СПИСЪК- 27 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

на допуснатите кандидати до практически изпит

за длъжността “счетоводител”
в отдел „Финансово-стопанско обслужване”
дирекция „Административно и правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

Допуска следните кандидати до конкурс:
1. Радослав Петров Петков
2. Илиян Недков Илиев
3. Искра Атанасова Георгиева
4. Анелия Иванова Фералиева
5. Росица Стефанова Кючукова
6. Надежда Красимирова Борисова
7. Цветомир Росенов Първанков
8. София Валериева Герасимова
9. Петя Стойнова Неделчева
10. Светлана Дякова Мезева
11. Петя Николаева Петкова
12. Десислава Петрова Атанасова
13. Красимира Илиева Якимова
14. Станка Йорданова Коларова
15. Елина Дианова Максимова
16. Ивана Наскова Иванова
17. Пламена Гошева Петкова
18. Диана Петрова Бояджиева
19. Йордан Димитров Атанасов
20. Ивелина Георгиева Янкова
21. Илияна Валентинова Минчева
22. Васил Димитров Василев
23. Христина Георгиева Йорданова
24. Пламена Цветанова Димитрова
25. Жени Иванова Белчева
26. Марияна Николова Пешакова
27. Анелия Петрова Николова
28. Ивелинка Радославова Георгиева
29. Златина Димитрова Димитрова
30. Величка Янкова Гавова
31. Петя Ненчева Атанасова
32. Жени Димитрова Ганчева
33. Ангелина Бориславова Йорданова
34. Стоянка Тинчева Георгиева
35. Яна Милчова Дончева
36. Краси Иванова Славова
37. Мая Петрова Димитрова
38. Антон Георгиев Дончев
39. Румяна Савова Войнова
40. Елина Добрева Добрева
41. Детелина Радева Георгиева
42. Теменуга Ангелова Стилиянова
43. Диляна Тодорова Христова
44. Мария Иванова Иванова
45. Мария Тодорова Щрегарска
46. Жулиета Пенева Пенева
47. Галина Георгиева Щерева
48. Боян Веселинов Иванов
49. Десислава Тихомирова Димитрова
50. Тодор Кирилов Тодоров
51. Юлияна Иванова Рачева
52. Диана Панайотова Павлова
53. Десислава Вичкова Динкова
54. Теменуга Николова Андонова
55. Силвия Илиева Димчитрова
56. Таня Пенчева Георгиева
57. Даниела Христова Христова
58. Десислава Костадинова Анастасова
59. Теодор Здравков Тодоров
60. Живка Стоянова Стефанова
61. Ивелина Белева Рахнева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на практическия изпит на 11.01.2013 г. от 12,30 часа пред централния вход на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” гр.Варна, ул.”Васил Друмев” № 73.

На практическия изпит кандидатите ще могат да ползват следните нормативни актове:
1. Закон за счетоводството;
2. Закон за държавния бюджет;
3. Устройствен правилник на областните администрации;
4. Закон за администрацията;
5. ДДС 20/14.12.2004 г. прилагане на НСС от бюджетните предприятия;
6. ДДС 11/29.11.2012 г. годишно приключване на банкови сметки на бюджетни предприятия
7. ДДС 10/22.12.2011 – Единна бюджетна класификация за 2012 г.
8. ДДС 7/26.06.2012 – изготвяне и представяне на отчети за касовото изпълнение на бюджети и извънбюджетни сметки и фондове, както и на оборотни ведомости;
9. Счетоводни стандарти
10. БЮ-2/30.03.2012 – Политики и програми за 2012 г.
11. БЮ-4/05.07.2012 г. – указания за определяне структурата и формата за изготвяне и представяне от МС на отчети за изпълнение на политики и програми за полугодието и годишни отчети за 2012 г.
12. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 на МС от 21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.;
13. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330 на МС от 5.12.2011 г. за допълнение на Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд;С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати до практически изпит

за длъжността “счетоводител”
в отдел „Финансово-стопанско обслужване”
дирекция „Административно и правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

1. Елица Димова Димова – представените копия от документи не са заверени от кандидата;
2. Еленка Иванова Андреева – не е представен документ за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
3. Лилия Иванова Христова-Стоилова – липсва заверено копие от документ за самоличност;
4. Нели Маринова Николова – не отговаря на изискванията за професионална област.


СПИСЪК- 27 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

на допуснатите кандидати до практически изпит

за длъжността “младши експерт Човешки ресурси”
в отдел „Финансово-стопанско обслужване”
дирекция „Административно и правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

Допуска следните кандидати до конкурс:
1. Ивелина Кирилова Йорданова
2. Искра Атанасова Георгиева
3. Анелия Иванова Фералиева
4. Надежда Красимирова Борисова
5. Евелина Георгиева Димитрова
6. Надя Василева Иванова
7. Минко Генков Панайотов
8. Красимира Христова Хараламбиева
9. Петя Стойкова Неделчева
10. Мирослав Николаев Маринов
11. Мария Костадинова Станчева
12. Светлана Дякова Мезева
13. Красимира Илиева Якимова
14. Станка Йорданова Коларова
15. Елина Дианова Максимова
16. Ивана Наскова Иванова
17. Христина Георгиева Йорданова
18. Пламена Гошева Петкова
19. Гергана Кънчева Петрова
20. Кремена Георгиева Недева
21. Йордан Димитров Атанасов
22. Диана Петрова Бояджиева
23. Мария Бойчева Атанасова
24. Илияна Валентинова Минчева
25. Илиана Илиева Цончева
26. Светослав Константинов Павлов
27. Пламена Цветанова Димитрова
28. Павлинка Павлова Николова
29. Пламен Тодоров Велков
30. Златина Димитрова Димитрова
31. Величка Янкова Гавова
32. Мария Георгиева Георгиева
33. Петя Ненчева Атанасова
34. Жени Димитрова Танчева
35. Красимира Тенева Стефанова
36. Краси Иванова Славова
37. Мая Петрова Димитрова
38. Румяна Савова Войнова
39. Ивелин Руменов Йорданов
40. Десислава Стелиянова Асенова
41. Любомир Станимиров Гутев
42. Елена Добрева Добрева
43. Людмил Крумов Георгиев
44. Мария Иванова Иванова
45. Мария Симова Лазарова
46. Петя Георгиева Димитрова
47. Жулиета Пенева Пенева
48. Полина Иванова Пачеръзова
49. Соня Пламенова Йорданова
50. Десислава Тихомирова Димитрова
51. Нина Цветанова Димитрова
52. Тодор Кирилов Тодоров
53. Юлияна Иванова Рачева
54. Красимира Йорданова Илиева
55. Недялка Димитрова Желязкова
56. Теменуга Николова Андонова
57. Георги Милев Попов
58. Ирина Григорова Илиева
59. Женя Пламенова Драгомирова
60. Николай Димов Атанасов
61. Анна Богомилова Харбова
62. Даниела Христова Христова
63. Ивалина Димитрова Димитрова
64. Теодор Здравков Тодоров

Допуснатите кандидати трябва да се явят на практическия изпит на 11.01.2013 г. от 09,30 часа пред централния вход на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” гр.Варна, ул.”Васил Друмев” № 73.

На практическия изпит кандидатите ще могат да ползват следните нормативни актове:

1. Кодекс на труда
2. Закон за държавния служител
3. Закон за администрацията
4. Устройствен правилник на областните администрации
5. Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
6. Наредба за служебното положение на държавните служители
7. Наредба за работното време, почивките и отпуските
8. Наредба за заемата на държавна служба
9. Класификатор на длъжностите в администрацията
10. Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията
11. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
12. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
13. Наредба за длъжностните характеристики на държавните служителиС П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати до практически изпит

за длъжността “младши експерт Човешки ресурси”
в отдел „Финансово-стопанско обслужване”
дирекция „Административно и правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

1. Константин Теодорис Константинидис – представените копия от документи не са заверени от кандидата;
2. Николина Петкова Христова – представените копия от документи не са заверени от кандидата;
3. Николета Анатолий Джегова – представените копия от документи не са заверени от кандидата;
4. Станислав Цветанов Харизанов – не отговаря на изискванията за професионална област;
5. Христина Вълканова Тодорова - не отговаря на изискванията за професионална област;
6. Петя Руменова Данева - не отговаря на изискванията за професионална област;
7. Десислава Костадинова Анастасова – липсва подпис на кандидата на заверените копия от документи.


УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 ДЕКЕМВРИ 2012 г.
№ОП-12-9400-341(3)
19.12.2012г.

На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Петър Стоянов Димитров и всички заинтересовани лица, че на 29.11.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Миглена Стоянова Илиева – заявление вх. № ОП-12-9400-341/29.11.2012г., за недвижим имот находящ се в с. Брестак, община Вълчи дол, обл. Варна, представляващ: дворно място с площ от 860 кв.м., съставляващо УПИ XX-118 в кв. 50, при граници: от две страни улица, УПИ XXI-117 и XIX-113, ведно с построените в имота масивна жилищна сграда със застроена площ 65 кв.м., гараж със застроена площ 24 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ 21 кв.м. по плана на с Брестак, одобрен със заповед № 270/25.01.1973г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


КЛАСИРАНЕ- 19 ДЕКЕМВРИ 2012 г.
КЛАСИРАНЕ

от проведен конкурс, обявен със заповед № РД-12-7706-353/08.11.2012г. на областния управител на област с административен център гр. Варна, за длъжност „старши юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, състоял се на 06.12.2012г. от 09:00 часа за практически изпит и 14.12.2012г. за участие в интервю от 13:00 часа.

1. Женя Ивова Койчева – 30.98
2. Десислава Руменова Бонева – 29.47
3. Антоанета Владимирова Краева - 27.49


УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 ДЕКЕМВРИ 2012 г.
№ОП-12-9400-327(3)
18.12.2012г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Георги Митев Георгиев и всички заинтересовани лица, че на 16.11.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Недка Митева Казанджиева – заявление вх. № ОП-12-9400-327/16.11.2012г., за недвижими имоти находящи се в землището на с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна, представляващи:
1. Имот № 016057 с площ от 2 486 кв. м., местността „Ченгене дере”, при граници: имоти № 016055, № 016056, № 016042, № 016059, № 016058 и № 000948;
2. Имот № 015022 с площ от 1 193 кв. м., местността „Ченгене дере”, при граници: имоти № 015020,№ 015084, № 015019, № 015018, № 015017, № 015023, № 015032 и № 015021.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


ОБЯВЛЕНИЕ - 19 ДЕКЕМВРИ 2012 г.
Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-12-7706-433/17.12.2012г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността „младши експерт” в отдел “Административен контрол, стратегическо планиране и проекти” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Варна.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образователна степен: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
- професионален опит: не се изисква;
- професионална област: хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика,технически науки;
- допълнителни квалификации, носещи предимство: компютърна грамотност;
- ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 7, длъжностно ниво по КДА – 11;
3. Начин за провеждане на конкурса –писмен тест и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за самоличност;
- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит такъв);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС.
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 02.01.2013г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна;
7. Подпомага дейността на областния управител при провеждане на държавната политика в областта. Осъществява координация и съдействие при разработване, управление и изпълнение на европейски проекти, регионални стратегии, планове и програми в съответствие с националните стратегически и планови документи и критериите на Структурните фондове. Оказва съдействие на граждани и организации, кандидатстващи за финансиране по различни програми. Координира помощта към общините на териториата на областта при разработването и изпълнението на програмите за реализация на общинските планове за развитие. Координира и подпомага осъществяването на дейности в областта на: образованието, културно-историческото наследство и социалната сфера. Участва в разработване и управление на проекти, в които Областна администрация е водещ кандидат или партньор. Поддържа връзки с международни организации, с региони и области от други държави при съвместни проекти. Прилага и спазва нормите на националното законодателство, принципа на партньорство, публичност и прозрачност, изпълнява европейските изисквания за публичност при изпълнение на проекти
8. Граници на заплатата определена за длъжността от 320,00 до 1100,00 лева.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


ОБЯВЛЕНИЕ - 19 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-12-7706-427/17.12.2012г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността „младши експерт” в отдел “Административен контрол, стратегическо планиране и проекти” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Варна.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образователна степен: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
- професионален опит: не се изисква;
- професионална област: хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика, технически науки;
- допълнителни квалификации, носещи предимство: компютърна грамотност и чужд език;
- ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 7, длъжностно ниво по КДА – 11;
3. Начин за провеждане на конкурса –писмен тест и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за самоличност;
- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит такъв);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС.
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 02.01.2013 г.в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна;
7. Подпомага дейността на областния управител при провеждане на държавната политика в областта. Осъществява координация и съдействие при разработване, управление и изпълнение на европейски проекти, регионални стратегии, планове и програми в съответствие с националните стратегически и планови документи и критериите на Структурните фондове. Оказва съдействие на граждани и организации, кандидатстващи за финансиране по различни програми. Координира помощта към общините на териториата на областта при разработването и изпълнението на програмите за реализация на общинските планове за развитие. Координира и подпомага осъществяването на дейности в областта на: образованието, културно-историческото наследство и социалната сфера. Участва в разработване и управление на проекти, в които Областна администрация е водещ кандидат или партньор. Поддържа връзки с международни организации, с региони и области от други държави при съвместни проекти. Прилага и спазва нормите на националното законодателство, принципа на партньорство, публичност и прозрачност, изпълнява европейските изисквания за публичност при изпълнение на проекти
8. Граници на заплатата определена за длъжността от 320,00 до 1100,00 лева.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


ОБЯВЛЕНИЕ - 19 ДЕКЕМВРИ 2012 г.
Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-12-7706-431/17.12.2012г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността „младши експерт” в отдел “Административен контрол, стратегическо планиране и проекти” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Варна.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образователна степен: висше, образователно-квалификационна степен „магистър”;
- професионален опит: не се изисква;
- професионална област: социални, стопански и правни науки;
- професионално направление: право;
-придобита юридическа правоспособност;
- допълнителни квалификации, носещи предимство: чужд език и компютърна грамотност;
- ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 7, длъжностно ниво по КДА – 11;
3. Начин за провеждане на конкурса –писмен тест и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за самоличност;
-заверено копие от документ за придобита правоспособност;
- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит такъв);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС.
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 02.01.2013г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна;
7. Организира, координира и контролира упражняване на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон не е предвидено друго. Осъшествява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта. Координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархична подчиненост. Подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в други нормативни актове административни наказания. Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите. Процесуално представително на областния управител на област с административен център гр. Варна по реда на ГПК
8. Граници на заплатата определена за длъжността от 320,00 до 1100,00 лева.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


ОБЯВЛЕНИЕ - 19 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-12-7706-429/17.12.2012г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността „старши експерт” в отдел “Административен контрол, стратегическо планиране и проекти” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Варна.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образователна степен: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
- професионален опит: 1 година;
- професионална област: социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика, технически науки;
- допълнителни квалификации, носещи предимство: чужд език и компютърна грамотност;
- ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 6, длъжностно ниво по КДА – 10;
3. Начин за провеждане на конкурса – писмен тест и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за самоличност;
- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина;
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС.
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 02.01.2013г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна;
7. Поддържа изправна компютърната, мрежова и комуникационна техника, инсталира нова компютърна техника и софтуер. Следи за обновяване версиите на инсталираните програмни продукти и при необходимост предлага замяна с други, следи развитието на пазара на хардуер и мотивира предложения за обновяването му. Администрира и контролира достъпа на потребителите до: деловодната система, регистър – имоти и електронната система за дела в администрацията. Активира и следи за правилната работа на системата за отчитане на работното време. Предоставя справки с присъствени списъци и допуснати входно-изходни нарушения в администрацията. Сканира, обработва и прикача АДС в регистър имоти и следи за електронното им утвърждаване. Попълва електронна справка в системата за самооценка към Министерски съвет и данни в „Информационна система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията”. Администрира CALL центъра на администрацията и следи за правилното му функциониране. Следи за постъпили жалби, предложения и запитвания, като при получаване на такива се предоставят в деловодството за завеждане. Разработва и координира проекти за използване на информационните технологии за административно обслужване. Изпълнява задачи при разработване и управление на проекти, в които Областна администрация е водещ кандидат или партньор.
8. Граници на заплатата определена за длъжността от 330,00 до 1150,00 лева.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 14 ДЕКЕМВРИ 2012 г.
№ РД-09-9400-383/21/ от 05.15.2012г

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Янчо Кръстев Русев, че с писмо № РД-09-9400-383/17.10.2012г от областния управител на област с административен център гр. Варна, на лицето е отправена покана да заплати в полза на Областна администрация Варна сумата в размер на 150 (сто и петдесет) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. В писмото са посочени възможности за погасяване на задължението, както и че ще бъде пристъпено към принудително изпълнение по реда на ГПК, в случай, че задължението не бъде погасено в указания срок.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.

КОСТА БАЗИТОВ

Областен управител на област
с административен център гр. Варна


ОБЯВЛЕНИЕ - 14 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-12-7706-415 от 11.12.2012 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността „младши експерт” в отдел “Държавна собственост и регионално развитие” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Варна.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образователна степен: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
- професионален опит: не се изисква;
- професионална област: социални, стопански и правни науки;
- ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 7, длъжностно ниво по КДА – 11;
3. Начин за провеждане на конкурса – практически изпит и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за самоличност;
- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит такъв);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС.
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 28 декември 2012 г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна;
7. Изготвя проекти на документи, свързани с управлението на държавната собственост на територията на областта, следи за правилното окомплектоване на преписките за отдаване под наем на имоти – държавна собственост; води регистър на отдадените под наем имоти; извършва проверки за спазване на договорните задължения от наемателите на жилищни и нежилищни имоти; подготвя процедури и организира изземване на имоти – държавна собственост; извършва проверки и огледи за състоянието и ползването на имоти – държавна собственост на територията на областта; води кореспонденция с наемателите.
8. Граници на заплатата определена за длъжността от 320,00 до 1100,00 лева.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


ОБЯВЛЕНИЕ - 14 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-12-7706-414 от 11.12.2012 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността „старши експерт ” в отдел “Държавна собственост и регионално развитие” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Варна.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образователна степен: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
- професионален опит: 1 година;
- професионална област: технически науки, хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки;
- ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 6, длъжностно ниво по КДА – 10;
3. Начин за провеждане на конкурса – практически изпит и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за самоличност;
- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит такъв);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС.
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 28 декември 2012 г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна;
7. Организира събирането на информация и отчита изпълнението на областната стратегия за регионално развитие; координира и подпомага осъществяването на дейности в областта на: образованието, културно-историческото наследство и социалната сфера; организира дейността по планиране, подготовка и реализация на програми и стратегии за развитие на региона; отговаря за изпълнението на проектите и
привличане на инвестиции на територията на областта; извършва дейности по координиране изпълнението на важни обекти с национално и регионално значение

8. Граници на заплатата определена за длъжността от 550,00 до 1900,00 лева.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


СПИСЪК- 12 ДЕКЕМВРИ 2012 г.
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

до участие в интервю за заемане на длъжността “старши юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно- правно обслужване, финанси и управление на собствеността” от конкурс, обявен със заповед РД-12-7706-353/08.11.2012г., състоял се на 06.12.2012г. от 09:00 часа
Допуска до интервю:

1. Женя Иванова Койчева – 4.25
2. Антоанета Владимирова Краева - 4
3. Десислава Руменова Бонева - 4
4. Стефка Николаева Пиндикова – 4
Допуснатите до участие в интервю кандидати следва да се явят за провеждането му на 14.12.2012г. (петък) от 13.00 часа в сградата на Областна администрация Варна.


КЛАСИРАНЕ- 11 ДЕКЕМВРИ 2012 г.
КЛАСИРАНЕ

от проведен конкурс, обявен със заповед № РД-12-7706-355/18.11.2012г. на областния управител на област с административен център гр. Варна, за длъжност „директор дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, състоял се на 06.12.2012г. от 10:00 часа за защита на представени концепции и 06.12.2012г. за участие в интервю от 11:00 часа.

1. Петко Стоянов Бойновски - 46.39
2. Нели Георгиева Симеонова - 42.18


ОБЯВЛЕНИЕ - 10 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-12-7706-405 от 07.12.2012 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността „младши експерт Човешки ресурси” в отдел “Финансово-стопанско обслужване” при дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Варна.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образователна степен: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
- професионален опит: не се изисква;
- професионална област: социални, стопански и правни науки;
- ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 7, длъжностно ниво по КДА – 11;
3. Начин за провеждане на конкурса – практически изпит и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за самоличност;
- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит такъв);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС.
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 20 декември 2012 г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна;
7. Организира своевременно приемане и оформяне на документи по назначаването и освобождаването на служители в съответствие с трудовото законодателство и Закона за държавния служител; издава справки за трудовия и служебния стаж на служителите и попълва данните в трудовите и служебните книжки при спазване на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж и Наредбата за служебното положение на държавния служител; поддържа и съхранява досиетата на служителите в администрацията; изготвя всички необходими документи свързани с обявяване, провеждане и приключване на конкурси за длъжностите по ЗДСл.; изготвя заповеди и трудови договори свързани с назначаване, преназначаване и освобождаване на служители и работници по програми на Бюрото по труда; изготвя графика за обученията на служителите в сроковете определени от ИПА и следи за спазването му; изготвя график за ползването на полагаемия годишен отпуск на служителите; изготвя заповеди за ползване на отпуските; представя ежемесечно необходимите документи свързани с изготвянето на заплатите на служителите на главен специалист „касиер и ТРЗ.

8. Граници на заплатата определена за длъжността от 340,00 до 1200,00 лева.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


ОБЯВЛЕНИЕ - 10 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-12-7706-403 от 07.12.2012 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността „счетоводител” в отдел “Финансово-стопанско обслужване” при дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Варна.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образователна степен: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
- професионален опит: не се изисква;
- професионална област: икономика;
- ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 7, длъжностно ниво по КДА – 11;
3. Начин за провеждане на конкурса – практически изпит и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за самоличност;
- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит такъв);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС.
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 20 декември 2012 г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна;
7. Носи отговорност за точното обработване на първичните счетоводни документи и своевременното им предаване на началник отдела. Ежедневно контира банкови документи на транзитната сметка, оказва контрол и контира касови документи, ежемесечно издава фактури за наеми на жилищни и нежилищни имоти до пето число на текущия месец и изготвя справка за наемите на отдел „ДСРР”, контролира и изготвя справки за разхода на гориво, изготвя дневник за покупките и дневник на продажбите и СД по ЗДДС, изготвя платежни документи, участва в инвентаризационни комисии, води материалната отчетност, текущо изготвя справки от различно естество, предназначени за ръководството на администрацията, за вътрешно потребление в отдел ФСО.

8. Граници на заплатата определена за длъжността от 500,00 до 1800,00 лева.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна

 


СПИСЪК- 07 ДЕКЕМВРИ 2012 г.
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
до участие в интервю за заемане на длъжността “старши юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно- правно обслужване, финанси и управление на собствеността” от конкурс, обявен със заповед РД-12-7706-353/08.11.2012г., състоял се на 06.12.2012г. от 09:00 часа
1. Надя Михайлова Петрова - 3
2. Валентина Кирова Михова - 1
3. Яна Дончева Антова - 1
4. Мариана Миодраг Колева – 2.25
5. Мирослав Стоянов Ганев - 1
6. Поля Тодорова Димова – 1
7. Георги Кирчев Баиров - 2
07.12.2012г.


УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 ДЕКЕМВРИ 2012 г.
№ОП-12-9400-328(1)
05.12.2012г
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Севим Мехмедов Селимов, и всички заинтересовани лица, че на 19.11.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Васви Османов Селимов – заявление вх. № ОП-12-9400-328/19.11.2012г., за недвижим имот находящ се в с. Рояк, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ: дворно място, с площ 1 360 кв. м., включено в УПИ V-6, кв.1, ведно с построените в имота жилищна сграда стопанска постройка, при граници: улица, УПИ IV-5 и УПИ VI-7, плана на с. Рояк, одобрен със заповед № 276/19.03.1993г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


ЗАПОВЕД - 05 ДЕКЕМВРИ 2012 г.
З А П О В Е Д

№ РД-12-7706-397/03.12.2012г.

КОСТА БАЗИТОВ – областен управител на област с административен център град Варна, след като разгледах материалите по административна преписка за проведен търг с тайно наддаване, открит със заповед № РД-12-7706-127/14.05.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна, изменена със заповед № РД-12-7706-164/15.06.2012г. на областния управител, а именно: 1. Акт за държавна собственост № 7886/20.07.2011г. и акт № 8015/07.11.2011г. за поправка на акт за държавна собственост № 7886/20.07.2011г.; 2. Схема № 27354/18.10.2011г. на самостоятелен обект в сграда, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна (СГКК – гр. Варна); 3. Протокол от проведен на 20.06.2012г. търг с тайно наддаване; 4. Заповед № РД-12-7706-176/27.06.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна; 5. Писмо с изх. № РД-12-7706-176/27.06.2012г.,

У С Т А Н О В И Х:
Със заповед № РД-12-7706-127/14.05.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна, изменена със заповед № РД-12-7706-164/15.06.2012г. на областния управител, е наредено да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна държавна собственост, сред които е имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 23 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.163.1.6 със застроена площ от 91,34 кв.м., състоящ се от дневна, кухня с трапезария, две спални, коридор, баня, тоалет, килер, два балкона, заедно с прилежаща изба № 1 с площ от 6,78 кв.м, ведно с 2,4217 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята, с адрес на имота: град Варна, п.к. 9000, ул. „Шар” № 18, ет. 2, ап. 23; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1502.163.1.5, под обекта: 10135.1502.163.1.3, над обекта: 10135.1502.163.1.9, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 7886/20.07.2011г. и акт № 8015/07.11.2011г. за поправка.
На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 13, ал. 3 и чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), със заповед № РД-12-7706-176/27.06.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна за наемател на имота е определен Сурен Бохос Задурян. Заповед № РД-12-7706-176/27.06.2012г. на областния управител е съобщена на заинтересованите лица по реда на АПК. В законоустановения срок няма постъпили жалби срещу заповед № РД-12-7706-176/27.06.2012г. С писмо с изх. № РД-12-7706-176(1)/12.10.2012г. Сурен Бохос Задурян е уведомен да се яви в Областна администрация Варна в 14-дневен срок от получаването на писмото за сключване на договор за наем. В писмото е посочено, че при неизпълнение на задължението в указания срок, на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗДС, ще бъде прието, че се отказва от сключване на сделката. Видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 01CPCD H, писмото е получено на 20.10.2012г., но Сурен Бохос Задурян не се е явил в указания срок. По аргумент на чл. 57, ал. 2 от ППЗДС, следва да бъде прието, че Сурен Бохос Задурян се отказва от сключване на сделката. Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗДС, в случая по ал. 2 (на чл. 57) областният управител може да прекрати търга или да определи за наемател участника, предложил следващата по размер цена.
С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА,

Н А Р Е Ж Д А М:
ПРЕКРАТЯВАМ търг с тайно наддаване, открит със заповед № РД-12-7706-127/14.05.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна, изменена със заповед № РД-12-7706-164/15.06.2012г. на областния управител в частта му за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 23 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.163.1.6 със застроена площ от 91,34 кв.м., състоящ се от дневна, кухня с трапезария, две спални, коридор, баня, тоалет, килер, два балкона, заедно с прилежаща изба № 1 с площ от 6,78 кв.м, ведно с 2,4217 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята, с адрес на имота: град Варна, п.к. 9000, ул. „Шар” № 18, ет. 2, ап. 23; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1502.163.1.5, под обекта: 10135.1502.163.1.3, над обекта: 10135.1502.163.1.9, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 7886/20.07.2011г. и акт № 8015/07.11.2011г. за поправка.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – Варна.
Настоящата заповед се състави в два еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се приложат към акт за частна държавна собственост № 7886/20.07.2011г. и акт № 8015/07.11.2011г. за поправка, и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на директора на дирекция „АПОФУС”, началника на отдел „Финансово – стопанско обслужване”, началника на отдел „Държавна собственост и регионално развитие” в Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура гр. Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „АПОФУС” в Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ-04 ДЕКЕМВРИ 2012 г.
№ОП-12-9400-293(1) от 03.12. 2012г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Сюйда Юсню Хасърджи, Стела Албинова Щерева, и всички заинтересовани лица, че на 11.10.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Реджеб Халил Али – заявление вх. № ОП-12-9400-293/11.10.2012г., за недвижим имот находящ се в с. Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, представляващ: празно дворно място с площ от 2 190 кв.м., част от поземлен имот № 76, от които 1070 кв.м. са включени в УПИ II-76 в кв. 1, цялото от 1 110 кв.м. и 1070 кв. м., включени в УПИ III-76, цялото от 1 090 кв.м., при граници: УПИ I-75, УПИ IV-77, земеделска земя и улица.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


СЪОБЩЕНИЕ 30 НОЕМВРИ 2012 г.

Във връзка с необходимостта от IP телефонна централа, Областна администрация Варна обявява до заинтересованите лица, че ще бъде извършена процедура за избор на доставчик.
Прогнозната стойност за IP централата е в размер на 8 000лв. без ДДС.
Срок за изпълнение по внедряването на централата е до 17.12.2012 г.
Критерий за избор на поръчката е най- ниска цена.

Офертата да бъде придружена от:
1. Копие от ЕИК;
2. Оригинал или нотариално заверено копие от удостоверение за актуално състояние;
3. Удостоверение от НАП, че дружеството няма публични задължения, издадено не по-рано от един месец преди датата на подаване на офертата.
4. Техническа оферта, в която да бъдат посочени: Срок на валидност на предложението; Срок за изпълнение; Гаранционен срок.

Информация и техническа спецификация може да получите в деловодството на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” №26 всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа, най-късно до 06.12.2012 г.


СПИСЪК 29 НОЕМВРИ 2012 г.

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ЗАЩИТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА КОНКУРС ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД РД-12-7706-355/08.11.2012г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

за длъжността “директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Допуска следните кандидати до защита на представените писмени концепции въз основа на определените критерии и поставените оценки:

1. Петко Стоянов Бойновски – 4
2. Нели Георгиева Симеонова – 4

Допуснатите кандидати трябва да се явят на защита на концепцията на 06.12.2012г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация Варна, ул.”Преслав” № 26


С П И С Ъ К НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ЗАЩИТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА КОНКУРС ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД РД-12-7706-355/08.11.2012г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

за длъжността “директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Недопуска следните кандидати до защита на представените писмени концепции въз основа на определените критерии и поставените оценки:

1. Магдалена Атанасова Стефанова – 1
2. Станислава Пейчева Драгоева-Димитрова – 2.33
3. Румяна Момчева Йосифова – 1.33


С П И С Ъ К

на допуснатите въз основа на представените документи кандидати за конкурс обявен със заповед РД-12-7706-355/08.11.12г. на областния управител

за длъжността “директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Допуска следните кандидати до разглеждане на представените писмени концепции:

1. Магдалена Атанасова Стефанова
2. Петко Стоянов Бойновски
3. Станислава Пейчева Драгоева-Димитрова
4. Нели Георгиева Симеонова
5. Румяна Момчева Йосифова


С П И С Ъ К

на недопуснатите въз основа на представените документи кандидати за конкурс обявен със заповед РД-12-7706-355/08.11.12г. на областния управител

за длъжността “директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Недопуска следния кандидат до разглеждане на представената писмена концепция:

1. Милен Янчев Желязков - не е приложен документ, удостоверяващ съответствие с изискванията за придобито образование и образователна степен в обявените професионални области.


СПИСЪК 29 НОЕМВРИ 2012 г.
С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до практически изпит - решаване на казус

за длъжността “старши юрисконсулт”
в отдел „Правно – нормативно обслужване”
дирекция „Административно и правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

Допуска следните кандидати до конкурс:
1. Надя Михайлова Петрова
2. Валентина Кирова Михова
3. Яна Дончева Антова
4. Боряна Танева Иванова
5. Мариана Миодраг Колева
6. Добрин Стефанов Стефанов
7. Стефка Николаева Пиндикова
8. Мирослав Стоянов Ганев
9. Поля Тодорова Димова
10. Георги Кирчев Баиров
11. Женя Ивова Койчева
12. Антоанета Владимирова Краева
13. Биляна Борисова Христова
14. Десислава Руменова Бонева
15. Пламен Марков Трайков

Допуснатите кандидати трябва да се явят на практически изпит - решаване на казус на 06.12.2012г. от 09,00 часа в сградата на Областна администрация Варна, ул.”Преслав” № 26.
За решаването на казуса кандидатите ще могат да ползват следните нормативни актове:

1. АПК;
2. ГПК;
3. Закон за администрацията;
4. Закон за държавната собственост;
5. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
6. Закон за държавния служител;
7. Кодекс на труда;
8. Закон за задълженията и договорите;
9. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
10. Закон за общинската собственост;
11. Закон за собствеността;
12. Закон за достъп до обществена информация;
13. Закон за политическата и гражданската реабилитация на репресираните лица;
14. Наредба за прилагане на чл.4 от ЗПГРРЛ;
15. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
16. Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати до практически изпит - решаване на казус

за длъжността “старши юрисконсулт”
в отдел „Правно – нормативно обслужване”
дирекция „Административно и правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

1. Миглена Минкова Щерева - не са представени доказателства за придобиване на изискуемия професионален опит. Не е приложено удостоверение от адвокатската колегия , което да удостоверява, че лицето е било вписано в адвокатската колегия;
2. Мария Светославова Петрова - не са представени доказателства за придобиване на изискуемия професионален опит;
3. Олга Александровна Иким - не са представени доказателства за придобиване на изискуемия професионален опит;
4. Николай Манолов Пеев - не е представена осигурителна книжка или друг документ, който доказва извършване на дейност като самоосигуряващо лице;
5. Тоня Стойчева Борисова- не са представени доказателства за придобиване на изискуемия професионален опит;
6. Меглена Савова Лолова - не са представени доказателства за придобит професионален опит;
7. Деспина Георгиева Вълкова - не е представен документ за придобита юридическа правоспособност.


УВЕДОМЛЕНИЕ 29 НОЕМВРИ 2012 г.
№ОП-12-9400-302(1)
28.11.2012г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Тодор Любчев Йорданов, Даню Липчев Йорданов, и всички заинтересовани лица, че на 19.10.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Либчев Либчев – заявление вх. № ОП-12-9400-302/19.10.2012г., за недвижим имот находящ се в с. Просечен, община Суворово, област Варна, представляващ: ПИ № 58 с площ 2 150 кв.м., кв. 8, при граници: УПИ IX-59, УПИ VIII-59, УПИ IV-53, УПИ X-57 и улица.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ 29 НОЕМВРИ 2012 г.
№ РД-12-9400-436(5)
28.11.2012

ДО
Г-Н ЯНЧО ЯНАКИЕВ ЧОБАНОВ
ГР. ВАРНА

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Янчо Янакиев Чобанов, че в отговор на получено в Областна администрация Варна заявление с наш вх. № РД-12-9400-436/01.08.2012 г. ви е изпратено писмо наш изх. № РД-12-9400-436(4)/31.10.2012 г.
Със съдържанието на отговора можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на администрацията, след представяне на документ за самоличност.
Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.

КОСТА БАЗИТОВ,
Областен управител на
област с административен център гр. Варна


СЪОБЩЕНИЕ 29 НОЕМВРИ 2012 г.

Във връзка с необходимостта от извършване на ремонтни работи на част от източна фасада и в някои помещения в сградите находящи се на ул. „Преслав”№26, Областна администрация Варна обявява, че ще бъде извършена процедура за избор на изпълнител.
Прогнозната стойност на строително-ремонтните работи е в размер на 18 333лв. без ДДС.
Срок за изпълнение на СРР до 17.12.2012 г.
Критерий за избор на изпълнител е най-ниска цена.
Към офертите следва да бъдат приложени:
1. Копие от ЕИК;
2. Оригинал или нотариално заверено копие от удостоверение за актуално състояние;
3. Удостоверение от НАП, че дружеството няма публични задължения, издадено не по-рано от един месец преди датата на подаване на офертата.
3. Попълнена количествено-стойностна сметка;
4. Техническа оферта, в която да бъдат посочени: Срок на валидност на предложението; Срок за изпълнение; Гаранционен срок.
Информация и Количествената сметка на строително-ремонтните работи може да получите в деловодството на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” №26 всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа, най-късно до 03.12.2012 г.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ 27 НОЕМВРИ 2012 г.
№ОП-12-9400-297(3)
23.11. 2012г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Анифе Фазлова, Файзе Али Мурадаллъ, Фани Алдинова Налбантова, Анифе Аптула Ходжолу, Мехмед Аптула Фазлъ, Емил Янев Касабов, Ахмед Якубов Акифов, Ремзи Якубов Акифов, Емине Фазлъ Шакир, Разия Фазлъ Шакир, и всички заинтересовани лица, че на 12.10.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Зелиха Еюб Авджъ – заявление вх. № ОП-12-9400-297/12.10.2012г., за недвижими имоти находящи се в землището на с. Доброплодно, община Ветрино, област Варна, представляващи:
1. Имот № 267073 с площ от 630 кв. м., местността „Ески балар-лозя”, при граници: имоти № 267072, № 000158, № 267074 и № 267114;
2. Имот № 012065 с площ от 32 821 кв. м., местността „Отулука”, при граници: имоти № 012064, № 012048, № 012066, № 012067, № 012068, № 012069, № 012070 и № 000057.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ 20 НОЕМВРИ 2012 г.
№ОП-12-9400-277
19.11. 2012г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Катя Димова Катрикова, Елисавета Димова Станчева и наследниците на Елисавета Георгиева Илиева, Илия Георгиев Илиев, Катина Георгиева Илиева, Христо Георгиев Илиев, Керана Георгиева Николова, Петър Георгиев Илиев, Димитра Георгиева Кателиева, Александър Георгиев Илиев, както и всички заинтересовани лица, че на 02.10.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитричка Димова Божилова – заявление вх. № ОП-12-9400-277/02.10.2012г., за недвижим имот находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.5545.188 ? 188 ( по ПНИ на м. „Зеленика” – стр. гр., земл. кв. Галата) ? 188 (предходен КП) ? ч. 297 и ч.9201(стари граници съгл. Помощния КП към ПНИ) по кадастралната карта на район „Аспарухово”, местност „Зеленика”, одобрена със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК, изменена със заповед КД-14-03-401/13.04.2010г. на Началника на СГКК – Варна, съгласно скица изх. № 14667/13.06.2011г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна, презаверена на 18.09.2012г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


ЗАПОВЕД 13 НОЕМВРИ 2012 г.
ЗАПОВЕД

№ РД-12-7706-359

Варна, 09.11.2012г.

КОСТА БАЗИТОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на област с административен център гр. Варна, след като се запознах с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед с изх. № РД-12-7706-271/14.09.2012г. изменена със заповед № РД-12-7706-315/19.10.2012г. на областния управител на област с административен център гр. Варна, и с протокола от 22.10.2012г. от работата на тръжната комисия

У С Т А Н О В И Х:

На основание заповед с изх. № РД-12-7706-271/14.09.2012г. изменена със заповед № РД-12-7706-315/19.10.2012г. на областния управител на област с административен център гр. Варна на 22.10.2012г. е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7712 от 01.02.2011г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.94.1.23 със застроена площ 57,10 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Р. Жинзифов” № 31.
Съгласно чл. 51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, търг с тайно наддаване може да се проведе в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга. От констатацията на комисията, отразена на лист 1 от протокола за проведения търг е видно, че няма постъпили документи за участие в тръжната процедура за отдаването под наем на имота, с което условието на чл.51, ал.1 от ППЗДС не е изпълнено, поради което търга за отдаването под наем на този имот не може да се проведе. Протоколът от проведения на 22.10.2012г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център гр.Варна.
С оглед на изложеното и на основание на протокол от 22.10.2012г. на комисията за провеждане на търга, чл.51, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА,

НАРЕЖДАМ :
I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търга с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7712 от 01.02.2011г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.94.1.23 със застроена площ 57,10 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Р. Жинзифов” № 31.
II. Да се открие нова процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост описан подробно в АДС № 7712 от 01.02.2011г., вписан в книгите по вписванията на 09.02.2011г, том VI, № 119, вх. регистър 2152, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.94.1.23 със застроена площ 57,10 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Р. Жинзифов” № 31.
Настоящата заповед да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и на интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от обявяването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Заповедта да се приложи към преписката по търга за отдаване под наем на имота – частна държавна собственост, описан в АДС № 7712 от 01.02.2011г. и да се връчи на деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост и регионално развитие” при Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕД 13 НОЕМВРИ 2012 г.
ЗАПОВЕД

№ РД-12-7706-360

Варна, 09.11.2012г.

КОСТА БАЗИТОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на област с административен център гр. Варна, след като се запознах с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед с изх. № РД-12-7706-271/14.09.2012г. изменена със заповед № РД-12-7706-315/19.10.2012г. на областния управител на област с административен център гр. Варна, и с протокола от 22.10.2012г. от работата на тръжната комисия

У С Т А Н О В И Х:

На основание заповед с изх. № РД-12-7706-271/14.09.2012г. изменена със заповед № РД-12-7706-315/19.10.2012г. на областния управител на област с административен център гр. Варна на 22.10.2012г. е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1506.88.1.20 със застроена площ 61,78 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна, ул. „Солун” №18.
Съгласно чл. 51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, търг с тайно наддаване може да се проведе в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга. От констатацията на комисията, отразена на лист 1 от протокола за проведения търг е видно, че няма постъпили документи за участие в тръжната процедура за отдаването под наем на имота, с което условието на чл.51, ал.1 от ППЗДС не е изпълнено, поради което търга за отдаването под наем на този имот не може да се проведе. Протоколът от проведения на 22.10.2012г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център гр.Варна.
С оглед на изложеното и на основание на протокол от 22.10.2012г. на комисията за провеждане на търга, чл.51, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА,

НАРЕЖДАМ :
I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търга с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1506.88.1.20 със застроена площ 61,78 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна, ул. „Солун” №18.
II. Да се открие нова процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1506.88.1.20 със застроена площ 61,78 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна, ул. „Солун” №18.
Настоящата заповед да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и на интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от обявяването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Заповедта да се приложи към преписката по търга за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1506.88.1.20 със застроена площ 61,78 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна, ул. „Солун” №18 и да се връчи на деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост и регионално развитие” при Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център град Варн


ЗАПОВЕД 13 НОЕМВРИ 2012 г.
ЗАПОВЕД

№ УИ-12-7704-28

Варна, 13.11.2012г.

КОСТА БАЗИТОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на област с административен център гр. Варна и МИМИ АТАНАСОВА – началник на отдел ФСО при Областна администрация Варна, след като се запознаха с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед с изх. № РД-12-7706-271/14.09.2012г. изменена със заповед № РД-12-7706-315/19.10.2012г. на областния управител на област с административен център гр. Варна, и с протокола от 22.10.2012г. от работата на тръжната комисия

У С Т А Н О В И Х:

На основание заповед с изх. № РД-12-7706-271/14.09.2012г. изменена със заповед № РД-12-7706-315/19.10.2012г. на областния управител на област с административен център гр. Варна на 22.10.2012г. е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.2553.533.2.2 със застроена площ 53,72 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна, ул. „Прилеп" №28, ет.-1, обект 5 при начална тръжна цена в размер на 123,00 лв. (сто двадесет и три лева) без ДДС.
С решение №2 по протокол от 22.10.2012г. комисията е определила „Табакком” ООД, представлявано от Цанко Шишманов Табаков – управител на дружеството за наемател на отдавания под наем имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.2553.533.2.2 със застроена площ 53,72 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна, ул. „Прилеп" №28, ет.-1, обект 5 за срок от десет години при месечна наемна цена от 125,00 лв. (сто двадесет и пет лева) без ДДС.
Протоколът от проведения на 22.10.2012г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център гр. Варна.
С оглед на изложеното и на основание чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и чл. 55, ал. 1 от ППЗДС, и чл. 32, ал.1 от ЗА,

Н А Р Е Ж Д А М :

І. ОПРЕДЕЛЯМ „Табакком” ООД, представлявано от Цанко Шишманов Табаков – управител на дружеството със седалище и адрес на управление град Варна 9027, район „Младост”, бул. „Сливница” № 187Б, ет.5, ап.29 за НАЕМАТЕЛ на имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.2553.533.2.2 със застроена площ 53,72 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна, ул. „Прилеп" №28, ет.-1, обект 5 за срок от десет години при месечна наемна цена от 125,00 лв. (сто двадесет и пет лева) без ДДС.
IІ. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описаният недвижим имот при месечна наемна цена в размер на 125,00 лв. (сто двадесет и пет лева) без ДДС.
III. Да се изготви приемо-предавателен протокол за имота в четиринадесет дневен срок от датата на сключване на договора за наем.
IV. Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и на интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в четири еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Екземплярите да се връчат на „Табакком” ООД, представлявано от Цанко Шишманов Табаков – управител на дружеството със седалище и адрес на управление град Варна 9027, район „Младост”, бул. „Сливница” № 187Б, ет.5, ап.29 в присъствието на съдружника му Румен Шишманов Табаков, отдел „Държавна собственост и регионално развитие” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, началника на отдел ФСО, началника на отдел „Държавна собственост и регионално развитие” при Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна
МИМИ АТАНАСОВА
Началник на отдел ФСО
при Областна администрация - Варна


ЗАПОВЕД 13 НОЕМВРИ 2012 г.
ЗАПОВЕД

№ УИ-12-7704-27

Варна, 13.11.2012г.

КОСТА БАЗИТОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на област с административен център гр. Варна и МИМИ АТАНАСОВА – началник на отдел ФСО при Областна администрация Варна, след като се запознаха с тръжната документация за търг, проведен в изпълнение на заповед с изх. № РД-12-7706-271/14.09.2012г. изменена със заповед № РД-12-7706-315/19.10.2012г. на областния управител на област с административен център гр. Варна, и с протокола от 22.10.2012г. от работата на тръжната комисия

У С Т А Н О В И Х:

На основание заповед с изх. № РД-12-7706-271/14.09.2012г. изменена със заповед № РД-12-7706-315/19.10.2012г. на областния управител на област с административен център гр. Варна на 22.10.2012г. е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост, триетажна сграда със застроена площ 202,00 кв.м. и гараж със застроена площ 55,00 кв.м. разположени в поземлен имот с идентификатор 10135.1508.257, находящ се в гр. Варна, област Варна, бул. „Приморски” №135 при начална тръжна цена в размер на 1760,00 лв. (хиляда седемстотин и шестдесет лева) без ДДС.
С решение №3 по протокол от 22.10.2012г. комисията е определила Сдружение „Варненска търговско-индустриална камара”, представлявана от председателя на управителния съвет на сдружението Иван Георгиев Табаков за НАЕМАТЕЛ на отдавания под наем имот – частна държавна собственост, представляващ триетажна сграда със застроена площ 202,00 кв.м. и гараж със застроена площ 55,00 кв.м. разположени в поземлен имот с идентификатор 10135.1508.257, находящ се в гр. Варна, област Варна, бул. „Приморски” №135 за срок от десет години при месечна наемна цена от 1780,00 лв. (хиляда седемстотин и осемдесет лева) без ДДС.
Протоколът от проведения на 22.10.2012г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център гр. Варна.
С оглед на изложеното и на основание чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и чл. 55, ал. 1 от ППЗДС, и чл. 32, ал.1 от ЗА,

Н А Р Е Ж Д А М :

І. ОПРЕДЕЛЯМ Сдружение „Варненска търговско-индустриална камара”, представлявана от председателя на управителния съвет на сдружението Иван Георгиев Табаков със седалище и адрес на управление град Варна, бул. „Приморски” № 135 за НАЕМАТЕЛ на имот – частна държавна собственост, представляващ триетажна сграда със застроена площ 202,00 кв.м. и гараж със застроена площ 55,00 кв.м. разположени в поземлен имот с идентификатор 10135.1508.257, находящ се в гр. Варна, област Варна, бул. „Приморски” №135 за срок от десет години при месечна наемна цена от 1780,00 лв. (хиляда седемстотин и осемдесет лева) без ДДС.
IІ. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описаният недвижим имот при месечна наемна цена в размер на 1780,00 лв. (хиляда седемстотин и осемдесет лева) без ДДС.
III. Да се изготви приемо-предавателен протокол за имота в четиринадесет дневен срок от датата на сключване на договора за наем.
IV. Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и на интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в четири еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Екземплярите да се връчат на Сдружение „Варненска търговско-индустриална камара”, представлявана от председателя на управителния съвет на сдружението Иван Георгиев Табаков със седалище и адрес на управление град Варна, бул. „Приморски” № 135, отдел „Държавна собственост и регионално развитие” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, началника на отдел ФСО, началника на отдел „Държавна собственост и регионално развитие” при Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна
МИМИ АТАНАСОВА
Началник на отдел ФСО
при Областна администрация - Варна


ОБЯВЛЕНИЕ 12 НОЕМВРИ 2012 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 052 688 120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-12-7706-353/08.11.2012г.
обявява конкурс за длъжността “старши юрисконсулт”, в отдел “Правно нормативно обслужване” при дирекция "Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Варна.

Изисквания към кандидатите:
- образование: висше юридическо, образователна квалификационна степен „магистър”
- придобита юридическа правоспособност
-професионален опит: една година
-професионална област: право
-ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 6, длъжностно ниво по КДА - 10

Конкурсът ще се проведе чрез практически изпит и интервю.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
- заверено копие от документ за самоличност
- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен
- заверено копие от документ за придобита правоспособност
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв)
- декларация по чл. 18, ал. 1 от НПКДС

Документите следва да бъдат представени в срок до 22.11.2012г. вкл. в деловодството на Областна администрация Варна – гр. Варна, ул.”Преслав” № 26.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център гр. Варна


ОБЯВЛЕНИЕ 12 НОЕМВРИ 2012 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 052 688 120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-12-7706-355/08.11.2012г._

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За длъжността „Директор на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Варна.
Изисквания към кандидатите:
- образователна квалификационна степен: „магистър
- минимален професионален опит: 4 години
-професионална област: социални, стопански и правни науки; технически науки
-ранг на държавен служител: ІІІ младши, ръководно ниво 6А, длъжностно ниво 6
Начин за провеждане на конкурса – изготвяне и защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Концепция за изпълнение на политиките, целите и мерките на Областна администрация Варна за осъществяване на ефективен административен контрол, прозрачно управление на държавната собственост, определяне на стратегически приоритети, свързани с регионалното развитие и реализиране на европейски проекти на територията на региона” и интервю.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
- копие от документ за самоличност
- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
- копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен
- документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв)
- изготвена писмена концепция за стратегическо управление по посочената тема с максимален обем 10 страници
Документите следва да бъдат представени в срок до 22.11.2012г. вкл. в деловодството на Областна администрация Варна – гр. Варна, ул.”Преслав” № 26.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


КЛАСИРАНЕ 08 НОЕМВРИ 2012 г.
КЛАСИРАНЕ
от проведен конкурс, обявен със заповед № РД-12-7706-267/14.09.2012г. на областния управител на област с административен център гр. Варна, за длъжност „юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, състоял се на 22.10.2012г. от 13:00 часа за практически изпит и 31.10.2012г. за участие в интервю от 10:00 часа.

