УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-389(2)
23.12.2014г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Соня Иванова Данева във връзка с постъпило в Областна администрация Варна нейно искане с вх.№ ОП-14-9400-389/09.12.2014г, е уведомена с писмо с изх. № искане с вх.№ ОП-14-9400-389(1)/09.12.2014г. със следното съдържание:
„УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДАНЕВА,
Във връзка с постъпило в Областна администрация Варна, Ваше искане с вх.№ ОП-14-9400-389/09.12.2014г., Ви уведомявам за следното:
Необходимо е да формулирате исканата от Вас административна услуга, а именно: установяване на наличие или липса на акт за държавна собственост за посочен имот (обстоятелствена проверка за имот) (ОА 1.8) или издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост.
Също така трябва да посочите за кой имот или имоти трябва да бъде извършена проверка тъй като в заявлението не е посочено.
Уведомявам Ви, че съгласно чл.27, ал.2, т.5 от Административнопроцесуалния кодекс към постъпилото искане не са предоставени документи удостоверяващи Вашия правен интерес по отношение на имота или имотите.
Към искането си сте приложили копие на служебна бележка (нечетливо№, издадена от сектор „Общинска собственост“ при Община Варна, в което няма данни за имот/имотите, нито данни за местонахождението му/им, което затруднява индивидуализацията на имота/имотите.
След конкретизиране на исканата от Вас административна услуга и обосноваване на правен интерес е необходимо да представите актуална (оригинална) скица за имота, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър-гр.Варна, в която се съдържат данни за идентификатора на имота - нов и стар (номер по предходен план); адрес на имота; площ на имота; трайно предназначение и начин на трайно ползване на имота; граници (съседи) на имота.
Съгласно разпоредбите на чл.82а, ал.1 от Закона за държавната собственост - за издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерски съвет.
Бланка-заявление по съответната административна услуга и информация за необходимите документи, може да получите от деловодство при Областна администрация Варна или от интернет страница www.vn.government.bg.
Съгласно чл.30, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, следва в 3-дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо да отстраните нередовностите в искането. При неизпълнение в указания тридневен срок, Вашето искане с вх.№ ОП-14-9400-389/09.12.2014г. ще бъде оставено без разглеждане, а административното производство прекратено.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

№ РД-14-7706-514(1)
22.12.2014г
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Юксел Еюб Молла, че във връзка с искане за изплащане на еднократно обезщетение по ЗПГРРЛ с вх. номер в Областна администрация Варна АК-04-02-447/06.02.2009г е издадена заповед на областния управител на област Варна № РД-14-7706-514/13.11.2014г, с която е признато право на еднократно обезщетение по ЗПГРРЛ, което ще бъде преведено след представяне на банкова сметка от заявителя в Областна администрация Варна.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-336 /4/
18.12.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Слави Стоянов и Стоян Савов Стоянов, Никола Йорданов Помаков, Желязка Стоянова Войнова, Петра Иванова Стоянова, Стойка Славова Стоянова, Милчо Славов Стоянов, Еленка Димитрова Славова, Боряна Тодорова Стоянова, Димитър Тодоров Стоянов, Николай Кръстев Стефанов, Стояна Кръстева Ненова, Петра Иванова Стоянова, Стойка Славова Стоянова, Милчо Славов Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 03.11.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стоян Кателиев Стоянов и Златко Димитров Славов – заявление вх. № ОП-14-9400-336/03.11.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Слънчево, община Аксаково, област Варна, представляващ НПИ пл. № 510 в кв. 5 по действащия план на селото, одобрен със заповед № 916/28.05.1987 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на ОНС – Варна, с площ от 800 кв.м., при граници: УПИ ХVIII-433, УПИ ХIII-430, УПИ XIV-434, УПИ XV-431 и НПИ № 511, съгласно скица № 588/995/07.07.2014 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ОБЯВЛЕНИЕ - 17 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

Обява на конкурс за длъжност "старши експерт устройство на територията"

ОБЯВЛЕНИЕ - 17 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

Обява на конкурс за длъжност "младши експерт координация и административен контрол"

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-361/7/
15.12.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Диана Вълчанова Филева, Петър Вълчанов Димитров, Славчо Янев Атанасов и всички заинтересовани лица, че на 19.11.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Милчо Янев Атанасов – заявление вх. № ОП-14-9400-361/19.11.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Черковна, община Провадия, област Варна, представляващ дворно място цялото с площ от 2400 кв.м., съставляващо имоти пл. № 83 и пл. № 84 в кв. 13 по плана на селото, одобрен със заповед № 5504/24.08.1964 г., от което 2020 кв.м. са включени в УПИ III-83, 84 в кв. 13, при граници: улици, УПИ I-85, УПИ II-85, УПИ XI-82, УПИ IX-81, УПИ V-77 и УПИ IV-78, съгласно скица № 141/14.03.2014 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

№ РИ-14-9400-1/5/
10.12.2014г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам Димитричка Борисова Симова ЕГН ХХХХХХХХХХХ РГермания, гр.Берлин, ул.Геблерщтрасе №81, чрез пълномощника си Петко Радославов Петков ЕГН ХХХХХХХХ, че във връзка с постъпило искане до Областен управител на област с административен център Варна, относно придобиване на собственост - дворно място, находящо се в гр.Варна, ул. „Светослав Минков” №24, описано в АДС № 8667/27.05.2014 г., е уведомен с писмо изх. № РИ-14-9400-1(4)/06.11.2014г. със следното съдържание:

„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,

С молба с вх.№ 14-9400-1/1/ /18.03.2014г от Димитричка Борисова Симова ЕГН ХХХХХХХ РГермания, гр.Берлин, ул.Геблерщтрасе №81, чрез пълномощника си Петко Радославов Петков ЕГН ХХХХХХХ, е отправено искане до Областен управител на област с административен център Варна, относно придобиване на собственост - дворно място, находящо се в гр.Варна, ул. „Светослав Минков” №24, описано в АДС № 8667/27.05.2014 г.
С писмо наш.изх.№ РИ-14-9400-1/2/06.08.2014г. и на основание чл.84, ал.4 от ППЗДС, бяхте уведомен, че съгласно чл.11, ал.2 от Закона за месните данъци и такси, собственикът на сграда, изградена върху държавен или общински имот, е данъчно задължен и за поземления имот. Предвид горното бе необходимо да декларирате имота – държавна собственост, описан в АДС № 8667/27.05.2014г. и да заплатите дължимите данъци и такси, след което да предоставите към преписка № РИ-14-9200-1/1//18.03.2014г. в Областна администрация Варна съответните документи, удостоверяващи партидата на имота и платените данъци. Писмо с наш изх. № РИ-14-9400-1/2/06.08.2014 г е непотърсено от Ваша страна и на основание чл.61 ал.3 от АПК е изготвено Уведомление, което е поставено на таблото за съобщения и обяви в сградата и интернет страницата на Областна администрация Варна
С оглед на горното и на основание чл.30, ал.2 от АПК, моля в 3 /три/ дневен срок от получаване на настоящото писмо, да предоставите в Областна администрация изискваните от Вас документи.
При неизпълнение в срок, на основание чл.56, ал.2 от АПК, процедурата по Вашата молба ще бъде прекратена.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-326 /7/
08.12.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Рада Йорданова Тодорова, Димитра Михайлова Илиева, Деян Георгиев Георгиев, Михаил Йорданов Михайлов, Красимира Йорданова Добрева, Нели Георгиева Николаева, Господин Атанасов Господинов, Марийка Кирова Георгиева, Парашкева Димитрова Аврамова, Анастасия Методиева Петрова, Димитър Методиев Петров, Марийка Янева Тодорова, Димитричка Тодорова Георгиева, Николай Тодоров Николов, Архонди Янакиев Щерев, Николай Архондиев Щерев, Димитър Архондиев Щерев, Параскева андонова Статева и всички заинтересовани лица, че на 27.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Даринка Дучева Габровска – заявление вх. № ОП-14-9400-326/27.10.2014 г., за недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2515.99 ? 99 (по ПНИ на м. „Ален Мак“ – с.о.) ? 99 (предходен КП) ? ч. 2548, ч. 2549, ч. 2550 и ч. 2555 (стари граници съгласно ПКП към ПНИ) ? 99 (КП 1987 г.) ? ч. 240 (КП 1956 г.), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ПИ №№ 10135.2515.98, 10135.2515.97, 10135.2515.96, 10135.2515.9524 и 10135.2515.100, съгласно скица № 30097/24.10.2013 г., презаверена на 20.10.2014 г., издадена от СГКК.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-345 /4/
08.12.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Недялка Желязкова Кръстева, Сашо Драганов Стоянов, Георги Димитров Станков, Стоян Димитров Кателиев, Янка Димитрова, Петър кателиев, Стоянов, Стоянка Койчева Христова, Стоян Стоянов Стоянов, Пенко Стоянов Стоянов, Стоян Желязков Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 07.11.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на адв. Снежана Гочева, като пълномощник на Янчо Драганов Стоянов – заявление вх. № ОП-14-9400-345/07.11.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Щипско, община Вълчи дол, област Варна, представляващ дворно място с площ от 1860 кв.м., включено в УПИ II-507, цялото с площ от 1950 кв.м. в кв. 93 по плана на селото, одобрен със Заповед № 65/10.03.1993 г., идентичен с УПИ IV-35 в кв. 93 по стария план на селото, при граници на дворното място: улица, УПИ I-508, УПИ Х-508, УПИ VI-509, УПИ V-511 и УПИ III-507, съгласно скица № 486/23.10.2014 г., издадена от Община Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-305 /8/
08.12.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Славка Петкова Димитрова, Димитър Петров Димитров, Кръсте В. Гавраилов, Михаил Георгиев Куштепелиев, Божко Димитров Калчев, Тодор Георгиев Куштепелиев и всички заинтересовани лица, че на 13.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Сезгин Мюхмюнов Реджебов и Изетин Мюхмюнов Реджебов – заявление вх. № ОП-14-9400-305/13.10.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Аспарухово“, кв. Галата, с.о. „Боровец - юг“, представляващ 204 кв.м. ид. ч. от ПИ с идентификатор 10135.5404.1766 ? 1766 (по ПНИ м. „Боровец - юг“- с.о., КР 404, одобрен със заповед № РД-1-7706/467 от 04.12.2002 г. и № РД-1-7706/68 от 11.03.2003 г.) ? 1766 (предходен КП) ? ч. 415, ч. 416, ч. 1416, ч. 429 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 1204 кв.м., при граници на имота: ПИ №№ 10135.5404.1767, 10135.5404.9759, 10135.5404.2204, 10135.5404.9742 и 10135.5404.2205, съгласно скица № 22994/04.09.2012 г., презаверена на 11.02.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-373 /2/
08.12.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Божко Манолов и всички заинтересовани лица, че на 27.11.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Никола Димитров Божков – заявление вх. № ОП-14-9400-373/27.11.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Красимир, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ дворно място с площ от 1110 кв.м., вкл. в УПИ V-3 в кв. 2 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1820/17.12.1934 г. , ведно с построената в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 40 кв.м. и мазе с площ от 15 кв.м., съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка № 5310003100/21.11.2014 г., издадено от Община Дългопол, при граници на УПИ V-3: улица, УПИ VI-3 и УПИ IV-7, съгласно скица № 253/10.11.2014 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-309 /9/
08.12.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Веселин Константинов Попов, Стоян Константинов Попов и всички заинтересовани лица, че на 14.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Весела Иванова Чукурова – заявление вх. № ОП-14-9400-309/14.10.2014 г., за недвижим имот, представляващ 282 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 10135.2526.1390 ? ч. 1390 (по ПНИ на м. „Св. Никола“ – стр. гр.) ? ч. 1390 (предходен КП) ? ч. 701, ч. 702, ч. 706 и ч. 9538 (стари граници съгласно ПКП към ПНИ) ? 1520 (КП на м. „Св. Никола“ и м. „Акчелар“ от 1977 г.) ? 1679 (КП 1956 г.) ? парцел IX-868 (КП 1936 г.), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-03-1695/04.07.2011 г. на Началника на СГКК- гр. Варна, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Приморски“, кв. „Св.Никола“, целият с площ от 1458 кв.м., при граници на ПИ с идентификатор 10135.2526.1390: ПИ с №№ 10135.2526.9583, 10135.2526.2190 и 10135.2526.1391, съгласно скица № 15-146442/15.05.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-278 /4/
05.12.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Теодора Димитрова Петрова, Исмет Ариф Ариф и всички заинтересовани лица, че на 24.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петър Минков Петров – заявление вх. № ОП-14-9400-278/24.09.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващи: дворно място с площ от 830 кв.м., съставляващо УПИ VI-459 в кв. 52 по плана на селото, одобрен със Заповед № 4889/25.06.1966 г., ведно с изградената в имота жилищна сграда със застроена площ от 66 кв.м., гараж със застроена площ от 20 кв.м. и навес със застроена площ от 9 кв.м., съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ VI-459: улица, УПИ V-460, ПИ 459 и УПИ VII-459, съгласно скица № 410/05.09.2014 г., издадена от община Вълчи дол, както и дворно място с площ от 860 кв.м., съставляващо УПИ VII-459 в кв. 52 по плана на селото, одобрен със Заповед № 4889/25.06.1966 г., при граници на УПИ VII-459: улица, УПИ VI-459, ПИ 459 и УПИ VIII-458, съгласно скица № 410/05.09.2014 г., издадена от община Вълчи дол, идентични с УПИ VI-203 в кв. 66 по предходен план на селото.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ДЕКЕМВРИ 2014 г.
№ ОП-14-9400-352 /6/
05.12.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Митхат Мехмед Исмаил, Мехмед Алиев Исмаилов, Неджат Мехмед Али, Милан Асенов Иванов, наследниците на Хаджи Юмер Хшабанов и всички заинтересовани лица, че на 13.11.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Али Мехмедов Алиев – заявление вх. № ОП-14-9400-352/13.11.2014 г., за недвижими имоти, представляващи: 2/8 идеални части от дворно място, находящо се в с. Рояк, община Дългопол, област Варна, цялото с площ от 1530 кв.м., вкл. в УПИ V-171 в кв. 22 по плана на селото, одобрен със Заповед № 276/19.03.1993 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със ЗП от 85 кв.м., жилищна сграда със ЗП от 20 кв.м., гараж със ЗП от 18 кв.м. и навес с оградни стени със ЗП от 35 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5310002882/06.10.2014 г., издадено от Община Дългопол, при граници на УПИ V-171: улица, УПИ IV-173, УПИ XII-за озеленяване и УПИ VI-170, съгласно скица № 237/06.10.2014 г., издадена от Община Дългопол; както и нива, находяща се в с. Рояк, община Дългопол, област Варна, местност „Соук су“,с площ от 14.000 дка, категория на земята – четвърта, съставляваща имот с № 024011 в земл. на с. Рояк с ЕКАТТЕ 63135, при граници: имоти № 024010, 024008, 000045, съгласно скица № К00329/06.10.2014 г., издадена от ОбСЗ – Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ДЕКЕМВРИ 2014 г.
№ ОП-14-9400-368 /3/
01.12.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мустафа Хасанов, Раиса Стоянова Ангелова, Христо Ангелов Ангелов и всички заинтересовани лица, че на 24.11.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ангел Стоянов Ангелов – заявление вх. № ОП-14-9400-368/24.11.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Ягнило, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващи дворно място с площ от 1570 кв. м., съставляващо част от УПИ VIII-222, цялото с площ от 2850 кв.м., в кв. 20 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 9/09.01.1929 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда с площ от 43 кв.м., навес с оградни стени с площ от 80 кв.м. и лятна кухня с площ от 32 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5306002224/10.11.2014 г., издадено от Община Ветрино, при граници на частта от УПИ VIII-222: от две страни улици, УПИ IХ-222 и имот пл. № 243, съгласно скица № 229/08.10.2014 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

КЛАСИРАНЕ - 05 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

КЛАСИРАНЕ
от проведен конкурс – практически изпит за заемане на длъжността „главен eксперт РРППП“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие, планове, програми и проекти“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-508/ 07.11.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 02.12.2014 г . от 10.45 ч. за проведен практически изпит и от 14,30 за проведено интервю
Октай Мемиш Мустафов– 38,85 точки
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кремена Танева
директор на дирекция АКРРДС

СПИСЪК - 02 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати от проведен конкурс – практически изпит за заемане на длъжността „главен eксперт РРППП“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие, планове, програми и проекти“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-508/ 07.11.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 02.12.2014 г . от 10.45 ч.
Октай Мемиш Мустафов – 4 точки
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 14 ч. на 02.12.2014г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Траян Георгиев
зам.областен управител


С П И С Ъ К
на недопуснатите до интервю кандидати от проведен конкурс – практически изпит за заемане на длъжността „главен eксперт РРППП“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие, планове, програми и проекти“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-508/ 07.11.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 02.12.2014 г . от 10.45 ч.
Марияна Иванова Стефанова –3, 55 точки
Иван Йонев Михайлов – 3,90 точки
Димитър Илиев Петров – 3,55 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Траян Георгиев
зам.областен управител

УВЕДОМЛЕНИЕ - 02 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
№ РД-14-7710-27(1)/01.12.2014г
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Татяна Тонева Косева, че във връзка със заявление за достъп до обществена информация, препратено по компетентност от кмета на Община Аврен с писмо вх. № РД-14-0812-41/27.10.2014г, по отношение на т. 3 от заявлението, от областния управител на област Варна е издадено решение за достъп до обществена информация № РД-14-7710-27/31.10.2014г, с което исканият достъп е разрешен.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Варна и в интернет страницата на ведомството.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 01 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-280 /6/
01.12. 2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Драгомир Иванов Драгиев и всички заинтересовани лица, че на 25.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Анна Юлиянова Маринова – заявление вх. № ОП-14-9400-280/25.09.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Градинарово, община Провадия, област Варна, представляващи: дворно място цялото с площ от 1540 кв.м., съставляващо имот с пл. № 630 в кв. 48, по плана на селото, одобрен със Заповед № 705/05.03.1960 г., вкл. в УПИ ХII-630 с площ от 790 кв.м. и УПИ ХI-630 с площ от 750 кв.м., идентичен с част от УПИ IХ-общ. в кв. 61 по плана на с. Градинарово от 1924 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м. и лятна кухня със застроена площ от 58 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5311003659/25.09.2014 г., издадено от Община Провадия, при граници на имот с пл. № 630: улица, имот пл. № 626, имот пл. № 629 и имот пл. № 631, съгласно скица № 517/08.09.2014 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 01 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-317 /4/
28.11.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Славка Костова Пашова, Костадин Томов Костадинов, Радка Томова Костова, Велика Костова Димова и всички заинтересовани лица, че на 21.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Добра Костова Атанасова – заявление вх. № ОП-14-9400-317/21.10.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Долище, община Аксаково, област Варна, представляващ 3/8 идеални части от жилищна сграда на два етажа със застроена площ от 39.40 кв.м. и разгъната застроена площ от 78.80 кв.м., находяща се в дворно място с площ от 1190 кв.м. по документ за собственост, а съгласно скица № 445/760/26.05.2014 г., издадена от Община Аксаково, с площ от 1150 кв.м., съставляващо УПИ II-60 в кв. 5 по действащия план на с. Долище, одобрен със Заповед № 6327/17.11.1977 г. на Председателя на ОНС – Варна, при граници на УПИ II-60: от две страни улици, УПИ III-382, УПИ IХ-61 и УПИ Х-61, съгласно скица № 445/760/26.05.2014 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 01 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-318 /4/
28.11.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Антон Симеонов Стефанов, Димитър Ангелов и всички заинтересовани лица, че на 21.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Симеон Антонов Стефанов – заявление вх. № ОП-14-9400-318/21.10.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Градинарово, община Провадия, област Варна, представляващи: дворно място с площ от 1240 кв.м., съставляващо УПИ V-283 в кв. 44 по плана на селото, одобрен със Заповед № 705/05.03.1960 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ от 40 кв.м., при граници на УПИ V-283: улица, УПИ IV-284, УПИ III-285, УПИ XIII-288 и УПИ VI-283, съгласно скица от 646/12.11.2014 г., издадена от Община Провадия; както и дворно място с площ от 1240 кв.м., съставляващо УПИ VI-283 в кв. 44 по плана на селото, одобрен със Заповед № 705/05.03.1960 г., при граници на УПИ VI-283: улица, УПИ VII-279, УПИ VIII-280, УПИ IX-281, УПИ XII-288 и УПИ V-283, съгласно скица от 646/12.11.2014 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 01 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-321 /6/
28.11.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Божко Калчев Божков, Тинка Калчева Иванова, Кера Янкова Минева, Недко Янков Стойчев, Калчо Димитров Калчев, Илка Димитрова Атанасова и всички заинтересовани лица, че на 22.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на адв. Атанас Иванов Атанасов, като пълномощник на Стойко Иванов Стойчев, Тодорка Атанасова Добрева и Атанас Иванов Стойчев – заявление вх. № ОП-14-9400-321/22.10.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Кичево, община Аксаково, област Варна, представляващ дворно място с площ от 1050 кв.м., съставляващо УПИ III-268 в кв. 32 по действащия план на с. Кичево, одобрен със Заповед № 9008/18.11.1966 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на ОНС – Варна, ведно с построените в имота жилищна сграда със застреона площ от 70 кв.м., гараж със застроена площ от 18 кв.м. и второстепенна постройка със застроена площ от 30 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5302002249/11.07.2014 г., издадено от Община Аксаково, при граници на УПИ III-268: от две страни улици, УПИ II-267, УПИ ХIV-265 и УПИ IV-269, съгласно скица № 512/837/06.06.2014 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 01 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-364 /1/
27.11.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Димо Господинов Гроздев, Милка Желязкова Гроздева и всички заинтересовани лица, че на 20.11.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кирил Веселинов Коцев, чрез пълномощник Розалина Николова Ганева – заявление вх. № ОП-14-9400-364/20.11.2014 г., за недвижим имот, представляващ апартамент № 6 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2555.179.2.6 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Дружба“, бл. 7, ет. 3, състоящ се от: кухня, хол, две спални, баня, тоалет, коридор и две тераси, със застроена площ от 88,15 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение № 3 с площ от 17,87 кв.м., както и 10,23 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, построен в сграда № 2, разположена в ПИ 10135.2555.179 по КК и КР на район Приморски, при съседни на с.о.с. с идентификатор 10135.2555.179.2.6: на същия етаж – 10135.2555.179.2.5, под обекта – 10135.2555.179.2.4, над обекта – 10135.2555.179.2.8, съгласно схема № 15-264014/31.07.2014 г., издадена от СГКК– гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 01 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-277 /10/
28.11.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Станка Николова Панайотова, Еленка Христова Христова, Данаил Димитров Борисов и всички заинтересовани лица, че на 19.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на адв. Александра Нелкова Аврамова, като пълномощник на Георги Христов Георгиев – заявление вх. № ОП-14-9400-277/19.09.2014 г., за недвижими имоти, представляващи: изоставена нива, находяща се в с. Арковна, общ. Дългопол, обл. Варна, местност „Карамък сърта“, с площ от 0.500 дка, съставляваща имот № 023013 в землището на с. Арковна с ЕКАТТЕ 00624, категория на земята – седма, при граници: имоти № 023015, № 023014, № 023012, № 023064, съгласно скица № К00608/04.08.2014 г., издадена от ОбСЗ – гр.Провадия; нива, находяща се в с. Арковна, общ. Дългопол, обл. Варна, местност „Чарлъка“, с площ от 2.400 дка, съставляваща имот № 001048 в землището на с. Арковна с ЕКАТТЕ 00624, категория на земята – пета, при граници: имоти № 001049, № 000003, № 001047, № 001056, съгласно скица № К00609/04.08.2014 г., издадена от ОбСЗ – гр.Провадия; нива, находяща се в с. Арковна, общ. Дългопол, обл. Варна, местност „Дере махле“, с площ от 2.000 дка, съставляваща имот № 021008 в землището на с. Арковна с ЕКАТТЕ 00624, категория на земята – пета, при граници: имоти № 021009, № 000502, № 021025, № 021026, № 021007, № 021019, съгласно скица № К00610/04.08.2014 г., издадена от ОбСЗ – гр.Провадия; нива, находяща се в с. Арковна, общ. Дългопол, обл. Варна, местност „Айвалъка“, с площ от 14.099 дка, съставляваща имот № 024015 в землището на с. Арковна с ЕКАТТЕ 00624, категория на земята – седма (11.299), четвърта (2.800), при граници: имоти № 024014, № 000671, № 023065, № 000669, съгласно скица № К00611/04.08.2014 г., издадена от ОбСЗ – гр.Провадия; нива, находяща се в с. Арковна, общ. Дългопол, обл. Варна, местност „Старите лозя“, с площ от 1.500 дка, съставляваща имот № 029039 в землището на с. Арковна с ЕКАТТЕ 00624, категория на земята – пета, при граници: имоти № 029038, № 029031, № 000400, № 000401, № 029057, съгласно скица № К00612/04.08.2014 г., издадена от ОбСЗ – гр.Провадия; нива, находяща се в с. Арковна, общ. Дългопол, обл. Варна, местност „Кая Алтъ“, с площ от 5.000 дка, съставляваща имот № 038031 в землището на с. Арковна с ЕКАТТЕ 00624, категория на земята – пета, при граници: имоти № 038032, № 038038, № 038030, № 100100, съгласно скица № К00614/04.08.2014 г., издадена от ОбСЗ – гр.Провадия; нива, находяща се в с. Арковна, общ. Дългопол, обл. Варна, местност „Айвалъка“, с площ от 0.600 дка, съставляваща имот № 045039 в землището на с. Арковна с ЕКАТТЕ 00624, категория на земята – четвърта, при граници: имоти № 045038, № 045044, № 045040, № 024075, съгласно скица № К00615/04.08.2014 г., издадена от ОбСЗ – гр.Провадия; нива, находяща се в с. Арковна, общ. Дългопол, обл. Варна, местност „Бахчалъка“, с площ от 14.001 дка, съставляваща имот № 033015 в землището на с. Арковна с ЕКАТТЕ 00624, категория на земята – пета, при граници: имоти № 034014, № 033001, № 033002, № 033013, № 033014, № 033004, № 033005, № 033003, № 033044, № 034015, съгласно скица № К00613/04.08.2014 г., издадена от ОбСЗ – гр.Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 01 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-292 /8/
27.11.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Георги Генев Кьосегеоргиев, наследниците на: Йорданка Иванова Кожухарова, Господин Николов Кожухаров, Мехмед Ахмедов Халилов, Добра Кирякова Кьосегеоргиева, Мехмед Ахмедов Карахалилов и всички заинтересовани лица, че на 03.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Бедрия Вели Ахмед – заявление вх. № ОП-14-9400-292/03.10.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Провадия, община Провадия, област Варна, представляващ 120 кв.м. идеални части от дворно място с цялото с площ от 540 кв.м., съставляващо УПИ IХ-1384 в кв. 66 по плана на града, одобрен със Заповед № 3440/11.12.1979 г., ведно с построената в източната част на това дворно място жилищна сграда, при граници на УПИ IХ-1384: улица, УПИ I-1383, УПИ II-1382, УПИ III-1381 и УПИ VII-1398, съгласно скица № 376/11.06.2014 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 НОЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-360 /2/
25.11.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Зекиря Меджибов и всички заинтересовани лица, че на 18.11.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Димитров Колев – заявление вх. № ОП-14-9400-360/18.11.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Радан войвода, община Вълчи дол, област Варна, представляващ дворно място с площ от 1630 кв.м., представляващо УПИ I-16 в кв. 26 по плана на селото, одобрен със Заповед № 2701/23.08.1930 г., при граници: от три страни улици, УПИ II-13 и УПИ III-15, съгласно скица № 346/23.07.2014 г., издадена от Община Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 НОЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-320 /3/
25.11.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Зойка Георгиева Неделчева, Михаил Кузманов Саздов, Георги Янчев Николов, Янчо Георгиев Янчев и всички заинтересовани лица, че на 22.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Неделчев Иванов, Маргаритка Неделчева Готовска и Мария Стефанова Йорданова, чрез адв. Светлана Левкова – заявление вх. № ОП-14-9400-320/22.10.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с.о. „Боровец – север“, представляващ 505 кв.м. ид.ч. от ПИ с идентификатор № 10135.5401.1055 ? 1055 (по ПНИ на м. „Боровец – север“-с.о.) ? 1055 (предходен КП) ? ч. 378, ч. 388 и ч. 390 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ), целият площ от 1005 кв.м., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-03-1897/23.07.2013 г. на Началник на СГКК – гр. Варна, при граници на ПИ с идентификатор № 10135.5401.1055: ПИ с №№ 10135.5401.4134, 10135.5401.4135, 10135.5401.1052, 10135.5401.1054, 10135.5401.1056 и 10135.5401.9569, съгласно скица № 15-65251/18.03.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 НОЕМВРИ 2014 г.
№ ОП-14-9400-275 /7/
25.11.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се наследниците на Добринка Митева Георгиева, Иванка Маркова Димова, Славка Димова Петкова и всички заинтересовани лица, че на 18.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димо Чанев Димов, чрез пълномощник Свилен Благоев Зайков – заявление вх. № ОП-14-9400-275/18.09.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Аспарухово, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ ПИ с идентификатор 00789.201.150, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № 300-5-73/22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 2368 кв.м., идентичен с имот № 102 от предходен кадастрален и регулационен план, одобрен със Заповед № 2752/16.05.1968 г., който имот е включен в УПИ VI-102, VII-102, IX- за обществена кухня в кв. 18 по същия план, а съгласно изменение на ПУП – ПР одобрено със Заповед № 519/16.06.2014 г. на Кмета на Община Дългопол – УПИ Х-102 и УПИ ХI-102 в кв. 18, при граници на ПИ с идентификатор 00789.201.150: ПИ с №№ 00789.201.152, 00789.201.151, 00789.201.85, 00789.201.149, съгласно скица № 15-288859/18.08.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна, ведно с построената в ПИ с идентификатор 00789.201.150 жилищна сграда с идентификатор № 00789.201.150.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № 300-5-73/22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 61 кв.м., съгласно скица на сграда № 15-288866/18.08.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

СПИСЪК - 25 НОЕМВРИ 2014 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит
за длъжността „главен eксперт РРППП“
дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна.
съгласно заповед РД-14-7706-508/ 07.11.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна
1. Анета Георгиева Димитрова
2. Стефан Михайлов Стоянов
3. Октай Мемиш Мустафов
4. Марияна Иванова Стефанова
5. Иван Йонев Михайлов
6. Димитър Илиев Петров
Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит – решаване на тест на 02.12.2014 г. от 10,00 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26. Време за решаването на теста - 60 минути.
Резултатите от проведения практически изпит ще бъдат обявени в 13,45 часа на 02.12. 2014г. в заседателната зала. Те ще бъдат изнесени на таблото и обявени в сайта на Областна администрация Варна. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, получили оценка не по- малко от 4.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 14 ч. на 02.11.2014г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.

Нормативните документи, на база, на които е изготвен теста:
1. Закон за администрацията;
2. Устройствен правилник на областните администрации;
3. Закон за държавния служител;
4. Закон за регионалното развитие;
5. Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие;
6. Закон за обществените поръчки;
7. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки;
8. Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.;
9. Областна стратегия за развитие на област Варна 2014 – 2020 г.;
10. Регионален план за развитие на Североизточния район за периода 2014-2020 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
зам.областен управител
Областна администрация ВарнаС П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати до практически изпит
за длъжността „главен eксперт РРППП“
дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна.
съгласно заповед РД-14-7706-508/ 07.11.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна

1. Десислава Николаева Колева – липсват доказателства за владеене на чужд език на много добро ниво
2. Лилия Данаилова Лалева - липсва заверено копие на диплома; представените копия на документи за трудов стаж не удостоверяват професионален опит 2 год., изискван за длъжността
3. Силвия Енчева Николова - придобитото образование не попада в облтите на висшето образование, изисквани за заемане на длъжността; представените копия на документи за трудов стаж не удостоверяват професионален опит 2 год., изискван за длъжността
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
зам.областен управител
Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 21 НОЕМВРИ 2014 г.

ЗАПОВЕД № РД-14-7706-523 от 19.11.2014г.
СТОЯН ПАСЕВ – областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА-ХАРАЛАМПИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към писма с вх. №№ РД-14-5300-34/1/02.10.2014г. и РД-14-5300-34/2/31.10.2014г. от директора на ТП: Държавно ловно стопанство „Шерба“ (ТП“ДЛС ШЕРБА“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в с. Старо оряхово, община Долни чифлик, област Варна, представляващ сграда 01 - битова сграда- разсадник със застроена площ 190 кв.м., изградена в имот с номер 099002, предоставен за управление на ТП „ДЛС“ Шерба“ – с.Горен чифлик, община Долни чифлик, област Варна, с площ 3503 кв.м., в това число: 1. Акт за частна държавна собственост №8387/28.12.2014г. вх.рег.529 от 16.01.2013г. партидна книга: 12, том II, стр.206, 2. Скица № К01691/10.07.2014г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Долни чифлик“; 3. Препис от Протокол № 72 на заседание на Управителния съвет на „СИДП“ДП гр.Шумен, проведено на 28.05.2014г.; 4. Заповед№ РД 56-45 от 20.08.2013г. на министъра на земеделието и храните; 5. Решение№РД 49-332 гр.София, 01.08.2014г. на министъра на земеделието и храните проф. дсн Димитър Греков; 6. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в с. Старо оряхово, община Долни чифлик, област Варна, представляващ сграда 01 - битова сграда- разсадник със застроена площ 190 кв.м., изградена в имот с номер 099002, с ЕКАТТЕ68998, с площ 3503 кв.м.,; 7. Обявление във вестници „Народно дело“ (бр. 172/20.08.2014г.) и „Труд“ (от 20.08.2014г.); 8. Протокол от 23.09.2014г. за проведен търг, утвърден от директора на ТП:“ДЛС Шерба“; 9. Предложение за участие в търг с тайно наддаване за закупуване на недвижим имот с вх. № 2166/19.09.2014г. с приложени документи за участие в търг; 10. Удостоверение за данъчна оценка изх.№5309001144/30.05.2014г., издадена от община Долни чифлик съгласно чл.43, ал.2 от ЗДС; 11. Становище изх.№438/13.05.2014г. от директора на ТП: „ДЛС Шерба“; 12. Доклад за определяна на пазарна стойност на сграда, изготвен от Симеон Стефанов Бънков-лицензиран оценител на недвижими имоти със сертификат за оценителска правоспособност рег.№100102151 от 12.12.2011г.
УСТАНОВИХ:

С решение №РД 49-332 от 01.08.2014г. на министъра на земеделието и храните проф. дсн Димитър Греков е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ сграда 01 /нула едно/ - „битова сграда- разсадник“ със застроена площ 190 кв.м.; конструкция: масивна; брой етажи: 2 /два/ етажа; година на строеж: 1998г., незавършено строителство в груб строеж с частично положена дървена дограма (втора употреба), изградена в имот с номер 099002 /нула девет девет нула нула две/, ЕКАТТЕ68998, находящ се в с. Старо оряхово, община Долни чифлик, област Варна, предоставен за управление на ТП „ДЛС“ Шерба“ – с.Горен чифлик, община Долни чифлик, област Варна, с площ 3503 /три хиляди петстотин и три/ кв.м., описани в АДС№8387/28.12.2014г. вх.рег.529 от 16.01.2013г. партидна книга: 12, том II, стр.206, и скица № К01691/10.07.2014г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Долни чифлик.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 23.09.2014г., утвърден от директора на ТП ДЛС „Шерба“. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен в решение № РД 49-332 от 01.08.2014г. на министъра на земеделието и храните, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Цветолюб Иванов Янков (предложение за участие в търг с тайно наддаване за закупуване на недвижим имот с вх. № 2166/19.09.2014г.). Протоколът е утвърден от директора на ТП “ДЛС Шерба“, на основание раздел ХIII от решение№РД-49-332/01.08.2014г. на Министъра на земеделието и храните съгласно писмо№РД-14-5300-34/2/31.10.2014г. на директора на ТП “ДЛС Шерба“.
С писма изх. №№ 839/29.09.2014г. и 921 от 28.10.2014г. (регистрирани в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № № РД-14-5300-34/02.10.2014г. и РД-14-5300-34/2//31.10.2014г.) директора на ТП “ДЛС Шерба“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията по търга на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,

Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ЦВЕТОЛЮБ ИВАНОВ ЯНКОВ, ЕГН хххххххххххххх, лична карта №ххххххххххххххх, издадена на хххххххххххххххххх от МВР-София област, с постоянен адрес ххххххххххххххххххххххххххх, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в с. Старо оряхово, община Долни чифлик, област Варна, предоставен за управление на ТП „ДЛС“ Шерба“ – с.Горен чифлик, община Долни чифлик, област Варна представляващ сграда 01 /нула едно/ - битова сграда- разсадник със застроена площ 190 кв.м.; конструкция: масивна; брой етажи: 2 /два/ етажа; година на строеж: 1998г., незавършено строителство в груб строеж с частично положена дървена дограма (втора употреба), изградена в имот с номер 099002 /нула девет девет нула нула две/, ЕКАТТЕ68998, при граници: от всички страни имот №099001/ нула девет девет нула нула едно/ – залесена територия, находящ се в с. Старо оряхово, община Долни чифлик, област Варна, описани в акт за частна държавна собственост № АДС№8387/28.12.2014г. вх.рег.529 от 16.01.2013г. партидна книга: 12, том II, стр.206, и скица № К01691/10.07.2014г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Долни чифлик.
2. ЦВЕТОЛЮБ ИВАНОВ ЯНКОВ следва да преведе по сметката на ЦУ на „Североизточно държавно предприятие“- гр.Шумен, както следва: BG77 DEMI 9240 1000 0508 39, BIC DEMI BGSF при ТБ „Д Банк“ АД – офис гр.Шумен, сумата в размер на 24306,60 лв. (двадесет и четири хиляди триста и шест лева и шестдесет стотинки), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 24550,00 лв. (двадесет и четири хиляди петдесет и пет лева), без включен ДДС и внесения депозит в размер на 243,40 лв. (двеста четиридесет и три лева и четиридесет стотинки) в 14-дневен срок (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 243,40 лв. (двеста четиридесет и три лева и четиридесет стотинки) е внесен в приход на СИДП ДП ТП: “ДЛС Шерба“ – с.Горен чифлик, област Варна, съгласно приходен касов ордер №160892 от 16.09.2014г.
Видно от Удостоверение за данъчна оценка изх.№5309001144/30.05.2014г., издадена от община Долни чифлик съгласно чл.43, ал.2 от ЗДС, стойността на „битова сграда- разсадник“ с разгърната застроена площ 242 кв.м.; конструкция: масивна; брой етажи: 2 /два/ етажа; година на строеж: 1998г., е в размер общо на 12630 лв. (дванадесет хиляди шестстотин и тридесет лева).
3. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 486,13лв. (четиристотин осемдесет и шест лева и тринадесет стотинки) да се внесат по сметка на ЦУ на „Североизточно държавно предприятие“- гр.Шумен както следва: BG77 DEMI 9240 1000 0508 39, BIC DEMI BGSF при ТБ „Д Банк“ АД – офис гр.Шумен.
4. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, в размер на 97,23лв. (деветдесет и седем лева и двадесет и три стотинки) да се внесат по сметка на ЦУ на „Североизточно държавно предприятие“- гр.Шумен както следва: BG77 DEMI 9240 1000 0508 39, BIC DEMI BGSF при ТБ „Д Банк“ АД – офис гр.Шумен.
5. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ ( 2,5% съгл. съгл. чл. 35, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет - Долни Чифлик, приета с Решение № 69/22.02.2008г. и изменена с Решения на Общинския съвет № 295/28.01.2009г., № 683/28.01.2011г. и № 506/20.12.2013г.) ) в размер 607,67 лв.(шестотин и седем лева и двадесет и три стотинки) да се внесат в приход на община Долни чифлик.
6. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗДДС върху данъчната основа , определена съгласно изискванията на чл.26 от ЗДДС в размер на 4 982,85лв. (четири хиляди деветстотин осемдесет и два лева и осемдесет и пет стотинки) да се внесат по сметка на ЦУ на „Североизточно държавно предприятие“- гр.Шумен както следва: BG77 DEMI 9240 1000 0508 39, BIC DEMI BGSF при ТБ „Д Банк“ АД – офис гр.Шумен.
Сумите по т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта. Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията – гр. Долни чифлик към Агенция по вписванията – гр. София.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участника в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Цветолюб Иванов Янков.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Цветолюб Иванов Янков (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директор на дирекции „АКРРДС” и главния счетоводител на Областна администрация Варна, ТП ДЛС Шерба - с. Горен чифлик и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.

СТОЯН ПАСЕВ

Областен управител на област с административен център Варна
ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА-ХАРАЛАМПИЕВА
Главен счетоводител на Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 20 НОЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-306 /4/
20.11.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Хамди Тюфеки, Димитър Топанджиев и всички заинтересовани лица, че на 13.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Рафед Неази Ахмед – заявление вх. № ОП-14-9400-306/13.10.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Белоградец, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващи: дворно място, с площ от 2500 кв. м., съставляващо ПИ пл. № 200 в кв. 54 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 7279/20.06.1958 г., при граници: от две страни улици, УПИ VIII-199, УПИ II-199 и ПИ пл. № 202, съгласно скица № 224/08.10.2014 г., издадена от Община Ветрино; дворно място с площ от 1110 кв.м., съставляващо ПИ пл. № 202 в кв. 54 по плана на селото, одобрен със Заповед № 7279/20.06.1958 г., при граници: ПИ пл. № 202 и от две страни улици, съгласно скица № 224/08.10.2014 г., издадена от Община Ветрино, както и дворно място, с площ от 1050 кв. м., съставляващо ПИ пл. № 203 в кв. 55 по плана на селото, одобрен със Заповед № 7279/20.06.1958 г., при граници: улица, ПИ пл. № 202, II-204, III-общ., съгласно скица № 224/08.10.2014 г., издадена от Община Ветрино, от които имоти в УПИ I-200 са включени 650 кв.м., в УПИ Х-200,202 са включени 420 кв.м., в УПИ IХ-200 са включени 850 кв.м., в УПИ ХI-200,202 са включени 750 кв.м., в УПИ ХII-202 са включени 590 кв.м., петте урегулирани поземлени имота в кв. 54 и в УПИ I-203 са включени 250 кв.м. в кв. 55 по плана на селото.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 НОЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-323 /7/
18.11.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стойко Тодоров Иванов, Мариана Стойкова Икономова, Тодор Стойков Тодоров, Съби Илиев Василев и всички заинтересовани лица, че на 23.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Илиев Иванов и Хриска Илиева Петрова – заявление вх. № ОП-14-9400-323/23.10.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Белоградец, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващи: дворно място, с площ от 630 кв. м., съставляващо част от УПИ X-161 в кв. 6 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 7279/20.06.1958 г., при граници на УПИ X-161: улица, УПИ XI-16, УПИ IX-общ., УПИ V-157, УПИ IV-156, УПИ III-156 и УПИ XII-163, съгласно скица № 197/10.09.2014 г., издадена от Община Ветрино, както и дворно място с площ от 880 кв.м., съставляващо ПИ 162, вкл. в УПИ XI-162 с площ от 700 кв.м., ведно с построената в това дворно място жилищна сграда с РЗП от 123 кв. м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5306002021/30.09.2014 г., издадено от Община Ветрино, при граници на УПИ XI-162: улица, УПИ XII-163 и УПИ Х-161, съгласно скица № 198/10.09.2014 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 НОЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-307 /6/
14.11.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Маргарит Доротей Калев, Тодора Атанасова Николова, Деню Димитров Дюлгеров и всички заинтересовани лица, че на 13.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Костадинка Николова Ничкова – заявление вх. № ОП-14-9400-307/13.10.2014 г., за недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2508.964 ? 964 (по ПНИ на м. „Сотира“ – с.о.) ? 964 (предходен КП) ? ч. 488 ч. 489 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) ? ч. 3399 (КП 1973 г.) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Приморски“, с.о. „Сотира“, с площ от 1213 кв.м., при граници на ПИ с идентификатор 10135.2508.964: ПИ с №№ 10135.2508.965, 10135.2508.867, 10135.2508.9567 и 10135.2508.9565, съгласно скица № 15-41490/28.02.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 НОЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-298 /9/
18.11.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Петър Андонов Стоянов, Тодорка Андонова Дичева, Недялка Симеонова Мирева, Димитричка Тодорова Боева, Марияна Тодорова Джамбазова, Стефка Боева Пеева, Митка Желязкова Димитрова, Тодорка Желязкова Георгиева, Йорданка Сименова Калчева, Николай Неделчев Симеонов и всички заинтересовани лица, че на 08.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петранка Жекова Маринова – заявление вх. № ОП-14-9400-298/08.10.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Константиново, община Варна, област Варна, представляващ нива с площ от 11.796 дка, категория на земята – четвърта, съставляваща имот с № 044002 в земл. на с. Константиново е ЕКАТТЕ 38354, общ. Варна, местност „Герена“, при граници: имоти № 044001, № 044014, № 044013, № 044012, № 044010, № 044016, № 044015, № 044008, № 044003 и № 000466, съгласно скица № К03584/12.06.2014 г., издадена от ОбСЗ – Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г
.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 НОЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-288 /5/
18.11.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Станислав Русев Христов и всички заинтересовани лица, че на 02.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хриска Русева Христова – заявление вх. № ОП-14-9400-288/02.10.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варна, представляващ дворно място с площ от 856 кв.м., съставляващо имот пл. № 42, вкл. в УПИ IX-42 в кв. 30 по плана на селото, одобрен със заповед № 809/29.05.1962 г., при граници на УПИ IX-42: от две страни улица, УПИ VIII-43, УПИ ХI и УПИ Х-общ., съгласно скица № 210/29.05.2014 г., издадена от Община Белослав.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 НОЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-289 /5/
18.11.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Станислав Русев Христов и всички заинтересовани лица, че на 02.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хриска Русева Христова – заявление вх. № ОП-14-9400-289/02.10.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варна, представляващ дворно място с площ от 820 кв.м., съставляващо УПИ III-47 в кв. 30 по плана на селото, одобрен със заповед № 809/29.05.1983 г., ведно с изградените в имота жилищна сграда с РЗП от 115 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5303000348/11.07.2014 г., издадено от Община Белослав, при граници на УПИ III-47: от две страни улици, УПИ IV-46, УПИ V-46 и УПИ II-48, съгласно скица, издадена от Община Белослав.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 НОЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-284 /8/
11.11.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Красимир Куцаров Костов и всички заинтересовани лица, че на 30.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Елена Иванова Стефанова, Иван Стоянов Стефанов и Любен Стоянов Стефанов /наследници на Стоян Иванов Стефанов/ – заявление вх. № ОП-14-9400-284/30.09.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с.о. „Акчелар“, представляващ 321 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор № 10135.2521.32 ? 32 (по ПНИ на м. „Акчелар“ – с.о., земл. кв. Виница) ? 32 (предходен КП) ? ч. 215, ч. 219, ч. 220 и ч. 251 (стари граници съгл. ПКП), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-03-224/07.03.2010 г. на Началник на СГКК – гр. Варна, целият с площ от 1321 кв.м., при граници на ПИ с идентификатор № 10135.2521.32: ПИ с №№ 10135.2522.9574, 10135.2521.9509, 10135.2521.82, 10135.2521.36, 10135.2521.3058, 10135.2521.33, 10135.2521.2, 10135.2521.9504, съгласно скица № 15-85261/31.03.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 НОЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-270 /5/
12.11.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Валери Адамов Маджаров, наследниците на Адем Алиев Маджуров и всички заинтересовани лица, че на 15.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Назми Ахмед Маджар – заявление вх. № ОП-14-9400-270/15.09.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Белоградец, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващи: полска култура с площ от 10.005 дка, съставляваща имот № 081013 в землището на с. Белоградец, ЕКАТТЕ 03602, общ. Ветрино, обл. Варна, местността „Фъндъклък“, категория на земята – четвърта, при граници: имоти № 081012 – полска култура на „АВШАР– МАДЖАР СИ-Е“ СД, № 081007 – полска култура на Костадин Чаков Христов, № 081014 – полска култура на насл. на Хасан Сюлейманов Софу, № 081014 – полска култура на „КРИСТЕРА – АГРО“ ЕООД, № 000036 – полски път на Община Ветрино, съгласно скица № К01658/14.08.2014 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино; полска култура с площ от 14.934 дка, съставляваща имот № 065135 в землището на с. Белоградец, ЕКАТТЕ 03602, общ. Ветрино, обл. Варна, местността „Батаклък“, категория на земята – трета, при граници: имоти № 065134 – полска култура на „КРИСТЕРА – АГРО“ ЕООД, № 065088 – полска култура на Злати Янков Златев, № 065087 – полска култура на Ирина Янкова Петкова, № 065086 – полска култура на „АВШАР– МАДЖАР СИ-Е“ СД, № 065136 – полска култура на насл. на Мустан Сюлейманов Софу, № 065142 – полски път на Община Ветрино, съгласно скица № К01658/14.08.2014 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино; както и полска култура с площ от 7.068 дка, съставляваща имот № 041077 в землището на с. Белоградец, ЕКАТТЕ 03602, общ. Ветрино, обл. Варна, местността „Табия Дюзю“, категория на земята – трета, при граници: имоти № 000050 – полски път на Община Ветрино, № 041054 – полски път на Община Ветрино, № 041076 – полска култура на Росен Димитров Радев, № 041079 – полска култура на „КОМЕРС“ ЕООД, № 041078 – полска култура на Атанас Димов Тодоров, съгласно скица № К01660/14.08.2014 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 НОЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-310 /4/
10.11.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Манол Атанасов и всички заинтересовани лица, че на 15.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Костадин Николов Костадинов – заявление вх. № ОП-14-9400-310/15.10.2014 г., за недвижим имот, представляващ ПИ № 137 ? 643 (предходен КП 1983) по плана на СО „Планова“, гр. Варна, с площ от 896 кв.м, при граници на ПИ № 137: ПИ № 136, ПИ № 138, ПИ № 139 и гора, съгласно скица № АУ194785МЛ-001МЛ/22.05.2014 г., издадена от Община Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 НОЕМВРИ 2014 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
изх. № РД-14-2600-2(4)/13.11.14г
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Павел Василев Ловчев, в качеството му на представляващ „Слънчево” АД, че във връзка с жалба вх. № РД-14-2600-2/06.08.2014г е издадена заповед № РД-14-7706-394/08.09.2014г на областния управител на област Варна, с която горепосочената жалба е оставена без разглеждане.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Варна и в интернет страницата на ведомството.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 НОЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-303 /2/
06.11.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Георги Димитров Трифонов и всички заинтересовани лица, че на 09.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кадир Абди Каракаш – заявление вх. № ОП-14-9400-303/09.10.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Партизани, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ дворно място, цялото с площ от 4060 кв.м., съставляващо пл. № 134, от което в УПИ ХХIХ-134 в кв. 7 са включени 700 кв.м., по плана на селото, одобрен със заповед № 1185/12.04.1973 г., при граници: УПИ ХХI-133, УПИ ХХ-133, УПИ ХIХ-133, УПИ ХVII-465 и дере, съгласно скица № 39/03.02.2014 г., издадена от община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

ОБЯВА - 10 НОЕМВРИ 2014 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-14-7706-508/07.11.2014г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността „главен експерт „регионално развитие, планове, програми и проекти“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна.
Изисквания към кандидатите:
- образователна квалификационна „бакалавър”.
- минимален професионален опит: 2 години.
-професионална област: „социални, стопански и правни науки“; „технически науки“ (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
допълнителна квалификация:
- високо ниво на компютърна грамотност
- много добро ниво на писмен и говорим английски език и / или друг чужд език, използван за международна кореспонденция в рамките на Европейския съюз
- професионален опит: 2 години (минимум)
- вид правоотношение: служебно
- ранг ІV младши, експертно ниво 5, длъжностно ниво по КДА - 9
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за самоличност;
-декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение,не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие на документ, доказващ придобити знания по компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания;
- заверено копие от документ, удостоверяващ владеене на чужд език на много добро (сертификат, удостоверение, диплома за завършено специализирано образование в сферата на чуждоезичното обучение)
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е извършвана такава);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл. 18, ал. 1 от НПКДС
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30ч. на 20.11.2014г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна
Описание на длъжността: Осъществяване координация и съдействие при изпълнението на европейски проекти, регионални програми. Популяризиране идеите и политиката на ЕС, подпомагане на всички заинтересовани от кандидатстване по структурните фондове. Прилагане и спазване на нормите от националното законодателство, принципа на партньорство, публичност и прозрачност. Събиране, структуриране и предоставяне на информация за оперативните програми на ЕС и други донори.
Граници на заплатата определена за длъжността от 360,00 до 1200,00 лева.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна

декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС

декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 НОЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-311 /2/
04.11.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Станчо Николов Трендафилов, Красимир Тодоров Стефанов и всички заинтересовани лица, че на 17.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Николов Димитров, чрез пълномощник адв. Диана Аспарухова – заявление вх. № ОП-14-9400-311/17.10.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, представляващ 600 кв.м. от ПИ № 256, вкл. в УПИ ХVIII-257 в кв. 31 по плана на селото, одобрен със Заповед № 9008/18.11.1966 г. на Председателя на ОНС – Варна, съответстващ на част от имоти пл. № 224 и № 225, вкл. в п-л III-224, кв. 39 по стария план на селото, одобрен със Заповед № 91/19.03.1929 г. за улична регулация и Заповед № 578/28.03.1929 г. за дворищна регулация, при граници на дворното място: УПИ ХIХ-256, УПИ ХII-255, УПИ ХХVI-259, УПИ ХVII-258 и частта от УПИ ХVIII-257, непопадаща в имот пл. № 256, съгласно скица № 59/211/31.01.2012 г., презаверена на 10.09.2014 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 ОКТОМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-293 /6/
30.10.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Калиопа Демерджиева и всички заинтересовани лица, че на 07.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петър Велев Мавродиев – заявление вх. № ОП-14-9400-293/07.10.2014 г., за недвижим имот, представляващ 158 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2552.1253 ? 1818 (по КП 1973 г. на м. „Франга дере до Домуз дере“) ? ч. 11967 (по КП на Крайбрежието 1956 г.), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, кв. Изгрев, ул. „14-та“, целият с площ от 1325 кв.м., при граници на ПИ с идентификатор 10135.2552.1253: ПИ с №№ 10135.2552.1261, 10135.2552.1262, 10135.2552.1254, 10135.2552.1077, 10135.2552.1251, 10135.2552.1252, съгласно скица № 15-87639/01.04.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 ОКТОМВРИ 2014 г.

№ОП-14-9400-314 /1/
30.10.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Аптула Зюлкяров Юмурлов и всички заинтересовани лица, че на 21.10.2014г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фикрет Османов Карасалиев чрез пълномощник адв. Снежана Петрова Гочева - заявление с вх.№ОП-14-9400-314/21.10.2014г., за недвижим имот, находящ се в с.Стефан Караджа, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ дворно място с площ 1190 кв.м., за което е отреден УПИ VI-517 в кв.59 по плана на с.Стефан Караджа, одобрен със Заповед №4889/25.06.1966г. за улична регулация, при граници на дворното място: УПИ V-516, улица, имот пл.№518 и част от имот пл.№517, заедно с построената в имота паянтова жилищна сграда с площ 35 кв.м., съгласно скица №428/18.09.2014г., издадена от Община Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-14-7706-457/06.10.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 ОКТОМВРИ 2014 г.
№ ОП-14-9400-316/1/
30.10.2014г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Тодор Янев Койчев и всички заинтересовани лица, че на 21.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Златко Тодоров Янев – заявление вх. № ОП-14-9400-316/21.10.2014г., за недвижим имот, находящ се в с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ УПИ I-11 в кв. 32 по плана на с. Щипско, с площ 2200 кв.м., заедно с построените в УПИ I-11, жилищна сграда със застроена площ 63 кв.м., две стопански постройки със обща застроена площ 36 кв.м. и три навеса с обща застроена площ 54 кв.м., при граници на УПИ I-11: УПИ IХ-12, улица, улица и УПИ III-14, съгласно скица № 436/24.09.2014г., издадена от Община Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-14-7706-457/06.10.2014г.

КЛАСИРАНЕ - 28 ОКТОМВРИ 2014 г.

КЛАСИРАНЕ
от проведено на 24.10.2014г. от 14.00 часа интервю с допуснатите до интервю кандидати за длъжност „главен счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед № РД-14-7706-439/25.09.2014г., състоял се на 24.10.2014 г. от 10:00 часа за практически изпит и 24.10.2014 г. от 14.00 часа за участие в интервю.
1. Велина Георгиева Георгиева – 40,50 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Траян Георгиев
зам.областен управител

КЛАСИРАНЕ - 28 ОКТОМВРИ 2014 г.

КЛАСИРАНЕ
от проведено на 23.10.2014г. от 14.30 часа интервю с допуснатите до интервю кандидати за длъжност „директор на дирекция АПОФУС“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед № РД-14-7706-428/24.09.2014г., състоял се на 23.10.2014 г. от 10:30 часа за защита на концепция за стратегическо управление и 23.10.2014 г. от 14.30 часа за участие в интервю.
1. Светла Владимирова Василева – 64,35 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Траян Георгиев
зам.областен управител

КЛАСИРАНЕ - 28 ОКТОМВРИ 2014 г.

КЛАСИРАНЕ
от проведено на 23.10.2014г. от 14.00 часа интервю с допуснатите до интервю кандидати за длъжност „директор на дирекция АКРРДС“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед № РД-14-7706-426/24.09.2014г., състоял се на 23.10.2014 г. от 10:00 часа за защита на концепция за стратегическо управление и 23.10.2014 г. от 14.00 часа за участие в интервю.

