СЪОБЩЕНИЕ - 20 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с провеждането на конкурс за длъжност “младши експерт „държавна собственост”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” , съгласно заповед №РД-13-7706-432/22.11.2013г. на Областния управител на област с административен център Варна в списъка на допуснатите до конкурс кандидати е допусната техническа грешка за кандидат, записан под № 65.
Записано Десислава Румянова Пламенова, да се чете Десислава Румянова Найденова.
Горепосочената е подала документи за участие и в конкурс по заповед №РД-13-7706-431/22.11.2013г. на Областния управител на област с административен център Варна за длъжност „младши експерт „държавна собственост“, които поради допусната техническа грешка са разгледани към конкурс, съгласно заповед №РД-13-7706-429/22.11.2013г. на Областния управител на област с административен център Варна за длъжност „младши експерт „регионално развитие“.
Предвид гореизложеното Десислава Румянова Найденова се заличава в списъка на допуснатите кандидати за длъжност „младши експерт „регионално развитие, планове, програми и проекти“ по заповед №РД-13-7706-432/22.11.2013г. и се вписва в списъка на допуснатите кандидати за длъжност „младши експерт „държавна собственост“ по заповед №РД-13-7706-431/22.11.2013г. на Областния управител на област с административен център Варна.
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П / ПЕТЪР ЛИПЧЕВ
директор на дирекция АПОФУС
Областна администрация Варна


ЗАПОВЕД - 20 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
ЗАПОВЕД
№ РД-13-7706-463
14.12.2013г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна,
У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед № РД-13-7706-368/03.10.2013 г. на областния управител на област с административен център Варна е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.2553.77.1.1, със застроена площ 153,00 кв.м., находящ се на ул. „Роза” № 40, ет. 1 в гр. Варна, област Варна, район „Приморски” описан в АДС № 8429/27.02.2013 г. вписан в книгите по вписванията на 21.03.2013г., том XIV, акт № 99, вх. регистър 5712.
Съгласно чл. 51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, търг с тайно наддаване може да се проведе в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга.
С решение № 1 по протокол от 11.11.2013 г., комисията не допуска до участие участника подал документи поради обстоятелството, че не е попълнил Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност (по образец) от 08.11.2013 г., (в частта, че не се намира в производство по ликвидация или производство по несъстоятелност), с което е нарушил разпоредбата на т. 11, стр. 4 от заповед № РД-13-7706-368/03.10.2013 г. на Oбластния управител на област с административен център Варна. Приложеното нотариално заверено пълномощно е копие, с което е нарушил разпоредбата на т. 5, стр. 4 от заповед № РД-13-7706-368/03.10.2013 г. на Oбластния управител на област с административен център Варна. С решение № 2 по протокол от 11.11.2013 г., комисията за провеждане на търга, предлага на областния управител на област с административен център Варна да прекрати тръжната процедура по търга с тайно наддаване.
Протоколът от проведения на 11.11.2013 г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание на протокол от 11.11.2013 г. на комисията за провеждане на търга, чл. 46, във вр. с чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) и чл. 32, ал. 1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ :
I. ПРЕКРАТЯВАМ тръжната процедура по търга с тайно наддаване, обявен със заповед № РД-13-7706-368/03.10.2013 г. на областния управител на област с административен център Варна, за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.2553.77.1.1, със застроена площ 153,00 кв.м., находящ се на ул. „Роза” № 40, ет. 1 в гр. Варна, област Варна, район „Приморски”, подробно описан в АДС № 8429/27.02.2013 г. вписан в книгите по вписванията на 21.03.2013г., том XIV, акт № 99, вх. регистър 5712.
II. Да се открие нова процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.2553.77.1.1, със застроена площ 153,00 кв.м., находящ се на ул. „Роза” № 40, ет. 1 в гр. Варна, област Варна, район „Приморски”, подробно описан в АДС № 8429/27.02.2013 г. вписан в книгите по вписванията на 21.03.2013г., том XIV, акт № 99, вх. регистър 5712.
Настоящата заповед да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и на интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от обявяването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Заповедта да се приложи към преписката по търга за отдаване под наем на имота – частна държавна собственост, описан в АДС № 8429/27.02.2013 г. и да се връчи на деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, главния секретар, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


ЗАПОВЕД - 20 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
ЗАПОВЕД
№ РД-13-7706-464
14.12.2013г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна,
У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед № РД-13-7706-368/03.10.2013 г. на областния управител на област с административен център Варна е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.2553.77.1.2, със застроена площ 56,00 кв.м., находящ се на ул. „Роза” № 40, ет. 1 в гр. Варна, област Варна, район „Приморски” описан в АДС № 8429/27.02.2013 г. вписан в книгите по вписванията на 21.03.2013г., том XIV, акт № 99, вх. регистър 5712.
Съгласно чл. 51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, търг с тайно наддаване може да се проведе в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга.
С решение № 3 по протокол от 11.11.2013 г., комисията не допуска до участие участника подал документи поради обстоятелството, че не е представил оригинален банков документ за внесен депозит по сметка на Областна администрация Варна, с което е нарушил разпоредбата на т. 2, стр. 4 от заповед № РД-13-7706-368/03.10.2013 г. на областния управител на област с административен център Варна. Служебната бележка с изх. № АУ114253ВН/15.10.2013 г., не е издадена от Дирекция „Местни данъци” при Община Варна и не включва информация за публични общински вземания по чл. 162 от ДОПК. С решение № 4 по протокол от 11.11.2013 г., комисията за провеждане на търга, предлага на областния управител на област с административен център Варна да прекрати тръжната процедура по търга с тайно наддаване.
Протоколът от проведения на 11.11.2013 г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание на протокол от 11.11.2013 г. на комисията за провеждане на търга, чл. 46, във вр. с чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) и чл. 32, ал. 1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ :
I. ПРЕКРАТЯВАМ тръжната процедура по търга с тайно наддаване, обявен със заповед № РД-13-7706-368/03.10.2013 г. на областния управител на област с административен център Варна, за отдаване под наем на имота – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.2553.77.1.2, със застроена площ 56,00 кв.м., находящ се на ул. „Роза” № 40, ет. 1 в гр. Варна, област Варна, район „Приморски” описан в АДС № 8429/27.02.2013 г. вписан в книгите по вписванията на 21.03.2013г., том XIV, акт № 99, вх. регистър 5712.
II. Да се открие нова процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.2553.77.1.2, със застроена площ 56,00 кв.м., находящ се на ул. „Роза” № 40, ет. 1 в гр. Варна, област Варна, район „Приморски” описан в АДС № 8429/27.02.2013 г. вписан в книгите по вписванията на 21.03.2013г., том XIV, акт № 99, вх. регистър 5712.
Настоящата заповед да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и на интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от обявяването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Заповедта да се приложи към преписката по търга за отдаване под наем на имота – частна държавна собственост, описан в АДС № 8429/27.02.2013 г. и да се връчи на деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, главния секретар, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


ЗАПОВЕД - 20 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
ЗАПОВЕД
№ РД-13-7706-467
14.12.2013г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна,
У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед № РД-13-7706-368/03.10.2013 г. на областния управител на област с административен център Варна е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор по кадастрална карта 10135.1501.295.2.12, разположен в партерната част на жилищна сграда, представляващ търговски обект на две нива, състоящ се от магазин със застроена площ 34,85 кв.м., включващ зала и санитарен възел, стълбище и склад под магазина с площ от 20,21 кв.м., както и 7,4772% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, заедно с 20,00 кв.м. идеални части от дворното място, в което е построена сградата, съставляващо поземлен имот с идентификатор 10135.1501.295, целият с площ 296,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна, район „Одесос”, ул. „Поп Харитон” № 49-А, ет. -1, обект 1, описан в АДС № 8489/06.06.2013 г. вписан в книгите по вписванията на 19.06.2013 г., том XXXIV, акт № 54, вх. регистър 15286, дело № 6988.
Съгласно чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, търг с тайно наддаване може да се проведе в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга. От констатацията на комисията, отразена на лист 2 от протокола за проведения търг е видно, че няма постъпили документи за участие в тръжната процедура за отдаването под наем на имота, с което условието на чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) не е изпълнено, поради което търга за отдаването под наем на този имот не може да се проведе. С решение № 5 от протокола, комисията предлага на областния управител на област с административен център Варна да обяви за непроведен търга. Протоколът от проведения на 11.11.2013 г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание на протокол от 11.11.2013 г. на комисията за провеждане на търга, чл. 51, ал. 1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ :
I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търга с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор по кадастрална карта 10135.1501.295.2.12, разположен в партерната част на жилищна сграда, представляващ търговски обект на две нива, състоящ се от магазин със застроена площ 34,85 кв.м., включващ зала и санитарен възел, стълбище и склад под магазина с площ от 20,21 кв.м., както и 7,4772% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, заедно с 20,00 кв.м. идеални части от дворното място, в което е построена сградата, съставляващо поземлен имот с идентификатор 10135.1501.295, целият с площ 296,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна, район „Одесос”, ул. „Поп Харитон” № 49-А, ет. -1, обект 1, описан в АДС № 8489/06.06.2013 г. вписан в книгите по вписванията на 19.06.2013 г., том XXXIV, акт № 54, вх. регистър 15286, дело № 6988.
II. Да се открие нова процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор по кадастрална карта 10135.1501.295.2.12, разположен в партерната част на жилищна сграда, представляващ търговски обект на две нива, състоящ се от магазин със застроена площ 34,85 кв.м., включващ зала и санитарен възел, стълбище и склад под магазина с площ от 20,21 кв.м., както и 7,4772% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, заедно с 20,00 кв.м. идеални части от дворното място, в което е построена сградата, съставляващо поземлен имот с идентификатор 10135.1501.295, целият с площ 296,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна, район „Одесос”, ул. „Поп Харитон” № 49-А, ет. -1, обект 1, описан в АДС № 8489/06.06.2013 г. вписан в книгите по вписванията на 19.06.2013 г., том XXXIV, акт № 54, вх. регистър 15286, дело № 6988.
III. На основание чл. 41, ал. 2 от ППЗДС първоначалната наемна цена да се намали с 30 (тридесет) на сто.
Настоящата заповед да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и на интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от обявяването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Заповедта да се приложи към преписката по търга за отдаване под наем на имота – частна държавна собственост, описан в АДС № 8489/06.06.2013 г. и да се връчи на деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, главния секретар, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


ЗАПОВЕД - 20 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
ЗАПОВЕД
№ РД-13-7706-465
14.12.2013г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна,
У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед № РД-13-7706-368/03.10.2013 г. на областния управител на област с административен център Варна е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор по кадастрална карта 10135.2560.136.1.11, представляващ мезонетен тип (ниво едно и ниво две) с обща застроена площ 117,14 кв.м. разположен на партерен и сутеренен етаж на жилищна сграда, със застроена площ на партера 54,56 кв.м. и застроена площ на сутерена 62,58 кв.м., както и 8,1551% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, ведно с 25,00 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2560.136 в който е построена сградата, цялото с площ 244,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна, ул. „Добри Войников” № 37, ет. -1, описан в АДС № 8299/09.08.2012 г. вписан в книгите по вписванията на 17.08.2012 г., том XLIV, акт № 168, вх. регистър 17253, дело № 9333.
Съгласно чл. 51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, търг с тайно наддаване може да се проведе в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга. От констатацията на комисията, отразена на лист 2 от протокола за проведения търг е видно, че няма постъпили документи за участие в тръжната процедура за отдаването под наем на имота, с което условието на чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) не е изпълнено, поради което търга за отдаването под наем на този имот не може да се проведе. С решение № 5 от протокола, комисията предлага на областния управител на област с административен център Варна да обяви за непроведен търга. Протоколът от проведения на 11.11.2013 г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание на протокол от 11.11.2013 г. на комисията за провеждане на търга, чл. 51, ал. 1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ :
I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търга с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор по кадастрална карта 10135.2560.136.1.11, представляващ мезонетен тип (ниво едно и ниво две) с обща застроена площ 117,14 кв.м. разположен на партерен и сутеренен етаж на жилищна сграда, със застроена площ на партера 54,56 кв.м. и застроена площ на сутерена 62,58 кв.м., както и 8,1551% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, ведно с 25,00 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2560.136 в който е построена сградата, цялото с площ 244,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна, ул. „Добри Войников” № 37, ет. -1, описан в АДС № 8299/09.08.2012 г. вписан в книгите по вписванията на 17.08.2012 г., том XLIV, акт № 168, вх. регистър 17253, дело № 9333.
II. Да се открие нова процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор по кадастрална карта 10135.2560.136.1.11, представляващ мезонетен тип (ниво едно и ниво две) с обща застроена площ 117,14 кв.м. разположен на партерен и сутеренен етаж на жилищна сграда, със застроена площ на партера 54,56 кв.м. и застроена площ на сутерена 62,58 кв.м., както и 8,1551% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, ведно с 25,00 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2560.136 в който е построена сградата, цялото с площ 244,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна, ул. „Добри Войников” № 37, ет. -1, описан в АДС № 8299/09.08.2012 г. вписан в книгите по вписванията на 17.08.2012 г., том XLIV, акт № 168, вх. регистър 17253, дело № 9333.
III. На основание чл. 41, ал. 2 от ППЗДС първоначалната наемна цена да се намали с 30 (тридесет) на сто.
Настоящата заповед да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и на интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от обявяването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Заповедта да се приложи към преписката по търга за отдаване под наем на имота – частна държавна собственост, описан в АДС № 8299/09.08.2012 г. и да се връчи на деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, главния секретар, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


ЗАПОВЕД - 20 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
ЗАПОВЕД
№ РД-13-7706-466
14.12.2013г.
ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна,
У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед № РД-13-7706-368/03.10.2013 г. на областния управител на област с административен център Варна е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.4505.217.13, със застроена площ 155,00 кв.м., находящ се в ж.к. „Владислав Варненчик” II-ри м.р. до бл. 204, гр. Варна, област Варна описан в АДС № 7838/07.06.2011 г. вписан в книгите по вписванията на 17.06.2011 г., том XXXVII, акт № 60, вх. регистър 12953.
Съгласно чл. 51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, търг с тайно наддаване може да се проведе в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга. От констатацията на комисията, отразена на лист 2 от протокола за проведения търг е видно, че няма постъпили документи за участие в тръжната процедура за отдаването под наем на имота, с което условието на чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) не е изпълнено, поради което търга за отдаването под наем на този имот не може да се проведе. С решение № 5 от протокола, комисията предлага на областния управител на област с административен център Варна да обяви за непроведен търга. Протоколът от проведения на 11.11.2013 г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център Варна.
С оглед на изложеното и на основание на протокол от 11.11.2013 г. на комисията за провеждане на търга, чл. 51, ал. 1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА,

НАРЕЖДАМ :
I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търга с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.4505.217.13, със застроена площ 155,00 кв.м., находящ се в ж.к. „Владислав Варненчик” II-ри м.р. до бл. 204, гр. Варна, област Варна описан в АДС № 7838/07.06.2011 г. вписан в книгите по вписванията на 17.06.2011 г., том XXXVII, акт № 60, вх. регистър 12953.
II. Да се открие нова процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.4505.217.13, със застроена площ 155,00 кв.м., находящ се в ж.к. „Владислав Варненчик” II-ри м.р. до бл. 204, гр. Варна, област Варна описан в АДС № 7838/07.06.2011 г. вписан в книгите по вписванията на 17.06.2011 г., том XXXVII, акт № 60, вх. регистър 12953.

III. На основание чл. 41, ал. 2 от ППЗДС първоначалната наемна цена да се намали с 30 (тридесет) на сто.
Настоящата заповед да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и на интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от обявяването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Заповедта да се приложи към преписката по търга за отдаване под наем на имота – частна държавна собственост, описан в АДС № 7838/07.06.2011 г. и да се връчи на деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, главния секретар, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


СПИСЪК- 17 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит
за длъжността “младши експерт „държавна собственост”,
дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
съгласно заповед №РД-13-7706-432/22.11.2013г. на Областния управител на област с административен център Варна

Допуска следните кандидати до конкурс:
1. Нели Красимирова Якова
2. Маринела Ангелова Колева
3. Теодора Христова Желязкова
4. Людмила Атанасова Пенева
5. Бранимир Руменов Нинаркин
6. Нели Стойкова Празова
7. Димитрина Стоянова Колева
8. Валерия Петрова Станкова
9. Женя Златкова Вълчева
10. Гергана Неделчева Димитрова
11. Стефания Ивайлова Любченкова
12. Теодор Христов Димитров
13. Жулиета Михайлова Николаева
14. Ирена Валентинова Василева
15. Магдалена Николаева Русева
16. Анета Георгиева Димитрова
17. Мирела Иванова Илиева
18. Вероника Добринова Апостолова
19. Руслан Горанов Георгиев - кандидатът е депозирал 4 комплекта документи за една и съща позиция, допустим 1комплект
20. Величка Стелиянова Касабова
21. Ивалина Димитрова Димитрова
22. Габриела Стефанова Аджемова
23. Светозар Емилов Панев
24. Наталия Емилова Янева
25. Грациела Добринова Димитрова
26. Десислава Константинова Кюмюрджиева
27. Стефан Михайлов Стоянов
28. Емил Огнянов Йорданов
29. Диана Василева Георгиева
30. Мариела Димитрова Димитрова
31. Милица Стоянова Янкова
32. Таня Кунева Николова
33. Петя Стоянова Петкова
34. Филка Тошкова Фернандова
35. Александра Евгениева Александрова
36. Татяна Веселинова Ташева
37. Ирена Валентинова Вълчева
38. Ивелина Тошкова Христова
39. Веселина Орлинова Златева
40. Стела Валентинова Димитрова
41. София Любомирова Данева
42. Силвана Стоянова Стойчева
43. Валентина Богомилова Малчева
44. Деница Емилова Герчева
45. Надежда Герчева Александрова
46. Аделина Веселинова Илиева
47. Светла Костадинова Станиславова
48. Галя Николаева Георгиева
49. Красимира Вълчева Маркова
50. Мая Петрова Димитрова
51. Здравко Симеонов Симеонов
52. Миглена Апостолова Вълчева
53. Деница Димчова Митроева
54. Меглена Костадинова Младенова
55. Меглена Савова Лолова
56. Стела Андрес Франседа
57. Албена Димитрова Ташева
58. Анета Добрева Иванова
59. Николай Димов Атанасов
60. Сияна Атанасова Трендафилова-Григорова
61. Янита Добромирова Черногорова
62. Мария Симова Лазарова
63. Мария Стойнова Парушева
64. Таня Пламенова Петрова
65. Десислава Румянова Пламенова
66. Полина Михайлова Рубанисти-Стоева
Допуснатите кандидати трябва да се явят на практическия изпит на 10.01.2014г. от 13,00 часа пред централния вход на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” гр.Варна, ул.”Васил Друмев” № 73.

На практическия изпит кандидатите ще могат да се ползват на хартиен носител следните нормативни актове:
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за администрацията;
ЗАКОН за държавния служител
ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
ЗАКОН за държавната собственост
ЗАКОН за задълженията и договорите
ЗАКОН за общинската собственост
ЗАКОН за собствеността
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П / ПЕТЪР ЛИПЧЕВ
директор на дирекция АПОФУС
Областна администрация ВарнаС П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати до практически изпит
за длъжността „младши експерт „държавна собственост”
дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
съгласно заповед №РД-13-7706-432/22.11.2013г. на Областния управител на област с административен център Варна

1. Ивелина Кирилова Йорданова - липсва дата в заявлението и декларациято по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
2. Анна Володиева Христова - липсва заявление, представените копия от документи не са заверени от кандидата
3. Маргаритка Атанасова Иванова - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
4. Мария Викторова Събева - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
5. Иван Петров Христов - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
6. Павел Добрев Добрев- образованието не отговаря на изискванията за професионална област
7. Елена Георгиева Стоянова - липсва копие от диплома,представеното уверение не удостоверява степен на завършено образование
8. Марина Желязкова Димова - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
9. Тонка Радославова Велева - липсват копия на документ за придобита образователна степен и на документ за самоличност
10. Оля Детелинова Хайдари - липсва копие на документ за самоличност
11. Василена Златкова Кондова - липсва копие от документ за придобита образователна степен
12. София Цветанова Йорданова - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
13. Николай Стоянов Стефанов- образованието не отговаря на изискванията за професионална област
14. Соня Пламенова Йорданова – липсва копие на документ за придобита степен на образование, приложено само приложение към дипломата
15. Христина Пламенова Златанова- образованието не отговаря на изискванията за професионална област

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П / ПЕТЪР ЛИПЧЕВ
директор на дирекция АПОФУС
Областна администрация Варна


СПИСЪК- 17 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит

за длъжността “младши експерт „държавна собственост”,
дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
съгласно заповед №РД-13-7706-431/22.11.2013г. на Областния управител на област с административен център Варна

Допуска следните кандидати до конкурс:
1. Нели Красимирова Якова
2. Маринела Ангелова Колева
3. Теодора Христова Желязкова
4. Людмила Атанасова Пенева
5. Бранимир Руменов Нинаркин
6. Нели Стойкова Празова
7. Валерия Петрова Станкова
8. Женя Златкова Вълчева
9. Теодор Христов Димитров
10. Жулиета Михайлова Николаева
11. Ирена Валентинова Василева
12. Анета Георгиева Димитрова
13. Гергана Неделчева Димитрова
14. Мирела Иванова Илиева
15. Вероника Добринова Апостолова
16. Величка Стелиянова Касабова
17. Ивалина Димитрова Димитрова
18. Светозар Емилов Панев
19. Наталия Емилова Янева
20. Грациела Добринова Димитрова
21. Десислава Константинова Кюмюрджиева
22. Мартин Росимиров Мишев
23. Станка Маринова Йорданова
24. Емил Огнянов Йорданов
25. Диана Василева Георгиева
26. Мариела Димитрова Димитрова
27. Милица Стоянова Янкова
28. Таня Кунева Николова
29. Филка Тошкова Фернандова
30. Александра Евгениева Александрова
31. Ирина Наумова Василева
32. Калин Петков Илиев
33. Татяна Веселинова Ташева
34. Ирена Валентинова Вълчева
35. Ивелина Тошкова Христова
36. Светлин Димитров Димитров
37. Стела Валентинова Димитрова
38. София Любомирова Данева
39. Силвана Стоянова Стойчева
40. Валентина Богомилова Малчева
41. Надежда Герчева Александрова
42. Аделина Веселинова Илиева
43. Оля Детелинова Хайдари
44. Стела Костадинова Станиславова
45. Галя Николаева Георгиева
46. Красимира Вълчева Маркова
47. Мая Петрова Димитрова
48. Миглена Апостолова Вълчева
49. Деница Димчова Митроева
50. Меглена Костадинова Младенова
51. Меглена Савова Лолова
52. Стела Андрес Франседа
53. Анета Добрева Иванова
54. Николай Димов Атанасов
55. Симона Петрова Стойкова
56. Сиана Атанасова Трендафилова-Григорова
57. Яна Руменова Илиева
58. Мария Симова Лазарова
59. Соня Пламенова Йорданова
60. Митко Иванов Георгиев
61. Полина Михайлова Рубанисти-Стоева
62. Стефан Михайлов Стоянов

Допуснатите кандидати трябва да се явят на практическия изпит на 10.01.2014г. от 10,00 часа пред централния вход на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” гр.Варна, ул.”Васил Друмев” № 73.

На практическия изпит кандидатите ще могат да се ползват на хартиен носител следните нормативни актове:
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за администрацията;
ЗАКОН за държавния служител
ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
ЗАКОН за държавната собственост
ЗАКОН за задълженията и договорите
ЗАКОН за общинската собственост
ЗАКОН за собствеността
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР ЛИПЧЕВ
директор на дирекция АПОФУС
Областна администрация Варна


С П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати до практически изпит
за длъжността „младши експерт „държавна собственост”
дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
съгласно заповед №РД-13-7706-431/22.11.2013г. на Областния управител на област с административен център Варна

1. Ивелина Кирилова Йорданова - липсва дата в заявлението и декларациято по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
2. Анна Володиева Христова- липсва заявление, представените копия на документи не са заверени от кандидата
3. Магдалена Николаева Русева - представените заявление и декларация са незаверени от кандидата копия
4. Маргаритка Атанасова Иванова - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
5. Мария Викторова Събева - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
6. Петя Стоянова Петкова - представените документи са незаверени от кандидата копия
7. Иван Петров Христов - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
8. Павел Добрев Добрев - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
9. Елена Георгиева Стоянова - липсва диплома,представеното уверение не удостоверява степен на завършено образование
10. Тонка Радославова Велева - липсва копие от документ за придобита образователна степен и от документ за самоличност
11. Марина Желязкова Димова - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
12. Василена Златкова Кондова - липсва копие от документ за придобита образователна степен
13. Албена Димитрова Ташева - липсва заверено копие от документ за самоличност
14. София Цветанова Йорданова - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
15. Христина Пламенова Златанова - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР ЛИПЧЕВ
директор на дирекция АПОФУС
Областна администрация Варна


СПИСЪК- 17 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит

за длъжността “младши експерт „държавна собственост”,
дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
съгласно заповед №РД-13-7706-430/22.11.2013г. на Областния управител на област с административен център Варна

Допуска следните кандидати до конкурс:
1. Нели Красимирова Якова
2. Маринела Ангелова Колева
3. Теодора Христова Желязкова
4. Людмила Атанасова Пенева
5. Бранимир Руменов Нинаркин
6. Нели Стойкова Празова
7. Валерия Петрова Станкова
8. Женя Златкова Вълчева
9. Теодор Христов Димитров
10. Жулиета Михайлова Николаева
11. Ирена Валентинова Василева
12. Анета Георгиева Димитрова
13. Гергана Неделчева Димитрова
14. Петя Делиа Томас Лима
15. Величка Стелиянова Касабова
16. Веселин Николов Иванов
17. Ивалина Димитрова Димитрова
18. Габриела Стефанова Аджемова
19. Светозар Емилов Панев
20. Наталия Емилова Янева
21. Грациела Добринова Димитрова
22. Йоанна Стефанова Николова
23. Десислава Константинова Кюмюрджиева
24. Емил Огнянов Йорданов
25. Диана Василева Георгиева
26. Мариела Димитрова Димитро ва
27. Милица Стоянова Янкова
28. Даниела Стефанова Петрова
29. Таня Кунева Николова
30. Филка Тошкова Фернандова
31. Александра Евгениева Александрова
32. Петя Янкова Янкова
33. Татяна Веселинова Ташева
34. Ирена Валентинова Вълчева
35. Ивелина Тошкова Христова
36. Стела Валентинова Димитрова
37. София Любомирова Данева
38. Анета Добрева Иванова
39. Силвана Стоянова Стойчева
40. Валентина Богомилова Малчева
41. Деница Емилова Герчева
42. Надежда Герчева Александрова
43. Аделина Васелинова Илиева
44. Светла Костадинова Станиславова
45. Галя Николаева Георгиева
46. Красимира Вълчева Маркова
47. Здравко Симеонов Симеонов
48. Мая Петрова Димитрова
49. Миглена Апостолова Вълчева
50. Деница Димчова Митроева
51. Петър Стоянов Стоянов
52. Меглена Костадинова Младенова
53. Меглена Савова Лолова
54. Стела Андрес Франседа
55. Николай Димов Атанасов
56. Симона Петрова Стойкова
57. Сияна Атанасова Трендафилова-Григорова
58. Яна Руменова Илиева
59. Мария Симова Лазарова
60. Константин Димитров Колев
61. Деница Калчева Колева
62. Мариета Георгиева Георгиева
63. Стефан Есенов Петков
64. Полина Михайлова Рубанисти-Стоева
65. Стефан Михайлов Стоянов

Допуснатите кандидати трябва да се явят на практическия изпит на 09.01.2014г. от 13,00 часа пред централния вход на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” гр.Варна, ул.”Васил Друмев” № 73.

На практическия изпит кандидатите ще могат да се ползват на хартиен носител следните нормативни актове:
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за администрацията;
ЗАКОН за държавния служител
ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
ЗАКОН за държавната собственост
ЗАКОН за задълженията и договорите
ЗАКОН за общинската собственост
ЗАКОН за собствеността
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П / ПЕТЪР ЛИПЧЕВ
директор на дирекциа АПОФУС
Областна администрация Варна


С П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати до практически изпит
за длъжността „младши експерт „държавна собственост”
дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
съгласно заповед №РД-13-7706-43029/22.11.2013г. на Областния управител на област с административен център Варна

1. Ивелина Кирилова Йорданова - липсва дата в заявлението и декларациято по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
2. Анна Володиева Христова - липсва заявление, представените копия от документи не са заверени от кандидата
3. Галя Неделчева Георгиева - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
4. Магдалена Николаева Русева - представените заявление и декларация са незаверени от кандидата копия
5. Вероника Добринова Апостолова - липсва копие от диплома за бакалавър
6. Маргаритка Атанасова Иванова - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
7. Мария Викторова Събева - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
8. Петя Стоянова Петкова - представените документи са незаверени от кандидата копия
9. Елена Георгиева Стоянова - липсва диплома,представеното уверение не удостоверява степен на завършено образование
10. Павел Добрев Добрев - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
11. Тонка Радославова Велева - липсва копие от документ за придобита образователна степен
12. Оля Детелинова Хайдари - липсва 3-та стр.на заявление с подпис на кандидата и дата на попълването му
13. Марина Желязкова Димова - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
14. Василена Златкова Кондова - липсва копие от документ за придобита образователна степен
15. Албена Димитрова Ташева - липсва заверено копие на документ за самоличност
16. София Цветанова Йорданова - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
17. Христина Пламенова Златанова - образованието не отговаря на изискванията за професионална област

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П / ПЕТЪР ЛИПЧЕВ
директор на дирекциа АПОФУС
Областна администрация Варна


СПИСЪК- 17 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до практически изпит

за длъжността „младши експерт „регионално развитие, планове, програми и проекти”,
дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
съгласно заповед №РД-13-7706-429/22.11.2013г. на Областния управител на област с административен център Варна

Допуска следните кандидати до конкурс:
1. Иванка Сотирова Сотирова
2. Нели Красимирова Якова
3. София Цветанова Йорданова
4. Маринела Ангелова Колева
5. Теодора Христова Желязкова
6. Стела Георгиева Георгиева
7. Людмила Атанасова Пенева
8. Бранимир Руменов Нинаркин
9. Нели Стойкова Празова
10. Валерия Петрова Станкова
11. Женя Златкова Вълчева
12. Мария Викторова Събева
13. Теодор Христов Димитров
14. Жулиета Михайлова Николаева
15. Ирена Валентинова Василева
16. Анета Георгиева Димитрова
17. Гергана Неделчева Димитрова
18. Мирела Иванова Илиева
19. Вероника Добринова Николова
20. Величка Стелиянова Касабова
21. Светлозар Емилов Панев
22. Наталия Емилова Янева
23. Павлин Стефанов Любенов
24. Грациела Добринова Димитрова
25. Десислава Константинова Кюмюрджиева
26. Елеонора Маринова Мирнова
27. Емил Огнянов Йорданов
28. Диана Василева Георгиева
29. Мариела Димитрова Димитрова
30. Милица Стоянова Янкова
31. Сирма Димчева Георгиева
32. Таня Кунева Николова
33. Филка Тошкова Фердинандова
34. Александра Евгениева Александрова
35. Ирина Наумова Василева
36. Калин Петков Илиев
37. Ирена Валентинова Вълчева
38. Стела Валентинова Димитрова
39. София Любомирова Данева
40. Стела Андрес Франседа
41. Силвана Стоянова Стойчева
42. Валентина Богомилова Малчева
43. Деница Емилова Герчева
44. Надежда Герчева Алексанрова
45. Оля Детелинова Хайдари
46. Виктор Яворов Тодоров
47. Светла Костадинова Станиславова
48. Галя Николаева Георгиева
49. Красимира Вълчева Маркова
50. Мая Петрова Димитрова
51. Здравко Симеонов Симеонов
52. Деница Димчова Митроева
53. Меглена Костадинова Младенова
54. Албена Димитрова Ташева
55. Анета Добрева Иванова
56. Николай Дилов Атанасов
57. Симона Петрова Стойкова
58. Сияна Атанасова Трендафилова-Григорова
59. Яна Руменова Илиева
60. Мария Симова Лазарова
61. Петя Руменова Данева
62. Виолина Бончева Христова
63. Десислава Румянова Найденова
64. Костадин Стоянов Стоянов
65. Полина Михайлова Рубанисти-Стоева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на практическия изпит на 09.01.2014г. от 10,00 часа пред централния вход на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” гр.Варна, ул.”Васил Друмев” № 73.