1. Лиляна Владимирова Левкова - 32.11
2. Гергана Маринова Дикова - 31.03
3. Светослав Георгиев Василев - 28.00


КЛАСИРАНЕ 08 НОЕМВРИ 2012 г.
КЛАСИРАНЕ
от проведен конкурс, обявен със заповед № РД-12-7706-267/14.09.2012г. на областния управител на област с административен център гр. Варна, за длъжност „юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, състоял се на 22.10.2012г. от 11:30 часа за практически изпит и 30.10.2012г. за участие в интервю от 14:00 часа.
1. Гергана Маринова Дикова - 30.38
2. Биляна Борисова Христова - 30.10
3. Пламен Тодоров Велков - 29.51


КЛАСИРАНЕ 08 НОЕМВРИ 2012 г.
КЛАСИРАНЕ
от проведен конкурс, обявен със заповед № РД-12-7706-267/14.09.2012г. на областния управител на област с административен център гр. Варна, за длъжност „юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, състоял се на 22.10.2012г. от 10:00 часа за практически изпит и 30.10.2012г. за участие в интервю от 10:00 часа.
1. Светослав Георгиев Василев - 34.79
2. Звездалина Захариева Иванова - 32.00
3. Биляна Борисова Христова - 29.54

ЗАПОВЕД 07 НОЕМВРИ 2012 г.
З А П О В Е Д

№ УИ-12-7704-25/20.09.2012г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна и Мими Атанасова – началник на отдел „ФСО” в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите по административната преписка за проведен търг с тайно наддаване, открит със заповед № РД-12-7706-127/14.05.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна, изменена със заповед № РД-12-7706-164/15.06.2012г. на областния управител, а именно: 1. Акт за държавна собственост № 7481/14.12.2009г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 12.01.2010г., том І, № 194, вх. регистър № 403, дело № 190; 2. Протокол от 20.06.2012г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – държавна собственост; 3. Заповед № РД-12-7706-178/27.06.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна; 4. Уведомително писмо с вх. № РД-12-9400-453/10.08.2012г.,

У С Т А Н О В И Х:
На основание заповед № РД-12-7706-127/14.05.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна, изменена със заповед № РД-12-7706-164/15.06.2012г. на областния управител е наредено да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, сред които е имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 10 със застроена площ от 74,95 кв.м., състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тоалетна и две тераси, заедно с прилежащото му избено помещение № 13 с площ от 6 кв.м, ведно с 6,4934% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място с площ от 237 кв.м., с местонахождение на имота: град Варна, ул. „Антон Страшимиров” № 30, ет. 4, 11-ти микрорайон на град Варна, кв. 168, УПИ X-5; при граници на УПИ X-5: УПИ VI-4, улица „Филип Тотьо”, улица „Антон Страшимиров” и УПИ XI-6, описан в акт за държавна собственост № 7481/14.12.2009г., при първоначална наемна цена на имота в размер на 92 лв. (деветдесет и два лева).
За провеждането на търга и за резултатите от него комисията е съставила протокол от 20.06.2012г., в който е посочила входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, имената или наименованията им, платежните документи за внесените депозити, други обстоятелства по редовността на подадените документи и предложените цени. Протоколът е утвърден от областния управител. С Решение № 4, обективирано в Протокол от 20.06.2012г., комисията е класирала на първо място за наемател на имота кандидат № 1 – Дина Иванова Колева с ценово предложение от 480 лв (четиристотин и осемдесет лева). На второ място комисията е класирала кандидат № 3 – Румянка Матеева Маринова с ценово предложение от 162 лв. (сто шестдесет и два лева).
Въз основа на резултатите от търга е издадена заповед № РД-12-7706-178/27.06.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна за определяне на Дина Иванова Колева за наемател на имота. Заповедта е съобщена на заинтересованите участници по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). В законоустановения срок заповедта не е обжалвана и същата е влязла в сила. Заповедта е връчена на Дина Иванова Колева на 10.08.2012г. От Дина Иванова Колева е постъпило уведомително писмо с вх. № РД-12-9400-453/10.08.2012г., в което тя е посочила, че се отказва от наемането на имота и от сключването на договор за наем.
Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост (ППЗДС), спечелилият търга участник е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта. Съгласно чл. 57, ал. 2 от ППЗДС, когато спечелилият търга участник не внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в срока по ал. 1, се приема, че се е отказал от сключването на сделката, условие, което е изпълнено. Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗДС, в случая по ал. 2 областният управител или съответният министър може да прекрати търга или да определи за наемател участника, предложил следващата по размер цена.
С оглед на изложеното и на основание чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 57, ал. 3 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:

1. ОПРЕДЕЛЯМ РУМЯНКА МАТЕЕВА МАРИНОВА, лична карта №, издадена на/от МВР за НАЕМАТЕЛ на имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 10 със застроена площ от 74,95 кв.м., състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тоалетна и две тераси, заедно с прилежащото му избено помещение № 13 с площ от 6 кв.м, ведно с 6,4934% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място с площ от 237 кв.м., с местонахождение на имота: град Варна, ул. „Антон Страшимиров” № 30, ет. 4, 11-ти микрорайон на град Варна, кв. 168, УПИ X-5; при граници на УПИ X-5: УПИ VI-4, улица „Филип Тотьо”, улица „Антон Страшимиров” и УПИ XI-6, описан в акт за държавна собственост № 7481/14.12.2009г., при месечна наемна цена на имота в размер на 162 лв. (сто шестдесет и два лева).
2. В 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед РУМЯНКА МАТЕЕВА МАРИНОВА следва да довнесе размера на достигнатата наемна цена. В случай, че РУМЯНКА МАТЕЕВА МАРИНОВА не внесе цената в указания срок, се приема, че се е отказала от сключването на договора и внесения от нея депозит остава в полза на Областна администрация Варна.
3. Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и на интернет – страницата на Областна администрация Варна.
4. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок пред Административен съд Варна.
5. След извършване на плащането, да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС със спечелилия търга участник.
Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията.
Договорът за наем се счита за сключен от датата на неговото подписване.
След сключване на договора за наем да се извърши предаване – приемане на имота, като се състави протокол за това.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в седем екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на РУМЯНКА МАТЕЕВА МАРИНОВА с адрес за кореспонденция: област Варна, община Варна, град Варна 9000, ул. „Неофит Рилски” № 18, ет. 2, ап. 3; отдел „Държавна собственост и регионално развитие” за прилагане към преписката по търга, и деловодството за сведение и изпълнение.

Копия от настоящата заповед да се връчат на участниците в търга, директора на дирекция „АКРРДС”, главния секретар, началника на отдел „Финансово - стопанско обслужване”, началника на отдел „Държавна собственост и регионално развитие” в Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура гр. Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” в Областна администрация Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


МИМИ АТАНАСОВА
Началник на отдел „ФСО”
в Областна администрация Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ-01 НОЕМВРИ 2012 г.
№ОП-12-9400-287(1)
31.10.2012г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Велико Демиров Иванов, Демир Великов Демиров и всички заинтересовани лица, че на 05.10.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Неделя Тонева Димитрова – заявление вх. № ОП-12-9400-287/05.10.2012г., за недвижим имот находящ се на ул. „Васил Левски” № 19, с. Аспарухово, община Дългопол, обл. Варна представляващ: ? идеални части от дворно място с площ от 908 кв. м., съставляващо поземлен имот с идентификатор 00789.201.443 при граници: ПИ 00789.201.442, ПИ 00789.201.95, ПИ 00789.201.444, ПИ 00789.201.440, ПИ 00789.201.441 и ПИ 00789.201.439, ведно с построените в това дворно място жилищна сграда с идентификатор 00789.201.443.1 със застроена площ 84 кв. м. и селскостопанска сграда с идентификатор 00789.201.443.2 със застроена площ 35 кв. м. по кадастралната карта на село Аспарухово, община Дългопол, обл. Варна, одобрена със заповед № 300-5-73/22.12.2004г. на Изпълнителния Директор на АК, съгласно скица № 23575/13.09.2012г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ-01 НОЕМВРИ 2012 г.
№ ДУ-12-9400-48 от 29.10. 2012г

На основание чл. 61, ал.3 от АПК уведомявам Анна Руменова Георгиева, че във връзка с подадено от нея заявление за достъп до обществена информация вх. № ДУ-12-9400-48/06.08.2012г, е изпратено писмо изх. № ДУ-12-9400-48(1)/15.08.2012г от областния управител на област с административен център гр. Варна, във връзка с разпоредбите на чл. 33 от ЗДОИ.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.

КОСТА БАЗИТОВ

Областен управител на област
с административен център гр. Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ-31 ОКТОМВРИ 2012 г.
№ОП-12-9400-304/1/
30.10. 2012г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Тодорка Иванова Тодорова, Красимир Иванов Тодоров и наследниците на Върбан Вълчев Върбанов, Кръстина Върбанова Вълчева, Неделчо Върбанов Вълчев, Георги Върбанов Вълчев, Жеко Върбанов Вълчев, Железна Върбанова Петрова, Илия Върбанов Вълчев, Станка Тодорова Жекова, Върбан Тодоров Върбанов, Васила Тодорова Павлова, Желез Тодоров Върбанов, Жечка Тодорова Златева, както и всички заинтересовани лица, че на 22.10.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хриска Марчева Паскова – заявление вх. № ОП-12-9400-304/22.10.2012г., за недвижими имоти находящи се в землището на с. Китен, община Провадия, обл. Варна представляващи:
1. Имот № 001043 в местността „КОДЖА ЕКЕНИ” с площ 1 479 кв. м., трета категория, начин на трайно ползване: нива, при граници: имот № 000074, 001049, 001047 и 000205;
2. Имот № 001157 в местността „ДО ДВОРА” с площ 5 277 кв. м., начин на трайно ползване: нива, при граници: имот № 00098, 000041, 001156 и 100048;
3. Имот № 001013 в местността „БАТАДЖИК” с площ 10 496 кв. м., трета категория, начин на трайно ползване: нива, при граници: имот № 000041, 001015, 001014, 002047, 031010 и 001016;
4. Имот № 027008 в местността „АДАТА” с площ 11 240 кв. м., начин на трайно ползване: нива, при граници: имот № 027019, 027018, 027009, 027007 и 100022.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

КОСТА БАЗИТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ-29 ОКТОМВРИ 2012 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

до участие в интервю за заемане на длъжността “старши юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно- правно обслужване, финанси и управление на собствеността” от конкурс, състоял се на 23.10.2012г. от 10:00 часа

няма

Председател: П
/Ивелин Георгиев/

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

до участие в интервю за заемане на длъжността “старши юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно- правно обслужване, финанси и управление на собствеността” от конкурс, състоял се на 23.10.2012г. от 10:00 часа

1. Нина Петрова Иванова - 2.33
2. Биляна Борисова Христова - 1
3. Деспина Георгиева Вълкова - 1.33
4. Поля Тодорова Димова - 2
5. Елисавета Емилиянова Славова -1.33
6. Звездалина Захариева Иванова - 3

Председател: П
/Ивелин Георгиев/


УВЕДОМЛЕНИЕ-29 ОКТОМВРИ 2012 г.
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
до участие в интервю за заемане на длъжността “юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно- правно обслужване, финанси и управление на собствеността” от конкурс, състоял се на 22.10.2012г. от 13:00 часа
1. Гергана Маринова Дикова-4.66
2. Лиляна Владимирова Левкова -4.33
3. Светослав Георгиев Василев -4
4. Нина Петрова Иванова -4
Допуснатите до участие в интервю кандидати следва да се явят за провеждането му на 31.10.2012г. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Варна.

Председател: П
/Ивелин Георгиев/

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
до участие в интервю за заемане на длъжността “юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно- правно обслужване, финанси и управление на собствеността”от конкурс, състоял се на 22.10.2012г. от 13:00 часа
1. Пламен Тодоров Велков -3
2. Вилияна Пламенова Вълчева-Димова- 1.6
3. Биляна Борисова Христова -3
4. Нели Красимирова Якова -1.6
5. Боряна Пенчева Тодорова -1
6. Краси Иванова Славова -1
7. Костадин Любомиров Михайлов -1
8. Десислава Руменова Бонева -2.66
9. Елисавета Емилиянова Славова -1
10. Звездалина Захариева Иванова -2
11. Ивалина Димитрова Димитрова -1.33
12. Петя Наскова Николова -1
13. Юлияна Иванова Рачева -1
14. Милена Огнянова Йовчева -2
15. Руслан Горанов Георгиев -1
16. Диляна Стоянова Димитрова -1.33
17. Деляна Валериева Христова -1
18. Велина Стефанова Илиева -2.66
19. Ивелина Кирилова Йорданова -1.66
20. Ивелин Руменов Йорданов -2
21. Емил Огнянов Йорданов - 1.66
22. Александър Генков Конаков -2.33
23. Нина Веселинова Тончева -2.33
24. Ступак Николаев Радев -1
25. Христина Александрова Александрова-2.66
26. Диляна Мирославова Йорданова -2.33
27. Ружа Красимирова Илиева-Стоянова-1.66

Председател: П
/Ивелин Георгиев/


УВЕДОМЛЕНИЕ-29 ОКТОМВРИ 2012 г.
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
до участие в интервю за заемане на длъжността “юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно- правно обслужване, финанси и управление на собствеността”от конкурс, състоял се на 22.10.2012г. от 10:00 часа
1. Звездалина Захариева Иванова – 5
2. Светослав Георгиев Василев – 5
3. Биляна Борисова Христова – 4.25
4. Лиляна Владимирова Левкова – 4.25
5. Пламен Тодоров Велков - 4
6. Емил Огнянов Йорданов - 4
7. Александър Генков Конаков - 4
8. Нина Веселинова Тончева – 4

Допуснатите до участие в интервю кандидати следва да се явят за провеждането му на 30.10.2012г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Варна.

Председател: П
/Николай Няголов/

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
до участие в интервю за заемане на длъжността “юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно- правно обслужване, финанси и управление на собствеността” от конкурс, състоял се на 22.10.2012г. от 10:00 часа
1. Вилияна Пламенова Вълчева-Димова - 1
2. Деспина Георгиева Вълкова - 1
3. Нели Красимирова Якова - 2
4. Боряна Пенчева Тодорова – 1.75
5. Краси Иванова Славова - 1
6. Костадин Любомиров Михайлов - 1
7. Десислава Руменова Бонева – 3.25
8. Елисавета Емилиянова Славова - 2
9. Ивалина Димитрова Димитрова – 1.25
10. Петя Наскова Николова - 1
11. Димитър Петров Пачев - 2
12. Юлияна Иванова Рачева - 1
13. Милена Огнянова Йовчева – 2.75
14. Руслан Горанов Георгиев - 1
15. Диляна Стоянова Димитрова - 1
16. Ружа Красимирова Илиева – Стоянова – 1.5
17. Гергана Маринова Дикова – 2.5
18. Деляна Валериева Христова – 1.5
19. Димитър Божидаров Наумов - 1
20. Станислава Димитрова Станева - 1
21. Велина Стефанова Илиева - 1
22. Ивелина Кирилова Йорданова – 1.25
23. Валентин Манолов Вълчанов - 2
24. Ивелин Руменов Йорданов - 1
25. Гергана Янкова Георгиева – 1.25
26. Ступак Николаев Радев - 2
27. Нина Петрова Иванова - 1
28. Христина Александрова Александрова – 1
29. Диляна Мирославова Йорданова – 2.25

Председател: П.
/Николай Няголов/


УВЕДОМЛЕНИЕ-29 ОКТОМВРИ 2012 г.
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
до участие в интервю за заемане на длъжността “юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно- правно обслужване, финанси и управление на собствеността” от конкурс, състоял се на 22.10.2012г. от 11:30 часа
1. Пламен Тодоров Велков - 5
2. Нина Петрова Иванова - 5
3. Гергана Маринова Дикова – 4.25
4. Биляна Борисова Христова - 4
5. Нели Красимирова Якова - 4
6. Лиляна Владимирова Левкова - 4
7. Десислава Руменова Бонева - 4
8. Милена Огнянова Йовчева - 4
9. Светослав Георгиев Василев - 4
10. Нина Веселинова Тончева - 4
11. Ступак Николаев Радев - 4
Допуснатите до участие в интервю кандидати следва да се явят за провеждането му на 30.10.2012г. /вторник/ от 14:00 часа в сградата на Областна администрация Варна.

Председател: П
/Николай Няголов/

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
до участие в интервю за заемане на длъжността “юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно- правно обслужване, финанси и управление на собствеността”от конкурс, състоял се на 22.10.2012г. от 11:30 часа
1. Звездалина Захариева Иванова - 3.25
2. Емил Огнянов Йорданов - 3.75
3. Юлияна Иванова Рачева – 2.5
4. Ивалина Димитрова Димитрова – 1.75
5. Ивелин Руменов Йорданов - 1
6. Руслан Горанов Георгиев – 2.5
7. Александър Генков Конаков – 1.75
8. Деляна Валериева Христова – 2.75
9. Диляна Стоянова Димитрова – 3.75
10. Диляна Мирославова Йорданова – 1
11. Ивелина Кирилова Йорданова - 1
12. Христина Александрова Александрова – 2.25
13. Димитър Божидаров Наумов - 1
14. Велина Стефанова Илиева – 2.75
15. Петя Наскова Николова – 3.5
16. Краси Иванова Славова - 1
17. Вилияна Пламенова Вълчева-Димова – 2.75
18. Костадин Любомиров Михайлов - 1
19. Боряна Пенчева Тодорова - 1
20. Елисавета Емилиянова Славова – 2.5

Председател: П
/Николай Няголов/


УВЕДОМЛЕНИЕ-18 ОКТОМВРИ 2012 г.
№OП-12-9400-288(1)
16.10.2012г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Атанас Желев Митев, Димитринка Димитрова Митева, и всички заинтересовани лица, че на 05.10.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Даниела Димитрова Митева и Живомир Димитров Митев – заявление вх. № ОП-12-9400-288/05.10.2012г., за недвижим имот находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Приморски”, ж.к. „Изгрев-1”, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.2552.1110 ? 1313 ( по КП 1973г.) ? ч. 9328 (КП „Крайбрежието” 1956г.) по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК, изменена със заповед КД-14-03-327/07.02.2011г. на Началника на СГКК – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ-18 ОКТОМВРИ 2012 г.
№OП-12-9400-286(1)
16.10.2012г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Вартухи Торосова Артюнова и всички заинтересовани лица, че на 05.10.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Едуард Агоп Малян – заявление вх. № ОП-12-9400-286/05.10.2012г., за недвижим имот находящ се в в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.2526.1845 ? ч. 942 и ч. 943 ( по ПНИ на м. „Св. Никола” – стр. гр.) ? ч. 942 и ч. 943 (предходен КП) ? ч. 495 (стари граници съгл. Помощния КП към ПНИ) ? 2995 (КП 1977г.) ? 1704 (КП 1956г.) по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК, изменена със заповед КД-14-03-1225/16.05.2011г. на Началника на СГКК – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ-16 ОКТОМВРИ 2012 г.
№ОП-12-9400-273(1)
15.10.2012г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Биляна Георгиева Устова, Мирослав Георгиев Апостолов и всички заинтересовани лица, че на 28.09.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ангелина Георгиева Танева – заявление вх. № ОП-12-9400-273/28.09.2012г., за недвижим имот находящ се в с. Гроздьово, общ. Долни чифлик, обл. Варна представляващ: поземлен имот № 196 с площ от 570 кв.м. вкл. в УПИ I- за детски ясли, в кв. 30 по плана на селото, при граници: улица, УПИ II-196 и ПИ 195.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ-16 ОКТОМВРИ 2012 г.
№ РД-12-4800-5(2)
16.10. 2012г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
Г-Н НИКОЛАЙ МАТЕЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НПО „ВАРНЕНСКА ЗЛАТНА ПЧЕЛА“
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам НПО „Варненска златна пчела” чрез председателя г-н Николай Матеев, че в отговор на жалба с наш вх. №РД-12-4800-5/01.10.2012 г. е изготвен отговор с наш изх. №РД-12-4800-5(1)/10.10.2012 г.
Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на администрацията, след представяне на документ за самоличност и документ, удостоверяващ представителни права на НПО „Варненска златна пчела”.

Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.


ДАНЧО СИМЕОНОВ,
Областен управител на
област с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ-15 ОКТОМВРИ 2012 г.
№ РД-12-9400-444/5/
15.10.2012 г.
ДО
Г-Н ВИХЪР КРЪСТЕВ
МЕСТНОСТ „БОРОВЕЦ – ЮГ” №75
П.К. 37, КЛОН 3
ГРАД ВАРНА 9003

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам господин Кръстев, че в отговор на писмо с наш вх. №РД-12-9400-444/06.08.2012 г. е изготвен отговор с наш изх. №РД-12-9400-444(3)/14.09.2012г.
Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на администрацията, след представяне на документ за самоличност.

Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ-15 ОКТОМВРИ 2012 г.
№ОП-12-9400-255(3)
12.10. 2012г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Митко Тодоров Тодоров, „Импресия-99” ООД и всички заинтересовани лица, че на 12.09.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на на Янчо Николов Иванов в качеството му на Председател на ПК „НАРКООП” – заявление вх. № ОП-12-9400-255/12.09.2012г., за недвижим имот находящ се в гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна представляващ: стопанска сграда, със застроена площ 730 кв. м., построена в източната част на две дворни места, а именно: дворно място собственост на ПК”Наркооп” и Митко Тодоров Тодоров, с площ от 2 000 кв. м., съставляващо имот с планоснимачен № 217, който имот е включен в УПИ XXIII-217 в квартал 3, по плана на град Провадия, при граници: улица, ПИ IX и ПИ XXII-216 и дворно място, собственост на „Импресия - 99” ООД с площ от 2 560 кв. м., съставляващо УПИ XXII-216 в квартал 3 по плана на град Провадия, при граници: улица, ПИ XXIII-217 и ПИ XII.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ-12 ОКТОМВРИ 2012 г.
№ РД-12-0415-78(2)/11.10.2012г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Юри Петров Луканов, че по повод на постъпилата от него жалба до министъра на регионалното развитие и благоустройството, изпратена в Областна администрация Варна, с писмо с изх. № РД-12-0415-79(1)/04.09.2012г. министърът на регионалното развитие (което писмо е с копие до Юри Петров Луканов), е уведомен за следното:
За резултатите от извършената проверка на морски плаж „Сахара II” е съставен и подписан Констативен протокол № 7/17.08.2012г. Неразделна част от протокола е Схема на морски плаж „Сахара II”, върху която са отразени зоните и площите за платени плажни принадлежности и за свободно разполагане на плажни принадлежности. Видно от схемата площта на зоната за платени плажни принадлежности е 2 055,96 кв.м., а площта на зоната за свободно разполагане на плажни принадлежности е 5 598,04 кв.м. Поради това, че разположението на зоните за платени плажни принадлежности и за свободно разполагане на плажни принадлежности се различава от това, която е посочено в Специализираната схема на преместваемите обекти и съоръжения, представляваща неразделна част от договора за наем, с писмо с изх. № РД-11-0415-9(25)/04.09.2012г. от наемателя е изискано да постави платените плажни принадлежности в съответствие със схемата.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.

УВЕДОМЛЕНИЕ-12 ОКТОМВРИ 2012 г.
№ОП-12-9400-265(1)
09.10.2012г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Сечкин Джамалов Юсеинов, Весиля Хасанова Османова, наследниците на Ибрям и Ахмед Якубови и всички заинтересовани лица, че на 21.09.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Себиля Хасан Мустафа и Джемиле Хасанова Османова – искане вх. № ОП-12-9400-265/21.09.2012г., за недвижим имот находящ се в с. Ягнило, общ. Ветрино, обл. Варна представляващ: дворно място с площ от 1 296 кв. м., съставляващо УПИ XIII-141 в кв. 40 по плана на с. Ягнило, одобрен със заповед №126/25.01.1929г., ведно с построените в южната част на това дворно място жилищна сграда и стопанска сграда, при граници: улица, УПИ I-145, УПИ II-141, УПИ XII-146.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ-12 ОКТОМВРИ 2012 г.
№ОП-12-9400-264(1)
09. 10. 2012г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Христо Михайлов Симеонов, Гюлка Никова Михалева, Роза Христова Радулова, Галя Митева Христова, Розалина Михайлова Хаджиева и всички заинтересовани лица, че на 20.09.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Максим Христов Михайлов – искане вх. № ОП-12-9400-264/20.09.2012г., за недвижим имот находящ се в гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна представляващ: дворно място с площ 200 кв. м., съставляващо УПИ XVI-385 в кв. 11А по плана на гр. Провадия, ведно с построената в това дворно място жилищна сграда и лятна кухня, при граници: улица „Желез Йорданов”, УПИ XVIII-384, УПИ XVII-389, УПИ XIII-388, УПИ XIV-387 и УПИ XV-386,
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ-12 ОКТОМВРИ 2012 г.
№ОП-12-9400-263(1)
09.10. 2012г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се наследниците на Атанас Стоянов Конов и всички заинтересовани лица, че на 19.09.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Али Демиров Алиев и Зейнеб Илязова Алиева – искане вх. № ОП-12-9400-263/19.09.2012г., за недвижим имот находящ се в гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна представляващ: дворно място с площ от 550 кв. м., представляващо УПИ VIII-1124 в кв. 76, ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 40 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ от 25 кв. м., при граници: улица, УПИ VII-1139, IX-1124, II-1122 и III-1123 по плана на гр. Вълчи дол, утвърден със заповед № 239/25.01.1984г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


ПРОТОКОЛ -11 ОКТОМВРИ 2012 г.
Протокол от 10.10.2012г. от заседание на тръжна комисия за продажба на земеделски земи от държавен поземлен фонд на притежатели на поименни компенсаторни бонове.
УВЕДОМЛЕНИЕ-08 ОКТОМВРИ 2012 г.
№УИ-09-9400-9(11)/05.10.2012г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомявам Светослав Димитров Трайков ЕГН, че на основание чл.80, ал.1 и ал.2 от ЗДС е издадена Заповед № РД-12-7706-275/17.09.2012г. на Областния управител на област с административен център град Варна, с която същият нарежда да се изземе от Светослав Димитров Трайков недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС №7467/08.12.2009г., представляващ апартамент със застроена площ 57,88 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Петко Тодоров” №39, ет.3, ап.3.
Изземването ще се извърши на 08.10.2012г. от 10:00 часа. Резервна дата 15.10.2012г. от 10:00 часа.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Варна, на интернет страницата на Областна администрация Варна и на вратата на ап.3, находящ се в гр. Варна, ул. „Петко Тодоров” №39, ет.3.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


СПИСЪК -08 ОКТОМВРИ 2012 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати

за длъжността “юрисконсулт”
в отдел „Правно – нормативно обслужване”
дирекция „Административно и правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

І. Подадени заявления за длъжността-53 броя

1. Димитър Теофилов Младенов
2. Пламен Марков Трайков
3. Вилияна Пламенова Вълчева-Димова
4. Биляна Борисова Христова
5. Елисавета Емилиянова Славова
6. Димитър Петров Пачев
7. Искра Валентинова Мандова –Иванова
8. Звездалина Захариева Иванова
9. Краси Иванова Славова
10. Нели Красимирова Якова
11. Мая Добромирова Петрова
12. Камелия Симеонова Иванова
13. Петя Наскова Николова
14. Пламен Тодоров Велков
15. Костадин Любомиров Михайлов
16. Лиляна Владимирова Левкова
17. Гергана Петрова Георгиева
18. Юлияна Иванова Рачева
19. Боряна Пенчева Тодорова
20. Деспина Георгиева Вълкова
21. Ивалина Димитрова Димитрова
22. Десислава Руменова Бонева
23. Милена Огнянова Йовчева
24. Емил Огнянов Йорданов
25. Ивелин Руменов Йорданов
26. Деляна Валериева Христова
27. Ивелина Кирилова Йорданова
28. Гергана Маринова Дикова
29. Светослав Георгиев Василев
30. Нина Петрова Иванова
31. Руслан Горанов Георгиев
32. Петко Асенов Захариев
33. Диляна Стоянова Димитрова
34. Диляна Мирославова Йорданова
35. Велико Славов Великов
36. Ступак Николаев Радев
37. Станислава Димитрова Станева
38. Валентин Манолов Вълчанов
39. Ружа Красимирова Илиева – Стоянова
40. Адриан Георгиев Атанасов
41. Нина Веселинова Тончева
42. Гергана Янкова Георгиева
43. Димитър Божидаров Наумов
44. Меглена Савова Лолова
45. Велина Стефанова Илиева
46. Елена Петрова Давидова
47. Надя Михайлова Петрова
48. Александър Генков Конаков
49. Христина Александрова Александрова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на практически изпит - решаване на казус на 22.10.2012 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.

ІІ. Подадени заявления за длъжността-51 броя

1. Димитър Теофилов Младенов
2. Пламен Марков Трайков
3. Вилияна Пламенова Вълчева-Димова
4. Биляна Борисова Христова
5. Елисавета Емилиянова Славова
6. Димитър Петров Пачев
7. Искра Валентинова Мандова –Иванова
8. Звездалина Захариева Иванова
9. Краси Иванова Славова
10. Нели Красимирова Якова
11. Мая Добромирова Петрова
12. Камелия Симеонова Иванова
13. Петя Наскова Николова
14. Пламен Тодоров Велков
15. Костадин Любомиров Михайлов
16. Лиляна Владимирова Левкова
17. Юлияна Иванова Рачева
18. Боряна Пенчева Тодорова
19. Ивалина Димитрова Димитрова
20. Десислава Руменова Бонева
21. Милена Огнянова Йовчева
22. Емил Огнянов Йорданов
23. Ивелин Руменов Йорданов
24. Деляна Валериева Христова
25. Ивелина Кирилова Йорданова
26. Гергана Маринова Дикова
27. Светослав Георгиев Василев
28. Нина Петрова Иванова
29. Руслан Горанов Георгиев
30. Петко Асенов Захариев
31. Диляна Стоянова Димитрова
32. Диляна Мирославова Йорданова
33. Велико Славов Великов
34. Ступак Николаев Радев
35. Станислава Димитрова Станева
36. Валентин Манолов Вълчанов
37. Адриан Георгиев Атанасов
38. Нина Веселинова Тончева
39. Димитър Божидаров Наумов
40. Меглена Савова Лолова
41. Велина Стефанова Илиева
42. Надя Михайлова Петрова
43. Александър Генков Конаков
44. Христина Александрова Александрова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на практически изпит - решаване на казус на 22.10.2012 г. от 11,30 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.

ІІІ. Подадени заявления за длъжността -50 броя

1. Димитър Теофилов Младенов
2. Пламен Марков Трайков
3. Вилияна Пламенова Вълчева-Димова
4. Биляна Борисова Христова
5. Елисавета Емилиянова Славова
6. Димитър Петров Пачев
7. Искра Валентинова Мандова –Иванова
8. Звездалина Захариева Иванова
9. Краси Иванова Славова
10. Нели Красимирова Якова
11. Мая Добромирова Петрова
12. Камелия Симеонова Иванова
13. Петя Наскова Николова
14. Пламен Тодоров Велков
15. Костадин Любомиров Михайлов
16. Лиляна Владимирова Левкова
17. Юлияна Иванова Рачева
18. Боряна Пенчева Тодорова
19. Ивалина Димитрова Димитрова
20. Десислава Руменова Бонева
21. Милена Огнянова Йовчева
22. Емил Огнянов Йорданов
23. Ивелин Руменов Йорданов
24. Деляна Валериева Христова
25. Ивелина Кирилова Йорданова
26. Гергана Маринова Дикова
27. Светослав Георгиев Василев
28. Нина Петрова Иванова
29. Руслан Горанов Георгиев
30. Петко Асенов Захариев
31. Диляна Стоянова Димитрова
32. Диляна Мирославова Йорданова
33. Велико Славов Великов
34. Ступак Николаев Радев
35. Станислава Димитрова Станева
36. Валентин Манолов Вълчанов
37. Ружа Красимирова Илиева – Стоянова
38. Адриан Георгиев Атанасов
39. Нина Веселинова Тончева
40. Димитър Божидаров Наумов
41. Меглена Савова Лолова
42. Велина Стефанова Илиева
43. Надя Михайлова Петрова
44. Александър Генков Конаков
45. Христина Александрова Александрова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на практически изпит - решаване на казус на 22.10.2012 г. от 13,00 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.

За решаването на казуса кандидатите ще могат да ползват следните нормативни актове:

1. АПК;
2. ГПК;
3. Закон за администрацията;
4. Закон за държавната собственост;
5. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
6. Закон за държавния служител;
7. Кодекс на труда;
8. Закон за задълженията и договорите;
9. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
10. Закон за общинската собственост;
11. Закон за собствеността;
12. Закон за достъп до обществена информация;
13. Закон за политическата и гражданската реабилитация на репресираните лица;
14. Наредба за прилагане на чл.4 от ЗПГРРЛ;
15. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
16. Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) / Николай Няголов /

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати

за длъжността “юрисконсулт”
в отдел „Правно – нормативно обслужване”,
дирекция „Административно и правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

І. За заемане на първата длъжност с подадени 53 броя заявления:

1. Георги Веселинов Ралчев – заявлението за участие в конкурса – Приложение № 2 от НПКДС не е подписано от кандидата;
2. Добрин Стефанов Стефанов – заявлението за участие в конкурса – Приложение № 2 от НПКДС не е подписано от кандидата;
3. Яна Дончева Антова – приложената декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС не е в оригинал, не е подписана от кандидата;
4. Стефка Красимирова Калчева – не е представена декларация по чл.17,ал.2,т. 1 от НПКДС.

ІІ.За заемане на втората длъжност с подадени 51 заявления:

1. Георги Веселинов Ралчев - заявлението за участие в конкурса – Приложение № 2 от НПКДС не е подписано от кандидата;
2. Добрин Стефанов Стефанов – заявлението за участие в конкурса – Приложение № 2 от НПКДС не е подписано от кандидата;
3. Ивайло Йорданов Йорданов – не е представено копие от документ за самоличност;
4. Деспина Георгиева Вълкова - декларацията по чл.17, ал.2,т.1 от НПКДС не е подписана от кандитата;
5. Гергана Янкова Георгиева - Заявлението за участие в конкурса – Приложение № 2 от НПКДС и декларацията по чл.17, ал.2,т.1 от НПКДС са в копие
6. Стефка Красимирова Калчева – не е представена декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
7. Ружа Красимирова Илиева – Стоянова- не е представено в цялост заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 от НПКДС.


ІІІ. За заемане на третата длъжност с подадени 50 заявления:

1. Георги Веселинов Ралчев – заявлението за участие в конкурса – Приложение № 2 от НПКДС не е подписано от кандидата;
2. Добрин Стефанов Стефанов – заявлението за участие в конкурса – Приложение № 2 от НПКДС не е подписано от кандидата;
3. Деспина Георгиева Вълкова – не е представен документ за придобита юридическа правоспособност;
4. Гергана Янкова Георгиева - Заявлението за участие в конкурса – Приложение № 2 от НПКДС и декларацията по чл.17, ал.2,т.1 от НПКДС са в копие
5. Стефка Красимирова Калчева - не е представена декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) / Николай Няголов /


СПИСЪК -08 ОКТОМВРИ 2012 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати

за длъжността “старши юрисконсулт”
в отдел „Правно – нормативно обслужване”
дирекция „Административно и правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

Допуска следните кандидати до конкурс:
1. Пламен Марков Трайков
2. Биляна Борисова Христова
3. Деспина Георгиева Вълкова
4. Надя Михайлова Петрова
5. Поля Тодорова Димова
6. Яна Дончева Антова
7. Нина Петрова Иванова
8. Елисавета Емилиянова Славова
9. Звездалина Захариева Иванова
10. Георги Кирчев Баиров


Допуснатите кандидати трябва да се явят на практически изпит - решаване на казус на 23.10.2012 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация Варна, ул.”Преслав” № 26.
За решаването на казуса кандидатите ще могат да ползват следните нормативни актове:

1. АПК;
2. ГПК;
3. Закон за администрацията;
4. Закон за държавната собственост;
5. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
6. Закон за държавния служител;
7. Кодекс на труда;
8. Закон за задълженията и договорите;
9. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
10. Закон за общинската собственост;
11. Закон за собствеността;
12. Закон за достъп до обществена информация;
13. Закон за политическата и гражданската реабилитация на репресираните лица;
14. Наредба за прилагане на чл.4 от ЗПГРРЛ;
15. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
16. Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) / Димо Николов /

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати
за длъжността “старши юрисконсулт”
в отдел „Правно – нормативно обслужване”
дирекция „Административно и правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

1. Димитър Теофилов Младенов-не са представени доказателства за придобит професионален опит. Не е приложено копие от осигурителна книжка, което да удостоверява, че лицето е придобило юридически стаж.
2. Искра Валентинова Мандова – Иванова-не са представени доказателства за придобиване на изискуемия професионален опит;
3. Александър Генков Конаков- не са представени доказателства за придобиване на изискуемия професионален опит;
4. Меглена Савова Лолова -не са представени доказателства за придобит професионален опит;
5. Димитър Божидаров Наумов-не са представени доказателства за придобит професионален опит; не е приложен документ, удостоверяващ вписване в адвокатска колегия или друг, от който да се установява наличието на изискуемия за заемане на длъжността юридически стаж.
6. Добрин Стефанов Стефанов – не са представени доказателства за придобиване на изискуемия професионален опит;
7. Валентин Миланов Вълчанов-не са представени доказателства за придобит професионален опит; не е приложен документ, удостоверяващ вписване в адвокатска колегия или друг, от който да се установява наличието на изискуемия за заемане на длъжността юридически стаж
8. Пламен Тодоров Велков- не са представени доказателства за придобит професионален опит;
9. Лиляна Владимирова Левкова- не са представени доказателства за придобит професионален опит

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) / Димо Николов /


УВЕДОМЛЕНИЕ -26 СЕПТЕМВРИ 2012 г.

№ РД-12-9400-982(7)
26.09. 2012 г
У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
Г-Н ПЕТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
9006 – ГР. ВАРНА

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Петър Ангелов Иванов, че в отговор на постъпила в Областна администрация Варна жалба с наш вх. №РД-09-9400-982(5)/18.07.2012г. ви е изпратено писмо наш изх. №РД-09-9400-982(6)/29.08.2012г.
Със съдържанието на отговора можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на администрацията, след представяне на документ за самоличност.

Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.

ДАНЧО СИМЕОНОВ,
Областен управител на
област с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -26 СЕПТЕМВРИ 2012 г.

№ РД-12-9400-415(3)
26.09.2012г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
Г-Н ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
М-С КОЧМАР №431, ВЪЗРАЖДАНЕ
ГР. ВАРНА

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам г-н Желязко Георгиев Желязков, че подадената от него молба с наш вх. №РД-12-9400-415/24.07.2012г. е препратена от областния управител на област с административен център гр. Варна с писмо с изх. №РД-12-9400-415(1)/14.08.2012г. до г-н Кирил Йорданов – кмет на община Варна за извършване на проверка по компетентност. За резултата от проверката г-н Желязко Желязков ще бъде уведомен от горепосочения орган.

Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.

ДАНЧО СИМЕОНОВ,
Областен управител на
област с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -24 СЕПТЕМВРИ 2012 г.

№ РД-04-9400-1058(32)/21.09.2012г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Мирослав Недков Колев, че с писмо с изх. № РД-04-9400-1058(29)/08.08.2012г. на областния управител на област с административен център град е уведомен за следното:
„По повод на образувана в Областна администрация Варна административна преписка за придобиване на право на собственост върху съответните идеални части от недвижим имот с площ от 1155,00кв.м, съставляващ поземлен имот (ПИ) 10135.2564.67 (стар идентификатор: 3092, кв.2, УПИ V-1628А), с адрес на поземления имот: град Варна, район Приморски, местност Траката, ул. 5-та № 4, Ви уведомявам:
С писмо с наш изх. № РД-04-9400-1058(27)/01.04.2011г. от Вас са изискани документи за комплектоване на преписката. Видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 00VQVN T, писмото е получено на 07.04.2011г., но по него няма изпълнение.
Приложено, Ви изпращам копие на писмото, като на основание чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), следва в 3-дневен срок от получаването му да представите изисканите документи.
При неизпълнение в указания срок, работата по преписката ще бъде прекратена”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


ОБЯВВЛЕНИЕ -21 СЕПТЕМВРИ 2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 052 688 120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-12-7706-269/14.09.2012г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел “Правно нормативно обслужване” при дирекция "Административно и правно обслужване, финанси и управление на собствеността", в Областна администрация Варна.

Изисквания към кандидатите:
- образование: висше юридическо, образователна квалификационна степен „магистър”
- придобита юридическа правоспособност
- професионален опит: една година
- професионална област: право
- ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 6, длъжностно ниво по КДА - 10

Начин на провеждане на конкурс - решаване на казус и интервю.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
- копие от документ за самоличност
- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност
- копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен
- копие от документ за придобита правоспособност
- документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит такъв)
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв)

Документите следва да бъдат представени в срок до 01.10.2012г. включително в деловодството на Областна администрация Варна – гр. Варна, ул.”Преслав” № 26.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


ОБЯВВЛЕНИЕ -21 СЕПТЕМВРИ 2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 052 688 120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-12-7706-267/14.09.2012г

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За 3 (три) свободни работни места за длъжността „юрисконсулт” в отдел “Правно нормативно обслужване” при дирекция "Административно и правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Варна.

Изисквания към кандидатите:
- образование: висше юридическо, образователна квалификационна степен „магистър”
- придобита юридическа правоспособност
-професионален опит: не се изисква
-професионална област: право
-ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 7, длъжностно ниво по КДА - 11
Начин за провеждане на конкурса – решаване на казус и интервю.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
- копие от документ за самоличност
- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
- копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен
- копие от документ за придобита правоспособност
- документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит такъв)
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв)
Кандидатите следва да представят отделен комплект документи за всяка от трите позиции, за която кандидатстват.
Документите следва да бъдат представени в срок до 01.10.2012г включително в деловодството на Областна администрация Варна – гр. Варна, ул.”Преслав” № 26.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна.
Основната месечна заплата за длъжността е 650.00 лева.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област с
административен център Варна

ОБЯВА -20 СЕПТЕМВРИ 2012 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-12-7706-271 от 14.09.2012г. на областния управител на област с административен център Варна

О Б Я В Я В А :
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти - частна държавна собственост, както следва:
1. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1506.94.1.23 със застроена площ 57,10 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Райко Жинзифов” №31.
Първоначална наемна цена – 130,00 лв. (сто и тридесет лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за търговски обект.
Дата, място и час на провеждане на търга – 22.10.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 65,00 лв. (шестдесет и пет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 19.10.2012г.
2. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1506.88.1.20 със застроена площ 61,78 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Солун” №18.
Първоначална наемна цена – 226,00 лв. (двеста двадесет и шест лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за офис.
Дата, място и час на провеждане на търга – 22.10.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав" №26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 113,00 лв. (сто и тринадесет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 19.10.2012г.
3. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.2553.533.2.2 със застроена площ 53,72 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Прилеп" №28, ет.-1, обект 5.
Първоначална наемна цена – 123,00 лв. (сто двадесет и три лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за търговска дейност.
Дата, място и час на провеждане на търга – 22.10.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” №26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 61,50 лв. (шестдесет и един лева и петдесет стотинки), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 19.10.2012г.
4. Недвижим имот - частна държавна собственост, триетажна сграда със застроена площ 202,00 кв.м. и гараж със застроена площ 55,00 кв.м. разположени в поземлен имот с идентификатор 10135.1508.257, находящ се в гр. Варна, област Варна бул. „Приморски” №135.
Първоначална наемна цена – 1760,00 лв. (хиляда седемстотин и шестдесет лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за делова и административна дейност.
Дата, място и час на провеждане на търга – 22.10.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 100 % от първоначалната тръжна цена – 1760,00 лв. (хиляда седемстотин и шестдесет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 19.10.2012г.
За всеки един от посочените по-горе обекти, кандидатите участват с отделен комплект тръжни документи.
Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
1. Документ за закупени тръжни книжа – оригинал или заверено копие от фактура или друг платежен документ;
2. Оригинален банков документ за внесен депозит по сметка на Областна администрация Варна;
3. Удостоверение за актуално правно състояние на ЕТ или ЮЛ, издадено не по-рано от 3 месеца от датата на провеждане на търга-оригинал или нотариално заверено копие;
4. Копие от документ за самоличност на физическото лице участник или представляващо участника;
5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата;
6. Заверено копие от документа за БУЛСТАТ регистрация, в случай че кандидатът ЕТ или ЮЛ не е пререгистриран в Търговския регистър;
7. Удостоверение от НАП, че кандидатът няма публични задължения-оригинал или нотариално заверено копие, издадено след 01.09.2012г.;
8. Удостоверение за липса на задължения от Дирекция „Местни данъци” при община Варна, издадено след 01.09.2012г.;
9. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна;
10. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП;
11. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
12. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
13. Предложение за цена - по образец, поставено в малък непрозрачен запечaтан плик с надпис „Предлагана цена”.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден до 19.10.2012г. срещу цена от 100,00 лв. с включен ДДС, платими в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав” №26, стая 409. Документацията се получава в сградата на отдел „Държавна собственост и регионално развитие”, стая №7.
Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав” № 26, ет. 1.
Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 19.10.2012г.
Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 12:30 часа на 19.10.2012г. Телефон за контакти: 688-188 – М. Чобанова.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕД -20 СЕПТЕМВРИ 2012 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-12-7706-271

Варна, 14.09.2012г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ - областен управител на област с административен център Варна

УСТАНОВИХ:

1. С АДС №7712 от 01.02.2011г. вписан в книгите по вписванията на 09.02.2011г, том VI, №119, вх. регистър 2152 е актуван имот - частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1506.94.1.23 със застроена площ 57,10 кв.м., находящ се на ул. „Райко Жинзифов” №31, в гр. Варна, област Варна, район „Одесос”. Предназначението на имота е за търговски обект. Към настоящият момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №5 по протокол №33 от 07.07.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7712 от 01.02.2011г, да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.
2. С АДС №7713 от 01.02.2011г. вписан в книгите по вписванията на 09.02.2011г, том VI, №129, вх. регистър 2166 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.88.1.20 представляващ офис №1 със застроена площ 61,78 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Солун” №18. Предназначението на имота е за офис. Към настоящият момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №5 по протокол №37 от 08.11.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7713 от 01.02.2011г., да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.
3. С АДС №7976 от 05.10.2011г. вписан в книгите по вписванията на 13.10.2011г, том LXV, №82, вх. регистър 22928 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.2553.533.2.2 със застроена площ 53,72 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Прилеп” №28, ет.-1, обект 5. Предназначението на обекта е за търговска дейност. Към настоящият момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №4 по протокол №37 от 08.11.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7976 от 05.10.2011г., да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.
4. С АДС №8268 от 06.06.2012г. вписан в книгите по вписванията на 27.06.2012г, том XXXIV, акт №82, вх. регистър 13286 е актуван имот - частна държавна собственост, триетажна сграда със застроена площ 202,00 кв.м. и гараж със застроена площ 55,00 кв.м. разположени в поземлен имот с идентификатор 10135.1508.257, находящ се в гр. Варна, област Варна бул. „Приморски” №135. Предназначението на обекта е за делова и административна дейност.
С решение №7 по протокол №40 от 05.03.2012г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №8268 от 06.06.2012г., да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център Варна.

Предвид горното и на основание чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

НАРЕЖДАМ:
I. Да се открие процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти - частна държавна собственост, както следва:
1. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1506.94.1.23 със застроена площ 57,10 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Райко Жинзифов” №31.
Първоначална наемна цена – 130,00 лв. (сто и тридесет лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за търговски обект.
Дата, място и час на провеждане на търга – 22.10.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 65,00 лв. (шестдесет и пет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 19.10.2012г.
2. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1506.88.1.20 със застроена площ 61,78 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Солун” №18.
Първоначална наемна цена – 226,00 лв. (двеста двадесет и шест лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за офис.
Дата, място и час на провеждане на търга – 22.10.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав" №26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 113,00 лв. (сто и тринадесет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 19.10.2012г.
3. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.2553.533.2.2 със застроена площ 53,72 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Прилеп" №28, ет.-1, обект 5.
Първоначална наемна цена – 123,00 лв. (сто двадесет и три лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за търговска дейност.
Дата, място и час на провеждане на търга – 22.10.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” №26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 61,50 лв. (шестдесет и един лева и петдесет стотинки), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 19.10.2012г.
4. Недвижим имот - частна държавна собственост, триетажна сграда със застроена площ 202,00 кв.м. и гараж със застроена площ 55,00 кв.м. разположени в поземлен имот с идентификатор 10135.1508.257, находящ се в гр. Варна, област Варна бул. „Приморски” №135.
Първоначална наемна цена – 1760,00 лв. (хиляда седемстотин и шестдесет лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за делова и административна дейност.
Дата, място и час на провеждане на търга – 22.10.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 100 % от първоначалната тръжна цена – 1760,00 лв. (хиляда седемстотин и шестдесет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 19.10.2012г.

За всеки един от посочените по-горе обекти, кандидатите участват с отделен комплект тръжни документи.

II. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация както следва:
- акт за държавна собственост;
- скица на сградата, издадена от СГКК Варна;
- заявление за участие в търга - по утвърден от областния управител образец;
- ценово предложение - по утвърден от областния управител образец;
- тръжни условия и необходими документи;
- проект на договор за наем;
- декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП;
- декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
- декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;

III. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
1. Документ за закупени тръжни книжа – оригинал или заверено копие от фактура или друг платежен документ;
2. Оригинален банков документ за внесен депозит по сметка на Областна администрация Варна;
3. Удостоверение за актуално правно състояние на ЕТ или ЮЛ, издадено не по-рано от 3 месеца от датата на провеждане на търга-оригинал или нотариално заверено копие;
4. Копие от документ за самоличност на физическото лице участник или представляващо участника;
5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата;
6. Заверено копие от документа за БУЛСТАТ регистрация, в случай че кандидатът ЕТ или ЮЛ не е пререгистриран в Търговския регистър;
7. Удостоверение от НАП, че кандидатът няма публични задължения-оригинал или нотариално заверено копие, издадено след 01.09.2012г.;
8. Удостоверение за липса на задължения от Дирекция „Местни данъци” при община Варна, издадено след 01.09.2012г.;
9. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна;
10. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП;
11. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
12. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
13. Предложение за цена - по образец, поставено в малък непрозрачен запечaтан плик с надпис „Предлагана цена”.

IV. Тръжната документация да се продава всеки работен ден до 19.10.2012г. включително срещу цена от 100,00 лева с включен ДДС, платима в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26, стая 409. Документацията да се получава в стая №7 в сградата на отдел „Държавна собственост и регионално развитие” от служителя, отговарящ за провеждането на търга.
Оглед на имота да се извършва на място в присъствието на служител на Областна администрация Варна след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688 188 до 17:30 часа на 19.10.2012г.
Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в деловодството на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26, ет. 1.

Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 12:30 часа на 19.10.2012г.

V. Определям комисия в състав:

VI. За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.

Възлагам на старши експерта „Връзки с обществеността” да извърши всички действия по обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, а на началник отдел „ДСРР” организирането на всички необходими действия по провеждането на търга.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на главния секретар.

Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в единадесет екземпляра. Заповедта да се връчи на началника на отдел „ДСРР” за прилагане по тръжното досие на имота и деловодството за сведение и изпълнение.

Копията от заповедта да се връчат на членовете на комисията, директора на дирекция „АПОФУС”, началника на отдел „ФСО” и старши експерта „Връзки с обществеността” за сведение и изпълнение.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -19 СЕПТЕМВРИ 2012 г.

№ РД-11-9400-823(10)/14.09.2012г
На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомявам Желязко Стоянов Грънчаров, че във връзка с подадено искане вх. № РД-11-9400-823 от 16.12.2011г за изплащане на еднократно обезщетение по ЗПГРРЛ от Златка Стоянова Димитрова, са издадени заповеди № РД-12-7706-263 от 12.09.2012г и № РД-12-7706-264 от 12.09.2012г на областния управител на област Варна, с които производството по отношение на Желязко Грънчаров е прекратено.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр. Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -13 СЕПТЕМВРИ 2012 г.

№ОП-12-9400-223(3)
12.09.2012г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Лиляна Вълева Делева, Цветелина Кирилова Бонева и всички заинтересовани лица, че на 06.08.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Венцислав Кирилов Делев – искане вх. № ОП-12-9400-223/06.08.2012г., за недвижим имот находящ се в район Младост, м. „Пчелина”, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представляващ: ПИ с идентификатор 10135.3506.1052 с площ от 603 кв. м., при граници: ПИ 10135.3506.897, ПИ 10135.3506.1053, ПИ 10135.3506.424, ПИ 10135.3506.1008, ПИ 10135.3506.725 и ПИ 10135.3506.726 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на район Младост, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, изменена със заповед № КД-14-03-2007/03.08.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -13 СЕПТЕМВРИ 2012 г.

№ОП-12-9400-246(1)/12.092012г.
На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам наследниците на Кирил Савов Делев и всички заинтересовани лица, че на 29.08.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби - декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило Искане с вх.№ОП-12-9400-246 от 29.08.2011г. от адв.Димитър Йорданов Георгиев като пълномощник на Венцислав Кирилов Делев за следния недвижим имот: поземлен имот с площ 2223 кв.м с идентификатор 10135.3511.493 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №18-64/16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК (последно изменение със Заповед №КД-14-03-988/ 19.04.2011г. на Началник на СГКК-Варна), находящ се в гр.Варна, район „Младост”, ул.”Поп Димитър”, при съседи: ПИ 10135.3511.292, ПИ 10135.3506.1053, ПИ 10135.3506.897, ПИ 10135.3506.717, ПИ 10135.3506.1088 и ПИ 10135.3511.464.
На основание чл. 34 от АПК, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕД -11 СЕПРЕМВРИ 2012 г.

ЗАПОВЕД РД-12-7706-253 от 05.09.2012г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -04 СЕПТЕМВРИ 2012 г.

Проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация“
Списък за явяване на кандидатите за интервю на 05.09.2012г. :
От 10.00 часа до 11.00 часа
Направление: Икономика
1. Радостина Ангелова Тодорова
2. Красимира Кирилова Михайлова – и Туризъм
3. Жана Добрева Кавалджиева
4. Ивелина Кръстева Кръстева
5. Желана Валентинова Желева
6. Десислава Станимирова Настрадинова
7. Мария Александрова Скарлатова
8. Цветомила Димитрова Димитрова – и Туризъм
9. Грета Бойкова Рачева
10. Мартин Мирославов Праматаров - Информатика и компютърни науки и Комуникационна и компютърна техника
11. Мария Иванова Николаева
12. Никола Тошков Тодоров

УВЕДОМЛЕНИЕ -30 АВГУСТ 2012 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ДУ-12-9400-34/1/ от 22.08.2012г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -27 АВГУСТ 2012 г.

№ ОП-12-9400-191(3)/27.08.2012г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Димитричка Христова Чернева, с писмо с изх. № ОП-12-9400-191(1)/20.07.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна, на основание чл. 30, ал. 2 от АПК от нея е изискано да приложи към образуваната преписка нотариално заверено пълномощно от което да е видно, че е упълномощена от Искра Милкова Вълчева и Славин Иванов Братанов да подава искане до Областна администрация Варна за издаване на удостоверение за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) II-34 с площ 870 кв.м., намиращ се в кв. 24 по плана на село Комарево, община Провадия, област Варна.
В писмото е посочено, че изисканият документ следва да се депозира в деловодството на Областна администрация Варна в 3-дневен срок от получаване на писмото, като при неизпълнение на срока производството по искане с вх. № ОП-12-9400-191/13.07.2012г. ще бъде прекратено.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -27 АВГУСТ 2012 г.

№ОП-12-9400-227(1) от 27.08.2012г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Милана Маринова Илиева и всички заинтересовани лица, че на 09.08.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодор Маринов Кренчев – искане вх. № ОП-12-9400-227/09.08.2012г., за недвижим имот находящ се в с. Белоградец, община Ветрино, област Варна, представляващ: ? ид. част от дворно място, цялото с площ 1 610 кв. м., съставляващо поземлен имот с планоснимачен № 689 в кв. 74 по плана на село Белоградец, от който 520 кв. м. съставляват УПИ XI-689 и 760 кв. м. са включени в УПИ XII-689, ведно с построените в това дворно място ? ид. част от жилищна сграда с площ от 60 кв. м., при граници: от три страни улици, УПИ X-688 и УПИ XIII-687.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -27 АВГУСТ 2012 г.

№ОП-12-9400-213(3) от 27.08.2012г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Николай Димитров Кунев и всички заинтересовани лица, че на 30.07.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Геню Димитров Кунев – искане вх. № ОП-12-9400-213/30.07.2012г., за недвижими имоти находящи се в се в землището на с. Равна, община Провадия, обл.Варна, представляващи: имот № 059034 в местността „Колуташ” с площ 3 564 кв. м., шеста категория, начин на трайно ползване: изоставена нива, при граници: имот № 000466, 059050, 000412 и 060035; имот № 059035 в местността „Колуташ” с площ 3 564 кв. м., шеста(0,234) пета(3 257) категория, начин на трайно ползване: нива, при граници: имот № 058042 и 000216; имот № 059004 в местността „Колуташ” с площ 2 528 кв. м., шеста категория, начин на трайно ползване: нива, при граници: имот № 060062, 000443, 059005 и 000386; имот № 058040 в местността „Под пътеката” с площ 1 486 кв. м., пета категория, начин на трайно ползване: лозе, при граници: имот № 058039 и 058043; имот № 058039 в местността „Под пътеката” с площ 3 655 кв. м., пета категория, начин на трайно ползване: нива, при граници: имот № 058038, 058036, 058042, 058043, 058040 и 058043; имот № 043026 в местността „Здравец” с площ 10 597 кв. м., шеста категория, начин на трайно ползване: нива, при граници: имот № 000251, 043025 и 043024; имот № 023003 в местността „Долна арка” с площ 3 000 кв. м., четвърта категория, начин на трайно ползване: нива, при граници: имот № 023036, 023002 и 023004; имот № 017018 в местността „Здравец” с площ 2 170 кв. м., пета категория, начин на трайно ползване: овощна градина, при граници: имот № 043029, 017017, 043028 и 017019.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -27 АВГУСТ 2012 г.

№ОП-12-9400-207(4) от 27.08.2012г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Димитричка Демирова Христова, Тихомир Костадинов Тодоров, Нели Йорданова Желязкова, Нивелина Йорданова Демирева, Катя Йорданова Желязкова, Красимир Николаев Йорданов, Драгомир Николаев Йорданов и всички заинтересовани лица, че на 25.07.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитър Тодоров Костадинов – искане вх. № ОП-12-9400-207/25.07.2012г., за недвижим имот находящ се в с. Невша, община Ветрино, област Варна, представляващ: дворно място, цялото с площ 1650 кв. м., съставляващо поземлен имот с планоснимачен № 438 в кв. 33 по плана на село Невша, от което 877 кв. м. са включени в УПИ IX-438 и 726 кв. м. са включени в УПИ IV-438, ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 95 кв. м. и стопанска сграда със застроена площ от 50 кв., при граници: от две страни улици, УПИ X-437, УПИ II-436, УПИ VIII-439 и УПИ V-440.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -24 АВГУСТ 2012 г.

№ РД-12-2600-172(7) от 24.08. 2012г.

ДО
ПОЧИВНА БАЗА „ДОНАУ”
К.К. „КАМЧИЯ”
ОБЩИНА АВРЕН
ОБЛАСТ ВАРНА

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Почивна база „Донау”, че в отговор на постъпило в Областна администрация Варна възражение от Почивни бази „Александра”, „БАН”, „Елмона”, „Светла”, „Донау”, РДГ„Благоевград”, „Технология на металите” – Плевен с наш вх. №РД-12-2600-172(2)/11.07.2012г срещу провеждането на ежегоден мотосъбор на територията на к.к. „Камчия”, община Аврен ви е отговорено с писмо наш изх. № РД-12-2600-172(5)/13.08.2012г.
Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на администрацията, след представяне на документ за самоличност и документ, удостоверяващ представителни права на Почивна база „Донау”.

Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.

ДАНЧО СИМЕОНОВ,
Областен управител на
област с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -24 АВГУСТ 2012 г.

№ РД-12-2600-172(6) от 24.08.2012г.
ДО
ПОЧИВНА БАЗА „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ” – ПЛЕВЕН
К.К. „КАМЧИЯ”
ОБЩИНА АВРЕН
ОБЛАСТ ВАРНА

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Почивна база „Технология на металите” – Плевен, че в отговор на постъпило в Областна администрация Варна възражение от Почивни бази „Александра”, „БАН”, „Елмона”, „Светла”, „Донау”, РДГ„Благоевград”, „Технология на металите” – Плевен с наш вх. №РД-12-2600-172(2)/11.07.2012г срещу провеждането на ежегоден мотосъбор на територията на к.к. „Камчия”, община Аврен ви е отговорено с писмо наш изх. № РД-12-2600-172(5)/13.08.2012г.
Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на администрацията, след представяне на документ за самоличност и документ, удостоверяващ представителни права на Почивна база „Технология на металите” – Плевен.

Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.

ДАНЧО СИМЕОНОВ,
Областен управител на
област с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -21 АВГУСТ 2012 г.

№ РД-12-9400-241(3) от 20.08.2012 г.

ДО
ЖИВУЩИТЕ В С.О. МЕСТНОСТ „БАЛЪМ ДЕРЕ”
РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК”
ОБЩИНА ВАРНА

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам живущите в с.о. местност “Балъм дере”, ж.к. „Вл. Варненчик”, че в отговор на жалба с наш вх. №РД-12-9400-241/22.05.2012 г. е изготвен отговор с наш изх. №РД-12-9400-241(2)/20.07.2012г.
Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на администрацията, след представяне на документ за самоличност.

Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -16 АВГУСТ 2012 г.

№ РД-12-2600-52(3)/14.08.2012г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Ивета Пенчева Митева, че с писмо с изх. № РД-12-2600-52(2)/15.06.2012г. на областния управител на област с административен център град е уведомена за следното:
„По повод на постъпила в Областна администрация Варна молба с наш вх. № РД-12-2600-52/08.02.2012г. с искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на реституционни претенции за недвижим имот, представляващ поземлен имот (ПИ) 10135.3511.567, с адрес на поземления имот: град Варна, район Младост, ж.к. „Възраждане”, с писмо с наш изх. № РД-12-2600-52(1)/20.02.2012г. от Вас е изискано да представите пълномощно, което да дава представителна власт на упълномощеното лице. Видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 016AJZ P, писмото е получено на 22.02.2012г., но по него няма изпълнение.
Приложено, Ви изпращам копие на писмото и моля на основание разпоредбата на чл. 30, ал. 2 от АПК, в тридневен срок от получаване на писмото да представите в деловодството на Областна администрация Варна изискания документ. При неизпълнение в указания срок, молба с наш вх. № РД-12-2600-52/08.02.2012г. ще бъде оставена без разглеждане, а административното производство прекратено.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -16 АВГУСТ 2012 г.

№ АИ-12-2600-6(3)/15.08.2012г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Ивета Пенчева Митева, че с писмо с изх. № АИ-12-2600-6(2)/15.06.2012г. на областния управител на област с административен център град е уведомена за следното:
„По повод на постъпила в Областна администрация Варна молба с наш вх. № АИ-12-2600-6/08.02.2012г. с искане за издаване на удостоверение, че недвижим имот, представляващ поземлен имот (ПИ) 10135.3511.567, с адрес на поземления имот: град Варна, район Младост, ж.к. „Възраждане” не е държавна собственост, с писмо наш изх. № АИ-12-2600-6(1)/20.02.2012г. от Вас е изискано да представите пълномощно, което да дава представителна власт на упълномощеното лице. Видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 016AJZ P, писмото е получено на 22.02.2012г., но по него няма изпълнение.
Приложено, Ви изпращам копие на писмото и моля на основание разпоредбата на чл. 30, ал. 2 от АПК, в тридневен срок от получаване на писмото да представите в деловодството на Областна администрация Варна изискания документ. При неизпълнение в указания срок, молба с наш вх. № АИ-12-2600-6/08.02.2012г. ще бъде оставена без разглеждане, а административното производство прекратено.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -16 АВГУСТ 2012 г.

№ РД-04-9400-588(26)/16.08.2012г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Светлана Димчева Димова, че с писмо с изх. № РД-04-9400-588(25)/26.06.2012г. на областния управител на област с административен център град е уведомена за следното:
„Във връзка с образувана в Областна администрация Варна административна преписка за придобиване на право на собственост по реда на чл. 44, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) върху 1/8 идеална част от недвижим имот, представляващ поземлен имот (ПИ) 10135.1504.101, находящ се в град Варна, бул. „Съборни” № 12, Ви уведомявам:
На основание чл. 84, ал. 3, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), с писмо с наш изх. № РД-04-9400-588(21)/18.10.2011г. от Вас е изискано да представите удостоверение от съответната общинска администрация, че сградата в имота е законно изградена. Видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 012JUF L, писмото е получено на 13.12.2011г., но по него няма изпълнение.
Приложено, Ви изпращам копие на писмото и моля в 30-дневен срок от получаване на настоящото писмо да представите изисканото удостоверение. При неизпълнение, ще се счита, че се отказвате от подадената от Вас молба за придобиване право на собственост върху идеалната част от имота.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -16 АВГУСТ 2012 г.

№ РД-12-9400-230(2)/14.08.2012г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Енгин Дженгис Шукриев, че с писмо с изх. № РД-12-9400-230(1)/15.06.2012г. на областния управител на област с административен център град е уведомен за следното:
„По повод на постъпила в Областна администрация Варна Ваша молба с вх. № РД-12-9400-230/15.05.2012г. за поставяне на преместваем обект върху недвижим имот, Ви уведомявам:
Съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане след издаване на разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител.
Към молбата Ви не е приложена скица, от която да е видно местоположението на преместваемия обект. Във връзка с работата по преписката, следва да конкретизирате местоположението на обекта, предмет на искането Ви, като своевременно представите скица, върху която е обозначено мястото на преместваемия обект. При неизпълнение, ще се счита, че се отказвате от подадената от Вас молба.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -16 АВГУСТ 2012 г.

№ УИ-09-9400-9(10)/15.08.2012г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Светослав Димитров Трайков, че с писмо изх.№УИ-09-9400-9(9)/25.06.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна, е уведомен за следното:
„Със заповед №РД-11-7706-90/21.03.2011г. на областния управител на област с административен център гр. Варна и договор №146-Н/21.03.2011г. като служител на Областна администрация Варна сте настанен в жилище частна държавна собственост, находящо се в гр. Варна, ул. „Петко Тодоров” №39, ет.3, ап.3 съгласно АДС №7467/08.12.2009г. със застроена площ 57,88 кв.м.
Със заповед №113/02.05.2012г. на областния управител на област с административен център гр. Варна е прекратено трудовото Ви правоотношение с Областна администрация Варна.
Съгласно раздел VI, т.1, б.„ж” от договор за наем №146-Н/21.03.2011г. договорът се прекратява при прекратяване на трудовото правоотношение.
До настоящия момент не сте предал държането на имота, поради което са налице предпоставките за иницииране на производство за издаване на заповед по чл.80 от ЗДС.
Предвид изложеното на основание чл.26, ал.1 от АПК Ви уведомявам, че започва производство за издаване на заповед за принудително изземване на имота по предвидения ред в чл.80 от ЗДС. На основание чл.57, ал.1 във връзка с чл.25, ал.3 от АПК административния акт ще бъде издаден в 14-дневен срок.
Отделно от горното Ви уведомявам, че при неизпълнение на задължението да освободите имота-частна държавна собственост, ще Ви бъде потърсена административно-наказателна отговорност и наложена глоба съгласно чл.85 от ЗДС.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр. Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -07 АВГУСТ 2012 г.

№ РИ-11-9400-7(17)/06.08.2012г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Албена Николаева Симеонова и Тодор Николаев Военкин:
I. С писмо изх. № РИ-11-9400-7(11)/27.06.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна, адресирано до Албена Николаева Симеонова, което е с копие до Иринка Атанасова Стоименова, Виолетка Христова Начева, Антоанета Христова Стоянова, Николай Тодоров Военкин и Тодор Николаев Военкин, са уведомени за следното:
„Във връзка с постъпила в Областна администрация Варна Ваша молба с вх. № РИ-11-9400-7(10)/21.05.2012г. отнасяща се до образувана преписка за придобиване право на собственост върху имот – частна държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 10135.4505.217.13, с адрес на сградата: град Варна, район Владислав Варненчик, п.к 9000, Ви уведомявам:
Видно от молбата Ви, сте изразила несъгласие с размера на продажната цена на имота – частна държавна собственост в размер на данъчната оценка на имота; посочила сте, че не сте уведомявана за размера на данъчната оценка на имота; отправяте предложение продажбата да се извърши за сметка на сумата от 44587,50 лв., която представлява обезщетение за ползването на земята, върху която е изградена сградата.
Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за собствеността, собственикът на постройката може да се ползува от земята само доколкото това е необходимо за използуването на постройката според нейното предназначение. Държавата не дължи обезщетение за ползването на земята, поради което молбата Ви се явява неоснователна.
Относно предприетата процедура по закупуване на имота – частна държавна собственост: С писмо с наш изх. № РИ-11-9400-7(8)/21.03.2012г. Вие и останалите съсобственици в имота сте уведомени за размера на продажната цена на имота – частна държавна собственост, в размер на данъчната оценка на стойност 65 591,20 лв (шестдесет и пет хиляди петстотин деветдесет и един лева и двадесет стотинки), съгласно удостоверение с изх. № ДО002155/01.02.2012г., издадено от „Имуществени данъци” при община Варна. В писмото е посочено, че при несъгласие, работата по административната преписка ще бъде прекратена.”
II. Със заповед № РД-12-7706-174/27.06.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна е прекратена административна преписка с вх. № РИ-11-9400-7/16.06.2011г. от Иринка Атанасова Стоименова, Виолетка Христова Начева, Антоанета Христова Стоянова, Албена Николаева Симеонова, Николай Тодоров Военкин и Тодор Николаев Военкин, за придобиване право на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 10135.4505.217.13, с адрес на сградата: град Варна, район Владислав Варненчик, п.к 9000, индивидуализиран в акт за частна държавна собственост № 7838/07.06.2011г., с правно основание чл. 45а, ал. 3 от ЗДС.
В заповедта е посочено, че същата подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -06 АВГУСТ 2012 г.

№ ОП-12-9400-197(1)/03.08.2012г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Марко Цвятков Иванов и всички заинтересовани лица, че на 19.07.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-197/19.07.2012г. от Тасим Расим Мустафа за следния недвижим имот:
Имот с номер 018031 с площ 5,820 дка, намиращ се в землището на село Бояна, местност „Ливадите”, община Вълчи дол, област Варна; при граници и съседи: имоти с номера 000042, 000035, 018030 и 000038, индивидуализиран в скица № К02284/25.06.2012г., заверена от Общинска служба по Земеделие при Община Вълчи дол.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -06 АВГУСТ 2012 г.

№ РД-12-2600-170(2)/03.08.2012г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Антония Николаева Димова, че с писмо с изх. № РД-12-2600-170(1)/27.06.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна й е изпратено изисканото от нея писмо с изх. № РД-08-2600-263(10)/06.04.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -03 АВГУСТ 2012 г.

№ОП-19-9400-194(1)
03.08.2012г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Петър Тодоров Божилов, наследниците на Тодор Божилов Петков, Петра Тодорова Митрова, Младен Тодоров Божилов, Найда Тодорова Величкова, Георги Тодоров Божилов, Павел Тодоров Божилов и всички заинтересовани лица, че на 18.07.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Петров Тодоров – искане вх. № ОП-12-9400-194/18.07.2012г., за недвижим имот находящ се в землището на с. Белоградец, община Ветрино, обл. Варна, представляващ: имот № 053070 с площ от 15 600 кв. м., местността „Дьоллюка”, при граници: имоти № 053071, № 053069, № 000122 и №053099 по по картата на възстановената собственост на землището с. Белоградец.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -02 АВГУСТ 2012 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ РД-11-9200-74/9/ от 31.07.2012г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -31 ЮЛИ 2012 г.

№РД-12-9400-408
30.07. 2012г

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомявам ВЕНЕТА МИРОВА СТЕФАНОВА с посочен адрес за кореспонденция гр.Варна, ул.”Митрополит Симеон” № 7, че следва в три дневен срок от обявяване на настоящото да даде писмени обяснения относно неявяването си на работа, съгласно чл.193 от Кодекса на труда.
Настоящото да се постави на интернет страницата и на таблото за съобщения и обяви на Областна администрация.

СЛАВЧО СЛАВОВ
За Областен управител на област
с административен център Варна
Съгл.Заповед № РД-12-7706-195/12.07.2012 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -26 ЮЛИ 2012 г.

№ОП-12-9400-189(1)
23.07.2012г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Сефер Алиев и всички заинтересовани лица, че на 13.07.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби - декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило Искане с вх.№ОП-12-9400-189 от 13.07.2011г. от Гергана Недева Атанасова като пълномощник на Осман Юсниев Скендеров за следния недвижим имот: дворно място от 2560 кв.м, представляващо УПИ I-191 в кв.39 по плана на с.Изворник, община Вълчи дол, област Варна, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 70 кв.м. и лятна кухня със застроена площ 50 кв.м., при граници: УПИ II-189, УПИ III-190 и от две страни улици.
На основание чл. 34 от АПК, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

СЛАВЧО СЛАВОВ

За Областен управител на област
с административен център град Варна
Съгласно Заповед №РД-12-7706-195/12.07.2012г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -26 ЮЛИ 2012 г.

№ОП-12-9400-183(1)
23.07. 2012г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Георги Манолов Лазаров и всички заинтересовани лица, че на 09.07.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йонко Манолов Георгиев – искане вх. № ОП-12-9400-183/09.07.2012г., за недвижим имот находящ се в с. Бързица, община Провадия, обл. Варна, представляващ: дворно място, цялото с площ 3 500 кв. м., съставляващо част от поземлен имот с планоснимачен номер 173 в кв. 25 по плана на с. Бързица, при граници: от три страни улици, УПИ II-172, УПИ III-общ., от който имот 3 290 кв. м. са включени в УПИ I-173.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -26 ЮЛИ 2012 г.

№ ОП-12-9400-191/20.07.2012г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Черню Добрев Великов и всички заинтересовани лица, че на 13.07.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-191/13.07.2012г. от Димитричка Христова Чернева, като пълномощник на Кремена Милкова Вълчева и Силвия Милкова Вълчева за следния недвижим имот:
Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-34 с площ 870 кв.м., намиращ се в кв. 24 по плана на село Комарево, община Провадия, област Варна; при граници: от две страни улици, УПИ III-33 и I-35, ведно с построените в имота жилищна сграда и стопански постройки, индивидуализиран в скица № 257/18.05.2012г., издадена от Дирекция „УТЕОС” при община Провадия, област Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

СЛАВЧО СЛАВОВ
За областен управител на област
с административен център град Варна
(съгласно заповед № РД-12-7706-195/12.07.2012г.)


УВЕДОМЛЕНИЕ -17 ЮЛИ 2012 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОП-12-9400-179/1/ от 13.07.2012г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -17 ЮЛИ 2012 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОП-12-9400-178/1/ от 13.07.2012г.

ЗАПОВЕД -11 ЮЛИ 2012 г.

ЗАПОВЕД УИ-12-7704-22 от 10.07.2012г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -10 ЮЛИ 2012 г.

№ ОП-12-9400-168(1)/10.07.2012 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК), уведомявам Иван Милков Пеев и всички заинтересовани лица, че на 27.06.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-168 от 27.06.2012 г. от Иван Колев Пеев, за недвижим имот с № 050001, в землището на с. Стефан Караджа, ЕКАТТЕ 69170, община Вълчи дол, област Варна, целият с площ 4,501 дка., начин на трайно ползване - нива, в местност „Дренака”, при граници: имот № 084050 – полски път, имот № 084046 – полски път, имот № 000151 – път III кл. и имот № 050002 – нива, съгласно скица № К03498/24.10.2011 г., заверена на 21.06.2012 г. от Общинска служба по Земеделие – Вълчи дол.
На основание чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -10 ЮЛИ 2012 г.

№ ОП-12-9400-167(1)/10.07.2012 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК), уведомявам Иван Милков Пеев и всички заинтересовани лица, че на 27.06.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-167 от 27.06.2012 г. от Иван Колев Пеев, за:
- недвижим имот с № 139056, в землището на с. Червенци, ЕКАТТЕ 80529, община Вълчи дол, област Варна, целият с площ 6,499 дка., начин на трайно ползване - нива, в местност „Таш йолу”, при граници: имот № 139055 – нива, имот № 139054 – нива, имот № 139053 – нива, имот № 100087 – полски път, имот № 139038 – нива, имот № 139037 – нива и имот № 139036 – нива, съгласно скица № К00375/12.12.2011 г., заверена на 21.06.2012 г. от Общинска служба по Земеделие – Вълчи дол;
- недвижим имот с № 045032, в землището на с. Стефан Караджа, ЕКАТТЕ 69170, община Вълчи дол, област Варна, целият с площ 7,000 дка., начин на трайно ползване - нива, в местност „Дермен карши”, при граници: имот № 045024 – нива, имот № 045044 – нива, имот № 045043 – нива, имот № 084042 – полски път и имот № 045031 – нива, съгласно скица № К03496/24.10.2011 г., заверена на 21.06.2012 г. от Общинска служба по Земеделие – Вълчи дол;
- недвижим имот с № 062010, в землището на с. Стефан Караджа, ЕКАТТЕ 69170, община Вълчи дол, област Варна, целият с площ 8,003 дка., начин на трайно ползване - нива, в местност „Каваклъка”, при граници: имот № 062011 – нива, имот № 084064 – полски път, имот № 084063 – полски път и имот № 062009 – нива, съгласно скица № К03497/24.10.2011 г., заверена на 21.06.2012 г. от Общинска служба по Земеделие – Вълчи дол.
На основание чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -06 ЮЛИ 2012 г.

№ рд-11-2600-120/6/ от 05.07.2012г.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:

Бисер Димитров Кирчев – собственик на ЕТ „БИСЕР КИРЧЕВ - МОАЛ” и всички заинтересовани лица, че със Заповед изх. № РД-12-7706-156/08.06.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна, следва да се изземе от ЕТ „БИСЕР КИРЧЕВ _ МОАЛ” вещ – частна държавна собственост, представляваща морски плавателен съд тип „Комета – 5” находяща се в гр. Варна, район „Аспарухово”, бул. „Първи май”, местност „Аспарухов парк”.
Писмото със заповедта, изпратенo до г-н Кирчев не е потърсено от получателя до 02.07.2012г., видно от нанесената отметка на известието за доставяне ИД PS 9000 019DPY 0.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна

СЛАВЧО СЛАВОВ
ЗА Областен управител на област
с административен център гр. Варна
Съгласно заповед № РД-12-7706-185/29.06.2012 г.


КЛАСИРАНЕ -02 ЮЛИ 2012 г.

КЛАСИРАНЕ
от проведен конкурс за длъжността “Младши експерт” в отдел „Административен контрол”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” по реда на НПКДС, съгласно Заповед № РД-12-7706-136/21.05.2012 г.

1. Анелия Петкова Начева 37,80
2. Юлияна Иванова Рачева 33,20
3. Рефие Рашид Хасан 6,00
4. Мария Георгиева Георгиева 6,00
5. Десислава Тихомирова Димитрова 9,00
6. Веселина Бориславова Минчева 6,00
7. Мария Бойчева Атанасова 6,00
8. Велислава Йотова Великова 6,00
9. Ангелина Антонова Ангелова 6,00
10. Яна Маринчева Кирилова 9,00


УВЕДОМЛЕНИЕ -29 ЮНИ 2012 г.

№ ОП-12-9400-165(1)/29.06.2012 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК), уведомявам наследниците на Мария Димитрова Шишкова и всички заинтересовани лица, че на 22.06.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-165 от 22.06.2012 г. от Диан Йорданов Георгиев, чрез пълномощник – адвокат Диана Калоянова Аспарухова, за ПИ 269, с площ 215 кв.м., включен в УПИ IV-268, кв. 21 по планa на с. Ген. Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, при граници: УПИ V-269, ПИ 267, ПИ 268 и улица, съгласно скица № 279/595/21.04.2012 г. издадена от Община Аксаково.
На основание чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 ЮНИ 2012 г.

№ ОП-12-9400-164(1)/29.06.2012 г.
На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Емил Златев Михов, Добринка Христова Михова, Красимира Събева Драпайоти и всички заинтересовани лица, че на 21.06.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-164/21.06.2012 г. от Илко Донев Първев за 1/4 ид. част от поземлен имот с идентификатор 10135.1508.155 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, община Варна, адрес: ул. „Братя Миладинови” № 13, целият с площ 255 кв.м., номер по предходен план 12, кв. 713, при съседи: 10135.1508.152, 10135.1508.156, 10135.1508.157, 10135.1508.261 и 10135.1508.154, съгласно скица на поземлен имот № 9723/12.04.2012 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна (СГКК - гр. Варна), ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1508.155.1.1, с предназначение жилище, апартамент, адрес: ул. „Братя Миладинови” № 13, ет. 1, ап. 1, разположен в сграда № 1, изградена в поземлен имот с идентификатор 10135.1508.155, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 9724/12.04.2012 г., издадена от СГКК - гр. Варна.
На основание чл.34 от АПК, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 ЮНИ 2012 г.

№ ОП-12-9400-162(1)/29.06.2012 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК), уведомявам наследниците на Али Мехмед Крайосман и всички заинтересовани лица, че на 21.06.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-162 от 21.06.2012 г. от Фатме Али Мехмед, чрез пълномощник – адвокат Галина Маринова Ангелова, за УПИ XII-193, кв. 22, целият с площ 692 кв.м., по планa на с. Ген. Киселово, община Вълчи дол, област Варна, при граници: улица, УПИ XIII-189, УПИ X-192 и УПИ XI-194, ведно с изградената в него паянтова жилищна сграда, съгласно скица № 394/30.08.2011 г., заверена на 22.06.2012 г. от Община Вълчи дол.
На основание чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 ЮНИ 2012 г.

№ ОП-12-2600-2(1)/28.06.2012 г.
На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Виолетка Георгиева Тодорова и всички заинтересовани лица, че на 20.06.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-2600-2/20.06.2012 г. от Пламен Желязков Димитров, в качеството му на управител на „Товаро-разтоварна” ЕООД за поземлен имот с идентификатор 10135.4510.776 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, община Варна, находящ се в район „Владислав Варненчик”, „Западна промишлена зона”, местност „Налбанка”, целият с площ 2931 кв.м., номер по предходен план 045017, кв. 37, парцел XXI-1028, начин на трайно ползване - нива, при съседи: 10135.4510.777, 10135.4510.886, 10135.4510.775 и 10135.4510.883, съгласно скица на поземлен имот № 16026/20.06.2012 г. издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна (СГКК - гр. Варна).
На основание чл.34 от АПК, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 ЮНИ 2012 г.

№ ОП-12-9400-163(1)/28.06.2012 г.
На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Васил Лазаров Иванов, Дончо Хараламбиев Дончев и всички заинтересовани лица, че на 21.06.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-163/21.06.2012 г. от Пламен Иванов Тодоров, чрез адвокат Галина Арменчева за поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2307 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, община Варна, находящ се в район „Аспарухово”, местност „Ракитника”, местност „24”, целият с площ 675 кв.м., номер по предходен план 2307, при съседи: 10135.5426.2306, 10135.5426.60, 10135.5426.9510 и 10135.5426.63, съгласно скица на поземлен имот № 638/11.01.2012 г., заверена на 09.04.2012 г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна (СГКК - гр. Варна).
На основание чл.34 от АПК, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

ЗАПОВЕД -28 ЮНИ 2012 г.

ЗАПОВЕД РД-12-7706-178 от 27.06.2012г.

ЗАПОВЕД -28 ЮНИ 2012 г.

ЗАПОВЕД РД-12-7706-177 от 27.06.2012г.

ЗАПОВЕД -28 ЮНИ 2012 г.

ЗАПОВЕД РД-12-7706-176 от 27.06.2012г.

ЗАПОВЕД -28 ЮНИ 2012 г.

ЗАПОВЕД РД-12-7706-175 от 27.06.2012г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -27 ЮНИ 2012 г.

№ ОП-12-9400-156(1)/26.06.2012 г.
На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Цонка Йорданова Диманова, Панайот Георгиев Панайотов, Елица Георгиева Калчева и всички заинтересовани лица, че на 15.06.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-156/15.06.2012 г. от Георги Стоянов Диманов и Стоян Георгиев Панайотов, за поземлен имот с идентификатор 10135.3515.742 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, община Варна, находящ се на бул. „Владислав Варненчик” № 200, целият с площ 376 кв.м., номер по предходен план 569, при съседи: 10135.3515.764, 10135.3515.744, 10135.3515.743, 10135.3515.741 и 10135.3515.743, съгласно скица на поземлен имот № 30793/23.11.2011 г. заверена на 11.06.2012 г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна (СГКК - гр. Варна), ведно с изградените в него:
- друг вид сграда за обитаване с идентификатор 10135.3515.742.1 със застроена площ 60 кв.м., съгласно скица на сграда № 4220/21.02.2012 г. издадена от СГКК - гр. Варна;
- друг вид сграда за обитаване с идентификатор 10135.3515.742.2 със застроена площ 46 кв.м., съгласно скица на сграда № 4222/21.02.2012 г. издадена от СГКК - гр. Варна;
- друг вид сграда за обитаване с идентификатор 10135.3515.742.3 със застроена площ 67 кв.м., съгласно скица на сграда № 4224/21.02.2012 г. издадена от СГКК - гр. Варна;
- друг вид сграда за обитаване с идентификатор 10135.3515.742.4 със застроена площ 51 кв.м., съгласно скица на сграда № 4226/21.02.2012 г. издадена от СГКК - гр. Варна.
На основание чл.34 от АПК, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -27 ЮНИ 2012 г.

№ ОП-12-9400-150(1)/26.06.2012 г.
На основание на чл.26 и чл.61, ал. 3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция „АКРРДС”, Отдел „Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Янка Христова Минева, Петранка Милкова Николова и всички заинтересовани лица, че на 14.06.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йорданка Милкова Тонкова и Христо Милков Петров – искане вх. № ОП-12-9400-150/14.06.2012г., за недвижим имот находящ се в гр. Варна, община Варна, обл. Варна, район Аспарухово, кв. „Галата”, м. „Боровец - юг” представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.5404.2164 с площ 562 кв. м., при съседи: ПИ 10135.5404.2162, ПИ 10135.5404.2166, 10135.5404.2165, 10135.5404.3955 и 10135.5404.3854 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -22 ЮНИ 2012 г.

№ОП-12-9400-145(1)
21.06.2012г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Иван Младенов Георгиев и всички заинтересовани лица, че на 11.06.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ангел Иванов Младенов – искане вх. № ОП-12-9400-145/11.06.2012г., за недвижим имот находящ се в землището на с. Звездица, община Варна, обл. Варна, представляващ: имот № 010116 с площ от 1 709 кв. м. в местността „Юртлука” по картата на възстановената собственост на землището с. Звездица, при граници и съседи: имот № 000089, 010048, 010049 и 010117.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -22 ЮНИ 2012 г.

№ ОП-12-9400-155(1)/21.06.2012 г.
На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Желю Стоянов Димитров, Стефанка Тотева Иванова, Ради Тодоров Радев, Недялко Тодоров Радев и всички заинтересовани лица, че на 15.06.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-155/15.06.2012 г. от Дена Тодорова Радева за недвижим имот ПИ 911, включен в УПИ VI-911, кв. 79 по плана на гр. Долни чифлик, община Долни чифлик, целият с площ 685 кв.м., при граници: улица, УПИ VII-912, УПИ VIII-909 и УПИ V-911, съгласно скица № 155/20.04.2012 г., издадена от Община Долни чифлик, ведно с изградената в него жилищна сграда със застроена площ 65 кв.м.
На основание чл.34 от АПК, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -20 ЮНИ 2012 г.

№ ОП-12-9400-124(6)/19.06.2012 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Добрин Николов Гочев, Димитър Панайотов Ангелов и всички заинтересовани лица, че на 15.05.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-124/15.05.2012 г. от Борислав Михайлов Маркишки и Тодорка Николова Маркишка, за недвижим имот с идентификатор 10135.5502.340.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, община Варна, представляващ постройка на допълващото застрояване с площ 18 кв.м., изграден в ПИ с идентификатор 10135.5502.340, с адрес ул. „Перекоп” № 4, при съседи: 10135.5502.339, 10135.5502.347, 10135.5502.346, 10135.5502.345, 10135.5502.341, 10135.5502.292, съгласно скица № 14433/05.06.2012 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл.34 от АПК, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -19 ЮНИ 2012 г.

№ РД-04-9400-545(21)/15.06.2012г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Васил Ботев Иванов, че с писмо с изх. № РД-04-9400-545(20)/10.04.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна е уведомен, за следното:
„Недвижим имот, представляващ поземлен имот (ПИ) 2266, намиращ се в кв. Аспарухово, община Варна, област Варна е частна държавна собственост, актуван с акт за държавна собственост № 5518/01.02.2005г.
На основание чл. 44, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС), продажбата на земя или съответни части от земя – частна държавна собственост, на лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда, изградена върху нея, се извършва от областния управител по местонахождението на имота без търг по ред, определен с правилника за прилагане на закона. Необходимите документи, които следва да се приложат към молбата са посочени в чл. 84, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
От приложените към преписката документи е видно, че сградата, изградена върху земята е незаконно построена. Няма издаден акт за узаконяване на строежа.
Процедурата по придобиване право на собственост върху имота на основание чл. 44, ал. 3 от ЗДС е неприложима в случая, тъй като не е налице законна постройка върху държавния поземлен имот.”
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -18 ЮНИ 2012 г.

№ ОП-12-9400-148(1)/15.06.2012 г.
На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Стефан Димитров Ганчев и всички заинтересовани лица, че на 12.06.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-148/12.06.2012 г. от Румен Тодоров Златев, чрез пълномощник Хюлия Ахмедова Мустафова за:
- недвижим имот съставляващ УПИ III-438, кв. 43 по плана на с. Блъсково, община Провадия, целия с площ 950 кв.м., при граници: улица, УПИ IV-438, УПИ XVI-444, УПИ XVII-445 и УПИ II-437, съгласно скица № 260/22.05.2012 г. издадена от Община Провадия, ведно с изградената в него жилищна постройка;
- недвижим имот, съставляващ УПИ IV-438, кв. 43 по план на с. Блъсково, община Провадия, целия с площ 870 кв.м., при граници: улица, УПИ V-439, УПИ XV-443, УПИ XVI-444 и УПИ III-438, съгласно скица № 260/22.05.2012 г. издадена от Община Провадия, ведно с изградената в него масивна сграда.
На основание чл.34 от АПК, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -14 ЮНИ 2012 г.

№ОП-12-9400-138(1)
13.06.2012г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ройка Демирева Димитрова, Желю Демирев Желев, Гергина Демирева, Неда Демирева, Симеон Демирев Желев, Ангелина Демирева наследници на Демир Желев Янев и всички заинтересовани лица, че на 01.06.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ирина Демирева Йоргакиева – искане вх. № ОП-12-9400-138/01.06.2012г., за недвижим имот находящ се в с. Бърдарево, община Долни чифлик, обл. Варна представляващ:
ПИ 30 в кв. 1, за който са отредени УПИ XI-30, УПИ XII-30, УПИ XIII-30, УПИ XIV-30, УПИ XV-30, по действащия план на с. Бърдарево.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -11 ЮНИ 2012 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността “Младши експерт” в отдел „Административен контрол”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно заповед № РД-12-7706-136 от 21.05.2012 г.

1. Анелия Петкова Начева
2. Рефие Рашид Хасан
3. Мария Георгиева Георгиева
4. Десислава Тихомирова Димитрова
5. Веселина Бориславова Минчева
6. Марияна Кръстева Димитрова
7. Мария Бойчева Атанасова
8. Велислава Йотова Великова
9. Ангелина Антонова Ангелова
10. Георги Върбанов Тодоров
11. Юлияна Иванова Рачева
12. Яна Маринчева Кирилова
Посочените кандидати трябва да се явят за решаването на теста на 25.06.2012 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.
За решаването на теста кандидатите могат да ползват следната нормативна база:
1. АПК;
2. ГПК;
3. ЗМСМА;
4. Закон за устройство на територията;
5. Закон за общинската собственост и наредбите по чл.8, ал.2 ;
6. Закон за държавната собственост;
7. Закон за администрацията;
8. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
9. Устройствен правилник на областните администрации;
10. Правилник за прилагане на ЗСПЗЗ;
11. Закон за държавния служител;
12. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Сл.Славов /


С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността “Младши експерт” в отдел „Административен контрол”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно заповед № РД-12-7706-136 от 21.05.2012 г.

1. Искра Заркова Йорданова – липсва доказателства за компютърна грамотност;
2. Жени Желева Димитрова – липсва подпис на заявлението и липсва доказателства за компютърна грамотност;
3. Хюлия Исмаил Анефиева – липсва доказателства за компютърна грамотност;
4. Светлана Николаева Дамянова – липсва доказателства за компютърна грамотност;
5. Тодор Кирилов Тодоров – липсва доказателства за компютърна грамотност;
6. Господин Стоянов Казаков – липсва доказателства за компютърна грамотност;
7. Петя Наскова Николова – не отговаря на изискванията за професионална област;
8. Десислава Желева Желева – липсва доказателства за компютърна грамотност;
9. Краси Иванова Славова – липсва доказателства за компютърна грамотност;
10. Драгостин Стойчев Вълчев – липсва доказателства за компютърна грамотност;
11. Илияна Здравкова Жекова – липсва доказателства за компютърна грамотност;
12. Илияна Атанасова Атанасова – не отговаря на изискванията за професионална област;
13. Десислава Тонкова Попова – липсва доказателства за компютърна грамотност;
14. Борислава Пламенова Димитрова-Пенева – липсва доказателства за компютърна грамотност;
15. Марияна Йорданова Денева – липсва доказателства за компютърна грамотност;
16. Пламен Владимиров Крумов – липсва заявление Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;
17. Василена Златкова Николова – липсва доказателства за компютърна грамотност;
18. Радина Стефанова Алексиева-Славова – липсва доказателства за компютърна грамотност;
19. Теодора Тонева Бацова – липсва доказателства за компютърна грамотност;
20. Николай Радославов Тодоров – липсва доказателства за компютърна грамотност;
21. Галина Атанасова Иванова – липсва доказателства за компютърна грамотност;
22. Антон Георгиев Дончев – липсва доказателства за компютърна грамотност;
23. Надежда Георгиева Денева – липсва доказателства за компютърна грамотност;
24. Йоанна Христова Стефанова – липсва доказателства за компютърна грамотност;
25. Христина Георгиева Йорданова – липсва доказателства за компютърна грамотност;
26. Грета Георгиева Илиева – липсва доказателства за компютърна грамотност;
27. Красимира Любомирова Атанасова – липсва доказателства за компютърна грамотност;
28. Диана Георгиева Чернева – липсва доказателства за компютърна грамотност;
29. Десислава Стефанова Каменова – липсва доказателства за компютърна грамотност;
30. Георги Милев Попов – липсва доказателства за компютърна грамотност;
31. Красимир Тонев Бонев – не отговаря на изискванията за професионална област;
32. Станислава Илчева Василева – липсва доказателства за компютърна грамотност;
33. Диана Миткова Николова – липсва подпис на заявлението и не отговаря на изискванията за професионална област;
34. Надежда Диянова Недялкова – не отговаря на изискванията за професионална област;
35. Руси Евгениев Генев – липсва доказателства за компютърна грамотност;
36. Даниел Иванов Божилов – липсва доказателства за компютърна грамотност;
37. Николай Емилов Николов – липсва доказателства за компютърна грамотност;
38. Надежда Красимирова Борисова – липсва доказателства за компютърна грамотност;
39. Андреян Славов Андреев – не отговаря на изискванията за професионална област;
40. Мария Костадинова Станчева – подадени са документите по пощата, което е нарушение на чл.17, ал.3 от НПКДС;
41. Миглена Йовчева Йонкова – липсва доказателства за компютърна грамотност;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Сл.Славов /


УВЕДОМЛЕНИЕ -07 ЮНИ 2012 г.

№ ОП-12-9400-133(2)/06.06.2012 г.
На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Димитър Димитров Радев и всички заинтересовани лица, че на 29.05.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-133/29.05.2012 г. от Петър Иванов Петров, за:
- недвижим имот, представляващ 1/2 идеални части от XV-186, кв. 74 по плана на с. Черноок, община Провадия, целия с площ 1 530 кв.м., ведно с 1/2 идеални части от построените в него жилищна сграда и стопанска постройка, при граници: от две страни улица, УПИ XVI-186 и УПИ XIV-183, съгласно скица № 156/30.03.2012 г. издадена от Община Провадия;
- недвижим имот, съставляващ УПИ XVI-186, кв. 74 по план на с. Черноок, община Провадия, при граници: улица, УПИ XVII-185 и УПИ XV-186, съгласно скица № 156/30.03.2012 г. издадена от Община Провадия.
На основание чл.34 от АПК, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ
За областен управител на област
с административен център град Варна
Съгласно заповед № РД-12-7706-152/04.06.2012 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -07 ЮНИ 2012 г.

№ ОП-12-9400-134/1/
06.06. 2012 г.
На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Дойно Пасков Златев, Паско Златев Станчев, Златко Пасков Златев и всички заинтересовани лица, че на 29.05.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-134/29.05.2012 г. от Кръстинка Паскова Златева, чрез адвокат Пламен Събев Събев, за недвижим имот, съставляващ УПИ V-727, кв. 44 по плана на гр. Долни чифлик, община Долни чифлик, одобрен със заповед № 769/30.05.1985 г., идентичен с УПИ V-305, кв. 59 по стар план, при граници: улица, УПИ VI-727, УПИ VII-727 и УПИ IV-728, съгласно скица № 190/15.05.2012 г. издадена от Община Долни чифлик.
На основание чл.34 от АПК, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -07 ЮНИ 2012 г.

№ .ОП-12-9400-136
06.06. 2012 г.
На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Милка Краева Костадинова и всички заинтересовани лица, че на 30.05.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-136/30.05.2012 г. от Йорданка Тодорова Иванова, чрез адвокат Даниела Георгиева Иванова, за поземлен имот с идентификатор 00789.201.235 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Аспарухово, община Дългопол, находящ се на ул. „Тринадесета” № 7, целият с площ 1436 кв.м., при съседи: 00789.201.236, 00789.30.705, 00789.30.704, 00789.201.703, 00789.201.234 и 00789.201.230, съгласно скица на поземлен имот № 1577/19.01.2012 г. издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна (СГКК - гр. Варна), ведно с изградените в него:
- еднофамилна едноетажна жилищна сграда с идентификатор 00789.201.235.1 със застроена площ 47 кв.м., съгласно скица на сграда № 1578/19.01.2012 г. издадена от СГКК - гр. Варна;
- селскостопанска сграда с идентификатор 00789.201.235.2 със застроена площ 8 кв.м., съгласно скица на сграда № 1579/19.01.2012 г. издадена от СГКК - гр. Варна;
- гараж с идентификатор 00789.201.235.3 със застроена площ 22 кв.м., съгласно скица на сграда № 1580/19.01.2012 г. издадена от СГКК - гр. Варна.
На основание чл.34 от АПК, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

СЪОБЩЕНИЕ -06 ЮНИ 2012 г.

Информация относно търгове за отдаване под наем на недвижими имоти - държавна собственост през 2011 и 2012 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -06 ЮНИ 2012 г.

№ РД-11-0403-24(8) от 06.06. 2012г.
ДО
Г-Н НАСКО АТАНАСОВ
ГР. СОФИЯ

ДО
Г-Н ЙОРДАН САВОВ
ГР. СОФИЯ

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Наско Атанасов и Йордан Савов, че с писмо наш изх. №РД-11-0403-24(5)/26.04.2012г., получените в Областна администрация Варна сигнал с наш вх. №РД-11-0403-24/21.06.2011г. и писмо с наш вх. №РД-11-9400-681/28.09.2011г. са изпратени на Началник на сектор ПП-КАТ Варна за прилагане на разпоредбите на Закона за движение по пътищата

Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.
НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ
За областен управител
на област с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -06 ЮНИ 2012 г.

№ РД-12-9903-2(6) от 06.06.2012 г.

ДО
Г-ЖА ЛИЛИЯ ПАНОВА
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам г-жа Лилия Панова, че в отговор на отворено писмо от педиатри и терапевти към отделение „Спешна медицина” – МБАЛ „Св. Анна – Варна” АД, с наш вх. №РД-12-9903-2/08.03.2012 г., в Областна администрация Варна е получено писмо с наш вх. №РД-12-9903-2(4)/25.04.2012 г. от изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Анна – Варна” АД.
Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на администрацията, след представяне на документ за самоличност.

Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.

НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ
За Областен управител на област с
административен център Варна


ЗАПОВЕД -04 ЮНИ 2012 г.

ЗАПОВЕД РД-12-7706-149 от 31.05.2012г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -01 ЮНИ 2012 г.

№ ОП-12-9400-130(1)/01.06.2012 г.
На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Фатме Осман Шабан, Айше Осман Аккъ, Айтен Осман Юмер - наследници на Орлин Шибилов Исаев и всички заинтересовани лица, че на 23.05.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-130/23.05.2012 г. от Лейля Осман Юмер, за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 980 кв.м., включен в УПИ I-121, кв. 7 по плана на с. Рояк, община Дългопол, при граници: улица, имот пл. № 121 и УПИ II-120, съгласно скица № 89/25.04.2012 г., издадена от Община Дългопол.
На основание чл.34 от АПК, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -01 ЮНИ 2012 г.

№ ОП-12-9400-128(1)/01.06.2012 г.
На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Фатме Осман Шабан, Лейля Осман Юмер, Айше Осман Аккъ, Айтен Осман Юмер - наследници на Орлин Шибилов Исаев и всички заинтересовани лица, че на 22.05.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-128/22.05.2012 г. от Гюро Вилиев Къшлов, чрез адвокат Виолета Асенова Мишкова – ВАК, за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 970 кв.м., включен в УПИ I-121, кв. 7 по плана на с. Рояк, община Дългопол, при граници: от две страни край на регулацията, улица и УПИ II-120, съгласно скица № 132/09.03.2007 г., издадена от Община Дългопол, заверена на 23.03.2012 г.
На основание чл.34 от АПК, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

СЪОБЩЕНИЕ -01 ЮНИ 2012 г.