1. Кремена Николаева Танева – 63,25 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Траян Георгиев
зам.областен управител

СПИСЪК - 24 ОКТОМВРИ 2014 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати от проведен конкурс – практически изпит за заемане на длъжността „главен счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-439/ 25.09.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 24.10.2014 г . от 10.00 ч.
Велина Георгиева Георгиева – 4 точки
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 14 ч. на 24.10.2014г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Траян Георгиев
зам.областен управител


С П И С Ъ К
на недопуснатите до интервю кандидати от проведен конкурс – практически изпит за заемане на длъжността „главен счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-439/ 25.09.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 24.10.2014 г . от 10.00 ч.
Ивелина Белева Рахнева – 2,5 точки

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Траян Георгиев
зам.областен управител

СПИСЪК - 23 ОКТОМВРИ 2014 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати от проведен конкурс – практически изпит – защита на концепция за заемане на длъжността „директор на дирекция АПОФУС“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-429/ 24.09.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна
1. Светла Владимирова Василева – 10,00 точки
Допуснатата до участие в интервю кандидатка следва да се яви за провеждането му в 14,30 ч. на 23.10.2014г. в сградата на Областна администрация Варна, ул.”Преслав” № 26, съгласно решение на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
зам.областен управител

СПИСЪК - 23 ОКТОМВРИ 2014 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати от проведен конкурс – практически изпит – защита на концепция за заемане на длъжността „директор на дирекция АКРРДС“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-426/ 24.09.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна
1. Кремена Николаева Танева –9,6 точки
Допуснатата до участие в интервю кандидатка следва да се яви за провеждането му в 14,00 ч. на 23.10.2014г. в сградата на Областна администрация Варна, ул.”Преслав” № 26, съгласно решение на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
зам.областен управител

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ОКТОМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-32 /8/
15.10.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Ерма Кирилова Караджова, Джемал Кадиров Азизов и всички заинтересовани лица, че на 10.02.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на адв. Даниела Иванова, като пълномощник на Азиз Кадиров Азизов – заявление вх. № ОП-14-9400-32/10.02.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Китен, общ. Провадия, обл. Варна, представляващи: имот с № 011047 по КВС на с. Китен с ЕКАТТЕ 37037, община Провадия, м. „Новите лозя“, с площ от 0.462 дка, НТП – лозе, категория на земята – пета, при граници: имоти № 011046, № 011043, № 011048, № 011049, съгласно скица № К00270/28.10.2013 г., издадена от ОСЗ – Провадия; имот с № 028002 по КВС на с. Китен с ЕКАТТЕ 37037, община Провадия, м. „Адата“, с площ от 8.963 дка, НТП – нива, категория на земята – трета, при граници: имоти № 100046, № 028001, № 000205, № 028003, съгласно скица № К00274/28.10.2013 г., издадена от ОСЗ – Провадия; имот с № 031014 по КВС на с. Китен с ЕКАТТЕ 37037, община Провадия, м. „Батаджика“, с площ от 4.999 дка, НТП – изоставена нива, категория на земята – седма, при граници: имоти № 031016, № 000084, № 100044, № 031015, съгласно скица № К00275/28.10.2013 г., издадена от ОСЗ – Провадия; имот с № 034024 по КВС на с. Китен с ЕКАТТЕ 37037, община Провадия, м. „Ешек тарла“, с площ от 4.150 дка, НТП – нива, категория на земята – трета, при граници: имоти № 034025, № 034022, № 034023, № 100040, съгласно скица № К00276/28.10.2013 г., издадена от ОСЗ – Провадия; имот с № 022021 по КВС на с. Китен с ЕКАТТЕ 37037, община Провадия, м. „Коджа юмер“, с площ от 7.000 дка, НТП – нива, категория на земята – седма (3.048), трета (3.952), при граници: имоти № 022020, № 022019, № 022017, № 022022, № 000087, съгласно скица № К00273/28.10.2013 г., издадена от ОСЗ – Провадия; имот с № 012034 по КВС на с. Китен с ЕКАТТЕ 37037, община Провадия, м. „Стари лозя“, с площ от 0.370 дка, НТП – нива, категория на земята – седма (0.061), пета (0.309), при граници: имоти № 012167, № 012054, № 012178, № 012035, № 012033, № 012032, съгласно скица № К00272/28.10.2013 г., издадена от ОСЗ – Провадия; имот с № 011063 по КВС на с. Китен с ЕКАТТЕ 37037, община Провадия, м. „Нови лозя“, с площ от 0.628 дка, НТП – нива, категория на земята – пета, при граници: имоти № 000051, № 011032, № 011031, № 011029, № 000052, № 0000447, № 100008, съгласно скица № К00271/28.10.2013 г., издадена от ОСЗ – Провадия, имот с № 011031 по КВС на с. Китен с ЕКАТТЕ 37037, община Провадия, м. „Нови лозя“, с площ от 0.646 дка, НТП – лозе, категория на земята – пета, при граници: имоти № 011063, № 011033, № 011030, № 011029, съгласно скица № К00269/28.10.2013 г., издадена от ОСЗ – Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ОКТОМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-302 /2/
17.10.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Емине Бейтула Реджеб, Шерифе Мюзекяр Ибрям, Аптула Хюсеин Мустафа, Мустафа Юсеин Мустафа, наследниците на Мюрсел Юсеин Мустафа и всички заинтересовани лица, че на 09.10.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Турхан Мюзекяр Реджеб– заявление вх. № ОП-14-9400-302/09.10.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ полска култура, с площ от 2.464 дка, съставляваща имот № 067031 в земл. на с. Доброплодно с ЕКАТТЕ 21645, местността „Айкъна“, категория на земята – четвърта, при граници: имоти № 067030 – полска култура на Борис Георгиев Тодоров, № 067041 – полски път на община Ветрино, № 067032 – полска култура на насл. на Георги Лалев Минчев, № 067026 – полска култура на насл. на Али Мустафов Аптулов, съгласно скица № К01474/14.07.2014 г., издадена от ОбСЗ – Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ОКТОМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-271 /4/
16.10. 2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Йорданка Наумова Димова, Христа Радева Димитрова и всички заинтересовани лица, че на 17.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иванка Димова Русева– заявление вх. № ОП-14-9400-271/17.09.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Комарево, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ нива, с площ от 1.902 дка, съставляваща имот № 009051 в земл. на с. Комарево с ЕКАТТЕ 38114, местността „Долни чаири“, категория на земята – четвърта, при граници: имоти № 009025 – нива на Стефка Димова Донева, № 009024 – нива на Иван Стефанов Иванов и др., № 009052 – нива на Нели Михайлова Тодорова, № 000202 – полски път на Община Провадия, № 009050 – нива на насл. на Илия Радев Чорбаджиев, съгласно скица № К00692/11.07.2014 г., издадена от ОбСЗ – Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ОКТОМВРИ 2014 г.
№ РД-14-9400-489/4/
20.10.2014г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Найден Йорданов Найденов, председател на Управителния съвет на Кооперация „Водна база Панорама 2002, че във връзка с постъпило в Областна администрация Варна писмо с вх. № РД-14-9400-489/15.04.2014г., е уведомен с писмо изх. № РД-14-9400-489(3)/04.08.2014г. със следното съдържание:
„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЙДЕНОВ,
Във връзка с постъпила в Областна администрация Варна Ваша молба с вх. № РД-14-9400-489/15.04.2014г., с отправено в нея искане за учредяване вещни права върху недвижим имот, находящ се в град Варна, к.к. „Златни пясъци“, представляващ поземлен имот (ПИ) 10135.513.16 с площ 6807кв.м. и начин на трайно ползване: за пристанище, Ви уведомявам:
След извършена справка в Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна и Служба по вписванията – гр. Варна, е установено, че ПИ 10135.513.16 е собственост на „Златни пясъци“ АД с нот. акт, вписан в Служба по вписванията – гр. Варна в акт № 76, том XXV, вх. рег. № 10169, дело № 5205/17.05.2012г.
В молбата е отправено искане за учредяване право на строеж за изграждане на пристан (лодкостоянка) за домуване на рибарските лодки на членовете на Кооперация „Водна база Панорама 2002“.
Съобразно чл. 8 от Кодекса на търговското корабоплаване всяко отреждане на земни и водни участъци и извършване на строителство по крайбрежията и във вътрешните води и териториалното море и в зоните на действия на средствата за навигационно осигуряване се извършва само след предварително съгласуване с Министерството на отбраната (МО) и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).
Съгласно чл. 61, ал. 3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) хидротехнически и навигационни съоръжения могат да се строят от други ведомства с разрешение на МО и МТИТС. Хидротехническо е всяко съоръжение, което е подложено на въздействието на водна среда и е предназначено за използване или опазване на водните ресурси, в това число – брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения по Черноморското крайбрежие (буни, дамби и тр.). Яхтено е всяко пристанище, предназначено за домуване или приставане на яхти и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, съгласно чл. 108 от ЗМПВВППРБ.
Съгласно чл. 112д, ал. 1 и ал. 5 от ЗМПВВППРБ, изграждането на нови пристанища по чл. 108 се извършва въз основа на подробен устройствен план, който се съгласува с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и се одобрява от министъра на регионалното развитие или от оправомощено от него длъжностно лице. Компетентен да извърши изработването на ПУП е министърът на регионалното развитие.
Съгласно чл. 112з от ЗМПВВППРБ по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с решение на Министерския съвет върху морското дъно може да се учреди право на строеж, когато това е необходимо за изграждане на ново пристанище по чл. 108, в т.ч. на оперативната акватория, но само в полза на община съгласно чл. 112к, ал. 1 от ЗМПВВППРБ.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
Зам.Областен управител на област
с административен център Варна
/ съгл. Заповед № РД-14-7706-457/06.10.2014/

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ОКТОМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-286 /2/
13.10.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иван Атанасов Демиров и всички заинтересовани лица, че на 30.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марийка Борисова Демирова, чрез пълномощник адв. Диана Аспарухова – заявление вх. № ОП-14-9400-286/30.09.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Засмяно, общ. Аксаково, област Варна, представляващи: 10 кв.м. от ПИ № 122 и 150 кв.м. от ПИ № 124, включени в УПИ II-125 в кв. 23 по плана с. Засмяно, одобрен със Заповед № 588/20.11.1931 г. за улична регулация и Заповед № 4832/07.12.1931 г. за дворищна регулация, при граници на УПИ II-125: улица, УПИ I-122, УПИ III-125 и УПИ IV-126, съгласно скица № 527/862/12.06.2014 г., издадена от Община Аксаково; 65 кв.м. от ПИ 122 и 235 кв.м. от ПИ 124, включени в УПИ III-125, в кв. 23 по плана с. Засмяно, одобрен със Заповед № 588/20.11.1931 г. за улична регулация и Заповед № 4832/07.12.1931 г. за дворищна регулация, при граници на УПИ III-125: улица, УПИ IV-126, УПИ II-125, УПИ I-122 и УПИ IX-122, съгласно скица № 527/863/12.06.2014 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

СПИСЪК - 15 ОКТОМВРИ 2014 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до практически изпит за длъжността „директор на дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността“
дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна
съгласно заповед РД-14-7706-428/ 24.09.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна

На основание чл.30, ал. 4 от НПКДС, комисията допуска до конкурс:
1. Светла Владимирова Василева – 5 точки

Допуснатият кандидат трябва да се яви за защита на концепция за стратегическо управление на тема: Административно ръководство, координация и контрол върху дейността на дирекция „Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността” 23.10.2014 г. от 10,30 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
Резултатите от проведената защита на концепция за стратегическо управление да бъдат обявени в 13,45 часа на 23.10.2014г. в заседателната зала, като до интервю ще бъде допуснат кандидата, ако е събрал минимум 8 точки от сбора на оценките на концепцията и нейната защита.
Информация с резултатите ще бъде обявена в сайта и поставена на таблото в Областна администрация Варна.
Интервюто ще се проведе от 14.30 часана 23.10.2014г. в заседателната зала на Областна администрация Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
зам.областен управител
Областна администрация Варна

СПИСЪК - 15 ОКТОМВРИ 2014 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит за длъжността „директор на дирекция „Административно контрол, регионално развитие и държавна собственост
дирекция „Административно контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна
съгласно заповед РД-14-7706-426/ 24.09.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна

На основание чл.30, ал. 4 от НПКДС, комисията допуска до конкурс:
1. Кремена Николаева Танева - 4,6 точки

Допуснатият кандидат трябва да се яви за защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Изпълнение на цели и стратегии на Областна администрация Варна за осъществяване на ефективен административен контрол, прозрачно управление на държавната собственост, определяне на стратегически приоритети, свързани с регионалното развитие и устройството на територията и реализиране на европейски проекти в област Варна” 23.10.2014 г. от 10,00 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
Резултатите от проведената защита на концепция за стратегическо управление да бъдат обявени в 13,45 часа на 23.10.2014г. в заседателната зала, като до интервю ще бъде допуснат кандидата, ако е събрал минимум 8 точки от сбора на оценките на концепцията и нейната защита.
Информация с резултатите ще бъде обявена в сайта и поставена на таблото в Областна администрация Варна.
Интервюто ще се проведе от 14.00 часа на 23.10.2014г. в заседателната зала на Областна администрация Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
зам.областен управител
Областна администрация Варна

СПИСЪК - 15 ОКТОМВРИ 2014 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит за длъжността „главен счетоводител
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна.
съгласно заповед РД-14-7706-439/ 25.09.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна
1. Ивелина Белева Рахнева
2. Велина Георгиева Георгиева
Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит – решаване на казуси на 24.10.2014 г. от 10,00 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26. Комисията реши практическият изпит да съдържа 3 /три/ казуса, като определи време за решаването им да е 60 минути. При решаване на казусите кандидатите могат да ползват на книжен носител нормативната база упомената по-долу.
Комисията реши времето за решаване на теста да е 60 минути.
резултатите от проведения практически изпит да бъдат обявени в 13,45 часа на 24.10. 2014г. в заседателната зала. Те ще бъдат изнесени на таблото и обявени в сайта на Областна администрация Варна. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, получили оценка не по- малко от 4.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 14 ч. на 24.10.2014г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.

Нормативните документи, на база, на които е изготвен теста:
1. Административнопроцесуален кодекс
2. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
3. Закон за администрацията
4. Закон за държавния служител
5. Закон за държавната собственост
6. Закон за задълженията и договорите
7. Закон за обществените поръчки
8. Закон за счетоводството
9. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
10. Закон за публичните финанси
11. Закон за корпоративното подоходно облагане
12. Закон за местните данъци и такси
13. Устройствен правилник на областните администрации
14. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
зам.областен управител
Областна администрация Варна


С П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати до практически изпит
за длъжността „главен счетоводител“
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна.
съгласно заповед РД-14-7706-439/ 25.09.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна

1. Радослав Петров Петков - липсва копие на документ, доказващ придобита компютърна грамотност, или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания
2. Мария Радева Симеонова - липсва заверено копие от документ за придобита образователно-квалиф. степен; представените копия на документи за трудов стаж не удостоверяват професионален опит 3 год., изискван за длъжността
3. Здравка Ангелова Коларова - представено е копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен без приложението към нея, което е неразделна част от дипломата
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРАЯН ГЕОРГИЕВ
зам.областен управител
Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 14 ОКТОМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-272 /3/
25.09.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иван Христов, Юзеиф Алиев Чолак и всички заинтересовани лица, че на 17.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Галя Аврамова Огнянова – заявление вх. № ОП-14-9400-272/17.09.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Белоградец, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ дворно място с площ от 780 кв. м., вкл. в УПИ V-580 в кв. 33 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 7279/20.06.1958 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 55 кв. м. и навес без оградни стени със застроена площ от 36 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 530600188/12.09.2014 г., издадено от Община Ветрино, при граници на УПИ V-580: улица, УПИ IV-379, УПИ X-585, ПИ 586, УПИ VIII-583,586 и УПИ VI-581, съгласно скица № 147/04.07.2014 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ОКТОМВРИ 2014 г.

№РИ-14-9400-1(3)/06.10.2014г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Петко Радославов Петков, пълномощник на Димитричка Борисова Симова, че във връзка с постъпила в Областна администрация Варна негова молба с вх. № РИ-14-9400-1(1)/18.03.2014г. за придобиване право на собственост върху ПИ 10135.4504.177, находящ се в град Варна, ул. „Светослав Минков“ № 24, е уведомен с писмо с изх. № РИ-14-9400-1(2)/06.08.2014г. със следното съдържание:
„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,
Във връзка с горната молба, с която в качеството си на пълномощник на Димитричка Борисова Симова, искате да закупите дворно място, находящо се в град Варна, ул. „Светослав Минков“ № 24, описано в АДС № 8667/27.05.2014г., Ви уведомявам:
За комплектоване на преписката служебно от административния орган е изискано удостоверение за данъчна оценка от Дирекция „Местни данъци“ при Община Варна. След извършената проверка е установено, че имотът не е деклариран в Дирекция „Местни данъци“ при Община Варна.
Върху имота, предмет на акт за частна държавна собственост № 8667/27.05.2014г. (по-рано съставен акт за държавна собственост № 9458/22.03.1968г.), с договор № 9458/22.03.1968г. е учредено право на строеж на Борис П. Йорданов (съгласно удостоверение за наследници № 541/24.04.2013г. Димитричка Борисова Симова е негов наследник).
Съгласно чл. 11, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, собственикът на сграда, изградена върху държавен или общински имот, е данъчно задължен и за този имот.
Предвид горното, моля да декларирате имота – държавна собственост, описан в акт за частна държавна собственост № 8667/27.05.2014г. и да заплатите дължимите данъци и такси, след което да представите в Областна администрация Варна (към образуваната в администрацията преписка с вх. № РИ-14-9400-1(1)/18.03.2014г.) съответните документи, от които да бъдат видни партидата на имота и платените данъци.“
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ОКТОМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-282 /2/
07.10.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Стойчо Радев Стойков, Атанас Радев Стойков, Росица Христова Димитрова, Румяна Тодорова Вълчева, Илиана Тодорова Калапиш, Крайна Колева Димитрова, Костадин Димитров Димитров, Величка Стойкова Пърлакова, Добромир Димитров Димитров, Стойчо Костадинов Димитров, Деспа Стойкова Костадинова и всички заинтересовани лица, че на 26.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Желязка Петрова Дойчева, Светлана Желязкова Лазова и Марияна Желязкова Граменова, чрез пълномощник Светлана Василева Левкова – заявление вх. № ОП-14-9400-282/26.09.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Зорница, общ. Аксаково, обл. Варна, представляващ ПИ с идентификатор № 31334.501.223, с площ от 1251 кв.м., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-55/30.08.2010 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-03-3150/04.12.2013 г. на Началник на СГКК – Варна, с пл. № 87 по предходен план на селото, одобрен със Заповед № 102/16.03.1933 г. за улична регулация и Заповед № 999/05.04.1933 г. за дворищна регулация, при граници на ПИ с идентификатор № 31334.501.223: ПИ с №№ 31334.501.229, 31334.501.365, 31334.501.293, 31334.501.222, 31334.501.220, съгласно скица № 15-194246/16.06.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ОКТОМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-242 /5/
06.10.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Ибрям Юмеров и всички заинтересовани лица, че на 22.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николинка Железова Димитрова – заявление вх. № ОП-14-9400-242/22.08.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Кракра, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ ПИ с идентификатор № 39373.501.79 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-4/05.06.2013 г. на ИД на АГКК, с площ от 2473 кв.м., идентичен с УПИ I-153 в кв. 32 по стария план на селото, при граници на ПИ с идентификатор № 39373.501.79: ПИ с №№ 39373.501.76, 39373.501.126, 39373.501.80 и 39373.501.78, съгласно скица № 15-292786/20.08.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ОКТОМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-243 /5/
06.10.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Назиф Аптулов, Хасан Ибрямов и всички заинтересовани лица, че на 22.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николинка Железова Димитрова – заявление вх. № ОП-14-9400-243/22.08.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Кракра, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ ПИ с идентификатор № 39373.501.162 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-4/05.06.2013 г. на ИД на АГКК, с площ от 8148 кв.м., идентичен с УПИ I-229 и УПИ II-230 в кв. 63 по стария план на селото, при граници на ПИ с идентификатор № 39373.501.162: ПИ с №№ 39737.501.184, 39373.501.163, 39373.501.160, 39373.501.161 и 39373.501.156, съгласно скица № 15-294701/21.08.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 ОКТОМВРИ 2014 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
изх. № РД-14-2600-2(2)/03.10.2014г
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Павел Василев Ловчев, в качеството му на представляващ „Слънчево” АД, че във връзка с жалба вх. № РД-14-2600-2/06.08.2014г е издадена заповед № РД-14-7706-394/08.09.2014г на областния управител на област Варна, с която горепосочената жалба е оставена без разглеждане.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Варна и в интернет страницата на ведомството.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-260 /1/
23.09.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Евгений Петкович Братованов, Марин Василев Василев, Параскева Атанасова Митева и всички заинтересовани лица, че на 08.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Станка Добрева Василева, чрез пълномощник адв. Диана Калоянова Аспарухова – заявление вх. № ОП-14-9400-260/08.09.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Кичево, община Аксаково, област Варна, представляващ ПИ № 159 и изкупено общинско място, с обща площ от 1190 кв.м., вкл. в УПИ V-159, целият с площ от 1225 кв.м., в кв. 21 по действащия план на селото, одобрен със Заповед № 9008/18.11.1966 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на ОНС – Варна, съответстващ на част от парцел II-90 в кв. 23 по стар план на населеното място, одобрен със Заповед № 91/19.03.1929 г. за улична регулация и Заповед № 578/28.03.1929 г. за дворищна регулация, при граници на ПИ 159: улица, УПИ VI-157, край на регулацията и УПИ IV-160, съгласно скица № 407/672/10.05.2014 г., издадена от община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-258 /3/
19.09.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Илмия Мустафова, Вилдан Емурла Али, Рюстем Емурла Осман, Шукри Ниязиев Хамзов, Реджеб Мустафа Исмаил, Исмаил Мустафа Исмаил, Милка Миткова Кьосева и всички заинтересовани лица, че на 08.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мехмед Емурла Осман – заявление вх. № ОП-14-9400-258/08.09.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Дръндар, общ. Суворово, обл. Варна, представляващ дворно място с площ от 1100 кв.м., съставляващо УПИ VI-50 в кв. 9 по плана на с. Дръндар, одобрен със Заповед № 127/16.08.1996 г., ведно с построената в имота жилищна сграда с РЗП от 90 кв.м., второстепенна постройка със ЗП от 24 кв.м. и навес с оградни стени със ЗП от 40 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5312000908/11.08.2014 г., издадено от Община Суворово, при граници на УПИ VI-50: улица, УПИ V-49, УПИ VII-51, край на регулацията, съгласно скица № 253/06.08.2014 г., издадена от Община Суворово.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ РД-14-9901-218(2)/
26.09.2014г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Иван Колев Колев, управител на „Аракаста“ ЕООД, че във връзка с образуваната в Областна администрация Варна преписка с № РД-14-9901-218, е уведомен с писмо изх. № РД-14-9901-218(1)/25.07.2014г. със следното съдържание:
„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЛЕВ,
Във връзка с постъпила в Областна администрация Варна Ваша молба с вх. № РД-14-9901-218/02.07.2014г., с отправено в нея искане за отдаване под наем на част от недвижим имот, находящ се в област Варна, община Долни чифлик, представляващ морски плаж „Шкорпиловци – север“ (в молбата е посочена площ от 142,68 кв.м.), върху която да бъде поставено заведение за бързо хранене, Ви уведомявам:
Съобразно чл. 10, ал. 4, т. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), на територията на морските плажове се разрешава поставянето на преместваеми обекти и съоръжения за здравно и за санитарно-хигиенно обслужване, за водноспасителна дейност и за спортно-развлекателна дейност, за бързо хранене и за поддържане на морските плажове след предоставянето им на концесия при условията и по реда на ЗУЧК или след отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
Със заповед № РД-02-14-484/31.05.2014г. на министъра на регионалното развитие е обявен списъка на неохраняемите морски плажове за летен сезон 2014г., съгласно приложение № 1, неразделна част от заповедта. Заповедта е публикувана в интернет-страницата на Министерството на регионалното развитие. Морски плаж „Шкорпиловци – север“ е включен в списъка на неохраняемите морски плажове за летен сезон 2014г.
Предвид горното, молбата Ви не може да бъде удовлетворена.“
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№РИ-13-5300-2(2)/26.09.2014г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Христо Иванов Христов, че във връзка с образуваната в Областна администрация Варна преписка с вх. № РИ-13-5300-2/18.02.2013г., е издадена заповед № РД-14-7703-11/03.06.2014г. на областния управител за отписване от актовите книги за недвижими имоти – частна държавна собственост, на недвижим имот, находящ се в село Разделна, община Белослав, област Варна, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) XX – производствени и складови дейности, с площ 1783 кв.м., кв. 24; при съседи: УПИ II-жил. стр., УПИ XXI-ж.п. район, УПИ XIX-жил. стр., описан в акт за частна държавна собственост № 8118/30.12.2011г.
Със съдържанието на заповед № РД-14-7703-11/03.06.2014г. на областния управител можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14-дни от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на Областна администрация Варна след представяне на документ за самоличност.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ РД-14-9400-740(2)/
26.09.2014г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Инициативен комитет на жители на кв. Галата, чрез Елена Йорданова, че във връзка с постъпило в Областна администрация Варна писмо с вх. № РД-14-9400-740/09.06.2014г., отнасящо се до осигуряване на спасител на морски плаж „Галата – изток“, е уведомен с писмо изх. № РД-14-9400-740(1)/25.07.2014г. със следното съдържание:
„УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с горното Ваше писмо с искане на съдействие за осигуряване на спасител на неохраняем морски плаж „Галата – изток“, Ви уведомявам следното:
В Приложение № 1 към Заповед № РД-02-14-484/31.05.2014г. на министъра на регионалното развитие са посочени 22 неохраняеми морски плажа, находящи се на територията на област Варна.
Предвид условието на чл. 22а (нов ДВ, бр. 27 от 2013г.), ал. 1 от ЗУЧК е установено, че 4 от всички неохраняеми морски плажове могат да бъдат обезпечени с водноспасителна дейност.
Изборът на четирите плажа е направен по критерий „степен на посещаемост“, като от БЧК (за всичките 22 плажа) и от общинските администрации на гр. Варна, с. Аврен, гр. Долни чифлик и гр. Бяла (за плажовете на територията на съответната община) е изискана информация в този смисъл.
След обобщаване на представената информация се установи, че за територията на Община Варна най-голяма е посещаемостта на плажовете „Фичоза“, „Хижа Черноморец“, „Романтика“ и „Шкорпиловци–север“, които са определени за обезпечаване с водноспасителна дейност на основание чл. 22а, ал. 4 от ЗУЧК.“
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ РД-13-3500-5(3)
29.09.2014г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам И. Иванов, че във връзка с постъпило в Областна администрация Варна писмо с вх. № РД-13-3500-5/11.11.2013г., е уведомен с писмо изх. № РД-13-0300-102(11)/02.04.2014г. със следното съдържание:
„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
Във връзка с постъпило в Областна администрация Варна Ваше писмо с вх. № РД-13-3500-5/11.11.2013г., отнасящо се до недвижим имот, находящ се в област Варна, община Белослав, село Страшимирово, представляващ държавна земя за изграждане на база за строителство и ремонт на яхти, Ви уведомявам:
С писмо изх. № РД-13-3500-5(1)/02.12.2013г. на Областна администрация Варна от Вас е изискано да представите доказателства за наличие на правен интерес по горепосоченото искане. Към Ваше писмо с вх. № РД-13-3500-5(1)/02.12.2013г. сте приложил писмо от Сдружение „Български съюз за физическата култура и спорт“, което не е подписано от председателя на сдружението.
Съгласно чл. 30, ал. 2 от АПК, ако искането не удовлетворява някои от изискванията на закона, заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството
Предвид горното, в 3-дневен срок от получаване на писмото, следва да представите изисканите в писмо с изх. № РД-13-3500-5(1)/02.12.2013г. на Областна администрация Варна документи. В случай, че в указания срок не изпълните дадените Ви указания, на основание чл. 56, ал. 2 от АПК, производството по постъпилото искане, ще бъде прекратено.“
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№РД-14-9400-1044(2)26.09.2014г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Кольо Игнатов Николов и Руска Стефанова Игнатова, че във връзка с образуваната в Областна администрация Варна преписка с № РД-14-9400-1044, са уведомени с писмо с изх. № РД-14-9400-1044/07.08.2014г. със следното съдържание:
„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИГНАТОВА,
Във връзка с образувана в Областна администрация Варна преписка за придобиване право на собственост върху 0,9245 % идеални части от имот, находящ се в град Варна, ул. „Странджа“ № 8, представляващ УПИ I-за жил. стр. и подземни гаражи, кв. 519, 13-ти микрорайон, целият с площ от 1980 кв.м., Ви уведомявам:
Съобразно акт за частна държавна собственост № 3303/05.02.2001г., Държавата е собственик на 69,3576% идеални части от недвижим имот, находящ се в град Варна, ул. „Странджа“ № 8, представляващ УПИ I-за жил. стр. и подземни гаражи, кв. 519, 13-ти микрорайон, целият с площ от 1980 кв.м. Останалите идеални части от имота са собственост на физически и юридически лица. Към настоящия момент УПИ I-за жил. стр. и подземни гаражи, попада в ПИ 10135.1502.49 с площ 4182 кв.м.
За отразяване на УПИ I-за жил. стр. и подземни гаражи, кв. 519, 13-ти микрорайон, целият с площ от 1980 кв.м., е изготвен проект от „Аквагон“ ООД, правоспособно по ЗКИР лице.
Изготвеният проект е докладван на заседание на Комисията по чл. 74 от ППЗДС, проведено на 25.06.2014г. и отразено в Протокол № 227.
Комисията е взела следното решение № 4:
Приема проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, изготвен от „Аквагон“ ООД, съобразно който УПИ I- за жил. стр. и подз. гаражи, 13-ти микрорайон на град Варна, ул. „Странджа“ № 8 се отразява в кад. карта и кад. регистри.
Решението е утвърдено от областния управител.
С писмо изх. № РД-14-9400-1044(1)/07.08.2014г. на Областна администрация Варна изготвеният проект е изпратен в Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, съобразно който УПИ I-за жил. стр. и подземни гаражи, кв. 519, 13-ти микрорайон да бъде отразен в кад. карта и кад. регистри.
След отразяване на имота в кад. карта и кад. регистри и обособяването на нов имот, на основание чл. 71 от Закона за държавната собственост ще бъде предприета процедура по съставяне на акт за държавна собственост за идеалните части от имота, собственост на Държавата. След приключване на процедурата по актуване и комплектоване с актуални документи, ще бъде процедирана преписката по разпореждане.“
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ОБЯВЛЕНИЕ - 26 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-14-7706-428/24.09.2014г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността „директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” при Областна администрация Варна.
Изисквания към кандидатите:
- образователна квалификационна степен: „магистър”.
- минимален професионален опит: 4 години.
-професионална област: „социални, стопански и правни науки“ (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
- допълнителна квалификация: компютърна грамотност, MS Office, Internet
- ранг на държавен служител: ІІІ младши, ръководно ниво 6А, длъжностно ниво 6
Начин за провеждане на конкурса – изготвяне и защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Административно ръководство, координация и контрол върху дейността на дирекция „Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността” при Областна администрация Варна, способи за оптимизиране на ефективността при администриране на делегирания бюджет” и интервю.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
-заверено копие от документ за самоличност;
-декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
-заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
-заверено копие на документ, доказващ придобити знания за работа с MS Office или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания
-заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина;
-доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
-декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС
- изготвена писмена концепция за стратегическо управление по посочената тема с максимален обем 10 страници
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30ч. на 08.10.2014г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна
Описание на длъжността: Организира и координира цялостната дейност на дирекцията, правното обслужване и финансовата политика в Областна администрация Варна; ръководи работата на служителите от дирекцията с цел осигуряване дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на граждани и юридически лица; отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на дирекцията; извършва предварителен контрол за законосъобразност и целесъобразност на дейността на дирекция АПОФУС; следи разходването на предоставените бюджетни средства; контролира дейностите по управление на имоти и вещи - държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация, материално-техническото снабдяване и извършваните инвентаризационни проверки; изготвя/актуализира длъжностните характеристики на служителите от дирекцията
Граници на заплатата определена за длъжността от 430,00 до 1600,00 лева.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна

НОРМАТИВНА БАЗА

декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС

декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

ОБЯВЛЕНИЕ - 26 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-14-7706-426/24.09.2014г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността „директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация Варна.
Изисквания към кандидатите:
- образователна квалификационна степен: „магистър”.
- минимален професионален опит: 4 години.
-професионална област: „социални, стопански и правни науки“; „технически науки“ (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
- допълнителна квалификация: компютърна грамотност, MS Office, Internet
- ранг на държавен служител: ІІІ младши, ръководно ниво 6А, длъжностно ниво 6
Начин за провеждане на конкурса – изготвяне и защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Изпълнение на цели и стратегии на Областна администрация Варна за осъществяване на ефективен административен контрол, прозрачно управление на държавната собственост, определяне на стратегически приоритети, свързани с регионалното развитие и устройството на територията и реализиране на европейски проекти в област Варна” и интервю
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
-заверено копие от документ за самоличност;
-декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
-заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
-заверено копие на документ, доказващ придобити знания за работа с MS Office или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания
-заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина;
-доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
-декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС
- изготвена писмена концепция за стратегическо управление по посочената тема с максимален обем 10 страници
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30ч. на 08.10.2014г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна
Описание на длъжността: Ръководи, планира, организира, контролира и координира работата на дирекция АКРРДС, касаещи регионалното развитие, устройство на територията, държавна собственост, околна среда и води, развитие на инженерната и пътна инфраструктура, реализиране на съвместни проекти с международни организации, региони и области в други държави, координация и подпомагане на дейностите, свързани с културно - историческо наследство и етническите въпроси.Организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени в областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на посочените промени; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител. Изпълнява организационно-техническата подготовка на изборите.
Граници на заплатата определена за длъжността от 430,00 до 1600,00 лева.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна

НОРМАТИВНА БАЗА

декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС

декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

ОБЯВЛЕНИЕ - 26 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-14-7706-439/25.09.2014г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността „главен счетоводител”, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Варна.
Изисквания към кандидатите:
- образователна квалификационна степен: „бакалавър”.
- минимален професионален опит: 3 години.
-професионална област: „социални, стопански и правни науки“, професионално направление - „икономика” (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
- допълнителна квалификация: добра компютърна грамотност, MS Office
- ранг на държавен служител: ІV младши, експертно ниво 4, длъжностно ниво 8
Начин за провеждане на конкурса – решаване на казуси и интервю
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за самоличност;
- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина;
- заверено копие на документ, доказващ придобита компютърна грамотност, или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания;
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл. 18, ал. 1 от НПКДС.
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30ч. на 08.10.2014г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна
Описание на длъжността: Организира, ръководи и контролира финансово-счетоводната дейност и вътрешния финансов контрол в администрацията. Организира и осъществява текущ контрол по спазването на финансовата, бюджетна и платежна дисциплина, правилното оформяне на счетоводните документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри. Съставя и подписва месечните, тримесечни и годишни отчети за касово изпълнение на бюджетните сметки и приложенията към тях, както и годишния финансов отчет на администрацията. Организира и контролира съхраняването на финансово-счетоводната документация. Организира провеждането на годишните инвентаризации и периодични проверки и уведомява областния управител за резултатите от тях. Разработва индивидуална счетоводна уредба в администрацията. Съставя разписанието на длъжностите и поименните щатни разписания и ги представя на областния управител за утвърждаване. Съставя проектобюджета и бюджета на администрацията по указания на Министерство на финансите. Подписва и представя в ТД на НАП годишната декларация по чл. 2 от ЗКПО.
Граници на заплатата определена за длъжността от 360,00 до 1250,00 лева
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна

НОРМАТИВНА БАЗА

декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС

декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

УВЕДОМЛЕНИЕ -19 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-246 /7/
18.09.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Пенка Станчева Митева, Венетка Вълчева Илиева, Иван Добрев Добрев, Стефчо Добрев Стойчев, Дамян Игнатов Станчев, Станчо Игнатов Станчев, Кънчо Игнатов Станчев и всички заинтересовани лица, че на 26.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Росен Вълчев Русев – заявление вх. № ОП-14-9400-246/26.08.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Невша, общ. Ветрино, област Варна, представляващ дворно място – част от ПИ 8, цялото с площ от 1770 кв.м., от което 1630 кв.м. са включени в УПИ IV-8 в кв. 19 по плана на селото, одобрен със заповед № 530/14.02.1969 г., идентичен с имот III-188 в кв. 14А по стария план на селото от 1922 г., ведно с изградените в това дворно място жилищна сграда със ЗП от 65 кв.м. и РЗП от 85 кв.м., и навес с оградни стени със ЗП от 40 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5306001710/05.08.2014 г., издадено от Община Ветрино, при граници на частта от ПИ 8: улица, УПИ III-7, УПИ V-общ. и имот извън регулация, съгласно скица № 163/24.07.2014 г., издадена от община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -19 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-261 /1/
18.09.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Калин Тодоров Димитров, Симеон Николов Симеонов, Калица Иванова Георгиева и всички заинтересовани лица, че на 08.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Тодоров Славов, чрез пълномощник адв. Дияна Калоянова Аспарухова – заявление вх. № ОП-14-9400-261/08.09.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Кичево, община Аксаково, област Варна, представляващи: 350 кв.м. от ПИ № 308, вкл. в УПИ II-307 в кв. 40 по действащия план на селото, одобрен със Заповед № 9008/18.11.1966 г. на Председателя на ОНС – Варна, при граници: ПИ № 307, вкл. в УПИ II-307, УПИ Х-308 и УПИ IX-308, съгласно скица № 469/823/05.06.2014 г., издадена от община Аксаково; и 245 кв.м. от ПИ № 308, вкл. в УПИ IX-308 в кв. 40 по действащия план на селото, одобрен със Заповед № 9008/18.11.1966 г. на Председателя на ОНС – Варна, при граници на УПИ IX-308: УПИ XIII-309, УПИ XII-309, УПИ X-308 и УПИ II-307, съгласно скица № 469/822/05.06.2014 г., издадена от община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -19 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-263 /1/
17.09.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Васил Иванов Василев, наследниците на Васил Трендафилов и всички заинтересовани лица, че на 09.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Пенка Иванова Георгиева, чрез пълномощник адв. Донка Костова – заявление вх. № ОП-14-9400-263/09.09.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Ягнило, община Ветрино, област Варна, представляващ дворно място с площ от 2000 кв.м., включено в УПИ IV-3 в кв. 28 по плана на селото, одобрен със Заповед № 9/09.01.1929 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 70 кв.м., лятна кухня със застроена площ от 40 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ от 172 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5306001844/08.09.2014 г., издадено от Община Ветрино, при граници на УПИ IV-3: от две страни улици, УПИ III-детска градина и училище и УПИ V-3, съгласно скица № 262/20.10.2009 г., презаверена на 21.07.2014 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -18 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-265 /3/
17.09.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Зюлкарне Ембие Зюлокарне, Фани Маринова Кьосева, Зефир Елинов Кьосев, Фатмя Мехмедова Зюлкарнева, Зюлкарне Ембиев Зюлкарнев, Юмю Мехмед Исмаил, Фатме Осман Ембие, Имман Осман Ембие, Фатме Исмаилова Зулкарне, Исмаил Ахмедов Ембиев, Анифе Ахмед Ахмед, Мехмед Ембие Зюлкарне, Иман Ембие Зулкарне, Зюлкарне Ембие Зюлкарне, Севда Елинова Белова и всички заинтересовани лица, че на 11.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мехмед Хасан Ахмед, чрез пълномощник Боян Михалев Великов – заявление вх. № ОП-14-9400-265/11.09.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Лопушна, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ дворно място, с площ от 993 кв. м., съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5310002449/12.08.2014 г., издадено от Община Дългопол, а съгласно скица № 236/11.08.2014 г., издадена от Община Дългопол с площ от 980 кв.м., съставляващо УПИ XXVI-224 в кв. 26 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 2010/16.12.1987 г., ведно с построенaта в това дворно място двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 64 кв. м., съгласно горепосоченото удостоверение за данъчна оценка, при граници на УПИ XXVI-224: улица, УПИ XXV-223, УПИ XXVII-238, УПИ VIII-240, УПИ VII-241, УПИ II-244 и УПИ I-245, съгласно скица № 236/11.08.2014 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -18 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-262 /2/
17.09.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Юсмия Мустафова Мустафова, Селим Мехмедов Мустафов, Рамадан Салимов Мустафов, Юлияна Мартинова Симова и всички заинтересовани лица, че на 09.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Антоанета Радева Симеонова, чрез пълномощник адв. Донка Костова – заявление вх. № ОП-14-9400-262/09.09.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Провадия, община Провадия, област Варна, представляващ дворно място с площ от 680 кв.м., съставляващо УПИ XII-1108 в кв. 51 по плана на града, одобрен със Заповед № 3440/11.12.1979 г., регул. изм. одобр. със Заповед № 1300/11.11.2003 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 89 кв.м. и прилежащото й мазе със застроена площ от 27 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ от 40 кв.м., съгласно молба – деларация, при граници на УПИ XII-1108: улица, УПИ XIII-1109 и УПИ XI-1106, съгласно скица № 481/20.08.2014 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД -18 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-418
Варна 17.09.2014 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах с Протокол на комисията от 16.09.2014г., определена с Заповед №РД-14-7706-357/11.08.2014г. на областния управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед №РД-14-7706-357/11.08.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост на имот - частна държавна собственост актуван с АЧДС №8643/28.04.2014г., вписан в книгите по вписванията на 23.05.2014г., том XXV, акт №184, вх. регистър 10418, д.5262, представляващ сграда с идентификатор 10135.2554.222.1 /едно нула едно три пет точка две пет пет четири точка две две две точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 220 /двеста и двадесет/ кв.м. ; конструкция: масивна; брой етажи: 1/един/; година на строеж: 1962г., предназначение: сграда за култура и изкуство, при граници на имота: ул. "Д-р Басанович", ПИ 10135.2554.222; сградата е разположена в ПИ с идентификатор 10135.2554.222, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул."Д-р Басанович" №118. Със същата заповед е и определен състава на комисията, която да проведе търга.
Представен ми е Протокол на комисията от 16.09.2014г., съгласно който присъствалите членове са констатирали, че са налице обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга. Отсъствието на председателя и заместник-председателя е породило обективна невъзможност за изпълнение разпоредбата на чл. 47, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ и предвидената в Заповед №РД-14-7706-357/11.08.2014г. на областния управител на област с административен център Варна възможност при отсъствие на председателя на комисията, последният да се замества от заместник – председателя, което е процесуалноправна пречка за откриване на търга. Съгласно протокола ми е предложено да се приложи разпоредбата на чл. 46 от ППЗДС при възникналите обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга, а именно липсата на компетентност и кворум на комисията, да се прекрати започналата тръжна процедура.
Протоколът на комисията от 16.09.2014г. е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
Съгласно чл. 46 от ППЗДС, при възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който областният управител или министърът със заповед определя провеждането на нов търг или прекратява процедурата.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 46 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ:

I. Прекратявам тръжната процедура, обявена в Заповед №РД-14-7706-357/11.08.2014г. на областния управител на област с административен център Варна по отношение на имот - частна държавна собственост актуван с АЧДС №8643/28.04.2014г., вписан в книгите по вписванията на 23.05.2014г., том XXV, акт №184, вх. регистър 10418, д.5262, представляващ сграда с идентификатор 10135.2554.222.1 /едно нула едно три пет точка две пет пет четири точка две две две точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 220 /двеста и двадесет/ кв.м. ; конструкция: масивна; брой етажи: 1/един/; година на строеж: 1962г., предназначение: сграда за култура и изкуство, при граници на имота: ул. "Д-р Басанович", ПИ 10135.2554.222; сградата е разположена в ПИ с идентификатор 10135.2554.222, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул."Д-р Басанович" №118.
II. Да се възстановят внесените депозити на всички закупили тръжни документи, както и сумите за закупената тръжна документация.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – Варна по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в петнадесет екземпляра.
Еднообразните екземпляри са за прилагане към преписката по издаване на заповед №РД-14-7706-357/11.08.2014г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на главния секретар, членовете на комисията, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител за сведение и изпълнение; СНЦ „Алтруист“, ЕИК 175836170 със седалище и адрес: гр. Варна, ул. „Балик“ №8, офис №2, представлявано от Албена Кръстева Димова и Полина Стефанова Методиева на адрес гр.Варна, ул. „Студентска“ №7, вх.А, ет.2, ап.10 и Окръжна прокуратура гр. Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег.№763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -18 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-268 /2/
17.09.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Желю Иванов Атанасов и всички заинтересовани лица, че на 11.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Али Демиров Алиев, чрез пълномощник адв. Снежана Гочева – заявление вх. № ОП-14-9400-268/11.09.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ дворно място с площ от 530 кв. м., съставляващо УПИ IХ-1124 в кв. 76 по плана на града, одобрен със Заповед № 239/25.01.1984 г., идентичен с част от УПИ XV-996 и част от УПИ XIV-995 в кв. 68, по предходен кадастрален и регулационен план на гр. Вълчи дол, одобрен със Заповед № 771/28.02.1964 г., ведно с построената в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 65 кв. м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5307001687/20.08.2014 г., издадено от Община Вълчи дол, при граници на УПИ IХ-1124: улица, УПИ X-1125, УПИ II-1122 и УПИ VIII-1124, съгласно скица № 373/13.08.2014 г., издадена от Община Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -18 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-267 /2/
17.09. 2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Сюлейман Мустафов Алиев, наследниците на Али Х. Османов и всички заинтересовани лица, че на 11.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Али Селимов Абтулов и Айша Селимова Османова, чрез пълномощник адв. Снежана Петрова Гочева – заявление вх. № ОП-14-9400-267/11.09.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Ягнило, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ 760 кв.м. идеални части от дворно място, цялото с площ от 1260 кв. м., съставляващо УПИ VI-34 в кв.12 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 9/09.01.1929 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 60 кв. м., жилищна сграда със застроена площ от 24 кв.м. и второстепенна постройка със застроена площ от 25 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5306001571/11.07.2014 г., издадено от Община Ветрино, при граници на УПИ VI-34: от три страни улици, УПИ V-34 и УПИ VII-35, съгласно скица № 243/31.10.2012 г., презаверена на 24.07.2014 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -18 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-266 /1/
17.09.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Йорданка Николова Бурназова, Гунка Николова Бурназова, Тошка Янева, Маньо Ив. Молев и всички заинтересовани лица, че на 11.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йовчо Цанков Цанев – заявление вх. № ОП-14-9400-266/11.09.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Приморски“, „Вилна зона“, представляващ 205 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 10135.2564.610 ? ч. 2742 (КП 1987 г.) ? ч. 1223 (КП „Крайбрежието“ 1956 г.) ? ч. 1664 (КП „Лозята“ 1937 г.), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-03-1664/25.06.2012 г. на Началника на СГКК – Варна, целият с площ от 1880 кв.м., при граници на ПИ с идентификатор 10135.2564.610: ПИ №№ 10135.2564.449, 10135.2564.609, 10135.2564.613, 10135.2564.612, 10135.2564.612, 10135.2564.611, 10135.2564.820, 10135.2564.608, съгласно скица № 24081/18.09.2012 г.,презаверена на 06.02.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -17 СЕПТЕМВРИ 2014 г.
№ ОП-14-9400-211/6/
15.09.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Ангел Илиев и всички заинтересовани лица, че на 21.07.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ройка Жекова Павлова – заявление вх. № ОП-14-9400-211/21.07.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Вл. Варненчик“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.4508.121 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-30/19.06.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, представляващ част от ПИ 6045 по КП на ж.к. „Вл. Варненчик“ – 1956 г. и част от УПИ XV-169, 6040, 6041, 6045 в кв. 5 по „Паркоустройствен и регулационен план“, одобрен със Заповед № Г-74/13.09.2001 г. на Кмета на Община Варна, с площ от 518 кв.м., при граници на ПИ с идентификатор 10135.4508.121: ПИ с №№ 10135.4508.136, 10135.4508.123, 10135.4508.122, 10135.4508.113 и 10135.4508.62, съгласно скица № 15-66626/19.03.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -15 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-255 /1/
15.09.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Севинч Исмаилова Чаирова, Калептен Йозденова Юсиенова, Иленор Йозденова Юмерова, наследниците на Юсмен Исмаилов Мехмедов и всички заинтересовани лица, че на 04.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Емине Ибрям Исмаилова – заявление вх. № ОП-14-9400-255/04.09.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в гр. Провадия, община Провадия, област Варна, представляващи: дворно място с площ от 315 кв.м. с пл. № 924, вкл. в УПИ XIV-924,925 в кв. 47 по плана на града, одобрен със Заповед № 3440/11.12.1979 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 81 кв.м., лятна кухня със застроена площ от 12 кв.м. и гараж със застроена площ от 20 кв.м., съгласно молбата - декларация, при граници на имот с пл. № 924, вкл. в УПИ XIV-924,925: улица, имот пл. № 925, вкл. в УПИ XIV-924,925, УПИ VIII-915, УПИ XXX-922 и УПИ XIII-923, съгласно скица № 698/17.03.2014 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -15 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-15 /2/
15.09.2014г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иван Тодоров Дяков, Хараламби Киров и всички заинтересовани лица, че на 16.01.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива Фани Георгиева Димитрова – заявление вх. № ОП-14-9400-15/16.01.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. о. „Траката“, гр. Варна, община Варна, област Варна, представляващ ПИ с идентификатор № 10135.2564.415 ? 2764 (КП „Траката“ 1987 г.) ? ч. 1467а ( КП 1956 г. ) ? ч. 1696 ( КП 1936 г.), по кадастрална карта и кадастрални регистри на район „Приморски“, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, с площ от 2469 кв. м. и при граници: ПИ с №№ 10135.2564.232, 10135.2564.416, 10135.2564.448, 10135.2564.414, съгласно скица № 32003/05.12.2012 г., презаверена на 03.12.2013 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -15 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ РД-14-9400-1013(2)
10.09. 2014 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
ДО
Г-ЖА СИЛИЯНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

На наш вх. № РД-14-9400-1013/29.07.2014 г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомявам, че постъпилата в Областна администрация Варна сигнал-жалба с наш вх. № РД-14-9400-1013/29.07.2014 г. е изпратена на кмета на община Варна за работа по компетентност, за което Ви е изпратен отговор с наш изх. № РД-14-9400-1013(1)/05.08.2014 г.
Със съдържанието на отговора можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на администрацията, след представяне на документ за самоличност.
Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на
област с административен център Варна