На практическия изпит кандидатите ще могат да се ползват на хартиен носител следните нормативни актове:
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за администрацията;
ЗАКОН за държавния служител
ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
ЗАКОН за регионалното развитие
ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за регионалното развитие
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделски земи
ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П / ПЕТЪР ЛИПЧЕВ
директор на дирекция АПОФУС
Областна администрация Варна


С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати до практически изпит

за длъжността „младши експерт „регионално развитие, планове, програми и проекти”,
дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
съгласно заповед №РД-13-7706-429/22.11.2013г. на Областния управител на област с административен център Варна

1. Ивелина Кирилова Йорданова - липсва дата в заявлението и декларациято по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
2. Анна Володиева Христова - липсва заявление, представените копия от документи не са заверени от кандидата
3. Галя Неделчева Георгиева - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
4. Магдалена Николаева Русева - представените заявление и декларация са незаверени от кандидата копия
5. Маргаритка Атанасова Иванова - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
6. Веселина Тошкова Чокова-Йорданова - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
7. Петя Стоянова Петкова - представените заявление и декларация са незаверени от кандидата копия
8. Павел Добрев Добрев - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
9. Елена Георгиева Стоянова - представеното уверение не удостоверява степен на завършено образование
10. Аделина Веселинова Илиева - копието на документа за самоличност не е заверено от кандидата
11. Тонка Радославова Велева - липсват копия на документ за самоличност и на документ за придобита образователна степен
12. Надя Милкова Димова - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
13. Катя Димитрова Минчева - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
14. Марина Желязкова Димова - образованието не отговаря на изискванията за професионална област
15. Петър Стоянов Стоянов - копието на документа за самоличност не е заверено от кандидата
16. Василена Златкова Кондова- липсва копие от документ за придобита образователна степен
17. Меглена Савова Лолова- липсва дата декларациято по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
18. Диана Миткова Николова- образованието не отговаря на изискванията за професионална област
19. Христина Пламенова Златанова - образованието не отговаря на изискванията за професионална област

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П / ПЕТЪР ЛИПЧЕВ
директор на дирекция АПОФУС
Областна администрация Варна


РЕШЕНИЕ - 16 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
РЕШЕНИЕ РД-13-7710-28 / 16.12.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ- 12 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-361/3/
12.12.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Тахир Тахир Ахмед, Ахмед Тахир Тахир, Айше Тахир Юсмен и всички заинтересовани лица, че на 27.11.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мехмед Тахир Тахир, чрез пълномощник адв. Свилен Благоев Зайков – заявление вх. № ОП-13-9400-361/27.11.2013 г., за недвижим имот находящ се в с. Медовец, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ 1913 кв. м., съставляващо поземлен имот с идентификатор 47620.501.532, ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 55 кв. м., жилищна сграда със застроена площ от 35 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ от 16 кв. м., при граници на ПИ 47620.501.532: улица, ПИ 47620.501.578 и ПИ 47620.501.531 по кадастралния план на с. Медовец, одобрен със Заповед № РД-17-12/04.08.2005 г., съгласно скица № 229/29.10.2013 г., издадена от община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 12 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-360/1/
11.12.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Минка Йорданова Русева, Галя Илиева Стоянова и всички заинтересовани лица, че на 26.11.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Асен Стефанов Йорданов, чрез пълномощник адв. Донка Колева Костова – заявление вх. № ОП-13-9400-360/26.11.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се в гр. Провадия, ул. “Бойчо Желев” № 68, община Провадия, обл. Варна представляващ: имот пл. № 1256 с площ 312 кв. м., включен в УПИ I-1255,1256 в кв. 79, ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 100 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ от 15 кв. м., при граници на УПИ I-1255,1256: от две страни улица и имот пл. № 1255 по плана на гр. Провадия, одобрен със Заповед за дворищна регулация № 3440/11.12.1979 г., съгласно скица № 434/31.07.2013 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 12 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-354/3/
11.12.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Адриана Маринова Сотирова, Мариана Маринова Сотирова, Роза Алексиева Христова, Ивалин Христов Христов и всички заинтересовани лица, че на 21.11.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марияна Христова Иванова – заявление вх. № ОП-13-9400-354/21.11.2013 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Приморски”, ж.к. „Изгрев”, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.2552.98 ? ч. 161, ч. 162 и ч. 698 ( по КП 1973 г. на м. ”Франга дере и Кокарджа”), целият с площ 904 кв. м., при граници: ПИ 10135.2552.97, ПИ 10135.2552.1193, ПИ 10135.2552.101 и ПИ 10135.2552.99 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно скица № 32263/12.11.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 12 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-323(5) / 12.12.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Асен Александров Джамбазов, че е уведомен с писмо изх. № ОП-13-9400-323(1)/19.11.2013г. на Областна администрация Варна със следното съдържание:
„УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание на чл. 26, ал. 1 от АПК Ви уведомявам, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации за обстоятелствена проверка и издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост за недвижими имоти, находящи се в област Варна, община Провадия, село Манастир, представляващи:
1. Лозе с площ 1,017 дка в местността „Наджак дере“, съставляващо имот № 012114 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 000319, имот № 012113, имот № 000320 и имот № 000432;
2. Изоставена нива с площ 1,000 дка в местността „Пръсниците“, съставляващо имот № 019111 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 019113, имот № 019112, имот № 019110, имот № 019120 и имот № 019114;
3. Нива с площ 4,563 дка в местността „Джеп Кюпрю“, съставляващо имот № 040010 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 000378, имот № 040011, имот № 040031 и имот № 040009;
4. Нива с площ 9,693 дка в местността „Ланджата“, съставляващо имот № 041037 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 041036, имот № 041084, имот № 041044, имот № 041043, имот № 041106, имот № 041105, имот № 041040, имот № 041057 и имот № 042032.
5. Нива с площ 3,730 дка в местността „Делже Керез“, съставляващо имот № 042013 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 042012, имот № 000228, имот № 042040, имот № 042024 и имот № 042025.
Производството е образувано по заявление с вх. № ОП-13-9400-323/21.10.2013г., подадено от Илия Николов Атанасов, за заверка на молби – декларации на Данаил Янков Янков.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от получаването на писмото, можете да правите писмени искания и възражения.“
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител
на област с административен център Варна

(съгласно заповед № РД-13-7706-231/29.07.2013г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ- 11 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
№ РД-08-9400-967 / 11.12.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Айше Мехмедова Зекирова, че с писмо с изх. № РД-08-9400-967/08.11.2013 г. на заместник областния управител на област с административен център Варна, е уведомена за следното:
„С писмо наш изх. № РД-08-9400-967(10)/20.08.2013 г. сте уведомена, че не са налице предпоставките по § 65, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗДС и споразумение от 11.11.2008 г. за част от имот – частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.673.5.1 по КККР на гр. Варна, със застроена площ 60,27 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Хан Крум” № 38, ет.1, подробно описан в АДС № 8160/22.02.2012 г., се прекратява. В писмото е указан едномесечен срок за освобождаване на имота и предаването му на представител на Областна администрация Варна. Видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 01LQ1V Y, писмото е върнато като непотърсено на 11.09.2013 г. На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс с писмо изх. № РД-08-9400-967(11)/29.10.2013 г. на областния управител на област с административен център Варна, сте уведомена, че се прекратява действието на споразумение от 11.11.2008 г. До днешна дата имотът не е предаден на представител на Областна администрация Варна.
Съгласно чл. 80, ал. 1 от Закона за държавната собственост, държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител.
С оглед на изложеното, на основание чл. 34, ал. 3, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви предоставям възможност в седем дневен срок от получаване на настоящото писмо, да изразите Вашето становище по повод на предприетата процедура за издаване на заповед по чл. 80 от ЗДС за изземване на недвижим имот, описан в АДС № 8160/22.02.2012 г.
В седем дневен срок от изтичане на представения Ви за становище срок, административното производство ще приключи с издаване на индивидуален административен акт.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на област
с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-13-7706-231/29.07.2013 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 11 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
№ РД-06-9100-167(165)/11.12.2013 г
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Виолетка Петкова Тинчева, че с писмо с изх. № РД-06-9100-167(163)/08.11.2013 г. на заместник областния управител на област с административен център Варна, е уведомена за следното:
„С писмо наш изх. № РД-06-9100-167(142)/08.08.2013 г. сте уведомена, че не са налице предпоставките по § 65, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗДС и споразумение от 14.03.2007 г. за имот – частна държавна собственост, подробно описан в АДС № 8148/06.02.2012 г., представляващ жилищна сграда с идентификатор 10135.2526.1424.1, със застроена площ 93,00 кв.м., ведно с прилежащи две изби с площ 17,56 кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. „Бриз”, местност „Свети Никола”, се прекратява. В писмото е указан едномесечен срок за освобождаване на имота и предаването му на представител на Областна администрация Варна. Видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 01LJ2X U, писмото е върнато като неполучено на 12.08.2013 г. На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс с писмо изх. № РД-06-9100-167(153)/24.10.2013 г. на областния управител на област с административен център Варна, сте уведомена, че се прекратява действието на споразумение от 14.03.2007 г. До днешна дата имотът не е предаден на представител на Областна администрация Варна.
Съгласно чл. 80, ал. 1 от Закона за държавната собственост, държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител.
С оглед на изложеното, на основание чл. 34, ал. 3, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви предоставям възможност в седем дневен срок от получаване на настоящото писмо, да изразите Вашето становище по повод на предприетата процедура за издаване на заповед по чл. 80 от ЗДС за изземване на недвижим имот, описан в АДС № 8148/06.02.2012 г.
В седем дневен срок от изтичане на представения Ви за становище срок, административното производство ще приключи с издаване на индивидуален административен акт.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на област
с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-13-7706-231/29.07.2013 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 11 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
№ РД-07-9400-33(9)/11.12.2013 г
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Ана Митева Маврева, че с писмо с изх. № РД-07-9400-33(8)/08.11.2013 г. на заместник областния управител на област с административен център Варна, е уведомена за следното:
„С писмо наш изх. № РД-07-9400-33(6)/07.08.2013 г. сте уведомена, че действието на споразумение от 01.08.2007 г. за имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.16.22.53, по КККР на гр. Варна, със застроена площ 39,75 кв.м., подробно описан в АДС № 4562/17.06.2003 г., находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост”, бл.153, вх.1, ет.6, ап. 52, се прекратява. В писмото е указан едномесечен срок за освобождаване на имота и предаването му на представител на Областна администрация Варна. Видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 01LIR6 R, писмото е върнато като непотърсено на 30.08.2013 г. На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс с писмо изх. № РД-07-9400-33(7)/24.10.2013 г. на областния управител на област с административен център Варна, сте уведомена, че се прекратява действието на споразумение от 01.08.2007 г. До днешна дата имотът не е предаден на представител на Областна администрация Варна.
Съгласно чл. 80, ал. 1 от Закона за държавната собственост, държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител.
С оглед на изложеното, на основание чл. 34, ал. 3, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви предоставям възможност в седем дневен срок от получаване на настоящото писмо, да изразите Вашето становище по повод на предприетата процедура за издаване на заповед по чл. 80 от ЗДС за изземване на недвижим имот, описан в АДС № 4562/17.06.2003 г.
В седем дневен срок от изтичане на представения Ви за становище срок, административното производство ще приключи с издаване на индивидуален административен акт.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на област
с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-13-7706-231/29.07.2013 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 11 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-359/1/
10.12.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Христо Радев Илиев и всички заинтересовани лица, че на 26.11.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Пламен Иванов Тодоров, чрез пълномощник адв. Донка Колева Костова – заявление вх. № ОП-13-9400-359/26.11.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се в гр. Провадия, ул. “Светослав Обретенов” № 25, община Провадия, обл. Варна представляващ: дворно място с площ 280 кв. м., съставляващо имот пл. № 2121, включен в УПИ III-2120,2121 в кв. 113, при граници на имот пл. № 2121: от две страни улица, УПИ IV-2122 и имот пл. № 2120 по плана на гр. Провадия, одобрен със Заповед за дворищна регулация № 3440/11.12.1979 г., съгласно скица № 434/31.07.2013 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 11 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-356/1/
10.12.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Райхан Ахмед Муса и всички заинтересовани лица, че на 25.11.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фатме Шабан Ахмед, чрез пълномощник Хюлия Ахмедова Мустафова и Севил Бурханова Мустафова – заявление вх. № ОП-13-9400-356/25.11.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се в гр. Провадия, ул. “Ивайло” № 43, община Провадия, обл. Варна представляващ: дворно място цялото с площ 560 кв. м., съставляващо УПИ X-113 в кв. 19, ведно с построените в това дворно място масивна жилищна сграда на два етажа, навес и гараж, при граници на УПИ X-113: улица, УПИ XI-общ., УПИ XV-озеленяване и УПИ IX-112 по плана на гр. Провадия, одобрен със Заповед за дворищна регулация № 3440/11.12.1979 г. и Заповед за рег. изменение № 378/16.09.1992 г., съгласно скица № 663/11.11.2013 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 11 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-340/1/
10.12.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Стефчо Радев Славов, наследниците на Слави Хинев Славов и всички заинтересовани лица, че на 08.11.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петър Хинев Славов – заявление вх. № ОП-13-9400-340/08.11.2013 г., за недвижими имоти находящи се в землището с. Славейково, общ. Провадия, обл. Варна, представляващи:
1. Имот № 001018, с площ 371 кв. м., в местност „Ачмата”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 001029, № 001030, № 001017, № 001016, № 001019 и № 001028 по картата на възстановената собственост на землището с. Славейково;
2. Имот № 001109, с площ 603 кв. м., в местност „Ачмата”, начин на трайно ползване: лозе; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 001110, № 001095, № 001096, № 001097, № 001108, № 001113 и № 001112 по КВС на землището с. Славейково;
3. Имот № 001112, с площ 206 кв. м., в местност „Ачмата”, начин на трайно ползване: лозе; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 001110, № 001109, № 001113, № 001114 и № 001111 по КВС на землището с. Славейково;
4. Имот № 001132, с площ 1316 кв. м., в местност „Ачмата”, начин на трайно ползване: изоставена нива; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници: имот № 001138, № 001133, № 041039, № 001131 и № 001139 по КВС на землището с. Славейково;
5. Имот № 001189, с площ 4508 кв. м., в местност „Ачмата”, начин на трайно ползване: изоставена нива; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници: имот № 001188, № 000248, № 040083, № 001190, № 040083, № 001184 и № 001185 по КВС на землището с. Славейково;
6. Имот № 040019, с площ 19011 кв. м., в местност „Асара”, начин на трайно ползване: изоставена нива; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници: имот № 040018, № 040082, № 040080, № 040020, № 040022 и № 040023 по КВС на землището с. Славейково;
7. Имот № 045081, с площ 6000 кв. м., в местност „Асара”, начин на трайно ползване: изоставена нива; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници: имот № 045082, № 045111, № 045080 и № 045069 по КВС на землището с. Славейково;
8. Имот № 045100, с площ 4989 кв. м., в местност „Асара”, начин на трайно ползване: изоставена нива; категория на земята при неполивни условия: девета (1500), пета (3489); при граници: имот № 045099, № 045096, № 045103, № 045104, № 045105 и № 000255 по КВС на землището с. Славейково;
9. Имот № 017217, с площ 1001 кв. м., в местност „Вълча яма”, начин на трайно ползване: овощна градина; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 017218, № 017161, № 017160, № 017216 и № 017285 по КВС на землището с. Славейково;
10. Имот № 041036, с площ 5999 кв. м., в местност „Дамнаджика”, начин на трайно ползване: изоставена нива; категория на земята при неполивни условия: трета (600), пета (5399); при граници: имот № 041043, № 041044, № 041038, № 041035 и № 000255 по КВС на землището с. Славейково;
11. Имот № 044003, с площ 6000 кв. м., в местност „Чеирлъка”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: трета (5400), пета (600); при граници: имот № 044004, № 044017, № 000159 и № 044002 по КВС на землището с. Славейково;
12. Имот № 046105, с площ 7000 кв. м., в местност „Мерата”, начин на трайно ползване: изоставена нива; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници: имот № 046106, № 000255, № 046121, № 046096, № 046094 и № 046093 по КВС на землището с. Славейково;
13. Имот № 055094, с площ 3001 кв. м., в местност „Сърта”, начин на трайно ползване: лозе; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 055095, № 055296, № 055093 и № 055297 по КВС на землището с. Славейково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 11 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-320/3/
10.12.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Мевлида Исин Юсмен, наследниците на Неделя Янева Кирякова и всички заинтересовани лица, че на 16.10.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фикрет Исмаил Хюсмен, чрез пълномощник адв. Евгения Димитрова Дойнова – заявление вх. № ОП-13-9400-320/16.10.2013 г., за недвижим имот находящ се в район „Владислав Варненчик”, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващ: имот пл. № 239 ? ч.1135 (по ПНИ на м. “Ментеше” - с.о., землище кв. Владиславово, община Варна) с площ от 585 кв. м. по КП на м. “Ментеше” /Елен дере/ на район „Владислав Варненчик”.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 11 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
№ РД-06-9100-167(164)/10.12.2013 г
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Вярка Георгиева Пачева, че с писмо с изх. № РД-06-9100-167(162)/08.11.2013 г. на заместник областния управител на област с административен център Варна, е уведомена за следното:
„С писмо наш изх. № РД-06-9100-167(138)/22.07.2013 г. сте уведомена, че не са налице предпоставките по § 65, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗДС и действието на договор за наем от 01.10.1999 г. за имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.709.1.1, със застроена площ 63,53 кв.м., находящ се в гр. Варна, бул. „Приморски” № 79, ет. 1, подробно описан в АДС № 7906/16.08.2011 г. и АДС № 8119/09.01.2012 г. за поправка, се прекратява. В писмото е указан едномесечен срок за освобождаване на имота и предаването му на представител на Областна администрация Варна. На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс с писмо изх. № РД-06-9100-167(155)/24.10.2013 г. на областния управител на област с административен център Варна, сте уведомена, че се прекратява действието на договор за наем от 01.10.1999 г. До днешна дата имотът не е предаден на представител на Областна администрация Варна.
Съгласно чл. 80, ал. 1 от Закона за държавната собственост, държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител.
С оглед на изложеното, на основание чл. 34, ал. 3, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви предоставям възможност в седем дневен срок от получаване на настоящото писмо, да изразите Вашето становище по повод на предприетата процедура за издаване на заповед по чл. 80 от ЗДС за изземване на недвижим имот, описан в АДС № 7906/16.08.2011 г. и АДС № 8119/09.01.2012 г. за поправка.
В седем дневен срок от изтичане на представения Ви за становище срок, административното производство ще приключи с издаване на индивидуален административен акт.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на област
с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-13-7706-231/29.07.2013 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 10 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
№ РД-09-9400-1107/10.12.2013 г
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Петър Георгиев Василев, че с писмо с изх. № РД-09-9400-1107(9)/08.11.2013 г. на заместник областния управител на област с административен център Варна, е уведомен за следното:
„С писмо наш изх. № РД-09-9400-1107(7)/24.07.2013 г. сте уведомен, че не са налице предпоставките по § 65, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗДС и споразумение от 12.03.2007 г. за имот – частна държавна собственост, подробно описан в АДС № 7821/26.05.2011 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2555.39.6.63, със застроена площ 65,22 кв.м, находящ се в гр. Варна, ул. „Студентска” бл.5, вх. А, ет.7, ап. 63, се прекратява. В писмото е указан едномесечен срок за освобождаване на имота и предаването му на представител на Областна администрация Варна. Видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 01KI09 2, писмото е върнато като непотърсено на 15.08.2013 г. На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс с писмо изх. № РД-09-9400-1107(8)/24.10.2013 г. на областния управител на област с административен център Варна, сте уведомен, че се прекратява действието на споразумение от 12.03.2007 г. До днешна дата имотът не е предаден на представител на Областна администрация Варна.
Съгласно чл. 80, ал. 1 от Закона за държавната собственост, държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител.
С оглед на изложеното, на основание чл. 34, ал. 3, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви предоставям възможност в седем дневен срок от получаване на настоящото писмо, да изразите Вашето становище по повод на предприетата процедура за издаване на заповед по чл. 80 от ЗДС за изземване на недвижим имот, описан в АДС № 7821/26.05.2011 г.
В седем дневен срок от изтичане на представения Ви за становище срок, административното производство ще приключи с издаване на индивидуален административен акт.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на област
с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-13-7706-231/29.07.2013 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 06 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-358/1/
06.12.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Гинка Янкова Костова, Юлия Костова Кунева, наследниците на Коста Георгиев Костов, Димитър Янков Стоянов, Недка Янкова Къспетова, Стоянка Николова Янкова, Върба Стоянова Георгиева, Марийка Костова Ташева и всички заинтересовани лица, че на 26.11.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Костов Георгиев, чрез пълномощник адв. Виолета Асенова Мишкова – заявление вх. № ОП-13-9400-358/26.11.2013 г., за недвижим имот находящ се в землището с. Кривня, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: имот № 020004 с площ 12400 кв. м. в местност „Куртев орех”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: четвърта; при граници: имот № 020005, № 000286, № 020003 и № 000263 по картата на възстановената собственост на землището с. Кривня.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 06 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-357/1/
06.12.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Еню Роев Баев, Лечо Статев и всички заинтересовани лица, че на 25.11.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Румяна Янева Стоянова и Митко Янев Баев – заявление вх. № ОП-13-9400-357/25.11.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, находящ се в с. Водица, общ. Аксаково, обл. Варна представляващ: УПИ XVII–223 в кв. 35, целият с площ от 1480 кв. м., ведно с построената в имота къща, при граници на УПИ XVII–223: улица, УПИ I-224, УПИ XVIII-221 и УПИ XVI-222 по действащия план на с. Водица, одобрен със Заповед № 1253/19.08.1985 г., съгласно скица № 648/1033/09.07.2013 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 06 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-351/1/
06.12.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Панайот Андонов Ципов, Николинка Великова Ципова и всички заинтересовани лица, че на 19.11.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Олга Димитрова Рангелова – заявление вх. № ОП-13-9400-351/19.11.2013 г., за недвижим имот, находящ се в м. „Чакмака“, землище на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, представляващ: имот № 119, с площ 871.63 кв. м., местност „Чакмака”, начин на трайно ползване: лозови насаждения; при граници: имот № 271, № 270 и полумасивна ограда, съгласно скица № 20/23.07.2013 г., издадена от община Белослав.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 05 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-338/1/
04.12.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Анка Петрова Чолакова и всички заинтересовани лица, че на 05.11.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Ангелов Драганов, чрез пълномощник адв. Елена Иванова Николова – заявление вх. № ОП-13-9400-338/05.11.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ: 231 кв. м. ид. части от ПИ пл. № 135 с площ 1231 кв. м. по KП на с.о. “Планова”, гр. Варна,идентичен с имот № 640 по предходен КП от 1983 г., при граници на имота: имот пл. № 136, път и гора, съгласно скица № АУ059502МЛ_002МЛ/12.06.2013 г., издадена от Район “Младост” при община Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 03 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-349/1/
29.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иван Антонов Казака и всички заинтересовани лица, че на 14.11.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марийка Христова Иванова, Тодорка Иванова Димитрова, Недялко Иванов Недялков – заявление вх. № ОП-13-9400-349/14.11.2013 г., за недвижим имот находящ се в с. Белоградец, община Ветрино, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ 970 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот XVI-542 в кв. 82, ведно с построените в имота жилищна сграда с площ от 68 кв. м. и навес с оградни стени с площ от 36 кв. м., при граници на УПИ XVI-542: от три страни улици, УПИ XV-539 и УПИ XVII-540 по плана на с. Белоградец, одобрен със Заповед № 7279/20.06.1958 г., съгласно скица № 227/24.10.2013 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 03 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-342/1/
02.12.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Димитър Петров Попов, Снежанка Георгиева Попова, Жасмина Николаева Попова и всички заинтересовани лица, че на 08.11.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кузман Петров Попов, чрез пълномощник адв. Свилен Зайков – заявление вх. № ОП-13-9400-342/08.11.2013 г., за недвижими имоти находящи се в землището с.Партизани, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващи:
1. Имот № 011043, с площ 633 кв. м., в местност „Горните лозя”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници: имот № 011074, № 011035, № 011042 и № 000383 по картата на възстановената собственост на землището с. Партизани;
2. Имот № 011048, с площ 1654 кв. м., в местност „Горните лозя”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници: имот № 011030, № 011027, № 011049, № 011071, № 011072 и № 011047 по картата на възстановената собственост на землището с. Партизани;
3. Имот № 011071, с площ 916 кв. м., в местност „Горните лозя”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: пета(400), четвърта(516); при граници: имот № 011070, № 011049, № 011048 и № 011072 по картата на възстановената собственост на землището с. Партизани;
4. Имот № 011072, с площ 586 кв. м., в местност „Горните лозя”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: пета(436), четвърта(150); при граници: имот № 011073, № 011047, № 011048, № 011071 и № 115006 по картата на възстановената собственост на землището с. Партизани;
5. Имот № 011074, с площ 122 кв. м., в местност „Горните лозя”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници: имот № 011043, № 011036, № 011034, № 011033 и № 000383 по картата на възстановената собственост на землището с. Партизани;
6. Имот № 011034, с площ 374 кв. м., в местност „Горните лозя”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници: имот № 011033, № 011035, № 011036 и № 011074 по картата на възстановената собственост на землището с. Партизани;
7. Имот № 011035, с площ 2180 кв. м., в местност „Горните лозя”, начин на трайно ползване: изоставени трайни насаждения; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници: имот № 011036, № 011034, № 011033, № 011032, № 011017, № 011016, № 011014, № 011013, № 011037 и № 011043 по картата на възстановената собственост на землището с. Партизани;
8. Имот № 011036, с площ 230 кв. м., в местност „Горните лозя”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници: имот № 011034, № 011035 и № 011074 по картата на възстановената собственост на землището с. Партизани;
9. Имот № 001020, с площ 2275 кв. м., в местност „Боаза”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници: имот № 001021, № 000010, № 001019 и № 000003 по картата на възстановената собственост на землището с. Партизани;
10. Имот № 002004, с площ 6006 кв. м., в местност „Биклярето”, начин на трайно ползване: изоставена нива; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници: имот № 000010, № 002003, № 000003, № 000151 и № 002005 по картата на възстановената собственост на землището с. Партизани;
11. Имот № 042001, с площ 14562 кв. м., в местност „Казалджика”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: седма(7562), четвърта(7000); при граници: имот № 042002, № 041001, № 200107, № 200089 и № 000517 по картата на възстановената собственост на землището с. Партизани.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 03 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-336/1/
29.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Веселина Стефанова Янева, Костадин Василев Костов и всички заинтересовани лица, че на 01.11.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янко Вълчев Янев, чрез пълномощник адв. Мариета Иванова Петрова – заявление вх. № ОП-13-9400-336/01.11.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващ: 171 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 10135.2571.369, целият с площ 771 кв. м., при граници: ПИ 10135.2571.370, ПИ 10135.2571.457, ПИ 10135.2571.417, ПИ 10135.2571.374, ПИ 10135.2571.418, ПИ 10135.2571.367 и 10135.2573.368 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-03-232/24.01.2013 г. на Началника на СГКК-Варна, съгласно скица № 2657/31.01.2013 г., издадена от СГКК – Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 03 ДЕКЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-200/10/
27.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Али Мустафа Сали, Ферхан Али Мустафа, Мустафа Али Мустафа, Севние Али Мустафа, Садия Али Осман, Фатме Османова Османова, Садия Османова Османова, Радостина Огнянова Асенова и всички заинтересовани лица, че на 12.07.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Севда Асан Хюсеин и Саид Идаетов Саидов – заявление вх. № ОП-13-9400-200/12.07.2013 г., за недвижим имот находящ се на ул. „Христо Кърпачев“ № 22, гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна, представляващ: поземлен имот с идентификатор 24565.502.1099, с площ от 964 кв., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, номер по предходен план 97, кв. 11, парцел XV, ведно с изградената в имота жилищна сграда с идентификатор 24565.502.1099.1 със ЗП от 64 кв. м., при граници на ПИ 24565.502.1099: ПИ 24565.502.2158-улица, ПИ 24565.502.1100, ПИ 24565.502.111 и ПИ 24565.502.1098 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-67/02.12.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, съгласно скици № 21174/05.08.2013г. и № 8835/29.03.013 г., издадени от Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 28 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-347/1/
28.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Марин Вълчев Неделчев, Иринка Георгиева Минкова, наследниците на Дони Маринов и всички заинтересовани лица, че на 12.11.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атанас Вълчев Неделчев, чрез пълномощник Коста Владимиров Владимиров – заявление вх. № ОП-13-9400-347/12.11.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ: 980 кв. м. ид. части включени в УПИ II–174 в кв. 9, целият с площ от 1400 кв. м., ведно с построените в имота жилищна сграда и навес, при граници на УПИ II–174: от две страни улица, УПИ I-167, УПИ III-166, УПИ I-175 по действащия план на с. Крумово, одобрен със Заповед № 153/21.03.1930 г. за улична регулация и Заповед № 927/29.03.1930 г. за дворищна регулация, съгласно скица № 564/926/20.06.2013 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 28 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-344/1/
28.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Станчо Стефанов Манолов, Недялка Димова Иванова, наследниците на Станчо Стоянов Казаков, Димитър Димов Векилов, Елена Станчева Тодорова, Христо Костадинов Векилов, Костадин Димитров Петлешев и всички заинтересовани лица, че на 12.11.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитър Петров Йорданов – заявление вх. № ОП-13-9400-344/12.11.2013 г., за недвижим имот, находящ се в м. „Ментеше“ – с.о., землище на кв. Владиславово, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1166, целият с площ 482 кв. м., при граници: ПИ 10135.4501.303, ПИ 10135.4501.305, ПИ 10135.4501.9508 и ПИ 10135.4501.9510 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-30/19.06.2007 г. на ИД на АК, съгласно представената справка, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 28 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-330/1/
27.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Донка Костова Павлова и всички заинтересовани лица, че на 28.10.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Камелия Атанасова Янкова, чрез пълномощник Атаннас Янков Павлов – заявление вх. № ОП-13-9400-330/28.10.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти находящи се в с. Приселци, община Аврен, обл. Варна, представляващи: 1150 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 58445.502.25, целият с площ 1614 кв. м., ведно с построените в имота къща с площ 75 кв. м., гараж с площ 15 кв. м. и стопанска постройка с площ 75 кв. м., при граници на ПИ 58445.502.25 : ПИ 58445.502.26, ПИ 58445.502.23, ПИ 58445.502.29, ПИ 58445.502.31, ПИ 58445.502.54, ПИ 58445.502.53 и ПИ 58445.502.24 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-6/06.02.2006 г. на ИД на АГКК - гр. Варна, съгласно скица № 23594/29.08.2013 г. издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 28 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-339/2/
27.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Янко Косев Цанков, Тошо Стефанов Свещаров, Султанка Стоянова Свещарова, Стефка Тошева Свещарова и всички заинтересовани лица, че на 07.11.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Нели Манолова Гайдарова – заявление вх. № ОП-13-9400-339/07.11.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, находящи се в гр. Варна, община Варна, област Варна, ул.“Любен Каравелов” № 54, представляващи: 42 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 10135.2560.200, целият с площ 208 кв. м., ведно с ? ид. част от жилищна сграда с идентификатор 10135.2560.200.2.1, състояща се от: външно стълбище с площадка, две стаи, избено антре, изба, два навеса и идеална част от тоалет, при граници на ПИ 10135.2560.200: ПИ 10135.2560.199, ПИ 10135.2560.205, ПИ 10135.2560.206, ПИ 10135.2560.204 и ПИ 10135.2560.201 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК - гр. Варна, изменена със Заповед № КД-14-03-2111/14.08.2013 г. на Началник на СГКК – гр. Варна, съгласно скици № 22174/14.08.2013 г. и № 22176/14.08.2013 г., издадени от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 26 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-334/5/
26.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Айше Османова Мурадова, Силвия Алдинова, Сузана Алдинова Карнолова, Сергей Алдинов Хаджиев, Юсуф Халилов Салимов и всички заинтересовани лица, че на 31.10.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фатме Мурад Мустафа – заявление вх. № ОП-13-9400-334/31.10.2013 г., за недвижими имоти находящи се в землището с. Медовец, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващи:
1. Имот № 012015 с площ 2000 кв. м. в местност „Мачките”, начин на трайно ползване: пасище, мера; категория на земята при неполивни условия: девета; при граници: имот № 012016, № 012014 и № 000810 по картата на възстановената собственост на землището с. Медовец;
2. Имот № 039013 с площ 3000 кв. м. в местност „Ески балар”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: четвърта; при граници: имот № 000853, № 039010, № 039011, № 039012 и № 039014 по картата на възстановената собственост на землището с. Медовец.
3. Имот № 057053 с площ 1990 кв. м. в местност „Бузалък”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: шеста; при граници: имот № 000904, № 057055, № 057054 и № 000087 по картата на възстановената собственост на землището с. Медовец.
4. Имот № 100015 с площ 6999 кв. м. в местност „Каваклар”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници: имот № 100016, № 100017, № 100044, № 100003, № 100042, № 100023, № 100026 и № 000918 по картата на възстановената собственост на землището с. Медовец.
5. Имот № 112017 с площ 2022 кв. м. в местност „Юрт Ендек”, начин на трайно ползване: пасище, мера; категория на земята при неполивни условия: девета; при граници: имот № 112016, № 000779, № 000935, № 112018 и № 000690 по картата на възстановената собственост на землището с. Медовец.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


ОБЯВЛЕНИЕ - 26 НОЕМВРИ 2013 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-13-7706-429/22.11.2013г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
1. За длъжността „младши експерт – регионално развитие, планове, програми и проекти” в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" при Областна администрация Варна
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-образователна степен: висше, образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”;
- професионален опит: не се изисква;
-професионална област: хуманитарни науки; педагогически науки; социални, стопански и правни науки;
- ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 7, длъжностно ниво по КДА – 11;
3. Начин за провеждане на конкурса – решаване на казуси и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за самоличност;
- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е извършвана такава);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС.
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 10.12.2013г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна;
7. Описание на длъжността:
Координира и подпомага осъществяването на дейности в областта на: образованието, културно-историческото наследство и социалната сфера. Участие при подготовка на процедурите по възлагане на дейности по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ . Изготвя заповеди и участва в комисии по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Изготвя копия на постъпилите възражения срещу приетите помощен кадастрален план (ПКП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ), за предаването им на изпълнителя – за отразяване решенията на комисията от протокола по чл.28б, ал.6 от ППЗСПЗЗ в окончателните проекти на ПКП и ПНИ. Участва в извършване на дейности по окомплектоване на преписки по жалби на граждани срещу заповеди на областния управител за одобряване на ПНИ за дирекция „АПОФУС“ (за изпращане в съда). Извършва справки за имоти по ПНИ. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността
8. Граници на заплатата определена за длъжността от 335,00 до 1100,00 лева.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област с
административен център Варна

Приложения - Заявление за участие, Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС


ОБЯВЛЕНИЕ - 26 НОЕМВРИ 2013 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-13-7706-432/22.11.2013г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
1. За длъжността „младши експерт – държавна собственост” в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" при Областна администрация Варна
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-образователна степен: висше, образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”;
- професионален опит: не се изисква;
- професионална област: социални, стопански и правни науки;
- ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 7, длъжностно ниво по КДА – 11;
3. Начин за провеждане на конкурса – решаване на казуси и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за самоличност;
- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е извършвана такава);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС.
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 10.12.2013г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна;
7. Описание на длъжността:
Издаване на удостоверения, водене на кореспонденция с цел изясняване на собствеността. Извършване на проверки в регистрите и архива на Областна администрация Варна за наличие на акт за държавна собственост. Водене на регистър на издадените удостоверения за снабдяване с нотариални актове по обстоятелствени проверки. Работа по административни преписки за придобиване право на собственост върху имоти – държавна собственост. Изготвяне на административни актове по разпореждането с имоти – държавна собственост – заповеди и договори за продажба на държавна земя, жилища, ателиета; заповеди за прекратяването на съсобствеността с държавата; заповеди за откриване на процедури за провеждане на търгове за продажба на имоти – частна държавна собственост. Участва в извършването на огледи на място на обекти изключителна държавна собственост – морски плажове. Обработва преписки за издаване на удостоверения за: отписани от актовите книги имоти - държавна собственост; наличие или липса на акт за държавна собственост; отдаване под наем на имоти – държавна собственост чрез търг и следи за правилното им окомплектоване. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
8. Граници на заплатата определена за длъжността от 335,00 до 1100,00 лева.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област с
административен център Варна

Приложения - Заявление за участие, Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС


ОБЯВЛЕНИЕ - 26 НОЕМВРИ 2013 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-13-7706-431/22.11.2013г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
1. За длъжността „младши експерт – държавна собственост” в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" при Областна администрация Варна
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-образователна степен: висше, образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”;
- професионален опит: не се изисква;
- професионална област: социални, стопански и правни науки;
- ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 7, длъжностно ниво по КДА – 11;
3. Начин за провеждане на конкурса – решаване на казуси и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за самоличност;
- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е извършвана такава);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС.
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 10.12.2013г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна;
7. Описание на длъжността:
Изготвя проекти на документи, свързани с: управлението и разпореждането с имоти - държавна собственост на територията на областта; придобиване право на собственост върху имоти – държавна собственост. Изготвя административни актове по разпореждането с имоти – държавна собственост – заповеди и договори за продажба на държавна земя, жилища, ателиета; заповеди за прекратяването на съсобствеността с държавата, по предоставянето на имоти – държавна собственост за управление на ведомства и общини. Обработва преписки за отдаване под наем на имоти – държавна собственост без търг за здравни, образователни и други обществено полезни дейности и следи за правилното им окомплектоване. Участва в извършването на огледи на място на обекти изключителна държавна собственост; проверки и огледи за състоянието и ползването на имоти – държавна собственост на територията на областта. Участва при предаване – приемане на имоти – държавна собственост. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
8. Граници на заплатата определена за длъжността от 335,00 до 1100,00 лева.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област с
административен център Варна

Приложения - Заявление за участие, Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС


ОБЯВЛЕНИЕ - 26 НОЕМВРИ 2013 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед №РД-13-7706-430/22.11.2013г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
1. За длъжността „младши експерт – държавна собственост” в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" при Областна администрация Варна.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-образователна степен: висше, образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”;
- професионален опит: не се изисква;
- професионална област: социални, стопански и правни науки;
- ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 7, длъжностно ниво по КДА – 11;
3. Начин за провеждане на конкурса – решаване на казуси и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за самоличност;
- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е извършвана такава);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС.
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 10.12.2013г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна;
7. Описание на длъжността:
Съставя актове за публична държавна и частна държавна собственост на ведомства, министерства и други за недвижими имоти. Съставя актове за държавна собственост на имоти, включени в парцелираните планове на стопански дворове. Отразява промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост. Отбелязва действия по управление на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост. Обработва преписки за издаване на удостоверения за: наличие или липса на реституционни претенции за възстановяване на собствеността, за отписване на имот, за наличие или липса на акт за държавна собственост, по обстоятелствена проверки. Участва в извършването на проверки и огледи за състоянието и ползването на имоти – държавна собственост на територията на областта. Извършва проверки относно наличието на съставени АДС за имоти, предмет на решенията на общинските съветници. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
8. Граници на заплатата определена за длъжността от 335,00 до 1100,00 лева.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област с
административен център Варна

Приложения - Заявление за участие, Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС


УВЕДОМЛЕНИЕ- 25 НОЕМВРИ 2013 г.
В отговор на публикуваната на 22.11.2013 година, в рубриката "новини" на електронния сайт "Petel.bg"информация за реална възможност от голяма авария в "Полимери АД", под заглавие : "Полимери може да пламне всеки миг, замърсено е Варненското езеро", Областна администрация - Варна информира за извършена проверка от РУП - Девня на 19.11.2013 година в завод "Полимери АД" - СПРАВКА
УВЕДОМЛЕНИЕ- 22 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-327/1/
22.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Радка Кръстева Иванова и всички заинтересовани лица, че на 24.10.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Румен Петров Николов, чрез пълномощник адв. Гергана Петрова Николова и адв. Галина Георгиева Стоянова – заявление вх. № ОП-13-9400-327/24.10.2013 г., за недвижими имоти находящи се в землището с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна, представляващи:
1. Имот № 124008 с площ 998 кв. м. в местност „Кара Солан”, начин на трайно ползване: лозе; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 124007, № 124024, № 124009 и № 124018 по картата на възстановената собственост на землището с. Тутраканци;
2. Имот № 124011 с площ 993 кв. м. в местност „Кара Солан”, начин на трайно ползване: лозе; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 124010, № 124024, № 000019 и № 124021 по картата на възстановената собственост на землището с. Тутраканци.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


ЗАПОВЕД- 22 НОЕМВРИ 2013 г.
Заповед - РД-13-7706-427 от 22.11.2013г. - за отмяна на заповед N:4171 от 11.11.2013г. на кмета на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 21 НОЕМВРИ 2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ДУ-13-9400-62 / 07.11.2013г
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам адв. Янка Петрова Петрова, че във връзка със заявление за достъп до обществена информация вх. № ДУ-13-9400-62/27.09.2013г е издадено решение № РД-13-7710-20/07.10.2013г на областния управител на област с административен център гр. Варна, с което достъпът до заявената информация е разрешен.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.
ДИМИТЪР ЧУТУРКОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

съгласно заповед №РД-13-7706-233/29.07.2013 г.
на областен управител на област с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 20 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-337/1/
18.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Кръстинка Димитрова Дамянова, Теменужка Стоянова Тодорова и всички заинтересовани лица, че на 05.11.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодор Недев Тодоров– заявление вх. № ОП-13-9400-337/05.11.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, землище кв. „Галата”, м. „Боровец-юг”, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.5403.1011 ? 1011 (по ПНИ на м. „Боровец-юг“ - с.о.), целият с площ от 737 кв. м., при граници: ПИ 10135.5403.1012, ПИ 10135.5403.9538 и ПИ 10135.5403.1010 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК - гр. Варна, съгласно скица № 21069/02.08.2013 г. издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 20 НОЕМВРИ 2013 г.
№ОП-13-9400-323(2)/
19.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Минка Асенова Ангелова, Мехмед Хасанов Хасанов, Сенко Андреев Сенков, Хасан Ахмед Юсеин, Хасан Яшар Яшар, Мирем Сюлейман Сюлейман и Милен Славов Станков, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации за обстоятелствена проверка и издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост за недвижими имоти, находящи се в област Варна, община Провадия, село Манастир, представляващи:
1. Лозе с площ 1,017 дка в местността „Наджак дере“, съставляващо имот № 012114 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 000319, имот № 012113, имот № 000320 и имот № 000432;
2. Изоставена нива с площ 1,000 дка в местността „Пръсниците“, съставляващо имот № 019111 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 019113, имот № 019112, имот № 019110, имот № 019120 и имот № 019114;
3. Нива с площ 4,563 дка в местността „Джеп Кюпрю“, съставляващо имот № 040010 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 000378, имот № 040011, имот № 040031 и имот № 040009;
4. Нива с площ 9,693 дка в местността „Ланджата“, съставляващо имот № 041037 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 041036, имот № 041084, имот № 041044, имот № 041043, имот № 041106, имот № 041105, имот № 041040, имот № 041057 и имот № 042032.
5. Нива с площ 3,730 дка в местността „Делже Керез“, съставляващо имот № 042013 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 042012, имот № 000228, имот № 042040, имот № 042024 и имот № 042025.
Производството е образувано по заявление с вх. № ОП-13-9400-323/21.10.2013г., подадено от Илия Николов Атанасов за заверка на молби – декларации на Данаил Янков Янков.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител
на област с административен център Варна