На основание чл. 130, ал. 2, във връзка с чл.150, ал.3 от Закона за устройство на територията, Областна администрация Варна съобщава, че със заповед № РД-12-7706-143/28.05.2012 г. на областния управител на област с административен център гр. Варна е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 10135.2567.154 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна.
Заинтересованите лица могат да разгледат проекта в Областна администрация Варна, отдел Регионално развитие. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14 (четириндесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Варна чрез Областния управител на област с административен център гр.Варна.

УВЕДОМЛЕНИЕ -30 МАЙ 2012 г.

№ РД-12-9200-32(1)/30.05.2012г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам „Реал Трейд” ЕООД ЕИК 103924188, с управител Димитър Тодоров Димитров, Виктор Радков Вичев и „Матекс” ЕООД с управител Цветан Христов Атанасов, че с писмо с изх. № РД-12-9200-32/21.04.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна са уведомени, че със заповед № РД-12-7706-100/21.04.2012г. на областния управител на област Варна е прекратен търг с тайно наддаване, открит със заповед № РД-11-7706-259/18.08.2011г. на областния управител за продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ УПИ V - магазин с площ от 1 110,00 кв.м., кв. 17 по плана на село Казашко, община Варна, при граници: УПИ ІV – спорт, улица „Матвей Русов” и Варненско езеро, съгласно скица № РД-11-08/892-4/01.08.2011г., издадена от кметство Тополи при община Варна, презаверена на 24.01.2012г., актуван с акт за държавна собственост № 6787/04.05.2007г.
В писмото е посочено, че заповедта е обявена в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна, както и че на основание чл. 55, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 МАЙ 2012 г.

№ ОП-12-9400-126(1)/28.05.2012 г.
На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Христо Пейчев Пеев и всички заинтересовани лица, че на 21.05.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-126/21.05.2012 г. от Верка Добрева Пеева, за недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1504.4.1.135 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, община Варна, находящ се на ул. „Дрин” № 1, вх. Е, ет. 9 (ет. 8 по док.), ап. 87, предназначение - жилище, апартамент, със застроена площ 53,29 кв.м., ведно с изба и 2,8734 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: 10135.1504.4.1.134, 10135.1504.4.1.136, 10135.1504.4.1.118, 1035.1504.4.1.146, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 12616/16.05.2012 г. издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл.34 от АПК, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 МАЙ 2012 г.

№ ОП-12-9400-120(1)/28.05.2012 г.
На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Станчо Стефанов Манов, Иванка Тодорова Стоянова, Радка Тодорова Панайотова – наследници на Станчо Стоянов Казаков, Джулиес Джоел Селестин и всички заинтересовани лица, че на 11.05.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-120/11.05.2012 г. от Красимир Костадинов Йорданов, чрез адвокат Николай Иванов Николов, АК Варна, за недвижим имот, представляващ двуетажна жилищна сграда със застроена площ 108,50 кв.м., ведно с полумасивен гараж със застроена площ 30 кв.м., изградени в ПИ 1168 и ПИ 1169 по плана на СО „Ментеше”, район Владислав Варненчик, община Варна, при граници: ПИ 300, улица, ПИ 297 и ПИ 1167.
На основание чл.34 от АПК, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -28 МАЙ 2012 г.

№ ОП-12-9400-123(1)/23.05.2012 г.
На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Димитричка Тодорова Георгиева и всички заинтересовани лица, че на 15.05.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-123/15.05.2012 г. от Дияна Стоянова Ангелова, за недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 20482.304.131 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девня, община Девня, адрес ул. „Константин Иречек” № 1, целият с площ 286 кв.м., номер по предходен план 295, кв. 9, при съседи: 20482.304.152, 20482.304.132, 20482.304.130, 20482.304.128, съгласно скица на поземлен имот № 27009/14.10.2011 г. издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна (СГКК – гр. Варна), заверена на 09.05.2012 г., ведно с изградените в него:
- друг вид сграда за обитаване с идентификатор 20482.304.131.1 и застроена площ 85 кв.м., съгласно скица на сграда № 27010/14.10.2011 г. издадена от СГКК – гр. Варна, заверена на 09.05.2012 г.;
- селскостопанска сграда с идентификатор 20482.304.131.2 и застроена площ 14 кв.м., съгласно скица на сграда № 27011/14.10.2011 г. издадена от СГКК – гр. Варна, заверена на 09.05.2012 г.;
- селскостопанска сграда с идентификатор 20482.304.131.3 и застроена площ 20 кв.м., съгласно скица на сграда № 27012/14.10.2011 г. издадена от СГКК – гр. Варна, заверена на 09.05.2012 г.
На основание чл.34 от АПК, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

ЗАПОВЕД -23 МАЙ 2012 г.

ЗАПОВЕД N:РД-12-7706-142 от 23.05.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ -23 МАЙ 2012 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 688 -120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-12-7706-136/21.05.2012 г. и РД-12-7706-137/21.05.2012 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
1. За длъжността „младши експерт” в отдел “Административен контрол” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация – Варна.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образователна степен: бакалавър;
-професионален опит: не се изисква;
-професионална област: икономика;
- компютърна грамотност;
-ранг на държавен служител: V младши.
3. Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- копие от документ за самоличност;
- декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит такъв);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- доказателства за компютърна грамотност.
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 4 юни 2012 г. в Деловодството на Областна администрация Варна - Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна;
7. Младши експертът в отдел „Административен контрол” подпомага дейността на областния управител по провеждане на държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт. Организира, координира и контролира упражняване на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като
упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметове на общини. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или друг нормативен акт.
8. Основната заплата за длъжността е 466.00 лева.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


ЗАПОВЕД -22 МАЙ 2012 г.

ЗАПОВЕД N:УИ-12-7704-18 от 21.05.2012г.

ЗАПОВЕД -22 МАЙ 2012 г.

ЗАПОВЕД N:УИ-12-7704-17 от 21.05.2012г.

ЗАПОВЕД -22 МАЙ 2012 г.

ЗАПОВЕД N:УИ-12-7704-16 от 21.05.2012г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -22 МАЙ 2012 г.

№ РД-11-2600-120(5)/19.05.2012г.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Бисер Димитров Кирчев – собственик на ЕТ „Бисер Кирчев - МОАЛ”, че с писмо изх.№РД-11-2600-120(4)/30.03.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна, е уведомен за следното:
„Във връзка със сключения договор за наем от 19.03.2001 г. и споразумение към него от 09.06.2004 г. за ползване на движима вещ кораб тип „Комета”, гр. Варна, кв. „Аспарухово”. комплекс „Детски свят” е взето решение №3 от протокол №41/16.03.2012 г. съгласно което е предложено на областния управител на област с административен център гр. Варна да се уведоми г-н Бисер Кирчев – управител на ЕТ „МОАЛ – Бисер Кирчев”, че договора за наем на основание раздел VI, т. 2 следва да бъде прекратен.
Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център гр. Варна.
С настоящото писмо Ви уведомявам, че на основание раздел VI, т. 2 договор за наем от 19.03.2001 г. се прекратява.
В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо, следва да освободите ползваният имот – държавна собственост и на основание раздел IV, т.10 от договора да предадете държането на имота на Областна администрация Варна. В случай, че не предприемете действия за освобождаването на имота, ще бъдат предприети действия за принудителното му изземване по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС).
Лице за контакти: инж. М. Чобанова – началник на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация Варна; тел. 052/688-188.
Отделно от горното Ви уведомявам, че до 29.02.2012г. за ползване на посочения имот дължите суми от неплатен наем за шест месеца в размер на 2 562,80 лв., ведно със законната лихва за забавено плащане, които следва да платите по банковата сметка на Областна администрация Варна, IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 – СЖ „Експресбанк” АД – Варна.”
Видно от нанесената отметка на известието за доставяне R PS 9000 017CU4 8 писмото не е потърсено от получателя до 23.04.2012г.
Имотът и движимата вещ не са освободени и предадени в указания в писмото срок.
Към настоящият момент е предприета процедура по издаване на заповед по реда на чл. 80 от ЗДС за изземване на имота.
С оглед на гореописаното и на основания чл. 34, ал. 3 от АПК, във връзка с чл.26, ал.1 от АПК можете в 7- дневен срок да изразите писмено Вашето становище.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр. Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -22 МАЙ 2012 г.

№ РД-07-9400-33(4)/19.05.2012г.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Ана Митева Маврева, че с писмо изх.№РД-07-9400-33(3)/09.04.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна, е уведомена за следното:
„Във връзка със сключено споразумение за наем от 01.08.2007 г. на имот – частна държавна собственост, описан в АДС №4562/17.06.2003г., представляващ апартамент №52 със застроена площ 39,75 кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост”, бл.153, вх.1, ет.6 е взето решение №4 от протокол №41/16.03.2012 г. съгласно което е предложено на областния управител на област с административен център гр. Варна да се уведоми г-жа Ана Митева Маврева, че споразумението за наем на основание дължими суми от неплатен наем следва да бъде прекратено.
Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център гр. Варна.
С настоящото писмо Ви уведомявам, че действието на споразумение за наем от 01.08.2007г. се прекратява.
В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо, следва да освободите ползваният имот – държавна собственост и предадете държането на имота на Областна администрация Варна. В случай, че не предприемете действия за освобождаването на имота, ще бъдат предприети действия за принудителното му изземване по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС).
Лице за контакти: инж. М. Чобанова – началник на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация Варна; тел. 052/688-188.
Отделно от горното Ви уведомявам, че до 29.02.2012г. за ползване на посочения имот дължите суми от неплатен наем за пет месеца в размер на 220,00 лв., ведно със законната лихва за забавено плащане, които следва да платите по банковата сметка на Областна администрация Варна, IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 – СЖ „Експресбанк” АД – Варна.”
Видно от нанесената отметка на известието за доставяне R PS 9000 018CRJ L писмото не е потърсено от получателя до 02.05.2012г.
Имотът не е освободен и предаден в указания в писмото срок.
Към настоящият момент е предприета процедура по издаване на заповед по реда на чл. 80 от ЗДС за изземване на имота.
С оглед на гореописаното и на основания чл. 34, ал. 3 от АПК, във връзка с чл.26, ал.1 от АПК можете в 7- дневен срок да изразите писмено Вашето становище.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр. Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -22 МАЙ 2012 г.

№ РД-12-5300-1(4)/19.05.2012г.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Веселин Димитров Маринов – управител на ДЗЗД „ЕРМАНОС”, че с писмо изх.№РД-12-5300-1(3)/12.04.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна, е уведомен за следното:
„В Областна администрация Варна е постъпило мотивирано искане с наш вх. №РД-12-5300-1 от 20.02.2012г. от генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура” с искане за упражняване правата на областния управител на област с административен център гр. Варна по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за изземване на част от имот описан в акт за частна държавна собственост №6287 от 17.12.2006г.
От образуваната в Областна администрация Варна административна преписка е видно, че с писма изх. №244/03.02.2012г. и №245/03.02.2012г. директора на ЖП Секция Шумен Ви е уведомил, че договора за наем от 07.08.2006г. на основание чл.7(2) се прекратява. На основание чл.5 (9) от договора наемателя е длъжен да върне наетия имот на наемодателя след изтичане на срока на наемния договор или след прекратяването му на друго основание по реда на глава V чл. 16 като го предаде в състояние отразено в приемо – предавателен протокол. Към настоящият момент имота все още не освободен.
Към административната преписка са приложени: 1. Копие на договор за наем от 07.08.2006г. между НК „железопътна инфраструктура” гр. София и ДЗЗД „ЕРМАНОС”; 2. Копие на писмо изх. №730/31.03.2011г. от Директор ЖП секция Шумен до Галин Иванов Димков – управител на ДЗЗД „ЕРМАНОС”; 3. Копие на писмо изх. №731/31.03.2011г. от Директор ЖП секция Шумен до Веселин Димитров Маринов – управител на ДЗЗД „ЕРМАНОС”; 4. Копие на Акт за частна държавна собственост №6287 от 17.02.2006г.; 5. Копие на Анекс към ДЗЗД „ЕРМАНОС” от 29.04.2011г.; 6. Копие на скица №23709/02.09.2009г. на поземлен имот с идентификатор 10135.65.18 с площ 4 843 кв.м.; 7. Копие на част от ситуация на района на ЖП гара Варна; 8. Копие на извлечение от аналитична сметка за периода 01.01.2012г. до 31.01.2012г. за контрагент 606001; 9. Мотивирано искане с вх. №РД-12-5300-1/20.02.2012г. от ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” София; 10. Писмо изх. №РД-12-5300-1(1)/07.03.2012г. до г-н Милчо Ламбрев – генерален директор на ДП „НКЖИ”; 11. Копие на допълнително споразумение №1 от 01.11.2007г. към сключен договор за наем от 07.08.2006г. между ДП „НКЖИ” гр. София и ДЗЗД „ЕРМАНОС”; 12. Копие на допълнително споразумение №3 от 01.07.2008г. към сключен договор за наем от 07.08.2006г. между ДП „НКЖИ” гр. София и ДЗЗД „ЕРМАНОС”; 13. Копие на писмо изх. №69-23-И-107/19.01.2009г. от ръководител регионално звено Варна към дирекция УСК - „НКЖИ” до Веселин Димитров Маринов – управител на ДЗЗД „ЕРМАНОС”; 14. Копие на известие за доставяне *8902800115945*; 15. Копие на заявление вх. №818/27.05.2009г. от ДЗЗД „ЕРМАНОС”; 16. Копие на допълнително споразумение №4 от 10.09.2009г. към сключен договор за наем от 07.08.2006г. между ДП „НКЖИ” – гр. София и ДЗЗД „ЕРМАНОС”; 17. Копие на писмо изх. №69-23-И-1094/08.09.2010г. от директор ЖП Секция Варна до Веселин Димитров Маринов – управител на ДЗЗД „ЕРМАНОС”; 18. Копие на констативен протокол за извършена проверка от 04.10.2010г.; 19. Копие на писмо изх. №128/18.01.2011г. от директор ЖП Секция Шумен до Веселин Димитров Маринов – управител на ДЗЗД „ЕРМАНОС”; 20. Копие на известие за доставяне R PS 9708 000AJ3 1; 21. Копие на писмо изх. №730/31.03.2011г. от директор ЖП Секция Шумен до Галин Иванов Димков – управител на ДЗЗД „ЕРМАНОС”; 22. Копие на известие за доставяне R PS 9708 000B6C Y; 23. Копие на писмо изх. №731/31.03.2011г. от директор ЖП Секция Шумен до Веселин Димитров Маринов – управител на ДЗЗД „ЕРМАНОС”; 24. Копие на известие за доставяне R PS 9708 000B6D Z; 25. Копие на Анекс към ДЗЗД „ЕРМАНОС” от 29.04.2011г.; 26. Копие на писмо изх. №244/03.02.2012г. от директор ЖП Секция Шумен до Веселин Димитров Маринов – управител на ДЗЗД „ЕРМАНОС”; 27. Копие на известие за доставяне ИД PS 9701 001T4J F; 28. Копие на писмо изх. №245/03.02.2012г. от директор ЖП Секция Шумен до Георги Тодоров Иванов – управител на ДЗЗД „ЕРМАНОС”; 29. Писмо вх. №РД-12-5300-1(2)/22.03.2012г. от ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” София.
С оглед на изложеното, на основание на чл. 34, ал. 3, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс е необходимо в седем дневен срок от получаване на настоящото писмо да изразите Вашето становище по повод на предприетата процедура за издаване на заповед по чл.80 от ЗДС за изземване на част от имот описан в акт за частна държавна собственост №6287 от 17.12.2006г.”
Видно от нанесената отметка на известието за доставяне R PS 9000 018DHT M писмото не е потърсено от получателя до 08.05.2012г.
Имотът не е освободен и предаден в указания в писмото срок.
Към настоящият момент е предприета процедура по издаване на заповед по реда на чл. 80 от ЗДС за изземване на имота.
С оглед на гореописаното и на основания чл. 34, ал. 3 от АПК, във връзка с чл.26, ал.1 от АПК можете в 7- дневен срок да изразите писмено Вашето становище.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр. Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -22 МАЙ 2012 г.

№ОП-12-9400-90(3)
19.05.2012г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Валентин Стоянов Въндев и всички заинтересовани лица, че на 06.04.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Здравка Стоянова Въндева – искане вх. № ОП-12-9400-90/06.04.2012г., за недвижим имот находящ се в гр. Варна, община Варна, обл. Варна, район “Одесос”, бул. „Приморски” №45, вх.А, ет.5, представляващ: таванско помещение №14 с площ от 7,44 кв. м., прилежаща част към апартамент №10 самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.964.1.15
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -22 МАЙ 2012 г.

№ ОП-12-9400-121(1)/19.05.2012 г.
На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Олга Леонидовна Радева, Стоян Радев Цветков и всички заинтересовани лица, че на 14.05.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-121/14.05.2012 г. от Стоян Радославов Стоянов, за недвижим имот с площ 1665 кв.м. идеални части от имот пл. № 202, включен в парцел № XIII-202, целият с площ 1345 кв.м., и парцел № XIV-202, целият с площ 1320 кв.м, в кв. 19 по плана на с. Аврен, община Аврен, при граници: улица, XV-846, VII-847, X-205, XII-206, ведно с построените в него жилищна сграда и навес, съгласно скица № 266/19.04.2012 г., издадена от Община Аврен.
На основание чл.34 от АПК, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

ЗАПОВЕД -18 МАЙ 2012 г.

ЗАПОВЕД № РД-12-7706-127

УВЕДОМЛЕНИЕ -18 МАЙ 2012 г.

№ ОП-12-9400-118(1)/16.05.2012 г.
На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Марийка Ангелова Николова - наследник на Ангел Ангелов Митев и всички заинтересовани лица, че на 10.05.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-118/10.05.2012 г. от Ангел Ангелов Ангелов, чрез адвокат Снежана Петрова Гочева, АК Варна, за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 1880 кв.м., включен в УПИ IV-16, кв. 19 по плана на с. Изворник, община Вълчи дол, целият с площ 1970 кв.м., при граници: улица, УПИ V-23 и УПИ III-28, ведно с построените в него жилищна сграда, лятна кухня и стопанска постройка, съгласно скица № 8/12.01.2012 г., издадена от Община Вълчи дол.
На основание чл.34 от АПК, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -18 МАЙ 2012 г.

№ ОП-12-9400-105(1)/16.05.2012 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК), уведомявам Ганиме Хюсеин Мехмед, Хатча Хасан Осман, Хюсеин Хасанов Хамидов и Емине Хасан Назиф - наследници на Хасан Хамидов Мехмедов (Асен Христов Младенов) и всички заинтересовани лица, че на 25.04.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-105 от 25.04.2012 г. от Хамид Хасан Хамид, чрез пълномощник – адвокат Злати Станев Златев за:
- недвижим имот, представляващ 1/2 идеални части от УПИ № II-153, кв. 29 по планa на с. Лопушна, община Дългопол, област Варна, целият с площ 1060 кв.м., при граници: улица, УПИ № III-154, УПИ № XIV-153 и УПИ № I-152, съгласно скица № 17/03.02.2012 г. издадена от Община Дългопол, ведно с построената в него жилищна сграда;
- недвижим имот, представляващ 1/2 идеални части от УПИ № XIV-153, кв. 29 по план на с. Лопушна, община Дългопол, област Варна, целият с площ 1020 кв.м., при граници: улица, УПИ № XV-152, УПИ № II-153, УПИ № III-154 и УПИ № XIII-151, съгласно скица № 17/03.02.2012 г. издадена от Община Дългопол;
На основание чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -11 МАЙ 2012 г.

№РД-12-9400-158(3) от 11.05.2012г.
ДО
Г-Н ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГР. ВАРНА
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Георги Иванов Георгиев, че с писмо наш изх. №РД-12-9400-158(1)/09.04.2012г., получения в Областна администрация Варна сигнал с наш вх. №РД-12-9400-158/03.04.2012г. е изпратен за работа по компетентност на Областна дирекция „Земеделие” – Варна.
Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.

ДАНЧО СИМЕОНОВ,
Областен управител на
област с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -09 МАЙ 2012 г.

№ ОП-12-9400-102(1)/08.05.2012 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК), уведомявам Анка Маринова Дойчева, Султанка Дойчева Ангелова и Галя Дойчева Христова - наследници на Дойчо Христов Дойчев и всички заинтересовани лица, че на 24.04.2012 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-12-9400-102 от 24.04.2012 г. от Хасан Сали Хасан, за недвижим имот, съставляващ УПИ IV-446, кв. 32 по плана на с. Доброплодно, община Ветрино, целият с площ 650 кв.м., при граници: УПИ VIII-447, УПИ III-445, улица, УПИ V-450 и УПИ VI-449, ведно с построените в него жилищна сграда и стопанска постройка, съгласно скица № 67/23.03.2009 г., заверена на 06.03.2012 г. от Общинска администрация – Ветрино.
На основание чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

ЗАПОВЕД -07 МАЙ 2012 г.

Заповед на Министерството на регионалното развитие и благоустройството -РД-02-14-1181/04.05.12г.за провеждане на търг - плаж "Панорама"

УВЕДОМЛЕНИЕ -07 МАЙ 2012 г.

№РИ-11-9400-7(9)/04.05.2012г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Антоанета Христова Стоянова, че с писмо изх. № РИ-11-9400-7(8)/21.03.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна е уведомена за следното:
I. Съгласно решение № 4, отразено в протокол № 209/05.03.2012г. на комисията по чл. 74 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС): 1. Приета е изготвената пазарна оценка на имота – частна държавна собственост; 2. Да се уведомят молителите по реда на чл. 61, ал. 7 от ППЗДС за размера на изготвената от лицензиран експерт – оценител пазарна оценка на имота, собственост на държавата и за размера на данъчната оценка; 3. В случай, че молителите не възразят относно размера на данъчната оценка на имота – частна държавна собственост да се продължи процедурата по закупуване на имота – частна държавна собственост, като за стойност се приеме данъчната оценка.
Съгласно изготвената експертна оценка от 28.11.2011г., пазарната стойност на имота – частна държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 10135.4505.217.13, с адрес на сградата: град Варна, район Владислав Варненчик, п.к 9000, е в размер на 29 000 лв. Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО002155/01.02.2012г., издадено от „Имуществени данъци” при община Варна, стойността на имота – частна държавна собственост е в размер на 65 591,20 лв.
II. Съгласно разпоредбата на чл. 45а, ал. 3 от Закона за държавната собственост, когато държавата е собственик на постройка, изградена върху чужда земя, на собственика на земята се предлага да я закупи по пазарна цена, определена от независим оценител, която не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота. Съгласно взетото от комисията решение, за продажна цена на имота – частна държавна собственост, е приета данъчната оценка на имота.
На основание чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в писмото е посочен 7-дневен срок от получаване на същото, за изразяване на становище относно размера на приетата продажна цена на имота, представляваща данъчната оценка на имота, като при съгласие с така определената продажна цена, процедурата по придобиване на право на собственост върху имота – частна държавна собственост, ще бъде продължена. При несъгласие, работата по административната преписка ще бъде прекратена.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -04 МАЙ 2012 г.

№ РД-12-9907-8(2)
02.05. 2012г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
ДО
Г-Н АГОП КРИКОРЯН - ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
СДРУЖЕНИЕ „МИМАНСА”
ГР. ВАРНА

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам сдружение „МИМАНСА”, че в отговор на писмо – декларация с наш вх. №РД-12-9907-8/26.03.2012г. е изготвен отговор с наш изх. №РД-12-9907-8(1)/12.04.2012г.
Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на администрацията, след представяне на документ за самоличност и документ, удостоверяващ представителни права на сдружение „МИМАНСА”.

Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.
ДАНЧО СИМЕОНОВ,
Областен управител на
област с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -03 МАЙ 2012 г.

№ ОП-12-9400-101(2)/03.05.2012 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Станка Илиева Георгиева - наследник на Михо Илиев Георгиев и всички заинтересовани лица, че на 23.04.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. №ОП-12-9400-101 от 23.04.2012г. от Пенка Славова Петрова, чрез Емилия Георгиева Дюлгерова за следният недвижим имот, находящ се в землището на с. Рудник, ЕКАТТЕ:63197, община Долни чифлик, област Варненска, описан както следва:
НИВА, цялата с площ 5дка, местност „Коренежа”, категория на земята при неполивни условия - четвърта, съставляваща имот №043041 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имот №043042 - нива, имот №043065 – полски път, имот №043040 – нива и имот №043039 - нива, съгласно скица №К01675/13.12.2011г. издадена на 14.12.2011г. от Общинска служба по Земеделие, гр. Долни чифлик.
На основание чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -03 МАЙ 2012 г.

№ РД-07-9200-229(9)/02.05.2012г.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Иван Илиев Жечев – заместник председател на тежкоатлетически клуб „Черно море”, че с писмо изх.№РД-07-9200-229(8)/28.03.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна, е уведомен за следното:
Във връзка със сключения договор за наем №84-Н/03.01.2008 г. на имот – частна държавна собственост, описан в АДС №7917/24.08.2011 г., самостоятелен обект с идентификатор 10135.4505.50.1.5, представляващ апартамент № 73 със застроена площ 91,42 кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, бл.205, вх.3, ет.2 е взето решение №2 от протокол №41/16.03.2012 г. съгласно което е предложено на областния управител на област с административен център гр. Варна да се уведоми г-н Иван Илиев Жечев – заместник председател на тежкоатлетически клуб „Черно море”, че договора за наем на основание раздел VI, т. 1, буква „г” следва да бъде прекратен.
Решението е утвърдено от областния управител на област с административен център гр. Варна.
С настоящото писмо Ви уведомявам, че на основание раздел VI, т. 1, буква „г” договор за наем №84-Н/03.01.2008 г. се прекратява.
В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо, следва да освободите ползваният имот – държавна собственост и на основание раздел IV, т.11 от договора да предадете държането на имота на Областна администрация Варна. В случай, че не предприемете действия за освобождаването на имота, ще бъдат предприети действия за принудителното му изземване по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС).
Лице за контакти: инж. М. Чобанова – началник на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация Варна; тел. 052/688-188.
Отделно от горното Ви уведомявам, че до 29.02.2012г. за ползване на посочения имот дължите суми от неплатен наем за двадесет и два месеца в размер на 6 328,19 лв., ведно със законната лихва за забавено плащане, които следва да платите по банковата сметка на Областна администрация Варна, IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 – СЖ “Експресбанк” АД – Варна.
Видно от нанесената отметка на известието за доставяне R PS 9000 017GVU 3 писмото не е потърсено от получателя до 20.04.2012г.
Имотът не е освободен и предаден в указания в писмото срок.
Към настоящият момент е предприета процедура по издаване на заповед по реда на чл. 80 от ЗДС за изземване на имота.
С оглед на гореописаното и на основания чл. 34, ал. 3 от АПК, във връзка с чл.26, ал.1 от АПК можете в 7- дневен срок да изразите писмено Вашето становище.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр. Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -03 МАЙ 2012 г.

РД-07-9400-883/9/ от 02.05.2012г.

Относно: молба вх. №РД-07-9400-883(7)/ 02.02.2012 г.

На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомявам Богдана Стоянова Йендем, че във връзка с подадена молба вх.№РД-07-9400-883(7)/ 02.02.2012 г. за информация е изготвено писмо изх.№РД-07-9400-883(8)/06.03.2012г. Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в 7-дневен срок в отдел “Регионално развитие”, областна администрация Варна.
Съобщението да се постави на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на Областна администрация Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


ЗАПОВЕД -02 МАЙ 2012 г.

ЗАПОВЕД РД-12-7706-106/27.04.2012г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -27 АПРИЛ 2012 г.

№РИ-08-9400-22(21)/26.04.2012г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Атанас Рачев Рачев, че с писмо изх. № РИ-08-9400-22(19)/10.02.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна от него е изискано да представи следните документи: 1. Удостоверение от съответната общинска администрация, че сградата в имота е законно изградена; 2. Копие на личната му карта и 3. Сумата в размер на 100 лв (сто лева), представляваща хонорара на независимия експерт – оценител, в приход на Областна администрация Варна по IBAN BG 55TTBB 9400 3315 0686 80, BIC TT BB BG 22 при SG „Експресбанк” АД – клон гр. Варна.
В писмото е посочено, че изисканите документи следва да се представят в 30–дневен срок от получаването му, в деловодството на Областна администрация Варна, като в случай, че няма изпълнение в указания срок, ще се счита, че молителят се отказва от подадената молба за придобиване право на собственост върху съответните идеални части от имота.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕД -27 АПРИЛ 2012 г.

ЗАПОВЕД - РД-12-7706-105/26.04.2012


УВЕДОМЛЕНИЕ -27 АПРИЛ 2012 г.

№ ДИ-12-7703-20(1)/26.04.2012г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Иван Рачев, че със заповед № ДИ-12-7703-20/02.03.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна от актовите книги за недвижими имоти – частна държавна собственост, са отписани 68 кв.м идеални части от УПИ III-5, целият с площ от 511кв.м, кв. 69 по плана на 8-ми микрорайон на град Варна, с местонахождение на имота: област Варна, община Варна, град Варна, ул. „Цар Иван Шишман” № 5, актуван с акт за държавна собственост № 7096/14.08.2008 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -25 АПРИЛ 2012 г.

№ОП-12-9400-87(1)/24.04.2012 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Николай Николов Дойнов, Димитър Николов Дойнов и всички заинтересовани лица, че на 04.04.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. №ОП-12-9400-87 от 04.04.2012г. от Николай Димитров Дойнов, чрез адвокат Галина Георгиева, АК - Варна, за недвижим имот, съставляващ УПИ V-2358 в кв. 125 по плана на гр. Провадия, община Провадия, област Варна, целия с площ 520 кв.м., при граници: улица, имот №VI-2357, имот №VII-2356, имот №XVI-2363, имот №XVII-2362, имот №XVIII-2361, имот №II-1866, имот №III-1867 и имот №IV-2359, ведно с построената в него жилищна сграда, съгласно скица №139 от 23.03.2012г., издадена от Община Провадия, дирекция УТЕОС.
На основание чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

ЗАПОВЕД -23 АПРИЛ 2012 г.

З А П О В Е Д
№ РД-12-7706-100/21.04.2012г.
ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна, след като разгледах материалите по административна преписка за проведен търг с тайно наддаване, открит със заповед № РД-11-7706-259 от 18.08.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна, а именно: 1. Акт за държавна собственост № 6787 от 04.05.2007г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 24.09.2007г, том LХХХVІІІ, № 54, вх.регистър 27915, д.21605; 2. Скица № РД-11-08/892-4/01.08.2011г., издадена от кметство Тополи при община Варна, презаверена на 24.01.2012г.; 3. Заповед № РД-11-7706-259/18.08.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна; 4. Протокол от проведен на 27.09.2011г. търг; 5. Заповед № РИ-11-8500-25/04.10.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна; 6. Заповед № РД-11-7706-359/24.11.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна; 7.
У С Т А Н О В И Х:
Със заповед № РД-11-7706-259 от 18.08.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна е наредено да се проведе търг с тайно наддаване за продажбата на недвижим имот, представляващ УПИ V - магазин с площ от 1 110,00 кв.м., кв. 17 по плана на с.Казашко, община Варна, при граници: УПИ ІV – спорт, улица „Матвей Русов” и Варненско езеро, съгласно скица № РД-11-08/892-4/01.08.2011г., издадена от кметство Тополи при община Варна, презаверена на 24.01.2012г., актуван с акт за държавна собственост № 6787 от 04.05.2007г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 24.09.2007г, том LХХХVІІІ, № 54, вх. регистър 27915, д.21605, при начална тръжна цена на имота в размер на 2 785 лв. (две хиляди седемстотин осемдесет и пет лева) без ДДС.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), със заповед № РИ-11-8500-25/04.10.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна за купувач на имота е определен „РЕАЛ ТРЕЙД” ЕООД ЕИК 103924188 с управител Димитър Тодоров Димитров. Заповед № РИ-11-8500-25/04.10.2011г. на областния управител е съобщена на заинтересованите лица по реда на АПК. Със заповед № РД-11-7706-359/24.11.2011г. на областния управител е извършена поправка в заповед № РИ-11-8500-25/04.10.2011г. в установителната част на стр. 1, ред 31 и 32, като вместо кандидат № 2 - „ПРОФИРЕНТ’ ЕООД ЕИК 201175588 следва да се чете кандидат № 9 – Милен Стефанов Кючуков. Заповед № РД-11-7706-359/24.11.2011г. на областния управител е съобщена на заинтересованите лица по реда на АПК. В законоустановения срок няма постъпили жалби срещу заповед № РИ-11-8500-25/04.10.2011г. и заповед № РД-11-7706-359/24.11.2011г. на областния управител. С писмо изх. № РД-12-2600-28/30.01.2012г. двете заповеди № РИ-11-8500-25/04.10.2011г. и № РД-11-7706-359/24.11.2011г. на областния управител са изпратени на купувача „РЕАЛ ТРЕЙД” ЕООД с управител Димитър Тодоров Димитров. Видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 015A76 J, писмото е върнато като непотърсено. Видно от протокол от 22.02.2012г. Димитър Тодоров Димитров е уведомен по телефона, че изпратеното до него писмо, ведно със заповедите е върнато като непотърсено и може да дойде да го получи в Областна администрация Варна. Димитър Тодоров Димитров не се е явил. На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, с уведомление № РД-11-7706-259(1)/28.02.2012г. „РЕАЛ ТРЕЙД” ЕООД с управител Димитър Тодоров Димитров е уведомено, че с писмо изх. № РД-12-2600-28/30.01.2012г. са му изпратени заповеди № РИ-11-8500-25/04.10.2011г. и № РД-11-7706-359/24.11.2011г. на областния управител. В законоустановения срок от публикуването на уведомлението, Димитър Тодоров Димитров не се е явил, за да получи двете заповеди. От извършената служебна проверка в отдел „ФСО” при Областна администрация Варна, е установено, че от „РЕАЛ ТРЕЙД” ЕООД няма извършени плащания на сумите, посочени в заповед № РИ-11-8500-25/04.10.2011г.
Съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗДС, спечелилият търга участник е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта по чл. 55, ал. 1 от ППЗДС. Съгласно чл. 57, ал. 2 от ППЗДС, когато спечелилият търга участник не внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в срока по ал. 1, се приема, че се е отказал от сключването на сделката. Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗДС, в случая по ал. 2 областният управител може да прекрати търга или да определи за купувач участника, предложил следващата по размер цена. В случая условието на чл. 57, ал. 2 от ППЗДС е изпълнено, тъй като „РЕАЛ ТРЕЙД” ЕООД не е заплатило цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски по заповед № РИ-11-8500-25/04.10.2011г. на областния управител.
С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ПРЕКРАТЯВАМ търг с тайно наддаване, открит със заповед № РД-11-7706-259/18.08.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна за продажбата на недвижим имот, представляващ УПИ V - магазин с площ от 1 110,00 кв.м., кв. 17 по плана на с.Казашко, община Варна, при граници: УПИ ІV – спорт, улица „Матвей Русов” и Варненско езеро, съгласно скица № РД-11-08/892-4/01.08.2011г., издадена от кметство Тополи при община Варна, презаверена на 24.01.2012г., актуван с акт за държавна собственост № 6787/04.05.2007г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 24.09.2007г, том LХХХVІІІ, № 54, вх. регистър 27915, д.21605.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – Варна.
Настоящата заповед се състави в два еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се приложат към акт за държавна собственост № 6787/04.05.2007г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на директора на дирекция „АКРРДС”, главния секретар, главния счетоводител и началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -21 АПРИЛ 2012 г.

№ РД-11-9400-478/21.04.2012г.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:

Галина Феодоровна Николова ЕГН XXXXXXXXXX и всички заинтересовани лица, че със Заповед изх. № РД-11-7706-269/29.08.2011г. на Областния управител на област с административен център град Варна, следва да се изземе от Галина Феодоровна Николова недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС №7390/03.06.2009г., представляващ апартамент с идентификатор 10135.1506.790.1.1 със застроена площ 85,50 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Преслав”, №5, ет.1.
Писмото със заповедта, изпратенo до г-жа Николова не е потърсено от получателя до 24.09.2011г., видно от нанесената отметка на известието за доставяне ИД PS 9000 0119Р1 R.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -21 АПРИЛ 2012 г.

№ ОП-12-9400-89(2)/20.04.2012 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Георги Ангелов Георгиев и Ганка Георгиева Недева - наследници на Георги Христов Ангелов и всички заинтересовани лица, че на 05.04.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. №ОП-12-9400-89 от 05.04.2012г. от адвокат Янка Станева Славова, пълномощник на Гинка Георгиева Василева, за следните недвижими имоти, находящи се в с. Доброплодно, община Ветрино, съставляващи:
- имот №046131 по плана за земеразделяне на с. Доброплодно, ЕКАТТЕ 21645, община Ветрино, целият с площ 22,184дка., местност „Айвалъка”, начин на трайно ползване – полска култура, категория на земята при неполивни условия – трета, при граници: имот №46132 - полска култура, имот №46107 - полски път, имот №46129 - полска култура, имот №46142 - полска култура, имот №46141 - полска култура и имот №46139 – полска култура, съгласно скица №815/17.04.1998г., издадена на 28.07.1998г. от Общинска поземлена комисия – Ветрино, презаверена на 30.03.2012г. от Общинска служба по земеделие – Ветрино.
- имот №020207 по плана за земеразделяне на с. Доброплодно, ЕКАТТЕ 21645, община Ветрино, целият с площ 17,997дка., местност „Балабана”, начин на трайно ползване – полска култура, категория на земята при неполивни условия – трета, при граници: имот №20206 - полска култура, имот №20177 – полска култура, имот №20176 - полска култура, имот №20175 - полска култура, имот №20208 - полска култура и имот №20215 – полски път, съгласно скица №815/17.04.1998г., издадена на 28.07.1998г. от Общинска поземлена комисия – Ветрино, презаверена на 30.03.2012г. от Общинска служба по земеделие – Ветрино.
На основание чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


РЕШЕНИЕ -18 АПРИЛ 2012 г.

решение РД-12-7710-10

ЗАПОВЕД -12 АПРИЛ 2012 г.

№ РД-12-7706-92

Варна, 11 април 2012г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:

1. С АДС №7712 от 01.02.2011г. вписан в книгите по вписванията на 09.02.2011г., том VI, №119, вх. регистър 2152 е актуван имот - частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1506.94.1.23 със застроена площ 57,10 кв.м., находящ се на ул. „Райко Жинзифов” №31, в гр. Варна, област Варна, район „Одесос”. Предназначението на имота е за търговски обект. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №5 по протокол №33 от 07.07.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7712 от 01.02.2011г., да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
2. С АДС №8151 от 15.02.2012г. вписан в книгите по вписванията на 28.02.2012г., том IХ, №87, вх. регистър 3888 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелна сграда с идентификатор 10135.1505.85.9, състояща се от етаж 1-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1505.85.9.1 със застроена площ 133,74 кв.м. и сутерен-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1505.85.9.2 със застроена площ 95,65 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна, ул. „Генерал Колев” №38. Предназначението на самостоятелните обекти е за търговска дейност. Към настоящия момент имота е отдаден под наем за срок до 22.05.2012г.
С решение №6 по протокол №40 от 05.03.2012г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №8151 от 15.02.2012г., да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
3. С АДС №7976 от 05.10.2011г. вписан в книгите по вписванията на 13.10.2011г., том LXV, №82, вх. регистър 22928 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.2553.533.2.2 със застроена площ 53,72 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Прилеп” №28, ет.-1, обект 5. Предназначението на обекта е за търговска дейност. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №4 по протокол №37 от 08.11.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7976 от 05.10.2011г., да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
4. С АДС №8013 от 07.11.2011г. вписан в книгите по вписванията на 16.11.2011г., том LХХIII, №161, вх. регистър 25986 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.947.1.6 със застроена площ 59,69 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Епископ Константин” №8. Предназначението на имота е за спортна и развлекателна дейност. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №7 по протокол №37 от 08.11.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №8013 от 07.11.2011г., да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
5. С АДС №8049 от 30.11.2011г. вписан в книгите по вписванията на 08.12.2011г., том LXXXI, №129, вх. регистър 28069 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.58.1.4 със застроена площ 27,90 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Драган Цанков” №23, ет.1, обект 4. Предназначението на имота е за обслужваща дейност за битови услуги. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №9 по протокол №37 от 08.11.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №8049 от 30.11.2011г., да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
Предвид горното и на основание чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

НАРЕЖДАМ:
I. Да се открие процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти - частна държавна собственост, както следва:
1. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1506.94.1.23 със застроена площ 57,10 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Райко Жинзифов” №31.
Първоначална наемна цена – 130,00 лв. (сто и тридесет лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за търговски обект.
Дата, място и час на провеждане на търга – 15.05.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав” № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 65,00 лв. (шестдесет и пет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 14.05.2012г.
2. Недвижим имот - частна държавна собственост, самостоятелна сграда с идентификатор 10135.1505.85.9, състояща се от етаж 1-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1505.85.9.1 със застроена площ 133,74 кв.м. и сутерен-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1505.85.9.2 със застроена площ 95,65 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна, ул. „Генерал Колев” №38.
Първоначална наемна цена – 700,00 лв. (седемстотин лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за търговска дейност.
Дата, място и час на провеждане на търга - 15.05.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав” №26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 350,00 лв. (триста и петдесет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 14.05.2012г.
3. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.2553.533.2.2 със застроена площ 53,72 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Прилеп" №28, ет.-1, обект 5.
Първоначална наемна цена – 123,00 лв. (сто двадесет и три лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за търговска дейност.
Дата, място и час на провеждане на търга – 15.05.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав” №26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 61,50 лв. (шестдесет и един лева и петдесет стотинки), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 14.05.2012г.
4. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1507.947.1.6 със застроена площ 59,69 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Епископ Константин” № 8. Първоначална наемна цена – 68,00 лв. (шестдесет и осем лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за спортна и развлекателна дейност. Дата, място и час на провеждане на търга – 15.05.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав” № 26. Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 34,00 лв.
(тридесет и четири лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 14.05.2012г.
5. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1507.58.1.4 със застроена площ 27,90 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Драган Цанков” № 23, ет. 1, обект 4.
Първоначална наемна цена – 88,00 лв. (осемдесет и осем лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за обслужваща дейност за битови услуги.
Дата, място и час на провеждане на търга – 15.05.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав” № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 44,00 лв. (четиридесет и четири лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 14.05.2012г.
За всеки един от посочените по-горе обекти, кандидатите участват с отделен комплект тръжни документи.
II. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация както следва:
- акт за държавна собственост;
- скица на сградата, издадена от СГКК Варна;
- заявление за участие в търга - по утвърден от областния управител образец;
- ценово предложение - по утвърден от областния управител образец;
- тръжни условия и необходими документи;
- проект на договор за наем;
- декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП;
- декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
- декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
III. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
1. Документ за закупени тръжни книжа – оригинал или заверено копие от фактура или друг платежен документ;
2. Оригинален банков документ за внесен депозит по сметка на Областна администрация Варна;
3. Удостоверение за актуално правно състояние на ЕТ или ЮЛ, издадено не по-рано от 3 месеца от датата на провеждане на търга-оригинал или нотариално заверено копие;
4. Копие от документ за самоличност на физическото лице участник или представляващо участника;
5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата;
6. Заверено копие от документа за БУЛСТАТ регистрация, в случай че кандидатът ЕТ или ЮЛ не е пререгистриран в Търговския регистър;
7. Удостоверение от НАП, че кандидатът няма публични задължения-оригинал или нотариално заверено копие, издадено след 01.12.2011г.
8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна;
9. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП;
10. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
11. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
12. Предложение за цена - по образец, поставено в малък непрозрачен запечaтан плик с надпис „Предлагана цена”.

IV. Тръжната документация да се продава всеки работен ден до 14.05.2012г. срещу цена от 100,00 лева с включен ДДС, платима в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26, стая 409. Документацията да се получава в стая № 7 в сградата на отдел „Държавна собственост” от служителя, отговарящ за провеждането на търга.
Оглед на имота да се извършва на място в присъствието на служител на Областна администрация Варна след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688 107 до 17:30 часа на 11.05.2012г.
Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в деловодството на Областна администрация Варна, ул. „Преслав” № 26, ет. 1.
Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 12:30 часа на 14.05.2012г.
V. Определям комисия в състав:

VI. За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.
Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Възлагам на експерта „Връзки с обществеността” в кабинета на областния управител да извърши всички действия по обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, а на началник отдел „ДС” организирането на всички необходими действия по провеждането на търга.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на главния секретар.
Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в единадесет екземпляра. Заповедта да се връчи на началника на отдел ДС за прилагане по тръжното досие на имотите и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членовете на комисията, директор на дирекция „АКРРДС”, началник отдел „ФСО” и експерта „Връзки с обществеността” в кабинета на областния управител за сведение и изпълнение.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -10 АПРИЛ 2012 г.

№ОП-12-9400-74(1)/06.04.2012 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Камелия Минкова Чобанова и Алекси Минков Пампуров - наследници на Минко Андонов Пампуров (Мехмед Ахмедов Османов) и всички заинтересовани лица, че на 27.03.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. №ОП-12-9400-74 от 27.03.2012г. от Ахмед Мехмедов Ахмедов, за следния недвижим имот, находящ се в гр. Провадия, община Провадия, област Варненска, описан в скица №102 от 05.03.2012г., издадена от община Провадия, дирекция УТЕОС, представляващ:
1/3 (ЕДНА ТРЕТА) идеална част от УПИ IX-595, представляващ ДВОРНО МЯСТО, кв. 31 по плана на гр. Провадия, община Провадия, област Варна, целия с площ 452 кв.м., при граници: улица и имот №X-596, имот №XI-597, имот №XII-585, имот №XIII-586, имот №III-587 и имот №VIII-594, съгласно скица №102 от 05.03.2012г., издадена от Община Провадия, дирекция УТЕОС, гр. Провадия, община Провадия, област Варна;
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с площ 82 кв.м., в двуетажна жилищна сграда, построена върху гореописания имот, състоящ се от коридор, кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна и тераса на юг;
ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с площ 19 кв.м. в северозападната част на избения етаж;
ГАРАЖ с площ 21 кв.м., застроен на западната граница с вход от улицата.
На основание чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -09 АПРИЛ 2012 г.

№ РД-11-9400-122(2)
09.04. 2012г.
ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ДАНЕВА-ПЕТРОВА
„ПРИМОРСКИ ПАРК 536” № 304
ГР. ВАРНА - 9000
У В Е Д О М Л Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Г-жа ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ДАНЕВА-ПЕТРОВА, с посочен адрес: гр.Варна, „Приморски парк 536” № 304, че с писмо изх. № РД-11-9200-122(1)/06.03.2012г. е изискана информация от кмета на община Варна относно предприетите по случая действия.
Настоящото уведомление да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на
област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -05 АПРИЛ 2012 г.

№ОП-12-9400-81(1)
04.04.2012г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мехмед Аптула Фазлъ, Файзе Али Мураддалъ, Фани Алдинова Налбантова, Анифе Аптула Ходжолу, Емил Янев Касабов, Ремзи Якубов Акифов, Емине Фазлъ Шакир, Разия Фазлъ Шакир, Ахмед Якубов Акифов наследници на Фазлъ Мехмедов Янък и всички заинтересовани лица, че на 30.03.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Аптула Мехмед Фазлъ – искане вх. № ОП-12-9400-81/30.03.2012г., за недвижим имот находящ се в землището на с. Доброплодно, община Ветрино, обл. Варна представляващ:
имот № 049055 с площ от 24 375 кв. м., в местността „Мераркаса”, по картата на възстановената собственост на землището с. Доброплодно, при граници и съседи: имот № 049042, 049043, 049054, 049061 и 049056.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
СЛАВЧО СЛАВОВ
За Областен управител на област
с административен център гр. Варна
Съгласно заповед № РД-12-7706-78/02.04.2012 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -04 АПРИЛ 2012 г.

№ ОП-12-9400-76(1)/04.04.2012 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Йова Иванова Панайотова и всички заинтересовани лица, че на 28.03.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. №ОП-12-9400-76 от 28.03.2012г. от Гинка Вълева Ефтимова, чрез пълномощник адвокат Марияна Василева Котари, за следният недвижим имот, находящ се в местност „Ментеше”, гр. Аксаково, община Аксаково, област Варненска, описан в скица №982-1665 от 05.12.2011г., издадена от община Аксаково, представляващ:
ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ (НЕТЕРАСИРАНИ), целите с площ 682 кв.м., местност „Ментеше”, категория пета, съставляващи новообразуван имот №49.211 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Ментеше”, гр. Аксаково, код по ЕКАТТЕ: 00182, община Аксаково, одобрен със заповед №РД-10-7706-269 от 20.09.2010г. на Областен управител на област Варна, при граници: имот №49.416 – полски път община Аксаково, имот №49.582 - лозе, имот №49.210 - лозе и имот №49.530 - лозе.
На основание чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -04 АПРИЛ 2012 г.

№ ОП-12-9400-56(3)/02.04.2012 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Марин Сойчев Геогриев, Стилиян Маринов Георгиев, Георги Маринов Георгиев, Мариела Георгиева Маринова и Красимир Георгиев Маринов - наследници на Мария Стойчева Йорданова и всички заинтересовани лица, че на 09.03.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. №ОП-12-9400-56 от 09.03.2012г. от Йордан Тошев Ганев за следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. Кривня, община Провадия, област Варненска, описани както следва:
НИВА, цялата с площ 9,350 дка, местност „Михалчова круша”, категория трета, съставляваща имот №032057 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имот №032056 нива, имот №032016 нива, имот №032058 нива, имот №000190 полски път община Провадия, имотът е образуван от имот №032012, съгласно скица №К00141 от 27.02.2012г., издадена от Общинска служба по Земеделие, гр. Провадия;
НИВА, цялата с площ 5,002 дка, местност „Куру сърта”, категория пета, съставляваща имот №011014 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имот №011013 нива, имот №011003 нива, имот №000294 полски път община Провадия, имот №000125 полски път община Провадия, съгласно скица №К00142 от 27.02.2012г., издадена от Общинска служба по Земеделие, гр. Провадия;
ЛОЗЕ, цялото с площ 0,580 дка, местност „Горен Юртлук”, категория трета, съставляваща имот №007122 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имот №007121 лозе, имот №000051 полски път на община Провадия, имот №007123 лозе, имот №000010 полски път община Провадия, съгласно скица №К00143 от 27.02.2012г., издадена от Общинска служба по Земеделие, гр. Провадия;
НИВА, цялата с площ 15,509 дка, местност „Дермент сърта”, категория трета, съставляваща имот №039046 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имот №039047 нива, имот №039081 нива, имот №039045 нива, имот №000220 полски път община Провадия, съгласно скица №К00144 от 27.02.2012г., издадена от Общинска служба по Земеделие, гр. Провадия;
НИВА, цялата с площ 13,421 дка, местност „Айкъна”, категория трета, съставляваща имот №074006 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имот №074013 нива, имот №074012 нива, имот №074011 нива, имот №074010 нива, съгласно скица №К00145 от 27.02.2012г., издадена от Общинска служба по Земеделие, гр. Провадия.
На основание чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -02 АПРИЛ 2012 г.

№ РД-12-9400-133(2)
30.03.2012г.
ДО
Г-ЖА ЛЮДМИЛА БИЛДИНА
КК „ЧАЙКА”, ВХ. 1, АП. 5
ГРАД ВАРНА – 9000
У В Е Д О М Л Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Г-жа ЛЮДМИЛА БИЛДИНА, с посочен адрес: гр.Варна, кк „Чайка”, вх. 1, ап. 5, че с писмо с наш изх. № РД-12-9400-133(1)/22.03.2012г. е поискано от кмета на община Варна да предприеме необходимите действия по подадената от нея молба, за което да уведоми писмено лицето с копие до областния управител на област с административен център гр. Варна.
Настоящото уведомление да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на администрацията.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


Справка за разпоредителни сделки с имоти - държавна собственост за периода януари - декември 2011г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -30 МАРТ 2012 г.

№ РД-12-3100-8/29.03.2012 г.
Областният управител на област с административен център град Варна обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V”, находящ се в област Варна, община Бяла, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., с активна плажна площ 32 856 кв.м. (тридесет и две хиляди осемстотин петдесет и шест квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5760/15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна, презаверена на 05.03.2012г. – поземлен имот с идентификатор 07598.307.17 с площ от 33538 кв.м, с адрес на поземления имот: град Бяла, п.к. 9101, местност „Бяла – Централен V”; при съседи: 07598.307.27, 07598.307.15, 07598.307.22, 07598.307.12
Определената първоначална наемна тръжна цена е в размер на 29 056,00 лв (двадесет и девет хиляди петдесет и шест лева) с включен ДДС.
Определеният депозит е в размер на 50 (петдесет) % от първоначалната наемна тръжна цена. Депозитните вноски се внасят до 17.04.2012 г. по банковата сметка на Областна администрация Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
Търгът ще се проведе на 18.04.2012г. от 14,30 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26.
Документи за участие в търга могат да се получат от 09-17,30 часа в стая № 6, на етаж 2-ри в сградата на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация Варна, след заплащане на сумата в размер на 500.00 лв (петстотин лева), която е с включен ДДС, като крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 17,30 часа на 17.04.2012 г.
За справки и информация относно търга: телефон: 052 / 688 - 106.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

ЗАПОВЕДЕ -30 МАРТ 2012 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-12-7706-75/29.03.2012г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V”, не е предоставен на концесия от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и списък към заповедта, е възложено на областния управител на област с административен център град Варна да проведе търгове за отдаване под наем на морските плажове, посочени в списъка. На основание на заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството са проведени четири търга за отдаване под наем на обекти, открити със заповеди №№ РД-10-7706-145/14.05.2010г., № РД-10-7706-196/06.07.2010г., РД-10-7706-344/10.12.2010г. и РД-11-7706-97/24.03.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна
С писмо вх. № РД-12-0415-24/29.02.2012г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството областният управител е уведомен, че следва да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V”.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание чл. 7, ал. 5 и ал. 6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие; чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост; чл. 13, чл. 41, ал. 4, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост; и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията,

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V”, находящ се в област Варна, община Бяла, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., с активна плажна площ 32 856 кв.м. (тридесет и две хиляди осемстотин петдесет и шест квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5760/15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна, презаверена на 05.03.2012г. – поземлен имот с идентификатор 07598.307.17 с площ от 33538 кв.м, с адрес на поземления имот: град Бяла, п.к. 9101, местност „Бяла – Централен V”; при съседи: 07598.307.27, 07598.307.15, 07598.307.22, 07598.307.12
IІ. Определям:
1. Предназначение – морски плаж за рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Първоначална наемна тръжна цена – 29 056,00 лв (двадесет и девет хиляди петдесет и шест лева) с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – 5 години.
4. Начин на плащане – в 14 (четиринадесет) дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област с административен център град Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 (петдесет) % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите след приключване на търга без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. (петстотин лева) с включен ДДС, платена по банковата сметка на Областна администрация Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен.
8. Тръжната документация може да бъде получена всеки работен ден от 9-17.30 часа в стая № 6, на етаж 2-ри в сградата на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9,00ч. до 17,30ч. до 17.04.2012г. в деловодството на Областна администрация Варна.
10. Търгът да се проведе на 18.04.2012 г. от 14,30 часа, в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. ”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК.
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1. Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, съобразени с изискванията на чл. 10, ал. 5 от ЗУЧК и с височина не по-голяма от 3,80 метра, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др., съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно - развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар, водна пързалка и др.);
г) търговски обекти (сглобяеми обекти, павилиони и навеси);
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др.).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площта на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят техническото оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване на водно спасяване, обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по-рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигурят за своя сметка почистването на морския плаж и необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга.
2. Условия на търга.
3. Заявление за участие в търга (по образец).
4. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
5 „Предлагана цена” (по образец).
6. Декларация за липса на производство по несъстоятелност (по образец).
7. Декларация, че ще бъде осигурено техническото оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК (по образец).
8. Декларация, че ще бъде обезпечен организационния и кадрови ресурс за осъществяване на задължителните дейности по §1, т.1 от ДР на ЗУЧК (по образец).
9. Декларация, че кандидатът приема изцяло условията по приложения към тръжната документация проект на договор (по образец).
10. Проект на договор за наем.
11. Акт за държавна собственост № 473/05.04.1999г.
12. Скица № 5760/15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна, презаверена на 05.03.2012г.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга (по образец);
2. Документ за закупена тръжна документация – оригинал или заверено от кандидата копие;
3. Документ за внесен депозит за участие - оригинал или заверено от кандидата копие;
4. Оригинал или заверено от кандидата копие на удостоверение за актуално съдебно състояние, издадено от съответния съд или посочване на единен идентификационен код (ЕИК), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или заверени от кандидата копия), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
5. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, ценовото предложение и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на търговеца;
6. Свидетелство за съдимост на физическото лице; физическото лице, собственик на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество (срок на валидност шест месеца);
7. Удостоверение за липса на публични задължения, издадено от НАП;
8. Декларация за липса на производство по несъстоятелност (по образец).
9. Декларация, че ще осигури техническото оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК (по образец).
10. Декларация, че ще обезпечи организационния и кадрови ресурс за осъществяване на задължителните дейности по §1, т.1 от ДР на ЗУЧК (по образец).
11. Декларация, че приема изцяло условията по приложения към тръжната документация проект на договор (по образец).
12. Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК
13. Специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях;
14. „Предлагана цена” (по образец).
15. Проект на договора за наем, съдържащ данните на кандидата и предлаганата наемна цена (предложението за наемна цена и попълненият проект на договор се поставят заедно в плика с надпис „Предлагана цена”, който се добавя към плика със заявлението за участие).
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител подава заявлението за участие в търга (голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена») или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

При отсъствие на председателя на комисията, последният се замества от заместник – председателя.
На основание на чл. 45, ал. 3 от ППЗДС, определям възнаграждение на всеки от членовете на комисията в размер на 50 лв (петдесет лева), когато в резултат на проведения търг, комисията предлага на областния управител да се сключи договор за отддаване под наем на морския плаж с определения за спечелил търга участник, предложил най – висока наемна цена. Възнаграждението се изплаща след представяне на подписан протокол.
Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15 (петнадесет) дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.
Извлечение от настоящата заповед с изключение на състава на комисията за провеждане на търга да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Варна - http://www.vn.government.bg/ и да се постави на таблата на Областна администрация Варна в 3 (три) дневен срок от датата на нейното издаване.
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кметът на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност кметът на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в осем екземпляра.
Първият еднообразен екземпляр е за преписката по търга, а вторият еднообразен екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т. V и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

Д О Г О В О Р № ……………………..год.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МОРСКИ ПЛАЖ НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.7, АЛ.5 И АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ И ЧЛ.16, АЛ.2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.19, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.13, АЛ.4 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

Днес, ……………год. в гр.Варна на основание чл.7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и чл.16, ал.2 във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл.13, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № .............................................................год. на областния управител на област с административен център град Варна се сключи настоящия договор за наем между:

1. ДАНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ, ЕГН - областен управител на област с административен център – гр.Варна, ЕИК 000093360, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, наричан по – долу накратко “НАЕМОДАТЕЛ”
и
2. “…………..................................................……………......................................................”, ЕИК……………………………., със седалище и адрес на управление………………………..............................................................., представлявано от г-н/г-жа ……………………..……….., наричан по-долу накратко “НАЕМАТЕЛ”.


1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

1.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V”, находящ се в област Варна, община Бяла, индивидуализиран в акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., с активна плажна площ 32 856 кв.м. (тридесет и две хиляди осемстотин петдесет и шест квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5760/15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна, презаверена на 05.03.2012г. – поземлен имот с идентификатор 07598.307.17 с площ от 33538 кв.м, с адрес на поземления имот: град Бяла, п.к. 9101, местност „Бяла – Централен V”; при съседи: 07598.307.27, 07598.307.15, 07598.307.22, 07598.307.12, наричан по-долу за краткост морски плаж, срещу което НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща наемна цена по реда и условията, указани в настоящия договор.
1.2. Активната плажна площ на морския плаж по т. 1.1. в размер на 32 856 кв.м. (тридесет и две хиляди осемстотин петдесет и шест квадратни метра), е с функционално предназначение за рекреационна дейност, като промяната на предназначението й е недопустима.
1.3. Върху активната плажна площ на морския плаж по т. 1.1. в размер на 32 856 кв.м. (тридесет и две хиляди осемстотин петдесет и шест квадратни метра), НАЕМАТЕЛЯТ упражнява правата и задълженията си по този договор, включително и при определяне на общата площ на преместваемите обекти и съоръжения, съгласно чл. 10, ал. 5 от ЗУЧК.
1.4. Принадлежност на морския плаж по т. 1.1. е прилежащата към него акватория с широчина 200 м (двеста метра), измерена от линията на най-големия отлив от брега.


2. СРОК НА ДОГОВОРА:

2.1. Договорът се сключва за срок от 5 (пет) години.
2.2. Настоящият договор не може да бъде продължен с взаимно писмено споразумение между страните.

3. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЕКТА:
3.1. Морския плаж по т. 1.1. е изключителна държавна собственост и не може да бъде предмет на каквито и да било разпоредителни сделки.
3.2. Обектите и съоръженията, които са трайно прикрепени към Морския плаж са публична държавна собственост от датата на въвеждането им в експлоатация, а в случаите на прекратяване на Договора преди въвеждането им в експлоатация – от датата на трайното им прикрепване към морския плаж.
3.3. Изграждане на обектите и съоръженията по т.3.2, може да се извърши само след изрично съгласие на министъра на регионалното развитие и благоустройството и при изпълнение на условията и нормативните исквания на съответните компетентни органи.
4. ЦЕНА:

4.1. Годишната наемна цена за една календарна година, постигната след проведен на …………………………….търг с тайно/явно наддаване е в размер на ……………(………................................................................................……..............................) лева, с включен ДДС.
4.2. НАЕМАТЕЛЯТ е заплатил на …………………г. на НАЕМОДАТЕЛЯ сума в размер на …………….(…............................................………………..............................)лева, която заедно с внесения депозит в размер на …………….(…............................................………………...) лева
представляват наемна цена за първата година в пълния й размер.
4.3. За всяка следваща година за срока на договора за наем, годишната наемна цена се индексира, съгласно Методиката за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от ЗУЧК, приета с Постановление № 67 от 24.03.2009 год. на Министерския съвет /обн., ДВ, бр. 25/03.04.2009 г./ и изменена и допълнена с Постановление № 47 от 26.03.2010 год. на Министерския съвет /обн., ДВ, бр. 26/06.04.2010 г./.
4.4. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена се извършва в срок до 15 /петнадесети/ февруари на съответната календарна година по следната сметка:

IBAN BG91 TTBB 9400 3115 0686 79,
BIC TTBBBG22,
при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна


5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ:

5.1. Да предаде морския плаж на НАЕМАТЕЛЯ с приемо - предавателен протокол.
5.2. Да не препятства НАЕМАТЕЛЯ за ползването на морския плаж, освен в случаите, изрично предвидени в закон и/или този договор.
5.3. Да осигури необходимо съдействие на НАЕМАТЕЛЯ при взаимооотношенията му с органи на изпълнителната власт в случаите, когато това е необходимо.
5.4. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получава годишния наем в размер и срок, определени в договора.
5.5. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:
1. да изисква пълно и точно изпълнение на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ по Договора;
2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ по всяко време, както и да изисква копия от договорите на НАЕМАТЕЛЯ с негови подизпълнители;
3. на достъп на морския плаж и до всички преместваеми обекти на територията на плажа независимо, чия собственост са те.
5.6. При осъществяване на контролните си функции по Договора НАЕМОДАТЕЛЯТ, чрез служителите от Областна администрация - Варна или чрез друго оправомощено лице може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на НАЕМАТЕЛЯ и негови подизпълнители, свързани с изпълнението на договора, като предписанията и препоръките му са задължителни, доколкото нарушенията не представляват основание за прекратяване на договора.
5.7. При осъществяването на контролните си функции служителите от Областна администрация - Варна, оправомощени от НАЕМОДАТЕЛЯТ или друго оправомощено от него лице, съставят и подписват констативни актове и протоколи, в които описват направените констатации, свързани с изпълнението на правата и задълженията по този договор и предоставят екземпляр на НАЕМАТЕЛЯ за отстраняване на нередностите.
5.8. НАЕМОДАТЕЛЯТ е собственик на приращенията върху морския плаж, независимо дали са резултат от естествени процес или от човешка дейност.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ:

6.1. Да се грижи за морския плаж с грижата на добър стопанин, като осъществява дейностите по експлоатация съгласно действащата нормативна уредба;
6.2. Да заплаща индексирана наемна цена при условията и срока по т. 4.1 - 4.4 от настоящия договор;
6.3. Да заплаща всички разходи, свързани с обикновеното ползване на морския плаж;
6.4. Да спазва нормативно установените правила за противопожарна охрана, хигиена и други порядки, приети за установени на морския плаж;
6.5. След изтичане на срока на договора или при неговото предсрочно прекратяване да предаде морския плаж на НАЕМОДАТЕЛЯ в срок до 15 (петнадесет) дни с подписан между страните приемо-предавателен протокол.
6.6. Да не преотдава под наем морския плаж;
6.7. Да осигури техническо оборудване на морския плаж, съгласно ЗУЧК със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК по осигуряване на водно спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване и санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по-рано от 30 септември на съответната календарна година;
6.8. За времето извън туристическия сезон да осигури за своя сметка почистването на морския плаж и необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем;
6.9. Да обезпечава организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 6.7.;
6.10. При изпълнението на дейностите по настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури на морския плаж:
а) свободен и безплатен достъп, както и свободно ползванe на морския плаж и прилежащата акватория;
б) не по-малко от петдесет на сто от активната плажна площ за свободно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
в) водно спасяване;
г) обезопасяване на прилежащата акватория с ширина 200 м;
д) здравно и медицинско обслужване, свързано с оказване на спешна медицинска помощ на посетителите на плажа;
е) санитарно-хигиенно поддържане на морския плаж;
ж) поставяне на нормативно изискваните указателни табели с информация за морския плаж;
з) обслужване (обезопасяване, информационно обезпечаване, почистване, санитарно-хигиенно обслужване и предлагане на туристически услуги), съответстващо на категорията на плажа, съгласно Наредбата за категоризиране на плажовете;
и) опазване на обществения ред и на здравето и спокойствието на посетителите на плажа;
й) достъп на хората с увреждания.
6.11. НАЕМАТЕЛЯТ има право на експлоатация на обекта на настоящия договор, като сам или чрез подизпълнител предоставя възмездно на посетителите следните услуги:
1. плажни услуги: предоставянето на чадъри, шезлонги, постелки за шезлонги и масички и др. подобни;
2. услуги за бързо хранене;
3. спортно-развлекателни услуги:
а) предоставяне на услуги в прилежащата акватория: водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, скутери, „банан”, водна пързалка и др. подобни;
б) предоставяне на услуги на морския плаж: топки за волейбол, надуваеми плажни принадлежности, батут и др. подобни;
4. здравни и рехабилитационни услуги: осигуряването на платени медицински и рехабилитационни услуги.
6.12. За осигуряване на експлоатацията НАЕМАТЕЛЯТ има право:
1. да обозначи границите на морския плаж по начин, осигуряващ отграничаването му от съседните имоти, без да поставя трайни огради и заграждения, вкл. декоративни прегради към съседния морски плаж;
2. да предоставя отделни дейности по експлоатацията на подизпълнители;
3. да поставя преместваеми обекти и съоръжения, и да изгражда необходимата за използването им техническа инфраструктура при спазване на необходимите нормативни изисквания;
4. да отдава преместваеми обекти и съоръжения под наем;
5. свободно да определя цените на предоставените услуги.
6.13. Копие от договорите с подизпълнителите по т. 6.11., както и за извършването на дейности по управлението и поддържането на морския плаж, се предоставят на НАЕМОДАТЕЛЯ в 14-дневен срок от сключването им. За задълженията на подизпълнителите, НАЕМАТЕЛЯТ отговаря, като за свои.
6.14. Общата площ на преместваемите обекти и съоръжения, поставени върху морския плаж, не може да надвишава площта, посочена в чл. 10, ал. 5 от ЗУЧК.
6.15. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да постави преместваеми обекти и съоръжения в съответствие със съгласувана от НАЕМОДАТЕЛЯ по реда на чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) специализирана схема на преместваемите обекти и съоръжения, представляваща неразделна част от настоящия договор. Копие от схемата се представя в Областна администрация Варна в четиринадесет дневен срок от одобрението й от Главния архитект на общината, на чиято територия се намира морския плаж.
6.16. Преди изменение на броя, вида, площта и местоположението на обектите по т. 6.14., НАЕМАТЕЛЯТ следва да представи нов проект на схемата по т. 6.15 за съгласуване от НАЕМОДАТЕЛЯ.
6.17. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да не допуска спиране, паркиране и престой на каравани, кемпери, колесари и други подобни превозни средства на територията на морския плаж, с изключение на тези, които се използват с предназначение по чл. 10, ал. 4, т.2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
6.18. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство или други действия и дейности на територията на морския плаж, които могат да унищожат, увредят или променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят околната среда.
6.19. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да не изгражда и да следи и недопуска трети лица да изграждат сгради или трайни съоръжения върху обекта на настоящия договор.
6.20. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да приеме безусловно изменение на клаузите по настоящия договор при влизане в сила на специализираната карта по чл. 6, ал. 7 от ЗУЧК.
6.21. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури постоянен свободен и безплатен достъп на гражданите на морския плаж, като не събира под каквато и да е форма входни такси или друго заплащане, свързано с достъпа, както и да постави нормативно изискваните указателни табели.
6.22. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури не по-малко от петдесет на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите, като по никакъв начин не възпрепятства ползването и не събира плащане под каквато и да е форма в тези части на морския плаж. При определяне на местоположението на свободните площи НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури:
1. равностойност на свободните площи и на останалата площ на морския плаж спрямо прилежащата акватория;
2. равномерно разпределение на свободните площи по дължината и широчината на морския плаж.
6.23. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен ежегодно до 31 март да представи схема с местоположението на свободните площи върху активната плажна площ, като при изработването й трябва да са спазени условията в предходната точка и се посочва на място с указателната табела по чл. 7, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
6.24. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да постави и поддържа:
1. указателна табела по чл. 7, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, на която са обозначени зоните на обекта на договора, включително свободните зони и условията по настоящия договор;
2. забранителните, предупредителни и информационни знаци по Наредбата за водно-спасителната дейност и обезопасяването на водните площи;
3. задължително табло № 1 по Наредбата за категоризиране на плажовете;
4. табелата за категоризация на плажа по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за категоризиране на плажовете;
5. табели относно цените на предоставяните на посетителите плажни принадлежности по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗУЧК.
Територията, върху която са поставени табелите, таблата и знаците, както и рекламни табла за дейностите, не се включва в площта, определена за преместваемите обекти и съоръжения и в свободната площ по т. 6.22.
6.25. При констатиране наличието на заварени към датата на влизане в сила на този договор преместваеми обекти и съоръжения, както и обекти, изградени в отклонение на действащите строителни правила и норми и предвижданията на схемата по чл. 56 от ЗУТ, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми съответната общинска администрация за предприемане на действия по премахването им по реда на чл. 57а от ЗУТ. След откриване на производство по принудително премахване на съответните обекти, НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да извърши за своя сметка всички необходими фактически действия, разпоредени от администрацията за премахване на незаконно поставените върху морския плаж обекти.
6.26. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да не поставя преместваеми обекти и съоръжения преди одобряване на специализираната схема по чл. 22, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
6.27. След прекратяване на наемното правоотношение, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка да премахне всички преместваеми обекти, принадлежности, табла, знаци и други предмети.
6.28. НАЕМАТЕЛЯТ носи отговорност пред трети лица за всякакви претенции, свързани с която и да е от дейностите по договора.
6.29. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да извърши категоризиране на морския плаж по реда и условията на Наредбата за категоризиране на плажовете.
6.30. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен, с оглед на осъществяваните от него дейности и предлагани услуги, лично или чрез подизпълнители, да се снабди с всички необходими за съответната дейност или услуга разрешителни, лицензи, удостоверения за правоспособност и др., които да представя на контролиращите го лица при поискване.
6.31. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да спазва всички нормативни изисквания, регламентиращи дейността му и да изпълнява предписанията и разпорежданията на контролните органи и упълномощените от НАЕМОДАТЕЛЯ в тази връзка лица.
7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Договорът се прекратява в следните случаи:
7.1. С изтичане на договорения срок;
7.2. При предоставяне на концесия на морския плаж.
7.3. При взаимно писмено съгласие на двете страни с изключение на периода между 1 юни и 30 септември на съответната календарна година;
7.4. При съществено неизпълнение на задълженията по настоящия договор изправната страна има право да прекрати договора без предизвестие.
Съществено неизпълнение от страна на НАЕМАТЕЛЯ е налице в случаите, при които НАЕМОДАТЕЛЯТ установи неизпълнение на две или повече задължения по този договор или в случаите, при които НАЕМАТЕЛЯТ не изпълни точно или в срок едно и също задължение повече от два пъти, без значение от продължителността между отделните неизпълнения. Съществено неизпълнение е налице и при констатирано от НАЕМОДАТЕЛЯ преотдаване под наем на целия или части от морския плаж.
Неизпълнение на задължението за водно спасяване по т. 6.10., буква “в” от договора е винаги основание за прекратяването му, ако в едноседмичен срок от констатирането, НАЕМАТЕЛЯТ не го отстрани.
Нарушение на т. 6.14., т. 6.15, т. 6.18., т. 6.19, т. 6.22 или т. 6.26 е винаги съществено неизпълнение на задълженията по настоящия договор.
8. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ:

8.1. При забава плащането на договорения наем НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от годишната наемна цена за всеки просрочен ден, платима заедно с наема за текущата година, но не по-късно от 15 /петнадесет/ дни, след крайната дата на плащане, след което договорът се счита за прекратен без предизвестие.
8.2. При неизпълнение на задълженията по т. 6.10., букви от „а” до „ж” включително и т. 6.24., НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена за всеки конкретен случай.
8.3. При неизпълнение на задълженията по т. 6.15 и т. 6.26., за всеки поставен обект или съоръжение на морския плаж, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.4. При неизпълнение на задълженията по т. 6.17. за всяка каравана, кемпер, колесар и друго подобно превозно средство, разположено на територията на морския плаж, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.5. При неизпълнение на задълженията по т. 6.18., за всеки обект на незаконно строителство, осъществено действие или дейност на морския плаж, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.6. При неизпълнение на задълженията по т. 6.19., за всеки обект или съоръжение, изграден на морския плаж, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.7. При неизпълнение на задълженията по т. 6.13., т. 6.14., т. 6.16. и т. 6.23., НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.8. В случаите по т. 7.4., НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на едногодишната наемна цена.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

9.1. Измененията на този договор се осъществяват чрез анекси, подписани между страните.
9.2. Страните по настоящия договор ще решават споровете чрез преговори, а когато това се окаже невъзможно – по съдебен ред.
9.3. За неуредените въпроси се прилага гражданското законодателство на Република България.
9.4. Страните определят за валидни адреси, телефони и факс номера за приемане на съобщения и е-mail адреси, свързани с този договор, както следва :
ЗА НАЕМАТЕЛЯ : ЗА НАЕМОДАТЕЛЯ :
град……………………… град Варна - 9000
ул. ..........................………………………. ул.”Преслав” № 26
тел:……………………… тел: 052/688-222
факс :……………………. факс : 052/632-365
e-mail…………………… e-mail: governor@vn.government.bg

9.5. За всяка промяна на адресите, телефоните, факс номерата или e-mail адресите по т. 9.4., НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен в 7-дневен срок да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ.
9.6. При неуведомяване от страна на НАЕМАТЕЛЯ в срока по т. 9.5., НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи неустойка в размер на 0,5% от годишната наемна цена за всеки просрочен ден.
Договорът се изготви в четири еднообразни екземпляра по един за всяка от страните, един за МРРБ и един за Служба по вписванията.

НАЕМОДАТЕЛ: (n)
НАЕМАТЕЛ: (n) отжгжттаагннн


УВЕДОМЛЕНИЕ -30 МАРТ 2012 г.

№ РД-12-3100-5/29.03.2012 г.
Областният управител на област с административен център град Варна обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ИЗГРЕВ - ХОРИЗОНТ”, находящ се в област Варна, община Долни Чифлик, индивидуализиран в aкт за изключителна държавна собственост № 409/27.10.1998г., с активна плажна площ от 49 224кв.м (четиридесет и девет хиляди двеста двадесет и четири квадратни метра).
Определената първоначална наемна тръжна цена е в размер на 24 535,50 лв (двадесет и четири хиляди петстотин тридесет и пет лева и петдесет стотинки), с включен ДДС.
Определеният депозит е в размер на 50 (петдесет) % от първоначалната наемна тръжна цена. Депозитните вноски се внасят до 17.04.2012г. по банковата сметка на Областна администрация Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
Търгът ще се проведе на 18.04.2012г. от 11,00 часа в сградата на Областна администрация Варна, ул. ”Преслав” № 26.
Документи за участие в търга могат да се получат в стая № 6, на етаж 2-ри в сградата на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация Варна, след заплащане на сумата в размер на 500.00 лв (петстотин лева), която е с включен ДДС, като крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 17,30 часа на 17.04.2012 г.
За справки и информация относно търга: телефон: 052 / 688 - 106.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

ЗАПОВЕДЕ -30 МАРТ 2012 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-12-7706-72/29.03.2012г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „ИЗГРЕВ – ХОРИЗОНТ” не е предоставен на концесия от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и списък към заповедта, е възложено на областния управител на област с административен център град Варна да проведе търгове за отдаване под наем на морските плажове, посочени в списъка. На основание на заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството са проведени четири търга за отдаване под наем на обекти, открити със заповеди №№ РД-10-7706-146/14.05.2010г., РД-10-7706-188/28.06.2010г., РД-10-7706-346/10.12.2010г. и № РД-11-7706-94/24.03.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна.
С писмо вх. № РД-12-0415-24/29.02.2012г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството областният управител е уведомен, че следва да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „ИЗГРЕВ – ХОРИЗОНТ”.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта както и осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание чл. 7, ал. 5 и ал. 6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие; чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост; чл. 13, чл. 41, ал. 4, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост; и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията,

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ИЗГРЕВ - ХОРИЗОНТ”, находящ се в област Варна, община Долни Чифлик, индивидуализиран в aкт за изключителна държавна собственост № 409/27.10.1998г., с активна плажна площ от 49224кв.м (четиридесет и девет хиляди двеста двадесет и четири квадратни метра).
IІ. Определям:
1. Предназначение – морски плаж за рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Първоначална наемна тръжна цена – 24 535,50 лв (двадесет и четири хиляди петстотин тридесет и пет лева и петдесет стотинки) с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – 5 години.
4. Начин на плащане – в 14 (четиринадесет) дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област с административен център град Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 (петдесет) % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите след приключване на търга без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. (петстотин лева) с включен ДДС, платена по банковата сметка на Областна администрация Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен.
8. Тръжната документация може да бъде получена всеки работен ден от 9-17.30 часа в стая № 6, на етаж 2-ри в сградата на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9,00ч. до 17,30ч. до 17.04.2012г. в деловодството на Областна администрация Варна.
10. Търгът да се проведе на 18.04.2012 г. от 11,00 часа, в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. ”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК.
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1. Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, съобразени с изискванията на чл. 10, ал. 5 от ЗУЧК и с височина не по-голяма от 3,80 метра, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др., съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно - развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар, водна пързалка и др.);
г) търговски обекти (сглобяеми обекти, павилиони и навеси);
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др.).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площта на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят техническото оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване на водно спасяване, обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по-рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигурят за своя сметка почистването на морския плаж и необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга.
2. Условия на търга.
3. Заявление за участие в търга (по образец).
4. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
5 „Предлагана цена” (по образец).
6. Декларация за липса на производство по несъстоятелност (по образец).
7. Декларация, че ще бъде осигурено техническото оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК (по образец).
8. Декларация, че ще бъде обезпечен организационния и кадрови ресурс за осъществяване на задължителните дейности по §1, т.1 от ДР на ЗУЧК (по образец).
9. Декларация, че кандидатът приема изцяло условията по приложения към тръжната документация проект на договор (по образец).
10. Проект на договор за наем.
11. Акт за държавна собственост № 409/27.10.1998г.
12. Схема на точките по границите на морски плаж „Изгрев – хоризонт”.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга (по образец);
2. Документ за закупена тръжна документация – оригинал или заверено от кандидата копие;
3. Документ за внесен депозит за участие - оригинал или заверено от кандидата копие;
4. Оригинал или заверено от кандидата копие на удостоверение за актуално съдебно състояние, издадено от съответния съд или посочване на единен идентификационен код (ЕИК), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или заверени от кандидата копия), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
5. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, ценовото предложение и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на търговеца;
6. Свидетелство за съдимост на физическото лице; физическото лице, собственик на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество (срок на валидност шест месеца);
7. Удостоверение за липса на публични задължения, издадено от НАП;
8. Декларация за липса на производство по несъстоятелност (по образец).
9. Декларация, че ще осигури техническото оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК (по образец).
10. Декларация, че ще обезпечи организационния и кадрови ресурс за осъществяване на задължителните дейности по §1, т.1 от ДР на ЗУЧК (по образец).
11. Декларация, че приема изцяло условията по приложения към тръжната документация проект на договор (по образец).
12. Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК
13. Специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях;
14. „Предлагана цена” (по образец).
15. Проект на договора за наем, съдържащ данните на кандидата и предлаганата наемна цена (предложението за наемна цена и попълненият проект на договор се поставят заедно в плика с надпис „Предлагана цена”, който се добавя към плика със заявлението за участие).
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител подава заявлението за участие в търга (голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена») или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

При отсъствие на председателя на комисията, последният се замества от заместник – председателя.
На основание на чл. 45, ал. 3 от ППЗДС, определям възнаграждение на всеки от членовете на комисията в размер на 50 лв (петдесет лева), когато в резултат на проведения търг, комисията предлага на областния управител да се сключи договор за отддаване под наем на морския плаж с определения за спечелил търга участник, предложил най – висока наемна цена. Възнаграждението се изплаща след представяне на подписан протокол.
Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15 (петнадесет) дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.
Извлечение от настоящата заповед с изключение на състава на комисията за провеждане на търга да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Варна - http://www.vn.government.bg/ и да се постави на таблата на Областна администрация Варна в 3 (три) дневен срок от датата на нейното издаване.
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кметът на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност кметът на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в осем екземпляра.
Първият еднообразен екземпляр е за преписката по търга, а вторият еднообразен екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т. V и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

Д О Г О В О Р № ……………………..год.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МОРСКИ ПЛАЖ НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.7, АЛ.5 И АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ И ЧЛ.16, АЛ.2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.19, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.13, АЛ.4 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

Днес, ……………год. в гр.Варна на основание чл.7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и чл.16, ал.2 във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл.13, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № .............................................................год. на областния управител на област с административен център град Варна се сключи настоящия договор за наем между:

1. ДАНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ, ЕГН - областен управител на област с административен център – гр.Варна, ЕИК 000093360, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, наричан по – долу накратко “НАЕМОДАТЕЛ”
и
2. “…………..................................................……………......................................................”, ЕИК……………………………., със седалище и адрес на управление………………………..............................................................., представлявано от г-н/г-жа ……………………..……….., наричан по-долу накратко “НАЕМАТЕЛ”.


1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

1.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ИЗГРЕВ - ХОРИЗОНТ”, находящ се в област Варна, община Долни Чифлик, актуван с акт за изключителна държавна собственост № 409/27.10.1998г., с активна плажна площ от 49 224 кв.м (четиридесет и девет хиляди двеста двадесет и четири квадратни метра), определена чрез мониторинг, наричан по-долу за краткост морски плаж, срещу което НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща наемна цена по реда и условията, указани в настоящия договор.
1.2. Активната плажна площ на морския плаж по т. 1.1. в размер на 49 224 кв.м (четиридесет и девет хиляди двеста двадесет и четири квадратни метра), е с функционално предназначение за рекреационна дейност, като промяната на предназначението й е недопустима.
1.3. Върху активната плажна площ на морския плаж по т. 1.1. в размер на 49 224 кв.м (четиридесет и девет хиляди двеста двадесет и четири квадратни метра), НАЕМАТЕЛЯТ упражнява правата и задълженията си по този договор, включително и при определяне на общата площ на преместваемите обекти и съоръжения, съгласно чл. 10, ал. 5 от ЗУЧК.
1.4. Принадлежност на морския плаж по т. 1.1. е прилежащата към него акватория с широчина 200 м (двеста метра), измерена от линията на най-големия отлив от брега.


2. СРОК НА ДОГОВОРА:

2.1. Договорът се сключва за срок от 5 (пет) години.
2.2. Настоящият договор не може да бъде продължен с взаимно писмено споразумение между страните.

3. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЕКТА:
3.1. Морския плаж по т. 1.1. е изключителна държавна собственост и не може да бъде предмет на каквито и да било разпоредителни сделки.
3.2. Обектите и съоръженията, които са трайно прикрепени към Морския плаж са публична държавна собственост от датата на въвеждането им в експлоатация, а в случаите на прекратяване на Договора преди въвеждането им в експлоатация – от датата на трайното им прикрепване към морския плаж.
3.3. Изграждане на обектите и съоръженията по т.3.2, може да се извърши само след изрично съгласие на министъра на регионалното развитие и благоустройството и при изпълнение на условията и нормативните исквания на съответните компетентни органи.
4. ЦЕНА:

4.1. Годишната наемна цена за една календарна година, постигната след проведен на …………………………….търг с тайно/явно наддаване е в размер на ……………/………................................................................................……............................../ лева, с включен ДДС.
4.2. НАЕМАТЕЛЯТ е заплатил на …………………г. на НАЕМОДАТЕЛЯ сума в размер на …………….(…............................................………………..............................)лева, която заедно с внесения депозит в размер на …………….(…............................................………………...) лева
представляват наемна цена за първата година в пълния й размер.
4.3. За всяка следваща година за срока на договора за наем, годишната наемна цена се индексира, съгласно Методиката за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от ЗУЧК, приета с Постановление № 67 от 24.03.2009 год. на Министерския съвет /обн., ДВ, бр. 25/03.04.2009 г./ и изменена и допълнена с Постановление № 47 от 26.03.2010 год. на Министерския съвет /обн., ДВ, бр. 26/06.04.2010 г./.
4.4. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена се извършва в срок до 15 /петнадесети/ февруари на съответната календарна година по следната сметка:

IBAN BG91 TTBB 9400 3115 0686 79,
BIC TTBBBG22,
при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна


5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ:

5.1. Да предаде морския плаж на НАЕМАТЕЛЯ с приемо - предавателен протокол.
5.2. Да не препятства НАЕМАТЕЛЯ за ползването на морския плаж, освен в случаите, изрично предвидени в закон и/или този договор.
5.3. Да осигури необходимо съдействие на НАЕМАТЕЛЯ при взаимооотношенията му с органи на изпълнителната власт в случаите, когато това е необходимо.
5.4. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получава годишния наем в размер и срок, определени в договора.
5.5. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:
1. да изисква пълно и точно изпълнение на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ по Договора;
2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ по всяко време, както и да изисква копия от договорите на НАЕМАТЕЛЯ с негови подизпълнители;
3. на достъп на морския плаж и до всички преместваеми обекти на територията на плажа независимо, чия собственост са те.
5.6. При осъществяване на контролните си функции по Договора НАЕМОДАТЕЛЯТ, чрез служителите от Областна администрация - Варна или чрез друго оправомощено лице може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на НАЕМАТЕЛЯ и негови подизпълнители, свързани с изпълнението на договора, като предписанията и препоръките му са задължителни, доколкото нарушенията не представляват основание за прекратяване на договора.
5.7. При осъществяването на контролните си функции служителите от Областна администрация - Варна, оправомощени от НАЕМОДАТЕЛЯТ или друго оправомощено от него лице, съставят и подписват констативни актове и протоколи, в които описват направените констатации, свързани с изпълнението на правата и задълженията по този договор и предоставят екземпляр на НАЕМАТЕЛЯ за отстраняване на нередностите.
5.8. НАЕМОДАТЕЛЯТ е собственик на приращенията върху морския плаж, независимо дали са резултат от естествени процес или от човешка дейност.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ:

6.1. Да се грижи за морския плаж с грижата на добър стопанин, като осъществява дейностите по експлоатация съгласно действащата нормативна уредба;
6.2. Да заплаща индексирана наемна цена при условията и срока по т. 4.1 - 4.4 от настоящия договор;
6.3. Да заплаща всички разходи, свързани с обикновеното ползване на морския плаж;
6.4. Да спазва нормативно установените правила за противопожарна охрана, хигиена и други порядки, приети за установени на морския плаж;
6.5. След изтичане на срока на договора или при неговото предсрочно прекратяване да предаде морския плаж на НАЕМОДАТЕЛЯ в срок до 15 (петнадесет) дни с подписан между страните приемо-предавателен протокол.
6.6. Да не преотдава под наем морския плаж;
6.7. Да осигури техническо оборудване на морския плаж, съгласно ЗУЧК със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК по осигуряване на водно спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване и санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по-рано от 30 септември на съответната календарна година;
6.8. За времето извън туристическия сезон да осигури за своя сметка почистването на морския плаж и необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем;
6.9. Да обезпечава организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 6.7.;
6.10. При изпълнението на дейностите по настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури на морския плаж:
а) свободен и безплатен достъп, както и свободно ползванe на морския плаж и прилежащата акватория;
б) не по-малко от петдесет на сто от активната плажна площ за свободно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
в) водно спасяване;
г) обезопасяване на прилежащата акватория с ширина 200 м;
д) здравно и медицинско обслужване, свързано с оказване на спешна медицинска помощ на посетителите на плажа;
е) санитарно-хигиенно поддържане на морския плаж;
ж) поставяне на нормативно изискваните указателни табели с информация за морския плаж;
з) обслужване (обезопасяване, информационно обезпечаване, почистване, санитарно-хигиенно обслужване и предлагане на туристически услуги), съответстващо на категорията на плажа, съгласно Наредбата за категоризиране на плажовете;
и) опазване на обществения ред и на здравето и спокойствието на посетителите на плажа;
й) достъп на хората с увреждания.
6.11. НАЕМАТЕЛЯТ има право на експлоатация на обекта на настоящия договор, като сам или чрез подизпълнител предоставя възмездно на посетителите следните услуги:
1. плажни услуги: предоставянето на чадъри, шезлонги, постелки за шезлонги и масички и др. подобни;
2. услуги за бързо хранене;
3. спортно-развлекателни услуги:
а) предоставяне на услуги в прилежащата акватория: водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, скутери, „банан”, водна пързалка и др. подобни;
б) предоставяне на услуги на морския плаж: топки за волейбол, надуваеми плажни принадлежности, батут и др. подобни;
4. здравни и рехабилитационни услуги: осигуряването на платени медицински и рехабилитационни услуги.
6.12. За осигуряване на експлоатацията НАЕМАТЕЛЯТ има право:
1. да обозначи границите на морския плаж по начин, осигуряващ отграничаването му от съседните имоти, без да поставя трайни огради и заграждения, вкл. декоративни прегради към съседния морски плаж;
2. да предоставя отделни дейности по експлоатацията на подизпълнители;
3. да поставя преместваеми обекти и съоръжения, и да изгражда необходимата за използването им техническа инфраструктура при спазване на необходимите нормативни изисквания;
4. да отдава преместваеми обекти и съоръжения под наем;
5. свободно да определя цените на предоставените услуги.
6.13. Копие от договорите с подизпълнителите по т. 6.11., както и за извършването на дейности по управлението и поддържането на морския плаж, се предоставят на НАЕМОДАТЕЛЯ в 14-дневен срок от сключването им. За задълженията на подизпълнителите, НАЕМАТЕЛЯТ отговаря, като за свои.
6.14. Общата площ на преместваемите обекти и съоръжения, поставени върху морския плаж, не може да надвишава площта, посочена в чл. 10, ал. 5 от ЗУЧК.
6.15. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да постави преместваеми обекти и съоръжения в съответствие със съгласувана от НАЕМОДАТЕЛЯ по реда на чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) специализирана схема на преместваемите обекти и съоръжения, представляваща неразделна част от настоящия договор. Копие от схемата се представя в Областна администрация Варна в четиринадесет дневен срок от одобрението й от Главния архитект на общината, на чиято територия се намира морския плаж.
6.16. Преди изменение на броя, вида, площта и местоположението на обектите по т. 6.14., НАЕМАТЕЛЯТ следва да представи нов проект на схемата по т. 6.15 за съгласуване от НАЕМОДАТЕЛЯ.
6.17. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да не допуска спиране, паркиране и престой на каравани, кемпери, колесари и други подобни превозни средства на територията на морския плаж, с изключение на тези, които се използват с предназначение по чл. 10, ал. 4, т.2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
6.18. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство или други действия и дейности на територията на морския плаж, които могат да унищожат, увредят или променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят околната среда.
6.19. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да не изгражда и да следи и недопуска трети лица да изграждат сгради или трайни съоръжения върху обекта на настоящия договор.
6.20. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да приеме безусловно изменение на клаузите по настоящия договор при влизане в сила на специализираната карта по чл. 6, ал. 7 от ЗУЧК.
6.21. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури постоянен свободен и безплатен достъп на гражданите на морския плаж, като не събира под каквато и да е форма входни такси или друго заплащане, свързано с достъпа, както и да постави нормативно изискваните указателни табели.
6.22. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури не по-малко от петдесет на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите, като по никакъв начин не възпрепятства ползването и не събира плащане под каквато и да е форма в тези части на морския плаж. При определяне на местоположението на свободните площи НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури:
1. равностойност на свободните площи и на останалата площ на морския плаж спрямо прилежащата акватория;
2. равномерно разпределение на свободните площи по дължината и широчината на морския плаж.
6.23. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен ежегодно до 31 март да представи схема с местоположението на свободните площи върху активната плажна площ, като при изработването й трябва да са спазени условията в предходната точка и се посочва на място с указателната табела по чл. 7, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
6.24. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да постави и поддържа:
1. указателна табела по чл. 7, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, на която са обозначени зоните на обекта на договора, включително свободните зони и условията по настоящия договор;
2. забранителните, предупредителни и информационни знаци по Наредбата за водно-спасителната дейност и обезопасяването на водните площи;
3. задължително табло № 1 по Наредбата за категоризиране на плажовете;
4. табелата за категоризация на плажа по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за категоризиране на плажовете;
5. табели относно цените на предоставяните на посетителите плажни принадлежности по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗУЧК.
Територията, върху която са поставени табелите, таблата и знаците, както и рекламни табла за дейностите, не се включва в площта, определена за преместваемите обекти и съоръжения и в свободната площ по т. 6.22.
6.25. При констатиране наличието на заварени към датата на влизане в сила на този договор преместваеми обекти и съоръжения, както и обекти, изградени в отклонение на действащите строителни правила и норми и предвижданията на схемата по чл. 56 от ЗУТ, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми съответната общинска администрация за предприемане на действия по премахването им по реда на чл. 57а от ЗУТ. След откриване на производство по принудително премахване на съответните обекти, НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да извърши за своя сметка всички необходими фактически действия, разпоредени от администрацията за премахване на незаконно поставените върху морския плаж обекти.
6.26. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да не поставя преместваеми обекти и съоръжения преди одобряване на специализираната схема по чл. 22, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
6.27. След прекратяване на наемното правоотношение, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка да премахне всички преместваеми обекти, принадлежности, табла, знаци и други предмети.
6.28. НАЕМАТЕЛЯТ носи отговорност пред трети лица за всякакви претенции, свързани с която и да е от дейностите по договора.
6.29. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да извърши категоризиране на морския плаж по реда и условията на Наредбата за категоризиране на плажовете.
6.30. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен, с оглед на осъществяваните от него дейности и предлагани услуги, лично или чрез подизпълнители, да се снабди с всички необходими за съответната дейност или услуга разрешителни, лицензи, удостоверения за правоспособност и др., които да представя на контролиращите го лица при поискване.
6.31. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да спазва всички нормативни изисквания, регламентиращи дейността му и да изпълнява предписанията и разпорежданията на контролните органи и упълномощените от НАЕМОДАТЕЛЯ в тази връзка лица.
7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Договорът се прекратява в следните случаи:
7.1. С изтичане на договорения срок;
7.2. При предоставяне на концесия на морския плаж.
7.3. При взаимно писмено съгласие на двете страни с изключение на периода между 1 юни и 30 септември на съответната календарна година;
7.4. При съществено неизпълнение на задълженията по настоящия договор изправната страна има право да прекрати договора без предизвестие.
Съществено неизпълнение от страна на НАЕМАТЕЛЯ е налице в случаите, при които НАЕМОДАТЕЛЯТ установи неизпълнение на две или повече задължения по този договор или в случаите, при които НАЕМАТЕЛЯТ не изпълни точно или в срок едно и също задължение повече от два пъти, без значение от продължителността между отделните неизпълнения. Съществено неизпълнение е налице и при констатирано от НАЕМОДАТЕЛЯ преотдаване под наем на целия или части от морския плаж.
Неизпълнение на задължението за водно спасяване по т. 6.10., буква “в” от договора е винаги основание за прекратяването му, ако в едноседмичен срок от констатирането, НАЕМАТЕЛЯТ не го отстрани.
Нарушение на т. 6.14., т. 6.15, т. 6.18., т. 6.19, т. 6.22 или т. 6.26 е винаги съществено неизпълнение на задълженията по настоящия договор.
8. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ:

8.1. При забава плащането на договорения наем НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от годишната наемна цена за всеки просрочен ден, платима заедно с наема за текущата година, но не по-късно от 15 /петнадесет/ дни, след крайната дата на плащане, след което договорът се счита за прекратен без предизвестие.
8.2. При неизпълнение на задълженията по т. 6.10., букви от „а” до „ж” включително и т. 6.24., НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена за всеки конкретен случай.
8.3. При неизпълнение на задълженията по т. 6.15 и т. 6.26., за всеки поставен обект или съоръжение на морския плаж, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.4. При неизпълнение на задълженията по т. 6.17. за всяка каравана, кемпер, колесар и друго подобно превозно средство, разположено на територията на морския плаж, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.5. При неизпълнение на задълженията по т. 6.18., за всеки обект на незаконно строителство, осъществено действие или дейност на морския плаж, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.6. При неизпълнение на задълженията по т. 6.19., за всеки обект или съоръжение, изграден на морския плаж, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.7. При неизпълнение на задълженията по т. 6.13., т. 6.14., т. 6.16. и т. 6.23., НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.8. В случаите по т. 7.4., НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на едногодишната наемна цена.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

9.1. Измененията на този договор се осъществяват чрез анекси, подписани между страните.
9.2. Страните по настоящия договор ще решават споровете чрез преговори, а когато това се окаже невъзможно – по съдебен ред.
9.3. За неуредените въпроси се прилага гражданското законодателство на Република България.
9.4. Страните определят за валидни адреси, телефони и факс номера за приемане на съобщения и е-mail адреси, свързани с този договор, както следва :
ЗА НАЕМАТЕЛЯ : ЗА НАЕМОДАТЕЛЯ :
град……………………… град Варна - 9000
ул. ..........................………………………. ул.”Преслав” № 26
тел:……………………… тел: 052/688-222
факс :……………………. факс : 052/632-365
e-mail…………………… e-mail: governor@vn.government.bg

9.5. За всяка промяна на адресите, телефоните, факс номерата или e-mail адресите по т. 9.4., НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен в 7-дневен срок да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ.
9.6. При неуведомяване от страна на НАЕМАТЕЛЯ в срока по т. 9.5., НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи неустойка в размер на 0,5% от годишната наемна цена за всеки просрочен ден.
Договорът се изготви в четири еднообразни екземпляра по един за всяка от страните, един за МРРБ и един за Служба по вписванията.

НАЕМОДАТЕЛ: (n)
НАЕМАТЕЛ: (n) отжгжттаагннн


УВЕДОМЛЕНИЕ -30 МАРТ 2012 г.

№ РД-12-3100-4/29.03.2012 г.
Областният управител на област с административен център град Варна обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН - ЮГ”, находящ се в област Варна, община Варна, индивидуализиран в акт за изключителна държавна собственост № 673/09.10.2001г., с активна плажна площ 369 кв.м (триста шестдесет и девет квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5831/16.03.2011г. на СГКК – гр. Варна, презаверена на 05.03.2012г. – поземлен имот с идентификатор 10135.2569.150 с площ от 413 кв.м, с адрес на поземления имот: град Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, местност „Морски плаж Минерален басейн – юг”; при съседи: 10135.2569.100, 10135.2569.153, 10135.2576.1, 10135.2569.173 и 10135.2569.149.
Определената първоначална наемна тръжна цена е в размер на 348,50 лв (триста четиридесет и осем лева и петдесет стотинки) с включен ДДС.
Определеният депозит е в размер на 50 (петдесет) % от първоначалната наемна тръжна цена. Депозитните вноски се внасят до 17.04.2012г. по банковата сметка на Областна администрация – гр. Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
Търгът ще се проведе на 18.04.2012г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация - Варна, ул.”Преслав” № 26.
Документи за участие в търга могат да се получат от 09-17,30 часа в стая № 6 на етаж 2-ри в сградата на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация - Варна, след заплащане на сумата в размер на 500,00 лв (петстотин лева), която е с включен ДДС, като крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 17,30 часа на 17.04.2012 г.
За справки и информация относно търга: телефон: 052 / 688 - 106.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

ЗАПОВЕДЕ -30 МАРТ 2012 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-12-7706-71/29.03.2012г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН - ЮГ” не е предоставен на концесия от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и списък към заповедта, е възложено на областния управител на област с административен център град Варна да проведе търгове за отдаване под наем на морските плажове, посочени в списъка. На основание на заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството са проведени четири търга за отдаване под наем на обекти, открити със заповеди №№ РД-10-7706-143/14.05.2010г., РД-10-7706-186/28.06.2010г., РД-10-7706-354/10.12.2010г. и РД-11-7706-95/24.03.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна.
С писмо вх. № РД-12-0415-24/29.02.2012г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството областният управител е уведомен, че следва да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН-ЮГ”.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта както и осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание чл. 7, ал. 5 и ал. 6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие; чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост; чл. 13, чл. 41, ал. 4, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост; и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията,

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН - ЮГ”, находящ се в област Варна, община Варна, актуван с акт за изключителна държавна собственост № 673/09.10.2001г., с активна плажна площ 369 кв.м. (триста шестдесет и девет квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5831/16.03.2011г. на СГКК – гр. Варна, презаверена на 05.03.2012г. – поземлен имот с идентификатор 10135.2569.150 с площ от 413 кв.м, с адрес на поземления имот: град Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, местност „Морски плаж Минерален басейн – юг”; при съседи: 10135.2569.100, 10135.2569.153, 10135.2576.1, 10135.2569.173 и 10135.2569.149.
IІ. Определям:
1. Предназначение – морски плаж за рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Първоначална наемна тръжна цена – 348,50 лв (триста четиридесет и осем лева и петдесет стотинки) с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – 5 години.
4. Начин на плащане – в 14 (четиринадесет) дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област с административен център град Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 (петдесет) % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите след приключване на търга без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. (петстотин лева) с включен ДДС, платена по банковата сметка на Областна администрация Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен.
8. Тръжната документация може да бъде получена всеки работен ден от 9-17.30 часа в стая № 6, на етаж 2-ри в сградата на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9,00ч. до 17,30ч. до 17.04.2012г. в деловодството на Областна администрация Варна.
10. Търгът да се проведе на 18.04.2012 г. от 10,00 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ул. ”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК.
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1. Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, съобразени с изискванията на чл. 10, ал. 5 от ЗУЧК и с височина не по-голяма от 3,80 метра, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др., съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно - развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар, водна пързалка и др.);
г) търговски обекти (сглобяеми обекти, павилиони и навеси);
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др.).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площта на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят техническото оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване на водно спасяване, обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по-рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигурят за своя сметка почистването на морския плаж и необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга.
2. Условия на търга.
3. Заявление за участие в търга (по образец).
4. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
5 „Предлагана цена” (по образец).
6. Декларация за липса на производство по несъстоятелност (по образец).
7. Декларация, че ще бъде осигурено техническото оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК (по образец).
8. Декларация, че ще бъде обезпечен организационния и кадрови ресурс за осъществяване на задължителните дейности по §1, т.1 от ДР на ЗУЧК (по образец).
9. Декларация, че кандидатът приема изцяло условията по приложения към тръжната документация проект на договор (по образец).
10. Проект на договор за наем.
11. Акт за държавна собственост № 673/09.10.2001г.
12. Скица № 5831/16.03.2011г. на СГКК – гр. Варна, презаверена на 05.03.2012г.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга (по образец);
2. Документ за закупена тръжна документация – оригинал или заверено от кандидата копие;
3. Документ за внесен депозит за участие - оригинал или заверено от кандидата копие;
4. Оригинал или заверено от кандидата копие на удостоверение за актуално съдебно състояние, издадено от съответния съд или посочване на единен идентификационен код (ЕИК), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или заверени от кандидата копия), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
5. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, ценовото предложение и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на търговеца;
6. Свидетелство за съдимост на физическото лице; физическото лице, собственик на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество (срок на валидност шест месеца);
7. Удостоверение за липса на публични задължения, издадено от НАП;
8. Декларация за липса на производство по несъстоятелност (по образец).
9. Декларация, че ще осигури техническото оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК (по образец).
10. Декларация, че ще обезпечи организационния и кадрови ресурс за осъществяване на задължителните дейности по §1, т.1 от ДР на ЗУЧК (по образец).
11. Декларация, че приема изцяло условията по приложения към тръжната документация проект на договор (по образец).
12. Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК
13. Специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях;
14. „Предлагана цена” (по образец).
15. Проект на договора за наем, съдържащ данните на кандидата и предлаганата наемна цена (предложението за наемна цена и попълненият проект на договор се поставят заедно в плика с надпис „Предлагана цена”, който се добавя към плика със заявлението за участие).
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител подава заявлението за участие в търга (голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена») или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

При отсъствие на председателя на комисията, последният се замества от заместник – председателя.
На основание на чл. 45, ал. 3 от ППЗДС, определям възнаграждение на всеки от членовете на комисията в размер на 50 лв (петдесет лева), когато в резултат на проведения търг, комисията предлага на областния управител да се сключи договор за отддаване под наем на морския плаж с определения за спечелил търга участник, предложил най – висока наемна цена. Възнаграждението се изплаща след представяне на подписан протокол.
Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15 (петнадесет) дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.
Извлечение от настоящата заповед с изключение на състава на комисията за провеждане на търга да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Варна - http://www.vn.government.bg/ и да се постави на таблата на Областна администрация Варна в 3 (три) дневен срок от датата на нейното издаване.
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кметът на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност кметът на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в осем екземпляра.
Първият еднообразен екземпляр е за преписката по търга, а вторият еднообразен екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т. V и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

Д О Г О В О Р № ……………………..год.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МОРСКИ ПЛАЖ НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.7, АЛ.5 И АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ И ЧЛ.16, АЛ.2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.19, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.13, АЛ.4 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

Днес, ……………год. в гр.Варна на основание чл.7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и чл.16, ал.2 във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл.13, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № .............................................................год. на областния управител на област с административен център град Варна се сключи настоящия договор за наем между:

1. ДАНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ, ЕГН - областен управител на област с административен център – гр.Варна, ЕИК 000093360, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, наричан по – долу накратко “НАЕМОДАТЕЛ”
и
2. “…………..................................................……………......................................................”, ЕИК……………………………., със седалище и адрес на управление………………………..............................................................., представлявано от г-н/г-жа ……………………..……….., наричан по-долу накратко “НАЕМАТЕЛ”.

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

1.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН - ЮГ”, находящ се в област Варна, община Варна, индивидуализиран в акт за изключителна държавна собственост № 673/09.10.2001г., с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) в размер на 369 кв.м (триста шестдесет и девет квадратни метра), определена чрез мониторинг и принадлежност, а съгласно скица с изх. № 5831/16.03.2011г., презаверена на 05.03.2012г. на СГКК – гр. Варна – поземлен имот с идентификатор 10135.2569.150 с площ от 413 кв.м, с адрес на поземления имот: град Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, местност „Морски плаж „Минерален басейн – юг”; при съседи: 10135.2569.100, 10135.2569.153, 10135.2576.1, 10135.2569.173 и 10135.2569.149, наричан по-долу за краткост морски плаж, срещу което НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща наемна цена по реда и условията, указани в настоящия договор.
1.2. Активната плажна площ на морския плаж по т. 1.1. в размер на 369 кв.м. (триста шестдесет и девет квадратни метра) е с функционално предназначение за рекреационна дейност, като промяната на предназначението й е недопустима.
1.3. Върху активната плажна площ на морския плаж по т. 1.1. в размер на 369 кв.м. (триста шестдесет и девет квадратни метра), НАЕМАТЕЛЯТ упражнява правата и задълженията си по този договор, включително и при определяне на общата площ на преместваемите обекти и съоръжения, съгласно чл. 10, ал. 5 от ЗУЧК.
1.4. Принадлежност на морския плаж по т. 1.1. е прилежащата към него акватория с широчина 200 м (двеста метра), измерена от линията на най-големия отлив от брега.


2. СРОК НА ДОГОВОРА:

2.1. Договорът се сключва за срок от 5 (пет) години.
2.2. Настоящият договор не може да бъде продължен с взаимно писмено споразумение между страните.

3. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЕКТА:
3.1. Морския плаж по т. 1.1. е изключителна държавна собственост и не може да бъде предмет на каквито и да било разпоредителни сделки.
3.2. Обектите и съоръженията, които са трайно прикрепени към Морския плаж са публична държавна собственост от датата на въвеждането им в експлоатация, а в случаите на прекратяване на Договора преди въвеждането им в експлоатация – от датата на трайното им прикрепване към морския плаж.
3.3. Изграждане на обектите и съоръженията по т.3.2, може да се извърши само след изрично съгласие на министъра на регионалното развитие и благоустройството и при изпълнение на условията и нормативните исквания на съответните компетентни органи.
4. ЦЕНА:

4.1. Годишната наемна цена за една календарна година, постигната след проведен на …………………………….търг с тайно/явно наддаване е в размер на ……………/………................................................................................……............................../ лева, с включен ДДС.
4.2. НАЕМАТЕЛЯТ е заплатил на …………………г. на НАЕМОДАТЕЛЯ сума в размер на …………….(…............................................………………..............................)лева, която заедно с внесения депозит в размер на …………….(…............................................………………...) лева
представляват наемна цена за първата година в пълния й размер.
4.3. За всяка следваща година за срока на договора за наем, годишната наемна цена се индексира, съгласно Методиката за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от ЗУЧК, приета с Постановление № 67 от 24.03.2009 год. на Министерския съвет /обн., ДВ, бр. 25/03.04.2009 г./ и изменена и допълнена с Постановление № 47 от 26.03.2010 год. на Министерския съвет /обн., ДВ, бр. 26/06.04.2010 г./.
4.4. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена се извършва в срок до 15 /петнадесети/ февруари на съответната календарна година по следната сметка:

IBAN BG91 TTBB 9400 3115 0686 79,
BIC TTBBBG22,
при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна


5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ:

5.1. Да предаде морския плаж на НАЕМАТЕЛЯ с приемо - предавателен протокол.
5.2. Да не препятства НАЕМАТЕЛЯ за ползването на морския плаж, освен в случаите, изрично предвидени в закон и/или този договор.
5.3. Да осигури необходимо съдействие на НАЕМАТЕЛЯ при взаимооотношенията му с органи на изпълнителната власт в случаите, когато това е необходимо.
5.4. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получава годишния наем в размер и срок, определени в договора.
5.5. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:
1. да изисква пълно и точно изпълнение на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ по Договора;
2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ по всяко време, както и да изисква копия от договорите на НАЕМАТЕЛЯ с негови подизпълнители;
3. на достъп на морския плаж и до всички преместваеми обекти на територията на плажа независимо, чия собственост са те.
5.6. При осъществяване на контролните си функции по Договора НАЕМОДАТЕЛЯТ, чрез служителите от Областна администрация - Варна или чрез друго оправомощено лице може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на НАЕМАТЕЛЯ и негови подизпълнители, свързани с изпълнението на договора, като предписанията и препоръките му са задължителни, доколкото нарушенията не представляват основание за прекратяване на договора.
5.7. При осъществяването на контролните си функции служителите от Областна администрация - Варна, оправомощени от НАЕМОДАТЕЛЯТ или друго оправомощено от него лице, съставят и подписват констативни актове и протоколи, в които описват направените констатации, свързани с изпълнението на правата и задълженията по този договор и предоставят екземпляр на НАЕМАТЕЛЯ за отстраняване на нередностите.
5.8. НАЕМОДАТЕЛЯТ е собственик на приращенията върху морския плаж, независимо дали са резултат от естествени процес или от човешка дейност.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ:

6.1. Да се грижи за морския плаж с грижата на добър стопанин, като осъществява дейностите по експлоатация съгласно действащата нормативна уредба;
6.2. Да заплаща индексирана наемна цена при условията и срока по т. 4.1 - 4.4 от настоящия договор;
6.3. Да заплаща всички разходи, свързани с обикновеното ползване на морския плаж;
6.4. Да спазва нормативно установените правила за противопожарна охрана, хигиена и други порядки, приети за установени на морския плаж;
6.5. След изтичане на срока на договора или при неговото предсрочно прекратяване да предаде морския плаж на НАЕМОДАТЕЛЯ в срок до 15 (петнадесет) дни с подписан между страните приемо-предавателен протокол.
6.6. Да не преотдава под наем морския плаж;
6.7. Да осигури техническо оборудване на морския плаж, съгласно ЗУЧК със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК по осигуряване на водно спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване и санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по-рано от 30 септември на съответната календарна година;
6.8. За времето извън туристическия сезон да осигури за своя сметка почистването на морския плаж и необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем;
6.9. Да обезпечава организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 6.7.;
6.10. При изпълнението на дейностите по настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури на морския плаж:
а) свободен и безплатен достъп, както и свободно ползванe на морския плаж и прилежащата акватория;
б) не по-малко от петдесет на сто от активната плажна площ за свободно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
в) водно спасяване;
г) обезопасяване на прилежащата акватория с ширина 200 м;
д) здравно и медицинско обслужване, свързано с оказване на спешна медицинска помощ на посетителите на плажа;
е) санитарно-хигиенно поддържане на морския плаж;
ж) поставяне на нормативно изискваните указателни табели с информация за морския плаж;
з) обслужване (обезопасяване, информационно обезпечаване, почистване, санитарно-хигиенно обслужване и предлагане на туристически услуги), съответстващо на категорията на плажа, съгласно Наредбата за категоризиране на плажовете;
и) опазване на обществения ред и на здравето и спокойствието на посетителите на плажа;
й) достъп на хората с увреждания.
6.11. НАЕМАТЕЛЯТ има право на експлоатация на обекта на настоящия договор, като сам или чрез подизпълнител предоставя възмездно на посетителите следните услуги:
1. плажни услуги: предоставянето на чадъри, шезлонги, постелки за шезлонги и масички и др. подобни;
2. услуги за бързо хранене;
3. спортно-развлекателни услуги:
а) предоставяне на услуги в прилежащата акватория: водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, скутери, „банан”, водна пързалка и др. подобни;
б) предоставяне на услуги на морския плаж: топки за волейбол, надуваеми плажни принадлежности, батут и др. подобни;
4. здравни и рехабилитационни услуги: осигуряването на платени медицински и рехабилитационни услуги.
6.12. За осигуряване на експлоатацията НАЕМАТЕЛЯТ има право:
1. да обозначи границите на морския плаж по начин, осигуряващ отграничаването му от съседните имоти, без да поставя трайни огради и заграждения, вкл. декоративни прегради към съседния морски плаж;
2. да предоставя отделни дейности по експлоатацията на подизпълнители;
3. да поставя преместваеми обекти и съоръжения, и да изгражда необходимата за използването им техническа инфраструктура при спазване на необходимите нормативни изисквания;
4. да отдава преместваеми обекти и съоръжения под наем;
5. свободно да определя цените на предоставените услуги.
6.13. Копие от договорите с подизпълнителите по т. 6.11., както и за извършването на дейности по управлението и поддържането на морския плаж, се предоставят на НАЕМОДАТЕЛЯ в 14-дневен срок от сключването им. За задълженията на подизпълнителите, НАЕМАТЕЛЯТ отговаря, като за свои.
6.14. Общата площ на преместваемите обекти и съоръжения, поставени върху морския плаж, не може да надвишава площта, посочена в чл. 10, ал. 5 от ЗУЧК.
6.15. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да постави преместваеми обекти и съоръжения в съответствие със съгласувана от НАЕМОДАТЕЛЯ по реда на чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) специализирана схема на преместваемите обекти и съоръжения, представляваща неразделна част от настоящия договор. Копие от схемата се представя в Областна администрация Варна в четиринадесет дневен срок от одобрението й от Главния архитект на общината, на чиято територия се намира морския плаж.
6.16. Преди изменение на броя, вида, площта и местоположението на обектите по т. 6.14., НАЕМАТЕЛЯТ следва да представи нов проект на схемата по т. 6.15 за съгласуване от НАЕМОДАТЕЛЯ.
6.17. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да не допуска спиране, паркиране и престой на каравани, кемпери, колесари и други подобни превозни средства на територията на морския плаж, с изключение на тези, които се използват с предназначение по чл. 10, ал. 4, т.2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
6.18. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство или други действия и дейности на територията на морския плаж, които могат да унищожат, увредят или променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят околната среда.
6.19. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да не изгражда и да следи и недопуска трети лица да изграждат сгради или трайни съоръжения върху обекта на настоящия договор.
6.20. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да приеме безусловно изменение на клаузите по настоящия договор при влизане в сила на специализираната карта по чл. 6, ал. 7 от ЗУЧК.
6.21. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури постоянен свободен и безплатен достъп на гражданите на морския плаж, като не събира под каквато и да е форма входни такси или друго заплащане, свързано с достъпа, както и да постави нормативно изискваните указателни табели.
6.22. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури не по-малко от петдесет на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите, като по никакъв начин не възпрепятства ползването и не събира плащане под каквато и да е форма в тези части на морския плаж. При определяне на местоположението на свободните площи НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури:
1. равностойност на свободните площи и на останалата площ на морския плаж спрямо прилежащата акватория;
2. равномерно разпределение на свободните площи по дължината и широчината на морския плаж.
6.23. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен ежегодно до 31 март да представи схема с местоположението на свободните площи върху активната плажна площ, като при изработването й трябва да са спазени условията в предходната точка и се посочва на място с указателната табела по чл. 7, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
6.24. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да постави и поддържа:
1. указателна табела по чл. 7, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, на която са обозначени зоните на обекта на договора, включително свободните зони и условията по настоящия договор;
2. забранителните, предупредителни и информационни знаци по Наредбата за водно-спасителната дейност и обезопасяването на водните площи;
3. задължително табло № 1 по Наредбата за категоризиране на плажовете;
4. табелата за категоризация на плажа по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за категоризиране на плажовете;
5. табели относно цените на предоставяните на посетителите плажни принадлежности по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗУЧК.
Територията, върху която са поставени табелите, таблата и знаците, както и рекламни табла за дейностите, не се включва в площта, определена за преместваемите обекти и съоръжения и в свободната площ по т. 6.22.
6.25. При констатиране наличието на заварени към датата на влизане в сила на този договор преместваеми обекти и съоръжения, както и обекти, изградени в отклонение на действащите строителни правила и норми и предвижданията на схемата по чл. 56 от ЗУТ, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми съответната общинска администрация за предприемане на действия по премахването им по реда на чл. 57а от ЗУТ. След откриване на производство по принудително премахване на съответните обекти, НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да извърши за своя сметка всички необходими фактически действия, разпоредени от администрацията за премахване на незаконно поставените върху морския плаж обекти.
6.26. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да не поставя преместваеми обекти и съоръжения преди одобряване на специализираната схема по чл. 22, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
6.27. След прекратяване на наемното правоотношение, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка да премахне всички преместваеми обекти, принадлежности, табла, знаци и други предмети.
6.28. НАЕМАТЕЛЯТ носи отговорност пред трети лица за всякакви претенции, свързани с която и да е от дейностите по договора.
6.29. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да извърши категоризиране на морския плаж по реда и условията на Наредбата за категоризиране на плажовете.
6.30. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен, с оглед на осъществяваните от него дейности и предлагани услуги, лично или чрез подизпълнители, да се снабди с всички необходими за съответната дейност или услуга разрешителни, лицензи, удостоверения за правоспособност и др., които да представя на контролиращите го лица при поискване.
6.31. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да спазва всички нормативни изисквания, регламентиращи дейността му и да изпълнява предписанията и разпорежданията на контролните органи и упълномощените от НАЕМОДАТЕЛЯ в тази връзка лица.
7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Договорът се прекратява в следните случаи:
7.1. С изтичане на договорения срок;
7.2. При предоставяне на концесия на морския плаж.
7.3. При взаимно писмено съгласие на двете страни с изключение на периода между 1 юни и 30 септември на съответната календарна година;
7.4. При съществено неизпълнение на задълженията по настоящия договор изправната страна има право да прекрати договора без предизвестие.
Съществено неизпълнение от страна на НАЕМАТЕЛЯ е налице в случаите, при които НАЕМОДАТЕЛЯТ установи неизпълнение на две или повече задължения по този договор или в случаите, при които НАЕМАТЕЛЯТ не изпълни точно или в срок едно и също задължение повече от два пъти, без значение от продължителността между отделните неизпълнения. Съществено неизпълнение е налице и при констатирано от НАЕМОДАТЕЛЯ преотдаване под наем на целия или части от морския плаж.
Неизпълнение на задължението за водно спасяване по т. 6.10., буква “в” от договора е винаги основание за прекратяването му, ако в едноседмичен срок от констатирането, НАЕМАТЕЛЯТ не го отстрани.
Нарушение на т. 6.14., т. 6.15, т. 6.18., т. 6.19, т. 6.22 или т. 6.26 е винаги съществено неизпълнение на задълженията по настоящия договор.
8. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ:

8.1. При забава плащането на договорения наем НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от годишната наемна цена за всеки просрочен ден, платима заедно с наема за текущата година, но не по-късно от 15 /петнадесет/ дни, след крайната дата на плащане, след което договорът се счита за прекратен без предизвестие.
8.2. При неизпълнение на задълженията по т. 6.10., букви от „а” до „ж” включително и т. 6.24., НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена за всеки конкретен случай.
8.3. При неизпълнение на задълженията по т. 6.15 и т. 6.26., за всеки поставен обект или съоръжение на морския плаж, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.4. При неизпълнение на задълженията по т. 6.17. за всяка каравана, кемпер, колесар и друго подобно превозно средство, разположено на територията на морския плаж, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.5. При неизпълнение на задълженията по т. 6.18., за всеки обект на незаконно строителство, осъществено действие или дейност на морския плаж, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.6. При неизпълнение на задълженията по т. 6.19., за всеки обект или съоръжение, изграден на морския плаж, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.7. При неизпълнение на задълженията по т. 6.13., т. 6.14., т. 6.16. и т. 6.23., НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.8. В случаите по т. 7.4., НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на едногодишната наемна цена.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

9.1. Измененията на този договор се осъществяват чрез анекси, подписани между страните.
9.2. Страните по настоящия договор ще решават споровете чрез преговори, а когато това се окаже невъзможно – по съдебен ред.
9.3. За неуредените въпроси се прилага гражданското законодателство на Република България.
9.4. Страните определят за валидни адреси, телефони и факс номера за приемане на съобщения и е-mail адреси, свързани с този договор, както следва :
ЗА НАЕМАТЕЛЯ : ЗА НАЕМОДАТЕЛЯ :
град……………………… град Варна - 9000
ул. ..........................………………………. ул.”Преслав” № 26
тел:……………………… тел: 052/688-222
факс :……………………. факс : 052/632-365
e-mail…………………… e-mail: governor@vn.government.bg

9.5. За всяка промяна на адресите, телефоните, факс номерата или e-mail адресите по т. 9.4., НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен в 7-дневен срок да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ.
9.6. При неуведомяване от страна на НАЕМАТЕЛЯ в срока по т. 9.5., НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи неустойка в размер на 0,5% от годишната наемна цена за всеки просрочен ден.
Договорът се изготви в четири еднообразни екземпляра по един за всяка от страните, един за МРРБ и един за Служба по вписванията.

НАЕМОДАТЕЛ: (n)
НАЕМАТЕЛ: (n) отжгжттаагннн


УВЕДОМЛЕНИЕ -30 МАРТ 2012 г.

№ РД-12-3100-6/29.03.2012 г.
Областният управител на област с административен център град Варна обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ФИЧОЗА”, находящ се в област Варна, община Варна, индивидуализиран в акт за изключителна държавна собственост № 438/05.02.1999г., с активна плажна площ 16 095 кв.м (шестнадесет хиляди деветдесет и пет квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5753/15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна, презаверена на 05.03.2012г. – поземлен имот с идентификатор 10135.5511.209 с площ от 32719 кв.м, с адрес на поземления имот: град Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, кв. Галата, м. „Черноморец”, местност Морски плаж „Фичоза”; при съседи: 10135.5511.196, 10135.5511.165, 10135.5511.754, 10135.5511.2, 10135.5511.166, 10135.5511.53, 10135.5511.168, 10135.5511.172, 10135.5511.197, 10135.5511.170, 10135.5511.3, 10135.5511.173, 10135.5511.174, 10135.5511.81, 10135.5511.58, 10135.5511.163, 10135.5511.757, 10135.5107.1, 10135.5077.29, 10135.5511.134, 10135.5511.205, 10135.5511.4, 10135.5511.224, 10135.5511.207, 10135.5511.5, 10135.5511.6, 10135.5511.131.
Определената първоначална наемна тръжна цена е в размер на 15 201,50 лв (петнадесет хиляди двеста и един лева и петдесет стотинки) с включен ДДС.
Определеният депозит е в размер на 50 (петдесет) % от първоначалната наемна тръжна цена. Депозитните вноски се внасят до 17.04.2012г. по банковата сметка на Областна администрация – гр. Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
Търгът ще се проведе на 18.04.2012г. от 12,00 часа в сградата на Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26.
Документи за участие в търга могат да се получат от 09-17,30 часа в стая № 6, на етаж 2-ри в сградата на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация Варна, след заплащане на сумата в размер на 500.00 лв (петстотин лева), която е с включен ДДС, като крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 17,30 часа на 17.04.2012 г.
За справки и информация относно търга: телефон: 052 / 688 - 106.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

ЗАПОВЕДЕ -30 МАРТ 2012 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-12-7706-73/29.03.2012г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „ФИЧОЗА” не е предоставен на концесия от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и списък към заповедта, е възложено на областния управител на област с административен център град Варна да проведе търгове за отдаване под наем на морските плажове, посочени в списъка. На основание на заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството са проведени четири търга за отдаване под наем на обекти, открити със заповеди №№ РД-10-7706-144/14.05.2010г., РД-10-7706-198/06.07.2010г., РД-10-7706-348/10.12.2010г. и РД-11-7706-91/24.03.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна.
С писмо вх. № РД-12-0415-24/29.02.2012г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството областният управител е уведомен, че следва да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „ФИЧОЗА”.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание чл. 7, ал. 5 и ал. 6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие; чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост; чл. 13, чл. 41, ал. 4, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост; и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията,

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ФИЧОЗА”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост № 438/05.02.1999г., с активна плажна площ 16 095 кв.м (шестнадесет хиляди деветдесет и пет квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5753/15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна, презаверена на 05.03.2012г. – поземлен имот с идентификатор 10135.5511.209 с площ от 32719 кв.м, с адрес на поземления имот: град Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, кв. Галата, м. „Черноморец”, местност Морски плаж „Фичоза”; при съседи: 10135.5511.196, 10135.5511.165, 10135.5511.754, 10135.5511.2, 10135.5511.166, 10135.5511.53, 10135.5511.168, 10135.5511.172, 10135.5511.197, 10135.5511.170, 10135.5511.3, 10135.5511.173, 10135.5511.174, 10135.5511.81, 10135.5511.58, 10135.5511.163, 10135.5511.757, 10135.5107.1, 10135.5077.29, 10135.5511.134, 10135.5511.205, 10135.5511.4, 10135.5511.224, 10135.5511.207, 10135.5511.5, 10135.5511.6, 10135.5511.131.

IІ. Определям:
1. Предназначение – морски плаж за рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Първоначална наемна тръжна цена – 15 201,50 лв (петнадесет хиляди двеста и един лева и петдесет стотинки) с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – 5 години.
4. Начин на плащане – в 14 (четиринадесет) дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област с административен център град Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 (петдесет) % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите след приключване на търга без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. (петстотин лева) с включен ДДС, платена по банковата сметка на Областна администрация Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен.
8. Тръжната документация може да бъде получена всеки работен ден от 9-17.30 часа в стая № 6, на етаж 2-ри в сградата на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9,00ч. до 17,30ч. до 17.04.2012г. в деловодството на Областна администрация Варна.
10. Търгът да се проведе на 18.04.2012 г. от 12,00 часа, в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. ”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК.
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1. Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, съобразени с изискванията на чл. 10, ал. 5 от ЗУЧК и с височина не по-голяма от 3,80 метра, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др., съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно - развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар, водна пързалка и др.);
г) търговски обекти (сглобяеми обекти, павилиони и навеси);
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др.).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площта на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят техническото оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване на водно спасяване, обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по-рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигурят за своя сметка почистването на морския плаж и необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга.
2. Условия на търга.
3. Заявление за участие в търга (по образец).
4. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
5 „Предлагана цена” (по образец).
6. Декларация за липса на производство по несъстоятелност (по образец).
7. Декларация, че ще бъде осигурено техническото оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК (по образец).
8. Декларация, че ще бъде обезпечен организационния и кадрови ресурс за осъществяване на задължителните дейности по §1, т.1 от ДР на ЗУЧК (по образец).
9. Декларация, че кандидатът приема изцяло условията по приложения към тръжната документация проект на договор (по образец).
10. Проект на договор за наем.
11. Акт за държавна собственост № 438/05.02.1999г.
12. Скица с изх. № 5753/15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна, презаверена на 05.03.2012г.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга (по образец);
2. Документ за закупена тръжна документация – оригинал или заверено от кандидата копие;
3. Документ за внесен депозит за участие - оригинал или заверено от кандидата копие;
4. Оригинал или заверено от кандидата копие на удостоверение за актуално съдебно състояние, издадено от съответния съд или посочване на единен идентификационен код (ЕИК), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или заверени от кандидата копия), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
5. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, ценовото предложение и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на търговеца;
6. Свидетелство за съдимост на физическото лице; физическото лице, собственик на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество (срок на валидност шест месеца);
7. Удостоверение за липса на публични задължения, издадено от НАП;
8. Декларация за липса на производство по несъстоятелност (по образец).
9. Декларация, че ще осигури техническото оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК (по образец).
10. Декларация, че ще обезпечи организационния и кадрови ресурс за осъществяване на задължителните дейности по §1, т.1 от ДР на ЗУЧК (по образец).
11. Декларация, че приема изцяло условията по приложения към тръжната документация проект на договор (по образец).
12. Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК
13. Специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях;
14. „Предлагана цена” (по образец).
15. Проект на договора за наем, съдържащ данните на кандидата и предлаганата наемна цена (предложението за наемна цена и попълненият проект на договор се поставят заедно в плика с надпис „Предлагана цена”, който се добавя към плика със заявлението за участие).
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител подава заявлението за участие в търга (голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена») или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

При отсъствие на председателя на комисията, последният се замества от заместник – председателя.
На основание на чл. 45, ал. 3 от ППЗДС, определям възнаграждение на всеки от членовете на комисията в размер на 50 лв (петдесет лева), когато в резултат на проведения търг, комисията предлага на областния управител да се сключи договор за отддаване под наем на морския плаж с определения за спечелил търга участник, предложил най – висока наемна цена. Възнаграждението се изплаща след представяне на подписан протокол.
Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15 (петнадесет) дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.
Извлечение от настоящата заповед с изключение на състава на комисията за провеждане на търга да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Варна - http://www.vn.government.bg/ и да се постави на таблата на Областна администрация Варна в 3 (три) дневен срок от датата на нейното издаване.
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кметът на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност кметът на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в осем екземпляра.
Първият еднообразен екземпляр е за преписката по търга, а вторият еднообразен екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т. V и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

Д О Г О В О Р № ……………………..год.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МОРСКИ ПЛАЖ НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.7, АЛ.5 И АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ И ЧЛ.16, АЛ.2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.19, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.13, АЛ.4 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

Днес, ……………год. в гр.Варна на основание чл.7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и чл.16, ал.2 във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл.13, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № .............................................................год. на областния управител на област с административен център град Варна се сключи настоящия договор за наем между:

1. ДАНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ, ЕГН - областен управител на област с административен център – гр.Варна, ЕИК 000093360, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, наричан по – долу накратко “НАЕМОДАТЕЛ”
и
2. “…………..................................................……………......................................................”, ЕИК……………………………., със седалище и адрес на управление………………………..............................................................., представлявано от г-н/г-жа ……………………..……….., наричан по-долу накратко “НАЕМАТЕЛ”.


1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

1.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ФИЧОЗА”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост № 438/05.02.1999г., с активна плажна площ 16 095 кв.м (шестнадесет хиляди деветдесет и пет квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5753/15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна, презаверена на 05.03.2012г. – поземлен имот с идентификатор 10135.5511.209 с площ от 32719 кв.м, с адрес на поземления имот: град Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, кв. Галата, м. „Черноморец”, местност Морски плаж „Фичоза”; при съседи: 10135.5511.196, 10135.5511.165, 10135.5511.754, 10135.5511.2, 10135.5511.166, 10135.5511.53, 10135.5511.168, 10135.5511.172, 10135.5511.197, 10135.5511.170, 10135.5511.3, 10135.5511.173, 10135.5511.174, 10135.5511.81, 10135.5511.58, 10135.5511.163, 10135.5511.757, 10135.5107.1, 10135.5077.29, 10135.5511.134, 10135.5511.205, 10135.5511.4, 10135.5511.224, 10135.5511.207, 10135.5511.5, 10135.5511.6, 10135.5511.131, наричан по-долу за краткост морски плаж, срещу което НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща наемна цена по реда и условията, указани в настоящия договор.
1.2. Активната плажна площ на морския плаж по т. 1.1. в размер на 16 095 кв.м (шестнадесет хиляди деветдесет и пет квадратни метра), е с функционално предназначение за рекреационна дейност, като промяната на предназначението й е недопустима.
1.3. Върху активната плажна площ на морския плаж по т. 1.1. в размер на 16 095 кв.м (шестнадесет хиляди деветдесет и пет квадратни метра), НАЕМАТЕЛЯТ упражнява правата и задълженията си по този договор, включително и при определяне на общата площ на преместваемите обекти и съоръжения, съгласно чл. 10, ал. 5 от ЗУЧК.
1.4. Принадлежност на морския плаж по т. 1.1. е прилежащата към него акватория с широчина 200 м (двеста метра), измерена от линията на най-големия отлив от брега.


2. СРОК НА ДОГОВОРА:

2.1. Договорът се сключва за срок от 5 (пет) години.
2.2. Настоящият договор не може да бъде продължен с взаимно писмено споразумение между страните.

3. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЕКТА:
3.1. Морския плаж по т. 1.1. е изключителна държавна собственост и не може да бъде предмет на каквито и да било разпоредителни сделки.
3.2. Обектите и съоръженията, които са трайно прикрепени към Морския плаж са публична държавна собственост от датата на въвеждането им в експлоатация, а в случаите на прекратяване на Договора преди въвеждането им в експлоатация – от датата на трайното им прикрепване към морския плаж.
3.3. Изграждане на обектите и съоръженията по т.3.2, може да се извърши само след изрично съгласие на министъра на регионалното развитие и благоустройството и при изпълнение на условията и нормативните исквания на съответните компетентни органи.
4. ЦЕНА:

4.1. Годишната наемна цена за една календарна година, постигната след проведен на …………………………….търг с тайно/явно наддаване е в размер на ……………/………................................................................................……............................../ лева, с включен ДДС.
4.2. НАЕМАТЕЛЯТ е заплатил на …………………г. на НАЕМОДАТЕЛЯ сума в размер на …………….(…............................................………………..............................)лева, която заедно с внесения депозит в размер на …………….(…............................................………………...) лева
представляват наемна цена за първата година в пълния й размер.
4.3. За всяка следваща година за срока на договора за наем, годишната наемна цена се индексира, съгласно Методиката за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от ЗУЧК, приета с Постановление № 67 от 24.03.2009 год. на Министерския съвет /обн., ДВ, бр. 25/03.04.2009 г./ и изменена и допълнена с Постановление № 47 от 26.03.2010 год. на Министерския съвет /обн., ДВ, бр. 26/06.04.2010 г./.
4.4. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена се извършва в срок до 15 /петнадесети/ февруари на съответната календарна година по следната сметка:

IBAN BG91 TTBB 9400 3115 0686 79,
BIC TTBBBG22,
при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна


5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ:

5.1. Да предаде морския плаж на НАЕМАТЕЛЯ с приемо - предавателен протокол.
5.2. Да не препятства НАЕМАТЕЛЯ за ползването на морския плаж, освен в случаите, изрично предвидени в закон и/или този договор.
5.3. Да осигури необходимо съдействие на НАЕМАТЕЛЯ при взаимооотношенията му с органи на изпълнителната власт в случаите, когато това е необходимо.
5.4. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получава годишния наем в размер и срок, определени в договора.
5.5. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:
1. да изисква пълно и точно изпълнение на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ по Договора;
2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ по всяко време, както и да изисква копия от договорите на НАЕМАТЕЛЯ с негови подизпълнители;
3. на достъп на морския плаж и до всички преместваеми обекти на територията на плажа независимо, чия собственост са те.
5.6. При осъществяване на контролните си функции по Договора НАЕМОДАТЕЛЯТ, чрез служителите от Областна администрация - Варна или чрез друго оправомощено лице може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на НАЕМАТЕЛЯ и негови подизпълнители, свързани с изпълнението на договора, като предписанията и препоръките му са задължителни, доколкото нарушенията не представляват основание за прекратяване на договора.
5.7. При осъществяването на контролните си функции служителите от Областна администрация - Варна, оправомощени от НАЕМОДАТЕЛЯТ или друго оправомощено от него лице, съставят и подписват констативни актове и протоколи, в които описват направените констатации, свързани с изпълнението на правата и задълженията по този договор и предоставят екземпляр на НАЕМАТЕЛЯ за отстраняване на нередностите.
5.8. НАЕМОДАТЕЛЯТ е собственик на приращенията върху морския плаж, независимо дали са резултат от естествени процес или от човешка дейност.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ:

6.1. Да се грижи за морския плаж с грижата на добър стопанин, като осъществява дейностите по експлоатация съгласно действащата нормативна уредба;
6.2. Да заплаща индексирана наемна цена при условията и срока по т. 4.1 - 4.4 от настоящия договор;
6.3. Да заплаща всички разходи, свързани с обикновеното ползване на морския плаж;
6.4. Да спазва нормативно установените правила за противопожарна охрана, хигиена и други порядки, приети за установени на морския плаж;
6.5. След изтичане на срока на договора или при неговото предсрочно прекратяване да предаде морския плаж на НАЕМОДАТЕЛЯ в срок до 15 (петнадесет) дни с подписан между страните приемо-предавателен протокол.
6.6. Да не преотдава под наем морския плаж;
6.7. Да осигури техническо оборудване на морския плаж, съгласно ЗУЧК със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК по осигуряване на водно спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване и санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по-рано от 30 септември на съответната календарна година;
6.8. За времето извън туристическия сезон да осигури за своя сметка почистването на морския плаж и необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем;
6.9. Да обезпечава организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 6.7.;
6.10. При изпълнението на дейностите по настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури на морския плаж:
а) свободен и безплатен достъп, както и свободно ползванe на морския плаж и прилежащата акватория;
б) не по-малко от петдесет на сто от активната плажна площ за свободно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
в) водно спасяване;
г) обезопасяване на прилежащата акватория с ширина 200 м;
д) здравно и медицинско обслужване, свързано с оказване на спешна медицинска помощ на посетителите на плажа;
е) санитарно-хигиенно поддържане на морския плаж;
ж) поставяне на нормативно изискваните указателни табели с информация за морския плаж;
з) обслужване (обезопасяване, информационно обезпечаване, почистване, санитарно-хигиенно обслужване и предлагане на туристически услуги), съответстващо на категорията на плажа, съгласно Наредбата за категоризиране на плажовете;
и) опазване на обществения ред и на здравето и спокойствието на посетителите на плажа;
й) достъп на хората с увреждания.
6.11. НАЕМАТЕЛЯТ има право на експлоатация на обекта на настоящия договор, като сам или чрез подизпълнител предоставя възмездно на посетителите следните услуги:
1. плажни услуги: предоставянето на чадъри, шезлонги, постелки за шезлонги и масички и др. подобни;
2. услуги за бързо хранене;
3. спортно-развлекателни услуги:
а) предоставяне на услуги в прилежащата акватория: водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, скутери, „банан”, водна пързалка и др. подобни;
б) предоставяне на услуги на морския плаж: топки за волейбол, надуваеми плажни принадлежности, батут и др. подобни;
4. здравни и рехабилитационни услуги: осигуряването на платени медицински и рехабилитационни услуги.
6.12. За осигуряване на експлоатацията НАЕМАТЕЛЯТ има право:
1. да обозначи границите на морския плаж по начин, осигуряващ отграничаването му от съседните имоти, без да поставя трайни огради и заграждения, вкл. декоративни прегради към съседния морски плаж;
2. да предоставя отделни дейности по експлоатацията на подизпълнители;
3. да поставя преместваеми обекти и съоръжения, и да изгражда необходимата за използването им техническа инфраструктура при спазване на необходимите нормативни изисквания;
4. да отдава преместваеми обекти и съоръжения под наем;
5. свободно да определя цените на предоставените услуги.
6.13. Копие от договорите с подизпълнителите по т. 6.11., както и за извършването на дейности по управлението и поддържането на морския плаж, се предоставят на НАЕМОДАТЕЛЯ в 14-дневен срок от сключването им. За задълженията на подизпълнителите, НАЕМАТЕЛЯТ отговаря, като за свои.
6.14. Общата площ на преместваемите обекти и съоръжения, поставени върху морския плаж, не може да надвишава площта, посочена в чл. 10, ал. 5 от ЗУЧК.
6.15. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да постави преместваеми обекти и съоръжения в съответствие със съгласувана от НАЕМОДАТЕЛЯ по реда на чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) специализирана схема на преместваемите обекти и съоръжения, представляваща неразделна част от настоящия договор. Копие от схемата се представя в Областна администрация Варна в четиринадесет дневен срок от одобрението й от Главния архитект на общината, на чиято територия се намира морския плаж.
6.16. Преди изменение на броя, вида, площта и местоположението на обектите по т. 6.14., НАЕМАТЕЛЯТ следва да представи нов проект на схемата по т. 6.15 за съгласуване от НАЕМОДАТЕЛЯ.
6.17. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да не допуска спиране, паркиране и престой на каравани, кемпери, колесари и други подобни превозни средства на територията на морския плаж, с изключение на тези, които се използват с предназначение по чл. 10, ал. 4, т.2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
6.18. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство или други действия и дейности на територията на морския плаж, които могат да унищожат, увредят или променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят околната среда.
6.19. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да не изгражда и да следи и недопуска трети лица да изграждат сгради или трайни съоръжения върху обекта на настоящия договор.
6.20. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да приеме безусловно изменение на клаузите по настоящия договор при влизане в сила на специализираната карта по чл. 6, ал. 7 от ЗУЧК.
6.21. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури постоянен свободен и безплатен достъп на гражданите на морския плаж, като не събира под каквато и да е форма входни такси или друго заплащане, свързано с достъпа, както и да постави нормативно изискваните указателни табели.
6.22. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури не по-малко от петдесет на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите, като по никакъв начин не възпрепятства ползването и не събира плащане под каквато и да е форма в тези части на морския плаж. При определяне на местоположението на свободните площи НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури:
1. равностойност на свободните площи и на останалата площ на морския плаж спрямо прилежащата акватория;
2. равномерно разпределение на свободните площи по дължината и широчината на морския плаж.
6.23. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен ежегодно до 31 март да представи схема с местоположението на свободните площи върху активната плажна площ, като при изработването й трябва да са спазени условията в предходната точка и се посочва на място с указателната табела по чл. 7, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
6.24. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да постави и поддържа:
1. указателна табела по чл. 7, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, на която са обозначени зоните на обекта на договора, включително свободните зони и условията по настоящия договор;
2. забранителните, предупредителни и информационни знаци по Наредбата за водно-спасителната дейност и обезопасяването на водните площи;
3. задължително табло № 1 по Наредбата за категоризиране на плажовете;
4. табелата за категоризация на плажа по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за категоризиране на плажовете;
5. табели относно цените на предоставяните на посетителите плажни принадлежности по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗУЧК.
Територията, върху която са поставени табелите, таблата и знаците, както и рекламни табла за дейностите, не се включва в площта, определена за преместваемите обекти и съоръжения и в свободната площ по т. 6.22.
6.25. При констатиране наличието на заварени към датата на влизане в сила на този договор преместваеми обекти и съоръжения, както и обекти, изградени в отклонение на действащите строителни правила и норми и предвижданията на схемата по чл. 56 от ЗУТ, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми съответната общинска администрация за предприемане на действия по премахването им по реда на чл. 57а от ЗУТ. След откриване на производство по принудително премахване на съответните обекти, НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да извърши за своя сметка всички необходими фактически действия, разпоредени от администрацията за премахване на незаконно поставените върху морския плаж обекти.
6.26. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да не поставя преместваеми обекти и съоръжения преди одобряване на специализираната схема по чл. 22, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
6.27. След прекратяване на наемното правоотношение, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка да премахне всички преместваеми обекти, принадлежности, табла, знаци и други предмети.
6.28. НАЕМАТЕЛЯТ носи отговорност пред трети лица за всякакви претенции, свързани с която и да е от дейностите по договора.
6.29. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да извърши категоризиране на морския плаж по реда и условията на Наредбата за категоризиране на плажовете.
6.30. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен, с оглед на осъществяваните от него дейности и предлагани услуги, лично или чрез подизпълнители, да се снабди с всички необходими за съответната дейност или услуга разрешителни, лицензи, удостоверения за правоспособност и др., които да представя на контролиращите го лица при поискване.
6.31. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да спазва всички нормативни изисквания, регламентиращи дейността му и да изпълнява предписанията и разпорежданията на контролните органи и упълномощените от НАЕМОДАТЕЛЯ в тази връзка лица.
7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Договорът се прекратява в следните случаи:
7.1. С изтичане на договорения срок;
7.2. При предоставяне на концесия на морския плаж.
7.3. При взаимно писмено съгласие на двете страни с изключение на периода между 1 юни и 30 септември на съответната календарна година;
7.4. При съществено неизпълнение на задълженията по настоящия договор изправната страна има право да прекрати договора без предизвестие.
Съществено неизпълнение от страна на НАЕМАТЕЛЯ е налице в случаите, при които НАЕМОДАТЕЛЯТ установи неизпълнение на две или повече задължения по този договор или в случаите, при които НАЕМАТЕЛЯТ не изпълни точно или в срок едно и също задължение повече от два пъти, без значение от продължителността между отделните неизпълнения. Съществено неизпълнение е налице и при констатирано от НАЕМОДАТЕЛЯ преотдаване под наем на целия или части от морския плаж.
Неизпълнение на задължението за водно спасяване по т. 6.10., буква “в” от договора е винаги основание за прекратяването му, ако в едноседмичен срок от констатирането, НАЕМАТЕЛЯТ не го отстрани.
Нарушение на т. 6.14., т. 6.15, т. 6.18., т. 6.19, т. 6.22 или т. 6.26 е винаги съществено неизпълнение на задълженията по настоящия договор.
8. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ:

8.1. При забава плащането на договорения наем НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от годишната наемна цена за всеки просрочен ден, платима заедно с наема за текущата година, но не по-късно от 15 /петнадесет/ дни, след крайната дата на плащане, след което договорът се счита за прекратен без предизвестие.
8.2. При неизпълнение на задълженията по т. 6.10., букви от „а” до „ж” включително и т. 6.24., НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена за всеки конкретен случай.
8.3. При неизпълнение на задълженията по т. 6.15 и т. 6.26., за всеки поставен обект или съоръжение на морския плаж, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.4. При неизпълнение на задълженията по т. 6.17. за всяка каравана, кемпер, колесар и друго подобно превозно средство, разположено на територията на морския плаж, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.5. При неизпълнение на задълженията по т. 6.18., за всеки обект на незаконно строителство, осъществено действие или дейност на морския плаж, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.6. При неизпълнение на задълженията по т. 6.19., за всеки обект или съоръжение, изграден на морския плаж, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.7. При неизпълнение на задълженията по т. 6.13., т. 6.14., т. 6.16. и т. 6.23., НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.8. В случаите по т. 7.4., НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на едногодишната наемна цена.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

9.1. Измененията на този договор се осъществяват чрез анекси, подписани между страните.
9.2. Страните по настоящия договор ще решават споровете чрез преговори, а когато това се окаже невъзможно – по съдебен ред.
9.3. За неуредените въпроси се прилага гражданското законодателство на Република България.
9.4. Страните определят за валидни адреси, телефони и факс номера за приемане на съобщения и е-mail адреси, свързани с този договор, както следва :
ЗА НАЕМАТЕЛЯ : ЗА НАЕМОДАТЕЛЯ :
град……………………… град Варна - 9000
ул. ..........................………………………. ул.”Преслав” № 26
тел:……………………… тел: 052/688-222
факс :……………………. факс : 052/632-365
e-mail…………………… e-mail: governor@vn.government.bg

9.5. За всяка промяна на адресите, телефоните, факс номерата или e-mail адресите по т. 9.4., НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен в 7-дневен срок да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ.
9.6. При неуведомяване от страна на НАЕМАТЕЛЯ в срока по т. 9.5., НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи неустойка в размер на 0,5% от годишната наемна цена за всеки просрочен ден.
Договорът се изготви в четири еднообразни екземпляра по един за всяка от страните, един за МРРБ и един за Служба по вписванията.

НАЕМОДАТЕЛ: (n)
НАЕМАТЕЛ: (n) отжгжттаагннн


УВЕДОМЛЕНИЕ -30 МАРТ 2012 г.

№ РД-12-3100-7/29.03.2012 г.
Областният управител на област с административен център град Варна обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ”, находящ се в област Варна, община Варна, актуван с акт за изключителна държавна собственост № 441/10.03.1999г., с активна плажна площ от 22 525кв.м (двадесет и две хиляди петстотин двадесет и пет квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5801/15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна, презаверена на 05.03.2012г. – поземлен имот с идентификатор 10135.5103.25 с площ от 24494 кв.м, с адрес на поземления имот: град Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, кв. Галата, м. „Черноморец”, местност Морски плаж „Черноморец”; при съседи: 10135.5103.23, 10135.5107.1, 10135.5103.26, 10135.5103.204, 10135.5103.101.
Определената първоначална наемна тръжна цена е в размер на 10 988,00 лв (десет хиляди деветстотин осемдесет и осем лева) с включен ДДС.
Определеният депозит е в размер на 50 (петдесет) % от първоначалната наемна тръжна цена. Депозитните вноски се внасят до 17.04.2012г. по банковата сметка на Областна администрация Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
Търгът ще се проведе на 18.04.2012 г. от 13,30 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26.
Документи за участие в търга могат да се получат от 09-17,30 часа в стая № 6 на етаж 2-ри в сградата на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация Варна, след заплащане на сумата в размер на 500.00 лв (петстотин лева), която е с включен ДДС, като крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 17,30 часа на 17.04.2012 г.
За справки и информация относно търга: телефон: 052 / 688 - 106.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕДЕ -30 МАРТ 2012 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-12-7706-74/29.03.2012г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ” не е предоставен на концесия от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и списък към заповедта, е възложено на областния управител на област с административен център град Варна да проведе търгове за отдаване под наем на морските плажове, посочени в списъка. На основание на заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството са проведени четири търга за отдаване под наемна обекти, открити със заповеди №№ РД-10-7706-147/14.05.2010г., РД-10-7706-199/06.07.2010г., РД-10-7706-352/10.12.2010г. и РД-11-7706-96/24.03.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна.
С писмо вх. № РД-12-0415-24/29.02.2012г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството областният управител е уведомен, че следва да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ”.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание чл. 7, ал. 5 и ал. 6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие; чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост; чл. 13, чл. 41, ал. 4, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост; и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията,

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост № 441/10.03.1999г., с активна плажна площ от 22525кв.м (двадесет и две хиляди петстотин двадесет и пет квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5801/15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна, презаверена на 05.03.2012г. – поземлен имот с идентификатор 10135.5103.25 с площ от 24494 кв.м, с адрес на поземления имот: град Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, кв. Галата, м. „Черноморец”, местност Морски плаж „Черноморец”; при съседи: 10135.5103.23, 10135.5107.1, 10135.5103.26, 10135.5103.204, 10135.5103.101.

IІ. Определям:
1. Предназначение – морски плаж за рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Първоначална наемна тръжна цена – 10 988,00 лв (десет хиляди деветстотин осемдесет и осем лева) с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – 5 години.
4. Начин на плащане – в 14 (четиринадесет) дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област с административен център град Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 (петдесет) % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите след приключване на търга без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. (петстотин лева) с включен ДДС, платена по банковата сметка на Областна администрация Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен.
8. Тръжната документация може да бъде получена всеки работен ден от 9-17.30 часа в стая № 6, на етаж 2-ри в сградата на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9,00ч. до 17,30ч. до 17.04.2012г. в деловодството на Областна администрация Варна.
10. Търгът да се проведе на 18.04.2012 г. от 13,30 часа, в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. ”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК.
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1. Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, съобразени с изискванията на чл. 10, ал. 5 от ЗУЧК и с височина не по-голяма от 3,80 метра, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др., съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно - развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар, водна пързалка и др.);
г) търговски обекти (сглобяеми обекти, павилиони и навеси);
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др.).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площта на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят техническото оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване на водно спасяване, обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по-рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигурят за своя сметка почистването на морския плаж и необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга.
2. Условия на търга.
3. Заявление за участие в търга (по образец).
4. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
5 „Предлагана цена” (по образец).
6. Декларация за липса на производство по несъстоятелност (по образец).
7. Декларация, че ще бъде осигурено техническото оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК (по образец).
8. Декларация, че ще бъде обезпечен организационния и кадрови ресурс за осъществяване на задължителните дейности по §1, т.1 от ДР на ЗУЧК (по образец).
9. Декларация, че кандидатът приема изцяло условията по приложения към тръжната документация проект на договор (по образец).
10. Проект на договор за наем.
11. Акт за държавна собственост № 441/10.03.1999г.
12. Скица с изх. № 5801/15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна, презаверена на 05.03.2012г.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга (по образец);
2. Документ за закупена тръжна документация – оригинал или заверено от кандидата копие;
3. Документ за внесен депозит за участие - оригинал или заверено от кандидата копие;
4. Оригинал или заверено от кандидата копие на удостоверение за актуално съдебно състояние, издадено от съответния съд или посочване на единен идентификационен код (ЕИК), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или заверени от кандидата копия), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
5. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, ценовото предложение и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на търговеца;
6. Свидетелство за съдимост на физическото лице; физическото лице, собственик на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество (срок на валидност шест месеца);
7. Удостоверение за липса на публични задължения, издадено от НАП;
8. Декларация за липса на производство по несъстоятелност (по образец).
9. Декларация, че ще осигури техническото оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК (по образец).
10. Декларация, че ще обезпечи организационния и кадрови ресурс за осъществяване на задължителните дейности по §1, т.1 от ДР на ЗУЧК (по образец).
11. Декларация, че приема изцяло условията по приложения към тръжната документация проект на договор (по образец).
12. Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК
13. Специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях;
14. „Предлагана цена” (по образец).
15. Проект на договора за наем, съдържащ данните на кандидата и предлаганата наемна цена (предложението за наемна цена и попълненият проект на договор се поставят заедно в плика с надпис „Предлагана цена”, който се добавя към плика със заявлението за участие).
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител подава заявлението за участие в търга (голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена») или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

При отсъствие на председателя на комисията, последният се замества от заместник – председателя.
На основание на чл. 45, ал. 3 от ППЗДС, определям възнаграждение на всеки от членовете на комисията в размер на 50 лв (петдесет лева), когато в резултат на проведения търг, комисията предлага на областния управител да се сключи договор за отддаване под наем на морския плаж с определения за спечелил търга участник, предложил най – висока наемна цена. Възнаграждението се изплаща след представяне на подписан протокол.
Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15 (петнадесет) дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.
Извлечение от настоящата заповед с изключение на състава на комисията за провеждане на търга да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Варна - http://www.vn.government.bg/ и да се постави на таблата на Областна администрация Варна в 3 (три) дневен срок от датата на нейното издаване.
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кметът на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност кметът на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в осем екземпляра.
Първият еднообразен екземпляр е за преписката по търга, а вторият еднообразен екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т. V и на ресорния заместник областен управител.


ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

Д О Г О В О Р № ……………………..год.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МОРСКИ ПЛАЖ НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.7, АЛ.5 И АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ И ЧЛ.16, АЛ.2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.19, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.13, АЛ.4 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

Днес, ……………год. в гр.Варна на основание чл.7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и чл.16, ал.2 във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл.13, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № .............................................................год. на областния управител на област с административен център град Варна се сключи настоящия договор за наем между:

1. ДАНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ, ЕГН - областен управител на област с административен център – гр.Варна, ЕИК 000093360, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, наричан по – долу накратко “НАЕМОДАТЕЛ”
и
2. “…………..................................................……………......................................................”, ЕИК……………………………., със седалище и адрес на управление………………………..............................................................., представлявано от г-н/г-жа ……………………..……….., наричан по-долу накратко “НАЕМАТЕЛ”.


1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

1.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ”, находящ се в област Варна, община Варна, индивидуализиран в акт за изключителна държавна собственост № 441/10.03.1999г., с активна плажна площ от 22525кв.м (двадесет и две хиляди петстотин двадесет и пет квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица № 5801/15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна, презаверена на 05.03.2012г. – поземлен имот с идентификатор 10135.5103.25 с площ от 24494 кв.м, с адрес на поземления имот: град Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, кв. Галата, м. „Черноморец”, местност Морски плаж „Черноморец”; при съседи: 10135.5103.23, 10135.5107.1, 10135.5103.26, 10135.5103.204, 10135.5103.101, наричан по-долу за краткост морски плаж, срещу което НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща наемна цена по реда и условията, указани в настоящия договор.
1.2. Активната плажна площ на морския плаж по т. 1.1. в размер на 22 525кв.м (двадесет и две хиляди петстотин двадесет и пет квадратни метра), е с функционално предназначение за рекреационна дейност, като промяната на предназначението й е недопустима.
1.3. Върху активната плажна площ на морския плаж по т. 1.1. в размер на 22 525кв.м (двадесет и две хиляди петстотин двадесет и пет квадратни метра), НАЕМАТЕЛЯТ упражнява правата и задълженията си по този договор, включително и при определяне на общата площ на преместваемите обекти и съоръжения, съгласно чл. 10, ал. 5 от ЗУЧК.
1.4. Принадлежност на морския плаж по т. 1.1. е прилежащата към него акватория с широчина 200 м (двеста метра), измерена от линията на най-големия отлив от брега.


2. СРОК НА ДОГОВОРА:

2.1. Договорът се сключва за срок от 5 (пет) години.
2.2. Настоящият договор не може да бъде продължен с взаимно писмено споразумение между страните.

3. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЕКТА:
3.1. Морския плаж по т. 1.1. е изключителна държавна собственост и не може да бъде предмет на каквито и да било разпоредителни сделки.
3.2. Обектите и съоръженията, които са трайно прикрепени към Морския плаж са публична държавна собственост от датата на въвеждането им в експлоатация, а в случаите на прекратяване на Договора преди въвеждането им в експлоатация – от датата на трайното им прикрепване към морския плаж.
3.3. Изграждане на обектите и съоръженията по т.3.2, може да се извърши само след изрично съгласие на министъра на регионалното развитие и благоустройството и при изпълнение на условията и нормативните исквания на съответните компетентни органи.
4. ЦЕНА:

4.1. Годишната наемна цена за една календарна година, постигната след проведен на …………………………….търг с тайно/явно наддаване е в размер на ……………/………................................................................................……............................../ лева, с включен ДДС.
4.2. НАЕМАТЕЛЯТ е заплатил на …………………г. на НАЕМОДАТЕЛЯ сума в размер на …………….(…............................................………………..............................)лева, която заедно с внесения депозит в размер на …………….(…............................................………………...) лева
представляват наемна цена за първата година в пълния й размер.
4.3. За всяка следваща година за срока на договора за наем, годишната наемна цена се индексира, съгласно Методиката за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от ЗУЧК, приета с Постановление № 67 от 24.03.2009 год. на Министерския съвет /обн., ДВ, бр. 25/03.04.2009 г./ и изменена и допълнена с Постановление № 47 от 26.03.2010 год. на Министерския съвет /обн., ДВ, бр. 26/06.04.2010 г./.
4.4. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена се извършва в срок до 15 /петнадесети/ февруари на съответната календарна година по следната сметка:

IBAN BG91 TTBB 9400 3115 0686 79,
BIC TTBBBG22,
при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна


5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ:

5.1. Да предаде морския плаж на НАЕМАТЕЛЯ с приемо - предавателен протокол.
5.2. Да не препятства НАЕМАТЕЛЯ за ползването на морския плаж, освен в случаите, изрично предвидени в закон и/или този договор.
5.3. Да осигури необходимо съдействие на НАЕМАТЕЛЯ при взаимооотношенията му с органи на изпълнителната власт в случаите, когато това е необходимо.
5.4. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получава годишния наем в размер и срок, определени в договора.
5.5. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:
1. да изисква пълно и точно изпълнение на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ по Договора;
2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ по всяко време, както и да изисква копия от договорите на НАЕМАТЕЛЯ с негови подизпълнители;
3. на достъп на морския плаж и до всички преместваеми обекти на територията на плажа независимо, чия собственост са те.
5.6. При осъществяване на контролните си функции по Договора НАЕМОДАТЕЛЯТ, чрез служителите от Областна администрация - Варна или чрез друго оправомощено лице може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на НАЕМАТЕЛЯ и негови подизпълнители, свързани с изпълнението на договора, като предписанията и препоръките му са задължителни, доколкото нарушенията не представляват основание за прекратяване на договора.
5.7. При осъществяването на контролните си функции служителите от Областна администрация - Варна, оправомощени от НАЕМОДАТЕЛЯТ или друго оправомощено от него лице, съставят и подписват констативни актове и протоколи, в които описват направените констатации, свързани с изпълнението на правата и задълженията по този договор и предоставят екземпляр на НАЕМАТЕЛЯ за отстраняване на нередностите.
5.8. НАЕМОДАТЕЛЯТ е собственик на приращенията върху морския плаж, независимо дали са резултат от естествени процес или от човешка дейност.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ:

6.1. Да се грижи за морския плаж с грижата на добър стопанин, като осъществява дейностите по експлоатация съгласно действащата нормативна уредба;
6.2. Да заплаща индексирана наемна цена при условията и срока по т. 4.1 - 4.4 от настоящия договор;
6.3. Да заплаща всички разходи, свързани с обикновеното ползване на морския плаж;
6.4. Да спазва нормативно установените правила за противопожарна охрана, хигиена и други порядки, приети за установени на морския плаж;
6.5. След изтичане на срока на договора или при неговото предсрочно прекратяване да предаде морския плаж на НАЕМОДАТЕЛЯ в срок до 15 (петнадесет) дни с подписан между страните приемо-предавателен протокол.
6.6. Да не преотдава под наем морския плаж;
6.7. Да осигури техническо оборудване на морския плаж, съгласно ЗУЧК със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК по осигуряване на водно спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване и санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по-рано от 30 септември на съответната календарна година;
6.8. За времето извън туристическия сезон да осигури за своя сметка почистването на морския плаж и необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем;
6.9. Да обезпечава организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 6.7.;
6.10. При изпълнението на дейностите по настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури на морския плаж:
а) свободен и безплатен достъп, както и свободно ползванe на морския плаж и прилежащата акватория;
б) не по-малко от петдесет на сто от активната плажна площ за свободно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
в) водно спасяване;
г) обезопасяване на прилежащата акватория с ширина 200 м;
д) здравно и медицинско обслужване, свързано с оказване на спешна медицинска помощ на посетителите на плажа;
е) санитарно-хигиенно поддържане на морския плаж;
ж) поставяне на нормативно изискваните указателни табели с информация за морския плаж;
з) обслужване (обезопасяване, информационно обезпечаване, почистване, санитарно-хигиенно обслужване и предлагане на туристически услуги), съответстващо на категорията на плажа, съгласно Наредбата за категоризиране на плажовете;
и) опазване на обществения ред и на здравето и спокойствието на посетителите на плажа;
й) достъп на хората с увреждания.
6.11. НАЕМАТЕЛЯТ има право на експлоатация на обекта на настоящия договор, като сам или чрез подизпълнител предоставя възмездно на посетителите следните услуги:
1. плажни услуги: предоставянето на чадъри, шезлонги, постелки за шезлонги и масички и др. подобни;
2. услуги за бързо хранене;
3. спортно-развлекателни услуги:
а) предоставяне на услуги в прилежащата акватория: водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, скутери, „банан”, водна пързалка и др. подобни;
б) предоставяне на услуги на морския плаж: топки за волейбол, надуваеми плажни принадлежности, батут и др. подобни;
4. здравни и рехабилитационни услуги: осигуряването на платени медицински и рехабилитационни услуги.
6.12. За осигуряване на експлоатацията НАЕМАТЕЛЯТ има право:
1. да обозначи границите на морския плаж по начин, осигуряващ отграничаването му от съседните имоти, без да поставя трайни огради и заграждения, вкл. декоративни прегради към съседния морски плаж;
2. да предоставя отделни дейности по експлоатацията на подизпълнители;
3. да поставя преместваеми обекти и съоръжения, и да изгражда необходимата за използването им техническа инфраструктура при спазване на необходимите нормативни изисквания;
4. да отдава преместваеми обекти и съоръжения под наем;
5. свободно да определя цените на предоставените услуги.
6.13. Копие от договорите с подизпълнителите по т. 6.11., както и за извършването на дейности по управлението и поддържането на морския плаж, се предоставят на НАЕМОДАТЕЛЯ в 14-дневен срок от сключването им. За задълженията на подизпълнителите, НАЕМАТЕЛЯТ отговаря, като за свои.
6.14. Общата площ на преместваемите обекти и съоръжения, поставени върху морския плаж, не може да надвишава площта, посочена в чл. 10, ал. 5 от ЗУЧК.
6.15. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да постави преместваеми обекти и съоръжения в съответствие със съгласувана от НАЕМОДАТЕЛЯ по реда на чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) специализирана схема на преместваемите обекти и съоръжения, представляваща неразделна част от настоящия договор. Копие от схемата се представя в Областна администрация Варна в четиринадесет дневен срок от одобрението й от Главния архитект на общината, на чиято територия се намира морския плаж.
6.16. Преди изменение на броя, вида, площта и местоположението на обектите по т. 6.14., НАЕМАТЕЛЯТ следва да представи нов проект на схемата по т. 6.15 за съгласуване от НАЕМОДАТЕЛЯ.
6.17. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да не допуска спиране, паркиране и престой на каравани, кемпери, колесари и други подобни превозни средства на територията на морския плаж, с изключение на тези, които се използват с предназначение по чл. 10, ал. 4, т.2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
6.18. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство или други действия и дейности на територията на морския плаж, които могат да унищожат, увредят или променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят околната среда.
6.19. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да не изгражда и да следи и недопуска трети лица да изграждат сгради или трайни съоръжения върху обекта на настоящия договор.
6.20. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да приеме безусловно изменение на клаузите по настоящия договор при влизане в сила на специализираната карта по чл. 6, ал. 7 от ЗУЧК.
6.21. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури постоянен свободен и безплатен достъп на гражданите на морския плаж, като не събира под каквато и да е форма входни такси или друго заплащане, свързано с достъпа, както и да постави нормативно изискваните указателни табели.
6.22. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури не по-малко от петдесет на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите, като по никакъв начин не възпрепятства ползването и не събира плащане под каквато и да е форма в тези части на морския плаж. При определяне на местоположението на свободните площи НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури:
1. равностойност на свободните площи и на останалата площ на морския плаж спрямо прилежащата акватория;
2. равномерно разпределение на свободните площи по дължината и широчината на морския плаж.
6.23. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен ежегодно до 31 март да представи схема с местоположението на свободните площи върху активната плажна площ, като при изработването й трябва да са спазени условията в предходната точка и се посочва на място с указателната табела по чл. 7, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
6.24. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да постави и поддържа:
1. указателна табела по чл. 7, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, на която са обозначени зоните на обекта на договора, включително свободните зони и условията по настоящия договор;
2. забранителните, предупредителни и информационни знаци по Наредбата за водно-спасителната дейност и обезопасяването на водните площи;
3. задължително табло № 1 по Наредбата за категоризиране на плажовете;
4. табелата за категоризация на плажа по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за категоризиране на плажовете;
5. табели относно цените на предоставяните на посетителите плажни принадлежности по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗУЧК.
Територията, върху която са поставени табелите, таблата и знаците, както и рекламни табла за дейностите, не се включва в площта, определена за преместваемите обекти и съоръжения и в свободната площ по т. 6.22.
6.25. При констатиране наличието на заварени към датата на влизане в сила на този договор преместваеми обекти и съоръжения, както и обекти, изградени в отклонение на действащите строителни правила и норми и предвижданията на схемата по чл. 56 от ЗУТ, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми съответната общинска администрация за предприемане на действия по премахването им по реда на чл. 57а от ЗУТ. След откриване на производство по принудително премахване на съответните обекти, НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да извърши за своя сметка всички необходими фактически действия, разпоредени от администрацията за премахване на незаконно поставените върху морския плаж обекти.
6.26. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да не поставя преместваеми обекти и съоръжения преди одобряване на специализираната схема по чл. 22, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
6.27. След прекратяване на наемното правоотношение, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка да премахне всички преместваеми обекти, принадлежности, табла, знаци и други предмети.
6.28. НАЕМАТЕЛЯТ носи отговорност пред трети лица за всякакви претенции, свързани с която и да е от дейностите по договора.
6.29. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да извърши категоризиране на морския плаж по реда и условията на Наредбата за категоризиране на плажовете.
6.30. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен, с оглед на осъществяваните от него дейности и предлагани услуги, лично или чрез подизпълнители, да се снабди с всички необходими за съответната дейност или услуга разрешителни, лицензи, удостоверения за правоспособност и др., които да представя на контролиращите го лица при поискване.
6.31. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да спазва всички нормативни изисквания, регламентиращи дейността му и да изпълнява предписанията и разпорежданията на контролните органи и упълномощените от НАЕМОДАТЕЛЯ в тази връзка лица.
7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Договорът се прекратява в следните случаи:
7.1. С изтичане на договорения срок;
7.2. При предоставяне на концесия на морския плаж.
7.3. При взаимно писмено съгласие на двете страни с изключение на периода между 1 юни и 30 септември на съответната календарна година;
7.4. При съществено неизпълнение на задълженията по настоящия договор изправната страна има право да прекрати договора без предизвестие.
Съществено неизпълнение от страна на НАЕМАТЕЛЯ е налице в случаите, при които НАЕМОДАТЕЛЯТ установи неизпълнение на две или повече задължения по този договор или в случаите, при които НАЕМАТЕЛЯТ не изпълни точно или в срок едно и също задължение повече от два пъти, без значение от продължителността между отделните неизпълнения. Съществено неизпълнение е налице и при констатирано от НАЕМОДАТЕЛЯ преотдаване под наем на целия или части от морския плаж.
Неизпълнение на задължението за водно спасяване по т. 6.10., буква “в” от договора е винаги основание за прекратяването му, ако в едноседмичен срок от констатирането, НАЕМАТЕЛЯТ не го отстрани.
Нарушение на т. 6.14., т. 6.15, т. 6.18., т. 6.19, т. 6.22 или т. 6.26 е винаги съществено неизпълнение на задълженията по настоящия договор.
8. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ:

8.1. При забава плащането на договорения наем НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от годишната наемна цена за всеки просрочен ден, платима заедно с наема за текущата година, но не по-късно от 15 /петнадесет/ дни, след крайната дата на плащане, след което договорът се счита за прекратен без предизвестие.
8.2. При неизпълнение на задълженията по т. 6.10., букви от „а” до „ж” включително и т. 6.24., НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена за всеки конкретен случай.
8.3. При неизпълнение на задълженията по т. 6.15 и т. 6.26., за всеки поставен обект или съоръжение на морския плаж, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.4. При неизпълнение на задълженията по т. 6.17. за всяка каравана, кемпер, колесар и друго подобно превозно средство, разположено на територията на морския плаж, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.5. При неизпълнение на задълженията по т. 6.18., за всеки обект на незаконно строителство, осъществено действие или дейност на морския плаж, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.6. При неизпълнение на задълженията по т. 6.19., за всеки обект или съоръжение, изграден на морския плаж, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.7. При неизпълнение на задълженията по т. 6.13., т. 6.14., т. 6.16. и т. 6.23., НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи от НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишната наемна цена.
8.8. В случаите по т. 7.4., НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на едногодишната наемна цена.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

9.1. Измененията на този договор се осъществяват чрез анекси, подписани между страните.
9.2. Страните по настоящия договор ще решават споровете чрез преговори, а когато това се окаже невъзможно – по съдебен ред.
9.3. За неуредените въпроси се прилага гражданското законодателство на Република България.
9.4. Страните определят за валидни адреси, телефони и факс номера за приемане на съобщения и е-mail адреси, свързани с този договор, както следва :
ЗА НАЕМАТЕЛЯ : ЗА НАЕМОДАТЕЛЯ :
град……………………… град Варна - 9000
ул. ..........................………………………. ул.”Преслав” № 26
тел:……………………… тел: 052/688-222
факс :……………………. факс : 052/632-365
e-mail…………………… e-mail: governor@vn.government.bg

9.5. За всяка промяна на адресите, телефоните, факс номерата или e-mail адресите по т. 9.4., НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен в 7-дневен срок да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ.
9.6. При неуведомяване от страна на НАЕМАТЕЛЯ в срока по т. 9.5., НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи неустойка в размер на 0,5% от годишната наемна цена за всеки просрочен ден.
Договорът се изготви в четири еднообразни екземпляра по един за всяка от страните, един за МРРБ и един за Служба по вписванията.

НАЕМОДАТЕЛ: (n)
НАЕМАТЕЛ: (n) отжгжттаагннн


УВЕДОМЛЕНИЕ -26 МАРТ 2012 г.

№ РД-11-9400-86 23.03.2012г

На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомявам Борислав Петров Георгиев, че във връзка с подадено искане вх. № РД-11-9400-86 от 11.02.2011г за изплащане на еднократно обезщетение по ЗПГРРЛ е издадена заповед № РД-12-7706-13 от 13.01.2012г. Със заповедта е признато право на еднократно обезщетение.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр. Варна


ЗАПОВЕДЕ -23 МАРТ 2012 г.

З А П О В Е Д
№ РД-12-7706-65
Варна, 22 март 2012г.
ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център гр.Варна
У С Т А Н О В ИХ:
На основание заповед №РД-11-7706-383/22.12.2011г. на областния управител на област с административен център гр. Варна е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС №8049 от 30.11.2011г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.58.1.4 със застроена площ 27,90 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Драган Цанков" №23, ет.1, обект 4.
Съгласно чл. 51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, търг с тайно наддаване може да се проведе в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга. От констатацията на комисията, отразена на лист 1 от протокола за проведения търг е видно, че няма постъпили документи за участие в тръжната процедура за отдаването под наем на имота, с което условието на чл.51, ал.1 от ППЗДС не е изпълнено, поради което търга за отдаването под наем на този имот не може да се проведе. Протоколът от проведения на 08.02.2012г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център гр.Варна.
С оглед на изложеното и на основание на протокол от 08.02.2012г. на комисията за провеждане на търга, чл.51, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ :
I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търга с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС №8049 от 30.11.2011г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.58.1.4 със застроена площ 27,90 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Драган Цанков" №23, ет.1, обект 4.
II. Да се открие нова процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост описан подробно в АДС №8049 от 30.11.2011г., вписан в книгите по вписванията на 08.12.2011г, том LXXXI, №129, вх. регистър 28069, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.58.1.4 със застроена площ 27,90 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Драган Цанков" №23, ет.1, обект 4.
Настоящата заповед да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от обявяването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Заповедта да се приложи към преписката по търга за отдаване под наем на имота – частна държавна собственост, описан в АДС №8049 от 30.11.2011г. и да се връчи на деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

ЗАПОВЕДЕ -23 МАРТ 2012 г.

З А П О В Е Д
№ РД-12-7706-64
Варна, 22 март 2012г.
ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център гр.Варна
У С Т А Н О В ИХ:
На основание заповед №РД-11-7706-383/22.12.2011г. на областния управител на област с административен център гр. Варна е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС №7718 от 09.02.2011г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1503.470.1.2 със застроена площ 164,00 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Парижка комуна" №2.
Съгласно чл. 51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, търг с тайно наддаване може да се проведе в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга. От констатацията на комисията, отразена на лист 1 от протокола за проведения търг е видно, че няма постъпили документи за участие в тръжната процедура за отдаването под наем на имота, с което условието на чл.51, ал.1 от ППЗДС не е изпълнено, поради което търга за отдаването под наем на този имот не може да се проведе. Протоколът от проведения на 08.02.2012г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център гр.Варна.

С оглед на изложеното и на основание на протокол от 08.02.2012г. на комисията за провеждане на търга, чл.51, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА,

НАРЕЖДАМ :
I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търга с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС №7718 от 09.02.2011г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1503.470.1.2 със застроена площ 164,00 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Парижка комуна" №2.
II. Да се открие нова процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост описан подробно в АДС №7718 от 09.02.2011г., вписан в книгите по вписванията на 28.02.2011г, том ХI, №9, вх. регистър 3618, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1503.470.1.2 със застроена площ 164,00 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Парижка комуна" №2.
Настоящата заповед да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от обявяването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Заповедта да се приложи към преписката по търга за отдаване под наем на имота – частна държавна собственост, описан в АДС №7718 от 09.02.2011г. и да се връчи на деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕДЕ -23 МАРТ 2012 г.

З А П О В Е Д
№ РД-12-7706-63
Варна, 22 март 2012г.
ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център гр.Варна
У С Т А Н О В ИХ:
На основание заповед №РД-11-7706-383/22.12.2011г. на областния управител на област с административен център гр. Варна е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС №7713 от 01.02.2011г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.88.1.20 със застроена площ 61,78 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Солун" №18.
Съгласно чл. 51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, търг с тайно наддаване може да се проведе в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга. От констатацията на комисията, отразена на лист 1 от протокола за проведения търг е видно, че няма постъпили документи за участие в тръжната процедура за отдаването под наем на имота, с което условието на чл.51, ал.1 от ППЗДС не е изпълнено, поради което търга за отдаването под наем на този имот не може да се проведе. Протоколът от проведения на 08.02.2012г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център гр.Варна.
С оглед на изложеното и на основание на протокол от 08.02.2012г. на комисията за провеждане на търга, чл.51, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ :
I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търга с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС №7713 от 01.02.2011г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.88.1.20 със застроена площ 61,78 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Солун" № 18.
II. Да се открие нова процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост описан подробно в АДС №7713 от 01.02.2011г.., вписан в книгите по вписванията на 09.02.2011г, том VI, №129, вх. регистър 2166, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.88.1.20 със застроена площ 61,78 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Солун" №18.
Настоящата заповед да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от обявяването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Заповедта да се приложи към преписката по търга за отдаване под наем на имота – частна държавна собственост, описан в АДС №7713 от 01.02.2011г. и да се връчи на деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

ЗАПОВЕДЕ -23 МАРТ 2012 г.

З А П О В Е Д
№ РД-12-7706-62
Варна, 22 март 2012г.
ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център гр.Варна
У С Т А Н О В ИХ:
На основание заповед №РД-11-7706-383/22.12.2011г. на областния управител на област с административен център гр. Варна е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС №8013 от 07.11.2011г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.947.1.6 със застроена площ 59,69 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Епископ Константин" №8.
Съгласно чл. 51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, търг с тайно наддаване може да се проведе в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга. От констатацията на комисията, отразена на лист 1 от протокола за проведения търг е видно, че няма постъпили документи за участие в тръжната процедура за отдаването под наем на имота, с което условието на чл.51, ал.1 от ППЗДС не е изпълнено, поради което търга за отдаването под наем на този имот не може да се проведе. Протоколът от проведения на 08.02.2012г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център гр.Варна.
С оглед на изложеното и на основание на протокол от 08.02.2012г. на комисията за провеждане на търга, чл.51, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ :
I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търга с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС №8013 от 07.11.2011г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.947.1.6 със застроена площ 59,69 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Епископ Константин" №8.
II. Да се открие нова процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост описан подробно в АДС №8013 от 07.11.2011г., вписан в книгите по вписванията на 16.11.2011г, том LХХIII, №161, вх. регистър 25986, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.947.1.6 със застроена площ 59,69 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Епископ Константин" №8.
Настоящата заповед да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от обявяването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Заповедта да се приложи към преписката по търга за отдаване под наем на имота – частна държавна собственост, описан в АДС №8013 от 07.11.2011г. и да се връчи на деловодството за сведение и изпълнение.

Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕДЕ -23 МАРТ 2012 г.

З А П О В Е Д
№ РД-12-7706-61
Варна, 22 март 2012г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център гр. Варна
У С Т А Н О В ИХ:
На основание заповед №РД-11-7706-383/22.12.2011г. на областния управител на област с административен център гр. Варна е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС №7976 от 05.10.2011г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.2553.533.2.2 със застроена площ 53,72 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Прилеп" №28, ет.-1, обект 5.

Съгласно чл. 51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, търг с тайно наддаване може да се проведе в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга. От констатацията на комисията, отразена на лист 1 от протокола за проведения търг е видно, че няма постъпили документи за участие в тръжната процедура за отдаването под наем на имота, с което условието на чл.51, ал.1 от ППЗДС не е изпълнено, поради което търга за отдаването под наем на този имот не може да се проведе. Протоколът от проведения на 08.02.2012г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център гр.Варна.

С оглед на изложеното и на основание на протокол от 08.02.2012г. на комисията за провеждане на търга, чл.51, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ :
I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търга с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС №7976 от 05.10.2011г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.2553.533.2.2 със застроена площ 53,72 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Прилеп" №28, ет.-1, обект 5.

II. Да се открие нова процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост описан подробно в АДС №7976 от 05.10.2011г., вписан в книгите по вписванията на 13.10.2011г, том LXV, №82, вх. регистър 22928, самостоятелен обект с идентификатор 10135.2553.533.2.2 със застроена площ 53,72 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Прилеп" №28, ет.-1, обект 5.

III. На основание чл.41, ал.2 от ППЗДС първоначалната наемна цена да се намали с 30 (тридесет) на сто.
Настоящата заповед да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и на интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от обявяването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Заповедта да се приложи към преписката по търга за отдаване под наем на имота – частна държавна собственост, описан в АДС №7976 от 05.10.2011г. и да се връчи на деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕДЕ -23 МАРТ 2012 г.

З А П О В Е Д
№ РД-12-7706-60
Варна, 22 март 2012г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център гр. Варна

У С Т А Н О В ИХ:
На основание заповед №РД-11-7706-383/22.12.2011г. на областния управител на област с административен център гр. Варна е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС №7712 от 01.02.2011г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.94.1.23 със застроена площ 57,10 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Р. Жинзифов” №31.

Съгласно чл. 51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, търг с тайно наддаване може да се проведе в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга. От констатацията на комисията, отразена на лист 1 от протокола за проведения търг е видно, че няма постъпили документи за участие в тръжната процедура за отдаването под наем на имота, с което условието на чл.51, ал.1 от ППЗДС не е изпълнено, поради което търга за отдаването под наем на този имот не може да се проведе. Протоколът от проведения на 08.02.2012г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център гр.Варна.

С оглед на изложеното и на основание на протокол от 08.02.2012г. на комисията за провеждане на търга, чл.51, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА,

НАРЕЖДАМ :
I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търга с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС №7712 от 01.02.2011г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.94.1.23 със застроена площ 57,10 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Р. Жинзифов” №31.

II. Да се открие нова процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост описан подробно в АДС №7712 от 01.02.2011г., вписан в книгите по вписванията на 09.02.2011г, том VI, № 119, вх. регистър 2152, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.94.1.23 със застроена площ 57,10 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Р. Жинзифов” №31.

III. На основание чл.41, ал.2 от ППЗДС първоначалната наемна цена да се намали с 30 процента.

Настоящата заповед да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и на интернет – страницата на Областна администрация Варна.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от обявяването й.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.

Заповедта да се приложи към преписката по търга за отдаване под наем на имота – частна държавна собственост, описан в АДС №7712 от 01.02.2011г. и да се връчи на деловодството за сведение и изпълнение.

Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация Варна.


ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -21 МАРТ 2012 г.

№ОП-12-9400-59(1)/21.03.2012г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Калчо Динев Господинов и Донка Динева Димитрова - наследници на Диню Калчев Господинов и всички заинтересовани лица, че на 13.03.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. №ОП-12-9400-59 от 13.03.2012г. от Людмил Кръстев Николов за следния недвижим имот, находящ се в землището на с. Ветрино, община Ветрино, област Варненска, описан както следва:
НИВА, цялата с площ 5 000 кв.м., местност „До летището”, категория втора, съставляваща имот №076017, по плана за земеразделяне на селото, ЕКАТТЕ 10865, при граници: имот №076018 - нива, имот №076100 - полски път на община Ветрино, имот №076016 - нива, имот №076013 - нива, имот №076012 – нива, съгласно скица от 24.04.1998г., издадена от Общинска поземлена комисия, с. Ветрино, презаверена на 30.12.2011г. от Общинска служба по Земеделие, с. Ветрино.
На основание чл. 34 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК), заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения, в 7-дневен срок, от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

ЗАПОВЕДЕ -09 МАРТ 2012 г.

ЗАПОВЕД № РД-12-7706-51 от 08.03.2012г
ДАНЧО СИМЕОНОВ – Областен управител на област Варна, след като се запознах с материалите по административна преписка вх. № РД-12-7400-1(1)/06.03.2012 г. образувана по искане на „Т.Б. КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 130213496, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.„Алабин” №48, представлявано от Росица Иванова Паунова – управител и „ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА” ЕАД, ЕИК 201845031, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.„Цар Асен” №1, представлявано от изпълнителния директор Иван Христов Касалийски.

У С Т А Н О В И Х:

В Областна администрация Варна е постъпила молба вх. № РД-12-7400-1(1)/06.03.2012г. от „Т.Б. КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 130213496, чрез Росица Иванова Паунова – управител и „ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА” ЕАД, ЕИК 201845031, представлявано от изпълнителния директор Иван Христов Касалийски с искане за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива по смисъла на чл.150 от ЗУТ за строеж: „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристанище логистичен център –Варна”.
„Т.Б. КОНСУЛТ” ЕООД е собственик на недвижими имоти в гр.Белослав, обл.Варна, попадащи в кв.25 по действащия план на населеното място, както следва: УПИ ІV-търг.център, УПИ V-трафопост, УПИ VІ-бизнес парк, УПИ VІІ-трафопост, УПИ VІІІ-логистичен център, УПИ ІХ-трафопост, УПИ Х-стопанска дейност, УПИ ХІ-грс, УПИ ХІІ-стопанска дейност, УПИ ХІІІ-трафопост, УПИ ХІV-стопанска дейност, УПИ ХV-техническа инфраструктура, УПИ ХVІ-резервоар и помпена станция, УПИ ХVІІ-логистичен център, УПИ ХVІІІ-подстанция и трафопост, УПИ ХІХ-стопанска дейност, УПИ ХХ-трафопост, УПИ ХХІ-стопанска дейност, УПИ ХХІІ-стопанска дейност, УПИ ХХІІІ-стопанска дейност, УПИ ХХІV-трафопост, УПИ ХХV-стопанска дейност, УПИ ХХVІ-трафопост, УПИ ХХVІІ-техническа инфраструктура и трафопост, УПИ ХХVІІІ-стопанска дейност, УПИ ХХІХ-трафопост, УПИ ХХХ-стопанска дейност, УПИ ХХХІ-трафопост и УПИ ХХХІІ.
„ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА”ЕАД е дружество носител на права по Сертификат № А-44/01.03.2012г. на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за инвестиция Клас „А” по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) за инвестиционен проект – „Пристанище логистичен център –Варна”. Една от допуснатите за ползване насърчителни мерки, съгласно посочения Сертификат е закупуването по реда на чл.22а, ал.1, т.1 от ЗНИ на недвижим имот частна държавна собственост, представляващ поземлен имот №2076 в кв.25 по плана на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варна, с площ от 20865,95кв.м., при граници: поземлен имот №2075, път, УПИ ХХІІІ, УПИ ХХVІІІ и поземлен имот №2077.
„ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА” ЕАД е подало молба вх.№ РД-12-2600-98 от 02.03.2012г. на областна администрация Варна за закупуване на гореописания поземлен имот.
Със Заповед №РД-08-220/10.05.2011г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед №РД-02-14-170/10.05.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е одобрен, приетият на Междуведомствен експертен съвет проект (текстова и графична част) на генерален план за „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристанище – Логистичен център Варна”, внесен от „Т.Б. Консулт” ЕООД. Одобреният Генерален план представлява опорен план за изработването на ПУП-ПРЗ за имота, върху който ще се разположи пристанището.
За реализацията на инвестиционният проект „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристанище логистичен център –Варна”, в съответствие с изискванията на ЗМПВВППРБ е изработен генерален план, одобрен със Заповед №РД-08-220 от 10.05.2011г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед № РД-02-14-170 от 10.05.2011г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Одобреният Генерален план представлява опорен план за изработването на подробен устройствен план (ПУП) за имотите, върху които ще се разположи пристанището, като е създадена функционална зависимост между имотите попадащи в обхвата на инвестиционния проект, а именно – имотите, собственост на „Т.Б. КОНСУЛТ” ЕООД, представляващи урегулирани поземлени имоти с номера от ІV до ХХХІІ включително и поземлен имот №2076 от кв.25 по плана на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варна.
Реализирането на инвестиционният проект е включено в Националната програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 2008 – 2015г., като пристанищен комплекс с регионално значение.
Към молбата са приложени:
- Документи за собственост - постановление за възлагане на недвижим имот №0064/2002/060899/30.11.2005 г. на Агенцията за държавни вземания – Министерство на финансите; постановление за възлагане на недвижим имот №0064/2002/060900/05.12.2005 г. на Агенцията за държавни вземания – Министерство на финансите; постановление за възлагане на недвижим имот №0064/2002/060902/05.12.2005 г. на Агенцията за държавни вземания – Министерство на финансите; постановление за възлагане на недвижим имот №0064/2002/060999/03.11.2006 г. на Агенцията за държавни вземания – Министерство на финансите;
- Скици на урегулираните поземлени имоти от №14 до №44, издадени на 24.01.2012г. от общинска администрация Белослав – общо 29 броя;
- Анотация – задание за изработване на ПУП – ПРЗ, придружено със схема за разпределение на площите;
- Сертификат за инвестиция клас А № А-44/01.03.2012г. издаден от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;
- Генерален план на „Пристанище – логистичен център Варна” – М 1:1000, одобрен със заповеди №РД-08-220/10.05.2011г. на МТИТС и № РД-02-14-170/10.05.2011г. на МРРБ;
- Решение по оценка на въздействието върху околната среда №21-10/2010г. на МОСВ;
- Копие - извадка от действащия за кв. 25 по плана на гр. Белослав, общ. Белослав, обл.Варна ПУП;
- Удостоверение за актуално състояние на „Т.Б. Консулт” ЕООД;
- Удостоверение за актуално състояние на „ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА”ЕАД.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.150, ал.1 от ЗУТ и чл.32, ал.1 от ЗА

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристанище логистичен център –Варна” в кв.25 по плана на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варна.
Проектът за подробен устройствен план да се изработи в обхват урегулирани поземлени имоти ІV-търг.център, V-трафопост, VІ-бизнес парк, VІІ-трафопост, VІІІ-логистичен център, ІХ-трафопост, Х-стопанска дейност, ХІ-грс, ХІІ-стопанска дейност, ХІІІ-трафопост, ХІV-стопанска дейност, ХV-техническа инфраструктура, ХVІ-резервоар и помпена станция, ХVІІ-логистичен център, ХVІІІ-подстанция и трафопост, ХІХ-стопанска дейност, ХХ-трафопост, ХХІ-стопанска дейност, ХХІІ-стопанска дейност, ХХІІІ-стопанска дейност, ХХІV-трафопост, ХХV-стопанска дейност, ХХVІ-трафопост, ХХVІІ-техническа инфраструктура и трафопост, ХХVІІІ-стопанска дейност, ХХІХ-трафопост, ХХХ-стопанска дейност, ХХХІ-трафопост, ХХХІІ и поземлен имот №2076 от кв.25 по плана на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варна.
При изработване на подробния устройствен план и на инвестиционните проекти да се спазват общите правила на действащата нормативна уредба – Закон за устройство на територията, Закон за опазване на околната среда, Закон за кадастъра и имотния регистър, Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и други нормативни актове за проектиране и техническа безопасност.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните по реда на чл.128, ал.1 от ЗУТ.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Варна.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник областен управител.
Заповедта се изготви в четири еднообразни екземпляра и се връчи, както следва: на „Т.Б. КОНСУЛТ” ЕООД и „ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА”ЕАД; Ресорен заместник областен; Директор дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката и деловодството на Областна администрация Варна за сведение и изпълнение.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -08 МАРТ 2012 г.

№ОП-12-9400-51(1)
06.03. 2012г
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Юркия Ибрямова и всички заинтересовани лица, че на 29.02.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Неждет Ибрям Исмаил и Али Ибрям Исмаил – искане вх. № ОП-12-9400-51/29.02.2012г., за недвижими имоти находящи се в землището на с. Доброплодно, община Ветрино, обл. Варна представляващи:
1. Поземлен имот № 004121 с площ от 16 998 кв. м. в местността „Кавака” по картата на възстановената собственост на землището с. Доброплодно, при граници и съседи: имот № 004120, 004103, 004122 и 004125.
2. Поземлен имот № 046138 с площ от 17 303 кв. м. в местността „Айвалъка” по картата на възстановената собственост на землището с. Доброплодно, при граници и съседи: имот № 046137, 046107 и 000170.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -05 МАРТ 2012 г.

№ОП-12-9400-43(1)
02.03. 2012г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ивелин Симеонов Иванов, Исмаил Салим Исмаил, Севинч Емин Сали, Севбил Емин Сали, Фатме Реджебова Хасанова, Асан Реджебов Хасанов и всички заинтересовани лица, че на 23.02.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юсмен Реджебов Демерджанов – искане вх. № ОП-12-9400-43/23.02.2012г., за недвижими имоти находящи се в землището на с. Славейково, община Провадия, обл. Варна представляващи:
1. Дворно място, цялото с площ 1 250 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот I-388 в кв. 105 по плана на селото, ведно с построените в това дворно място стопанска сграда, масивна сграда и навес, при граници и съседи: от две страни улица, УПИ XIII-378 и УПИ II-387.
2. Дворно място, цялото с площ 1 270 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот V-372 в кв. 95 по плана на селото, при граници и съседи: от две страни улица, УПИ IV-373 и УПИ VI-372.
3. Дворно място, цялото с площ 1 210 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот VI-372 в кв. 95 по плана на селото, при граници и съседи: улица, УПИ IV-373, УПИ V-372 и VII-375.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -02 МАРТ 2012 г.

№ РД-11-0300-170(4)/01.03.2012
ДО
Г-Н БАЮ ПАВЛОВ БАЕВ
Ж.К. „НАДЕЖДА”, БЛ. 4, ВХ. 2, ЕТ. 4, АП. 40
ГР. АКСАКОВО

У В Е Д О М Л Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Г-н Баю Павлов Баев, с посочен адрес: гр. Аксаково, ж.к. „Надежда”, бл. 4, вх. 2, ет. 4, ап. 40, че с писмо наш изх. № РД-11-0300-170(3)/19.01.2012г. е отговорено на подаден от него сигнал, препратен от администрацията на Министерски съвет в Областна администрация Варна. Писмото е адресирано до началника на отдел „Приемна” при администрацията на Министерски съвет с копие до г-н Баю Павлов Баев.
С оглед на горното предоставям 14-дневен срок, в който лицето може да получи писмото лично или чрез редовно упълномощен представител в деловодството на Областна администрация Варна.
Настоящото уведомление да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на администрацията.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -02 МАРТ 2012 г.

№ОП-12-9400-36(2)
01.03.2012г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Илия Тодоров Тодоров, Тодор Илиев Тодоров, Ивелина Илиева Иванова, Mария Иванова Гочева, Веска Димитрова Касърова, Йорданка Димитрова Николова, Здравко Атанасов Димитров, Павлина Здравкова Захариева, Димитър Здравков Димитров и всички заинтересовани лица, че на 13.02.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христо Иванов Христов – искане вх.№ ОП-12-9400-36/13.02.2012г., за недвижими имоти находящи се в землището на с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна представляващи:
1. Нива с площ от 4 209 кв. м. в местността „Кайряка”, съставляваща имот № 020045, по плана за земеразделяне на с. Цонево, при граници: имот № 020046, 000080, 020044 и 000081.
2. Овощна градина с площ от 19 197 кв. м. в местността „Кръстопътя”, съставляваща имот № 021025, по плана за земеразделяне на с. Цонево, при граници: имот № 021067, 000062, 000086, 021024, 021070, 021066, 000087 и 021026.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -29 ФЕВРУАРИ 2012 г.

№ РД-11-7706-259(1)/28.02.2012г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам „РЕАЛ ТРЕЙД” ЕООД ЕИК 103924188, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Варна 9010, област Варна, община Варна, район Приморски, ул. „Д-р Басанович” № 23, ап. 45, с управител Димитър Тодоров Димитров, че с писмо с изх. № РД-12-2600-28/30.01.2012г. са му изпратени заповеди №№ РИ-11-8500-25/04.10.2011г. и РД-11-7706-359/24.11.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна, с които търговското дружество е определено за купувач на правото на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ УПИ V - магазин с площ от 1 110,00 кв.м., кв. 17 по плана на село Казашко, община Варна, при граници: УПИ ІV – спорт, улица «Матвей Русов» и Варненско езеро, съгласно скица № РД-11-08/892-4/01.08.2011г., презаверена на 24.01.2012г. на кметство Тополи при община Варна, актуван с акт за държавна собственост № 6787/04.05.2007г. С писмото е уведомен за следното: Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски следва да се внесат в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта. Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от ППЗДС, когато спечелилият търга участник не внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в срока по ал. 1, се приема, че се е отказал от сключването на сделката. След заплащане на сумите, определени в заповедта вносните бележки следва да се приложат в деловодството на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.

НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ

За областен управител на област
с административен център град Варна
(съгласно заповед № РД-12-7706-41/24.02.2012г.)


УВЕДОМЛЕНИЕ -28 ФЕВРУАРИ 2012 г.

№ ОП-12-9400-39(1)
24.02.2012г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Живко Тодоров Петров, Кирил Тодоров Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 16.02.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петър Тодоров Петров – искане вх. № ОП-12-9400-39/16.02.2012г., за недвижим имот находящ се в землището на с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, обл. Варна представляващ:
имот № 026209 с площ от 1 970 кв. м., в местността „Около село”, по картата на възстановената собственост на землището с. Старо Оряхово, при граници и съседи: имот № 000513, 026206, 000251 и 026208.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -28 ФЕВРУАРИ 2012 г.

№ ОП-12-9400-35(1)
24.02.2012г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Илия Тодоров Тодоров, Тодор Илиев Тодоров, Ивелина Илиева Иванова, Веска Димитрова Касърова, Йорданка Димитрова Николова, Здравко Атанасов Димитров, Павлина Здравкова Захариева, Димитър Здравков Димитров и всички заинтересовани лица, че на 13.02.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Mария Иванова Гочева – искане вх.№ ОП-12-9400-35/13.02.2012г., за недвижими имоти находящи се в землището на с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна представляващи:
1. Нива с площ от 4 990 кв. м. в местността „Мелницата”, съставляваща имот № 011002, по плана за земеразделяне на с. Цонево, при граници: имот № 011009, 011008, 011003, 000045 и 011001.
2. Овощна градина с площ от 6 452 кв. м. в местността „Даралък”, съставляваща имот № 015139, по плана за земеразделяне на с. Цонево, при граници: имот № 015138, 000015, 015140 и 000018.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -22 ФЕВРУАРИ 2012 г.

№ ОП-12-9400-37(1)
22.02.2012г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Веселка Йорданова Бенитес и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Симеон Георгиев Найденов и Найден Георгиев Найденов – искане вх.№ ОП-12-9400-37/15.02.2012г., за недвижими имоти, находящи се в землището на с. Белоградец, община Ветрино, обл. Варна представляващи:
- полска култура, в местността „Пред работилницата” с площ 8 503 кв. м., съставляваща имот № 064056, при граници и съседи: имот № 064055, 064097, 064057, 064031 и 064032 по картата на възстановената собственост на землището с. Белоградец;
- полска култура, в местността „Пред фур. цех” с площ 7 198 кв. м., съставляваща имот № 061088, при граници и съседи: имот № 000111, 061087, 061086, 061091 и 061089 по картата на възстановената собственост на землището с. Белоградец;
- полска култура, в местността „Чукурлар” с площ 13 405 кв. м., съставляваща имот № 050008, при граници и съседи: имот № 050007, 000114, 050009, 050033, 050034 и 050035 по картата на възстановената собственост на землището с. Белоградец.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -22 ФЕВРУАРИ 2012 г.

№ УИ-11-9400-7/2/
20.02.2012г.

На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам Пламен Димитров Колев и Димитър П.Колев, че с писмо изх.№ УИ-11-9400-7/1/20.01.2012г. на областния управител на област с административен център град Варна са уведомени, че за недвижим имот, представляващ подблоково пространство на блок 1а, вх.1, вх.3 и вх.5, находящ се в гр.Варна, ул.”Самарско знаме” № 1, 3 и вх.5, находящ се в гр.Варна, ул.”Самарско знаме” № 1, 3, 5 е съставен акт за частна държавна собственост № 6666 от 05.12.2006г. Имотът – частна държавна собственост е с предоставени права на управление на Национална агенция по приходите.
Предвид изложеното, молба с вх.№ УИ-11-9400-7/20.12.2011г. с искане за закупуване на недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Самарско знаме” № 3 не може да се удовлетвори, тъй като имотът – частна държавна собственост не е в управление на областния управител на област с административен център гр.Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варн
а


ЗАПОВЕД -21 ФЕВРУАРИ 2012 г.