ЗАПОВЕД -10 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-14-7706-393
05.09.2014г.
СТОЯН ПАСЕВ – областен управител на област с административен център Варна и ЕЛКА ИГНАТОВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите по заповед № РД-14-7706-266/04.07.2014г. на областния управител на област с административен център Варна за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с акт за частна държавна собственост № 7718/09.02.2011г.
УСТАНОВИХ:
Със заповед № РД-14-7706-266/04.07.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.470.1.2 (едно нула едно три пет точка едно пет нула три точка четири седем нула точка едно точка две), със застроена площ 164 (сто шестдесет и четири) кв.м., състоящ се от четири стаи, хол, тераса и тоалет, заедно с принадлежащите на етажа две избени помещения към двора с площ от 14 (четиринадесет) кв.м., както и 28 (двадесет и осем) % идеални части от общите части на сградата и от поземлен имот с идентификатор 10135.1503.470 (едно нула едно три пет точка едно пет нула три точка четири седем нула), върху който е изградена сградата, целият с площ от 182 (сто осемдесет и два) кв.м., конструкция: масивна; год. на строеж: 1940г., етажност: 4 (четири) етажа при съседи: на поземлен имот: 10135.1503.470: 10135.1503.469, 10135.1503.472, 10135.1503.584, 10135.1503.467, на самостоятелен обект: на същия етаж: няма, под обекта: 10135.1503.470.1.1, над обекта няма, описан в акт за частна държавна собственост № 7718/09.02.2011г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна във вх. регистър № 3618, акт № 9, том ХI, дело № 2149/28.02.2011г.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 08.08.2014г. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен със заповедта на областния управител, е взела Решение № 2, съобразно което е предложила на областния управител да издаде заповед, с която да определи „Екосити - Одесос“ ЕООД за купувач на гореописания имот.
Протоколът е утвърден от областния управител на област Варна.
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 49, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ „ЕКОСИТИ - ОДЕСОС“ ЕООД за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.470.1.2 (едно нула едно три пет точка едно пет нула три точка четири седем нула точка едно точка две), със застроена площ 164 (сто шестдесет и четири) кв.м., състоящ се от четири стаи, хол, тераса и тоалет, заедно с принадлежащите на етажа две избени помещения към двора с площ от 14 (четиринадесет) кв.м., както и 28 (двадесет и осем) % идеални части от общите части на сградата и от поземлен имот с идентификатор 10135.1503.470 (едно нула едно три пет точка едно пет нула три точка четири седем нула), върху който е изградена сградата, целият с площ от 182 (сто осемдесет и два) кв.м., конструкция: масивна; год. на строеж: 1940г., етажност: 4 (четири) етажа при съседи: на поземлен имот: 10135.1503.470: 10135.1503.469, 10135.1503.472, 10135.1503.584, 10135.1503.467, на самостоятелен обект: на същия етаж: няма, под обекта: 10135.1503.470.1.1, над обекта няма, описан в акт за частна държавна собственост № 7718/09.02.2011г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна във вх. регистър № 3618, акт № 9, том ХI, дело № 2149/28.02.2011г. и скица № 15-233886-10.07.2014г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
2. „ЕКОСИТИ - ОДЕСОС“ ЕООД следва да внесе в приход на Областна администрация Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон гр. Варна, сумата в размер на 99 140 лв. (деветдесет и девет хиляди сто и четиридесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 110 155 лв. (сто и десет хиляди сто петдесет и пет лева), без включен ДДС и внесения депозит в размер на 11 015 лв. (единадесет хиляди и петнадесет лева). (Сумата в размер на 99 140 лв. да бъде внесена след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 11 015 лв. (единадесет хиляди и петнадесет лева) е внесен по банкова сметка IBAN 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна с преводно нареждане от 06.08.2014г.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО009334/03.07.2014г., издадено от „Дирекция „Местни данъци” при община Варна, стойността на имота – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.470.1.2, със застроена площ 164 кв.м., заедно с принадлежащите на етажа две избени помещения към двора с площ от 14 кв.м., както и 28 % идеални части от общите части на сградата и от поземлен имот с идентификатор 10135.1503.470, върху което е изградена сградата, целият с площ от 182 кв.м. е общо в размер на 100 136.70 лв.( сто хиляди сто тридесет и шест лева и седемдесет стотинки), от които 98 144.60 лв (деветдесет и осем хиляди сто четиридесет и четири лева и шестдесет стотинки) за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.470.1.2, със застроена площ 164 кв.м., заедно с принадлежащите на етажа две избени помещения към двора с площ от 14 кв.м. и 1 992.10лв. (хиляда деветстотин деветдесет и два лева и десет стотинки) за 28 % идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1503.470, върху което е изградена сградата, целият с площ от 182кв.м.
3. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 2 203,10 лв. (две хиляди двеста и три лева и десет стотинки) да се внесат в приход на Областна администрация Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон гр. Варна.
4. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ППЗДС в размер на 440,62 лв. (четиристотин и четиридесет лева шестдесет и две стотинки) да се внесат в приход на Областна администрация Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон гр. Варна.
5. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,6% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет - Варна, приета с Решение № 271-4(4)/06.02.2008г. и променена с Решения на Общинския съвет № 1014-5/11/09.,11.12.2008г., № 3011-3/31/19, № 20.01.2011г., № 678-7/11/19.09.2012г., № 1226-2(26)/13,14.12.2013г. и № 1290-2(27)/13.01.2014г., с което решение № 1226-2(26)/13,14.12.2013г. се потвърждава) в размер на 2 864,03 лв. (две хиляди осемстотин шестдесет и четири лева и три стотинки) да се внесат в приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по IBAN сметка N BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ АД” - клон гр. Варна.
6. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗДДС (в размер на 20% върху данъчната основа, определена съгласно изискванията на чл. 26 от ЗДДС) в размер на 22 603,81 лв. (двадесет и две хиляди шестстотин и три лева осемдесет и една стотинки), да се внесе в приход на Областна администрация Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон гр. Варна
Сумите по т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта. Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участника в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „ЕКОСИТИ - ОДЕСОС“ ЕООД .
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на „ЕКОСИТИ - ОДЕСОС“ ЕООД да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 7718/09.02.2011г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЕЛКА ИГНАТОВА
Главен счетоводител на Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -09 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ РД-14-9400-754-(3)
04.09. 2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция „АКРРДС”, уведомява Богдана Стоянова Йендем, че във връзка с молба с вх.№РД-14-9400-754/ 10.06.2014 г. е изготвен отговор, който с писмо изх.№РД-14-9400-754(1) от 30.06.2014 г. е изпратен на посочения в молбата адрес. Видно от известие за доставяне от 21.07.2014 г. на „Български пощи“ ЕАД, пратката не е потърсена от получателя.
С писмо изх.№ РД-14-9400-754(2) от 06.08.2014 г. писмото повторно е изпратено на посочения адрес. Видно от известие за доставяне от 28.08.2014 г. на „Български пощи“ ЕАД, отново има отметка „пратката не е потърсена от получателя“.
Със съдържанието на отговора можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна, след представяне на документ за самоличност.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Варна и на Интернет страницата на администрацията.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -08 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14- 9400-188 /9/
08.09.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Марийка Атанасова Джамбазка/Марийка Кирилова Атанасова, Надежда Кирилова Джамбазка/Раулф и всички заинтересовани лица, че на 19.06.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христо Кирилов Джамбазки – заявление вх. № ОП-14-9400-188/19.06.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, представляващ ПИ с идентификатор 07598.301.295, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-47/18.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, изменени със Заповед № КД-14-03.1530/16.10.2007 г. на Началник на СК – Варна, с площ от 724 кв.м., идентичен с УПИ IV-918 в кв. 73 по кадастрален и регулационен план на гр. Бяла, одобрен със Заповед № 120/08.08.1990 г., идентичен с УПИ IV-1149 в кв. 73 по регулационен план на гр. Бяла, одобрен със Заповед № 5258/20.08.1958 г., при граници на ПИ с идентификатор 07598.301.295: ПИ с №№ 07598.301.182, 07598.301.183, 07598.301.202, 07598.301.94, 07598.301.294 и 07598.301.180, съгласно скица № 15-198332/18.06.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -08 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-253 /2/
05.09.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Тодор Великов и всички заинтересовани лица, че на 02.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Миглена Атанасова Герчева, чрез пълномощник Хюлия Ахмедова Мустафова – заявление вх. № ОП-14-9400-253/02.09.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в гр. Провадия, община Провадия, област Варна, представляващи: дворно място с площ от 1950 кв.м., съставляващо имот пл. № 1803 по плана на града, одобрен със Заповед № 3440/11.12.1979 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 12 кв.м., жилищна сграда със застреона площ от 64 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ от 56 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5311002727/21.08.2014 г., издадено от Община Провадия, при граници на имот пл. № 1803: улица, имот пл. № 1727, имот пл. № 1802, имот пл. № 1722, имот пл. № 1811 и имот пл. № 1804, съгласно скица № 443/25.07.2014 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -05 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ РИ-13-9400-18/10/
05.09.2014 г.
ДО
Г-ЖА СВЕТЛА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
УЛ.“СТЕНКА РАЗИН“№15
ГРАД ВАРНА
Към наш вх. № РИ-13-9400-18/9/21.07.2014 г.
Относно: Ликвидиране на съсобственост с държавата върху недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Стенка Разин“№15
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,
Във връзка с постъпила в Областна администрация Варна молба с наш вх. РИ-13-9400-18/9/21.07.2014 г. от Евелина Георгиева Сивова и Недко Станчев Сивов за откриване на процедура за прекратяване на съсобствеността с държавата върху недвижим имот, находящ се в град Варна, ул. „Стенка Разин“ № 15, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5506.44 с площ 286 кв.м., Ви уведомявам следното:
Съобразно удостоверение с изх. № 11/02.01.1961г. на Градски народен съвет – Варна върху 1/2 идеална част от имот, находящ се в град Варна, ул. „Проф. Златарски“ № 13 (сега ул. „Стенка Разин“ № 15), представляващ УПИ IX-401, целия с площ от 275 кв.м., кв. 119, е признато право на строеж на Георги Димитров Стойчев.
Съобразно удостоверение за наследници № IV-371/26.11.1987г., издадено от район „Аспарухово“ при Община Варна, наследници на Георги Димитров Стойчев са Добринка Иванова Стойчева, Евелина Георгиева Сивова и Димитър Георгиев Димитров.
Съгласно договор № 696/23.07.1998г., сключен между областния управител на област Варна и Добринка Иванова Стойчева, Добринка Стойчева е придобила право на собственост върху 1/4 идеална част от дворно място, цялото с площ от 275кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-1612, кв. 129, 29-ти микрорайон по плана на град Варна, ул. „Стенка Разин” № 15.
Съгласно договор № 697/23.07.1998г. сключен между областния управител на област Варна и Димитър Георгиев Димитров, Димитър Георгиев Димитров е придобил право на собственост върху 1/4 идеална част от дворно място, цялото с площ от 275кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-1612, кв. 129, 29-ти микрорайон по плана на град Варна, ул. „Стенка Разин” № 15. Съобразно кадастралната карта имотът е с идентификатор 10135.5506.44 с площ 286 кв.м.
За 148,50 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5506.44, целия с площ 286 кв.м. е съставен акт за частна държавна собственост № 8666/27.05.2014г., с предоставени права за управление върху имота на областния управител на област Варна.
Съобразно удостоверение за наследници № 11531/16.12.2003г., издадено от район „Приморски“ при Община Варна, наследници на Димитър Георгиев Димитров са Светла Стоянова Димитрова (съпруга) и Десислава Димитрова Димитрова (дъщеря). Съобразно Закона за наследството, Светла Стоянова Димитрова е собственик на идеални части от жилищната сграда, изградена в ПИ 10135.5506.44 и 3/16 идеални части от ПИ 10135.5506.44; Десислава Димитрова Димитрова е собственик на идеални части от жилищната сграда и 1/16 идеална част от ПИ 10135.5506.44.
Съобразно нот. акт, вписан в Служба по вписванията – гр. Варна в акт № 144, том LXX, вх. рег. № 25673, дело № 15282/16.12.2010г., Добринка Иванова Стойчева прехвърля на дъщеря си Евелина Георгиева Сивова 1/2 идеална част от сграда и 1/4 идеална част от ПИ 10135.5506.44.
Съобразно нот. акт, вписан в Служба по вписванията – гр. Варна в акт № 115, том L, вх. рег. № 19151, дело № 10438/22.08.2013г., Десислава Димитрова Димитрова дарява на леля си Евелина Георгиева Сивова 1/16 идеалнa част от сграда.
Съсобственици в ПИ 10135.5506.44, целия с площ от 286 кв.м. са Държавата, притежаваща 1/2 идеална част (8/16); Евелина Георгиева Сивова – 5/16 идеални части и Светла Стоянова Димитрова – 3/16 идеални части.
(Общо квоти: 1/2(8/16) (Държавата) + 5/16 (Евелина Сивова) + 3/16 (Светла Димитрова) = 1.
В молбата е отправено искане прекратяването на съсобствеността да бъде осъществено на основание чл. 45 а, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 64 във връзка с чл. 66 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чрез продажба на частта на Държавата.
Преписката е докладвана на заседание на Комисията по разпореждане, проведено на 10.06.2014г. и отразено в Протокол № 226. Комисията е взела единодушно следното решение № 3:
1. Да бъде открита процедура по прекратяване на съсобствеността с Държавата на основание чл. 45 а, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 64 във връзка с чл. 66 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чрез продажба на частта на Държавата.
2. Да бъде допълнена Програмата за управление и разпореждане с имоти-частна държавна собственост на територията на област Варна през 2014г., като имот, находящ се в град Варна, ул. „Стенка Разин“ № 15, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5506.44 с площ 286 кв.м., се включи в списъка на имотите - частна държавна собственост, за които има открити процедури по прекратяване на съсобственост.
3. От служителя, който работи по преписката, следва да бъдат проведени предварителни разговори с оценителите от утвърдения от областния управител списък (по ред) и да бъде избран този, който изрази съгласие да му бъде възложено изготвянето на пазарна оценка на дела на държавата.
4. Да бъдат уведомени от Евелина Георгиева Сивова и Недко Станчев Сивов за решението на Комисията и да се изиска да изразят становище по решението. При изразено съгласие с предприетата процедура да се изиска от заявителите да внесат възнаграждението на независимия оценител, определено съгласно заповед № РД-13-7706-165/18.05.2013г. на областния управител на област Варна.
Решението е утвърдено от областния управител на област Варна.
В изпълнение на решението на Комисията е възложена пазарна оценка на независим оценител.
Съобразно изготвената пазарна оценка от 15.07.2014г. от Нелияна Иванова Иванова, стойността на 148,50 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5506.44, целият с площ от 286 кв.м., е в размер на 10 200 лв. (десет хиляди и двеста лева) без ДДС (цена за 1 кв.м.: 68,70 лв.)
Съобразно удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО010285/16.07.2014г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при Община Варна, стойността на 148,50 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5506.44, целият с площ от 286 кв.м. (съгл. дан. оценка, равняващи се на 0,5192), е в размер на 8345,20 лв. (осем хиляди триста четиридесет и пет лева и двадесет стотинки).
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -05 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ РД-14-9400-728(3) / 04.09.2014г
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Сияна Петрова Митева, че във връзка с нейно заявление за достъп до обществена информация вх. № РД-14-9400-728/05.06.2014г е издадена заповед № РД-14-7706-354/08.08.2014г на областния управител на област Варна, с която на основание чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ горепосоченото заявление е оставено без разглеждане и административното производство по него е прекратено.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на
област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -04 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-251 /3/
04.09.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се наследниците на Димитър Янакиев Вълков, Айфер Тасимова Зюлкярова и всички заинтересовани лица, че на 01.09.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юнуз Аптулов Зюлкяров – заявление вх. № ОП-14-9400-251/01.09.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващи: част от поземлен имот № 335 с площ от 840 кв.м., за който е отреден УПИ XV-335, урегулиран с площ от 1080 кв.м. в кв. 45 по плана на селото, одобрен със заповед № 4889/25.06.1966 г., при граници на УПИ XV-335: улица, УПИ XIV-334, УПИ VI-335, УПИ IV-337 и УПИ XVI-335, съгласно скица № 375/13.08.2014 г., издадена от Община Вълчи дол; УПИ XVI-335 с площ от 890 кв.м. в кв. 45 по плана на селото, одобрен със заповед № 4889/25.06.1966 г., при граници на УПИ XVI-335: улица, УПИ XV-335, УПИ IV-337, УПИ III-336 и УПИ XVII-335, съгласно скица № 375/13.08.2014 г., издадена от Община Вълчи дол; и част от ПИ № 335 с площ от 630 кв.м., за който е отреден УПИ XVII-335, урегулиран с площ от 880 кв.м. в кв. 45 по плана на селото, одобрен със заповед № 4889/25.06.1966 г., при граници на УПИ XVII-335: улица, УПИ XVI-335, УПИ III-336, УПИ II-336 и УПИ I-336, съгласно скица № 375/13.08.2014 г., издадена от Община Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -04 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-219 /4/
04.09.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се „ОСНОВИ“ ЕООД и всички заинтересовани лица, че на 05.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Любомир Иванов Хвърчанов – заявление вх. № ОП-14-9400-219/05.08.2014 г., за недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда – апартамент № 12 с идентификатор 10135.51.584.1.16, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Владая“ № 12, ет. 6, с площ от 37 кв.м., ведно с избено помещение с площ от 6,48 кв.м., както и 4,5 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, изграден в ПИ с идентификатор 10135.51.584, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-40/14.07.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, изменени със Заповед № КД-14-03-422/19.04.2010 г. на Началник на СГКК – Варна, при граници на имота: на същия етаж – 10135.51.584.1.17, под обекта – 10135.51.584.1.13, над обекта – няма, съгласно схема № 15-179928/05.06.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -04 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-233 /5/
04.09.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Георги Георгиев Димитров /Янулов/ и всички заинтересовани лица, че на 13.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Антония Борисова Петрова – заявление вх. № ОП-14-9400-233/13.08.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Приморски“, с.о. „Ален мак“, представляващ новообразуван поземлен имот с идентификатор № 10135.2515.3427 ? 3427 (по ПНИ на м. „Ален мак“ – с.о.) ? ч. 435 (предходен КП) ? ч. 2644 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) ? ч. 626 по КП 1989 г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, с площ от 288 кв.м., при граници: ПИ с №№ 10135.2515.626, 10135.2515.9540, 10135.2515.435 и 10135.2515.436, съгласно скица № 15-103601/11.04.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -04 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-239 /3/
04.09.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Миню Петров Киселков и всички заинтересовани лица, че на 20.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Александра Нелкова Аврамова, като пълномощник на Ферхат Етемов Джемалов – заявление вх. № ОП-14-9400-239/20.08.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Белоградец, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ дворно място цялото с площ от 2100 кв.м., съставляващо част от ПИ 219 в кв. 57 по плана селото, одобрен със заповед № 7279/20.06.1958 г., в който имот са включени УПИ V-219 с площ от 830 кв.м. и УПИ VI-219 с площ от 850 кв.м., при граници на частта от ПИ 219: улица, УПИ IV-219, УПИ XV-219, УПИ XIV-220, УПИ XIII-220, УПИ XII-221 и УПИ VII-221, съгласно скица № 141/02.07.2014 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -03 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-249 /2/
03.09.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Надежда Спасова Янкулова, Теодора Михайлова Атанасова и всички заинтересовани лица, че на 28.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Виолета Тодорова Гочева и Михаил Господинов Гочев – заявление вх. № ОП-14-9400-249/28.08.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с.о. „Акчелар“, представляващ 81 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор № 10135.2522.736 ? 736 (по ПНИ на м. „Акчелар“ – с.о.) ? 736 (предходен КП) ? ч. 244 (стари граници съгл. ПКП), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2013 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 661 кв.м., при граници на ПИ с идентификатор № 10135.2522.736: ПИ с №№ 10135.2522.3, 10135.2522.735, 10135.2522.9583 и 10135.2522.734, съгласно скица № 28258/14.10.2013 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -03 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-234 /4/
02.09.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Бекир Юсуф Юмеров и всички заинтересовани лица, че на 14.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Зина Йорданова Йорданова – заявление вх. № ОП-14-9400-234/14.08.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Дръндар, община Суворово, област Варна, представляващи: дворно място с площ от 740 кв.м., съставляващо УПИ Х-122 в кв. 19 по плана на селото, одобрен със Заповед № 127/16.08.1996 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда с РЗП от 130 кв.м. и навес със ЗП от 15 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5312000916/14.08.2014 г., издадено от Община Суворово, при граници на УПИ Х-122: улица, УПИ XI-123, УПИ VI-122, УПИ VII-125 и УПИ XIII-156, съгласно скица № 221/11.08.2014 г., издадена от Община Суворово, както и дворно място с площ от 860 кв.м., съставляващо УПИ VI-122 в кв. 19 по плана на селото, одобрен със Заповед № 127/16.08.1996 г., при граници: улица, УПИ V-121, XI-123, УПИ Х-122 и УПИ VII-125, съгласно скица № 221/11.08.2014 г., издадена от Община Суворово.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -01 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-228 /4/
29.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Стоян Христов Тодоров, Севда Асенова Алексиева, Йосиф Стефанов Атанасов и всички заинтересовани лица, че на 08.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на адв. Донка Колева Костова, като пълномощник на Емилия Младенова Йорданова – заявление вх. № ОП-14-9400-228/08.08.2014 г., за недвижим имот, представляващ дворно място, находящо се в гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, с площ от 360 кв.м., съставляващо УПИ ХIV-450 в кв. 27 по плана на града, одобрен със заповед № 378/16.09.1992 г., идентичен с имот пл. № 450 – извън регулация, по плана на града, одобрен със заповед № 3440/11.12.1979 г., ведно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ от 75 кв.м., съгласно молбата – декларация от Емилия Младенова Йорданова, при граници на дворното място: улица, УПИ ХV-449 и УПИ ХVII-451, съгласно скица № 486/22.08.2014 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-245 /1/
29.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Вълю Ангелов Бозмов, Виолета Вълева Иванова, Ангел Вълев Ангелов, Руска Павлова Бозмова и всички заинтересовани лица, че на 26.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на адв. Стефка Стоянова Пейчева, като пълномощник на Милен Колев Манолов и Ренета Колева Тодорова – заявление вх. № ОП-14-9400-245/26.08.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ дворно място, с площ от 1210 кв. м., съставляващо УПИ IХ-237 в кв.22 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 3223/01.08.1969 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 81 кв. м. и изба с площ от 12 кв.м., и второстепенна постройка със застроена площ от 10 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5306001696/24.07.2014 г., издадено от Община Ветрино, при граници на дворното място: от две страни улици, УПИ VIII-236 и УПИ X-238, съгласно скица № 169/30.07.2014 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област

с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-16/13/
29.08.2014г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Георги Петков Георгиев и всички заинтересовани лица, че на 16.01.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на адв. Петър Георгиев Чорбаджийски като пълномощник на Велико Неделчев Куртев и Донка Станева Куртева – заявление вх. № ОП-14-9400-16/16.01.2014 г., за недвижим имот, находящ се в м. „Горна трака“ – с.о., гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2623.896, целият с площ от 1067 кв. м., ведно с построената в имота едноетажна жилищна сграда с площ 39 кв.м., състояща се от две стаи и кухня, заедно с прилежащото избено помещение с площ от 35 кв. м., при граници на ПИ с идентификатор 10135.2623.896: ПИ 10135.2623.4129, ПИ 10135.2623.895, ПИ 10135.2623.4210, ПИ 10135.2623.4123 и ПИ 10135.2623.9512 по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК – гр. Варна, съгласно скица № 5172/08.03.2011 г., издадена от СГКК – гр. Варна, презаверена на 21.11.2013 г.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-247 /1/
29.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Димо Брайков Илиев и всички заинтересовани лица, че на 27.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Елена Стоянова Янакиева, чрез пълномощник адв. Елена Георгиева Стратиева – заявление вх. № ОП-14-9400-247/27.08.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Долище, община Аксаково, област Варна, представляващ дворно място с площ от 730 кв.м. по скица, а съгласно молба – декларация с площ от 800 кв.м., съставляващо УПИ ХХХI-134 в кв. 24 по действащия план на селото, одобрен със Заповед № 6327/17.11.1977 г. за улична и дворищна регулация, съответстващ на част от парцел III-151 в кв. 44 по стар план на населеното място, одобрен със Заповед № 78/02.03.1931 г. за улична регулация и Заповед № 541/03.03.1931 г. за дворищна регулация, при граници на УПИ ХХХI-134: улица, УПИ ХХХII-132, УПИ ХХХ-136 и УПИ ХIV-134, съгласно скица № 467/801/31.05.2014 г., издадена от община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-244 /2/
29.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Добри Златев, Михаил Станков и всички заинтересовани лица, че на 26.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Никола Михалев Михалев – заявление вх. № ОП-14-9400-244/26.08.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Градинарово, общ. Провадия, обл. Варна, представляващи: ПИ с обща площ от 6195 кв.м., съставляващ имот пл. № 259, вкл. в УПИ ХI-259 с площ от 1155 кв.м., УПИ XII-259 с площ от 1380 кв.м., УПИ XIII-259 с площ от 819 кв.м., УПИ XIV-259 с площ от 540 кв.м., УПИ XV-259 с площ от 1373 кв.м., УПИ XVI-259 с площ от 928 кв.м., в кв. 34 по плана селото, одобрен със заповед № 705/05.03.1960 г., ведно с построените в имота: жилищна сграда със застроена площ от 78 кв.м. и маза с площ от 54 кв.м., стопанска постройка със застроена площ от 57 кв.м. с навес с площ от 17.50 кв.м., стопанска постройка със застроена площ от 20 кв.м. с навес с площ от 16 кв.м., подобрения и трайни насаждения, при граници на имот пл. № 259: от две страни улици, УПИ X-258, УПИ IX-258, УПИ VIII-258, УПИ VI-255, УПИ V-255, УПИ IV-256, УПИ III-256 и частта от УПИ XVI-259, непопадаща в ПИ пл. № 259, съгласно скица № 414/14.07.2014 г., издадена от Община Провадия, както и дворно място с площ от 1220 кв.м., съставляващо УПИ VI-573 в кв. 21 по плана селото, одобрен със заповед № 705/05.03.1960 г., при граници на УПИ VI-573: от две страни улици, УПИ V-567 и УПИ VII-567, съгласно скица № 415/14.07.2014 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-240 /1/
28.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Бойка Иванова Димова и всички заинтересовани лица, че на 20.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Младен Костадинов Дичев, чрез пълномощник адв. Диана Калоянова Аспарухова – заявление вх. № ОП-14-9400-240/20.08.2014 г., за недвижим имот, находящ се в местност „Янчова поляна“, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, представляващ имот пл. № 507, с площ от 500 кв.м., съгласно молба – декларация, а по скица с площ от 420 кв.м., при граници на имота: север – имот с пл. № 512 – записан на Димитър Атанасов Дончев, изток – имот пл. № 506 – записан на Димитър Маринов Михалев, юг – път и запад – имот с пл. № 508 – записан на Димитър Ганчев Танев, съгласно скица № 359-1748/18.11.2013 г., презаверена на 30.05.2014 г., издадена от община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-220 /3/
28.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Георги Станев Шейтанов и всички заинтересовани лица, че на 05.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Василев Василев, чрез пълномощник Иванка Георгиева Радева – заявление вх. № ОП-14-9400-220/05.08.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, представляващ УПИ I-1532, кв. 99 по плана на гр. Белослав, одобрен със заповед № 159/27.04.1990 г., с площ от 576.81 кв. м., ведно с изградената в имота двуетажна жилищна сграда със ЗП от 80 кв.м., състояща се от I етаж: коридор, кухня, баня-тоалет, четири стаи и вътрешна стълба за втори етаж, II етаж – две стаи, съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ I-1532: улица и залесена територия, съгласно скица № 209/29.05.2014 г., издадена от Община Белослав.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-216 /6 /
28.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Петър Минчев Христов, Иринка Христова Колева, Величка Христова Точкова, Огнян Димитров Михайлов, Пенка Петрова Минчева, Милена Маринова Йорданова, Жеко Димитров Жеков, Марияна Огнянова Михайлова, Кирил Огнянов Михайлов, Минко Христов и всички заинтересовани лица, че на 28.07.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Жечо Бончев Жеков – заявление вх. № ОП-14-9400-216/28.07.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Константин Щъркелов“ № 6, представляващ ПИ с идентификатор № 10135.2554.292, с площ от 386 кв.м., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, съответстващ на ПИ 417 от КП на 24 м.р. – 1988 г. и УПИ II-195, кв. 22 от РП на 24 м.р. – 1987 г., при граници на ПИ с идентификатор № 10135.2554.292: ПИ с №№ 10135.2554.210, 10135.2554.293, 10135.2554.487, 10135.2554.294 и 10135.2554.291, съгласно скица № 15-79650/26.03.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -25 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-238 /2/
22.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Али Мустафов Сюлейманов, Яхия Алиев Каров и всички заинтересовани лица, че на 19.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Сюлейман Алиев Каров – заявление вх. № ОП-14-9400-238/19.08.2014 г., за недвижим имот, представляващ нива, находяща се в земл. на с. Стефан Караджа, община Вълчи дол, област Варна, местността „Край село“, с площ от 1.032 дка, категория на земята – втора, съставляваща имот № 012264 в земл. на с. Стефан Караджа с ЕКАТТЕ 69170, идентичен с ПИ № 465 по кадастралния и регулационен план на селото, одобрен със заповед № 4889/25.06.1966 г., при граници на имот № 012264: имот № 012265 –нива на неидентифициран собственик, № 012366 – полски път на Община Вълчи дол, № 000101 – жил. територия на населено място и № 012366 – полски път на Община Вълчи дол, съгласно скица № К04709/11.08.2014 г., издадена от ОбСЗ – Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -25 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-237 /4/
22.08. 2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Йордан Георгиев Димитров, Валя Иванова Димитрова, Несбедин Шарифов Мустафов, Величко Захариев Мичев и всички заинтересовани лица, че на 19.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Великов Йорданов – заявление вх. № ОП-14-9400-237/19.08.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ 1/6 ид. част от дворно място, цялото с площ от 225 кв.м., съставляващо УПИ II-1374 в кв. 65 по плана на града, одобрен със заповед № 3440/11.12.1979 г., заедно с 1/6 ид. част от първи етаж от жилищна сграда със застроена площ от 158 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5311001280/15.05.2014 г., издадено от Община Провадия, при граници на УПИ II-1374: от две страни улици, УПИ I-1373 и УПИ III-1375, съгласно скица № 346/18.06.2014 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -25 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-236 /1/
22.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Стоянка Великова Русева, Николай Христов Николов, Славчо Христов Николов и всички заинтересовани лица, че на 14.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на адв. Христо Драгомиров Гичев, като пълномощник на Тодорка Янкова Николова и Веска Янчева Димитрова – заявление вх. № ОП-14-9400-236/14.08.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ ? идеална част от дворно място, цялото с площ от 800 кв.м., съставляващо УПИ IX-257 в кв. 34 по плана на с. Тутраканци, общ. Провадия, одобрен със заповед № 386/16.09.1992 г., при граници на УПИ IX-257: от две страни улици, УПИ X-256 и УПИ VIII-255, съгласно скица № 238/24.04.2014 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -25 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-235 /1/
22.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иван Николов Иванов и всички заинтересовани лица, че на 14.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на адв. Снежана Гочева, като пълномощник на Илия Асенов Димитров – заявление вх. № ОП-14-9400-235/14.08.2014 г., за недвижим имот, представляващ нива, находяща се в земл. на с. Стефан Караджа, община Вълчи дол, област Варна, местността „Край село“, с площ от 3.590 дка, категория на земята – трета, съставляваща имот № 012234 в земл. на с. Стефан Караджа с ЕКАТТЕ 69170, идентичен с ПИ № 380 по кадастралния и регулационен план на селото, одобрен със заповед № 4889/25.06.1966 г., при граници на имот № 012234: № 012361 – полски път на Община Вълчи дол, имот № 012235 – нива на неидентифициран собственик, имот № 012236 – нива на наследниците на Димитър Венков Недков, имот № 012237 – нива на наследниците на Петко Петров Червенски и имот № 012233 – нива на неидентифициран собственик, съгласно скица № К04708/11.08.2014 г., издадена от ОбСЗ – Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -25 АВГУСТ 2014 г.
№ ОП-14-9400-231 /2 /
22.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ахмед Ахмедов Мехмедалиев, Фатме Ахмедова Ибрямова, Назифя Ахмедова Саидова и всички заинтересовани лица, че на 12.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ибрям Ахмедов Ахмедов – заявление вх. № ОП-14-9400-231/12.08.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Славейково, общ. Провадия, обл. Варна, представляващи: 1315 кв.м. ид. части от дворно място цялото с площ от 1680 кв.м., вкл. в УПИ II-460 в кв. 102 по плана селото, одобрен със заповед № 443/11.10.1995 г., ведно с ? идеални части от построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 90 кв. м., второстепенна постройка със застроена площ от 20 кв.м. и второстепенна постройка със застроена площ от 6 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5311001597/17.06.2014 г., издадено от Община Провадия, при граници на УПИ II-460: улица, УПИ I-459, УПИ VIII-458, УПИ IV-457, УПИ III-460, съгласно скица № 363/25.06.2014 г., издадена от Община Провадия, както и дворно място с площ от 1120 кв.м., съставляващо УПИ III-460 в кв. 102 по плана селото, одобрен със заповед № 443/11.10.1995 г., при граници на УПИ III-460: от две страни улици, УПИ II-460 и УПИ IV-457, съгласно скица № 363/25.06.2014 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

КЛАСИРАНЕ -22 АВГУСТ 2014 г.

КЛАСИРАНЕ
от проведено на 21.08.2014г. от 10.00 часа интервю с допуснатите до интервю кандидати за длъжност „счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“  при Областна администрация  Варна, съгласно заповед № РД-14-7706-301/17.07.2014г., състоял се на 19.08.2014 г. от 10:00 часа за практически изпит и 21.08.2014 г. от 10.00 часа за участие в интервю.

 1. Мариела Георгиева Георгиева - 44,15 точки
 2. Деян Христов Антонов - 38,82 точки
 3. Мариела Тодорова Симеонова – 37,15 точки

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                               / Хаик Ованезов /
УВЕДОМЛЕНИЕ -22 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9901-2 /3/
22.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се „ФЕНИКС РЕКОМ“ ООД и всички заинтересовани лица, че на 09.07.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на „СИТИ КОМФОРТ“ ООД, ЕИК 103019528, с управител Бисер Димитров Стоянов, чрез пълномощник  Иво Георгиев Василев – заявление вх. № ОП-14-9901-2/09.07.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Вл. Варненчик“, ЗПЗ, представляващ ПИ с идентификатор 10135.4510.723 ? ПИ 1691, ПИ 1692 и част от ПИ 7 по КП – 1985 г. на ЗПЗ, съответстващ на ч. 6263, ч. 6266, ч. 6268, ч. 6269, ч. 6270, ч. 6272, ч. 6273 по КП – 1956 г. на местност „Крайбрежието“ гр. Варна /индустриален квартал/ ? ч. 537, ч. 507, ч. 536, ч. 509, ч. 510, ч. 535 и ч. 534 по ПКП на местност „Крайбрежието“ гр. Варна, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-30/19.06.2007 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-03-205/18.09.2009 г. на Началник на СГКК – Варна, с площ от 2741 кв.м., при граници на имота: 10135.4510.888, 10135.4510.891, 10135.4510.722, 10135.4510.861, 10135.4510.696, 10135.4510.725 и 10135.4510.729, съгласно скица № 32462/13.11.2013 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -22 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-226  /1/
14.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Шабан Асанов Чакъров, Филка Александрова Янкова, Щилян Ивайлов Александров, Сание Шукри Ахмед, Михаил Щилянов Ивайлов и всички заинтересовани лица, че на 07.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ивайло Щилянов Александров – заявление вх. № ОП-14-9400-226/07.08.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Дъбравино, община Аврен, област Варна,  представляващ жилищна сграда на един етажсъс застроена площ от 80 кв. м.,изградена в УПИ VI-476 в кв. 70 по плана на селото, одобрен със Заповед № 7/04.01.1986 г. за улична и дворищна регулация,отговарящ на УПИ VI-533 в кв. 95 по предходен план на с. Дъбравино, при граници на УПИ VI-476: улица, УПИ V-475, УПИ IX-465, УПИ VIII-477,478, съгласно скица № 574/19.06.2014 г., издадена от община Аврен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -22 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-225 /1/
14.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Дойчо Андонов Иванов, Георги Димитров Барбов, Адам Янков, наследниците на Мина Панайотова Миникова, Тодор Пеев Тодоров, Димитър Я. Барбов, Панайот Минков и всички заинтересовани лица, че на 06.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодор Николов Кулев, чрез пълномощник адв. Даниела Симеонова Койчева – заявление вх. № ОП-14-9400-225/06.08.2014 г., за недвижим имот, находящ се в  гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Приморски“, к.к. „Чайка“, представляващ 45 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 10135.2573.65 ? 86 (КП 2003 г.) ? 3542 (КП 1990 г.) ? ч. 94, ч. 91, ч. 92, ч. 93 и ч. 97 (ПКП на к.к. „Чайка“) ? ч. 94, ч. 91, ч. 92 и ч. 93 (КП 1956 г.), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, целият с площ от 590 кв.м., при граници на ПИ с идентификатор 10135.2573.65: ПИ №№ 10135.2573.66, 10135.2573.50, 10135.2573.67 и 10135.2573.63, съгласно скица № 3107/31.01.2014 г., презаверена на 01.08.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -22 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-224 /2/
18.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Димитър Георгиев Станев, Донка Атанасова Недева, Георги Недев Неделчев и всички заинтересовани лица, че на 06.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Неделчо Недев Неделчев – заявление вх. № ОП-14-9400-224/06.08.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Невша, община Ветрино, област Варна, представляващ ПИ 385 с площ от 1010 кв.м., от които 590 кв.м. са включени в УПИ ХХI-385,384 и 420 кв.м. са включени в УПИ ХХII-385 в кв. 52 по плана на селото, одобрен със Заповед № 530/14.02.1969 г., ведно с построената в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 80 кв.м., съгласно молбата-декларация от Неделчо Недев Неделчев, при граници на дворното място: улица, УПИ XX-386 и УПИ XXIII-383, съгласно скица № 120/06.06.2014 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

СПИСЪК-21 АВГУСТ 2014 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати
от проведен конкурс – практически изпит за заемане на длъжност „счетоводител“ в дирекция „Административен – правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-301/17.07.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоялсена 19.08.2014 г. от 10.00 ч.

 1. Мариела Тодорова Симеонова – 21 верни отговора – 3,50 точки
 2. Пеньо Николаев Пенев – 22 верни отговора – 3,67 точки
 3. Деян Христов Антонов – 26 верни отговора – 4,33 точки
 4. Мариела Георгиева Георгиева – 30 верни отговора – 5,00 точки
 5. Здравка Ангелова Коларова – 23 верни отговора – 3,83 точки

Допуснатите до участие в интервю кандидати следва да се явят за провеждането му на 21.08.2014 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация Варна, ул.”Преслав” № 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Хаик Ованезов
                                    главен секретар


С П И С Ъ К
на недопуснатите до интервю кандидати
от проведен конкурс – практически изпит за заемане на длъжност „счетоводител“ в дирекция „Административен – правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-301/17.07.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоялсена 19.08.2014 г. от 10.00 ч.

 1. Лилия Иванова Христова – 19 верни отговора – 3,17 точки
 2. Ваня Стоянова Калудова – 17 верни отговора – 2,83 точки
 3. Елина Живкова Ванчева – 19 верни отговора – 3,17 точки
 4. Елена Иванова Баева – 19 верни отговора – 3,17 точки

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Хаик Ованезов
                                    главен секретар

ЗАПОВЕД -19 АВГУСТ 2014 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-14-7706-370/19.08.2014г.
ИВАН ВЕЛИКОВ - областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах с Протокол на комисията от 19.08.2014г., определена с моя заповед № РД-14-7706-299/17.07.2014г.
УСТАНОВИХ:
С моя заповед № РД-14-7706-299/17.07.2014г. е обявен търг за продажба на имоти – частна държавна собственост и е определен състава на комисията, която да проведе търга.
Представен ми е протокол на комисията, съгласно който присъствалите членове са констатирали, че са налице обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга. Отсъствието на председателя и заместник-председателя е породило обективна невъзможност за изпълнение разпоредбата на чл. 47, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) и предвидената в моя заповед № РД-14-7706-299/17.07.2014г. възможност при отсъствие на председателя на комисията, последният да се замества от заместник – председателя, което е процесуалноправна пречка за откриване на търга. Съгласно протокола ми е предложено да се приложи разпоредбата на чл. 46 от ППЗДС при възникналите обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга, а именно липсата на компетентност и кворум на комисията, да се прекрати започналата тръжна процедура. Протоколът е утвърден.
Съгласно чл. 46 от ППЗДС, при възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който областният управител или министърът със заповед определя провеждането на нов търг или прекратява процедурата.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 46 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ:
I. Прекратявам тръжната процедура, обявена в заповед № РД-14-7706-299/17.07.2014г. по отношение на недвижими имоти, описани в акт за частна държавна собственост № 8702/19.06.2014г., вписан Служба по вписванията гр. Варна на 01.07.2014г., том XXXV, акт № 138, вх. регистър № 14056, дело № 7327, находящи се в град Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 87, намиращи се в сграда №1 (едно); конструкция: масивна, брой етажи: 2 (два); година на строеж: 1914г., представляващи:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.156.1.1 (едно нула едно три пет точка едно пет нула две точка едно пет шест точка едно точка едно) с площ 80 (осемдесет) кв.м., ведно с прилежащо таванско помещение с площ 21,80 (двадесет и едно цяло и осемдесет стотни) кв.м., разположен в сграда №1 (едно), ет.1 (едно), ап.1 (едно); брой нива на обекта: 1 (едно); Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.156.1.2 (едно нула едно три пет точка едно пет нула две точка едно пет шест точка едно точка две) с площ 80 (осемдесет) кв.м., ведно с прилежащо таванско помещение с площ 37,60 (тридесет и седем цяло и шестдесет стотни) кв.м., разположен в сграда №1 (едно), ет.2 (две), ап.2 (две); брой нива на обекта: 1 (едно); Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент,
II. Да се възстановят внесените депозити на всички закупили тръжни документи, както и сумите за закупената тръжна документация.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – Варна по реда на АПК.
Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg, както и да се изпрати на всички закупили тръжни документи по заповед № РД-14-7706-299/17.07.2014г.: „Интерконтинентал трейдинг“ ЕООД със седалище и адрес: гр. Варна, ул. „Дебър“ № 18, ет. 1, ап. 1 и „Грифон - БГ“ ЕООД със седалище и адрес: гр. Варна, ул. „Македония“ № 121, ет. 4, ап. 10..
Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в петнадесет екземпляра.
Еднообразните екземпляри са за прилагане към преписката по издаване на заповед № РД-14-7706-299/17.07.2014г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на главния секретар, членовете на комисията, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител за сведение и изпълнение; Окръжна прокуратура Варна, „Интерконтинентал трейдинг“ ЕООД и „Грифон - БГ“ ЕООД.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.

ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

КЛАСИРАНЕ -19 АВГУСТ 2014 г.
КЛАСИРАНЕ
от проведено на 14.08.2014г. от 10.00 часа интервю с допуснатите до интервю кандидати за длъжност „младши експерт „административно обслужване“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед № РД-14-7706-277/09.07.2014г., състоял се на 11.08.2014 г. от 10:00 часа за практически изпит и 14.08.2014 г. от 10.00 часа за участие в интервю.
Атанас Йорданов Минчев - 42,53 точки
Йорданка Димитрова Димитрова - 36,18 точки
Маринчо Димитров Маринов – 35,85 точки
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: / ВАЛЕНТИНА ВЕЛЧЕВА - ДАНЕВА /
ЗАПОВЕД -18 АВГУСТ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-368
Варна 18.08.2014 г
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна и ЕЛКА ИГНАТОВА – главен счетоводител при Областна администрация Варна, след като се запознахме с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед № РД-14-7706-282/09.07.2014г. на областния управител на област с административен център Варна и с Протокол от 13.08.2014г. от работата на тръжната комисия,
У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед № РД-14-7706-282/09.07.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти - частна държавна собственост, актувани:
с акт за частна държавна собственост №7844/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011г., том ХXXVIII, акт №61, вх. регистър 13310, д.8062, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, а именно сграда с идентификатор 10135.3516.93.2/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка две/, представляваща гаражи - 7/седем/броя клетки с обща застроена площ 311/триста и единадесет/кв.м. констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1970г.
с акт за частна държавна собственост №7845/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011г., том ХXXVIII, акт №55, вх. регистър 13299, д.8050, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, а именно сграда с идентификатор 10135.3516.93.3/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка три/, представляваща работилница със застроена площ 202/двеста и два/кв.м., констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1960г.
с акт за частна държавна собственост №7847/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011г., том ХXXVIII, акт №51, вх. регистър 13290, д.8048, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, а именно сграда с идентификатор 10135.3516.93.5/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка пет/, състояща се от 8 /осем/ броя гаражни клетки с обща застроена площ 265/двеста шестдесет и пет/кв.м, констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1964г.
с акт за частна държавна собственост №7848/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011г., том ХXXVIII, акт №61, вх. регистър 13260, д.8026, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК , а именно сграда с идентификатор 10135.3516.93.6/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка шест/, състояща се от 11 /единадесет/ броя гаражни клетки с обща застроена площ 293/двеста деветдесет и три/кв.м., констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1964г.
с акт за частна държавна собственост №7294/15.01.2009г., вписан в книгите по вписванията на 23.01.2009г., том III, акт №4, вх. регистър 970, д.4841, находящи се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, а именно сгради: сграда №10135.3516.93.1/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка едно/ с площ 61/шестдесет и един/кв.м. констр.: масивна, брой етажи: два, год. на стр.: 1975г.; сграда №10135.3516.93.7/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка седем/ с площ 43/четиридесет и три/кв.м. констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1975г.; всички изградени върху земя: поземлен имот №10135.3516.93/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три/, с площ 4381/четири хиляди триста осемдесет и един/кв.м. на поземлен имот 10135.3516.93: при граници ПИ 10135.3516.152, ПИ 10135.3516.128, ПИ 10135.3516.134, ПИ 10135.3516.127, ПИ 10135.3516.126, ПИ 10135.3516.125, ПИ 10135.3516.124, ПИ 10135.3516.102, ПИ 10135.3516.103, ПИ 10135.3516.141, ПИ 10135.3516.142, при начална тръжна месечна наемна цена от 2 784 лв. (две хиляди седемстотин осемдесет и четири лева) без ДДС.
С решение № 2 по Протокол от 13.08.2014г., комисията по провеждане на търга е предложила на областния управител на област с административен център Варна да бъде издадена заповед, с която да определи „Нем Комерс“ ЕООД ЕИК 201878063 за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на горепосочените имоти – частна държавна собственост, при месечна наемна цена в размер на 2 800 лв. (две хиляди и осемстотин лева) без ДДС.
Протокол от 13.08.2014г. е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание Протокол от 13.08.2014г. на комисията за провеждането на търга, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и чл. 55, ал.1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
I. ОПРЕДЕЛЯМ „НЕМ КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 201878063 със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Приморски, ж.к. „Чайка“, бл. 12, вх. Г, ет. 3, ап. 29, представлявано от Станислав Янчев Янчев за СПЕЧЕЛИЛ търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти - частна държавна собственост, актувани:
с акт за частна държавна собственост №7844/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011г., том ХXXVIII, акт №61, вх. регистър 13310, д.8062, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, а именно сграда с идентификатор 10135.3516.93.2/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка две/, представляваща гаражи - 7/седем/броя клетки с обща застроена площ 311/триста и единадесет/кв.м. констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1970г.
с акт за частна държавна собственост №7845/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011г., том ХXXVIII, акт №55, вх. регистър 13299, д.8050, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, а именно сграда с идентификатор 10135.3516.93.3/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка три/, представляваща работилница със застроена площ 202/двеста и два/кв.м., констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1960г.
с акт за частна държавна собственост №7847/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011г., том ХXXVIII, акт №51, вх. регистър 13290, д.8048, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, а именно сграда с идентификатор 10135.3516.93.5/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка пет/, състояща се от 8 /осем/ броя гаражни клетки с обща застроена площ 265/двеста шестдесет и пет/кв.м, констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1964г.
с акт за частна държавна собственост №7848/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011г., том ХXXVIII, акт №61, вх. регистър 13260, д.8026, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК , а именно сграда с идентификатор 10135.3516.93.6/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка шест/, състояща се от 11 /единадесет/ броя гаражни клетки с обща застроена площ 293/двеста деветдесет и три/кв.м., констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1964г.
с акт за частна държавна собственост №7294/15.01.2009г., вписан в книгите по вписванията на 23.01.2009г., том III, акт №4, вх. регистър 970, д.4841, находящи се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, а именно сгради: сграда №10135.3516.93.1/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка едно/ с площ 61/шестдесет и един/кв.м. констр.: масивна, брой етажи: два, год. на стр.: 1975г.; сграда №10135.3516.93.7/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка седем/ с площ 43/четиридесет и три/кв.м. констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1975г.; всички изградени върху земя: поземлен имот №10135.3516.93/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три/, с площ 4381/четири хиляди триста осемдесет и един/кв.м. на поземлен имот 10135.3516.93: при граници ПИ 10135.3516.152, ПИ 10135.3516.128, ПИ 10135.3516.134, ПИ 10135.3516.127, ПИ 10135.3516.126, ПИ 10135.3516.125, ПИ 10135.3516.124, ПИ 10135.3516.102, ПИ 10135.3516.103, ПИ 10135.3516.141, ПИ 10135.3516.142, при месечна наемна цена от 2 800 лв. (две хиляди и осемстотин лева) без ДДС.
II. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описаните недвижими имоти при месечна наемна цена от 2 800 лв. (две хиляди и осемстотин лева) без ДДС.
III. Договорът за наем влиза в сила след подписването на приемо-предавателен протокол за имотите, описани в точка I от настоящата заповед.
IV. Наемателят вписва договора за наем в Агенция по вписванията, като разходите по вписването са за сметка на наемателя.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена, чрез поставянето и на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от съобщаването и пред Административен съд – Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на „НЕМ КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 201878063 със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Приморски, ж.к. „Чайка“, бл. 12, вх. Г, ет. 3, ап. 29, представлявано от Станислав Янчев Янчев, на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с
рег. №763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна
ЕЛКА ИГНАТОВА
Главен счетоводител при

Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -14 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-222 /1 /
12.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Атанас Атанасов Панайотов и всички заинтересовани лица, че на 06.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гинка Петрова Панайотова, чрез пълномощник Хюлия Ахмедова Мустафова – заявление вх. № ОП-14-9400-222/06.08.2014 г., за недвижим имот, представляващ дворно място, находящо се в гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, с площ от 420 кв.м., съставляващо УПИ VIII-2832 в кв. 166 по плана на града, одобрен със заповед № 3440/11.12.1979 г., ведно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ от 42 кв.м. и мазе със застроена площ от 16 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5311002576/25.07.2014 г., издадено от Община Провадия, при граници на дворното място: улица, УПИ XI-2835, УПИ IX-2833 и УПИ VII-2799, съгласно скица № 417/15.07.2014 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -14 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-221 /1/
12.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Янчо Димитров Янчев, Янчо Михалев Янчев, Димитър Михалев Янчев и всички заинтересовани лица, че на 05.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на адв. Александра Нелкова Аврамова, като пълномощник на Славка Димитрова Янчева – заявление вх. № ОП-14-9400-221/05.08.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ дворно място, с площ от 2140 кв. м., съставляващо част от ПИ № 63, от която част 780 кв.м. съставляват УПИ VIII-63 в кв.6 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 3225/01.08.1969 г., и 1000 кв.м., включени в УПИ IX-63 в кв. 6 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 3225/01.08.1969 г., идентичен с УПИ IV в кв. 20 по стар план на населеното място от 1927 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 72 кв. м., гараж със застроена площ от 21 кв.м. и второстепенна постройка със застроена площ от 63 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5306001260/03.07.2014 г., издадено от Община Ветрино, при граници на дворното място: улица, УПИ I-66, УПИ III-65, УПИ V-64, УПИ VI-64 и УПИ VII-63, съгласно скица № 111/16.05.2014 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -14 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-217 /1/
12.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иван Симеонов и всички заинтересовани лица, че на 04.08.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Белчин Албинов Заимов – заявление вх. № ОП-14-9400-217/04.08.2014 г., за недвижим имот, представляващ нива, находяща се в земл. на с. Страхил, община Вълчи дол, област Варна, местността „Край село“, с площ от 3.469 дка, категория на земята – четвърта, съставляваща имот № 015051 в земл. на с. Страхил с ЕКАТТЕ 69701, идентичен с ПИ № 55 по кадастралния и регулационен план на селото, одобрен със заповед № 94/18.01.1935 г., при граници на имот № 015051: имот № 015050 – нива на неидентифициран собственик, имот № 015053 – нива на Муса Мусов Хашимов, имот № 015056 – нива на неидентифициран собственик, имот № 017001 – нива на Халил Исмаилов Алиев, имот № 015052 – нива на неидентифициран собственик и № 000184 – полски път на Община Вълчи дол, съгласно скица № К01108/21.07.2014 г., издадена от ОбСЗ – Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -14 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-207 /1/
11.08.2014 г
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Жеко Златев Жеков, Ивелина Лефтерова Драганова, Иванка Жекова Куцарова, Горанка Жекова Йовева, Огнян Ганев Златев, наследниците на Гиню Иванов Маринов и всички заинтересовани лица, че на 15.07.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Красимира Ганева Николова, чрез пълномощник адв. Женета Димитрова Атанасова-Христова – заявление вх. № ОП-14-9400-207/15.07.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Аспарухово“, с.о. „Прибой“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5549.1247 ? 1247 (ПНИ с.о. „Прибой“) ? 1247 (предходен КП) ? ч. 1305, ч. 1344 и ч. 13441 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 600 кв.м., ведно с изградената в имота жилищна сграда със застроена площ от 12 кв.м., при граници на ПИ с идентификатор 10135.5549.1247: 10135.5549.2062, 10135.5549.1246, 10135.5549.1250, 10135.5549.9537 и 10135.5549.1248, съгласно скица № 37075/27.12.2013 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

ЗАПОВЕД -14 АВГУСТ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-364
Варна 14.08.2014 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна и ЕЛКА ИГНАТОВА – главен счетоводител при Областна администрация Варна, след като се запознахме с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед №РД-14-7706-274/08.07.2014г. на областния управител на област с административен център Варна и с Протокол №1 от 12.08.2014г. от работата на тръжната комисия,
У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед №РД-14-7706-274/08.07.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - публична държавна собственост актуван с АПДС №7389/ 03.6.2009г. вписан в книгите по вписванията на 19.06.2009г., том XXXII, акт №77, вх. регистър 11584, д.6850, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, "Приморски парк", по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК, представляващ поземлен имот с идентификаор 10135.2561.6 /едно нула едно три пет точка две пет шест едно точка шест/, с площ 1590 /хиляда петстотин и деветдесет/кв.м., начин на трайно ползване: за друг обществен обект,комплекс; сгради: 1.сграда с идентификатор 10135.2561.6.1 /едно нула едно три пет точка две пет шест едно точка шест точка едно/, с площ 35 /тридесет и пет/кв.м., брой етажи: 1/един/, предназначение: сграда за култура и изкуство; 2. сграда с идентификатор 10135.2561.6.2 /едно нула едно три пет точка две пет шест едно точка шест точка две/,с площ 16 /шестнадесет/ кв.м., брой етажи: 1/един/, предназначение: сграда за култура и изкуство; 3. сграда с идентификатор 10135.2561.6.3 /едно нула едно три пет точка две пет шест едно точка шест точка три/ с площ 31 /тридесет и един/ кв.м., брой етажи: 1/един/, предназначение: сграда за култура и изкуство; при граници на имота: ПИ 10135.2561.12; ПИ 10135.2561.1, при начална тръжна цена от 991,00 лв. (деветстотин деветдесет и един лева) без ДДС месечна наемна цена.
С решение №2 от Протокол №1 от 12.08.2014г., комисията е предложила на областния управител на област с административен център Варна да бъде издадена заповед, с която да се обяви РУСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 203023127 за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АПДС №7389/ 03.6.2009г. при месечна наемна цена в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева) без ДДС.
Протокол №1 от 12.08.2014г. е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание Протокол №1 от 12.08.2014г. на комисията за провеждането на търга, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и чл.55, ал.1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
I. ОПРЕДЕЛЯМ РУСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 203023127 със седалище и адрес на управление гр.Варна, ж.к. „Вилна зона“, ул. „17-та“ №12, представлявано от ЕМИЛ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ, ЕГН ХХХХХХХХ за СПЕЧЕЛИЛ търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - публична държавна собственост актуван с АПДС №7389/ 03.6.2009г. вписан в книгите по вписванията на 19.06.2009г., том XXXII, акт №77, вх. регистър 11584, д.6850, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, "Приморски парк", по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК, представляващ поземлен имот с идентификаор 10135.2561.6 /едно нула едно три пет точка две пет шест едно точка шест/, с площ 1590 /хиляда петстотин и деветдесет/кв.м., начин на трайно ползване: за друг обществен обект,комплекс; сгради: 1.сграда с идентификатор 10135.2561.6.1 /едно нула едно три пет точка две пет шест едно точка шест точка едно/, с площ 35 /тридесет и пет/кв.м., брой етажи: 1/един/, предназначение: сграда за култура и изкуство; 2. сграда с идентификатор 10135.2561.6.2 /едно нула едно три пет точка две пет шест едно точка шест точка две/,с площ 16 /шестнадесет/ кв.м., брой етажи: 1/един/, предназначение: сграда за култура и изкуство; 3. сграда с идентификатор 10135.2561.6.3 /едно нула едно три пет точка две пет шест едно точка шест точка три/ с площ 31 /тридесет и един/ кв.м., брой етажи: 1/един/, предназначение: сграда за култура и изкуство; при граници на имота: ПИ 10135.2561.12; ПИ 10135.2561.1, при месечна наемна цена в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева) без ДДС..
II. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описания недвижим имот при месечна наемна цена от 1000,00 лв. (хиляда лева) без ДДС..
III. Договорът за наем влиза в сила след подписването на приемо-предавателен протокол за имота описан в точка I от настоящата заповед.
IV. Наемателят вписва договора за наем в Агенция по вписванията, като разходите по вписването са за сметка на наемателя.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена, чрез поставянето и на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от съобщаването и пред Административен съд – Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на РУСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 203023127 със седалище и адрес на управление гр.Варна, ж.к. „Вилна зона“, ул. „17-та“ №12, представлявано от ЕМИЛ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ, на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с
рег. №763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна
ЕЛКА ИГНАТОВА
Главен счетоводител при
Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД -14 АВГУСТ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-365
Варна 14.08.2014 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна и ЕЛКА ИГНАТОВА – главен счетоводител при Областна администрация Варна, след като се запознахме с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед №РД-14-7706-271/08.07.2014г. на областния управител на област с административен център Варна и с Протокол №1 от 12.08.2014г. от работата на тръжната комисия,
У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед № РД-14-7706-271/08.07.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост актуван с
АЧДС №8239/03.5.2012г., вписан в книгите по вписванията на 10.05.2012г., том XXIII, акт №134, вх. регистър 9496, д.4841, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район "Младост", ж.к. "Младост" /до блок 32 по предходен документ/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, представляващ самостоятелна едноетажна сграда с идентификатор 10135.3515.7.21 /едно нула едно три пет точка три пет едно пет точка седем точка две едно/, със застроена площ 210 /двеста и десет/ кв.м., състояща се от две канцеларии, зала и сервизни помещения, конструкция: ЕПС, брой етажи: 1/един/ етаж, год. на стр.: 1989г., предназначение на сградата: друг вид обществена сграда, при граници на имота: ПИ 10135.3515.7, комплексно застрояване и улица. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3515.7, при начална тръжна цена от 215,00 лв. (двеста и петнадесет лева) без ДДС месечна наемна цена.
С решение №5 от Протокол №1 от 12.08.2014г., комисията е предложила на областния управител на област с административен център Варна да бъде издадена заповед, с която да се обяви СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ПО ТАНЦИ СТАР ДЕНС“, ЕИК 175853586 за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АЧДС №8239/03.5.2012г. при месечна наемна цена в размер на 271,00 лв. (двеста седемдесет и един лева) без ДДС.
Протокол №1 от 12.08.2014г. е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание Протокол №1 от 12.08.2014г. на комисията за провеждането на търга, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и чл.55, ал.1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
I. ОПРЕДЕЛЯМ СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ПО ТАНЦИ СТАР ДЕНС“,
ЕИК 175853586 със седалище и адрес на управление гр.Варна, ж.к. „Трошево“, бл.19, ет.3, ап.33, представлявано от РАДОСТИНА ХРИСТОВА ЕНЧЕВА, ЕГН ХХХХХХХХ за СПЕЧЕЛИЛ търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост актуван с АЧДС №8239/03.5.2012г., вписан в книгите по вписванията на 10.05.2012г., том XXIII, акт №134, вх. регистър 9496, д.4841, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район "Младост", ж.к. "Младост" /до блок 32 по предходен документ/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, представляващ самостоятелна едноетажна сграда с идентификатор 10135.3515.7.21 /едно нула едно три пет точка три пет едно пет точка седем точка две едно/, със застроена площ 210 /двеста и десет/ кв.м., състояща се от две канцеларии, зала и сервизни помещения, конструкция: ЕПС, брой етажи: 1/един/ етаж, год. на стр.: 1989г., предназначение на сградата: друг вид обществена сграда, при граници на имота: ПИ 10135.3515.7, комплексно застрояване и улица. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3515.7, при месечна наемна цена в размер на 271,00 лв. (двеста седемдесет и един лева) без ДДС.
II. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описания недвижим имот при месечна наемна цена от 271,00 лв. (двеста седемдесет и един лева) без ДДС.
III. Договорът за наем влиза в сила след подписването на приемо-предавателен протокол за имота описан в точка I от настоящата заповед.
IV. Наемателят вписва договора за наем в Агенция по вписванията, като разходите по вписването са за сметка на наемателя.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена, чрез поставянето и на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от съобщаването и пред Административен съд – Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ПО ТАНЦИ СТАР ДЕНС“, ЕИК 175853586 със седалище и адрес на управление гр.Варна, ж.к. „Трошево“, бл.19, ет.3, ап.33, представлявано от РАДОСТИНА ХРИСТОВА ЕНЧЕВА, на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с
рег. №763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна
ЕЛКА ИГНАТОВА
Главен счетоводител при
Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД -14 АВГУСТ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-366
Варна 14.08.2014 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна и ЕЛКА ИГНАТОВА – главен счетоводител при Областна администрация Варна, след като се запознахме с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед №РД-14-7706-271/08.07.2014г. на областния управител на област с административен център Варна и с Протокол №2 от 12.08.2014г. от работата на тръжната комисия,
У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед № РД-14-7706-271/08.07.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти - частна държавна собственост както следва: недвижим имот - частна държавна собственост актуван с АЧДС №8616/19.03.2014г., вписан в книгите по вписванията на 08.04.2014г., том XVII, акт №102, вх. регистър 6920, д.3439, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район "Аспарухово", "ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА" по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-1764/08.07.2013г. на Началник на СГКК-Варна, стар идентификатор:10135.5501.250, номер по предходен план: 10135.5501.77, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5501.328 /едно нула едно три пет точка пет пет нула едно точка три две осем/ с площ 706 /седемстотин и шест/ кв.м., при граници на имота ПИ 10135.5501.124, ПИ 10135.5501.123, ПИ 10135.5501.329. недвижим имот - частна държавна собственост актуван с АЧДС №8617/19.03.2014г., вписан в книгите по вписванията на 08.04.2014г., том XVII, акт №100, вх. регистър 6922, д.3437, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район "Аспарухово", "ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА" по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-1764/08.07.2013г. на Началник на СГКК-Варна, стар идентификатор:10135.5501.250, номер по предходен план: 10135.5501.76, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5501.329 /едно нула едно три пет точка пет пет нула едно точка три две девет/ с площ 283 /двеста осемдесет и три/ кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.5501.330, ПИ 10135.5501.124, ПИ 10135.5501.328, ПИ 10135.5501.123. недвижим имот - частна държавна собственост актуван с
АЧДС №8618/19.03.2014г., вписан в книгите по вписванията на 08.04.2014г., том XVII, акт №94, вх. регистър 6921, д.3431, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район "Аспарухово", "ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА" по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-1764/08.07.2013г. на Началник на СГКК-Варна, стар идентификатор:10135.5501.250, номер по предходен план: 10135.5501.75, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5501.330 /едно нула едно три пет точка пет пет нула едно точка три три нула/ с площ 308 /триста и осем/ кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.5501.124, ПИ 10135.5501.123, ПИ 10135.5501.329, ПИ 10135.5501.331, при начална тръжна цена от 1000,00 лв. (хиляда лева) без ДДС месечна наемна цена.
С решение №5 от Протокол №2 от 12.08.2014г., комисията е предложила на областния управител на област с административен център Варна да бъде издадена заповед, с която да се обяви „ЕЛЕКТА 09“ ЕООД, ЕИК 200839552 за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижимите имоти – частна държавна собственост, актувани с АЧДС №8616/19.03.2014г., АЧДС №8617/19.03.2014г. и
АЧДС №8618/19.03.2014г. при месечна наемна цена в размер на 1650,00 лв. (хиляда шестотин и петдесет лева) без ДДС.
Протокол №2 от 12.08.2014г. е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание Протокол №2 от 12.08.2014г. на комисията за провеждането на търга, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и чл.55, ал.1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
I. ОПРЕДЕЛЯМ „ЕЛЕКТА 09“ ЕООД, ЕИК 200839552 със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул. „Гладстон“ №4, вх.В, ап.50 представлявано от ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН ХХХХХХХХ за СПЕЧЕЛИЛ търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти - частна държавна собственост както следва: недвижим имот - частна държавна собственост актуван с АЧДС №8616/19.03.2014г., вписан в книгите по вписванията на 08.04.2014г., том XVII, акт №102, вх. регистър 6920, д.3439, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район "Аспарухово", "ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА" по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-1764/08.07.2013г. на Началник на СГКК-Варна, стар идентификатор:10135.5501.250, номер по предходен план: 10135.5501.77, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5501.328 /едно нула едно три пет точка пет пет нула едно точка три две осем/ с площ 706 /седемстотин и шест/ кв.м., при граници на имота ПИ 10135.5501.124, ПИ 10135.5501.123, ПИ 10135.5501.329. недвижим имот - частна държавна собственост актуван с АЧДС №8617/19.03.2014г., вписан в книгите по вписванията на 08.04.2014г., том XVII, акт №100, вх. регистър 6922, д.3437, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район "Аспарухово", "ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА" по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-1764/08.07.2013г. на Началник на СГКК-Варна, стар идентификатор:10135.5501.250, номер по предходен план: 10135.5501.76, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5501.329 /едно нула едно три пет точка пет пет нула едно точка три две девет/ с площ 283 /двеста осемдесет и три/ кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.5501.330, ПИ 10135.5501.124, ПИ 10135.5501.328, ПИ 10135.5501.123. недвижим имот - частна държавна собственост актуван с АЧДС №8618/19.03.2014г., вписан в книгите по вписванията на 08.04.2014г., том XVII, акт №94, вх. регистър 6921, д.3431, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район "Аспарухово", "ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА" по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-1764/08.07.2013г. на Началник на СГКК-Варна, стар идентификатор:10135.5501.250, номер по предходен план: 10135.5501.75, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5501.330 /едно нула едно три пет точка пет пет нула едно точка три три нула/ с площ 308 /триста и осем/ кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.5501.124, ПИ 10135.5501.123, ПИ 10135.5501.329, ПИ 10135.5501.331, при месечна наемна цена в размер на 1650,00 лв. (хиляда шестотин и петдесет лева) без ДДС.
II. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описания недвижим имот при месечна наемна цена от 1650,00 лв. (хиляда шестотин и петдесет лева) без ДДС.
III. Договорът за наем влиза в сила след подписването на приемо-предавателен протокол за имота описан в точка I от настоящата заповед.
IV. Наемателят вписва договора за наем в Агенция по вписванията, като разходите по вписването са за сметка на наемателя.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена, чрез поставянето и на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от съобщаването и пред Административен съд – Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на „ЕЛЕКТА 09“ ЕООД, ЕИК 200839552 със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул. „Гладстон“ №4, вх.В, ап.50 представлявано от ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с
рег. №763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна
ЕЛКА ИГНАТОВА
Главен счетоводител при
Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -14 АВГУСТ 2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ РД-04-9100-148(1)/14.08.2014г
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Кръстю Василев Жеков, че във връзка с искане с вх. № РД-04-9100-148/18.10.2005г за изплащане на еднократно обезщетение по ЗПГРРЛ е издадена заповед № РД-14-7706-344/04.08.2013г на областния управител на област с административен център гр. Варна, с която не се признава право на претендираното обезщетение.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.
ДИМИТЪР ЧУТУРКОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
съгласно заповед №РД-13-7706-233/29.07.2013 г.
на областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД -14 АВГУСТ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-357
Варна 11.08.2014 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
I. С акт за частна държавна собственост №8643/28.04.2014г., вписан в книгите по вписванията на 23.05.2014г., том XXV, акт №184, вх. регистър 10418, д.5262 е актуван имот - частна държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 10135.2554.222.1 /едно нула едно три пет точка две пет пет четири точка две две две точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 220 /двеста и двадесет/ кв.м. ; конструкция: масивна; брой етажи: 1/един/; година на строеж: 1962г., предназначение: сграда за култура и изкуство, при граници на имота: ул. "Д-р Басанович", ПИ 10135.2554.222; сградата е разположена в ПИ с идентификатор 10135.2554.222, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул."Д-р Басанович" №118.
С решение №3 от Протокол №63/25.07.2014г., Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е взела решение да се стартира тръжна процедура за отдаване под наем за срок от 10 години чрез търг с тайно наддаване за имота, подробно описан в №8643/28.04.2014г. и точка I от настоящата заповед.
Протокол №63/25.07.2014г. от заседание Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл.13, ал.2 и чл.41, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 32, ал. 1 от ЗА,

НАРЕЖДАМ:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост актуван с АЧДС №8643/28.04.2014г., вписан в книгите по вписванията на 23.05.2014г., том XXV, акт №184, вх. регистър 10418, д.5262, представляващ сграда с идентификатор 10135.2554.222.1 /едно нула едно три пет точка две пет пет четири точка две две две точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 220 /двеста и двадесет/ кв.м. ; конструкция: масивна; брой етажи: 1/един/; година на строеж: 1962г., предназначение: сграда за култура и изкуство, при граници на имота: ул. "Д-р Басанович", ПИ 10135.2554.222; сградата е разположена в ПИ с идентификатор 10135.2554.222, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул."Д-р Басанович" №118.
Първоначална наемна цена – 249,00 лв. (двеста четиридесет и девет лева) без ДДС месечна наемна цена.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 124,5 лв. (сто двадесет и четири лева и петдесет стотинки ), вносим по банкова сметка IBAN: BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 на СЖ„Експресбанк” Варна, в срок до 15.09.2014г., включително.
Дата, място и час на провеждане на търга– 16.09.2014г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26.
2. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация както следва:
2.1. Акт за държавна собственост - копие;
2.2. Скица на имота, издадена от СГКК Варна - копие;
2.3. Заявление за участие в търга - по утвърден от областния управител образец;
2.4. Тръжни условия и необходими документи;
2.5. Проект на договор за наем;
2.6. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП- по утвърден от областния управител образец;
2.7. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност- по утвърден от областния управител образец;
2.8. Декларация за съгласие с условията по търга и неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга - по утвърден от областния управител образец;
2.9. Ценово предложение – по утвърден от областния управител образец;
2.10. Декларация за извършен оглед на обекта - по утвърден от областния управител образец.
3. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
3.1. Платежен документ за закупени тръжни книжа – заверено копие от фактура или друг платежен документ;
3.2. Платежен документ за внесен депозит - оригинал;
3.3. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията); съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) – оригинал;
3.4. Документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);
3.5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата;
3.6. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите – оригинал или нотариално заверено копие;
3.7. Удостоверение за липса на задължения от Дирекция „Местни данъци” при Община Варна – оригинал или нотариално заверено копие;
3.8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна – оригинал или нотариално заверено копие;
3.9. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП - по утвърден от областния управител образец;
3.10. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност - по утвърден от областния управител образец;
3.11. Декларация за извършен оглед на обекта - по утвърден от областния управител образец.
3.12. Декларация за съгласие с условията по търга и за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга - по утвърден от областния управител образец;
3.13. Предложение за цена – по образец, поставено в малък непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”.
4. Документите за участие в търга с тайно наддаване да са издадени в срока: от публикуване на обявата за провеждане на търга до датата на подаване на тръжните документи.
5. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа до 15.09.2014г. включително, срещу цена от 50,00 (петдесет) лева, вносима по банкова сметка IBAN: BG91 TTBB 9400 3115 0686 79 при SG “Експресбанк” Варна в срок до 15.09.2014 г., включително.
6. Документацията да се получава в стая №7 в сградата на „Държавна собственост”, дирекция „АКРРДС”, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа до 15.09.2014г., включително, след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума за тръжна документация.
7. Оглед на имота да се извършва на място всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа на 15.09.2014г. включително, в присъствието на служител на Областна администрация Варна, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688-107.
8. Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26, ет.1.
9. Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17:00 часа на 15.09.2014г.
10. Определям комисия в състав:
При отсъствие на председателя на комисията, последният се замества от заместник – председателя.
11. За провеждането на търговете и резултатите от тях да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждането им.
12. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
13. Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и да се копира в десет екземпляра.
14. Еднообразен екземпляр от заповедта да се приложи към преписката по търга и да се връчи на деловодството за сведение и изпълнение.
15. Копията от заповедта да се връчат на членовете на комисията, главния секретар, директор на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител на Областна администрация Варна.
16. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

СПИСЪК -13 АВГУСТ 2014 г.
С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати
от проведен конкурс – практически изпит за заемане на длъжността „младши експерт „административно обслужване“ в дирекция „Административен –правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-277/ 09.07.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 11.08.2014 г . от 10.00 ч.
1. Пеньо Николаев Пенев – 21 верни отговора – 3,50 точки
2. Маринчо Димитров Маринов – 24 верни отговора – 4,00 точки
3. Доли Светлославова Пройкова – 21 верни отговора – 3,50 точки
5. Атанас Йорданов Минчев - 28 верни отговора – 4,67 точки
6. Даниела Петкова Стефанова – 26 верни отговора – 4,33 точки
7. Йорданка Димитрова Димитрова – 22 верни отговора – 3,67 точки
Допуснатите до участие в интервю кандидати следва да се явят за провеждането му на 14.08.2014 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация Варна, ул.”Преслав” № 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хаик Ованезов
главен секретар

С П И С Ъ К
на недопуснатите до интервю кандидати
от проведен конкурс – практически изпит за заемане на длъжността „младши експерт „административно обслужване“ в дирекция „Административен –правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-277/ 09.07.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 11.08.2014 г . от 10.00 ч.
1. Ивелина Кирилова Йорданова – 20 верни отговора – 3,33 точки
2. Ася Валериева Петрова – 19 верни отговора – 3,17 точки
3. Диана Руфаилова Сарафова – 17 верни отговора – 2,83 точки
4. Жени Динкова Желязкова – 16 верни отговора – 2,67 точки
5. Илиана Красимирова Генчева – 13 верни отговора – 2,17 точки
6. Николинка Николаева Пейчева – 10 верни отговора – 1,67 точки
7. Галина Тошкова Грудева – 8 верни отговора – 1,33 точки
8. Венцислав Борянов Пешев- 18 верни отговора – 3,00 точки
9. Христо Венциславов Хубанов – 17 верни отговора – 2,83 точки
10. Радосвета Евгениева Танчева – 16 верни отговора – 2,67 точки
11. Нели Петрова Митева – 15 верни отговора – 2,50 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хаик Ованезов
главен секретар
КЛАСИРАНЕ -13 АВГУСТ 2014 г.