(съгласно заповед № РД-13-7706-231/29.07.2013г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ- 20 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-226/3/
19.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Тодорка Стоянова Стоянова, Пенка Стоянова Караиванова и всички заинтересовани лица, че на 29.07.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Райка Великова Тодорова – заявление вх. № ОП-13-9400-226/29.07.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, находящи се в в.з. “Лазур”, землище на с. Константиново, община Варна, област Варна, представляващи:
1. УПИ VII-30, целият с площ 476 кв. м., в кв. 14, при граници: от две страни улица, УПИ VIII-31 и УПИ X-18 по плана на в.з. ”Лазур”, одобрен със Заповед № 452/10.08.1990 г. на Председателя на Общински народен съвет – гр. Белослав, съгласно скица № 71/26.05.2011 г., презаверена на 12.04.2013 г., издадена от Служба “ТСУ”, Кметство с. Константиново, община Варна;
2. УПИ VIII-31, целият с площ 487 кв. м., в кв. 14, при граници: УПИ I-317, улица, УПИ VII-30, УПИ IX-318 и УПИ X-18 по плана на в.з. ”Лазур”, одобрен със Заповед № 452/10.08.1990 г. на Председателя на Общински народен съвет – гр. Белослав, съгласно скица № 71/26.05.2011 г., презаверена на 12.04.2013 г., издадена от Служба “ТСУ”, Кметство с. Константиново, община Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 19 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-337/1/
18.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Кръстинка Димитрова Дамянова, Теменужка Стоянова Тодорова и всички заинтересовани лица, че на 05.11.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодор Недев Тодоров– заявление вх. № ОП-13-9400-337/05.11.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, землище кв. „Галата”, м. „Боровец-юг”, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.5403.1011 ? 1011 (по ПНИ на м. „Боровец-юг“ - с.о.), целият с площ от 737 кв. м., при граници: ПИ 10135.5403.1012, ПИ 10135.5403.9538 и ПИ 10135.5403.1010 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК - гр. Варна, съгласно скица № 21069/02.08.2013 г. издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 19 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-316/1/
18.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Георги Станчев Бъчваров и всички заинтересовани лица, че на 15.10.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Еленка Стефанова Бъчварова – заявление вх. № ОП-13-9400-316/15.10.2013 г., за недвижим имот находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Приморски”, ж.к. „Изгрев”, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.2552.1271 ? 1904 ( по КП 1973 г. на м. „Франга дере“), при граници: ПИ 10135.2552.1288, ПИ 10135.2552.1286, ПИ 10135.2552.1083, ПИ 10135.2552.1270 и ПИ 10135.2552.1269, ведно с изградената в него сграда с идентификатор 10135.2552.1271.1 със застроена площ 16 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно скица № 9158/02.04.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 19 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-314/4/
18.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Хриска Димитрова Димитрова, наследниците на Димитър Христов Димитров и всички заинтересовани лица, че на 14.10.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йордан Димитров Христов – заявление вх. № ОП-13-9400-314/14.10.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се в с. Храброво, община Провадия, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ 1040 кв. м. съставляващо частта от ПИ № 117, попадаща в УПИ I-117 в кв. 55, ведно с построните в дворното място жилищна сграда със застроена площ 47 кв. м., стопанска постройка със застроена площ 30 кв. м., стопанска постройка със застроена площ 20 кв. м., стопанска постройка със застроена площ 20 кв. м., и хамбар със застроена площ 10 кв. м. съгласно представената молба - декларация, при граници на УПИ I-117: от три страни улицa и УПИ II-118 по плана на с. Храброво, одобрен със Заповед № 3142/29.11.1928 г., съгласно скица № 524/21.09.2011 г., презаверена на 05.08.2013 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 19 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-311/1/
18.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Мешка Ангелова Тодорова и всички заинтересовани лица, че на 09.10.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Параскева Стефанова Алексиева и Невяна Стефанова Иванова – заявление вх. № ОП-13-9400-311/09.10.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се в м. „Папаз чайр”, гр. Варна, община Варна, обл. Варна, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.2020.93, целият с площ 600 кв. м., при граници: ПИ 10135.2020.212 и ПИ 10135.2020.92 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-03-1090/22.04.2013 г. на Началник на СГКК – гр. Варна, съгласно скица № 12460/09.05.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 19 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-269/3/
18.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Янка Димитрова Георгиева, Веселина Христова Параскевова, Румен Маринов Парашкевов и всички заинтересовани лица, че на 09.09.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марияна Мишева Тодорова – заявление вх. № ОП-13-9400-269/09.09.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се в град Варна, област Варна, община Варна, ж.к. „Владислав Варненчик” № 167, бл. 25, вх. А, ет. 3, представляващ: апартамент № 5 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3517.11.3.5, с площ 60,87 кв. м., състоящ се от две стаи, кухня, баня-тоалет и входно антре, ведно с прилежащото избено помещение № 5 с площ 4,34 кв. м., както и 0, 6694 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, върху държавно дворно място съставляващо ПИ 10135.3517.11 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно схема № 30137/24.10.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 19 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-299/3/
18.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Гани Великов и всички заинтересовани лица, че на 04.10.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хасан Шабан Али, чрез пълномощник адв. Христо Драгомиров Гичев – заявление вх. № ОП-13-9400-299/04.10.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти находящи се в с. Снежина, община Провадия, обл. Варна, представляващи:
1. Дворно място с площ 1600 кв. м., включено в УПИ I-145 в кв. 63, ведно с построните в дворното място жилищна сграда и две стопански постойки, при граници на УПИ I-145: от две страни улицa, УПИ II-145 и УПИ VII-143 по плана на с. Снежина, одобрен със Заповед № 235/17.06.1927 г., съгласно скица № 538/12.09.2013 г., издадена от Община Провадия;
2. Дворно място с площ 1300 кв. м., включено в УПИ II-145 в кв. 63, при граници на УПИ II-145: от две страни улицa, УПИ I-145 и УПИ III-143 по плана на с. Снежина, одобрен със Заповед № 235/17.06.1927 г., съгласно скица № 538/12.09.2013 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 19 НОЕМВРИ 2013 г.
№ОП-13-9400-254/3/
18.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Гочо Динев Пехливанов и всички заинтересовани лица, че на 23.08.2013г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Лиляна Георгиева Николова - заявление с вх.№ОП-13-9400-254/23.08.2013г. за недвижими имоти, находящи се в землището на с.Чайка, община Провадия, област Варна, представляващи:
1. Нива, цялата с площ 33135 кв.м. в местността „Кара Чалъ”, девета категория, съставляваща имот №007020 по плана за земеразделяне на с.Чайка, ЕКАТТЕ 80073, при граници: имот №007019, имот №000053, имот №000047, имот №007034 и имот №000046;
2. Нива, цялата с площ 5095 кв.м. в местността „Мандарлък”, пета категория, съставляваща имот №011005 по плана за земеразделяне на с.Чайка, ЕКАТТЕ 80073, при граници: имот №011008, имот №000187, имот №011006 и имот №000204.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 19 НОЕМВРИ 2013 г.
№ УИ-13-9907-1 (2)
18.11. 2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам г-н Аргир Пиков, че във връзка с получено писмо от 21.02.2013 г. е изпратен отговор от страна на областния управител на област с административен център гр. Варна, изх. № УИ-13-9907-1(1)/03.10.2013 г., който е върнат в Областна администрация Варна поради непотърсена пратка от получателя. Със съдържанието на писмото г-н Пиков може да се запознае в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на администрацията, след представяне на документ за самоличност.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
Област с административен център Варна

Съгласно Заповед № РД-13-7706-231/29.07.2013 г.

ЗАПОВЕД- 18 НОЕМВРИ 2013 г.
Заповед - РД-13-7706-420 от 15.11.2013г.

ЗАПОВЕД- 18 НОЕМВРИ 2013 г.
Заповед - РД-13-7700-1 от 15.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ- 12 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-313/2/
04.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Жана Атанасова Желязкова, Йорданка Тодорова Станева и всички заинтересовани лица, че на 14.10.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Илко Атанасов Илиев – заявление вх. № ОП-13-9400-313/14.10.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се в с. Житница, общ. Провадия, обл. Варна представляващ: дворно място с площ от 929 кв. м., съставляващо УПИ IV-129 в кв. 40, ведно с построените в имота жилищна сграда и стопански постройки, при граници на УПИ IV-129: от две страни улица, УПИ III-128 и УПИ V-130 по плана на с. Житница, одобрен със Заповед № 1976/11.12.1981 г., съгласно скица № 103/05.03.2012 г., презаверена на 04.09.2013 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 12 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-293/4/
11.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Станка Димитрова Петрова, Атанас Тодоров Атанасов, Светлозар Кръстев Захариев, наследниците на Георги Славов Георгиев и всички заинтересовани лица, че на 01.10.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ирина Ангелова Павлова – заявление вх. № ОП-13-9400-293/01.10.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващ: 200 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 10135.2571.21, целият с площ 800 кв. м., при граници: ПИ 10135.2571.20, ПИ 10135.2571.22 и 10135.2573.274 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно скица № 16967/21.06.2013 г., издадена от СГКК – Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


ЗАПОВЕД- 08 НОЕМВРИ 2013 г.
Заповед за прекратяване на тръжна процедура - РД-13-7706-415 от 08.11.2013г.
ЗАПОВЕД- 08 НОЕМВРИ 2013 г.
Заповед за прекратяване на тръжна процедура - РД-13-7706-414 от 08.11.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ- 06 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-227(4)/
31.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Васил Маринов Булашиков, че с писмо изх. № ОП-13-9400-227(3)/10.10.2013г. на Областна администрация Варна е уведомен за следното:
„На основание на чл. 26, ал. 1 от АПК Ви уведомявам, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации за обстоятелствена проверка и издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост за недвижим имот, находящ се в област Варна, град Долни чифлик, ул. „Ботевска“ № 64, представляващ жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVIII-901, кв. 77, по регулационния план на град Долни чифлик, област Варна.
Производството е образувано по заявление с вх. № ОП-13-9400-227/30.07.2013г., подадено от Иванка Георгиева Василева, Марин Георгиев Иванов, Неделя Георгиева Василева и Йордана Маринова Митева
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от получаването на писмото, можете да правите писмени искания и възражения.“
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител
на област с административен център Варна
(съгласно заповед № РД-13-7706-231/29.07.2013г.)


УВЕДОМЛЕНИЕ- 06 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-261/3/
01.11. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Фатме Алиева Аптулова и всички заинтересовани лица, че на 02.09.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Салим Мустафа Али – заявление вх. № ОП-13-9400-261/02.09.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се в землището с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ: имот № 043021, с площ 4899 кв. м., в местност „Кетенлика”, начин на трайно ползване: полска култура; категория на земята при неполивни условия: четвърта; при граници: имот № 043017, № 000103, № 043022 и № 043025 по картата на възстановената собственост на землището с. Доброплодно.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 06 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-321/1/
31.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Стоян Георгиев Керемидчиев и всички заинтересовани лица, че на 17.10.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Калинка Петрова Керемидчиева – заявление вх. № ОП-13-9400-321/17.10.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Приморски”, ж.к. „Изгрев”, ул. „1-ва“, представляващ: 346 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 10135.2552.726 ? 433 ( по КП 1973 г. на м. ”Франга дере-Домуз дере”) ? 9692 (КП 1956 г.), при граници: ПИ № 10135.2552.1428, ПИ № 10135.2552.725, ПИ № 10135.2552.727, ПИ № 10135.2552.3864 и ПИ № 10135.2552.3863 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно скица № 15075/04.06.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 06 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-305/1/
31.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Милка Генова Филева и Светослав Недев Филев и всички заинтересовани лица, че на 07.10.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Галин Светославов Недев и Николай Светославов Недев, чрез пълномощник адв. Гергана Петрова Николова и адв. Галина Георгиева Стоянова – заявление вх. № ОП-13-9400-305/07.10.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се в гр. Провадия, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 36, община Провадия, обл. Варна представляващ: дворно място цялото с площ 420 кв. м., съставляващо УПИ VII-1518 в кв. 71, при граници: улица, УПИ VI-1519, УПИ XXI-1520, УПИ XVI-1522 и УПИ VIII-1517 по плана на гр. Провадия, одобрен със Заповед № 3440/11.12.1979 г., съгласно скица № 342/17.06.2013 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 06 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-295/1/
31.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Юсеин Юсеинов Ехлиман и всички заинтересовани лица, че на 02.10.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Емине Шериф Ахмед, Ертан Назиф Хюсеин, Сесил Назиф Мохамед, Юсеин Хюсеин Хюсеин и Ехлиман Хюсеин Хюсеин, чрез пълномощник адв. Злати Станев Златев – заявление вх. № ОП-13-9400-295/02.10.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти находящи се в с. Партизани, община Дългопол, обл. Варна представляващи:
1. Дворно място с площ 725 кв. м., съставляващо част от поземлен имот пл. № 472, включено в УПИ II-472 в кв. 43, ведно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ 70 кв. м., при граници на УПИ II-472: улица, УПИ I-471, УПИ III-472, УПИ X-472 и УПИ XI-470 по плана на с. Партизани, одобрен със Заповед № 1185/12.04.1973 г., съгласно скица № 227/02.11.2012 г., презаверена на 08.07.2013 г., издадена от Община Дългопол;
2. Дворно място с площ 560 кв. м., съставляващо част от поземлен имот пл. № 472, включено в УПИ III-472 в кв. 43, ведно с построените в имота лятна кухня със застроена площ 40 кв. м. и селскостопанска постройка със застроена площ 18 кв. м., при граници на УПИ III-472: улица, УПИ IV-473, УПИ II-472 и УПИ X-472 по плана на с. Партизани, одобрен със Заповед № 1185/12.04.1973 г., съгласно скица № 227/02.11.2012 г., презаверена на 08.07.2013 г., издадена от Община Дългопол;
3. Дворно място с площ 1000 кв. м., съставляващо част от поземлен имот пл. № 472, включено в УПИ X-472 в кв. 43, при граници на УПИ X-472: улица, УПИ II-472, УПИ III-472, УПИ X-473 и УПИ XI-470 по плана на с. Партизани, одобрен със Заповед № 1185/12.04.1973 г., съгласно скица № 227/02.11.2012 г., презаверена на 08.07.2013 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 06 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-307/1 /
31.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иляс Ясим Искендер, наследниците на Атанас Маринов Иванов и всички заинтересовани лица, че на 07.10.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атче Ибрям Искендер, чрез пълномощник адв. Гергана Петрова Николова и адв. Галина Георгиева Стоянова – заявление вх. № ОП-13-9400-307/07.10.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се на ул. „Момина сълза“ № 6, с. Белоградец, общ. Ветрино, обл. Варна представляващ: дворно място с площ 1280 кв. м. съставляващо частта от ПИ № 578, включена в урегулиран поземлен имот III-578 в кв. 33, ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 50 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ 20 кв. м. съгласно молба- декларация, при граници на УПИ III-578: от две страни улици, УПИ IV-579 и УПИ II-589 по плана на с. Белоградец, одобрен със Заповед № 7279/20.06.1958 г., съгласно скица № 273/03.01.2013 г., презаверена на 02.09.2013 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 06 НОЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-322/1/
29.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Михо Друмев и всички заинтересовани лица, че на 18.10.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Анета Йонкова Ангелова, чрез пълномощник адв. Галина Маринова Ангелова – заявление вх. № ОП-13-9400-322/18.10.2013 г., за недвижим имот, находящ се в село Изворник, община Вълчи дол, област Варна, представляващ: имот пл. № 200 с площ от 3150 кв. м., за който са отредени УПИ V-200 в кв. 43, с площ от 1870 кв. м. и УПИ VI-200 в кв. 43 включен в имот пл. № 200 с площ от 1020 кв. м., целият с площ 2530 кв. м., ведно с построената в УПИ VI-200 жилищна сграда със застроена площ 40 кв. м., при граници на имот пл. № 200: от две страни улица, УПИ II-199 и УПИ XI-201 по плана на село Изворник, одобрен със Заповед № 4500/07.12.1934 г., съгласно скица № 419/25.09.2013 г., издадена от Община Вълчи дол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 29 ОКТОМВРИ 2013 г.
№РД-08-9400-967(11)
29.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Айше Мехмедова Зекирова, ползвател със споразумение от 11.11.2008 г. за част от имот – частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.673.5.1 по КККР на гр. Варна, със застроена площ 60,27 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Хан Крум” № 38, ет.1, подробно описан в АДС № 8160/22.02.2012 г., че с писмо с изх. № РД-08-9400-967(10)/20.08.2013 г. на областния управител на област с административен център Варна, е уведомена за следното:
„Във връзка с Ваше заявление вх. № РД-08-9400-967(5)/26.04.2011 г., по § 65, ал. 1 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (ПЗР към ЗИД на ЗДС) относно част от имот – частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.673.5.1 по КККР на гр. Варна, със застроена площ 60,27 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Хан Крум” № 38, ет.1, подробно описан в АДС № 8160/22.02.2012 г., след разглеждане на приложените по преписката документи, Ви уведомявам следното:
С договор за отдаване под наем на държавен жилищен имот от 06.06.1956 г. на „Жилфонд” гр. Варна, сте настанена под наем в държавно жилище, находящо се на ул. „Д. Кондов” № 31 за срок от три години. Със заповед № 1032/17.09.2001 г. на областния управител на област с административен център Варна сте настанена в имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Русе” № 1, ет. 2, описан в АДС № 1411/21.07.1998 г., съгласно договор за наем от 17.09.2001 г. Поради лошото състояние на сградата сте пренастанена като наемател в друго жилище, представляващо част от жилищен имот – частна държавна собственост, находящо се в гр. Варна, ул. „Хан Крум” № 38, ет.1, за което е сключено споразумение за ползване от 11.11.2008 г. От изложеното е видно, че не сте настанена по установения ред до 01.06.1996 г. в държавно жилище, находящо се на ул. „Д. Кондов” № 31. Отделно от горното след извършена справка в отдел “ФСО” при Областна администрация Варна се установи, че до 31.07.2013 г. дължите сума в размер на 208,00 лв. с включен ДДС, представляваща обезщетение за ползване, ведно със законната лихва за забавено плащане.
С оглед на изложеното Ви уведомявам, че не са налице предпоставките по § 65, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗДС и споразумение от 11.11.2008 г. за част от имот – частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.673.5.1 по КККР на гр. Варна, със застроена площ 60,27 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Хан Крум” № 38, ет.1, подробно описан в АДС № 8160/22.02.2012 г., се прекратява.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на настоящото писмо, следва да платите посочената сума по банковата сметка на Областна администрация Варна, IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 – СЖ „Експресбанк” АД – Варна.
При неизпълнение на задължението в определения срок, ще бъдат предприети действия за събирането на дължимата сума по съдебен ред.
В едномесечен срок от получаване на настоящото писмо, следва да освободите ползвания имот. На основание чл. 236, ал. 2 от ЗЗД в случай, че след изтичане на едномесечния срок за освобождаване, наемателят продължи ползването на имота въпреки противопоставянето на наемодателя, то той дължи обезщетение и следва да изпълнява всички задължения, произтичащи от прекратения договор за наем.
При неизпълнение на задължението за освобождаване на имота в определения срок, ще бъдат предприети действия за изземване на имота по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост.
Лице за контакти: инж. М. Чобанова – началник на отдел „Държавна собственост и регионално развитие” при Областна администрация – Варна; тел. 052/688-188.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на област
с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-13-7706-231/29.07.2013 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 29 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-318/1/
29.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Айше Сейфула Неджиб, Наджие Сейфула Хамза, Сейфула Юмер Хюсеин и всички заинтересовани лица, че на 16.10.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мустафа Сейфула Юмер – заявление вх. № ОП-13-9400-318/16.10.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се в с. Лопушна, община Дългопол, област Варна представляващ: дворно място с площ от 560 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот XXI-273 в кв. 25, ведно с построените в имота жилищна сграда, гараж и стопанска постройка, при граници на УПИ XXI-273: улица, УПИ XX-276, УПИ VIII-273,274 и УПИ XXII-272 по плана на с. Лопушна, одобрен със Заповед № 2010/16.12.1987 г., съгласно скица № 185/22.08.2013 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 29 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-306/1/
29.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Цона Георгиева Чернева и всички заинтересовани лица, че на 07.10.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Черню Недев Чернев – заявление вх. № ОП-13-9400-306/07.10.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се в гр. Провадия, ул. “Никола Калипетровски” № 23 А, община Провадия, обл. Варна представляващ: дворно място с площ от 335 кв. м., съставляващо УПИ XVI-778 в кв. 39, ведно с изградената в това дворно място жилищна сграда със застроена площ 80 кв. м., при граници на УПИ XVI-778: улица, УПИ XV-777 и УПИ XVII-779 по плана на гр. Провадия, одобрен със Заповед № 3440/11.12.1979 г., съгласно скица № 302/28.05.2013 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 29 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ РД-09-9400-1107(8)/24.10.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Петър Георгиев Василев, че с писмо с изх. № РД-09-9400-1107(7)/24.07.2013 г. на областния управител на област с административен център Варна, е уведомен за следното:
„Във връзка с писмо изх. № РД-09-9400-1107(2)/ 24.03.2011 г., като ползвател на имот – частна държавна собственост, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2555.39.6.63 по КККР на гр. Варна, със застроена площ 65,22 кв.м, находящ се в гр. Варна, ул. „Студентска” бл.5, вх. А, ет.7, ап. 63, подробно описан в АДС № 7821/ 26.05.2011 г. сте уведомен, че е необходимо в срок до 09.05.2011 г. да представите документ доказващ, че отговаряте на изискванията съгласно § 65, ал. 1 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (ПЗР към ЗИД на ЗДС). Видно от известие за доставяне (обратна разписка) № ИД PS 9000 00UXHF D, писмото не е потърсено от Вас. На 19.03.2011 г., на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), всички заинтересовани лица са били уведомени за започване на процедурата, чрез поставяне на съобщение на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на ведомството. До указания краен срок заявление, удостоверяващо необходимите по процедурата обстоятелства от Вас, не е подадено.
С оглед на изложеното Ви уведомявам, че не са налице предпоставките по § 65, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗДС и споразумение от 12.03.2007 г. за имот – частна държавна собственост, подробно описан в АДС № 7821/ 26.05.2011 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2555.39.6.63, със застроена площ 65,22 кв.м, находящ се в гр. Варна, ул. „Студентска” бл.5, вх. А, ет.7, ап. 63, се прекратява.
В едномесечен срок от получаване на настоящото писмо, следва да освободите ползвания имот. На основание чл. 236, ал. 2 от ЗЗД, в случай че след изтичане на едномесечния срок за освобождаване наемателят продължи ползването на имота въпреки противопоставянето на наемодателя, то той дължи обезщетение и следва да изпълнява всички задължения, произтичащи от прекратения договор за наем.
При неизпълнение на задължението за освобождаване на имота в определения срок, ще бъдат предприети действия за изземване на имота по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост.
Лице за контакти: инж. М. Чобанова – началник на отдел „Държавна собственост и регионално развитие” при Областна администрация Варна, тел. 052/688-188.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на област
с административен център Варна

Съгласно Заповед № РД-13-7706-231/29.07.2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ- 29 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ РД-09-2600-64(7)/24.10.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Иван Стоянов Колев, че с писмо с изх. № РД-09-2600-64(6)/24.07.2013 г. на областния управител на област с административен център Варна, е уведомен за следното:
„Във връзка с Ваше заявление с вх. №РД-09-2600-64 (5)/ 02.05.2011 г., като ползвател на имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.1507.724.1.1, по КККР на гр. Варна, със застроена площ 54,78 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Одрин” № 24, ет. 1, подробно описан в АДС № 8077/ 21.12.2011 г., с което сте изразили желанието си да се възползвате от правото си по §65, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (ПЗР към ЗИД на ЗДС), Ви уведомявам следното:
Споразумение от 07.11.2008 г. за ползване на гореописания имот – частна държавна собственост е за срок до 3 месеца от датата на подписване или до провеждане на търг или конкурс за отдаването му под наем, продажба или замяна. Видно от документите приложени към преписката Ви, срокът е изтекъл на 07.02.2009 г. и не са предприети действия по подновяването му.
Предвид изложеното, от момента на изтичане на срока на действие на споразумение от 07.11.2008 г. Вие ползвате имота без правно основание.
В едномесечен срок от получаване на настоящото писмо следва да освободите ползвания имот. На основание чл. 236, ал. 2 от ЗЗД, в случай че след изтичане на едномесечния срок за освобождаване наемателят продължи ползването на имота въпреки противопоставянето на наемодателя, то той дължи обезщетение и следва да изпълнява всички задължения, произтичащи от прекратения договор за наем.
При неизпълнение на задължението за освобождаване на имота в определения срок, ще бъдат предприети действия за изземване на имота по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост.
Лице за контакти: инж. М. Чобанова – началник на отдел „Държавна собственост и регионално развитие” при Областна администрация Варна, тел. 052/688-188.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на област
с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-13-7706-231/29.07.2013 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 29 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ РД-06-9100-167(155)/24.10.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Вярка Георгиева Пачева, че с писмо с изх. № РД-06-9100-167(138)/22.07.2013 г. на областния управител на област с административен център Варна, е уведомена за следното:
„Във връзка с Ваше заявление с вх. №РД-06-9100-167(105)/20.04.2011 г. като, наемател на имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.709.1.1, по КККР на гр. Варна, първи жилищен етаж, със застроена площ 63,53 кв.м., находящ се в гр. Варна, бул. „Приморски” № 79, подробно описан в АДС № 7906/16.08.2011 г. и АДС № 8119/09.01.2012 г. за поправка, с което сте изразили желанието си на основание §65, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (ПЗР към ЗИД на ЗДС), като пенсионер и преживял съпруг, да ползвате гореописания недвижим имот, след запознаване с приложените документи се установи:
Съгласно Удостоверение с изх. № 3848/26.03.2012 г. на Служба по вписванията гр. Варна, Георги Велев Василев е собственик на жилище, находящо се в гр. Варна, ж.к. „Петлешев” бл. 116, вх. 4, ет. 4, ап. 20, поради което не са налице предпоставките по § 65, ал. 1, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗДС и действието на договор за наем от 01.10.1999 г. за имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.709.1.1, със застроена площ 63,53 кв.м., находящ се в гр. Варна, бул. „Приморски” № 79, ет. 1, подробно описан в АДС № 7906/16.08.2011 г. и АДС № 8119/09.01.2012 г. за поправка, се прекратява.
В едномесечен срок от получаване на настоящото писмо, следва да освободите ползвания имот. На основание чл. 236, ал. 2 от ЗЗД в случай, че след изтичане на едномесечния срок за освобождаване, наемателят продължи ползването на имота въпреки противопоставянето на наемодателя, то той дължи обезщетение и следва да изпълнява всички задължения, произтичащи от прекратения договор за наем.
При неизпълнение на задължението за освобождаване на имота в определения срок, ще бъдат предприети действия за изземване на имота по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост.
Лице за контакти: инж. М. Чобанова – началник на отдел „Държавна собственост и регионално развитие” при Областна администрация Варна, тел. 052/688-188.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на област
с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-13-7706-231/29.07.2013 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 29 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ РД-06-9100-167(153)/24.10.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Виолетка Петкова Тинчева, че с писмо с изх. № РД-06-9100-167(142)/08.08.2013 г. на областния управител на област с административен център Варна, е уведомена за следното:
„Във връзка с Ваше заявление с вх. №РД-06-9100-167(111)/30.06.2011г. като, ползвател на жилищна сграда с идентификатор 10135.2526.1424.1 по КККР на гр. Варна, със застроена площ 93,00 кв.м., ведно с прилежащи две изби с площ 17,56 кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. „Бриз”, местност „Свети Никола”, (по предходен документ АДС № 5260/03.09.2004 г. м-ст „Ваялар” № 3, жилищна сграда със застроена площ 63,22 кв.м.), подробно описан в АДС № 8148/06.02.2012 г., с което сте изразили желание на основание §65, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (ПЗР към ЗИД на ЗДС), като пенсионер да ползвате гореописания недвижим имот, след запознаване с приложените документи се установи:
Заявлението Ви е подадено на 30.06.2011 г., което е извън законоустановения срок. Посоченият общ годишен доход в удостоверение УП-8 от 06.06.2011 г., за последните две години надвишава 24 минимални работни заплати за страната. Видно от удостоверение с изх. № 6044/19.03.2007 г. от Служба по вписванията гр. Варна, сте извършили прехвърляне на жилищни имоти на 14.12.1998 г. и на 01.12.2004 г.
Предвид изложеното Ви уведомявам, че не са налице предпоставките по § 65, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗДС и споразумение от 14.03.2007 г. за имот – частна държавна собственост, подробно описан в АДС № 8148/06.02.2012 г., представляващ жилищна сграда с идентификатор 10135.2526.1424.1, със застроена площ 93,00 кв.м., ведно с прилежащи две изби с площ 17,56 кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. „Бриз”, местност „Свети Никола”, същото се прекратява.
В едномесечен срок от получаване на настоящото писмо, следва да освободите ползвания имот. На основание чл. 236, ал. 2 от ЗЗД в случай, че след изтичане на едномесечния срок за освобождаване, наемателят продължи ползването на имота въпреки противопоставянето на наемодателя, то той дължи обезщетение и следва да изпълнява всички задължения, произтичащи от прекратения договор за наем.
При неизпълнение на задължението за освобождаване на имота в определения срок, ще бъдат предприети действия за изземване на имота по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост.
Лице за контакти: инж. М. Чобанова – началник на отдел „Държавна собственост и регионално развитие” при Областна администрация Варна, тел. 052/688-188.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на област
с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-13-7706-231/29.07.2013 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 29 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ РД-07-9400-33(7)/24.10.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Ана Митева Маврева, ползвател със споразумение за наем от 01.08.2007 г. на имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.16.22.53, по КККР на гр. Варна, със застроена площ 43,21 кв.м., подробно описан в АДС № 8267/01.06.2012 г., находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост”, бл. 153, вх.1, ет.6, ап. 52, че с писмо с изх. № РД-07-9400-33(6)/07.08.2013 г. на областния управител на област с административен център Варна, е уведомена за следното:
„С писмо наш изх. № РД-07-9400-33(3)/09.04.2012 г. сте уведомена, че действието на споразумение за наем от 01.08.2007 г. на имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.16.22.53, по КККР на гр. Варна, със застроена площ 39,75 кв.м., подробно описан в АДС № 4562/17.06.2003г., находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост”, бл.153, вх.1, ет.6, ап. 52, се прекратява.
С оглед на изложеното Ви уведомявам, че в едномесечен срок от получаване на настоящото писмо, следва да освободите ползвания имот. На основание чл. 236, ал. 2 от ЗЗД в случай, че след изтичане на едномесечния срок за освобождаване, наемателят продължи ползването на имота въпреки противопоставянето на наемодателя, то той дължи обезщетение и следва да изпълнява всички задължения, произтичащи от прекратения договор за наем.
При неизпълнение на задължението за освобождаване на имота в определения срок, ще бъдат предприети действия за изземване на имота по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост.
Лице за контакти: инж. М. Чобанова – началник на отдел „Държавна собственост и регионално развитие” при Областна администрация Варна, тел. 052/688-188.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на област
с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-13-7706-231/29.07.2013 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 25 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-281/3/
23.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Рада Павлова Неделчева, Недялко Георгиев Топалов, Никола Георгиев Топалов, Димитър Иванов Топалов, Атанас Иванов Митев, Дойчо Йорданов Дойчев, Станка Йорданова Гайдарова, Марийка Йорданова Милушева, Петко Йовев Петков, Павлина Иванова Павлова, Николай Иванов Павлов, Неделчо Стоянов Стоев, Петра Алексиева Костадинова, Дойно Петков Дойнов, Стоян Петков Дойнов, Недялка Петкова Йоргакиева, Иванка Панайотова Дойнова, Кремена Иванова Николова, Петър Иванов Дойнов, Стефка Иванова Дойнова, Димитър Йовев Петров, наследниците на Митю Георгиев Топалов и всички заинтересовани лица, че на 23.09.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Никола Георгиев Топалов, чрез пълномощник Коста Владимиров Владимиров – заявление вх. № ОП-13-9400-281/23.09.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти находящи се в землището с. Пчелник, общ. Долни чифлик, обл. Варна, представляващи:
1. Имот № 034005, с площ 5849 кв. м., в местност „Каменен мост”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 034006, № 034007, № 034004, № 000022 и № 000508 по картата на възстановената собственост на землището с. Пчелник;
2. Имот № 036035, с площ 1800 кв. м., в местност „Каменен мост”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 036040, № 000511, № 036030 и № 036032 по картата на възстановената собственост на землището с. Пчелник;
3. Имот № 044032, с площ 1350 кв. м., в местност „Долни ливади”, начин на трайно ползване: ливада; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 044033, № 000046, № 044031 и № 000047 по картата на възстановената собственост на землището с. Пчелник;
4. Имот № 052014, с площ 2477 кв. м., в местност „Карчанлъка”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници: имот № 052010, № 052012, № 052013, № 052015 и № 000571 по картата на възстановената собственост на землището с. Пчелник;
5. Имот № 055003, с площ 8794 кв. м., в местност „Долни градини”, начин на трайно ползване: овощна градина; категория на земята при неполивни условия: четвърта; при граници: имот № 061005, № 061007, № 062015, № 000305, № 000576 и № 061006 по картата на възстановената собственост на землището с. Пчелник;
6. Имот № 064029, с площ 16180 кв. м., в местност „Карчанлъка”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: четвърта; при граници: имот № 064028, № 064027, № 064026, № 000603 и № 064036 по картата на възстановената собственост на землището с. Пчелник;
7. Имот № 078049, с площ 3638 кв. м., в местност „Кръстилницата”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: четвърта; при граници: имот № 000628, № 078037, № 078024, № 078048, № 000306 и № 000431 по картата на възстановената собственост на землището с. Пчелник;
8. Имот № 088042, с площ 1439 кв. м., в местност „Пача гора”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: четвърта; при граници: имот № 088044, № 088043, № 088041, № 000647 и № 088046 по картата на възстановената собственост на землището с. Пчелник;
9. Имот № 062016, с площ 3922 кв. м., в местност „Средни ниви”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: четвърта; при граници: имот № 061005, № 061007, № 062015, № 000305, № 000576 и № 061006 по картата на възстановената собственост на землището с. Пчелник.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 18 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-283/3/
16.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Симеон Желев и всички заинтересовани лица, че на 26.09.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мария Величкова Гигелова, чрез пълномощник Пламен Димитров Димитров – заявление вх. № ОП-13-9400-283/26.09.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ: поземлен имот пл. № 69 с площ от 540,76 кв. м., при граници: ПИ пл. № 50 и от три страни път, по плана на селищно образувание м. „Припек”, землище на с. Константиново, община Варна, одобрен със Заповед № 30/27.01.1994 г. на Кмета на Община Белослав, съгласно скица изх. № 63/23.05.2013 г., издадена от кметство с. Константиново, Община Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 18 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-262/3/
17.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Ариф Али Сали, Магда Витлянова Стоянова, Райко Маринов Дойков и всички заинтересовани лица, че на 02.09.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Айше Хасан Сали и Марин Ангелов Стоянов, чрез пълномощник адв. Александра Нелкова Аврамова – заявление вх. № ОП-13-9400-262/02.09.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се в с. Снежина, община Провадия, обл. Варна, представляващ: 260 кв. м. ид. части от дворно място цялото с площ 1660 кв. м., включени в УПИ VII-167 в кв. 12, при граници на имота: от три страни улици, УПИ VIII-166 и УПИ VI-166 по плана на с. Снежина, одобрен със Заповед № 1622/22.06.1927 г., съгласно скица № 425/26.06.2013 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 18 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-287/1/
17.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Злата Тодорова Георгиева, Тодор Демиров Тодоров, Йорданка Демирова Костова, Гинка Димитрова Великова, Тодорка Димитрова Демирова и всички заинтересовани лица, че на 27.09.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петранка Димитрова Кирчева – заявление вх. № ОП-13-9400-287/27.09.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти находящи се в с. Гроздьово, община Долни Чифлик, област Варна, представляващи:
1. Незастроено място с площ 4535 кв. м., представляващо ПИ I-озеленяване в кв. 62, целият с площ 6990 кв. м., от които 2455 кв. м. са извън регулация, при граници на ПИ I-озеленяване: от две страни улици и ПИ 544 по кадастралния и регулационен план на с. Гроздьово, одобрен със Заповед № 3360/10.05.1973 г., съгласно скица № 201/30.05.2013 г., издадена от Община Долни чифлик;
2. Имот № 544001, с площ 2455 кв. м., в местност „Корията”, начин на трайно ползване: др. селищна тер.; вид собственост: стопанисвано от общината; при граници: имот № 000544, № 000127, № 000544 и № 000234 по картата на възстановената собственост на землището с. Гроздьово, съгласно скица № Ф02398/03.07.2013 г.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 18 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-308/1/
17.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Маринка Проданова Атанасова и всички заинтересовани лица, че на 07.10.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атанас Димов Атанасов, чрез пълномощник Мариана Михайлова Тороманова – заявление вх. № ОП-13-9400-308/07.10.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, находящ се в с.о. „Пчелина“, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващ: 204 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 10135.3506.1577, целият с площ 804 кв. м., ведно с изградената в имота сграда с идентификатор 10135.3506.1577.1, със застроена площ 11 кв. м., при граници на ПИ 10135.3506.1577: ПИ 10135.3506.97, 10135.3506.103, 10135.3506.102, 10135.3506.101 и 10135.3506.1067 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед КД-14-03-1178/09.05.2013 г. на Началника на СГКК-Варна, съгласно скици № 14619/30.05.2013 г. и № 14619/30.05.2013 г., издадени от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на

област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 18 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-302/1/
16.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Симеон Василев Атанасов, Елисавета Симеонова Христова и всички заинтересовани лица, че на 07.10.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Цветелина Симеонова Бухлева, чрез пълномощник адв. Мариета Динкова Цветкова – заявление вх. № ОП-13-9400-302/07.10.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за апартамент № 20, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3511.142.3.20, находящ се в град Варна, ж.к. „Възраждане”, бл. 25, вх. А, ет. 7, състоящ се от три стай, кухня и сервизни помещения с площ 66,84 кв. м., ведно с прилежащо избено помещение № 20, както и 2,317 % ид. части от общите части на сградата и правото на строеж, изградена в ПИ 10135.3511.142 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно схема № 26854/02.10.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 15 ОКТОМВРИ 2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
№ РД-13-9400-532/1/ от 09.10. 2013г

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам г-жа Стоянова, че във връзка с получено писмо от 10.09.2013г е изпратен отговор от страна на областния управител на област с административен център гр. Варна, изх. № РД-13-9400-532/23.09.2013г, който е върнат в Областна администрация Варна поради непълен адрес на получателя. В отговора е указано, че авторът на писмото следва да се легитимира с необходимите реквизити и да уточни претенцията си към административния орган.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.
ДИМИТЪР ЧУТУРКОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

съгласно заповед №РД-13-7706-233/29.07.2013 г.
на областен управител на област с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 10 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-289/1/
09.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Петър Димитров Вълков и всички заинтересовани лица, че на 01.10.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Любенов Георгиев, чрез пълномощник адв. Константин Атанасов Смолецов– заявление вх. № ОП-13-9400-289/01.10.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, землище кв. „Галата”, м. „Боровец-юг”, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.5403.348 ? 348 (по ПНИ на м. „Боровец-юг“ - с.о.), целият с площ от 538 кв. м., при граници: ПИ 10135.5403.347, ПИ 10135.5403.349, ПИ 10135.5403.9734, ПИ 10135.5403.343 и ПИ 10135.5403.344 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК - гр. Варна, съгласно скица № 23948/18.09.2012 г. издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Варна, презаверена на 05.06.2013 г.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


ЗАПОВЕД - 10 ОКТОМВРИ 2013 г.
ЗАПОВЕД за изземване - РД-13-7706-370 от 04.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ- 09 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-290/1/
08.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иванка Дойчева Иванова, Станислав Неделчев Балкански и всички заинтересовани лица, че на 01.10.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йорданка Иванова Балканска, чрез пълномощник Васил Стойчев Василев – заявление вх. № ОП-13-9400-290/01.10.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, ул.“8-ма” № 124, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.2564.204, целият с площ 735 кв. м., при граници: ПИ 10135.2564.202, ПИ 10135.2564.205, ПИ 10135.2564.206, ПИ 10135.2564.207 и ПИ 10135.2564.1176 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК - гр. Варна, съгласно скица № 10417/15.04.2013 г. издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Варна, презаверена на 26.09.2013 г.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 09 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-270/3/
08.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Ахмед Якубов Акифов, наследниците на Емил Янев Касабов и всички заинтересовани лица, че на 10.09.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ремзи Якубов Акифов, чрез адв. Ганка Андонова Йост – заявление вх. № ОП-13-9400-270/10.09.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се в землището с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ: имот № 043058, с площ 8624 кв. м., в местност „Катенлика”, начин на трайно ползване: полска култура; категория на земята при неполивни условия: четвърта; при граници: имот № 043057, № 043043, № 043059 и № 000099 по картата на възстановената собственост на землището с. Доброплодно.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 09 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ОП-13-9400-127 /11 /
08.10. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Милен Витлянов Витлянов и Веселин Александров Николов и всички заинтересовани лица, че на 17.05.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Полина Маринова Маринова – заявление вх. № ОП-13-9400-127/17.05.2013 г., за недвижими имоти находящи се в землището на с. Дъбравино, община Аврен, област Варна, представляващи:
1. Нива, с площ от 2,760 кв. м. в местността "Блатото", трета категория, съставляваща имот № 024037, при граници: имот № 024031 - нива на наследниците на Стоян Великов Тодоров, имот № 024036 - нива на Даниел Иванов Димитров, имот № 024038 - нива на Иван Балчев Стоянов и имот № 003097 - полски път на с. Дъбравино.
2. Нива, с площ от 11,041 кв. м. в местността "Гьостепе", трета категория, съставляваща имот № 027054, при граници: имот № 027055 – нива на наследниците на Еманди Костадинов Апостолов, имот № 003070 – полски път на с. Дъбравино, имот № 027053 – нива на наследниците на Димо Георгиев Карадимов, имот № 027072 – нива на „Росагрофонд” ООД и имот № 027071 – нива на Михаил Димитров Ковачев.
3. Нива, с площ от 4,877 кв. м. в местността "Арпа Кьоше", четвърта категория, съставляваща имот № 056021, при граници: имот № 056022 – нива на Мирослав Добрев Милушев, имот № 056019 – нива на ЕТ „Дева-74-Иван Кръстев”, имот № 056020 – нива на „Бляк Сий Дивелопмънтс” ООД, имот № 003105 – полски път на с. Дъбравино и имот № 056023 – нива на „Ставен” АД.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


ОБЯВЛЕНИЕ- 08 ОКТОМВРИ 2013 г.
ОБЯВЛЕНИЕ - търг - РД-13-0600-398
ЗАПОВЕД - 08 ОКТОМВРИ 2013 г.
ЗАПОВЕД
№ РД-13-7706-372/07.10.2013г.