З А П О В Е Д
№УИ-12-7704-8
Варна, 20 февруари 2012г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на област с административен център Варна и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна

У С Т А Н О В ИХ:

На основание заповед с изх. №РД-11-7706-383/22.12.2011г. на Областния управител на област с административен център гр. Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост, подробно описан в акт за частна държавна собственост №7931 от 31.08.2011г. вписан в книгите по вписванията на 13.09.2011г, том LVII, №137, вх. регистър 20123 - самостоятелен обект с идентификатор 10135.2560.65.1.20 със застроена площ 80,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна, бул. „Чаталджа” №3, ет.1, при граници на имота: на същия етаж - няма, под обекта - няма и над обекта - 10135.2560.65.1.15 с предназначение – друг вид самостоятелен обект в сграда при първоначална наемна тръжна цена в размер на 236,00 лв. (двеста тридесет и шест лева) без ДДС.
С решение №1 по протокол от 08.02.2012г. комисията е определила „Демарио” ООД, представлявано от Марин Димитров Маринов за наемател на отдавания под наем имот - частна държавна собственост описан в АДС №7931 от 31.08.2011г., при месечна наемна цена в размер на 240,00 лв. (двеста и четиридесет лева) без ДДС. Със същото решение комисията е предложила на Областния управител на област с административен център гр. Варна да бъде издадена заповед с която да се обяви „Демарио” ООД, представлявано от Марин Димитров Маринов за наемател на имота. Протоколът от проведения на 08.02.2011г. търг е утвърден от Областния управител на област с административен център гр. Варна.

С оглед на изложеното и на основание чл. 13, ал. 3 от ППЗДС и чл. 32, ал.1 от ЗА,

НАРЕЖДАМ :

І. ОПРЕДЕЛЯМ „Демарио” ООД ЕИК 201833132, представлявано от Марин Димитров Маринов със седалище и адрес на управление град Варна, район „Одесос”, ул. „Неофит Рилски” №18, ет.2, ап.3 за НАЕМАТЕЛ на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Чаталджа” №3, ет.1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.2560.65.1.20 със застроена площ 80,00 кв.м., при граници на имота: на същия етаж - няма, под обекта - няма и над обекта - 10135.2560.65.1.15 с предназначение – друг вид самостоятелен обект в сграда подробно описан в АДС №7931 от 31.08.2011г.
IІ. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за гореописания недвижим имот при месечна наеман цена в размер на 240,00 лв. (двеста и четиридесет лева) без ДДС.


III. Да се изготви приемо-предавателен протокол за имота в четиринадесет дневен срок от датата на сключване на договора за наем.

IV. Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията.

Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в три еднобразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Екземплярите да се връчат на „Демарио” ООД представлявано от Марин Димитров Маринов със седалище и адрес на управление адрес град Варна, район „Одесос”, ул. „Неофит Рилски” №18, ет.2, ап.3, отдел „Държавна собственост” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна и Окръжна прокуратура - Варна.


ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител
при Областна администрация - Варна


СЪОБЩЕНИЕ -21 ФЕВРУАРИ 2012 г.

РД-11-9400-586/4/ от 15.02.2012г.
СЪОБЩЕНИЕ

Относно: искане вх.№РД-11-9400-586(2)/26.09.2011г.

На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомявам Недялко Кондев, че във връзка с подадено искане вх.№РД-11-9400-586(2)/26.09.2011г. за информация относно съдебното производство, касаещо имот №292 по кадастралния план на м-ст „Боровец-юг” от 1996г. е изготвено писмо № РД-11-9400-586(3)/17.10.2011г., с което е предоставена следната информация:
По жалбата срещу заповед №РД-09-7706-155/08.06.2009г. на областния управител за одобряване на ПНИ на СО „Боровец-юг”, землище Галата, община Варна в частта относно имот №3925 по ПНИ, в чийто обхват е включен имот №292 по кадастралния план на м-ст „Боровец-юг” от 1996г. бе образувано административно дело №1905/2009г. по описа на Административен съд-Варна. Постановеното по него решение №907/28.04.2010г., с което е отменена заповед №РД-09-7706-155/08.06.2009г. е обжалвано пред Върховния административен съд на Република България. Образувано е административно дело №9157/2010г. С решение №11991/28.09.2011г. Върховният административен съд е оставил в сила решение №907/28.04.2010г. на Административен съд-Варна и е изпратил преписката на областния управител на област с административен център гр.Варна за ново произнасяне.
Съобщението да се постави на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на Областна администрация Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -20 ФЕВРУАРИ 2012 г.

№ РД-11-9400-701(4)
17.02.2012 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
Г-ЖА НЕДЕЛЯ НЕЙКОВА ИВАНОВА
Г-Н АНГЕЛ СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ


На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам г-жа Неделя Нейкова Иванова и г-н Ангел Симеонов Ангелов, че в отговор на молба с наш вх. №РД-11-9400-701/06.10.2011г. в Областна администрация Варна е получено писмо с наш вх. № РД-11-9400-701(2)/05.12.2011г. от директора на дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране” – община Варна, съгласно което:
Имоти №№01038, 01048 и 013059, находящи се местност „Корията”, попадат в землището на с. Звездица и съгласно действащия в момента ТУП на община Варна, одобрен с решение №1611-5 от Протокол №32/27.05.1998 г. на Общински съвет – Варна, същите са извън строителните граници на населеното място.
В изработвания в момента ОУП на гр. Варна и Община Варна, тези терени, които са земеделска земя и представляват по начина на трайно ползване „ниви”, се преструктурират в територии с жилищни функции с ниско застрояване. За приемането на ПП на ОУП е проведено заседание на НЕСУТРП на 26.10.2011 г. Допускане обаче на процедури по чл. 133, ал. 7 и ал. 8 от ЗУТ за определени имоти следва да става по реда на правилата и нормативите за прилагане на ОУП при условие, че същите не попадат в територии със специфични изисквания, тъй като специфичните правила и норми (СПН) към ОУП са предмет на одобряване в окончателната фаза на проекта.

Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.

ДАНЧО СИМЕОНОВ,
Областен управител на област с
административен център Варна


ЗАПОВЕД -13 ФЕВРУАРИ 2012 г.

З А П О В Е Д
№ УИ-12-7704-6
Варна, 10 февруари 2012г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на област с административен център Варна и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна

У С Т А Н О В ИХ:

На основание заповед с изх. №РД-11-7706-381/22.12.2011г. на Областния управител на област с административен център гр. Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Средна гора" №43, ет.1, подробно описан в акт за частна държавна собственост №7550 от 27.04.2010г. представляващ апартамент №1 – самостоятелен обект с идентификатор 10135.51.458.1.1 със застроена площ 89,95 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение №15 с площ 10,25 кв.м., състоящ се от: две спални, кухня, дрешник, коридор, два балкона и сервизни помещения, както и 6,876% идеални части от общите части на сградата, при граници: имот 10135.51.458.1.2, имот 10135.51.458.1.25, имот 10135.51.458.1.24, имот 10135.51.458.1.23, имот 10135.51.458.1.22 и имот 10135.51.458.1.5 с предназначение – за жилищни нужди при първоначална наемна тръжна цена в размер на 105,23 лв. (сто и пет лева и двадесет и три стотинки) месечен наем.
С решение №1 по протокол от 01.02.2012г. комисията е определила Веселин Светлинов Цонев за наемател на отдавания под наем имот - частна държавна собственост описан в АДС №7550 от 27.04.2010г., при месечна наемна цена в размер на 106,00 лв. (сто и шест лева). Със същото решение комисията е предложила на Областния управител на област с административен център гр. Варна да бъде издадена заповед с която да се обяви Веселин Светлинов Цонев за наемател на имота. Протоколът от проведения на 01.02.2012г. търг е утвърден от Областния управител на област с административен център гр.Варна.

С оглед на изложеното и на основание чл. 13, ал. 3 от ППЗДС и чл. 32, ал.1 от ЗА,

НАРЕЖДАМ :

І. ОПРЕДЕЛЯМ Веселин Светлинов Цонев с постоянен адрес с. Звездица, общ. Варна, м-ст „Орехчето” 28 за НАЕМАТЕЛ на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Средна гора" №43, ет.1, представляващ апартамент №1 – самостоятелен обект с идентификатор 10135.51.458.1.1 със застроена площ 89,95 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение №15 с площ 10,25 кв.м., състоящ се от: две спални, кухня, дрешник, коридор, два балкона и сервизни помещения, както и 6,876% идеални части от общите части на сградата, при граници: имот 10135.51.458.1.2, имот 10135.51.458.1.25, имот 10135.51.458.1.24, имот 10135.51.458.1.23, имот 10135.51.458.1.22 и имот 10135.51.458.1.5 с предназначение – за жилищни нужди подробно описан в АДС №7550 от 27.04.2010г.
IІ. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описания в т. I недвижим имот при месечна наеман цена в размер на 106,00 лв. (сто и шест лева).
III. Да се изготви приемо-предавателен протокол за имота в четиринадесет дневен срок от датата на сключване на договора за наем.
IV. Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията.

Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Екземплярите да се връчат на Веселин Светлинов Цонев с адрес за кореспонденция: с. Звездица, общ. Варна, м-ст „Орехчето” 28, отдел „Държавна собственост” за прилагане към преписката по търга, деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна и Окръжна прокуратура - Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител
при Областна администрация - Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -13 ФЕВРУАРИ 2012 г.

№ РД-11-9400-118 от 06.02.2012г

На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомявам Кръстю Иванов Кръстев, че във връзка с подадено искане вх. № РД-11-9400-118 от 22.02.2011г за изплащане на еднократно обезщетение по ЗПГРРЛ е издадена заповед № РД-11-7706-376 от 15.12.2011г. Със заповедта е признато право на еднократно обезщетение на посоченото лице.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр. Вар
на


УВЕДОМЛЕНИЕ -13 ФЕВРУАРИ 2012 г.

№ РД-10-9400-944 от 06.02. 2012г

На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомявам Константин Николаев Клок, че във връзка с подадено искане вх. № РД-10-9400-944 от 03.11.2010г за изплащане на еднократно обезщетение по ЗПГРРЛ е издадена заповед № РД-12-7706-12 от 13.01.2012г. Със заповедта е оставено без уважение посоченото искане.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр. Варна


ЗАПОВЕД -16 ФЕВРУАРИ 2012 г.

Заповед на Областния управител с изх.N:РД-12-7706-34 от 16.02.2012г. за събиране на ценови оферти.

ЗАПОВЕД -13 ФЕВРУАРИ 2012 г.

З А П О В Е Д
№ УИ-12-7704-4
Варна, 10 февруари 2012г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на област с административен център Варна и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна

У С Т А Н О В ИХ:

На основание заповед с изх. №РД-11-7706-381/22.12.2011г. на Областния управител на област с административен център гр. Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Витоша" №10, ет. 5, подробно описан в акт за частна държавна собственост №7425 от 26.10.2009г. представляващ апартамент №14 – самостоятелен обект с идентификатор 10135.1505.10.1.27 със застроена площ 49,97 кв.м., ведно с прилежащо таванско помещение №4 с площ 4,57 кв.м., състоящ се от: дневна, спалня, кухня-лаборатория, баня-тоалет, лоджия и входно антре, както и 0,5197% идеални части от общите части на сградата, при граници: имот 10135.1505.10.1.28, имот 10135.1505.10.1.25, имот 10135.1505.10.1.22 и 10135.1505.10.1.29 с предназначение – за жилищни нужди при първоначална наемна тръжна цена в размер на 54,42 лв. (петдесет и четири лева и четиридесет и две стотинки) месечен наем.
С решение №2 по протокол от 01.02.2012г. комисията е определила Пенка Иванова Танева за наемател на отдавания под наем имот - частна държавна собственост описан в АДС №7425 от 26.10.2009г., при месечна наемна цена в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева). Със същото решение комисията е предложила на Областния управител на област с административен център гр. Варна да бъде издадена заповед с която да се обяви Пенка Иванова Танева за наемател на имота. Протоколът от проведения на 01.02.2012г. търг е утвърден от Областния управител на област с административен център гр.Варна.

С оглед на изложеното и на основание чл. 13, ал. 3 от ППЗДС и чл. 32, ал.1 от ЗА,

НАРЕЖДАМ :

І. ОПРЕДЕЛЯМ Пенка Иванова Танева с постоянен адрес град Варна, ж.к. „Изгрев” бл. 40, ет. 3, ап. 21 за НАЕМАТЕЛ на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Витоша" №10, ет. 5, представляващ апартамент №14 – самостоятелен обект с идентификатор 10135.1505.10.1.27 със застроена площ 49,97 кв.м., ведно с прилежащо таванско помещение №4 с площ 4,57 кв.м., състоящ се от: дневна, спалня, кухня-лаборатория, баня-тоалет, лоджия и входно антре, както и 0,5197% идеални части от общите части на сградата, при граници: имот 10135.1505.10.1.28, имот 10135.1505.10.1.25, имот 10135.1505.10.1.22 и 10135.1505.10.1.29 с предназначение – за жилищни нужди подробно описан в АДС №7425 от 26.10.2009г.
IІ. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описания в т. I недвижим имот при месечна наеман цена в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева).
III. Да се изготви приемо-предавателен протокол за имота в четиринадесет дневен срок от датата на сключване на договора за наем.
IV. Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията.

Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Екземплярите да се връчат на Пенка Иванова Танева с адрес за кореспонденция: град Варна, ж.к. „Изгрев” бл. 40, ет. 3, ап. 21, отдел „Държавна собственост” за прилагане към преписката по търга, деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна и Окръжна прокуратура - Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител
при Областна администрация - Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -08 ФЕВРУАРИ 2012 г.

№РД-08-9400-1042(45)/03.02.2012г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Цвятко Джерманов Стоименов и Пенка Катева Павлова, че с писмо с изх. № РД-08-9400-1042(44)/30.12.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна са уведомени, че за имота, предмет на предприетата процедура за прекратяване на съсобствеността с държавата е образувано административно дело № 4167/2011г. на Административен съд – Варна, поради което работата по преписката се спира до влизане в сила на решението на съда.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -02 ФЕВРУАРИ 2012 г.

№ РД-11-9200-123(4)
01.02.2012 г
У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ „ЗА ЧИСТА БЪЛГАРИЯ”
ГР. ВАРНА

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Инициативен комитет „За чиста България” – гр. Варна, че в отговор на молба-искане с наш вх. №РД-11-9200-123/21.12.2011г в Областна администрация Варна е получено писмо с наш вх. № РД-11-9200-123(2)/26.01.2012г. от г-н Делян Добрев – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма.
Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна в срок до 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на администрацията, след представяне на документ за самоличност.

Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.

ДАНЧО СИМЕОНОВ,
Областен управител на
област с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -01 ФЕВРУАРИ 2012 г.

№ РД-10-9400-943/1/ 26.01 2012г
На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомявам Константин Николаев Клок, че във връзка с подадено искане вх. № РД-10-9400-943 от 03.11.2010г за изплащане на еднократно обезщетение по ЗПГРРЛ е издадена заповед № РД-12-7706-6 от 10.01.2012г. Със заповедта е оставено без разглеждане посоченото искане.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр. Варна


ЗАПОВЕД -31 ЯНУАРИ 2012 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-12-8500-1/30.01.2012г.
ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител в Областна администрация - Варна, след като разгледах материалите по заповед № РД-11-7706-382/22.12.2011г. за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, а именно: 1. Акт за частна държавна собственост № 8033/22.11.2011г., вписан Служба по вписванията гр. Варна на 01.12.2011г, том LХХVІІ, № 146, вх. регистър № 27402, д. 16490; 2. Схема № 32449/09.12.2011г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна (СГКК – гр. Варна); 3. Решение № 4 по протокол № 207/09.12.2011г. на комисията по чл. 74 от ППЗДС; 4. Заповед № РД-11-7706-382/22.12.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна; 5. Протокол от 23.01.2012г. за проведен търг; 6. Удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО001815/24.01.2012г., издадено от „Имуществени данъци” при община Варна; 7. Протокол за определяне на дължимите суми,
УСТАНОВИХ:

Със заповед № РД-11-7706-382/22.12.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2554.289.1.17, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Варна, п.к. 9000, ул. „Никола Козлев” № 31, ет. 7, ап. 17, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2554.289, с предназначение: жилище, апартамент, с площ от 73,80 кв.м, състоящ се от: входно антре, дневна с кухненски бокс, една спалня, баня – тоалет и две тераси; прилежащи части: изба № 17 с площ от 2,90 кв.м и 4,6731% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2554.289.1.18, под обекта: 10135.2554.289.1.14 и 10135.2554.289.1.15, над обекта: няма, актуван с акт за частна държавна собственост № 8033/22.11.2011г., вписан Служба по вписванията гр. Варна на 01.12.2011г, том LХХVІІ, № 146, вх. регистър № 27402, д. 16490.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 23.01.2012г., който е утвърден от областния управител на област с административен център град Варна. Съгласно решение № 2 по протокол от 23.01.2012г., комисията е предложила на областния управител на област с административен център град Варна да издаде заповед, с която да определи РУМЯНА КОСТАДИНОВА РАДИЛОВА - ГЕОРГИЕВА за купувач на гореописания недвижим имот.
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 49, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,


Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ РУМЯНА КОСТАДИНОВА РАДИЛОВА - ГЕОРГИЕВА, лична карта №, издадена на, от МВР за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2554.289.1.17 (едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, четири, точка, две, осем, девет, точка, едно, точка, едно, седем), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Варна, п.к. 9000, ул. „Никола Козлев” № 31 (три, едно), ет. 7 (седем), ап. 17 (едно, седем), намиращ се в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2554.289 (едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, четири, точка, две, осем, девет), с предназначение: жилище, апартамент, с площ от 73,80 кв.м (седем, три, запетая, осем, нула квадратни метра) , състоящ се от: входно антре, дневна с кухненски бокс, една спалня, баня – тоалет и две тераси; прилежащи части: изба № 17 (едно, седем) с площ от 2,90 кв.м (две, запетая, девет, нула квадртани метра) и 4,6731 (четири, запетая, шест, седем, три, едно) % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2554.289.1.18 (едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, четири, точка, две, осем, девет, точка, едно, точка, едно, осем), под обекта: 10135.2554.289.1.14 (едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, четири, точка, две, осем, девет, точка, едно, точка, едно, четири) и 10135.2554.289.1.15 (едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, четири, точка, две, осем, девет, точка, едно, точка, едно, пет), над обекта: няма, съгласно схема № 32449/09.12.2011г., издадена от СГКК – гр. Варна, актуван с акт за частна държавна собственост № 8033/22.11.2011г., вписан Служба по вписванията гр. Варна на 01.12.2011г, том LХХVІІ, № 146, вх. регистър № 27402, д. 16490.
2. РУМЯНА КОСТАДИНОВА РАДИЛОВА - ГЕОРГИЕВА следва да внесе в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна, сумата в размер на 65 854,00 лв (шестдесет и пет хиляди осемстотин петдесет и четири лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 73 160,00 лв (седемдесет и три хиляди сто и шестдесет лева), без включен ДДС, и внесения депозит в размер на 7 306лв (седем хиляди триста и шест лева).
Депозитът в размер на 7 306 лв (седем хиляди триста и шест лева) е внесен в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG55 TTBB 9400 3315 0686 80, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна с преводно нареждане от 18.01.2012г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО001815/24.01.2012г., издадено от „Имуществени данъци” при община Варна, стойността на имота е в размер на 66 085,20лв (шестдесет и шест хиляди осемдесет и пет лева и двадесет стотинки).
3. 2% режийни разноски, съгласно § 8, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 1 463,20 лв (хиляда четиристотин шестдесет и три лева и двадесет стотинки) да се внесат в приход на Областна администрация - Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
4. 20% ДДС върху режийните разноски в размер на 292,64 лв (двеста деветдесет и два лева шестдесет и четири стотинки) да се внесат в приход на Областна администрация - Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
5. Местните данъци и такси, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ в размер на 1 902,16 лв (хиляда деветстотин и два лева и шестнадесет стотинки) да се внесат в приход на „Имуществени данъци” при община Варна по IBAN сметка N BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ АД” клон гр. Варна.
6. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС не се дължи.
Сумите по т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на връчване на заповедта. Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София.
Собствеността ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участника в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на РУМЯНА КОСТАДИНОВА РАДИЛОВА – ГЕОРГИЕВА.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразните екземпляри са както следва: 1) Първият да се връчи на Румяна Костадинова Радилова - Георгиева; 2) Вторият да се приложи към акт за държавна собственост № 8033/22.11.2011г. и 3) Третият - за деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на директора на дирекция „АКРРДС”, главния секретар, главния счетоводител и началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна, и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА

Главен счетоводител
на Областна администрация – Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -30 ЯНУАРИ 2012 г.

№ РД-11-9200-123(3) от 27.01. 2012г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ „ЗА ЧИСТА БЪЛГАРИЯ”
ГР. ВАРНА

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Инициативен комитет „За чиста България” – гр. Варна, че с писмо наш изх. №РД-11-9200-123(1)/29.12.2011г., получената в Областна администрация - Варна молба-искане с наш вх. №РД-11-9200-123/21.12.2011г. е изпратена на г-н Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма.

Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на администрацията.

ДАНЧО СИМЕОНОВ,
Областен управител на
област с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -26 ЯНУАРИ 2012 г.

№ОП-12-9400-17/1/ от 25.01.2012г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Веска Захариева Миланова и всички заинтересовани лица, че на 18.01.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Красимир Иванов Иванов – искане вх.№ ОП-12-9400-17/18.01.2012г., за недвижими имоти находящи се в гр. Суворово, община Суворово, обл. Варна представляващи:
Дворно място с площ от 515 кв. м., съставляващо УПИ VI-42 в кв.11, по плана на гр. Суворово, при граници: улица, УПИ V-43, УПИ VII-42 и УПИ VIII-41.
Дворно място с площ от 610 кв. м., съставляващо УПИ VII-42 в кв.11, по плана на гр. Суворово, ведно с построената в това дворно място жилищна сграда, при граници: от две страни улици, УПИ VI-42 и УПИ VIII-41.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -26 ЯНУАРИ 2012 г.

№ОП-12-9400-13 от 25.01. 2012г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Aнка Лефтерова Парушева, Веселка Димитрова Янева, Христо Паскалев Христов и всички заинтересовани лица, че на 16.01.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитричка Лефтерова Кръстева – искане вх. № ОП-12-9400-13/16.01.2012г., за недвижим имот находящ се в гр. Варна, община Варна, обл. Варна, район Приморски, жк. “Чайка”, бл.5, вх.Г, ет.5, ап.26, представляващ: ? ид. част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2562.14.1.26, състоящ се от две спални, дневна с кухня-бокс и други сервизни помещения с площ 66,26 кв. м., както и 1,1391 % ид. части от общите части и правото на строеж, изграден в ПИ 10135.2562.14.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕД -23 ЯНУАРИ 2012 г.

З А П О В Е Д
№ РД-12-7706-18/21.01.2012г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна, след като разгледах материалите по административна преписка за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна държавна собственост, открит със заповед № РД-11-7706-383/22.12.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна,

У С Т А Н О В И Х:

Със заповед № РД-11-7706-383/22.12.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна е наредено да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна държавна собственост, подробно описани в заповедта, сред които е имот – частна държавна собственост, представляващ сграда (клуб) с идентификатор 10135.4505.217.13 със застроена площ от 155 кв.м, находящ се в област Варна, община Варна, град Варна, ж.к. „Владислав Варненчик” II-ри микрорайон до бл. 204, актуван с акт за държавна собственост № 7838/07.06.2011г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 17.06.2011г., том ХХХVІІ, № 60, вх. регистър № 12953, дело № 7838.
След извършена служебна проверка бе установено, че от страна на държавата е инициирано производство по реда на чл. 45а, ал. 3 от Закона за държавната собственост за продажба на обект с идентификатор 10135.4505.217.13 на собственика на земята
Горното се явява пречка за провеждане на процедура за отдаването под наем на недвижимия имот – частна държавна собственост, поради което и на основание чл. 32, ал. 1 от ЗА,

Н А Р Е Ж Д А М:

I. ОТМЕНЯМ заповед № РД-11-7706-383/22.12.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна в частта й относно провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост, представляващ сграда (клуб) с идентификатор 10135.4505.217.13 със застроена площ от 155 кв.м, находящ се в област Варна, община Варна, град Варна, ж.к. „Владислав Варненчик” II-ри микрорайон до бл. 204, актуван с акт за държавна собственост № 7838/07.06.2011г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 17.06.2011г., том ХХХVІІ, № 60, вх. регистър № 12953, дело № 7838.
II. Да се ВЪЗСТАНОВЯТ внесените депозити за участие в търга и сумите за тръжна документация.
Настоящата заповед представлява неразделна част от заповед № РД-11-7706-383/22.12.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна.
Извлечение от настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация - Варна в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - Варна - www.vn.government.bg.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на главния секретар.
Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в 11 (единадесет) екземпляра. Eднообразните екземпляри от заповедта да се връчат на началника на отдел „Държавна собственост” за прилагане към тръжното досие на имота и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членовете на комисията, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител и експерта „Връзки с обществеността” в кабинета на областния управител за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -21 ЯНУАРИ 2012 г.

№ОП-12-9400-12 от 21.01. 2012г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Назим Дурмуш Исмаил, Сабрия Дормушева Абилова и всички заинтересовани лица, че на 13.01.2012г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кязим Дормуш Исмаил – искане вх.№ ОП-12-9400-12/13.01.2012г., за недвижим имот находящ се в с. Дебелец, община Дългопол, обл. Варна представляващ:
Нива с площ от 11 627 кв. м. в местност „Данка”, съставляваща имот № 011021, по плана за земеразделяне на с. Дебелец, при граници: имот № 011022, 011036, 011028, 011027, 011026 и 000042.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -21 ЯНУАРИ 2012 г.

№ АИ-11-2600-11(2)/20.01.2012г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам „ВЕНЕДИКТ 02” ООД с управители Алексей Андреевич Балов и Веселка Иванова Недкова, че с писмо с изх. № АИ-11-2600-11(1)/07.12.2011г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна е уведомено за следното:
Държавата не е собственик на недвижим имот с площ от 6 871 кв.м, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2564.10, находящ се в град Варна, местност „Баба Алино”. От направената проверка в Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна е установено, че имотът е собственост на физическо лице, поради което молбата му за придобиване на право на собственост върху имота не може да бъде удовлетворена.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -17 ЯНУАРИ 2012 г.

№ РД-11-9400-138/3/ от 13.01.2012г

На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомявам Владимир Димитров Николов, че във връзка с подадено искане вх. № РД-11-9400-138 от 01.03.2011г за изплащане на еднократно обезщетение по ЗПГРРЛ е издадена заповед № РД-11-7706-354 от 18.11.2011г. Със заповедта не е признато право на обезщетение на посоченото лице.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр. Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -04 ЯНУАРИ 2012 г.

№ОП-11-9400-357/1/
03.01. 2012г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Лушка Михалева Митева и всички заинтересовани лица, че на 22.12.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Василка Михалева Маркова – искане вх.№ ОП-11-9400-357/22.12.2011г., за недвижим имот находящ се в с. Партизани, община Дългопол, обл. Варна представляващ:
Дворно място, цялото с площ 2 340 кв. м., включено в УПИ IV-407 с площ от 1 000 кв. м., при граници: улица, УПИ XV-407, УПИ V-406, УПИ XVIII-238 и в УПИ XV-407 с площ от 1 340 кв. м., при граници: улица, УПИ IV-407, УПИ V-406, УПИ XIV-408, УПИ XVI-238, УПИ XVII-238 в кв. 41 по плана на селото, ведно с построената в УПИ IV-407 жилищна сграда със застроена площ от 40 кв. м. и стопанска сграда /навес/ със застроена площ от 15 кв. м.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

СЛАВЧО СЛАВОВ
За Областен управител на област
с административен център гр.Варна
съгласно заповед
№ РД-11-7706-379/20.12.2011г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -03 ЯНУАРИ 2012 г.

Уведомление - N:РД-11-9100-26/4/ от 30.12.2011г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -03 ЯНУАРИ 2012 г.

Уведомление - N:РД-11-9100-26/3/ от 30.12.2011г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -03 ЯНУАРИ 2012 г.

Уведомление - N:РД-11-9100-26/2/ от 30.12.2011г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -03 ЯНУАРИ 2012 г.

Уведомление - N:РД-11-9100-26/1/ от 30.12.2011г.


ЗАПОВЕД -03 ЯНУАРИ 2012 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-11-7706-383 ОТ 22.12.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:

1. С АДС №7712 от 01.02.2011г. вписан в книгите по вписванията на 09.02.2011г, том VI, №119, вх. регистър 2152 е актуван имот - частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1506.94.1.23 със застроена площ 57,10 кв.м., находящ се на ул. „Райко Жинзифов" №31, в гр. Варна, област Варна, район „Одесос". Предназначението на имота е за кафе - сладкарница. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №5 по протокол №33 от 07.07.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7712 от 01.02.2011г, да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
2. Изменена със Заповед № РД-11-7706-383/22.12.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна
3. С АДС №7713 от 01.02.2011г. вписан в книгите по вписванията на 09.02.2011г, том VI, №129, вх. регистър 2166 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.88.1.20 представляващ офис №1 със застроена площ 61,78 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Солун" №18. Предназначението на имота е за офис. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №5 по протокол №37 от 08.11.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7713 от 01.02.2011г., да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
4. С АДС №7976 от 05.10.2011г. вписан в книгите по вписванията на 13.10.2011г, том LXV, №82, вх. регистър 22928 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.2553.533.2.2 със застроена площ 53,72 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Прилеп" №28, ет.-1, обект 5. Предназначението на обекта е за търговска дейност. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.

Варна, ул.“Преслав”№ 26, тел. 052 / 688 222, факс 052 / 632 365, ttp://www.vn.government.bg
С решение №4 по протокол №37 от 08.11.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7976 от 05.10.2011г., да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
5. С АДС №7718 от 09.02.2011г. вписан в книгите по вписванията на 28.02.2011г, том ХI, №9, вх. регистър 3618 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1503.470.1.2 със застроена площ 164,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Парижка комуна" №2. Предназначението на обекта е за офис. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №6 по протокол №37 от 08.11.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7718 от 09.02.2011г., да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
6. С АДС №8013 от 07.11.2011г. вписан в книгите по вписванията на 16.11.2011г, том LХХIII, №161, вх. регистър 25986 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.947.1.6 със застроена площ 59,69 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Епископ Константин" №8. Предназначението на имота е за спортна и развлекателна дейност. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №7 по протокол №37 от 08.11.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №8013 от 07.11.2011г., да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
7. С АДС №8049 от 30.11.2011г. вписан в книгите по вписванията на 08.12.2011г, том LXXXI, №129, вх. регистър 28069 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.58.1.4 със застроена площ 27,90 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Драган Цанков" №23, ет.1, обект 4. Предназначението на имота е за обслужваща дейност за битови услуги. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №9 по протокол №37 от 08.11.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №8049 от 30.11.2011г., да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
8. С АДС №7931 от 31.08.2011г. вписан в книгите по вписванията на 13.09.2011г, том LVII, №137, вх. регистър 20123 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.2560.65.1.20 със застроена площ 80,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна. Предназначението на имота е друг вид самостоятелен обект в сграда. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №4 по протокол №38 от 09.12.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7931 от 31.08.2011г., да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.

Предвид горното и на основание чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

НАРЕЖДАМ:
I. Да се открие процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти - частна държавна собственост, както следва:
1. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1506.94.1.23 със застроена площ 57,10 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Райко Жинзифов" №31.

Варна, ул.“Преслав”№ 26, тел. 052 / 688 222, факс 052 / 632 365, ttp://www.vn.government.bg
Първоначална наемна цена – 185,00 лв. (сто осемдесет и пет лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за търговска дейност.
Дата, място и час на провеждане на търга – 08.02.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 92,50 лв. (деветдесет и два лева и петдесет стотинки), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 07.02.2012г.
2. Изменена със Заповед № РД-11-7706-383/22.12.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна.
3. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1506.88.1.20 със застроена площ 61,78 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Солун" №18.
Първоначална наемна цена – 226,00 лв. (двеста двадесет и шест лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за офис.
Дата, място и час на провеждане на търга – 08.02.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" №26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 113,00 лв. (сто и тринадесет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 07.02.2012г.
4. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.2553.533.2.2 със застроена площ 53,72 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Прилеп" №28, ет.-1, обект 5.
Първоначална наемна цена – 175,00 лв. (сто седемдесет и пет лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за търговска дейност.
Дата, място и час на провеждане на търга – 08.02.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" №26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 87,50 лв. (осемдесет и седем лева и петдесет стотинки), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 07.02.2012г.
5. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1503.470.1.2 със застроена площ 164,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Парижка комуна" № 2.
Първоначална наемна цена – 514,00 лв. (петстотин и четиринадесет лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за офис.
Дата, място и час на провеждане на търга – 08.02.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 257,00 лв. (двеста петдесет и седем лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 07.02.2012г.
6. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1507.947.1.6 със застроена площ 59,69 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Епископ Константин" № 8.
Първоначална наемна цена – 68,00 лв. (шестдесет и осем лева) месечен наем без ДДС.

Варна, ул.“Преслав”№ 26, тел. 052 / 688 222, факс 052 / 632 365, ttp://www.vn.government.bg
Предназначение на имота - за спортна и развлекателна дейност.
Дата, място и час на провеждане на търга – 08.02.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 34,00 лв.
(тридесет и четири лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 07.02.2012г.
7. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1507.58.1.4 със застроена площ 27,90 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Драган Цанков" № 23, ет. 1, обект 4.
Първоначална наемна цена – 88,00 лв. (осемдесет и осем лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за обслужваща дейност за битови услуги.
Дата, място и час на провеждане на търга – 08.02.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 44,00 лв. (четиридесет и четири лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 07.02.2012г.
8. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.2560.65.1.20 със застроена площ 80,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна бул. „Чаталджа" №3.
Първоначална наемна цена – 236,00 лв. (двеста тридесет и шест лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за обслужваща дейност за битови услуги.
Дата, място и час на провеждане на търга – 08.02.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 118,00 лв. (сто и осемнадесет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 07.02.2012г.

За всеки един от посочените по-горе обекти, кандидатите участват с отделен комплект тръжни документи.

II. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация както следва:
- акт за държавна собственост;
- скица на сградата, издадена от СГКК Варна;
- заявление за участие в търга - по утвърден от областния управител образец;
- ценово предложение - по утвърден от областния управител образец;
- тръжни условия и необходими документи;
- проект на договор за наем;
- декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП;
- декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
- декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;

III. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
1. Документ за закупени тръжни книжа – оригинал или заверено копие от фактура или друг платежен документ;
2. Оригинален банков документ за внесен депозит по сметка на Областна администрация Варна;
3. Удостоверение за актуално правно състояние на ЕТ или ЮЛ, издадено не по-рано от 3 месеца от датата на провеждане на търга-оригинал или нотариално заверено копие;
4. Копие от документ за самоличност на физическото лице участник или представляващо участника;
5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата;

Варна, ул.“Преслав”№ 26, тел. 052 / 688 222, факс 052 / 632 365, ttp://www.vn.government.bg
6. Заверено копие от документа за БУЛСТАТ регистрация, в случай че кандидатът ЕТ или ЮЛ не е пререгистриран в Търговския регистър;
7. Удостоверение от НАП, че кандидатът няма публични задължения-оригинал или нотариално заверено копие, издадено след 01.12.2011г.
8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна;
9. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП;
10. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
11. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
12. Предложение за цена - по образец, поставено в малък непрозрачен запечaтан плик с надпис „Предлагана цена”

IV. Тръжната документация да се продава всеки работен ден до 07.02.2012г. срещу цена от 100,00 лева с включен ДДС, платима в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26, стая 409. Документацията да се получава в стая № 7 в сградата на отдел „Държавна собственост" от служителя, отговарящ за провеждането на търга.
Оглед на имота да се извършва на място в присъствието на служител на Областна администрация Варна след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688 107 до 17:30 часа на 06.02.2012г.
Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в деловодството на Областна администрация Варна, ул. „Преслав" № 26, ет. 1.
Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 12:30 часа на 07.02.2012г.

V. Определям комисия в състав:

VI. За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - Варна - www.vn.government.bg.

Възлагам на експерта “Връзки с обществеността” в кабинета на областния управител да извърши всички действия по обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, а на началник отдел “ДС” организирането на всички необходими действия по провеждането на търга.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на главния секретар.

Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в единадесет екземпляра. Заповедта да се връчи на началника на отдел ДС за прилагане по тръжното досие на имота и деловодството за сведение и изпълнение.

Копията от заповедта да се връчат на членовете на комисията, директор на дирекция „АКРРДС”, началник отдел „ФСО” и експерта „Връзки с обществеността” в кабинета на областния управител за сведение и изпълнение.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -28 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-349/1/
22.12. 2011г.

На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Султанка Атанасова Манушева, Асен Атанасов Маринов, Милен Христов Маринов, Севдалина Янкова Маринова, Алекси Ангелов Маринов, Снежана Ангелова Маринова и всички заинтересовани лица, че на 16.12.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мустафа Азизов Мустафов – искане вх.№ ОП-11-9400-349/16.12.2011г., за недвижим имот находящ се в с. Снежина, община Провадия, обл. Варна представляващ:
Нива с площ от 4 999 кв. м. в месност „Унещила”, съставляваща имот № 025049, по плана за земеразделяне на с. Снежина, при граници: имот № 100031, 000069, 025050 и 025100.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕД -28 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

ЗАПОВЕД

№РД-11-7706-381 от 22.12.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:

1. С АДС №7550 от 27.04.2010г. вписан в книгите по вписванията на 27.05.2010г, том XXIV, №70, вх. регистър 9241, д. 5146 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.51.458.1.1 със застроена площ 89,95 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение с площ 10,25 кв.м. находящ се в гр. Варна, област Варна. Предназначението на имота е за жилищни нужди. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №3 по протокол №38 от 09.12.2011г. комисията по управление на недвижими
имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС№7550 от 27.04.2010г, да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
2. С АДС №7425 от 26.10.2009г. вписан в книгите по вписванията на 02.12.2009г, том LХIХ, №145, вх. регистър 24515, д. 15004 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1505.10.1.27 със застроена площ 49,97 кв.м., ведно с таванско помещение с площ 4,57 кв.м. находящ се в гр. Варна, област Варна. Предназначението на имота е за жилищни нужди. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №11 по протокол №33 от 07.07.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7425 от 26.10.2009г, да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.

Предвид горното и на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

НАРЕЖДАМ:
I. Да се открие процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти - частна държавна собственост, както следва:
1. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.51.458.1.1 със застроена площ 89,95 кв.м., находящ се в гр. Варна.
Първоначална наемна цена – 105,23 лв. (сто и пет лева и двадесет и три стотинки) месечен наем.
Предназначение на имота - за жилищни нужди.
Дата, място и час на провеждане на търга - 01.02.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 52,62 лв. (петдесет и два лева и шестдесет и две стотинки), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 31.01.2012г.

Варна, ул.“Преслав”№ 26, тел. 052 / 688 222, факс 052 / 632 365, ttp://www.vn.government.bg
2. Недвижим имот - частна държавна собственост самостоятелен обект с идентификатор 10135.1505.10.1.27 със застроена площ 49,97 кв. м., ведно с таванско помещение с площ 4,57 кв.м. находящ се гр. Варна.
Първоначална наемна цена – 54,42 лв. (петдесет и четири лева и четиридесет и две стотинки) месечен наем.
Предназначение на имота - за жилищни нужди.
Дата, място и час на провеждане на търга - 01.02.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 27,21 лв. (двадесет и седем лева и двадесет и една стотинка), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 31.01.2012г.

За всеки един от посочените по-горе обекти, кандидатите участват с отделен комплект тръжни документи.

II. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация както следва:
- акт за държавна собственост;
- скица на сградата, издадена от СГКК Варна;
- заявление за участие в търга - по утвърден от областния управител образец;
- ценово предложение - по утвърден от областния управител образец;
- тръжни условия и необходими документи;
- проект на договор за наем;
- декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП;
- декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
- декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
III. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
1. Документ за закупени тръжни книжа – оригинал или заверено копие от фактура или друг платежен документ;
2. Оригинален банков документ за внесен депозит по сметка на Областна администрация Варна;
3. Удостоверение за актуално правно състояние на ЕТ или ЮЛ, издадено не по-рано от 3 месеца от датата на провеждане на търга-оригинал или нотариално заверено копие;
4. Копие от документ за самоличност на физическото лице участник или представляващо участника;
5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата;
6. Заверено копие от документа за БУЛСТАТ регистрация, в случай че кандидатът ЕТ или ЮЛ не е пререгистриран в Търговския регистър;
7. Удостоверение от НАП, че кандидатът няма публични задължения-оригинал или нотариално заверено копие, издадено след 01.12.2011г.
8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна;
9. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП;
10. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
11. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
12. Предложение за цена - по образец, поставено в малък непрозрачен запечaтан плик с надпис „Предлагана цена”

IV. Тръжната документация да се продава всеки работен ден до 31.01.2012г. срещу цена от 50,00 лева с включен ДДС, платима в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26, стая 409. Документацията да се получава в стая № 7 в сградата на отдел „Държавна собственост" от служителя, отговарящ за провеждането на търга.
Варна, ул.“Преслав”№ 26, тел. 052 / 688 222, факс 052 / 632 365, ttp://www.vn.government.bg
Оглед на имота да се извършва на място в присъствието на служител на Областна администрация Варна след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688 107 до 17:30 часа на 30.01.2012г.
Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в деловодството на Областна администрация Варна, ул. „Преслав" № 26, ет. 1.
Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 12:30 часа на 31.01.2012г.
V. Определям комисия в състав:
VI. За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.
Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - Варна - www.vn.government.bg.

Възлагам на експерта “Връзки с обществеността” в кабинета на областния управител да извърши всички действия по обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, а на началник отдел “ДС” организирането на всички необходими действия по провеждането на търга.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на главния секретар.

Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в единадесет екземпляра. Заповедта да се връчи на началника на отдел ДС за прилагане по тръжното досие на имота и деловодството за сведение и изпълнение.

Копията от заповедта да се връчат на членовете на комисията, директор на дирекция „АКРРДС”, началник отдел „ФСО” и експерта „Връзки с обществеността” в кабинета на областния управител за сведение и изпълнение.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕД -22 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

Заповед за откриване на процедура по провеждане на търг за продажба на недвижим имот - ЗАПОВЕД N:РД-11-7706-382 от 22.12.2011г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -21 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-344/1/
21.12. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Анка Христова Петкова, Тодор Христов Христов, Веска Димитрова Димова, Тунчо Димитров Вълчев и всички заинтересовани лица, че на 13.12.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гинка Тодорова Йорданова – искане вх.№ ОП-11-9400-344/13.12.2011г., за недвижим имот находящ се в с. Черковна, община Провадия, обл. Варна представляващ:
Дворно място, цялото с площ 930 кв. м., включено в УПИ I-276 в кв. 36 по плана на селото, при граници и съседи: от три страни улици и УПИ II-275.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -16 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

№ ОП-11-9400-345/1/
16.12.2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Станка Стоянова Георгиева и всички заинтересовани лица, че на 14.12.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Любен Стоянов Ковачев – искане вх.№ ОП-11-9400-347/14.12.2011г., за недвижим имот, съставляващ урегулиран поземлен имот ІХ-53 с площ 1 760,00 кв.м., кв.18 по плана на с.Габърница, община Ветрино, област Варна, ведно с изградената в него жилищна сграда с площ 60,00 кв.м.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ
За областен управител на област
с административен център гр.Варна
съгл.заповед № РД-11-7706-372/12.12.2011г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -16 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-339
16.12. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Милан Михалев Димитров, Младен Стоянов Маринов, Свилен Стоянов Маринов и всички заинтересовани лица, че на 08.12.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Милан Дочев Михалев – искане вх.№ ОП-11-9400-339/08.12.2011г., за недвижим имот находящ се в с. Черноок, община Провадия, обл. Варна представляващ:
Дворно място, цялото с площ 1 950 кв. м., съставляващо УПИ V-150 в кв. 48 по плана на селото, ведно с построените в него масивна жилищна сграда със застроена площ 80 кв. м., лятна кухня със застроена площ 35 кв. м., стопанска постройка със застроена площ 100 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ 40 кв. м., при граници и съседи: улица, УПИ VI-151 и IV-150.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ
За областен управител на област
с административен център – гр.Варна
съгл.заповед № РД-11-7706-372/12.12.2011г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -16 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-338/1/
16.12. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Милан Дочев Михалев, Младен Стоянов Маринов, Свилен Стоянов Маринов и всички заинтересовани лица, че на 08.12.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Милан Михалев Димитров– искане вх.№ ОП-11-9400-338/08.12.2011г., за недвижим имот находящ се в с. Черноок, община Провадия, обл. Варна представляващ:
Дворно място, цялото с площ 1 400 кв. м., съставляващо УПИ IV-150 в кв. 48 по плана на селото, ведно с построените в него масивна жилищна сграда със застроена площ 70 кв. м., лятна кухня със застроена площ 75 кв. м., стопанска постройка със застроена площ 70 кв. м., стопанска постройка със застроена площ 70 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ 105 кв. м., при граници и съседи: улица, УПИ V-150, II-149 и III-149.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ
За областен управител на област
с административен център – гр.Варна
съгл.заповед № РД-11-7706-372/12.12.2011г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -16 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-335/1/
16.12. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Красимир Куцаров Костов и всички заинтересовани лица, че на 07.12.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Валя Куцарова Машкарова – искане вх.№ ОП-11-9400-335/07.12.2011г., за недвижим имот находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район Приморски, м. „Акчелар-Виница” представляващ:
Жилищна сграда-еднофамилна със застроена площ 50 кв. м. с идентификатор 10135.2521.2359.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 10135.2521.2359.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ
За областен управител на област
с административен център – гр.Варна
съгл.заповед № РД-11-7706-372/12.12.2011г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -14 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

№ РД-11-9400-764(1)
15.11.2011 г
ДО
Г-Н ИВАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
УЛ.’’РИЛА’’№23,ЕТ.7
9000 ГР.ВАРНА


На наш вх.№ РД-11-9400-764/10.11.2011 г.

УВАЖАВМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

Във връзка с постъпила в деловодството на Областна администрация- Варна молба с наш вх. № РД-11-9400-764/10.11.2011 г. и след извършване на служебна проверка по наведените в нея твърдения за бездействие на Инспекция по труда гр.Варна Ви уведомявам следното:
Областният управител упражнява контрол за законосъобразност по отношение на решения на Общинския съвет, актове на кмета и в качеството си на непосредствено по- горестоящ административен орган.
Съгласно чл. 399 от Кодекса на труда цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Главната инспекция по труда към Министерството на труда и социалната политика. Тя е орган за специализиран външно-ведомствен контрол за спазване на трудовото законодателство.
С оглед на изложеното Ви препоръчвам да сезирате Инспектората на Министерството на труда и социалната политика.

С уважение,
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на
oбласт с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -14 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

№РД-11-9400-764(2)/
13.12.2011г.

ДО
Г-Н ИВАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ГР. ВАРНА
У В Е Д О М Л Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Г-н ИВАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ, с посочен адрес: гр.Варна, ул.”Рила”№23, ет.7, че писмо с наш изх. № РД-11-9400-764(1)/15.11.2011г. в отговор на молба с наш вх.№ РД-11-9400-764/10.11.2011г. е поставено на таблото за съобщения и обяви в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на Областна администрация Варна.
Настоящото уведомление да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на администрацията.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на
област с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -12 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-337
09.12. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Нефизе Осман Али, Халил Осман Хюсеин, Мустафа Осман Хюсеин, Анифе Осман Мустафа, Емине Бекирова Хюсеинова, Джеврие Еминова Алиева, Хатча Емин Мехмед, Осман Еминов Османов, Фатме Юмер Хасан, Гюлшен Юмерова Мустафова, Неврие Юмер Алиосман, Хасан Зекерие Хасан, Осман Зекерие Хасан, Кямиле Зекерие Ахмед и всички заинтересовани лица, че на 08.12.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ахмед Али Осман – искане вх.№ ОП-11-9400-337/08.12.2011г., за недвижим имот находящ се в с. Медовец, община Дългопол, обл. Варна представляващ: нива с площ от 4 909 кв. м. в месността „Ясак”, съставляваща имот № 024027, по плана за земеразделяне на с. Медовец, при граници: имот № 000442, 024026, 024025, 024023, 024046, 000952 и 024028.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

СЛАВЧО СЛАВОВ
За областен управител на област
с административен център – гр.Варна
съгл.заповед № РД-11-7706-366/06.12.2011г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -08 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

№ РИ-08-9400-73/65/
07.12.2011г.

На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Катерина Генова Димитрова, че със заповед № РД-11-7706-317/17.10.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна е прекратена административната преписка, образувана по постъпилата от нея молба с вх.№ РД-9100-69/02.04.2000г. за придобиване на право на собственост върху 9,2305% идеални части от 645 кв.м. идеални части от НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, представляващ ПИ 10135.2560.398, целият с площ от 677 кв.м. (равняващи се на 8,7942% идеални части от 677 кв.м.), с адрес на поземления имот: град Варна, п.к. 9000, бул”Княз Борис І” № 105 – съгласно скица с № 13351 от 31.05.2011г. на СГКК – гр.Варна и акт за държавна собственост № 7382 от 18.05.2009г., вписан в Служба по вписванията – гр.Варна на 03.06.2009г., том ХХVІІІ, № 57, вх.регистър № 10178, д.№ 5945; при съседи: ПИ 10135.2560.397, 10135.2560.407, 10135.2560.396, 10135.2560.395.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.

СЛАВЧО СЛАВОВ

За областен управител на област
с административен център град Варна
съгл.заповед № РД-11-7706-366/06.12.2011г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -08 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-330
08.12. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Милка Петкова Иванова, Петя Иванова Калова и Галина Иванова Георгиева и всички заинтересовани лица, че на 05.12.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янка Георгиева Иванова – искане вх.№ ОП-11-9400-330/05.12.2011г., за недвижими имоти находящи се в с. Доброплодно, община Ветрино, обл. Варна представляващи:
Дворно място, цялото с площ 1 060 кв. м., включено в УПИ VIII-15 в кв. 2 по плана на селото, при граници и съседи: улица, УПИ IX-15, УПИ X-16, УПИ VI-14 и УПИ VII-14.
Дворно място, цялото с площ 1 080 кв. м., съставляващо УПИ IX-15 в кв. 2 по плана на селото, при граници и съседи: улица, улица, УПИ X-16 и УПИ VIII-15, ведно с изградените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 73 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ от 30 кв. м.
Полска култура с площ 8 932 кв. м., местност „Балабана”, категория трета, съставляваща имот №020147 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот №020148, имот №020125, имот №020126, имот №020146 и имот №020161.
Полска култура с площ 8 367 кв. м., местност „Айвалъка”, категория трета, съставляваща имот №046027 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот №046026, имот №046041, имот №046028 и имот №000111.
Лозе с площ 629 кв. м., местност „Екси Балар”, категория четвърта, съставляващо имот №267099 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот №267100, имот №157, имот №267098 и имот №267088.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
СЛАВЧО СЛАВОВ
За Областен управител на област
с административен център гр.Варна
съгласно заповед
№ РД-11-7706-366/06.12.2011г

ЗАПОВЕД -29 НОЕМВРИ 2011 г.

Заповед за поправка с изх.N:РД-11-7706-359 от 24.11.2011г.


/2011г./ 2010г./ 2009г./ 2008г./