13.03.2015 г., издадена от Обшина Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 14 ОКТОМВРИ 2015 г.

Изх.№РД-3-9901-91/20. От 14.10. 2015 г.
ДО
Г-Н СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ВОДОЛЕЙ-82“ЕООД
ВАРНА, УЛ.“ЦАРИБРОД“№5А
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” уведомява лицето Станислав Димитров, че относно образувана и разглеждана от комисията по чл.7а от УПОА преписка по на жалба вх.№РД-13-9901-91/05.12.2013г. и искане вх.№РД-13-9901-91(5)/11.08.2014г. му е отговорено.
Със съдържанието на отговора РД-13-9901-91(19)/03.08.2015г. може да се запознае в 14-дневен срок от поставяне на настоящото на официалната интернет страница на областна администрация Варна и на таблото за съобщения, в деловодството на областна администрация Варна срещу представяне на документ за самоличност.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 14 ОКТОМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-100/4/
12.10.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Шафия Мюмюнова Бекирова и всички заинтересовани лица, че на 28.04.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Дормуш Ахмедов Бекиров – заявление вх. № ОП-15-9400-100/28.04.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Тутраканци, община Провадия, област Варна, представляващ дворно място с площ от 1950 кв. м., съставляващо УПИ VII-126 в кв. 9 по плана на селото, одобрен със Заповед № 386/16.09.1992 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 65 кв. м., навес със застроена площ от 30 кв. м., навес със застроена площ от 20 кв. м., стопанска постройка със застроена площ от 20 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ от 60 кв. м., при граници на УПИ VII-126: улица, УПИ VIII-125, УПИ II-131, УПИ III-130, УПИ IV-129, УПИ V-128 и УПИ VI-127, съгласно скица № 539/03.10.2011 г., презаверена на 25.03.2015 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 14 ОКТОМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-227/4/
08.10.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Ваньо Петров Иванов, Милчо Петров Иванов, Пейка Иванова Полихронова, Пенка Иванова Трайкова и всички заинтересовани лица, че на 17.09.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Атанасов Димитров – заявление вх. № ОП-15-9400-227/17.09.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Радево, общ. Аксаково, обл. Варна, представляващ: УПИ I-31 с площ 2900 кв. м. в кв. 21, при граници: от три страни улица и УПИ II-31 по действащия план на с. Радево, одобрен със Заповед № 381/26.07.1930 г. за улична регулация и Заповед № 2486/05.07.1930 г. за дворищна регулация, съгласно скица № 200/378/21.03.2015 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 08 ОКТОМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-234/2/
06.10.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Кристина Петрова Миленкова, Костадинка Недялкова Георгиева, Десислава Петрова Ципова, Румен Димитров Петрушев, Киряк Петрушев Киряков, Петр Петрович Джупен, „ДНедко“ ЕООД и всички заинтересовани лица, че на 24.09.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стоянка Йорданова Петрушева – заявление вх. № ОП-15-9400-234/24.09.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, представляващ: 380 кв.м. от ПИ пл. № 341, вкл. в УПИ XXVII-470 в кв. 24 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1350/06.06.1961 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на ОНС – Варна, изменен със Заповед № 838/24.07.2008 г. на Кмета на община Аксаково, при граници: УПИ XXI-341, УПИ XXVI-342, УПИ V-344 и ПИ № 470, съгласно скица № 62/135/29.01.2015 г., презаверена на 29.07.2015 г., издадена от община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 08 ОКТОМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-232/3/
06.10.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Кенар Иванов и всички заинтересовани лица, че на 24.09.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Камен Димчев Димов и Калоян Ивайло Димов, чрез представител Ралица Кръстева Кръстева-Димова – заявление вх. № ОП-15-9400-232/24.09.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Караманите, община Вълчи дол, област Варна, представляващ дворно място с площ от 5130 кв.м., от които 2190 кв. м. са включени в УПИ I-80 в кв. 16, целият с площ от 2430 кв. м. и 2940 кв. м. представляващи УПИ IV-80, ведно с построената в УПИ IV-80 жилищна сграда със застроена площ 94 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ 45 кв. м., съгласно молбата – декларация, при граници на имота: от две страни улици и УПИ III-80 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1644/04.06.1931 г., съгласно скица № 354/31.08.2015 г., издадена от община Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 08 ОКТОМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-223/4/
07.10.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Елка Стайкова Иванова, Михаил Венков Иванов и всички заинтересовани лица, че на 15.09.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Капка Тодорова Иванова – заявление вх. № ОП-15-9400-223/15.09.2015 г., за недвижим имот, находящ се в град Варна, област Варна, община Варна, ул. „Люляк“, № 21, вх. Б, ет. 5, представляващ: апартамент № 11 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2553.394.1.29, с площ 84,92 кв. м., състоящ се от дневна-трапезария, кухня, баня-тоалет, спалня, килер, две тераси и входно антре, заедно с избено помещение с площ 6,07 кв. м., както и 4,0850 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се в сграда № 1, разположена в ПИ 10135.2553.394 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-03-25/03.01.2014 г. на Началник на СГКК – Варна, съгласно схема № 15-107477/17.03.2015 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 08 ОКТОМВРИ 2015 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
изх. № ДУ-15-7710-21(1)/07.10.2015г
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Красен Ганчев Кръстев, че във връзка с негово заявление за достъп до обществена информация вх. № ДУ-15-9400-88/10.09.2015г е издадено решение на областния управител на област Варна, изх. № ДУ-15-7710-21/12.09.15г, с което е разрешен достъп до документи по преписка № РД-15-9400-83/2015г.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Варна и в интернет страницата на ведомството.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 06 ОКТОМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-226/2/
29.09.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Атанас Георгиев Атанасов, Емил Георгиев Атанасов, Тодор Георгиев Атанасов, Красимира Георгиева Паунова и всички заинтересовани лица, че на 17.09.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йордан Тодоров Михов – заявление вх. № ОП-15-9400-226/17.09.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Аврен, община Аврен, област Варна, представляващ дворно място с площ 760 кв. м., съставляващо УПИ I-280 в кв. 43 по планa на с. Аврен, одобрен с Заповед № 73/23.02.1989 г., ведно с построената в имота жилищна сграда с площ 82 кв. м., съгласно удостоверение за данъчна оценка №ДО003107/01.09.2015 г., издадено от Община Аврен, при граници на УПИ I-280: от две страни улици, УПИ II-329 и УПИ XIX-238, съгласно скица № 561/20.08.2015 г., издадена от Община Аврен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 05 ОКТОМВРИ 2015 г.

№ДУ-15-9400-85 (2)
02.10.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Николай Василев Тодоров и Ирина Димитрова Тодорова във връзка с постъпило в Областна администрация Варна, тяхно заявление с вх.№ДУ-15-9400-85/01.09.2015г.,че са уведомени с писмо изх. №ДУ-15-9400-85(1)/08.09.2015г. със следното съдържание:
„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА,
Във връзка с постъпило в Областна администрация Варна Ваше искане вх.№ДУ-15-9400-85/01.09.2015г. за предоставяне заверено копие на акт за държавна собственост №1150/09.12.1988г., за имот №000283, находящ се в с.Климентово, общ. Аксаково, обл. Варна, местност „Кайряка“ , Ви уведомявам, че след извършената служебна проверка в архива на „Държавна собственост“ на Областна администрация Варна се установи, че такъв АДС не се съхранява.“
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 02 ОКТОМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-212/3/
01.10.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иван Цветанов Маринов и всички заинтересовани лица, че на 02.09.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янка Недялкова Янева – заявление вх. № ОП-15-9400-212/02.09.2015 г., за недвижими имоти, находящи се на ул. „Осми март“ № 34, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, представляващи: ПИ с идентификатор № 20482.501.1404 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-85/17.09.2008 г. на ИД на АГКК, целият с площ от 491 кв. м., при граници: 20482.501.1406, 20482.501.1403, 20482.501.1402, 20482.501.1401, 20482.501.1394 и 20482.501.1405, съгласно скица № 15-336092/06.08.2015 г., издадена от СГКК- гр. Варна, ведно с построените в имота: жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор № 20482.501.1404.1 със застроена площ от 82 кв. м., съгласно скица № 15-336095/06.08.2015 г., издадена от СГКК- гр. Варна, хангар, депо, гараж с идентификатор № 20482.501.1404.2 със застроена площ от 25 кв. м., съгласно скица № 15-336097/06.08.2015 г., издадена от СГКК- гр. Варна, постройка на допълващо застрояване с идентификатор № 20482.501.1404.3 със застроена площ от 12 кв. м., съгласно скица № 15-336104/06.08.2015 г., издадена от СГКК- гр. Варна, постройка на допълващо застрояване с идентификатор № 20482.501.1404.4 със застроена площ от 28 кв. м., съгласно скица № 15-336110/06.08.2015 г., издадена от СГКК- гр. Варна и постройка на допълващо застрояване с идентификатор № 20482.501.1404.5 със застроена площ от 12 кв. м., съгласно скица № 15-336112/06.08.2015 г., издадена от СГКК- гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 01 ОКТОМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-214/2/
29.09.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Ангелина Димитрова Николова и всички заинтересовани лица, че на 08.09.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Дафинка Димитрова Филкова – заявление вх. № ОП-15-9400-214/08.09.2015 г. за недвижим имот, находящ се в с. Болярци, община Аврен, област Варна, представляващ УПИ IX-84 в кв. 1, целият с площ 1410 кв. м. по плана на с. Болярци, одобрен със Заповед № 605/05.12.1931 г. за улична регулация и Заповед № 5190/25.12.1931 г. за дворищна регулация, при граници: от две страни улицa, УПИ I-73 и УПИ X-83, съгласно скица № 534/07.08.2015 г., издадена от Община Аврен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 01 ОКТОМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-193/1/
03.09.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Златко Ганчев Златев, Петър Ганчев Златев, Елица Ганчева Нинова, Жечка Янчева Жекова, Димка Матеева Цветкова, Златин Матеев Ганев, Радка Стоянова Стоянова, Йорданка Янакиева Димова, Светлин Стоянов Стоянов, Людмила Станчева Василева, Анка Георгиева Милушева, Методи Димитров Милушев, Дияна Димитрова Жечева, Тако Методиев Таков, Марийка Макавеева Желязкова, Николай Желязков Желязков, Мая Желязкова Николова, Снежана Петрова Борачева, Николинка Димитрова Попова, Петър Димитров Каражелев, Идеал Иванов Гочев, Анна Иванова Стамболова, Костадинка Такова Милкова, Иван Милков Милков, Надежда Милкова Димова, Апостол Иванов Милков, Калчо Атанасов Калчев, Светлана Иванова Байчева, Таня Иванова Параскевова, Гинка Стоянова Добрева, Йордан Тодоров Йорданов, Живка Христова Милкова, Веска Генчева Милкова, Милко Атанасов Милков, Найден Илиев Атанасов, Димитрина Илиева Стойкова, Надка Христова Събчева, Тодорка Христова Джамбазова, Райко Господинов Апостолов, Антал Владимиров Криван и всички заинтересовани лица, че на 14.08.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Злати Милков Златев – заявление вх. № ОП-15-9400-193/14.08.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Суворово, община Суворово, област Варна представляващи:
1. Нива с площ от 3317 кв. м., местност „Банска вада“, категория на земята – четвърта(2653), трета(664); съставляваща имот № 072020, ЕКАТТЕ 70175, при граници: имот № 072019, имот № 072018, имот № 000717 и имот № 072021, съгласно скица № К06506/15.07.2015 г., издадена от ОбСЗ – Суворово;
2. Нива с площ от 2083 кв. м., местност „Ирджа“, категория на земята – трета, съставляваща имот № 183029, ЕКАТТЕ 70175, при граници: имот № 183028, имот № 183001, имот № 000819 и имот № 183030, съгласно скица № К06508/15.07.2015 г., издадена от ОбСЗ – Суворово;
3. Нива с площ от 3822 кв. м., местност „Малък саласърт“, категория на земята – трета, съставляваща имот № 150013, ЕКАТТЕ 70175, при граници: имот № 150012, имот № 150014, имот № 000569 и имот № 000455, съгласно скица № К06507/15.07.2015 г., издадена от ОбСЗ – Суворово.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 30 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
изх. № РД-15-9400-764(8)/29.09.2015г
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Здравко Ивов Здравков чрез Елица Стефанова Гудева - Стойкова, че във връзка с искане вх. № РД-15-9400-764(3)/11.08.2015г е изпратено писмо изх. № РД-15-9400-764(4)/01.09.2015г на областния управител на област Варна, с което е разрешен достъп до документи от преписка № РД-15-9400-764/2015г.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Варна и в интернет страницата на ведомството.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 29 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-187/2/
31.08.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Вярка Димитрова Иванова, Николай Калоянчев Стоянов, Георги Калоянчев Стоянов, Стоян Атанасов Иванчев, Юлиян Атанасов Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 11.08.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тинка Петрова Чолакова – заявление вх. № ОП-15-9400-187/11.08.2015 г., за недвижими имоти, представляващи: имот № 015017 с площ 5010 кв. м. в местност „Даралък”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 015018, № 015048, № 015049, № 015016 и № 000002 по картата на възстановената собственост на землището с. Цонево, община Дългопол, област Варна, съгласно скица № Ф00028/04.09.2008 г., презаверена на 22.07.2015 г., издадена от ОбСЗ – гр. Провадия и имот № 002067 с площ 2606 кв. м. в местност „Ангелите”, начин на трайно ползване: лозе; категория на земята при неполивни условия: четвърта; при граници: имот № 002074, № 002068, № 002053, № 002065 и № 002073 по картата на възстановената собственост на землището с. Цонево, община Дългопол, област Варна, съгласно скица № Ф00029/04.09.2008 г., презаверена на 22.07.2015 г., издадена от ОбСЗ – гр. Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 29 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-182/4/
28.08.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Петя Георгиева Асенова, Радка Стефанова Пехливанова, Костадинка Стефанова Спасова, Тинка Ганчева Димитрова, Марийка Ганчева Ангелова, Марийка Иванова Васева, Събка Стефанова Георгиева, Йордан Стефанов Георгиев, Иван Златев Тодоров, Ивелина Неделчева Ненова, Лиляна Николова Иванова, Иванка Николова Вълкова, Тома Ганчев Иванов, Купен Иванов Георгиев, Стоянка Златева Кръстева и всички заинтересовани лица, че на 31.07.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тоня Маркова Ненова – заявление вх. № ОП-15-9400-182/31.07.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Комунари, община Дългопол, област Варна, представляващи: дворно място с площ от 2030 кв. м., съставляващо УПИ II-60 в кв. 35 по плана на селото, одобрен със Заповед № 195/27.04.1931 г., при граници: от три страни улици и УПИ I-60, съгласно скица № 179/27.07.2015 г., издадена от Община Дългопол, ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 60 кв. м., мазе с площ 24 кв. м. и навес с площ от 35 кв. м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5310001761/27.07.2015 г., издадено от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 23 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-166/10/
25.08.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Събина Асенова Няголова, Демир Асенов Мутафов, Орхан Исмаил Шефкет, Венцислав Илиянов Вичев, Нели Маринова Ангелова, Нежди Мустафа Шефкед, Гюкчан Исмаилова Шевкедова, Метин Хюсеин Мустафа, Мерсин Юсеин Шефкед, Бета Маринова Черкезова и всички заинтересовани лица, че на 09.07.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Рушан Хасанов Мустафов, чрез пълномощник Хюлия Ахмедова Мустафова – заявление вх. № ОП-15-9400-166/09.07.2015 г., за недвижим имот, находящ се с. Черноок, община Провадия, област Варна, представляващ: дворно място с площ 1200 кв. м., съставляващо УПИ VIII-87 в кв. 11 по плана на селото, одобрен със Заповед № 457/18.03.1930 г., заедно с построените в това дворно място жилище със застроена площ от 50 кв. м. и второстепенна постройка със застроена площ от 11 кв. м., съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка № 5311002432/06.07.2015 г., издадена от Община Провадия, при граници на УПИ VIII-87: от две страни улици, УПИ VII-32, УПИ VI-31 и УПИ V-88, съгласно скица № 296/22.05.2015 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 17 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