ИВАН ВЕЛИКОВ - областен управител на област с административен център Варна,
УСТАНОВИХ:
I. За недвижим имот, представляващ: жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 10135.1506.479.1 със застроена площ 34 кв.м., конструкция: паянтова, брой етажи: 2, година на строеж: 1923г., разположена в ПИ с идентификатор 10135.1506.479, с адрес на сградата: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Поп Богомил” № 11-в, съгласно скица № 6789/16.03.2012г., издадена от СГКК – гр. Варна, презаверена на 03.07.2013г., е съставен акт за частна държавна собственост № 7792/18.04.2011г., вписан Служба по вписванията гр. Варна на 28.04.2011г. том XXIV, № 4, във вх. регистър № 8309, дело № 4981.
На заседание на комисията по чл. 74 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), отразено в протокол № 200/18.04.2011г., е взето решение № 7, да се открие процедура за продажба чрез търг с тайно наддаване на гореописания имот – частна държавна собственост. Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО011517/08.08.2013г., издадено от „Дирекция „Местни данъци” при община Варна, стойността на имота – частна държавна собственост, представляващ жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 10135.1506.479.1 с разгъната застроена площ 68 кв.м. е в размер на 13 535,50 лв. (тринадесет хиляди петстотин тридесет и пет лева и петдесет стотинки).
II. За недвижим имот, представляващ: едноетажна жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор 10135.5502.203.1 със застроена площ 93 кв.м., конструкция: масивна, брой етажи: 1 и избен етаж с площ 93 кв.м, година на строеж: 1963г., разположена в ПИ с идентификатор 10135.5502.203, с адрес на сградата: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Гривица” № 10, съгласно скица № 10801/13.05.2010 г., издадена от СГКК – гр. Варна, презаверена на 03.07.2013г., е съставен акт за частна държавна собственост № 7338/23.02.2009г., вписан Служба по вписванията гр. Варна на 14.03.2009г. том XII, № 20, във вх. регистър № 4317, дело № 2365.
На заседание на комисията по чл. 74 от ППЗДС, отразено в протокол № 200/18.04.2011г., е взето решение № 8, да се открие процедура за продажба чрез търг с тайно наддаване на гореописания имот – частна държавна собственост. Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО011520/08.08.2013г., издадено от Дирекция „Местни данъци” при община Варна, стойността на имота – частна държавна собственост, представляващ едноетажна жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор 10135.5502.203.1 със застроена площ 93 кв.м. и избен етаж с площ 93кв.м., е в размер на 33 407,70 лв. (тридесет и три хиляди четиристотин и седем лева и седемдесет стотинки).
III. За недвижими имоти, представляващи:
а) Жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор 10135.1026.322.1 със застроена площ 53 кв.м., конструкция: масивна, брой етажи: 1, година на строеж: 1930г., състояща се от входно антре, две стаи и складово помещение с площ 4,64 кв.м., с адрес на сградата: гр. Варна, п.к. 9000, бул. „Сливница” № 144, съгласно скица № 12303/14.05.2012г., издадена от СГКК – гр. Варна, презаверена на 03.07.2013г. (а съгласно акт за частна държавна собственост № 8161/22.02.2012г. - бул. „Сливница” № 144А);
б) Жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор 10135.1026.322.2 със застроена площ 40 кв.м., конструкция: масивна, брой етажи: 1, година на строеж: 1968г., състояща се от входно антре, две стаи и складово помещение с площ 6,77 кв.м., с адрес на сградата: гр. Варна, п.к. 9000, бул. „Сливница” № 144, съгласно скица № 12304/14.05.2012г., издадена от СГКК – гр. Варна, презаверена на 03.07.2013г. (а съгласно акт за частна държавна собственост № 8161/22.02.2012г. - бул. „Сливница” № 144А), и двете разположени в ПИ с идентификатор 10135.1026.322, е съставен акт за частна държавна собственост № 8161/22.02.2012г., вписан Служба по вписванията гр. Варна във вх. регистър № 3893/28.02.2012г., акт № 90, том IX.
На заседание на комисията по чл. 74 ППЗДС, отразено в протокол № 203/07.07.2011г., е взето решение № 11, да се открие процедура за продажба чрез търг с тайно наддаване на имотите – частна държавна собственост, описани в т. а) и б) по-горе. Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО011516/08.08.2013г., издадено от „Дирекция „Местни данъци” при община Варна стойността на: 1. Жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор 10135.1026.322.1 със застроена площ 53 кв.м, ведно със складово помещение с площ от 4,64 кв.м. е общо в размер на 26 130,60 лв. (двадесет и шест хиляди сто и тридесет лева и шестдесет стотинки), от които 24 420,30 лв. – за жилищната сграда и 1 710,30 лв. – за складовото помещение; 2. Жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор 10135.1026.322.2 със застроена площ 40 кв.м., ведно със складово помещение с площ от 6,77 кв.м. е в размер на 20 925,90 лв. (двадесет хиляди деветстотин двадесет и пет лева и деветдесет стотинки), от които 18 430,40 лв. – за жилищната сграда и 2 495,50 лв. – за складовото помещение.
Общата стойност на двете сгради, съгласно удостоверението за данъчна оценка е 47 056,50лв. (четиридесет и седем хиляди петдесет и шест лева и петдесет стотинки).
IV. За недвижим имот, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1502.63.1.12 със застроена площ на обекта 63,58 кв.м.; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1502.63; ведно с прилежащо избено помещение № 7 с площ 3,57 кв.м. и 2,7846% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти на апартамента: на същия етаж: 10135.1502.63.1.11, под обекта: 10135.1502.63.1.9, над обекта: 10135.1502.63.1.15; при съседни самостоятелни обекти на изба № 7: изба № 8, избен коридор и улица, с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Ангел Кънчев” № 67, вх. А, ет. 4, ап. 7, съгласно схема № 8396/02.04.2012г., издадена от СГКК – гр. Варна, презаверена на 19.09.2013г., е съставен акт за частна държавна собственост № 7503/28.01.2010г., вписан Служба по вписванията гр. Варна на 12.03.2012г. том X, № 13, вх. регистър № 3910, дело № 1959.
На заседание на комисията по чл. 74 от ППЗДС, отразено в протокол № 213/08.05.2012г., е взето решение № 3, да се открие процедура за продажба чрез търг с тайно наддаване на имота – държавна собственост, описан по-горе. Решение № 3 по протокол № 213/08.05.2012г. на комисията е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО014357/03.10.2013г., издадено от „Дирекция „Местни данъци” при община Варна, стойността на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1502.63.1.12 със застроена площ на обекта 63,58 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение № 7 с площ 3,57 кв.м. е в размер на 74375,20 лв. (седемдесет и четири хиляди триста седемдесет и пет лева и двадесет стотинки).
Съгласно разпоредбата на чл. 49, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) продажбата на държавни жилища, ателиета и гаражи с изключение на случаите по чл. 46, ал. 2 от ЗДС, се извършва от областния управител по местонахождението на имота след провеждането на търг по реда на чл. 44, ал. 2 от ЗДС, условие, което е изпълнено, поради което няма пречки за продажбата на имотите, посочени в точки I., II., III и IV.
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 49, ал. 1 от ЗДС, чл. 43 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА

НАРЕЖДАМ:

I. Да се открие процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти:
1. Недвижим имот, представляващ: жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 10135.1506.479.1 със застроена площ 34 кв.м., конструкция: паянтова, брой етажи: 2, година на строеж: 1923г., разположена в ПИ с идентификатор 10135.1506.479, с адрес на сградата: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Поп Богомил” № 11-в, съгласно скица № 6789/16.03.2012г., издадена от СГКК – гр. Варна, презаверена на 03.07.2013г., описан в акт за частна държавна собственост № 7792/18.04.2011г., вписан Служба по вписванията гр. Варна на 28.04.2011г. том XXIV, № 4, във вх. регистър № 8309, дело № 4981.
1.1. Първоначална тръжна цена – 14 889,05 лв. (четиринадесет хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и пет стотинки) без ДДС.
1.2. Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 1 488,91лв. (хиляда четиристотин осемдесет и осем лева деветдесет и една стотинки), вносим по банкова сметка IBAN 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна, в срок до 07.11.2013г.
2. Недвижим имот, представляващ: едноетажна жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор 10135.5502.203.1 със застроена площ 93 кв.м., конструкция: масивна, брой етажи: 1 и избен етаж с площ 93 кв.м, година на строеж: 1963г., разположена в ПИ с идентификатор 10135.5502.203, с адрес на сградата: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Гривица” № 10, съгласно скица № 10801/13.05.2010 г., издадена от СГКК – гр. Варна, презаверена на 03.07.2013г., описан в акт за частна държавна собственост № 7338/23.02.2009г., вписан Служба по вписванията гр. Варна на 14.03.2009г. том XII, № 20, във вх. регистър № 4317, дело № 2365.
2.1. Първоначална тръжна цена – 36 748,47 лв. (тридесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и осем лева четиридесет и седем стотинки) без ДДС.
2.2. Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 3 674,85лв. (три хиляди шестстотин седемдесет и четири лева осемдесет и пет стотинки), вносим по банкова сметка IBAN 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна, в срок до 07.11.2013г.
3. Недвижими имоти, представляващи:
а) Жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор 10135.1026.322.1 със застроена площ 53 кв.м., конструкция: масивна, брой етажи: 1, година на строеж: 1930г., състояща се от входно антре, две стаи и складово помещение с площ 4,64кв.м., с адрес на сградата: гр. Варна, п.к. 9000, бул. „Сливница” № 144, съгласно скица № 12303/14.05.2012г., издадена от СГКК – гр. Варна, презаверена на 03.07.2013г., (а съгласно акт за частна държавна собственост № 8161/22.02.2012г. - бул. „Сливница” № 144А);
б) Жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор 10135.1026.322.2 със застроена площ 40 кв.м., конструкция: масивна, брой етажи: 1, година на строеж: 1968г., състояща се от входно антре, две стаи и складово помещение с площ 6,77кв.м., с адрес на сградата: гр. Варна, п.к. 9000, бул. „Сливница” № 144, съгласно скица № 12304/14.05.2012г., издадена от СГКК – гр. Варна, презаверена на 03.07.2013г., (а съгласно акт за частна държавна собственост № 8161/22.02.2012г. - бул. „Сливница” № 144А), и двете разположени в ПИ с идентификатор 10135.1026.322, подробно описани в акт за частна държавна собственост № 8161/22.02.2012г., вписан Служба по вписванията гр. Варна във вх. регистър № 3893/28.02.2012г., акт № 90, том IX.
3.1. Първоначална тръжна цена – 51 762,15 лв. (петдесет и една хиляди седемстотин шестдесет и два лева и петнадесет стотинки) без ДДС.
3.2. Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 5 176,22лв. (пет хиляди сто седемдесет и шест лева двадесет и две стотинки), вносим по банкова сметка IBAN 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна, в срок до 07.11.2013г.
4. Недвижим имот, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1502.63.1.12 със застроена площ на обекта 63,58 кв.м.; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1502.63; ведно с прилежащо избено помещение № 7 с площ 3,57 кв.м. и 2,7846% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти на апартамента: на същия етаж: 10135.1502.63.1.11, под обекта: 10135.1502.63.1.9, над обекта: 10135.1502.63.1.15; при съседни самостоятелни обекти на изба № 7: изба № 8, избен коридор и улица, с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Ангел Кънчев” № 67, вх. А, ет. 4, ап. 7, съгласно схема № 8396/02.04.2012г., издадена от СГКК – гр. Варна, презаверена на 19.09.2013г., подробно описан в акт за частна държавна собственост № 7503/28.01.2010г., вписан Служба по вписванията гр. Варна на 12.03.2012г. том X, № 13, вх. регистър № 3910, дело № 1959.
4.1. Първоначална тръжна цена – 81 812,72 лв. (осемдесет и една хиляди осемстотин и дванадесет лева седемдесет и две стотинки) без ДДС.
4.2. Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 8 181,27лв. (осем хиляди сто осемдесет и един лева двадесет и седем стотинки), вносим по банкова сметка IBAN 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна, в срок до 07.11.2013г.
II. Определям:
1. Дата, място и час на провеждане на търга:
Търгът ще се проведе на 08.11.2013г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26.
2. Специални изисквания към участниците:
2.1. За всеки един от посочените по-горе обекти по точки 1., 2., 3. и 4. кандидатите участват с отделен комплект документи.
2.2. За участие в търга за покупко – продажба на имота, описан в раздел I, точка 3 а) и б) от заповедта, се допускат само тези кандидати, които са заявили изрично желанието си да закупят заедно всички имоти, описани в точка 3 а) и б) на заповедта.
ІІІ. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, както следва:
1. Акт за държавна собственост;
2. Скица на сграда, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
3. Проект на договор за продажба;
4. Заявление за участие в търга - по утвърден от областния управител образец;
5. Тръжни условия и необходими документи;
6. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);
7. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
8. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
9. Декларация, че кандидатът приема изцяло условията по приложения към тръжната документация проект на договор (по образец).
10. Ценово предложение - по утвърден от областния управител образец.
11. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна;
ІV. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
1. Документ за закупени тръжни книжа – оригинал или заверено копие от фактура или друг платежен документ;
2. Оригинален банков документ за внесен депозит по сметка на Областна администрация Варна;
3. Удостоверение за актуално правно състояние на ЕТ или ЮЛ, издадено не по-рано от 3 месеца от датата на провеждане на търга-оригинал или нотариално заверено копие;
4. Копие от документ за самоличност на физическото лице участник или представляващо участника;
5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата;
6. Удостоверение от НАП и от Община Варна, че кандидатът няма публични задължения-оригинал или нотариално заверено копие, издадено не по – рано от 3 месеца преди датата на търга.
7. Декларация по по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП (по образец);
8. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност (по образец);
9. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга (по образец);
10. Декларация, че приема изцяло условията по приложения към тръжната документация проект на договор (по образец).
11. Предложение за цена - по образец, поставено в малък непрозрачен запечaтан плик с надпис „Предлагана цена”.
12. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна.
V. 1. Тръжната документация да се продава всеки работен ден в срок до 17,30 часа на 07.11.2013г. срещу цена от 240,00 лв. (двеста и четиридесет лева) с включен ДДС, вносима по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна, в срок до 07.11.2013г.
Документацията да се получава в стая № 6 в сградата на Областна администрация Варна от служителя, който работи по преписката, до 07.11.2013г., след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума за тръжна документация.
2. Оглед на имотите да се извършва на място в присъствието на служител на Областна администрация Варна след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688-106 до 07.11.2013г. включително.
Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" № 26, ет.1.
Краен срок за подаване на документите за участие в търга - 17,30 часа на 07.11.2013г.
VІ. Определям комисия в състав:
При отсъствие на председателя на комисията, последният се замества от заместник – председателя.
VІІ. За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен за утвърждаване в тридневен срок от провеждане на търга.
Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в десет екземпляра.
Еднообразните екземпляри са за прилагане към тръжното досие на имота и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на главния секретар, членовете на комисията, директорa на дирекция „АКРРДС” и началника на отдел „ФСО“ за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.

ИВАН ВЕЛИКОВ

Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 07 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-282/2/
07.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Георги Петров Георгиев и всички заинтересовани лица, че на 26.09.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодорка Кирякова Кирякова – заявление вх. № ОП-13-9400-282/26.09.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, находящ се в с. Ново Оряхово, община Долни чифлик, обл. Варна представляващ: поземлен имот с идентификатор 52115.501.128, с площ 1192 кв. м., при граници: ПИ 52115.501.129 и ПИ 52115.501.240 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-10/02.09.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-03-725/18.03.2013 г. на Началник на СГКК-Варна, съгласно скица № 24697/12.09.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 07 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-277/1/
04.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ибиш Адемов Юсеинов, Кеамил Османов Мехмедов и всички заинтересовани лица, че на 19.09.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стоян Панайотов Парушев и Надежда Стефанова Парушева – заявление вх. № ОП-13-9400-277/19.09.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, находящ се в с. Бенковски, община Аврен, обл. Варна представляващ: 310 кв. м. ид. части от урегулиран поземлен имот I-103 в кв. 8, целият с площ 640 кв. м., при граници на имота: от две страни улица, УПИ XVI-104 и УПИ II-102 по действащия план на с. Бенковски, одобрен със Заповед № 169/14.06.1991 г., съгласно скица № 653/12.08.2013 г. издадена от Община Аврен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


ОБЯВЛЕНИЕ- 07 ОКТОМВРИ 2013 г.
ОБЯВЛЕНИЕ - търг - РД-13-7706-368/1/
ЗАПОВЕД - 07 ОКТОМВРИ 2013 г.
ЗАПОВЕД за отдаване под наем РД-13-7706-368/03.10.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ- 03 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-273/2 /
03.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Катя Евтимова Йорданова и всички заинтересовани лица, че на 12.09.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Станчо Михайлов Йорданов – заявление вх. № ОП-13-9400-273/12.09.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се в с. Попович, общ. Бяла, обл. Варна, представляващ: урегулиран поземлен имот VII-46 в кв. 23, с площ 978 кв. м. по скица, а по нотариален акт № 144, том VI, дело 3206/1994 г. с площ от 600 кв. м., при граници: улица, УПИ VI-15, УПИ VIII-15 и УПИ X-46, по плана на с. Попович, одобрен със Заповед № 6352/14.10.1952 г., съгласно скица № 121/14.08.2013 г.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 03 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-276/1/
02.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Мустафа Хаджиисмаилов Мустафов и всички заинтересовани лица, че на 16.09.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Митев Хаджиев – заявление вх. № ОП-13-9400-276/16.09.2013 г., за недвижим имот находящ се в с. Черноок, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: дворно място цялото с площ от 1380 кв. м., представляващо реална част от урегулиран поземлен имот I-217 в кв. 45 по плана на селото, ведно с построените в имота жилищна сграда, сайвант и плевник, при граници на реалната част: от две страни улици, УПИ II-217 и останалата част от УПИ I-217, представляваща частта от имот пл. № 221, включена в УПИ I-217 по плана на с. Черноок, одобрен със Заповед № 457/18.03.1930 г., съгласно скица № 455/13.08.2013 г. издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 03 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-242/3/
02.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Владимир Константинов Янев и всички заинтересовани лица, че на 09.08.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Галина Петрова Николова и Димитър Тодоров Стоянов, чрез пълномощник Антоанета Христова Арнаудова – заявление вх. № ОП-13-9400-242/09.08.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район Одесос, ул. „Български орел” № 12, ет. 4, представляващ апартамент № 7, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1030.170.1.7, с площ от 53,44 кв. м., състоящ се от: дневна, кухня с трапезария, спалня, баня-тоалет, ведно с прилежащото избено помещение № 8 с площ от 5,79 кв. м., изграден в поземлен имот с идентификатор 10135.1030.170 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на район Одесос, гр. Варна, съгласно скица № 13350/16.05.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 03 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-162/6/
02.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Янка Митева Стоянова, Димитър Митев Димитров, Недялка Желязкова Лечева, наследниците на Янка Митева Димова, наследниците на Добра Митева Стоева, наследниците на Лечо Димитров Лечев, наследниците на Рада Димитрова Лечева, наследниците на Пею Славов Неделчев и всички заинтересовани лица, че на 24.06.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Яни Стойков Илиев, чрез пълномощник адв. Пламен Събев Събев – заявление вх. № ОП-13-9400-162/24.06.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, находящи се в землището на с. Голица, община Долни чифлик, обл. Варна представляващи:
1. Имот № 083014, с площ 5000 кв. м., в местност „Под лозята”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: четвърта; при граници: имот № 083013, № 083012, № 083010, № 001743 и № 083015 по картата на възстановената собственост на землището с. Голица;
2. Имот № 060005, с площ 3000 кв. м., в местност „Селище”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници: имот № 060004, № 001549, № 060006 и № 000106 по картата на възстановената собственост на землището с. Голица;
3. Имот № 137014, с площ 5000 кв. м., в местност „Черковище”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: четвърта; при граници: имот № 137013, № 000352, №001791 и № 137015 по картата на възстановената собственост на землището с. Голица.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 03 ОКТОМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-252/1/
01.10.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Руси Алексиев Минчев, Фанка Илиева Минчева и всички заинтересовани лица, че на 22.08.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Виолетка Иванова Дюлгерова – заявление вх. № ОП-13-9400-252/22.08.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти находящи се в с. Гроздьово, община Долни Чифлик, област Варна, представляващи:
1. Реална част от поземлен имот № 285 по КП на с. Гроздьово, включенa в урегулиран поземлен имот VII-284 в кв. 40, с площ 525 кв. м. на реалната част, при граници на същата: УПИ IV-286, УПИ XV-288, УПИ III-286, УПИ VII-284 и частта от ПИ 285, включена в УПИ VIII-285 по действащия РП на с. Гроздьово, одобрен със Заповед № 3360/10.05.1973 г., съгласно скица № 294/23.07.2013 г., издадена от Община Долни чифлик;
2. Реална част от поземлен имот № 285 по КП на с. Гроздьово включенa в урегулиран поземлен имот IX-284 в кв. 40, с площ на реалната част 530 кв. м., при граници на същата: УПИ IX-284, УПИ XI-283, УПИ XIII-288 и частта от ПИ 285, включена в УПИ VIII-285 по действащия РП на с. Гроздьово по действащия план на с. Гроздьово, одобрен със Заповед № 3360/10.05.1973 г., съгласно скица № 214/11.07.2013 г., издадена от Община Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 30 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-275/1 /
30.09.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Исмаил Реджебов Юсеинов и всички заинтересовани лица, че на 16.09.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Радко Станчев Иванов и Елена Станчева Иванова – заявление вх. № ОП-13-9400-275/16.09.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се на ул. „Иван Вазов“ № 5, с. Белоградец, община Ветрино, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ 850 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот III-389 в кв. 37, ведно с построените в имота къща и сайвант, при граници: улица, УПИ IV-388, УПИ VI-388, УПИ VII-390, УПИ VIII-390, УПИ IX-391 и УПИ II-392 по плана на с. Белоградец, одобрен със Заповед № 7279/20.06.1958 г., съгласно скица № 188/21.08.2013 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 30 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-271/2/
27.09.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Дена Цветкова Петрова и всички заинтересовани лица, че на 10.09.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на на Георги Радев Георгиев – заявление вх. № ОП-13-9400-271/10.09.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се в землището на с. Средно село, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ: имот № 018040 с площ 9870 кв. м. в местност „Конските гробища”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: втора; при граници: имот № 018039, № 018036, № 018004, № 018003 и № 000075 по картата на възстановената собственост на землището с. Средно село, съгласно скица № Ф00031/21.11.2005 г., презаверена на 12.08.2013 г., издадена от Общинска служба по Земеделие - Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 30 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-268/2/
30.09.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Георги Желязков Георгиев, Иванка Белчева Желязкова, Бисер Желязков Георгиев, Живко Желязков Георгиев, Лазар Неделев Калчев и всички заинтересовани лица, че на 09.09.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Десислав Недялков Митков, чрез пълномощник адв. Александра Аврамова – заявление вх. № ОП-13-9400-268/09.09.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се в с. Градинарово, община Провадия, обл. Варна, представляващ: дворно място цялото с площ 2080 кв. м., съставляващо УПИ XVII-737 в кв. 14, ведно с построените в дворното място жилищна сграда с площ 51 кв. м., навес с оградни стени с площ от 30 кв. м. и навес с оградни стени с площ от 16 кв. м., при граници на имота: от две страни улици, УПИ XVIII-356, УПИ XII-359, УПИ XIX-358 и УПИ XX-358 по плана на с. Градинарово, съгласно скица № 445/06.08.2013 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 30 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-267/5 /
30.09.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Рафет Осман Алиосман, Изет Рафедов Османов, Мустафа Рафедов Османов, Осман Рафедов Османов, Айше Рафедова Джемал, Фазиле Мустафа Мустафа, Мийрям Мустафа Салиибрям, Невдат Мустафа Мустафа, наследниците на Фатме Мустафа Алиосман и всички заинтересовани лица, че на 09.09.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Реджеб Мустафа Мустафа, чрез пълномощник адв. Александра Аврамова – заявление вх. № ОП-13-9400-267/09.09.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, находящ се в с. Поляците, община Дългопол, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 890 кв. м., съставляващо УПИ XIV-59 в кв. 11, ведно с построените в имота къща и стопански постройки, при граници на имота: улица, УПИ XIII-63, УПИ XV-58, УПИ VII-60 и УПИ VI-60 по плана на с. Поляците, одобрен със Заповед № 1449/07.09.1987 г., съгласно скица № 192/28.08.2013 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 30 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-215(4)/
25.09.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Тихомир Костадинов Тодоров, че с писмо наш изх. № ОП-13-9400-215(2)/05.08.2013г. е уведомен за следното:
„На основание на чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомявам, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило в Областна администрация Варна заявление с вх. № ОП-13-9400-215/22.07.2013г. от Димитър Тодоров Костадинов за недвижим имот, находящ се в област Варна, община Ветрино, село Невша, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-225, кв. 21, по регулационния план на селото, ведно с изградените в него жилищна сграда, лятна кухня и сайвант.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от получаването на писмото, можете да правите писмени искания и възражения.“
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител
на област с административен център Варна
(съгласно заповед № РД-13-7706-231/29.07.2013г.)


УВЕДОМЛЕНИЕ- 30 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ОП-13-9400-233(3)
30.09.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Снежанка Жекова Кирова, наследниците на Неделя Янева Кирякова и всички заинтересовани лица, че на 02.08.2013г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Дойчо Пенов Киров чрез пълномощник адв. Евгения Дойнова - заявление с вх.№ОП-13-9400-233/02.08.2013г. за недвижим имот, находящ се в местност „Ментеше“, землище кв.“Владиславово“, община Варна, представляващ реална част с площ 580 кв. м. от новообразуван поземлен имот №1135, целият с площ 5445 кв.м. по ПНИ на с.о. „Ментеше“, одобрен със Заповед №РД-1-7706/432//15.12.2003г. на областен управител на област с административен център Варна, която реална част е идентична с имот №240 по предходен кадастрален план, ведно с изградената в имота жилищна сграда със застроена площ от 28 кв.м., при граници на реалната част, съгласно описанието в молба-декларацията: изток - път, запад - път, север - част от НПИ №1135 и юг - част от НПИ №1135.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 26 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-257/1/ от 25.09.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Севда Иванова Андонова, Али Х. Османов, Мартин Исаев Хаджиев, Силвия Митева Хаджиева, Ширин Ремзи Ибрям, Марин Радославов Исаев, Севда Иванова Ташева, Мустафа Дубас, Сибел Дубас, Селчук Дубас, Нурджихан Гювен, Зюлфийе Дубас и всички заинтересовани лица, че на 28.08.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Небат Халил Чауш – заявление вх. № ОП-13-9400-257/28.08.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се в с. Ягнило, община Ветрино, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ 1500 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот IV-34 в кв. 12, ведно с построената в имота жилищна сграда, при граници на имота: улица, УПИ V-34, УПИ VIII-35,УПИ X-36 и УПИ III-33 по плана на с. Ягнило, одобрен със Заповед № 9/09.01.1929 г., съгласно скица № 178/09.08.2013 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 26 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-128/5/ от 25.09.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Недялка Филипова Кунева, Станка Николаева Кунева, наследниците на Юрдан Методиев Жеков, наследниците на Иван Атанасов Жеков, наследниците на Костадин Николов Баналиев и всички заинтересовани лица, че на 20.05.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Митко Николаев Кунев – заявление вх. № ОП-13-9400-128/20.05.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се в с.о. „Телевизионна кула”, гр. Варна, община Варна, обл. Варна, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.2509.68, целият с площ 725 кв. м., при граници: ПИ 10135.2509.69, ПИ 10135.2509.70, ПИ 10135.2509.67, ПИ 10135.2509.9508 и ПИ 10135.2509.9503 по кадастралната карта, на район Приморски, одобрена със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, съгласно скица № 24838/12.09.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 26 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-243/3/ от 25.09.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Велика Борисова Веселинова и всички заинтересовани лица, че на 12.08.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Айше Исмаилова Йонузова и Весиля Исмаил Мазлъм – заявление вх. № ОП-13-9400-243/12.08.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се на ул. „Средна гора“ № 6, с. Белоградец, община Ветрино, обл. Варна, представляващ: дворно място цялото с площ 1340 кв. м., съставляващо поземлен имот пл. № 682, от който в урегулиран поземлен имот II-682 са включени 1130 кв. м. в кв. 74, ведно с построените в имота жилищна сграда с площ от 52 кв. м. и селскостопански обект с площ от 24 кв. м., при граници: от две страни улици, УПИ XV-683 и УПИ III-683 по плана на с. Белоградец, одобрен със Заповед № 7279/20.06.1958 г., съгласно скица № 162/19.07.2013 г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 26 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-272/1/ от 25.09.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Петър Петров Радев и всички заинтересовани лица, че на 11.09.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Станчо Йорданов Ангелов, чрез пълномощник адв. Виолета Асенова Мишкова – заявление вх. № ОП-13-9400-272/11.09.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се в с. Блъсково, община Провадия, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ 400 кв. м., съставляващо УПИ IX-195 в кв. 16, при граници: улицa, УПИ VIII-194, УПИ X-196 и УПИ IV-190 по плана на с. Блъсково, одобрен със Заповед № 1574/29.03.1965 г., съгласно скица № 462/15.08.2013 г., издадена от Община Провадия.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 26 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-264/1/ от 24.09.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Жельо Петров и всички заинтересовани лица, че на 02.09.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стефка Бончева Виденова, чрез пълномощник адв. Свилен Зайков – заявление вх. № ОП-13-9400-264/02.09.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.5545.327 с площ 1011 кв. м. по кадастралната карта на район „Аспарухово”, местност „Зеленика”, одобрена със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно скица изх. № 25663/02.10.2012 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна, презаверена на 08.07.2013 г.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


ОБЯВА- 24 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
Обява - Търг с явно наддаване на имот частна държавна собственост.
ОБЯВА- 24 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
Обява - Търг с явно наддаване на имот частна държавна собственост.
УВЕДОМЛЕНИЕ- 18 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ РД-11-9907-6(8)/18.09.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Бригита Цанева Златарева, представляващ СНЦ „Сдружение Белослава”, ул. „Полковник Свещаров” № 1, гр. Варна, че с писмо с изх. № РД-11-9907-6(4)/16.05.2013 г. на областния управител на област с административен център град Варна, е уведомен за следното:
„Уведомявам Ви, че с договор за наем № 152-Н/29.06.2011г. вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 06.07.2011г., том VI, дело № 85, вх. регистър № 14919, кд 1919 за ползване на имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7717/09.02.2011г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.2556.167.1.21, със застроена площ 33,00 кв.м., ведно с 2,39 % идеални части от общите части на сградата, заедно с 9,22 кв. м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2556.167, целият с площ 376 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Полковник Свещаров” № 1, е предоставен на СНЦ „Сдружение Белослава”.
С писмо наш изх. № РД-11-9907-6(4)/16.05.2013 г. сте уведомени, че на основание раздел VI, т. 1, буква „д” от договор за наем № 152-Н/29.06.2011 г., се прекратява действието на същия. В писмото е указан седем дневен срок за освобождаване на имота и предаването му на представител на Областна администрация Варна. Видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 01J57P B, писмото е върнато като непотърсено от Вас на 06.06.2013 г. На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомление наш изх. № РД-11-9907-6(6)/27.06.2013 г. е поставено на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на Областна администрация Варна. До днешна дата имотът не е предаден на представител на Областна администрация Варна.
Съгласно чл. 80, ал. 1 от Закона за държавната собственост, държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител.
С оглед на изложеното, на основание чл. 34, ал. 3, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви предоставям възможност в седем дневен срок от получаване на настоящото писмо, да изразите Вашето становище по повод на предприетата процедура за издаване на заповед по чл. 80 от ЗДС за изземване на част от недвижим имот, описан в АДС № 7717/09.02.2011г.
В седем дневен срок от изтичане на представения Ви за становище срок, административното производство ще приключи с издаване на индивидуален административен акт.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 17 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ ДУ-13-9400-36/2/ от 16.09. 2013г
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам адв. Нина Йотова, че във връзка с подадено искане вх. № ДУ-13-9400-36 от 14.06.2013г за достъп до обществена информация, е издадена заповед № РД-13-7706-247 от 06.08.2013г на областния управител на област с административен център гр. Варна, с която образуваното административно производство е прекратено.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център гр. Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 13 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-240/1/ от 13.09.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Теменужка Георгиева Стайкова, Галя Георгиева Колева и всички заинтересовани лица, че на 08.08.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Надка Иванова Цуцуманова – заявление вх. № ОП-13-9400-240/08.08.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за апартамент № 57А, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.130.5.33, находящ се в град Варна, ул. „Хаджи Димитър” № 2, ет. 7, състоящ се от три стаи, кухня, кухня трапезария, баня-тоалет, баня, тоалет, дрешник и две входни антрета, със застроена площ 109,05 кв. м., с прилежащото избено помещение № 57А с площ 5,66 кв. м., както и 1,4172 % ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху припадащата се част от терена на комплекса, изграден ПИ 10135.1502.130 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-03-1729/07.07.2011 г. на Началник на СГКК – Варна, съгласно схема № 11411/04.05.2012 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна, презаверена на 25.06.2013 г.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 13 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-94/3/ от 13.09.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Цветана Славова Славова и всички заинтересовани лица, че на 16.04.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петър Иванов Вълчев – заявление вх. № ОП-13-9400-94/16.04.2013 г., за недвижим имот, находящ се в с. Осеново, в. з. Кранево, община Аксаково, област Варна, представляващ: 333 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 54145.508.20 ? (част от парцел № IV-22 по РП, одобрен със Заповед № 1055/18.03.1964 г. на Председателя на ОНС-Варна и части от имоти пл. № 22 и № 23 оставаща извън регулация), ? (УПИ XVII-178, УПИ XVI-178 по одобрен със Заповед № 49/16.03.1995 г. на Кмета на Община Аксаково за частично изменение на застроителния и регулационен план на кв. 1, 17 и 4), целият с площ 1762 кв. м., при граници: ПИ 54145.508.21, ПИ 54145.508.22, ПИ 54145.508.20, ПИ 54145.508.19, ПИ 54145.508.18, ПИ 54145.508.17, ПИ 54145.508.16 и ПИ 54145.24.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-74/15.09.2003 г. на ИД на АК, съгласно скица № 32794/13.12.2011 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна, презаверена на 12.04.2013 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


ПОКАНА- 13 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
ПОКАНА - ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УВЕДОМЛЕНИЕ- 12 СЕПТЕМВРИ 2013 г.