КЛАСИРАНЕ
от проведено на 08.08.2014г. от 10.00 часа интервю с допуснатите до интервю кандидати за длъжност „старши експерт „административно обслужване“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед № РД-14-7706-278/09.07.2014г., състоял се на 06.08.2014 г. от 10:00 часа за практически изпит и 08.08.2014 г. от 10.00 часа за участие в интервю.
1. Георги Николов Ковчазов - 44,15 точки
2. Даниела Димитрова Милушева - 32,00 точки
3. Анастасия Стоянова Георгиева – 29,65 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Хаик Ованезов /

КЛАСИРАНЕ -13 АВГУСТ 2014 г.

КЛАСИРАНЕ
от проведено на 11.08.2014г. от 10.00 часа интервю с допуснатите до интервю кандидати за длъжност „старши експерт „държавна собственост“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед № РД-14-7706-278/09.07.2014г., състоял се на 07.08.2014 г. от 10:00 часа за практически изпит и 11.08.2014 г. от 14.00 часа за участие в интервю.
1. Иван Петров Христов – 39,82 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Хаик Ованезов /

УВЕДОМЛЕНИЕ -13 АВГУСТ 2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ РД-14-9400-885(2)/07.08.2014г
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Иво Михайлов Зафиров и Ася Ивова Зафирова, че във връзка с тяхна жалба вх. № РД-14-9400-885/02.07.2014г е изпратено писмо изх. № РД-14-9400-885(1)/09.07.2014г на зам. областен управител на област Варна, с което на жалбоподателите е предоставен тридневен срок по чл. 30, ал. 2 от АПК за отстраняване на нередовности в жалбата, с указанието, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.
ДИМИТЪР ЧУТУРКОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
съгласно заповед №РД-13-7706-233/29.07.2013 г.
на областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД -08 АВГУСТ 2014 г.

№РД-14-7706-355
08.08. 2014 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ - областен управител на област с административен център Варна
У С Т А Н О В И Х:
Със заповед №РД-14-7706-274/08.07.2014 г. (точка 1.1) е открита тръжна процедура с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот - частна държавна собственост актуван с АЧДС №7598/16.07.2010г., вписан в книгите по вписванията на 21.07.2010г., том XXXV, акт №174, вх. регистър 13540, д.7712, находящ се в обл. Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул."Христо Попович" № 34, вх. Б, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, представляващ самостоятелен обект на две нива с идентификатор 10135.1503.166.2.14 /едно нула едно три пет точка едно пет нула три точка едно шест шест точка две точка едно четири/ с обща застроена площ 254 /двеста петдесет и четири/ кв.м., състоящ се от: - първо ниво: фоайе, две зали, две стаи, офис, тоалетна, склад, коридор и вътрешно стълбище, разположено на партерен етаж; -второ ниво: складово помещение, разположено в сутеренен етаж, ведно с 12,42 % /дванадесет цяло и четиридесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на имота: имот 10135.1503.166.2.13, имот 10135.1503.166.2.11, имот 10135.1503.166.2.13 и имот 10135.1503.166.2.1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1503.166.
След извършена служебна проверка и с оглед правомощията ми по управление и разпореждане с имоти – държавна собственост и на основание на чл.32, ал.1 от ЗА
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОТМЕНЯМ заповед №РД-14-7706-274/08.07.2014 г., само в частта по точка 1.1, с която е открита тръжна процедура с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот - частна държавна собственост актуван с АЧДС №7598/16.07.2010г., вписан в книгите по вписванията на 21.07.2010г., том XXXV, акт №174, вх. регистър 13540, д.7712, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул."Христо Попович" № 34, вх. Б, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, представляващ самостоятелен обект на две нива с идентификатор 10135.1503.166.2.14 /едно нула едно три пет точка едно пет нула три точка едно шест шест точка две точка едно четири/ с обща застроена площ 254 /двеста петдесет и четири/ кв.м., състоящ се от: - първо ниво: фоайе, две зали, две стаи, офис, тоалетна, склад, коридор и вътрешно стълбище, разположено на партерен етаж; -второ ниво: складово помещение, разположено в сутеренен етаж, ведно с 12,42 % /дванадесет цяло и четиридесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на имота: имот 10135.1503.166.2.13, имот 10135.1503.166.2.11, имот 10135.1503.166.2.13 и имот 10135.1503.166.2.1.
2. Да бъде спряна продажбата на тръжна документация, както и приемането на заявления за участие в тръжната процедура.
3. Да бъдат възстановени сумите за закупена тръжна документация, както и внесените депозити на всички лица, след предоставяне на надлежни документи.
Извлечение от настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед представлява неразделна част от заповед №РД-14-7706-274/08.07.2014 г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в дванадесет екземпляра.
Еднообразните екземпляри са за прилагане към тръжното досие на имота и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на главния секретар, членовете на комисията, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“ и главния счетоводител.
ИВАН ВЕЛИКОВ
областен управител
на област с административен център гр.Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -08 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-166 /1 /
07.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Георги Янев Барабов и всички заинтересовани лица, че на 28.05.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Костадин Алексиев Костадинов – заявление вх. № ОП-14-9400-166/28.05.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Приморски“, ж.к. „Бриз“, м. „Свети Никола“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2526.1044 ? ч. 1044 (ПНИ м. „Свети Никола“- стр. гр.) ? ч. 1044 (КП към ПНИ) ? ч. 528 и ч. 547 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-03-2715/25.10.2013 г. на Началник на СГКК – Варна, с площ от 913 кв.м., при граници на имота: 10135.2526.2366 и 10135.2526.9572, съгласно скица № 32471/13.11.2013 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -08 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-155 /5/
07.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Осман Мурадов Караалиев, Али Мурадов Алиев, Руфат Алиев Алиев и всички заинтересовани лица, че на 23.05.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Руфат Мурадов Алиев – заявление вх. № ОП-14-9400-155/23.05.2014 г., за недвижими имоти, представляващи: нива, находяща се в земл. на с. Стефан Караджа, община Вълчи дол, област Варна, местността „Край село“, цялата с площ от 1.227 дка, категория на земята – втора, съставляваща имот № 012010 в земл. на с. Стефан Караджа с ЕКАТТЕ 69170, при граници: имот № 012009 – нива на неидентифициран собственик, имот № 012011 – нива на неидентифициран собственик, имот № 012351 – полски път на община Вълчи дол, съгласно скица № К04273/12.05.2014 г., издадена от ОбСЗ – Вълчи дол; нива, находяща се в земл. на с. Стефан Караджа, община Вълчи дол, област Варна, местността „Край село“, цялата с площ от 1.125 дка, категория на земята – втора, съставляваща имот № 012007 в земл. на с. Стефан Караджа с ЕКАТТЕ 69170, при граници: имот № 012004 – нива на неидентифициран собственик, имот № 012006 – нива на неидентифициран собственик, имот № 012012 – нива на неидентифициран собственик, имот № 012011– нива на неидентифициран собственик, имот № 012009 – нива на неидентифициран собственик, имот № 012351 – полски път на община Вълчи дол, имот № 012008 – нива на неидентифициран собственик, съгласно скица № К04271/12.05.2014 г., издадена от ОбСЗ – Вълчи дол; нива, находяща се в земл. на с. Стефан Караджа, община Вълчи дол, област Варна, местността „Край село“, цялата с площ от 0.603 дка, категория на земята – втора, съставляваща имот № 012008 в земл. на с. Стефан Караджа с ЕКАТТЕ 69170, при граници: имот № 012004 – нива на неидентифициран собственик, имот № 012007 – нива на неидентифициран собственик, имот № 012351 – полски път на община Вълчи дол, съгласно скица № К04272/12.05.2014 г., издадена от ОбСЗ – Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

СПИСЪК -08 АВГУСТ 2014 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати
от проведен конкурс – практически изпит за заемане на длъжността „старши експерт „държавна собственост“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-280/ 09.07.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 07.08.2014 г . от 10.00 ч.
1. Иван Петров Христов – 29 верни отговора – 4,83 точки

Допуснатите до участие в интервю кандидати следва да се явят за провеждането му на 11.08.2014 г. от 14,00 часа в сградата на Областна администрация Варна, ул.”Преслав” № 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хаик Ованезов
главен секретар


С П И С Ъ К
на недопуснатите до интервю кандидати
от проведен конкурс – практически изпит за заемане на длъжността „старши експерт „държавна собственост“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-280/ 09.07.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 07.08.2014 г . от 10.00 ч.

1. Меглена Савова Лолова -12 верни отговора – 2,00 точки
2. Анета Георгиева Димитрова – 16 верни отговора – 2,67 точки
3. Венета Димитрова Любомирова – 19 верни отговора – 3,17 точки
4. Галя Николаева Тодорова – 19 верни отговора – 3,17 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хаик Ованезов
главен секретар

СПИСЪК -08 АВГУСТ 2014 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит
за длъжността „счетоводител“ по длъжностна характеристика вариант 2
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-301/ 17.07.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна
Допуска следните кандидати до конкурс:
1. Мариела Тодорова Симеонова
2. Лилия Иванова Христова
3. Ваня Стоянова Калудова
4. Пенъо Николаев Пенев
5. Елина Живкова Ванчева
6. Анна Цветанова Панайотова
7. Деян Христов Антонов
8. Мариела Георгиева Георгиева
9. Елена Иванова Баева
10. Гергана Валериева Тюрдиева
11. Здравка Ангелова Коларова
Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит – тест на 19.08.2014 г. от 10,00 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
Комисията реши времето за решаване на теста да е 60 минути. Тестът съдържа 30 въпроса. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, отговорили вярно на мин. 70% от теста /21 въпроса/. Резултатите от проведения тест ще бъдат изнесени на таблото и обявени в сайта на Областна администрация Варна на 20.08.2014г. Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 10 ч. на 21.08.2014г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.
Нормативните документи, на база, на които е изготвен теста:
1. Закон за счетоводството
2. Закон за държавния бюджет
3. Закон за публичните финанси
4. Закон за администрацията
5. Устройствен правилник на областните администрации
6. Закон за държавния служител
7. Национални счетоводни стандарти
8. ДДС 20/14.12.2004г. Прилагане на НСС от бюджетните предприятия
9. ДДС № 09 /04.12.2013г. Годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2013 г. и въпроси, свързани с банковото обслужване през 2014 г.
10. ДДС №12/ 18.12.2013г. Годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2013 г. и някои въпроси, свързани с отчетността през 2014 г.
11. Д Д С № 0 3 / 2 7. 0 3. 2 0 1 4 г. Изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости към 31.03.2014 г.
12. БЮ-2/10.02.2014г. Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2015-2017г

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИНА ВЕЛЧЕВА-ДАНЕВА
директор на дирекциа АПОФУС
Областна администрация Варна


С П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати до практически изпит
за длъжността „счетоводител“ по длъжностна характеристика вариант 2
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-301/ 17.07.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна
1. Галя Кръстева Драганова- незаверени копия на лична карта, диплома, документ за комп. грамотност или отразена в дипломата
2. Янка Маринова Дойчева - незаверени копия на лична карта, диплома, липсва копие на документ за комп. грамотност или отразена в дипломата изучавана дисциплина, доказваща компютърна грамотност
3. Елисавета Антонова Тодорова - незаверени копия на лична карта, диплома, документ за комп. грамотност или отразена в дипломата изучавана дисциплина, доказваща компютърна грамотност
4. Радослав Петров Петков - липсва копие на документ за комп. грамотност или отразена в дипломата изучавана дисциплина, доказваща компютърна грамотност
5. Мария Александрова Скарлатова - липсва копие на документ за комп. грамотност или отразена в дипломата изучавана дисциплина, доказваща компютърна грамотност
6. Иван Дончев Иванов - липсва копие на лична карта,незаверени копия документ за комп. грамотност или отразена в дипломата изучавана дисциплина, доказваща компютърна грамотност
7. Атанас Митков Йовчев - липсва копие на документ за комп. грамотност или отразена в дипломата изучавана дисциплина, доказваща компютърна грамотност
8. Мария Радева Симеонова - незаверени копия на диплома и документ за комп. грамотност или отразена в дипломата
9. Росица Росенова Русева - липсва копие на документ за комп. грамотност или отразена в дипломата изучавана дисциплина, доказваща компютърна грамотност
10. Деница Иванова Бабева - липсва копие на документ за комп. грамотност или отразена в дипломата изучавана дисциплина, доказваща компютърна грамотност
11. Таня Пенчева Георгиева - липсва копие на документ за комп. грамотност или отразена в дипломата изучавана дисциплина, доказваща компютърна грамотност
12. Николай Кирилов Николов - незаверени копия на лична карта, и документ за комп. грамотност или отразена в дипломата изучавана дисциплина, доказваща компютърна грамотност
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИНА ВЕЛЧЕВА-ДАНЕВА
директор на дирекциа АПОФУС
Областна администрация Варна

СПИСЪК -07 АВГУСТ 2014 г.
С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати за длъжност „старши експерт „административно обслужване“ „Административен –правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, РД-14-7706-278/ 09.07.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 06.08.2014 г . от 10.00 ч.
1. Анастасия Стоянова Георгиева – 21 верни отговора - 3,50 точки
2. Даниела Димитрова Милушева – 24 верни отговора - 4,00 точки
3. Даниела Петкова Стефанова – 24 верни отговора - 4,00 точки
4. Георги Николов Ковчазов – 30 верни отговора – 5,00 точки
Допуснатите до участие в интервю кандидати следва да се явят за провеждането му на 08.08.2014 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация Варна, ул.”Преслав” № 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хаик Ованезов
главен секретар


С П И С Ъ К
на недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „старши експерт „административно обслужване“ „Административен –правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, РД-14-7706-278/ 09.07.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 06.08.2014 г . от 10.00 ч.
1. Диана Руфаилова Сарафова – 19 верни отговора – 3,17 точки
2. Меглена Савова Лолова – 15 верни отговора – 2,50 точки
3. Анета Георгиева Димитрова – 19 верни отговора – 3,17 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хаик Ованезов
главен секретар
УВЕДОМЛЕНИЕ -07 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-208 /1/
07.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Янаки Ганев, Гани Янакиев Ганев, Петко Янакиев Ганев, Демир Янакиев Ганев, Андрей Атанасов Янакиев, Митю Янакиев Ганев, Добри Добрев Георгиев, Недялка Неделчева Георгиева и всички заинтересовани лица, че на 16.07.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Свилен Благоев Зайков, като пълномощник на Неделчо Добрев Добрев– заявление вх. № ОП-14-9400-208/16.07.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Аспарухово, община Дългопол, обл. Варна, представляващ 590 кв.м. идеални части от дворно място с площ от 1090 кв.м., съставляващо ПИ с идентификатор 00789.201.227 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Аспарухово, одобрени със Заповед № 300-5-73/22.12.2004 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-03-381/09.04.2010 г. на Началник на СГКК – Варна, с номер по предходен план 230013, кв. 23, парцел XIII-155,182 по плана на селото, при граници на ПИ с идентификатор 00789.201.227: 00789.201.229, 00789.201.228, 00789.201.214, 00789.201.215, 00789.201.226 и 00789.201.330, съгласно скица № 15-49552/10.03.2014 г., издадена от СГКК - гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -07 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-213 /2 /
05.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Желез Димитров Железов, Драгомир Железов Димитров, Кънчо Митев Железов, Борислав Митев Железов и всички заинтересовани лица, че на 24.07.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юлиян Йосифов Стефанов, чрез пълномощник Хюлия Ахмедова Мустафова – заявление вх. № ОП-14-9400-213/24.07.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Градинарово, общ. Провадия, обл. Варна, представляващи: дворно място с площ от 570 кв.м., съставляващо УПИ IV-296 в кв. 43 по плана селото, одобрен със заповед № 705/05.03.1960 г., ведно с построените в това дворно място масивна жилищна сграда с разгърната застроена площ от 105 кв. м. и второстепенна постройка със застроена площ от 60 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5311002517/23.07.2014 г., издадено от Община Провадия, при граници на УПИ IV-296: улица, УПИ V-296, УПИ VI-296, съгласно скица № 310/05.06.2014 г., издадена от Община Провадия, както и дворно място с площ от 530 кв.м., съставляващо УПИ VI-296 в кв. 43 по плана селото, одобрен със заповед № 705/05.03.1960 г., при граници на УПИ VI-296: улица, УПИ V-296, УПИ IV-296 и УПИ VII-297, съгласно скица № 310/05.06.2014 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -07 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-209 /2/
05.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Йордан Банев Банев, Миглена Георгиева Банева и всички заинтересовани лица, че на 18.07.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Виолетка Атанасова Димитрова и Иван Иванов Димитров, чрез пълномощник Недялка Стоева Чифликчиева – заявление вх. № ОП-14-9400-209/18.07.2014 г., за недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда – апартамент № 11 с идентификатор 10135.3515.529.1.24, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Ивац Войвода“ № 22, ет. 4, състоящ се от: стая, кухня, баня - тоалет, с площ съгласно молба – декларация от 48,23 кв.м., ведно с прилежащото избено помещение с площ от 5,67 кв.м., както и 1,9490 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, изграден в ПИ с идентификатор 10135.3515.529 по кадастрална карта и кадастрални регистри на район „Младост“, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: на същия етаж – 10135.3515.529.1.23, 10135.3515.529.1.25, под обекта – 10135.3515.529.1.19, над обекта – 10135.3515.529.1.27, съгласно схема № 15-150305/19.05.2013 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -07 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-201/4/
05.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Миглена Недялкова Василева, Гинка Тодорова Златинова и всички заинтересовани лица, че на 08.07.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тошко Янчев Василев– заявление вх. № ОП-14-9400-201/08.07.2014 г., за недвижим имот, представляващ 1/3 идеални части от новообразуван имот № 504.328 по ПНИ на част от СО „МОГИЛИТЕ“ /местност „Сухата чешма“/, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, код по ЕКАТТЕ 37099, одобрен със заповед № РД-10-7706-371 от 21.12.2010 г. на Областния управител на област Варна, целият с площ от 563 кв. м., при граници: НИ № 504.1007 – улица на Община Аксаково; НИ № 504.329 – двор на Тодорка Новакова Дончева; НИ № 504.1122 – двор на Община Аксаково и НИ № 504.325 – двор на Маргарита Рангелова Генова, ведно с построената в имота жилищна сграда на един етаж със ЗП - 37 кв. м., съгласно скица № 479-750/23.05.2014 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -05 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9400-202 /3/
04.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Андон Тодоров Андонов и всички заинтересовани лица, че на 08.07.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодорка Андонова Желева, чрез пълномощник Николай Неделчев Желев – заявление вх. № ОП-14-9400-202/08.07.2014 г., за недвижим имот, представляващ ? идеална част от нива, находяща се в земл. на с. Радан Войвода, община Вълчи дол, област Варна, местността „Айкъна“, с площ от 44.300 дка, категория на земята – трета, съставляваща имот № 018012 в земл. на с. Радан Войвода с ЕКАТТЕ 61265, при граници: имот № 018011 – нива на „БУЛ-ЮНИОН КОМЕРС“ ООД, имот № 000033 – полски път на Община Вълчи дол, имот № 000024 – полски път на Община Вълчи дол, имот № 018013 – нива на „БУЛ-ЮНИОН КОМЕРС“ ООД и № 018033 – „БУЛ-ЮНИОН КОМЕРС“ ООД, съгласно скица № Ф02258/26.06.2014 г., издадена от ОбСЗ – Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -05 АВГУСТ 2014 г.

№ ОП-14-9901-2 /2 /
04.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иван Илиев Георгиев, Йордан Буров, Георги Куртев Петков, Стана Калудова Пеева, Иван Недялков Карелезов, Иван Стоянов Тодоров, наследници на Калоян Стоянов Пенев, наследници на Георги Петков Куртев, наследници на Иван Недялков Иванов, Петър Георгиев Димитров, „ФЕНИКС РЕКОМ“ АД и всички заинтересовани лица, че на 09.07.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на „СИТИ КОМФОРТ“ ООД, ЕИК 103019528, с управител Бисер Димитров Стоянов, чрез пълномощник Иво Георгиев Василев – заявление вх. № ОП-14-9901-2/09.07.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Вл. Варненчик“, ЗПЗ, представляващ ПИ с идентификатор 10135.4510.723 ? ПИ 1691, ПИ 1692 и част от ПИ 7 по КП – 1985 г. на ЗПЗ, съответстващ на ч. 6263, ч. 6266, ч. 6268, ч. 6269, ч. 6270, ч. 6272, ч. 6273 по КП – 1956 г. на местност „Крайбрежието“ гр. Варна /индустриален квартал/ ? ч. 537, ч. 507, ч. 536, ч. 509, ч. 510, ч. 535 и ч. 534 по ПКП на местност „Крайбрежието“ гр. Варна, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-30/19.06.2007 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-03-205/18.09.2009 г. на Началник на СГКК – Варна, с площ от 2741 кв.м., при граници на имота: 10135.4510.888, 10135.4510.891, 10135.4510.722, 10135.4510.861, 10135.4510.696, 10135.4510.725 и 10135.4510.729, съгласно скица № 32462/13.11.2013 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

ЗАПОВЕД - 01 АВГУСТ 2014 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-14-7706-335/01.08.2014г.
ИВАН ВЕЛИКОВ - областен управител на област с административен център Варна,
УСТАНОВИХ:
На основание на чл. 44, ал. 2 от ЗДС, чл. 43 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА, с моя заповед № РД-14-7706-306/21.07.2014г. е открит търг за продажба на недвижим имот, находящ се в село Каменар, община Варна, кв. 43, представляващ поземлен имот – сграда пл. № 549 със застроена площ 80 кв.м., попадаща в урегулиран поземлен имот (УПИ) Читалище, по плана на село Каменар, одобрен със заповед № Г-39/07.10.1992г. на кмета на Община Варна, актуван с акт за частна държавна собственост № 4522/02.06.2003г., вписан Служба по вписванията гр. Варна на 05.06.2003г., том XXV, № 156, вх. регистър № 8875, дело № 5802.
Съгласно акт за частна общинска собственост № 409/07.11.1997г. Община Варна е собственик на УПИ Читалище, кв. 43, по плана на село Каменар, одобрен със заповед № Г-39/07.10.1992г. на кмета на Община Варна, ведно с изградените върху него каменни сгради.
Съгласно разпоредбата на чл. 45а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС), когато държавата е собственик на постройка, изградена върху чужда земя, на собственика на земята се предлага да я закупи по пазарна цена, определена от независим оценител, която не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота.
Към преписката няма доказателства, че сградата е предложена първо на собственика на земята – Община Варна.
Към настоящия момент заповед № РД-14-7706-306/21.07.2014г. не е публикувана в интернет-страницата на Областна администрация Варна, както и не е обявена на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна.
Съгласно чл. 99, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), влязъл в сила индивидуален или общ административен акт, който не е бил оспорен пред съда, може да бъде отменен или изменен от непосредствено по-горестоящия административен орган, а ако актът не е подлежал на оспорване по административен ред - от органа, който го е издал, когато съществено е нарушено някое от изискванията за законосъобразността му.
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 99, ал. 1 от АПК и чл.32, ал.1 от ЗА
НАРЕЖДАМ:
1. ОТМЕНЯМ заповед № РД-14-7706-306/21.07.2014г., с която е открит търг за продажба на недвижим имот, находящ се в село Каменар, община Варна, кв. 43, представляващ поземлен имот – сграда пл. № 549 със застроена площ 80 кв.м., попадаща в урегулиран поземлен имот (УПИ) Читалище, по плана на село Каменар, одобрен със заповед № Г-39/07.10.1992г. на кмета на Община Варна, описан в акт за частна държавна собственост № 4522/02.06.2003г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 05.06.2003г., том XXV, № 156, вх. регистър № 8875, дело № 5802.
Извлечение от настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед представлява неразделна част от заповед № РД-14-7706-306/21.07.2014г.
Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в дванадесет екземпляра.
Еднообразните екземпляри са за прилагане към тръжното досие на имота и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на главния секретар, членовете на комисията, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, и главния счетоводител за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -31 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-215 /1/
30.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Добри Георгиев Петров и всички заинтересовани лица, че на 24.07.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Слави Добрев Георгиев – заявление вх. № ОП-14-9400-215/24.07.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Рудник, община Долни чифлик, област Варна, представляващ дворно място с площ от 490 кв.м., съставляващо ПИ № 40 в кв. 1 по плана на селото, одобрен със Заповед № 396/13.03.1981 г., идентичен с част от УПИ IX и УПИ X в кв. 62 по предходен план, одобрен със Заповед № 2999/11.08.1962 г., при граници: ПИ № 35, ПИ № 39 и ПИ № 38, съгласно скица № 202/29.05.2014 г., издадена от Община Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -31 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-199 /1/
30.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Марин Петков Иванов и всички заинтересовани лица, че на 07.07.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мариана Димитрова Иванова, чрез пълномощник адв. Стефан Добромиров Панов – заявление вх. № ОП-14-9400-199/07.07.2014 г., за недвижим имот, представляващ нива, находяща се в земл. на с. Метличина, община Вълчи дол, област Варна, местността „Аргарасъ“, с площ от 8.200 дка, категория на земята – трета, съставляваща имот № 030017 в земл. на с. Метличина с ЕКАТТЕ 47874, при граници: имот № 030018 – нива на Жечо Жеков Жечев, имот № 030010 – нива на Владимир Георгиев Киров, имот № 030011 – нива на Върба Петрова Петрова, имот № 030016 – нива на Стоян Киров Недев и № 060034 – полски път на Община Вълчи дол, съгласно скица № К01006/24.06.2014 г., издадена от ОбСЗ – Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -31 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-193/1/
30.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Катели Параскевов Алексиев, наследниците на Георги Николов Добрев, Константин Георгиев Граматиков и всички заинтересовани лица, че на 25.06.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Анастасия Желязкова Граматикова – заявление вх. № ОП-14-9400-193/25.06.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, представляващи: 115 кв.м. от бивш ПИ № 354, участващ в образуването на УПИ VI-352 и 10 кв.м. от ПИ № 351, участващ в образуването на УПИ VI-352, целият УПИ VI-352 с площ от 1485 кв.м. в кв. 13 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1711/05.11.1987 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на ОНС – Варна, при граници на УПИ VI-352: от две страни улици и УПИ VII-352, съгласно скица № 274/453/05.04.2013 г., презаверена на 23.05.2014 г., издадена от община Аксаково, както и 480 кв.м. от бивш ПИ № 354, участващ при образуването на УПИ VII-352 и 20 кв.м. от ПИ № 351, участващ при образуването на УПИ VII-352, целият УПИ VII-352 с площ от 1500 кв.м. в кв. 13 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1711/05.11.1987 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на ОНС – Варна, при граници на УПИ VII-352: улица, УПИ VIII-354, УПИ VI-352 и УПИ IV-465, съгласно скица № 274/453/05.04.2013 г., презаверена на 23.05.2014 г., издадена от община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -31 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-177 /1/
30.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иван Петров Георгиев, Иванка Иванова Георгиева и всички заинтересовани лица, че на 06.06.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Росица Иванова Петрова – заявление вх. № ОП-14-9400-177/06.06.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район Аспарухово, кв. Галата, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5510.596 ? парцел V-552 в кв. 20 по плана на кв. Галата, община Варна ? УПИ V-302 в кв. 20 по н.а. № 89, т. ХVI, д. № 5460/1991 г. и н.а. № 34, т. XVII, д. 5396/1991 г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 571 кв.м., при граници на имота: ПИ с №№ 10135.5510.559, 10135.5510.597, 10135.5510.595, съгласно скица № 2291/23.01.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -31 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-205 /2/
30.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Февжет Ибрямов Ибрямов Мехмедов, Нури Ибрямов Мехмедов, Бисер Иванов Иванов, Зия Адилов Ахмед, Ахмед Адил Ахмед, Февзи Балканлъ, Емине Адилова Мустафова, Рифат Юсуфов Хюсеинов, Севин Рифатова Юсуфова, Синан Рифатов Хюсеинов, Сунай Рифатов Хюсеинов, Себат Ибрямова Мехмедова и всички заинтересовани лица, че на 14.07.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мустафа Ибрямов Мехмедов – заявление вх. № ОП-14-9400-205/14.07.2014 г., за недвижим имот, представляващ нива, находяща се в земл. на с. Засмяно, община Аксаково, област Варна, местността „Край селото“, с площ от 6.436 дка, категория на земята – трета, съставляваща имот № 020060 в земл. на с. Засмяно с ЕКАТТЕ 30363, при граници: имот № 020059 – нива на насл. на Петър Стойчев Тодоров, имот № 020066 – полски път на Община Аксаково, имот № 020061 – нива на насл. на Недю Радев Марков, имот № 020072 – нива на насл. на Неделчо Мирев Долапчиев и № 000124 – жилищна територия на с. Засмяно, съгласно скица № К00408/07.04.2014 г., издадена от ОбСЗ – Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -31 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-200/2/
30.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Йовчо Мирчев Йовчев, Михаила Пенчева Радева, Димитричка Пенчева Станева, Румяна Пенчева Станева и всички заинтересовани лица, че на 07.07.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Василка Мирчева Йовчева– заявление вх. № ОП-14-9400-200/07.07.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна, представляващи: реална част от ПИ № 141 в кв. 39, включен в УПИ VI-142 в кв. 39, по ЗРП на гр. Суворово, одобрен със Заповед № 412/03.08.1990 г., с площ от 210 кв. м. и при граници на реална част от ПИ № 141: УПИ V-141, УПИ VII-143 и частта от ПИ 141, която не е включена в УПИ VI-142, съгласно скица № 201/30.06.2014 г., издадена от Община Суворово; УПИ IV-141 в кв. 39 по ЗРП на гр. Суворово, одобрен със Заповед № 412/03.08.1990 г., с площ от 840 кв. м., заедно с построената в имота жилищна сграда с РЗП от 80 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5312000662/23.06.2014 г., издадено от Община Суворово, при граници на УПИ IV-141: улица, УПИ III-139, УПИ V-141 и ПИ № 141, съгласно скица № 201/30.06.2014 г., издадена от Община Суворово, както и УПИ V-141 в кв. 39, по ЗРП на гр. Суворово, одобрен със Заповед № 412/03.08.1990 г., с площ от 610 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ IV-141, УПИ VI-142, реална част от ПИ № 141, включен в УПИ VI-142 и ПИ № 141, съгласно скица № 201/30.06.2014 г., издадена от Община Суворово.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

ЗАПОВЕД - 30 ЮЛИ 2014 г.

Заповед за прекратяване на тръжна процедура - изх.н. РД-14-7706-331 от 30.07.2014г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -30 ЮЛИ 2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ РД-14-7706-245(1)/24.07.2014г
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Мариана Панайотова Дойчева, че във връзка с искане вх. № РД-08-9400-193/14.03.2008г за изплащане на еднократно обезщетение, съгласно ЗИД на ЗПГРРЛ, за целия срок на извършена срещу баща й репресия, е издадена заповед № РД-14-7706-245/27.06.2014г на областния управител на област Варна, с която не е признато претендираното право на обезщетение.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.
ДИМИТЪР ЧУТУРКОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
съгласно заповед №РД-13-7706-233/29.07.2013 г.
на областен управител на област с административен център Варна

СПИСЪК -29 ЮЛИ 2014 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до конкурс кандидати за заемане на длъжност „старши експерт „административно обслужване“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-278/ 09.07.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна
1. Диана Руфаилова Сарафова
2. Антоанета Бисерова Алексиева
3. Меглена Савова Лолова
4. Анастасия Стоянова Георгиева
5. Даниела Димитрова Милушева
6. Даниела Петкова Стефанова
7. Анета Георгиева Димитрова
8. Георги Николов Ковчазов
9. Красна Димитрова Малинова-Златанова
10. Николета Стефанова Стефанова
11. Галя Николаева Тодорова

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит на 06.08.2014 г. от 10,00 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
Времето за решаване на теста да е 60 минути.
Тестът съдържа 30 въпроса. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, отговорили вярно на мин. 70% от теста /21 въпроса/. Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени на таблото и публикувани в сайта на Областна администрация Варна на 07.08.2014г. Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 10ч. на 08.08.2014г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.
Нормативните документи, на база, на които е изготвен теста:
1. Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
2. Устройствен правилник на областните администрации
3. Закон за достъп до обществена информация
4. Закон за администрацията
5. Административнопроцесуален кодекс
6. Закон за държавната собственост
7. Закон за защита на личните данни
8. Закон за държавния служител
9. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П / Хаик Ованезов
главен секретар


С П И С Ъ К
на недопуснатите до конкурс кандидати за заемане на длъжност „старши експерт „административно обслужване“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-278/ 09.07.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна
1. Детелина Огнянова Атанасова – не са представени доказателства за изискуемия придобит професионален опит 1 год.
2. Първолета Савчева Петкова - не са представени доказателства за изискуемия придобит професионален опит 1 год.
3. Атанас Йорданов Минчев - не са представени доказателства за изискуемия придобит професионален опит 1 год.
4. Венцислав Борянов Пешев - незаверено копие на документ за придобит професионален опит, не са представени доказателства за изискуемия придобит професионален опит 1 год.
5. Мария Живкова Милкова - не са представени доказателства за изискуемия придобит професионален опит 1 год.
6. Христо Венциславов Хубанов - не са представени доказателства за изискуемия придобит професионален опит 1 год.
7. Наталия Емилова Янева - не са представени доказателства за изискуемия придобит професионален опит 1 год.
8. Мая Димитрова Минчева - незверени копия на лична карта, диплома и на документ за придобит професионален опит
9. Нуртен Хасанова Махмуд - образованието не отговаря на изискванията за заемане на длъжността, липсва информация за придобита компютърна грамотност
10. Калоян Валериев Романов - липсва копие на лична карта, незверени копия на диплома и на документ за придобит професионален опит
11. Николай Кирилов Николов - липсва копие на лична карта, незверени копия на диплома и на документ за придобит професионален опит
ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П / Хаик Ованезов
главен секретар

СПИСЪК -29 ЮЛИ 2014 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до конкурс кандидати за заемане на длъжност „старши експерт „държавна собственост“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-280/ 09.07.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна
1. Меглена Савова Лолова
2. Анета Георгиева Димитрова
3. Венета Димитрова Любомирова
4. Иван Петров Христов
5. Галя Николаева Тодорова

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит на 07.08.2014 г. от 10,00 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
Времето за решаване на теста да е 60 минути.
Тестът съдържа 30 въпроса. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, отговорили вярно на мин. 70% от теста /21 въпроса/. Резултатите от проведения тест ще бъдат изнесени на таблото и обявени в сайта на Областна администрация Варна на 08.08.2014г. Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 14ч. на 11.08.2014г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.
Нормативните документи, на база, на които е изготвен теста:
1. АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
2. ЗАКОН за администрацията;
3. ЗАКОН за държавния служител
4. ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
5. ЗАКОН за държавната собственост
6. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за държавната собственост
7. ЗАКОН за собствеността
8. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации
9. ЗАКОН за задълженията и договорите

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П / Хаик Ованезов
главен секретар


С П И С Ъ К
на недопуснатите до конкурс кандидати за заемане на длъжност „старши експерт „държавна собственост“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-280/ 09.07.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна
1. Диана Руфаилова Сарафова - не са представени доказателства за изискуемия придобит професионален опит 1 год.
2. Детелина Огнянова Атанасова - не са представени доказателства за изискуемия придобит професионален опит 1 год.
3. Атанас Митков Йовчев - незаверено копие на лична карта, не са представени доказателства за изискуемия придобит професионален опит 1 год.
4. Антоанета Бисерова Алексиева - не са представени доказателства за изискуемия придобит професионален опит 1 год.
5. Анастасия Стоянова Георгиева - не са представени доказателства за изискуемия придобит професионален опит 1 год.
6. Венцислав Борянов Пешев - липсва заверено копие на лична карта, не са представени доказателства за изискуемия придобит професионален опит 1 год.
7. Мирослава Стефчева Иванова - не са представени доказателства за изискуемия придобит професионален опит 1 год.
8. Мария Живкова Милкова - не са представени доказателства за изискуемия придобит професионален опит 1 год.
9. Христо Венциславов Хубанов - не са представени доказателства за изискуемия придобит професионален опит 1 год.
10. Наталия Емилова Янева - не са представени доказателства за изискуемия придобит професионален опит 1 год.
11. Мая Димитрова Минчева - незаверени копия на лична карта, на диплома и документ, доказващ професионален опит
12. Нуртен Хасанова Махмуд - образованието не отговаря на изискванията за заемане на длъжността, липсва информация за придобита компютърна грамотност
13. Калоян Валериев Романов - незаверени копия на лична карта, диплома и на документ за придобит професионален опит
14. Красна Димитрова Малинова - Златанова - не са представени доказателства за изискуемия придобит професионален опит 1 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П / Хаик Ованезов
главен секретар

СПИСЪК -29 ЮЛИ 2014 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до конкурс кандидати
за заемане на длъжност „младши експертадминистративно обслужване“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-277/ 09.07.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна
1. Ивелина Кирилова Йорданова
2. Ася Валериева Петрова
3. Даниела Руфаилова Сарафова
4. Анна Воледиева Христова
5. Пеньо Николаев Пенев
6. Детелина Огнянова Атанасова
7. Жени Динкова Желязкова
8. Маринчо Димитров Маринов
9. Антоанета Бисерова Алексиева
10. Мариела Тодорова Симеонова
11. Илиана Красимирова Генчева
12. Димитър Евелинов Недков
13. Доли Светлославова Пройкова
14. Меглена Савова Лолова
15. Николинка Николаева Пейчева
16. Нели Станиславова Грънчарова
17. Галина Тошкова Грудева
18. Анастасия Стоянова Георгиева
19. Атанас Йорданов Минчев
20. Венцислав Борянов Пешев
21. Даниела Петкова Стефанова
22. Йорданка Димитрова Димитрова
23. Христо Венциславов Хубанов
24. Радосвета Евгениева Танчева
25. Наталия Емилова Янева
26. Нели Петрова Митева
27. Диана Бончева Берова
28. Анета Георгиева Димитрова
29. Ива Славова Златинова
30. Георги Николов Ковчазов
31. Айсел Хасан Хюсеин
32. Бистра Николаева Кочева
33. Десислава Александрова Александрова

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит на 11.08.2014 г. от 10,00 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26. Времето за решаване на теста да е 60 минути.
Тестът съдържа 30 въпроса. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, отговорили вярно на мин. 70% от теста /21 въпроса/. Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени на таблото и публикувани в сайта на Областна администрация Варна на 13.08.2014г. Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 10 ч. на 14.08.2014г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.
Нормативните документи, на база, на които е изготвен теста:
1. Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
2. Устройствен правилник на областните администрации
3. Закон за достъп до обществена информация
4. Закон за администрацията
5. Административно – процесуален кодекс
6. Закон за държавната собственост
7. Закон за защита на личните данни
8. Закон за държавния служител
9. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П / Хаик Ованезов
главен секретар


С П И С Ъ К
на недопуснатите до конкурс кандидати
за заемане на длъжност „младши експерт „административно обслужване“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-277/ 09.07.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна
1. Звезделина Георгиева Златева - незаверено копие на диплома
2. Деница Георгиева Ганчева - незаверени копия на лична карта и диплома
3. Петър Стоянов Стоянов - липсва копие на документ за комп. грамотност или отразена в дипломата изучавана дисциплина, доказваща компютърна грамотност
4. Тюркян Гюнай Сали - незаверени копия на лична карта и диплома
5. Елена Янкова Попова - незаверено копие на диплома
6. Милена Миткова Димитрова - образованието не отговаря на изискванията за заемане на длъжността
7. Назифе Халилова Добрева - незаверени копия на лична карта и диплома
8. Мария Иванова Иванова - незаверени копия на лична карта и диплома
9. Йоана Георгиева Диамандиева - незаверени копия на лична карта и диплома
10. Христина Смиленова Бончева - незаверени копия на лична карта и диплома
11. Гергана Валериева Тодорова - незаверено копие на лична карта
12. Мирослава Стефчева Иванова - липсва копие на лична карта
13. Миглена Апостолова Вълчева - липсва информация за придобита компютърна грамотност
14. Мария Колева Момчева - липсва информация за придобита компютърна грамотно ст
15. Ваня Нейкова Иванова - липсва информация за придобита компютърна грамотност
16. Мая Димитрова Минчева - незаверени копия на лична карта и диплома
17. Ива Славова Златинова - липсва копие на лична карта
18. Искра Енчева Атанасова - незаверени копия на лична карта и диплома
19. Невена Христова Райкова - незаверени копия на лична карта и диплома
20. Емилия Рашева Радославова - незаверено копие на диплома
21. Пламен Владимиров Крумов - липсва копие на лична карта, незаверено копие на диплома
22. Нуртен Хасанова Махмуд - образованието не отговаря на изискванията за заемане на длъжността , липсва информация за придобита компютърна грамотност
23. Петя Исаева Иванова - незаверени копия на лична карта и диплома
24. Калоян Валериев Романов - липсва копие на лична карта , незаверено копие на диплома
25. Кремена Цацова Суванджиева - незаверени копия на лична карта и диплома
26. Искра Георгиева Панайотова - липсва копие на лична карта , незаверено копие на диплома
27. Николай Кирилов Николов - незаверено копие на диплома

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П / Хаик Ованезов
главен секретар

ЗАПОВЕД - 28 ЮЛИ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-324
Варна 28.07.2014 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна и ПЕТЯ БАНКОВА – главен счетоводител при Областна администрация Варна, след като се запознахме с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед
№РД-14-7706-241/25.06.2014г. на областния управител на област с административен център Варна и с Протокол от 17.07.2014г. от работата на тръжната комисия,

УСТАНОВИХ:

На основание заповед №РД-14-7706-241/25.06.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот - частна държавна собственост, актуван с акт за частна държавна собственост /АЧДС/ №7838/07.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 17.06.2011г., том XXXVII, акт №60, вх. регистър 12953, д.7838, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", ІІ-ри м.р. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-30/19.06.2007г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-03-880/04.04.2011г. на Началник на СГКК – Варна, представляващ сграда с идентификатор 10135.4505.217.13/едно нула едно три пет точка четири пет нула пет точка две едно седем точка едно три/, със застроена площ 155/сто петдесет и пет/кв.м., състояща се от помещение за клуб и четири стаи, конструкция: монолитна, етажи: един етаж, година на строеж: 1980г., при граници на имота: тревна площ, улица, тревна площ, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.4505.217; при начална тръжна цена от 178,00 лв. (сто седемдесет и осем лева) без ДДС месечен наем.
С решение №2 от Протокол от 17.07.2014г., комисията е предложила на областния управител на област с административен център Варна да бъде издадена заповед, с която да се обяви „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА“ ЕООД, ЕИК 202717725, за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АЧДС №7838/07.06.2011г., при месечна наемна цена в размер на 179,00 лв. (сто седемдесет и девет лева ) без ДДС.
Протокол от 17.07.2014г. от работата на тръжната комисия е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и чл.55, ал.1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА

НАРЕЖДАМ:
I. ОПРЕДЕЛЯМ „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА“ ЕООД, ЕИК 202717725, със седалище и адрес на управление обл.Варна, гр.Варна, ул.„Иван Вазов“ №13, офис „Желев“, представлявано от управител – Ангел Иванов Желев, ЕГН XXXXXXXXXX, за СПЕЧЕЛИЛ търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот - частна държавна собственост, актуван с акт за частна държавна собственост /АЧДС/ №7838/07.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 17.06.2011г., том XXXVII, акт №60, вх. регистър 12953, д.7838, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", ІІ-ри м.р. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-30/19.06.2007г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-03-880/04.04.2011г. на Началник на СГКК – Варна, представляващ сграда с идентификатор 10135.4505.217.13/едно нула едно три пет точка четири пет нула пет точка две едно седем точка едно три/, със застроена площ 155/сто петдесет и пет/кв.м., състояща се от помещение за клуб и четири стаи, конструкция: монолитна, етажи: един етаж, година на строеж: 1980г., при граници на имота: тревна площ, улица, тревна площ; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.4505.217, при месечна наемна цена в размер на 179,00 лв. (сто седемдесет и девет лева ) без ДДС.
II. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описания недвижим имот при месечна наемна цена от 179,00 лв. (сто седемдесет и девет лева ) без ДДС.
III. Договорът за наем влиза в сила след подписването на приемо-предавателен протокол за имота описан в точка I от настоящата заповед.
IV. Наемателят вписва договора за наем в Агенция по вписванията, като разходите по вписването са за сметка на наемателя.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена, чрез поставянето и на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и пред Административен съд – Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА“ ЕООД, ЕИК 202717725, със седалище и адрес на управление обл.Варна, гр.Варна, ул.„Иван Вазов“ №13, офис „Желев“, представлявано от управител – Ангел Иванов Желев, на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с
рег. №763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна
ПЕТЯ БАНКОВА
Главен счетоводител при
Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -28 ЮЛИ 2014 г.

№РД-14-9400-752/1/
24.7.2014 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
На основание чл.61,ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам Силияна Василева Тодорова, с посочен адрес: гр.Варна, ж.к. „Владиславово“ бл.401, вх.10,ап.189 и Марин Иванов Радев, с посочен адрес : гр.Варна, ж.к. „Владиславово“, че постъпилите сигнал- жалба с наш вх.№ РД-14-9400-752/10.06.2014г. и сигнал- жалба с наш вх.№ РД-14-9400-753/10.06.2014г. са изпратени в Окръжна прокуратура –Варна за извършване на проверка по изнесените факти и предприемане на действия по компетентност.
В 14-дневен срок от поставяне на настоящото уведомление на таблото за съобщения и обяви в Областна администрация –Варна и на Интернет- страницата на Областна администрация –Варна, след представяне на документ за самоличност можете да се запознаете със съдържанието на писмото до Окръжна прокуратура –Варна.
Настоящото уведомление да се постави на таблото за съобщения и обяви в Областна администрация –Варна и на Интернет- страницата на Областна администрация –Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Зам.областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -28 ЮЛИ 2014 г.

№ РД-14-9400-338(3)
24.07. 2014 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
ДО
Г-ЖА ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА ИВАНОВА
Ж.К „ВЪЗРАЖДАНЕ“, БЛ.67, ВХ. 7, ЕТ. 9, АП. 189
9000 – ГР. ВАРНА
На наш вх. № РД-14-9400-338/18.03.2014 г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомявам, че постъпилата в Областна администрация Варна Ваша жалба с наш вх. № РД-14-9400-338/18.03.2014 г., е изпратена на кмета на община Варна за работа по компетентност. За същото Ви е изпратен отговор с наш изх. № РД-14-9400-338(2)/23.06.2014 г.
Със съдържанието на отговора можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на администрацията, след представяне на документ за самоличност.
Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.
С уважение,
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -28 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-198/1/
24.07. 2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Кателия Димитров Кателиев и всички заинтересовани лица, че на 04.07.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Пламен Добрев Кънев – заявление вх. № ОП-14-9400-198/04.07.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в кв. 6 по плана на с. Бенковски, община Аврен, област Варна, представляващи: дворно място с площ от 820 кв. м., съставляващо УПИ XVIII-363 в кв. 6 по плана на селото, одобрен със Заповед № 169/14.06.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС – Аврен и Заповед № 34/04.02.2000 г. на Кмета на Община Аврен за улична и дворищна регулация, отговарящ на част от имоти № № XVIII-общ., XVII-общ. и XVI-общ. по предходен план на селото, одобрен с Указ № 100/18.01.1935 г., при граници на УПИ XVIII-363: УПИ ХVII-362, УПИ XVI-362, УПИ XIX-136, УПИ V-137, УПИ VI-138, УПИ XXIII-138, УПИ XI-140, съгласно скица № 559 /17.06.2014 г., издадена от община Аврен; дворно място с площ от 595 кв. м., съставляващо УПИ XVII-362 в кв. 6 по плана на селото, одобрен със Заповед № 169/14.06.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС – Аврен и Заповед № 34/04.02.2000 г. на Кмета на Община Аврен за улична и дворищна регулация, отговарящ на част от имоти № № XVI-общ., XV-63, одобрен с Указ № 100/18.01.1935 г., при граници на УПИ XVII-362: улица, УПИ XIX-136, УПИ ХVIII-363 и УПИ XVI-362, съгласно скица № 560/17.06.2014 г., издадена от община Аврен; и дворно място с площ от 840 кв. м., съставляващо УПИ XVI-362 в кв. 6 по плана на селото, одобрен със Заповед № 169/14.06.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС – Аврен и Заповед № 34/04.02.2000 г. на Кмета на Община Аврен за улична и дворищна регулация, отговарящ на част от имоти № № XV-63, XIV-63, одобрен с Указ № 100/18.01.1935 г., при граници на УПИ XVI-362: улица, УПИ XVII-362, УПИ XVIII-363, УПИ ХI-140 и УПИ XIV-141, съгласно скица № 561/17.06.2014 г., издадена от община Аврен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -28 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-195/1/
24.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се правоприемниците на Първа частна банка – клон гр. Провадия и всички заинтересовани лица, че на 01.07.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Пламен Маринов Маринов – заявление вх. № ОП-14-9400-195/01.07.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Ягнило, община Ветрино, област Варна, представляващ дворно място с площ от 1150 кв.м., съставляващо УПИ I-122, в кв. 37 по плана на селото, одобрен със Заповед № 9/09.01.1929 г., при граници на УПИ I-122: от три страни улици и УПИ II-122, съгласно скица № 72/03.02.2005 г., презаверена на 23.06.2014 г., издадена от Община Ветрино, ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 68 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение със застроена площ от 20 кв.м., и навес със застроена площ от 54 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5306001479/23.06.2014 г., издадено Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -28 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-194 /1/
24.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Георги Недялков и всички заинтересовани лица, че на 26.06.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атанас Марков Денков – заявление вх. № ОП-14-9400-194/26.06.2014 г., за недвижим имот, представляващ нива, находяща се в земл. на с. Стефан Караджа, община Вълчи дол, област Варна, местността „Край село“, цялата с площ от 2.227 дка, категория на земята – втора, съставляваща имот № 012022 в земл. на с. Стефан Караджа с ЕКАТТЕ 69170, идентичен с УПИ IV-53A, кв. 14 по кадастралния и регулационен план на селото, одобрен със заповед № 554/22.02.1923 г., при граници на имот № 012022: имот № 077007 – пасище, мера – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 012023 – нива на Иван Петков Иванов, имот № 012021 – нива на неидентифициран собственик, имот № 012020 – нива на Марин Атансов Янчев и имот № 012019 – нива на неидентифициран собственик, съгласно скица № К04374/09.06.2014 г., издадена от ОбСЗ – Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -28 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-191 /4/
24.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на наследниците на Тодора Грудева Балтаджиева, наследниците на Димитра Андонова Балтаджиева /Станева/, Петър Стоянов Балтаджиев, наследниците на Живко Любенов Лазаров и всички заинтересовани лица, че на 23.06.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Даниела Жекова Христова – заявление вх. № ОП-14-9400-191/23.06.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Климентово, община Аксаково, област Варна, представляващ имот пл. № 47 с площ от 1215 кв.м., включен в УПИ VIII-47 в кв. 6 по плана на селото, одобрен със Заповед № 202/27.04.1931 г. за улична регулация и Заповед № 2075/02.05.1931 г. за дворищна регулация, целият УПИ VIII-47 с площ от 1445 кв.м., при граници на дворното място: ПИ № 46 вкл. в УПИ VIII-47, общинско място, УПИ VII-46, УПИ IX-48, от две страни улици, съгласно скица № 247/387/25.032014 г., издадена от община Аксаково, ведно с изградените в имота жилищна сграда и второстепенна сграда – плевник, съгласно молбата – декларация.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

ЗАПОВЕД - 28 ЮЛИ 2014 г.