№РД-15-9400-892 (2)
16.0. 2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Иванка Василева Иванова във връзка с постъпило в Областна администрация Варна нейно заявление с вх.№РД-15-9400-892/28.07.2015г.,че е уведомена с писмо изх. №РД-15-9400-892(1)/20.08.2015г. със следното съдържание:
„УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,
По повод с постъпило Ваше заявление вх. №РД-15-9400-892/28.07.2015г., за издаване на удостоверение за наличие/липса на акт за държавна собственост за имот №074007, находящ се в с. Игнатиево, общ. Аксаково, местност „Джевизанлъ“, Ви уведомявам:
Съгласно чл.27, ал.2, т.5 от Административно процесуалния кодекс към постъпилото заявление не са предоставени документи удостоверяващи Вашия правен интерес относно имот №074007, находящ се в с. Игнатиево, общ. Аксаково, местност „Джевизанлъ“.
Предвид на изложеното, на основание разпоредбата на чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, следва в 3-дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо да отстраните нередовностите в искането. При неизпълнение в указания тридневен срок, Вашето заявление вх. №РД-15-9400-892/28.07.2015г. ще бъде оставено без разглеждане, а административното производство прекратено.“
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 17 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-140/1/
16.09.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Станислав Николов Стаменов и Стойка Душкова Кръстева и всички заинтересовани лица, че на 15.06.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Недялко Стефанов Иванов, Ивелина Стефанова Иванова, Димитричка Дойчева Кръстева, Марияна Веселинова Кръстева и Ивайло Веселинов Кръстев – заявление вх. № ОП-15-9400-140/15.06.2015 г., за недвижими имоти, находящи се на ул. „Тимок“ № 2, гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, представляващи: жилищна сграда със застроена площ 78 кв. м. и второстепенна постройка със застроена площ 18,80 кв. м., изградени в дворно място цялото с площ от 327,60 кв. м., съставляващо УПИ XVIII-43 в кв. 7 по плана на град Белослав, одобрен със заповед № 159/27.04.1990 г., при граници на УПИ XVIII-43: улица, УПИ XVII-42, УПИ II-45 и УПИ I-44, съгласно скица № 154/04.06.2015 г., издадена от Община Белослав.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 14 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-184/5/
11.09.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Атанас Христов Стоянов, Станка Христова Димова, Николай Христов Стоянов, Иван Христов Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 05.08.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Станю Христов Стоянов – заявление вх. № ОП-15-9400-184/05.08.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Любен Каравелово, община Аксаково, област Варна, представляващ: 365 кв. м. ид. части от дворно място цялото с площ 1245 кв. м., съставляващо УПИ XI-102 в кв. 15 по действащия план на селото, одобрен със Заповед № 220/08.05.1991 г. на Кмета на община Аксаково, ведно с изградените в имота жилищна сграда и навес, при граници на УПИ XI-102: от две страни улица, УПИ Х-103 и УПИ XII-107, съгласно скица № 459/758/05.06.2015 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 12 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-213/1/
11.09.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Пена Атанасова Николова и всички заинтересовани лица, че на 04.09.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гено Стоянов Генов – заявление вх. № ОП-15-9400-213/04.09.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ от 2530 кв. м., съставляващо ПИ пл. № 561 в кв. 63 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 3225/01.08.1969 г., от който в УПИ V-561 са включени 720 кв. м., в УПИ VI-561 са вкл. 770 кв. м. и в УПИ VII-561 са включени 780 кв. м., ведно с построените в имота жилищна сграда на два етажа със застроена площ 38 кв. м., лятна кухня със застроена площ 12 кв. м., гараж със застроена площ 15 кв. м. и навес със застроена площ 20 кв. м., съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка № 5306001501/13.08.2015 г., издадено от Община Ветрино, при граници на ПИ № 561: от две страни улица, УПИ IV-562, УПИ XI-562, УПИ X-562 и УПИ VIII-563, съгласно скица № 177/03.08.2015 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 11 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-190/2/
09.09.2015г
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Емине Хасан Назиф, Неврие Хасан Хюсеин и всички заинтересовани лица, че на 12.08.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мустафа Хасанов Ваак – заявление вх. № ОП-15-9400-190/12.08.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Лопушна, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ от 920 кв. м., съставляващо УПИ XXIX-118 в кв. 9 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 2010/16.12.1987 г., при граници: от две страни улица и УПИ XXVII-общ., съгласно скица № 173/21.07.2015 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 11 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-188/2/
09.09.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Йорданка Атанасова Атанасова, Амза Хасанов Амзов и всички заинтересовани лица, че на 12.08.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Рашид Асанов Салиев – заявление вх. № ОП-15-9400-188/12.08.2015 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Добри Чинтулов“ № 28, гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна, представляващ: жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор № 24565.502.1212.2 с площ от 61 кв. м., изградена в поземлен имот с идентификатор № 24565.502.1212 по Кадастралана карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-67/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, съгласно скица на сграда № 15-340173/10.08.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 10 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-203/1/
08.09.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Росен Йорданов Янев, Веселина Владимирова Минчева, Васил Александров Минчев и всички заинтересовани лица, че на 21.08.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Анна Василева Игнатович – заявление вх. № ОП-15-9400-203/21.08.2015 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Приморски“, ул. „11-та“ № 23, представляващ: 362 кв. м. ид. части от ПИ с идентификатор 10135.2564.1488, целият с площ 1417 кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-03-2539/03.10.2013 г. на Началник на СГКК – Варна, при граници: ПИ 10135.2564.224, 10135.2564.1265, 10135.2564.231, 10135.2564.261, 10135.2564.228, 10135.2564.227, 10135.2564.226, 10135.2564.225, и 10135.2564.223, съгласно скица № 15-358018/20.08.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 10 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-199/1/
08.09.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стоянка Лазарова Николова, Валентин Николаев Вълчев, Николай Николаев Вълчев и Лидия Николаева Николова и всички заинтересовани лица, че на 20.08.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Къймет Азис Юсеин – заявление вх. № ОП-15-9400-199/20.08.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Казашка река, община Аврен, област Варна, представляващи:
1. Дворно място с площ от 2330 кв. м., съставляващо УПИ II-5 в кв. 14 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1127/17.07.1935 г. за улична и дворищна регулация, ведно с иградената в имота полумасивна жилищна сграда със застроена площ 200 кв. м., съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ II-5: улица, УПИ XI-общ., УПИ VIII-5 и УПИ IV-6, съгласно скица № 497/15.07.2015 г., издадена от община Аврен;
2. Дворно място с площ от 1220 кв. м., съставляващо УПИ III-5 в кв. 14 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1127/17.07.1935 г. за улична и дворищна регулация, при граници: от две страни улица, УПИ II-5 и УПИ VIII-5, съгласно скица № 498/15.07.2015 г., издадена от община Аврен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 08 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-196/1/
04.09.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Станчо Семов Русев и всички заинтересовани лица, че на 17.08.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодорка Стоянова Илиева и Никола Железов Николов – заявление вх. № ОП-15-9400-196/17.08.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в землището на община Провадия, област Варна представляващи:
1. Нива с площ от 30000 кв. м., местност „Дамналийски път“, категория на земята – четвърта (13709), трета (16291); съставляваща имот № 037028, ЕКАТТЕ 04457, при граници: имот № 037043, имот № 200126, имот № 200127, имот № 037029 и имот № 037042 по КВС на с. Блъсково, съгласно скица № К01309/15.06.2015 г., издадена от ОбСЗ – Провадия;
2. Нива с площ от 3000 кв. м., местност „Орта йолу“, категория на земята – трета, съставляваща имот № 012061, ЕКАТТЕ 66963, при граници: имот № 012072, имот № 012073, имот № 012060, имот № 012081 и имот № 012062 по КВС на с. Славейково, съгласно скица № К01349/15.06.2015 г., издадена от ОбСЗ – Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 08 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-195/1/
04.09.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Станчо Семов Русев и всички заинтересовани лица, че на 17.08.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Сава Великов Савов – заявление вх. № ОП-15-9400-195/17.08.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в землището на с. Блъсково, община Провадия, област Варна представляващи:
1. Нива с площ от 10068 кв. м., местност „Байрями“, категория на земята – пета, съставляваща имот № 014011, ЕКАТТЕ 04457, при граници: имот № 014012, имот № 014008, имот № 014009, имот № 014021 и имот № 000013, съгласно скица № К01308/15.06.2015 г., издадена от ОбСЗ – Провадия;
2. Нива с площ от 5931 кв. м., местност „Дюзлюка“, категория на земята – трета, съставляваща имот № 044064, ЕКАТТЕ 04457, при граници: имот № 044044, имот № 044043, имот № 044065, имот № 200098 и имот № 044063, съгласно скица № К01307/15.06.2015 г., издадена от ОбСЗ – Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 08 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-180/2/
04.09.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Йордан Димитров Иванов и всички заинтересовани лица, че на 31.07.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Койка Димитрова Христова – заявление вх. № ОП-15-9400-180/31.07.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Щипско, община Вълчи дол, област Варна, представляващ дворно място с площ от 2130 кв. м., съставляващо УПИ IV-206 в кв. 42 по плана на селото, одобрен със Заповед № 65/10.03.1993 г., ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 52 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ 36 кв. м., при граници на дворното място: улица, УПИ III-205, УПИ VI-205 и УПИ V-205, съгласно скица № 486/23.10.2014 г., издадена от Община Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 04 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-197/1/
03.09.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Станчо Семов Русев и всички заинтересовани лица, че на 17.08.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Румен Панайотов Стойков и Стойчо Панайотов Стойков – заявление вх. № ОП-15-9400-197/17.08.2015 г., за недвижим имот, находящ се в землището на с. Блъсково, община Провадия, област Варна представляващ: нива с площ от 16499 кв. м., местност „Аязменски ниви“, категория на земята – трета, съставляваща имот № 013016, ЕКАТТЕ 04457, при граници: имот № 013033, имот № 200001, имот № 013017 и имот № 013015, съгласно скица № К01306/15.06.2015 г., издадена от ОбСЗ – Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 02 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-176/3/
28.08.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иванка Стоянова Станчева, Васил Янков Сандев, Атанас Янчев Липчев и всички заинтересовани лица, че на 23.07.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Янчев Янчев – заявление вх. № ОП-15-9400-176/23.07.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Слънчево, община Аксаково, област Варна, представляващ дворно място с площ 670 кв. м., съставляващо УПИ XVIII-227 в кв. 41 по действащия план на селото, одобрен със Заповед № 916/28.05.1987 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на ОНС – Варна, при граници: улица, УПИ ХIX-227, УПИ VIII-466 и УПИ XVII-227, съгласно скица № 369/611/05.05.2015 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 02 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-165/7/
25.08.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Надежда Владимирова Костадинова, Румяна Иванова Костадинова, Милчо Славчев Янев, Славчо Милчев Славчев, Йордан Милчев Славчев, Димитричка Генадиева Димитрова и всички заинтересовани лица, че на 17.07.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Галин Иванов Генадиев – заявление вх. № ОП-15-9400-165/17.07.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Цонево, община Дългопол, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 710 кв. м., включено в УПИ XIV-25 в кв. 17 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3486/11.09.1962 г., при граници: улица, УПИ VII-24, УПИ XII-26 и УПИ XIII-25, съгласно скица № 120/10.06.2015 г., издадена от Община Дългопол, ведно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ 60 кв. м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5310001487/27.05.2015 г., издадено от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 27 АВГУСТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-170/4/
25.08.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Исмаил Азис Исмаил, Кямил Азис Исмаил и всички заинтересовани лица, че на 16.07.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Емине Кямилова Юмерова, чрез пълномощник адв. Злати Станев Златев – заявление вх. № ОП-15-9400-170/16.07.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Лопушна, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ: ПИ пл. № 363 в кв. 15, включен в УПИ I-363 с площ от 350 кв. м., при граници: улица, УПИ XII-362, УПИ XI-362 и УПИ II-363; в УПИ II-363 с площ от 400 кв. м., при граници: улица, УПИ I-363, УПИ XI-362, УПИ X-362 и УПИ III-363; в УПИ III-363 с площ 450 кв. м., при граници: улица, УПИ II-363, УПИ X-362, УПИ IX-362 и УПИ IV-363; в УПИ IV-363 с площ 450 кв. м., при граници: улица, УПИ III-363, УПИ VIII-362, УПИ IX-362 и УПИ V-363; в УПИ V-363 с площ 480 кв. м., при граници: улица, УПИ IV-363, УПИ VIII-362, УПИ VII-362 и в УПИ VI-363; УПИ VI-363 с площ 470 кв. м., при граници: от две страни улица, УПИ V-363 и УПИ VII-362 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 2010/16.12.1987 г., съгласно скица № 138/18.06.2015 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 27 АВГУСТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-151/4/
25.08.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Мария Петкова Иванова и всички заинтересовани лица, че на 29.06.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Румен Йорданов Стефанов – заявление вх. № ОП-15-9400-151/29.06.2015 г., за недвижими имоти, находящи се на ул. „Маршал Феодор Толбухин“ № 35, гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна, представляващи: поземлен имот с идентификатор № 24565.502.509, с площ от 812 кв. м., по Кадастралана карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-67/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, с номер по предходен план 415, кв. 69, парцел 12, с предназначение – урбанизирана територия и начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), при граници на ПИ № 24565.502.509: ПИ с №№ 24565.502.510, 24565.502.508, 24565.502.2083, 24565.502.506, 24565.502.505, 24565.502.502, 24565.502.503 и 24565.502.504, съгласно скица № 15-204597/19.05.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна, ведно с построените в имота: жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор № 24565.502.509.1 с площ от 100 кв. м., съгласно скица на сграда № 15-204608/15.05.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна; хангар, депо, гараж с идентификатор № 24565.502.509.2 с площ от 14 кв. м., съгласно скица на сграда № 15-204611/19.05.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 21 АВГУСТ 2015 г.

ЗАПОВЕД N:РИ-15-8500-3 от 21.08.2015г. -/ за определяне на купувач/

УВЕДОМЛЕНИЕ- 17 АВГУСТ 2015 г.

№РД-15-9400-748(2)/
17.08.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Георги Радославов Киров, че във връзка с образуваната в Областна администрация Варна преписка с № РД-15-9400-748 е уведомен с писмо изх. № РД-15-9400-748(1)/14.07.2015г. със следното съдържание:
„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИРОВ,
Във връзка с постъпила в Областна администрация Варна Ваша жалба с наш вх. № РД-15-9400-748/22.06.2015г., отнасяща се до морски плаж „Кабакум - централен“, находящ се в община Варна, област Варна, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост № 1465/07.10.2014г. с идентификатор 10135.2572.204 по кадастралната карта, Ви уведомявам:
Съгласно договор за наем № РД-02-28-20/05.06.2015г., сключен между министъра на регионалното развитие и благоустройството и “Фулкон“ ООД, морски плаж „Кабакум - централен“ е предоставен за ползване на търговското дружество за срок от 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителните дейности. (Договорът е публикуван в интернет – страницата на министерството на регионалното развитие и благоустройството, раздел „Концесии“.)
Съобразно т. 5.2.3. от договора контрол по изпълнението на задълженията на наемателя се упражнява от министъра на регионалното развитие и благоустройството или чрез друго упълномощено лице.“
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 17 АВГУСТ 2015 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
изх. № ДУ-15-7710-16(1)/17.08.2015г
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Николай Христов Петров, че във връзка със заявление за достъп до обществена информация вх. № ДУ-15-9400-78/24.07.2015г е издадено решение № ДУ-15-7710-16/03.08.2015г на областния управител на област Варна, с което е разрешен достъп до исканата информация.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Варна и в интернет страницата на ведомството.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 11 АВГУСТ 2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ изх.N:ОП-15-9400-152/4/ от 07.08.2015г.

УВЕДОМЛЕНИЕ- 07 АВГУСТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-162/2/
14.07.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Елизабед Севдалинова Миткова, Айсел Салим Мехмед, Айтен Салим Ахмед и всички заинтересовани лица, че на 03.07.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Салим Хюсеин Карасалим – заявление вх. № ОП-15-9400-162/03.07.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Медовец, община Дългопол, област Варна, представляващ: 198 кв. м. ид. части от дворно място цялото с площ от 753 кв. м., съставляващо поземлен имот с идентификатор № 47620.501.306 по кадастралния план на с. Медовец, одобрен със Заповед № РД-17-12/04.08.2005 г. на ИД на АК, идентичен с УПИ VIII-170 в кв. 28 по регулационния план на с. Медовец, одобрен със Заповед № 1867/29.05.1962 г. на Председателя на ОНС, изменен със Заповед № 336/1305.2015 г. на Кмета на община Дългопол, при граници: улица, ПИ 47620.501.308, ПИ 47620.501.307, ПИ 47620.501.305 и ПИ 47620.501.619, съгласно скица № 132/15.06.2015 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 05 АВГУСТ 2015 г.

ЗАПОВЕД N:ДИ-15-8400-4 от 03.08.2015г. -/ за определяне на купувач/

УВЕДОМЛЕНИЕ- 05 АВГУСТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-159/3/
03.08.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Атанас Станев и всички заинтересовани лица, че на 03.07.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Черньо Маринов Пенев – заявление вх. № ОП-15-9400-159/03.07.2015 г., за недвижим имот, находящ се в в с. Метличина, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ: УПИ IV-46 в кв. 7 с площ от 1720 кв. м. по плана на с. Метличина одобрен със Заповед № 2704/23.08.1930 г., при граници: улица, УПИ III-46, УПИ V-46 и земеделска земя, съгласно скица №192/15.05.2015 г., издадена от Община Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 05 АВГУСТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-148/3/
03.08.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Снежана Стаматова Петрова, Велко Савов Савов и Димитра Велчева Жекова /респективно тяхните наследници/ и всички заинтересовани лица, че на 25.06.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Даниела Андреева Тодорова и Теодор Димитров Тодоров – заявление вх. № ОП-15-9400-148/25.06.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Неново, община Провадия, област Варна, представляващи:
1. Дворно място с площ 2730 кв. м., съставляващо УПИ X-67 в кв. 20 по плана на селото, одобрен със Заповед № 2774/14.10.1929 г., ведно с построените в имота жилищна сграда и стопански постройки, при граници: улица, УПИ XI-67, УПИ XII-202, УПИ VI-70 и УПИ IX-68, съгласно скица № 235/29.04.2015 г., издадена от Община Провадия;
2. Дворно място с площ 2560 кв. м., съставляващо УПИ XI-67 в кв. 20 по плана на селото, одобрен със Заповед № 2774/14.10.1929 г., при граници: улица, УПИ XIII-204, УПИ XV-62, УПИ XII-202 и УПИ X-67, съгласно скица № 235/29.04.2015 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 03 АВГУСТ 2015 г.

ЗАПОВЕД
№ ДИ-15-8400-3/03.08.2015г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА - ХАРАЛАМПИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към писмо с вх. № РИ-15-5300-1/20.07.2015г. от генералния директор на Държавно предприятие (ДП) „Национална компания Железопътна инфраструктура“ („НКЖИ“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в село Кипра, община Девня, област Варна, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36868.59.9, а именно: 1. Акт за частна държавна собственост № 8732/26.08.2014г.; 2. Скица № 15-367953-14.10.2014г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Варна, презаверена на 22.04.2015г.; 3. Препис от Протокол № 09-03/15 на заседание на Управителния съвет на ДП НК „ЖИ“, проведено на 31.03.2015г.; 4. Заповед № ПД-80/29.04.2015г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 5. Решение № РТ-17/29.04.2015г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 6. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в Кипра, община Девня, област Варна, представляващ ПИ 36868.59.9; 7. Обявление във вестници Новинар (бр. 115/20.05.2015г.) и Позвънете (бр. 097/20.05.2015г.); 8. Счетоводна справка за ДМА в частта за ПИ 36868.59.9 – инв. № 78005473 към 30.11.2014г.; 9. Оферта с вх. № ЖИ-23151/18.06.2015г. за участие в търг с тайно наддаване за закупуване на недвижим имот с приложени документи за участие в търг; 10. Протокол от 26.06.2015г. за проведен търг, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 11. Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5308000155/11.02.2015г., издадено от отдел „Местни данъци и такси” при община Девня, област Варна; 12. Справка за начина на изчисляване на дължимите плащания, съгласувана от служители на ДП „НКЖИ“,
УСТАНОВИХ:

С решение № РТ-17/29.04.2015г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в село Кипра, община Девня, област Варна, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36868.59.9 (номер по предходен план: 63) с площ 648 кв.м; с начин на трайно ползване: за ремонт и поддържане на транспортни средства; при граници: ПИ 36868.59.5, 36868.59.10 и 36868.59.7, актуван с акт за частна държавна собственост № 8732/26.08.2014г. Имотът е с предоставени права за управление на ДП „НКЖИ“.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 26.06.2015г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен в решение № РТ-17/29.04.2015г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Атанас Тодоров Павлов (Оферта с вх. № ЖИ-23151/18.06.2015г.). Протоколът е утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
С писмо изх. № ЖИ-27713/17.07.2015г. (регистрирано в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № РИ-15-5300-1/20.07.2015г.) генералният директор на ДП „НКЖИ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията по търга на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. ОПРЕДЕЛЯМ АТАНАС ТОДОРОВ ПАВЛОВ ЕГН ………………., лична карта № ………………, издадена на ……….., от МВР град …………, с адрес: град ……, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в село Кипра, община Девня, област Варна, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36868.59.9 (три, шест, осем, шест, осем, точка, пет, девет, точка, девет) (номер по предходен план: 63 (шест, три) с площ 648 кв.м (шестстотин четиридесет и осем квадратни метра); с начин на трайно ползване: за ремонт и поддържане на транспортни средства; при граници: ПИ 36868.59.5, 36868.59.10 и 36868.59.7, описан в акт за частна държавна собственост № 8732/26.08.2014г., вписан в за Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Девня във вх. регистър № 2787, том 9, № 9, дело № 1631/03.09.2014г. и скица № 15-367953-14.10.2014г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Варна, презаверена на 22.04.2015г.
2. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС АТАНАС ТОДОРОВ ПАВЛОВ следва да внесе в приход на ДП „НКЖИ“ по IBAN сметка BG 40TTBB94001526738635, SWIFT BIC TTBBBG22 при SG „Експресбанк“ сумата в размер на 950 лв. (деветстотин и петдесет хиляди лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 1750 лв. (хиляда седемстотин и петдесет лева), без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 800 лв. (осемстотин лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 800 лв. (осемстотин лева) е внесен в приход на ДП „НКЖИ“ по IBAN сметка BG 13TTBB94001526738636, SWIFT BIC TTBBBG22 при SG „Експресбанк“, с преводно нареждане от 17.06.2015г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5308000155/11.02.2015г., издадено от отдел „Местни данъци и такси” при община Девня, област Варна, стойността на имота е в размер на 1166,40 лв. (хиляда сто шестдесет и шест лева и четиридесет стотинки).
3. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 35 лв. (тридесет и пет лева) да се внесат в приход на ДП „НКЖИ“ по IBAN сметка BG 40TTBB94001526738635, SWIFT BIC TTBBBG22 при SG „Експресбанк“.
4. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС не се дължат. (Съгласно писмо с вх. № РИ-15-5300-1/20.07.2015г. от генералния директор на ДП „НКЖИ“ с приложена към него справка за начина на изчисляване на дължимите плащания, съгласувана от служители на ДП „НКЖИ“, режийните разноски са без ДДС, тъй като приемат режима на облагане на основната доставка, която е освободена доставка съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС).
5. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (3% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет – Девня за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девня, приета с Решение № 381/22.12.2009г., изменена и допълнена с Решения № 562/28.01.2011г., № 338/20.12.2013г. и № 441/25.07.2014г.) в размер на 52,50 лв. (петдесет и два лева и петдесет стотинки) да се внесат в приход на отдел „Местни данъци и такси” при община Девня, област Варна.
6. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС не се дължи.
Сумите по т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Девня.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участника в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Атанас Тодоров Павлов.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Атанас Тодоров Павлов (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 8732/26.08.2014г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, ДП „НКЖИ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА – ХАРАЛАМПИЕВА
Главен счетоводител
на Областна администрация Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 31 ЮЛИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-103/6/
07.07.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Стоян Любенов Желязков, Тодорка Любенова Кирова, Стилян Живков Стоянов, Веселин Живков Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 29.04.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Любка Живкова Ангелова, Екатерина Живкова Петрова, Комня Стойчева Георгиева и Вярка Ангелова Аврамова – заявление вх. № ОП-15-9400-103/29.04.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в район „Приморски“, ж.к. „Бриз“, м. „Свети Никола”, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващи: 452 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 10135.2526.914 ? 914 (по ПНИ на м. „Свети Никола“ стр. гр.) ? ч. 914 (предходен КП) ? ч. 468, ч. 472, ч. 473 (стари граници съгл. Помощния КП към ПНИ) ? 1636А и 1636Б (КП на м. Св. Никола -1977 г.) ? ч. 1788 (КП 1956 г.) ? 733 (КП 1936 г.), целият с площ 1212 кв. м., при граници: ПИ 10135.2526.2203, ПИ 10135.2526.1811, ПИ 10135.2526.908, ПИ 10135.2526.909, ПИ 10135.2526.910 и ПИ 10135.2526.913 по Kадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно скица № 15-1612/06.01.2015 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна; 30,01 кв. м. ид. части от вилна сграда-еднофамилна с идентификатор 10135.2526.914.1 със застроена площ 91 кв. м., изградена в ПИ 10135.2526.914, съгласно скица № 15-1630/06.01.2015 г., издадена от СГКК-Варна; 7,177 кв. м. ид. части от сграда с идентификатор 10135.2526.914.2 със застроена площ 22 кв. м., изградена в ПИ 10135.2526.914, съгласно скица № 15-1628/06.01.2015 г., издадена от СГКК-Варна; 2,66 кв. м. ид. части от селскостопанска сграда с идентификатор 10135.2526.914.3 със застроена площ 8 кв. м., изградена в ПИ 10135.2526.914, съгласно скица № 15-1625/06.01.2015 г., издадена от СГКК-Варна; 1,443 кв. м. ид. части от селскостопанска сграда с идентификатор 10135.2526.914.4 със застроена площ 4 кв. м., изградена в ПИ 10135.2526.914, съгласно скица № 15-1624/06.01.2015 г., издадена от СГКК-Варна; 2,75 кв. м. ид. части от селскостопанска сграда с идентификатор 10135.2526.914.5 със застроена площ 8 кв. м., изградена в ПИ 10135.2526.914, съгласно скица № 15-1620/06.01.2015 г., издадена от СГКК-Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 30 ЮЛИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-122/4/
30.06.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Емине Емин Хасан, Фатме Емин Халил, Зекерие Еминов Исмаилов и всички заинтересовани лица, че на 28.05.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Исмаил Емин Исмаил – заявление вх. № ОП-15-9400-122/28.05.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Медовец, община Дългопол, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 1440 кв. м., съставляващо поземлен имот с идентификатор № 47620.501.107 по кадастралния план на с. Медовец, частично идентичен с УПИ III-138 в кв. 12, с включени от имота 1110 кв. м., по регулационния план на с. Медовец, одобрен със Заповед № 1867/29.05.1962 г., ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 54 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ 26 кв. м., съгласно молбата - декларация, при граници на ПИ 47620.501.107: улица, ПИ 501.106, ПИ 501.105, ПИ 501.121 и ПИ 501.108 съгласно скица № 81/16.04.2015 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 24 ЮЛИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-88/15/
30.06.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Красимир Вълев Железов, Иванка Миланова Панайотова, Андрияна Миланова Атанасова, Тодорка Иванова Александрова, Стефка Ганчева Долапчиева, Татяна Иванова Долапчиева, Евгени Иванов Долапчиев и всички заинтересовани лица, че на 15.04.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодорка Станчева Костадинова и Мита Станчева Герчева – заявление вх. № ОП-15-9400-88/15.04.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Невша, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващи: дворно място с площ от 880 кв. м., съставляващо УПИ VII-175 в кв. 17 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 530/14.02.1969 г., ведно с изградените в това дворно място жилищна сграда с площ от 50 кв. м., навес с оградни стени с площ от 7 кв. м., навес с оградни стени с площ от 15 кв. м. и навес без оградни стени с площ от 10 кв. м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5306000574/27.03.2015 г., издадено от Община Ветрино, при граници на УПИ VII-175: от две страни улици, УПИ VIII-175 и УПИ VI-174, съгласно скица № 66/26.03.2015 г., издадена от Община Ветрино; дворно място с площ от 940 кв. м., вкл. в УПИ VIII-175 в кв. 17 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 530/14.02.1969 г., при граници: улица, УПИ VII-175 УПИ IX-178 и имот пл. № 176, съгласно скица № 66/26.03.2015 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 23 ЮЛИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-144/3/
07.07.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Неда Желева Димитрова, Ангелина Демирева Николова, Ирина Демирева Стоянова, Ройка Демирева Димитрова, Желю Демирев Желев, Гергина Демирева Янакиева и всички заинтересовани лица, че на 18.06.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Симеон Демирев Желев – заявление вх. № ОП-15-9400-144/18.06.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Бърдарево, общ. Долни чифлик, обл. Варна, представляващ: дворно място цялото с площ от 1470 кв. м., съставляващо УПИ XV-30 в кв. 1 по плана на с. Бърдарево, одобрен със Заповед № 5505/24.08.1964 г., ведно с изградената в имота жилищна сграда с площ 60 кв. м., съгласно молбата-декларация, при граници на УПИ XV-30: от две страни улица и УПИ XIV-30, съгласно скица № 212/20.05.2015 г., издадена от Община Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 17 ЮЛИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-107/4/
22.05.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Стоян Жеков Върбанов, Невянка Стоянова, Йорданова, Виолетка Стоянова Илиева, Недю Демирев Недев, Димитър Недев Демиров, Коста Недев Демиров, Стефан Костов Стефанов и всички заинтересовани лица, че на 05.05.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ангел Костов Димитров – заявление вх. № ОП-15-9400-107/05.05.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна, представляващи: дворно място с площ от 720 кв. м., съставляващо УПИ ХI-219 в кв. 18 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1574/29.03.1965 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ 80 кв. м. и второстепенна постройка със застроена площ 40 кв. м., при граници на УПИ ХI-219: от две страни улица, УПИ X-218 и УПИ ХII-219, съгласно скица № 320/06.06.2011 г., презаверена на 25.03.2015 г., издадена от Община Провадия; дворно място с площ от 870 кв. м., съставляващо УПИ ХII-219 в кв. 18 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1574/29.03.1965 г., при граници: улица, УПИ XI-219, УПИ X-218, УПИ II-214 и УПИ I-214, съгласно скица № 320/06.06.2011 г., презаверена на 25.03.2015 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 17 ЮЛИ 2015 г.

№ РД-15-9400-718(2)
17.07. 2015 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
Г-ЖА ТЕОДОРА ПЕТРОВА ЛЕОНИДОВА
Относно: Жалба с наш вх. № РД-15-9400-718/15.06.2015 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛЕОНИДОВА,
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомявам, че в отговор на постъпилата в Областна администрация Варна Ваша жалба с наш вх. № РД-15-9400-718/15.06.2015 г. Ви е изпратено писмо с наш изх. № РД-15-9400-718(1)/18.06.2015 г.
Със съдържанието на отговора можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на администрацията, след представяне на документ за самоличност.
Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на
област с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 15 ЮЛИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-98/8/
08.07.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Тодор Вълчев Тодоров, Иван Вълчев Тодоров, наследниците на Недялка Вълчева и всички заинтересовани лица, че на 27.04.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Добрин Атанасов Стоянов – заявление вх. № ОП-15-9400-98/27.04.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Метличина, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващи:
1. УПИ VI-161 в кв. 44, целият с площ от 1480 кв. м. по плана на с. Метличина, одобрен със Заповед № 2704/23.08.1930 г., ведно с построената в имота стопанска постройка със застроена площ от 30 кв. м., съгласно удостоверение за данчна оценка № 5307001041/22.04.2015 г., издадено от Община Вълчи дол, при граници на УПИ VI-161: от две страни улица, УПИ VII-161 и УПИ IX-161, съгласно скица № 140/02.04.2015 г., издадена от Община Вълчи дол;
2. УПИ IX-161 в кв. 44, целият с площ от 740 кв. м. по плана на с. Метличина, одобрен със Заповед № 2704/23.08.1930 г., ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 68 кв. м., лятна кухня със застроена площ от 10 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ от 18 кв. м., съгласно удостоверение за данчна оценка № 5307001040/22.04.2015 г., издадено от Община Вълчи дол, при граници на УПИ IX-161: улица, УПИ V-161, УПИ IV-161, УПИ VII-161 и УПИ VI-161, съгласно скица № 140/02.04.2015 г., издадена от Община Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 14 ЮЛИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-157/1/
14.07.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Елена Ганчева Георгиева, Ганчо Пенев, Лотар Волфганд Брицецински и всички заинтересовани лица, че на 01.07.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Добринка Георгиева Брцецинска – заявление вх. № ОП-15-9400-157/01.07.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Петров дол, община Провадия, област Варна, представляващи: ? ид. част от дворно място цялото с площ 1642 кв. м., съставляващо УПИ I-145 в кв. 65а, по плана на селото одобрен със Заповед № 1573/18.06.1927 г., ведно с ? ид. част от жилищна сграда със застроена площ 66 кв. м., ? ид. част от стопанска постройка със застроена площ 117 кв. м., ? ид. част от стопанска постройка със застроена площ 15 кв. м. и ? ид. част от стопанска постройка със застроена площ 50 кв. м., при граници на УПИ I-145: от две страни улица, УПИ II-140 и УПИ IV-139, съгласно скица № 319/04.06.2015 г., издадена от Обшина Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 14 ЮЛИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-126/2/
13.07.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Йордан Стоянов Недев и всички заинтересовани лица, че на 03.06.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петър Стоянов Недев – заявление вх. № ОП-15-9400-126/03.06.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Падина, общ. Девня, обл. Варна, представляващ: ПИ с идентификатор № 55110.101.291 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-59/16.04.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-03-3151/27.11.2012 г. на Началник на СГКК – Варна, целият с площ от 1022 кв. м., при граници: 55110.42.123, 55110.42.122, 55110.101.122, 55110.101.62 и 55110.101.123, съгласно скица № 15-121045/24.03.2015 г., издадена от СГКК- гр. Варна, ведно с построените в имота: жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор № 55110.101.291.1 със застроена площ от 59 кв.м., съгласно скица № 15-121057/24.03.2015 г., издадена от СГКК- гр. Варна, селскостопанска сграда с идентификатор № 55110.101.291.2 със застроена площ от 11 кв.м., съгласно скица № 15-121064/24.03.2015 г., издадена от СГКК- гр. Варна, селскостопанска сграда с идентификатор № 55110.101.291.3 със застроена площ от 70 кв.м., съгласно скица № 15-121070/24.03.2015 г., издадена от СГКК- гр. Варна и селскостопанска сграда с идентификатор № 55110.101.291.4 със застроена площ от 14 кв.м., съгласно скица № 15-121073/24.03.2015 г., издадена от СГКК- гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 10 ЮЛИ 2015 г.

№ РД-15-9400-541/9/
07.07.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Нофка Илиева Георгиева и всички заинтересовани лица, че на 05.05.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Васил Марков Георгиев – заявление вх. № РД-15-9400-541/05.05.2015 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Аспарухово“, кв. Галата, с.о. „Боровец - юг“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5403.3150 ? 3150 (по ПНИ м. „Боровец - юг“- с.о., КР 403, одобрен със Заповед № РД-1-7706/467 от 04.12.2002 г. и № РД-1-7706/68 от 11.03.2003 г. на областния управител на област с административен център гр. Варна) ? 883 и ч. 884 (предходен КП) ? ч. 192 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-03-3058/21.11.2011 г. на Началника на СГКК-Варна, целият с площ от 1401 кв. м., при граници на имота: ПИ №№ 10135.5403.4421, 10135.5403.4807, 10135.5403.47, 10135.5403.9587 и 10135.5403.46, съгласно скица № 2310/23.01.2014 г., презаверена на 16.01.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 08 ЮЛИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-97/7/
07.07.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се „Детелина“ АД и всички заинтересовани лица, че на 24.04.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Пенка Добрева Стефанова, Иван Славов Киров и Лидия Христова Кирова – заявление вх. № ОП-15-9400-97/24.04.2015 г., за недвижим имот, находящ се в к.к.“Камчия“, землище на с. Близнаци общ. Аврен, обл. Варна, представляващ: поземлен имот с идентификатор 04426.100.237 с площ 1300 кв. м., при граници: ПИ 04426.100.238, ПИ 04426.100.161 и ПИ 04426.100.235 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-16/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, съгласно скица № 15-384464/23.10.2014 г., презаверена на 04.06.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 08 ЮЛИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-57/10/
07.07.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Тодор Станчев Станчев, Кристина Станчева Тодорова, Силвия Станчева Стоянова, Желка Павлова Димитрова, Валери Неделчев Димитров, Светлана Неделчева Трифонова и всички заинтересовани лица, че на 12.03.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Сийка Маринова Атанасова – заявление вх. № ОП-15-9400-57/12.03.2015 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Вълшебен извор“ № 12, гр. Девня, община Девня, област Варна, представляващ: 1259 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 20482.305.34, целият с площ от 2259 кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-85/17.09.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ПИ 20482.305.40, ПИ 20482.305.31, ПИ 20482.305.23 и ПИ 20482.305.36, съгласно скица № 15-438935/28.11.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 07 ЮЛИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-119/4/
03.07.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Николина Костадинова Георгиева, Марийка Костадинова Куртева, Атанас Георгиев Атанасов, Лариса Владимировна Атанасова и всички заинтересовани лица, че на 26.05.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ганка Костадинова Георгиева – заявление вх. № ОП-15-9400-119/26.05.2015 г., за недвижим имот, представляващ нива, находяща се в земл. на гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, местността „Чалъка“, с площ от 4398 кв. м., категория на земята – четвърта, съставляваща имот № 058030 в земл. на гр. Игнатиево с ЕКАТТЕ 32278, при граници: имоти № 058024, № 058025, № 058026, № 058029, № 000143 и № 058055, съгласно скица № К04284/09.02.2015 г., издадена от ОбСЗ – Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 02 ЮЛИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-118/2/
30.06.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Недко Марков Недков и всички заинтересовани лица, че на 22.05.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодорка Маркова Николова – заявление вх. № ОП-15-9400-118/22.05.2015 г., за недвижим имот, находящ се в м. „Свети Никола”, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.2526.514 ? ч. 514 (по ПНИ на м. „Свети Никола“ – стр. гр., КР 526) ? ч. 514 (предходен КП) ? ч. 283 (стари граници съгласно ПКП към ПНИ), целият с площ 614 кв. м., при граници: ПИ 10135.2526.1496, ПИ 10135.2526.9532, ПИ 10135.2526.513, ПИ 10135.2526.9533 и ПИ 10135.2526.506 по Kадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед КД-14-03-1695/04.07.2011 г. на Началника на СГКК – Варна, съгласно скица № 15-446960/04.12.2014 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 29 ЮНИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-114/5/
16.06.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Яни Стоянов Димов, Стойчо Недялков Стоев, Димитра Лефтерова Желева и всички заинтересовани лица, че на 18.05.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Златка Стоянова Инджова – заявление вх. № ОП-15-9400-114/18.05.2015 г., за недвижим имот находящ се в землището с. Климентово, общ. Аксаково, обл. Варна, представляващ: ? ид. част от имот № 005274, с площ 4141 кв. м., в местност „До гробищата”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: четвърта; при граници: имот № 005003, № 000360 и № 000400 по картата на възстановената собственост на землището с. Климентово, съгласно скица № К03828/06.02.2015 г., издадена от ОбСЗ – Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 22 ЮНИ 2015 г.

Уведомление с изх.N:ОП-15-9400-116/5/ от 19.06.2015г.

УВЕДМЛЕНИЕ - 19 ЮНИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-132/3/
19.06.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Виолетка Маринова Митева, Марин Димитров Маринов, Данаил Маринов Димитров и Ивелина Маринова Стефанова и всички заинтересовани лица, че на 10.06.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Манол Маринов Маринов – заявление вх. № ОП-15-9400-132/10.06.2015 г., за недвижим имот находящ се в землището с. Китен, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: имот № 001135, с площ 5473 кв. м., в местност „Карагьолджук”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: пета(3620) трета (1853); при граници: имот № 012173, № 000124, № 000041 и № 001130 по картата на възстановената собственост на землището с. Китен, съгласно скица № Ф00104/17.05.2007 г., презаверена на 18.03.2015 г., издадена от ОбСЗ – Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 19 ЮНИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-110/4/
19.06.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Костадина Рачова Костова и всички заинтересовани лица, че на 11.05.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атанас Иванов Добрев – заявление вх. № ОП-15-9400-110/11.05.2015 г., за недвижим имот, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, представляващ: ? ид. част от новообразуван имот № 500.142, целият с площ 600 кв.м., ведно с ? ид. част от построената в имота жилищна сграда с площ 20 кв. м., при граници на НИ 500.142: НИ 500.542, НИ 500.545, НИ 500.531 и НИ 500.507 по ПНИ на м. „Старите лозя“ – земеделска земя, гр. Игнатиево, ЕКАТТЕ 32278, одобрен със Заповед № РД-11-7706-113/01.04.2011 г. на Областен управител на област с административен център Варна, съгласно скица № 995-1647/28.10.2014 г., презаверена на 07.05.2015 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 18 ЮНИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-96/4/
16.06.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Димитричка Кръстева Ганчева, Дарина Атанасова Христова, Красен Атанасов Тилев, София Пантелеева Бакърджиева, Пламен Минев Серванов, Надя Минева Дичева, Стоянка Тодорова Тилева, Златко Тодоров Тилев, Петър Димитров Арсов, Невянка Димитрова Арсова, Диянка Методиева Андреева, Димитринка Методиева Димова, Марийка Николова Николова, Миланка Тодорова Колева, Стоян Иванов Паскалев и всички заинтересовани лица, че на 23.04.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иванка Иванова Чанкова и Донка Иванова Събева – заявление вх. № ОП-15-9400-96/23.04.2015 г., за недвижим имот, находящ се в землището на гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна представляващ: нива с площ от 12297 кв. м., местност „Мусуджука“, категория на земята – четвърта, съставляваща имот № 046106, ЕКАТТЕ 12574, при граници: имот № 046103, имот № 046126, имот № 046128, имот № 000193 и имот № 046105, съгласно скица № Ф03189/10.11.2014 г., издадена от ОбСЗ – Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 18 ЮНИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-111/6/
10.06.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Илия Тодоров Панайотов, Гинка Кирова Вутова, Мария Кирова Митева, Руска Кирова Дойнова, Маргарита Борисова Перелингова, Юлия Николаева Мирчева, Борис Владимиров Мирчев, Калина Владимирова Мирчева-Карауланова, наследниците на Стефка Мирчева Карамфилова, Недялка Мирчева Овчарова, Минка Мирчева Дюкенджиева, Христо Мирчев Иванов, Стоянка Мирчева Иванова, Иван Мирчев Иванов, Митю Русев Георгиев, „Бляк сий дивелопмънтс“ ООД, „Фармаланд България“ ООД и всички заинтересовани лица, че на 11.05.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Милен Киров Колев – заявление вх. № ОП-15-9400-111/11.05.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в землището на с. Пчелник, общ. Долни чифлик, обл. Варна, представляващи:
1. Имот № 050023, с площ 3959 кв. м., местност „Еврейски гроб”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: трета; вид собственост: смесена; при граници: имот № 050025, № 050024, № 050022, № 000074, № 000552 и № 000072 по картата на възстановената собственост на землището с. Пчелник, съгласно скица № К03131/08.05.2015 г., издадена от ОбСЗ – Долни чифлик;
2. Имот № 086015, с площ 8851 кв. м., местност „Пача гора”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: пета; вид собственост: частна; при граници: имот № 086016, № 000589, № 086014 и № 000408 по КВС на землището с. Пчелник, съгласно скица № К03132/08.05.2015 г., издадена от ОбСЗ – Долни чифлик;
3. Имот № 126027, с площ 12824 кв. м., местност „Казда”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: пета; вид собственост: смесена; при граници: имот № 126034, № 000670, № 126026, № 126028, № 126030, № 126031 и № 126032 по КВС на землището с. Пчелник, съгласно скица № К04486/08.05.2015 г., издадена от ОбСЗ – Долни чифлик;
4. Имот № 065036, с площ 2877 кв. м., местност „Трънлив път”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: четвърта; вид собственост: смесена; при граници: имот № 065034, № 065035, № 065037 и № 000607 по КВС на землището с. Пчелник, съгласно скица № К02675/31.01.2014 г., презаверена на 17.04.2015 г., издадена от ОбСЗ – Долни чифлик;
5. Имот № 069026, с площ 4049 кв. м., местност „Драгневи ниви”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: пета(3429), трета(620); вид собственост: смесена; при граници: имот № 069027, № 000546, № 069023 и № 069025 по КВС на землището с. Пчелник, съгласно скица № К02676/31.01.2014 г., презаверена на 17.04.2015 г., издадена от ОбСЗ – Долни чифлик;
6. Имот № 074021, с площ 3780 кв. м., местност „Средни ниви”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: четвърта; вид собственост: смесена; при граници: имот № 074018, № 000636, № 000420 и № 074020 по КВС на землището с. Пчелник, съгласно скица № К02677/31.01.2014 г., презаверена на 17.04.2015 г., издадена от ОбСЗ – Долни чифлик;
7. Имот № 038029, с площ 1831 кв. м., местност „Горни ливади”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: трета, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5309003676/02.12.2013 г., издадено от Община Долни чифлик;
8. Имот № 024013, с площ 274 кв. м., местност „Нови лозя”, начин на трайно ползване: лозе; категория на земята при неполивни условия: четвърта; вид собственост: частна; при граници: имот № 024022, № 000338, № 024014 и № 024021 по КВС на землището с. Пчелник, съгласно скица № Ф02530/26.11.2013 г., презаверена на 17.04.2015 г., издадена от ОбСЗ – Долни чифлик;
9. Имот № 039051, с площ 2321 кв. м., местност „Жабуняка”, начин на трайно ползване: овощна градина; категория на земята при неполивни условия: трета; вид собственост: частна; при граници: имот № 039052, № 000519, № 039045, № 039046 и № 000027 по КВС на землището с. Пчелник, съгласно скица № Ф02534/26.11.2013 г., презаверена на 17.04.2015 г., издадена от ОбСЗ – Долни чифлик;
10. Имот № 047002, с площ 1067 кв. м., местност „Долни ливади”, начин на трайно ползване: овощна градина; категория на земята при неполивни условия: трета; вид собственост: частна; при граници: имот № 047012, № 000042 и № 000041 по КВС на землището с. Пчелник, съгласно скица № Ф02535/26.11.2013 г., презаверена на 17.04.2015 г., издадена от ОбСЗ – Долни чифлик;
11. Имот № 062013, с площ 9561 кв. м., местност „Средни ниви”, начин на трайно ползване: овощна градина; категория на земята при неполивни условия: пета; вид собственост: частна; при граници: имот № 062020, № 062017, № 062014, № 062034, № 062033, № 062007, № 000230, № 062020 и № 000244 по КВС на землището с. Пчелник, съгласно скица № Ф02536/26.11.2013 г., презаверена на 17.04.2015 г., издадена от ОбСЗ – Долни чифлик;
12. Имот № 078016, с площ 900 кв. м., местност „Кръстилницата”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: четвърта; вид собственост: частна; при граници: имот № 078014, № 078013 и № 000622 по КВС на землището с. Пчелник, съгласно скица № Ф02537/26.11.2013 г., презаверена на 17.04.2015 г., издадена от ОбСЗ – Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 17 ЮНИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-117/4/
16.06.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Колю Иванов Колев и всички заинтересовани лица, че на 20.05.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марийка Иванова Радева – заявление вх. № ОП-15-9400-117/20.05.2015 г., за недвижими имоти, находящи се на ул. “Цар Калоян” № 4, гр. Девня, община Девня, област Варна, представляващи:
1. Поземлен имот с идентификатор 20482.501.1446, целият с площ от 1142 кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-85/17.09.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ПИ 20482.501.1448, ПИ 20482.501.1447, ПИ 20482.501.1444, ПИ 20482.501.1445 и ПИ 20482.501.1455, съгласно скица № 15-154976/16.04.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна, ведно с изградените в имота постройка на допълващо застрояване с идентификатор № 20482.501.1446.4, със застроена площ 60 кв. м. по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-85/17.09.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно скица № 15-154998/16.04.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна и постройка на допълващо застрояване с идентификатор № 20482.501.1446.5, със застроена площ 33 кв. м. по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-85/17.09.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно скица № 15-155002/16.04.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна;
2. Поземлен имот с идентификатор 20482.501.1448, целият с площ от 739 кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-85/17.09.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ПИ 20482.501.1449, ПИ 20482.501.1450, ПИ 20482.501.1447, ПИ 20482.501.1446 и ПИ 20482.501.1455, съгласно скица № 15-154985/16.04.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна, ведно с изградените в имота постройка на допълващо застрояване с идентификатор № 20482.501.1446.3, със застроена площ 41 кв. м. по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-85/17.09.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно скица № 15-155013/16.04.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна, жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор № 20482.501.1446.2, със застроена площ 39 кв. м. по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-85/17.09.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно скица № 15-155008/16.04.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна и жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор № 20482.501.1446.1, със застроена площ 72 кв. м. по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-85/17.09.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно скица № 15-155008/16.04.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 16 ЮНИ 2015 г.

№РД-14-9400-1644(7)/
16.06.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Иса Реджебов Мехмедов, че във връзка с образуваната в Областна администрация Варна преписка с № РД-14-9400-1644 е уведомен с писмо изх. № РД-14-9400-1644(5)/14.04.2015г. със следното съдържание:
„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЕХМЕДОВ,
Във връзка с постъпило в Областна администрация Варна Ваше искане с вх. № РД-14-9400-1644/26.22.2014г. за връщане на недвижим имот, находящ се в град Провадия, местност „Шашкъните“, кв. 10, представляващ 1/2 идеална част от поземлен имот № 345, целият с площ от 800 кв.м., ведно с 1/2 идеална част от построената върху него вилна сграда със застроена площ от 37 кв.м., описан в акт за държавна собственост № 793/07.10.1987г., Ви уведомявам:
От съдържащите се в преписката документи се установява следното:
Съгласно нот. акт № 122, том I, дело № 306/04.05.1984г., вписан в регистрите на Районен съд – Провадия сте придобил чрез покупко-продажба право на собственост върху недижим имот, находящ се в град Провадия, община Провадия, област Варна, местност „Шашкъните“, кв. 10, включен в имот пл. № 345 с площ от 800 кв.м.
На основание присъда № 19/27.03.1987г. на Варненски окръжен съд по наказателно дело № 102/1987г., на основание чл. 114, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс (НК), във връзка с чл. 37, т. 3 и 5 от НК във вр. с чл. 44, ал. 2 и чл. 48, ал. 1 и 4 от НК от Вас е конфискувана 1/2 идеална част от гореописания имот и е съставен акт за държавна собственост № 793/07.10.1987г.
С писмо наш изх. № РД-14-9400-1644(1)/24.02.2015г. сте уведомен, че в отправеното от Вас искане не са посочени правните основания въз основа на които искате да Ви бъде върнат имота; посочено е, че от искането не става ясно дали искате имотът да бъде отписан от актовите книги за имоти –държавна сосбтвност или да бъде възстановено правото на собственост върху одържавения имот. В писмото е изискано да посочите правните основания за връщане на одържавения имот при съобразяване с правомощията на областния управител съобразно нормативните актове. Със същото писмо е изискано да приложите към преписката присъда № 19/27.03.1987г. по наказателно дело № 102/1987г. в цялост, тъй като към преписката по акт за държавна собственост № 793/07.10.1987г. се съдържа извлечение от присъдата.
В депозираното заявление с наш вх. № РД-14-9400-1644(3)/21.03.2015г. сте посочил като правно основание за връщане на конфискувания имот разпоредбата на чл. 5 от Закона за амнистия и връщане на отнети имущества (обн. ДВ бр. 1 от 04.01.1991г.). Към заявлението е приложено писмо с изх. № 102/84/19.03.2015г. на Окръжен съд – Варна, съобразно което наказателно дело № 102/1987г. по описа на Окръжен съд – Варна е унищожено, поради изтекъл срок за съхранение; посочено е, че присъдата и мотивите към делото не са запазени.
Съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗАВОИ (обн. ДВ бр. 1 от 04.01.1991г.) конфискуваните недвижими имоти по чл. 1 от ЗАВОИ се връщат на лицата, от които са конфискувани, или на техните наследници по закон, ако до влизане на този закон в сила се намират в собственост на държавата или на държавна или на общинска фирма, в която държавата има най-малко 51 на сто участие. С допълнението на чл. 5, ал. 1 от ЗАВОИ (доп. ДВ, бр. 9 от 2000г.) към кръга на конфискуваните имоти, които се връщат на лица на основание извършени деяния, посочени в ал. 1, се включват и тези имоти, които са конфискувани от лица на основание деяния, изчерпателно изброени в чл. 2 от ЗАВОИ.
Съгласно чл. 1 т. 3 от ЗАВОИ (Обн. - ДВ, бр. 1 от 1991 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2000 г.) амнистират се, като се заличава престъпният им характер, следните престъпления: по Наказателния закон, преобразуван в Наказателен кодекс, в сила от 13 март 1951 г.: чл. 71, т. 1 и 2, чл. 73 - 80, 82, 83, 85, 87, 90, 92, 93, 95 и 96.
Съгласно чл. 2, т. 3 от Закона за амнистия и връщане на отнети имущества (ЗАВОИ) (обн. ДВ бр. 1 от 04.01.1991г.) амнистират се като се освобождават от наказателна отговорност и от последиците на осъждането осъдените лица по следните деяния: по Наказателния кодекс в сила от 1 май 1968г.: чл. 95, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 269, 270, 272, 279, 320 и 386.
Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗАВОИ исканията на осъдените лица или на техните наследници за връщане на конфискувани недвижими имоти или за обезщетяване се предявяват в двегодишен срок от влизането на този закон в сила пред общинския народен съвет по местонахождението на конфискувания имот.
Подаденото от Вас искане с наш вх. № РД-14-9400-1644/26.11.2014г. за връщане на конфискувания Ви имот на основание присъда № 19/27.03.1987г. на Варненски окръжен съд по наказателно дело № 102/1987г. е подадено извън срока, посочен в чл. 8, ал. 1 от ЗАВОИ, поради което същото не може да бъде удовлетворено."
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 16 ЮНИ 2015 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
изх. № ДУ-15-7710-7(1)/16.06.2015г
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Живко Борисов Баев, че по негово заявление за достъп до обществена информация вх. № ДУ-15-9400-42/13.05.2015г е издадено решение № ДУ-15-7710-7/18.05.2015г, с което исканият достъп е разрешен.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Варна и в интернет страницата на ведомството.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център гр. Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 16 ЮНИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-121/2/
04.06.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Цанка Илиева Калчева, наследниците на Калина Илиева Минева и всички заинтересовани лица, че на 28.05.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Бони Георгиева Калчева – заявление вх. № ОП-15-9400-121/28.05.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Кичево, община Аксаково, област Варна, представляващ: 300 кв. м. ид. части от УПИ VIII-276 в кв. 34, целият с площ от 900 кв. м., при граници: улица, УПИ I-274, УПИ II-275, УПИ III-277 и УПИ VII-278 по действащия план на с. Кичево, одобрен със Заповед № 9008/18.11.1966 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на ОНС – Варна, съгласно скица № 714/1197/07.08.2014 г., презаверена на 30.04.2015 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 15 ЮНИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-102/2/
19.05.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Светлина Славова Калоянова, Христо Славов Христов и всички заинтересовани лица, че на 29.04.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Александър Алексиев Маринов – заявление вх. № ОП-15-9400-102/29.04.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ дворно място с площ от 370 кв. м., съставляващо ПИ пл. № 432 в кв. 31 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 3225/01.08.1969 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда, второстепенна постройка и навес, при граници на ПИ № 432: улица, УПИ II -431, УПИ III-ТКЗС и ТПК и ПИ № 434, съгласно скица № 60/19.03.2015 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 11 ЮНИ 2015 г.

№ ОП-15-2600-2/9/
10.06.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Димитър Проданов Топчиев: Христо Димитров Топчиев, Златка Проданова Топчиева, Мария Проданова Василева и всички заинтересовани лица, че на 13.05.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на „Буров“ ЕООД – заявление вх. № ОП-15-2600-2/13.05.2015 г., за недвижим имот, представляващ: 202 кв. м. ид. части от ПИ 10135.4510.711, целият с площ 3304 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на район Владислав Варненчик, град Варна, „Западна промишлена зона“, одобрени със Заповед № РД-18-30/19.06.2007 г. на ИД на АК, при граници на имота: 10135.4510.713, 10135.4510.712, 10135.4510.859, 10135.4510.782, 10135.4510.710 и 10135.4510.719, съгласно скица № 15-416113/14.11.2014 г., издадена от СГКК-Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 11 ЮНИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-28/8/
11.06.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Яна Колева Денчева, Васил Славов Василев, Васил Йорданов Терзиев, Виляна Василева Йорданова, Анелия Василева Митракис и всички заинтересовани лица, че на 09.02.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Недялка Славова Василева и Станислав Василев Славов – заявление вх. № ОП-15-9400-28/09.02.2015 г., за недвижими имоти, представляващи: имот № 017142 с площ 10000 кв. м. в местност „Лонгоз”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 017141, № 017120, № 017119, № 017182, № 017183, № 017184 и № 017200 по картата на възстановената собственост на землището с. Цонево, община Дългопол, област Варна, съгласно скица № К02006/12.11.2014 г., издадена от ОбСЗ – гр. Провадия и имот № 030048 с площ 4000 кв. м. в местност „Топликум”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 030085, № 030043, № 030089, № 030049, № 030072 и № 030077 по картата на възстановената собственост на землището с. Величково, община Дългопол, област Варна, съгласно скица № К00199/12.11.2014 г., издадена от ОбСЗ – гр. Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 11 ЮНИ 2015 г.

№ РД-15-1003-2(2)/10.06.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Иван Николов Тодоров, че във връзка с образуваната в Областна администрация Варна преписка с № РД-15-1003-2 е уведомен с писмо изх. № РД-15-1003-2(1)/12.05.2015г. със следното съдържание:
„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,
Във връзка с Ваша молба вх. № РД15008093МЛ/030.03.2015г., депозирана в район „Младост“ при Община Варна и изпратена за разпореждане по компетентност в Областна администрация Варна с писмо наш вх. № РД-15-1003-2/07.04.2015г., и след извършената проверка в архива на Областна администрация Варна, Ви уведомявам:
Имот – частна държавна собственост, находящ се в град Варна, ж.к. „Възраждане“, бл. 20, ет. 15, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.3511.80.4.87 - апартамент 87, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 7477/14.12.2009г. е с предоставени права за управление на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" към Министерството на отбраната (старо наименование Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" ).
Предвид горното, искането си следва да отправите към Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 10 ЮНИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-51/7/
22.05.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се ЗК „Надежда“ и всички заинтересовани лица, че на 06.03.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ангел Георгиев Ангелов – заявление вх. № ОП-15-9400-51/06.03.2015 г. за издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост за недвижим имот, находящ се в с. Изворско, община Вълчи дол, област Варна, представляващ: сграда – помпена станция със застроена площ от 12 кв. м., съгласно молба-декларация и удостоверение за данъчна оценка изх. № 5307000628/05.03.2015 г., издадено от Община Вълчи дол, построена в държавно дворно място с площ от 90 кв.м., съставляващо УПИ III в кв. 48 по плана на селото, одобрен със Заповед № 4500/07.12.1934 г., при граници на УПИ III: улица и УПИ I-152,153,154,155,157,160, съгласно скица № 5/07.01.2015 г., издадена от Община Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 10 ЮНИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-52/2/
21.05.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се ЗК „Надежда“ и всички заинтересовани лица, че на 06.03.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ангел Георгиев Ангелов – заявление вх. № ОП-15-9400-52/06.03.2015 г. за издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост за недвижими имоти, находящи се в с. Изворско, община Вълчи дол, област Варна, представляващи: сграда – склад пред работилница със застроена площ от 266 кв. м. и навес със застроена площ от 95 кв. м., съгласно молба-декларация и удостоверение за данъчна оценка изх. № 5307000627/05.03.2015 г., издадено от Община Вълчи дол, построени в държавно дворно място с площ от 4250 кв.м., съставляващо УПИ IV-144,146,151 в кв. 34 по плана на селото, одобрен със Заповед № 4500/07.12.1934 г., при граници на УПИ IV-144,146,151: от три страни улици и УПИ III-144,146,151, съгласно скица № /07.01.2015 г., издадена от Община Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 08 ЮНИ 2015 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-15-7706-316/04.06.2015г.
СТОЯН ПАСЕВ – областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах със заповед № РД-02-14-689/28.05.2015г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството,
УСТАНОВИХ:
Със заповед № РД-02-14-689/28.05.2015г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е обявен списъка на неохраняемите морски плажове за летен сезон 2015г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от заповедта.
Съобразно чл. 22а, ал. 3, т. 3 и ал. 4, т. 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, част от постъпилите приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове, се разходват за поставяне на предупредителни табели на неохраняемите плажове на територията на съответната община.
Предвид гореизложеното, с цел предотвратяване на нещастни случаи и инциденти с къпещи се хора до организирането на водноспасителна дейност и обезопасяването на водните площи на обявените за неохраняеми морски плажове, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и в изпълнение на заповед № РД-02-14-689/28.05.2015г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството,
НАРЕЖДАМ:
Кметовете на общините Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла да организират поставянето и поддържането на предупредителни табели с надпис „Неохраняема зона! Къпането забранено!” на български, английски, немски и руски език, при спазване изискванията на чл. 9 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, на неохраняемите морски плажове, както следва:
I. На територията на Община Варна за морски плажове:
1. „Чайка – централен 2”;
2. „Чайка-юг“;
3. „Минерален басейн – юг”, находящ се в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“;
4. „Галата – север”;
5. „Галата – изток”;
6. „Фичоза”;
7. „Фичоза - юг”;
8. „Хижа Черноморец - север”;
9. „Хижа Черноморец - юг”;
10. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“;
II. На територията на Община Аврен за плажове:
1. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“;
2. „Романтика”;
3. „Камчия – север 1”;
4. „Камчия – север 2”;
5. „Камчия – север 3”;
6. „Камчия – север 4”;
7. „Камчия – север 5”;
III. На територията на Община Долни Чифлик за плажове:
1. „Камчия – юг”;
2. „Изгрев – хоризонт”;
3. „Шкорпиловци–север“;
IV. На територията на Община Бяла за плажове:
1. „Самотино”;
2. ”Бяла - Карадере”;
3. „Бяла – север;
4. „Бяла – централен 5”;
5. „Бяла – „Чайка”, в т.ч. „Бяла – Чайка 1“.
Предупредителните табели да бъдат поставени на всички подходи, осигуряващи достъп до неохраняемите морски плажове, в 3-дневен срок от получаването на настоящата заповед.
В 3-дневен срок след поставянето на предупредителните табели да бъде изпратен доклад.
Настоящата заповед да се публикува на интернет-страницата на Областна администрация Варна и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Варна.
Заповедта се изготви в шест еднообразни екземпляри и се копира в три екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на кметовете на общините Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла; служителя, изготвил заповедта за прилагането й към преписката, послужила за издаването на заповедта; и деловодството при Областна администрация Варна - за сведение и изпълнение.
Копия от заповедта да се връчат на главния секретар и директорите на дирекции „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ и „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.

СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 04 ЮНИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-82/4/
07.05.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Жечка Кръстева Колева и всички заинтересовани лица, че на 03.04.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Никола Жечев Колев – заявление вх. № ОП-15-9400-82/03.04.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Габърница, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ: 1000 кв. м. ид. части от дворно място цялото с площ от 3000 кв. м., съставляващо УПИ V-56 в кв. 18 по плана на сeлото, одобрен със заповед № 195/14.05.1927 г., при граници: улица, УПИ IV-56, УПИ XI-56, УПИ VIII-53, УПИ VII-52, УПИ XIII-52 и УПИ XIV-52, съгласно скица № 51/26.03.2013 г., презаверена на 26.03.2015 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 29 МАЙ 2015 г.

№ ОП-15-9400-75/5/
19.05.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Халил Джелил Мехмед, Маруся Савова Гавазова, Румяна Даниелова Ватансевер, Анета Даниелова Айтак, Садет Халилова Ортан и всички заинтересовани лица, че на 02.04.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Севинч Халилова Мехмедова – заявление вх. № ОП-15-9400-75/02.04.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Славейково, община Провадия, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 1530 кв. м., съставляващо УПИ VI-390 в кв. 104 по плана на с. Славейково, одобрен със заповед № 443/11.10.1995 г., при граници: улица, УПИ V-389, УПИ III-391 и УПИ II-392, съгласно скица № 134/05.03.2015 г., издадена от Община Провадия, ведно с построените в дворното място жилище с мазе със застроена площ 180 кв. м., второстепенна постройка със застроена площ 60 кв. м. и навес без оградни стени със застроена площ 20 кв. м., съгласно удостоверение за данъчна оценка изх. № 5311000622/26.03.2015 г., издадено от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 25 МАЙ 2015 г.

№ ОП-15-9400-95/2/
11.05.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Мария Илиева Костадинова, Ружа Илиева Железова, Росица Христова Тодорова, Тодор Христов Тодоров, Радка Стоянова Илиева, Ангел Стоянов Кърджилов, Георги Тодоров Кючуков, Колю Господинов Костов, Николай Господинов Костов, Недялка Атанасова Маринова, Стоян Добрев Гигов, Диан Добрев Гигов, Валентин Атанасов Райков, Русанка Неделчева Михалева, Илиян Михалев Райков, Дарина Михалева Стоянова, Минка Иванова Петрова, Божанка Георгиева Тодорова, Милко Георгиев Йорданов, Стоянка Георгиева Четелязова, Величка Георгиева Калчева, Димитър Николов Тодоров, Янка Николова Иванова, Злати Димитров Кабаков, Райна Георгиева Райчева, Нейко Георгиев Райчев и всички заинтересовани лица, че на 22.04.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стоян Илиев Тодоров – заявление вх. № ОП-15-9400-95/22.04.2015 г., за недвижим имот, находящ се в землището на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ: нива с площ от 5378 кв. м., местност „До село“, съставляваща имот № 026069 в землището на с. Неофит Рилски, ЕКАТТЕ 51487, категория на земята – втора, при граници: имоти № 026070, № 026064, № 026106, № 026107 и № 026058, съгласно скица № К00982/16.03.2015 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДМЛЕНИЕ - 22 МАЙ 2015 г.

Уведомление N:РД-15-2600-122 от 22.05.2015г.

ЗАПОВЕД - 18 МАЙ 2015 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-15-7706-303
гр. Варна, 18.05. 2015 г.
СТОЯН ПАСЕВ – Областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах с материалите по административна преписка вх. № РД-14-2600-42(2)/12.03.2015 г. образувана по заявление на Алета фон Масенбах - главен изпълнителен директор и Росен Филипов – главен финансов директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД,
У С Т А Н О В И Х:
В Областна администрация Варна е постъпило искане вх. №РД-14-2600-42(2)/12.03.2015 г. от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, ЕИК 148045472 за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за строеж: „Изграждане на площадки за разделно събиране на битови отпадъци в обществена и гранична зона на летище Варна“. Към заявлението е приложено техническо задание за проектиране и две скици - предложение за изменение на ПУП-ПРЗ на летище Варна.
Летище Варна е разположено на територията на община Аксаково и община Варна, област Варна. Летищата са структурни обекти на транспорта и представляват техническа инфраструктура.
Летище Варна е публична държавна собственост, съгласно АДС №4139/29.01.2003 г., АДС №4140/30.01.2003г. и АДС №5044/12.02.2004г.;
За Летище Варна има ПУП-ПРЗ, одобрен със заповед № РД-10-7706-51/17.02.2010 г., изменен със заповед № РД-14-7700-2/05.03.2014 г. на областния управител на област с административен център Варна.
С Решение №449 от 15.06.2006 г. на Министерски съвет е определен Концесионер на „Гражданско летище за обществено ползване Варна” и е сключен договор от 10.09.2010 г. за концесия между Република България, представлявана от Министъра на транспорта и Концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД. Срокът на концесията е 35 години;
Съгласно писмо изх. № 40-06-58/14г. от 18.02.2015 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, проектът е включен и одобрен в годишния инвестиционен план за 2015 г. на летище Варна;
Съгласно писмо изх. № 26007286/1 от 12.01.2015 г. на РИОСВ – Варна, така заявеното изменение на ПУП-ПРЗ не подлежи на преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, регламентирана в глава шеста на ЗООС и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;
Във връзка с чл.135, ал. 4, т. 2 от ЗУТ, с изх. № РД-14-2600-42(3)/30.03.2015 г. областният управител е изискал становище от кмета на община Аксаково и кмета на община Варна, относно искането за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ;
С писмо вх. № РД-14-2600-42(4)/08.04.2015 г. кметът на община Аксаково е изразил положително становище по исканото заявление за допускане изработване на КПИИ.
С писмо вх. № РД-14-2600-42(5)/05.05.2015 г. кметът на община Варна е изразил положително становище по исканото разрешение за изработване на КПИИ;
Съгласно чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, КПИИ следва да съдържа следните самостоятелни съставни части: ПУП – ПРЗ и инвестиционни проекти за обектите, които следва да са в необходимия обхват и обем. В съответствие с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ разрешението за възлагане изработването на подробни устройствени планове от заинтересовани лица се издава въз основа на задание, одобрено от компетентния орган – областният управител на област Варна;
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 124а, ал. 3, чл. 150, ал. 1 от ЗУТ и чл. 32, ал. 1 от закона за администрацията
Н А Р Е Ж Д А М:
І. Одобрявам представеното задание за проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива на обект: „Изграждане на площадки за разделно събиране на битови отпадъци в обществена и гранична зона на летище Варна“, неразделна част от настоящата заповед.
ІІ. Разрешавам изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за „Изграждане на площадки за разделно събиране на битови отпадъци в обществена и гранична зона на летище Варна. КПИИ да съдържа следните самостоятелни съставни части:
• Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в следния обхват: УПИ І12,28, за обслужващи дейности, автобаза, техническа инфраструктура, озеленяване и паркинг в кв.1 (имот с идентификатор 00182.307.29 по КККР на летище Варна) и УПИ II42 – за поликлиника, карго терминал, паркинги, администрация и озеленяване в кв. 5 (имот с идентификатор 00182.307.42 по КККР на летище Варна) по одобрения със заповед № РД-10-7706-51/17.02.2010 г., изменен със заповед № РД-14-7700-2/05.03.2014 г. на областния управител на област Варна ПУП-ПРЗ на летище Варна;
• Инвестиционен проект за обект: „Изграждане на площадка за разделно събиране на битови отпадъци в гранична зона на летище Варна в УПИ І12,28 в кв.1“;
• Инвестиционен проект за обект: „Изграждане на площадка за разделно събиране на битови отпадъци в обществена зона на летище Варна в УПИ II42 в кв. 5“.
ІІІ. Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ се спира прилагането на действащия ПУП-ПРЗ на летище Варна в обхвата на допуснато разрешение по т. ІІ.
ІV. Проектът на КПИИ за горепосочените обекти да бъде изработен в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба – Закон за устройство на територията, Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците, Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба №14/29.09.2000 г. за летищата и летищното осигуряване, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Наредба за управление на отпадъците на територията на община Аксаково и др. нормативни актове за проектиране и техническа безопасност.
ІV. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Варна и се изпрати на общинските администрации Аксаково и Варна, за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което се поставя на определените за това места в сградите на община Аксаково и община Варна и район „Владислав Варненчик“, и да се публикува на интернет страницата им и в един местен вестник, за което писмено да бъда уведомен.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Заповедта се изготви в четири еднообразни екземпляра, по един за: министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, досието по преписката и деловодството при Областна администрация Варна.
Копие от заповедта да се изпрати на кмета на община Аксаково, кмета на община Варна и кмета на район „Владислав Варненчик“ на основание чл. 5, ал. 7 от ЗУТ във връзка с чл. 5, ал. 5 от същия закон за сведение и изпълнение.

СТОЯТ ПАСЕВ /П/
Областен управител на област с
административен център Варна

ЗАПОВЕД - 18 МАЙ 2015 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-15-7706-301
гр. Варна, 18.05.2015 г.
СТОЯН ПАСЕВ – Областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах с материалите по административна преписка вх. № РД-15-9908-2/18.02.2015 г., образувана по заявление от ректора на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна и от изпълнителния директор на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ ЕАД, гр. Варна,
У С Т А Н О В И Х:
В Областна администрация Варна е постъпило заявление вх. РД-15-9908-2/18.02.2015 г. от проф. д-р Красимир Иванов – ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна и от проф. д-р Жанета Георгиева – изпълнителен директор на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ ЕАД, гр. Варна (МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, гр. Варна), за разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ в обхват поземлени имоти с идентификатори: 10135.2555.330, 10135.2555.2576, 10135.2555.2577, 10135.2555.2578 и 10135.2555.2609 по КККР на гр. Варна. Към заявлението е приложено техническо задание за изработване на ПУП-ПРЗ.
За поземлен имот с идентификатор 10135.2555.330, находящ се в гр. Варна, м. „Сотира“, имот публична държавна собственост, представляващ болнична диагностично-лечебна структура към Медицинския университет е съставен АДС № 1879/1998 г. с предоставени права за управление на МОН-Медицински университет – Варна (МУ Варна). Съгласно Решение на ВОС/27.07.1992 г., на основание чл. 2 от ЗВСВНОИ е възстановен имот пл.№25154, идентичен с №3417, съгласно заповед №Р-23/08.03.1999 г. на кмета на община Варна, в размер на 2200 кв.м. на наследниците на Янка Станкова Стоянова, Бистра Борисова Христова и Румяна Борисова Стоянова и деактуван със заповед №1564/29.06.1998 г. на областния управител на област Варна.
Със Заповед № РД 18-82/31.08.2000 г. на министъра на здравеопазването съществуващата болнична диагностично-лечебна структура към Медицинския университет–Варна се преобразува в лечебно заведение с наименование Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ ЕАД, гр. Варна. МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, гр. Варна се легитимира като собственик на ПИ №1045 по плана на местност „Сотира“, гр.Варна и изградените в него Варненска университетска болница, гаражи и Психиатрична болница, съгласно нот. акт 124, т.XLV, д. 11033/2007 г., вх. рег.№ 14766/01.06.2007 г.
Съгласно Решение № 2 от проведено заседание от 20.06.2013 г. на Областния съвет по регионално развитие на област Варна поземлен имот с идентификатор 10135.2555.330 по КККР на гр. Варна и сградите в него, представляващи територията на медицински комплекс е определен за обект от регионално значение.
С изх. № РД-15-9908-2(1)/10.03.2015 г. областният управител е изискал становище от кмета на община Варна, относно искането за разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ.
С писмо вх. № РД-15-9908-2(2)/31.03.2015 г. директор дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ към община Варна е изразил становище, че поземлени имоти с идентификатори: 10135.2555.2576, 10135.2555.2577, 10135.2555.2578 по КККР на гр. Варна са общинска собственост, съответно с актове за частна общинска собственост №1988/20.10.2014 г., №8047/11.11.2014 г. и №6304/29.12.2014 г. Поземлени имоти 10135.2555.2577 и ПИ 10135.2555.2578 да бъдат изключени от процедирания ПУП-ПРЗ. За ПИ 10135.2555.2576 не възразява да остане предмет на разработката.
С писмо вх. № РД-15-9908-2(4)/05.05.2015 г. кметът на община Варна е изразил положително становище по исканото заявление на МУ Варна и МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, гр. Варна.
Предвид гореизложеното на основание чл. 124а, ал. 3 и ал. 5, чл.124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията
Н А Р Е Ж Д А М:
І. Одобрявам представеното задание за изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват поземлени имоти с идентификатори: 10135.2555.330, 10135.2555.2576 и 10135.2555.2609 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна. Заданието е неразделна част от настоящата заповед.
ІІ. Разрешавам изработване на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват поземлени имоти с идентификатори: 10135.2555.330, 10135.2555.2576 и 10135.2555.2609 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна;
ІІІ. Проектът за ПУП-ПРЗ да бъде изработен в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба – Закон за устройство на територията, Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за опазване на околната среда, Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и др. нормативни актове за проектиране.
ІV. Съгласно чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ заповедта да се съобщи на заинтересованите лица с обявление, публикувано на интернет страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта да се изпрати на кмета на община Варна за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което се поставя на определените за това места в сградите на община Варна и район „Приморски“ и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник, за което писмено да бъда уведомен.
На основание чл. 124б, ал. 4 настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Заповедта се изготви в пет еднообразни екземпляра, по един за: ректора на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна; изпълнителния директор на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ ЕАД, гр. Варна; кмета на община Варна, досието по преписката и деловодството при Областна администрация Варна за сведение и изпълнение.
Копие от настоящата заповед да се изпрати на кмета на район „Приморски“, община Варна на основание чл. 5, ал. 7 от ЗУТ във връзка с чл. 5, ал. 5 от същия закон за сведение и изпълнение.

СТОЯН ПАСЕВ /П/
Областен управител на област с
административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 7 МАЙ 2015 г.

№ ОП-15-9400-92/2/
05.05.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Добра Петрова Мирчева, Георги Петров Мирчев, Гинка Станева Тунчева, Димитър Станев Петров, Станка Станева Петрова, Петранка Станева Петрова, Иван Станев Петров, Стоянка Димитрова Маринова, Господинка Димитрова Иванова, Паунка Димитрова Мора, Красимир Димитров Стоянов, Йорданка Димитрова Димитрова, Петър Димитров Добрев, Дияна Иванова Петрова, Росица Иванова Петрова, Павлин Иванов Петров и всички заинтересовани лица, че на 21.04.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитър Петров Добрев – заявление вх. № ОП-15-9400-92/21.04.2015 г., за недвижим имот, находящ се с. Въглен, община Аксаково, област Варна, представляващ: УПИ XII-277 в кв. 22 с площ 1155 кв. м., при граници: УПИ XIII-272, УПИ III-273, УПИ IV-274, УПИVI-276 и УПИ XI-278, съгласно скица № 406/673/10.05.2014 г., презаверена на 19.12.2014 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 5 МАЙ 2015 г.

№ ОП-15-9400-79/3/
04.05.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Крум Христов Минчев и Айше Хасанова Мустафова /респ. наследниците/ и всички заинтересовани лица, че на 02.04.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Нико Митев Михалев – заявление вх. № ОП-15-9400-79/02.04.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Кривня, община Провадия, област Варна, представляващи: дворно място цялото с площ от 625 кв. м., съставляващо УПИ I-438 в кв. 60 по плана на с. Кривня, одобрен със заповед № 1210/09.07.1987 г., при граници: от две страни улици, УПИ III-439 и УПИ II-438, съгласно скица № 130/04.03.2015 г., издадена от Община Провадия, ведно с построените в дворното място масивно жилище със застроена площ 130 кв. м., гараж със застроена площ 21 кв. м. и навес със застроена площ 30 кв. м., съгласно удостоверение за данъчна оценка изх. № 5311000577/17.03.2015 г., издадено от Община Провадия; дворно място цялото с площ от 495 кв. м., съставляващо УПИ II-438 в кв. 60 по плана на с. Кривня, одобрен със заповед № 1210/09.07.1987 г., при граници: улица, УПИ III-439, УПИ IX-455 и УПИ I-438, съгласно скица № 130/04.03.2015 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 4 МАЙ 2015 г.

№ ОП-15-9400-72/4/
28.04.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Фахрие Изет Шакир и всички заинтересовани лица, че на 30.03.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Неждет Неджиб Салибрям – заявление вх. № ОП-15-9400-72/30.03.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Цонево, община Дългопол, област Варна, представляващи: дворно място с площ от 714 кв. м., включено в УПИ I-626 в кв. 89 по плана на селото, одобрен със заповед № 3486/11.09.1962 г., при граници: от две страни улици и УПИ II-627, съгласно скица № 27/27.02.2015 г., издадена от Община Дългопол, ведно с построените в имота жилищна сграда с площ 132 кв. м., лятна кухня с площ 22 кв. м. и второстепенна постройка с площ от 14 кв. м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5310000215/27.02.2015 г., издадено от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 4 МАЙ 2015 г.

№ ОП-15-9400-66/4/
28.04.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Мерсия Исмаил Шакир, Асия Исмаил Халил и всички заинтересовани лица, че на 20.03.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Сунай Шукрет Шефкет – заявление вх. № ОП-15-9400-66/20.03.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Цонево, община Дългопол, област Варна, представляващи: дворно място с площ от 1420 кв. м. в кв. 97, от което в УПИ II-641 са включени 950 кв. м. и в УПИ III-641 са включени 470 кв. м. по плана на селото, одобрен със заповед № 915/28.05.1987 г., при граници: от две страни улици, УПИ I-637, УПИ XII-637 и УПИ IV-638, ведно с построените в имота къща и стопанска постройка, съгласно скица № 71/26.03.2014 г., презаверена на 12.03.2015 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 АПРИЛ 2015 г.

№ ОП-15-9400-81/4/
27.04.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Ивайло Бойчев Тодоров, Еленка Димитрова Трендафилова и всички заинтересовани лица, че на 02.04.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодор Бойчев Тодоров и Кремена Иванова Тодорова – заявление вх. № ОП-15-9400-81/02.04.2015 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Касиопея“ № 68, село Звездица, общ. Варна, обл. Варна, представляващ: 190 кв. м. ид. части от ПИ 620 в кв. 23, целият с площ от 1190 кв. м. по плана на с. Звездица, одобрен със заповед № 10/15.01.1990 г., при граници: улица, ПИ 816, ПИ 815, ПИ 619, ПИ 622 и ПИ 802, сълласно скица № АУ026854ЗВЦ_02ЗВЦ/23.03.2015 г., издадена от Кметство Звездица при Община Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 АПРИЛ 2015 г.

№ ОП-15-9400-73/2/
23.04.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Юлияна Йорданова Иванова, Красимир Драганов Иванов и всички заинтересовани лица, че на 01.04.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кристиан Красимиров Иванов и Йоланта Красимирова Иванова – заявление вх. № ОП-15-9400-73/01.04.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Равна, община Провадия, обл. Варна представляващ: дворно място цялото с площ от 1240 кв. м., съставляващо УПИ II-163 в кв. 52 по плана на селото, одобрен със заповед № 3335/03.06.1928 г., при граници: улица, УПИ I-163 и УПИ III-163, съгласно скица № 359/24.06.2014 г., презаверена на 01.04.2015 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 27 АПРИЛ 2015 г.

ЗАПОВЕД №РД-15-7706-284 от 27.04.2015г. за определяне на купувач.

ЗАПОВЕД - 27 АПРИЛ 2015 г.

ЗАПОВЕД №РД-15-7706-286 от 27.04.2015г. за определяне на купувач.

ЗАПОВЕД - 27 АПРИЛ 2015 г.

ЗАПОВЕД №РД-15-7706-285 от 27.04.2015г. за определяне на купувач.

ЗАПОВЕД - 27 АПРИЛ 2015 г.

ЗАПОВЕД №РД-15-7706-279 от 24.04.2015г.

ЗАПОВЕД - 24 АПРИЛ 2015 г.

ЗАПОВЕД №РД-15-7706-281 от 24.04.2015г. за определяне на наемател.

ЗАПОВЕД - 24 АПРИЛ 2015 г.

ЗАПОВЕД №РД-15-7706-282 от 24.04.2015г. за непроведен търг.

ЗАПОВЕД - 24 АПРИЛ 2015 г.

ЗАПОВЕД №РД-15-7706-278 от 23.04.2015г. за рекратяване на процедура по търг.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 АПРИЛ 2015 г.

№ РД-13-3500-5(5)
21.04.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам И.Иванов, гр.Варна, ул.”Селиолу” №39, стадион „Спартак”, че във връзка с постъпило искане до Областен управител на област с административен център Варна, относно установяване правото на владеене върху имот - земя 25 дка в землището на с.Страшимирово Община Белослав, отчуждена с Протокол от 10.01.1990г. на Министерство на земеделието и горите, описана в АДС № 56/15.11.1990 г., че е уведомен с писмо изх. № РД-13-3500-5(4)/05.03.2015г. със следното съдържание:
„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
Във връзка с получено от Вас писмо с наш вх.№ РД-13-3500-5/11.11.2013г. и след извършена от нас служебна проверка, Ви уведомявам следното:
Територията в която попада имотът, съгласно чл.18 г, т.2 от ППЗСПЗЗ е определена за възстановяване в реални граници – чл.18 ж, ал.1 от ЗСПЗЗ. В тази връзка част от имота за който претендирате е възстановен на бивши собственици.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

ЗАПОВЕД - 21 АПРИЛ 2015 г.

ЗАПОВЕД №РД-15-7706-273 от 21.04.2015г. за пожароопасен сезон за времето от 15.04.2015г. до 31.10.2015г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 АПРИЛ 2015 г.

№ ОП-15-9400-86/2/
21.04.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се „БЕН ГЪН“ ЕООД и всички заинтересовани лица, че на 08.04.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ерхан Хюсеинов Мустафов и Неджля Юнузова Велиева – заявление вх. № ОП-15-9400-86/08.04.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Славейково, община Провадия, област Варна, представляващи: дворно място с площ от 2230 кв. м., съставляващо УПИ III-79 в кв. 41 по плана на с. Славейково, одобрен със заповед № 443/11.10.1995 г., ведно с построените в имота стопански постройки, при граници на УПИ III-79: улица, УПИ II-78 и УПИ IV-79, съгласно скица № 151/13.03.2015 г., издадена от Община Провадия; дворно място с площ от 3280 кв. м., съставляващо УПИ IV-79 в кв. 41 по плана на с. Славейково, одобрен със заповед № 443/11.10.1995 г., ведно с построените в имота жилищна сграда и стопански постройки, при граници на УПИ IV-79: улица, УПИ III-79 и УПИ V-80, съгласно скица № 151/13.03.2015 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 АПРИЛ 2015 г.

№ ОП-15-9400-2/10/
21.04.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Атанас Илиев Желязков, Маргаритка Илиева Неделчева и всички заинтересовани лица, че на 06.01.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Добра Стоева Жечева – заявление вх. № ОП-15-9400-2/06.01.2015 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Аспарухово“, кв. Галата, с.о. „Боровец - юг“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5403.1019 ? 1019 (по ПНИ м. „Боровец - юг“- с.о., КР 403, одобрен със заповед № РД-1-7706/467 от 04.12.2002 г. и № РД-1-7706/68 от 11.03.2003 г.) ? 1019 (предходен КП) ? ч. 15 и ч. 16 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 362 кв. м., при граници на имота: ПИ №№ 10135.5403.3123, 10135.5403.9503, 10135.5403.3124 и 10135.5403.1018, съгласно скица № 15-298343/25.08.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 20 АПРИЛ 2015 г.

ЗАПОВЕД РД-15-7706-270 от 20.04.2015г. за отмяна на търг по точка 1.2.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 АПРИЛ 2015 г.

№ ОП-15-9400-54/3/
16.04.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Иван Кръстев Иванов, Милена Кръстева Иванова, Теодора Кръстева Киркова и всички заинтересовани лица, че на 09.03.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Костадин Тодоров Славов – заявление вх. № ОП-15-9400-54/09.03.2015 г., за недвижим имот, представляващ 3/8 ид. части от апартамент № 28 с идентификатор 10135.5506.353.2.10, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Георги Стаматов“ бл. № 7, вх. А, ет. 4, състоящ се от: две стаи, кухня, баня - тоалет, коридор и два балкона със застроена площ 59,54 кв. м., ведно с прилежащото избено помещение с площ 3,24 кв. м., както и 1,3913 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се в сграда № 2, разположена в ПИ с идентификатор 10135.5506.353 по кадастрална карта и кадастрални регистри на район „Аспарухово“, одобрени със заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменени със заповед № КД-14-03-2161/22.08.2012 г. на Началник на СГКК – Варна, при граници на имота: на същия етаж – 10135.5506.353.2.11, под обекта – 10135.5506.353.2.7, над обекта – 10135.5506.353.2.13, съгласно схема № 15-87645/01.04.2014 г., презаверена на 02.10.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 АПРИЛ 2015 г.

№ ОП-15-9400-3/17/
16.04.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мария Димитрова Иванова, Димитър Митков Кръстев и всички заинтересовани лица, че на 08.01.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Темелко Василев Темелков, чрез пълномощник Васил Темелков Темелков – заявление вх. № ОП-15-9400-3/08.01.2015 г., за недвижими имоти, представляващи: 2/18 идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1506.525, целият с площ от 84 кв. м., ведно с изградената в имота еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.1506.525.1 с площ от 40 кв. м., състояща се от: две стаи, антре и избено помещение под цялата сграда, находящи се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Дунав“, №16-А, при граници на ПИ с идентификатор 10135.1506.525: ПИ 10135.1506.522, ПИ 10135.1506.524, ПИ 10135.1506.532 и ПИ 10135.1506.526, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18-12817/10.10.2014 г. на Началник на СГКК-Варна, съгласно скица № 15-375364/20.10.2014 г. и скица на сграда № 15375369/20.10.2014 г., издадени от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 АПРИЛ 2015 г.

№ ОП-15-9400-80 /2/
16.04.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Шабан Мустафов Моласанов/Хасанов/ – Разия Акифова Мустафова, Бюрхан Басриев Шабанов, Нуртен Басриева Кабакова, Севда Симова Моллова, Адам Чавдаров Моллов, Махдюме Мехмед Сонмез, Хакимя Шабанова Мустафова, Гюрсес Сабриев Йозтюрк и всички заинтересовани лица, че на 02.04.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фатме Шабан Ахмед – заявление вх. № ОП-15-9400-80/02.04.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в землището с. Славейково, общ. Провадия, обл. Варна, представляващи:
1. Имот № 055016 с площ 4001 кв. м., местност „Сърта", начин на трайно ползване: лозе; категория на земята при неполивни условия: четвърта; при граници: имот № 055017, № 055281, № 055349 и № 055282 по картата на възстановената собственост на землището с. Славейково, съгласно скица № К01183/10.12.2014 г., издадена от ОбСЗ-Провадия;
2. Имот № 022037 с площ 12001 кв. м., местност „Токат азъ", начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: четвърта; при граници: имот № 022038, № 022039, № 022040, № 022083, № 022090, № 022025 и № 022024 по КВС на землището с. Славейково, съгласно скица № К01180/10.12.2014 г., издадена от ОбСЗ-Провадия;
3. Имот № 017237 с площ 1500 кв. м., местност „Вълча яма", начин на трайно ползване: овощна градина; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 017238, № 017184, № 017183, № 017182, № 017236 и № 017285 по КВС на землището с. Славейково, съгласно скица № К01179/10.12.2014 г., издадена от ОбСЗ-Провадия;
4. Имот № 012045 с площ 2996 кв. м., местност „Орта йолу", начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 012046, № 012081, № 012044, № 012034 и № 012033 по КВС на землището с. Славейково, съгласно скица № К01178/10.12.2014 г., издадена от ОбСЗ-Провадия;
5. Имот № 032082 с площ 15501 кв. м., местност „Корията", начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 032083, № 032121, № 032081, № 032099 и № 032098 по КВС на землището с. Славейково, съгласно скица № К01182/10.12.2014 г., издадена от ОбСЗ-Провадия;
6. Имот № 026112 с площ 10001 кв. м., местност „Орта меше", начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 026111, № 026130, № 026113 и № 026143 по КВС на землището с. Славейково, съгласно скица № К01181/10.12.2014 г., издадена от ОбСЗ-Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 15 АПРИЛ 2015 г.

№ РД-14-9400-1478/7/
08.04.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Андрей Атанасов Кършаков и всички заинтересовани лица, че на 29.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марин Тодоров Маринов, Тодор Маринов Михайлов и Страцимир Тодоров Михайлов – заявление вх. № РД-14-9400-1478/29.10.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, представляващ ПИ с идентификатор № 10135.2552.2559 с площ от 1216 кв.м. ? 3593 (КП на ж.к. „Изгрев“) ? 2971 Б (КП 1973 г. на м. „Франга дере до Домуз дере“) ? ч. 12718 (КП на Крайбрежието 1956 г.) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, при граници на имота: 10135.2552.2560, 10135.2552.2561, 10135.2552.2442, 10135.2552.2558, 10135.2552.2557 и 10135.2552.2634, съгласно скица № 15-445197/03.12.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 14 АПРИЛ 2015 г.

№ ОП-15-9400-78/2/
08.04.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Тензиле Рашид Тюфекчи, Али Ибрямов Хюсеинов, Христо Илиев Юлиянов, Муталиб Ибрям Юсеин, Илия Юлиянов Тюфекчиев и всички заинтересовани лица, че на 02.04.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христина Атанасова Стаматова – заявление вх. № ОП-15-9400-78/02.04.2015 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Комунига“ № 12, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: дворно място цялото с площ от 390 кв. м., съставляващо УПИ XXIV-763 в кв. 39 по плана на град Провадия, одобрен със заповед № 3440/11.12.1979 г., при граници на УПИ XXIV-763: улица, УПИ XXV-762 и УПИ XXIII-764, съгласно скица № 44/28.01.2015 г., издадена от община Провадия, ведно с построените в дворното място масивна сграда със застроена площ 18 кв. м. и полумасивна жилищна сграда със застроена площ 92 кв. м., съгласно удостоверение за данъчна оценка изх. № 5311000564/17.03.2015 г., издадено от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 АПРИЛ 2015 г.

№ ОП-15-9400-60/6/
08.04.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Росен Иванов Христов, Аглика Миладинова Димитрова, „Дейтрон“ ООД и всички заинтересовани лица, че на 12.03.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Никола Вълчев Иванов – заявление вх. № ОП-15-9400-60/12.03.2015 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Академик Никола Обрешков“ № 20А, представляващ: ? ид. част от поземлен имот с идентификатор 10135.1501.41 с площ 334 кв. м., ведно с изградената еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.1501.41.1 със застроена площ 46 кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно скица № 15-459422/12.12.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 АПРИЛ 2015 г.

№ ОП-15-9400-53/6/
08.04.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Веселин Иванов Перков и всички заинтересовани лица, че на 06.03.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Албена Ангелова Стоянова – заявление вх. № ОП-15-9400-53/06.03.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Синдел, община Аврен, област Варна, представляващ дворно място с площ от 870 кв. м., съставляващо поземлен имот пл. № 324, включен в УПИ II-324 в кв. 15, ведно с построените в имота жилищна сграда с площ от 50 кв. м., лятна кухня с площ от 30 кв. м. и стопанска постройка с площ от 60 кв. м., по плана на с. Синдел, одобрен със заповед за улична регулация № 6240/09.07.1957 г. на Заместник министъра на Министерство на комуналното стопанство и благоустройството и заповед за дворищна регулация №1011/10.07.1985 г. на Председателя на ИК на ОНС-Варна, при граници на УПИ II-324: от две страни улици, УПИ III-323 и ПИ пл. № 323, съгласно скица № 160/24.02.2015 г., издадена от Община Аврен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 АПРИЛ 2015 г.

№ ОП-15-9400-43/3/
03.04.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се „БАМИПЕЙН“ ООД и всички заинтересовани лица, че на 04.03.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Милка Тодорова Ганева – заявление вх. № ОП-15-9400-43/04.03.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Близнаци, община Аврен, област Варна, представляващ 140 кв. м. ид. части от урегулиран поземлен имот XV-240 в кв. 24, целият с площ 820 кв. м., при граници: улица, УПИ XIII-240, УПИ XIV-239, УПИ V-236, УПИ VI-234,235, УПИ XI-229 и УПИ XII-228 по действащия план на с. Близнаци, одобрен със заповед № 204/12.07.1994 г., съгласно скица № 157/24.02.2015 г., издадена от Община Аврен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 МАРТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-65/3/
30.03.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Иванка Горанова Цонкова, Марийка Йорданова Иванова и всички заинтересовани лица, че на 19.03.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Миланка Йорданова Митева и Руска Йорданова Иванова – заявление вх. № ОП-15-9400-65/19.03.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Славейково, община Провадия, област Варна, представляващи: дворно място с площ от 1540 кв. м., съставляващо УПИ VII-361 в кв. 75 по плана на с. Славейково, одобрен със заповед № 443/11.10.1995 г., при граници: улица, УПИ VI-360 и УПИ VIII-361, съгласно скица № 42/28.01.2015 г., издадена от Община Провадия; дворно място с площ от 1710 кв. м., съставляващо УПИ VIII-361 в кв. 75 по плана на с. Славейково, одобрен със заповед № 443/11.10.1995 г., при граници: улица, УПИ VII-361 и УПИ IX-362, съгласно скица № 42/28.01.2015 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 МАРТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-2/6/
30.03.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Иванка Атанасова Желязкова, Янко Йорданов Тодоров, наследниците на Петра Панайотова Христова и всички заинтересовани лица, че на 06.01.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Добра Стоева Жечева – заявление вх. № ОП-15-9400-2/06.01.2015 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Аспарухово“, кв. Галата, с.о. „Боровец - юг“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5403.1019 ? 1019 (по ПНИ м. „Боровец - юг“- с.о., КР 403, одобрен със заповед № РД-1-7706/467 от 04.12.2002 г. и № РД-1-7706/68 от 11.03.2003 г.) ? 1019 (предходен КП) ? ч. 15 и ч. 16 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 362 кв. м., при граници на имота: ПИ №№ 10135.5403.3123, 10135.5403.9503, 10135.5403.3124 и 10135.5403.1018, съгласно скица № 15-298343/25.08.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 МАРТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-63/2/
30.03.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Ана Владимирова Колева и всички заинтересовани лица, че на 18.03.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Наска Драгнева Колева и Кольо Драгнев Колев – заявление вх. № ОП-15-9400-63/18.03.2015 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Приморски“, ж.к. „Бриз “, „Свети Никола“ № 218, ет.-1 представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2563.342.1.3, с площ 81,95 кв. м., находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2563.342 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със заповед № 14-03-1489/08.06.2012 г. на Началник на СГКК – Варна, съгласно схема № 15-47803/05.02.2015 г., издадена от СГКК – г. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 МАРТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-38/2/
30.03.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Кирил Минчев Бакалов и всички заинтересовани лица, че на 19.02.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янчо Петков Янев – заявление вх. № ОП-15-9400-38/19.02.2015 г., за недвижими имоти, находящи се в землището на с. Габърница, общ. Ветрино, обл. Варна, ЕКАТТЕ 14252, представляващи: нива, цялата с площ от 1000 кв. м., местност „Табие сърта“, категория на земята – пета, съставляваща поземлен имот № 038004, при граници: имот № 038005, имот № 000075, имот № 038003, съгласно скица № К00338/09.12.2014 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино; нива, цялата с площ от 400 кв. м., местност „Табие сърта“, категория на земята – пета, съставляваща поземлен имот № 037022, при граници: имот № 037023, имот № 000072, имот № 037021, имот № 000071, съгласно скица № К00339/09.12.2014 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино; нива, цялата с площ от 37809 кв. м., местност „Сърта“, категория на земята – втора, съставляваща поземлен имот № 011003, при граници: имот № 011002, имот № 000010, имот № 011004, имот № 011040, имот № 011062, имот № 011061, имот № 011042, съгласно скица № К00335/09.12.2014 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино и нива, цялата с площ от 10689 кв. м., местност „Сърта“, категория на земята – втора, съставляваща поземлен имот № 011004, при граници: имот № 011003, имот № 000010, имот № 011005, имот № 011040, съгласно скица № К00336/09.12.2014 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 МАРТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-39/5/
30.03.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се „Монтажи“ ЕАД и всички заинтересовани лица, че на 23.02.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христо Вълчев Христов и Калинка Станчева Христова – заявление вх. № ОП-15-9400-39/23.02.2015 г., за недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда – апартамент № 34 с идентификатор 10135.3515.309.1.38, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Младежка“ № 37, вх. 1, ет. 6, състоящ се от: стая, хол, кухненски бокс, коридор, баня - тоалет, с площ 35,90 кв.м., ведно с прилежащото избено помещение, както и 0,6963 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, изграден в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 10135.3515.309 по кадастрална карта и кадастрални регистри на район „Младост“, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: на същия етаж – 10135.3515.309.1.39, под обекта – 10135.3515.309.1.30, над обекта – 10135.3515.309.1.46, съгласно схема № 37072/27.12.2013 г., презаверена на 26.01.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 МАРТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-61/2/
30.03.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Руфат Мехмедов Кабаков, Асен Маринов Кабаков, Тензиле Мехмед Хасан, Алиосман Мехмедов Кабаков и всички заинтересовани лица, че на 17.03.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Айше Алиосманова Кабакова – заявление вх. № ОП-15-9400-61/17.03.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Гроздьово, община Долни чифлик, област Варна, предствляващ едноетажна жилищна сграда с обща площ от 50 кв. м., съгласно молбата декларация, находяща се в дворно място с площ от 760 кв. м., съставляващо УПИ II-605 в кв. 57 по плана на селото, одобрен със заповед № 3360/10.05.1973 г., при граници на УПИ II-605: улица, УПИ I-560, УПИ XII-560, XI-606 и УПИ III-604, съгласно скица № 30/22.01.2015 г., , издадена от Община Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 МАРТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-62/4/
30.03.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Феодор Иванов Станчев и всички заинтересовани лица, че на 18.03.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юлияна Янева Трифонова и Елена Атанасова Станчева, чрез пълномощник Яни Николов Василев – заявление вх. № ОП-15-9400-62/18.03.2015 г., за недвижим имот, представляващ: 1/6 ид. част от апартамент № 10 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2558.119.12.10 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Найден Геров“ № 68, вх. Б, ет. 1, състоящ се от: две стаи, хол, кухня с ниша, килер, баня-тоалет, балкон, коридор, таванска стая, с площ 76,04 кв. м., ведно с прилежащо избено помещение с площ 16,00 кв. м., както и 4,91 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, построен в сграда № 12, разположена в ПИ 10135.2558.119 по КК и КР на район Приморски, при съседни на с.о.с. с идентификатор 10135.2558.119.12.10: на същия етаж – 10135.2558.119.12.9, под обекта – няма, над обекта – 10135.2558.119.12.12, съгласно схема № 15-172225/31.05.2014 г., презаверена на 09.02.2015 г., издадена от СГКК– гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 МАРТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-64/2/
30.03.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Тодора Банчева Василева, Емил Тодоров Станев, Теодора Тодорова Станева, Диана Рачева Станева, Деяна Иванова Асенова, Добри Станев Станев, Виолета Станева Петрова, Валентин Станев Добрев, Станьо Рачев Станев, Станислава Енчева Станева, Мирослав Енчев Станев, Яна Славчева Неделчева, Нешко Славчев Неделчев, Иван Славчев Костов, Добра Славчева, Венцислав Добрев Славчев, Галин Добрев Костов, Сияна Недкова Славчева, Слави Недков Славчев, Василка Стойчева Славчева, Тодор Иванов Добрев, Неда Христова Станева, Тодорка Банкова Добрева, Мария Банчева Иванова, Боян Банков Добрев, Женя Пламенова Банчева, Борислав Пламенов Банчев и всички заинтересовани лица, че на 18.03.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Добрев Василев – заявление вх. № ОП-15-9400-64/18.03.2015 г., за недвижими имоти, находящи се на ул. „Н.Й.Вапцаров“ № 13, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, представляващи: 12/90 ид. части от поземлен имот с идентификатор 20482.307.66 с площ 1411 кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-85/17.09.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно скица № 15-208361/24.06.2014 г., презаверена на 05.03.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна, ведно с 12/90 ид. части от построената в имота двуетажна жилищна сграда-еднофамилна с идентификатор 20482.307.66.1, със застроена площ 60 кв. м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-85/17.09.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно скица на сграда № 15-240436/15.07.2014 г., презаверена на 05.03.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна, 12/90 ид. части от селскостопанска сграда с идентификатор 20482.307.66.2, със застроена площ 45 кв. м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-85/17.09.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно скица на сграда № 15-269957/04.08.2014 г., презаверена на 05.03.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна, 12/90 ид. части от гараж с идентификатор 20482.307.66.3, със застроена площ 35 кв. м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-85/17.09.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно скица на сграда № 15-269960/04.08.2014 г., презаверена на 05.03.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна и 12/90 ид. части от селскостопанска сграда с идентификатор 20482.307.66.5, със застроена площ 71 кв. м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-85/17.09.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно скица на сграда № 15-269973/04.08.2014 г., презаверена на 05.03.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 МАРТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-57/2/
27.03.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Станчо Тодоров Станчев, Стефана Недялкова Димитрова и всички заинтересовани лица, че на 12.03.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Сийка Маринова Атанасова – заявление вх. № ОП-15-9400-57/12.03.2015 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Вълшебен извор“ № 12, гр. Девня, община Девня, област Варна, представляващ: 1259 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 20482.305.34, целият с площ от 2259 кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-85/17.09.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ПИ 20482.305.40, ПИ 20482.305.31, ПИ 20482.305.23 и ПИ 20482.305.36, съгласно скица № 15-438935/28.11.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 МАРТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-49/2/
20.03.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Добри Иванов Лазаров, Лазар Иванов Лазаров и всички заинтересовани лица, че на 06.03.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Красимир Лазаров Иванов – заявление вх. № ОП-15-9400-49/06.03.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Комарево, община Провадия, област Варна, представляващ дворно място с площ от 1700 кв. м., съставляващо УПИ IV-311 в кв. 72 по плана на селото, одобрен със заповед № 1125/05.04.1936 г., ведно с построените в имота жилищна сграда с площ от 50 кв. м., гараж с площ от 21 кв. м. и второстепенна постройка с площ от 12 кв. м., съгласно молбата-декларация, при граници на УПИ IV-311: от две страни улици, УПИ II-309 и УПИ III-312, съгласно скица № 34/22.01.2015 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 МАРТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-48/2/
20.03.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Петка Люцканова Димитрова и всички заинтересовани лица, че на 05.03.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николинка Жечева Люцканова и Люцкан Жечев Люцканов – заявление вх. № ОП-15-9400-48/05.03.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна, представляващ дворно място с площ от 1470 кв. м., представляващо УПИ VIII-424 в кв. 75 по плана на селото, одобрен със заповед № 270/25.01.1973 г.,ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 70 кв. м., маза 8 кв. м., лятна кухня 24 кв. м. и навес с оградни стени 12 кв. м., съгласно молбата-декларация и удостоверение за данъчна оценка № 5307000287/02.02.2015 г., издадено от Община Вълчи дол, при граници на УПИ VIII-424: от две страни улици, УПИ VII-422 и УПИ IX-423, съгласно скица № 40/29.01.2015 г., издадена от община Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 МАРТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-47/1/
20.03.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Юри Алдинов Караев, Андрей Алдинов Караев, Ана Невенова Караева, Алдин Албинов Караев, Мустафа Абилов Алиосманов, Хюсеин Абил Алиосман, Джемиля Абилова Неджиб и всички заинтересовани лица, че на 05.03.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Неджиб Хюсеин Абил – заявление вх. № ОП-15-9400-47/05.03.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Лопушна, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ дворно място, с площ от 1180 кв. м., съставляващо УПИ III-86 в кв. 8 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 2010/16.12.1987 г., ведно с построенaта в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 72 кв. м., съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5310000084/29.01.2015 г., издадено от Община Дългопол, при граници на УПИ III-86: улица, УПИ IV-86, УПИ XIV-88 и УПИ II-86, съгласно скица № 12/27.01.2015 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 20 МАРТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-20/7/
20.03.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Славчо Добрев Славов, Йорданка Николова Славова и всички заинтересовани лица, че на 29.01.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Детелина Славчева Славова-Вълчева, чрез пълномощник адв. Елена Крумова Енева – заявление вх. № ОП-15-9400-29/29.01.2015 г., за недвижим имот, представляващ апартамент № 11 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.248.4.13 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се на ул. „Георги Бенковски“ № 79, ет. 3, район Одесос, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, състоящ се от: две спални, хол, дневна с ниша и сервизни помещения със застроена площ от 93,76 кв. м., ведно с изба № 45 с площ от 11,60 кв. м., както и 1,8986 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, построен в сграда № 4, разположена в ПИ 10135.1503.284 по КК и КР на район Одесос, при граници на с.о.с. с идентификатор 10135.1503.284.4.13: на същия етаж – 10135.1503.284.4.9, 10135.1503.284.4.12, под обекта – 10135.1503.284.4.8, над обекта – 10135.1503.284.4.18, съгласно схема № 27932/26.11.2010 г., презаверена на 25.11.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 20 МАРТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-17/5/
20.03.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Цвятко Василев Неделчев, Йордан Василев Цветков, Костадинка Димитрова Жекова, Костадин Жеков Жеков, Василка Костадинова Алексиева, Коконка Костадинова Жекова, Тодорка Русева Станева, Никола Андонов Димитров и всички заинтересовани лица, че на 28.01.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Иванов Стоев – заявление вх. № ОП-15-9400-17/28.01.2015 г., за недвижим имот, находящ се в местност „Коркулука“, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, представляващ имот пл. № 790, с площ по скица от 750 кв.м., при граници на имота: север – път, изток - гора, юг – имоти с пл. № 791 – записан на Мария Петкова Чалова, запад – път, съгласно скица № 45-1592/22.10.2014 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 19 МАРТ 2015 г.

Заповед за търг N:РД-15-7706-240/18.03.2015г.

ЗАПОВЕД - 19 МАРТ 2015 г.

Заповед за търг N:РД-15-7706-239/18.03.2015г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 МАРТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-26/4/
13.03.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Елена Христова Янкова, Стефан Христов Люцканов, Веселин Петров Жечев, Елка Петрова Станкова, Андриан Петров Андреев, Мирослав Андреев Петров, Янко Борисов Радулов, Веселин Николаев Димитров, Нели Сотирова Ключкова, Ангел Маринов Пиндиков и всички заинтересовани лица, че на 06.02.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хриска Димитрова Димитрова – заявление вх. № ОП-15-9400-26/06.02.2015 г., за недвижим имот находящ се в землището с. Равна, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: имот № 014087, с площ 1711 кв. м., в местност „Долна махала”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: шеста; при граници: имот № 014088, № 000117, № 014101, № 014098 и № 014089 по картата на възстановената собственост на землището с. Равна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 МАРТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-33/7/
12.03.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Феодор Иванов Станчев, Радка Иванова Дюлгерова, Зинаида Димитрова Дюлгерова, Ивайло Димитров Дюлгеров и всички заинтересовани лица, че на 12.02.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юлияна Янева Трифонова – заявление вх. № ОП-15-9400-33/12.02.2015 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с.о. „Боровец – север“, представляващ ПИ с идентификатор № 10135.5401.3204 ? 3204 (по ПНИ на м. „Боровец – север“-с.о.) ? 1950 и 1951 (предходен КП) ? ч. 332 (стари граници съгл. Помощния КП към ПНИ), целият площ от 688 кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-03-1897/23.07.2013 г. на Началник на СГКК – гр. Варна, при граници на ПИ с идентификатор № 10135.5401.3204: ПИ с №№ 10135.5401.1247, 10135.5401.2303, 10135.5071.58 и 10135.5401.9520, съгласно скица № 15-323714/11.09.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 МАРТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-21/3/
13.03.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Елена Александрова Димитрова, Пенка Димитрова Тонева, Златка Тодорова Теохарова, Дафинка Божанова Маринова и всички заинтересовани лица, че на 02.02.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Валерий Атанасов Бейчев – заявление вх. № ОП-15-9400-21/02.02.2015 г., за недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор № 10135.5507.172 с площ от 1428 кв. м., по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Варна, район „Аспарухово“, местност „Вилите“, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ПИ № № 10135.5507.144, 10135.5507.143, 10135.5507.2707, 10135.5507.173, 10135.5507.171 и 10135.5507.170, съгласно скица № 15-103724/11.04.2014 г., презаверена на 23.01.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 МАРТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-41/1/
04.03.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Насуф Хюсеинов Ибрямов, Алина Тонкова Юлиянова и всички заинтересовани лица, че на 24.02.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гюлвер Мустафа Ибрямова – заявление вх. № ОП-15-9400-41/24.02.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Оборище, община Вълчи дол, област Варна, представляващ УПИ VII-114 с площ 1495 кв. м. в кв. 15 по плана на селото, одобрен със Заповед № 554/06.03.1928 г., при граници: улица, УПИ VI-95, УПИ X-115, УПИ IV-115 и УПИ III-114, съгласно скица № 19/16.01.2015 г., издадена от Община Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 МАРТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-22/5/
27.02.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се МАРИН КОЛЕВ ЙОРДАНОВ, ЙОРДАН КОЛЕВ ЙОРДАНОВ, ГИНКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА, ИВАН КОЛЕВ ЙОРДАНОВ, ВАСИЛ КОЛЕВ ЙОРДАНОВ, МАРИЙКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА, БОРИС КОЛЕВ ЙОРДАНОВ, ГИНКА ЙОРДАНОВА ЯНЕВА, МАРИНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА, ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА, ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ, ПАРАШКЕВА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА, ЕЛЕНКА ЙОРДАНОВА ДИМОВА, ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА, ГИНКА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА, СВЕТЛА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ, СТОЯН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ, МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА, ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ, МАРИН АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ, СЕРГЕЙ ТОДОРОВ ИВАНОВ, ЕЛЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА, ЙОРДАН ТОДОРОВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ИВАНОВ, ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ, ИЛИЯ ТОДОРОВ ИВАНОВ, ПЕТРАНКА ВЕЛИКОВА МАТЕЕВА, АНГЕЛ ТОДОРОВ ИВАНОВ и всички заинтересовани лица, че на 02.02.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Румяна Янкова Костова – заявление вх. № ОП-15-9400-22/02.02.2015 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Младост“, ул. „Вихрен“ № 6а, представляващ ПИ с идентификатор 10135.3515.1143 с площ 168 кв. м., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници: ПИ с №№ 10135.3515.1142, 10135.3515.1150, 10135.3515.1152, 10135.3515.1144, 10135.3515.1089 и 10135.3515.1141, съгласно скица № 15-254910/24.07.2014 г., презаверена на 02.02.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна, ведно с построената в ПИ 10135.5515.1143 жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 10135.3515.1143.1 със застроена площ 29 кв. м., съгласно скица на сграда № 15-254927/24.07.2014 г., презаверена на 02.02.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 МАРТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-34/1/
26.02.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Божидар Атанасов Господинов, Светомир Пенчев Арабаджиев и всички заинтересовани лица, че на 13.02.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Розалина Желязкова Костадинова – заявление вх. № ОП-15-9400-34/13.02.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Аврен, община Аврен, област Варна, представляващ дворно място с площ 780 кв. м., съставляващо УПИ I-473 в кв. 78 по планa на с. Аврен, одобрен с Заповед № 73/23.02.1989 г., ведно с построената в имота жилищна сграда със ЗП от 39 кв. м., съгласно удостоверение за данъчна оценка №ДО000296/27.01.2015 г., издадено от Община Аврен, при граници на УПИ I-473: от две страни улици, УПИ XVIII-473 и УПИ II-473, съгласно скица № 57/24.01.2015 г., издадена от Община Аврен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 МАРТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-23/3/
26.02.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се СТОЯНКА ХРИСТОВА МАРИНОВА, НЕДЯЛКА СТОИЛОВА ПЕТРОВА, ЕМИЛ СТОИЛОВ ИВАНОВ, ХРИСТО ЕМИЛОВ ХРИСТОВ, ПАВЛИНА МИНЧЕВА СТОЯНОВА, МИРОСЛАВ ЕМИЛОВ ХРИСТОВ и всички заинтересовани лица, че на 02.02.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марин Иванов Маринов – заявление вх. № ОП-15-9400-23/02.02.2015 г., за недвижим имот находящ се в землището с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна, представляващ: имот № 011023, с площ 5000 кв. м., в местност „Корнежите”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: осма; при граници: имот № 011025, № 011015, № 011022 и № 011024 по картата на възстановената собственост на землището с. Въглен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 МАРТ 2015 г.

№ ОП-15-9400-19/2/
26.02.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Юли Михалев Юлиев и всички заинтересовани лица, че на 28.01.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Селяйдин Юсуфов Мехмедов – заявление вх. № ОП-15-9400-19/28.01.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна, представляващ: 465 кв. м. ид. части от дворно място с площ от 930 кв. м., съставляващо поземлен имот пл. № 219 в кв. 16 включен в УПИ VIII-219 в кв. 16 с площ от 870 кв. м., ведно с построената жилищна сграда и стопанска постройка по плана на с. Бозвелийско, одобрен със Заповед № 448/12.03.1984 г., при граници и съседи на имот пл. № 219: улица, ПИ IX-216, ПИ II-218 и ПИ VII-220, съгласно скица № 460/07.08.2014 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-314(5)/26.02..2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Фатме Алиева Ямурлова, Юнуз Аптулов Зюлкяров и Калиптян Ридван Сали (наследници на Аптула Зюлкяров Ямурлов) и всички заинтересовани лица, че на 21.10.2014г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фикрет Османов Карасалиев чрез пълномощник адв.Снежана Петрова Гочева - заявление с вх.№ОП-14-9400-314/ 21.10.2014г., за недвижим имот, находящ се в с.Стефан Караджа, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ дворно място с площ 1190 кв.м., за което е отреден УПИ VI-517 в кв.59 по плана на с.Стефан Караджа, одобрен със Заповед №4889/25.06.1966г. за улична регулация, при граници на дворното място: УПИ V-516, улица, имот пл.№518 и част от имот пл.№517, заедно с построената в имота паянтова жилищна сграда с площ 35 кв.м., съгласно скица №428/18.09.2014г., издадена от Община Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-14/6/
24.02.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Михаил Пенев Михов, Ангел Пенев Михов, Васил Пенев Михов, Атанас Иванов Атанасов, Стефка Иванова Томова, Койка Пенева Ташева и всички заинтересовани лица, че на 24.01.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атанас Георгиев Атанасов и Румяна Павлова Атанасова – заявление вх. № ОП-15-9400-14/24.01.20150 г., за недвижим имот, представляващ нива, находяща се в земл. на с. Новаково, община Аксаково, област Варна, местността „Картгьолджу“, с площ от 25.999 дка, категория на земята – трета, съставляваща имот № 022071 в земл. на с. Новаково с ЕКАТТЕ 51826, при граници: имот № 022036, имот № 022011, имот № 022060 и имот № 021054, съгласно скица № К02705/26.09.2014 г., издадена от ОбСЗ – Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-13/11/
24.02.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Михаил Пенев Михов, Ангел Пенев Михов, Васил Пенев Михов, Атанас Иванов Атанасов, Стефка Иванова Томова, Койка Пенева Ташева и всички заинтересовани лица, че на 24.01.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атанас Георгиев Атанасов и Румяна Павлова Атанасова – заявление вх. № ОП-15-9400-13/24.01.20150 г., за недвижим имот, представляващ нива, находяща се в земл. на с. Крумово, община Аксаково, област Варна, местността „Ветите бостани“, с площ от 3.002 дка, категория на земята – трета, съставляваща имот № 052018 в земл. на с. Крумово с ЕКАТТЕ 39983, при граници: имот № 052019, имот № 052016, имот № 052017 и имот № 085037, съгласно скица № К02807/26.09.2014 г., издадена от ОбСЗ – Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ РД-14-9901-348 (2)
20.02.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Станислав Добромиров Кременски като пълномощник на „Почивно дело и квалификация“ ЕАД във връзка с постъпило в Областна администрация Варна негово заявление с вх.№РД-14-9901-348/16.12.2014г., е уведомен с писмо с изх. № РД-14-9901-348(1)/15.01.2015г. със следното съдържание:
„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЕМЕНСКИ,
Във връзка с постъпило в Областна администрация Варна, Ваше заявление с вх.№РД-14-9901-348/16.12.2014г., за издаване на удостоверение за наличие/липса на акт за държавна собственост, моля на основание разпоредбата на чл.30, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, в тридневен срок от получаване на писмото да представите в деловодството на Областна администрация Варна следните документи:
1. Актуална (оригинална) скица за имота, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър-гр.Варна, в която се съдържат данни за идентификатора на имота - нов и стар (номер по предходен план); адрес на имота; площ на имота; трайно предназначение и начин на трайно ползване на имота; граници (съседи) на имота.
2. Съгласно разпоредбите на чл.82а, ал.1 от Закона за държавната собственост - за издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерски съвет.
Съгласно чл.30, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, следва в 3-дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо да отстраните нередовностите в искането. При неизпълнение в указания тридневен срок, Вашето искане с вх.№ РД-14-9901-348/16.12.2014г. ще бъде оставено без разглеждане, а административното производство прекратено.“
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-32/1/
20.02.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ангел Стоянов Кърджилов, Радка Стоянова Илиева, Тодор Христов Тодоров, Росица Христова Тодорова, Марияна Стоянова Люцканова, Георги Тодоров Кючуков, наследниците на Тодор Стоянов Тодоров, Христо Тодоров Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 12.02.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Боян Каменов Тодоров – заявление вх. № ОП-15-9400-32/12.02.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ дворно място, с площ от 1760 кв. м., съставляващо УПИ ХV-387 в кв. 38 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 3223/01.08.1969 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 60 кв. м., лятна кухня със застроена площ от 9 кв. м. и навес без оградни стени със застроена площ от 30 кв. м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5306000201/06.02.2015 г., издадено от Община Ветрино, при граници на УПИ ХV-387: улица, УПИ XIV-376, УПИ XXVIII-376, УПИ XXVII-387, УПИ XXVI-387и УПИ XVI-389, съгласно скица № 242/27.10.2014 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-30/1/
20.02.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Зехрия Халид Мехмед и всички заинтересовани лица, че на 10.02.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фазлъ Реджеб Мехмед – заявление вх. № ОП-15-9400-30/10.02.2015 г., за недвижим имот находящ се в с. Поляците, община Дългопол, област Варна, представляващ дворно място с площ от 830 кв. м., включено в УПИ I-12 в кв. 1 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1449/07.09.1987 г., при граници: улица, УПИ II-12 и земи извън регулация, съгласно скица № 240/29.10.2014 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-373 /4/
16.02.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се БОЖКО МАРИНОВ ХРИСТОВ, СТАНКА МАРИНОВА ВЪЛЧЕВА, НИКОЛИНА МАРИНОВА ЯНЕВА, МОСКА ИВАНОВА ХРИСТОВА, МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ, ЮЛИЯН ИВАНОВ МАРИНОВ, РАЙНА НЕНЧЕВА КАРОВА, ГИНКА ХРИСТОВА МАРИНОВА, МАРИН ХРИСТОВ МАРИНОВ, МАРИН ЯНЧЕВ МАРИНОВ, РУСАНКА ЯНЧЕВА ТОНЕВА, ЕНЧО ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ, ДАНЧО ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ, ЖЕЛЯЗКА МАНОЛОВА КИРОВА, НИКОЛИНА МАНОЛОВА НИКОЛОВА, РУМЯНА БОЖКОВА СТОЕВА, КРАСИМИРА БОЖКОВА ПАЛАСИНОВА, МИЛЕНА БОЖКОВА МАНОЛОВА, НЕДЯЛКА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА, СТАНКА ПЕТРОВА НЕДЕЛЧЕВА, АЛЕКСАНДЪР НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ, НИКОЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА ЛЕЧЕВА, БОЖКО АЛЕКСАНДРОВ НЕДЕЛЧЕВ, КРАСЕН БОЖКОВ ВЪЛЧЕВ, ДАКО ВЪЛЧЕВ БОЖКОВ, ГАНКА АТАНАСОВА БОЖКОВА, СИЛВИЯ БОЖКОВА БОЖКОВА, КРЕМЕНА БОЖКОВА КОСТАДИНОВА, СЪБА ЖЕКОВА БОЖКОВА, ПЕТКО ВЪЛЧЕВ БОЖКОВ, КРАСИМИРА ВЪЛЧЕВА ТЯНКОВА, ПЕТКА ЛЕФТЕРОВА НЕДЕЛЧЕВА, ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ, КРАСЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ, КАТЯ НЕДЕЛЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА, БОЖАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТЕВА, НИКОЛИНКА БОЖКОВА ЯНКОВА, ДАРИНА СТОЯНОВА ДОБРЕВА, ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА, БОЖАН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ, НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА и всички заинтересовани лица, че на 27.11.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Никола Димитров Божков, Иван Димитров Божков, Цветан Божков Димитров и Димитър Божков Димитров – заявление вх. № ОП-14-9400-373/27.11.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Красимир, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ дворно място с площ от 1110 кв.м., вкл. в УПИ V-3 в кв. 2 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1820/17.12.1934 г. , ведно с построената в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 40 кв.м. и мазе с площ от 15 кв.м., съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка № 5310003100/21.11.2014 г., издадено от Община Дългопол, при граници на УПИ V-3: улица, УПИ VI-3 и УПИ IV-7, съгласно скица № 253/10.11.2014 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ ОП-15-2600-1/1/
11.02.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Нели Неделчева Тонева и всички заинтересовани лица, че на 27.01.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на „Палмак“ ООД, чрез пълномощник Иванка Димитрова Топулева – заявление вх. № ОП-15-2600-1/27.01.2015 г., за недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор № 10135.5545.280 ? 280 (по ПНИ на м. „Зеленика“ – стр.гр., земл. кв. Галата, общ. Варна) ? 280 (предходен КП) ? ч. 227, ч. 228, ч. 1510 и ч. 6401 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ), по кадастрална карта и кадастрални регистри на район „Аспарухово“, местност „Зеленика“, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, с площ от 1397 кв. м., при граници: ПИ № № 10135.5545.3326, 10135.5545.3156, 10135.5545.3157, 10135.5545.9516, 10135.5545.279, 10135.5545.278 и 10135.5545.273, съгласно скица № 15-323715/11.09.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-18/3/
10.02.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се КРЪСТЮ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ, ЙОРДАНА НЕНОВА ГАЙДАРЖИЕВА, ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ, СИЛВИЯ НЕДЕЛЧЕВА ТОДОРОВА, ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ, НАТАЛИЯ НЕДЕЛЧЕВА СТАНЕВА, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ, ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ, ПЕПА НЕНОВА ЕНЕВА, МОМЯНА НЕНОВА ХРИСТОВА и всички заинтересовани лица, че на 28.01.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Момяна Добрева Костадинова и Диляна Йорданова Пейчева – заявление вх. № ОП-15-9400-18/28.01.2015 г., недвижими имоти, находящи се в землището на с. Комунари, община Дългопол, област Варна, представляващи: нива в местността „Край село“, с площ от 3.033 дка, категория на земята – четвърта, съставляваща имот № 041111, ЕКАТТЕ 38162, при граници: имот № 041110, имот № 041107, имот № 041106, имот № 041104 и имот № 023040, съгласно скица № К00298/05.11.2014 г., издадена от ОбСЗ – Аксаково и нива в местността „Край село“, с площ от 1.459 дка, категория на земята – четвърта, съставляваща имот № 041106, ЕКАТТЕ 38162, при граници: имот № 041104, имот № 041111, имот № 041107, имот № 000156, имот № 041099 и имот № 041105, съгласно скица № К00297/05.11.2014 г., издадена от ОбСЗ – Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-15/2/
10.02.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Цветан Кръстев Цанов, Донка Ненчева Тодорова, Ружа Бонева Колева и всички заинтересовани лица, че на 24.01.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Станка Митева Стефанова и Никола Иванов Денчев, чрез пълномощник Искрен Тодоров Игнатов – заявление вх. № ОП-15-9400-15/24.01.2015 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Вилите“ № 32, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5506.410 с площ 311 кв. м., при граници: 10135.5506.381, 10135.5506.411, 10135.5506.414 и 10135.5506.845 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно скица № 15-383774/23.10.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна, ведно с изградената в имота жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор 10135.5506.410.1, със застроена площ от 48 кв. м., съгласно скица на сграда № 15-383822/23.10.2015 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-1/5/
06.02.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Недялко Стоянов Неделчев, Милко Иванов Михалев, Николай Иванов Николов, Нели Георгиева Стоянова, Лили Георгиева Григорова, Яна Драганова Терзиева, Гергана Георгиева Касабова, Борислав Георгиев Борисов, Иван Борисов Георгиев, Драган Недев Иванов, Диана Радкова Кирова, Юлияна Димитрова Иванова, Миглена Димитрова Генкова и всички заинтересовани лица, че на 05.01.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Станислав Иванов Станев – заявление вх. № ОП-15-9400-1/05.01.2015г. за недвижими имоти, находящи се в землището на с. Камен дял, община Дългопол, област Варна, представляващи:
1. Имот № 015023 с площ 6000 кв. м., местност «Топал чешма», начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници: имот № 015022, № 000032, № 015025 и № 015024 по картата на възстановената собственост на землището с. Камен дял, съгласно скица № К00001/07.07.2004 г., презаверена на 14.10.2014 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
2. Имот № 016060 с площ 11499 кв. м., местност «Пясъците», начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: трета, при граници: имот № 016056, № 016057, № 016058, № 016061 и № 000026 по картата на възстановената собственост на землището с. Камен дял, съгласно скица № К00002/07.07.2004 г., презаверена на 14.10.2014 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
3. Имот № 022017 с площ 1800 кв. м., местност «Под старите лозя», начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: трета, при граници: имот № 022012, № 022013, № 022018 и № 000114 по картата на възстановената собственост на землището с. Камен дял, съгласно скица № К00003/07.07.2004 г., презаверена на 14.10.2014 г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-274/4/
06.02.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Стоян Божинов Ников и всички заинтересовани лица, че на 18.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Нико Божинов Ников – заявление вх. № ОП-14-9400-274/18.09.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Ягнило, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващи: дворно място, с площ от 1000 кв. м., съставляващо УПИ VI-205 в кв. 41 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 9/09.01.1929 г., при граници: от две страни улици, УПИ VII-207 и УПИ V-205, съгласно скица № 126/20.06.2014 г., издадена от Община Ветрино, както и дворно място, с площ от 1080 кв. м., съставляващо УПИ V-205 в кв. 41 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 9/09.01.1929 г., при граници: улица, УПИ III-204, УПИ IV-204, УПИ VII-206, УПИ VI-205 и УПИ VII-207, съгласно скица № 126/20.06.2014 г., издадена от Община Ветрино, ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 66 кв. м., лятна кухня със застроена площ от 30 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ от 20 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5306001912/18.09.2014 г., издадено от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-12/3/
06.02.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Еленка Панайотова Иванова, Красимира Колева Райкова и всички заинтересовани лица, че на 23.01.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стилияна Колева Илиева – заявление вх. № ОП-15-9400-12/23.01.2015 г., за недвижим имот, находящ се в с. Славейково, община Провадия, област Варна, представляващ дворно място с площ от 1610 кв. м., съставляващо УПИ IX-335 в кв. 93 по плана на с. Славейково, одобрен със Заповед № 443/11.10.1995 г., при граници и съседи на УПИ IX-335: улица, УПИ X-336, УПИ XIII-334 и УПИ VII-332, съгласно скица № 634/04.11.2014 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-11/2/
06.02.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Михаил Ангелов Мъглев /респективно неговите наследници/ и всички заинтересовани лица, че на 22.01.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петрина Петрова Николова, Деница Петрова Ковачева, Анна Михайлова Ковачева, Десислава Димитрова Василева и Борис Руменов Василев – заявление вх. № ОП-15-9400-11/22.01.2015 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Никола Михайловски“ № 11, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващ ПИ с идентификатор № 10135.2560.329 с площ 194 кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, при граници на ПИ с идентификатор № 10135.2560.329: ПИ с №№ 10135.2560.328, 10135.2560.330, 10135.2560.331 и 10135.2560.325, съгласно скица № 15-387847/27.10.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ ОП-15-9400-10/2/
06.02.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се САБРИ АСАН ЕЛИМАН, ЕЛКА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА, МИЙРЕМ ХАСАНОВА ХРИСТОВА, СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ СТОЯНОВ, ХРИСТО ХРИСТОВ СТОЯНОВ и всички заинтересовани лица, че на 21.01.2015 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ариф Шабанов Хасанов – заявление вх. № ОП-15-9400-10/21.01.2015 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Стефан Боранов“ № 20, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ от 195 кв. м., съставляващо част от имот пл. № 1098, за който е отреден УПИ XXIX-1098,1096 в кв. 50 по плана на град Провадия, одобрен със заповед № 3440/11.12.1979 г., ведно с жилищна сграда със застроена площ от 50 кв.м., съгласно молба-декларация, при граници на УПИ XXIX-1098,1096: улица, УПИ V-1091, УПИ VI-1092, УПИ VII-1093 и имот пл. № 1096, съгласно скица № 591/08.10.2013 г., презаверена на 08.12.2014 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-353/4/
04.02.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мария Иванова Калчева, Мустафа Басриев Мустафов, Руска Иванова Владимирова, Марин Иванов Калчев, Цветелина Иванова Митева и всички заинтересовани лица, че на 13.11.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фатме Мехмед Сали, чрез пълномощник адв. Злати Станев Златев – заявление вх. № ОП-14-9400-353/13.11.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Величково, община Дългопол, област Варна, представляващ дворно място с площ от 810 кв.м., съставляващо УПИ VIII-154 в кв. 30 по плана на селото, одобрен със Заповед № 499/17.04.1935 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със ЗП от 50 кв.м., при граници на УПИ VIII-154: от три страни улици и УПИ IX-155, съгласно скица № 247/27.10.2014 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-377/7/
04.02.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Тодора Стоянова Русева, Стоянка Петрова Димитрова, Иванка Петрова Иванова и всички заинтересовани лица, че на 28.11.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Добри Иванов Минчев – заявление вх. № ОП-14-9400-377/28.11.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Щипско, община Вълчи дол, област Варна, представляващ дворно място с площ от 1960 кв.м., представляващо УПИ Х-112 в кв. 90 по плана на селото, одобрен със Заповед № 65/10.03.1993 г., идентичен с УПИ VIII-54 и IX-54 в кв. 90 по стария план на селото, ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 40 кв.м. и лятна кухня със застроена площ от 24 кв.м., при граници на УПИ Х-112: улица, УПИ I-115, УПИ III-113, УПИ IV-113 и УПИ IX-111, съгласно скица № 495/07.11.2014 г., издадена от Община Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-390/4/
04.02.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се АТАНАСКА НЕДЕЛЧЕВА ТРИФОНОВА, ЗЛАТКА НЕДЕЛЧЕВА ПЕНЕВА и всички заинтересовани лица, че на 10.12.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стоян Желанов Борсуков – заявление вх. № ОП-14-9400-390/10.12.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Комарево, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ дворно място с площ от 1440 кв. м., съставляващо УПИ VI-41 в кв. 34 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1125/05.04.1936 г. за дв. регулация и Заповед за регул. изменение № 1442/15.12.2003 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда, лятна кухня и стопанска постройка, при граници на УПИ VI-41: улица, УПИ VII-40, УПИ XI-40, УПИ XII-41, УПИ V-43 и УПИ II-42, съгласно скица № 57/06.02.2004 г., презаверена на 14.11.2014 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ОП-14-9400-384(5)/04.02.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Николинка Михайлова Павлова, Пенка Михайлова Лазарова, Владимир Михайлов Лазаров, Христо Колев Шатъров и Станка Колева Карамешева - и всички заинтересовани лица, че на 04.12.2014г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.
Производството е по инициатива на Александър Киров Александров чрез пълномощник Елена Крумова Енева - заявление с вх.№ОП-14-9400-384/04.12.2014г., за недвижим имот, представляващ апартамент №305 - представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3511.172.7.17 с площ 53,05 кв.м., ведно с прилежаща изба №305 с площ 6,60 кв.м. и 0,7914% идеални части от общите части на сградата, находящ се в гр.Варна, ж.к.“Възраждане“, бл.23, ет.3, ап.305, съгласно схема №15-93020/04.04.2014г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър-гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-380/4/
02.02.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Георги Симеонов Радев, наследниците на Паруш Петров /Петков/ Ойнаков, Костадин Атанасов Кощиев и всички заинтересовани лица, че на 01.12.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Албена Андреева Радева и Христиан Георгиев Радев – заявление вх. № ОП-14-9400-380/01.12.2014 г., за недвижим имот, представляващ 110 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2571.298 ? ч. 681 и ч. 680 (ПКП на к.к. „Чайка“) ? 667 (КП на к.к. „Чайка“ 2000 г.) ? 3699 (КП на к.к. „Чайка“ 1987 г.) ? ч. 680 и ч. 681 (КП 1956 г.), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед № КД – 1403-122/15.01.2013 г. на Началик на СГКК – гр. Варна, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Приморски“, к.к. „Чайка“, целият с площ от 610 кв.м., при граници на ПИ с идентификатор 10135.2571.298: ПИ с №№ 10135.2571.294 и 10135.2571.297, съгласно скица № 15-205300/23.06.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-356/5/
30.01.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Мезийет Асанова Гюмюшева и всички заинтересовани лица, че на 14.11.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на адв. Снежана Гочева, като пълномощник на Севгюл Мехмедова Мехмедова, като пълномощник на Мехмед Хасанов Алиев – заявление вх. № ОП-14-9400-356/14.11.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Провадия, община Провадия, област Варна, представляващ дворно място с площ от 275 кв.м., съставляващо УПИ II-2585 в кв. 138 по плана на града, одобрен със заповед № 3440/11.12.1979 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със ЗП 60 кв.м. и паянтова сграда със ЗП от 5 кв.м., съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ II-2585: от две страни улица, УПИ I-2584 и УПИ III-парк, съгласно скица № 355/23.06.2014 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-328/11/
30.01.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Цачо Георгиев Цачев, Тодор Кръстев Димитров, Пламен Цачев Георгиев и Сиян Цачев Георгиев и всички заинтересовани лица, че на 27.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Недка Вълкова Златева – заявление вх. № ОП-14-9400-328/27.10.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с.о. „Боровец – юг“, представляващ ПИ с идентификатор № 10135.5403.3763 ? 3763 (по ПНИ на м. „Боровец – юг“-с.о., КР 403, одобрен със Заповед № РД-1-7706/467 от 04.12.2002 г. и № РД-1-7706/68 от 11.03.2003 г.) ? ч. 335 (предходен КП) ? ч. 407 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ), с площ от 628 кв.м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-03-2512/02.10.2013 г. на Началник на СГКК – гр. Варна, при граници на ПИ с идентификатор № 10135.5403.3763: ПИ с №№ 10135.5403.9732, 10135.5403.334, 10135.5403.4914 и 10135.5403.336, съгласно скица № 15-112022/16.04.2014 г., презаверена на 27.10.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ РД-14-9400-1558/13/
30.01.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Калиопа Стойкова Колева, Марийка Стефанова Николова, Дияна Михайлова Янкова, Верка Ангелова Живкова, Живко Петков Живков, Снежана Кирилова Мирчева, Иво Кирилов Филипов, Грозданка Николаева Янкова, Пенка Василева Иванова, Иван Василев Иванов, наследници на Тома Костов Стойков, Теменужка Иванова Филипова, Марийка Иванова Пенева, Васил Иванов Янков, Елисавета Янкова Бонева, Георги Янков Стойков и всички заинтересовани лица, че на 12.11.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Владимир Томов Стойков и Пенка Маркова Стойкова – заявление вх. № РД-14-9400-1558/12.11.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Дрин“ № 14, представляващ ПИ с идентификатор № 10135.1502.119 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, с площ от 170 кв.м., при граници: ПИ №№ 10135.1502.115, 10135.1504.1, 10135.1502.120 и 10135.1502.215, съгласно скица № 217/06.01.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 ФЕВРУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-333/7/
30.01.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Христо Георгиев Господинов, Тодор Станков Тодоров, Румен Христов Георгиев, Атанас Маринов Христов и всички заинтересовани лица, че на 31.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодор Станков Тодоров – заявление вх. № ОП-14-9400-333/31.10.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Житница, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ дворно място с площ от 1290 кв.м., съставляващо УПИ III-140 в кв. 57 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1976/11.12.1981 г., ведно с построената в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 70 кв.м., при граници на УПИ III-140: от две страни улици, УПИ II-138 и УПИ IV-139, съгласно скица № 471/12.08.2014 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 29 ЯНУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-385(6)/27.01.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Арсине Гарабед Чолакян, Оханес Каприел Чолакян и Сирануш Каприел Чолакян - наследници на Каприел Оханес Чолакян и всички заинтересовани лица, че на 04.12.2014г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стелияна Василева Василева - заявление с вх.№ОП-14-9400-385/04.12.2014г. за недвижим имот, представляващ УПИ ХVI-106 в кв.23 с площ 720 кв.м. по действащия план на с.Изворско, община Аксаково, одобрен със Заповед №259/25.02.1988г. на Председателя на ОНС-Варна, при граници на дворното място: улица, УПИ ХVII-83, УПИ ХV-230, улица, съгласно скица №936/1530/14.10.2014г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 29 ЯНУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-383(9)/27.01.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стойка Станева Стефанова, Станислав Петков Стефанов, Павлин Енчев Стефанов - наследници на Петко Енчев Стефанов и всички заинтересовани лица, че на 04.12.2014г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Петров Стефанов - заявление с вх.№ОП-14-9400-383/04.12.2014г. за недвижим имот, представляващ поземлен имот №180 по плана на селищно образувание „Панорама“, землището на с.Константиново, община Варна, одобрен със Заповед №273/24.06.1994г. на кмета на Община Белослав с площ 559 кв.м., при граници и съседи: ПИ пл.№170, ПИ пл.№179, път и ПИ пл.№183, съгласно скица №120/15.10.2013г., издадена от кметство с.Константиново при Община Варна, презаверена на 10.11.2014г.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 ЯНУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-386/6/
27.01.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Георги Борисов Лазаров, Кръстю Георгиев Караулджиев, Георги Кръстев Караулджиев, наследниците на Владимир Борисов Лазаров и всички заинтересовани лица, че на 08.12.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Георгиев Стоянов, чрез пълномощник адв. Снежанка Димитрова Торлакова – заявление вх. № ОП-14-9400-386/08.12.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Аспарухово“, м. „Ракитника“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5426.2540 ? 2540 (по ПНИ на м. „Ракитника“-с.о., одобрен със зап. №РД-1-7706(387) от 20.09.2002 г.) ? ч. 2002 (Предходен КП) ? ч. 89 и ч. 152 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ), целият с площ от 389 кв. м., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници на ПИ с идентификатор 10135.5426.2540: ПИ с №№ 10135.5426.1054, 10135.5073.5, 10135.5426.1053, 10135.5054.37, 10135.5426.2541, 10135.5426.2001, и 10135.5013.38, съгласно скица № 15-163066/27.05.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 ЯНУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-353/1/
27.01.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иван Калчев Мишов и всички заинтересовани лица, че на 13.11.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фатме Мехмед Сали, чрез пълномощник адв. Злати Станев Златев – заявление вх. № ОП-14-9400-353/13.11.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Величково, община Дългопол, област Варна, представляващ дворно място с площ от 810 кв.м., съставляващо УПИ VIII-154 в кв. 30 по плана на селото, одобрен със Заповед № 499/17.04.1935 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със ЗП от 50 кв.м., при граници на УПИ VIII-154: от три страни улици и УПИ IX-155, съгласно скица № 247/27.10.2014 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ЯНУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-394/1/
24.01.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Найден Димитров Великов, Недялка Иванова Димитрова, Стефан Спасов Величков и всички заинтересовани лица, че на 15.12.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Николов Генков – заявление вх. № ОП-14-9400-394/15.12.2014 г., за недвижим имот, находящ се в м. ”Ваялар” - с. о., гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващ: 258 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 10135.2723.859 ? ПИ 106 (по ПНИ на м. ”Ваялар” - с. о.) ? 106 (предходен КП) ? ч. 53 и ч. 9503 (стари граници съгл. Помощния КП към ПНИ) ? 1449 (КП 1987 г.) ? 603 и 604 (КП 1969 г.) ? ч. 11075 (КП 1956 г.), целият с площ от 1258 кв. м., при граници на поземления имот: 10135.2723.85, 10135.2723.9509, 10135.2723.857 и 10135.2723.858 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно скица № 15-457598/11.12.2014 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ЯНУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-375/5/
24.01.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Сияна Любенова Люцканова, Надежда Любенова Люцканова, Борис Спасов Борисов, Димитър Бориславов Братоев, Румен Бориславов Братоев, Ангелина Симеонова Русева, наследниците на Слави Люцканов Петров, Христинка Димитрова Петрова и всички заинтересовани лица, че на 28.11.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Елена Димитрова Методиева и Ташко Кирилов Мирославов – заявление вх. № ОП-14-9400-375/28.11.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Аврен, община Аврен, област Варна, представляващ дворно място с площ от 600 кв.м., съставляващо УПИ ХIII-844 в кв. 6, по планa на с. Аврен, одобрен с Заповед № 73/23.02.1989 г., идентичен с част от имот пл. № 198 и имот пл. № 199, находящи се извън строителните граници на с. Аврен, ведно с построената в имота жилищна сграда със ЗП от 40 кв.м., при граници на УПИ ХIII-844: от две страни улици, УПИ XIV-19 и УПИ XII, съгласно скица № 655/16.07.2014 г., издадена от Община Аврен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ЯНУАРИ 2015 г.
№ ОП-14-9400-359/2/
24.01.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Тоню Якимов и всички заинтересовани лица, че на 17.11.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Паунка Кимова Едрева и Петър Кимов Йорданов – заявление вх. № ОП-14-9400-359/17.11.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Китка, община Аврен, област Варна, представляващ дворно място с площ от 1415 кв.м., съставляващо имот пл. № 10, вкл. в УПИ I-10 в кв. 14, целият с площ от 1807 кв. м., по планa на с. Китка, одобрен с Указ № 586/20.11.1931 г. за улична и Указ № 1933/02.12.1931 г. за дворищна регулация, ведно с построената в имота жилищна сграда със ЗП от 60 кв.м., при граници на УПИ I-10: улица и УПИ II-9, съгласно скица № 889/01.10.2014 г., издадена от Община Аврен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 20 ЯНУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-312/5/
20.01.2015г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Добра Добрева Иванова и всички заинтересовани лица, че на 21.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на адв. Злати Станев Златев като пълномощник на Ради Тодоров Радев – заявление вх. № ОП-14-9400-312/21.10.2014г., за недвижим имот, находящ се в гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ: апартамент №6 с идентификатор 24565.502.1718.1.18, със застроена площ 116 кв.м., находящ се в жилищна сграда № 1, разположена в ПИ 24565.502.1718, заедно с принадлежащото му избено помещение № 6, със застроена площ 10 кв.м., заедно с 6.1325 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, съгласно скица №15-357991/07.10.2014г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на
област с административен център Варна

КЛАСИРАНЕ - 19 ЯНУАРИ 2015 г.

КЛАСИРАНЕ
за длъжността „младши eксперт „координация и административен контрол“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-542/ 15.12.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 14.01.2015 г . от 10.15 ч. за проведен практически изпит и от 14,00 за проведено интервю
1. Деница Иванова Тодорова - 41,7 точки
2. Таня Димитрова Тимчева - 35,8 точки
3. Нели Красимирова Якова - 33,1 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кремена Танева
директор на дирекция АКРРДС

КЛАСИРАНЕ - 19 ЯНУАРИ 2015 г.

КЛАСИРАНЕ
за длъжността „старши eксперт „устройство на територията“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-543/ 15.12.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 15.01.2015 г . от 10.15 ч. за проведен практически изпит и от 14,30 за проведено интервю

1. Екатерина Стоянова Ванкова – 42,0 точки
2. Венцислав Борянов Пешев – 37,5 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кремена Танева
директор на дирекция АКРРДС

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-371 /5/
15.01.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Антоанета Пенчева Трайкова, Дияна Николова Величкова, Иванка Николова Ципф и всички заинтересовани лица, че на 26.11.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стоян Трифонов Трифонов и Пенчо Трифонов Пенчев – заявление вх. № ОП-14-9400-371/26.11.2014 г., за недвижим имот, представляващ нива, находяща се в земл. на с. Изворник, община Вълчи дол, област Варна, местността „Край село“, с площ от 1.349 дка, категория на земята – трета, съставляваща имот № 020039 в земл. на с. Изворник с ЕКАТТЕ 32442, при граници: имоти № 020016– нива; № 000022 – жилищна територия, № 020017 – нива, съгласно скица № К01404/17.11.2014 г., издадена от ОбСЗ – Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-248 /21/
15.01.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Стоян Янев Стоянов, Радко Янев Стоянов, Петра Стойкова Димитрова, Добринка Митева Добрева, Теодора Петрова Тодорова, Петранка Митева Патърова, Димитър Митев Димитров, Недялка Желязкова Лечева, наследниците на: Тодор Стойков Стоянов, Димитра Стойкова Тодорова, Димитър Лечев Димов, Митю Димитров Лечев, Кръстина Тодорова Неделчева, Пею Славов Неделчев, Янка Митева Димова, Добра Митева Стоева, Лечо Димитров Лечев, Рада Димитрова Лечева и всички заинтересовани лица, че на 27.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Яни Стойков Илиев чрез пълномощник адв. Пламен Събев– заявление вх. № ОП-14-9400-248/27.08.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Голица, общ. Долни чифлик, обл. Варна, представляващи: имот с № 074007 по КВС на с. Голица, община Долни чифлик, м. „Хадъма-чуката“, с площ от 3.000 дка, НТП – нива, категория на земята – шеста, при граници: имоти № 074006, № 001794 и № 000271, съгласно скица № К01693/21.03.2013 г., презаверена на 24.06.2014 г., издадена от ОСЗ – Долни чифлик; имот с № 120007 по КВС на с. Голица, община Долни чифлик, м. „Мирин Лещак“, с площ от 1.811 дка, НТП – лозе, категория на земята – шеста, при граници: имоти с № 120006, № 000160, № 120008, № 001603 и № 000044, съгласно скица № К01696/21.03.2013 г., презаверена на 24.06.2014 г., издадена от ОСЗ – Долни чифлик; имот с № 170001 по КВС на с. Голица, община Долни чифлик, м. „Реката“, с площ от 3.490 дка, НТП – изоставена нива, категория на земята – четвърта, при граници: имоти с № 000414, № 170002, № и № 001719, съгласно скица № К01699/21.03.2013 г., презаверена на 24.06.2014 г., издадена от ОСЗ – Долни чифлик; имот с № 300115 по КВС на с. Голица, община Долни чифлик, м. „Колибите“, с площ от 2.703 дка, НТП –нива, категория на земята – девета (0.441) и четвърта (2.261), при граници: имоти с № 136021, № 000629, № 000631, № 300051 и № 300074, съгласно скица № К01695/21.03.2013 г., презаверена на 24.06.2014 г., издадена от ОСЗ – Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2015 г.
№ ОП-14-9400-233 /10/
15.01.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Стефан Димитров Георгиев и всички заинтересовани лица, че на 13.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Антония Борисова Петрова – заявление вх. № ОП-14-9400-233/13.08.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Приморски“, с.о. „Ален мак“, представляващ новообразуван поземлен имот с идентификатор № 10135.2515.3427 ? 3427 (по ПНИ на м. „Ален мак“ – с.о.) ? ч. 435 (предходен КП) ? ч. 2644 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) ? ч. 626 по КП 1989 г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, с площ от 288 кв.м., при граници: ПИ с №№ 10135.2515.626, 10135.2515.9540, 10135.2515.435 и 10135.2515.436, съгласно скица № 15-103601/11.04.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

СПИСЪК - 15 ЯНУАРИ 2015 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати
за длъжността „старши eксперт „устройство на територията“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-543/ 15.12.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 15.01.2015г. от 10.15 ч. за практически изпит – решаване на тест
1. Венцислав Борянов Пешев - 20 верни отговора – оценка 4
2. Екатерина Стоянова Ванкова – 30 верни отговора – оценка 5
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 14 ч. на 15.01.2015г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кремена Танева
Директор на дирекция АКРРДС


С П И С Ъ К
на недопуснатите до интервю кандидати
за длъжността „старши eксперт „устройство на територията“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-543/ 15.12.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 15.01.2015г. от 10.15 ч. за практически изпит – решаване на тест
1. Десислава Василева Кръстева – 18 верни отговора – оценка 3,5
2. Виола Огнянова Петрова-Стоянова – 17 верни отговора – оценка – 3,3
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кремена Танева
Директор на дирекция АКРРДС

СПИСЪК - 14 ЯНУАРИ 2015 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати
за длъжността „младши eксперт „координация и административен контрол“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-542/ 15.12.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 14.01.2015г. от 10.00 ч. за практически изпит – решаване на тест
1. Таня Димитрова Тимчева – 22 верни отговора – оценка 4,2
2. Нели Красимирова Якова – 24 верни отговора – оценка 4,4
3. Деница Иванова Тодорова – 28 верни отговора – оценка 4,8
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 14 ч. на 14.01.2015г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кремена Танева
Директор на дирекция АКРРДС


С П И С Ъ К
на недопуснатите до интервю кандидати
за длъжността „младши eксперт „координация и административен контрол“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-542/ 15.12.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 14.01.2015г. от 10.00 ч. за практически изпит – решаване на тест
1. Руслан Горанов Георгиев – 13 верни отговора – оценка 2,4
2. Галя Добринова Тодорова – 19 верни отговора – оценка 3,6
3. Валя Маринова Неделчева – 14 верни отговора – оценка 2,6
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кремена Танева
Директор на дирекция АКРРДС

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЯНУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-395/2/
08.01.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Михаил Илиев и всички заинтересовани лица, че на 15.12.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Милка Георгиева Стефанова, чрез Даниела Светозарова Христова– заявление вх. № ОП-14-9400-395/15.12.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Кривня, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ от 2480 кв. м., вкл. в УПИ VII-35 с площ 1150 кв. м. и в УПИ VIII-35 с площ 1090 кв. м. в кв. 91 по плана на селото, одобрен със заповед № 1210/09.07.1987 г., при граници на дворното място: улица, УПИ IX-34, УПИ XII-17, УПИ VI-17 и УПИ VI-36, съгласно скица № 677/09.12.2014 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЯНУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-393/1/
09.01.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Алил Ахмед Халил, Емел Абилова Салиева, Сертел Абилов Ахмедов, Миннет Абилова Халилова, Юркия Ахмед Хюсеин, Адил Талятов Адилов и всички заинтересовани лица, че на 11.12.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ахмед Иляз Мечкун – заявление вх. № ОП-14-9400-393/11.12.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Храброво, община Провадия, област Варна, представляващ дворно място цялото с площ от 1520 кв. м., съставляващо УПИ I-86 в кв. 64, ведно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ от 45 кв. м., при граници на УПИ I-86: от две страни улици, УПИ II-87 и УПИ VI-90 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3142/29.11.1928 г, съгласно скица № 603/16.03.2014 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЯНУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-358/11/
09.01.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Валентин Димитров Вълканов и всички заинтересовани лица, че на 17.11.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Анита Димитрова Колева – заявление вх. № ОП-14-9400-358/17.11.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с.о. „Планова“, представляващ ПИ № 94 ? 186 (предходен КП 1983 г.) по плана на м. Планова – с.о., земл. гр. Варна, общ. Варна, с площ от 1151 кв.м., при граници на ПИ 94: от две страни улици, ПИ с №№ 91 и 286, съгласно скица № АУ212792 МЛ-001МЛ/02.07.2014 г., издадена от Район Младост, Община Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЯНУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-343/9/
09.01.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Румяна Делева Минева, Сийка Антонова Коева, Радослав Димитров Коев, Тонка Илчева Коева, Александър Антонов Коев, Ангелина Николова Гочева, Койчо Белчев Койчев, Мирослав Белчев Койчев, Владимир Стоянов Димитров, Ценка Симеонова Коева, Чавдар Чавдаров Коев, Димка Петрова Стоева, Йордан Петров Коев, Павлин Димитров Пеев, Цветан Димитров Пеев, Димитър Георгиев Иванов, Елена Йорданова Чалъкова, Тодор Йорданов Гемишев и всички заинтересовани лица, че на 07.11.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Румяна Делева Минева– заявление вх. № ОП-14-9400-343/07.11.2014 г., за недвижим имот, представляващ апартамент № 2 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.220.3.2 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ж.к. „Младост“, бл. 144, вх. 6, ет. 1, състоящ се от: дневна – кухня, спалня, баня – тоалет и дрешник, със застроена площ от 46,94 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение № 7 с площ от 3,78 кв.м., както и 0,3959 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, построен в сграда № 3, разположена в ПИ 10135.3512.220 по КК и КР на район Младост, при граници на с.о.с. с идентификатор 10135.3512.220.3.2: на същия етаж – 10135.3512.220.3.1, 10135.3512.220.3.3, под обекта – няма, над обекта – 10135.3512.220.3.5, съгласно схема № 15-274994/07.08.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЯНУАРИ 2015 г.

№РД-14-7706-536/1/
09.01. 2015 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомявам г-н ПАВЕЛ ЛОВЧЕВ-представляващ „СЛЪНЧЕВО“ АД, със седалище и адрес на управление: с.СЛЪНЧЕВО, ОБЩИНА АКСАКОВО, че е издадена заповед № РД-14-7706-536/10.12.2014 г. на областния управител на област с административен център Варна, с която се оставя без разглеждане жалбата, подадена от „Слънчево“ АД, срещу акт за установяване на задължение по декларация № 240/29.05.2014 г., издаден от орган по приходите при община Аксаково.
На основание чл.98, ал.2 от АПК на оспорване пред Административен съд Варна подлежи акт за установяване на задължение по декларация № 240/29.05.2014 г., издаден от орган по приходите при община Аксаково.
Настоящото уведомление да се постави на таблото за съобщение и обяви в сградата на Областна администрация-Варна и на интернет-страницата на Областна администрация-Варна
СТОЯН ПАСЕВ
областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ЯНУАРИ 2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - изх.N:ДУ-14-7710-5/1/ от 08.01.2015г.

СПИСЪК - 07 ЯНУАРИ 2015 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит
за длъжността „младши eксперт „координация и административен контрол“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-542/ 15.12.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна
1. Преслава Иванова Славова
2. Мария Светославова Терзииванова
3. Таня Димитрова Тимчева
4. Руслан Горанов Георгиев
5. Нели Красимирова Якова
6. Галя Добринова Тодорова
7. Валя Маринова Неделчева
8. Деница Иванова Тодорова
Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит – решаване на тест на 14.01.2015 г. от 10,00 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26. Време за решаването на теста - 60 минути.
Резултатите от проведения практически изпит ще бъдат обявени в 13,45 часа на 14.01. 2015г. в сайта на Областна администрация Варна и на информационното табло на Областна администрация Варна. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, получили оценка не по- малко от 4.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 14 ч. на 14.01.2015г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.
Нормативните документи, на база, на които е изготвен теста:
1. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
2. АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
3. ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
4. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
5. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
6. ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
7. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
8. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
9. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА ТАНЕВА
Директор на дирекция АКРРДС
Областна администрация Варна


С П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати до практически изпит
за длъжността „младши eксперт „координация и административен контрол“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-542/ 15.12.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна
1. Наталия Съйкова Иванова - придобитото образование не отговаря на изискваното за заемане на длъжността
2. Пламен Янков Стоянов - липсва декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС
3. Евгения Михайлова Михайлова - неразделна част от нея, липсва копие на док. за комп. грамотност или отразена в дипломата изучавана дисциплина
4. Марина Петкова Николаева - липсва копие на документ за компютърна грамотност или отразена в дипломата изучавана дисциплина
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА ТАНЕВА
Директор на дирекция АКРРДС
Областна администрация Варна

СПИСЪК - 07 ЯНУАРИ 2015 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит
за длъжността „старши eксперт „устройство на територията“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-543/ 15.12.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна
1. Венцислав Борянов Пешев
2. Десислава Василева Кръстева
3. Екатерина Стоянова Ванкова
4. Виола Огнянова Петрова-Стоянова
Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит – решаване на тест на 15.01.2015 г. от 10,00 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26. Време за решаването на теста - 60 минути.
Резултатите от проведения практически изпит ще бъдат обявени в 13,45 часа на 15.01. 2015г. в сайта на Областна администрация Варна и на информационното табло на Областна администрация Варна. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, получили оценка не по- малко от 4.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 14 ч. на 15.01.2015г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.
Нормативните документи, на база, на които е изготвен теста:
1. АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
2. ЗАКОН за администрацията;
3. ЗАКОН за държавния служител
4. ЗАКОН за устройство на територията
5. ЗАКОН за регионалното развитие
6. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за регионалното развитие
7. ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделски земи
8. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи
9. ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
10. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА ТАНЕВА
Директор на дирекция АКРРДС
Областна администрация Варна


С П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати до практически изпит
за длъжността „старши eксперт „устройство на територията“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-543/ 15.12.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна
1. Нуртен Хасанова Махмуд - придобитото образование не отговаря на изискваното за заемане на длъжността
2. Десислава Николаева Колева - придобитото образование не отговаря на изискваното за заемане на длъжността
3. Асен Асенов Христов - придобитото образование не отговаря на изискваното за заемане на длъжността , липсват копия на документи, удостоверяващи професионален опит
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА ТАНЕВА
Директор на дирекция АКРРДС
Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 ЯНУАРИ 2015 г.

№ ОП-14-9400-304/10/
29.12.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Янаки Георгиев Иванов и всички заинтересовани лица, че на 09.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Андрей Янев Боев и Марийка Радева Боева– заявление вх. № ОП-14-9400-304/09.10.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Приморски“, с.о. „Манастирски рид“, „Бялата чешма - Дъбравата“, местност „Лафолу“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2517.4120? 4120 (ПНИ с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“) ? ч. 1038 (КП към ПНИ) ? ч. 3487 и ч. 3496 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) ? ч. 7118 и ч. 7114 (КП 1956 г.) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 431 кв.м., при граници на имота: ПИ №№ 10135.2517.4119, 10135.2517.4117, 10135.2517.9931 и 10135.2517.9512, съгласно скица № 15-193054/13.06.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна


2014г. / 2013г. / 2012г./2011г./ 2010г./ 2009г./ 2008г./