№ РД-13-9400-391(5) от 12.09.2013 г.

У В Е Д О М Л Е Н И ЕДО
Г-Н ВЛАДИМИР ЛАПШОВ
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам г-н Владимир Лапшов, че в отговор на заявление с наш вх. №РД-13-9400-391/12.06.2013 г.,  постъпило в Областна администрация Варна е изготвено писмо отговор до г-н Владимир Лапшов с наш изх.№РД-12-9400-391/07.08.2013 г. 
Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на администрацията, след представяне на документ за самоличност. Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на област с
 административен център гр. Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 10 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-256/1/ от 10.09.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Борис Георгиев Вълков и всички заинтересовани лица, че на 27.08.2013г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стоян Борисов Вълков - заявление с вх.№ОП-13-9400-256/27.08.2013г. за недвижим имот, находящ се в с.Болярци, община Аврен, област Варна, представляващ 65 кв.м. идеални части от дворно място, съставляващо УПИ III в кв.20, целият с площ 2455 кв.м. по кадастралния и регулационния план на с.Болярци, одобрен със Заповед №605/05.12.1931г. за улична регулация и Заповед №5190/25.12.1931г. за дворищна регулация, при граници на УПИ III: улицa, УПИ VI-113, УПИ XIVобщ., УПИ IVобщ., УПИ XVII-198 и УПИ IIобщ., съгласно скица №662/13.08.2013г., издадена от Община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 10 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-245/1/ от 10.09.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Милен Петров Желев, Антоанета Петрова Хинкова и всички заинтересовани лица, че на 14.08.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димка Антонова Желева, чрез пълномощник адв. Звезделина Михайлова Стоянова – заявление вх. № ОП-13-9400-245/14.08.2013 г., за недвижим имот находящ се на ул. „Ропотамо” № 9, гр. Варна, община Варна, обл. Варна, представляващ: жилищна сграда на два етажа с обща застроена площ 104 кв. м., съставляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатори 10135.5505.419.2.1 и 10135.5505.419.2.2, разположена в ПИ 10135.5505.419, целият с площ 211 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, съгласно схема № 13418/17.05.2013 г. и схема № 13419/17.05.2013 г., издадени от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 10 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-246/1/ от 10.09.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Ремзия Осман Яшар, Фатме Осман Хасан, Ана Огнянова Ангелова, Хатидже Осман Бахар, съгласно удостоверение за наследници № 117/13.08.2012 г., издадено от Община Ветрино, както и всички заинтересовани лица, че на 14.08.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тимур Оканов Казаков, чрез пълномощник адв. Донка Колева Костова – заявление вх. № ОП-13-9400-246/14.08.2013 г., за недвижим имот находящ се в с. Белоградец, община Ветрино, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ 1010 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот XI-210 в кв. 55, ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 85 кв. м. заедно с принадлежащото и мазе със застроена площ от 30 кв. м., при граници: от две страни улици, УПИ X-209, УПИ IX-207 и УПИ XII-208 по плана на с. Белоградец, одобрен със Заповед № 7279/20.06.1958 г., съгласно скица № 223/09.10.2012 г., издадена от Община Ветрино, презаверена на 29.07.2013 г.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 10 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-237/1/ от 10.09.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Вълко Стоянов Костадинов, Темелко Стоянов Костадинов, наследниците на Темелко Проданов Карчев и всички заинтересовани лица, че на 06.08.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Борис Първанов Велев и Красимира Димитрова Велева – заявление вх. № ОП-13-9400-237/06.08.2013 г., за недвижим имот, находящ се в м. „Ментеше“ – с.о., землище на кв. Владиславово, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващ: 109 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1317, целият с площ 768 кв. м., при граници: ПИ 10135.4501.1318, ПИ 10135.4501.615, ПИ 10135.4501.9554, ПИ 10135.4501.613 и ПИ 10135.4501.1696 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-30/19.06.2007 г. на ИД на АК, изменена със Заповед № КД-14-03-639/06.03.2012 г. на Началник на СГКК - Варна, съгласно скица № 17506/27.06.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 05 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-255 (1) от 04.09.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Дянка Минчева Митева и Дарина Иванова Велинова - наследници на Иван Василев Митев (наследници на Иван Василев Михнев, съгласно скица) и всички заинтересовани лица, че на 27.08.2013г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Васил Иванов Василев - заявление с вх.№ОП-13-9400-255/27.08.2013г. за недвижим имот, находящ се в с.Невша, община Ветрино, област Варна, представляващ дворно място, цялото с площ 1480 кв.м., съставляващо УПИ I-120 в кв.11 по регулационния план на с.Невша, одобрен със Заповед №530/14.02.1969г., ведно с изградените в имота: жилищна сграда с площ 80 кв.м., лятна кухня с площ 12 кв.м. и второстепенна постройка с площ 79,60 кв.м., при граници на УПИ I-120: от три страни улици, УПИ II-121, съгласно скица №182/ 14.08.2013г., издадена от Община Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 05 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-244/2/ от 04.09.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Пепа Ванева Христова и всички заинтересовани лица, че на 14.08.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Галя Петрова Станева, чрез пълномощник Веселина Николова Петрова – заявление вх. № ОП-13-9400-244/14.08.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се в с. Баново, община Суворово, област Варна, представляващ: 560 кв. м. ид. части от урегулиран поземлен имот XVI-48 в кв. 4, целият с площ 1980 кв. м., при граници: улица, УПИ XXI-47, УПИ VI-48 и УПИ XV-50 по действащия план на с. Баново, одобрен със Заповед № 600/14.12.1990 г., съгласно скица № 166/07.05.2013 г., издадена от Община Суворово.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 05 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-241/4/ от 04.09.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Иван Стойчев Радев, наследниците на Радка Стойчева Тодорова, Мита Стойчева Василева, Георги Стойчев Василев и всички заинтересовани лица, че на 09.08.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Денка Стойчева Василева и Иван Мирчев Василев – заявление вх. № ОП-13-9400-241/09.08.2013 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот находящ се в с. Гроздьово, община Долни Чифлик, област Варна, представляващ: урегулиран поземлен имот IV-125 в кв. 73, с площ 1090 кв. м., ведно с изградената в имота жилишна сграда на един етаж със застроена площ 80 кв. м., при граници: улица, УПИ III-125, УПИ X-126 и УПИ V-124 по действащия план на с. Гроздьово, одобрен със Заповед № 3360/10.05.1973 г., съгласно скица № 214/11.07.2013 г., издадена от Община Долни чифлик.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 03 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-253(1) от 02.09.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Азис Сюлейманов Яхиев, Асен Огнянов Стефанов и всички заинтересовани лица, че на 23.08.2013г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гюллю Юсеинова Яхиева - заявление с вх.№ОП-13-9400-253/23.08.2013г. за недвижим имот, находящ се в с.Дъбравино, община Аврен, област Варна, представляващ поземлен имот с пл.№505, включен в УПИ XI-504, 505 с площ - 480 кв.м. (съгласно скица) в кв.72 по регулационния план на с.Дъбравино, одобрен със Заповед №7/04.01.1986г. за дворищна и улична регулация, ведно с изградената в имота жилищна сграда със застроена площ 89 кв.м., при граници на УПИ XI-504, 505: от две страни улици, УПИ XII-508, УПИ IX-507 и УПИ X-506, съгласно скица №670/15.08.2013г., издадена от Община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 30 АВГУСТ 2013 г.
№ ОП-13-9400-228 /1/ от 29.08.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Христо Владимиров Сивриев, Валентина Владимирова Марценкова и всички заинтересовани лица, че на 30.07.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Владимир Христов Сивриев – заявление вх. № ОП-13-9400-228/30.07.2013 г., за недвижим имот находящ се в м. “Сотира”, район Приморски, град Варна, община Варна, област Варна, представляващ: 569 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2508.105 = 105 (по ПНИ на м. “Сотира”- с.о.) =105 (предходен КП) = ч. 82, ч. 83, ч. 90 и ч. 91 (стари граници съгл. Помощния КП към ПНИ) = ч. 9812 (КП 1956 г.), целият с площ 1469 кв. м., при граници: ПИ 10135.2508.108, ПИ 10135.2508.165, ПИ 10135.2508.1200, ПИ 10135.2508.106 и ПИ 10135.2508.98 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно скица № 17602/13.07.2011 г., презаверена на 02.07.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 27 АВГУСТ 2013 г.
№ ОП-13-9400-144/4/
26.08.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Липчо Андреев Липчев и всички заинтересовани лица, че на 05.06.2013г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Анка Липчева Димитрова, чрез пълномощник адв. Таня Иванова Иванова – заявление вх. № ОП-13-9400-144/05.06.2013 г., за недвижим имот, находящ се в с. Аврен, община Аврен, област Варна, представляващ: урегулиран поземлен имот XIX-680 в кв. 94, целият с площ от 2144 кв.м., при граници: от три страни улица, УПИ VI-673 и УПИ V-676 по действащия план на селото, одобрен със Заповед № 73/23.02.1989г. и изменен в частта на ПИ №680 в кв.94, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед №310/29.03.2013г. на кмета на Община Аврен, съгласно скица №410/04.06.2013г., издадена от Община Аврен.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 23 АВГУСТ 2013 г.
№ ОП-13-9400-239/1/ от 22.08.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иван Димитров Димитров, Марина Цанкова Иванова, Минка Георгиева Ванкова, Илия Кирилов Ванков, Здравко Янев Петров, Сребряна Тодорова Цонкова, Георги Косев Костов, Деян Колев Йорданов, Мария Пламенова Ненкова, Симеон Пламенов Ненков, Здравко Янев Петров, Даниел Петков Славов, Ричард Патрик Олдрич, Харолд Фредерик Джеимс Тичнер и всички заинтересовани лица, че на 07.08.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янка Димитрова Петрова, чрез пълномощник адв. Радостина Емилова Дерова-Куртева – заявление вх. № ОП-13-9400-239/07.08.2013 г., за апартамент № 3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.82.1.3, находящ се в град Варна, ул. „Иван Вазов” № 37, ет. 3, състоящ се от входно антре, коридор, дневна с кухненски бокс, две спални, баня, тоалет и балкон, с площ 100,31 кв. м., с прилежащото избено помещение № 3 с площ 5,16 кв. м., ведно с 5,6344 % ид. части от общите части на сградата, както и 20,73 кв. м. ид. части от ПИ 10135.1507.82 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно схема № 15259/05.06.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 22 АВГУСТ 2013 г.
№ОП-13-9400-204/2/ от 21.08.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Величка Николова Янева, Венко Янчев Василев, Нелко Янчев Василев, Киряк Василев Янев, Никола Христов Хинев, Иванка Христова Филева, Милка Николова Калова, Кяна Боева Жекова, Васила Кирякова Чернева и всички заинтересовани лица, че на 15.07.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христинка Боева Иванова и Кяню Николов Киряков - заявление с вх.№ОП-13-9400-204/ 15.07.2013г. за недвижим имот, находящ се в землището с. Овчага, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: имот №016909 с площ 1466 кв.м. в местност „Турски синур” с начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: шеста; при граници: имот №016210, №016811, №000121, №016209 и №000045 по картата на възстановената собственост на землището с. Овчага.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 22 АВГУСТ 2013 г.
№ ОП-13-9400-203/2/ от 21.08. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Димитричка Георгиева Вълчева и всички заинтересовани лица, че на 12.07.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ани Владимирова Демирова и Димитър Вълчев Демиров – заявление вх. № ОП-13-9400-203/12.07.2013 г., за недвижим имот находящ се в с.о. „Прибой”, район Аспарухово, гр. Варна, община Варна, обл. Варна, представляващ: 248 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 10135.5549.1645 ? 1645 (по ПНИ на м. ”Прибой”), целият с площ 848 кв. м., при граници: ПИ 10135.5549.1961, ПИ 10135.5549.9504, ПИ 10135.5549.9505, ПИ 10135.5549.9506, ПИ 10135.5549.1644 и ПИ 10135.5549.1646 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, съгласно скица № 9398/03.04.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 22 АВГУСТ 2013 г.
№ ОП-13-9400-192/1/ от 21.08.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Гюсюм Шефкетова Мехмедова и всички заинтересовани лица, че на 11.07.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Рабия Бейтулова Ахмедова и Ахмед Бейтулов Нуриев, чрез пълномощник Хюлия Ахмедова Мустафова – заявление вх. № ОП-13-9400-207/25.07.2013 г., за недвижим имот, находящ се на ул. “Иглика” № 6, гр. Провадия, община Провадия, обл. Варна представляващ: дворно място с площ 380 кв. м., съставляващо поземлен имот планоснимачен № 503 в кв. 28, при граници на имота: ПИ IX-502, V-496, имот пл. № 495, имот пл. № 1035 и имот пл. № 1034, включен в УПИ IV-групов строеж, ведно с построените в дворното място жилищна сграда и стопанска постройка съгласно действащия план на гр. Провадия, одобрен със Заповед № 3440/11.12.1979 г.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 22 АВГУСТ 2013 г.
№ ОП-13-9400-161/3/ от 21.08.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Зенджие Хюсеинова Ахмедова и всички заинтересовани лица, че на 21.06.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Сабри Халилов Ахмедов, чрез пълномощник адв. Злати Станев Златев – заявление вх. № ОП-13-9400-161/21.06.2013 г., за недвижим имот находящ се в с. Медовец, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ: 633 кв. м. ид. части от дворно място с площ 903 кв. м., съставляващо поземлен имот с идентификатор 47620.501.185, при граници: улица и ПИ 47620.501.186 по кадастралния план на с. Медовец, одобрен със Заповед № РД-17-12/04.08.2005 г., съгласно скица № 172/12.08.2013 г., издадена от община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


ЗАПОВЕД - 21 АВГУСТ 2013 г.
ЗАПОВЕД
№ РД-13-7706-263 от 20.08. 2013г.
ИВАН ВЕЛИКОВ - областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах с материалите по преписка № РД-13-0404-2(3)/15.03.2013 г. съдържаща: 1. Копие от АИДС № 99/09.04.1997 г.; 2. Копие от Договор от 19 май 2004 г. за предоставяне на концесия за водовземно съоръжение сондаж № Р-110х от район „Североизточна България”-подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт – участък „Варна”, гр. Варна, община Варна, област Варна и пояс I-ви на санитарно – охранителната му зона; 3. Копие от допълнително споразумение към Договор за концесия от 19 май 2004 г.; 4. Копие от РМС № 13/10.01.2013 г. за прекратяване на концесия за водовземно съоръжение сондаж № Р-110х от район „Североизточна България”-подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт – участък „Варна”, гр. Варна, община Варна, област Варна и пояс I-ви на санитарно – охранителната му зона ; 5. Копие от писмо изх. № 26-00-283/22.01.2013 г. от МОСВ до г-н Милен Бакърджиев и г-н Димитър Терзиев, управители на „Флор ММ” ООД; 6. Копие на известие за доставяне (обратна разписка) ИД PS 1000 021JNZ Q ; 7. Заповед № РД-172/22.02.2013 г. на министъра на околната среда и водите на основание чл. 78, ал. 3, т. 1 от ЗК, чл. 101, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗК, чл. 155, ал. 1, т. 10 от Закона за водите във връзка с т. 2, „в” от Решение № 13/10.01.2013 г. на Министерски съвет за едностранно прекратяване на концесионен договор от 19 май 2004 г., сключен между министъра на околната среда и водите и „Флор ММ” ООД за водовземно съоръжение сондаж № Р-110х от район „Североизточна България”-подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт – участък „Варна”, гр. Варна, община Варна, област Варна и пояс I-ви на санитарно – охранителната му зона – оригинал; 8. Констативен протокол за действие от 05.03.2013 г. на основание Заповед № РД-172/22.02.2013 г. на министъра на околната среда и водите – оригинал; 9. Мотивирано искане с вх. № РД-13-0404-2(3)/15.03.2013 г. от МОСВ до областния управител на област с административен център Варна; 10. Писмо изх. № РД-13-0404-2(5)/03.07.2013 г. от областния управител на област с административен център Варна до г-н Милен Бакърджиев и г-н Димитър Терзиев, с копие до министъра на околната среда и водите; 11. Известие за доставяне ИД PS 9000 01K8DQ M и № ИД PS 9000 01K8DS O.

У С Т А Н О В И Х:

С Договор от 19 май 2004 г. водовземно съоръжение сондаж № Р-110х от район „Североизточна България”-подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт – участък „Варна”, гр. Варна, община Варна, област Варна и пояс I-ви на санитарно – охранителната му зона, е предоставено на концесия на „Флор ММ” ООД, за срок от 15 (петнадесет) години, считано от датата на влизане в сила на договора, а именно от датата на представяне на банковата гаранция по т. 19.5 с писмо, заведено в деловодството на МОСВ, при концесионно възнаграждение, подробно описано в раздел I, чл. 3 в Договор от 19 май 2004 г. Сключено е допълнително споразумение от 29.01.2010 г. към договор за концесия от 19 май 2004 г. С писмо изх. № 26-00-283/22.01.2013 г. търговското дружество – концесионер е уведомено от МОСВ, че поради неизпълнение на основни договорни задължения, с Решение № 13/10.01.2013 г. на Министерски съвет е прекратен едностранно концесионния договор от 19 май 2004 г.. за предоставяне на концесия за водовземното съоръжение. Видно от известие за доставяне (обратна разписка) № ИД PS 1000 021JNZ Q, писмо с изх. № 26-00-283/22.01.2013 г. е получено на 01.02.2013 г. от представител на концесионера. На основание чл. 57, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с писмо изх. № РД-13-0404-2(5)/03.07.2013 г. от областния управител на област с административен център Варна, г-н Милен Бакърджиев и г-н Димитър Терзиев - управители на „Флор ММ” ООД са уведомени за предприетата процедура по издаване на заповед по чл. 80 от ЗДС. В Областна администрация Варна е постъпило писмено становище извън законоустановения срок с наш вх. № РД-13-0404-2(6)/31.07.2013 г. от адвокат Добромир Добромиров Монев, пълномощник на г-н Милен Бакърджиев и г-н Димитър Терзиев - управители на „Флор ММ” ООД. Към настоящия момент задължението да се предаде имота не е изпълнено. Недвижимият имот, представляващ водовземно съоръжение, продължава да се държи без основание от „Флор ММ” ООД. Съгласно чл. 80, ал.1 от Закона за държавна собственост, имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на Областния управител.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 78, ал. 3, т. 1 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 80, ал. 1 и ал. 2 от ЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА,

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се изземе от „Флор ММ” ООД, имот представляващ водовземно съоръжение сондаж № Р-110х от район „Североизточна България”-подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт – участък „Варна”, гр. Варна, община Варна, област Варна и пояс I-ви на санитарно – охранителната му зона.
2. Определям 7-дневен срок от датата на получаване на заповедта за доброволно освобождаване на имота.
3. Изземването на имота да се извърши на 12.09.2013 г. от 15.00 часа.
4. За процедурата по изземването да се състави протокол.
5. При наличие на обстоятелства, възпрепятстващи изземването на имота, същото да бъде осъществено на 19.09.2013 г. от 15.00 часа.
6. При изпълнение на настоящата заповед да се окаже съдействие от органите на Областна дирекция на МВР гр. Варна.
7. Изземването на обекта да се извърши от комисия в състав:
Председател – Петко Бойновски – директор на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
Заместник-председател – инж. Милена Чобанова – началник на отдел „ДСРР” при Областна администрация Варна, (при отсъствие на председателя на комисията, заместник-председателя встъпва изцяло във функциите му).
Членове: 1. Иванка Апостолова – старши експерт в отдел „Използване на водите”, Дирекция „Управление на водите” в Министерство на околната среда и водите.
2. Красимира Стефанова Кунева-Борисова – главен експерт в Дирекция „Контрол”, Басейнова дирекция „Черноморски район” с център Варна.
3. Стефан Яковски – държавен експерт в Дирекция „ВиК” на Министерство на регионалното развитие.
4. Младен Стоянов – старши експерт в отдел „ДСРР” при Областна администрация Варна.

Настоящата заповед се изготви в четири еднообразни екземпляра и се копира в десет екземпляра.

Екземпляри от заповедта да се връчат на: г-жа Искра Михайлова – министър на околната среда и водите, с адрес гр. София, бул. „Мария Луиза” № 22, г-н Милен Бакърджиев и г-н Димитър Терзиев - управители на „Флор ММ” ООД, гр. Варна, ул. „Яребична” № 3, ет. 6, ап. 35, служителя работещ по преписката от отдел „Държавна собственост и регионално развитие” и деловодството за сведение и изпълнение.

Копия от настоящата заповед да се връчат на директора на Дирекция „АКРРДС”, главния секретар, началника на отдел ФСО, началника на отдел „Държавна собственост и регионално развитие” при Областна администрация Варна, Областна дирекция на МВР – Варна и Окръжна прокуратура Варна.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар при Областна администрация Варна.

Настоящата заповед да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването й пред Административен съд Варна.

С уважение: /П/
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 21 АВГУСТ 2013 г.
№ ОП-13-9400-207/1/ от 20.08. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Генчо Николов Георгиев и всички заинтересовани лица, че на 25.07.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Игнат Андонов Пенев – заявление вх. № ОП-13-9400-207/25.07.2013 г., за недвижим имот находящ се в местност „Ментеше“, землище на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, представляващ: 700 кв. м. от новообразуван имот № 49.263, целият с площ 1340 кв. м., по ПНИ на местност “Ментеше”, одобрен със Заповед № РД-10-7706-269/20.09.2010 г. на областен управител на област с административен център Варна, ведно със сграда от 10 кв. м., а по скица 14 кв. м., при граници на имота: НИ № 49.578, НИ № 49.419, НИ № 49.262 и землищна граница, съгласно скица № 452-766/30.05.2013 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 21 АВГУСТ 2013 г.
№ ОП-13-9400-202/1/ от 20.08.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Илиян Петров Тасев и всички заинтересовани лица, че на 12.07.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Адил Талятов Адилов, чрез пълномощник адв. Гергана Петрова Николова и адв. Галина Георгиева Стоянова – заявление вх. № ОП-13-9400-202/12.07.2013 г., за недвижим имот находящ се на ул. „Янко Сакъзов“ № 63, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: ? идеална част от апартамент № 7, на четвърти жилищен етаж в жилищна сграда, построена върху държавно дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот ХI-1292 в кв. 57 по плана на гр. Провадия, състоящ се от дневна-хол, кухня, две спални, баня, тоалетна и пералня, със застроена площ 97,84 кв. м., ведно с прилежащото му избено помещение № 8, със застроена площ 9,50 кв. м., както и 3,0898 ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 16 АВГУСТ 2013 г.
№ОП-13-9400-235 /3 / от 14.08.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Хасан Шакипов Хасанов, Сунай Кемалов Махмудов и Севим Кемалова Али и всички заинтересовани лица, че на 05.08.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юсния Реджебова Юнузова – заявление вх. № ОП-13-9400-235/05.08.2013 г., за недвижим имот находящ се в с. Белоградец, община Ветрино, област Варна, представляващ: дворно място, цялото с площ от 600 кв. м., съставляващо част от ПИ пл. № 378, от което 530 кв. м. са включени в УПИ XIII-378 в кв. 29 по плана на селото, ведно с построените в това дворно място жилищна сграда с площ от 44 кв. м., лятна кухня с площ от 36 кв. м. и навес с оградни стени с площ от 45 кв. м., при граници: улица, УПИ XI-373, УПИ VIII-377 и УПИ IX-378.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 16 АВГУСТ 2013 г.
№ ОП-13-9400-217/1/ от 14.08.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Нона Желева Жечева, Георги Желев Сотиров, Желю Димитров, Петър Славов Желев, Живко Славов Желев, Светла Костадинова Григорова, Йорданка Иванова Костадинова, Светлозар Илиев Стоянов, Огнян Евгениев Филипов, Данаил Евгениев Филипов, Невянка Желева Боева, Тодорка Гинева Костадинова, Станислав Кирилов Ангелов, Ангел Кирилов Ангелов, Тонка Кирилова Йорданова, Димитра Желева Петрова, Кирил Ангелов Ангелов, Иван Ангелов Иванов, Никола Димов Терзиев и всички заинтересовани лица, че на 24.07.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иванка Иванова Кирова и Невена Иванова Брайнова – заявление вх. № ОП-13-9400-217/24.07.2013 г., за недвижим имот находящ се в с. Арковна, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ: урегулиран поземлен имот V-6 в кв. 9, с площ 1610 кв. м., ведно с построените в имота жилищна сграда и навес, при граници: улица, УПИ IV-8, УПИ VIII-6, УПИ VII-6 и УПИ VI-6 по плана на село Арковна, одобрен със Заповед № 129/23.05.1934 г. и Заповед № 2054/04.06.1934 г., съгласно скица 72/11.04.2013 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 16 АВГУСТ 2013 г.
№ОП-13-9400-196 /3 / 14.08.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Марио Михайлов Дермански и Пламен Михайлов Дермански и всички заинтересовани лица, че на 12.07.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Дочина Иванова Дерманска – заявление вх. № ОП-13-9400-196/12.07.2013г., за недвижим имот находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, представляващ: 1/2 ид. ч. от апартамент № 24, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3514.319.1.24, находящ се в гр. Варна, ул. „ Райко Даскалов” № 53, ет. 3, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, с площ от 41,25 кв. м., както и 1,0334% ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно място, изграден в ПИ 10135.3514.319 по КККР на гр. Варна, при граници: имот № 10135.3514.319.1.23 и имот № 10135.3514.319.1.25.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 14 АВГУСТ 2013 г.
№ ОП-13-9400-230 (1) от 14.08.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Станчо Митев Желязков и всички заинтересовани лица, че на 30.07.2013г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стефка Йорданова Георгиева, действаща чрез пълномощник адв.Донка Иванова Асенова - заявление вх.№ОП-13-9400-230/ 30.07.2013г. за недвижим имот, находящ се в с.Рудник, община Долни чифлик, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 1380 кв.м., съставляващо УПИ VIII-321 в кв.32 по кадастралния и дворищнорегулационен план на с.Рудник, одобрени със Заповед №396/13.03.1981г., ведно с построената в имота жилищна сграда, при граници на УПИ VIII-321: от две страни улици, УПИ IX-320 и УПИ VII-319, съгласно скица №226/ 18.06.2013г., издадена от Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 14 АВГУСТ 2013 г.
№ РД-06-9100-167(145)/14.08.2013 г
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Елена Миткова Димитрова, ползвател на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка” № 156, ет. 2, че с писмо с изх. № РД-06-9100-167(132)/01.07.2013 г. на областния управител на област с административен център Варна, е уведомена за следното:
„Със споразумение от 13.03.2007 г. Ви е предоставен за ползване част от недвижим имот – частна държавна собственост, подробно описан в АДС № 7972/04.10.2011 г., представляващ: втори етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, с идентификатор 10135.2562.28.1 по КККР със застроена площ 59,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка”, № 156, ет.2. Съгласно споразумението дължите месечно обезщетение в размер на 44,00 лева, което се заплаща от 10-то до 20-то число на текущия месец.
След извършена справка в отдел “ФСО” при Областна администрация Варна се установи, че до 31.07.2013г. дължите сума в размер на 616,00 лв. с включен ДДС, представляваща обезщетение за ползване, ведно със законната лихва за забавено плащане, както и 31,83 лв. такса смет, от които за сумата 572,00 лв., представляваща главница и сумата 31,39 лв., представляваща законна лихва за периода от 21.06.2012 г. до 04.07.2013 г. Областна администрация Варна се е снабдила с изпълнителен лист.
Предвид гореизложеното и системното неизпълнение на задълженията Ви по споразумението на основание чл.232, ал.2, във вр. с чл. 228 от ЗЗД, Ви уведомявам, че се прекратява действието на споразумение от 13.03.2007 г.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на настоящото писмо, следва да платите посочените суми по банковата сметка на Областна администрация Варна, IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 – СЖ „Експресбанк” АД – Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на настоящото писмо, следва да освободите ползвания имот. Предвид разпоредбата чл. 236, ал. 2 от ЗЗД в случай, че след изтичане на 14- дневния срок за освобождаване, наемателят продължи ползването на имота въпреки противопоставянето на наемодателя, то той дължи обезщетение и следва да изпълнява всички задължения, произтичащи от прекратеното споразумение за ползване.
При неизпълнение на задължението в определения срок, ще предприемем действия за изземване на имота по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 14 АВГУСТ 2013 г.
№ ОП-13-9400-234 /1/ от 13.08. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция „АКРРДС“, отдел „Държавна собственост и регионално развитие“ обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Али Асанов Ибрямов и всички заинтересовани лица, че на 02.08.2013г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Али Кадир Али, чрез пълномощник адв.Свилен Благоев Зайков – заявление вх.№ ОП-13-9400-234/02.08.2013г. за недвижим имот находящ се в с.Поляците, община Дългопол, област Варна представляващ, дворно място с площ от 680.00 кв.м., съставляващо поземлен имот VІІІ-114, кв.14 по регулационния план на селото одобрен със Заповед №1449/07.09.1987г при граници: ПИ №117, УПИ ІІІ-116, УПИ VІІ-115, път, УПИ ІХ-114, УПИ Х-114 и УПИ ХІ-118.
На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на област
с административен център Варна
Съгласно Заповед № РД-13-7706-231/29.07.2013г.


СЪОБЩЕНИЕ - 14 АВГУСТ 2013 г.
ИАНМСП обявява провеждане на търговски мисии с участието на представители на български предприятия
УВЕДОМЛЕНИЕ- 13 АВГУСТ 2013 г.
№ ОП-13-9400-3(23) от 12.08.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Фатме Иса Мехмед, Алиюксел Рафет Юзеир и всички заинтересовани лица, че на 09.01.2013г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Джелил Таир Мехмед, Кадир Таир Мехмед, Фатмя Таир Мехмед, Айше Таир Зекерие, Гюляр Халил Ибиш и Таир Халил Таир – искане вх. № ОП-13-9400-3/09.01.2013г., за недвижим имот находящ се в землището с. Дебелец, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ: имот № 002001, с площ 3 292 кв. м., в местност „Въбела”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: шеста; при граници: имот № 000076 и № 002002 по картата на възстановената собственост на землището с. Дебелец.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г


УВЕДОМЛЕНИЕ- 13 АВГУСТ 2013 г.
№ ОП-13-9400-171/3/ от 12.08.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Шериф Саидов, Юсеин Саидов, наследниците на Алил Османов и всички заинтересовани лица, че на 28.06.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Осман Юсниев Скендеров, чрез пълномощник Тунай Аптула Тефик – заявление вх. № ОП-13-9400-171/28.06.2013 г., за недвижими имоти, находящи се в село Изворник, община Вълчи дол, област Варна, представляващи:
1. УПИ II-189 в кв. 39, целият с площ от 2740 кв. м., при граници: улица, УПИ IV-187, УПИ V-188 и УПИ I-191 по плана на село Изворник, одобрен със Заповед № 4500/07.12.1934 г., съгласно скица № 221/16.05.2013 г.;
2. УПИ III-190 в кв. 39, целият с площ от 2040 кв. м., при граници: от две страни улица, УПИ I-191 и УПИ V-188 по плана на село Изворник, одобрен със Заповед № 4500/07.12.1934 г., съгласно скица № 222/16.05.2013 г.
3. УПИ V-188 в кв. 39, целият с площ от 2175 кв. м., при граници: улица, УПИ II-189 и УПИ III-190 по плана на село Изворник, одобрен със Заповед № 4500/07.12.1934 г., съгласно скица № 220/16.05.2013 г.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Заместник областен управител на
област с административен център Варна

Съгласно Заповед №РД-13-7706-231/29.07.2013г.


УВЕДОМЛЕНИЕ- 13 АВГУСТ 2013 г.

№ РД-13-7400-12(3)/12.03.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам г-н Сунай Мехмед Али, управител на „Джей Ем Джи груп” ЕООД, че с писмо с изх. № РД-13-7400-12(2)/05.07.2013 г. на областния управител на област с административен център град Варна, е уведомен за следното:
”В Областна администрация Варна е постъпило писмо наш вх. № РД-13-7400-12/19.04.2013 г. от директора на Театрално-музикален продуцентски център – Варна с искане за упражняване правата на областния управител на област с административен център Варна по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС), за изземване на част от недвижим имот, описан в акт за публична държавна собственост № 7052/07.05.2008 г. и АПДС № 7635/22.10.2010 г. за поправка, находящ се в гр. Варна, пл. „Независимост” № 1, представляващ „Клуб с обслужващо помещение /търговски обект/” в сградата на филиал на Драматичен театър „Стоян Бъчваров” с площ 93,00 кв.м., предоставен на „Джей Ем Джи груп” ЕООД, със седалище гр. Варна, ул. „Патриарх Евтимий” № 16, ЕИК 200712537 представлявано от Сунай Мехмед Али, за временно и възмездно ползване с договор № Д-041/06.07.2009 г. и Анекси № 001/06.07.2009 г. и № 002/01.03.2010 г. към него.
С нотариална покана рег. № 4123 от 12.10.2012 г., акт 141, том 1 чрез Полина Миткова, нотариус в район РС Варна с рег. № 478 на Нотариалната камара сте поканен да заплатите дължимите наемни вноски и консумативни разходи до края на месец август 2012 г. и сте уведомен, че при неизпълнение, в седем дневен срок от получаване на поканата, договорът ще се счита за развален.
Към преписката в Областна администрация Варна са приложени: 1. Заверено копие на договор № Д-041/06.07.2009 г.; 2. Заверено копие на Анекс № 001/06.07.2009 г.; 3. Заверено копие на Анекс № 002/01.03.2010 г.; 4. Заверено копие на нотариална покана с рег. № 4123 от 12.10.2012 г.; 5. Заверено копие на АПДС № 7052/07.05.2008 г. и АДС № 7635/22.10.2010 г. за поправка; 6. Справка от ИКАР.
Съгласно чл. 80, ал. 1 от Закона за държавната собственост, държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител.
С оглед на изложеното, на основание чл. 34, ал. 3, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви предоставям възможност в седем дневен срок от получаване на настоящото писмо, да изразите Вашето становище по повод на предприетата процедура за издаване на заповед по чл. 80 от ЗДС за изземване на част от недвижим имот, описан в АПДС № 7052/07.05.2008 г. и АПДС № 7635/22.10.2010 г. за поправка.
В седем дневен срок от изтичане на представения Ви за становище срок, административното производство ще приключи с издаване на индивидуален административен акт.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.

ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 08 АВГУСТ 2013 г.
№ОП-13-9400-138(4) от 07.08.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Мара Петкова, Митю Куртев и всички заинтересовани лица, че на 29.05.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Димитров Кючуков, чрез пълномощник Димитричка Христова Кючукова – заявление вх. № ОП-13-9400-138/29.05.2013 г., за недвижими имоти находящи се в с. Климентово, общ. Аксаково, обл. Варна представляващи:
- 75 кв. м. ид. части от ПИ № 186, включени в УПИ V–185 в кв. 23, целият с площ от 815 кв. м. по действащия план на с. Климентово, одобрен със Заповед № 202/27.04.1931 г. за улична регулация и Заповед № 2075/02.05.1931 г. за дворищна регулация.
- 95 кв. м. ид. части от ПИ № 195, включени в УПИ V–185 в кв. 23, целият с площ от 815 кв. м. по действащия план на с. Климентово, одобрен със Заповед № 202/27.04.1931 г. за улична регулация и Заповед № 2075/02.05.1931 г. за дворищна регулация.
- 100 кв. м. ид. части от ПИ № 195, включени в УПИ II–185 в кв. 23, целият с площ от 705 кв. м. по действащия план на с. Климентово, одобрен със Заповед № 202/27.04.1931 г. за улична регулация и Заповед № 2075/02.05.1931 г. за дворищна регулация.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 07 АВГУСТ 2013 г.
№ОП-13-9400-137(6) от 06.08.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Менча Тодорова Янева и всички заинтересовани лица, че на 29.05.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Зорка Добрева Дичева, чрез пълномощник адв. Злати Станев Златев – заявление вх. № ОП-13-9400-137/29.05.2013 г., за недвижими имоти находящи се на ул. “Любен Каравелов” № 14, град Дългопол, община Дългопол, област Варна, представляващи: поземлен имот с идентификатор 24565.502.471, с площ 797 кв. м., при граници: ПИ 24565.502.470, ПИ 24565.502.469, ПИ 24565.502.472, ПИ 24565.502.473 и ПИ 24565.502.2088, ведно с построените в него жилищна сграда-еднофамилна с идентификатор 24565.502.471.1, със застроена площ от 86 кв. м. и гараж с идентификатор 24565.502.471.2 със застроена площ от 24 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-67/02.12.2010 г. на на Изпълнителния Директор на АГКК.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 07 АВГУСТ 2013 г.
№ РД-04-9400-1495/18/ от 06.08. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК се уведомява Йоанна Георгиева Атанасова, че образуваното по искане за изплащане на еднократно обезщетение по ЗПГРРЛ с вх. № РД-04-9400-1495/17.10.2005г административно производство е спряно на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от АПК със заповед № РД-13-7706-156/08.05.2013г на областния управител на област с административен център гр. Варна, за да бъдат конституирани в производството наследниците на заявителя.
Съгласно чл. 34, ал. 3 от АПК на лицето се предоставя възможност в седемдневен срок от обявяване на настоящото уведомление да изрази становище във връзка с производството по горепосоченото заявление.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център гр. Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 05 АВГУСТ 2013 г.
№ОП-13-9400-143(4) от 02.08.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Димитър Александров Христов, Мартин Александров Христов и всички заинтересовани лица, че на 04.06.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Калинка Атанасова Христова – заявление вх. № ОП-13-9400-143 от 04.06.2013 г., за 1/6 ид. част от апартамент № 43, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2558.54.2.43, находящ се в град Варна, ул. „Генерал Колев” № 83, вх. Б, ет. 6, състоящ се от две стаи, хол, кухня с бокс, коридор, баня, тоалет, пералня, дрешник и два балкона със застроена площ 91,35 кв. м., с прилежащото избено помещение № 17с площ 3,39 кв. м., както и 0,7793 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, изграден в ПИ 10135.2558.54 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 02 АВГУСТ 2013 г.
№ОП-13-9400-184(1) от 01.08.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Живка Илиева Ямболова, Милка Илиева Георгиева, Гроздю Атанасов Ямболов и всички заинтересовани лица, че на 05.07.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Атанасов Ямболов – заявление вх. № ОП-13-9400-184/05.07.2013 г., за недвижим имот, находящ се в с. Ботево, община Аксаково, обл. Варна представляващ: урегулиран поземлен имот VI-44 в кв. 31, с площ 1764 кв. м., ведно с построените в имота двуетажна жилищна сграда, навес и стопанска постройка, при граници на имота: от две страни улица, УПИ VII-43 и УПИ V-44 по действащия план на с. Ботево, одобрен със Заповед № 57/05.04.1922 г. за улична регулация и Заповед № 1056/18.04.1922 г. за дворищна регулация, съгласно скица № 230/362/22.03.2013 г., издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от оповестяване на уведомлението, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 01 АВГУСТ 2013 г.
№ ОП-13-9400187(1) от 30.07.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Елена Атанасова Желязкова, Александър Костадинов Немцов и всички заинтересовани лица, че на 08.07.2013г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило в Областна администрация заявление с вх. № ОП-13-9400-187/08.07.2013г. от Албена Ненчева Немцова за недвижим имот, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, местност „Прибой“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5549.1846 по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със заповед № КД-14-03-649/07.06.2010г. на началника на СГКК – гр. Варна (идентичен с ПИ 1846 по ПНИ на местност „Прибой“, идентичен с част от ПИ 1184 и част от ПИ 1185 по стари граници съгласно помощния кад. план към ПНИ).
Съгласно Таблица за изчисляване дължимото обезщетение на собствениците към Плана на новообразуваните имоти на местност „Прибой“, одобрена със заповед на областния управител на област Варна, ПИ 1184 (стари имотни граници) е записан на неидентифициран собственик, ПИ 1185 (стари имотни граници) е записан на наследниците на Елена Атанасова Желязкова.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 31 ЮЛИ 2013 г.
№ОП-13-9400-175/3/ от 31.07. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Лида Николова Германова и Бойка Чавдарова Германова и всички заинтересовани лица, че на 02.07.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Даниел Георгиев Желев и Лидия Георгиева Желева – заявление вх. № ОП-13-9400-175/02.07.2013г., за недвижим имот находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Приморски”, местност „Сотира” представляващ: 154 кв. м. ид. ч. от ПИ с идентификатор 10135.2508.350, целия с площ от 1454 кв. м., ведно с построената в този имот вилна сграда, със застроена площ от 33 кв. м., при граници: ПИ №№ 10135.2508.9539, 10135.2508.437, 10135.2508.438, 10135.2508.439, 10135.2508.9540, 10135.2508.349, 10135.2508.1238, 10135.2508.341 и 10135.2508.351.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 30 ЮЛИ 2013 г.
№ РД-09-9400-74(16) от 29.07 2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Виолетка Христова Начева и Тодор Николаев Военкин, че в отговор на молба с наш вх. № РД-09-9400-74(8)/23.01.2013г. е изготвено писмо с наш изх. № РД-09-9400-74(15)/18.06.2013г. със следното съдържание:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпила в Областна администрация Варна Ваша молба с вх. № РД-09-9400-74(8)/23.01.2013г., отнасяща се до образувана преписка за придобиване право на собственост върху имот – частна държавна собственост, находящ се в град Варна, район Владислав Варненчик, представляващ сграда с идентификатор 10135.4505.217.13, Ви уведомявам:
По отношение на законността на обекта - сграда с идентификатор 10135.4505.217.13, изграден върху поземлен имот с идентификатор 10135.4505.217:
За сграда с идентификатор 10135.4505.217.13, с предназначение: сграда за търговия, са съставени актове за държавна собственост № 660/09.06.1990г., № 2711/27.10.1999г. и № 7838/07.06.2011г.
Акт за държавна собственост № 660/09.06.1990г. е съставен по реда на Наредбата за държавните имоти (НДИ) (приета с ПМС 122 от 1975г., обн. ДВ, бр. 79/14.10.1975г., отм. бр. 82/27.09.1996г.)
Съгласно писмо с изх. № 70-00-1183/22.10.2003г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, писмо с изх. № IV1904-09-234/14.11.2000г. на главния държавен инспектор на Дирекцията за национален строителен контрол и съдебната практика, когато за обектите са съставени актове за държавна собственост по реда на НДИ, действаща към момента на издаване на акта за държавна собственост, съгласно чл. 81, ал. 1 от Наредбата, новопридобитите и новопостроените държавни имоти се актуват след държавното им приемане. В тези случаи са налице безспорни доказателства за наличието на държавно приемане на строежа, като редът по който е извършено, е в съответствие с разпоредбите, действащи към момента на завършване на строителството. Строежите не могат да се считат за незаконни, тъй като за тях е било издадено разрешение за строеж (въз основа на което са преминали през държавно приемане) и при отсъствие на издадени строителни книжа в администрацията на органа, компетентен да одобри инвестиционния проект, за строежа е допустима процедура по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ, съгласно която когато одобрените инвестиционни проекти, по които е изпълнен строежът, са изгубени, те се възстановяват от собственика с инвестиционен проект – заснемане на извършения строеж.
Отделно от горното, след проведена служебна кореспонденция с Община Варна и район „Владислав Варненчик“ при Община Варна – писма с наши изх. № РД-09-9400-74(9)/14.05.2013г. и № РД-09-9400-74(10)/14.05.2013г. (които са с копия до Вас) и представените цветни копия на всички действали до настоящия момент регулационни и кадастрални планове, е видно, че сградата е съществувала към 1990г., същата е отразена в кадастралния план, като в регистъра към него е записана като „сграда ОбНС“. Последното съставлява още едно доказателство, че строежът е завършен преди 09.04.2003г. и в съответствие с § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 2/2003г. към настоящия момент не следва да бъде назначена държавна приемателна комисия, строежът не може да се счита за незаконен и за него е допустима процедура по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ.
По отношение на отправено от Вас предложение за извършване на прихващане на дължимо обезщетение за ползване на земята, върху която е построена сградата, срещу прехвърляне на собствеността на земята във Ваша полза, с писмо с наш изх. № РИ-11-9400-7(11)/27.06.2012г. сте уведомени, че Държавата не дължи обезщетение за ползването на земята.
Приложение – копие: Писмо с изх. № РИ-11-9400-7(11)/27.06.2012г.“

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.

ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 29 ЮЛИ 2013 г.
№ОП-13-9400-201/1/ от 25.07. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мустафа Афус Хасанов, наследниците на Юзеймя Хюсейнова Табакова и всички заинтересовани лица, че на 12.07.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хюсеин Мехмед Табак, чрез пълномощници адв. Гергана Петрова Николова и адв. Галина Георгиева Стоянова – заявление вх. № ОП-13-9400-201/12.07.2013 г. за недвижими имоти находящи се в с. Славейково, община Провадия, област Варна представляващи:
1) нива, цялата с площ от 3000 кв. м., съставляваща имот № 051007 по плана за земеразделяне на селото, местност „Демир чешма”, категория трета, при граници: имот № 051008-нива на наследници на Григор Йорданов Григоров, имот № 051036-полски път на община Провадия, имот № 051006-нива на Стоянка Хинева Дочева, имот № 051011-нива на наследници на Юзеймя Хюсейнова Табакова и имот № 051010-нива на Марин Георгиев Маринов;
2) нива, цялата с площ от 8975 кв. м., съставляваща имот № 012035 по плана за земеразделяне на селото, местност „Орта Йолу”, категория трета, при граници: имот № 012036-нива на Ахмед Алиев Такавид, имот № 012081-полски път на община Провадия, имот № 012034-нива на Митко Янков Димитров, имот № 012044-нива на наследници на Добри Атанасов Добрев и имот № 012043-нива на „ Найд 62-Найден Мавров” ЕТ;
3) нива, цялата с площ от 12501 кв. м., съставляваща имот № 032113 по плана за земеразделяне на селото, местност „Корията”, категория трета 8501 кв. м. и категория четвърта 4000 кв. м., при граници: имот № 032114-нива на „БД ФАРМ” ЕООД, имот № 032121-полски път на община Провадия, имот № 032133-нива на „Найд 62-Найден Мавров” ЕТ и имот № 032121- полски път на община Провадия;
4) нива, цялата с площ от 4000 кв. м., съставляваща имот № 051011 по плана за земеразделяне на селото, местност „Демир чешма”, категория трета, при граници: имот № 051012-нива на Стойчо Костадинов Стоев и др., имот № 051006-нива на Стоянка Хинева Дочева, имот № 051007-нива на Мустафа Афус Хасанов, имот № 051010-нива на Марин Георгиев Маринов и имот № 051036-полски път на община Провадия.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 29 ЮЛИ 2013 г.
№ОП-13-9400-199/1/ от 25.07. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Горанка Иванова Недева, Събка Иванова Горанова, както и наследници на Иван Ненов и всички заинтересовани лица, че на 12.07.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Великов Иванов, Добра Йорданова Иванова и Калушка Жекова Тодорова, чрез пълномощници адв. Гергана Петрова Николова и адв. Галина Георгиева Стоянова – заявление вх. № ОП-13-9400-199/12.07.2013 г. за недвижим имот находящ се в с. Боряна, община Дългопол, област Варна, представляващ: дворно място, с площ от 2700 кв. м., представляващо част от имот № 68, включен в УПИ III-68 в кв. 24 по плана на селото, при граници: дере, УПИ IV-68, УПИ V-69, улица, УПИ II-66 и УПИ I-67, ведно с построените в това дворно място едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 60 кв. м. и гараж със застроена площ от 60 кв. м., жилищна сграда със застроена площ от 60 кв. м. и гараж със застроена площ от 60 кв. м, жилищна сграда със застроена площ от 60 кв. м. и гараж със застроена площ от 20 кв. м.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 29 ЮЛИ 2013 г.
№ОП-13-9400-113/4/ от 25.07.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Исая Валериев Николов чрез представителите му по закон и всички заинтересовани лица, че на 30.04.2013г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Бейхан Юсуф Ибрям и Юрмюс Аптула Ибрям – заявление вх. № ОП-13-9400-113/30.04.2013г. за недвижим имот находящ се в с. Белоградец, община Ветрино, област Варна представляващ: дворно място, представляващо реална част от УПИ Х-693 в кв. 32 по действащия регулационен план на с. Белоградец, област Варна, с площ на реалната част 980 кв. м., при граници на същата: път, УПИ ХI-693, 694, УПИ XII-695, останалата реална част от УПИ Х-693, УПИ IX-695, 692, обозначена с плътен кафяв контур на приложената към заявлението скица и представлява частта от имоти пл. №№ 693 и 694 по КП, попадаща в УПИ Х-693 в кв. 32 по действащия план на селото.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 26 ЮЛИ 2013 г.
№ОП-13-9400-195(1) от 25.07.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Софийка Иванова Тодорова, Тодор Николов Тодоров, Тодор Иванов Добруджански, Никола Тодоров Иванов и всички заинтересовани лица, че на 11.07.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Илиев Тодоров, чрез пълномощник адв. Катя Русева – заявление вх. № ОП-13-9400-195/11.07.2013 г., за недвижим имот, находящ се в село Близнаци, община Аврен, област Варна представляващ: дворно място с площ 970 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот VI-106 в кв. 41, ведно с двуетажна жилищна сграда със ЗП 50 кв. м. и стопанска постройка със ЗП 12 кв. м., при граници на имота: улица, УПИ V-107 и УПИ VII-107 по действащия план на с. Близнаци, одобрен със Заповед № 204/12.07.1994 г., съгласно скица № 273/12.04.2013 г. издадена от Община Аврен.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 26 ЮЛИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-159(3) от 25.07.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Йорданка Георгиева Жекова, Коста Иванов Костов, наследниците на Георги Жеков Георгиев и Жеко Георгиев Жеков както и всички заинтересовани лица, че на 21.06.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Велико Горанов Великов и Ганка Иванова Герова-Великова – заявление вх. № ОП-13-9400-159/21.06.2013 г., за недвижим имот находящ се в с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма - Дъбравата”, гр. Варна, община Варна, обл. Варна, представляващ: 110 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 10135.2517.1253, целият с площ 710 кв. м., при граници: ПИ 10135.2517.1254, ПИ 10135.2517.9683, ПИ 10135.2517.1252, ПИ 10135.2517.4620 и ПИ 10135.2517.2784 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, съгласно скица № 4581/18.02.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 26 ЮЛИ 2013 г.
№ПО-13-9400-212 от 25.07. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стоян Янев Йорданов, Емил Стоянов Янков, Надка Маринова Йорданова, Стоян Янков Йорданов и всички заинтересовани лица, че на 17.07.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янко Стоянов Янков, чрез пълномощник адв. Даниела Георгиева Иванова – заявление вх. № ОП-13-9400-212/17.07.2013 г. за недвижим имот находящ се в с. Блъсково, община Провадия, област Варна, представляващ: дворно място, с площ от 820 кв.м., съставляващо УПИ XII-313 в кв. 27, по плана на селото, ведно с построената в имота жилищна сграда, при граници: улица, УПИ XIII-313, УПИ XI-314, УПИ II-317 и УПИ III-317.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 25 ЮЛИ 2013 г.
№ОП-13-9400-160(3) oт 24/07/2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Йорданка Георгиева Жекова, Коста Иванов Костов, наследниците на Георги Жеков Георгиев и Жеко Георгиев Жеков както и всички заинтересовани лица, че на 21.06.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Велико Горанов Великов и Ганка Иванова Герова – заявление вх. № ОП-13-9400-160/21.06.2013 г., за недвижим имот находящ се в с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма - Дъбравата”, гр. Варна, община Варна, обл. Варна, представляващ: 285 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 10135.2517.1254, целият с площ 885 кв. м., при граници: ПИ 10135.2517.9751, ПИ 10135.2517.9683, ПИ 10135.2517.1253, ПИ 10135.2517.2784 и ПИ 10135.2517.1251 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, съгласно скица № 4580/18.02.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 25 ЮЛИ 2013 г.
№ОП-13-9400-141(6) от 24/07/2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Дойчо Йорданов Пенев, Нина Николаева Пенева, Николай Пенков Йорданов и всички заинтересовани лица, че на 03.06.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Бонка Йорданова Тодорова – заявление вх. № ОП-13-9400-141/03.06.2013 г., за недвижим имот находящ се в с. Щипско, община Вълчи дол, обл. Варна, представляващ: урегулиран поземлен имот I-2 в кв. 31, с площ от 3447 кв. м., ведно с построените в имота жилищна сграда и второстепенна постройка, при граници: от две страни улица и УПИ II-243 по плана на с. Щипско, одобрен със Заповед № 65/10.03.1993 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 23 ЮЛИ 2013 г.
№ОП-13-9400-170(1) от 22.07.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Тодорка Димова Станева, Пенчо Христов Димов, Василка Пенчева, Пауна Пенчева Станева, Димчо Пенчев Станев, Васила Пенчева Станева и всички заинтересовани лица, че на 26.06.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димо Митев Иванов, чрез адв. Пламена Иванова Иванова – заявление вх. № ОП-13-9400-170/26.06.2013 г., за недвижим имот находящ се в с. Житница, общ. Провадия, обл. Варна представляващ: дворно място с площ от 2200 кв. м., съставляващо поземлен имот № 386 в квартал 52 включен в УПИ IV-386 с площ от 1100 кв. м. и в УПИ V-386 с площ от 1000 кв. м. по плана на с. Житница, одобрен със Заповед № 1976/11.12.1981 г., ведно с построените в имота жилищна сграда, стопанска постройка и лятна кухня.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 22 ЮЛИ 2013 г.
№ОП-13-9400-158(1) от 18.07.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Анатолий Руменов Христов, наследниците на Петко Димов Димитров, Пенчо Димов Димитров и всички заинтересовани лица, че на 20.06.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иванка Димова Банкова, чрез пълномощник адв. Галина Ангелова Маринова – заявление вх. № ОП-13-9400-158/20.06.2013 г., за недвижим имот находящ се в с. Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, представляващ: 860 кв. м. ид. части от поземлен имот № 216 в кв. 30, целият с площ от 2270 кв. м., от които в УПИ I-216 в кв. 30 са включени 1180 кв. м. и УПИ II-216 в кв. 30 са включени 1090 кв. м., при граници: от две страни улица и УПИ III-217 по плана на с. Генерал Киселово, одобрен със Заповед № 4422/04.09.1970 г., съгласно скица № 151/05.04.2013 г., издадена от община Вълчи дол.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 22 ЮЛИ 2013 г.
№ ОП-13-9400-146(1) от 18.07.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Румен Христов Славов, Румяна Стоянова Славова и всички заинтересовани лица, че на 05.06.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Трифон Михайлов Демиров – заявление вх. № ОП-13-9400-146/05.06.2013 г., за недвижим имот находящ се на ул. „Шестдесет и трета” № 4, с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна, представляващ: жилищна сграда със застроена площ 85 кв. м., построена в общинско дворно място, съставляващо УПИ XV-общ. в кв. 47, с площ 650 кв. м., при граници: от две страни улици, УПИ XVI-общ. и УПИ XIV-общ. по плана на с. Бозвелийско, одобрен със Заповед № 448/12.03.1984 г., съгласно скица № 299/22.05.2013 г., издадена от Община Провадия.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 22 ЮЛИ 2013 г.
№ РД-09-9400-298/11/ от 17.07. 2013г
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Цвята Стоянова Йоцова, че във връзка с подадено от нея искане вх. № РД-09-9400-298 от 23.02.2009г за изплащане на еднократно обезщетение по ЗПГРРЛ е издадена заповед № РД-13-7706-182 от 13.06.2013г, с която на лицето не е признато право на еднократно обезщетение.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.

ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област
с административен център гр. Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 22 ЮЛИ 2013 г.
№ОП-13-9400-191/1/ от 19.07. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Петър Матеев Филков, Светослав Матеев Филков, Иванка Бейкова Георгиева, Конрад Динзе и всички заинтересовани лица, че на 10.07.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Анка Димитрова Атанасова – заявление вх. № ОП-13-9400-191/10.07.2013 г. за недвижим имот находящ се в гр. Варна, ул. „Котел” № 6, район „Одесос” представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.301.1.1, с предназначение апартамент, състоящ се от входно антре, вестибюл, кухня с трапезария, две стаи, баня и тоалет, с обща ЗП от 100 кв. м., ведно с прилежащото му избено помещение с площ от 27 кв. м., както и 25 кв. м. ид. ч. от ПИ с идентификатор 10135.1506.301 по КККР на гр. Варна, одобрена със заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, при граници: ПИ 10135.1506.302, ПИ 10135.1506.313, ПИ 10135.1506.300, ПИ 10135.1506.296, ПИ 10135.1506.295, ПИ 10135.1506.294.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 19 ЮЛИ 2013 г.
№ОП-13-9400-186/1/ от 18.07. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Митю Николов и всички заинтересовани лица, че на 08.07.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитър Костов Димитров – заявление вх. № ОП-13-9400-186/08.07.2013 г. за недвижим имот находящ се в с. Петров дол, община Провадия, област Варна представляващ: нива, в местността „Под село”, с площ от 1711 кв. м., четвърта категория, парцел № 723 от масив № 63, съставляващ имот № 063723 по плана за земеразделяне на землището на с. Петров дол, ЕКАТТЕ 56143, при граници: имот № 063270 - др. селищна територия на „ Мелтеса” – ООД, имот № 000191 – населено място с. Петров дол и имот № 063722- нива на наследници на Димитър Добрев Димитров.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 19 ЮЛИ 2013 г.
№ОП-13-9400-180/1/ от 18.07. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Здравка Ивайлова Йорданова и всички заинтересовани лица, че на 04.07.2013г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Валентин Красимиров Бозаджиев и Катерина Красимирова Бозаджиева, чрез адв. Донка Асенова – заявление вх. № ОП-13-9400-180/04.07.2013г за недвижим имот находящ се в гр. Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна, представляващ: жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 84 кв. м., построена в общинско дворно място, находящо се в гр. Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна, ул. „Иглика” № 24, представляващо УПИ III-380 в кв. 70, по плана на града, цялото с площ от 720 кв. м., при граници на дворното място: улица, УПИ IV-381, УПИ XV-380 и УПИ II-365.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 19 ЮЛИ 2013 г.
№ОП-13-9400-177/1/ от 18.07. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Маргарита Тодорова Пеева и Елка Петрова Милушева и всички заинтересовани лица, че на 02.07.2013г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мирослав Добрев Милушев – заявление вх. № ОП-13-9400-177/02.07.2013г за недвижим имот находящ се в с. Садово, община Аврен, област Варна, представляващ: 340 кв. м. ид. ч. от имот с пл. № 143, включен в УПИ IV-144 в кв. 68, при граници: улица, улица, УПИ I-144 и УПИ II-142.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

С уважение,

ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 19 ЮЛИ 2013 г.
№ОП-13-9400-96/3/ от 18.07.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Иван Костадинов Куртев, наследниците на Курти Гочев Димитров, както и Анка Костадинова Щъркелова, Драгана Костадинова Василева и всички заинтересовани лица, че на 17.04.2013г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е инициирано от Георги Костадинов Куртев със заявление вх.№ ОП-13-9400-96/17.04.2013 год., като съгласно направено уточнение със заявление вх.№ ОП-13-9400-96(2)/30.05.2013 год. искането е относно недвижим имот, находящ се в с.Караманите, общ.Вълчи Дол, обл.Варна, представляващ реални части от имот пл.№ 164 по КП, на с.Караманите, общ.Вълчи Дол, разделени помежду си от улица, съгласно действащия регулационен план на селото, одобрен със Заповед № 1644/04.06.1931 год., с обща площ на реалните части 17680 кв.м, в които попадат следните УПИ и части от УПИ по действащия план на селото, съгласно представената от заявителя скица № 34/23.01.2012 год., издадена от Община Вълчи Дол, с допълнени пояснения от 21.05.2013 год., а именно:
1) в реалната част от имот пл.164 по КП, попадаща в кв.65 по действащия план на селото, с обща площ на тази реална част от 7 850 кв.м., при граници по действащия план: от две страни път, останалата част от УПИ VІ-164, останалата част от УПИ ІV-164 и останалата част от УПИ ІІІ-160, попадат:
- УПИ V-164 с площ от 2810 кв.м., при граници: от две страни улица, УПИ VІ-164 и УПИ ІV-164;
- реална част от УПИ VІ-164 с площ от 2110 кв.м., обособена с червен контур в представената скица от останала част от УПИ VІ-164, при граници: улица, УПИ V-164, УПИ ІV-164 и останалата част от УПИ VІ-164;
- реална част от УПИ ІV-164 с площ от 2450 кв.м., обособена с червен контур в представената скица от останалата част от УПИ ІV-164, при граници: УПИ VІ-164, УПИ V-164, улица, УПИ ІІІ-160 и останалата част от УПИ ІV-164;
- реална част от УПИ ІІІ-160 с площ от 480 кв.м., оцветена в син цвят в представената скица, при граници: улица, УПИ ІV-164, останалата част от УПИ ІІІ-160.
2) в реалната част от имот пл.№ 164 по КП, попадаща в кв.75 по действащия план на селото, с обща площ на тази реална част от 9830 кв.м., при граници по действащия план: от три страни улица, останалата част от УПИ V-161, останалата част от УПИ VІ-162 и останалата част от УПИ VІІІ-163, попадат:
- УПИ І-164 с площ от 2750 кв.м., при граници: от две страни улица, УПИ ІІ-164, УПИ ІV-164;
- УПИ ІІ-164 с площ от 1900 кв.м., при граници: от две страни улица, УПИ І-164, УПИ ІІІ-164;
- УПИ ІV-164 с площ от 2550 кв.м., при граници: улица, УПИ V-161, УПИ ІІІ-164, УПИ І-164;
- УПИ ІІІ-164 с площ от 2200 кв.м., при граници: улица, УПИ ІІ-164, УПИ ІV-164, УПИ VІ-162 и УПИ VІІ-163;
- реална част от УПИ V-161 с площ от 110 кв.м., оцветена в светло зелен цвят в представената скица, при граници: УПИ ІV-164, УПИ VІ-162 и останалата част от УПИ V-161;
- реална част от УПИ VІ-162 с площ от 170 кв.м., оцветена в тъмно зелен цвят в представената скица, при граници: УПИ ІІІ-164, УПИ V-161, останалата част от УПИ VІ-162 и УПИ VІІ-163;
- реална част от УПИ VІІ-163 с площ от 150 кв.м., оцветена в червен цвят в представената скица, при граници: улица, УПИ ІІІ-164, УПИ VІ-162 и останалата част от УПИ VІІ-163.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК заинтересованите лица имат възможност да направят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от уведомлението.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

ИВАН ВЕЛИКОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 10 ЮЛИ 2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - OП-13-9400-152(3)


УВЕДОМЛЕНИЕ- 10 ЮЛИ 2013 г.
№ОП-13-9400-173 (1)
09.07.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Тихомир Бойчев Куртев, Троянка Бойчева Митева и всички заинтересовани лица, че на 02.07.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Бойчо Куртев Иванов, чрез пълномощник Александър Николаев Томов – заявление вх. № ОП-13-9400-173/02.07.2013 г., за недвижим имот находящ се в с. Невша, община Ветрино, обл. Варна представляващ: имот № 509, включен в урегулиран поземлен имот XI-509 с площ от 1070 кв. м. и в урегулиран поземлен имот XII-509 с площ от 920 кв. м. в кв. 60, при граници: от две страни улици, имот № 510 и имот № 518 по плана на село Невша, одобрен със заповед № 530/14.02.1969 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 09 ЮЛИ 2013 г.
№ОП-13-9400-79/10/
05.07. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Фатме Мехмед Мустафа и всички заинтересовани лица, че на 25.03.2013г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Идриз Мехмед Мустафа – заявление вх. № ОП-13-9400-79/25.03.2013г. за недвижим имот находящ се в с. Медовец, община Дългопол, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 750 кв.м., съставляващо ПИ с идентификатор 47620.501.165 по кадастралния план на селото одобрен със Заповед № РД-17-12/04.08.2005г. на ИД на АК, представляващо УПИ III-209 в кв. 36 по кадастрален и регулационен план одобрен със Заповед № 1867 от 1962г. на с. Медовец, община Дългопол, област Варна при граници: улица, поземлени имоти 47620.501.164 и 47620.501.166, заедно с построените в това дворно място жилищна сграда и гараж.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 09 ЮЛИ 2013 г.
№ОП-13-9400-85(14)
05.07.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Николай Живков Андонов и всички заинтересовани лица, че на 27.03.2013г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фатме Адем Мехмед, чрез пълномощник адв. Злати Станев Златев – искане вх. № ОП-13-9400-85/27.03.2013 г., за недвижим имот, находящ се в с. Цонево, община Дългопол, обл. Варна представляващ: ? ид. части, а именно 660 кв. м. от дворно място, цялото с площ 1 320 кв. м., съставляващо УПИ IX-291 в квартал 31, ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 48 кв. м., при граници: улица, УПИ XI-292, УПИ IV-294, УПИ X-294 и УПИ VIII-290 по действащия план на с. Цонево, одобрен със заповед № 3486/11.09.1962 г. и № 1568/15.04.1962 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 09 ЮЛИ 2013 г.
№ОП-13-9400-3(22)
05.07.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Неждет Юсмян Абил и всички заинтересовани лица, че на 09.01.2013г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Джелил Таир Мехмед, Кадир Таир Мехмед, Фатмя Таир Мехмед, Айше Таир Зекерие, Гюляр Халил Ибиш и Таир Халил Таир – искане вх. № ОП-13-9400-3/09.01.2013г., за недвижим имот находящ се в землището с. Дебелец, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ: имот № 002001, с площ 3 292 кв. м., в местност „Въбела”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: шеста; при граници: имот № 000076 и № 002002 по картата на възстановената собственост на землището с. Дебелец.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 03 ЮЛИ 2013 г.
№ОП-13-9400-121(3)
01.07.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Славка Параскевова Владимирова, Марийка Стефанова Куртева, Пламен Костадинов Параскевов, Стефан Костадинов Параскевов, Иванка Тунчева Николова, Димитричка Калчева Стоянова, Златка Георгиева Митева, Атанас Ангелов Атанасов, Димитър Ангелов Калчев, Тодорка Стефанова Атанасова, Ангел Тунчев Ангелов и наследниците на Живко Георгиев Златев, както и всички заинтересовани лица, че на 15.05.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атанас Калчев Атанасов – заявление вх. № ОП-13-9400-121/15.05.2013 г., за недвижим имот находящ се в землището на с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна, представляващ: имот № 018069 с площ 2605 кв. м., местността „Тепе арда”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: шеста; при граници: имот № 000946, № 018063, № 018068 и № 018070 по картата на възстановената собственост на землището с. Бозвелийско.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 02 ЮЛИ 2013 г.
№ОП-13-9400-100/6/
02.07. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Димитър Христов, Емилия Павлова, Илия Ганчев, Мария Николова, Варта Михран, Георги Димитров, Стела Пеева, Ердан Османов, Димитър Стефанов, Станимира Николова, Радка Стоянова, Павел Стефанов, „ЕЛБА-ЕООД”, „СИНХРО-ООД” и всички заинтересовани лица, че на 22.04.2013г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йонка Димитрова Филева – заявление вх. № ОП-13-9400-100/22.04.2013г. за недвижим имот находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, представляващ: апартамент № 2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1026.63.1.2, находящ се в гр. Варна, ул. „Гоце Делчев” № 42, ет. 2, състоящ се от спалня, хол, кухня – трапезария, баня – тоалет и две тераси със застроена площ от 77,10 кв. м. с прилежащото избено помещение № 3, с площ от 5,08 кв. м., ведно с 4,3211 % ид. ч. от общите части на сградата и 11,36 кв. м. ид. ч. от ПИ № 10135.1026.63, с площ от 272 кв. м. по КК и КР на р-н „Одесос”, одобрени със заповед № РД-18-32/26.04.2011 г. на ИД на АГКК.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

С уважение,
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 02 ЮЛИ 2013 г.
№ОП-13-9400-145(1)
01.07.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Фехми Акифов Хюсеинов, Димо Иванов и всички заинтересовани лица, че на 05.06.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Орхан Ахмедов Мустафов, чрез Хюлия Ахмедова Мустафова – заявление вх. № ОП-13-9400-145/05.06.2013 г., за недвижим имот находящ се в с. Черноок, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: 1670 кв. м. ид. части от дворно място цялото с площ от 2670 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот V-56 в кв. 41, ведно с построените в имота полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 65 кв. м., полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 32 кв. м., навес със застроена площ от 50 кв. м., стопанска постройка със застроена площ от 30 кв. м. и навес със застроена площ от 10 кв. м., при граници: улица, УПИ VII-58, УПИ VI-57, УПИ II-55 и УПИ IV-56 по плана на с. Черноок, одобрен със Заповед № 457/18.03.1930 г., съгласно скица № 261/07.05.2013 г. издадена от Община Провадия.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 28 ЮНИ 2013 г.
№ РД-11-9907-6(6)/27.06.2013 г
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Бригита Цанева Златарева, представляващ СНЦ „Сдружение Белослава”, ул. „Полковник Свещаров” № 1, гр. Варна, че с писмо с изх. № РД-11-9907-6(4)/16.05.2013 г. на областния управител на област с административен център град Варна, е уведомен за следното:
„Уведомявам Ви, че на основание VI, т. 1, „д” от договор за наем № 152-Н/29.06.2011г. вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 06.07.2011г., том VI, дело № 85, вх. регистър № 14919, кд 1919 за ползване на имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7717/09.02.2011г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.2556.167.1.21, със застроена площ 33,00 кв.м., ведно с 2,39 % идеални части от общите части на сградата, заедно с 9,22 кв. м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2556.167, целият с площ 376 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Полковник Свещаров” № 1, същият се прекратява. В 7 /седем/ дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо, следва да освободите ползвания имот. По реда на ЗЗД, на основание чл. 236, ал. 2 в случай, че след изтичане на 7-мо дневния срок за освобождаване, наемателят продължи ползването на имота въпреки противопоставянето на наемодателя, то той дължи обезщетение и следва да изпълнява всички задължения, произтичащи от прекратения договор за наем.
При неизпълнение на задължението в определения срок, ще предприемем действия за изземване на имота по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост.
Отделно от горното, от извършена проверка в отдел ФСО на Областна администрация Варна се установи, че към 31.03.2013 г. за ползване на посочения имот, дължите сума за неплатен наем в размер на 626,40 лв. с включен ДДС, съответно за шест месеца по 104,40 лв. с включен ДДС месечна наемна вноска, както и невъзстановен данък сгради 112,93 лв. и невъзстановена такса смет 137,95 лв.
В 7 /седем/ дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо, следва да платите посочената сума по банковата сметка на Областна администрация-Варна, IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 – СЖ „Експресбанк” АД – Варна.
При неизпълнение на задължението в определения срок, ще бъдат предприети действия за събирането на дължимите суми по съдебен ред.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 27 ЮНИ 2013 г.
№ОП-13-9400-131/2/
25.06. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Демир Калчев Демиров и всички заинтересовани лица, че на 23.05.2013г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янчо Николов Янев – заявление вх. № ОП-13-9400-131/23.05.2013г., за недвижим имот находящ се в с. Кичево, община Аксаково, област Варна, представляващ: новообразуван имот № 501.658 по ПНИ на част от СО „Лозите” в с. Кичево, община Аксаково, област Варна, целия с площ от 560 кв. м., одобрен със заповед № РД-11-7706-222/20.07.2011г. на областния управител на област с административен център Варна, при граници: НИ № 501.207.- двор на насл. на Стоян Стефанов Стоянов ; НИ № 501.209 – двор на Ганчо Димитров Ганчев; НИ № 501.694 и НИ № 501.695 – улици на община Аксаково.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

С уважение,
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 24 ЮНИ 2013 г.
№ ОП – 13 – 9400 – 133 /1/
24.06. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Недка Недева Ганчева, наследниците на Георги Панайотов Янулов, както й Панайот Янулов Панайотов и всички заинтересовани лица, че на 27.05.2013г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христо Димов Ганчев – заявление вх. № ОП-13-9400-133/27.05.2013г. за недвижим имот находящ се в гр. Варна, област Варна, представляващ: ПИ с идентификатор 10135.2517.1771, с площ от 614 кв. м., по стар план № 5171771, ведно с построената в него жилищна града с идентификатор 10135.2517.1771.1, с площ от 47 кв. м., при граници: ПИ № 10135.2517.9507, ПИ № 10135.2517.1331, ПИ № 10135.2517.4804, ПИ № 10135.2517.1770.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

С уважение,
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 21 ЮНИ 2013 г.
№ОП-13-9400-122(3)
20.06.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Стефан Костадинов Параскевов, Славка Параскевова Владимирова, Марийка Стефанова Куртева, Пламен Костадинов Параскевов, Атанас Калчев Атанасов, Димитричка Калчева Стоянова, Златка Георгиева Митева, Иванка Тунчева Николова, Димитър Ангелов Калчев, Тодорка Стефанова Атанасова, Ангел Тунчев Ангелов и наследниците на Живко Георгиев Златев, както и всички заинтересовани лица, че на 15.05.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атанас Ангелов Атанасов – заявление вх. № ОП-13-9400-122/15.05.2013 г., за недвижим имот находящ се в землището на с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна, представляващ: имот № 016003 с площ 1253 кв. м., местността „Ченгене дере”, начин на трайно ползване: лозе; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници: имот № 000950, № 016004, № 000948 и № 016002 по картата на възстановената собственост на землището с. Бозвелийско.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


ЗАПОВЕД - 20 ЮНИ 2013 г.
ЗАПОВЕД
№ РД-13-7706-185
20.06. 2013г.