№ РД-14-7706-315
Варна 25.07.2014 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед
№РД-14-7706-232/17.06.2014г. на областния управител на област с административен център Варна и с Протокол от 23.07.2014г. от работата на тръжната комисия,
У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед №РД-14-7706-232/17.06.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с акт за частна държавна собственост /АЧДС/ №8160/22.02.2012г., вписан Служба по вписванията гр. Варна на 02.03.2012г. том X, № 49, вх. регистър № 4229, дело № 1984, представляващ:
Масивна жилищна сграда на два етажа с тавански етаж, с разгъната застроена площ 154,14 кв.м., конструкция: масивна, брой етажи: 2, година на строеж: 1999г., състояща се от:
а) Първи етаж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.673.5.1 със застроена площ на обекта: 60,27 кв.м., състоящ се от стая, кухня, входно антре, стълбищна клетка за втори етаж и тоалет под стълбището; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1, намиращ се в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.673; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 10135.1507.673.5.2, с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Хан Крум” № 38, ет. 1, съгласно схема № 15-121021-25.04.2014г., издадена от СГКК – гр. Варна;
б) Втори етаж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.673.5.2, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 2, намиращ се в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.673, състоящ се от две нива:
1. Първо ниво със застроена площ 55.37 кв.м., състоящо се от стая и коридор; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 10135.1507.673.5.1, над обекта: няма; с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Хан Крум” № 38, ет. 2, съгласно схема № 15-144875-14.05.2014г., издадена от СГКК – гр. Варна.
2. Второ ниво (тавански етаж) със застроена площ 38.50 кв.м; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма; с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Хан Крум” № 38, ет. 2, съгласно схема № 15-144875-14.05.2014г., издадена от СГКК – гр. Варна.
в) Изба под първи етаж.
Съгласно чл. 51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, търг с тайно наддаване може да се проведе в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга. От констатацията на комисията, отразена в Протокол от 23.07.2014г. за проведения търг е видно, че няма постъпили документи за участие в тръжната процедура за отдаването под наем на имота, с което условието на чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) не е изпълнено, поради което търга за продажба на този имот не може да се проведе.
С решение №1 от Протокол от 23.07.2014г., комисията е предложила на областния управител на област с административен център Варна да бъде издадена заповед, с която да обяви за непроведен търга с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АЧДС №8160/22.02.2012г.
Протокол от 23.07.2014г. от работата на тръжната комисия е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание на протокол от 23.07.2014 г. на комисията за провеждане на търга, чл. 51, ал. 1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ :
I. ОБЯВЯВАМ за НЕПРОВЕДЕН търга с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с акт за частна държавна собственост /АЧДС/ №8160/22.02.2012г., вписан Служба по вписванията гр. Варна на 02.03.2012г. том X, № 49, вх. регистър № 4229, дело № 1984, представляващ:
Масивна жилищна сграда на два етажа с тавански етаж, с разгъната застроена площ 154,14 кв.м., конструкция: масивна, брой етажи: 2, година на строеж: 1999г., състояща се от:
а) Първи етаж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.673.5.1 със застроена площ на обекта: 60,27 кв.м., състоящ се от стая, кухня, входно антре, стълбищна клетка за втори етаж и тоалет под стълбището; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1, намиращ се в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.673; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 10135.1507.673.5.2, с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Хан Крум” № 38, ет. 1, съгласно схема № 15-121021-25.04.2014г., издадена от СГКК – гр. Варна;
б) Втори етаж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.673.5.2, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 2, намиращ се в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.673, състоящ се от две нива:
1. Първо ниво със застроена площ 55.37 кв.м., състоящо се от стая и коридор; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 10135.1507.673.5.1, над обекта: няма; с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Хан Крум” № 38, ет. 2, съгласно схема № 15-144875-14.05.2014г., издадена от СГКК – гр. Варна.
2. Второ ниво (тавански етаж) със застроена площ 38.50 кв.м; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма; с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Хан Крум” № 38, ет. 2, съгласно схема № 15-144875-14.05.2014г., издадена от СГКК – гр. Варна.
в) Изба под първи етаж.
Извлечение от настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -24 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-214/1/
24.07.2014г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Исмаил Алиев Ефендиев, Назъм Исмаилов Алиев, Емил Атанасов Сладкаров и всички заинтересовани лица, че на 24.07.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мелегбер Исмаилова Юмер – заявление вх. № ОП-14-9400-214/24.07.2014г., за поземлен имот №641, с площ 1 535 кв.м., кв. 48, находящ се в гр. Суворово, община Суворово, област Варна., с неприложена регулация от който са включени:
1. 670 кв.м. включени в УПИ V-641, кв. 48 по плана на гр. Суворово, заедно с построената в имота жилищна сграда, с разгъната застроена площ от 240 кв.м., заедно с прилежащият таван, с площ 100 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ VI-642, УПИ XIII-641, УПИ XIV-648, съгласно скица № 239/24.07.2014г., издадена от отдел „Устройство на територията“, при Община Суворово;
2. 520 кв. м., включени в УПИ XIII-641, кв. 48 по плана на гр. Суворово, общ. Суворово, при граници на имота: УПИ XIV-648, УПИ XII-647, УПИ VI-642, съгласно скица № 239/24.07.2014г., издадена от отдел „Устройство на територията“, при Община Суворово;
3. 250 кв.м., включени в УПИ VI-642, кв. 48 по плана на гр. Суворово, общ. Суворово, заедно с построеният в имота навес с оградни стени, с разгъната застроена площ от 50 кв.м., при граници на имота: УПИ V-641, УПИ XIII-641, УПИ XII-647, съгласно скица № 239/24.07.2014г., издадена от отдел „Устройство на територията“, при Община Суворово;
4. 95 кв.м., включени в УПИ XII-647, кв. 48 по плана на гр. Суворово, общ. Суворово, при граници на имота: улица, УПИ XIII-641, УПИ VI-642, съгласно скица № 239/24.07.2014г., издадена от отдел „Устройство на територията“, при Община Суворово.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

ЗАПОВЕД - 24 ЮЛИ 2014 г.

Заповед - РД-14-7700-4 от 22.07.2014г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -23 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-159/2/
22.07. 2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Слави Димитров Христов и всички заинтересовани лица, че на 26.05.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Славчо Янев Янев – заявление вх. № ОП-14-9400-159/26.05.2014 г., за недвижим имот, представляващ: дворно място, находящо се в с. Черковна, общ. Провадия, обл. Варна, с площ от 1700 кв.м., вкл. в УПИ VI-48 в кв. 2 по плана на селото, одобрен със Заповед № 5504/24.08.1964 г., при граници на дворното място: от две страни улици, УПИ V-47, УПИ VII-49, съгласно скица № 161/24.03.2014 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -23 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-158/4/
22.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Вичо Василев Георгиев, Галин Иванов Георгиев, Стилиян Иванов Станев и всички заинтересовани лица, че на 26.05.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Александър Миронов Николов– заявление вх. № ОП-14-9400-158/26.05.2014 г., за недвижим имот, представляващ апартамент № 13, с идентификатор 10135.3511.147.1.36 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ж.к. „Възраждане“, бл. 2, вх. 6, ет. 5, състоящ се от: стая, кухня, баня – тоалет, коридор, килер и една тераса, със застроена площ от 42 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение с площ от 4,37 кв.м., както и 1,2824 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, построен в сграда № 1, разположена в ПИ 10135.3511.147, при граници на с.о.с. с идентификатор 10135.3511.147.1.36: на същия етаж – 10135.3511.147.1.35, 10135.3511.147.1.37, под обекта – 10135.3511.147.1.33, над обекта – 10135.3511.147.1.39, съгласно схема № 30701/30.10.2013 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

ОБЯВЛЕНИЕ - 21 ЮЛИ 2014 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-14-7706-183/20.05.2014г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността „счетоводител" по длъжностна характеристика вариант 2 в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна.
Изисквания към кандидатите:
-образователно-квалификационна степен: „професионален бакалавър по...........“;
-професионална област: професионално направление: „Икономика“ (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
- допълнителна квалификация: MS Office
-професионален опит: не се изисква
-вид правоотношение: служебно
-ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 7, длъжностно ниво по КДА – 11;
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
-заверено копие от документ за самоличност;
-декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
-заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
-заверено копие на документ, доказващ придобити знания за работа с MS Office или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания
-заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит професионален опит);
-доказателства за придобит ранг на държавен служител ако е (придобит такъв);
-декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС.
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30ч. на 01.08.2014г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна
Описание на длъжността: Ежедневно контиране на банкови документи и комплектоването им с разходооправдателни документи. Отчита движението на средствата по бюджетните сметки. Подпомага главния счетоводител при изготвянето на ежемесечни и годишни отчети. Участва в разработването на Счетоводната политика на администрацията и правилата за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции и др.Следи за състоянието на имотите и вещите – държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация и прави предложения при възникнали проблеми. Участва в комисии за провеждане на обществени поръчки, търгове и др.Ежемесечно издава фактури за наеми на жилищни и нежилищни имоти, изготвя справка на наемите за дирекция АКРРДС. Осчетоводява и завежда в баланса на Областна администрация Варна предоставените актове за държавна собственост. Участва в комисии, в които е определен да вземе участие със заповед на областния управител на област с административен център Варна.
Граници на заплатата определена за длъжността от 360,00 до 1100,00 лева.
ИВАН ВЕЛИКОВ - областен управител на област с административен център Варна

Приложения: Декларация по чл.17, ал.1 от НПКДС; Декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС

ОБЯВЛЕНИЕ - 18 ЮЛИ 2014 г.

№ РД-14-7706-299(1)/17.07.2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание на чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 49, ал. 1 от ЗДС, чл. 43 от ППЗДС, и заповед № РД-14-7706-299/17.07.2014г., областният управител на област с административен център Варна обявява търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна държавна собственост:

 

Имот

 

АДС №/дата

Дата и час на провеждане на търга

 

Начална тръжна цена (в лева)

 

Депозитна вноска
(в лева)

Недвижими имоти, находящи се в град Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 87, намиращи се в сграда №1; конструкция: масивна, брой етажи: 2; година на строеж: 1914г., представляващи:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.156.1.1 с площ 80  кв.м., ведно с прилежащо таванско помещение с площ 21,80 кв.м., разположен в сграда №1, ет.1, ап.1; брой нива на обекта: 1; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.156.1.2 с площ 80 кв.м., ведно с прилежащо таванско помещение с площ 37,60 кв.м., разположен в сграда №1, ет.2, ап.2; брой нива на обекта: 1; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент.

 

8702/
19.06.2014г.

 

19.08.2014г.
10 часа

 

114 133,69
лв.
без ДДС

 

11 413,37
лв.

За участие в търга за покупко – продажба се допускат само тези кандидати, които са заявили изрично желанието си да закупят заедно всички имоти, представляващи самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.156.1.1 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.156.1.2.
Забележка: В самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.156.1.1 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.156.1.2 има държатели.
 Търгът ще се проведе в сградата на Областна администрация Варна, град Варна, ул. „Преслав” № 26.
Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа, в срок до 18.08.2014г. включително, като само на 18.08.2014г. – от 09,00 часа до 17,00 часа, срещу цена от 100,00 лв. (сто лева) с включен ДДС, вносима по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна.
Документацията да се получава в стая № 6 в сградата на Областна администрация Варна от служителя, работещ по преписката за имота (при негово отсъствие в стая № 7), до 18.08.2014г., след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума за тръжна документация.
Оглед на имотите да се извършва на място в присъствието на служител на Областна администрация Варна след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688-106 или 052/688-107 до 13 часа до 15.08.2014г. включително.
Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в срок до 18.08.2014г. включително, като само на 18.08.2014г. – от 09,00 часа до 17,00 часа, в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. "Преслав" № 26, ет.1.
Краен срок за подаване на документите за участие в търга в деловодството на Областна администрация Варна - 17,00 часа на 18.08.2014г.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област с административен центърВарна

ЗАПОВЕД - 18 ЮЛИ 2014 г.

ЗАПОВЕД
РД-14-7706-299/17.07.2014г.
ИВАН ВЕЛИКОВ - областен управител на област с административен център Варна,
УСТАНОВИХ:
За недвижими имоти, находящи се в град Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 87, намиращи се в сграда №1 (едно); конструкция: масивна, брой етажи: 2 (два); година на строеж: 1914г., представляващи:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.156.1.1 (едно нула едно три пет точка едно пет нула две точка едно пет шест точка едно точка едно) с площ 80 (осемдесет) кв.м., ведно с прилежащо таванско помещение с площ 21,80 (двадесет и едно цяло и осемдесет стотни) кв.м., разположен в сграда №1 (едно), ет.1 (едно), ап.1 (едно); брой нива на обекта: 1 (едно); Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент;
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.156.1.2 (едно нула едно три пет точка едно пет нула две точка едно пет шест точка едно точка две) с площ 80 (осемдесет) кв.м., ведно с прилежащо таванско помещение с площ 37,60 (тридесет и седем цяло и шестдесет стотни) кв.м., разположен в сграда №1 (едно), ет.2 (две), ап.2 (две); брой нива на обекта: 1 (едно); Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент,
е съставен акт за частна държавна собственост № 8702/19.06.2014г., вписан Служба по вписванията гр. Варна на 01.07.2014г., том XXXV, акт № 138, вх. регистър № 14056, дело № 7327.
Имотите са включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-частна държавна собственост на територията на област Варна през 2014г.
На заседание на комисията по чл. 74 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), отразено в протокол № 224/24.04.2014г., е взето решение № 5, съобразно което, предвид това, че имотите са включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-частна държавна собственост на територията на област Варна през 2014г., трябва да бъдат предприети всички необходими действия в тази връзка за подготовка на тръжните документи за извършване продажба на посочените имоти. Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна. В изпълнение на решението, преписката е комплектована с актуални схеми № 15-225016-04.07.2014г. и № 15-225019-04.07.2014г., и скица № 15-225006-04.07.2014г, издадени от СГКК – гр. Варна и удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО009333/03.07.2014г., издадено от Дирекция „Местни данъци” при община Варна.
Съобразно удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО009333/03.07.2014г., издадено от Дирекция „Местни данъци” при община Варна, стойността на:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.156.1.1 с площ 80 кв.м., ведно с прилежащо таванско помещение с площ 21,80 кв.м., е в размер на 50 496,10 лв. (петдесет хиляди четиристотин деветдесет и шест лева и десет стотинки);
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.156.1.2 с площ 80 (осемдесет) кв.м., ведно с прилежащо таванско помещение с площ 37,60 (тридесет и седем цяло и шестдесет стотни) кв.м., е в размер на 53 261,80 лв. (петдесет и три хиляди двеста шестдесет и един лева и осемдесет стотинки).
Обща стойност, съгласно удостоверението за данъчна оценка: 103 757,90 лв. (сто и три хиляди седемстотин петдесет и седем лева и деветдесет стотинки).
Съгласно разпоредбата на чл. 49, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) продажбата на държавни жилища, ателиета и гаражи с изключение на случаите по чл. 46, ал. 2 от ЗДС, се извършва от областния управител по местонахождението на имота след провеждането на търг по реда на чл. 44, ал. 2 от ЗДС.
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 49, ал. 1 от ЗДС, чл. 43 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА
НАРЕЖДАМ:
I. 1. Да се открие процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, находящи се в град Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 87, намиращи се в сграда №1 (едно); конструкция: масивна, брой етажи: 2 (два); година на строеж: 1914г., представляващи:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.156.1.1 (едно нула едно три пет точка едно пет нула две точка едно пет шест точка едно точка едно) с площ 80 (осемдесет) кв.м., ведно с прилежащо таванско помещение с площ 21,80 (двадесет и едно цяло и осемдесет стотни) кв.м., разположен в сграда №1 (едно), ет.1 (едно), ап.1 (едно); брой нива на обекта: 1 (едно); Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.156.1.2 (едно нула едно три пет точка едно пет нула две точка едно пет шест точка едно точка две) с площ 80 (осемдесет) кв.м., ведно с прилежащо таванско помещение с площ 37,60 (тридесет и седем цяло и шестдесет стотни) кв.м., разположен в сграда №1 (едно), ет.2 (две), ап.2 (две); брой нива на обекта: 1 (едно); Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент,
описани в акт за частна държавна собственост № 8702/19.06.2014г., вписан Служба по вписванията гр. Варна на 01.07.2014г., том XXXV, акт № 138, вх. регистър № 14056, дело № 7327.
2. Първоначална тръжна цена – 114 133,69 лв. (сто и четиринадесет хиляди сто тридесет и три лева шестдесет и девет стотинки) без ДДС.
3. Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 11 413,37 лв. (единадесет хиляди четиристотин и тринадесет лева тридесет и седем стотинки), вносим по банкова сметка IBAN 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна, в срок до 18.08.2014г.
II. Определям:
1. Дата, място и час на провеждане на търга:
Търгът ще се проведе на 19.08.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26.
2. Специални изисквания към участниците:
2.1. За участие в търга за покупко – продажба се допускат само тези кандидати, които са заявили изрично желанието си да закупят заедно всички имоти, представляващи самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.156.1.1 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.156.1.2.
Забележка: В самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.156.1.1 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.156.1.2 има държатели.
ІІІ. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, както следва:
1. Акт за частна държавна собственост № 8702/19.06.2014г.;
2. Схеми № 15-225016-04.07.2014г. и № 15-225019-04.07.2014г., и скица № 15-225006-04.07.2014г, издадени от СГКК – гр. Варна;
3. Заявление за участие в търга - по утвърден от областния управител образец;
4. Тръжни условия и необходими документи;
5. Декларация за произхода на паричните средства по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;
6. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
7. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
8. Декларация, че кандидатът приема изцяло условията по приложения към тръжната документация проект на договор (по образец);
9. Декларация за извършен оглед на имота;
10. Ценово предложение - по утвърден от областния управител образец;
11. Проект на договор за продажба.
ІV. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
1. Документ за закупени тръжни книжа – оригинал или заверено копие от фактура или друг платежен документ;
2. Оригинален банков документ за внесен депозит по сметка на Областна администрация Варна;
3. Заверени от заявителя разпечатки от електронната партида за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията; Съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) – оригинал;
4. Копие от документ за самоличност на физическото лице участник или представляващо участника (заверено от лицето);
5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата - оригинал;
6. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал и от Община Варна – оригинал;
7. Удостоверение за липса на задължения от Дирекция „Местни данъци“ при Община Варна – оригинал;
8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна - оригинал;
9. Декларация за произхода на паричните средства по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;
10. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност (по образец);
11. Декларация за извършен оглед на имота;
12. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга (по образец);
13. Декларация, че приема изцяло условията по приложения към тръжната документация проект на договор (по образец);
14. Предложение за цена - по образец, поставено в малък непрозрачен запечaтан плик с надпис „Предлагана цена”;
15. Проект на договор за продажба.
Документите за участие в търга с тайно наддаване да са издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на търга до датата на подаване на тръжните документи.
V. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа, в срок до 18.08.2014г. включително, като само на 18.08.2014г. – от 09,00 часа до 17,00 часа, срещу цена от 100,00 лв. (сто лева) с включен ДДС, вносима по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна.
Документацията да се получава в стая № 6 в сградата на Областна администрация Варна от служителя, работещ по преписката за имота (при негово отсъствие в стая № 7), до 18.08.2014г., след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума за тръжна документация.
Оглед на имотите да се извършва на място в присъствието на служител на Областна администрация Варна след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688-106 или 052/688-107 до 13 часа до 15.08.2014г. включително.
Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в срок до 18.08.2014г. включително, като само на 18.08.2014г. – от 09,00 часа до 17,00 часа, в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. "Преслав" № 26, ет.1.
Краен срок за подаване на документите за участие в търга в деловодството на Областна администрация Варна - 17,00 часа на 18.08.2014г.
VІ. Определям комисия в състав:
При отсъствие на председателя на комисията, последният се замества от заместник – председателя.
VІІ. За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всички членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен за утвърждаване в тридневен срок от провеждане на търга.
Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в дванадесет екземпляра.
Еднообразните екземпляри са за прилагане към тръжното досие на имота и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на главния секретар, членовете на комисията, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, и главния счетоводител за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЮЛИ 2014 г.

№ РП-14-9400-804/2/
11.07.2014 г
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Янчо Демиров Краев и всички заинтересовани лица, че на 20.06.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Желязко Янчев Демиров– заявление вх. № РП-14-9400-804/20.06.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Червенци, община Вълчи дол, област Варна, представляващ дворно място с площ от 1330 кв.м., съставляващо УПИ V-34 в кв. 2 по плана на селото, одобрен със Заповед № 258/15.12.1995 г., идентичен със УПИ VI-34 в кв. 2 по предходен план, при граници на УПИ V-34: улица, УПИ IV-35, УПИ VI-33 и ПИ № 34, съгласно скица № 266/31.05.2014 г., издадена от Община Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

ЗАПОВЕД - 15 ЮЛИ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-297
Варна 14.07.2014 г
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна и ПЕТЯ БАНКОВА – главен счетоводител при Областна администрация Варна, след като се запознахме с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед
№РД-14-7706-208/28.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна и с Протокол №1 от 02.07.2014г. от работата на тръжната комисия,
У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед №РД-14-7706-208/28.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №8006/02.11.2011г., вписан в книгите по вписванията на 16.11.2011г., том LXXIII, акт №153, вх. регистър 25971, д.15638, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2558.1.4.6, при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж:10135.2558.1.4.5; под обекта:10135.2558.1.4.3; над обекта: 10135.2558.1.4.9; със застроена площ 67,94 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение с площ 2,86 кв.м., както и 1,1733% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, находящ се в в обл.Варна, общ.Варна гр.Варна, ул."Царевец", бл.11, вх.В, ет.2, ап.66, при първоначална тръжна цена от 84,00 лв. (осемдесет и четири лева) месечен наем.
С решение №5 от Протокол №1 от 02.07.2014г., комисията е предложила на областния управител на област с административен център Варна да бъде издадена заповед, с която да се обяви АТАНАС ВАЛЕНТИНОВ ГАРИЛОВ, за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АЧДС №8006/02.11.2011г., при месечна наемна цена в размер на 171,00 лв. (сто седемдесет и един лева).
Протокол №1 от 02.07.2014г. е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание Протокол №1 от 02.07.2014г. на комисията за провеждането на търга, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и чл.55, ал.1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
I. ОПРЕДЕЛЯМ АТАНАС ВАЛЕНТИНОВ ГАРИЛОВ, ЕГН: ХХХХХХХХХХ с постоянен адрес по лична карта: обл.Варна, гр.Варна, ул. „Антон Страшимиров“ №16 за СПЕЧЕЛИЛ търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №8006/02.11.2011г., вписан в книгите по вписванията на 16.11.2011г., том LXXIII, акт №153, вх. регистър 25971, д.15638, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2558.1.4.6, при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж:10135.2558.1.4.5; под обекта:10135.2558.1.4.3; над обекта: 10135.2558.1.4.9; със застроена площ 67,94 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение с площ 2,86 кв.м., както и 1,1733% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, находящ се в в обл.Варна, общ.Варна гр.Варна, ул."Царевец", бл.11, вх.В, ет.2, ап.66, при месечна наемна цена в размер на 171,00 лв. (сто седемдесет и един лева).
II. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описания недвижим имот при месечна наемна цена от 171,00 лв. (сто седемдесет и един лева).
III. Договорът за наем влиза в сила след подписването на приемо-предавателен протокол за имота описан в точка I от настоящата заповед.
IV. Наемателят вписва договора за наем в Агенция по вписванията, като разходите по вписването са за сметка на наемателя.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена, чрез поставянето и на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от съобщаването и пред Административен съд – Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на АТАНАС ВАЛЕНТИНОВ ГАРИЛОВ, с постоянен адрес по лична карта: обл.Варна, гр.Варна, ул. „Антон Страшимиров“ №16, на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с
рег. №763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ПЕТЯ БАНКОВА
Главен счетоводител при
Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 15 ЮЛИ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-296
Варна 14.07.2014 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна и ПЕТЯ БАНКОВА – главен счетоводител при Областна администрация Варна, след като се запознахме с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед
№РД-14-7706-208/28.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна и с Протокол №6 от 02.07.2014г. от работата на тръжната комисия,
У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед №РД-14-7706-208/28.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №8562/15.11.2013г.., вписан в книгите по вписванията на 03.12.2013г.., том LXXIII, акт №197, вх. регистър 27836, д.15345, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.163.1.2, със застроена площ 46,70 кв.м., при граници на имота: на същия етаж: 10135.1506.163.1.6; под обекта: 10135.1506.163.1.1; над обекта: няма; ведно с прилежащо избено помещение с площ 20,40 кв.м., както и 17,5344% идеални части от общите части на сградата, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул. „Пирот“ №3, ет.2, ап.2-1СК, при първоначална тръжна цена от 54,00 лв. (петдесет и четири лева) месечен наем.
С решение №2 от Протокол №6 от 02.07.2014г., комисията е предложила на областния управител на област с административен център Варна да бъде издадена заповед, с която да се обяви МИКАЕЛ АРМЕНАК МИКАЕЛЯН, за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АЧДС №8562/15.11.2013г., при месечна наемна цена в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева).
Протокол №6 от 02.07.2014г. е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание Протокол №6 от 02.07.2014г. ма комисията за провеждане на търга, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и чл.55, ал.1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
I. ОПРЕДЕЛЯМ МИКАЕЛ АРМЕНАК МИКАЕЛЯН, ЕГН: ХХХХХХХХХХ с постоянен адрес по лична карта: обл.Варна, гр.Варна, ул. „Пирот“ №3, ет2 за СПЕЧЕЛИЛ търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №8562/15.11.2013г.., вписан в книгите по вписванията на 03.12.2013г.., том LXXIII, акт №197, вх. регистър 27836, д.15345, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.163.1.2, със застроена площ 46,70 кв.м., при граници на имота: на същия етаж: 10135.1506.163.16; под обекта: 10135.1506.163.1.1; над обекта: няма; ведно с прилежащо избено помещение с площ 20,40 кв.м., както и 17,5344% идеални части от общите части на сградата, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул. „Пирот“ №3, ет.2, ап.2-1СК, при месечна наемна цена в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева).
II. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описания недвижим имот при месечна наемна цена от 70,00 лв. (седемдесет лева).
III. Договорът за наем влиза в сила след подписването на приемо-предавателен протокол за имота описан в точка I от настоящата заповед.
IV. Наемателят вписва договора за наем в Агенция по вписванията, като разходите по вписването са за сметка на наемателя.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена, чрез поставянето и на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от съобщаването и пред Административен съд - Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на МИКАЕЛ АРМЕНАК МИКАЕЛЯН, с постоянен адрес по лична карта: обл.Варна, гр.Варна, ул. „Пирот“ №3, ет2 , на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с
рег. №763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ПЕТЯ БАНКОВА
Главен счетоводител при Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 15 ЮЛИ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-295
Варна 14.07.2014 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна и ПЕТЯ БАНКОВА – главен счетоводител при Областна администрация Варна, след като се запознахме с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед
№РД-14-7706-208/28.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна и с Протокол №3 от 02.07.2014г. от работата на тръжната комисия,
У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед №РД-14-7706-208/28.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №8267/01.06.2012г., вписан в книгите по вписванията на 13.06.2011г., том XXX, акт №111, вх. регистър 12047, д.6304, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.16.22.53, при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: 10135.3512.16.22.54; под обекта: 10135.3512.16.22.44; над обекта: 10135.3512.16.22.62, със застроена площ 43,21 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение с полезна площ 2,10 кв.м., както и 1,2626% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ж.к. "Младост" бл.153, вх. 1, ет.6, ап. 52, при първоначална тръжна цена от 52,00 лв. (петдесет и два лева) месечен наем.
С решение №2 от Протокол №3 от 02.07.2014г., комисията е предложила на областния управител на област с административен център Варна да бъде издадена заповед, с която да се обяви АНА МИТЕВА МАВРЕВА, за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АЧДС №8267/01.06.2012г., при месечна наемна цена в размер на 55,00 лв. (петдесет и пет лева).
Протокол №3 от 02.07.2014г. е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание Протокол №3 от 02.07.2014г. на комисията за провеждането на търга, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и чл.55, ал.1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
I. ОПРЕДЕЛЯМ АНА МИТЕВА МАВРЕВА, ЕГН:ХХХХХХХХХХ с постоянен адрес по лична карта: обл.Варна, гр.Варна, ж.к. "Младост" бл.153, вх. 1, ет.6, ап. 52 за СПЕЧЕЛИЛ търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №8267/01.06.2012г., вписан в книгите по вписванията на 13.06.2011г., том XXX, акт №111, вх. регистър 12047, д.6304, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.16.22.53, при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: 10135.3512.16.22.54; под обекта: 10135.3512.16.22.44; над обекта: 10135.3512.16.22.62, със застроена площ 43,21 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение с полезна площ 2,10 кв.м., както и 1,2626% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ж.к. "Младост" бл.153, вх. 1, ет.6, ап. 52, при месечна наемна цена в размер на 55,00 лв. (петдесет и пет лева).
II. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описания недвижим имот при месечна наемна цена от 55,00 лв. (петдесет и пет лева).
III. Договорът за наем влиза в сила след подписването на приемо-предавателен протокол за имота описан в точка I от настоящата заповед.
IV. Наемателят вписва договора за наем в Агенция по вписванията, като разходите по вписването са за сметка на наемателя.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена, чрез поставянето и на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от съобщаването и пред Административен съд – Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на АНА МИТЕВА МАВРЕВА, с постоянен адрес по лична карта: обл.Варна, гр.Варна, ж.к. "Младост" бл.153, вх. 1, ет.6, ап. 52, на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с
рег. №763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ПЕТЯ БАНКОВА
Главен счетоводител при
Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 15 ЮЛИ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-292
Варна 14.07.2014 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна и ПЕТЯ БАНКОВА – главен счетоводител при Областна администрация Варна, след като се запознахме с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед
№РД-14-7706-208/28.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна и с Протокол №2 от 02.07.2014г. от работата на тръжната комисия,
У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед №РД-14-7706-208/28.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №7901/05.08.2011г., вписан в книгите по вписванията на 19.08.2011г., том LII, акт №172, вх. регистър 18386, д.11186 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.31.11.2, при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: 10135.3512.311.11.18, 10135.3512.31.11.1, 10135.3512.31.11.17; под обекта: няма; над обекта: 10135.3512.31.11.4, със застроена площ 87,06 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение №6 с площ 2,52 кв.м., както и 0,5863% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ж.к. "Младост", бл.104, вх.3, ет.1, ап.2, при първоначална тръжна цена от 102,00 лв. (сто и два лева) месечен наем.
С решение №3 от Протокол №2 от 02.07.2014г., комисията е предложила на областния управител на област с административен център Варна да бъде издадена заповед, с която да се обяви АТАНАС ВАЛЕНТИНОВ ГАРИЛОВ, за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АЧДС №7901/05.08.2011г., при месечна наемна цена в размер на 204,00 лв. (двеста и четири лева).
Протокол №2 от 02.07.2014г. е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание Протокол №2 от 02.07.2014г. на комисията за провеждането на търга, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и чл.55, ал.1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
I. ОПРЕДЕЛЯМ АТАНАС ВАЛЕНТИНОВ ГАРИЛОВ, ЕГН: ХХХХХХХХХХ с постоянен адрес по лична карта: обл.Варна, гр.Варна, ул. „Антон Страшимиров“ №16 за СПЕЧЕЛИЛ търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №7901/05.08.2011г., вписан в книгите по вписванията на 19.08.2011г., том LII, акт №172, вх. регистър 18386, д.11186 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.31.11.2, при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: 10135.3512.311.11.18, 10135.3512.31.11.1, 10135.3512.31.11.17; под обекта: няма; над обекта: 10135.3512.31.11.4, със застроена площ 87,06 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение №6 с площ 2,52 кв.м., както и 0,5863% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ж.к. "Младост", бл.104, вх.3, ет.1, ап.2, при месечна наемна цена в размер на 204,00 лв. (двеста и четири лева).
II. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описания недвижим имот при месечна наемна цена от 204,00 лв. (двеста и четири лева).
III. Договорът за наем влиза в сила след подписването на приемо-предавателен протокол за имота описан в точка I от настоящата заповед.
IV. Наемателят вписва договора за наем в Агенция по вписванията, като разходите по вписването са за сметка на наемателя.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена, чрез поставянето и на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от съобщаването и пред Административен съд – Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на АТАНАС ВАЛЕНТИНОВ ГАРИЛОВ, с постоянен адрес по лична карта: обл.Варна, гр.Варна, ул. „Антон Страшимиров“ №16, на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с
рег. №763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ПЕТЯ БАНКОВА
Главен счетоводител при
Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 15 ЮЛИ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-294
Варна 14.07.2014 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна и ПЕТЯ БАНКОВА – главен счетоводител при Областна администрация Варна, след като се запознахме с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед
№РД-14-7706-208/28.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна и с Протокол №5 от 02.07.2014г. от работата на тръжната комисия,
У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед №РД-14-7706-208/28.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №8014/08.11.2011г., вписан в книгите по вписванията на 22.11.2011г.., том LXXV, акт №40, вх. регистър 26510, д.15949, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.634.4, със застроена площ 40 кв.м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.1503.634, при граници на имота: ПИ 10135.1503.404, ПИ 10135.1503.405, ПИ 10135.1503.406, ПИ 10135.1503.400, ПИ 10135.1503.395, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул."Ангел Георгиев" № 9, при първоначална тръжна цена от 48,00 лв. (четиридесет и осем лева) месечен наем.
С решение №2 от Протокол №5 от 02.07.2014г., комисията е предложила на областния управител на област с административен център Варна да бъде издадена заповед, с която да се обяви ПЕТКО ЖЕКОВ КОЕВ, за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АЧДС №8014/08.11.2011г., при месечна наемна цена в размер на 55,00 лв. (петдесет и пет лева).
Протокол №5 от 02.07.2014г. е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание Протокол №5 от 02.07.2014г. на комисията за провеждане на търга, чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.13, ал.3 и чл.55, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
I. ОПРЕДЕЛЯМ ПЕТКО ЖЕКОВ КОЕВ, ЕГН: ХХХХХХХХХХ, с постоянен адрес по лична карта: обл.Варна, гр.Варна, ул."Ангел Георгиев" № 9 за СПЕЧЕЛИЛ търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №8014/08.11.2011г., вписан в книгите по вписванията на 22.11.2011г.., том LXXV, акт №40, вх. регистър 26510, д.15949, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.634.4, със застроена площ 40 кв.м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.1503.634, при граници на имота: ПИ 10135.1503.404, ПИ 10135.1503.405, ПИ 10135.1503.406, ПИ 10135.1503.400, ПИ 10135.1503.395, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул."Ангел Георгиев" № 9, при месечна наемна цена в размер на 55,00 лв. (петдесет и пет лева).
II. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описания недвижим имот при месечна наемна цена от 55,00 лв. (петдесет и пет лева).
III. Договорът за наем влиза в сила след подписването на приемо-предавателен протокол за имота описан в точка I от настоящата заповед.
IV. Наемателят вписва договора за наем в Агенция по вписванията, като разходите по вписването са за сметка на наемателя.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена, чрез поставянето и на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от съобщаването и пред Административен съд Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на ПЕТКО ЖЕКОВ КОЕВ, с постоянен адрес по лична карта: обл.Варна, гр.Варна, ул."Ангел Георгиев" № 9, на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с
рег. №763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ПЕТЯ БАНКОВА
Главен счетоводител при
Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 15 ЮЛИ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-293
Варна 14.07.2014 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна, след като се запознахме с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед
№РД-14-7706-208/28.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна и с Протокол №4 от 02.07.2014г. от работата на тръжната комисия,
У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед №РД-14-7706-208/28.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №7898/04.08.2011г., вписан в книгите по вписванията на 19.08.2011г., том LII, акт №163, вх. регистър 18368, д.11177, представляващ сграда с идентификатор 10135.5505.232.1, със застроена площ 62,00 кв.м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.5505.232, при граници на имота: ПИ 10135.5505.96, ПИ 10135.5505.231, ПИ 10135.5505.235; предназначението на имота е за жилищни нужди, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район “Аспарухово”, ул. “Мара Гидик” №13, при първоначална тръжна цена от 56,00 лв. (петдесет и шест лева) месечен наем.
Съгласно чл. 51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, търг с тайно наддаване може да се проведе в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга. От констатацията на комисията, отразена в Протокол №4 от 02.07.2014г. за проведения търг е видно, че няма постъпили документи за участие в тръжната процедура за отдаването под наем на имота, с което условието на чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) не е изпълнено, поради което търга за отдаването под наем на този имот не може да се проведе.
С решение №1 от Протокол №4 от 02.07.2014г., комисията е предложила на областния управител на област с административен център Варна да бъде издадена заповед, с която да обяви за непроведен търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АЧДС №7898/04.08.2011г.
Протокол №4 от 02.07.2014г. е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание на протокол от 07.02.2014 г. на комисията за провеждане на търга, чл. 51, ал. 1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ :
I. ОБЯВЯВАМ за НЕПРОВЕДЕН търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №7898/04.08.2011г., вписан в книгите по вписванията на 19.08.2011г., том LII, акт №163, вх. регистър 18368, д.11177, представляващ сграда с идентификатор 10135.5505.232.1, със застроена площ 62,00 кв.м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.5505.232, при граници на имота: ПИ 10135.5505.96, ПИ 10135.5505.231, ПИ 10135.5505.235; предназначението на имота е за жилищни нужди, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район “Аспарухово”, ул. “Мара Гидик” №13.

Извлечение от настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ОБЯВЛЕНИЕ - 10 ЮЛИ 2014 г.

№ РД-14-7706-266/1/04.07.2014г.
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание на чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 49, ал. 1 от ЗДС, чл. 43 от ППЗДС, и заповед № РД-14-7706-266/04.07.2014г. областният управител на област с административен център Варна обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот – частна държавна собственост:

 

Имот

 

АДС №/дата

Дата и час на провеждане на търга

 

Начална тръжна цена (в лева)

 

Депозитна вноска
(в лева)

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.470.1.2 /едно нула едно три пет точка едно пет нула три точка четири седем нула точка едно точка две/, със застроена площ 164/сто шестдесет и четири/ кв.м., състоящ се от четири стаи, хол, тераса и тоалет, заедно с принадлежащите на етажа две избени помещения към двора с площ от 14/четиринадесет/кв.м., както и 28/двадесет и осем/ % идеални части от общите части на сградата и от поземлен имот с идентификатор 10135.1503.470/едно нула едно три пет точка едно пет нула три точка четири седем нула/, върху което е изградена сградата, целият с площ от 182/сто осемдесет и два/кв.м., конструкция: масивна; год. на строеж: 1940г., етажност: 4/четири/ ;етажа при съседи: на поземлен имот: 10135.1503.470: 10135.1503.469, 10135.1503.472, 10135.1503.584, 10135.1503.467, на самостоятелен обект: на същия етаж: няма, под обекта: 10135.1503.470.1.1, над обекта няма

 

7718/
09.02.2011г.

 

08.08.2014г.
10 часа

 

110 150.37

 

 

11 015

1. Търгът ще се проведе в сградата на Областна администрация Варна, град Варна, ул. „Преслав” № 26.
2. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа, в срок до 07.08.2014г. включително, като само на 07.08.2014г. – от 09,00 часа до 17,00 часа, срещу цена от 100,00 лв. (сто лева) с включен ДДС, вносима по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна.
Документацията да се получава в деловодството на Областна администрация Варна до 07.08.2014г., след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума за тръжна документация.
Оглед на имотите да се извършва на място в присъствието на служител на Областна администрация Варна след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688-188 до 13 часа до 06.08.2014г. включително.
Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в срок до 07.08.2014г. включително, като само на 07.08.2014г. – от 09,00 часа до 17,00 часа, в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. "Преслав" № 26, ет.1.
Краен срок за подаване на документите за участие в търга - 17,00 часа на 07.08.2014г.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен центърВарна

ЗАПОВЕД - 10 ЮЛИ 2014 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-14-7706-266/04.07.2014г.
ИВАН ВЕЛИКОВ - областен управител на област с административен център Варна,
УСТАНОВИХ:
За недвижим имот, находящ се в град Варна, район "Одесос", по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-98/10.11.2008г. на ИД на АГКК, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.470.1.2/едно нула едно три пет точка едно пет нула три точка четири седем нула точка едно точка две/, със застроена площ 164/сто шестдесет и четири/ кв.м., състоящ се от четири стаи, хол, тераса и тоалет, заедно с принадлежащите на етажа две избени помещения към двора с площ от 14/четиринадесет/кв.м., както и 28/двадесет и осем/ % идеални части от общите части на сградата и от поземлен имот с идентификатор 10135.1503.470/едно нула едно три пет точка едно пет нула три точка четири седем нула/, върху което е изградена сградата, целият с площ от 182/сто осемдесет и два/кв.м. с конструкция: масивна; год. на строеж: 1940г., етажност: 4/четири/етажа при съседи: на поземлен имот: 10135.1503.470: 10135.1503.469, 10135.1503.472, 10135.1503.584, 10135.1503.467, на самостоятелния обект на същия етаж: няма, под обекта: 10135.1503.470.1.1, над обекта: няма, е съставен акт за частна държавна собственост № 7718/09.02.2011г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна във вх. регистър № 3618, акт № 9, том ХI, дело № 2149/28.02.2011г., с предоставени права за управление върху имота на областния управител на област Варна.
На заседание на комисията по чл. 74 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), отразено в протокол № 228/27.06.2014г., е взето решение № 2, да се открие процедура за продажба чрез търг с тайно наддаване на гореописания имот – частна държавна собственост. Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО009334/03.07.2014г., издадено от „Дирекция „Местни данъци” при община Варна, стойността на имота – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.470.1.2, със застроена площ 164 кв.м., състоящ се от четири стаи, хол, тераса и тоалет, заедно с принадлежащите на етажа две избени помещения към двора с площ от 14 кв.м., както и 28 % идеални части от общите части на сградата и от поземлен имот с идентификатор 10135.1503.470, върху което е изградена сградата, целият с площ от 182 кв.м. е общо в размер на 100 136.70 лв.( сто хиляди сто тридесет и шест лева и седемдесет стотинки), от които 98 144.60 лв (деветдесет и осем хиляди сто четиридесет и четири лева и шестдесет стотинки) за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.470.1.2, със застроена площ 164 кв.м., заедно с принадлежащите на етажа две избени помещения към двора с площ от 14 кв.м. и 1 992.10лв. (хиляда деветстотин деветдесет и два лева и десет стотинки) за 28 % идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1503.470, върху което е изградена сградата, целият с площ от 182 кв.м.
Съгласно разпоредбата на чл. 49, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) продажбата на държавни жилища, ателиета и гаражи с изключение на случаите по чл. 46, ал. 2 от ЗДС, се извършва от областния управител по местонахождението на имота след провеждането на търг по реда на чл. 44, ал. 2 от ЗДС, условие, което е изпълнено, поради което няма пречки за продажбата на имота.
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 49, ал. 1 от ЗДС, чл. 43 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА
НАРЕЖДАМ:
I. Да се открие процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.470.1.2/едно нула едно три пет точка едно пет нула три точка четири седем нула точка едно точка две/, със застроена площ 164/сто шестдесет и четири/ кв.м., състоящ се от четири стаи, хол, тераса и тоалет, заедно с принадлежащите на етажа две избени помещения към двора с площ от 14/четиринадесет/кв.м., както и 28/двадесет и осем/ % идеални части от общите части на сградата и от поземлен имот с идентификатор 10135.1503.470/едно нула едно три пет точка едно пет нула три точка четири седем нула/, върху което е изградена сградата, целият с площ от 182/сто осемдесет и два/кв.м., конструкция: масивна; год. на строеж: 1940г., етажност: 4/четири/етажа при съседи: на поземлен имот: 10135.1503.470: 10135.1503.469, 10135.1503.472, 10135.1503.584, 10135.1503.467, на самостоятелен обект: на същия етаж: няма, под обекта: 10135.1503.470.1.1, над обекта няма, описан в акт за частна държавна собственост № 7718/09.02.2011г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна във вх. регистър № 3618, акт № 9, том ХI, дело № 2149/28.02.2011г.
Първоначална тръжна цена – 110 150.37 лв. (сто и десет хиляди сто и петдесет лева и тридесет и седем стотинки) без ДДС.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 11 015 лв. (единадесет хиляди и петнадесет лева), вносим по банкова сметка IBAN 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна, в срок до 07.08.2014г.
II. Определям:
1. Дата, място и час на провеждане на търга:
Търгът ще се проведе на 08.08.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26.
ІІІ. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, както следва:
1. Акт за частна държавна собственост;
2. Скица и схема, издадени от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
3. Заявление за участие в търга - по утвърден от областния управител образец;
4. Тръжни условия и необходими документи;
5. Декларация за произхода на паричните средства по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;
6. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
8. Декларация, че кандидатът приема изцяло условията по приложения към тръжната документация проект на договор (по образец);
9. Декларация за извършен оглед на имота;
10. Ценово предложение - по утвърден от областния управител образец;
11. Проект на договор за продажба.
ІV. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
1. Документ за закупени тръжни книжа – оригинал или заверено копие от фактура или друг платежен документ;
2. Оригинален банков документ за внесен депозит по сметка на Областна администрация Варна;
3. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията); Съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) – оригинал;
4. Копие от документ за самоличност на физическото лице участник или представляващо участника (заверено от лицето);
5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата - оригинал;
6. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал и от Дирекция „Местни данъци“ при Община Варна – оригинал;
7. Удостоверение за липса на задължения от Община Варна – оригинал;
8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна - оригинал;
9. Декларация за произхода на паричните средства по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;
10. Съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал;
11. Служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал;
12. Декларация за извършен оглед на имота;
13. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга (по образец);
13. Декларация, че приема изцяло условията по приложения към тръжната документация проект на договор (по образец).
14. Предложение за цена - по образец, поставено в малък непрозрачен запечaтан плик с надпис „Предлагана цена”.
Документите за участие в търга с тайно наддаване да са издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на търга до датата на подаване на тръжните документи.
V. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа, в срок до 07.08.2014г. включително, като само на 07.08.2014г. – от 09,00 часа до 17,00 часа, срещу цена от 100,00 лв. (сто лева) с включен ДДС, вносима по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна.
Документацията да се получава в деловодството на Областна администрация Варна до 07.08.2014г., след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума за тръжна документация.
Оглед на имота да се извършва на място в присъствието на служител на Областна администрация Варна след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688-188 до 13 часа до 06.08.2014г. включително.
Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в срок до 07.08.2014г. включително, като само на 07.08.2014г. – от 09,00 часа до 17,00 часа, в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. "Преслав" № 26, ет.1.
Краен срок за подаване на документите за участие в търга - 17,00 часа на 07.08.2014г.
VІІ. За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всички членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен за утвърждаване в тридневен срок от провеждане на търга.
Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в дванадесет екземпляра.
Еднообразните екземпляри са за прилагане към тръжното досие на имота и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на главния секретар, членовете на комисията, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, и главния счетоводител за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 10 ЮЛИ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-274
Варна 08.07.2014 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
I. С акт за частна държавна собственост №7598/16.07.2010г., вписан в книгите по вписванията на 21.07.2010г., том XXXV, акт №174, вх. регистър 13540, д.7712 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул."Христо Попович" № 34, вх. Б, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, представляващ самостоятелен обект на две нива с идентификатор 10135.1503.166.2.14 /едно нула едно три пет точка едно пет нула три точка едно шест шест точка две точка едно четири/ с обща застроена площ 254 /двеста петдесет и четири/ кв.м., състоящ се от: - първо ниво: фоайе, две зали, две стаи, офис, тоалетна, склад, коридор и вътрешно стълбище, разположено на партерен етаж; -второ ниво: складово помещение, разположено в сутеренен етаж, ведно с 12,42 % /дванадесет цяло и четиридесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на имота: имот 10135.1503.166.2.13, имот 10135.1503.166.2.11, имот 10135.1503.166.2.13 и имот 10135.1503.166.2.1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1503.166.
С решение №2 от Протокол №60/27.06.2014г., Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е взела решение да се стартира тръжна процедура за отдаване под наем за срок от 10 години чрез търг с тайно наддаване за имота, подробно описан в АЧДС №№7598/16.07.2010г. и точка 1 от настоящата заповед.
Протокол №60/27.06.2014г. от заседание Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С решение №1 от Протокол №61/07.07.2014г., Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е приела изготвената експертна оценка, с която е определена първоначалната наемна цена за отдаване под наем имота, подробно описан в АЧДС №7598/16.07.2010г. и точка 1 от настоящата заповед в размер на 507,00 лв. (петстотин и седем лева) без ДДС месечна наемна цена.
Протокол №61/07.07.2014г. от заседание Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
II. С акт за публична държавна собственост №7389/ 03.6.2009г. вписан в книгите по вписванията на 19.06.2009г., том XXXII, акт №77, вх. регистър 11584, д.6850 е актуван имот – публична държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, "Приморски парк", по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК, представляващ поземлен имот с идентификаор 10135.2561.6 /едно нула едно три пет точка две пет шест едно точка шест/, с площ 1590 /хиляда петстотин и деветдесет/кв.м., начин на трайно ползване: за друг обществен обект,комплекс; сгради: 1.сграда с идентификатор 10135.2561.6.1 /едно нула едно три пет точка две пет шест едно точка шест точка едно/, с площ 35 /тридесет и пет/кв.м., брой етажи: 1/един/, предназначение: сграда за култура и изкуство; 2. сграда с идентификатор 10135.2561.6.2 /едно нула едно три пет точка две пет шест едно точка шест точка две/,с площ 16 /шестнадесет/ кв.м., брой етажи: 1/един/, предназначение: сграда за култура и изкуство; 3. сграда с идентификатор 10135.2561.6.3 /едно нула едно три пет точка две пет шест едно точка шест точка три/ с площ 31 /тридесет и един/ кв.м., брой етажи: 1/един/, предназначение: сграда за култура и изкуство; при граници на имота: ПИ 10135.2561.12; ПИ 10135.2561.1.
С решение №3 от Протокол №60/27.06.2014г., Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е взела решение да се стартира тръжна процедура за отдаване под наем за срок от 10 години чрез търг с тайно наддаване за имота, подробно описан в АПДС №7389/ 03.6.2009г. и точка II от настоящата заповед.
Протокол №60/27.06.2014г. от заседание Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С решение №2 от Протокол №61/07.07.2014г., Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е приела изготвената експертна оценка, с която е определена първоначалната наемна цена за отдаване под наем имота, подробно описан в АПДС №7389/ 03.6.2009г. и точка II от настоящата заповед в размер на
991,00 лв. (деветстотин деветдесет и един лева) без ДДС месечна наемна цена.
Протокол №61/07.07.2014г. от заседание Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл.13, ал.2 и чл.41, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 32, ал. 1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ:
1. Да се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти - частна държавна собственост, както следва:
1.1. Недвижим имот - частна държавна собственост актуван с АЧДС №7598/16.07.2010г., вписан в книгите по вписванията на 21.07.2010г., том XXXV, акт №174, вх. регистър 13540, д.7712, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул."Христо Попович" № 34, вх. Б, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, представляващ самостоятелен обект на две нива с идентификатор 10135.1503.166.2.14 /едно нула едно три пет точка едно пет нула три точка едно шест шест точка две точка едно четири/ с обща застроена площ 254 /двеста петдесет и четири/ кв.м., състоящ се от: - първо ниво: фоайе, две зали, две стаи, офис, тоалетна, склад, коридор и вътрешно стълбище, разположено на партерен етаж; -второ ниво: складово помещение, разположено в сутеренен етаж, ведно с 12,42 % /дванадесет цяло и четиридесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на имота: имот 10135.1503.166.2.13, имот 10135.1503.166.2.11, имот 10135.1503.166.2.13 и имот 10135.1503.166.2.1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1503.166.
Първоначална наемна цена – 507,00 лв. (петстотин и седем лева) без ДДС месечна наемна цена.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 253,50 лв. (двеста петдесет и три лева и петдесет стотинки ), вносим по банкова сметка IBAN: BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 на СЖ„Експресбанк” Варна, в срок до 11.08.2014г., включително.
Дата, място и час на провеждане на търга– 12.08.2014г. от 11:00 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26.
1.2. Недвижим имот - публична държавна собственост актуван с АПДС №7389/ 03.6.2009г. вписан в книгите по вписванията на 19.06.2009г., том XXXII, акт №77, вх. регистър 11584, д.6850, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, "Приморски парк", по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК, представляващ поземлен имот с идентификаор 10135.2561.6 /едно нула едно три пет точка две пет шест едно точка шест/, с площ 1590 /хиляда петстотин и деветдесет/кв.м., начин на трайно ползване: за друг обществен обект,комплекс; сгради: 1.сграда с идентификатор 10135.2561.6.1 /едно нула едно три пет точка две пет шест едно точка шест точка едно/, с площ 35 /тридесет и пет/кв.м., брой етажи: 1/един/, предназначение: сграда за култура и изкуство; 2. сграда с идентификатор 10135.2561.6.2 /едно нула едно три пет точка две пет шест едно точка шест точка две/,с площ 16 /шестнадесет/ кв.м., брой етажи: 1/един/, предназначение: сграда за култура и изкуство; 3. сграда с идентификатор 10135.2561.6.3 /едно нула едно три пет точка две пет шест едно точка шест точка три/ с площ 31 /тридесет и един/ кв.м., брой етажи: 1/един/, предназначение: сграда за култура и изкуство; при граници на имота: ПИ 10135.2561.12; ПИ 10135.2561.1.
Първоначална наемна цена – 991,00 лв. (деветстотин деветдесет и един лева) без ДДС месечна наемна цена.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 495,50 лв. (четиристотин деветдесет и пет лева и петдесет стотинки), вносим по банкова сметка IBAN: BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 на СЖ„Експресбанк” Варна, в срок до 11.08.2014г., включително.
Дата, място и час на провеждане на търга– 12.08.2014г. от 11:30 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26.
2. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация както следва:
2.1. Акт за държавна собственост - копие;
2.2. Скица на имота, издадена от СГКК Варна - копие;
2.3. Заявление за участие в търга - по утвърден от областния управител образец;
2.4. Тръжни условия и необходими документи;
2.5. Проект на договор за наем;
2.6. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП- по утвърден от областния управител образец;
2.7. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност- по утвърден от областния управител образец;
2.8. Декларация за съгласие с условията по търга и неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга - по утвърден от областния управител образец;
2.9. Ценово предложение – по утвърден от областния управител образец;
2.10. Декларация за извършен оглед на обекта - по утвърден от областния управител образец.
3. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
3.1. Платежен документ за закупени тръжни книжа – заверено копие от фактура или друг платежен документ;
3.2. Платежен документ за внесен депозит - оригинал;
3.3. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията); съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) – оригинал;
3.4. Документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);
3.5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата;
3.6. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите – оригинал или нотариално заверено копие;
3.7. Удостоверение за липса на задължения от Дирекция „Местни данъци” при Община Варна – оригинал или нотариално заверено копие;
3.8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна – оригинал или нотариално заверено копие;
3.9. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП - по утвърден от областния управител образец;
3.10. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност - по утвърден от областния управител образец;
3.11. Декларация за извършен оглед на обекта - по утвърден от областния управител образец.
3.12. Декларация за съгласие с условията по търга и за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга - по утвърден от областния управител образец;
3.13. Предложение за цена – по образец, поставено в малък непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”.
4. Документите за участие в търга с тайно наддаване да са издадени в срока: от публикуване на обявата за провеждане на търга до датата на подаване на тръжните документи.
5. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа до 11.08.2014г. включително, срещу цена от 60,00 (шестдесет) лева, вносима по банкова сметка IBAN: BG91 TTBB 9400 3115 0686 79 при SG “Експресбанк” Варна в срок до 11.08.2014 г., включително.
6. Документацията да се получава в стая №7 в сградата на „Държавна собственост”, дирекция „АКРРДС”, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа до 11.08.2014г., включително, след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума за тръжна документация.
7. Оглед на имота да се извършва на място всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа на 08.08.2014г. включително, в присъствието на служител на Областна администрация Варна, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688-107.
8. Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26, ет.1.
9. Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17:00 часа на 11.08.2014г.
10. Определям комисия в състав:
……………………………………………………………………………………………..
При отсъствие на председателя на комисията, последният се замества от заместник – председателя.
11. За провеждането на търговете и резултатите от тях да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждането им.
12. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
13. Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и да се копира в десет екземпляра.
14. Еднообразен екземпляр от заповедта да се приложи към преписката по търга и да се връчи на деловодството за сведение и изпълнение.
15. Копията от заповедта да се връчат на членовете на комисията, главния секретар, директор на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител на Областна администрация Варна.
16. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 10 ЮЛИ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-271
Варна 08.07.2014 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
I. С акт за частна държавна собственост №8239/03.5.2012г., вписан в книгите по вписванията на 10.05.2012г., том XXIII, акт №134, вх. регистър 9496, д.4841 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район "Младост", ж.к. "Младост" /до блок 32 по предходен документ/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, представляващ самостоятелна едноетажна сграда с идентификатор 10135.3515.7.21 /едно нула едно три пет точка три пет едно пет точка седем точка две едно/, със застроена площ 210 /двеста и десет/ кв.м., състояща се от две канцеларии, зала и сервизни помещения, конструкция: ЕПС, брой етажи: 1/един/ етаж, год. на стр.: 1989г., предназначение на сградата: друг вид обществена сграда, при граници на имота: ПИ 10135.3515.7, комплексно застрояване и улица. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3515.7.
С решение №6 от протокол №59/25.06.2014г., Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е приела изготвената експертна оценка, с която е определена първоначалната наемна цена за отдаване под наем на клуб: самостоятелна едноетажна сграда със застроена площ 210,00 кв.м., с идентификатор по кадастрална карта 10135.3515.7.21, в размер на 215,00 лв. (двеста и петнадесет лева) без ДДС месечна наемна цена и е решила да се стартира тръжна процедура за отдаване под наем за срок от 10 години чрез търг с тайно наддаване за имота, подробно описан в АЧДС №8239/03.5.2012г. и точка 1 от настоящата заповед.
Протокол №59/25.06.2014г. от заседание Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
II. С акт за частна държавна собственост №8616/19.03.2014г., вписан в книгите по вписванията на 08.04.2014г., том XVII, акт №102, вх. регистър 6920, д.3439 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район "Аспарухово", "ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА" по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-1764/08.07.2013г. на Началник на СГКК-Варна, стар идентификатор:10135.5501.250, номер по предходен план: 10135.5501.77, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5501.328 /едно нула едно три пет точка пет пет нула едно точка три две осем/ с площ 706 /седемстотин и шест/ кв.м., при граници на имота ПИ 10135.5501.124, ПИ 10135.5501.123, ПИ 10135.5501.329.
С акт за частна държавна собственост №8617/19.03.2014г., вписан в книгите по вписванията на 08.04.2014г., том XVII, акт №100, вх. регистър 6922, д.3437 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район "Аспарухово", "ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА" по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-1764/08.07.2013г. на Началник на СГКК-Варна, стар идентификатор:10135.5501.250, номер по предходен план: 10135.5501.76, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5501.329 /едно нула едно три пет точка пет пет нула едно точка три две девет/ с площ 283 /двеста осемдесет и три/ кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.5501.330, ПИ 10135.5501.124, ПИ 10135.5501.328, ПИ 10135.5501.123.
С акт за частна държавна собственост №8618/19.03.2014г., вписан в книгите по вписванията на 08.04.2014г., том XVII, акт №94, вх. регистър 6921, д.3431 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район "Аспарухово", "ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА" по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-1764/08.07.2013г. на Началник на СГКК-Варна, стар идентификатор:10135.5501.250, номер по предходен план: 10135.5501.75, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5501.330 /едно нула едно три пет точка пет пет нула едно точка три три нула/ с площ 308 /триста и осем/ кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.5501.124, ПИ 10135.5501.123, ПИ 10135.5501.329, ПИ 10135.5501.331.
С решение №6 от протокол №59/25.06.2014г., Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е приела изготвената експертна оценка, с която е определена първоначалната наемна цена за отдаване под наем на ПИ 10135.5501.328, 10135.5501.329 и 10135.5501.330, описани в точка II от настоящата заповед, в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева) без ДДС месечна наемна цена и е решила да се стартира тръжна процедура за отдаване под наем за срок от 10 години чрез търг с тайно наддаване.
Протокол №59/25.06.2014г. от заседание Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
На основание чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 41, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 32, ал. 1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ:
1. Да се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти - частна държавна собственост, както следва:
1.1. Недвижим имот - частна държавна собственост актуван с АЧДС №8239/03.5.2012г., вписан в книгите по вписванията на 10.05.2012г., том XXIII, акт №134, вх. регистър 9496, д.4841, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район "Младост", ж.к. "Младост" /до блок 32 по предходен документ/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, представляващ самостоятелна едноетажна сграда с идентификатор 10135.3515.7.21 /едно нула едно три пет точка три пет едно пет точка седем точка две едно/, със застроена площ 210 /двеста и десет/ кв.м., състояща се от две канцеларии, зала и сервизни помещения, конструкция: ЕПС, брой етажи: 1/един/ етаж, год. на стр.: 1989г., предназначение на сградата: друг вид обществена сграда, при граници на имота: ПИ 10135.3515.7, комплексно застрояване и улица. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3515.7.
Първоначална наемна цена – 215,00 лв. (двеста и петнадесет лева) без ДДС месечна наемна цена
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 107,50 лв. (сто и седем лева и петдесет стотинки ), вносим по банкова сметка IBAN: BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 на СЖ„Експресбанк” Варна, в срок до 11.08.2014г., включително.
Дата, място и час на провеждане на търга– 12.08.2014г. от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26.
1.2. Недвижим имот - частна държавна собственост актуван с АЧДС №8616/19.03.2014г., вписан в книгите по вписванията на 08.04.2014г., том XVII, акт №102, вх. регистър 6920, д.3439, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район "Аспарухово", "ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА" по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-1764/08.07.2013г. на Началник на СГКК-Варна, стар идентификатор:10135.5501.250, номер по предходен план: 10135.5501.77, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5501.328 /едно нула едно три пет точка пет пет нула едно точка три две осем/ с площ 706 /седемстотин и шест/ кв.м., при граници на имота ПИ 10135.5501.124, ПИ 10135.5501.123, ПИ 10135.5501.329.
Недвижим имот - частна държавна собственост актуван с АЧДС №8617/19.03.2014г., вписан в книгите по вписванията на 08.04.2014г., том XVII, акт №100, вх. регистър 6922, д.3437, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район "Аспарухово", "ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА" по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-1764/08.07.2013г. на Началник на СГКК-Варна, стар идентификатор:10135.5501.250, номер по предходен план: 10135.5501.76, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5501.329 /едно нула едно три пет точка пет пет нула едно точка три две девет/ с площ 283 /двеста осемдесет и три/ кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.5501.330, ПИ 10135.5501.124, ПИ 10135.5501.328, ПИ 10135.5501.123.
Недвижим имот - частна държавна собственост актуван с АЧДС №8618/19.03.2014г., вписан в книгите по вписванията на 08.04.2014г., том XVII, акт №94, вх. регистър 6921, д.3431, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район "Аспарухово", "ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА" по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-1764/08.07.2013г. на Началник на СГКК-Варна, стар идентификатор:10135.5501.250, номер по предходен план: 10135.5501.75, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5501.330 /едно нула едно три пет точка пет пет нула едно точка три три нула/ с площ 308 /триста и осем/ кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.5501.124, ПИ 10135.5501.123, ПИ 10135.5501.329, ПИ 10135.5501.331.
Първоначална наемна цена – 1000,00 лв. (хиляда лева) без ДДС месечна наемна цена.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 500,00 лв. (петстотин лева), вносим по банкова сметка IBAN: BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 на СЖ„Експресбанк” Варна, в срок до 11.08.2014г., включително.
Дата, място и час на провеждане на търга– 12.08.2014г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26.
2. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация както следва:
2.1. Акт за държавна собственост - копие;
2.2. Скица на имота, издадена от СГКК Варна - копие;
2.3. Заявление за участие в търга - по утвърден от областния управител образец;
2.4. Тръжни условия и необходими документи;
2.5. Проект на договор за наем;
2.6. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП- по утвърден от областния управител образец;
2.7. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност- по утвърден от областния управител образец;
2.8. Декларация за съгласие с условията по търга и неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга - по утвърден от областния управител образец;
2.9. Ценово предложение – по утвърден от областния управител образец;
2.10. Декларация за извършен оглед на обекта - по утвърден от областния управител образец.
3. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
3.1. Платежен документ за закупени тръжни книжа – заверено копие от фактура или друг платежен документ;
3.2. Платежен документ за внесен депозит - оригинал;
3.3. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията); съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) – оригинал;
3.4. Документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);
3.5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата;
3.6. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите – оригинал или нотариално заверено копие;
3.7. Удостоверение за липса на задължения от Дирекция „Местни данъци” при Община Варна – оригинал или нотариално заверено копие;
3.8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна – оригинал или нотариално заверено копие;
3.9. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП - по утвърден от областния управител образец;
3.10. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност - по утвърден от областния управител образец;
3.11. Декларация за извършен оглед на обекта - по утвърден от областния управител образец.
3.12. Декларация за съгласие с условията по търга и за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга - по утвърден от областния управител образец;
3.13. Предложение за цена – по образец, поставено в малък непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”.
4. Документите за участие в търга с тайно наддаване да са издадени в срока: от публикуване на обявата за провеждане на търга до датата на подаване на тръжните документи.
5. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа до 11.08.2014г. включително, срещу цена от 50,00 (петдесет) лева, вносима по банкова сметка IBAN: BG91 TTBB 9400 3115 0686 79 при SG “Експресбанк” Варна в срок до 11.08.2014 г., включително.
6. Документацията да се получава в стая №7 в сградата на „Държавна собственост”, дирекция „АКРРДС”, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа до 11.08.2014г., включително, след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума за тръжна документация.
7. Оглед на имота да се извършва на място всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа на 08.08.2014г. включително, в присъствието на служител на Областна администрация Варна, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688-107.
8. Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26, ет.1.
9. Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17:00 часа на 11.08.2014г.
10. Определям комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
……………………………………………………………………………………………..
При отсъствие на председателя на комисията, последният се замества от заместник – председателя.
11. За провеждането на търговете и резултатите от тях да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждането им.
12. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
13. Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и да се копира в десет екземпляра.
14. Еднообразен екземпляр от заповедта да се приложи към преписката по търга и да се връчи на деловодството за сведение и изпълнение.
15. Копията от заповедта да се връчат на членовете на комисията, главния секретар, директор на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител на Областна администрация Варна.
16. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-192 /1/
09.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Ахмед Юсеинов и всички заинтересовани лица, че на 24.06.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на адв. Снежана Петрова Гочева, като пълномощник на Галя Атанасова Маринова – заявление вх. № ОП-14-9400-192/24.06.2014 г., за недвижим имот, представляващ нива, находяща се в земл. на с. Изворник, община Вълчи дол, област Варна, местността „Край село“, с площ от 2.293 дка, категория на земята – трета, съставляваща имот № 019016 в земл. на с. Изворник с ЕКАТТЕ 32442, идентичен с ПИ № 120 по кадастрален и регулационен план на селото, одобрен със заповед № 4500/07.12.1934 г., при граници на имот № 019016: имот № 019037 – полски път на община Вълчи дол, имот № 019014 – нива на Севдалин Маринов Демиров, имот № 019015 – нива на Ангел Маринов Друмев, имот № 019017 – нива на Ангел Маринов Друмев, съгласно скица № К01346/05.06.2014 г., издадена от ОбСЗ – Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-160/5 /
09.07. 2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стоян Илиев, Димитър Илиев, Христомира Веселова Якимова и всички заинтересовани лица, че на 26.05.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Веска Николова Великова – заявление вх. № ОП-14-9400-160/26.05.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Градинарово, общ. Провадия, обл. Варна, представляващи: дворно място с площ от 690 кв.м., вкл. в УПИ I-377 в кв. 10 по плана селото, одобрен със заповед № 705/05.03.1960 г., ведно с построените в това дворно място стопански постройки, при граници на УПИ I-377: от две страни улици, УПИ II-378, УПИ XV-377, съгласно скица № 214/17.04.2014 г., издадена от Община Провадия, както и дворно място с площ от 610 кв.м., вкл. в УПИ XV-377 в кв. 10 по плана селото, одобрен със заповед № 705/05.03.1960 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда и допълнителна постройка към нея, при граници на УПИ XV-377: улица, УПИ I-377, УПИ II-378, УПИ XIV-378, съгласно скица № 214/17.04.2014 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-187/1/
08.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Фатме Хабилова Алиева, наследниците на Ямян Алиев Добаз и всички заинтересовани лица, че на 18.06.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Музафер Яменов Алиев– заявление вх. № ОП-14-9400-187/18.06.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Белоградец, община Ветрино, област Варна, представляващ дворно място с площ от 1110 кв.м., съставляващо УПИ XIV-616 в кв. 81 по плана на селото, одобрен със Заповед № 7279/20.09.1958 г., при граници на УПИ XIV-616: улицa, УПИ XV-614, УПИ VII-615, УПИ XII-618, УПИ XIII-618, съгласно скица № 253/13.11.2013 г., презаверена на 13.06.2014 г., издадена от Община Ветрино, ведно с построените в УПИ XIV-616: жилищна сграда със застроена площ от 76 кв.м., гараж със застроена площ от 21 кв.м. и стопанска сграда със застроена площ от 60 кв.м., съгласно молбата – декларация.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-185/1/
09.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се наследниците на Йордан Георгиев Игнатов, Никола Тодоров Николов, Дияна Любенова Симеонова, Данчо Любенов Йорданов, Румяна Борисова Игнатова, Павлинка Тодорова Дамянова и всички заинтересовани лица, че на 17.06.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йорданка Станева Игнатова и Янка Райчева Милкова– заявление вх. № ОП-14-9400-185/17.06.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Цонево, община Дългопол, област Варна, представляващ дворно място с площ от 2000 кв.м., съставляващо поземлен имот с пл. № 10, при граници на цялото дворно място: от две страни улици, имот с пл. № 9 и ПИ VII-8, от който имот: 600 кв.м. са включени в УПИ VIII-10, в кв. 15 по плана на селото, одобрен със Заповед № 915/28.05.1987 г., 680 кв.м. са включени в УПИ IX-10 в кв. 15 по плана на селото, одобрен със Заповед № 915/28.05.1987 г., ведно с построената в УПИ IX-10 жилищна сграда, и 710 кв.м., са включени в УПИ X-10 в кв. 15 по плана на селото, одобрен със Заповед № 915/28.05.1987 г., съгласно скица № 327/16.04.2014 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14- 9400-186/1/
09.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Щилияна Ерменкова Богданова, Методи Димитров Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 17.06.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стефан Петков Богданов – заявление вх. № ОП-14-9400-186/17.06.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Георги Стаматов“ № 12, представляващ 30,5 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор № 10135.5506.349, целият с площ от 447 кв.м., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-03-2200/29.08.2011 г. на Началник на СГКК – Варна, при граници на ПИ с идентификатор № 10135.5506.349: ПИ с №№ 10135.5506.347, 10135.5506.348, 10135.5506.352, 10135.5506.350, 10135.5506.839, 10135.5506.343, 10135.5506.346, съгласно скица № 4568/17.02.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-184/2/
09.07.2014г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Кирил Илиев Иванов, Надежда Митева Апостолова и всички заинтересовани лица, че на 16.06.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Веселин Николов Сопотски, чрез пълномощник адв. Пепа Атанасова – заявление вх. № ОП-14-9400-184/16.06.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, представляващ ? ид. част от дворно място с площ от 634.99 кв.м., съставляващо имот с пл. № 1739, от които 595,43 кв.м. са включени в УПИ XXIX-1739 в кв. 143 по плана на гр. Белослав, одобрен със заповед № 159/27.04.1990 г., при граници на УПИ XXIX-1739: улица, УПИ XXVIII-1740 и УПИ III-1692, съгласно скица № 169/30.04.2014 г., издадена от Община Белослав, ведно с изградените в УПИ XXIX-1739: гараж със застроена площ от 40 кв.м. и масивна жилищна сграда със застроена площ от 52 кв.м., съгласно молбата – декларация от Веселин Николов Сопотски.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

ЗАПОВЕД - 10 ЮЛИ 2014 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-14-9901-222/08.07.2014г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна и ПЕТЯ БАНКОВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите по заповед № РД-14-7706-265/04.07.2014г. на областния управител на област с административен център Варна за определяне на купувач след проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с акт за частна държавна собственост № 8130/27.01.2012г.
УСТАНОВИХ:
Със заповед № РД-14-7706-265/04.07.2014г. на областния управител на област с административен център Варна „МЕТАЛЕКС СТРОЙ“ ООД ЕИК 148052145, с адрес и седалище: град Пловдив, община Пловдив, район Северен, ул. „Сливница“ № 4, ет. 2, с управител Александър Константинов Евтимов ЕГН, е определено за купувач на недвижим имот, представляващ: втори надпартерен етаж от триетажна масивна жилищна сграда, конструкция: масивна, етажност: три етажа, година на строеж: 1920г., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.985.1.2. със застроена площ от 107,74 кв.м, намиращ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 10135.1507.985, състоящ се от входно антре, две спални, хол, кухня, килер, баня – тоалет и тераса, с предназначение: жилище, апартамент; ведно с избено помещение, находящо се в партерния етаж, разположено под кухнята на втори етаж с полезна площ от 13,62 кв.м; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 10135.1507.985.1.1 и над обекта: няма, с адрес на имота: град Варна, ул. „Цар Иван Шишман” № 5, ет. 2, съгласно схема № 15-124690-28.04.2014г., издадена от СГКК – гр. Варна, описан в акт за частна държавна собственост № 8130/27.01.2012г., вписан Служба по вписванията гр. Варна във вх. регистър № 2768/14.02.2012г., акт № 194, том VІ, дело № 1285.
С писмо изх. № РД-14-7706-265/04.07.2014г., заповедта е съобщена на „Металекс строй“ ООД по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) (писмото е получено на 07.07.2014г.); обявена е чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна (протокол от 07.07.2014г. за поставяне на заповедта).
След извършена служебна проверка на заповедта е установено, че при определяне на дължимия данък добавена стойност по реда на чл. 45, ал. 7 от ЗДДС не е спазено изискването на чл. 26, ал. 3, т. 1, съобразно което данъчната основа по чл. 26, ал. 2 се увеличава с всички други данъци и такси.
Съобразно чл. 62, ал. 1 от АПК, преди изтичане на срока за обжалване административният орган може да отстрани допуснати непълноти в акта. За нанесените промени се съобщава на заинтересованите лица. Решението за допълване подлежи на обжалване по предвидения в този кодекс ред.
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 62, ал. 1 от АПК и чл.32, ал.1 от ЗА,

Н А Р Е Ж Д А М:
1. ИЗВЪРШВАМ ПОПРАВКА в заповед № РД-14-7706-265/04.07.2014г. на областния управител на област с административен център Варна, както следва:
На страница 3, ред 4 и 5, вместо „14 355,09 лв. (четиринадесет хиляди триста петдесет и пет лева и девет стотинки)“, да се „14 728,32 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин двадесет и осем лева тридесет и две стотинки)“,.
Настоящата заповед представлява неразделна част от заповед № РД-14-7706-265/04.07.2014г. на областния управител на област с административен център Варна.
Настоящата заповед да се съобщи на участника в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „МЕТАЛЕКС СТРОЙ“ ООД ЕИК 148052145.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на „МЕТАЛЕКС СТРОЙ“ ООД ЕИК 148052145, да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 8130/27.01.2012г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна
ПЕТЯ БАНКОВА
Главен счетоводител
на Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 10 ЮЛИ 2014 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-14-7706-276/08.07.2014г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна и ПЕТЯ БАНКОВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите по заповед № РД-14-7706-264/04.07.2014г. на областния управител на област с административен център Варна за определяне на купувач след проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с акт за частна държавна собственост № 7896/01.08.2011г.
УСТАНОВИХ:
Със заповед № РД-14-7706-264/04.07.2014г. на областния управител на област с административен център Варна АЛИЕ КЯМИЛ ХАСАН ЕГН, е определенa за купувач на недвижим имот, находящ се в град Варна, ж.к. „Възраждане” бл. 12, вх. 3, ет. 7, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3511.66.1.68 (апартамент № 68) с площ 48,88 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, ведно с прилежащата му изба № 68 с площ 2,81 кв.м. и 1,2625% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на апартамента: на същия етаж: 10135.3511.66.1.69 и 10135.3511.66.1.67, под обекта: 10135.3511.66.1.65 и над обекта: 10135.3511.66.1.71, описан в акт за частна държавна собственост № 7896/01.08.2011г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна във вх. регистър № 1504, акт № 67, том L, дело № 10643/09.08.2011г. и скица № 15-50410-10.03.2014г., издадена от СГКК – гр. Варна.
С писмо изх. № РД-14-7706-205(3)/04.07.2014г., заповедта е съобщена на Алие Кямил Хасан по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК); обявена е чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна (протокол от 07.07.2014г. за поставяне на заповедта).
След извършена служебна проверка на заповедта е установено, че при определяне на дължимия данък добавена стойност по реда на чл. 45, ал. 7 от ЗДДС не е спазено изискването на чл. 26, ал. 3, т. 1, съобразно което данъчната основа по чл. 26, ал. 2 се увеличава с всички други данъци и такси.
Съобразно чл. 62, ал. 1 от АПК, преди изтичане на срока за обжалване административният орган може да отстрани допуснати непълноти в акта. За нанесените промени се съобщава на заинтересованите лица. Решението за допълване подлежи на обжалване по предвидения в този кодекс ред.
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 62, ал. 1 от АПК и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ИЗВЪРШВАМ ПОПРАВКА в заповед № РД-14-7706-264/04.07.2014г. на областния управител на област с административен център Варна, както следва:
На страница 2, ред 46 и 47, вместо „5 651 лв. (пет хиляди шестстотин петдесет и един лева)“, да се „5 797,93 лв. (пет хиляди седемстотин деветдесет и седем лева деветдесет и три стотинки)“.
Настоящата заповед представлява неразделна част от заповед № РД-14-7706-264/04.07.2014г. на областния управител на област с административен център Варна.
Настоящата заповед да се съобщи на участника в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Алие Кямил Хасан.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Алие Кямил Хасан, да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 7896/01.08.2011г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна
ПЕТЯ БАНКОВА
Главен счетоводител
на Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 10 ЮЛИ 2014 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-14-7706-273/08.07.2014г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед № РД-14-7706-205/27.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна и с Протокол от 30.06.2014г. от работата на тръжната комисия,
УСТАНОВИХ:
На основание заповед № РД-14-7706-205/27.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, находящ се в град Варна, ж.к. „Младост” бл. 104, вх. 9, ет. 4, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.31.7.11 (апартамент № 11) с площ 73,43 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, ведно с прилежащата му изба № 11 с площ 7,65 кв.м. и 0,6347% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на апартамента: на същия етаж: 10135.3512.31.7.10 и 10135.3512.31.7.12, под обекта: 10135.3512.31.7.8 и над обекта: 10135.3512.31.7.14, описан в акт за частна държавна собственост № 7894/01.08.2011г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна във вх. регистър № 18373, акт № 165, том LII, дело № 11179/2011г. и скица № 30278/25.10.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна (СГКК – гр. Варна), презаверена на 08.05.2014г.
Съгласно чл. 51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, търг с тайно наддаване може да се проведе в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга.
От констатацията на комисията, отразена в Протокол от 30.06.2014г. за проведения търг е видно, че няма постъпили документи за участие в тръжната процедура за продажба на имота, с което условието на чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) не е изпълнено, поради което търгът за продажбата на този имот не може да се проведе.
С решение №1 по Протокол от 30.06.2014г., комисията е предложила на областния управител да обяви за непроведен търга с тайно наддаване продажба на имота.
Протокол от 30.06.2014г. е утвърден от областния управител.
С оглед на изложеното и на основание на протокол от 30.06.2014 г. на комисията за провеждане на търга, чл. 51, ал. 1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ:
I. ОБЯВЯВАМ за НЕПРОВЕДЕН търга с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, находящ се в град Варна, ж.к. „Младост” бл. 104, вх. 9, ет. 4, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.31.7.11 (апартамент № 11) с площ 73,43 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, ведно с прилежащата му изба № 11 с площ 7,65 кв.м. и 0,6347% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на апартамента: на същия етаж: 10135.3512.31.7.10 и 10135.3512.31.7.12, под обекта: 10135.3512.31.7.8 и над обекта: 10135.3512.31.7.14, описан в акт за частна държавна собственост № 7894/01.08.2011г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна във вх. регистър № 18373, акт № 165, том LII, дело № 11179/2011г. и скица № 30278/25.10.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна (СГКК – гр. Варна), презаверена на 08.05.2014г.
Извлечение от настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ОБЯВЛЕНИЕ - 10 ЮЛИ 2014 г.

№ РД-14-7706-282/1/09.07.2014г.
ОБЯВЛЕНИЕ
1. На основание на чл. 44, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и заповед
№ РД-14-7706-282/09.07.2014г., областният управител на област с административен център Варна обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти – частна държавна собственост, актувани :
с акт за частна държавна собственост №7844/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011г., том ХXXVIII, акт №61, вх. регистър 13310, д.8062, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, а именно сграда с идентификатор 10135.3516.93.2/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка две/, представляваща гаражи - 7/седем/броя клетки с обща застроена площ 311/триста и единадесет/кв.м. констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1970г.
с акт за частна държавна собственост №7845/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011г., том ХXXVIII, акт №55, вх. регистър 13299, д.8050, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, а именно сграда с идентификатор 10135.3516.93.3/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка три/, представляваща работилница със застроена площ 202/двеста и два/кв.м., констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1960г.
с акт за частна държавна собственост №7847/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011г., том ХXXVIII, акт №51, вх. регистър 13290, д.8048, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, а именно сграда с идентификатор 10135.3516.93.5/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка пет/, състояща се от 8 /осем/ броя гаражни клетки с обща застроена площ 265/двеста шестдесет и пет/кв.м, констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1964г.
с акт за частна държавна собственост №7848/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011г., том ХXXVIII, акт №61, вх. регистър 13260, д.8026, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК , а именно сграда с идентификатор 10135.3516.93.6/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка шест/, състояща се от 11 /единадесет/ броя гаражни клетки с обща застроена площ 293/двеста деветдесет и три/кв.м., констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1964г.
с акт за частна държавна собственост №7294/15.01.2009г., вписан в книгите по вписванията на 23.01.2009г., том III, акт №4, вх. регистър 970, д.4841, находящи се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, а именно сгради: сграда №10135.3516.93.1/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка едно/ с площ 61/шестдесет и един/кв.м. констр.: масивна, брой етажи: два, год. на стр.: 1975г.; сграда №10135.3516.93.7/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка седем/ с площ 43/четиридесет и три/кв.м. констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1975г.; всички изградени върху земя: поземлен имот №10135.3516.93/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три/, с площ 4381/четири хиляди триста осемдесет и един/кв.м. на поземлен имот 10135.3516.93: при граници ПИ 10135.3516.152, ПИ 10135.3516.128, ПИ 10135.3516.134, ПИ 10135.3516.127, ПИ 10135.3516.126, ПИ 10135.3516.125, ПИ 10135.3516.124, ПИ 10135.3516.102, ПИ 10135.3516.103, ПИ 10135.3516.141, ПИ 10135.3516.142.
Първоначална наемна цена – 2 784 лева (две хиляди седемстотин осемдесет и четири лева) без ДДС месечна наемна цена
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 1392 лв. (хиляда триста деветдесет и два лева ), вносим по банкова сметка IBAN: BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 на СЖ„Експресбанк” Варна, в срок до 12.08.2014г., включително.
Дата, място и час на провеждане на търга– 13.08.2014г. от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26.
2. Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17:00 часа на 12.08.2014г.
3. Специални изисквания към участниците:
3.1.За всички от посочените по-горе имоти-държавна собственост, кандидатите участват с един комплект документи. До участие в търга се допускат само тези кандидати, които са заявили изрично желанието си да наемат заедно всички гореописани имоти.
3.2. Търговете ще се проведат в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26.
3.3. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа до 11.08.2014г. включително, срещу цена от 50,00 (петдесет) лева, вносима по банкова сметка IBAN: BG91 TTBB 9400 3115 0686 79 при SG “Експресбанк” Варна в срок до 12.08.2014 г., включително.
4. Документацията да се получава в стая №4 в сградата на „Държавна собственост”, дирекция „АКРРДС”, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа до 12.08.2014г., включително, след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума за тръжна документация.
5. Оглед на имота да се извършва на място всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа на 08.08.2014г. включително, в присъствието на служител на Областна администрация Варна, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688-188.
6. Документи за участие в търговете да се приемат всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26, ет.1.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 10 ЮЛИ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-282/09.07.2014г.
ИВАН ВЕЛИКОВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
I. С акт за частна държавна собственост №7844/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011г., том ХXXVIII, акт №61, вх. регистър 13310, д.8062 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, а именно сграда с идентификатор 10135.3516.93.2/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка две/, представляваща гаражи - 7/седем/броя клетки с обща застроена площ 311/триста и единадесет/кв.м. констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1970г.
С акт за частна държавна собственост №7845/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011г., том ХXXVIII, акт №55, вх. регистър 13299, д.8050 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, а именно сграда с идентификатор 10135.3516.93.3/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка три/, представляваща работилница със застроена площ 202/двеста и два/кв.м., констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1960г.
С акт за частна държавна собственост №7847/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011г., том ХXXVIII, акт №51, вх. регистър 13290, д.8048 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, а именно сграда с идентификатор 10135.3516.93.5/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка пет/, състояща се от 8 /осем/ броя гаражни клетки с обща застроена площ 265/двеста шестдесет и пет/кв.м, констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1964г.
С акт за частна държавна собственост №7848/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011г., том ХXXVIII, акт №61, вх. регистър 13260, д.8026 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК , а именно сграда с идентификатор 10135.3516.93.6/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка шест/, състояща се от 11 /единадесет/ броя гаражни клетки с обща застроена площ 293/двеста деветдесет и три/кв.м., констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1964г.
С акт за частна държавна собственост №7294/15.01.2009г., вписан в книгите по вписванията на 23.01.2009г., том III, акт №4, вх. регистър 970, д.4841 са актувани имоти - частна държавна собственост, находящи се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, а именно сгради: сграда №10135.3516.93.1/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка едно/ с площ 61/шестдесет и един/кв.м. констр.: масивна, брой етажи: два, год. на стр.: 1975г.; сграда №10135.3516.93.7/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка седем/ с площ 43/четиридесет и три/кв.м. констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1975г.; всички изградени върху земя: поземлен имот №10135.3516.93/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три/, с площ 4381/четири хиляди триста осемдесет и един/кв.м.

С решение №3 от протокол №61/07.07.2014г., Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е приела изготвената експертна оценка, с която е определена първоначалната месечна наемна цена за отдаване под наем на имоти, както следва:
1. За сграда с идентификатор 10135.3516.93.1 с площ 61 кв.м. представляваща административна сграда – 163 лева без ДДС;
2. За сграда – гараж с идентификатор 10135.3516.93.2 с обща площ 311кв.м., състоящ се от 7 клетки – 781 лева без ДДС;
3. За сграда - гараж 10135.3516.93.3 с площ 202 кв.м., състоящ се от 1 клетка – 437 лева без ДДС;
4. За сграда - гараж10135.3516.93.5 с обща площ 265 кв.м., състоящ се от 8 клетки – 612 лева без ДДС;
5. За сграда – гараж 10135.3516.93.6 с обща площ 293 кв.м., състоящ се от 11 клетки - 676 лева без ДДС;
6. За сграда с идентификатор 10135.3516.93.7 с площ 43 кв.м. – 115 лева без ДДС.
Общо месечната наемна цена за имота е в размер на 2 784 лева (две хиляди седемстотин осемдесет и четири лева) без ДДС и е решила да се стартира тръжна процедура за отдаване под наем за срок от 10 години чрез търг с тайно наддаване за имотите, подробно описани в АЧДС №№ 7844/2011г., 7845/2011г., 7847/2011г., 7848/2011г. и 7294/2009г. по-горе в настоящата заповед.
Протокол №61/07.07.2014г. от заседание Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.

На основание чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 41, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 32, ал. 1 от ЗА,

НАРЕЖДАМ:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти - частна държавна собственост, както следва:
Недвижими имоти - частна държавна собственост актувани :
с акт за частна държавна собственост №7844/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011г., том ХXXVIII, акт №61, вх. регистър 13310, д.8062, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, а именно сграда с идентификатор 10135.3516.93.2/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка две/, представляваща гаражи - 7/седем/броя клетки с обща застроена площ 311/триста и единадесет/кв.м. констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1970г.
с акт за частна държавна собственост №7845/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011г., том ХXXVIII, акт №55, вх. регистър 13299, д.8050, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, а именно сграда с идентификатор 10135.3516.93.3/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка три/, представляваща работилница със застроена площ 202/двеста и два/кв.м., констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1960г.
с акт за частна държавна собственост №7847/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011г., том ХXXVIII, акт №51, вх. регистър 13290, д.8048, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, а именно сграда с идентификатор 10135.3516.93.5/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка пет/, състояща се от 8 /осем/ броя гаражни клетки с обща застроена площ 265/двеста шестдесет и пет/кв.м, констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1964г.
с акт за частна държавна собственост №7848/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011г., том ХXXVIII, акт №61, вх. регистър 13260, д.8026, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК , а именно сграда с идентификатор 10135.3516.93.6/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка шест/, състояща се от 11 /единадесет/ броя гаражни клетки с обща застроена площ 293/двеста деветдесет и три/кв.м., констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1964г.
с акт за частна държавна собственост №7294/15.01.2009г., вписан в книгите по вписванията на 23.01.2009г., том III, акт №4, вх. регистър 970, д.4841, находящи се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, район ул.""Струга" № 111, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, а именно сгради: сграда №10135.3516.93.1/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка едно/ с площ 61/шестдесет и един/кв.м. констр.: масивна, брой етажи: два, год. на стр.: 1975г.; сграда №10135.3516.93.7/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три точка седем/ с площ 43/четиридесет и три/кв.м. констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1975г.; всички изградени върху земя: поземлен имот №10135.3516.93/едно нула едно три пет точка три пет едно шест точка девет три/, с площ 4381/четири хиляди триста осемдесет и един/кв.м. на поземлен имот 10135.3516.93: при граници ПИ 10135.3516.152, ПИ 10135.3516.128, ПИ 10135.3516.134, ПИ 10135.3516.127, ПИ 10135.3516.126, ПИ 10135.3516.125, ПИ 10135.3516.124, ПИ 10135.3516.102, ПИ 10135.3516.103, ПИ 10135.3516.141, ПИ 10135.3516.142.

Първоначална наемна цена – 2 784 лева (две хиляди седемстотин осемдесет и четири лева) без ДДС месечна наемна цена
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 1392 лв. (хиляда триста деветдесет и два лева ), вносим по банкова сметка IBAN: BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 на СЖ„Експресбанк” Варна, в срок до 12.08.2014г., включително.
Дата, място и час на провеждане на търга– 13.08.2014г. от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26.
2. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация както следва:
2.1. Акт за държавна собственост - копие;
2.2. Скица на имота, издадена от СГКК Варна - копие;
2.3. Заявление за участие в търга - по утвърден от областния управител образец;
2.4. Тръжни условия и необходими документи;
2.5. Проект на договор за наем;
2.6. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП- по утвърден от областния управител образец;
2.7. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност- по утвърден от областния управител образец;
2.8. Декларация за съгласие с условията по търга и неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга - по утвърден от областния управител образец;
2.9. Ценово предложение – по утвърден от областния управител образец;
2.10. Декларация за извършен оглед на обекта - по утвърден от областния управител образец.
3. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
3.1. Платежен документ за закупени тръжни книжа – заверено копие от фактура или друг платежен документ;
3.2. Платежен документ за внесен депозит - оригинал;
3.3. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията); съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) – оригинал;
3.4. Документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);
3.5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата;
3.6. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите – оригинал или нотариално заверено копие;
3.7. Удостоверение за липса на задължения от Дирекция „Местни данъци” при Община Варна – оригинал или нотариално заверено копие;
3.8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна – оригинал или нотариално заверено копие;
3.9. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП - по утвърден от областния управител образец;
3.10. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност - по утвърден от областния управител образец;
3.11. Декларация за извършен оглед на обекта - по утвърден от областния управител образец.
3.12. Декларация за съгласие с условията по търга и за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга - по утвърден от областния управител образец;
3.13. Предложение за цена – по образец, поставено в малък непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”.
4. Документите за участие в търга с тайно наддаване да са издадени в срока: от публикуване на обявата за провеждане на търга до датата на подаване на тръжните документи.
5. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа до 12.08.2014г. включително, срещу цена от 50,00 (петдесет) лева, вносима по банкова сметка IBAN: BG91 TTBB 9400 3115 0686 79 при SG “Експресбанк” Варна в срок до 12.08.2014 г., включително.
6. Документацията да се получава в стая №4 в сградата на „Държавна собственост”, дирекция „АКРРДС”, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа до 11.08.2014г., включително, след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума за тръжна документация.
7. Оглед на имота да се извършва на място всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа на 08.08.2014г. включително, в присъствието на служител на Областна администрация Варна, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688-188.
8. Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26, ет.1.
9. Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17:00 часа на 12.08.2014г.
11. За провеждането на търговете и резултатите от тях да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждането им.
12. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
13. Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и да се копира в десет екземпляра.
14. Еднообразен екземпляр от заповедта да се приложи към преписката по търга и да се връчи на деловодството за сведение и изпълнение.
15. Копията от заповедта да се връчат на членовете на комисията, главния секретар, директор на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител на Областна администрация Варна.
16. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ОБЯВЛЕНИЕ - 10 ЮЛИ 2014 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-14-7706-280/09.07.2014г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността „старши експерт „държавна собственост“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна.
Изисквания към кандидатите:
-образователно-квалификационна степен: „бакалавър“
-професионална област: „социални, стопански и правни науки”, „технически науки” (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
- допълнителна квалификация: компютърна грамотност
-професионален опит: 1 година (минимум)
-вид правоотношение: служебно
-ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 6, длъжностно ниво по КДА – 10;
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
-заверено копие от документ за самоличност;
-декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
-заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие на документ, доказващ придобити знания по компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания
-заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит професионален опит);
-доказателства за придобит ранг на държавен служител ако е (придобит такъв);
-декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС.
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30ч. на 21.07.2014г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна
Описание на длъжността: Подпомага на експертно ниво дейността на областния управител при провеждане на държавната политика по отношение управлението и разпореждането с имоти държавна собственост на територията на област Варна; осигурява експертно административно обслужване на гражданите; работи по преписки за придобиване право на собственост върху имоти държавна собственост; изготвя административни актове по разпореждане с имоти държавна собственост и по предоставяне на такива за управление на ведомства и общини; води регистър на отдадените под наем имоти и отговаря за своевременното му актуализиране; участва в извършването на проверки и контролира за спазване на договорните задължения от наемателите на жилищни и нежилищни имоти, като води и кореспонденцията с тях; подготвя процедурата и организира изземване на имоти държавна собственост при наличие на законовите предпоставки; участва в комисии, търгове и конкурси по отдаване под нам, продажба и учредяване на вещни права на недвижими имоти държавна собственост.
Граници на заплатата определена за длъжността от 360,00 до 1150,00 лева.

ИВАН ВЕЛИКОВ - областен управител на област с административен център Варна
Приложения: Декларация по чл.17, ал.1 от НПКДС; Декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС

ОБЯВЛЕНИЕ - 10 ЮЛИ 2014 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-14-7706-278/09.07.2014г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността „старши експерт „административно обслужване" в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна.
Изисквания към кандидатите:
-образователно-квалификационна степен: „бакалавър“;
-професионална област: професионално направление: „социални, стопански и правни науки“; „технически науки“ (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
- допълнителна квалификация: компютърна грамотност
-професионален опит: 1 година
-вид правоотношение: служебно
-ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 6, длъжностно ниво по КДА – 10;
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
-заверено копие от документ за самоличност;
-декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
-заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
-заверено копие на документ, доказващ придобити знания за работа с MS Office или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания
-заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит професионален опит);
-доказателства за придобит ранг на държавен служител ако е (придобит такъв);
-декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС.
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30ч. на 21.07.2014г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна
Описание на длъжността: Приема, регистрира, разпределя и насочва входящата служебна кореспонденция към адресатите. Извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност. Предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация.
Граници на заплатата определена за длъжността от 360,00 до 1150,00 лева.

ИВАН ВЕЛИКОВ - областен управител на област с административен център Варна
Приложения: Декларация по чл.17, ал.1 от НПКДС; Декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС

ОБЯВЛЕНИЕ - 10 ЮЛИ 2014 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-14-7706-277/09.07.2014г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността „младши експерт „административно обслужване" в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна.
Изисквания към кандидатите:
-образователно-квалификационна степен: „професионален бакалавър по...........“;
-професионална област: професионално направление: „социални, стопански и правни науки“; „технически науки“ (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
- допълнителна квалификация: компютърна грамотност
-професионален опит: не се изисква
-вид правоотношение: служебно
-ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 7, длъжностно ниво по КДА – 11;
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
-заверено копие от документ за самоличност;
-декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
-заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
-заверено копие на документ, доказващ придобити знания за работа с MS Office или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания
-заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит професионален опит);
-доказателства за придобит ранг на държавен служител ако е (придобит такъв);
-декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС.
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30ч. на 21.07.2014г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна
Описание на длъжността: Младши експерт “Административно обслужване” изпълнява функциите на дирекция АПОФУС по приемане, регистриране, извеждане и изпращане на служебна кореспонденция. Информира на граждани и организации за движението на подадените от тях заявления, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация.
Граници на заплатата определена за длъжността от 360,00 до 1100,00 лева.

ИВАН ВЕЛИКОВ - областен управител на област с административен център Варна

Приложения: Декларация по чл.17, ал.1 от НПКДС; Декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС

ЗАПОВЕД - 08 ЮЛИ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-275
Варна 08.07.2014 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна и ПЕТЯ БАНКОВА – главен счетоводител при Областна администрация Варна, след като се запознахме с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед
№РД-14-7706-208/25.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна и с Протокол №7 от 02.07.2014г. от работата на тръжната комисия,
У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед №РД-14-7706-208/25.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №7788/13.04.2011г., вписан в книгите по вписванията на 20.04.2011г., том XXII, акт №197, вх. регистър 7947, д.1798, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2553.767.2.82, със застроена площ 78,83 кв.м., при граници на имота: на същия етаж: 10135.2553.767.2.83; под обекта: 10135.2553.767.2.80, 10135.2553.767.2.79, ведно с прилежащо избено помещение с площ 6,86 кв.м., както и 2,8026% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул. „Кестен“ бл.14, вх. В, ет. 8, ап. 82, при първоначална тръжна цена от 98,00 лв. (деветдесет и осем лева) месечен наем
С решение №3 от Протокол №7 от 02.07.2014г., комисията е предложила на областния управител на област с административен център Варна да бъде издадена заповед, с която да се обяви „АЙС БАР“ ООД, ЕИК:202895293 , за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АЧДС №7788/13.04.2011г., при месечна наемна цена в размер на 110,00 лв. (сто и десет лева).
Протокол №7 от 02.07.2014г. е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и чл.55, ал.1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
I. ОПРЕДЕЛЯМ „АЙС БАР“ ООД, ЕИК:202895293, със седалище и адрес на управление обл.Варна, гр.Варна, ул. „Македония“ №88, ет.1, ап.1, представлявано от управител – ТИХОМИР СВЕТОСЛАВОВ ИВАНОВ за СПЕЧЕЛИЛ търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №7788/13.04.2011г., вписан в книгите по вписванията на 20.04.2011г., том XXII, акт №197, вх. регистър 7947, д.1798, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2553.767.2.82, със застроена площ 78,83 кв.м., при граници на имота: на същия етаж: 10135.2553.767.2.83; под обекта: 10135.2553.767.2.80, 10135.2553.767.2.79, ведно с прилежащо избено помещение с площ 6,86 кв.м., както и 2,8026% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул. „Кестен“ бл.14, вх. В, ет. 8, ап. 82, при месечна наемна цена в размер на 110,00 лв. (сто и десет лева).
II. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описания недвижим имот при месечна наемна цена от 110,00 лв. (сто и десет лева).
III. Договорът за наем влиза в сила след подписването на приемо-предавателен протокол за имота описан в точка I от настоящата заповед.
IV. Наемателят вписва договора за наем в Агенция по вписванията, като разходите по вписването са за сметка на наемателя.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена, чрез поставянето и на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от съобщаването и.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на „АЙС БАР“ ООД, ЕИК:202895293, със седалище и адрес на управление обл.Варна, гр.Варна, ул. „Македония“ №88, ет.1, ап.1, представлявано от управител – ТИХОМИР СВЕТОСЛАВОВ ИВАНОВ, на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с
рег. №763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна
ПЕТЯ БАНКОВА
Главен счетоводител при
Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 07 ЮЛИ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-268
Варна 07.07.2014 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед
№РД-14-7706-208/25.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна, Протокол №10 от 02.07.2014г. от работата на тръжната комисия и заповед №РД-14-7706-259/04.07.2014г. на областния управител на област с административен център Варна
У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед №РД-14-7706-208/25.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №8443/25.03.2013г., вписан в книгите по вписванията на 09.04.2013г., том XVIII, акт №78, вх. регистър 7239, д.3615, представляващ: 1. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.51.308.1.1, със застроена площ 130 кв.м., при граници на имота: на същия етаж: 10135.51.308.1.2; под обекта: няма; над обекта: няма; предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, конструкция: сглобяема метална, година на строеж: 1977г.; 2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.51.308.1.2, със застроена площ 30 кв.м., при граници на имота: на същия етаж: 10135.51.308.1.1; под обекта: няма; над обекта: няма; предназначение на самостоятелния обект: за склад, конструкция: сглобяема метална, година на строеж: 1977г. Самостоятелните обекти се намират в сграда №1, разположена в ПИ с идентификатор 10135.51.308, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул. „Кракра“ №59, при първоначална тръжна цена от 110,00 лв. (сто и десет лева) без ДДС месечен наем.
С решение №2 от Протокол №10 от 02.07.2014г., комисията е предложила на областния управител на област с административен център Варна да бъде издадена заповед, с която да се обяви „ДИБО-ВАРНА“ ООД, ЕИК:202170188, за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АЧДС №8443/25.03.2013г., при месечна наемна цена в размер на 111,00 лв. (сто и единадесет лева ) без ДДС.
Протокол №10 от 02.07.2014г. е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
Със заповед №РД-14-7706-259/04.07.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е ОПРЕДЕЛЕН „ДИБО-ВАРНА“ ООД, ЕИК:202170188, със седалище и адрес на управление обл.Варна, гр.Варна, ж.к. „Възраждане“ бл.31, ет.3, ап.16 представлявано от управител – БОРИСЛАВ ГРИГОРИЕВ ЛАЗАРОВ за СПЕЧЕЛИЛ търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №8443/25.03.2013г., вписан в книгите по вписванията на 09.04.2013г., том XVIII, акт №78, вх. регистър 7239, д.3615, представляващ: 1. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.51.308.1.1, със застроена площ 130 кв.м., при граници на имота: на същия етаж: 10135.51.308.1.2; под обекта: няма; над обекта: няма; предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, конструкция: сглобяема метална, година на строеж: 1977г.; 2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.51.308.1.2, със застроена площ 30 кв.м., при граници на имота: на същия етаж: 10135.51.308.1.1; под обекта: няма; над обекта: няма; предназначение на самостоятелния обект: за склад, конструкция: сглобяема метална, година на строеж: 1977г. Самостоятелните обекти се намират в сграда №1, разположена в ПИ с идентификатор 10135.51.308, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул. „Кракра“ №59, при месечна наемна цена в размер на 110,00 лв. (сто и десет лева) без ДДС, от което следва, че е допусната фактическа грешка в наредителната част на заповед №РД-14-7706-259/04.07.2014г. на областния управител на област с административен център град Варна.
С оглед на изложеното и на основание на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията
НАРЕЖДАМ :
1. ДОПУСКАМ поправка на очевидна фактическа грешка в заповед №РД-14-7706-259/04.07.2014г. на областния управител на област с административен център град Варна, както следва:
1.1. На страница 2 (две), ред 11 (единадесет), вместо 110,00 лв. (сто и десет лева) без ДДС, да се чете 111,00 лв. (сто и единадесет лева ) без ДДС.
1.2. На страница 2 (две), ред 14 (четиринадесет), вместо 110,00 лв. (сто и десет лева) без ДДС, да се чете 111,00 лв. (сто и единадесет лева ) без ДДС.
2. Настоящата заповед представлява неразделна част от заповед №РД-14-7706-259/04.07.2014г. на областния управител на област с административен център град Варна.

Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на „ДИБО-ВАРНА“ ООД, ЕИК:202170188, със седалище и адрес на управление обл.Варна, гр.Варна, ж.к. „Възраждане“ бл.31, ет.3, ап.16 представлявано от управител – БОРИСЛАВ ГРИГОРИЕВ ЛАЗАРОВ, на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с
рег. №763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ЮЛИ 2014 г.

№ РД-14-7706-222-(1)/07.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам СТОЯН НИКОЛОВ БОЕВ че е издадена заповед №РД-14-7706-222/09.06.2014г. на областния управител на област с административен център Варна, по реда на чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост, за изземването на имот – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС №8160/22.02.2012г., вписан в книгите по вписванията на 02.03.2012г., том X, акт №49, вх. регистър 4229, д.1984, представляващ: масивна жилищна сграда на два етажа с тавански етаж, с разгъната застроена площ 154,14 кв.м., разположена в ПИ 10135.1507.673, състояща се от: 1.) първи етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.673.5.1 със застроена площ 60,27 кв.м., състояща се от кухня, входно антре, стълбищна клетка за втори етаж и тоалет под стълбището; 2.) втори жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.673.5.2, състоящ се от стая от две нива: първо ниво със застроена площ 55,37 кв.м., състоящ се от стая и коридор и второ ниво (тавански етаж) с площ 38,50 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.“Хан Крум“ №38.
Заповед №РД-14-7706-222/09.06.2014г. на областния управител на област с административен център Варна може да бъде получена в Областна администрация Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
С уважение,
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на област
с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-13-7706-231/29.07.2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ЮЛИ 2014 г.

№ РД-14-7706-223-(1)/07.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам ОГНЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ че е издадена заповед №РД-14-7706-223/09.06.2014г. на областния управител на област с административен център Варна, по реда на чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост, за изземването на имот – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС №8160/22.02.2012г., вписан в книгите по вписванията на 02.03.2012г., том X, акт №49, вх. регистър 4229, д.1984, представляващ: масивна жилищна сграда на два етажа с тавански етаж, с разгъната застроена площ 154,14 кв.м., разположена в ПИ 10135.1507.673, състояща се от: 1.) първи етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.673.5.1 със застроена площ 60,27 кв.м., състояща се от кухня, входно антре, стълбищна клетка за втори етаж и тоалет под стълбището; 2.) втори жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.673.5.2, състоящ се от стая от две нива: първо ниво със застроена площ 55,37 кв.м., състоящ се от стая и коридор и второ ниво (тавански етаж) с площ 38,50 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.“Хан Крум“ №38
Заповед №РД-14-7706-223/09.06.2014г. на областния управител на област с административен център Варна може да бъде получена в Областна администрация Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
С уважение,
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на област
с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-13-7706-231/29.07.2013 г.

ЗАПОВЕД - 07 ЮЛИ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-259
Варна 04.07.2014 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна и ПЕТЯ БАНКОВА – главен счетоводител при Областна администрация Варна, след като се запознахме с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед
№РД-14-7706-208/25.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна и с Протокол №10 от 02.07.2014г. от работата на тръжната комисия,
У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед №РД-14-7706-208/25.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №8443/25.03.2013г., вписан в книгите по вписванията на 09.04.2013г., том XVIII, акт №78, вх. регистър 7239, д.3615, представляващ: 1. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.51.308.1.1, със застроена площ 130 кв.м., при граници на имота: на същия етаж: 10135.51.308.1.2; под обекта: няма; над обекта: няма; предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, конструкция: сглобяема метална, година на строеж: 1977г.; 2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.51.308.1.2, със застроена площ 30 кв.м., при граници на имота: на същия етаж: 10135.51.308.1.1; под обекта: няма; над обекта: няма; предназначение на самостоятелния обект: за склад, конструкция: сглобяема метална, година на строеж: 1977г. Самостоятелните обекти се намират в сграда №1, разположена в ПИ с идентификатор 10135.51.308, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул. „Кракра“ №59, при първоначална тръжна цена от 110,00 лв. (сто и десет лева) без ДДС месечен наем.
С решение №2 от Протокол №10 от 02.07.2014г., комисията е предложила на областния управител на област с административен център Варна да бъде издадена заповед, с която да се обяви „ДИБО-ВАРНА“ ООД, ЕИК:202170188, за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АЧДС №8443/25.03.2013г., при месечна наемна цена в размер на 111,00 лв. (сто и единадесет лева ) без ДДС.
Протокол №10 от 02.07.2014г. е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и чл.55, ал.1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
I. ОПРЕДЕЛЯМ „ДИБО-ВАРНА“ ООД, ЕИК:202170188, със седалище и адрес на управление обл.Варна, гр.Варна, ж.к. „Възраждане“ бл.31, ет.3, ап.16 представлявано от управител – БОРИСЛАВ ГРИГОРИЕВ ЛАЗАРОВ за СПЕЧЕЛИЛ търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №8443/25.03.2013г., вписан в книгите по вписванията на 09.04.2013г., том XVIII, акт №78, вх. регистър 7239, д.3615, представляващ: 1. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.51.308.1.1, със застроена площ 130 кв.м., при граници на имота: на същия етаж: 10135.51.308.1.2; под обекта: няма; над обекта: няма; предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, конструкция: сглобяема метална, година на строеж: 1977г.; 2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.51.308.1.2, със застроена площ 30 кв.м., при граници на имота: на същия етаж: 10135.51.308.1.1; под обекта: няма; над обекта: няма; предназначение на самостоятелния обект: за склад, конструкция: сглобяема метална, година на строеж: 1977г. Самостоятелните обекти се намират в сграда №1, разположена в ПИ с идентификатор 10135.51.308, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул. „Кракра“ №59, при месечна наемна цена в размер на 110,00 лв. (сто и десет лева) без ДДС.
II. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описания недвижим имот при месечна наемна цена от 110,00 лв. (сто и десет лева) без ДДС.
III. Договорът за наем влиза в сила след подписването на приемо-предавателен протокол за имота описан в точка I от настоящата заповед.
IV. Наемателят вписва договора за наем в Агенция по вписванията, като разходите по вписването са за сметка на наемателя.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена, чрез поставянето и на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от съобщаването и.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на „ДИБО-ВАРНА“ ООД, ЕИК:202170188, със седалище и адрес на управление обл.Варна, гр.Варна, ж.к. „Възраждане“ бл.31, ет.3, ап.16 представлявано от управител – БОРИСЛАВ ГРИГОРИЕВ ЛАЗАРОВ, на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с
рег. №763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна
ПЕТЯ БАНКОВА
Главен счетоводител при
Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 07 ЮЛИ 2014 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-14-7706-264/04.07.2014г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна и ПЕТЯ БАНКОВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите по заповед № РД-14-7706-205/27.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост,
УСТАНОВИХ:
Със заповед № РД-14-7706-205/27.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, находящи се в област Варна, община Варна, град Варна, подробно описани в заповедта.
Сред имотите, предмет на продажбата е имотът, описан в точка I.2. (стр. 2) от заповедта на областния управител, представляващ: недвижим имот, находящ се в град Варна, ж.к. „Възраждане” бл. 12, вх. 3, ет. 7, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3511.66.1.68 (апартамент № 68) с площ 48,88 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, ведно с прилежащата му изба № 68 с площ 2,81 кв.м. и 1,2625% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на апартамента: на същия етаж: 10135.3511.66.1.69 и 10135.3511.66.1.67, под обекта: 10135.3511.66.1.65 и над обекта: 10135.3511.66.1.71, описан в акт за частна държавна собственост № 7896/01.08.2011г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна във вх. регистър № 1504, акт № 67, том L, дело № 10643/09.08.2011г. и скица № 15-50410-10.03.2014г., издадена от СГКК – гр. Варна.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 30.06.2014г. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен със заповедта на областния управител, е взела Решение № 3, съобразно което е предложила на областния управител да издаде заповед, с която да определи Алие Кямил Хасан за купувач на гореописания имот.
Протоколът е утвърден от областния управител на област Варна.
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 49, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ АЛИЕ КЯМИЛ ХАСАН ЕГН, лична карта №, издадена на г. от МВР Варна, с адрес: град Варна, ж.к. „“ бл. , вх. , ет. , ап. , за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в град Варна, ж.к. „Възраждане” бл. 12, вх. 3, ет. 7, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3511.66.1.68 (апартамент № 68) с площ 48,88 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, ведно с прилежащата му изба № 68 с площ 2,81 кв.м. и 1,2625% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на апартамента: на същия етаж: 10135.3511.66.1.69 и 10135.3511.66.1.67, под обекта: 10135.3511.66.1.65 и над обекта: 10135.3511.66.1.71, описан в акт за частна държавна собственост № 7896/01.08.2011г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна във вх. регистър № 1504, акт № 67, том L, дело № 10643/09.08.2011г. и скица № 15-50410-10.03.2014г., издадена от СГКК – гр. Варна.
2. АЛИЕ КЯМИЛ ХАСАН следва да внесе в приход на Областна администрация Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон гр. Варна, сумата в размер на 25 534,59 лв. (двадесет и пет хиляди петстотин тридесет и четири лева петдесет и девет стотинки), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 28 255 лв. (двадесет и осем хиляди двеста петдесет и пет лева), без включен ДДС и внесения депозит в размер на 2 720,41 лв. (две хиляди седемстотин и двадесет лева четиридесет и една стотинки). (Сумата в размер на 25 534,59 лв. да бъде внесена след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 2 720,41 лв. (две хиляди седемстотин и двадесет лева четиридесет и една стотинки), е внесен по банкова сметка IBAN 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна с преводно нареждане от 11.06.2014г.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО009332/03.07.2014г., издадено от „Дирекция „Местни данъци” при община Варна, стойността на имота – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3511.66.1.68 (апартамент № 68) с площ 48,88 кв.м. е 24731,00 лв. (двадесет и четири хиляди седемстотин тридесет и един лева).
3. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 565,10лв. (петстотин шестдесет и пет лева и десет стотинки) да се внесат в приход на Областна администрация Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон гр. Варна.
4. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ППЗДС в размер на 113,02 лв. (сто и тринадесет лева и две стотинки) да се внесат в приход на Областна администрация Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон гр. Варна.
5. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,6% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет - Варна, приета с Решение № 271-4(4)/06.02.2008г. и променена с Решения на Общинския съвет № 1014-5/11/09.,11.12.2008г., № 3011-3/31/19, № 20.01.2011г., № 678-7/11/19.09.2012г., № 1226-2(26)/13,14.12.2013г. и № 1290-2(27)/13.01.2014г., с което решение № 1226-2(26)/13,14.12.2013г. се потвърждава) в размер на 734,63 лв. (седемстотин тридесет и четири лева шестдесет и три стотинки) да се внесат в приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по IBAN сметка N BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ АД” - клон гр. Варна.
6. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗДДС (в размер на 20% върху данъчната основа, определена съгласно изискванията на чл. 26 от ЗДДС) в размер на 5 651 лв. (пет хиляди шестстотин петдесет и един лева), да се внесе в приход на Областна администрация Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон гр. Варна.
Сумите по т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта. Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участника в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на АЛИЕ КЯМИЛ ХАСАН.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на АЛИЕ КЯМИЛ ХАСАН, да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 7896/01.08.2011г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна
ПЕТЯ БАНКОВА
Главен счетоводител
на Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 07 ЮЛИ 2014 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-14-7706-265/04.07.2014г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна и ПЕТЯ БАНКОВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите по заповед № РД-14-7706-203/26.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с акт за частна държавна собственост № 8130/27.01.2012г.
УСТАНОВИХ:
Със заповед № РД-14-7706-203/26.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ: втори надпартерен етаж от триетажна масивна жилищна сграда, конструкция: масивна, етажност: три етажа, година на строеж: 1920г., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.985.1.2. със застроена площ от 107,74 кв.м, намиращ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 10135.1507.985, състоящ се от входно антре, две спални, хол, кухня, килер, баня – тоалет и тераса, с предназначение: жилище, апартамент; ведно с избено помещение, находящо се в партерния етаж, разположено под кухнята на втори етаж с полезна площ от 13,62 кв.м; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 10135.1507.985.1.1 и над обекта: няма, с адрес на имота: град Варна, ул. „Цар Иван Шишман” № 5, ет. 2, съгласно схема № 15-124690-28.04.2014г., издадена от СГКК – гр. Варна, описан в акт за частна държавна собственост № 8130/27.01.2012г., вписан Служба по вписванията гр. Варна във вх. регистър № 2768/14.02.2012г., акт № 194, том VІ, дело № 1285.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 30.06.2014г. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен със заповедта на областния управител, е взела Решение № 2, съобразно което е предложила на областния управител да издаде заповед, с която да определи „Металекс Строй“ ООД ЕИК 148052145 за купувач на гореописания имот.
Протоколът е утвърден от областния управител на област Варна.
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 49, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ „МЕТАЛЕКС СТРОЙ“ ООД ЕИК 148052145, с адрес и седалище: град Пловдив, община Пловдив, район Северен, ул. „Сливница“ № 4, ет. 2, с управител Александър Константинов Евтимов ЕГН, лична карта № , издадена на г. от МВР Варна, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, представляващ втори надпартерен етаж от триетажна масивна жилищна сграда, конструкция: масивна, етажност: три етажа, година на строеж: 1920г., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.985.1.2. със застроена площ от 107,74 кв.м, намиращ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 10135.1507.985, състоящ се от входно антре, две спални, хол, кухня, килер, баня – тоалет и тераса, с предназначение: жилище, апартамент; ведно с избено помещение, находящо се в партерния етаж, разположено под кухнята на втори етаж с полезна площ от 13,62 кв.м; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 10135.1507.985.1.1 и над обекта: няма, с адрес на имота: град Варна, ул. „Цар Иван Шишман” № 5, ет. 2, съгласно схема № 15-124690-28.04.2014г., издадена от СГКК – гр. Варна, описан в акт за частна държавна собственост № 8130/27.01.2012г., вписан Служба по вписванията гр. Варна във вх. регистър № 2768/14.02.2012г., акт № 194, том VІ, дело № 1285.
2. „МЕТАЛЕКС СТРОЙ“ ООД ЕИК 148052145 следва да внесе в приход на Областна администрация Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон гр. Варна, сумата в размер на 64 597,90 лв. (шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и седем лева и деветдесет стотинки), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 71 775,44 лв. (седемдесет и една хиляди седемстотин седемдесет и пет лева четиридесет и четири стотинки), без включен ДДС и внесения депозит в размер на 7 177,54 лв. (седем хиляди сто седемдесет и седем лева петдесет и четири стотинки). (Сумата в размер на 64 597,90 лв. да бъде внесена след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 7 177,54 лв. (седем хиляди сто седемдесет и седем лева петдесет и четири стотинки) е внесен по банкова сметка IBAN 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна с преводно нареждане от 26.06.2014г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО009335/03.07.2014г., издадено от Дирекция „Местни данъци” при община Варна, стойността на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.985.1.2. ведно с избено помещение с полезна площ от 13,62 кв.м. е в размер на 65 250,40 лв. (шестдесет и пет хиляди двеста и петдесет лева и четиридесет стотинки).
3. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 1 435,51 лв. (хиляда четиристотин тридесет и пет лева петдесет и една стотинки) да се внесат в приход на Областна администрация Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон гр. Варна.
4. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ППЗДС в размер на 287,10 лв. (двеста осемдесет и седем лева и десет стотинки) да се внесат в приход на Областна администрация Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон гр. Варна.
5. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,6% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет - Варна, приета с Решение № 271-4(4)/06.02.2008г. и променена с Решения на Общинския съвет № 1014-5/11/09.,11.12.2008г., № 3011-3/31/19, № 20.01.2011г., № 678-7/11/19.09.2012г., № 1226-2(26)/13,14.12.2013г. и № 1290-2(27)/13.01.2014г., с което решение № 1226-2(26)/13,14.12.2013г. се потвърждава) в размер на 1 866,16 лв. (хиляда осемстотин шестдесет и шест лева и шестнадесет стотинки) да се внесат в приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по IBAN сметка N BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ АД” - клон гр. Варна.
6. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗДДС (в размер на 20% върху данъчната основа, определена съгласно изискванията на чл. 26 от ЗДДС) в размер на 14 355,09 лв. (четиринадесет хиляди триста петдесет и пет лева и девет стотинки), да се внесе в приход на Областна администрация Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон гр. Варна
Сумите по т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта. Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участника в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „МЕТАЛЕКС СТРОЙ“ ООД ЕИК 148052145.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на „МЕТАЛЕКС СТРОЙ“ ООД ЕИК 148052145, да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 8130/27.01.2012г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна
ПЕТЯ БАНКОВА
Главен счетоводител
на Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 04 ЮЛИ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-258
Варна 04.07.2014 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна и ПЕТЯ БАНКОВА – главен счетоводител при Областна администрация Варна, след като се запознахме с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед
№РД-14-7706-208/25.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна и с Протокол №8 от 02.07.2014г. от работата на тръжната комисия,
У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед №РД-14-7706-208/25.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №8291/30.07.2012г., вписан в книгите по вписванията на 06.08.2012г., том XLII, акт №31, вх. регистър 16372, д.8770, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.31.1.5, със застроена площ 87,10 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение с площ 4,45 кв.м., както и 1,9025% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, при граници на имота: на същия етаж: 10135.1502.31.1.6, 10135.1502.31.1.4; под обекта: 10135.1502.31.1.2; над обекта: 10135.1502.31.1.8; находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул."Отец Паисий" № 46, ет.2, ап. 5, при първоначална тръжна цена от 100,00 лв. (сто лева) месечен наем.
С решение №3 от Протокол №8 от 02.07.2014г., комисията е предложила на областния управител на област с административен център Варна да бъде издадена заповед, с която да се обяви ИВЕЛИН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АЧДС №8291/30.07.2012г., при месечна наемна цена в размер на 240,00 лв. (двеста и четиридесет лева).
Протокол №8 от 02.07.2014г. е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и чл.55, ал.1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
I. ОПРЕДЕЛЯМ ИВЕЛИН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ, с постоянен адрес по лична карта: обл.Силистра, гр.Силистра, ул. „Шипка“ 10 за СПЕЧЕЛИЛ търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №8291/30.07.2012г., вписан в книгите по вписванията на 06.08.2012г., том XLII, акт №31, вх. регистър 16372, д.8770, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.31.1.5, със застроена площ 87,10 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение с площ 4,45 кв.м., както и 1,9025% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, при граници на имота: на същия етаж: 10135.1502.31.1.6, 10135.1502.31.1.4; под обекта: 10135.1502.31.1.2; над обекта: 10135.1502.31.1.8; находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул."Отец Паисий" № 46, ет.2, ап. 5, при месечна наемна цена в размер на 240,00 лв. (двеста и четиридесет лева).
II. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описания недвижим имот при месечна наемна цена от 240,00 лв. (двеста и четиридесет лева).
III. Договорът за наем влиза в сила след подписването на приемо-предавателен протокол за имота описан в точка I от настоящата заповед.
IV. Наемателят вписва договора за наем в Агенция по вписванията, като разходите по вписването са за сметка на наемателя.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена, чрез поставянето и на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от съобщаването и.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на ИВЕЛИН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ, с постоянен адрес по лична карта: обл.Силистра, гр.Силистра, ул. „Шипка“ 10, на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с
рег. №763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ПЕТЯ БАНКОВА
Главен счетоводител при
Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 04 ЮЛИ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-260
Варна 04.07.2014 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна и ПЕТЯ БАНКОВА – главен счетоводител при Областна администрация Варна, след като се запознахме с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед
№РД-14-7706-208/25.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна и с Протокол №11 от 02.07.2014г. от работата на тръжната комисия,
У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед №РД-14-7706-208/25.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №8646/12.05.2014г., вписан в книгите по вписванията на 23.05.2014г., том XXV, акт №193, вх. регистър 10420, д.5270, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1030.266.1.3, със застроена площ 62,38 кв.м., при граници на имота: на същия етаж:10135.1030.266.1.4; 10135.1030.266.1.2; под обекта:10135.1030.266.1.1; над обекта: 10135.1030.266.1.5, ведно с прилежащо избено помещение с площ 5,16 кв.м., както и 5,3580% идеални части от общите части от на сградата и от правото на строеж, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул. „Пейо Яворов“ №11, ет.4, ап.10 „А“, при първоначална тръжна цена от 78,00 лв. (седемдесет и осем лева) месечен наем.
С решение №2 от Протокол №11 от 02.07.2014г., комисията е предложила на областния управител на област с административен център Варна да бъде издадена заповед, с която да се обяви ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ЯНАКОВ за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АЧДС №8646/12.05.2014г., при месечна наемна цена в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева).
Протокол №11 от 02.07.2014г. е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и чл.55, ал.1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
I. ОПРЕДЕЛЯМ ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ЯНАКОВ, с постоянен адрес по лична карта: обл.Варна, гр.Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“ 216, вх.4, ет.6, ап.119 за СПЕЧЕЛИЛ търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №8646/12.05.2014г., вписан в книгите по вписванията на 23.05.2014г., том XXV, акт №193, вх. регистър 10420, д.5270, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1030.266.1.3, със застроена площ 62,38 кв.м., при граници на имота: на същия етаж:10135.1030.266.1.4; 10135.1030.266.1.2; под обекта:10135.1030.266.1.1; над обекта: 10135.1030.266.1.5, ведно с прилежащо избено помещение с площ 5,16 кв.м., както и 5,3580% идеални части от общите части от на сградата и от правото на строеж, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул. „Пейо Яворов“ №11, ет.4, ап.10 „А“, при месечна наемна цена в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева).
II. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описания недвижим имот при месечна наемна цена от 80,00 лв. (осемдесет лева).
III. Договорът за наем влиза в сила след подписването на приемо-предавателен протокол за имота описан в точка I от настоящата заповед.
IV. Наемателят вписва договора за наем в Агенция по вписванията, като разходите по вписването са за сметка на наемателя.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена, чрез поставянето и на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от съобщаването и.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ЯНАКОВ, с постоянен адрес по лична карта: обл.Варна, гр.Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“ 216, вх.4, ет.6, ап.119, на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. №763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ПЕТЯ БАНКОВА
Главен счетоводител при
Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 04 ЮЛИ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-261
Варна 04.07.2014 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна и ПЕТЯ БАНКОВА – главен счетоводител при Областна администрация Варна, след като се запознахме с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед
№РД-14-7706-208/25.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна и с Протокол №9 от 02.07.2014г. от работата на тръжната комисия,
У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед №РД-14-7706-208/25.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №8579/14.12.2013г., вписан в книгите по вписванията на 13.01.2014 г., том I, акт №143, вх. регистър 362, д. 133, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор по кадастрална карта 10135.1508.113.6.1, състоящ се от две нива, всяко с площ 40 кв.м., ведно с изба под обекта с площ 40 кв.м., както и 1/5 (една пета) идеална част от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: 10135.1508.113.6.2 и 10135.1508.113.6.3; с предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, бул."Княз Борис I" №64, ет.1, при първоначална тръжна цена от 800,00 лв. (осемстотин лева) без ДДС месечен наем.
С решение №5 от Протокол №9 от 02.07.2014г., комисията е предложила на областния управител на област с административен център Варна да бъде издадена заповед, с която да се обяви “СМАРТ СЕЛЕКШЪН“ ООД, ЕИК:202794038 , за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АЧДС №8579/14.12.2013г., при месечна наемна цена в размер на 820,00 лв. (осемстотин и двадесет лева) без ДДС.
Протокол №9 от 02.07.2014г. е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и чл.55, ал.1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
I. ОПРЕДЕЛЯМ “СМАРТ СЕЛЕКШЪН“ ООД, ЕИК:202794038, със седалище и адрес на управление обл.Варна, гр.Варна, бул. „Княз Борис I“ №41, представлявано от управител - ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ за СПЕЧЕЛИЛ търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост актуван с АЧДС №8579/14.12.2013г., вписан в книгите по вписванията на 13.01.2014 г., том I, акт №143, вх. регистър 362, д. 133, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор по кадастрална карта 10135.1508.113.6.1, състоящ се от две нива, всяко с площ 40 кв.м., ведно с изба под обекта с площ 40 кв.м., както и 1/5 (една пета) идеална част от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: 10135.1508.113.6.2 и 10135.1508.113.6.3; с предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, бул."Княз Борис I" №64, ет.1, при месечна наемна цена в размер на 820,00 лв. (осемстотин и двадесет лева) без ДДС.
II. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описания недвижим имот при месечна наемна цена от 820,00 лв. (осемстотин и двадесет лева) без ДДС.
III. Договорът за наем влиза в сила след подписването на приемо-предавателен протокол за имота описан в точка I от настоящата заповед.
IV. Наемателят вписва договора за наем в Агенция по вписванията, като разходите по вписването са за сметка на наемателя.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена, чрез поставянето и на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от съобщаването и.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на “СМАРТ СЕЛЕКШЪН“ ООД, ЕИК:202794038, със седалище и адрес на управление обл.Варна, гр.Варна, бул. „Княз Борис I“ №41, представлявано от управител - ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ, на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. №763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ПЕТЯ БАНКОВА
Главен счетоводител при
Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 ЮЛИ 2014 г.

№ РД-14- 9400-589/3 /
03.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Костадинка Асенова Ташева и всички заинтересовани лица, че на 12.05.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Тодоров Иванов – заявление вх. № РД-14-9400-589/12.05.2014 г., за недвижим имот, находящ се в ж.к. „Изгрев“, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2552.2471 ? ПИ 2655 по КП 1973 г. и представляващ част от ПИ 19 по РП - 1969 г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 244 кв.м., при граници на имота: 10135.2552.2472, 10135.2555.235, 10135.2552.3938, 10135.2552.2187, съгласно скица № 27976/25.10.2012 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-169/1/
03.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Елмаз Ахмед Хасан и всички заинтересовани лица, че на 02.06.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ружди Юсуф Хасан– заявление вх. № ОП-14-9400-169/02.06.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Цонево, община Дългопол, област Варна, представляващ дворно място с площ от 1236 кв.м., съставляващо УПИ V-604 в кв. 105 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3486/11.09.1962 г., при граници на УПИ V-604: улица, УПИ IV-603, УПИ XIII-604, УПИ XII-604, УПИ VI-605, съгласно скица № 107/01.04.2014 г., издадена от Община Дългопол, ведно с построените в УПИ V-604 жилищна сграда със застроена площ от 65 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ от 40 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5310000764/24.03.2014 г., издадено от отдел „М.Д.Т.“, Общинска администрация – Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-175/1 /
03.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Вели Мехмедов Велиев и всички заинтересовани лица, че на 05.06.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тунджай Али Али, чрез пълномощник адв. Донка Колева Костова – заявление вх. № ОП-14-9400-175/05.06.2014 г., за недвижим имот, находящ се с. Черноок, община Провадия, област Варна, представляващ 1600 кв.м. идеални части от дворно място с площ 2360 кв.м., съставляващо УПИ I-13 в кв. 18 по плана на селото, одобрен със Заповед № 457/18.03.1930 г., заедно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 80 кв.м., ведно с прилежащото й мазе със застроена площ от 15 кв.м., стопанска постройка със застроена площ от 15 кв.м., лятна кухня със застроена площ от 20 кв.м. и гараж със застроена площ от 24 кв.м., с посочени площи съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ I-13: от две страни улици, УПИ II-12, УПИ IV-10, УПИ V-14, съгласно скица № 223/27.04.2012 г., презаверена на 08.05.2014 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-178/1/
03.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Добромир Иванов Йорданов, Милена Иванова Стойчева и всички заинтересовани лица, че на 11.06.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Емил Добрев Добрев – заявление вх. № ОП-14-9400-178/11.06.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Гроздьово, община Долни чифлик, област Варна, предствляващ дворно място с площ от 845 кв.м., съставляващо УПИ X-180 в кв. 29 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3360/10.05.1973 г., при граници: улица, УПИ IX-180, УПИ XV-182, XIV-182 и УПИ XI-180, съгласно скица № 271/03.07.2012 г., презаверена на 15.05.2014 г., издадена от Община Долни чифлик, ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 68 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ от 20 кв.м., съгласно молбата – декларация и удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5309001133/28.05.2014 г., издадено от Община Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-179 /1/
03.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Кръстинка Ненкова Ненкова, Ангел Йорданов Йорданов и всички заинтересовани лица, че на 11.06.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Добринка Стоянова Тонева и Янко Стоянов Янев, чрез адв. Светлана Левкова – заявление вх. № ОП-14-9400-179/11.06.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Аспарухово“, с.о. „Боровец - север“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5401.964 ? 964 (по ПНИ м. „Боровец - север“- с.о.) ? 964 (по предходен КП) ? ч. 353 и ч. 622 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-03-1897/23.07.2013 г. на Началник на СГКК – Варна, с площ от 1033 кв.м., при граници на ПИ с идентификатор 10135.5401.964: 10135.5401.9535, 10135.5401.966, 10135.5401.3274 и 10135.5401.3275, съгласно скица № 4675/17.02.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-180 /1/
03.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Катя Николова Арнаудова/Катя Николаева Арнаудова, Салим Юсуф Юсуф и всички заинтересовани лица, че на 11.06.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хюсеин Сали Юсуф – заявление вх. № ОП-14-9400-180/11.06.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Цонево, община Дългопол, област Варна, представляващи: дворно място с площ от 312 кв.м., съставляващо УПИ VII-711 в кв. 107 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3486/11.09.1962 г., при граници на УПИ VII-711: улица, УПИ XV-299, УПИ X-711 и УПИ VIII-300, съгласно скица № 118/10.04.2014 г., издадена от Община Дългопол, както и дворно място с площ от 688 кв.м., съставляващо УПИ X-711 в кв. 107 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3486/11.09.1962 г., при граници на УПИ X-711: улица, УПИ XV-299, УПИ VII-711, УПИ VIII-300 и УПИ IX-301, 302, съгласно скица № 117/10.04.2014 г., издадена от Община Дългопол, ведно с построената в УПИ X-711 жилищна сграда със застроена площ от 30 кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5310000914/08.04.2014 г., издадено от отдел „М.Д.Т.“, Общинска администрация – Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

ЗАПОВЕД - 03 ЮЛИ 2014 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-14-7706-226/10.06.2014г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах със заповед № РД-02-14-484/31.05.2014г. на министъра на регионалното развитие,
УСТАНОВИХ:
Със заповед № РД-02-14-484/31.05.2014г. на министъра на регионалното развитие е обявен списъка на неохраняемите морски плажове за летен сезон 2014г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от заповедта.
Съобразно чл. 22а, ал. 3, т. 3 и ал. 4, т. 3 от (Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), част от постъпилите приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове, се разходват за поставяне на предупредителни табели на неохраняемите плажове на територията на съответната община.
Предвид гореизложеното, с цел предотвратяване на нещастни случаи и инциденти с къпещи се хора до организирането на водноспасителна дейност и обезопасяването на водните площи на обявените за неохраняеми морски плажове, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и в изпълнение на заповед № РД-02-14-484/31.05.2014г. на министъра на регионалното развитие,
НАРЕЖДАМ:
Кметовете на общините Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла да организират поставянето и поддържането на предупредителни табели с надпис „Неохраняема зона! Къпането забранено!” на български, английски, немски и руски език, при спазване изискванията на чл. 9 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, на неохраняемите морски плажове, както следва:
I. На територията на Община Варна за плажове:
1. „Панорама – север“;
2. „Чайка“, в т.ч. „Чайка – централен” и „Чайка-юг“;
3. „Минерален басейн – юг”, находящ се в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“;
4. „Галата – север”;
5. „Галата – изток”;
6. „Фичоза”;
7. „Хижа Черноморец”;
8. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“;
II. На територията на Община Аврен за плажове:
1. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“;
2. „Романтика”;
3. „Камчия – север 1”;
4. „Камчия – север 2”;
5. „Камчия – север 3”;
6. „Камчия – север 4”;
7. „Камчия – север 5”;
III. На територията на Община Долни Чифлик за плажове:
1. „Камчия – юг”;
2. „Изгрев – хоризонт”;
3. „Шкорпиловци–север“;
IV. На територията на Община Бяла за плажове:
1. „Самотино”;
2. ”Бяла - Карадере”;
3. „Бяла – север;
4. „Бяла – централен 5”;
5. „Бяла – „Чайка”, в т.ч. „Бяла – Чайка 1“.
Предупредителните табели да бъдат поставени на всички подходи, осигуряващи достъп до неохраняемите морски плажове, в 3-дневен срок от получаването на настоящата заповед.
В 3-дневен срок след поставянето на предупредителните табели да бъде изпратен доклад, придружен със снимков материал.
Настоящата заповед да се публикува на интернет-страницата на Областна администрация Варна и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Варна.
Заповедта се изготви в шест еднообразни екземпляри и се копира в три екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на кметовете на общините Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла; служителя, изготвил заповедта за прилагането й към преписката, послужила за издаването на заповедта; и деловодството при Областна администрация Варна - за сведение и изпълнение.
Копия от заповедта да се връчат на главния секретар, ресорния заместник областен управител и директора на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.

ИВАН ВЕЛИКОВ / П /
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 01 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-136/2/
01.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Мустафа Хасан Мустафа, Ахмед Хасан Мустафа, Шюркян Ердухан Ахмед, Сибял Ердухан Ахмед, Зехра Шукриева Зияева, Ферах Шукриева Османова и всички заинтересовани лица, че на 07.05.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фатме Мехмед Хюсеин, чрез пълномощник Еда Шукриева Караджа – заявление вх. № ОП-14-9400-136/07.05.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Рояк, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ дворно място с площ от 2400 кв. м., съставляващо УПИ III-207 в кв. 16 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 276/19.03.1993 г., идентичен с УПИ III-122 в кв. 22 по предходен регулационен план, при граници на УПИ III-207: улица, УПИ II-206, УПИ IV-210, съгласно скица № 54/25.02.2014 г., издадена от Община Дългопол, ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със ЗП от 70 кв.м., гараж със ЗП от 20 кв.м. и стопанска постройка със ЗП от 24 кв.м., с посочени площи, съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5310000452/25.02.2014 г., издадено от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 01 ЮЛИ 2014 г.

№ РД-14-9400-666 /2/
01.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Златко Илиев Златков, наследниците на Борис Георгиев Лазаров и всички заинтересовани лица, че на 26.05.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Кръстев Николов и Димитричка Михалева Николова, чрез пълномощник адв. Даниела Симеонова Койчева– заявление вх. № РД-14-9400-666/26.05.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Аспарухово“, кв. Галата, с.о. „Боровец - юг“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5403.3238 ? 3238 (по ПНИ м. „Боровец - юг“- с.о., КР 403, одобрен със заповед № РД-1-7706/467 от 04.12.2002 г. и № РД-1-7706/68 от 11.03.2003 г.) ? ч. 769 и ч. 770 (предходен КП) ? ч. 219 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 990 кв.м., при граници на имота: 10135.5403.3239, 10135.5403.771, 10135.5403.768, 10135.5403.9623, 10135.5403.764, 10135.5403.9591, 10135.5403.763, съгласно скица № 15-103831/11.04.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 01 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-67/4/
01.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Тодор Д. Ников, Филчо Тодоров Добрев и всички заинтересовани лица, че на 05.03.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на адв. Донка Колева Костова – заявление вх. № ОП-14-9400-67/05.03.2014 г., за недвижим имот, находящ се с. Комарево, община Провадия, област Варна, представляващ дворно място с площ 820 кв.м., съставляващо УПИ II-258 в кв. 55 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1125/05.04.1936 г., заедно с построените в това дворно място жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 46 кв.м., стопанска постройка със застроена площ от 72 кв.м., лятна кухня със застроена площ от 25 кв.м. и гараж със застроена площ от 28 кв.м., с посочени площи съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ II-258: УПИ I-258, УПИ V-258, УПИ IV-320, УПИ III-320 и от две страни улица, съгласно скица № 307/04.06.2014 г., издадена от община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 01 ЮЛИ 2014 г.

№ РД-14-9400-654 /2/
01.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Георги Георгиев Димов и всички заинтересовани лица, че на 23.05.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ненчо Тодоров Янев – заявление вх. № РД-14-9400-654/23.05.2014 г., за недвижим имот, представляващ нива, находяща се в земл. на с. Стефан Караджа, община Вълчи дол, област Варна, местността „Край село“, цялата с площ от 5.788 дка, категория на земята – трета, съставляваща имот № 012225 в земл. на с. Стефан Караджа с ЕКАТТЕ 69170, при граници: имот № 012361 – полски път на община Вълчи дол, имот № 012226 – нива на Мария Петкова Христова, имот № 012223 – нива на неидентифициран собственик, имот № 012224 – нива на Велико Минков Иванов, съгласно скица № К04277/12.05.2014 г., издадена от ОбСЗ – Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 01 ЮЛИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-174 /1/
01.07.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Стоян Николов Стоянов, Георги Василев, Иларион Александров Ефтимов, Яким Кунев Великов, Стоян Димитров Стоянов, Ирина Стоянова и всички заинтересовани лица, че на 04.06.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Йорданов Велков и Иван Йорданов Велков, чрез пълномощник Йордан Иванов Велков – заявление вх. № ОП-14-9400-174/04.06.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Аспарухово“, кв. Галата, с.о. „Боровец - юг“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5403.627 ? 3954 и ч. 3944 (по ПНИ м. „Боровец - юг“- с.о., КР 403, одобрен със заповед № РД-1-7706/467 от 04.12.2002 г. и № РД-1-7706/68 от 11.03.2003 г.) ? 627 (предходен КП) ? ч. 242, ч. 247 и ч. 1248 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-03-219/07.03.2010 г. на Началник на СГКК – Варна, с площ от 1331 кв.м., при граници на имота: 10135.5403.623, 10135.5403.622, 10135.5403.621, 10135.5403.626, 10135.5403.9612, 10135.5403.628, 10135.5403.3166, съгласно скица № 21348/06.08.2013 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 01 ЮЛИ 2014 г.

№РД-14-9400-681-(2)/01.07.2014г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам МИМИ ИВАНОВА АТАНАСОВА, че с писмо с изходящ №РД-14-9400-681 от 28.05.2014г., на основание раздел VI, точка 1, буква „ж“ от договор за наем №148-Н/ 02.05.2011г. на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр.Варна, ул. „Кестен“ бл.14, вх.В, ет.8, ап.82, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.2553.767.2.82, със застроена площ 78,83 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение №22 с площ 6,86 кв.м., както и 2,8026% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, подробно описан в АЧДС №7788/13.04.2011г., договор за наем №148-Н се прекратява едностранно без предизвестие, считано от 28.05.2014г.
В 2 (два) дневен срок от получаването на писмо с изходящ №РД-14-9400-681/28.05.2014г., МИМИ ИВАНОВА АТАНАСОВА следва да освободи и предаде с приемо-предавателен протокол имот – частна държавна собственост, находящ се в гр.Варна, ул. „Кестен“ бл.14, вх.В, ет.8, ап.82, представляващ самостоятелен обкет с идентификатор по кадастрална карта 10135.2553.767.2.82, със застроена площ 78,83 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение №22 с площ 6,86 кв.м., както и 2,8026% иделани части от общите части на сградата и от правото на строеж, подробно описан в АЧДС №7788/13.04.2011г.
Съгласно чл. 80, ал.1 от Закона за държавната собственост, държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител.
С оглед на изложеното, на основание чл.34, ал.3, във връзка с чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, на МИМИ ИВАНОВА АТАНАСОВА е предоставена възможност в 3 (три) дневен срок от получаването на писмо с изходящ №РД-14-9400-681/ 28.05.2014г., да изрази своето становище по повод на предприетата процедура за издаване на заповед по чл.80 от Закона за държавната собственост, за изземване на имоти – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС №7788/13.04.2011г.
Уведомявам Ви, че със заповед №РД-14-7706-208/28.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на горепосочения имот – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС №7788/13.04.2011г.. Заповедта е публикувана във вестник „Народно дело“ на 30.05.2014г., вестник „Репортер“ на 30.05.2014г., на таблото за обяви и съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на Областна администрация Варна. Търгът ще се проведе на 02.07.2014г. Вие можете да си закупите тръжни документи и да участвате в търга с тайно наддаване.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
С уважение,
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на област
с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-13-7706-231/29.07.2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ЮНИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-167 /1/
25.06.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Вангелина Янакиева Андреева, Стойчо Димитров Костадинов и всички заинтересовани лица, че на 29.05.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Доброслав Георгиев Георгиев – заявление вх. № ОП-14-9400-167/29.05.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Аспарухово“, кв. Галата, с.о. „Боровец - юг“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5403.3768 ? 3768 (по ПНИ м. „Боровец - юг“- с.о., КР 403, одобрен със заповед № РД-1-7706/467 от 04.12.2002 г. и № РД-1-7706/68 от 11.03.2003 г.) ? ч. 332 (предходен КП) ? ч. 407 и ч. 408 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 419 кв.м., при граници на имота: 10135.5403.332, 10135.5403.4931, 10135.5403.333, 10135.5403.9732, съгласно скица № 4012/11.02.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

ЗАПОВЕД - 27 ЮНИ 2014 г.

ЗАПОВЕД № РД-14-7706-241 от 25.06.2014 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
1. С акт за частна държавна собственост №7838/07.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 17.06.2011г., том XXXVII, акт №60, вх. регистър 12953, д.7838 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", ІІ-ри м.р. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-30/19.06.2007г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-03-880/04.04.2011г. на Началник на СГКК – Варна, представляващ сграда с идентификатор 10135.4505.217.13/едно нула едно три пет точка четири пет нула пет точка две едно седем точка едно три/, със застроена площ 155/сто петдесет и пет/кв.м., състояща се от помещение за клуб и четири стаи, конструкция: монолитна, етажи: един етаж, година на строеж: 1980г., при граници на имота: тревна площ, улица, тревна площ. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.4505.217.
2. Със заповед №РД-13-7706-368/03.10.2013г. на областния управител на област с административен център Варна, е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имота описан в точка 1 от настоящата заповед, при първоначална наемна месечна цена в размер на 356,00 лв. (триста петдесет и шест лева) без ДДС.
3. Със заповед №РД-13-7706-463/14.12.2013г. на областния управител на област с административен център Варна, е обявен за непроведен търга с тайно наддаване поради това, че за имота предмет на търга, няма подадени документи за участие. Със същата заповед е наредено да се открие нова процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имота описан в точка 1 от настоящата заповед.
4. Със заповед №РД-14-7706-18/20.01.2014 г. на областния управител на област с административен център Варна е насрочен повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижимия описан в точка 1 от настоящата заповед.
5. Със заповед №РД-14-7706-151/14.04.2014г. на областния управител на област с административен център Варна, е обявен за непроведен търга с тайно наддаване поради това, че за имота предмет на търга, няма подадени документи за участие.
6. С решение №6 от протокол №58/10.06.2014г., Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е решила да се открие за трети път търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС №7838/07.06.2011г, като първоначална месечна наемна цена бъде намалена с 50 на сто на основание чл. 41, ал. 7 от ППЗДС.
Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.
На основание чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 41, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 32, ал. 1 от ЗА,

НАРЕЖДАМ:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост, актуван с акт за частна държавна собственост /АЧДС/ №7838/07.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 17.06.2011г., том XXXVII, акт №60, вх. регистър 12953, д.7838, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", ІІ-ри м.р. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-30/19.06.2007г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-03-880/04.04.2011г. на Началник на СГКК – Варна, представляващ сграда с идентификатор 10135.4505.217.13/едно нула едно три пет точка четири пет нула пет точка две едно седем точка едно три/, със застроена площ 155/сто петдесет и пет/кв.м., състояща се от помещение за клуб и четири стаи, конструкция: монолитна, етажи: един етаж, година на строеж: 1980г., при граници на имота: тревна площ, улица, тревна площ. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.4505.217.
Първоначална наемна цена – 178,00 лв. (сто седемдесет и осем лева) без ДДС месечен наем.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 89,00 лв. (осемдесет и девет лева), вносим по банкова сметка IBAN: BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 на СЖ„Експресбанк” Варна, в срок до 16.07.2014г., включително.
Дата, място и час на провеждане на търга– 17.07.2014г. от 14:00 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26.
2. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация както следва:
2.1. Акт за държавна собственост - копие;
2.2. Скица на имота, издадена от СГКК Варна - копие;
2.3. Заявление за участие в търга - по утвърден от областния управител образец;
2.4. Тръжни условия и необходими документи;
2.5. Проект на договор за наем;
2.6. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП- по утвърден от областния управител образец;
2.7. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност- по утвърден от областния управител образец;
2.8. Декларация за съгласие с условията по търга и неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга - по утвърден от областния управител образец;
2.9. Ценово предложение – по утвърден от областния управител образец;
2.10. Декларация за извършен оглед на обекта - по утвърден от областния управител образец.
3. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
3.1. Платежен документ за закупени тръжни книжа – заверено копие от фактура или друг платежен документ;
3.2. Платежен документ за внесен депозит - оригинал;
3.3. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията); съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) – оригинал;
3.4. Документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);
3.5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата;
3.6. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите – оригинал или нотариално заверено копие;
3.7. Удостоверение за липса на задължения от Дирекция „Местни данъци” при Община Варна – оригинал или нотариално заверено копие;
3.8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна – оригинал или нотариално заверено копие;
3.9. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП - по утвърден от областния управител образец;
3.10. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност - по утвърден от областния управител образец;
3.11. Декларация за извършен оглед на обекта - по утвърден от областния управител образец.
3.12. Декларация за съгласие с условията по търга и за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга - по утвърден от областния управител образец;
3.13. Предложение за цена – по образец, поставено в малък непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”.
4. Документите за участие в търга с тайно наддаване да са издадени в срока: от публикуване на обявата за провеждане на търга до датата на подаване на тръжните документи.
5. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа до 16.07.2014г. включително, срещу цена от 30,00 (тридесет) лева, вносима по банкова сметка IBAN: BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 при SG “Експресбанк” Варна или платима в касата в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” №26, в срок до 16.07.2014 г., включително.
6. Документацията да се получава в стая №7 в сградата на „Държавна собственост”, дирекция „АКРРДС”, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа до 16.07.2014г., включително, след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума за тръжна документация.
7. Оглед на имота да се извършва на място всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа на 16.07.2014г. включително, в присъствието на служител на Областна администрация Варна, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688-107.
8. Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26, ет.1.
9. Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17:00 часа на 16.07.2014г.
10. Определям комисия в състав:
При отсъствие на председателя на комисията, последният се замества от заместник – председателя.
11. За провеждането на търговете и резултатите от тях да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждането им.
12. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
13. Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и да се копира в десет екземпляра.
14. Еднообразен екземпляр от заповедта да се приложи към преписката по търга и да се връчи на деловодството за сведение и изпълнение.
15. Копията от заповедта да се връчат на членовете на комисията, главния секретар, директор на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител на Областна администрация Варна.
16. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ОБЯВЛЕНИЕ - 27 ЮНИ 2014 г.

№ РД-14-9400-828/25.06.2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание на чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 49, ал. 1 от ЗДС, чл. 43 от ППЗДС, и заповед № РД-14-7706-239/25.06.2014г., областният управител на област с административен център Варна обявява търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна държавна собственост:

 

Имот

 

АДС №/дата

Дата и час на провеждане на търга

 

Начална тръжна цена (в лева)

 

Депозитна вноска
(в лева)

1. Недмижим имот, находящ се в град Варна, район „Приморски“ п.к. 9000, ж.к.“Бриз“, представляващ сграда с идентификатор 10135.2526.1424.1   с площ 93 кв.м., с предназначение: жилищна сграда- еднофамилна, с полезна площ 56.90 кв.м. състоящо се от хол, две стаи, кухня, баня, тераса, ведно с две изби с площ 17.56 кв.м. и прилежащите й 93 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2526.1424 ( номер по предходен план 2013), целият с площ 712 кв.м., при съседи: ПИ  10135.2526.1423, 10135.2526.3,  10135.2526.1425,  10135.2526.9583
Забележка: В имота има държател.

 

8148/
06.02.2012г.

 

30.07.2014г.
10 часа

 

14 558,40лв

 

1 455,80лв

2. Недвижим имот, находящ се в град Варна, ул.“Йоан Екзарх“№8, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.963.1.1 с площ 164.53 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент на ет.1, брой нива на обекта: 1, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.963.1.2 с площ 163.12 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент ет.0, брой нива на обекта: 1, ведно с избени помещения със застроена площ 149.26 кв.м. (в т.ч. изба – пералня с площ 47 кв.м.) и прилежащите им 153 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.963 целия с площ 371 кв.м. при граници на имота: 10135.1507.964, 10135.1507.965, 10135.1507.962 и 10135.1507.949   

 

7979/
06.10.2011г.

 

30.07.2014г.
10 часа

 

225 081,04лв

 

22 508,10лв

3. Недвижим имот, находящ се в град Варна, бул.“Приморски“№79, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.709.1.1 с площ 63.53 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент на ет.1, брой нива на обекта: 1, ведно с прилежащата му изба с площ 20.22 кв.м., самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.709.1.2 с площ 69.43 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент на ет.2, брой нива на обекта: 1, ведно с изба с площ 20.22 кв.м., тавански етаж, представляващ  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.709.1.3 с площ  43.22 кв.м.,  както и прилежащите  89 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.709 целия с площ 197 кв.м. при граници на имота: 10135.1507.708, 10135.1507.711, 10135.1507.707

7906/
16.08.2011г., и и акт за за поправка на на акт за на частна държавна собственост № 8119/
09.01.2012г.,

30.07.2014г.
10часа

127 830,70лв.

12 783 лв.

1. Специални изисквания към участниците:
1.1. За всеки един от посочените по-горе обекти по точки 1.,  2. и 3. кандидатите участват с отделен комплект документи.
2. Търгът ще се проведе в сградата на Областна администрация Варна, град Варна, ул. „Преслав” № 26.
3. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа, в срок до 29.07.2014г. включително, като само на 29.07.2014г. – от 09,00 часа до 17,00 часа, срещу цена от 100,00 лв. (сто лева) с включен ДДС, вносима по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна.
Документацията да се получава в деловодството на Областна администрация Варна до 29.07.2014г., след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума за тръжна документация.
Оглед на имотите да се извършва на място в присъствието на служител на Областна администрация Варна след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688-188 до 13 часа до 28.07.2014г. включително.
Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в срок до 29.07.2014г. включително, като само на 29.07.2014г. – от 09,00 часа до 17,00 часа, в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. "Преслав" № 26, ет.1.
Краен срок за подаване на документите за участие в търга - 17,00 часа на 29.07.2014г.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен центърВарна

ЗАПОВЕД - 27 ЮНИ 2014 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-14-7706-239

25.06.2014г.

ИВАН ВЕЛИКОВ - областен управител на област с административен център Варна,
УСТАНОВИХ:

1. За недвижим имот, находящ се в град Варна, район „Приморски“ п.к. 9000, ж.к.“Бриз“, представляващ сграда с идентификатор 10135.2526.1424.1 с площ 93 кв.м., с предназначение: жилищна сграда- еднофамилна, с полезна площ 56.90 кв.м. състоящо се от хол, две стаи, кухня, баня, тераса, ведно с две изби с площ 17.56 кв.м. и прилежащите й 93 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2526.1424 ( номер по предходен план 2013), целият с площ 712 кв.м., при съседи: ПИ 10135.2526.1423, 10135.2526.3, 10135.2526.1425, 10135.2526.9583, е съставен акт за частна държавна собственост № 8148/06.02.2012г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна във вх. регистър № 2776, акт № 196, том VI, дело № 1287/14.02.2012г., с предоставени права за управление върху имота на областния управител на област Варна.
На заседание на комисията по чл. 74 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), отразено в протокол № 224/24.04.2014г., е взето решение № 6, да се открие процедура за продажба чрез търг с тайно наддаване на гореописания имот – частна държавна собственост. Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.
Съгласно удостоверения за данъчна оценка с изх. № № ДО007035/20.05.2014г. и ДО008397/17.06.2014г., издадени от „Дирекция „Местни данъци” при община Варна, стойността на имота – частна държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 10135.2526.1424.1 с площ 93 кв.м., с предназначение: жилищна сграда- еднофамилна, , ведно с две изби с площ 17.56 кв.м. и прилежащите й 93 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2526.1424 ( номер по предходен план 2013), целият с площ 712 кв.м. е общо 13 234,88 лв. (тринадесет хиляди двеста тридесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки) от които 9 472,10 лв. (девет хиляди четиристотин седемдесет и два лева и десет стотинки) за сграда с идентификатор 10135.2526.1424.1 с площ 93 кв.м и 3 762,78 ( три хиляди седемстотин шестдесет и два лева и седемдесет и осем стотинки) за прилежащите й 93 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2526.1424 целият с площ 712 кв.м.
2. За недвижим имот, находящ се в град Варна, ул.“Йоан Екзарх“№8, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.963.1.1 с площ 164.53 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент на ет.1, брой нива на обекта: 1, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.963.1.2 с площ 163.12 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент ет.0, брой нива на обекта: 1, ведно с избени помещения със застроена площ 149.26 кв.м. (в т.ч. изба – пералня с площ 47 кв.м.) и прилежащите им 164.53 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.963 целия с площ 371 кв.м. при граници на имота: 10135.1507.964, 10135.1507.965, 10135.1507.962 и 10135.1507.949 е съставен акт за частна държавна собственост № 7979/06.10.2011г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна във вх. регистър № 25981, акт № 158, том LХХIII, дело № 15644/16.11.2011г., с предоставени права за управление върху имота на областния управител на област Варна.
На заседание на комисията по чл. 74 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), отразено в протокол № 226/10.06.2014г., е взето решение № 7, да се открие процедура за продажба чрез търг с тайно наддаване на гореописания имот – частна държавна собственост. Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО008645/23.06.2014г., издадено от „Дирекция „Местни данъци” при община Варна, стойността на имота – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.963.1.1 с площ 164.53 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.963.1.2 с площ 163.12 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, ведно с избени помещения със застроена площ 149.26 кв.м. (в т.ч. изба – пералня с площ 47 кв.м.) и прилежащите им 164.53 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.963 целия с площ 371 кв.м. е 204 619.13 лв. (двеста и четири хиляди шестотин и деветнадесет лева и тринадесет стотинки), от които стойността на 164.53 кв.м. идеални части от имота е 11 699.73 лв. (единадесет хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и седемдесет и три стотинки), а стойността на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.963.1.1 е 85 277.30 лв. (осемдесет и пет хиляди и двеста двадесет и седем лева и тридесет стотинки) и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.963.1.2 е 84 496.90 лв. (осемдесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и шест лева и деветдесет стотинки) и на избени помещения със застроена площ 149.26 кв.м. стойността е 23 195.20 лв. (двадесет и три хиляди сто деветдесет и пет лева и двадесет стотинки).
3. За недвижим имот, находящ се в град Варна, бул.“Приморски“№79, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.709.1.1 с площ 63.53 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент на ет.1, брой нива на обекта: 1, ведно с прилежащата му изба с площ 20.22 кв.м., самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.709.1.2 с площ 69.43 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент на ет.2, брой нива на обекта: 1, ведно с изба с площ 20.22 кв.м., тавански етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.709.1.3 с площ 43.22 кв.м., както и прилежащите 89 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.709 целия с площ 197 кв.м. при граници на имота: 10135.1507.708, 10135.1507.711, 10135.1507.707, са съставени акт за частна държавна собственост № 7906/16.08.2011г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна във вх. регистър № 19054, акт № 108, том 54, дело № 11555/29.08.2011г., и акт за поправка на акт за частна държавна собственост № 8119/09.01.2012г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна във вх. регистър № 908, акт № 120, том 2, дело № 330/19.01.2012г., с предоставени права за управление върху имота на областния управител на област Варна.
На заседание на комисията по чл. 74 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), отразено в протокол № 224/24.04.2014г., е взето решение № 5, да се открие процедура за продажба чрез търг с тайно наддаване на гореописания имот – частна държавна собственост. Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО007136/22.05.2014г., издадено от „Дирекция „Местни данъци” при община Варна, стойността на имота – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.709.1.1 с площ 63.53 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, ведно с прилежащата му изба с площ 20.22 кв.м., самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.709.1.2 с площ 69.43 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, ведно с прилежащата му изба с площ 20.22 кв.м., както и прилежащите 89 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.709 целия с площ 197 кв.м. и тавански етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.709.1.3 с площ 43.22 кв.м., e общо 116 209,68 лв. ( сто и шестнадесет хиляди двеста и девет лева и шестдесет и осем стотинки), от които 40 609,20 лв. (четиридесет хиляди шестотин и девет лева и двадесет стотинки) за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.709.1.1 с площ 63.53 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, ведно с прилежащата му изба с площ 20.22 кв.м., 44 051,90 лв. (четиридесет и четири хиляди петдесет и един лева и деветдесет стотинки) за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.709.1.2 с площ 69.43 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, ведно с прилежащата му изба с площ 20.22 кв.м., както и 6 329,68 (шест хиляди триста двадесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки) за прилежащите 89 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.709 целия с площ 197 кв.м. и 25 218,90 лв.(двадесет и пет хиляди двеста и осемнадесет лева и деветдесет стотинки за тавански етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.709.1.3 с площ 43.22 кв.м.,

Съгласно разпоредбата на чл. 49, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) продажбата на държавни жилища, ателиета и гаражи с изключение на случаите по чл. 46, ал. 2 от ЗДС, се извършва от областния управител по местонахождението на имота след провеждането на търг по реда на чл. 44, ал. 2 от ЗДС, условие, което е изпълнено, поради което няма пречки за продажбата на имотите, посочени в точки 1. и 2.
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 49, ал. 1 от ЗДС, чл. 43 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА

НАРЕЖДАМ:

I. Да се открие процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти:
1. Недвижим имот, находящ се в град Варна, район „Приморски“ п.к. 9000, ж.к.“Бриз“, представляващ сграда с идентификатор 10135.2526.1424.1 с площ 93 кв.м., с предназначение: жилищна сграда- еднофамилна, с полезна площ 56.90 км.м. състоящо се от хол, две стаи, кухня, баня, тераса, ведно с две изби с площ 17.56 кв.м. и прилежащите й 93 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2526.1424 ( номер по предходен план 2013), целият с площ 712 кв.м., при съседи: ПИ 10135.2526.1423, 10135.2526.3, 10135.2526.1425, 10135.2526.9583, описан в акт за частна държавна собственост № 8148/06.02.2012г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна във вх. регистър № 2776, акт № 196, том VI, дело № 1287/14.02.2012г., и скици№ №15-188810-11.06.2014г. и 15-192387-13.06.2014г. издадени от СГКК-гр.Варна.
Забележка: В имота има държател, който е уведомен, че имотът е в процедура за продажба чрез търг с тайно наддаване; задължава се да осигури достъп до имота за извършването на оглед в сроковете, посoчени в заповедта за откриване на търга, в присъствието на служител на Областна администрация Варна, след предварителна уговорка; в срок от 30 дни от определянето на купувач за горепосочения имот се задължава да предаде владението на имота.
Първоначална тръжна цена – 14 558,40 лв. (четиринадесет хиляди петстотин петдесет и осем лева и четиридесет стотинки) без ДДС.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 1 455,80 лв. (хиляда четиристотин петдесет и пет лева и осемдесет стотинки), вносим по банкова сметка IBAN 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна, в срок до 29.07.2014г.
2. Недвижим имот, находящ се в град Варна, ул.“Йоан Екзарх“№8, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.963.1.1 с площ 164.53 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.963.1.2 с площ 163.12 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, ведно с избени помещения със застроена площ 149.26 кв.м. (в т.ч. изба – пералня с площ 47 кв.м.) и прилежащите му 164.53 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.963 целия с площ 371 кв.м. при граници на имота: 10135.1507.964, 10135.1507.965, 10135.1507.962 и 10135.1507.949 описан в акт за частна държавна собственост № 7979/06.10.2011г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна във вх. регистър № 25981, акт № 158, том LХХIII, дело № 15644/09.08.2011г., и скица №15-192293-13.06.2014г. и схеми№15-192283-13.06.2014г. и №15-1192286-13.06.2014г. от СГКК-гр.Варна
Първоначална тръжна цена – 225 081.04 лв. (двеста двадесет и пет хиляди осемдесет и един лева и четири стотинки) без ДДС.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 22 508.10 лв. (двадесет и две хиляди петстотин и осем лева и четири стотинки), вносим по банкова сметка IBAN 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна, в срок до 29.07.2014г.
3. Недвижим имот, находящ се в град Варна, бул.“Приморски“№79, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.709.1.1 с площ 63.53 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, ведно с прилежащата му изба с площ 20.22 кв.м., самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.709.1.2 с площ 69.43 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, ведно с прилежащата му изба с площ 20.22 кв.м., както и прилежащите 89 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.709 целия с площ 197 кв.м. при граници на имота: 10135.1507.708, 10135.1507.711, 10135.1507.707 и тавански етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.709.1.3 с площ 43.22 кв.м., описани в акт за частна държавна собственост № 7906/16.08.2011г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна във вх. регистър № 19054, акт № 108, том 54, дело № 11555/29.08.2011г., и акт за поправка на акт за частна държавна собственост № 8119/09.01.2012г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна във вх. регистър № 908, акт № 120, том 2, дело № 330/09.01.2012г., и скица№ 15-121025-25.04.2014г., схеми №№15-121029-25.04.2014г., 15-121030-25.04.2014г.и 15-121031-25.04.2014г. от СГКК-гр.Варна.
Първоначална тръжна цена – 127 830,70 лв. (сто двадесет и седем хиляди осемстотин и тридесет лева и седемдесет стотинки) без ДДС.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 12 783,07 лв. (дванадесет хиляди седемстотин осемдесет и три лева), вносим по банкова сметка IBAN 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна, в срок до 29.07.2014г.
II. Определям:
1. Дата, място и час на провеждане на търга:
Търгът ще се проведе на 30.07.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26.
2. Специални изисквания към участниците:
2.1. За всеки един от посочените по-горе обекти по точки 1. 2. и 3. кандидатите участват с отделен комплект документи.
ІІІ. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, както следва:
1. Акт за частна държавна собственост;
2. Скица, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
3. Заявление за участие в търга - по утвърден от областния управител образец;
4. Тръжни условия и необходими документи;
5. Декларация за произхода на паричните средства по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;
6. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
7. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
8. Декларация, че кандидатът приема изцяло условията по приложения към тръжната документация проект на договор (по образец);
9. Декларация за извършен оглед на имота;
10. Ценово предложение - по утвърден от областния управител образец;
11. Проект на договор за продажба.

ІV. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
1. Документ за закупени тръжни книжа – оригинал или заверено копие от фактура или друг платежен документ;
2. Оригинален банков документ за внесен депозит по сметка на Областна администрация Варна;
3. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията); Съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) – оригинал;
4. Копие от документ за самоличност на физическото лице участник или представляващо участника (заверено от лицето);
5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата - оригинал;
6. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал и от Дирекция „Местни данъци“ при Община Варна – оригинал;
7. Удостоверение за липса на задължения от Дирекция „Местни данъци“ при Община Варна – оригинал;
8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна - оригинал;
9. Декларация за произхода на паричните средства по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;
10. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност (по образец);
11. Декларация за извършен оглед на имота;
12. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга (по образец);
13. Декларация, че приема изцяло условията по приложения към тръжната документация проект на договор (по образец).
14. Предложение за цена - по образец, поставено в малък непрозрачен запечaтан плик с надпис „Предлагана цена”.
Документите за участие в търга с тайно наддаване да са издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на търга до датата на подаване на тръжните документи.
V. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа, в срок до 29.07.2014г. включително, като само на 29.07.2014г. – от 09,00 часа до 17,00 часа, срещу цена от 100,00 лв. (сто лева) с включен ДДС, вносима по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна.
Документацията да се получава в деловодството на Областна администрация Варна до 29.07.2014г., след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума за тръжна документация.
Оглед на имотите да се извършва на място в присъствието на служител на Областна администрация Варна след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688-188 до 13 часа до 28.07.2014г. включително.
Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в срок до 29.07.2014г. включително, като само на 29.07.2014г. – от 09,00 часа до 17,00 часа, в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. "Преслав" № 26, ет.1.
Краен срок за подаване на документите за участие в търга - 17,00 часа на 29.07.2014г.
VІ. За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всички членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен за утвърждаване в тридневен срок от провеждане на търга.
Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в дванадесет екземпляра.
Еднообразните екземпляри са за прилагане към тръжното досие на имота и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на главния секретар, членовете на комисията, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, и главния счетоводител за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 ЮНИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-167 /1/
25.06.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Вангелина Янакиева Андреева, Стойчо Димитров Костадинов и всички заинтересовани лица, че на 29.05.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Доброслав Георгиев Георгиев – заявление вх. № ОП-14-9400-167/29.05.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Аспарухово“, кв. Галата, с.о. „Боровец - юг“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5403.3768 ? 3768 (по ПНИ м. „Боровец - юг“- с.о., КР 403, одобрен със заповед № РД-1-7706/467 от 04.12.2002 г. и № РД-1-7706/68 от 11.03.2003 г.) ? ч. 332 (предходен КП) ? ч. 407 и ч. 408 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 419 кв.м., при граници на имота: 10135.5403.332, 10135.5403.4931, 10135.5403.333, 10135.5403.9732, съгласно скица № 4012/11.02.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

КЛАСИРАНЕ - 25 ЮНИ 2014 г.

КЛАСИРАНЕ
от проведено на 20.06.2014г. от 10.00 часа интервю с допуснатите до интервю кандидати за длъжност „счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед № РД-14-7706-183/20.05.2014г., състоял се на 18.06.2014 г. от 10:00 часа за практически изпит и 20.06.2014 г. от 10.00 часа и на 24.06.2014г. от 10.00 за участие в интервю.
1. Александра Евгениева Александрова - 39,00 точки
2. Диян Великов Великов - 32,15 точки
3. Елена Крумова Атанасова – 32,13 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Хаик Ованезов /

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 ЮНИ 2014 г.

№ ОП-14- 9400-171/2/
23.06.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Светлана Иванова Величкова и всички заинтересовани лица, че на 03.06.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Борислав Стоянов Величков – заявление вх. № ОП-14-9400-171/03.06.2014 г., за недвижим имот, представляващ ПИ № 902 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, с площ от 1657 кв.м., съгласно скица № АУ181650МЛ-001МЛ/07.04.2014 г., издадена от Община Варна, а по нотариален акт № 91, том XXIII, р. 7248, д. 5214/2014 г. с площ от 1500 кв.м., при граници на ПИ № 902: ПИ № 903, ПИ № 904, ПИ № 895, ПИ № 893, ПИ № 892, ПИ № 1015, съгласно горепосочената скица.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 ЮНИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-156/2 /
23.06.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Костадин Добрев Бутраков и всички заинтересовани лица, че на 23.05.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Красимир Добрев Добрев – заявление вх. № ОП-14-9400-156/23.05.2014 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Доброплодно, община Ветрино, област Варна, представляващи: дворно място с площ от 1000 кв.м., вкл. в УПИ II-12 в кв. 2 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3225/01.08.1969 г., ведно с построените в това дворно място стопански постройки, при граници на УПИ II-12: улица, УПИ III-12, УПИ XIII-19, УПИ I-11, съгласно скица № 73/14.04.2014 г., издадена от Община Ветрино, и дворно място с площ от 1100 кв.м., вкл. в УПИ III-12 в кв. 2 по плана на селото, одобрен със Заповед № 3225/01.08.1969 г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда и лятна кухня, при граници на УПИ III-12: улица, УПИ IV-13, УПИ XII-18, УПИ II-12, съгласно скица № 73/14.04.2014 г., издадена от Община Ветрино, идентични с имот № 284 в кв. 28 по стар план на населеното място от 1927 г.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 ЮНИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-132/4/
23.06.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Мустафа Салиев Мехмедов/ Мустафа Сали Махмуд, Емине Ахмед Махмуд и всички заинтересовани лица, че на 28.04.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на адв. Злати Станев Златев, кто пълномощник на Назим Назиф Мустафа – заявление вх. № ОП-14-9400-132/28.04.2014 г., за недвижими имот, находящи се в с. Цонево, община Дългопол, област Варна, представляващи: жилищна сграда със застроена площ от 65 кв.м. и обслужваща постройка (лятна кухня) със застроена площ от 27 кв.м., построени върху общинско дворно място с площ от 700 кв. м., съставляващо УПИ VI в кв. 76 по плана на селото, одобрен със заповед № 3486/11.09.1962 г., при граници на УПИ VI: улица, УПИ V, УПИ XV и УПИ VII, съгласно скица № 40/03.02.2014 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 ЮНИ 2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Във връзка с тежката обстановка в гр. Варна, вследствие на проливните дъждове от 19.06.2014г. и обявеното със заповед № РД-14-7706-234/19.06.2014г. на областния управител на Варна бедствено положение на територията на район Аспарухово, комисията по провеждане на конкурс за длъжност „счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед № РД-14-7706-183/ 20.05.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна, на 20.06.2014г. взе решение /Протокол № 6 от заседание на комисията/, с което да бъде определена втора дата за явяваве на интервю на следните кандидати:
1. Ивелина Белева Рахнева
2. Диян Великов Великов
3. Елина Дианова Максимова
Второто интервю на горепосочените лица ще се проведе на 24.04.2014г от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Варна .
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХАИК ОВАНЕЗОВ
главен секретар
Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 ЮНИ 2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с определената дата за провеждане на интервю за длъжност „счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед № РД-14-7706-183/ 20.05.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна от 10.00 часа на 20.06.2014г., комисията, определена със заповед № РД-14-7706-184/ 20.05.2014г. взе решение на свое заседание за определяне на втора дата за явяване на интервю за следните кандидати, които са заявили невъзможност да се явяват в Областна администрация Варна в посочения ден и час:
1. Ивелина Белева Рахнева
2. Диян Великов Великов
3. Елина Дианова Максимова

Решението е взето предвид тежката обстановка в гр. Варна вследствие на проливните дъждове от 19.06.2014г. и обявеното със заповед № РД-14-7706-234/19.06.2014г. на областния управител на Варна бедствено положение на територията на район Аспарухово
Информация за определянето на втора дата на провеждане на интервю ще бъде изнесена на 23.06.2014г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХАИК ОВАНЕЗОВ
главен секретар
Областна администрация Варна

СПИСЪК - 19 ЮНИ 2014 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати
от проведен конкурс – практически изпит за заемане на длъжност „счетоводител“
в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-183/ 20.05.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 18.06.2014 г . от 10.00 ч.
1. Ивелина Белева Рахнева - 22 верни отговора – 3,67 точки
2. Елена Крумова Атанасова - 22 верни отговора – 3,67 точки
3. Христина Светлинова Костовска- 22 верни отговора – 3,67 точки
4. Диян Великов Великов- 21 верни отговора – 3,50 точки
5. Александра Евгениева Александрова- 30 верни отговора – 5,00 точки
6. Елина Дианова Максимова - 22 верни отговора – 3,67 точки
7. Несрин Нихал Ниази - 24 верни отговора – 4,00 точки
Допуснатите до участие в интервю кандидати следва да се явят за провеждането му на 20.06.2014 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация Варна, ул.”Преслав” № 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хаик Ованезов
главен секретар


С П И С Ъ К
на недопуснатите до интервю кандидати
от проведен конкурс – практически изпит за заемане на длъжност „счетоводител“
в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-183/ 20.05.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 18.06.2014 г . от 10.00 ч.
1. Здравка Ангелова Коларова - 16 верни отговора – 2,67 точки
2. Виолета Николаева Савова -18 верни отговора – 3,00 точки
3. Диана Димитрова Велева – 11 верни отговора – 1,83 точки
4. Диана Василева Георгиева- 12 верни отговора – 2,00 точки
5. Петър Стоянов Стоянов- 11 верни отговора – 1,83 точки
6. Теодора Стефанова Иванова - 11 верни отговора – 1,83 точки
7. Яница Панайотова Загорчева - 18 верни отговора – 3,00 точки
8. Ивайла Петрова Димитрова – 14 верни отговора – 2,33 точки
9. Зинаида Георгиева Тодорова - 18 верни отговора – 3,00 точки
10. Даниела Маринова Велева - 12 верни отговора – 2,00 точки
11. Пеньо Николаев Пенев- 20 верни отговора – 3,33 точки
12. Галина Иванова Василева - 12 верни отговора – 2,00 точки
13. Гергана Славова Минева - 18 верни отговора – 3,00 точки
14. Мариела Тодорова Симеонова- 19 верни отговора – 3,17 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хаик Ованезов
главен секретар

ОБЯВЛЕНИЕ - 19 ЮНИ 2014 г.

№ РД-14-7706-232(1)/17.06.2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание на чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 49, ал. 1 от ЗДС, чл. 43 от ППЗДС, и заповед № РД-14-7706-232/17.06.2014г., областният управител на област с административен център Варна обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот – частна държавна собственост:

 

Имот

 

АДС №/дата

Дата и час на провеждане на търга

 

Начална тръжна цена (в лева)

 

Депозитна вноска
(в лева)

Недвижим имот, представляващ: Масивна жилищна сграда на два етажа с тавански етаж, с разгъната застроена площ 154,14 кв.м., конструкция: масивна, брой етажи: 2, година на строеж: 1999г., състояща се от:
а) Първи етаж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.673.5.1 със застроена площ на обекта: 60,27 кв.м., състоящ се от стая, кухня, входно антре, стълбищна клетка за втори етаж и тоалет под стълбището; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1, намиращ се в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.673; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 10135.1507.673.5.2, с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Хан Крум” № 38, ет. 1, съгласно схема № 15-121021-25.04.2014г., издадена от СГКК – гр. Варна;
б) Втори етаж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.673.5.2, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 2, намиращ се в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.673, състоящ се от две нива:
1. Първо ниво със застроена площ 55.37 кв.м., състоящо се от стая и коридор; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 10135.1507.673.5.1, над обекта: няма; с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Хан Крум” № 38, ет. 2, съгласно схема № 15-144875-14.05.2014г., издадена от СГКК – гр. Варна.
2. Второ ниво (тавански етаж) със застроена площ 38.50 кв.м; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма; с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Хан Крум” № 38, ет. 2, съгласно схема № 15-144875-14.05.2014г., издадена от СГКК – гр. Варна.
в) Изба под първи етаж.

 

8160/
22.02.2012г.

 

23.07.2014г.
10 часа

 

135 670,48
лв

 

13 567,05
лв

Търгът ще се проведе в сградата на Областна администрация Варна, град Варна, ул. „Преслав” № 26.
V. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа, в срок до 21.07.2014г. включително, като само на 21.07.2014г. – от 09,00 часа до 17,00 часа, срещу цена от 100,00 лв. (сто лева) с включен ДДС, вносима по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна.
Документацията да се получава в стая № 6 в сградата на Областна администрация Варна от служителя, работещ по преписката за имота (при негово отсъствие в стая № 7), до 21.07.2014г., след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума за тръжна документация.
Оглед на имотите да се извършва на място в присъствието на служител на Областна администрация Варна след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688-106 до 13 часа до 21.07.2014г. включително.
Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в срок до 21.07.2014г. включително, като само на 21.07.2014г. – от 09,00 часа до 17,00 часа, в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. "Преслав" № 26, ет.1.
Краен срок за подаване на документите за участие в търга - 17,00 часа на 21.07.2014г.
ИВАН ВЕЛИКОВ / П /
Областен управител на област

с административен център Варна
ЗАПОВЕД - 19 ЮНИ 2014 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-14-7706-232/17.06.2014г.

ИВАН ВЕЛИКОВ - областен управител на област с административен център Варна,
УСТАНОВИХ:

За недвижим имот, представляващ:
Масивна жилищна сграда на два етажа с тавански етаж, с разгъната застроена площ 154,14 кв.м., конструкция: масивна, брой етажи: 2, година на строеж: 1999г., състояща се от:
а) Първи етаж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.673.5.1 със застроена площ на обекта: 60,27 кв.м., състоящ се от стая, кухня, входно антре, стълбищна клетка за втори етаж и тоалет под стълбището; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1, намиращ се в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.673; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 10135.1507.673.5.2, с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Хан Крум” № 38, ет. 1, съгласно схема № 15-121021-25.04.2014г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна (СГКК – гр. Варна);
б) Втори етаж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.673.5.2, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 2, намиращ се в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.673, състоящ се от две нива:
1. Първо ниво със застроена площ 55.37 кв.м., състоящо се от стая и коридор; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 10135.1507.673.5.1, над обекта: няма; с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Хан Крум” № 38, ет. 2, съгласно схема № 15-144875-14.05.2014г., издадена от СГКК – гр. Варна.
2. Второ ниво (тавански етаж) със застроена площ 38.50 кв.м; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма; с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Хан Крум” № 38, ет. 2, съгласно схема № 15-144875-14.05.2014г., издадена от СГКК – гр. Варна.
в) Изба под първи етаж,
е съставен акт за частна държавна собственост № 8160/22.02.2012г., вписан Служба по вписванията гр. Варна на 02.03.2012г. том X, № 49, вх. регистър № 4229, дело № 1984.
На заседание на комисията по чл. 74 от ППЗДС, отразено в протокол № 213/08.05.2012г., е взето решение № 1, да се открие процедура за продажба чрез търг с тайно наддаване на имотите – частна държавна собственост, описани в т. а) и б) и в) по-горе. Решението е утвърдено от областния управител.
Имотът е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти-частна държавна собственост на територията на област Варна през 2014г.
На заседание на комисията по чл. 74 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), отразено в протокол № 224/24.04.2014г., е взето решение № 5, съобразно което, предвид това, че имотът е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти-частна държавна собственост на територията на област Варна през 2014г., трябва да бъдат предприети всички необходими действия в тази връзка за подготовка на тръжните документи за извършване продажба на посочения имот. Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна. В изпълнение на решението, преписката е комплектована с актуални схеми № 15-121021-25.04.2014г. и № 15-144875-14.05.2014г., издадени от СГКК – гр. Варна и удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО006626/13.05.2014г., издадено от Дирекция „Местни данъци” при община Варна.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО006626/13.05.2014г., издадено от Дирекция „Местни данъци” при община Варна, стойността на:
1. Първи етаж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.673.5.1 със застроена площ на обекта: 60,27 кв.м. и изба под първи етаж с площ 26,00 кв.м., е в размер на 51 843,50 лв. (петдесет и една хиляди осемстотин четиридесет и три лева и петдесет стотинки).
2. Втори етаж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.673.5.2, състоящ се от две нива:
- Първо ниво със застроена площ 55,37 кв.м. е в размер на 42 170,90 лв. (четиридесет и две хиляди сто и седемдесет лева и деветдесет стотинки).
- Второ ниво (тавански етаж) със застроена площ 38,50 кв.м., е в размер на 29 322,40 лв. (двадесет и девет хиляди триста двадесет и два лева и четиридесет стотинки).
Обща стойност, съгласно удостоверението за данъчна оценка: 123 336,80 лв. (сто двадесет и три хиляди триста тридесет и шест лева и осемдесет стотинки).
Съгласно разпоредбата на чл. 49, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) продажбата на държавни жилища, ателиета и гаражи с изключение на случаите по чл. 46, ал. 2 от ЗДС, се извършва от областния управител по местонахождението на имота след провеждането на търг по реда на чл. 44, ал. 2 от ЗДС.
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 49, ал. 1 от ЗДС, чл. 43 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА

НАРЕЖДАМ:

I. 1. Да се открие процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ:
Масивна жилищна сграда на два етажа с тавански етаж, с разгъната застроена площ 154,14 кв.м., конструкция: масивна, брой етажи: 2, година на строеж: 1999г., състояща се от:
а) Първи етаж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.673.5.1 със застроена площ на обекта: 60,27 кв.м., състоящ се от стая, кухня, входно антре, стълбищна клетка за втори етаж и тоалет под стълбището; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1, намиращ се в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.673; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 10135.1507.673.5.2, с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Хан Крум” № 38, ет. 1, съгласно схема № 15-121021-25.04.2014г., издадена от СГКК – гр. Варна;
б) Втори етаж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.673.5.2, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 2, намиращ се в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.673, състоящ се от две нива:
1. Първо ниво със застроена площ 55.37 кв.м., състоящо се от стая и коридор; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 10135.1507.673.5.1, над обекта: няма; с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Хан Крум” № 38, ет. 2, съгласно схема № 15-144875-14.05.2014г., издадена от СГКК – гр. Варна.
2. Второ ниво (тавански етаж) със застроена площ 38.50 кв.м; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма; с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Хан Крум” № 38, ет. 2, съгласно схема № 15-144875-14.05.2014г., издадена от СГКК – гр. Варна.
в) Изба под първи етаж, описан в акт за частна държавна собственост № 8160/22.02.2012г., вписан Служба по вписванията гр. Варна на 02.03.2012г. том X, № 49, вх. регистър № 4229, дело № 1984.
2. Първоначална тръжна цена – 135 670,48 лв. (сто тридесет и пет хиляди шестстотин и седемдесет лева четиридесет и осем стотинки) без ДДС.
3. Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 13 567,05 лв. (тринадесет хиляди петстотин шестдесет и седем лева и пет стотинки), вносим по банкова сметка IBAN 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна, в срок до 21.07.2014г.
II. Определям:
1. Дата, място и час на провеждане на търга:
Търгът ще се проведе на 23.07.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26.
2. Специални изисквания към участниците:
2.1. За участие в търга за покупко – продажба на имотите, описани в т. 1 а), б) и в) се допускат само тези кандидати, които са заявили изрично желанието си да закупят заедно всички имоти.
Забележка: В имотите, описани в т. 1 а), б) и в) има държатели.
ІІІ. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, както следва:
1. Акт за частна държавна собственост № 8160/22.02.2012г.;
2. Схема № 15-121021-25.04.2014г. и схема № 15-144875-14.05.2014г., издадени от СГКК – гр. Варна
3. Заявление за участие в търга - по утвърден от областния управител образец;
4. Тръжни условия и необходими документи;
5. Декларация за произхода на паричните средства по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;
6. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
7. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
8. Декларация, че кандидатът приема изцяло условията по приложения към тръжната документация проект на договор (по образец);
9. Декларация за извършен оглед на имота;
10. Ценово предложение - по утвърден от областния управител образец;
11. Проект на договор за продажба.
ІV. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
1. Документ за закупени тръжни книжа – оригинал или заверено копие от фактура или друг платежен документ;
2. Оригинален банков документ за внесен депозит по сметка на Областна администрация Варна;
3. Заверени от заявителя разпечатки от електронната партида за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията; Съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) – оригинал;
4. Копие от документ за самоличност на физическото лице участник или представляващо участника (заверено от лицето);
5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата - оригинал;
6. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал и от Дирекция „Местни данъци“ при Община Варна – оригинал;
7. Удостоверение за липса на задължения от Дирекция „Местни данъци“ при Община Варна – оригинал;
8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна - оригинал;
9. Декларация за произхода на паричните средства по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;
10. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност (по образец);
11. Декларация за извършен оглед на имота;
12. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга (по образец);
13. Декларация, че приема изцяло условията по приложения към тръжната документация проект на договор (по образец).
14. Предложение за цена - по образец, поставено в малък непрозрачен запечaтан плик с надпис „Предлагана цена”.
Документите за участие в търга с тайно наддаване да са издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на търга до датата на подаване на тръжните документи.
V. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа, в срок до 21.07.2014г. включително, като само на 21.07.2014г. – от 09,00 часа до 17,00 часа, срещу цена от 100,00 лв. (сто лева) с включен ДДС, вносима по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна.
Документацията да се получава в стая № 6 в сградата на Областна администрация Варна от служителя, работещ по преписката за имота (при негово отсъствие в стая № 7), до 21.07.2014г., след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума за тръжна документация.
Оглед на имотите да се извършва на място в присъствието на служител на Областна администрация Варна след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688-106 до 13 часа до 21.07.2014г. включително.
Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в срок до 21.07.2014г. включително, като само на 21.07.2014г. – от 09,00 часа до 17,00 часа, в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. "Преслав" № 26, ет.1.
Краен срок за подаване на документите за участие в търга - 17,00 часа на 21.07.2014г.
VІ. Определям комисия в състав:
При отсъствие на председателя на комисията, последният се замества от заместник – председателя.
VІІ. За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всички членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен за утвърждаване в тридневен срок от провеждане на търга.
Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в дванадесет екземпляра.
Еднообразните екземпляри са за прилагане към тръжното досие на имота и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на главния секретар, членовете на комисията, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, и главния счетоводител за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.

ИВАН ВЕЛИКОВ

Областен управител на област
с административен център Варна

КЛАСИРАНЕ - 18 ЮНИ 2014 г.

КЛАСИРАНЕ
от проведен конкурс, обявен със заповед № РД-14-7706-178/19.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна, за длъжност „главен експерт „устройство на територията“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, състоял се на 16.06.2014 г. от 10:00 часа за практически изпит и 16.06.2014 г. от 14.00 часа за участие в интервю.
1. Теодора Огнянова Трендафилова - 35,45
2. Надя Стойкова Неделчева – 25, 94
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Хаик Ованезов /

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 ЮНИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-157/1 /
17.06. 2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Митю Ноев Митев, Милко Симеонов Цонев, Валентина Милкова Симеонова, Диляна Милкова Симеонова и всички заинтересовани лица, че на 26.05.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Ноев Митев – заявление вх. № ОП-14-9400-157/26.05.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Млада гвардия, община Ветрино, област Варна, представляващ дворно място с площ от 2000 кв.м., съставляващо УПИ III-266 в кв. 78 по плана на селото, одобрен със Заповед № 323/21.07.1928 г., ведно с построената в това дворно място жилищна сграда с площ от 60 кв.м., при граници на УПИ III-266: улица, УПИ X-263, УПИ IV-263, УПИ XI-263, УПИ VI-265, УПИ II-267, съгласно скица № 61/02.04.2014 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 ЮНИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-164/2/
17.06.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Костадин Стефанов Чафудов, Христо Атанасов Колаба и всички заинтересовани лица, че на 27.05.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иванка Георгиева Касабова – заявление вх. № ОП-14-9400-164/27.05.2014 г., за недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор № 10135.5545.87 ? 87 (по ПНИ на м. „Зеленика“ – стр.гр., земл. кв. Галата, общ. Варна) ? 87 (предходен КП) ? ч. 219 и ч. 220 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ), по кадастрална карта и кадастрални регистри на район „Аспарухово“, местност „Зеленика“, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, с площ от 404 кв.м. и при граници на ПИ с идентификатор № 10135.5545.87: ПИ № 10135.5545.3125, ПИ № 10135.5545.4028, ПИ № 10135.5545.4026 и ПИ № 10135.5545.3126, съгласно скица № 15-140344/13.05.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 ЮНИ 2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Относно допусната е техническа грешка в списъка на допуснатите до конкурс кандидати за длъжност „счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-183/ 20.05.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна.
На ред 18 да се чете Даниела Маринова Велева
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХАИК ОВАНЕЗОВ
главен секретар
Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЮНИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-163/1/
16.06.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Атанас Георгиев Дончев, Костадин Стефанов Чафудов, Христо Атанасов Колаба, Андон Андонов Георгиев, Христо Андонов Георгиев, Георги Андонов Андонов, Иван Христов Касабов, Петър Христов Касабов, Христина Христова Колева, Иванка Георгиева Касабова, Георги Атанасов Касабов и всички заинтересовани лица, че на 27.05.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Христов Касабов – заявление вх. № ОП-14-9400-163/27.05.2014 г., за недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5545.3124 ? 3124 (по ПНИ на м. „Зеленика“ – стр.гр., земл. кв. Галата, общ. Варна) ? 3124 (предходен КП) ? ч. 215, ч. 219 и ч. 220 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ), по кадастрална карта и кадастрални регистри на район „Аспарухово“, местност „Зеленика“, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, целият с площ от 419 кв.м. и при граници на ПИ 10135.5545.3124: 10135.5545.9512, 10135.5545.4019, 10135.5545.3125, 10135.5545.3126, съгласно скица № 22862/22.08.2013 г., презаверена на 10.05.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

СПИСЪК - 16 ЮНИ 2014 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати
за длъжност „главен експерт „устройство на територията“
в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна,
съгласно заповед РД-14-7706-178/ 19.05.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна
1. Надя Стойкова Неделчева – 23 верни отговора – 3,83 точки
2. Теодора Огнянова Трендафилова– 30 верни отговора – 5,00 точки
Допуснатите до участие в интервю кандидати следва да се явят за провеждането му на 16.06.2014 г. от 14,00 часа в сградата на Областна администрация Варна, ул.”Преслав” № 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хаик Ованезов
главен секретар


С П И С Ъ К
на недопуснатите до интервю кандидати
за длъжност „главен експерт „устройство на територията“
в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна,
съгласно заповед РД-14-7706-178/ 19.05.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна
1. Росен Стефанов Павлов – 20 верни отговора
2. Нуртен Хасанова Махмуд– 17 верни отговора
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хаик Ованезов
главен секретар
ЗАПОВЕД - 10 ЮНИ 2014 г.

ЗАПОВЕД № РД-14-7706-220 от 09.06.2014г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център град Варна
У С Т А Н О В И Х:
В Областна администрация Варна е подадено заявление вх. № РД-14-9400-716/03.06.2014г, за достъп до обществена информация, от Дияна Димова Александрова. В заявлението не е посочен адрес за кореспонденция.
Съгласно чл. 25, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ, заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация е необходимо да съдържа адрес за кореспонденция със заявителя. Съгласно алинея втора на същата правна норма, ако такъв адрес липсва, заявлението се оставя без разглеждане.
Предвид горното и на основание чл. 25, ал. 2 от ЗДОИ и чл. 32, ал. 1 от ЗА
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ заявление за достъп до обществена информация от Дияна Димова Александрова с вх. № РД-14-9400-716/03.06.2014г.
ПРЕКРАТЯВАМ ОБРАЗУВАНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО.
2. На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, заповедта да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.
Екземпляр от заповедта да се връчи на деловодството за сведение и изпълнение и един да се приложи в преписката по заявлението за достъп до информация.
3. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването й пред Административен съд гр. Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област с
административен център гр. Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЮНИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-152/1/
09.06.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Манол Николов Манолов и всички заинтересовани лица, че на 22.05.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ангелина Жечева Манолова, чрез пълномощник Гергана Стаменова Стаменова– заявление вх. № ОП-14-9400-152/22.05.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Гроздьово, община Долни Чифлик, област Варна, предствляващ дворно място с площ от 715 кв.м., съставляващо УПИ I-87 в кв. 20 по кадастралния и регулационен план на селото, одобрен със Заповед № 3360/10.05.1973 г., идентичен с УПИ VI-337 в кв. 81 по кадастрален и регулационен план на селото, одобрен със Заповед № 3078/12.11.1927 г., ведно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ от 73 кв.м., съгласно молбата – декларация, при граници на УПИ I-87: от две страни улици, УПИ II-86 и УПИ XXII-314, съгласно скица № 72/25.02.2014 г., издадена от Община Долни Чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЮНИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-124/3/
09.06.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Никола Недев Николов, Керанка Михова Христова, Христо Борисов Христов, Миглена Борисова Христова и всички заинтересовани лица, че на 25.04.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христо Николов Николов – заявление вх. № ОП-14-9400-124/25.04.2014 г., за недвижим имот, представляващ новообразуван имот № 505.827 по ПНИ на местност „Под село“, с. Звездица, община Варна, област Варна, код по ЕКАТТЕ 30497, одобрен със заповед № РД-1-7706(37)/ 02.02.2004 г. на областния управител на област Варна, целият с площ от 1.753 дка, при граници: гора; № 505.828 – поз. имот на насл. на Георги Стоянов Жеков и др.; гора; № 505.9524 – улица на община Варна; № 505.897 – поз. имот на Радослав Стоянов Калоянов, ведно с построената в имота вилна сграда на един етаж със ЗП 21 кв. м. и с идентификатор № 30497.505.827.1, съгласно скица № 58/25.06.2013 г., презаверена на 25.03.2014 г., издадена от Район „Аспарухово“, Община Варна. Съгласно ПУП-ПУР, одобрен с Решение № 797-5/19.12.2012 г., 63 кв.м. от имот № 827 по ПНИ на местност „Под село“, землище с. Звездица, попадат в улица по уличната регулация.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЮНИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-108/5/
09.06.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Илия Савов Тодоров, Кольо Иванов и всички заинтересовани лица, че на 09.04.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иванка Колева Батешкова и Стефан Михалев Батешков чрез пълномощник адв. Евгения Дойнова – заявление вх. № ОП-14-9400-108/09.04.2014 г., за недвижим имот, представляващ реална част с площ от 774 кв. м. от НПИ 3034 ? 2626 (предходен КП) ? ч. 30 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) по ПНИ на м. „Боровец – север“, земл. кв. Галата, одобрен със Заповед № РД-12-7706-313/19.10.2013 г. на областния управител на област с административен център Варна, при граници на реалната част: по действащата КК – имоти с идентификатори 10135.5401.9505 и 10135.5401.3034, а по предходен план при граници – ПИ 2625, ПИ 2627 и от две страни път, и при граници на целия ПИ 10135.5401.3034, с площ от 4675 кв.м.: 10135.5401.2625, 10135.5401.9505, 10135.5401.3033, 10135.5401.2621, 10135.5401.2619 и 10135.5401.9501, съгласно скица № 15-141741/13.05.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЮНИ 2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Относно допусната е техническа грешка в списъка на допуснатите до конкурс кандидати за длъжност „счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна, съгласно заповед РД-14-7706-183/ 20.05.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна.
На ред 14 да се чете Елина Дианова Максимова
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХАИК ОВАНЕЗОВ
главен секретар
Областна администрация Варна

СПИСЪК - 06 ЮНИ 2014 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит
за длъжността „счетоводител“
в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна
съгласно заповед РД-14-7706-183/ 20.05.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна
Допуска следните кандидати до конкурс:
1. Здравка Ангелова Коларова
2. Ивелина Белева Рахнева
3. Елена Крумова Атанасова
4. Христина Светлинова Костовска
5. Вероника Веселинова Денева
6. Виолета Николаева Савова
7. Диана Димитрова Велева
8. Диана Василева Георгиева
9. Петър Стоянов Стоянов
10. Теодора Стефанова Иванова
11. Диян Великов Великов
12. Александра Евгениева Александрова
13. Яница Панайотова Загорова
14. Елина Деянова Марашлиева
15. Ивайла Петрова Димитрова
16. Несрин Нихал Ниази
17. Зинаида Георгиева Тодорова
18. Данела Варинова Велева
19. Пеньо Николаев Пенев
20. Филка Тошкова Фернандова
21. Галина Иванова Василева
22. Гергана Славова Минева
23. Мариела Тодорова Симеонова
24. Теодор Христов Димитров

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит на 18.06.2014 г. от 10,00 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
Комисията реши времето за решаване на теста да е 90 минути.
Тестът съдържа 30 въпроса. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, отговорили вярно на мин. 70% от теста /21 въпроса/. Резултатите от проведения тест ще бъдат изнесени на таблото и обявени в сайта Областна администрация Варна на 19.06.2014г. Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 10 ч. на 20.06.2014г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.

Нормативните документи, на база, на които е изготвен теста:
1. Закон за счетоводството
2. Закон за държавния бюджет
3. Закон за публичните финанси
4. Закон за администрацията
5. Устройствен правилник на областните администрации
6. Закон за държавния служител
7. Национални счетоводни стандарти
8. ДДС 20/14.12.2004г. Прилагане на НСС от бюджетните предприятия
9. ДДС № 09 /04.12.2013г. Годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2013 г. и въпроси, свързани с банковото обслужване през 2014 г.
10. ДДС №12/ 18.12.2013г. Годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2013 г. и някои въпроси, свързани с отчетността през 2014 г.
11. Д Д С № 0 3 / 2 7. 0 3. 2 0 1 4 г. Изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости към 31.03.2014 г.
12. БЮ-2/10.02.2014г. Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2015-2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХАИК ОВАНЕЗОВ
главен секретар Областна администрация Варна


С П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати до практически изпит
за длъжността „счетоводител“
в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Варна
съгласно заповед РД-14-7706-183/ 20.05.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна

1. Марин Николов Урумов - не са представени доказателства за компютърна грамотност
2. Галя Кръстева Драганова - не е представено заверено копие на лична карта
3. Петя Колева Вълчанова - не е представена декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС
4. Женя Йовчева Корчева - придобитото висше образование на отговаря на изискваното професионално направление
5. Мая Петрова Димитрова - придобитото висше образование на отговаря на изискваното професионално направление
6. Елица Петрова Ангелова - не е представено заверено копие на лична карта
7. Миглена Апостолова Вълчева - не е представено заверено копие на лична карта, придобитото висше образование на отговаря на изискваното професионално направление
8. Първолета Славчева Петрова - не е представено заверено копие на лична карта, не е представена декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХАИК ОВАНЕЗОВ
главен секретар Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 ЮНИ 2014 г.

№ РД-14-7706-163-(8)/04.06.2014г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам ДЗЗД „ГЛАСС“, ЕИК: 103981933, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул. „Д-р Железкова“ №17-19, ет.3, ап.10, представлявано от НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ в качеството му на управител, за издадена заповед
№РД-14-7706-163 от 29.04.2014г. на областния управител на област с административен център Варна, с която „ЕСИ ИНВЕСТИЦИЯ“ ООД, ЕИК:202201630 е определен за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в град Варна, бул. „Приморски” № 43, представляващ 61 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.971 (номер по предходен план: 1819, квартал: 68, парцел V-5), целият с площ от 327 кв.м., при съседи: ПИ 10135.1507.993, ПИ 10135.1507.1090, ПИ 10135.1507.966 и ПИ 10135.1507.970, ведно с изградената в него сграда с идентификатор 10135.1507.971.2 с площ 44 кв.м., представляващ: гараж, състоящ се от една клетка, брой етажи: 1, описан в акт за частна държавна собственост №7952/19.09.2011г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна във вх. регистър № 26989/21.09.2011г., акт № 36, том LX, дело № 12724/2011г. и акт за частна държавна собственост №8588/31.01.2014г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна във вх. регистър № 2866/19.02.2014г., акт № 101, том VII, дело № 1319/2014г.
Заповед №РД-14-7706-163/29.04.2014г. на областния управител на област с административен център Варна е поставена на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл. 55, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
С уважение,
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на област
с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-13-7706-231/29.07.2013 г.

СПИСЪК - 03 ЮНИ 2014 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит
за длъжността „главен експерт „устройство на територията“
в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“
при Областна администрация Варна
съгласно заповед РД-14-7706-178/ 19.05.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна

Допуска следните кандидати до конкурс:
1. Николай Красенов Хараланов
2. Надя Стойкова Неделчева
3. Росен Стефанов Павлов
4. Нуртен Хасанова Махмуд
5. Теодора Огнянова Трендафилова
Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит на 16.06.2014 г. от 10,00 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
Комисията реши времето за решаване на теста да е 60 мин.
Тестът съдържа 30 въпроса. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, отговорили мин. на 70% от /21 въпроса/ от теста. След проверка на резултатите от теста ще се проведе интервю с допуснатите кандидати в 14 ч. на 16.06.2014 г.

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за администрацията;
ЗАКОН за държавния служител
ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
ЗАКОН за регионалното развитие
ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за регионалното развитие
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделски земи
ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи
ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
ЗАКОН за държавната собственост
ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за държавната собственост
ЗАКОН за общинската собственост
ЗАКОН за собствеността
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХАИК ОВАНЕЗОВ
главен секретар
Областна администрация Варна
03.06.2014 г.
гр.Варна


С П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати до практически изпит
за длъжността „главен експерт „устройство на територията“
в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна
съгласно заповед РД-14-7706-178/ 19.05.2014г. на Областния управител на област с административен център Варна

1. Галя Николаева Тодорова - не е представена декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС
2. Гергана Станкова Иванова - не е представена декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС, липсват доказателства за придобит мин. професионален опит от 2г.
3. Стилиян Тодоров Андреев - придобитият професионален опит не отговаря на изисквания по длъжностна характеристика
4. Мария Колева Момчева - не е представена декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС, придобитият професионален опит не отговаря на изисквания по длъжностна характеристика, не е представено доказателство за компютърна грамотност
5. Гриша Иванов Чакалов - не е представена декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС, не е представено доказателство за компютърна грамотност
6. Венцислав Иванов Пешев - не е представена декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС, придобитият професионален опит не отговаря на изисквания по длъжностна характеристика
7. Светлин Димитров Димитров - придобитият професионален опит не отговаря на изисквания по длъжностна характеристика
8. Детелина Михайлова Денкова - не е представена декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС, липсват доказателства за придобит мин. професионален опит от 2г.
9. Теодора Стефанова Иванова - придобитият професионален опит не отговаря на изисквания по длъжностна характеристика
10. Въльо Александров Вълев - професионален опит не отговаря на изисквания по длъжностна характеристика
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХАИК ОВАНЕЗОВ
главен секретар
Областна администрация Варна
03.06.2014 г.
гр.Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 02 ЮНИ 2014 г.

№ ОП-14-9400-165/1/
31.05.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Драган Кандиларов, Борис Градинаров и всички заинтересовани лица, че на 27.05.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атанас Росенов Милев – заявление вх. № ОП-14-9400-165/27.05.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Приморски“, ул. „3-та“ №17, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2564.127 ? ч. 2982 (КП на м. „Траката“ – 1987г.) ? ч. 1559 и ч. 1530 (КП „Крайбрежието“ 1956 г.), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, целият с площ от 1079 кв.м., при граници на ПИ 10135.2564.127: 10135.2564.125, 10135.2564.179, 10135.2564.132, 10135.2564.131, 10135.2564.126, 10135.2564.124, съгласно скица № 870/14.01.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна
Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 МАЙ 2014 г.

№ ОП-14- 9400-143/3 /
29.05.2014 г
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Даймяна Владимирова Върбанова, Милко Владимиров Петров, Христо Владимиров Петров, Петрана Владимирова Георгиева и всички заинтересовани лица, че на 12.05.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Росен Георгиев Петров – заявление вх. № ОП-14-9400-143/12.05.2014 г., за недвижим имот, представляващ: нива, находяща се в с. Сава, общ. Дългопол, обл. Варна, местност „Лонгоза“, с площ от 5000 кв.м., съставляваща имот № 019037 в землището на с. Сава с ЕКАТТЕ 65019, категория на земята – трета, при граници: имот № 019036 – нива на Мария Кирилова Димитрова и др., имот № 000004 – полски път на община Дългопол, имот № 019038 – нива на Иванка Александрова Михалева и др., имот № 000029 – полски път на община Дългопол, съгласно скица № Ф00122/25.03.2014 г., издадена от ОбСЗ – гр.Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 МАЙ 2014 г.

№ ОП-14-9400-135/4/
29.05.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Ана Юлианова Якова, Антон Ябуков Яков, Абибе Юмер Шукриева, Хюсние Али Якуб, Мустафа Юмер Мустафа и всички заинтересовани лица, че на 07.05.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на адв. Свилен Благоев Зайков, като пълномощник на Мустафа Джевад Мустафа – заявление вх. № ОП-14-9400-135/07.05.2014 г., за недвижим имот, находящ се в с. Лопушна, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ дворно място, с площ от 720 кв. м., съставляващо УПИ XXI-129 в кв. 22 по плана на сeлото, одобрен със Заповед № 2010/16.12.1987 г., ведно с построените в това дворно място двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 55 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ от 16 кв.м., при граници на УПИ XXI-129: от три страни улици и УПИ XXII-128, съгласно скица № 109/02.04.2014 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

ЗАПОВЕД - 30 МАЙ 2014 г.

З А П О В Е Д
№ РД-14-7706-208
Варна 28.05.2014 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
1. С акт за частна държавна собственост №8006/02.11.2011г., вписан в книгите по вписванията на 16.11.2011г., том LXXIII, акт №153, вх. регистър 25971, д.15638 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2558.1.4.6, при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж:10135.2558.1.4.5; под обекта:10135.2558.1.4.3; над обекта: 10135.2558.1.4.9; със застроена площ 67,94 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение с площ 2,86 кв.м., както и 1,1733% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна. Предназначението на имота е за жилищни нужди.
С решение №6 от протокол №53/17.12.2013г., Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е решила да се открие търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС №8006/02.11.2011г. Към настоящия момент в имота има държател.
Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.
2. С акт за частна държавна собственост №7901/05.08.2011г., вписан в книгите по вписванията на 19.08.2011г., том LII, акт №172, вх. регистър 18386, д.11186 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.31.11.2, при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: 10135.3512.311.11.18, 10135.3512.31.11.1, 10135.3512.31.11.17; под обекта: няма; над обекта: 10135.3512.31.11.4, със застроена площ 87,06 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение с площ 2,52 кв.м., както и 0,5863% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна. Предназначението на имота е за жилищни нужди.
С решение №12 от протокол №53/17.12.2013г., Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е решила да се открие търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС №7901/05.08.2011г. Към настоящия момент в имота има държател.
Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.
3. С акт за частна държавна собственост №8267/01.06.2012г., вписан в книгите по вписванията на 13.06.2011г., том XXX, акт №111, вх. регистър 12047, д.6304 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.16.22.53, при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: 10135.3512.16.22.54; под обекта: 10135.3512.16.22.44; над обекта: 10135.3512.16.22.62, със застроена площ 43,21 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение с полезна площ 2,10 кв.м., както и 1,2626% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна. Предназначението на имота е за жилищни нужди.
С решение №8 от протокол №53/17.12.2013г., Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е решила да се открие търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС №8267/01.06.2012г. Към настоящия момент в имота има държател.
Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.
4. С акт за частна държавна собственост №7898/04.08.2011г., вписан в книгите по вписванията на 19.08.2011г., том LII, акт №163, вх. регистър 18368, д.11177 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.5505.232, с площ 185 кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.5505.96, ПИ 10135.5505.231, ПИ 10135.5505.235; ведно с построената в него сграда с идентификатор 10135.5505.232.1, със застроена площ 62,00 кв.м., находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна. Предназначението на имота е за жилищни нужди.
С решение №11 от протокол №53/17.12.2013г., Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е решила да се открие търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС №7898/04.08.2011г. Към настоящия момент в имота има държател.
Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.
5. С акт за частна държавна собственост №8014/08.11.2011г., вписан в книгите по вписванията на 22.11.2011г.., том LXXV, акт №40, вх. регистър 26510, д.15949 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ: 150,00 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1503.634, целият с площ 300 кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.1503.404, ПИ 10135.1503.405, ПИ 10135.1503.406, ПИ 10135.1503.400, ПИ 10135.1503.395, ведно с построените в него: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.634.4, със застроена площ 40 кв.м; самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.634.5, със застроена площ 11 кв.м, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна. Предназначението на имота е за жилищни нужди.
С решение №9 от протокол №53/17.12.2013г., Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е решила да се открие търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС №8014/08.11.2011г. Към настоящия момент в имота има държател.
Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.
6. С акт за частна държавна собственост №8562/15.11.2013г.., вписан в книгите по вписванията на 03.12.2013г.., том LXXIII, акт №197, вх. регистър 27836, д.15345 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ: 1/2 (една втора) идеална части от поземлен имот с идентификатор 10135.1506.163, целият с площ 296 кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.1506.162, ПИ 10135.1506.169, ПИ 10135.1506.168, ПИ 10135.1506.167, ПИ 10135.1506.166, ПИ 10135.1506.165, ПИ 10135.1506.164, ПИ 10135.1506.161; втори етаж от двуетажна полумасивна сграда с идентификатор 10135.1506.163.1, включващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.163.1.2, със застроена площ 46,70 кв.м., при граници на имота: на същия етаж: 10135.1506.163.16; под обекта: 10135.1506.163.1.1; над обекта: няма; ведно с прилежащо избено помещение с площ 20,40 кв.м., както и 17,5344% идеални части от общите части на сградата, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент. Предназначението на имота е за жилищни нужди.
С решение №10 от протокол №53/17.12.2013г., Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е решила да се открие търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС №8562/15.11.2013г. Към настоящия момент в имота има държател.
Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.
7. С акт за частна държавна собственост №7788/13.04.2011г., вписан в книгите по вписванията на 20.04.2011г., том XXII, акт №197, вх. регистър 7947, д.1798 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2553.767.2.82, със застроена площ 78,83 кв.м., при граници на имота: на същия етаж: 10135.2553.767.2.83; под обекта: 10135.2553.767.2.80, 10135.2553.767.2.79, ведно с прилежащо избено помещение с площ 6,86 кв.м., както и 2,8026% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота. Предназначението на имота е за жилищни нужди.
С решение №14 от протокол №55/24.04.2014г., Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е решила да се открие търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС №7788/13.04.2011г. Към настоящия момент в имота има държател.
Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.
8. С акт за частна държавна собственост №8291/30.07.2012г., вписан в книгите по вписванията на 06.08.2012г., том XLII, акт №31, вх. регистър 16372, д.8770 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.31.1.5, със застроена площ 87,10 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение с площ 4,45 кв.м., както и 1,9025% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, при граници на имота: на същия етаж: 10135.1502.31.1.6, 10135.1502.31.1.4; под обекта: 10135.1502.31.1.2; над обекта: 10135.1502.31.1.8. Предназначението на имота е за жилищни нужди.
С решение №13 от протокол №55/24.04.2014г., Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е решила да се открие търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС №8291/30.07.2012г. Към настоящия момент в имота има държател.
Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.
9. С акт за частна държавна собственост №8579/14.12.2013г., вписан в книгите по вписванията на 13.01.2014 г., том I, акт № 143, вх. регистър 362, д. 133 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор по кадастрална карта 10135.1508.113.6.1, състоящ се от две нива, всяко с площ 40 кв.м., ведно с изба под обекта с площ 40 кв.м., както и 1/5 (една пета) идеална част от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: 10135.1508.113.6.2 и 10135.1508.113.6.3. Предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда.
С решение №11 от протокол №55/24.04.2014г., Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е решила да се открие търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС №8579/14.12.2013г. Към настоящия момент в имота има държател.
Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.
10. С акт за частна държавна собственост №8443/25.03.2013г., вписан в книгите по вписванията на 09.04.2013г., том XVIII, акт №78, вх. регистър 7239, д.3615 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ: 1. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.51.308.1.1, със застроена площ 130 кв.м., при граници на имота: на същия етаж: 10135.51.308.1.2; под обекта: няма; над обекта: няма; предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, конструкция: сглобяема метална, година на строеж: 1977г.; 2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.51.308.1.2, със застроена площ 30 кв.м., при граници на имота: на същия етаж: 10135.51.308.1.1; под обекта: няма; над обекта: няма; предназначение на самостоятелния обект: за склад, конструкция: сглобяема метална, година на строеж: 1977г. Самостоятелните обекти се намират в сграда №1, разположена в ПИ с идентификатор 10135.51.308.
С решение №12 от протокол №55/24.04.2014г., Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е решила да се открие търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС №8443/25.03.2013г.
Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.
11. С акт за частна държавна собственост №8646/12.05.2014г., вписан в книгите по вписванията на 23.05.2014г., том XXV, акт №193, вх. регистър 10420, д.5270 е актуван имот - частна държавна собственост, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1030.266.1.3, със застроена площ 62,38 кв.м., при граници на имота: на същия етаж:10135.1030.266.1.4; 10135.1030.266.1.2; под обекта:10135.1030.266.1.1; над обекта: 10135.1030.266.1.5, ведно с прилежащо избено помещение с площ 5,16 кв.м., както и 5,3580% идеални части от общите части от на сградата и от правото на строеж. Предназначението на имота е за жилищни нужди.
С решение №10 от протокол №55/24.04.2014г., Комисията по управление на недвижими имоти и вещи – държавна собственост е решила да се открие търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС №8646/12.05.2014г.
На основание чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 32, ал. 1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ:
1. Да се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти - частна държавна собственост, както следва:
1.1. Недвижим имот - частна държавна собственост №8006/02.11.2011г., вписан в книгите по вписванията на 16.11.2011г., том LXXIII, акт №153, вх. регистър 25971, д.15638, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2558.1.4.6, при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж:10135.2558.1.4.5; под обекта:10135.2558.1.4.3; над обекта: 10135.2558.1.4.9; със застроена площ 67,94 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение с площ 2,86 кв.м., както и 1,1733% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота. Предназначението на имота е за жилищни нужди. Към настоящия момент в имота има държател.
Първоначална наемна цена – 84,00 лв. (осемдесет и четири лева) месечен наем.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 42,00 лв. (четиридесет и два лева), вносим по банкова сметка IBAN: BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 на СЖ„Експресбанк” Варна, в срок до 30.06.2014 г., включително.
Дата, място и час на провеждане на търга – 02.07.2014 г. от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26.
1.2. Недвижим имот – частна държавна собственост №7901/05.08.2011г., вписан в книгите по вписванията на 19.08.2011г., том LII, акт №172, вх. регистър 18386, д.11186, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.31.11.2, при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: 10135.3512.311.11.18, 10135.3512.31.11.1, 10135.3512.31.11.17; под обекта: няма; над обекта: 10135.3512.31.11.4, със застроена площ 87,06 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение с площ 2,52 кв.м., както и 0,5863% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота. Предназначението на имота е за жилищни нужди. Към настоящия момент в имота има държател.
Първоначална наемна цена – 102,00 лв. (сто и два лева) месечен наем.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 51,00 лв. (петдесет и един лева), вносим по банкова сметка IBAN: BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 на СЖ„Експресбанк” Варна, в срок до 30.06.2014 г., включително.
Дата, място и час на провеждане на търга – 02.07.2014 г. от 10:10 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26.
1.3. Недвижим имот – частна държавна собственост №8267/01.06.2012г., вписан в книгите по вписванията на 13.06.2011г., том XXX, акт №111, вх. регистър 12047, д.6304, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.16.22.53, при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: 10135.3512.16.22.54; под обекта: 10135.3512.16.22.44; над обекта: 10135.3512.16.22.62, със застроена площ 43,21 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение с полезна площ 2,10 кв.м., както и 1,2626% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота. Предназначението на имота е за жилищни нужди. Към настоящия момент в имота има държател.
Първоначална наемна цена – 52,00 лв. (петдесет и два лева) месечен наем.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 26,00 лв. (двадесет и шест лева), вносим по банкова сметка IBAN: BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 на СЖ„Експресбанк” Варна, в срок до 30.06.2014 г., включително.
Дата, място и час на провеждане на търга – 02.07.2014 г. от 10:20 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26.
1.4. Недвижим имот – частна държавна собственост №7898/04.08.2011г., вписан в книгите по вписванията на 19.08.2011г., том LII, акт №163, вх. регистър 18368, д.11177, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ сграда с идентификатор 10135.5505.232.1, със застроена площ 62,00 кв.м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.5505.232, при граници на имота: ПИ 10135.5505.96, ПИ 10135.5505.231, ПИ 10135.5505.235. Предназначението на имота е за жилищни нужди. Към настоящия момент в имота има държател.
Първоначална наемна цена – 56,00 лв. (петдесет и шест лева) месечен наем.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 28,00 лв. (двадесет и осем лева), вносим по банкова сметка IBAN: BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 на СЖ„Експресбанк” Варна, в срок до 30.06.2014 г., включително.
Дата, място и час на провеждане на търга – 02.07.2014 г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26.
1.5. Недвижим имот – частна държавна собственост №8014/08.11.2011г., вписан в книгите по вписванията на 22.11.2011г.., том LXXV, акт №40, вх. регистър 26510, д.15949, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.634.4, със застроена площ 40 кв.м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.1503.634, при граници на имота: ПИ 10135.1503.404, ПИ 10135.1503.405, ПИ 10135.1503.406, ПИ 10135.1503.400, ПИ 10135.1503.395. Предназначението на имота е за жилищни нужди. Към настоящия момент в имота има държател.
Първоначална наемна цена – 48,00 лв. (четиридесет и осем лева) месечен наем.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 24,00 лв. (двадесет и четири лева), вносим по банкова сметка IBAN: BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 на СЖ„Експресбанк” Варна, в срок до 30.06.2014 г., включително.
Дата, място и час на провеждане на търга – 02.07.2014 г. от 10:40 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26.
1.6. Недвижим имот – частна държавна собственост №8562/15.11.2013г.., вписан в книгите по вписванията на 03.12.2013г.., том LXXIII, акт №197, вх. регистър 27836, д.15345, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.163.1.2, със застроена площ 46,70 кв.м., при граници на имота: на същия етаж: 10135.1506.163.16; под обекта: 10135.1506.163.1.1; над обекта: няма; ведно с прилежащо избено помещение с площ 20,40 кв.м., както и 17,5344% идеални части от общите части на сградата. Предназначението на имота е за жилищни нужди. Към настоящия момент в имота има държател.
Първоначална наемна цена – 54,00 лв. (петдесет и четири лева) месечен наем.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 27,00 лв. (двадесет и седем лева), вносим по банкова сметка IBAN: BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 на СЖ„Експресбанк” Варна, в срок до 30.06.2014 г., включително.
Дата, място и час на провеждане на търга – 02.07.2014 г. от 10:50 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26.
1.7. Недвижим имот – частна държавна собственост №7788/13.04.2011г., вписан в книгите по вписванията на 20.04.2011г., том XXII, акт №197, вх. регистър 7947, д.1798, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2553.767.2.82, със застроена площ 78,83 кв.м., при граници на имота: на същия етаж: 10135.2553.767.2.83; под обекта: 10135.2553.767.2.80, 10135.2553.767.2.79, ведно с прилежащо избено помещение с площ 6,86 кв.м., както и 2,8026% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота. Предназначението на имота е за жилищни нужди. Към настоящия момент в имота има държател.
Първоначална наемна цена – 98,00 лв. (деветдесет и осем лева) месечен наем.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 49,00 лв. (четиридесет и девет лева), вносим по банкова сметка IBAN: BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 на СЖ„Експресбанк” Варна, в срок до 30.06.2014 г., включително.
Дата, място и час на провеждане на търга – 02.07.2014 г. от 11:00 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26.
1.8. Недвижим имот - частна държавна собственост №8291/30.07.2012г., вписан в книгите по вписванията на 06.08.2012г., том XLII, акт №31, вх. регистър 16372, д.8770, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.31.1.5, със застроена площ 87,10 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение с площ 4,45 кв.м., както и 1,9025% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, при граници на имота: на същия етаж: 10135.1502.31.1.6, 10135.1502.31.1.4; под обекта: 10135.1502.31.1.2; над обекта: 10135.1502.31.1.8. Предназначението на имота е за жилищни нужди. Към настоящия момент в имота има държател.
Първоначална наемна цена – 100,00 лв. (сто лева) месечен наем.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 50,00 лв. (петдесет лева), вносим по банкова сметка IBAN: BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 на СЖ„Експресбанк” Варна, в срок до 30.06.2014 г., включително.
Дата, място и час на провеждане на търга – 02.07.2014г. от 11:10 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” №26.
1.9. Недвижим имот - частна държавна собственост №8579/14.12.2013г., вписан в книгите по вписванията на 13.01.2014 г., том I, акт № 143, вх. регистър 362, д. 133, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор по кадастрална карта 10135.1508.113.6.1, състоящ се от две нива, всяко с площ 40 кв.м., ведно с изба под обекта с площ 40 кв.м., както и 1/5 (една пета) идеална част от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: 10135.1508.113.6.2 и 10135.1508.113.6.3. Предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда. Към настоящия момент в имота има държател.
Първоначална наемна цена – 800,00 лв. (осемстотин лева) без ДДС месечен наем.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 400,00 лв. (четиристотин лева), вносим по банкова сметка IBAN: BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 на СЖ„Експресбанк” Варна, в срок до 30.06.2014 г., включително.
Дата, място и час на провеждане на търга – 02.07.2014г. от 11:20 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” №26.
1.10. Недвижим имот - частна държавна собственост №8443/25.03.2013г., вписан в книгите по вписванията на 09.04.2013г., том XVIII, акт №78, вх. регистър 7239, д.3615, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ: 1. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.51.308.1.1, със застроена площ 130 кв.м., при граници на имота: на същия етаж: 10135.51.308.1.2; под обекта: няма; над обекта: няма; предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, конструкция: сглобяема метална, година на строеж: 1977г.; 2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.51.308.1.2, със застроена площ 30 кв.м., при граници на имота: на същия етаж: 10135.51.308.1.1; под обекта: няма; над обекта: няма; предназначение на самостоятелния обект: за склад, конструкция: сглобяема метална, година на строеж: 1977г. Самостоятелните обекти се намират в сграда №1, разположена в ПИ с идентификатор 10135.51.308.
Първоначална наемна цена – 110,00 лв. (сто и десет лева) без ДДС месечен наем.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 55,00 лв. (петдесет и пет лева), вносим по банкова сметка IBAN: BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 на СЖ„Експресбанк” Варна, в срок до 30.06.2014 г., включително.
Дата, място и час на провеждане на търга – 02.07.2014г. от 11:30 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” №26.
1.11. Недвижим имот - частна държавна собственост №8646/12.05.2014г., вписан в книгите по вписванията на 23.05.2014г., том XXV, акт №193, вх. регистър 10420, д.5270, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1030.266.1.3, със застроена площ 62,38 кв.м., при граници на имота: на същия етаж:10135.1030.266.1.4; 10135.1030.266.1.2; под обекта:10135.1030.266.1.1; над обекта: 10135.1030.266.1.5, ведно с прилежащо избено помещение с площ 5,16 кв.м., както и 5,3580% идеални части от общите части от на сградата и от правото на строеж. Предназначението на имота е за жилищни нужди.
Първоначална наемна цена – 78,00 лв. (седемдесет и осем лева) месечен наем.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 39,00 лв. (тридесет и девет лева), вносим по банкова сметка IBAN: BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 на СЖ„Експресбанк” Варна, в срок до 30.06.2014 г., включително.
Дата, място и час на провеждане на търга – 02.07.2014г. от 11:40 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” №26.
2. За всеки един от посочените по-горе обекти, кандидатите участват с отделен комплект тръжни документи.
3. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация както следва:
3.1. Акт за държавна собственост - копие;
3.2. Скица на имота, издадена от СГКК Варна - копие;
3.3. Заявление за участие в търга - по утвърден от областния управител образец;
3.4. Тръжни условия и необходими документи;
3.5. Проект на договор за наем;
3.6. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП- по утвърден от областния управител образец;
3.7. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност- по утвърден от областния управител образец;
3.8. Декларация за съгласие с условията по търга и неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга - по утвърден от областния управител образец;
3.9. Ценово предложение – по утвърден от областния управител образец;
3.10. Декларация за извършен оглед на обекта - по утвърден от областния управител образец.
4. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
4.1. Платежен документ за закупени тръжни книжа – заверено копие от фактура или друг платежен документ;
4.2. Платежен документ за внесен депозит - оригинал;
4.3. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията); съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) – оригинал;
4.4. Документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);
4.5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата;
4.6. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите – оригинал или нотариално заверено копие;
4.7. Удостоверение за липса на задължения от Дирекция „Местни данъци” при Община Варна – оригинал или нотариално заверено копие;
4.8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна – оригинал или нотариално заверено копие;
4.9. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП - по утвърден от областния управител образец;
4.10. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност - по утвърден от областния управител образец;
4.11. Декларация за извършен оглед на обекта - по утвърден от областния управител образец.
4.12. Декларация за съгласие с условията по търга и за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга - по утвърден от областния управител образец;
4.13. Предложение за цена – по образец, поставено в малък непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”.
5. Документите за участие в търговете с тайно наддаване да са издадени в срока: от публикуване на обявата за провеждане на търга до датата на подаване на тръжните документи.
6. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа до 30.06.2014 г. включително, срещу цена от 30,00 (тридесет) лева, вносима по банкова сметка IBAN: BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 при SG “Експресбанк” Варна или платима в касата в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” №26, в срок до 30.06.2014 г., включително.
7. Документацията да се получава в стая №6 или стая №7 в сградата на „Държавна собственост”, дирекция „АКРРДС”, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа на до 30.06.2014 г., включително, след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума за тръжна документация.
8. Оглед на имотите да се извършва на място всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа на 27.06.2014г. включително, в присъствието на служител на Областна администрация Варна, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688-107 или 052/688-106.
9. Документи за участие в търговете да се приемат всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26, ет.1.
10. Краен срок за подаване на документите за участие във всеки един от търговете – 17:00 часа на 30.06.2014 г.
11. Определям комисия в състав:
При отсъствие на председателя на комисията, последният се замества от заместник – председателя.
12. За провеждането на търговете и резултатите от тях да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждането им.
13. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
14. Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и да се копира в десет екземпляра.
15. Еднообразен екземпляр от заповедта да се приложи към преписката по търга и да се връчи на деловодството за сведение и изпълнение.
16. Копията от заповедта да се връчат на членовете на комисията, главния секретар, директор на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител на Областна администрация Варна.
17. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 29 МАЙ 2014 г.

№ ОП-14- 9400-144/2 /
28.05.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Сашо Георгиев Чакъров и всички заинтересовани лица, че на 12.05.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Анка Атанасова Чакърова – заявление вх. № ОП-14-9400-144/12.05.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Пробуда“ № 221-а, предствляващ еднофамилна жилищна сграда с идентификатор № 10135.52.162.1 и със застроена площ съгласно молба – декларация от Анка Атанасова Чакърова – 34 кв.м., а съгласно скица на сграда № 4905/19.02.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна – ЗП от 24 кв.м., състояща се от две стаи и антре, при граници на сградата с идентификатор № 10135.52.162.1: 10135.52.510, 10135.52.165.1, 10135.52.162, съгласно горепосочената скица, изградена в ПИ с идентификатор № 10135.52.162, целият с площ от 55 кв.м., при граници на ПИ 10135.52.162: ПИ 10135.52.510, ПИ 10135.52.165, ПИ10135.52.161, ПИ 10135.52.163, № 4905/19.02.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 МАЙ 2014 г.

№ РД-14-7706-177-(1)/27.05.2014г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В“, БУЛСТАТ:175674195, вписано на основание чл.18 от ЗЮЛНЦ с решение №130 от 10.04.2009г. на Варненско окръжен съд в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел към ВОС под партиден №26, том 54, стр.138 по ф.д. 51/2009г., както и на основание чл.45, ал.3 от ЗЮЛНЦ, вписано в централния регистър на Министерството на правосъдието под №20090722009, съгласно удостоверение №009/22.07.2009г., със седалище и адрес на управление гр.Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл.402, вх.6, ет3, ап.112, представлявано съгласно Решение №62/27.02.2013г. на Варненски окръжен съд от ИВАЙЛО ХРИСТОВ НЕЛКОВСКИ с постоянен адрес: гр.Варна, ул. „Георги Бенковски“ 41, ет.4, ап.8; че е издадена
заповед №РД-14-7706-177/19.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна, по реда на чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост, за изземването на имот – частна държавна собственост, представляващ: Ателие за творческа дейност №2: самостоятелен обект с идентификатор 10135.1502.68.3.7, със застроена площ 25,45 кв.м., разположен в поземлен имот с идентификатор 10135.1502.68, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня-тоалет и тераса, ведно с прилежащо избено помещение №6 с полезна площ 3,99 кв.м.; при граници на имота: имот 10135.1502.68.3.8, имот 10135.1502.68.3.3 и имот 10135.1502.68.3.11; находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул. „Ангел Кънчев“ №52, ет.2, ателие 2, подробно описан в АЧДС №7604/28.07.2010г., вписан в книгите по вписванията на 10.08.2010г., том XXXIX, акт №200, вх. регистър 15042, д.8660 и Акт №7771/28.03.2011г. за поправка на АЧДС №7604/28.07.2010г., вписан в книгите по вписванията на 13.04.2011г., том XXI, акт №21, вх. регистър 7192, д.4329.
Заповед №РД-14-7706-177/19.05.2014г. на областния управител на област с административен център Варна може да бъде получена в Областна администрация Варна от надлежно представляващо сдружение „Гражданско сдружение В“ лице.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
С уважение,
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на област
с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-13-7706-231/29.07.2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 МАЙ 2014 г.

№ ОП-14-9400-96/3/
27.05.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Киряки Иванова Янакиева и всички заинтересовани лица, че на 31.03.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодор Кателиев Тодоров, чрез пълномощник адв. Нина Григорова– заявление вх. № ОП-14-9400-96/31.03.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Приморски“, с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, местност „Лафолу“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2517.4118 ? 4118 (ПНИ с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“) ? ч. 1039 (КП към ПНИ) ? ч. 3496 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 479 кв.м., при граници на имота: 10135.2517.9931, 10135.2517.4117, 10135.2517.1040, 10135.2517.9512, съгласно скица № 30340/25.10.2013 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 МАЙ 2014 г.

№ ОП-14-9400-145 /1/
27.05.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Елена К. Стоянова и всички заинтересовани лица, че на 13.05.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Стойчев Николов – заявление вх. № ОП-14-9400-145/13.05.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Аспарухово“, с.о. „Боровец - север“, представляващ 727 ид. части от ПИ с идентификатор 10135.5401.2526 ? 2526 (по ПНИ м. „Боровец - север“- с.о.) ? 2526 (по предходен КП) ? ч. 57 (стари граници съгл. ПКП към ПНИ), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-03-1897/23.07.2013 г. на Началник на СГКК – Варна, целият с площ от 1727 кв.м., при граници на ПИ 10135.5401.2526: 10135.5401.3070, 10135.5401.2535, 10135.5401.2527, 10135.5401.9510, 10135.5401.2525, съгласно скица № 33007/18.11.2013 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 МАЙ 2014 г.

№ ОП-14- 9400-129/2/
27.05.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Димитричка Фотева Божилова, Атанас Фотев Димитров, Димитър Христов Христов и всички заинтересовани лица, че на 28.04.2014 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Божилов Божилов – заявление вх. № ОП-14-9400-129/28.04.2014 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Доктор Басанович“ № 105, предствляващ 2/3 идеални части от гараж, съставляващ ПИ с идентификатор № 10135.2554.300.4, с площ съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО003439/28.02.2014 г. – 22.75 кв.м., а съгласно скица № 15-37512/26.02.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна – с площ от 24 кв.м., при граници на ПИ 10135.2554.300.4: улица, ПИ 10135.2554.300, ПИ 10135.2554.300.3, ПИ 10135.2554.300.5, съгласно горепосочената скица, изграден в ПИ с идентификатор № 10135.2554.300, целият с площ от 426 кв.м., при граници на ПИ 10135.2554.300: ПИ 10135.2554.301, ПИ 10135.2554.123, ПИ 10135.2554.291, ПИ 10135.2554.299, съгласно скица № 15-37504/26.02.2014 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.

ОБЯВЛЕНИЕ - 28 МАЙ 2014 г.

№ РД-14-7706-205(1)/27.05.2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание на чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 49, ал. 1 от ЗДС, чл. 43 от ППЗДС, и заповед № РД-14-7706-205/27.05.2014г., областният управител на област с административен център Варна обявява търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна държавна собственост:

 

Имот

 

АДС №/дата

Дата и час на провеждане на търга

 

Начална тръжна цена (в лева)

 

Депозитна вноска
(в лева)

1. Недвижим имот, находящ се в град Варна, ж.к. „Младост” бл. 104, вх. 9, ет. 4, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.31.7.11 (апартамент № 11) с площ 73,43 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, ведно с прилежащата му изба № 11 с площ 7,65 кв.м. и 0,6347% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на апартамента: на същия етаж: 10135.3512.31.7.10 и 10135.3512.31.7.12, под обекта: 10135.3512.31.7.8 и над обекта: 10135.3512.31.7.14.
Забележка: В имота има държател. От държателя е представена декларация с рег. № 2358/07.05.2014г., заверена от Петър Петров, нотариус в район РС – Варна, рег. № 224 на Нотариалната камара, съобразно която държателят е декларирал, че е уведомен, че имотът е в процедура за продажба чрез търг с тайно наддаване; задължава се да осигури достъп до имота за извършването на оглед в сроковете, посoчени в заповедта за откриване на търга, в присъствието на служител на Областна администрация Варна, след предварителна уговорка; в срок от 30 дни от определянето на купувач за горепосочения имот се задължава да предаде владението на имота.    

 

7894/
01.08.2011г.

 

30.06.2014г.
14 часа

 

53 879,32лв

 

5 387,93лв

2. Недвижим имот, находящ се в град Варна, ж.к. „Възраждане” бл. 12, вх. 3, ет. 7, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3511.66.1.68 (апартамент № 68) с площ 48,88 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, ведно с прилежащата му изба № 68 с площ 2,81 кв.м. и 1,2625% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на апартамента: на същия етаж: 10135.3511.66.1.69 и 10135.3511.66.1.67, под обекта: 10135.3511.66.1.65 и над обекта: 10135.3511.66.1.71.

Забележка: В имота има държател. От държателя е представена декларация с рег. № 6178/28.04.2014г., заверена от Александър Александров, нотариус в район РС – Варна, рег. № 316 на Нотариалната камара, съобразно която държателят е декларирал, че е уведомен, че имотът е в процедура за продажба чрез търг с тайно наддаване; задължава се да осигури достъп до имота за извършването на оглед в сроковете, посoчени в заповедта за откриване на търга, в присъствието на служител на Областна администрация Варна, след предварителна уговорка; в срок от 30 дни от определянето на купувач за горепосочения имот се задължава да предаде владението на имота.    

 

7896/
01.08.2011г.

 

30.06.2014г.
14 часа

 

27 204,10лв

 

2 720,41лв

1. Специални изисквания към участни