КОСТА БАЗИТОВ - областен управител на област с административен център гр. Варна, след като се запознах с материалите по преписка № РД-13-0415-20(7)/17.05.2013 г. съдържаща: 1. Заверено копие от АИДС № 463/26.03.1999 г. и акт № 1068/23.12.2008 г. за поправка на АИДС № 463/26.03.1999г.; 2. Заверено копие от Договор от 6 март 2000 г. за предоставяне на концесия за морски плаж „Шкорпиловци - север” и приложенията към него; 3. Анекс № 1 от 15.12.2004 г. към договор за концесия от 6 март 2000 г. и Анекс № 2 от 26.02.2009 г. към договор за концесия от 6 март 2000 г.; 4. Копие от Решение на Министерски съвет № 106/15.02.2013 г. за прекратяване на концесия за част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Шкорпиловци - север”, община Долни чифлик, област Варна; 5. Заверено копие от уведомление за промяна на адреса за кореспонденция с концесионера „Блак сии холидейс” ООД – София; 6. Заверено копие от писмо изх. № 70-00-397/25.02.2013 г. от МРРБ до г-н Христо Вълков Барутчиев ; 7. Копие на известие за доставяне (обратна разписка) № R PS 1040 027WTL 5; 8. Заверено копие от писмо с изх. № 70-00-397/07.03.2013 г. от МРРБ до г-н Христо Вълков Барутчиев, управител на„Блак сии холидейс” ООД – София ; 9. Копие на известие за доставяне № 0672116; 10. Заверено копие от писмо с изх. № 70-00-397/11.04.2013 г. от МРРБ до г-н Христо Вълков Барутчиев, управител на„Блак сии холидейс” ООД – София ; 11. Копие на известие за доставяне № R PS 1040 029N9X Q; 12. Заверено копие от протокол за действие от 17.04.2013 г. на МРРБ; 13. Копие от изпратен имейл от МРРБ; 14. Протокол от 15.03.2013 г. на МРРБ за приемане-предаване на имот – изключителна държавна собственост, представляващ част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Шкорпиловци - север”, община Долни чифлик, област Варна, подробно описан в АИДС № 463/26.03.1999г. и акт № 1068/23.12.2008 г. за поправка на АИДС № 463/26.03.1999г. - оригинал; 15. Протокол от 22.04.2013 г. на МРРБ за приемане-предаване на имот – изключителна държавна собственост, представляващ част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Шкорпиловци - север”, община Долни чифлик, област Варна, подробно описан в АИДС № 463/26.03.1999г. и акт № 1068/23.12.2008 г. за поправка на АИДС № 463/26.03.1999г. - оригинал; 16. Мотивирано искане с вх. № РД-13-0415-20(7)/17.05.2013 г. от МРРБ до областния управител на област с административен център Варна; 17. Писмо изх. № РД-13-0415-20(8)/30.05.2013 г. от областния управител на област с административен център Варна до г-н Христо Вълков Барутчиев, с копие до министъра на регионалното развитие и благоустройството; 18. Известие за доставяне ИД PS 9000 01JH0W N и № ИД PS 9000 01JH0Y P.

У С Т А Н О В И Х:

С Договор от 06 март 2000 г. част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Шкорпиловци - север”, община Долни чифлик, област Варна, подробно описан в АИДС № 463/26.03.1999г. и акт № 1068/23.12.2008 г. за поправка на АИДС № 463/26.03.1999г., издаден от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, е предоставена на концесия на „Блак сии холидейс” ООД – София, за срок от 20 (двадесет) години, считано от датата на влизане в сила на договора от 31 януари 2000 г., при годишно парично възнаграждение за целия срок на концесията, като размерът се определя ежегодно съгласно „Методика за определяне на концесионното възнаграждение” и се дължи за всяка календарна година. Към концесионния договор са сключени две допълнителни споразумения, Анекс № 1 от 15.12.2004 г. към договор за концесия от 6 март 2000 г. и Анекс № 2 от 26.02.2009 г. към договор за концесия от 6 март 2000 г. С писмо изх. № 70-00-397/25.02.2013 г. търговското дружество – концесионер е уведомено от МРРБ, че поради неизпълнение на основни договорни задължения, с Решение № 106/15.02.2013 г. на Министерски съвет е прекратен едностранно концесионния договор от 06 март 2000 г. за предоставяне на концесия за част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Шкорпиловци - север”, община Долни чифлик, област Варна, сключен с „Блак сии холидейс” ООД, гр. София. Видно от известие за доставяне (обратна разписка) № R PS 1040 027WTL 5, писмото е получено на 27.02.2013 г. от представител на концесионера. На основание чл. 61, ал. 1 от АПК с писмо изх. № РД-13-0415-20(8)/30.05.2013 г. от областния управител на област с административен център Варна, г-н Христо Вълков Барутчиев – управител на „Блак сии холидейс” ООД, гр. София е уведомен за предприетата процедура по издаване на заповед по чл. 80 от ЗДС. В законоустановения срок в Областна администрация Варна не е постъпило писмено становище от г-н Христо Вълков Барутчиев– управител на „Блак сии холидейс” ООД, гр. София. Към днешна дата задължението да се предаде имота не е изпълнено. Недвижимият имот, представляващ част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Шкорпиловци - север”, община Долни чифлик, област Варна, подробно описан в АИДС № 463/26.03.1999г. и акт № 1068/23.12.2008 г. за поправка на АИДС № 463/26.03.1999г., продължава да се държи без основание от „Блак сии холидейс” ООД, гр. София. Съгласно чл. 80, ал.1 от Закона за държавна собственост, държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на Областния управител.

Предвид гореизложеното и на основание на чл. 80, ал. 1 и ал. 2 от ЗДС, във връзка с чл. 32, ал. 1 от ЗА,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се изземе от „Блак сии холидейс” ООД гр. София, имот представляващ част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Шкорпиловци - север”, община Долни чифлик, област Варна, актуван с АИДС № 463/26.03.1999г. и акт № 1068/23.12.2008 г. за поправка на АИДС № 463/26.03.1999г., издаден от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
2. Определям 7-дневен срок от датата на получаване на заповедта за доброволно освобождаване на имота.
3. Изземването на имота да се извърши на 03.07.2013 г. от 10.00 часа.
4. За процедурата по изземването да се състави протокол.
5. При наличие на обстоятелства, възпрепятстващи изземването на имота, същото да бъде осъществено на 10.07.2013 г. от 10.00 часа.
6. При изпълнение на настоящата заповед да се окаже съдействие от органите на Областна дирекция на МВР гр. Варна.
7. Изземването на обекта да се извърши от комисия в състав:
Председател - Петко Бойновски – Директор на Дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.

Членове: 1. Младен Стоянов – старши експерт в отдел „ДСРР” при Областна администрация Варна.
2. Стефан Стоянов – младши експерт в отдел „ДСРР” при Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в четири еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.

Екземпляри от заповедта да се връчат на г-жа Десислава Терзиева – министър на регионалното развитие, с адрес гр. София, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 17-19, на г-н Христо Вълков Барутчиев – управител на „Блак сии холидейс” ООД, Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Триадица, бул. „Евлоги Георгиев” № 97, ет. 5, ап. 10, п.к. 1142 и адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. „Букет” № 12, на служителя работещ по преписката от отдел „Държавна собственост и регионално развитие” и деловодството за сведение и изпълнение.

Копия от настоящата заповед да се връчат на директора на Дирекция „АКРРДС”, главния секретар, началника на отдел ФСО, началника на отдел „Държавна собственост и регионално развитие” при Областна администрация Варна, Областна дирекция на МВР – Варна и Окръжна прокуратура Варна.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар при Областна администрация Варна.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването й по Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

С уважение: /П/
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 18 ЮНИ 2013 г.
№РД-09-9400-831/11/
18.06. 2013г.
ДО
Г-Н СТЕФАН КОЛЕВ СТЕФАНОВ
А.С. „КАРОСА” ООД
УЛ. „ЛЮЛЕБУРГАС” №1, ВХ.А, АП. 6
ГР. ВАРНА

Относно: Споразумение за ползване от 15.10.2010 г. на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 4075/16.12.2002 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТЕФАНОВ,

В Областна администрация Варна е образувана преписка за упражняване правата на областния управител на област с административен център Варна по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС), за изземване на имот – частна държавна собственост, подробно описан в АДС № 4075 от 16.12.2002г., представляващ поземлен имот № 4 с площ 659.00 кв.м., ведно с изградените в него авто-технически център с площ 161,30 кв.м., работилница с площ 91,101 кв.м., работилница с площ 79,60 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Девня”, ъгъла с ул. „Г. Пеячевич”.
От образуваната в Областна администрация Варна преписка, е установено следното:
С писмо изх. № РД-09-9400-831(10)/23.05.2013 г. сте уведомен, че на основание т.14, б.„г” от споразумение за ползване от 15.10.2010 г. същото се прекратява и в 7 (седем) дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо, следва да освободите ползвания имот - частна държавна собственост, подробно описан в АДС № 4075 от 16.12.2002 г., видно от известие за доставяне (обратна разписка) ИД PS 9000 01JFOD Q, получено на 30.05.2013 г.
Съгласно чл. 80, ал. 1 от Закона за държавната собственост, държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител.
С оглед на изложеното, на основание чл. 34, ал. 3, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс е необходимо в седем дневен срок от получаване на настоящото писмо, да изразите Вашето становище по повод на предприетата процедура за издаване на заповед по чл. 80 от ЗДС за изземване на имот – частна държавна собственост, подробно описан в АДС № 4075 от 16.12.2002г., представляващ поземлен имот № 4 с площ 659.00 кв.м., ведно с изградените в него авто-технически център с площ 161,30 кв.м., работилница с площ 91,101 кв.м., работилница с площ 79,60 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Девня”, ъгъла с ул. „Г. Пеячевич”.
В случай, че до издаване на заповедта за принудително изземване предадете доброволно имот – частна държавна собственост, подробно описан в АДС № 4075 от 16.12.2002г. на Областна администрация Варна, административното производство ще бъде прекратено.

Екземпляр от настоящото уведомление да се изложи на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и да се публикува в интернет страницата на Областна администрация Варна и да се изпрати по електронната поща на лицето.

С уважение,
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център гр. Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 17 ЮНИ 2013 г.
№ РД-13-9400-115(5) 2013 г
13.06.2013 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
Г-ЖА НЕДЯЛКА КОЛЕВА
КВ. „БАНИШОРА“, УЛ. „ЛАДА“ №2
ГР. СОФИЯ

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам госпожа Недялка Колева, че в отговор на молба с наш вх. №РД-13-9400-11(3)/20.05.2013 г. е изготвен отговор с наш изх. №РД-13-9400-115(4)/28.05.2013 г.
Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на администрацията, след представяне на документ за самоличност.

Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.

С уважение,
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на
област с административен център гр. Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 14 ЮНИ 2013 г.
№ОП-13-9400-124(1)
12.06.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Стефан Костадинов Параскевов, Славка Параскевова Владимирова, Марийка Стефанова Куртева, Пламен Костадинов Параскевов, Атанас Калчев Атанасов, Димитричка Калчева Стоянова, Златка Георгиева Митева, Иванка Тунчева Николова, Атанас Ангелов Атанасов, Тодорка Стефанова Атанасова, Ангел Тунчев Ангелов и наследниците на Живко Георгиев Златев, както и всички заинтересовани лица, че на 15.05.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитър Ангелов Калчев – заявление вх. № ОП-13-9400-124/15.05.2013 г., за недвижим имот находящ се в землището на с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна, представляващ: имот № 016041 с площ 3981 кв. м., местността „Ченгене дере”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: шеста; при граници: имот № 000948, № 016063, № 016059, № 016042, № 016043, № 016045, № 016039 и № 016040 по картата на възстановената собственост на землището с. Бозвелийско.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 07 ЮНИ 2013 г.
№ОП-13-9400-118(1)
06.06.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Еминя Ембие Мехмед и всички заинтересовани лица, че на 10.05.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мехмед Неджиб Мехмед – заявление вх. № ОП-13-9400-118/10.05.2013 г., за недвижим имот находящ се в с. Медовец, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ: 228 кв. м. ид. части от дворно място с площ 558 кв. м., съставляващо поземлен имот с идентификатор 47620.501.584, при граници: ПИ 47620.501.388, ПИ 47620.501.389, ПИ 47620.501.390, ПИ 47620.501.391 и ПИ 47620.501.400 по кадастралния план на с. Медовец, одобрен със Заповед № РД-17-12/04.08.2005 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 07 ЮНИ 2013 г.
№OП-13-9400-111(1) от 06.06. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Панайот Колев и всички заинтересовани лица, че на 29.04.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодор Димитров Панайотов, Блага Иванова Колева, Иван Панайотов Панайотов, Блага Панайотова Панайотова и Галя Иванова Панайотова – заявление вх. № ОП-13-9400-111/29.04.2013 г., за недвижими имоти, находящи се в с. Детелина, община Долни чифлик, обл. Варна представляващи:
1. УПИ I-68 в квартал 4, включен поземлен имот № 68 с площ от 850 кв. м., при граници: път, УПИ IV, УПИ V-68 и УПИ VI-68 по действащия план на с. Детелина, одобрен със Заповед № 103/18.01.1935 г.
2. УПИ V-68 в квартал 4, включен поземлен имот № 68 с площ от 840 кв. м., при граници: път, УПИ IV и УПИ I-68 по действащия план на с. Детелина, одобрен със Заповед № 103/18.01.1935 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 07 ЮНИ 2013 г.
№ РД-13-0415-20(8) от 30.05.2013г.
ДО
Г-Н ХРИСТО ВЪЛКОВ БАРУТЧИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „БЛАК СИИ ХОЛИДЕЙС” ООД
БУЛ. „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ” № 97, ЕТ. 5, АП. 10
РАЙОН ТРИАДИЦА
ГР. СОФИЯ 1142

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
УЛ. „БУКЕТ” № 12
ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ: ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” № 17-19
ГР. СОФИЯ

НА ВАШ ИЗХ. № 90-04-404/16.05.2013 г.

Относно: Искане вх. № РД-13-0415-20(7)/17.05.2013 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАРУТЧИЕВ,
В Областна администрация Варна е постъпило мотивирано искане наш вх. № РД-13-0415-20(7)/17.05.2013 г. от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), с искане за упражняване правата на областния управител на област с административен център Варна по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС), за изземване на обект – изключителна държавна собственост, представляващ част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Шкорпиловци-север”, община Долни чифлик, област Варна, подробно описан в АИДС № 463/26.03.1999 г.
От образуваната в Областна администрация Варна преписка е установено следното:
С писмо изх. № 70-00-397/25.02.2013 г. на МРРБ сте уведомен, че във връзка с решение № 106/15.02.2013 г. на Министерски съвет, концесионен договор от 6 март 2000 г., сключен с представляваното от Вас търговско дружество за част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Шкорпиловци - север”, разположен на територията на област Варна, се прекратява едностранно, видно от известие за доставяне (обратна разписка) R PS 1040 027WTL 5, получено на 27.02.2013 г.
Изпратено Ви е писмо с изх. № 70-00-397/07.03.2013 г. и писмо с изх. № 70-00-397/11.04.2013 г. от МРРБ, с което сте уведомен да предадете част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж „Шкорпиловци - север”, разположен на територията на област Варна, по реда на чл. 78 от Закона за концесиите, поради съществено неизпълнение на поети от Вас задължения.
Към преписката са приложени: 1. Заверено копие от АИДС № 463/26.03.1999 г.; 2. Заверено копие от Договор от 6 март 2000 г. за предоставяне на концесия за морски плаж „Шкорпиловци - север”; 3. Копие от РМС № 106/15.02.2013 г.; 4. Заверено копие от уведомление за промяна на адреса за кореспонденция; 5. Заверено копие от писмо изх. № 70-00-397/25.02.2013 г. на МРРБ и приложена обратна разписка; 6. Заверени копия от писма с изх. № 70-00-397/07.03.2013 г. и 11.04.2013 г.; 7. Заверено копие от протокол за действие от 17.04.2013 г.; 8. Копие от изпратен имейл; 9. Заверено копие от протокол от 15.03.2013 г.; 10. Заверено копие от протокол от 22.04.2013 г.
Съгласно чл. 80, ал. 1 от Закона за държавната собственост, държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител.
С оглед на изложеното, на основание чл. 34, ал. 3, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс е необходимо в седем дневен срок от получаване на настоящото писмо, да изразите Вашето становище по повод на предприетата процедура за издаване на заповед по чл. 80 от ЗДС за изземване на имот – изключителна държавна собственост, представляващ част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Шкорпиловци - север”, община Долни чифлик, област Варна, подробно описан в АИДС № 463/26.03.1999 г.
В случай, че до издаване на заповедта за принудително изземване предадете доброволно морски плаж „Шкорпиловци - север” на Областна администрация Варна, административното производство ще бъде прекратено.
Екземпляр от настоящото уведомление да се изложи на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и да се публикува в интернет страницата на Областна администрация Варна и да се изпрати по електронната поща на лицето.

С уважение,
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на
област с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 05 ЮНИ 2013 г.
№ОП-13-9400-123(1)
04.06.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Славка Параскевова Владимирова, Марийка Стефанова Куртева, Пламен Костадинов Параскевов, Стефан Костадинов Параскевов, Атанас Калчев Атанасов, Димитричка Калчева Стоянова, Златка Георгиева Митева, Атанас Ангелов Атанасов, Димитър Ангелов Калчев, Тодорка Стефанова Атанасова, Ангел Тунчев Ангелов и наследниците на Живко Георгиев Златев, както и всички заинтересовани лица, че на 15.05.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иванка Тунчева Николова – заявление вх. № ОП-13-9400-123/15.05.2013 г., за недвижим имот находящ се в землището на с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна, представляващ: имот № 012093 с площ 1364 кв. м., местността „Канарата”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: шеста; при граници: имот № 012091, № 012094, № 012095, № 012116, № 000910 и № 012092 по картата на възстановената собственост на землището с. Бозвелийско.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 05 ЮНИ 2013 г.
№ОП-13-9400-120(1)
04.06.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Стефан Костадинов Параскевов, Славка Параскевова Владимирова, Марийка Стефанова Куртева, Пламен Костадинов Параскевов, Атанас Калчев Атанасов, Димитричка Калчева Стоянова, Златка Георгиева Митева, Иванка Тунчева Николова, Димитър Ангелов Калчев, Тодорка Стефанова Атанасова, Атанас Ангелов Атанасов и наследниците на Живко Георгиев Златев, както и всички заинтересовани лица, че на 15.05.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ангел Тунчев Ангелов – заявление вх. № ОП-13-9400-120/15.05.2013 г., за недвижими имоти находящи се в землището на с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна, представляващи:
1. Имот № 023087 с площ 665 кв. м., местността „Тепе арда”, начин на трайно ползване: лозе; категория на земята при неполивни условия: четвърта; при граници: имот № 023086, № 000930, № 023088 и № 000220 по картата на възстановената собственост на землището с. Бозвелийско;
2. Имот № 011021 с площ 641 кв. м., местността „Канарата”, начин на трайно ползване: лозе; категория на земята при неполивни условия: шеста; при граници: имот № 011022, № 011019, № 011020 и № 000910 по картата на възстановената собственост на землището с. Бозвелийско.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


ЗАПОВЕД - 04 ЮНИ 2013 г.
ЗАПОВЕД

№ РД-13-7706-176/31.05.2013г.

КОСТА БАЗИТОВ – областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах със заповед № РД-02-14-499/27.05.2013г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството,


УСТАНОВИХ:
Със заповед № РД-02-14-499/27.05.2013г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е обявен списъка на неохраняемите морски плажове за летен сезон 2013г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от заповедта.
В заповедта е възложено на областния управител на област с административен център Варна да организира поставянето и поддържането на предупредителни табели на неохраняемите морски плажове, находящи се на територията на област Варна.
Предвид гореизложеното, с цел предотвратяване на нещастни случаи и инциденти с къпещи се хора до организирането на водоспасителна дейност и обезопасяването на водните площи, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и в изпълнение на заповед № РД-02-14-499/27.05.2013г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството,

НАРЕЖДАМ:
Кметовете на общините Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла да организират поставянето и поддържането на предупредителни табели с надпис „Неохраняема зона! Къпането забранено!” на български, английски, немски и руски език на неохраняемите морски плажове, както следва:
I. На територията на община Варна за плажове:
1. „Чайка“, в т.ч. „Чайка – север”, „Чайка – централен” и „Чайка-юг“
2. „Минерален басейн – юг”, находящ се в к.к. „Св. Св. Константин и Елена
3. „Галата – север”
4. „Галата – изток”
5. „Фичоза”
6. „Хижа Черноморец”
7. „Паша дере”
II. На територията на община Аврен за плажове:
1. „Паша дере”
2. „Романтика”
3. „Камчия – север”
III. На територията на община Долни Чифлик за плажове:
1. „Камчия – юг”
2. „Къмпингова зона „Изгрев – хоризонт”
3. „Шкорпиловци–север“
IV. На територията на община Бяла за плажове:
1. „Самотино”
2. ”Бяла - Карадере”
3. „Бяла – централен V”
4. „Бяла – „Чайка”
Настоящата заповед да се публикува на интернет-страницата на Областна администрация Варна и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Варна.
Заповедта се изготви в шест еднообразни екземпляри и се копира в два екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на кметовете на общините Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла, началника на отдел „Държавна собственост и регионално развитие” при Областна администрация Варна и деловодството при Областна администрация Варна - за сведение и изпълнение.
Копия от заповедта да се връчат на главния секретар и директора на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 03 ЮНИ 2013 г.
№ РД-13-9400-165(3)
30.05.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Димитринка Тодорова Янчева, че в отговор на молба с наш вх. № РД-13-9400-165(1)/18.03.2013г. е изготвено писмо с наш изх. № РД-13-9400-165(2)/10.04.2013г.
Със съдържанието на писмо с изх. № РД-13-9400-165(2)/10.04.2013г. можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14-дни от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на Областна администрация Варна след представяне на документ за самоличност.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 30 МАЙ 2013 г.
№ОП-13-9400-87/3/
21.05 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Стойко Вълков и всички заинтересовани лица, че на 02.04.2013г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йовка Стоянова Митева, Йорданка Тодорова Иванова и Павлина Тодорова Димитрова – заявление вх. № ОП-13-9400-87/02.04.2013г. за недвижим имот находящ се в с. Бояна, община Вълчи дол, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 1300 кв. м., включени в УПИ II-50 в кв. 46, по плана на с. Бояна, цялото с площ от 1410 кв. м., заедно с построените в имота : масивна жилищна сграда с площ от 72 кв. м. и второстепенна постройка със ЗП от 15 кв. м., при граници на имота: улица, УПИ XII - 49, УПИ IV- 52 и УПИ I - 51.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

С уважение,

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 30 МАЙ 2013 г.
№ОП-13-9400-107/1/
17.05. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Анещи Станев Йовев и всички заинтересовани лица, че на 24.04.2013г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Станка Стефанова Канчева – заявление вх. № ОП-13-9400-107/24.04.2013г. за недвижим имот находящ се в с. Ген. Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, представляващ: ПИ № 387, с площ от 102 кв. м., включени в УПИ VIII-384 в кв. 10, целия с площ от 1525 кв. м., по плана на с. Ген. Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, ведно с изградените в имота жилищна сграда и стопанска постройка, при граници: улица, УПИ IX-387, УПИ II-460 и УПИ VII-388. УПИ VIII-384 в кв. 10 е съставено още от общинско място, актувано с АОС № 5678/05.03.2013г., с площ от 28 кв. м. и ПИ № 384, с площ от 1395 кв. м.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

С уважение,
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 27 МАЙ 2013 г.
№ РД-13-9400-142/5/
22.05.2013 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
Г-Н СТЕФАН СТЕФАНОВ

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам господин Стефан Йорданов Стефанов, че във връзка подадена от него жалба с вх. №РД-13-9400-142/19.02.2013 г. е изготвено писмо с изх. №РД-13-9400-142(3)/23.04.2013 г.
Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на администрацията, след представяне на документ за самоличност.

Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.

С уважение,
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на
област с административен център гр. Варна


ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - 27 МАЙ 2013 г.

№ РД-13-0415-43(2)/22.05.2013 г.
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
По повод на постъпило в Областна администрация Варна писмо с вх. № РД-13-0415-43/13.05.2013г. от заместник–министъра на регионалното развитие и благоустройството, областният управител на област с административен център Варна отправя покана за обществено обсъждане във връзка със следното:
За морските плажове по Българското Черноморие, за които са изработени специализирани карти и регистри по чл. 6, ал. 7 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, в изпълнение на заповед № РД-02-14-2900/14.12.2012г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството бяха проведени заседания на определената за целта комисия по наименованията.
С протоколни решения на комисията бяха предложени наименования на новообразуваните морски плажове, както и наименования на някои малки плажове, за които са изработени специализирани карти и регистри.
Определените наименования са географски свързани, като на голяма част от морските плажове са запазени традиционните или исторически имена, с които тези морски плажове са общоизвестни.
За новите или променените наименования на морските плажове са подготвени таблици, съдържащи досегашното наименование по акта за изключителна държавна собственост, местност, землище, промененото наименование и идентификатори от кадастралната карта на крайбрежни имоти, в които попада съответния морски плаж. За област Варна таблицата съдържа 2 нови и 9 променени наименования.
Предвид изложеното, отправям покана за обществено обсъждане, което ще се проведе на 06.06.2013г. от 10,00 часа в заседателната зала в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26.
Предложението за наименования на морските плажове, за които са изработени специализирани карти и регистри може да бъде видяно са следния интернет адрес: http:/www.vn.government.bg.
Мнения и предложения могат да бъдат депозирани в срок до 17,30 часа на 05.06.2013г. на следната електронна поща: governor@vn.government.bg, в деловодството на Областна администрация Варна, както и по време на срещата за обществено обсъждане.

С уважение,

КОСТА БАЗИТОВ

Областен управител на област
с административен център Варна

/ приложение /


УВЕДОМЛЕНИЕ- 27 МАЙ 2013 г.
№ОП-13-9400-112(1)
22.05.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Нейка Костадинова Стоянова, Хрушия Костадинова Стоянова, Недка Костадинова Кондова, Тодор Костадинов Тодоров, Желяза Костадинова, Костадин Николов Костадинов, Тодор Николов Костадинов и всички заинтересовани лица, че на 30.04.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Душко Николов Костадинов, чрез пълномощник Светлана Стоянова Янакиева – заявление вх. № ОП-13-9400-112/30.04.2013 г., за недвижими имоти находящи се в землището с. Венелин, общ. Долни чифлик, обл. Варна, представляващи:
1. Имот № 013259, с площ 2784 кв. м., в местност „Бял надпис”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: седма; при граници: имот № 013260, № 013004, № 013256 и № 000311 по картата на възстановената собственост на землището с. Венелин;
2. Имот № 014081, с площ 1440 кв. м., в местност „Под село”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: шеста; при граници: имот № 014079, № 014080, № 014082 и № 000079 по картата на възстановената собственост на землището с. Венелин;
3. Имот № 021015, с площ 5723 кв. м., в местност „Овчарски босилек”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: четвърта; при граници: имот № 021011, № 001570, № 021016 и № 001590 по картата на възстановената собственост на землището с. Венелин;
4. Имот № 025062, с площ 2112 кв. м., в местност „Овчарски босилек”, начин на трайно ползване: ливада; категория на земята при неполивни условия: шеста; при граници: имот № 001507, № 025061, № 000043 и № 025063 по картата на възстановената собственост на землището с. Венелин;
5. Имот № 042003, с площ 8197 кв. м., в местност „Бял надпис”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: четвърта; при граници: имот № 042004, № 042001, № 000080 и № 001502 по картата на възстановената собственост на землището с. Венелин.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 27 МАЙ 2013 г.
№ОП-13-9400-97(2)
22.05. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Силвия Петрова Братанова, Пепа Иванова Манолова, Ангел Йорданов Братанов, Галя Христова Димитрова, Мария Петрова Йорданова, Пламена Петрова Мардирозова, Пламен Христов Найденов, Петър Станев Стоянов, Тодор Николов Пасков, Тодор Христов Армянов, Евстати Евстатиев и всички заинтересовани лица, че на 18.04.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Неделя Петкова Братанова и Йордан Ангелов Братанов – заявление вх. № ОП-13-9400-97/18.04.2013 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Марин Дринов” № 39, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващ 30,80 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 10135.1505.210, целият с площ 467 кв. м., и 2/14 ид. части от разположената в имота сграда с идентификатор 10135.1505.210.3 със застроена площ 82 кв. м., при граници на ПИ 10135.1505.210: ПИ 10135.1505.205, 10135.1505.206, ПИ 10135.1505.209, ПИ 10135.1505.217, ПИ 10135.1505.211, ПИ 10135.1505.204, ПИ 10135.1505.203 и ПИ 10135.1505.202 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на район Одесос, одобрени със Заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно скица № 5368/26.02.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 16 МАЙ 2013 г.
№ОП-13-9400-105(1)
13.05.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Али Х. Мустафов, наследниците на Али Бейтула Кушчу и всички заинтересовани лица, че на 23.04.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Аптула Бейтула Кушчу – заявление вх. № ОП-13-9400-105/23.04.2013 г., за недвижим имот находящ се в с. Белоградец, община Ветрино, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ от 600 кв.м., включено в урегулиран поземлен имот IV-767,769 в кв. 20, ведно с построените в имота жилищна сграда, лятна кухня и стопанска сграда, при граници: улица, УПИ I-767, УПИ XII-766 и УПИ III-768,769 по плана на с. Белоградец, одобрен със Заповед № 7279/20.06.1958 г., съгласно скица № 61/04.04.2013 г. издадена от Община Ветрино.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 16 МАЙ 2013 г.
№ОП-13-9400-102(1)
13.05. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Русин Мутафов Мусов, Фатме Мурад Муса, Муса Мусов Алиев, Атче Алиева Нурула, Исмаил Алиев Мусов, Мурад Муса Али и всички заинтересовани лица, че на 22.04.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Рюстем Муса Али, чрез пълномощник адв. Злати Станев Златев – заявление вх. № ОП-13-9400-102/22.04.2013 г., за недвижими имоти находящи се с. Лопушна, община Дългопол, област Варна, представляващи:
1. Дворно място с площ от 430 кв. м., съставляващо поземлен имот № 313, включен в урегулиран поземлен имот XI-313 в кв. 17 по плана на селото, ведно с построените в имота жилищна сграда на два етажа със застроена площ от 52 кв. м. и разгъната застроена площ от 104 кв. м., лятна кухня със застроена площ от 20 кв. м. и селскостопанска постройка със застроена площ от 70 кв. м., при граници: улица, УПИ X-316, УПИ XV-316 и УПИ XII-314 по плана на с. Лопушна, одобрен със Заповед № 2010/16.12.1987 г., съгласно скица № 49/21.03.2013 г.
2. Дворно място с площ от 250 кв. м., съставляващо поземлен имот № 313, включен в урегулиран поземлен имот XIV-313 в кв. 17 по плана на селото, при граници: улица, УПИ XIII-314, УПИ XV-316 и УПИ XII-314 по плана на с. Лопушна, одобрен със Заповед № 2010/16.12.1987 г., съгласно скица № 47/21.03.2013 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 16 МАЙ 2013 г.
№ОП-13-9400-82(2)
13.05.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Васил Михайлов Цветанов, Йорданка Ангелова Цветанова и всички заинтересовани лица, че на 25.03.2013г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Румяна Василева Цветанова, чрез пълномощник Константин Драганов Дичев – заявление вх. № ОП-13-9400-82/25.03.2013г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, община Варна, обл. Варна, район ”Приморски”, с.о. ”Ален мак”, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2515.3707, с площ 1063 кв. м., при граници: ПИ 10135.2515.13, ПИ 10135.2515.9, ПИ 10135.2515.3740, ПИ 10135.2515.9602, ПИ 10135.2515.3703 и ПИ 10135.2515.16 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, съгласно скица № 10468/21.04.2012 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 15 МАЙ 2013 г.
№ОП-13-9400-79 от 13.05. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Емине Мехмед Мустафа и наследниците на Мирям Халил Мехмед, както и всички заинтересовани лица, че на 25.03.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Идриз Мехмед Мустафа – заявление вх. № ОП-13-9400-79/25.03.2013 г. за недвижим имот находящ се в с. Медовец, община Дългопол, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 750.00 кв. м., съставляващо ПИ с идентификатор 47620.501.165 по кадастралния план на селото, представляващо парцел III-209 в кв. 36 по предходен план на селото, при граници: улица, ПИ № 47620.501.164 и ПИ № 47620.501.166, заедно с построените в това дворно място жилищна сграда и гараж.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

С уважение,
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


ЗАПОВЕД - 15 МАЙ 2013 г.
№ РД-13-7706-156 от 08.05. 2013г.
КОСТА БАЗИТОВ – областен управител на област с административен център град Варна, след като се запознах с материалите по искане вх. № РД-04-9400-1495/17.10.2005г

У С Т А Н О В И Х:

Подадено е искане вх. № РД-04-9400-1495/17.10.2005г от Георги Великов Колев, ЕГН XXXXXXXXXX, л.к. № XXXXXXXXX, издадена на XX.XX.XXXXг от МВР Варна, за изплащане на еднократно обезщетение, съгласно ЗИД на ЗПГРРЛ, за целия срок на извършена репресия срещу него, която не е индивидуализирана по вид и времетраене. В хода на административното производство е станало служебно известно, че заявителят е починал, което е потвърдено с удостоверение за наследници изх. № 522/22.04.2013г на Георги Великов Колев, изпратено в Областна администрация Варна с писмо вх. № РД-04-9400-1495(10)/25.04.2013г от район „Владислав Варненчик” при община Варна. Данни за три имена и адрес на наследниците на Георги Колев са в процес на издирване от страна на административния орган.
Предвид гореизложеното и необходимостта да бъдат конституирани в административното производство наследниците на заявителя и на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от АПК, чл. 26, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М:

1. СПИРАМ АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО по искане вх. №
РД-04-9400-1495/17.10.2005г от Георги Великов Колев, ЕГН XXXXXXXXX, л.к. № XXXXXXXXX, издадена на XX.XX.XXXXг от МВР Варна, за изплащане на еднократно обезщетение, съгласно ЗИД на ЗПГРРЛ, за целия срок на извършена репресия срещу него.
2.Заповедта се изготви в три еднообразни екземпляра. Един да се обяви на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на ведомството. Другите два да се връчат на отдел ПНО за прилагане към преписката и деловодството за сведение и изпълнение.
3. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването й пред Административен съд Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център гр. Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 14 МАЙ 2013 г.
№РИ-06-9400-5(28)/
10.05.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Стефан Василев Иванов, че в отговор на молба с наш вх. № РИ-06-9400-5(26)/11.01.2013г. е изготвено писмо с наш изх. № РИ-06-9400-5(27)/27.02.2013г.
Със съдържанието на писмо с изх. № РИ-06-9400-5(27)/27.02.2013г. можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14-дни от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на Областна администрация Варна след представяне на документ за самоличност.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 10 МАЙ 2013 г.
№ОП-13-9400-99(1)
08.05. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Керана Неделчева Стоянова, Станка Янкова Петрова, наследниците на Петър Неделчев Петров, Горана Петрова Вълчева, Христо Петров Вълчев, Тодор Петров Вълчев, Петра Петрова Атанасова и всички заинтересовани лица, че на 19.04.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Нено Неделчев Петров – заявление вх. № ОП-13-9400-99/19.04.2013 г., за недвижим имот, находящ се в с. Боряна, община Дългопол, обл. Варна представляващ: дворно място с площ 1800 кв. м., съставляващо УПИ III-248 в квартал 65, ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 60 кв. м. и навес със застроена площ 20 кв. м., при граници: улица, УПИ II-242, УПИ I-243, УПИ VII-243 и УПИ IV-249 по действащия план на с. Боряна, одобрен със Заповед № 3627/04.08.1948г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 10 МАЙ 2013 г.
№РД-11-9400-249/15/
08.05. 2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО
Г-Н ПАУНЕЛ ДОБРЕВ НИКОЛОВ
ГР. ВАРНА

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Паунел Добрев Николов, че в отговор на получена в Областна администрация Варна молба с наш вх. №РД-11-9400-249(9)/06.12.2012 г. Ви е изпратено писмо с наш изх. №РД-11-9400-249(14)/14.03.2012 г., с което сте уведомен за следното:
Във връзка с Ваша молба с наш вх. №РД-11-9400-249(9)/06.12.2012 г. е изискана информация от директорите на РУ „СО“ гр. Варна и гр. Бургас и е установено следното:
Съгласно постъпилия от страна на директора на РУ „СО“ гр. Варна отговор с писмо №831#15/13.11.2012 г. подадената от Вас молба №831#14/13.11.2012 г. е изпратена по компетентност до директора на РУ „СО“ гр. Бургас.
Видно от получения от директора на РУ „СО“ гр. Бургас отговор с писмо изх. №66-03-24?1/04.04.2013 г. сте уведомен, че към настоящия момент няма законов ред за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, настъпила през 2004 г., както и зачитане на осигурителен стаж за период след прекратяване на трудовия Ви договор.
Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 07 МАЙ 2013 г.
№OП-13-9400-73(1)
01.04. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Недко Василев Василев, Илиана Петрова Василева и всички заинтересовани лица, че на 14.03.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иванка Алексиева Атанасова и Марийка Атанасова Василева, чрез пълномощник Иван Минчев Ефтимов – заявление вх. № ОП-13-9400-73/14.03.2013 г., за недвижим имот находящ се в с. Страшимирово, община Белослав, обл. Варна, представляващ: 357, 68 кв. м. идеални части от парцел V-17 в кв. 4, целият с площ 827, 68 кв. м., при граници: от две страни улица и УПИ IV по плана на с. Страшимирово.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 07 МАЙ 2013 г.
№ОП-12-9400-354/18/
26.04. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Тодорка Добрева Тодорова, наследниците на Паруш Вълчев Петров и всички заинтересовани лица, че на 07.12.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петър Савов Петров – искане вх. № ОП-12-9400-354/07.12.2012г., за недвижим имот находящ се в землището с. Храброво, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ: имот № 117540, с площ 226 кв. м., в местност „Ливади”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: четвърта; при граници: имот № 117017, № 000174 и № 000404 по картата на възстановената собственост на землището с. Храброво.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 07 МАЙ 2013 г.
№ОП-13-9400-95(1)
26.04.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Красимира Илиева Колева и всички заинтересовани лица, че на 17.04.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Светозар Колев Колев – заявление вх. № ОП-13-9400-95/17.04.2013 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващ: 177 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 10135.4508.127, целият с площ 1177 кв. м., при граници: ПИ 10135.4508.138, ПИ 10135.4508.148, ПИ 10135.4508.252, ПИ 10135.4508.126, ПИ 10135.4508.72 и ПИ 10135.4508.125 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на район „Владислав Варненчик”, одобрени със Заповед № РД-18-30/19.06.2007 г. на ИД на АК, съгласно скица изх. № 33435/17.12.2012 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна, презаверена на 17.04.2013 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 07 МАЙ 2013 г.
№ОП-13-9400-57(5)
26.04.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Неделчо Недев Недев и всички заинтересовани лица, че на 26.02.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Светозар Колев Колев – заявление вх. № ОП-13-9400-57/26.02.2013 г., за недвижими имоти, находящи се в гр. Дългопол, община Дългопол, обл. Варна, ул. “Георги Бенковски” № 24 представляващи: поземлен имот с идентификатор 24565.502.930, с площ от 683 кв. м., ведно с построените в него жилищна сграда с идентификатор 24565.502.930.1 със застроена площ 77 кв. м., жилищна сграда с идентификатор 24565.502.930.2 със застроена площ от 30 кв. м. и селскостопанска сграда с идентификатор 24565.502.930.3 със застроена площ от 39 кв. м., при граници и съседи: имот с идентификатор 24565.502.2143, 24565.502.914, 24565.502.929, 24565.502.931 и 24565.502.913 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-67/02.12.2010г. на ИД на АГКК.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 25 АПРИЛ 2013 г.
№ РД-13-9400-70/2/
24.04 2013 г

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
Г-Н ЕВГЕНИ ЙОСИФОВ
БУЛ. „СЛИВНИЦА“ №169, ЕТ. 4, АП. 6
ГР. ВАРНА

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам господин Евгени Йосифов, че поради неизпълнение на дадените указания с писмо с изх. №РД-13-9400-70(1)/22.01.2013 г., е издадена Заповед №РД-13-7706-102/22.03.2013 г.
Със съдържанието на заповедта можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на администрацията, след представяне на документ за самоличност.

Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.

С уважение,
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на
област с административен център гр. Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 25 АПРИЛ 2013 г.
№ОП-13-9400-44/7/
23.04. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Марийка Тодорова Радулова и Николай Георгиев Николов и всички заинтересовани лица, че на 19.02.2013г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петранка Николова Костадинова – заявление вх. № ОП-13-9400-44/19.02.2013г. за недвижими имоти находящи се в с. Кривна, община Провадия, област Варна, представляващи:
1) Нива в местността „Под лозята” с площ от 34,993 кв. м., пета категория, съставляваща имот № 045004, по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 045005 - нива на Руска Янакиева Стоянова, имот № 045038 - нива на Йорданка Георгиева Стоева, имот № 045021 - нива на Балуш Маринов Иванов, имот № 045026 - нива на Янко Георгиев Янакиев и имот № 000234 - полски път на Община Провадия.
2) Нива в местността „Михалчова круша” с площ от 16,799 кв. м., трета категория, съставляваща имот № 032027, по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 000188 – полски път на Община Провадия, имот № 032060 – нива на Пенка Георгиева Петкова, имот № 032046 – нива на Гинка Христова Христова.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

С уважение,
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 24 АПРИЛ 2013 г.
№ОП-13-9400-92(1)
23.04.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Джелил Исмаилов Мехмедов, Лебибе Мехмедова Мустафова и всички заинтересовани лица, че на 10.04.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ахмед Юсуфов Мустафов – искане вх. № ОП-13-9400-92/10.04.2013 г., за недвижим имот, находящ се в с. Поляците, община Дългопол, област Варна, представляващ: дворно място с площ от 2110 кв.м., съставляващо ПИ 202 в кв. 25, от който 340 кв. м. са включени в УПИ V-203, 202 в кв. 42, 430 кв. м. са включени в УПИ XII-202, 203 в кв. 42, 180 кв. м. са включени в УПИ V-203 в кв. 43, 620 кв. м. са включени в УПИ VI-202 в кв. 43 и 540 кв. м. са включени в УПИ VII-202, 203 в кв. 43, ведно с построената в УПИ V-203, 202 в кв. 42 двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 65 кв. м. по плана на с. Поляците, одобрен със Заповед №1449/07.09.1987 г., съгласно скица № 51/25.03.2013 г. издадена от община Дългопол.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


ЗАПОВЕД - 17 АПРИЛ 2013 г.
Заповед РД-13-7706-136 от 15.04.2013г.

ЗАПОВЕД - 16 АПРИЛ 2013 г.
З А П О В Е Д

№ РИ-13-8500-2/19.03.2013г.

КОСТА БАЗИТОВ - областен управител на област с административен център гр.Варна и Мими Атанасова – началник на отдел „ФСО” в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите по преписката с вх. № РИ-13-5300-2/18.02.13г. от Генералния директор на Държавното предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура” за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Държавното предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура„ находящ се в с.Разделна, общ.Белослав,
У С Т А Н О В И Х :
На основание решение № РТ – 40/26.11.2012г. е проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост описан в АДС № 8118/30.12.2011г., съставляващ урегулиран поземлен имот № XX /двадесети/ – „Производствени и складови дейности” с площ 1783 кв.м. /хиляда седемстотин осемдесет и три квадратни метра /, находящ се в землището на с.Разделна, общ.Белослав, обл.Варна, при граници : УПИ II – “жилищно строителство”; УПИ XXI – „ж.п.район”; УПИ XIX – „жилищно строителство”.
Съгласно протокол от 25.01.2013г. на комисията за провеждане на търга за купувач на горепосочения недвижим имот - частна държавна собственост е определен Христо Иванов Христов с ЕГН XXXXXXXXXX, гр.Белослав, кв.Младост, бл. 14, вх. Б, ет. 4, ап. 31. Участникът е спечелил търга, като е предложил стойност на имота в размер на 15 100.00 лв. /петнадесет хиляди и сто лева /.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5303000028/21.01.2013г. издадено от общинска администрация общ.Белослав, данъчната стойност на имота е 3427.60 лв. /три хиляди четиристотин двадесет и седем лева и шестдесет стотинки/
С оглед изложеното и на основание протокол от 25.01.2013г. на комисията за провеждане на търга, утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чл. 59, ал. 6 и ал.7 от ППЗДС , и чл. 32, ал.1 от ЗА
Н А Р Е Ж Д А М :
I.ОПРЕДЕЛЯМ ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ, ЕГН XXXXXXXXXX гр.Белослав, кв.Младост, бл.14, вх. Б, ет. 1, ап. 31, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан в АДС № 8118/30.12.2011г., съставляващ урегулиран поземлен имот № XX – „Производствени и складови дейности” с площ 1783 кв.м., находящ се в землището на с.Разделна, общ.Белослав, обл. Варна , при граници : УПИ II – “жилищно строителство” ;УПИ– XXI „ж.п.район” , УПИ XIX – „жилищно строителство”.
II.Сумата в размер на 8 100.00 лв. /осем хиляди и сто лева/ представляваща разликата между предложената цена за имота 15 100.00 лв. /петнадесет хиляди и сто лева / без ДДС и внесения депозит за участие в търга 7 000.00 лв. /седем хиляди лева/ да се внесе по сметката на ДП „НКЖИ” в Централна кооперативна банка, клон „Химимпорт”, IBAN BG11CECB97901019100900, SWIFT BIC CECBBGSF
Сумата в размер на 7 000.00 лв./седем хиляди лева / представляваща депозита в търга е внесена по сметка на ДП „НКЖИ” IBAN BG11CECB97901019100900, SWIFT BIC CECBBGSF при Централна кооперативна банка, клон „Химимпорт”
III. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС в размер на 302.00 лв. /триста и два лева/ да се внесе по сметка на ДП „НКЖИ” в ЦКБ, клон „Химимпорт”, IBAN BG11CECB97901019100900, SWIFT BIC CECBBGSF.
IV. 20 % ДДС върху режийните разноски чл. 66, вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС в размер на 60.40 лв. /шестдесет лева и четиридесет стотинки / да се внесе по сметка на ДП „НКЖИ” BG11CECB97901019100900, SWIFT BIC CECBBGSF, при ЦКБ – гр.София.
V. 3 % местни данъци в размер на 453.00 лв. /четиристотин петдесет и три лева/ да се внесът по сметка на общинска администрация на общ. Белослав.
VI. 20 % ДДС в размер на 3 174.02 лв. /три хиляди сто седемдесет и четири и 0,02/, върху данъчната основа, следва да се заплати по сметка на ДП „НКЖИ” ЦКБ, клон „Химимпорт” IBAN BG11CECB97901019100900, SWIFT BIC CECBBGSF
VII. Купувачът дължи такса за вписване на договора, съгласно чл. 2 от тарифата за държавните такси, събрани от Агенцията по вписванията в размер на 15.10 лв. / петнадесет лева и десет стотинки/ представляващ 0,1 % но не по-малко от 10.00 лв. / десет лева / от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, както й да бъде обявена чрез постановяването й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна, съгласно чл. 56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 / четиринадесет / дневен срок пред Административен съд Варна по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Христо Иванов Христов.
Сумите по т. II , т. III, т. IV и т. V от настоящата заповед да се внесат от Христо Иванов Христов в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността на имота ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена и сключване на договор за покупко-продажба.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра.
Екземплярите да се връчат на Христо Иванов Христов, отдел „Държавна собственост и регионално развитие” за прилагане към преписката по акт за държавна собственост № 8118 /30.12.2011г. и деловодството за сведение и изпълнение .
Копията от заповедта да се връчат на ДП „НКЖИ”, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Директор на дирекция „АКРРДС”, началника на отдел „Държавна собственост и регионално развитие”, началник на отдел „ФСО” и Окръжната прокуратура – Варна.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център гр.Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Началник отдел „ФСО” на
Областна администрация Варна


ЗАПОВЕД - 16 АПРИЛ 2013 г.
З А П О В Е Д

№ РИ-13-8500-1/19.03.2013г.

КОСТА БАЗИТОВ - областен управител на област с административен център гр.Варна и Мими Атанасова – началник отдел „ФСО” в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите по административна преписка с вх. № РИ-13-5300-1/18.02.13г. от Генералния директор на Държавното предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура” за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Държавното предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура„ находящ се в с.Старо Оряхово, общ.Долен чифлик,
У С Т А Н О В И Х :
На основание решение № РТ – 34/14.11.2012г. е проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на Държавното предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура”, описан в АДС № 7311/02.02.2009г., съставляващ имот № 000087 с площ 23 103.00 кв.м./двадесет и три хиляди сто и три/, ЕКАТТЕ 68998, находящ се в землището на с.Старо Оряхово, общ.Долни чифлик, обл.Варна, при граници : имот № 000080; имот № 000089; имот № 097009; имот № 097010; имот № 097008; имот № 097005; имот № 097004; имот № 097003; имот № 097002; имот № 000871; имот № 000093; имот № 027595; имот № 027594; имот № 027592; имот № 027593; имот № 000090; имот № 000088
Съгласно протокол от 17.01.2013г. на комисията за провеждане на търга за купувач на горе посочения недвижим имот - частна държавна собственост е определен Георги Колев Маринов с ЕГН XXXXXXXXXX , с.Старо Оряхово, общ.Долни чифлик, ул.”Иван Вазов” № 31, от 13.12.2012г., представляван от Недялка Стойнова Каменова упълномощена с пълномощно от 05.04.2012г., с рег. № 2365 и 2366 на Нотариус № 558 с район на действие София.Участникът е спечелил търга, като е предложил стойност на имота в размер на 79 300.00 лв. /седемдесет и девет хиляди и триста лева /.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5309000167/23.01.2013г. издадено от общинска администрация общ.Долни Чифлик, данъчната стойност на имот № 000087 с обща площ 23 103.00 кв.м. е общо в размер на 56 186.50 лв. /петдесет и шест хиляди сто осемдесет и шест лева и петдесет стотинки/.
С оглед изложеното и на основание протокол от 17.01.2013г. на комисията за провеждане на търга, утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чл. 59, ал. 6 и ал. 7 от ППЗДС , и чл. 32, ал. 1 от ЗА
Н А Р Е Ж Д А М :
I.ОПРЕДЕЛЯМ ГЕОРГИ КОЛЕВ МАРИНОВ, ЕГН XXXXXXXXXX, Л.К. № XXXXXXXX, издадена на 29.03.2005г. от МВР гр.Варна адрес: с.Старо Оряхово, общ.Долни чифлик, ул.”Иван Вазов” № 31, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан в АДС № 7311/02.02.2009г., съставляващ имот № 000087 с площ 23 103.00 кв.м., ЕКАТТЕ 68998, находящ се в землището на с.Старо Оряхово, общ.Долни чифлик, обл.Варна, при граници : имот № 000080; имот № 000089; имот № 097009; имот № 097010; имот № 097008; имот № 097005; имот № 097004; имот0 № 097003; имот № 097002; имот № 000871; имот № 000093; имот № 027595; имот № 027594; имот № 027592; имот № 027593; имот № 000090; имот № 000088
II.Сумата в размер на 44 300.00 лв. /четиридесет и четири хиляди и триста лева/ представляваща разликата от достигнатата на търга стойност на продавания недвижим имот в размер на 79 300.00 лв. /седемдесет и девет хиляди и триста лева/ и внесения депозит в размер на 35 000.00 лв. /тридесет и пет хиляди лева/ да се внесе по сметка на ДП „НКЖИ” IBAN BG11CECB97901019100900, SWIFT BIC, в Централна кооперативна банка, клон „Химимпорт”
Сумата в размер на 35 000.00 лв. /тридесет и пет хиляди лева/ представляваща депозита в търга е внесена по сметка на ДП „НКЖИ” в Централна кооперативна банка, клон „Химимпорт”, IBAN BG97CECB97901019100904, SWIFT BIC CECBBGSF, при Централна кооперативна банка, клон „Химимпорт” – гр.София
III. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС в размер на 1586,00 лв. /хиляда петстотин осемдесет и шест лева/ да се внесе по сметка на ДП „НКЖИ” IBAN BG11CECB97901019100900, SWIFT BIC CECBBGSF, при ЦКБ – гр.София.
IV. 20 % ДДС върху режийните разноски чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 317,20 лв. /триста и седемнадесет лева и двадесет стотинки / да се внесе по сметка на ДП „НКЖИ” IBAN BG11FINV915010BGN0E28L, SWIFT FINVBGSF, при ЦКБ – гр.София.
V. 2.5 % местни данъци в размер на 1982,50 лв. /хиляда деветстотин осемдесет и два лева и петдесет стотинки / по сметка на общинска администрация общ.Долни Чифлик.
VI. Купувачът дължи такса за вписване на договора, съгласно чл. 2 от тарифата за държавните такси, събрани от Агенцията по вписванията в размер на 79.30 лв. /седемдесет и девет лева и тридесет стотинки/ представляващ 0,1 % но не по-малко от 10.00 лв. /десет лева/ от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Георги Колев Маринов.
Сумите по т. II, т. III, т. IV и т. V от настоящата заповед да се внесат от Георги Колев Маринов в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността на имота ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена и сключване на договор за покупко-продажба.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра.
Екземплярите да се връчат на Георги Колев Маринов, отдел „Държавна собственост и регионално развитие” за прилагане към преписката по акт за държавна собственост № 7311/02.02.2009г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ДП „НКЖИ”, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Директор на дирекция „АКРРДС”, началника на отдел „Държавна собственост и регионално развитие”, началник на отдел „ФСО” и Окръжната прокуратура – Варна.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Началник отдел”ФСО” на
Областна администрация Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 11 АПРИЛ 2013 г.
№ОП-13-9400-74/1/
10.04. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Марийка Костова Добрева, Георги Костов Герчев и Иван Костов Герчев, както и всички заинтересовани лица, че на 15.03.2013г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Вела Костова Станчева – заявление вх. № ОП-13-9400-74/15.03.2013г. за недвижим имот находящ се в с. Червенци, община Вълчи дол, област Варна, представляващ: УПИ I-115, целият с площ от 1820 кв.м. в кв.6 по плана на с. Червенци, заедно с построените в имота полумасивна двуетажна жилищна постройка със застроена площ от 54 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ от 32 кв.м., при граници: ПИ № 116, улица, УПИ II -114 и ПИ № 115.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

С уважение,
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 11 АПРИЛ 2013 г.
№ РД-12-9400-133
10.04.2013 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
Г-ЖА ЛЮДМИЛА БИЛДИНА
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам г-жа Людмила Билдина, че в отговор на молба с наш вх. №РД-12-9400-133(4)/14.01.2013 г., постъпила в Областна администрация Варна е изготвено писмо отговор до г-жа Людмила Билдина с наш изх.№РД-12-9400-133(7)/08.03.2013 г.
Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на администрацията, след представяне на документ за самоличност.
Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център гр. Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 11 АПРИЛ 2013 г.
№ОП-13-9400-83(1)
10.04. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Росица Йорданова Кирова, Йордан Кирилов Арсов и всички заинтересовани лица, че на 25.03.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Калинка Симеонова Арсова, Росица Йорданова Чакърова, Костадинка Христова Йорданова и Кирил Йорданов Арсов – заявление вх. № ОП-13-9400-83/25.03.2013 г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Под игото” № 19-А, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващ 65 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 10135.3517.456, целият с площ 366 кв. м., при граници: ПИ 10135.3517.52, ПИ 10135.3517.60, ПИ 10135.3517.55 и ПИ 10135.3517.15 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на район Младост, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно скица № 5837/08.03.2012 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна, презаверена на 28.09.2013 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 11 АПРИЛ 2013 г.
№ОП-13-9400-81(1)
10.04. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Венета Димитрова Любомирова, Катя Любенова Златарева, наследниците на Александър Любенов Александров, Снежана Любенова Богданова, Тодор Любенов Александров, Асен Любенов Александров и всички заинтересовани лица, че на 25.03.2013г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Виктор Димитров Любомиров, чрез пълномощник адв. Гинка Андонова Йост – заявление вх. № ОП-13-9400-81/25.03.2013г., за недвижими имоти находящи се в землището село Доброплодно, община Ветрино, обл. Варна, представляващи:
1. Имот № 015012, с площ 16 999 кв. м., в местност „Окопа”, начин на трайно ползване: полска култура; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 015011, № 015023, № 015142, № 015145, № 015146, № 015147, № 015148 и № 000042 по картата на възстановената собственост на землището село Доброплодно.
2. Имот № 050118, с площ 17 698 кв. м., в местност „Айля дере”, начин на трайно ползване: полска култура; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 050120, № 050116, № 0050117 и № 000123 по картата на възстановената собственост на землището село Доброплодно.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 11 АПРИЛ 2013 г.
№ОП-13-9400-76(2)
10.04. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Събка Д. Христова, Николай Д. Чаков, Бончо Чаков, Димчо Чаков, Пламен Чаков и всички заинтересовани лица, че на 21.03.2013г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Назми Ахмед Маджар – заявление вх. № ОП-13-9400-76/21.03.2013г., за недвижими имоти находящи се в с. Белоградец, община Ветрино, обл. Варна, представляващи:
1. Дворно място с площ от 1 250 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот IV-739 в кв. 26, при граници: улицa, УПИ V-739, УПИ X-738, УПИ XI-738 и УПИ III-739 по плана на с. Белоградец, одобрен със Заповед № 7279/20.06.1958г.
2. Дворно място с площ от 1 250 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот III-739 в кв. 26, при граници: улицa, УПИ IV-739, УПИ XII-738, УПИ XI-738 и УПИ II-739 по плана на с. Белоградец, одобрен със Заповед № 7279/20.06.1958г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 11 АПРИЛ 2013 г.
№ОП-13-9400-77(1)
10.04.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Невруз Гоксхай и всички заинтересовани лица, че на 21.03.2013г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Милена Николаева Гоксхай – заявление вх. № ОП-13-9400-77/21.03.2013г., за недвижим имот находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район Одесос, ул. „Битоля” № 23, ет. 4, представляващ ? ид. част от апартамент № 9, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2556.197.1.9, с площ от 47,25 кв. м., състоящ се от входно антре, баня-тоалет, спалня, дневна с кухненски бокс, една тераса, заедно с прилежащото му избено помещение с площ от 5,64 кв. м., изграден в поземлен имот с идентификатор 10135.2556.197 по КК и КР на район Приморски, ведно с припадащите му се 3,5613 % ид. части от общите части и правото на строеж върху дворното място.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 10 АПРИЛ 2013 г.
№ОП-13-9400-67(3)
09.04. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Koлю Трендафилов Николов и всички заинтересовани лица, че на 05.03.2013г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атче Али Юсни – заявление вх. № ОП-13-9400-67/05.03.2013г., за недвижим имот находящ се в с. Доброплодно, община Ветрино, обл. Варна, представляващ: дворно място цялото с площ от 450 кв.м., включен в урегулиран поземлен имот XI-209 в кв. 21, ведно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ 38 кв. м., при граници: улица, УПИ V-208, УПИ VII-208, УПИ VIII-207 и УПИ IV-209, по плана на с. Доброплодно, одобрен със Заповед № 3225/01.08.1969г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 09 АПРИЛ 2013 г.
№ОП-13-9400-64(3)
08.04. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Ненчо Иванов Марков, Георги Иванов Марков, Ганка Жечева Ангелова, Георги Жечев Ганчев, Петранка Жечева Ганчева, Тодор Жечев Ганчев, Георги Николов Георгиев, Живка Станкова Иванова и всички заинтересовани лица, че на 05.03.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Райко Георгиев Димитров – заявление вх. № ОП-13-9400-64/05.03.2013 г., за недвижим имот находящ се в землището с. Габърница, общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ: имот № 020032, с площ 27 377 кв. м., в местност „ЧЕИР БОЮ”, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници: имот № 000021, № 020001 и № 020035 по картата на възстановената собственост на землището с. Габърница.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 09 АПРИЛ 2013 г.
№ОП-13-9400-22(3)
04.04. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Донка Христова Люцканова, Красимир Костадинов Люцканов и всички заинтересовани лица, че на 25.01.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Даринка Костадинова Добрева – заявление вх. № ОП-13-9400-22/25.01.2013 г., за недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 20482.501.1764, с площ от 853 кв.м., находящ се на ул. „Брезник” № 6, град Девня, общ. Девня, област Варна, ведно с изградените в имота жилищна сграда с идентификатор 20482.501.1764.1 и селскостопанска сграда с идентификатор 20482.501.1764.2, при граници: ПИ 20482.501.1763, ПИ 20482.501.1762, ПИ 20482.501.1725, ПИ 20482.501.1766, ПИ 20482.501.1682 и ПИ 20482.501.1765 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-85/17.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 09 АПРИЛ 2013 г.
№ОП-13-9400-58/2/
08. 04. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Руска Георгиева Гичева и всички заинтересовани лица, че на 26.02.2013г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янка Петрова Йосифова – заявление вх. № ОП-13-9400-58/26.02.2013г. за недвижим имот находящ се в с.Есеница, община Вълчи дол, област Варна представляващ: ПИ № 97 с площ от 2570 кв.м, за който е отреден УПИ II-97, целият с площ от 2670 кв.м в кв. 47 по плана на с. Есеница, при граници: улица, УПИ I-97, УПИ III-97 и УПИ VI-98.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

С уважение,

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 09 АПРИЛ 2013 г.
№ОП-13-9400-46/4/
08. 04. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, oтдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Никола Димитров и всички заинтересовани лица, че на 19.02.2013г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодорка Костова Димитрова – заявление вх. № ОП-13-9400-46/19.02.2013г. за недвижим имот находящ се в с. Езерово, община Белослав, област Варна представляващ: дворно място, с площ от 174,83 кв. м., съставляващ пл. № 368, включен в УПИ-ХVІІІ в кв. 18, по плана на с. Езерово, ведно с построената в имота сграда с площ от 67,20 кв. м., при граници: улица, УПИ ХV-294, УПИ ХVІІ-298, имот 295.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

С уважение,

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 04 АПРИЛ 2013 г.
№ОП-13-9400-1(7)
04.04. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Галина Йорданова Георгиева, Милка Ангелова Кирова, Дияна Маринова Георгиева и всички заинтересовани лица, че на 02.01.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янка Йорданова Тодорова, Тодор Радев Тодоров, Петко Василев Ангелов, чрез пълномощник адв. Жечка Баргазова – заявление вх. № ОП-13-9400-1/02.01.2013г., за недвижим имот, находящ се на ул. „Карамфил” № 14-а,б, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващ 30 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 10135.2553.626, целият с площ 357 кв. м., при граници: ПИ 10135.2553.627, ПИ 10135.2553.632, ПИ 10135.2553.58 и ПИ 10135.2553.625 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на район Приморски, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-03-2416/26.09.2011 г. на Начлник на СГКК – гр. Варна, съгласно скица № 1626/22.01.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варн
а


УВЕДОМЛЕНИЕ- 04 АПРИЛ 2013 г.
№ОП-13-9400-75/1/
02.04. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Муса Халилов Мусов и всички заинтересовани лица, че на 20.03.2013г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Пеню Маринов Пенев – заявление вх. № ОП-13-9400-75/20.03.2013г. за недвижим имот находящ се в с. Партизани, община Дългопол, област Варна представляващ: нива с площ от 6.894 дка, съставляваща имот № 115469, в землището на с. Партизани, община Дългопол, област Варна, ЕКАТТЕ – 55470, м. “Ясаците”, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 115505, имот № 115504, имот № 115503, имот № 115488, имот № 000787, имот № 000400, имот № 115470, имот № 000400 и имот № 115468.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

С уважение,

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 01 АПРИЛ 2013 г.
№ОП-13-9400-50(1)
06.03.2013 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Росица Демирова Йорданова и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2013г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Демир Русев Демиров – заявление вх. № ОП-13-9400-50/22.02.2013г., за недвижим имот находящ се в местност „Корколука”, землище на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, представляващ имот пл. № 868, с площ 986 кв. м., ведно с построената в имота постройка, състояща се от етаж и полуподземен етаж със ЗП от 77,3 кв. м. и РЗП от 154,62 кв. м., при граници: имот пл. № 867, имот пл. № 939, път и хавра, съгласно скица № 74-1671/02.11.2012г. издадена от Община Аксаково.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 01 АПРИЛ 2013 г.

№ РД-13-3500-1/2/ от 29.03. 2013 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
Г-Н КРАСИМИР КОСТОВ
УПРАВИТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
„СПОРТЕН КЛУБ КРАЛЕКС-ФИТНЕС ЦЕНТЪР“
ГР. ИГНАТИЕВО,
ОБЩИНА АКСАКОВО

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам г-н Красимир Костов - управител на Сдружение с обществено полезна дейност „СПОРТЕН КЛУБ КРАЛЕКС-ФИТНЕС ЦЕНТЪР“, че в отговор на възражение с наш вх. №РД-13-3500-1/13.03.2013 г. е изготвен отговор с наш изх. №РД-13-3500-1(1)/20.03.2013 г.
Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на администрацията, след представяне на документ за самоличност.

Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.

С уважение,
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на
област с административен център гр. Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 28 МАРТ 2013 г.
№ РД-13-9400-81/5/
29.03.2013 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
Г-Н ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ
МЕСТНОСТ „СВ. НИКОЛА” №25
ПОЧИВКА
ГРАД ВАРНА
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам господин Панайотов, че в отговор на молба с наш вх. №РД-13-9400-76/18.01.2013 г. и жалба с наш вх. №РД-13-9400-81/21.01.2013 г., относно скъсан тръбопровод от канализационната система на територията на гр. Варна, са изпратени писма до „ВиК” ООД-Варна, РИОСВ Варна и кмета на община Варна за действия по компетентност. При получаване резултатите от проверките ще бъдете уведомен своевременно.

Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 28 МАРТ 2013 г.
№ОП-13-9400-55(1)
27.03.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Параскева Иванова Савова и всички заинтересовани лица, че на 25.02.2013г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Светлана Маркова Сапунова, чрез Александра Нелкова Аврамова – заявление вх. № ОП-13-9400-55/25.02.2013г., за недвижим имот, находящ се в гр. Провадия, община Провадия, обл. Варна, ул. „Цар Освободител” № 124, бл. № 11, вх. Б, ет. 2, представляващ: апартамент № 5 с площ 77,75 кв. м., построен в урегулиран поземлен имот II-ЖБ в кв. 142 по плана на гр. Провадия, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, ведно с прилежащото избено помещение № 2 с площ 9,31 кв. м., както и 1,7507 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 28 МАРТ 2013 г.
№ОП-13-9400-56(3)
27.03.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Божил Димитров Радев, Райничка Георгиева Димитрова - Николова и всички заинтересовани лица, че на 26.02.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Красимир Георгиев Радев, чрез пълномощник Емилия Георгиева Дюлгерова – заявление вх. № ОП-13-9400-56/26.02.2013 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район Аспарухово, кв. Галата, ул. „Боровец” № 26 представляващ: ПИ с идентификатор 10135.5510.330 с площ от 1 088 кв. м., ведно с построените в него жилищна сграда-еднофамилна с идентификатор 10135.5510.330.2 със застроена площ 72 кв. м. и селскостопанска сграда с идентификатор 10135.5510.330.1 със застроена площ 55 кв. м., при граници имот: ПИ 10135.5510.423, 10135.5510.328, 10135.5510.329 и 10135.5510.312 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на район Аспарухово, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 28 МАРТ 2013 г.
№ОП-13-9400-43(4)
27.03. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Зорка Стефанова Банкова, Иванка Жекова Тодорова, Вида Жекова Липчева, Димитра Жекова Димитрова и всички заинтересовани лица, че на 18.02.2013 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Банко Жеков Банков, чрез пълномощник Диана Калоянова Аспарухова – заявление вх. № ОП-13-9400-43/18.02.2013 г., за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, землище кв. „Галата”, м. „Боровец-юг”, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5403.1092, целият с площ от 600 кв. м., при граници: ПИ 10135.5403.3091, 10135.5403.1071 и 10135.5403.9500, ведно с изградената в имота сграда с идентификатор 10135.5403.1092.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК – гр. Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 21 МАРТ 2013 г.
№ОП-13-9400-2(11)
18.03. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Юнуз Халимов Юнузов и всички заинтересовани лица, че на 08.01.2013г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Назие Саид Юнуз – заявление вх. № ОП-13-9400-2/08.01.2013г., за недвижим имот находящ се в с. Белоградец, община Ветрино, обл. Варна, представляващ: дворно място цялото с площ от 1 700 кв.м., съставляващо част от поземлен имот пл. № 108 в кв. 51 от което 1 200 кв. м. са включени в УПИ XII-108 и 500 кв. м. са включени в УПИ X-107, ведно с построените в имота жилищна сграда с площ от 60 кв. м., лятна кухня с площ от 40 кв. м. и навес с оградни стени с площ от 20 кв. м., при граници: от две страни улици, УПИ XI-107 и IX-108, по плана на с. Белоградец, одобрен със Заповед № 7279/20.06.1958г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 21 МАРТ 2013 г.
№ОП-13-9400-66/1/
19.03. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Ибрям Алиев Апи и всички заинтересовани лица, че на 05.03.2013г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атче Ибрям Искендер – заявление вх. № ОП-13-9400-66/05.03.2013г. за недвижим имот находящ се в с.Белоградец, община Ветрино, област Варна представляващ: дворно място, с площ от 940 кв.м., включено в УПИ XIII-555, в кв. 35 по плана на с. Белоградец, община Ветрино, област Варна, одобрен със заповед № 7279/20.06.1958г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда, със застроена площ от 55 кв.м., жилищна сграда със застроена площ от 30 кв.м. и навес, без оградни стени, при граници и съседи: улица, УПИ XIV-556, УПИ III-554, УПИ VII-553, УПИ VII-559 и УПИ XV-558.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 19 МАРТ 2013 г.
№ОП-13-9400-41/6/
19.03.13. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Мария Станева Демирова и всички заинтересовани лица, че на 08.02.2013г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодор Станев Неделчев – заявление вх. № ОП-13-9400-41/08.02.2013г. за недвижим имот находящ се в гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна представляващ: дворно място, с площ от 901 кв.м., съставляващо ПИ с идентификатор 24565.502.2225 по кадастралната карта на гр. Дългопол, одобрена със Заповед РД –18-67/02.12.2010г на ИД на АГКК, представляващ номер по предходен план, парцел ХХІ – 639, кв. 37 по регулационния план на града, при граници: ПИ 24565.502.1394; ПИ 24565.502.1389; ПИ 24565.502.2226; ПИ 24565.502.1387; ПИ 24565.502.2155; ПИ 24565.502.1395.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

С уважение,
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 18 МАРТ 2013 г.
№ РД-13-2600-27(1)/14.03.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Младен Стефанов Михайлов, управител на „Драция” ЕООД, ул. „Драган Цанков” № 23, ет. 1, обект 4, гр. Варна, че с писмо с изх. № РД-13-2600-27/08.02.2013г. на областния управител на област с административен център град Варна, е уведомен за следното:
”Уведомявам Ви, че на основание раздел VI, т.1, „д” от договор за наем №186-Н/25.06.2012г., вписан в Служба по вписванията град Варна на 04.07.2012г., Акт № 91, том VIII, дело № 2598, вх. регистър № 13930 за ползване на недвижим имот – частна държавна собственост подробно описан в АДС № 8049/30.11.2011г., находящ се в гр. Варна, ул. „Драган Цанков” № 23, ет. 1, обект 4, представляващ самостоятелен обект в сграда №1, с идентификатор 10135.1507.58.1.4 със застроена площ 27.90 кв.м., същият се прекратява. В 7/седем/ дневен срок от получаване на настоящото писмо, следва да освободите ползвания имот. По реда на ЗЗД, на основание чл. 236, ал. 2 в случай, че след изтичане на 7-мо дневния срок за освобождаване, наемателят продължи ползването на имота въпреки противопоставянето на наемодателя, то той дължи обезщетение и следва да изпълнява всички задължения, произтичащи от прекратения договор за наем.
При неизпълнение на задължението в определения срок, ще предприемем действия за изземване на имота по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост.
Отделно от горното, от извършена справка в отдел ФСО на Областна администрация Варна се установи, че за периода от 01.08.2012г. до 31.12.2012г. за ползване на посочения имот, дължите сума за неплатен наем в размер на 540,00 лв. с включен ДДС, съответно за пет месеца по 108,00 лв. с включен ДДС месечна наемна вноска.
В 7(седем) дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо следва да платите посочената сума по банковата сметка на Областна администрация-Варна, IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 – СЖ „Експресбанк” АД – Варна.
При неизпълнение на задължението в определения срок, ще бъдат предприети действия за събирането на дължимите суми по съдебен ред.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 18 МАРТ 2013 г.
№ОП-13-9400-32(4)
15.03.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Даци Вичев Чакъров и наследниците на Иван Димитров Янев, както и всички заинтересовани лица, че на 01.02.2013г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Павлина Иванова Чакърова – заявление вх. № ОП-13-9400-32/01.02.2013г., за недвижим имот находящ се в с. Новаково, общ. Аксаково, обл. Варна, представляващ урегулиран поземлен имот XIV-147 в кв. 4, с площ 890 кв. м., при граници: улица, УПИ IX-38 и УПИ XV-148 по плана на с. Новаково, одобрен със заповед № 1048/16.06.1986г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 15 МАРТ 2013 г.
№ОП-13-9400-49(1)
14.03. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Михаил Атанасов Христов и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2013г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Байрие Бейсим Халил и Мустафа Али Халил – заявление вх. № ОП-13-9400-49/22.02.2013г., за недвижим имот находящ се в с. Горен чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна представляващ: урегулиран поземлен имот XVII-574 в квартал 74, при граници: улица, УПИ XVII-440, УПИ V-442 и УПИ XVI-443 по плана на с. Горен чифлик, одобрен със Заповед № 1329/09.08.1984г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ- 15 МАРТ 2013 г.
№ОП-13-9400-45(3)
14.03.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Янчо Тодоров Манолов и наследниците на Йорданка Димова Жекова, Пенка Димова Гроздева както и всички заинтересовани лица, че на 19.02.2013г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димо Тодоров Манолов – заявление вх. № ОП-13-9400-45/19.02.2013г., за недвижим имот находящ се в с. Попович, общ. Бяла, обл. Варна, представляващ: УПИ II-62 в кв. 24, целият с площ 626 кв. м., при граници: от две страни улица, УПИ IV-61, УПИ I-61, УПИ III-50 и УПИ VIII-61, по плана на с. Попович, одобрен със Заповед № 6352/14.10.1952г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 14 МАРТ 2013 г.
№ОП-13-9400-58/1/
13.03. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Димитър Георгиев Гичев, Кръстю Георгиев Гичев, Бина Георгиева Дянкова, Георги Георгиев Гичев и Мита Георгиева Иванова и всички заинтересовани лица, че на 26.02.2013г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янка Петрова Йосифова – заявление вх. № ОП-13-9400-58/26.02.2013г. за недвижим имот находящ се в с.Есеница, община Вълчи дол, област Варна представляващ: ПИ № 97 с площ от 2570 кв.м, за който е отреден УПИ II-97, целият с площ от 2670 кв.м в кв. 47 по плана на с. Есеница, при граници: улица, УПИ I-97, УПИ III-97 и УПИ VI-98.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 14 МАРТ 2013 г.
№ОП-13-9400-54/2/
13.03. 2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молбa-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ридван Юсуф Юзеир, Зийнеб Мехмед Билял, както и наследниците на Осман Юзеир Билял и всички заинтересовани лица, че на 25.02.2013г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Алиосман Юзеир Билял – заявление вх. № ОП-13-9400-54/25.02.2013г. за недвижим имот находящ се в с.Поляците, община Дългопол, област Варна представляващ: 500 кв.м ид.ч. от Дворно място, с площ от 1000 кв.м, съставляващо УПИ I-96 в кв. 20 по плана на селото, заедно с построената в северозападната част на имота жилищна сграда на два етажа със ЗП 80 кв.м при граници: от двете страни улици, УПИ II-95 и ОУ „Васил Левски”.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ- 13 МАРТ 2013 г.
№ОП-13-9400-19(3)
12.03.2013г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване