ЗАПОВЕД -03 ЯНУАРИ 2012 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-11-7706-383 ОТ 22.12.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:

1. С АДС №7712 от 01.02.2011г. вписан в книгите по вписванията на 09.02.2011г, том VI, №119, вх. регистър 2152 е актуван имот - частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1506.94.1.23 със застроена площ 57,10 кв.м., находящ се на ул. „Райко Жинзифов" №31, в гр. Варна, област Варна, район „Одесос". Предназначението на имота е за кафе - сладкарница. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №5 по протокол №33 от 07.07.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7712 от 01.02.2011г, да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
2. С АДС №7838 от 07.06.2011г. вписан в книгите по вписванията на 17.06.2011г, том ХХХVII, №60, вх. регистър 12953 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.4505.217.13 представляващ клуб със застроена площ 155 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна, ж.к. „Владислав Варненчик" II-ри м.р. до бл. 204. Предназначението на имота е за обществено обслужване. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №8 по протокол №37 от 08.11.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7838 от 07.06.2011г., да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
3. С АДС №7713 от 01.02.2011г. вписан в книгите по вписванията на 09.02.2011г, том VI, №129, вх. регистър 2166 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.88.1.20 представляващ офис №1 със застроена площ 61,78 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Солун" №18. Предназначението на имота е за офис. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №5 по протокол №37 от 08.11.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7713 от 01.02.2011г., да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
4. С АДС №7976 от 05.10.2011г. вписан в книгите по вписванията на 13.10.2011г, том LXV, №82, вх. регистър 22928 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.2553.533.2.2 със застроена площ 53,72 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Прилеп" №28, ет.-1, обект 5. Предназначението на обекта е за търговска дейност. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.

Варна, ул.“Преслав”№ 26, тел. 052 / 688 222, факс 052 / 632 365, ttp://www.vn.government.bg
С решение №4 по протокол №37 от 08.11.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7976 от 05.10.2011г., да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
5. С АДС №7718 от 09.02.2011г. вписан в книгите по вписванията на 28.02.2011г, том ХI, №9, вх. регистър 3618 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1503.470.1.2 със застроена площ 164,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Парижка комуна" №2. Предназначението на обекта е за офис. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №6 по протокол №37 от 08.11.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7718 от 09.02.2011г., да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
6. С АДС №8013 от 07.11.2011г. вписан в книгите по вписванията на 16.11.2011г, том LХХIII, №161, вх. регистър 25986 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.947.1.6 със застроена площ 59,69 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Епископ Константин" №8. Предназначението на имота е за спортна и развлекателна дейност. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №7 по протокол №37 от 08.11.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №8013 от 07.11.2011г., да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
7. С АДС №8049 от 30.11.2011г. вписан в книгите по вписванията на 08.12.2011г, том LXXXI, №129, вх. регистър 28069 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.58.1.4 със застроена площ 27,90 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Драган Цанков" №23, ет.1, обект 4. Предназначението на имота е за обслужваща дейност за битови услуги. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №9 по протокол №37 от 08.11.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №8049 от 30.11.2011г., да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
8. С АДС №7931 от 31.08.2011г. вписан в книгите по вписванията на 13.09.2011г, том LVII, №137, вх. регистър 20123 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.2560.65.1.20 със застроена площ 80,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна. Предназначението на имота е друг вид самостоятелен обект в сграда. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №4 по протокол №38 от 09.12.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7931 от 31.08.2011г., да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.

Предвид горното и на основание чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

НАРЕЖДАМ:
I. Да се открие процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти - частна държавна собственост, както следва:
1. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1506.94.1.23 със застроена площ 57,10 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Райко Жинзифов" №31.

Варна, ул.“Преслав”№ 26, тел. 052 / 688 222, факс 052 / 632 365, ttp://www.vn.government.bg
Първоначална наемна цена – 185,00 лв. (сто осемдесет и пет лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за търговска дейност.
Дата, място и час на провеждане на търга – 08.02.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 92,50 лв. (деветдесет и два лева и петдесет стотинки), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 07.02.2012г.
2. Недвижим имот - частна държавна собственост самостоятелен обект с идентификатор 10135.4505.217.13 със застроена площ 155 кв.м., находящ се гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик" II-ри м.р., до бл. 204.
Първоначална наемна цена – 356,00 лв. (триста петдесет и шест лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за обществено обслужване.
Дата, място и час на провеждане на търга - 08.02.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" №26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 178,00 лв. (сто седемдесет и осем лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 07.02.2012г.
3. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1506.88.1.20 със застроена площ 61,78 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Солун" №18.
Първоначална наемна цена – 226,00 лв. (двеста двадесет и шест лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за офис.
Дата, място и час на провеждане на търга – 08.02.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" №26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 113,00 лв. (сто и тринадесет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 07.02.2012г.
4. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.2553.533.2.2 със застроена площ 53,72 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Прилеп" №28, ет.-1, обект 5.
Първоначална наемна цена – 175,00 лв. (сто седемдесет и пет лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за търговска дейност.
Дата, място и час на провеждане на търга – 08.02.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" №26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 87,50 лв. (осемдесет и седем лева и петдесет стотинки), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 07.02.2012г.
5. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1503.470.1.2 със застроена площ 164,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Парижка комуна" № 2.
Първоначална наемна цена – 514,00 лв. (петстотин и четиринадесет лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за офис.
Дата, място и час на провеждане на търга – 08.02.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 257,00 лв. (двеста петдесет и седем лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 07.02.2012г.
6. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1507.947.1.6 със застроена площ 59,69 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Епископ Константин" № 8.
Първоначална наемна цена – 68,00 лв. (шестдесет и осем лева) месечен наем без ДДС.

Варна, ул.“Преслав”№ 26, тел. 052 / 688 222, факс 052 / 632 365, ttp://www.vn.government.bg
Предназначение на имота - за спортна и развлекателна дейност.
Дата, място и час на провеждане на търга – 08.02.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 34,00 лв.
(тридесет и четири лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 07.02.2012г.
7. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1507.58.1.4 със застроена площ 27,90 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ул. „Драган Цанков" № 23, ет. 1, обект 4.
Първоначална наемна цена – 88,00 лв. (осемдесет и осем лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за обслужваща дейност за битови услуги.
Дата, място и час на провеждане на търга – 08.02.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 44,00 лв. (четиридесет и четири лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 07.02.2012г.
8. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.2560.65.1.20 със застроена площ 80,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна бул. „Чаталджа" №3.
Първоначална наемна цена – 236,00 лв. (двеста тридесет и шест лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за обслужваща дейност за битови услуги.
Дата, място и час на провеждане на търга – 08.02.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 118,00 лв. (сто и осемнадесет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 07.02.2012г.

За всеки един от посочените по-горе обекти, кандидатите участват с отделен комплект тръжни документи.

II. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация както следва:
- акт за държавна собственост;
- скица на сградата, издадена от СГКК Варна;
- заявление за участие в търга - по утвърден от областния управител образец;
- ценово предложение - по утвърден от областния управител образец;
- тръжни условия и необходими документи;
- проект на договор за наем;
- декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП;
- декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
- декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;

III. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
1. Документ за закупени тръжни книжа – оригинал или заверено копие от фактура или друг платежен документ;
2. Оригинален банков документ за внесен депозит по сметка на Областна администрация Варна;
3. Удостоверение за актуално правно състояние на ЕТ или ЮЛ, издадено не по-рано от 3 месеца от датата на провеждане на търга-оригинал или нотариално заверено копие;
4. Копие от документ за самоличност на физическото лице участник или представляващо участника;
5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата;

Варна, ул.“Преслав”№ 26, тел. 052 / 688 222, факс 052 / 632 365, ttp://www.vn.government.bg
6. Заверено копие от документа за БУЛСТАТ регистрация, в случай че кандидатът ЕТ или ЮЛ не е пререгистриран в Търговския регистър;
7. Удостоверение от НАП, че кандидатът няма публични задължения-оригинал или нотариално заверено копие, издадено след 01.12.2011г.
8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна;
9. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП;
10. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
11. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
12. Предложение за цена - по образец, поставено в малък непрозрачен запечaтан плик с надпис „Предлагана цена”

IV. Тръжната документация да се продава всеки работен ден до 07.02.2012г. срещу цена от 100,00 лева с включен ДДС, платима в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26, стая 409. Документацията да се получава в стая № 7 в сградата на отдел „Държавна собственост" от служителя, отговарящ за провеждането на търга.
Оглед на имота да се извършва на място в присъствието на служител на Областна администрация Варна след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688 107 до 17:30 часа на 06.02.2012г.
Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в деловодството на Областна администрация Варна, ул. „Преслав" № 26, ет. 1.
Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 12:30 часа на 07.02.2012г.

V. Определям комисия в състав:

VI. За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - Варна - www.vn.government.bg.

Възлагам на експерта “Връзки с обществеността” в кабинета на областния управител да извърши всички действия по обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, а на началник отдел “ДС” организирането на всички необходими действия по провеждането на търга.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на главния секретар.

Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в единадесет екземпляра. Заповедта да се връчи на началника на отдел ДС за прилагане по тръжното досие на имота и деловодството за сведение и изпълнение.

Копията от заповедта да се връчат на членовете на комисията, директор на дирекция „АКРРДС”, началник отдел „ФСО” и експерта „Връзки с обществеността” в кабинета на областния управител за сведение и изпълнение.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -28 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-349/1/
22.12. 2011г.

На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Султанка Атанасова Манушева, Асен Атанасов Маринов, Милен Христов Маринов, Севдалина Янкова Маринова, Алекси Ангелов Маринов, Снежана Ангелова Маринова и всички заинтересовани лица, че на 16.12.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мустафа Азизов Мустафов – искане вх.№ ОП-11-9400-349/16.12.2011г., за недвижим имот находящ се в с. Снежина, община Провадия, обл. Варна представляващ:
Нива с площ от 4 999 кв. м. в месност „Унещила”, съставляваща имот № 025049, по плана за земеразделяне на с. Снежина, при граници: имот № 100031, 000069, 025050 и 025100.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕД -28 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

ЗАПОВЕД

№РД-11-7706-381 от 22.12.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:

1. С АДС №7550 от 27.04.2010г. вписан в книгите по вписванията на 27.05.2010г, том XXIV, №70, вх. регистър 9241, д. 5146 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.51.458.1.1 със застроена площ 89,95 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение с площ 10,25 кв.м. находящ се в гр. Варна, област Варна. Предназначението на имота е за жилищни нужди. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №3 по протокол №38 от 09.12.2011г. комисията по управление на недвижими
имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС№7550 от 27.04.2010г, да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
2. С АДС №7425 от 26.10.2009г. вписан в книгите по вписванията на 02.12.2009г, том LХIХ, №145, вх. регистър 24515, д. 15004 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1505.10.1.27 със застроена площ 49,97 кв.м., ведно с таванско помещение с площ 4,57 кв.м. находящ се в гр. Варна, област Варна. Предназначението на имота е за жилищни нужди. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение №11 по протокол №33 от 07.07.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7425 от 26.10.2009г, да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.

Предвид горното и на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

НАРЕЖДАМ:
I. Да се открие процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти - частна държавна собственост, както следва:
1. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.51.458.1.1 със застроена площ 89,95 кв.м., находящ се в гр. Варна.
Първоначална наемна цена – 105,23 лв. (сто и пет лева и двадесет и три стотинки) месечен наем.
Предназначение на имота - за жилищни нужди.
Дата, място и час на провеждане на търга - 01.02.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 52,62 лв. (петдесет и два лева и шестдесет и две стотинки), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 31.01.2012г.

Варна, ул.“Преслав”№ 26, тел. 052 / 688 222, факс 052 / 632 365, ttp://www.vn.government.bg
2. Недвижим имот - частна държавна собственост самостоятелен обект с идентификатор 10135.1505.10.1.27 със застроена площ 49,97 кв. м., ведно с таванско помещение с площ 4,57 кв.м. находящ се гр. Варна.
Първоначална наемна цена – 54,42 лв. (петдесет и четири лева и четиридесет и две стотинки) месечен наем.
Предназначение на имота - за жилищни нужди.
Дата, място и час на провеждане на търга - 01.02.2012г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 27,21 лв. (двадесет и седем лева и двадесет и една стотинка), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 31.01.2012г.

За всеки един от посочените по-горе обекти, кандидатите участват с отделен комплект тръжни документи.

II. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация както следва:
- акт за държавна собственост;
- скица на сградата, издадена от СГКК Варна;
- заявление за участие в търга - по утвърден от областния управител образец;
- ценово предложение - по утвърден от областния управител образец;
- тръжни условия и необходими документи;
- проект на договор за наем;
- декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП;
- декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
- декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
III. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
1. Документ за закупени тръжни книжа – оригинал или заверено копие от фактура или друг платежен документ;
2. Оригинален банков документ за внесен депозит по сметка на Областна администрация Варна;
3. Удостоверение за актуално правно състояние на ЕТ или ЮЛ, издадено не по-рано от 3 месеца от датата на провеждане на търга-оригинал или нотариално заверено копие;
4. Копие от документ за самоличност на физическото лице участник или представляващо участника;
5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата;
6. Заверено копие от документа за БУЛСТАТ регистрация, в случай че кандидатът ЕТ или ЮЛ не е пререгистриран в Търговския регистър;
7. Удостоверение от НАП, че кандидатът няма публични задължения-оригинал или нотариално заверено копие, издадено след 01.12.2011г.
8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна;
9. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП;
10. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
11. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
12. Предложение за цена - по образец, поставено в малък непрозрачен запечaтан плик с надпис „Предлагана цена”

IV. Тръжната документация да се продава всеки работен ден до 31.01.2012г. срещу цена от 50,00 лева с включен ДДС, платима в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26, стая 409. Документацията да се получава в стая № 7 в сградата на отдел „Държавна собственост" от служителя, отговарящ за провеждането на търга.
Варна, ул.“Преслав”№ 26, тел. 052 / 688 222, факс 052 / 632 365, ttp://www.vn.government.bg
Оглед на имота да се извършва на място в присъствието на служител на Областна администрация Варна след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688 107 до 17:30 часа на 30.01.2012г.
Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в деловодството на Областна администрация Варна, ул. „Преслав" № 26, ет. 1.
Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 12:30 часа на 31.01.2012г.
V. Определям комисия в състав:
VI. За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.
Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - Варна - www.vn.government.bg.

Възлагам на експерта “Връзки с обществеността” в кабинета на областния управител да извърши всички действия по обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, а на началник отдел “ДС” организирането на всички необходими действия по провеждането на търга.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на главния секретар.

Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в единадесет екземпляра. Заповедта да се връчи на началника на отдел ДС за прилагане по тръжното досие на имота и деловодството за сведение и изпълнение.

Копията от заповедта да се връчат на членовете на комисията, директор на дирекция „АКРРДС”, началник отдел „ФСО” и експерта „Връзки с обществеността” в кабинета на областния управител за сведение и изпълнение.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕД -22 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

Заповед за откриване на процедура по провеждане на търг за продажба на недвижим имот - ЗАПОВЕД N:РД-11-7706-382 от 22.12.2011г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -21 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-344/1/
21.12. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Анка Христова Петкова, Тодор Христов Христов, Веска Димитрова Димова, Тунчо Димитров Вълчев и всички заинтересовани лица, че на 13.12.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гинка Тодорова Йорданова – искане вх.№ ОП-11-9400-344/13.12.2011г., за недвижим имот находящ се в с. Черковна, община Провадия, обл. Варна представляващ:
Дворно място, цялото с площ 930 кв. м., включено в УПИ I-276 в кв. 36 по плана на селото, при граници и съседи: от три страни улици и УПИ II-275.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -16 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

№ ОП-11-9400-345/1/
16.12.2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Станка Стоянова Георгиева и всички заинтересовани лица, че на 14.12.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Любен Стоянов Ковачев – искане вх.№ ОП-11-9400-347/14.12.2011г., за недвижим имот, съставляващ урегулиран поземлен имот ІХ-53 с площ 1 760,00 кв.м., кв.18 по плана на с.Габърница, община Ветрино, област Варна, ведно с изградената в него жилищна сграда с площ 60,00 кв.м.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ
За областен управител на област
с административен център гр.Варна
съгл.заповед № РД-11-7706-372/12.12.2011г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -16 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-339
16.12. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Милан Михалев Димитров, Младен Стоянов Маринов, Свилен Стоянов Маринов и всички заинтересовани лица, че на 08.12.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Милан Дочев Михалев – искане вх.№ ОП-11-9400-339/08.12.2011г., за недвижим имот находящ се в с. Черноок, община Провадия, обл. Варна представляващ:
Дворно място, цялото с площ 1 950 кв. м., съставляващо УПИ V-150 в кв. 48 по плана на селото, ведно с построените в него масивна жилищна сграда със застроена площ 80 кв. м., лятна кухня със застроена площ 35 кв. м., стопанска постройка със застроена площ 100 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ 40 кв. м., при граници и съседи: улица, УПИ VI-151 и IV-150.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ
За областен управител на област
с административен център – гр.Варна
съгл.заповед № РД-11-7706-372/12.12.2011г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -16 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-338/1/
16.12. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Милан Дочев Михалев, Младен Стоянов Маринов, Свилен Стоянов Маринов и всички заинтересовани лица, че на 08.12.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Милан Михалев Димитров– искане вх.№ ОП-11-9400-338/08.12.2011г., за недвижим имот находящ се в с. Черноок, община Провадия, обл. Варна представляващ:
Дворно място, цялото с площ 1 400 кв. м., съставляващо УПИ IV-150 в кв. 48 по плана на селото, ведно с построените в него масивна жилищна сграда със застроена площ 70 кв. м., лятна кухня със застроена площ 75 кв. м., стопанска постройка със застроена площ 70 кв. м., стопанска постройка със застроена площ 70 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ 105 кв. м., при граници и съседи: улица, УПИ V-150, II-149 и III-149.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ
За областен управител на област
с административен център – гр.Варна
съгл.заповед № РД-11-7706-372/12.12.2011г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -16 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-335/1/
16.12. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Красимир Куцаров Костов и всички заинтересовани лица, че на 07.12.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Валя Куцарова Машкарова – искане вх.№ ОП-11-9400-335/07.12.2011г., за недвижим имот находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район Приморски, м. „Акчелар-Виница” представляващ:
Жилищна сграда-еднофамилна със застроена площ 50 кв. м. с идентификатор 10135.2521.2359.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 10135.2521.2359.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ
За областен управител на област
с административен център – гр.Варна
съгл.заповед № РД-11-7706-372/12.12.2011г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -14 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

№ РД-11-9400-764(1)
15.11.2011 г
ДО
Г-Н ИВАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
УЛ.’’РИЛА’’№23,ЕТ.7
9000 ГР.ВАРНА


На наш вх.№ РД-11-9400-764/10.11.2011 г.

УВАЖАВМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

Във връзка с постъпила в деловодството на Областна администрация- Варна молба с наш вх. № РД-11-9400-764/10.11.2011 г. и след извършване на служебна проверка по наведените в нея твърдения за бездействие на Инспекция по труда гр.Варна Ви уведомявам следното:
Областният управител упражнява контрол за законосъобразност по отношение на решения на Общинския съвет, актове на кмета и в качеството си на непосредствено по- горестоящ административен орган.
Съгласно чл. 399 от Кодекса на труда цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Главната инспекция по труда към Министерството на труда и социалната политика. Тя е орган за специализиран външно-ведомствен контрол за спазване на трудовото законодателство.
С оглед на изложеното Ви препоръчвам да сезирате Инспектората на Министерството на труда и социалната политика.

С уважение,
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на
oбласт с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -14 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

№РД-11-9400-764(2)/
13.12.2011г.

ДО
Г-Н ИВАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ГР. ВАРНА
У В Е Д О М Л Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Г-н ИВАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ, с посочен адрес: гр.Варна, ул.”Рила”№23, ет.7, че писмо с наш изх. № РД-11-9400-764(1)/15.11.2011г. в отговор на молба с наш вх.№ РД-11-9400-764/10.11.2011г. е поставено на таблото за съобщения и обяви в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на Областна администрация Варна.
Настоящото уведомление да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на администрацията.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на
област с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -12 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-337
09.12. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Нефизе Осман Али, Халил Осман Хюсеин, Мустафа Осман Хюсеин, Анифе Осман Мустафа, Емине Бекирова Хюсеинова, Джеврие Еминова Алиева, Хатча Емин Мехмед, Осман Еминов Османов, Фатме Юмер Хасан, Гюлшен Юмерова Мустафова, Неврие Юмер Алиосман, Хасан Зекерие Хасан, Осман Зекерие Хасан, Кямиле Зекерие Ахмед и всички заинтересовани лица, че на 08.12.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ахмед Али Осман – искане вх.№ ОП-11-9400-337/08.12.2011г., за недвижим имот находящ се в с. Медовец, община Дългопол, обл. Варна представляващ: нива с площ от 4 909 кв. м. в месността „Ясак”, съставляваща имот № 024027, по плана за земеразделяне на с. Медовец, при граници: имот № 000442, 024026, 024025, 024023, 024046, 000952 и 024028.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

СЛАВЧО СЛАВОВ
За областен управител на област
с административен център – гр.Варна
съгл.заповед № РД-11-7706-366/06.12.2011г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -08 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

№ РИ-08-9400-73/65/
07.12.2011г.

На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Катерина Генова Димитрова, че със заповед № РД-11-7706-317/17.10.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна е прекратена административната преписка, образувана по постъпилата от нея молба с вх.№ РД-9100-69/02.04.2000г. за придобиване на право на собственост върху 9,2305% идеални части от 645 кв.м. идеални части от НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, представляващ ПИ 10135.2560.398, целият с площ от 677 кв.м. (равняващи се на 8,7942% идеални части от 677 кв.м.), с адрес на поземления имот: град Варна, п.к. 9000, бул”Княз Борис І” № 105 – съгласно скица с № 13351 от 31.05.2011г. на СГКК – гр.Варна и акт за държавна собственост № 7382 от 18.05.2009г., вписан в Служба по вписванията – гр.Варна на 03.06.2009г., том ХХVІІІ, № 57, вх.регистър № 10178, д.№ 5945; при съседи: ПИ 10135.2560.397, 10135.2560.407, 10135.2560.396, 10135.2560.395.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.

СЛАВЧО СЛАВОВ

За областен управител на област
с административен център град Варна
съгл.заповед № РД-11-7706-366/06.12.2011г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -08 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-330
08.12. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Милка Петкова Иванова, Петя Иванова Калова и Галина Иванова Георгиева и всички заинтересовани лица, че на 05.12.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янка Георгиева Иванова – искане вх.№ ОП-11-9400-330/05.12.2011г., за недвижими имоти находящи се в с. Доброплодно, община Ветрино, обл. Варна представляващи:
Дворно място, цялото с площ 1 060 кв. м., включено в УПИ VIII-15 в кв. 2 по плана на селото, при граници и съседи: улица, УПИ IX-15, УПИ X-16, УПИ VI-14 и УПИ VII-14.
Дворно място, цялото с площ 1 080 кв. м., съставляващо УПИ IX-15 в кв. 2 по плана на селото, при граници и съседи: улица, улица, УПИ X-16 и УПИ VIII-15, ведно с изградените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 73 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ от 30 кв. м.
Полска култура с площ 8 932 кв. м., местност „Балабана”, категория трета, съставляваща имот №020147 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот №020148, имот №020125, имот №020126, имот №020146 и имот №020161.
Полска култура с площ 8 367 кв. м., местност „Айвалъка”, категория трета, съставляваща имот №046027 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот №046026, имот №046041, имот №046028 и имот №000111.
Лозе с площ 629 кв. м., местност „Екси Балар”, категория четвърта, съставляващо имот №267099 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот №267100, имот №157, имот №267098 и имот №267088.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
СЛАВЧО СЛАВОВ
За Областен управител на област
с административен център гр.Варна
съгласно заповед
№ РД-11-7706-366/06.12.2011г

ЗАПОВЕД -29 НОЕМВРИ 2011 г.

Заповед за поправка с изх.N:РД-11-7706-359 от 24.11.2011г.

УВЕДОМЛЕНИЕ -25 НОЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-317
24.11. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Тодора Георгиева Чернева, наследниците на Минка Василева Димитрова и всички заинтересовани лица, че на 17.11.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Меша Димова Йорданова – искане вх.№ ОП-11-9400-317/17.11.2011г., за недвижим имот находящ се в с. Неново, община Провадия, обл. Варна представляващ:
Дворно място, цялото с площ 2 700 кв. м., съставляващо УПИ IX-68 в кв. 20 по плана на селото, ведно с построените в него жилищна сграда със застроена площ 68 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ 35 кв. м., при граници и съседи: улица, УПИ VIII-69, VII-70, VI-70 и X-67.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -25 НОЕМВРИ 2011 г.

№ ОП -11-9400-316
24.11. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Атанаска Любчева Шомова и всички заинтересовани лица, че на 17.11.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атанаска Маринова Тодорова, Слави Маринов Златинов и Златко Маринов Златинов – искане вх.№ ОП-11-9400-316/17.11.2011г., за недвижим имот находящ се в с. Садово, община Аврен, обл. Варна представляващ:
Дворно място, цялото с площ 4 100 кв. м., съставляващо УПИ XIV-295 в кв. 82 по плана на селото, ведно с построената в него едноетажна жилищна сграда със застроена площ 60 кв. м., навес със застроена площ 20 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ 12 кв. м., при граници и съседи: улица и УПИ XIII-342.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -22 НОЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-312 -26
21.11. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Емине Вейселова Гарафова, Мустафа Вейсалов Мехмедов, Билял Вейсал Мехмед, Нора Василева Бошнакова, Кемал Вейселов Мехмедов, Силвия Веселинова Асенова, Красимир Веселинов Михайлов, Мелиха Селимова Мехмедова, Веска Михайлова Кръстева, Вилдан Мехмедова Хатибова, Валери Михайлов Веселинов и всички заинтересовани лица, че на 14.11.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Айрия Вейселова Мехмедова – искане вх.№ ОП-11-9400-312/14.11.2011г., за недвижим имот находящ се в с. Езерово, ул. “Крайбрежна” № 17, община Белослав, обл. Варна представляващ: жилищна сграда със застроена площ 72,50 кв. м., построена върху дворно място цялото с площ 725,30 кв. м. съставляващо УПИ XXIII-214 в кв. 23 по плана на селото, при граници и съседи: от две страни улица, Демир Лазаров, Фатме Мехмедова и Жека Ташева .
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -16 НОЕМВРИ 2011 г.

№ РИ-10-9400-7(11)/15.11.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Асен Иванов Генов и Иван Константинов Генов, че с писмо с изх. № РИ-10-9400-7(9)/10.10.2011г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна от кмета на район «Приморски» при община Варна е изискана информация относно поделяемостта на недвижим имот, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.536.189, с адрес на имота: град Варна, район Приморски, местност „Салтанат” № 81, съгласно кадастралната карта на град Варна, одобрена със заповед № 300-5-18/04.03.2004г. на изп. директор на АГКК (а съгласно акт за държавна собственост № 7032/14.04.2008г. - местност „Салтанат” №189), както и удостоверение доказващо актуалния административен адрес на имота.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -16 НОЕМВРИ 2011 г.

№ РИ-10-9400-7(10)15.11.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам адв. Станислав Стефанов Славов, в качеството му на пълномощник на Асен Иванов Генов и Иван Константинов Генов, че с писмо с изх. № РИ-10-9400-7(9)/10.10.2011г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна от кмета на район «Приморски» при община Варна е изискана информация относно поделяемостта на недвижим имот, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.536.189, с адрес на имота: град Варна, район Приморски, местност „Салтанат” № 81, съгласно кадастралната карта на град Варна, одобрена със заповед № 300-5-18/04.03.2004г. на изп. директор на АГКК (а съгласно акт за държавна собственост № 7032/14.04.2008г. - местност „Салтанат” №189), както и удостоверение доказващо актуалния административен адрес на имота.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -16 НОЕМВРИ 2011 г.

№РД-11-9400-646(3)
14.11. 2011 г
ДО Г-ЖА ДИЛЯНА ЦОНЕВА
У В Е Д О М Л Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Диляна Цонева с адрес: гр. Варна, ул. „Братя Миладинови” №90, вх.Б, ет.3, ап.9, че с писмо с наш изх. № РД-11-9400-646(1)/04.10.2011г., получената в деловодството на Областна администрация - Варна жалба с наш вх. № РД-11-9400/20.09.2011г. е изпратена по компетентност на кмета на община Варна.
Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на администрацията.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област с административен център гр.Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -16 НОЕМВРИ 2011 г.

№ ДУ-11-9400-85(2)/10.11.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Нели Иванова Георгиева, в качеството й на пълномощник на Мирчо Райчев Мирчев, че с писмо с изх. № ДУ-11-9400-85(1)/11.08.2011г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна е уведомена, че информация за заведено съдебно дело относно недвижим имот, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2522.265, с адрес на имота: град Варна, район Приморски, кв. Виница, местност „Акчелар”, може да получи от съда.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -16 НОЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-307
15.11. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Емине Билял Али, Юсуф Билял Юсуф наследници на Билян Йосифов Чаушев и всички заинтересовани лица, че на 07.11.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Якуб Билял Юсуф – искане вх.№ ОП-11-9400-307/07.11.2011г., за недвижими имоти находящи се в с. Поляците, община Дългопол, обл. Варна представляващи:
Дворно място, цялото с площ 617 кв. м., съставляващо УПИ XVIII-78 в кв. 30 по плана на селото, при граници и съседи: от две страни улица, УПИ XXIV-77 и УПИ XIX-78.
Дворно място, цялото с площ 874 кв. м., съставляващо УПИ XXII-78 в кв. 30 по плана на селото, при граници и съседи: УПИ XXIII-239, V-77, XXIV-77, XIX-78, XX-236, X-235, XXI-237 и XII-238.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -16 НОЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-304
14.11. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Фатие Иляз Мустафа, Мустафа Иляз Юсуф, Шакир Иляз Юсуф и всички заинтересовани лица, че на 04.11.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Шенол Шакир Иляз – искане вх.№ ОП-11-9400-304/04.11.2011г., за недвижим имот находящ се в с. Лопушна, община Дългопол, обл. Варна представляващ:
Дворно място, цялото с площ 880 кв. м., съставляващо УПИ III-267 в кв. 25 по плана на селото, при граници и съседи: улица, УПИ IV-266, УПИ II-267.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -14 НОЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-306(1)
10.11. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Никола Христов Стойков, Вълкан Николов Деянов, Деян Николов Деянов, Никола Деянов Деянов, Златина Деянова Деянова, Румяна Вълканова Иванова, Трифон Желев Вълканов, Филка Лефтерова Мановска, Димитра Лефтерова Вълканова, Марийка Лефтерова Стефанова, Калинка Петкова Николова, Гинка Стефанова Неделчева, Пламен Вълканов Петков, Стефан Вълканов Петков, Цветанка Димитрова Янакиева, Димитър Неделчев Петков, Теменужка Неделчева Саркизова, Продан Киров Проданов и всички заинтересовани лица, че на 04.11.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ангелина Кирова Проданова – искане вх.№ ОП-11-9400-306/04.11.2011г., за недвижими имоти находящи се в с. Любен Каравелово, община Аксаково, обл. Варна представляващи:
- нива, в месност „Пясъка” с площ 5 000 кв. м., съставляващ ПИ № 017012 по картата на възстановената собственост на землището с. Любен Каравелово
- нива, в месност „Хармана” с площ 9 998 кв. м., съставляващ ПИ № 018006 по картата на възстановената собственост на землището с. Любен Каравелово
- нива, в месност „Бостаните” с площ 7 001 кв. м., съставляващ ПИ № 032014 по картата на възстановената собственост на землището с. Любен Каравелово
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -10 НОЕМВРИ 2011 г.

№ РД-11-2600-233/1/
09.11.2011г.

На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам Деян Колев Димитров, че с писмо с изх.№ РД-11-2600-233 от 04.10.2011г. на областния управител на област с административен център гр.Варна е уведомен, че със заповед № РИ-11-8500-26/04.10.2011г. на областния управител на област с административен център гр.Варна „БГ ЕСТЕЙТ” АД е определен за купувач на правото на собственост на недвижим имот - частна държавна собственост, описан в АДС № 7587/05.07.2010г., съставляващ имот с номер 000048 с площ 9 276,00 кв.м., по плана на с.Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна, при граници: имот № 000227, имот № 000096, имот № 000086, имот № 015022, имот № 000992, имот № 000373, имот № 000035.
Заповедта е обявена в сградата на Областна администрация гр.Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр.Варна.
На основание чл.55, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -10 НОЕМВРИ 2011 г.

№ РД-11-2600-232(1)/10.11.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам „МАТЕКС” ЕООД със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Варна 9010, област Варна, община Варна, район Приморски, ул. „Тодор Икономов” № 24, ет. 2, ап. 4, с управител Цветан Христов Атанасов, че с писмо с изх. № РД-11-2600-232/04.10.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна е уведомено, за следното:
1. Със заповед № РИ-11-8500-25/04.10.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна РЕАЛ ТРЕЙД” ЕООД ЕИК 103924188, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Варна 9010, област Варна, община Варна, район Приморски, ул. „Д-р Басанович” № 23, ап. 45, с управител Димитър Тодоров Димитров, е определено за купувач на правото на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ УПИ V - магазин с площ от 1 110,00 кв.м., кв. 17 по плана на село Казашко, община Варна, при граници: УПИ ІV – спорт, улица «Матвей Русов» и Варненско езеро, съгласно скица № РД-11-08/892-4/ от 01.08.2011г., издадена от кметство Тополи при община Варна, актуван с акт за държавна собственост № 6787 от 04.05.2007г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 24.09.2007г, том LХХХVІІІ, № 54, вх. регистър 27915, д.21605;
2. Заповедта е обявена в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна;
3. На основание на чл. 55, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -10 НОЕМВРИ 2011 г.

№ РД-11-2600-232(2)10.11.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам „РЕАЛ ТРЕЙД” ЕООД ЕИК 103924188, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Варна 9010, област Варна, община Варна, район Приморски, ул. „Д-р Басанович” № 23, ап. 45, с управител Димитър Тодоров Димитров, че с писмо с изх. № РД-11-2600-232/04.10.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна е уведомено, за следното:
1. Със заповед № РИ-11-8500-25/04.10.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна търговското дружество е определено за купувач на правото на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ УПИ V - магазин с площ от 1 110,00 кв.м., кв. 17 по плана на село Казашко, община Варна, при граници: УПИ ІV – спорт, улица «Матвей Русов» и Варненско езеро, съгласно скица № РД-11-08/892-4/ от 01.08.2011г., издадена от кметство Тополи при община Варна, актуван с акт за държавна собственост № 6787 от 04.05.2007г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 24.09.2007г, том LХХХVІІІ, № 54, вх. регистър 27915, д.21605;
2. Заповедта е обявена в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна;
3. На основание на чл. 55, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -10 НОЕМВРИ 2011 г.

№ РД-11-2600-232(3)/10.11.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Виктор Радков Вичев, че с писмо с изх. № РД-11-2600-232/04.10.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна е уведомен, за следното:
1. Със заповед № РИ-11-8500-25/04.10.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна РЕАЛ ТРЕЙД” ЕООД ЕИК 103924188, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Варна 9010, област Варна, община Варна, район Приморски, ул. „Д-р Басанович” № 23, ап. 45, с управител Димитър Тодоров Димитров, е определено за купувач на правото на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ УПИ V - магазин с площ от 1 110,00 кв.м., кв. 17 по плана на село Казашко, община Варна, при граници: УПИ ІV – спорт, улица «Матвей Русов» и Варненско езеро, съгласно скица № РД-11-08/892-4/ от 01.08.2011г., издадена от кметство Тополи при община Варна, актуван с акт за държавна собственост № 6787 от 04.05.2007г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 24.09.2007г, том LХХХVІІІ, № 54, вх. регистър 27915, д.21605;
2. Заповедта е обявена в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна;
3. На основание на чл. 55, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -10 НОЕМВРИ 2011 г.

№ РД-11-2600-232(4)/10.11.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Милен Стефанов Кючуков, че с писмо с изх. № РД-11-2600-232/04.10.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна е уведомен, за следното:
1. Със заповед № РИ-11-8500-25/04.10.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна РЕАЛ ТРЕЙД” ЕООД ЕИК 103924188, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Варна 9010, област Варна, община Варна, район Приморски, ул. „Д-р Басанович” № 23, ап. 45, с управител Димитър Тодоров Димитров, е определено за купувач на правото на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ УПИ V - магазин с площ от 1 110,00 кв.м., кв. 17 по плана на село Казашко, община Варна, при граници: УПИ ІV – спорт, улица «Матвей Русов» и Варненско езеро, съгласно скица № РД-11-08/892-4/ от 01.08.2011г., издадена от кметство Тополи при община Варна, актуван с акт за държавна собственост № 6787 от 04.05.2007г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 24.09.2007г, том LХХХVІІІ, № 54, вх. регистър 27915, д.21605;
2. Заповедта е обявена в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна;
3. На основание на чл. 55, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -10 НОЕМВРИ 2011 г.

№ РД-11-2600-234(1)/10.11.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Милен Стефанов Кючуков, че с писмо с изх. № РД-11-2600-234/04.10.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна е уведомен, за следното:
1. Със заповед № РИ-11-8500-27/04.10.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна е определен за купувач на правото на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ УПИ ІІІ – детско заведение (трети – детско заведение) с площ от 2 550,00 кв.м (две хиляди петстотин и петдесет квадратни метра), кв.17 (седемнадесет) по плана на село Казашко, община Варна, област Варна, при граници: улица «Рибарска», УПИ ІV – спорт (четвърти – спорт) и УПИ ІІ – парк (втори – парк), съгласно скица № РД-11-08/892-2/ от 01.08.2011г., издадена от кметство Тополи при община Варна; актуван с акт за държавна собственост № 6789 от 04.05.2007г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 24.09.2007г, том LХХХVІІІ, № 25, вх. регистър 27874, д.21572.
2. Заповедта е обявена в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна;
3. На основание на чл. 55, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -10 НОЕМВРИ 2011 г.

№ РД-11-2600-234(2)/10.11.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Нели Димитрова Неделчева, в качеството й на пълномощник на „БУКОВЕТ” ЕООД, че с писмо с изх. № РД-11-2600-234/04.10.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна е уведомена, за следното:
1. Със заповед № РИ-11-8500-27/04.10.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна Милен Стефанов Кючуков е определен за купувач на правото на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ УПИ ІІІ – детско заведение (трети – детско заведение) с площ от 2 550,00 кв.м (две хиляди петстотин и петдесет квадратни метра), кв.17 (седемнадесет) по плана на село Казашко, община Варна, област Варна, при граници: улица «Рибарска», УПИ ІV – спорт (четвърти – спорт) и УПИ ІІ – парк (втори – парк), съгласно скица № РД-11-08/892-2/ от 01.08.2011г., издадена от кметство Тополи при община Варна; актуван с акт за държавна собственост № 6789 от 04.05.2007г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 24.09.2007г, том LХХХVІІІ, № 25, вх. регистър 27874, д.21572.
2. Заповедта е обявена в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна;
3. На основание на чл. 55, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -10 НОЕМВРИ 2011 г.

№ РД-11-2600-234(3)/10.11.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам „РЕАЛ ТРЕЙД” ЕООД ЕИК 103924188, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Варна 9010, област Варна, община Варна, район Приморски, ул. „Д-р Басанович” № 23, ап. 45, с управител Димитър Тодоров Димитров че с писмо с изх. № РД-11-2600-234/04.10.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна е уведомено, за следното:
1. Със заповед № РИ-11-8500-27/04.10.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна Милен Стефанов Кючуков е определен за купувач на правото на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ УПИ ІІІ – детско заведение (трети – детско заведение) с площ от 2 550,00 кв.м (две хиляди петстотин и петдесет квадратни метра), кв.17 (седемнадесет) по плана на село Казашко, община Варна, област Варна, при граници: улица «Рибарска», УПИ ІV – спорт (четвърти – спорт) и УПИ ІІ – парк (втори – парк), съгласно скица № РД-11-08/892-2/ от 01.08.2011г., издадена от кметство Тополи при община Варна; актуван с акт за държавна собственост № 6789 от 04.05.2007г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 24.09.2007г, том LХХХVІІІ, № 25, вх. регистър 27874, д.21572.
2. Заповедта е обявена в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна;
3. На основание на чл. 55, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -10 НОЕМВРИ 2011 г.

№ РД-11-2600-234(4)/10.11.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам „МАТЕКС” ЕООД със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Варна 9010, област Варна, община Варна, район Приморски, ул. „Тодор Икономов” № 24, ет. 2, ап. 4, с управител Цветан Христов Атанасов, че с писмо с изх. № РД-11-2600-234/04.10.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна е уведомено, за следното:
1. Със заповед № РИ-11-8500-27/04.10.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна Милен Стефанов Кючуков е определен за купувач на правото на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ УПИ ІІІ – детско заведение (трети – детско заведение) с площ от 2 550,00 кв.м (две хиляди петстотин и петдесет квадратни метра), кв.17 (седемнадесет) по плана на село Казашко, община Варна, област Варна, при граници: улица «Рибарска», УПИ ІV – спорт (четвърти – спорт) и УПИ ІІ – парк (втори – парк), съгласно скица № РД-11-08/892-2/ от 01.08.2011г., издадена от кметство Тополи при община Варна; актуван с акт за държавна собственост № 6789 от 04.05.2007г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 24.09.2007г, том LХХХVІІІ, № 25, вх. регистър 27874, д.21572.
2. Заповедта е обявена в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна;
3. На основание на чл. 55, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -09 НОЕМВРИ 2011 г.

№ РД-11-2600-238/2/
07.11.2011г.
На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам „БЕ ГЕ РЕАЛ КОНСУЛТ” ЕООД, представлявано от Димитър Тодоров Димитров, че с писмо с изх.№ РД-11-2600-238 от 11.10.2011г. на областния управител на област с административен център гр.Варна е уведомен, че за провеждането на търга на 26.09.2011г. и за резултатите от него комисията е съставила протокол, в който посочва входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, имената или наименованията им, платежните документи за внесените депозити, други обстоятелства по редовността на подадените документи и предложените цени.
След 17,30 часа на 21.09.2011г. в деловодството на Областна администрация гр.Варна заявление с вх.№ РД-11-2600-214/21.09.2011г. от „Бе Ге Реал Консулт” ЕООД за участие в търг за продажба на недвижим имот, находящ се в с.Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна.
В протокол от 26.09.2011г. за проведения търг комисията е взела решение № 1, съгласно което не допуска до участие подадени документи за участие след 17,30 часа на 21.09.2011г. с вх.№ РД-11-2600-214/21.09.2011г., поради което препис-извлечение от протокола не може да Ви бъде предоставен.
Заповедта на областния управител за определяне на спечелилия търга за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост е обявена на интернет адрес – http://www.vn.government.bg, както и на таблото за обяви на Областна администрация – Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -09 НОЕМВРИ 2011 г.

№ ОП-11-9400-295(3)/07.11.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Надежда Василева Николова и всички заинтересовани лица, че на 20.10.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-295 от 20.10.2011г. от Бинка Дойкова Иванова, лично и в качеството й на пълномощник на Диян Спасов Геров за недвижим имот, представляващ сграда с идентификатор 10135.5502.500.2 със застроена площ от 22 кв.м, с предназначение: Хангар, депо, гараж, разположена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.5502.500, с адрес на сградата: град Варна, ул. „Средец” № 21, съгласно скица № 23928/12.09.2011г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -02 НОЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-301
02.11. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Дончо Йорданов Димитров, Веселина Йорданова Иванова, Георги Димитров Йорданов и всички заинтересовани лица, че на 27.10.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кремена Димова Димитрова – искане вх.№ ОП-11-9400-301/27.10.2011г., за недвижими имоти находящи се в землището на с. Петров дол, община Провадия, обл. Варна представляващи:
- нива с площ от 4 943 кв. м., в местност “Полето” съставляваща имот № 019030 при граници и съседи: имот № 019028, 019029, 000003 и 019031 по плана за земеразделяне и
- нива с площ от 6 098 кв. м., в местност “Памуклука” съставляваща имот № 030035 при граници и съседи: имот № 000110, 030036, 000112 и 030034 по плана за земеразделяне.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


З А П О В Е Д - 31 ОКТОМВРИ 2011 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-11-7706-341/28.10.2011г.
ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център гр.Варна
У С Т А Н О В ИХ:
На основание заповед № РД-11-7706-288/09.09.2011г. на областния управител на област с административен център гр. Варна е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7425 от 26.10.2009г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1505.10.1.27 със застроена площ 49,97 кв. м., ведно с таванско помещение с площ 4,57 кв.м. находящ се гр. Варна.
Съгласно чл.51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, търг с тайно наддаване може да се проведе, в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга. От констатацията на комисията, отразена на лист 1 от протокола за проведения търг е видно, че няма постъпили документи за участие в тръжната процедура за отдаването под наем на имота, с което условието на чл.51, ал.1 от ППЗДС не е изпълнено, поради което търга за отдаването под наем на този имот не може да се проведе. Протоколът от проведения на 18.10.2011г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център гр.Варна.
С оглед на изложеното и на основание на протокол от 18.10.2011г. на комисията за провеждане на търга, чл.51, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ :
I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търга с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7425 от 26.10.2009г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1505.10.1.27 със застроена площ 49,97 кв. м., ведно с таванско помещение с площ 4,57 кв.м. находящ се гр. Варна.
II. Да се открие нова процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост описан подробно в АДС № 7425 от 26.10.2009г. вписан в книгите по вписванията на 02.12.2009г, том LХIХ, № 145, вх. регистър 24515, д. 15004, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1505.10.1.27 със застроена площ 49,97 кв.м., ведно с таванско помещение с площ 4,57 находящ се гр. Варна.
Настоящата заповед да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от обявяването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Заповедта да се приложи към преписката по търга за отдаване под наем на имота – частна държавна собственост, описан в АДС № 7425 от 26.10.2009г. и да се връчи на деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

З А П О В Е Д - 31 ОКТОМВРИ 2011 г.

З А П О В Е Д
№ УИ-11-7704-22/28.10.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на област с административен център Варна и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна
У С Т А Н О В ИХ:
На основание заповед с изх. № РД-11-7706-288/09.09.2011г. на Областния управител на област с административен център гр. Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Дебър" № 54, вх. А, ет. 4 подробно описан в акт за частна държавна собственост № 7507 от 02.02.2010г., представляващ апартамент № 11 – самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.368.1.11 със застроена площ 94,22 кв.м., състоящ се от: входно антре, коридор, столова-кухня, дневна, две спални, баня, тоалет, две тераси, както и 6,3114% идеални части от общите части на сградата, при граници: имот 10135.1506.368.1.10, имот 10135.1506.368.1.12, имот 10135.1506.368.1.8 и имот 10135.1506.368.1.14 с предназначение – за жилищни нужди при първоначална наемна тръжна цена в размер на 110,00 лв. (сто и десет лева) месечен наем.
С решение № 1 по протокол от 18.10.2011г. комисията е определила кандидат № 2 - Зарина Николаева Бъчварова за наемател на отдавания под наем имот - частна държавна собственост описан в АДС № 7507 от 02.02.2010г., при месечна наемна цена в размер на 191,00 лв. (сто деветдесет и един лева). Със същото решение комисията е предложила на Областния управител на област с административен център гр. Варна да бъде издадена заповед с която да се обяви Зарина Николаева Бъчварова, за наемател на имота. Протоколът от проведения на 18.10.2011г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център гр.Варна.
С оглед на изложеното и на основание чл. 13, ал. 3 от ППЗДС и чл. 32, ал.1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ :
І. ОПРЕДЕЛЯМ Зарина Николаева Бъчварова с постоянен адрес град Суворово, ул. „Хан Крум” № 23 за НАЕМАТЕЛ на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Дебър" № 54, вх. А, ет. 4, представляващ апартамент № 11 – самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.368.1.11 със застроена площ 94,22 кв.м., състоящ се от: входно антре, коридор, столова-кухня, дневна, две спални, баня, тоалет, две тераси, както и 6,3114% идеални части от общите части на сградата, при граници: имот 10135.1506.368.1.10, имот 10135.1506.368.1.12, имот 10135.1506.368.1.8 и имот 10135.1506.368.1.14 с предназначение – за жилищни нужди подробно описан в АДС № 7507 от 02.02.2010г.
IІ. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описания в т. I недвижим имот при месечна наеман цена в размер на 191,00 лв. (сто деветдесет и един лева).
III. Да се изготви приемо-предавателен протокол за имота в четиринадесет дневен срок от датата на сключване на договора за наем.
IV. Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок съобщаването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в четири еднобразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Екземплярите да се връчат на Зарина Николаева Бъчварова с адрес за кореспонденция: град Суворово, ул. „Хан Крум” № 23, Димитър Тодоров Димитров с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Мир” № 6, ет. 7, ап. 19, отдел „Държавна собственост” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител
при Областна администрация - Варна


З А П О В Е Д - 31 ОКТОМВРИ 2011 г.

З А П О В Е Д
№ УИ-11-7704-21/28.10.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на област с административен център Варна и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна
У С Т А Н О В ИХ:
На основание заповед с изх. № РД-11-7706-288/09.09.2011г. на Областния управител на област с административен център гр. Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Лозенград" бл. 3, вх. Б, ет. 3, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 7564 от 07.06.2010г. представляващ апартамент № 27 – самостоятелен обект с идентификатор 10135.2558.49.4.27 със застроена площ 42,40 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение № 27 с площ 5,06 кв.м., състоящ се от: стая, кухня, баня с тоалетна, входно антре и килер, както и 0,7322% идеални части от общите части на сградата, при граници: имот 10135.2558.49.4.26, имот 10135.2558.49.4.28, имот 10135.2558.49.4.24 и имот 10135.2558.49.4.30 с предназначение – за жилищни нужди при първоначална наемна тръжна цена в размер на 50,00 лв. (петдесет лева) месечен наем.
С решение № 5 по протокол от 18.10.2011г. комисията е определила Николай Стефанов Стефанов за наемател на отдавания под наем имот - частна държавна собственост описан в АДС № 7564 от 07.06.2010г., при месечна наемна цена в размер на 60,00 лв. (шестдесет лева). Със същото решение комисията е предложила на Областния управител на област с административен център гр. Варна да бъде издадена заповед с която да се обяви Николай Стефанов Стефанов за наемател на имота. Протоколът от проведения на 18.10.2011г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център гр.Варна.
С оглед на изложеното и на основание чл. 13, ал. 3 от ППЗДС и чл. 32, ал.1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ :
І. ОПРЕДЕЛЯМ Николай Стефанов Стефанов с постоянен адрес град Варна, ул. „Люляк” № 28, ет. 8, ап. 63 за НАЕМАТЕЛ на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Лозенград" бл. 3, вх. Б, ет. 3, представляващ апартамент № 27 – самостоятелен обект с идентификатор 10135.2558.49.4.27 със застроена площ 42,40 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение № 27 с площ 5,06 кв.м., състоящ се от: стая, кухня, баня с тоалетна, входно антре и килер, както и 0,7322% идеални части от общите части на сградата, при граници: имот 10135.2558.49.4.26, имот 10135.2558.49.4.28, имот 10135.2558.49.4.24 и имот 10135.2558.49.4.30 с предназначение – за жилищни нужди подробно описан в № 7564 от 07.06.2010г.
IІ. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описания в т. I недвижим имот при месечна наеман цена в размер на 60,00 лв. (шестдесет лева).
III. Да се изготви приемо-предавателен протокол за имота в четиринадесет дневен срок от датата на сключване на договора за наем.
IV. Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок съобщаването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в три еднобразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Екземплярите да се връчат на Николай Стефанов Стефанов с адрес за кореспонденция: град Варна, ул. „Люляк” № 28, ет. 8, ап. 63, отдел „Държавна собственост” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител
при Областна администрация - Варна


З А П О В Е Д - 31 ОКТОМВРИ 2011 г.

З А П О В Е Д
№ УИ-11-7704-20/28.10.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на област с административен център Варна и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна
У С Т А Н О В ИХ:
На основание заповед с изх. № РД-11-7706-288/09.09.2011г. на Областния управител на област с административен център гр. Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Странджа" № 14, ет. 1, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 7892 от 29.07.2011г. представляващ апартамент № 3 – самостоятелен обект с идентификатор 10135.1502.55.2.3 със застроена площ 57,23 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение № 3 с площ 3,42 кв.м., състоящ се от: две стаи, кухня, баня-тоалет, входно антре и един балкон, както и 1,5529% идеални части от общите части на сградата, при граници: на същия етаж 10135.1502.55.2.2, под обекта няма, над обекта 10135.1502.55.2.7 с предназначение – за жилищни нужди при първоначална наемна тръжна цена в размер на 60,00 лв. (шестдесет лева) месечен наем.
С решение № 3 по протокол от 18.10.2011г. комисията е определила Тинка Любенова Колева за наемател на отдавания под наем имот - частна държавна собственост описан в АДС № 7892 от 29.07.2011г., при месечна наемна цена в размер на 63,00 лв. (шестдесет и три лева). Със същото решение комисията е предложила на Областния управител на област с административен център гр. Варна да бъде издадена заповед с която да се обяви Тинка Любенова Колева за наемател на имота. Протоколът от проведения на 18.10.2011г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център гр.Варна.
С оглед на изложеното и на основание чл. 13, ал. 3 от ППЗДС и чл. 32, ал.1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ :
І. ОПРЕДЕЛЯМ Тинка Любенова Колева с постоянен адрес град Варна, ж.к. „Младост” бл. 120, ет. 11, ап. 63 за НАЕМАТЕЛ на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Странджа" № 14, ет. 1, представляващ апартамент № 3 – самостоятелен обект с идентификатор 10135.1502.55.2.3 със застроена площ 57,23 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение № 3 с площ 3,42 кв.м., състоящ се от: две стаи, кухня, баня-тоалет, входно антре и един балкон, както и 1,5529% идеални части от общите части на сградата, при граници: на същия етаж 10135.1502.55.2.2, под обекта няма, над обекта 10135.1502.55.2.7 с предназначение – за жилищни нужди подробно описан в АДС № 7892 от 29.07.2011г.
IІ. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описания в т. I недвижим имот при месечна наеман цена в размер на 63,00 лв. (шестдесет и три лева).
III. Да се изготви приемо-предавателен протокол за имота в четиринадесет дневен срок от датата на сключване на договора за наем.
IV. Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок съобщаването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в три еднобразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Екземплярите да се връчат на Тинка Любенова Колева с адрес за кореспонденция: град Варна, ж.к. „Младост” бл. 120, ет. 11, ап. 63, отдел „Държавна собственост” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител
при Областна администрация - Варна


З А П О В Е Д - 31 ОКТОМВРИ 2011 г.

З А П О В Е Д
№ УИ-11-7704-19/28.10.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на област с административен център Варна и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна
У С Т А Н О В ИХ:
На основание заповед с изх. № РД-11-7706-288/09.09.2011г. на Областния управител на област с административен център гр. Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка" бл. 61, вх. В, ет. 4, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 7893 от 01.08.2011г. представляващ апартамент № 60 – самостоятелен обект с идентификатор 10135.2562.170.1.60 със застроена площ 65,65 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение № 49 с площ 8,30 кв.м., състоящ се от: спалня, хол, кухня, баня, тоалет, входно антре и два балкона, както и 1,138% идеални части от общите части на сградата, при граници: на същия етаж 10135.2562.170.1.59, под обекта 10135.2562.170.1.45, над обекта 10135.2562.170.1.75 с предназначение – за жилищни нужди при първоначална наемна тръжна цена в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева) месечен наем.
С решение № 4 по протокол от 18.10.2011г. комисията е определила Йорданка Илиева Желева за наемател на отдавания под наем имот - частна държавна собственост описан в АДС № 7893 от 01.08.2011г., при месечна наемна цена в размер на 100,00 лв. (сто лева). Със същото решение комисията е предложила на Областния управител на област с административен център гр. Варна да бъде издадена заповед с която да се обяви Йорданка Илиева Желева, за наемател на имота. Протоколът от проведения на 18.10.2011г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център гр.Варна.
С оглед на изложеното и на основание чл. 13, ал. 3 от ППЗДС и чл. 32, ал.1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ :
І. ОПРЕДЕЛЯМ Йорданка Илиева Желева с постоянен адрес град Добрич, ул. „Захари Стоянов” № 75, вх. В, ап. 1 за НАЕМАТЕЛ на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка" бл. 61, вх. В, ет. 4, представляващ апартамент № 60 – самостоятелен обект с идентификатор 10135.2562.170.1.60 със застроена площ 65,65 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение № 49 с площ 8,30 кв.м., състоящ се от: спалня, хол, кухня, баня, тоалет, входно антре и два балкона, както и 1,138% идеални части от общите части на сградата, при граници: на същия етаж 10135.2562.170.1.59, под обекта 10135.2562.170.1.45, над обекта 10135.2562.170.1.75 с предназначение – за жилищни нужди подробно описан в АДС № 7893 от 01.08.2011г.
IІ. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описания в т. I недвижим имот при месечна наеман цена в размер на 100,00 лв. (сто лева).
III. Да се изготви приемо-предавателен протокол за имота в четиринадесет дневен срок от датата на сключване на договора за наем.
IV. Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок съобщаването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в три еднобразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Екземплярите да се връчат на Йорданка Илиева Желева с адрес за кореспонденция: град Добрич, ул. „Захари Стоянов” № 75, вх. В, ап. 1, отдел „Държавна собственост” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител
при Областна администрация - Варна


З А П О В Е Д - 31 ОКТОМВРИ 2011 г.

З А П О В Е Д
№ УИ-11-7704-23/28.10.2011г.
ДАНЧО СИМЕОНОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на област с административен център Варна и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна
У С Т А Н О В ИХ:
На основание заповед с изх. № РД-11-7706-287/09.09.2011г. на Областния управител на област с административен център гр. Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 7555 от 03.05.2010г. - самостоятелен обект с идентификатор 10135.3511.71.5 представляващ клуб със застроена площ 181 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна ж.к. „Възраждане" до бл. 18, при граници на имот 10135.3511.71: имот 10135.3511.70, имот 10135.3511.72, имот 10135.3511.73 и имот 10135.3511.75 с предназначение – за обществено обслужване при първоначална наемна тръжна цена в размер на 400,00 лв. (четиристотин лева) без ДДС.
С решение № 2 по протокол от 19.10.2011г. комисията е определила „Давидов” ЕООД, представлявано от Богдан Станчев Давидов за наемател на отдавания под наем имот - частна държавна собственост описан в АДС № 7555 от 03.05.2010г., при месечна наемна цена в размер на 690,00 лв. (шестстотин и деветдесет лева) без ДДС. Със същото решение комисията е предложила на Областния управител на област с административен център гр. Варна да бъде издадена заповед с която да се обяви „Давидов” ЕООД, представлявано от Богдан Станчев Давидов за наемател на имота. Протоколът от проведения на 19.10.2011г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център гр. Варна.
С оглед на изложеното и на основание чл. 13, ал. 3 от ППЗДС и чл. 32, ал.1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ :
І. ОПРЕДЕЛЯМ „Давидов” ЕООД ЕИК 148110977, представлявано от Богдан Станчев Давидов със седалище и адрес на управление град Варна, район „Младост”, ул. „Фантазия” № 25 за НАЕМАТЕЛ на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане" до бл. 18, представляващ клуб – самостоятелен обект с идентификатор 10135.3511.71.5 със застроена площ 181 кв.м., при граници на имот 10135.3511.71: имот 10135.3511.70, имот 10135.3511.72, имот 10135.3511.73 и имот 10135.3511.75 с предназначение – за обществено обслужване подробно описан в АДС № 7555 от 03.05.2010г.
IІ. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описания в т. 2 недвижим имот при месечна наеман цена в размер на 690,00 лв. (шестстотин и деветдесет лева) без ДДС.
III. Да се изготви приемо-предавателен протокол за имота в четиринадесет дневен срок от датата на сключване на договора за наем.
IV. Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в четири еднобразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Екземплярите да се връчат на „Давидов” ЕООД представлявано от Богдан Станчев Давидов със седалище и адрес на управление адрес град Варна, район „Младост”, ул. „Фантазия” № 25, ЕООД „Реал Трейд” представлявано от Димитър Тодоров Димитров с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Мир” № 6, ет. 7, ап. 19, отдел „Държавна собственост” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна
МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител
при Областна администрация - Варна/

З А П О В Е Д - 31 ОКТОМВРИ 2011 г.

З А П О В Е Д
№ УИ-11-7704-18/28.10.2011г.
ДАНЧО СИМЕОНОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на област с административен център Варна и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна
У С Т А Н О В ИХ:
На основание заповед с изх. № РД-11-7706-288/09.09.2011г. на Областния управител на област с административен център гр. Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост" бл. 147, вх. 4, ет. 1, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 7824 от 27.05.2011г. представляващ апартамент № 42 – самостоятелен обект с идентификатор 10135.3512.206.5.18 със застроена площ 58,51 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение № 42 с площ 6,12 кв.м., състоящ се от: две стаи, кухня и сервизни помещения, както и 0,5058% идеални части от общите части на сградата, при граници: на същия етаж 10135.3512.206.5.31 и 10135.3512.206.5.31, под обекта няма, над обекта 10135.3512.206.5.21 с предназначение – за жилищни нужди при първоначална наемна тръжна цена в размер на 60,00 лв. (шестдесет лева) месечен наем.
С решение № 2 по протокол от 18.10.2011г. комисията е определила Султана Василева Кононелу за наемател на отдавания под наем имот - частна държавна собственост описан в АДС № № 7824 от 27.05.2011г., при месечна наемна цена в размер на 65,00 лв. (шестдесет и пет лева). Със същото решение комисията е предложила на Областния управител на област с административен център гр. Варна да бъде издадена заповед с която да се обяви Султана Василева Кононелу за наемател на имота. Протоколът от проведения на 18.10.2011г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център гр.Варна.
С оглед на изложеното и на основание чл. 13, ал. 3 от ППЗДС и чл. 32, ал.1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ :
І. ОПРЕДЕЛЯМ Султана Василева Кононелу с постоянен адрес град Варна, ул. „Йосиф Брадати” 3, ет. 1, ап. 2 за НАЕМАТЕЛ на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост" бл. 147, вх. 4, ет. 1, представляващ апартамент № 42 – самостоятелен обект с идентификатор 10135.3512.206.5.18 със застроена площ 58,51 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение № 42 с площ 6,12 кв.м., състоящ се от: две стаи, кухня и сервизни помещения, както и 0,5058% идеални части от общите части на сградата, при граници: на същия етаж 10135.3512.206.5.31 и 10135.3512.206.5.31, под обекта няма, над обекта 10135.3512.206.5.21 с предназначение – за жилищни нужди подробно описан в АДС № 7824 от 27.05.2011г.
IІ. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 10 (десет) години за описания в т. I недвижим имот при месечна наеман цена в размер на 65,00 лв. (шестдесет и пет лева).
III. Да се изготви приемо-предавателен протокол за имота в четиринадесет дневен срок от датата на сключване на договора за наем.
IV. Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок съобщаването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в три еднобразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Екземплярите да се връчат на Султана Василева Кононелу с адрес за кореспонденция: град Варна, ул. „Йосиф Брадати” 3, ет. 1, ап. 2, отдел „Държавна собственост” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна
МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител
при Областна администрация - Варна

З А П О В Е Д - 31 ОКТОМВРИ 2011 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-11-7706-342/28.10. 2011г.
ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център гр.Варна
У С Т А Н О В ИХ:
На основание заповед № РД-11-7706-287/09.09.2011г. на областния управител на област с административен център гр. Варна е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7712 от 01.02.2011г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.94.1.23 със застроена площ 57,10 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Р. Жинзифов” № 31.
Съгласно чл. 51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, търг с тайно наддаване може да се проведе в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга. От констатацията на комисията, отразена на лист 1 от протокола за проведения търг е видно, че няма постъпили документи за участие в тръжната процедура за отдаването под наем на имота, с което условието на чл.51, ал.1 от ППЗДС не е изпълнено, поради което търга за отдаването под наем на този имот не може да се проведе. Протоколът от проведения на 19.10.2011г. търг е утвърден от областния управител на област с административен център гр.Варна.
С оглед на изложеното и на основание на протокол от 19.10.2011г. на комисията за провеждане на търга, чл.51, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ :
I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търга с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7712 от 01.02.2011г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.94.1.23 със застроена площ 57,10 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Р. Жинзифов” № 31.
II. Да се открие нова процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - частна държавна собственост описан подробно в АДС № 7712 от 01.02.2011г., вписан в книгите по вписванията на 09.02.2011г, том VI, № 119, вх. регистър 2152, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.94.1.23 със застроена площ 57,10 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Р. Жинзифов” № 31.
Настоящата заповед да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от обявяването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Заповедта да се приложи към преписката по търга за отдаване под наем на имота – частна държавна собственост, описан в АДС № 7712 от 01.02.2011г. и да се връчи на деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -27 ОКТОМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-294
24.10. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Веселин Памен Балчев Христов - наследник на Балчо Неделчев Христов и всички заинтересовани лица, че на 18.10.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Даниела Балчева Христова – искане вх.№ ОП-11-9400-294/18.10.2011г., за недвижими имоти находящи се в землището на с. Пчелник, община Долни чифлик, обл. Варна представляващи:
Нива с площ от 9 001 кв. м., съставляваща ПИ № 050035 по плана на селото, при граници: поземлени имоти № 050037, 000557, 050033, 050032 и 050036 и
Нива с площ от 21 470 кв. м., съставляваща ПИ № 049011 по плана на селото, при граници: поземлени имоти № 049014, 049008, 049009, 049010, 000549, 049012 и 049013.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -27 ОКТОМВРИ 2011 г.

№OП-11-9400-290
24.10. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Веселин Станков Андреев, Йорданка Андреева Христова и Драгни Андреев Костадинов - наследници на Андрей Драгнев Костадинов и всички заинтересовани лица, че на 14.10.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Цветомир Станков Андреев – искане вх.№ ОП-11-9400-290/14.10.2011г., за недвижим имот находящ се в землището на с. Кривня, община Провадия, обл. Варна представляващо:
Дворно място с площ от 730 кв. м., съставляващо УПИ VII-29 в кв.28 по плана на селото, при граници: улица и поземлени имоти VI-28, XIV-29 и VIII-30.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -27 ОКТОМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-289
24.10. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Цветомир Станков Андреев, Йорданка Андреева Христова и Драгни Андреев Костадинов - наследници на Андрей Драгнев Костадинов и всички заинтересовани лица, че на 14.10.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Веселин Станков Андреев – искане вх.№ ОП-11-9400-289/14.10.2011г., за недвижим имот находящ се в землището на с. Кривня, община Провадия, обл. Варна представляващо:
Дворно място с площ от 620 кв. м., съставляващо УПИ XIV в кв.28 по плана на селото, при граници: улица и поземлени имоти XV-28, VII-29 и XIII-30.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -26 ОКТОМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-288
24.10. 2011г.

На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Величко Йовев Василев и Яна Василева Веселинова - наследници на Васил Алексиев Вълчев и всички заинтересовани лица, че на 14.10.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Маргарита Йовева Белинска – искане вх.№ ОП-11-9400-288/14.10.2011г., за недвижим имот находящ се в землището на с. Красимир, община Дългопол, обл. Варна представляващо:
Нива с площ от 1 051 кв. м., съставляваща имот № 006003 по плана на селото, при граници: имот № 006002, имот № 036001 и имот № 006004.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -21 ОКТОМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-292
20.10. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Веселин Станков Андреев, Цветомир Станков Андреев, Йорданка Андреева Христова, Катя Иванова Томова, Капка Димитрова Христова, Мариана Димитрова Илиева - наследници на Станко Станков Хинев и всички заинтересовани лица, че на 14.10.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Драгни Андреев Костадинов – искане вх.№ ОП-11-9400-292/14.10.2011г., за недвижим имот находящ се в землището на с. Кривня, община Провадия, обл. Варна представляващо:
Дворно място с площ 850 кв. м., съставляващо УПИ X-33 в кв. 91 по плана на селото, при граници: от две страни улици и поземлени имоти XIII-18, XII-17 и IX.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -21 ОКТОМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-291
20.10. 2011г
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Веселин Станков Андреев, Цветомир Станков Андреев, Йорданка Андреева Христова, Катя Иванова Томова, Капка Димитрова Христова, Мариана Димитрова Илиева - наследници на Станко Станков Хинев и всички заинтересовани лица, че на 14.10.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Драгни Андреев Костадинов – искане вх.№ ОП-11-9400-291/14.10.2011г., за недвижим имот находящ се в землището на с. Храброво, община Провадия, обл. Варна представляващо:
Нива цялата с площ 1 901 кв. м., съставляваща имот № 018005 по плана на селото, при граници: имот № 018006, имот № 000245, имот № 000249, имот № 018004.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -20 ОКТОМВРИ 2011 г.

№OП-11-9400-286
17.10. 2011г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Афизе Адем Кара и Недред Мехмедова Белхуданова - наследници на Мехмет Шабан Кара и всички заинтересовани лица, че на 13.10.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Шабан Мехмет Кара – искане вх.№ ОП-11-9400-286/13.10.2011г., за недвижим имот:
- дворно място, находящо се в землището на с. Доброплодно, община Ветрино, обл. Варна, цялото с площ от 1 080 кв. м., съставляващо ПИ № 540 от което в УПИ III-540 са включени 1 070 кв. м., и на построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ 48 кв.м., жилищна сграда със застроена площ 16 кв.м., навес със застроена площ 48 кв.м. и гараж със застроена площ 35 кв.м., в кв. 64 по плана на селото.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -12 ОКТОМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-283
12.10. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Джемиле Юсуфова Ферикова, Илиян Илиев Чаушев, Зинеб Ибрямова Хасанова, Гюлшен Ибрям Мустафа и Къймет Ибрям Алиосман - наследници на Ибрям Хабил Ферик и всички заинтересовани лица, че на 07.10.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хюсеин Ибрям Ферик – искане вх.№ ОП-11-9400-283/07.10.2011г., за недвижим имот находящ се в землището на с. Поляците, община Дългопол, обл. Варна представляващо:
Дворно място с площ 640 кв. м., съставляващо УПИ IV-85 в кв. 21 по плана на селото, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 60 кв. м. и жилищна сграда на два етажа със застроена площ 53 кв. м., при граници: улица, УПИ V-171, УПИ VI-84 и УПИ III-86.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -17 ОКТОМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-281
12.10. 2011г.

На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Атанаска Кирякова Папазова - наследник на Киряк Михов Ташев и всички заинтересовани лица, че на 06.10.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кирил Михов Ташев и Стефка Михова Ганем – искане вх.№ ОП-11-9400-281/06.10.2011г., за недвижими имоти находящи се в землището на с. Кривня, община Провадия, обл. Варна:
- дворно място с площ 11 550 кв. м., съставляващо имот с планоснимачен номер 84 в кв. 17, по плана на селото при граници: от три страни улици и поземлен имот V-86, от който имот в УПИ I – пром. мелница са включени 8 350 кв. м., в УПИ II – битови услуги са включени 790 кв. м. и за който е отреден УПИ VI-84, с площ от 2 100 кв. м. заедно с построените в УПИ VI-84 жилищна сграда и стопански постройки.
- дворно място с площ 1 400 кв. м., съставляващo имот с планоснимачен номер 85 в кв. 17, по плана на селото при граници: улица и поземлени имоти VI-84 и I-84, от който имот в УПИ II – битови услуги са включени 1 000 кв. м. заедно с построените в това дворно място жилищна сграда и стопански постройки.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -12 ОКТОМВРИ 2011 г.

№ ОП-11-9400-272(1)/06.10.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Димо Атанасов Димов и всички заинтересовани лица, че на 30.09.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-272 от 30.09.2011г. от адв. Снежана Петрова Гочева, в качеството й на пълномощник на Златка Димова Атанасова за недвижим имот, представляващ масивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м, ведно с правото на строеж върху урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI-911, кв. 60 по плана на град Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна, при граници: улица; УПИ XVII-910; I-912 и XV-914, съгласно скица № 406 от 03.09.2011г., издадена от община Вълчи дол.
На основание чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -12 ОКТОМВРИ 2011 г.

№ РД-11-9400-508(4)/06.10.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Стоян Станчев Стоянов, че с писмо с изх. № РД-11-9400-508(2) от 26.08.2011г. е уведомен, че административната преписка по постъпилото искане за преустройство на необитаем таван в жилище, находящ се в жилищна сграда с идентификатор 10135.2575.956.1 на ул. «Ангел Главчев» № 3 в град Варна, е изпратена за разпореждане на кмета на община Варна с писмо с изх. № РД-11-9400-508(1) от 26.08.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варн


УВЕДОМЛЕНИЕ -12 ОКТОМВРИ 2011 г.

№ РД-11-4800-7(3) от 11.10.2011г.

ДО
ПЧЕЛАРСКО СДРУЖЕНИЕ – ГР. ДЪЛГОПОЛ
ОБЛАСТ ВАРНА

У В Е Д О М Л Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
ПЧЕЛАРСКО СДРУЖЕНИЕ – ГР. ДЪЛГОПОЛ с неизвестен адрес, че жалба наш вх. № РД-11-4800-7/12.09.2011г. е препратена до директора на Областна дирекция по безопасност на храните – Варна за предприемане на спешни действия. С писмо наш вх. № РД-11-4800-7(2)/15.09.2011г. директорът на Областна дирекция по безопасност на храните – Варна уведомява областния управител на област Варна за предприетите действия, в резултат на които е установено, че са изпълнени изискваните от Закона за пчеларството мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.
Настоящото уведомление да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на администрацията.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -11 ОКТОМВРИ 2011 г.

№ОП-11-94000-277
10.10. 2011г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Левент Наумов Белберов и Али Мехмедов Белберов - наследници на Мехмед Сюлейманов Белбер и всички заинтересовани лица, че на 05.10.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Сюлейман Мехмедов Белберов – искане вх.№ ОП-11-9400-277/05.10.2011г., за недвижим имот:
- 450 кв. м. ид. части от дворно място, находящо се в землището на с. Белоградец, община Ветрино, обл. Варна, цялото с площ от 720 кв. м., съставляващо ПИ № 571 в кв. 36 по плана на селото, от което 700 кв. м. са включени в УПИ III-571 и на построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ 48 кв. м. и селскостопански обект със застроена площ 52 кв. м.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -07 ОКТОМВРИ 2011 г.

№ РД-11-9400-528(2) от 07.10.2011г.

ДО
Г-ЖА ЕВЕЛИНА ДОСЕВА ДОСЕВА

У В Е Д О М Л Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Г-жа ЕВЕЛИНА ДОСЕВА ДОСЕВА, с посочен адрес: гр.Варна, м. „Евксиноград”, ул. 16-та, № 2,
че с писмо с наш изх. № РД-11-9400-528(1)/30.08.2011г. е отговорено на подадена от нея в деловодството на Областна администрация – Варна жалба с наш вх. № РД-11-9400-528/01.08.2011г. следното:
„Съгласно чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията областният управител има правомощието да оспорва незаконосъобразни актове на общинските съвети по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му.
Към жалбата не е приложен акт на кмета, който подлежи на обжалване пред областния управител на област с административен център гр. Варна, и от нея става ясно, че такъв акт не е издаден.
Отделно от горното, съгласно чл. 64, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) проектирането и строителството на обекти на техническата инфраструктура, каквито са пътищата и улиците, се извършват по общия ред на ЗУТ. Издадените в тази връзка актове подлежат на оспорване по административен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
Настоящото уведомление да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на администрацията.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


З А П О В Е Д - 06 ОКТОМВРИ 2011 г.

ЗАПОВЕД № РИ-11-8500-30 от 05.10. 2011г.
СЛАВЧО СЛАВОВ – заместник областен управител на област с административен център гр.Варна на основание чл.30, ал.2 от ЗА, във връзка с чл.4, ал.6 от УПОА и заповед № РД-11-7706-301/03.10.2011г. за заместване на областния управител и Мими Атанасова – главен счетоводител в Областна администрация - Варна, след като разгледах материалите от проведения на 28.09.2011г. търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7888/20.07.2011г., представляващ апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3513.13.4.25 със застроена площ 40,34 кв.м., състоящ се от: кухня, стая, баня, тоалет, коридор и балкон, ведно с прилежащо избено помещение, както и 2,5698 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3513.13.4.24, под обекта: 10135.3513.13.4.16, над обекта: 10135.3513.13.4.34, находящ се в гр.Варна, ж.к.”Младост” бл.158, ет.3, ап.25,

У С Т А Н О В И Х:

На основание заповед № РД-11-7706-260/18.08.2011г. на областния управител на област с административен център гр.Варна е проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7888/20.07.2011г., представляващ апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3513.13.4.25 със застроена площ 40,34 кв.м., състоящ се от: кухня, стая, баня, тоалет, коридор и балкон, ведно с прилежащо избено помещение, както и 2,5698 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3513.13.4.24, под обекта: 10135.3513.13.4.16, над обекта: 10135.3513.13.4.34, находящ се в гр.Варна, ж.к.”Младост” бл.158, ет.3, ап.25, при начална тръжна цена в размер на 29 522,24 лв. /двадесет и девет хиляди петстотин двадесет и два лева и двадесет и четири стотинки/ без ДДС;
За участие в търга са постъпили документи само от един кандидат – Милка Димова Велинова, с ценово предложение от 30 010,00 лв. /тридесет хиляди и десет лева/.
Видно от решение № 3 от протокола за проведения търг, комисията е предложила на областния управител на област с административен център гр.Варна за купувач на имота – частна държавна собственост да бъде определена Милка Димова Велинова, предложила цена на имота в размер на 30 010,00 лв. /тридесет хиляди и десет лева/.
Протоколът от проведения на 28.09.2011г. търг е утвърден от областния управител.
С оглед на изложеното и на основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:

1. ОПРЕДЕЛЯМ МИЛКА ДИМОВА ВЕЛИНОВА, с постоянен адрес – гр.Варна, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан в АДС № 7888/20.07.2011г., представляващ апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3513.13.4.25 със застроена площ 40,34 кв.м., състоящ се от: кухня, стая, баня, тоалет, коридор и балкон, ведно с прилежащо избено помещение, както и 2,5698 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3513.13.4.24, под обекта: 10135.3513.13.4.16, над обекта: 10135.3513.13.4.34, находящ се в гр.Варна, ж.к.”Младост” бл.158, ет.3, ап.25.
2. Милка Димова Велинова, следва да внесе в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна, сумата в размер на 27 057,78 лв. /двадесет и седем хиляди петдесет и седем лева и седемдесет и осем стотинки/, представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 30 010,00 лв. /тридесет хиляди и десет лева/, и внесения депозит в размер на 2 952,22 лв. /две хиляди деветстотин петдесет и два лева и двадесет и две стотинки/.
Депозитът в размер на 2 952,22 лв. /две хиляди деветстотин петдесет и два лева и двадесет и две стотинки/ е внесен в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG55 TTBB 9400 3315 0686 80, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна с преводно нареждане от 26.09.2011г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО013030/08.08.2011г., издадено от Дирекция «Местни данъци» при община Варна, стойността на имота е в размер на 26 838,40 лв. /двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и осем лева и четиридесет стотинки/.
3. 2% режийни разноски, съгласно § 8, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 600,20 лв. /шестстотин лева и двадесет стотинки/ да се внесат в приход на Областна администрация - Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
4. 20% ДДС върху режийните разноски в размер на 120,04 лв. /сто и двадесет лева и четири стотинки/ да се внесат в приход на Областна администрация - Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
5. 2,6% местни данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ в размер на 780,26 лв. /седемстотин и осемдесет лева и двадесет и шест стотинки/ да се внесат в приход на Дирекция «Местни данъци» при община Варна.
Сумите по т.2, т.3, т.4 и т.5 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на връчване на заповедта. Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 30,01 лв. /тридесет лева и една стотинки/, представляваща 0,1 % от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Собствеността ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Милка Димова Велинова.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Екземплярите да се връчат на: Милка Димова Велинова - гр.Варна, ж.к.”Младост” бл.158, ет.3, ап.25, отдел „Държавна собственост” – за прилагане към преписката по АДС № 7888/20.07.2011г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на директора на дирекция „АКРРДС”, главния секретар, главния счетоводител и началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация - Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация – Варна.

СЛАВЧО СЛАВОВ
За областен управител на област
с административен център град Варна
съгл.заповед № РД-11-7706-301/03.10.2011г.

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация - Варна


З А П О В Е Д - 06 ОКТОМВРИ 2011 г.

ЗАПОВЕД № РИ-11-8500-28 от 05.10.2011г.
СЛАВЧО СЛАВОВ – заместник областен управител на област с административен център гр.Варна на основание чл.30, ал.2 от ЗА, във връзка с чл.4, ал.6 от УПОА и заповед № РД-11-7706-301/03.10.2011г. за заместване на областния управител и Мими Атанасова – главен счетоводител в Областна администрация - Варна, след като разгледах материалите от проведения на 28.09.2011г. търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7690/23.12.2010г., вписан в книгите по вписванията на 28.11.2010г, том LХХV, 53, вх.регистър 27211, представляващ апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.87.1.46 със застроена площ 44,74 кв.м., състоящ се от: стая, бокс, баня и тоалет, коридор и един балкон, ведно с прилежащо таванско помещение № 23 с площ 4,38 кв.м., както и 1,7213% идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3512.87.1.47, под обекта: 10135.3512.87.1.41, над обекта: 10135.3512.87.1.51, находящ се в гр. Варна, ж.к.»Младост» бл.115, вх.11, ет.10, ап.46,

У С Т А Н О В И Х:

На основание заповед № РД-11-7706-260/18.08.2011г. на областния управител на област с административен център гр.Варна е проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7690/23.12.2010г., вписан в книгите по вписванията на 28.11.2010г, том LХХV, 53, вх.регистър 27211, представляващ апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.87.1.46 със застроена площ 44,74 кв.м., състоящ се от: стая, бокс, баня и тоалет, коридор и един балкон, ведно с прилежащо таванско помещение № 23 с площ 4,38 кв.м., както и 1,7213% идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3512.87.1.47, под обекта: 10135.3512.87.1.41, над обекта: 10135.3512.87.1.51, находящ се в гр. Варна, ж.к.»Младост» бл.115, вх.11, ет.10, ап.46, при начална тръжна цена в размер на 37 679,40 лв. /тридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и четиридесет стотинки/ без ДДС;
За участие в търга са постъпили документи само от един кандидат – „Буковет” ЕООД, представлявано от Нели Димитрова Неделчева, съгласно пълномощно № 6332/20.09.2011г. с ценово предложение от 41 222,00 лв. /четиридесет и една хиляди двеста двадесет и два лева/.
Видно от решение № 1 от протокола за проведения търг, комисията е предложила на областния управител на област с административен център гр.Варна за купувач на имота – частна държавна собственост да бъде определен „Буковет” ЕООД, представлявано от Нели Димитрова Неделчева, съгласно пълномощно № 6332/20.09.2011г., предложил цена на имота в размер на 41 222,00 лв. /четиридесет и една хиляди двеста двадесет и два лева/.
Протоколът от проведения на 28.09.2011г. търг е утвърден от областния управител.
С оглед на изложеното и на основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:

1. ОПРЕДЕЛЯМ „БУКОВЕТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, община Столична, район Възраждане, ул.”Княз Борис І” № 111, ет.2, ап.6, представлявано от Нели Димитрова Неделчева, съгласно пълномощно № 6332/20.09.2011г. на Юлиян Йорданов, нотариус в район Попово с рег.№ 497 на Нотариалната камара, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан в АДС № 7690/23.12.2010г., вписан в книгите по вписванията на 28.11.2010г, том LХХV, 53, вх.регистър 27211, представляващ апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.87.1.46 със застроена площ 44,74 кв.м., състоящ се от: стая, бокс, баня и тоалет, коридор и един балкон, ведно с прилежащо таванско помещение № 23 с площ 4,38 кв.м., както и 1,7213% идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3512.87.1.47, под обекта: 10135.3512.87.1.41, над обекта: 10135.3512.87.1.51, находящ се в гр. Варна, ж.к.»Младост» бл.115, вх.11, ет.10, ап.46.
2. „БУКОВЕТ” ЕООД, представлявано от Нели Димитрова Неделчева, следва да внесе в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна, сумата в размер на 37 454,06 лв. /тридесет и седем хиляди четиристотин петдесет и четири лева и шест стотинки/, представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 41 222,00 лв. /четиридесет и една хиляди двеста двадесет и два лева/, и внесения депозит в размер на 3 767,94 лв. /три хиляди седемстотин шестдесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки/.
Депозитът в размер на 3 767,94 лв. /три хиляди седемстотин шестдесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки/ е внесен в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG55 TTBB 9400 3315 0686 80, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна с преводно нареждане от 19.09.2011г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО013031/08.08.2011г., издадено от Дирекция «Местни данъци» при община Варна, стойността на имота е в размер на 34 254,00 лв. /тридесет и четири хиляди двеста петдесет и четири лева/.
3. 2% режийни разноски, съгласно § 8, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 824,44 лв. /осемстотин двадесет и четири лева и четиридесет и четири стотинки/ да се внесат в приход на Областна администрация - Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
4. 20% ДДС върху режийните разноски в размер на 164,89 лв. /сто шестдесет и четири лева и осемдесет и девет стотинки/ да се внесат в приход на Областна администрация - Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
5. 2,6% местни данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ в размер на 1 071,77 лв. /хиляда седемдесет и един лева и седемдесет и седем стотинки/ да се внесат в приход на Дирекция «Местни данъци» при община Варна.
Сумите по т.2, т.3, т.4 и т.5 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на връчване на заповедта. Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 41,22 лв. /четиридесет и един лева и двадесет и две стотинки/, представляваща 0,1 % от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Собствеността ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „БУКОВЕТ” ЕООД - гр.София, община Столична, район Възраждане, ул.”Княз Борис І” № 111, ет.2, ап.6, представлявано от Нели Димитрова Неделчева.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Екземплярите да се връчат на: „БУКОВЕТ” ЕООД - гр.София, община Столична, район Възраждане, ул.”Княз Борис І” № 111, ет.2, ап.6, представлявано от Нели Димитрова Неделчева, отдел „Държавна собственост” – за прилагане към преписката по АДС № 7690/23.12.2010г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на директора на дирекция „АКРРДС”, главния секретар, главния счетоводител и началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация - Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация – Варна.

СЛАВЧО СЛАВОВ
За областен управител на област
с административен център град Варна
съгл.заповед № РД-11-7706-301/03.10.2011г.

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация - Варна


З А П О В Е Д - 06 ОКТОМВРИ 2011 г.

ЗАПОВЕД № РИ-11-8500-31 от 05.10. 2011г.
СЛАВЧО СЛАВОВ – заместник областен управител на област с административен център гр.Варна на основание чл.30, ал.2 от ЗА, във връзка с чл.4, ал.6 от УПОА и заповед № РД-11-7706-301/03.10.2011г. за заместване на областния управител и Мими Атанасова – главен счетоводител в Областна администрация - Варна, след като разгледах материалите от проведения на 28.09.2011г. търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, описани в АДС № 7876/28.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 30.06.2011г., том ХLI, № 105, вх.регистър 14351, д.8769, представляващи самостоятелни обекти в сграда, находяща се в гр.Варна, ул.»Славянска» № 20,

У С Т А Н О В И Х:

На основание заповед № РД-11-7706-260/18.08.2011г. на областния управител на област с административен център гр.Варна е проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи самостоятелни обекти в сграда, находяща се в гр.Варна, ул.»Славянска» № 20, описани както следва:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1508.243.1.7 със застроена площ 152,63 кв.м., представляващ втори жилищен етаж от масивна триетажна жилищна сграда, година на строеж: 1922г., състоящ се от: входно антре, салон, три стаи, две преходни стаи, кухня, кухненски бокс, баня-тоалет и тераса, както и 34,0109 % идеални части от общите части на сградата, от правото на строеж и от избените помещения и 33,2111 % идеални части от тавана, при граници на имота: ПИ 10135.1508.241, ПИ 10135.1508.242, ПИ 10135.1508.245, ПИ 10135.1508.244, ПИ 10135.1508.224, описан в АДС № 7876/28.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 30.06.2011г., том ХLI, № 105, вх.регистър 14351, д.8769, при начална тръжна цена в размер на 122 194,75 лв. /сто двадесет и две хиляди сто деветдесет и четири лева и седемдесет и пет стотинки/ без ДДС;
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1508.243.1.8 със застроена площ 147,73 кв.м., представляващ трети жилищен етаж от масивна триетажна жилищна сграда, година на строеж: 1922г., състоящ се от: входно антре, салон, три стаи, преходни кухня и стая, кухня, кухненски бокс, баня-тоалет и тераса, както и 32,9191 % идеални части от общите части на сградата, правото на строеж и от избените помещения и 32,1449 % идеални части от тавана, при граници на имота: ПИ 10135.1508.241, ПИ 10135.1508.242, ПИ 10135.1508.245, ПИ 10135.1508.244, ПИ 10135.1508.224, описан в АДС № 7876/28.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 30.06.2011г., том ХLI, № 105, вх.регистър 14351, д.8769, при начална тръжна цена в размер на 118 275,23 лв. /сто и осемнадесет хиляди двеста седемдесет и пет лева и двадесет и три стотинки/ без ДДС.
За участие в търга са постъпили документи само от един кандидат – „ДА-ЕМ” ООД, представлявано от Даниела Стефанова Хубчева, с ценово предложение общо в размер на 240 700,00 лв. /двеста и четиридесет хиляди и седемстотин лева/, от които за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1508.243.1.7 – 122 300,00 лв. /сто двадесет и две хиляди и триста лева/ и за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1508.243.1.8 – 118 400,00 лв. /сто и осемнадесет хиляди и четиристотин лева/.
Видно от решение № 4 от протокола за проведения търг, комисията е предложила на областния управител на област с административен център гр.Варна за купувач на имота – частна държавна собственост да бъде определено „ДА-ЕМ” ООД, представлявано от Даниела Стефанова Хубчева, предложило цена на имота общо в размер на 240 700,00 лв. /двеста и четиридесет хиляди и седемстотин лева/, от които за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1508.243.1.7 – 122 300,00 лв. /сто двадесет и две хиляди и триста лева/ и за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1508.243.1.8 – 118 400,00 лв. /сто и осемнадесет хиляди и четиристотин лева/.
Протоколът от проведения на 28.09.2011г. търг е утвърден от областния управител.
С оглед на изложеното и на основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:

1. ОПРЕДЕЛЯМ „ДА-ЕМ” ООД, със седалище и адрес на управление – гр.Варна, представлявано от Даниела Стефанова Хубчева, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, представляващи самостоятелни обекти в сграда, находяща се в гр.Варна, ул.»Славянска» № 20, описани както следва:
1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1508.243.1.7 със застроена площ 152,63 кв.м., представляващ втори жилищен етаж от масивна триетажна жилищна сграда, година на строеж: 1922г., състоящ се от: входно антре, салон, три стаи, две преходни стаи, кухня, кухненски бокс, баня-тоалет и тераса, както и 34,0109 % идеални части от общите части на сградата, от правото на строеж и от избените помещения и 33,2111 % идеални части от тавана, при граници на имота: ПИ 10135.1508.241, ПИ 10135.1508.242, ПИ 10135.1508.245, ПИ 10135.1508.244, ПИ 10135.1508.224, описан в АДС № 7876/28.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 30.06.2011г., том ХLI, № 105, вх.регистър 14351, д.8769;
1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1508.243.1.8 със застроена площ 147,73 кв.м., представляващ трети жилищен етаж от масивна триетажна жилищна сграда, година на строеж: 1922г., състоящ се от: входно антре, салон, три стаи, преходни кухня и стая, кухня, кухненски бокс, баня-тоалет и тераса, както и 32,9191 % идеални части от общите части на сградата, правото на строеж и от избените помещения и 32,1449 % идеални части от тавана, при граници на имота: ПИ 10135.1508.241, ПИ 10135.1508.242, ПИ 10135.1508.245, ПИ 10135.1508.244, ПИ 10135.1508.224, описан в АДС № 7876/28.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 30.06.2011г., том ХLI, № 105, вх.регистър 14351, д.8769.
2. „ДА-ЕМ” ООД, представлявано от Даниела Стефанова Хубчева, следва да внесе в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна, сумата в размер на 216 653,00 лв. /двеста и шестнадесет хиляди шестстотин петдесет и три лева/, представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имотите общо в размер на 240 700,00 лв. /двеста и четиридесет хиляди и седемстотин лева/, и внесения депозит общо в размер на 24 047,00 лв. /двадесет и четири хиляди четиридесет и седем лева/.
Депозитът общо в размер на 24 047,00 лв. /двадесет и четири хиляди четиридесет и седем лева/ е внесен в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG55 TTBB 9400 3315 0686 80, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна с преводни нареждания от 27.09.2011г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО013029/08.08.2011г., издадено от Дирекция «Местни данъци» при община Варна, стойността на имота общо е в размер на 218 609,08 лв. /двеста и осемнадесет хиляди шестстотин и девет лева и осем стотинки/.
3. 2% режийни разноски, съгласно § 8, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 4 814,00 лв. /четири хиляди осемстотин и четиринадесет лева/ да се внесат в приход на Областна администрация - Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
4. 20% ДДС върху режийните разноски в размер на 962,80 лв. /деветстотин шестдесет и два лева осемдесет стотинки/ да се внесат в приход на Областна администрация - Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
5. 2,6% местни данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ в размер на 6 258,20 лв. /шест хиляди двеста петдесет и осем лева и двадесет стотинки/ да се внесат в приход на Дирекция «Местни данъци» при община Варна.
Сумите по т.2, т.3, т.4 и т.5 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на връчване на заповедта. Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 240,70 лв. /двеста и четиридесет лева и седемдесет стотинки/, представляваща 0,1 % от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Собствеността ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „ДА-ЕМ” ООД, представлявано от Даниела Стефанова Хубчева.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Екземплярите да се връчат на: „ДА-ЕМ” ООД, представлявано от Даниела Стефанова Хубчева - гр.Варна, район Одесос, ул.”Добри Чинтулов” № 6, отдел „Държавна собственост” – за прилагане към преписката по АДС № 7876/28.06.2011г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на директора на дирекция „АКРРДС”, главния секретар, главния счетоводител и началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация - Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация – Варна.

СЛАВЧО СЛАВОВ
За областен управител на област
с административен център град Варна
съгл.заповед № РД-11-7706-301/03.10.2011г.

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация - Варна


З А П О В Е Д - 06 ОКТОМВРИ 2011 г.

ЗАПОВЕД № РИ-11-8500-29 от 05.10. 2011г.

СЛАВЧО СЛАВОВ – заместник областен управител на област с административен център гр.Варна на основание чл.30, ал.2 от ЗА, във връзка с чл.4, ал.6 от УПОА и заповед № РД-11-7706-301/03.10.2011г. за заместване на областния управител и Мими Атанасова – главен счетоводител в Областна администрация - Варна, след като разгледах материалите от проведения на 28.09.2011г. търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7856/15.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 23.06.2011г, том ХХХVІІІ, № 131, вх.регистър 13451, представляващ апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2551.510.6.30 със застроена площ 40,34 кв.м., състоящ се от: стая, кухня, сервизни помещения, ведно с прилежащо избено помещение № 30 с площ 5,43 кв.м., както и 2,4716 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2551.510.6.31, 10135.2551.510.6.48, под обекта: 10135.2551.510.6.21, над обекта: 10135.2551.510.6.39, находящ се в гр.Варна, ж.к.»Изгрев» бл.41, ет.4, ап.30,
У С Т А Н О В И Х:

На основание заповед № РД-11-7706-260/18.08.2011г. на областния управител на област с административен център гр.Варна е проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7856/15.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 23.06.2011г, том ХХХVІІІ, № 131, вх.регистър 13451, представляващ апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2551.510.6.30 със застроена площ 40,34 кв.м., състоящ се от: стая, кухня, сервизни помещения, ведно с прилежащо избено помещение № 30 с площ 5,43 кв.м., както и 2,4716 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2551.510.6.31, 10135.2551.510.6.48, под обекта: 10135.2551.510.6.21, над обекта: 10135.2551.510.6.39, находящ се в гр.Варна, ж.к.»Изгрев» бл.41, ет.4, ап.30, при начална тръжна цена в размер на 39 766,76 лв. /тридесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и шест лева и седемдесет и шест стотинки/ без ДДС;
За участие в търга са постъпили документи само от един кандидат – Венетка Витанова Атанасова, с ценово предложение от 40 123,56 лв. /четиридесет хиляди сто двадесет и три лева и петдесет и шест стотинки/.
Видно от решение № 2 от протокола за проведения търг, комисията е предложила на областния управител на област с административен център гр.Варна за купувач на имота – частна държавна собственост да бъде определена Венетка Витанова Атанасова, предложила цена на имота в размер на 40 123,56 лв. /четиридесет хиляди сто двадесет и три лева и петдесет и шест стотинки/.
Протоколът от проведения на 28.09.2011г. търг е утвърден от областния управител.
С оглед на изложеното и на основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:

1. ОПРЕДЕЛЯМ ВЕНЕТКА ВИТАНОВА АТАНАСОВА, с постоянен адрес – гр.Шумен, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан в АДС № 7856/15.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 23.06.2011г, том ХХХVІІІ, № 131, вх.регистър 13451, представляващ апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2551.510.6.30 със застроена площ 40,34 кв.м., състоящ се от: стая, кухня, сервизни помещения, ведно с прилежащо избено помещение № 30 с площ 5,43 кв.м., както и 2,4716 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2551.510.6.31, 10135.2551.510.6.48, под обекта: 10135.2551.510.6.21, над обекта: 10135.2551.510.6.39, находящ се в гр.Варна, ж.к.»Изгрев» бл.41, ет.4, ап.30.
2. Венетка Витанова Атанасова, следва да внесе в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна, сумата в размер на 36 146,88 лв. /тридесет и шест хиляди сто четиридесет и шест лева и осемдесет и осем стотинки/, представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 40 123,56 лв. /четиридесет хиляди сто двадесет и три лева и петдесет и шест стотинки/, и внесения депозит в размер на 3 976,68 лв. /три хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и шестдесет и осем стотинки/.
Депозитът в размер на 3 976,68 лв. /три хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и шестдесет и осем стотинки/ е внесен в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG55 TTBB 9400 3315 0686 80, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна с преводно нареждане от 26.09.2011г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО012360/09.08.2011г., издадено от Дирекция «Местни данъци» при община Варна, стойността на имота е в размер на 36 151,60 лв. /тридесет и шест хиляди сто петдесет и един лева и шестдесет стотинки/.
3. 2% режийни разноски, съгласно § 8, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 802,47 лв. /осемстотин и два лева и четиридесет и седем стотинки/ да се внесат в приход на Областна администрация - Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
4. 20% ДДС върху режийните разноски в размер на 160,49 лв. /сто и шестдесет лева и четиридесет и девет стотинки/ да се внесат в приход на Областна администрация - Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
5. 2,6% местни данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ в размер на 1 043,21 лв. /хиляда четиридесет и три лева и двадесет и една стотинки/ да се внесат в приход на Дирекция «Местни данъци» при община Варна.
Сумите по т.2, т.3, т.4 и т.5 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на връчване на заповедта. Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 40,12 лв. /четиридесет лева и дванадесет стотинки/, представляваща 0,1 % от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Собствеността ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Венетка Витанова Атанасова.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Екземплярите да се връчат на: Венетка Витанова Атанасова - гр.Шумен, ул.”Цар Освободител” № 101, ет.6, ап.21, отдел „Държавна собственост” – за прилагане към преписката по АДС № 7856/15.06.2011г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на директора на дирекция „АКРРДС”, главния секретар, главния счетоводител и началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация - Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация – Варна.

СЛАВЧО СЛАВОВ
За областен управител на област
с административен център град Варна
съгл.заповед № РД-11-7706-301/03.10.2011г.

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация - Варна


З А П О В Е Д - 05 ОКТОМВРИ 2011 г.

З А П О В Е Д
№ РИ-11-8500-25/04.10.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна и Мими Атанасова – главен счетоводител в Областна администрация - Варна, след като разгледах материалите по административната преписка за проведен търг с тайно наддаване, открит със заповед № РД-11-7706-259 от 18.08.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна, а именно: 1. Акт за държавна собственост № 6787 от 04.05.2007г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 24.09.2007г, том LХХХVІІІ, № 54, вх.регистър 27915, д.21605; 2. Скица № РД-11-08/892-4/ от 01.08.2011г., издадена от кметство Тополи при община Варна; 3. Удостоверение с изх. № ДО013036 от 09.08.2011г., издадено от «Имуществени данъци» при община Варна; 4. Заповед № РД-11-7706-259 от 18.08.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна; 5. Протокол от проведен на 27.09.2011г. търг,

У С Т А Н О В И Х:
Със заповед № РД-11-7706-259 от 18.08.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна е наредено да се проведе търг с тайно наддаване за продажбата на недвижим имот, представляващ УПИ V - магазин с площ от 1 110,00 кв.м., кв. 17 по плана на с.Казашко, община Варна, при граници: УПИ ІV – спорт, улица «Матвей Русов» и Варненско езеро, съгласно скица № РД-11-08/892-4/ от 01.08.2011г., издадена от кметство Тополи при община Варна, актуван с акт за държавна собственост № 6787 от 04.05.2007г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 24.09.2007г, том LХХХVІІІ, № 54, вх. регистър 27915, д.21605, при начална тръжна цена на имота в размер на 2 785 лв. (две хиляди седемстотин осемдесет и пет лева) без ДДС.
Видно от констатациите, отразени в протокола, комисията е класирала ценовите предложения на допуснатите кандидати в низходящ ред според размера на предложената цена, а именно:
На първо място е класирала кандидат № 3 - „РЕАЛ ТРЕЙД” ЕООД ЕИК 103924188 с управител Димитър Тодоров Димитров с ценово предложение от 32 845,00 лв (тридесет и две хиляди осемстотин четиридесет и пет лева).
На второ място е класирала кандидат № 2 - „ПРОФИРЕНТ’ ЕООД ЕИК 201175588 с управител Атанас Ганев Атанасов с ценово предложение от 23 200,00 лв (двадесет и три хиляди и двеста лева);
Видно от решение № 20 на протокола за проведения търг, комисията е предложила на областния управител за купувач на имота да бъде определено „РЕАЛ ТРЕЙД” ЕООД ЕИК 103924188 с управител Димитър Тодоров Димитров, предложило цена на имота в размер на 32 845,00 лв (тридесет и две хиляди осемстотин четиридесет и пет лева).
Протоколът от проведения на 27.09.2011г. търг е утвърден от областния управител.
С оглед на изложеното и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 32, ал. 1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ „РЕАЛ ТРЕЙД” ЕООД ЕИК 103924188, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Варна 9010, област Варна, община Варна, район Приморски, ул. „Д-р Басанович” № 23, ап. 45, с управител Димитър Тодоров Димитров за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, представляващ УПИ V - магазин с площ от 1 110,00 кв.м., кв. 17 по плана на село Казашко, община Варна, при граници: УПИ ІV – спорт, улица «Матвей Русов» и Варненско езеро, съгласно скица № РД-11-08/892-4/ от 01.08.2011г., издадена от кметство Тополи при община Варна, актуван с акт за държавна собственост № 6787 от 04.05.2007г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 24.09.2007г, том LХХХVІІІ, № 54, вх. регистър 27915, д.21605.
2. „РЕАЛ ТРЕЙД” ЕООД ЕИК 103924188 следва да внесе в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна, сумата в размер на 32 566,50 лв (тридесет и две хиляди петстотин шестдесет и шест лева и петдесет стотинки), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 32 845,00 лв (тридесет и две хиляди осемстотин четиридесет и пет лева), без включен ДДС, и внесения депозит в размер на 278,50лв. (двеста седемдесет и осем лева и петдесет стотинки).
Депозитът в размер на 278,50лв. (двеста седемдесет и осем лева и петдесет стотинки) е внесен в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG55 TTBB 9400 3315 0686 80, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна с преводно нареждане от 26.09.2011г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО013036 от 09.08.2011г., издадено от «Имуществени данъци» при община Варна, стойността на УПИ V - магазин с площ от 1 110,00 кв.м., кв. 17 по плана на село Казашко, община Варна, е в размер на 2530,80 лв (две хиляди петстотин и тридесет лева и осемдесет стотинки).
3. 2% режийни разноски, съгласно § 8, ал.1 от ПЗР на ППЗДС в размер на 656,90 лв (шестстотин петдесет и шест лева и деветдесет стотинки) да се внесат в приход на Областна администрация - Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
4. 20% ДДС върху режийните разноски в размер на 131,38 лв (сто тридесет и един лева тридесет и осем стотинки) да се внесат в приход на Областна администрация - Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
5. Местните данъци и такси, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ в размер на 853,97 лв (осемстотин петдесет и три лева деветдесет и седем стотинки) да се внесат в приход на „Имуществени данъци” при община Варна по IBAN сметка N BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ АД” клон гр. Варна.
6. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС в размер на 6 569,00 лв (шест хиляди петстотин шестдесет и девет лева) да се внесат в приход на Областна администрация - Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
Сумите по т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на връчване на заповедта. Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София.
Собствеността ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „РЕАЛ ТРЕЙД” ЕООД ЕИК 103924188.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Еднообразните екземпляри са както следва: 1) Първият да се връчи на „РЕАЛ ТРЕЙД” ЕООД със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Варна 9010, област Варна, община Варна, район Приморски, ул. „Д-р Басанович” № 23, ап. 45, с управител Димитър Тодоров Димитров; 2) Вторият да се приложи към акт за държавна собственост № 6787 от 04.05.2007г. и 3) Третият - за деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на директора на дирекция „АКРРДС”, главния секретар, главния счетоводител и началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация - Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА

Главен счетоводител на Областна администрация - Варна


З А П О В Е Д - 05 ОКТОМВРИ 2011 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-11-8500-27/04.10.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна и Мими Атанасова – главен счетоводител в Областна администрация - Варна, след като разгледах материалите по административната преписка за проведен търг с тайно наддаване, открит със заповед № РД-11-7706-259 от 18.08.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна, а именно: 1. Акт за държавна собственост № 6789 от 04.05.2007г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 24.09.2007г, том LХХХVІІІ, № 25, вх. регистър 27874, д.21572; 2. Скица № РД-11-08/892-2/ от 01.08.2011г., издадена от кметство Тополи при община Варна; 3. Удостоверение с изх. № ДО013034 от 09.08.2011г., издадено от «Имуществени данъци» при община Варна; 4. Заповед № РД-11-7706-259 от 18.08.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна; 5. Протокол от проведен на 27.09.2011г.,
У С Т А Н О В И Х:
Със заповед № РД-11-7706-259 от 18.08.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна е наредено да се проведе търг с тайно наддаване за продажбата на недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ – детско заведение с площ от 2 550,00 кв.м, кв.17 по плана на село Казашко, община Варна, област Варна, при граници: улица «Рибарска», УПИ ІV – спорт и УПИ ІІ – парк, съгласно скица № РД-11-08/892-2/ от 01.08.2011г., издадена от кметство Тополи при община Варна; актуван с акт за държавна собственост № 6789 от 04.05.2007г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 24.09.2007г, том LХХХVІІІ, № 25, вх. регистър 27874, д.21572, при начална тръжна цена на имота в размер на 5 590 лв. (пет хиляди петстотин и деветдесет лева) без ДДС.
Видно от констатациите, отразени в протокола, комисията е класирала ценовите предложения на допуснатите кандидати в низходящ ред според размера на предложената цена, а именно:
На първо място е класирала кандидат № 8 - Милен Стефанов Кючуков с ценово предложение от 46 000,00 лв (четиридесет и шест хиляди лева);
На второ място е класирала кандидат № 2 - “ПРОФИРЕНТ’ ЕООД ЕИК 201175588 с управител Атанас Ганев Атанасов с ценово предложение от 41 260,00 лв (четиридесет и една хиляди двеста и шестдесет лева).
Видно от решение № 10 на протокола за проведения търг, комисията е предложила на областния управител за купувач на имота да бъде определен МИЛЕН СТЕФАНОВ КЮЧУКОВ предложил цена на имота в размер на 46 000,00 лв (четиридесет и шест хиляди лева).
Протоколът от проведения на 27.09.2011г. търг е утвърден от областния управител.
С оглед на изложеното и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 32, ал. 1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ МИЛЕН СТЕФАНОВ КЮЧУКОВ за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, представляващ УПИ ІІІ – детско заведение (трети – детско заведение) с площ от 2 550,00 кв.м (две хиляди петстотин и петдесет квадратни метра), кв.17 (седемнадесет) по плана на село Казашко, община Варна, област Варна, при граници: улица «Рибарска», УПИ ІV – спорт (четвърти – спорт) и УПИ ІІ – парк (втори – парк), съгласно скица № РД-11-08/892-2/ от 01.08.2011г., издадена от кметство Тополи при община Варна; актуван с акт за държавна собственост № 6789 от 04.05.2007г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 24.09.2007г, том LХХХVІІІ, № 25, вх. регистър 27874, д.21572.
2. МИЛЕН СТЕФАНОВ КЮЧУКОВ, следва да внесе в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна, сумата в размер на 45 441,00 лв (четиридесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и един лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 46 000,00 лв (четиридесет и шест хиляди лева), без включен ДДС, и внесения депозит в размер на 559,00 лв (петстотин петдесет и девет лева).
Депозитът в размер на 559,00 лв (петстотин петдесет и девет лева) е внесен в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG55 TTBB 9400 3315 0686 80, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна с преводно нареждане от 26.09.2011г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО013034 от 09.08.2011г., издадено от «Имуществени данъци» при община Варна, стойността на УПИ ІІІ – детско заведение с площ от 2 550,00 кв.м, кв.17 по плана на село Казашко, община Варна, област Варна, е в размер на 5079,60 лв (пет хиляди седемдесет и девет лева и шестдесет стотинки).
3. 2% режийни разноски, съгласно § 8, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 920 лв (деветстотин и двадесет лева) да се внесат в приход на Областна администрация - Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
4. 20% ДДС върху режийните разноски в размер на 184 лв (сто осемдесет и четири лева) да се внесат в приход на Областна администрация - Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
5. Местните данъци и такси, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ в размер на 1 196 лв (хиляда сто деветдесет и шест лева) да се внесат в приход на „Имуществени данъци” при община Варна по IBAN сметка N BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ АД” клон гр. Варна.
6. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС в размер на 9 200 лв (девет хиляди и двеста лева) да се внесат в приход на Областна администрация - Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
Сумите по т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на връчване на заповедта. Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София.
Собствеността ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на МИЛЕН СТЕФАНОВ КЮЧУКОВ.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Еднообразните екземпляри са както следва: 1) Първият да се връчи на Милен Стефанов Кючуков; 2) Вторият да се приложи към акт за държавна собственост № 6789 от 04.05.2007г. и 3) Третият - за деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на директора на дирекция „АКРРДС”, главния секретар, главния счетоводител и началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация - Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА

Главен счетоводител на Областна администрация - Варна


З А П О В Е Д - 05 ОКТОМВРИ 2011 г.

ЗАПОВЕД № РИ-11-8500-26 oт 04.10.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център гр.Варна и Мими Атанасова – главен счетоводител в Областна администрация - Варна, след като разгледах материалите от проведения на 26.09.2011г. търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7587/05.07.2010г., съставляващ имот с номер 000048 с площ 9 276,00 кв.м., по плана на с.Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна, при граници: имот № 000227, имот № 000096, имот № 000086, имот № 015022, имот № 000992, имот № 000373, имот № 000035,

У С Т А Н О В И Х:

На основание заповед № РД-11-7706-258/18.08.2011г. на областния управител на област с административен център гр.Варна е проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7587/05.07.2010г., съставляващ имот с номер 000048 с площ 9 276,00 кв.м., по плана на с.Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна, при граници: имот № 000227, имот № 000096, имот № 000086, имот № 015022, имот № 000992, имот № 000373, имот № 000035, при начална тръжна цена в размер на 10 775,05 лв. /десет хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и пет стотинки/ без ДДС.
Видно от констатациите, отразени в протокола от провеждането на търга, комисията е класирала ценовите предложения на допуснатите кандидати в низходящ ред според размера на предложената цена, а именно:
На първо място класира кандидат № 5 - „БГ Естейт” АД, представлявано от Станислав Георгиев Иванов с ценово предложение от 65 000,00 лв. /шестдесет и пет хиляди лева/.
На второ място класира кандидат № 2 – „Мастер пропърти мениджмънт” ООД, представлявано от Юлиян Филипов Филипов с ценово предложение от 63 550,00 лв. /шестдесет и три хиляди петстотин и петдесет лева/.
На трето място класира кандидат № 1 - “Буковет” ЕООД, представлявано от Нели Димитрова Неделчева, съгласно пълномощно № 6332/20.09.2011г. с ценово предложение от 61 225,00 лв. /шестдесет и една хиляди двеста двадесет и пет лева/.
На четвърто място класира кандидат № 4 - Деян Колев Димитров с ценово предложение от 42 156,00 лв. /четиридесет и две хиляди сто петдесет и шест лева/.
На пето място класира кандидат № 3 - “Артек-2000” ООД, представлявано от Явор Мартинов Кидиков с ценово предложение от 12 229,00 лв. /дванадесет хиляди двеста двадесет и девет лева/.
Видно от решение № 7 от протокола за проведения търг, комисията е предложила на областния управител на област с административен център гр.Варна за купувач на имота – частна държавна собственост да бъде определен “БГ ЕСТЕЙТ” АД, представлявано от Станислав Георгиев Иванов, предложил цена на имота в размер на 65 000,00 лв. /шестдесет и пет хиляди лева/.
Протоколът от проведения на 26.09.2011г. търг е утвърден от областния управител.
С оглед на изложеното и на основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:

1. ОПРЕДЕЛЯМ „БГ ЕСТЕЙТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Приморски, ул.”Генерал Паренсов” № 28, ет.2, ап.17, представлявано от Станислав Георгиев Иванов, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан в АДС № 7587/05.07.2010г., съставляващ имот с номер 000048 с площ 9 276,00 кв.м., по плана на с.Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна, при граници: имот № 000227, имот № 000096, имот № 000086, имот № 015022, имот № 000992, имот № 000373, имот № 000035.
2. „БГ ЕСТЕЙТ” АД, представлявано от Станислав Георгиев Иванов, следва да внесе в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна, сумата в размер на 63 922,49 лв. (шестдесет и три хиляди деветстотин двадесет и два лева и четиридесет и девет стотинки), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 65 000,00 лв. (шестдесет и пет хиляди лева), и внесения депозит в размер на 1 077,51 лв. (хиляда седемдесет и седем лева и петдесет и една стотинки).
Депозитът в размер на 1 077,51 лв. (хиляда седемдесет и седем лева и петдесет и една стотинки) е внесен в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG55 TTBB 9400 3315 0686 80, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна с преводно нареждане от 21.09.2011г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 699 от 28.06.2011г., издадено от Дирекция «Местни приходи» при община Долни чифлик, стойността на имот с номер 000048 с площ 9 276,00 кв.м., по плана на с.Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна, е в размер на 9 795,50 лв. (девет хиляди седемстотин деветдесет и пет лева и петдесет стотинки).
3. 2% режийни разноски, съгласно § 8, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 1 300,00 лв. (хиляда и триста лева) да се внесат в приход на Областна администрация - Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
4. 20% ДДС върху режийните разноски в размер на 260,00 лв. (двеста и шестдесет лева) да се внесат в приход на Областна администрация - Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
5. 2,5% Местни данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ в размер на 1 625,00 лв. (хиляда шестстотин двадесет и пет лева) да се внесат в приход на Дирекция «Местни приходи» при община Долни чифлик.
Сумите по т.2, т.3, т.4 и т.5 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на връчване на заповедта. Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 65,00 лв. /шестдесет и пет лева/, представляваща 0,1 % от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Собствеността ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „БГ ЕСТЕЙТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Приморски, ул.”Генерал Паренсов” № 28, ет.2, ап.17, представлявано от Станислав Георгиев Иванов.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Екземплярите да се връчат на: „БГ ЕСТЕЙТ” АД, представлявано от Станислав Георгиев Иванов - гр.Варна, район Приморски, ул.”Генерал Паренсов” № 28, ет.2, ап.17, отдел „Държавна собственост” – за прилагане към преписката по АДС № 7587/05.07.2010г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на директора на дирекция „АКРРДС”, главния секретар, главния счетоводител и началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация - Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация - Варна


З А П О В Е Д - 05 ОКТОМВРИ 2011 г.

ЗАПОВЕД № РД-11-8500-24 от 04.10.2011г.
ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център гр.Варна и Мими Атанасова – главен счетоводител в Областна администрация - Варна, след като разгледах материалите от проведения на 26.09.2011г. търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 6811/21.06.2007г., съставляващ имот № 099167 с площ 5 093,00 кв.м., по плана на с.Осеново, местност „Канайол”, община Аксаково, област Варна, при граници, съгласно скица № Ф03888 от 23.02.2010г., презаверена на 28.07.2011г., издадена от Общинска служба по земеделие Аксаково: имот № 000849, имот № 099166, имот № 000855, имот № 000845,

У С Т А Н О В И Х:

На основание заповед № РД-11-7706-258/18.08.2011г. на областния управител на област с административен център гр.Варна е проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 6811/21.06.2007г., съставляващ имот № 099167 с площ 5 093,00 кв.м., по плана на с.Осеново, местност „Канайол”, община Аксаково, област Варна, при граници, съгласно скица № Ф03888 от 23.02.2010г., презаверена на 28.07.2011г., издадена от Общинска служба по земеделие Аксаково: имот № 000849, имот № 099166, имот № 000855, имот № 000845, при начална тръжна цена в размер на 5 916,02 лв. /пет хиляди деветстотин и шестнадесет лева и две стотинки/ без ДДС.
Видно от констатациите, отразени в протокола от провеждането на търга, комисията е класирала ценовите предложения на допуснатите кандидати в низходящ ред според размера на предложената цена, а именно:
На първо място класира кандидат № 4 – „БГ естейт” АД, представлявано от Станислав Георгиев Иванов с ценово предложение от 16 837,00 лв. /шестнадесет хиляди осемстотин тридесет и седем лева/.
На второ място класира кандидат № 2 - „Мастер пропърти мениджмънт” ООД, представлявано от Юлиян Филипов Филипов с ценово предложение от 16 832,04 лв. /шестнадесет хиляди осемстотин тридесет и два лева и четири стотинки/.
На трето място класира кандидат № 1 - “Буковет” ЕООД, представлявано от Нели Димитрова Неделчева, съгласно пълномощно № 6332/20.09.2011г. с ценово предложение от 15 555,00 лв. /петнадесет хиляди петстотин петдесет и пет лева/.
На четвърто място класира кандидат № 3 - “Артек-2000” ООД, представлявано от Явор Мартинов Кидиков с ценово предложение от 7 229,00 лв. /седем хиляди двеста двадесет и девет лева/.

Видно от решение № 12 от протокола за проведения търг, комисията е предложила на областния управител на област с административен център гр.Варна за купувач на имота – частна държавна собственост да бъде определен “БГ ЕСТЕЙТ” АД, представлявано от Станислав Георгиев Иванов, предложил цена на имота в размер на 16 837,00 лв. /шестнадесет хиляди осемстотин тридесет и седем лева/.
Протоколът от проведения на 26.09.2011г. търг е утвърден от областния управител.
С оглед на изложеното и на основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:

1. ОПРЕДЕЛЯМ „БГ ЕСТЕЙТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Приморски, ул.”Генерал Паренсов” № 28, ет.2, ап.17, представлявано от Станислав Георгиев Иванов, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан в АДС № 6811/21.06.2007г., съставляващ имот № 099167 с площ 5 093,00 кв.м., по плана на с.Осеново, местност „Канайол”, община Аксаково, област Варна, при граници, съгласно скица № Ф03888 от 23.02.2010г., презаверена на 28.07.2011г., издадена от Общинска служба по земеделие Аксаково: имот № 000849, имот № 099166, имот № 000855, имот № 000845.
2. „БГ ЕСТЕЙТ” АД, представлявано от Станислав Георгиев Иванов, следва да внесе в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна, сумата в размер на 16 245,40 лв. /шестнадесет хиляди двеста четиридесет и пет лева и четиридесет стотинки/, представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 16 837,00 лв. /шестнадесет хиляди осемстотин тридесет и седем лева/, и внесения депозит в размер на 591,60 лв. /петстотин деветдесет и един лева и шестдесет стотинки/.
Депозитът в размер на 591,60 лв. /петстотин деветдесет и един лева и шестдесет стотинки/ е внесен в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG55 TTBB 9400 3315 0686 80, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна с преводно нареждане от 21.09.2011г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5302000355 от 01.08.2011г., издадено от «Местни данъци и такси» при община Аксаково, стойността на имот № 099167 с площ 5 093,00 кв.м., по плана на с.Осеново, местност „Канайол”, община Аксаково, е в размер на 5 378,20 лв. /пет хиляди триста седемдесет и осем лева и двадесет стотинки/.
3. 2% режийни разноски, съгласно § 8, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 336,74 лв. /триста тридесет и шест лева и седемдесет и четири стотинки/ да се внесат в приход на Областна администрация - Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
4. 20% ДДС върху режийните разноски в размер на 67,35 лв. /шестдесет и седем лева и тридесет и пет стотинки/ да се внесат в приход на Областна администрация - Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
5. 3% Местни данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ в размер на 505,11 лв. /петстотин и пет лева и единадесет стотинки/ да се внесат в приход на «Местни данъци и такси» при община Аксаково.
Сумите по т.2, т.3, т.4 и т.5 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на връчване на заповедта. Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 16,84 лв. /шестнадесет лева и осемдесет и четири стотинки/, представляваща 0,1 % от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Собствеността ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „БГ ЕСТЕЙТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Приморски, ул.”Генерал Паренсов” № 28, ет.2, ап.17, представлявано от Станислав Георгиев Иванов.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Екземплярите да се връчат на: „БГ ЕСТЕЙТ” АД, представлявано от Станислав Георгиев Иванов - гр.Варна, район Приморски, ул.”Генерал Паренсов” № 28, ет.2, ап.17, отдел „Държавна собственост” – за прилагане към преписката по АДС № 6811/21.06.2007г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на директора на дирекция „АКРРДС”, главния секретар, главния счетоводител и началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация - Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация - Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -03 ОКТОМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9300-263/1/
28.09. 2011г.
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Еленка Георгиева Тунчева - наследник на Венко Михалев Тунчев, Радка Янакиева Йорданова - наследник на Ясен Венков Михалев и всички заинтересовани лица, че на 20.09.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мартин Венков Михалев – искане вх.№ ОП-11-9400-263/20.09.2011г., за недвижими имоти:
- имот № 065061, нива с площ 3 400 кв. м., находяща се в землището на с. Черковна, община Провадия, обл. Варна.
- имот № 050043, нива с площ 8 799 кв. м., находяща се в землището на с. Черковна, община Провадия, обл. Варна.
- имот № 041008, нива с площ 6 700 кв. м., находяща се в землището на с. Черковна, община Провадия, обл. Варна.
- имот № 010408, лозе с площ 1 403 кв. м., находящо се в землището на с. Черковна, община Провадия, обл. Варна.
- дворно място с площ 1 480 кв. м., включено в УПИ VIII-51 в кв. 2, по плана на с. Черковна, община Провадия, обл. Варна, заедно с построените в него жилищна сграда и стопански постройки.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -30 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

№ РД-08-0801-78(29)/28.09.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Анка Александрова Ганчева за следното:
1. Със заповед № РД-11-7706-249 от 11.08.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна е извършена поправка в заповед № РИ-11-8500-5 от 15.03.2011г.;
2. Със заповед № РД-11-7706-250 от 11.08.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна е извършена поправка в заповед № ДИ-11-7703-43 от 21.06.2011г.;
3. С писмо с изх. № РД-08-0801-78(28) от 11.08.2011г. от нея е изискано да представи копие на личната си карта, която е необходима за извършване на поправка в договор № 3976-ЛС от 03.05.2011г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 26.05.2011г., том XXX, № 79, вх. регистър № 10601, дело № 1469 в частта, в която имотът, предмет на продажбата, представляващ самостоятелен обект в сграда, е записан като „поземлен имот”.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -28 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-259
21.09. 2011г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Aли Ибрямов Челеби, Афизе Ибрямова Челеби и Ана Илиянова Софиева - наследници на Илиян Симеонов Господинов и всички заинтересовани лица, че на 15.09.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Абдурахман Ибрям Челеби – искане вх.№ ОП-11-9400-259/15.09.2011г., за 3/8 ид. части от дворно място, находящо се в с. Белоградец, общ. Ветрино, обл. Варна, съставляващ урeгулиран поземлен имот X-263, кв. 12 по плана на селото,и на 3/8 ид. части от построените в това дворно място жилищна сграда и селскостопански обект.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -27 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-262
26.09. 2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Васил Ангелов Христов и всички заинтересовани лица, че на 17.09.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иванка Георгиева Христова – искане вх.№ ОП-11-9400-262/17.09.2011г., за недвижим имот, съставляващ урегулиран поземлен имот IV-121 с площ 1200 кв. м., кв. 13 по плана на с. Доброплодно, община Ветрино, област Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -27 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

№ ОП-11-9400-204(3)/27.09.2011г.
На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Диана Великова Димова и Велико Димов Маринов, че в постъпилото в Областна администрация - Варна, Искане Вх.№ОП-11-9400-204/29.07.2011г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за 3 /три/ броя сгради, находящи се в ПИ с идентификатор 36868.201.243 с адрес ул.„9-ти септември” №28, с.Кипра, община Девня, област Варна - липсва подпис на заявител (упълномощен представител).
С писмо Изх.№ОП-11-9400-204(1)/08.08.2011г. на Областния управител на област с административен център град Варна е уведомена за недостатъка в Искането - Диана Великова Димова с адрес ул.„Момина сълза” №14, гр.Аксаково, област Варна.
С известие от 30.08.2011г. от Български пощи ЕАД - Пощенска станция - Аксаково сме информирани, че „Пратката не е потърсена в срок от получателя”.
С писмо Изх.№ОП-11-9400-204(2)/07.09.2011г. на Областния управител на област с административен център град Варна е уведомен за недостатъка в Искането и Велико Димов Маринов с адрес ул.„9-ти септември” №28, с. Кипра, община Девня, област Варна.
С известие от 12.09.2011г. от Български пощи ЕАД - Пощенска станция - Кипра сме информирани, че „Получателят отсъства”.
Предвид горното и на основание чл.30, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам за следното: ”Когато писменото искане не е подписано и при съмнение дали то изхожда от посочения в него гражданин или организация, административният орган изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок производството се прекратява.”
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация - Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


20 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

№ ОП-11-9400-229/1/
26.08. 2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Стоянка Ст. Стоянова, Иванка Ст. Янева, Драгни Вел. Стоянов, Василка Ст. Лефтерова, Стоян Великов Стоянов, Петра Великова Тонева и всички заинтересовани лица, че на 22.08.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Емил Иванов Шопов – искане вх.№ ОП-11-9400-229/22.08.2011г., за недвижим имот, апартамент №11, съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.51.2.11, находящ се в гр.Варна, ул.”Страхил войвода” №18, ет.3, състоящ се от две стаи, кухня, баня-тоалет и входно антре със застроена площ 57.23 кв.м. с прилежащото му избено помещение с площ 2.90 кв.м., както и 1.5403 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, разположен в ПИ 10135.1502.51 по КК и КР на район Одесос, гр.Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


20 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

ОП-11-9400-242/3/ от 20.09.2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Серьожа Йорданов Терзиев - наследник на Христа Железова Терзиева и всички заинтересовани лица, че на 02.09.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Галина Георгиева Стоянова – искане вх.№ ОП-11-9400-242/02.09.2011г., за недвижими имоти:
- имот № 016077, нива, находяща се в землището на с. Славейково, община Провадия, обл. Варна.
- имот № 065014, нива, находяща се в землището на с. Блъсково, община Провадия, обл. Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


19 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

Информация за стипендиантска програма "Готови за успех" по инициатива на фондация "Помощ за благотворителоността в България" и фондация "Сирак"

УВЕДОМЛЕНИЕ -16 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

№ ОП-11-9400-258/1/
06.09.2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Иван Жеков Кръстев и всички заинтересовани лица, че на 13.09.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Калудка Жекова Василева – искане вх.№ ОП-11-9400-258/13.09.2011г., за недвижим имот, съставляващ урегулиран поземлен имот VI-82 с площ 2860 кв. м., кв. 27 по плана на с. Метличина, община Вълчи дол, област Варна
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -15 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

№ ОП-11-9400-247/1/
14.09.2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Христина Митева Илиева, Златка Младенова Атанасова, Ивелина Младенова Стоянова - наследници на Младен Христов Кючюков и всички заинтересовани лица, че на 09.09.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Драгомир Младенов Кючюков – искане вх.№ ОП-11-9400-247/09.09.2011г., за недвижим имот, съставляващ урeгулиран поземлен имот II с площ 1600 кв. м., кв. 28 по плана на с. Златина, община Провадия, област Варна
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


З А П О В Е Д - 13 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

№ РД-11-7706-288 от 09.09.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:

1. С АДС № 7507 от 02.02.2010г. вписан в книгите по вписванията на 09.02.2010г, том V, № 15, вх. регистър 1849, д. 852 е актуван имот - частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.368.1.11 със застроена площ 94,22 кв.м., находящ се в гр. Варна, област Варна. Предназначението на имота е за жилищни нужди. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение № 1 по протокол № 34 от 29.07.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС № 7507 от 02.02.2010г. да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
2. С АДС № 7824 от 27.05.2011г. вписан в книгите по вписванията на 09.06.2011г, том ХХХIV, № 84, вх. регистър 12057, д. 7229 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.3512.206.5.18 със застроена площ 58,51 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение с площ 6,12 кв.м. находящ се в гр. Варна, област Варна. Предназначението на имота е за жилищни нужди. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение № 10 по протокол № 33 от 07.07.2011г. комисията по управление на недвижими
имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7824 от 27.05.2011г, да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
3. С АДС № 7892 от 29.07.2011г. вписан в книгите по вписванията на 09.08.2011г, том L, № 75, вх. регистър 17523, д. 10653 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1502.55.2.3 със застроена площ 57,23 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение с площ 3,42 кв.м. находящ се в гр. Варна, област Варна. Предназначението на имота е за жилищни нужди. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение № 12 по протокол № 35 от 02.09.2011г. комисията по управление на недвижими
имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7892 от 29.07.2011г, да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
4. С АДС № 7893 от 01.08.2011г. вписан в книгите по вписванията на 29.08.2011г, том LIV, № 100, вх. регистър 19032, д. 11547 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.2562.170.1.60 със застроена площ 65,65 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение с площ 8,30 кв.м. находящ се в гр. Варна, област Варна. Предназначението на имота е за жилищни нужди. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.

Варна, ул.“Преслав”№ 26, тел. 052 / 688 222, факс 052 / 632 365, ttp://www.vn.government.bg
С решение № 13 по протокол № 35 от 02.09.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7893 от 01.08.2011г, да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на
област с административен център Варна.
5. С АДС № 7564 от 07.06.2010г. вписан в книгите по вписванията на 24.06.2010г, том XXXI, № 33, вх. регистър 11726, д. 6674 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.2558.49.4.27 със застроена площ 42,40 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение с площ 5,06 кв.м. находящ се в гр. Варна, област Варна. Предназначението на имота е за жилищни нужди. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение № 14 по протокол № 35 от 02.09.2011г. комисията по управление на недвижими
имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7564 от 07.06.2010г, да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.
6. С АДС № 7425 от 26.10.2009г. вписан в книгите по вписванията на 02.12.2009г, том LХIХ, № 145, вх. регистър 24515, д. 15004 е актуван имот - частна държавна собственост, самостоятелен обект с идентификатор 10135.1505.10.1.27 със застроена площ 49,97 кв.м., ведно с таванско помещение с площ 4,57 кв.м. находящ се в гр. Варна, област Варна. Предназначението на имота е за жилищни нужди. Към настоящия момент е освободен от наематели и няма пречка за провеждането на процедура за отдаването му под наем след провеждане на търг.
С решение № 11 по протокол № 33 от 07.07.2011г. комисията по управление на недвижими имоти - държавна собственост е приела имотът, описан в АДС №7425 от 26.10.2009г, да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години. Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център Варна.

Предвид горното и на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

НАРЕЖДАМ:
I. Да се открие процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти - частна държавна собственост, както следва:
1. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.368.1.11 със застроена площ 94,22 кв.м., находящ се в гр. Варна.
Първоначална наемна цена – 110,00 лв. (сто и десет лева) месечен наем.
Предназначение на имота - за жилищни нужди.
Дата, място и час на провеждане на търга - 18.10.2011г. от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 55,00 лв. (петдесет и пет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 17.10.2011г.
2. Недвижим имот - частна държавна собственост самостоятелен обект с идентификатор 10135.3512.206.5.18 със застроена площ 58,51 кв. м., ведно с прилежащо избено помещение с площ 6,12 кв.м., находящ се в гр. Варна.
Първоначална наемна цена – 60,00 лв. (шестдесет лева) месечен наем.
Предназначение на имота - за жилищни нужди.
Дата, място и час на провеждане на търга - 18.10.2011г. от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 30,00 лв. (тридесет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 17.10.2011г.
3. Недвижим имот - частна държавна собственост самостоятелен обект с идентификатор 10135.1502.55.2.3 със застроена площ 57,23 кв. м., ведно с прилежащо избено помещение с площ 3,42 кв.м., находящ се в гр. Варна.
Първоначална наемна цена – 60,00 лв. (шестдесет лева) месечен наем.
Предназначение на имота - за жилищни нужди.
Дата, място и час на провеждане на търга - 18.10.2011г. от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 30,00 лв. (тридесет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC
TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 17.10.2011г.
4. Недвижим имот - частна държавна собственост самостоятелен обект с идентификатор 10135.252.170.1.60 със застроена площ 65,65 кв. м., ведно с прилежащо избено помещение с площ 8,30 кв.м. , находящ се в гр. Варна.
Първоначална наемна цена – 70,00 лв. (седемдесет лева) месечен наем.
Предназначение на имота - за жилищни нужди.
Дата, място и час на провеждане на търга - 18.10.2011г. от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 35,00 лв. (тридесет и пет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC
TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 17.10.2011г.
5. Недвижим имот - частна държавна собственост самостоятелен обект с идентификатор 10135.2558.49.4.27 със застроена площ 42,40 кв. м., ведно с прилежащо избено помещение с площ 5,06 кв.м. , находящ се в гр. Варна.
Първоначална наемна цена – 50,00 лв. (петдесет лева) месечен наем.
Предназначение на имота - за жилищни нужди.
Дата, място и час на провеждане на търга - 18.10.2011г. от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 25,00 лв. (двадесет и пет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 17.10.2011г.
6. Недвижим имот - частна държавна собственост самостоятелен обект с идентификатор 10135.1505.10.1.27 със застроена площ 49,97 кв. м., ведно с таванско помещение с площ 4,57 кв.м. находящ се гр. Варна.
Първоначална наемна цена – 50,00 лв. (петдесет лева) месечен наем.
Предназначение на имота - за жилищни нужди.
Дата, място и час на провеждане на търга - 18.10.2011г. от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 25,00 лв. (двадесет и пет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 17.10.2011г.

За всеки един от посочените по-горе обекти, кандидатите участват с отделен комплект тръжни документи.

II. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация както следва:
- акт за държавна собственост;
- скица на сградата, издадена от СГКК Варна;
- заявление за участие в търга - по утвърден от областния управител образец;
- ценово предложение - по утвърден от областния управител образец;
- тръжни условия и необходими документи;
- проект на договор за наем;
- декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП;
- декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
- декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
III. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
1. Документ за закупени тръжни книжа – оригинал или заверено копие от фактура или друг платежен документ;
2. Оригинален банков документ за внесен депозит по сметка на Областна администрация Варна;
3. Удостоверение за актуално правно състояние на ЕТ или ЮЛ, издадено не по-рано от 3 месеца от датата на провеждане на търга-оригинал или нотариално заверено копие;
4. Копие от документ за самоличност на физическото лице участник или представляващо участника;
5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата;
6. Заверено копие от документа за БУЛСТАТ регистрация, в случай че кандидатът ЕТ или ЮЛ не е пререгистриран в Търговския регистър;
7. Удостоверение от НАП, че кандидатът няма публични задължения-оригинал или нотариално заверено копие, издадено след 01.08.2011г.
8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна;
9. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП;
10. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
11. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
12. Предложение за цена - по образец, поставено в малък непрозрачен запечaтан плик с надпис „Предлагана цена”

IV. Тръжната документация да се продава всеки работен ден до 17.10.2011г. срещу цена от 50,00 лева с включен ДДС, платима в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26, стая 409. Документацията да се получава в стая № 7 в сградата на отдел „Държавна собственост" от служителя, отговарящ за провеждането на търга.
Оглед на имота да се извършва на място в присъствието на служител на Областна администрация Варна след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка
на тел. 052/688 107 до 17:30 часа на 14.10.2011г.
Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в деловодството на Областна администрация Варна, ул. „Преслав" № 26, ет. 1.
Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17:30 часа на 17.10.2011г.
VI. За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.
Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - Варна - www.vn.government.bg.
Възлагам на експерта “Връзки с обществеността” в кабинета на областния управител да извърши всички действия по обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, а на началник отдел “ДС” организирането на всички необходими действия по провеждането на търга.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на главния секретар.
Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в единадесет екземпляра. Заповедта да се връчи на началника на отдел ДС за прилагане по тръжното досие на имота и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членовете на комисията, директор на дирекция „АКРРДС”, началник отдел „ФСО” и експерта „Връзки с обществеността” в кабинета на областния управител за сведение и изпълнение.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


З А П О В Е Д - 13 СЕПТЕМВРИ 2011 г.


МОТИВИРАНО ПРЕДПИСАНИЕ
№ РД-11-7706-289 от 09.09. 2011г.
ДАНЧО СИМЕОНОВ – Областен управител на област Варна, след като се запознах с материалите по административна преписка №РД-11-0811-36/07.09.2011г., образувана по писмо от В.И.Д. Кмет на Община Белослав инж. Галина Тодорова, относно заявление от „Т.Б. Консулт” ЕООД

У С Т А Н О В И Х:

Със заявления вх. №ДИПУ-15/22.08.2011 г. в Община Белослав е постъпило искане от „Т.Б. Консулт” ЕООД, Булстат 130213496, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Алабин” №48, представлявано от Евгени Славов Никитов, упълномощен от управителя Росица Иванова Паунова, за допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти от IV до XXXII, кв. 25 по плана на гр. Белослав, област Варна за реализиране на инвестиционно предложение „Пристанище – логистичен център” Варна.
Със Заповед №РД-08-220/10.05.2011 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед №РД-02-14-170/10.05.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е одобрен, приетият на Междуведомствен експертен съвет проект (текстова и графична част) на генерален план за развитие на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристанище – Логистичен център Варна”, внесен от „Т.Б. Консулт” ЕООД. Одобреният Генерален план представлява опорен план за изработването на ПУП-ПРЗ за имота, върху който ще се разположи пристанището.
Към заявлението са приложени:
- Документи за собственост- постановление за възлагане на недвижим имот №0064/2002/060902/05.12.2005 г. на Агенцията за държавни вземания – Министерство на финансите; постановление за възлагане на недвижим имот №0064/2002/060999/03.11.2006 г. на Агенцията за държавни вземания – Министерство на финансите; постановление за възлагане на недвижим имот №0064/2002/060900/05.12.2005 г. на Агенцията за държавни вземания – Министерство на финансите; постановление за възлагане на обособена част, представляваща функционално свързани обекти от 07.10.2005 г. на ВОС, вписано в книгите за вписвания на 05.01.2006 г., том I, вх. рег. 19 и поправка към постановление за възлагане на обособена част, представляваща функционално свързани обекти от 21.11.2005 г. на ВОС;
- Скици от №786 до №815 - (29 броя), заверени на 12.08.2011 г. за имотите в кв. 25 по плана на гр. Белослав, област Варна;
- Пълномощно рег.№1672 от 09.04.2010 г. от Росица Иванова Паунова, заверено от нотариус Здравко Тончев с рег. №438 на Нотариалната камара;
- Анотация – задание от „Т.Б. Консулт” ЕООД – София;
- Копие – извадка от генерален план „Пристанище – логистичен център Варна” – М 1:1000 и М 1:4000;
- Решение по оценка на въздействието върху околната среда №21-10/2010 г. на Министерство на околната среда и водите на Република България;
- Становище по чл. 135, ал. 4, т. 2 от ЗУТ на В.И.Д. Кмет на община Белослав инж. Галина Тодорова;
- Копие на Заповед №125/26.02.2007 г. на Кмета на община Белослав, издадена на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ;
- Копие - извадка от действащия ПУП на част от кв. 25 по плана на гр. Белослав, община Белослав;
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 135, ал.4 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ и чл. 32, ал. 1 от закона за администрацията

Д О П У С К А М:

І. Изменение на ПУП-ПРЗ за имоти УПИ IV - „Логистичен Център”, V – „Трафопост”, VI - „Бизнес парк”, VII - „Трафопост”, VIII – „Логистичен център”, IX – „Трафопост”, X - „Стопанска дейност”, XI - „ГРС”, XII – „Стопанска дейност”, XIII – „Трафопост”, XIV - „Стопанска дейност”, XV - „Техническа инфраструктура”, XVI – „Резервоар и помпена станция”, XVII – „Логистичен център”, XVIII – „Подстанция и трафопост”, XIX – „Стопанска дейност”, XX – „Трафопост”, XXI – „Стопанска дейност”, XXII - „Стопанска дейност”, XXIII - „Стопанска дейност”, XXIV - „Стопанска дейност”, XXV - „Стопанска дейност”, XXVI – „ Трафопост”, XXVII – „Техническа инфраструктура и трафопост”, XXVIII - „Стопанска дейност”, XXIX – „Трафопост”, XXX - „Стопанска дейност” , XXXI – „Трафопост”, XXXII- „Завод за бетонови изделия”, XXXIII – “Трафопост” и XXXIV – „Стопанска дейност” в кв. 25 по плана на гр. Белослав, област Варна за реализиране на инвестиционно предложение „Пристанище – логистичен център” Варна.
ІІ. Проектът на ПУП да бъде изработен в съответствие с изискванията на ЗУТ, Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
III. При изработването на проекта на ПУП за територията да се съблюдават стриктно предвижданията на одобрения със Заповед №РД-08-220/10.05.2011 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед №РД-02-14-170/10.05.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство генерален план и да се съобразят становищата на представителите на съответните заинтересовани ведомства.
IV. Откриването на процедурата за изграждане на обект „Пристанище – логистичен център” Варна с регионално значение да се извърши по реда на чл.112б, ал.3 и ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешни водни пътища и пристанищата на Република България, съгласно чл. 112г, ал. 4 от същия закон.
V. Заповедта да се съобщи с обявление, поставено на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна, Община Белослав и на интернет страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта да се обнародва в Държавен вестник.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник областния управител – инж. Славчо Славов.
Заповедта се изготви в три еднообразни екземпляра, по един за: „Т.Б. Консулт” ЕООД – София, началник отдел „Регионално развитие” в Областна администрация Варна за прилагане в преписката и деловодството за сведение и изпълнение.
Копие от заповедта да се връчи на заместник областния управител – инж. Славчо Славов и кмета на Община Белослав.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването й в Държавен вестник.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -12 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

№ ОП-11-9400-228/1/
25.08.2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: наследниците на Байо Атанасов и всички заинтересовани лица, че на 19.08.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марин Петров Баев – искане вх.№ ОП-11-9400-228/19.08.2011г., за недвижим имот, съставляващ урегулиран поземлен имот ІІІ-552, кв.112 по плана на с.Щипско, община Вълчи дол, ведно с построените в него жилищна сграда със застроена площ 70 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ 20 кв.м.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -12 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

№ ОП-11-9400-241/1/
09.09.2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Ибрям Мехмед Мола, Юсмюгюл Мехмед Мустафа, Юсния Мехмедова Мехмедова - наследници на Мишо Анев Моллов и всички заинтересовани лица, че на 31.08.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Али Ибрям Мола – искане вх.№ ОП-11-9400-241/31.08.2011г., за недвижим имот, съставляващ поземлен имот пл.№ 281 с площ 2 150 кв.м., кв.14 по плана на с.Белоградец, община Ветрино, област Варна
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


ОБЯВЛЕНИЕ -12 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-11-7706-287/09.09.2011г. на Областния управител на област с административен център Варна

О Б Я В Я В А :
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти - частна държавна собственост, както следва:
1. Недвижим имот - частна държавна собственост представляващ самостоятелен обект с идентификатор по кадастрална карта 10135.1506.94.1.23 със застроена площ 57,10 кв. м., находящ се на ул. „Райко Жинзифов" № 31, в гр. Варна, област Варна, район „Одесос", състоящ се от търговска зала,бар и тоалет.
Първоначална наемна цена – 150,00 лв. (сто и петдесет лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за търговска дейност.
Дата, място и час на провеждане на търга - 19.10.2011г. от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 75,00 лв. (седемдесет и пет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 18.10.2011г.
2. Недвижим имот - частна държавна собственост самостоятелен обект с идентификатор 10135.3511.71.5 със застроена площ 181 кв. м., находящ се гр. Варна, ж.к. „Възраждане" до бл. 18.
Първоначална наемна цена – 400,00 лв. (четиристотин лева) месечен наем без ДДС.
Предназначение на имота - за обществено обслужване.
Дата, място и час на провеждане на търга - 19.10.2011г. от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. „Преслав" № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена – 200,00 лв. (двеста лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG „Експресбанк” Варна, в срок до 18.10.2011г.

За всеки един от посочените по-горе обекти, кандидатите участват с отделен комплект тръжни документи.

Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
1. Документ за закупени тръжни книжа – оригинал или заверено копие от фактура или друг платежен документ;
2. Оригинален банков документ за внесен депозит по сметка на Областна администрация Варна;
3. Удостоверение за актуално правно състояние на ЕТ или ЮЛ, издадено не по-рано от 3 месеца от датата на провеждане на търга-оригинал или нотариално заверено копие;
4. Копие от документ за самоличност на физическото лице участник или представляващо участника;
5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата;
6. Заверено копие от документа за БУЛСТАТ регистрация, в случай че кандидатът ЕТ или ЮЛ не е пререгистриран в Търговския регистър;
7. Удостоверение от НАП, че кандидатът няма публични задължения-оригинал или нотариално заверено копие, издадено след 01.08.2011г.
8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна;
9. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП;
10. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
11. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
12. Предложение за цена - по образец, поставено в малък непрозрачен запечaтан плик с надпис „Предлагана цена”
Тръжната документация се закупува всеки работен ден до 18.10.2011г. срещу цена от 100,00 лв. с включен ДДС, платими в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. ”Преслав” № 26, стая 409. Документацията се получава в сградата на отдел „Държавна собственост”, стая 107.
Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул.” Преслав” № 26, ет. 1.
Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 17.10.2011г.
Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17:30 часа на 18.10.2011г. Телефон за контакти: 688-107 – С. Марков

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


З А П О В Е Д - 12 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

ЗАПОВЕД

№ РД – 11- 7706 -286

09.09. 2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на област с административен център гр.Варна

След като се запознах с молба вх. № РД – 11 – 2600 – 20 (14) / 08.09.2011г. от „Еолика България” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Суворово 9170, ул.”Околчица” №5, с адрес за кореспонденция гр.София 1000, район „Оборище”, ул.”Бачо Киро” № 26-28-30, Бизнес Център „Платиниум Плаза”, блок 1, 3-ти етаж, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131282303, притежател на Лицензия за производство на електрическа енергия № Л-248-01/05.11.2007г., издадена от държавната комисия за енергийно и водно регулиране на основание чл.39, ал.1, т.1 във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за енергетиката, представлявано от пълномощника Ст.Г.Б., ЕГН **********, притежаващ лична карта № *********, издадена на **********г. от МВР – гр.С*, с искане за допускане на предварително изпълнение на разрешение за строеж № 53 от 01.09.2011г. издадено от Областния управител на област с административен център Варна

УСТАНОВИХ:

Инвестиционният проект на обект „Електропровод 110 kV от подстанция на ВЕП „Суворово” до подстанция „Вълчи дол”, е одобрен на 27.01.2011 г. от областния управител на област Варна в следните части: Електрическа; Конструктивна; Пожарна безопасност и Инженерно-геоложки доклад. Трасето на линейния обект попада на територията на община Суворово и община Вълчи дол, област Варна.
Представено е нотариално заверено копие от Светлана Стойчева нотариус в район РС Варна, рег.№ 193 на Нотариалната камара на пълномощно рег. №****, рег. №**** от **********г., на помощник нотариус Дарина Стойкова с район на действие РС – гр. София и рег. №267 на Нотариалната камара.
Във връзка с искания вх.№РД-11-2600-20(6)/25.03.2011г. и вх.№РД-11-2600-20(11)/09.08.2011г. от „Еолика България” ЕАД на основание чл. 148, ал. 3 и ал. 4 от Закона за устройство на територията е издадено разрешение за строеж №53/01.09.2011г., с което е разрешено на дружеството да извърши предвидените строителни и монтажни работи, съгласно одобреният инвестиционен проект за строеж на обект: „Електропровод 110 kV от подстанция на ВЕП „Суворово” до подстанция „Вълчи дол”, за участъка от стълб №1 до стълб №12 включително и за участъка от стълб №24 до стълб №30 включително”.
В изпълнение на чл.149, ал.4 от ЗУТ с писмо изх.№ РД-11-2600-20(12)/01.09.2011г. на областна администрация Варна до редакцията на „Държавен вестник” е изпратено обявление за обнародване.
На основание чл.149, ал.5 от ЗУТ с писмо изх.№ РД-11-2600-20(13)/02.09.2011г. на областна администрация Варна копие от издаденото разрешение за строеж е изпратено на РДНСК – Североизточен район.
Съгласно чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес.
Разпоредбата на чл.60, ал.2 Административно процесуалния кодекс предвижда възможността предварително изпълнение да бъде допуснато и след постановяването на акта.
С молба вх. № РД – 11 – 2600 – 20 (14) / 08.09.2011г., „Еолика България” ЕАД иска на основание чл.60, ал.1, изр. 1, пр. последно вр. ал.2 от АПК да бъде допуснато предварително изпълнение на Разрешение за строеж № 53/01.09.2011г., за което посочва следните мотиви:
- Сключен договор № ЕП - 290 /21.04.2010г. за присъединяване на производител на електрическа енергия към преносната електрическа мрежа, между „Еолика България” ЕАД и „Национална електрическа компания” ЕАД, заедно с Допълнително споразумение към него, по силата на което „Еолика България” ЕАД се задължава да изгради и въведе в експлоатация обекта в срок до 30.09.2011г..
- Невъзможността да бъде изграден Електропровод 110kV от подстанция на ВЕП „Суворово” до подстанция „Вълчи дол”, за участъка от стълб №1 до стълб №12 включително и за участъка от стълб №24 до стълб №30 включително би довело до нарушаване на издадената от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Лицензия за производство на електрическа енергия в частта на Графика на дейностите по изграждането на централата, което би могло да доведе до значителни вреди за дружеството.
- Неспазването на сроковете по Договор № ЕП – 290 / 21.04.2010г. с НЕК и нарушаване на издадената лицензия биха представлявали и неизпълнение по договорите на „Еолика България” ЕАД за финансиране на проекта. Едно такова неизпълнение би могло значително да препятства финансирането на проекта, което от своя страна да осуети въвеждането в експлоатация на ветроенергийния парк, поради което допускането на предварително изпълнение би защитило особено важен интерес на „Еолика България” ЕАД по смисъла на чл.60, ал.1 от АПК – а именно изграждането и въвеждането в експлоатация на ветроенергиен парк Суворово в определени срокове.
Към молбата е приложена декларация от „Еолика България” ЕАД, с която дружеството се ангажира всички евентуални щети и/или вреди, причинени в следствие на допуснатото предварително изпълнение на Разрешение за строеж № 53 от 01.09.2011г. издадено от Областния управител на област с административен център Варна да бъдат обезпечени от и за сметка на „Еолика България” ЕАД в срок определен от административния орган, която по своето естество представлява изискуемата по смисъла на чл.60, ал.1 изречение последно гаранция.
С оглед на гореизложеното на основание чл.60 от АПК и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията.
ДОПУСКАМ:

Предварително изпълнение на Разрешение за строеж №53 от 01.09.2011г. издадено на „Еолика България” ЕАД за обект: „Електропровод 110kV от подстанция на ВЕП „Суворово” до подстанция „Вълчи дол”, за участъка от стълб №1 до стълб №12 включително и за участъка от стълб №24 до стълб №30 включително”.

Настоящата заповед е неразделна част от Разрешение за строеж №53/01.09.2011г.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните по реда на АПК и подлежи на обжалване по реда на чл.60, ал.4 от АПК в три дневен срок от съобщаването й чрез областния управител на област с административен център Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра по един за деловодството на областна администрация, „Еолика България” ЕАД и към образуваната административна преписка по издаването на разрешението за строеж №53/01.09.2011г.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник областния управител – инж. Славчо Славов.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -09 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

№ ОП – 11 – 9400 – 329/1/
07. 09. 2011 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областна администрация – Варна, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, Отдел “Държавна собственост” обявява:
Уведомява се КРЪСТЬО ХРИСТОВ ПАРЧЕВ - в качеството му на заинтересовано лице, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.
Производството е по инициатива на Величка Василева Куцарова – искане вх. №ОП-11-9400-239/30.08.2011 г., за имот с площ 489 кв.м., съставляващ ПИ с идентификатор 10135.2573.69 по кадастрална карта на гр. Варна, к.к. „Чайка” /стар идентификатор 514018200/, идентичен с части от имоти с №№93,108 и 204 по КП 1956 г., ведно с построените върху имота сгради: еднофамилна сграда с площ 29 кв.м., еднофамилна сграда с площ 45 кв.м., склад с площ 4 кв.м. и склад с площ 14 кв.м.
В представената скица с №11841/16.05.09 г., презаверена на 19.08.11 г. от СГКК-Варна е записано, че имотът е собственост на Кръстьо Христов Парчев – без документ за собственост.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр. Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -09 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

№РД-11-1002-22/1/08.09.2011г

На основание чл.61,ал.3 от АПК уведомявам:

1. Костадин Георгиев Димитров, гр.Варна, ул. „Лозарска” №22;
2. Димитричка Георгиева Руппрехт, гр.Варна, ул. „Лозарска” №22;
3. Милена Георгиева Дюлгерова, гр.Варна, бул. „Чаталджа” №67, ет.5, ап.31;
4. Елена Георгиева Георгиева, гр.Варна, бул. „Чаталджа” №69, ет.5, ап.49;
5. адв.Бердж Масис Хаджолян, гр.Варна,ул.”Цар Асен” №11а
за следното:
Със заповед № РД-11-7706-247/10.08.2011 г. областния управител на област с административен център Варна е ПРОГЛАСЕНА ЗА НИЩОЖНА заповед №791/30.09.2010г. на кмета на район „Приморски” при община Варна.
Заповед № РД-11-7706-247/10.08.2011 г. областния управител на област с административен център Варна е поставена на таблото за съобщения и обяви и на интернет страницата на Областна администрация Варна и подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Районен съд Варна.
Настоящото уведомление да се постави на таблото за съобщения и обяви и на интернет страницата на Областна администрация Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


З А П О В Е Д - СЕПТЕМВРИ 2011 г.

ЗАПОВЕД
№ .РД-11-7706-247 от 10.08.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център гр.Варна, след като разгледах писмо вх.№ РД-11-1002-22/01.08.2011г. от кмета на район „Приморски” при община Варна с приложена към него жалба вх.№ЖС-94-К-15/16.06.2011г. от Костадин Георгиев Димитров, Димитричка Георгиева Руппрехт и Васил Димитров Ганев срещу заповед №791/30.09.2010г. на кмета на район „Приморски” при община Варна.

УСТАНОВИХ:

С писмо вх.№ РД-11-1002-22/01.08.2011г. от кмета на район „Приморски” при община Варна в Областна администрация Варна е получена жалба вх.№ЖС-94К-15/16.06.2011г. от Костадин Георгиев Димитров, Димитричка Георгиева Руппрехт и Васил Димитров Ганев срещу заповед №791/30.09.2010г. на кмета на район „Приморски” при община Варна. Със същото писмо е изпратена жалба вх.№ЖС-94-К-12/13.06.2011г. от същите лица, но неподписана от едното от тях, със съдържание идентично на това в жалба вх.№ЖС-94К-15/16.06.2011г.
В жалба вх.№ЖС-94К-15/16.06.2011г. се навеждат твърдения за нищожност на заповед №791/2010г. поради недопустимост на образуваното административно производство по издаването на акта, а оттам до порок на същия до степен, налагаща прогласяване на нищожността му.
Като административна преписка, послужила за издаване на обжалвания акт, от район „Приморски” при община Варна са представени копия от заповед №332/01.04.2010г. на кмета на район „Приморски” при община Варна, удостоверение за наследници №17981/31.08.2010г. от район „Приморски” при община Варна, удостоверение за наследници №15798/31.08.2010г. от район „Приморски” при община Варна, 2 броя операционни бележка за плащане към бюджета за сумите от 6 826.44лв. и 6826.43 лв., н.а. №56, том ХХVІІІ, д.12903/94г., пълномощно рег.№2973/2009г. по описа на нотариус №011, заявление вх.№З01ВД-Е-1/01.09.2010г., пълномощно без дата от адв.Бердж Хаджолян.
След запознаване с приложените документи се установява от фактическа страна следното:
Заповед № РД-1-7706-(410)/25.11.2003г. на областния управител на Варненска област за одобряване на ПНИ на местност “Ален мак” е обжалвана в частта относно ПИ 958. Пред Окръжен съд Варна е образувано адм.д.№ 845/04г. по описа на съда. С решение № 649/15.10.2088г. по адм.д.№ 845/04г. по описа на ВОС жалбата е отхвърлена. Решението е потвърдено с решение №5805/07.05.2009г. по адм.д.№ 15927/08г. по описа на ВАС.
Със заповед №332/01.04.2010г. на кмета на район „Приморски” при община Варна е одобрена оценката на част от имот №10135.515.958 по ПНИ на СО Ален мак за площ от 466 кв.м. Върху заповедта е положен печат, че същата е влязла в законна сила на 05.08.2010г. Към административната преписка не са приложени известия за доставяне на заповед №332/10г., нито други документи удостоверяващи, че заповедта е връчена на всички адресати на акта и че в 14-дневния срок за обжалване не са постъпили жалби срещу нея. Същевременно в придружаващото жалбата писмо кметът на район „Приморски” при община Варна посочва, че по жалба срещу заповед №332/01.04.2010г. е подадена жалба и пред Районен съд Варна е образувано гражданско дело №9520/2011г. по описа на съда.
Липсата на представени доказателства за спазване на процедурата по уведомяване, регламентирана в чл.61 от АПК и наличието на висящ спор пред Районен съд Варна, налага основателния извод, че при издаване на заповед №791/30.09.2010г. кметът на район „Приморски” при община Варна не е извършил проверка за допустимост на производството каквото изискване се съдържа в чл.27, ал.2, т.6 от АПК във връзка с §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Като не е сторил това административният орган е издал административен акт, страдащ от съществен порок, налагащ прогласяване нищожността на обжалвания акт като постановен в недопустимо административно производство.
Предвид, че жалбата е подадена в район”Приморски” при община Варна на 16.06.2011 г. и е изпратена в Областна администрация гр.Варна на 28.07.2011 г. от кмета на район”Приморски”/ издател на процесната заповед № 791/30.09.2010 г./, административният орган е имал възможност да се запознае с жалбата и административната преписка, като в придружителното писмо да изрази становище и възражения и да представи доказателства в подкрепа на твърденията си, каквото е изискването на чл.26, ал.1 от АПК.
С оглед на горното и на основание чл.97, ал.1 от АПК, чл.32, ал.1 от ЗА

НАРЕЖДАМ:

ПРОГЛАСЯВАМ ЗА НИЩОЖНА заповед №791/30.09.2010г. на кмета на район „Приморски” при община Варна.
Заповедта се изготви в седем еднообразни екземпляра.
Заповедта да се връчи на Костадин Георгиев Димитров, гр.Варна, ул. „Лозарска” №22; Димитричка Георгиева Руппрехт, гр.Варна, ул. „Лозарска” №22; Васил Димитров Ганев, гр.Варна, ул. „Албатрос”№11; Милена Георгиева Дюлгерова, гр.Варна, бул. „Чаталджа” №67, ет.5, ап.31; Елена Георгиева Георгиева, гр.Варна, бул. „Чаталджа” №69, ет.5, ап.49; кмета на район „Приморски” при Община Варна.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Районен съд Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -07 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

№ ОП-11-9400-235/1/
03.09.2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Хасан и Шукри Алиеви Кючук и всички заинтересовани лица, че на 25.08.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Севдин Мишев Хаджиев – искане вх.№ ОП-11-9400-235/25.08.2011г., за недвижим имот, съставляващ парцел № ІХ-238, с площ 1000 кв.м., в кв.9 по плана на с.Белоградец, община Ветрино, от който 900 кв.м. са включени в УПИ ІХ-238, одобрен със Заповед №7279/20.06.1958г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -07 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-240/2/
07.09. 2011г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Джефер Мехмедов Мустанов и всички заинтересовани лица, че на 31.08.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ахмед Халил Абил – искане вх.№ ОП-11-9400-240/31.08.2011г., за недвижим имот, съставляващ поземлен имот VІІІ-274, в кв.24 по плана на с.Доброплодно, община Ветрино, включен в УПИ VІІІ-274,- 935 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ ІХ-273, УПИ ІV-271, УПИ V-277, VІ-276 и УПИ VІІ-275, одобрен със Заповед №3225/01.08.1969г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -07 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-234/1/
03.09. 2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Наследници на Георги Илиев Георгиев и всички заинтересовани лица, че на 25.08.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стати Димитров Георгиев – искане вх.№ ОП-11-9400-234/25.08.2011г., за недвижим имот, съставляващ имот-УПИ І-22 с площ 850 кв.м., ведно с построените сгради в кв.9 по плана на с.Войводино, община Вълчи дол, при граници на имота: от две страни улица, УПИ ІІ-390 по плана на с.Войводино, община Вълчи дол., одобрен със Заповед №202/13.10.1994г
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -07 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

№ ОП-11-9400-236/1/
03.09.2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Тодорка Вълева, Петър Тодоров Петров, Марин Тодоров Петров, Мария Петрова Николова, Николай Маринов Митев и Галина Маринова Василева - наследници на Митю Николов Ангелов и всички заинтересовани лица, че на 26.08.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хрисонка Илиева Добрева – искане вх.№ ОП-11-9400-236/26.08.2011г., за недвижим имот, съставляващ урегулиран поземлен имот ІІ-49 с площ 880 кв.м., кв.61 по плана на с.Равна, община Провадия, област Варна
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -01 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

№ОП-11-9400-192/6/01.09.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Вяра Борисова Гюрова, че с писмо с наш изх. № ОП-11-9400-192(1) от 27.07.2011г. е уведомена, че на 20.07.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-192/20.07.2011г. от Катя Василева Бонева, чрез пълномощника й Веселина Николова Петрова за недвижим имот, представляващ новообразуван имот № 0061, кадастрален район 90, по плана на новообразуваните имоти на местност «Терасите», село Бенковски, община Аврен, област Варна, съгласно скица № 419 от 16.06.2011г., издадена от отдел «УТ» при община Аврен, област Варна. В писмото е указано, че на основание чл. 34 от АПК в 7-дневен срок от получаване на писмото могат да бъдат направени писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -01 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

№РД-11-9400-405/3/01.09.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Александра Георгиева Сирополу – Бачева и Велин Кирилов Бачев, че с писмо с изх. № РД-11-9400-405(1) от 29.07.2011г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна административна преписка по молба с наш вх. № РД-11-9400-405 от 30.05.2011г. е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна, с оглед на което за последващи действия следва да се обръщат към кмета на община Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -01 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

№ РИ-08-8500-31/22/01.09.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Татяна Тончева Тодорова, че със заповед № ДИ-11-7703-37 от 17.06.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна са отписани 1,3488% идеални части от недвижим имот, съставляващ УПИ I – за жил. строителство и подземни гаражи, кв. 519, по регулационния план на град Варна, ул. „Странджа” № 8.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -01 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

№ РД-11-9400-120/1/30.08.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Анна Маринова Дойчева, пълномощник на Марин Илиев Дойчев, че със заповед № ДИ-11-7703-38 от 17.06.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна са отписани 1,0276% идеални части от недвижим имот, съставляващ УПИ I – за жил. строителство и подземни гаражи, кв. 519, по регулационния план на град Варна, ул. „Странджа” № 8.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -31 АВГУСТ 2011 г.

№ ОП-11-9400-230/1/
30.08.2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: наследниците на Димитър Симеонов и всички заинтересовани лица, че на 22.08.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Петков Белев – искане вх.№ ОП-11-9400-230/22.08.2011г., за недвижим имот, представляващ 85 кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот ХV-65, целият с площ 870 кв.м., кв.5а, по действащия план на с.Долище, община Аксаково.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -31 АВГУСТ 2011 г.

№ ОП-11-9400-230/1/
30.08.2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: наследниците на Ангел Михов Димитров и всички заинтересовани лица, че на 22.08.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Петков Белев – искане вх.№ ОП-11-9400-230/22.08.2011г., за недвижим имот, представляващ 5 кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот ХІV-61, целият с площ 890 кв.м., кв.5а, по действащия план на с.Долище, община Аксаково.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


З А П О В Е Д -29 АВГУСТ 2011 г.

З А П О В Е Д

№ РД-11-7706-269 от 29.08.2011г.
ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център гр. Варна, след като се запознах с материалите по преписка № РД-11-9400-478 от 08.07.2011г. съдържаща: 1. Акт за частна държавна собственост №7390/03.06.2009г.; 2. Писмо № РД-09-0801-311/27.11.2009г. от Директор на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване” при Община Варна; 3. Писмо № РД-10-0801-37/04.02.2010г. от Директор на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване” при Община Варна; 4. Решение № 9 към протокол № 22 от 26.02.2010г. на комисията по управление на имоти и вещи – публична и частна държавна собственост, които не са предоставени на ведомства и общини на територията на област с административен център гр. Варна; 5. Констативен протокол за извършена проверка от 01.03.2011г.; 6. Копие на фактура № 0002027817/03.01.2011г. за платен наем месец януари 2011г.; 7. Писмо с изх. № РД-09-0801-311(1)/27.04.2011г.; 8. Писмо с вх. № РД-09-0801-311(2)/12.05.2011г. с приложения от кмета на район „Одесос”; 9. Писмо с изх. № РД-09-0801-311(3)/12.05.2011г.; 10. Копие на договор за наем от 01.01.2001г. между кмета на район „Одесос” и Галина Фьодоровна Николова; 11. Копие на договор за наем от 01.01.2002г. между кмета на район „Одесос” и Галина Фьодоровна Николова; 12. Копие на договор за наем от 01.01.2003г. между кмета на район „Одесос” и Галина Фьодоровна Николова; 13. Копие на договор за наем от 01.01.2004г. между кмета на район „Одесос” и Галина Фьодоровна Николова; 14. Копие на заповед № 150/11.05.1998г. на кмета на район „Одесос”; 15. Копие на настанителна заповед № 79/30.09.1988г.; 16. Копие на настанителна заповед № 110/21.10.1986г.; 17. Акт за държавна собственост № 13632/15.07.1977г.; 18. Писмо с вх. № РД-09-0801-311(4)/30.05.2011г. с приложения от кмета на район „Одесос”; 19. Писмо с изх. № РД-11-9400-478/08.07.2011г.; 20. Уведомление № РД-11-9400-478(1)/12.06.2011г. до Галина Фьодоровна Николова на основание чл. 61, ал.3 от АПК;

У С Т А Н О В И Х:

Недвижим имот – частна държавна собственост, описан в акт за държавна собственост №7390/03.06.2009г., представляващ апартамент с идентификатор 10135.1506.790.1.1, находящ се в гр. Варна, ул. „Преслав” № 5, ет. 1, със застроена площ 85,50 кв.м., ведно с ? идеална част от общите части на сградата и ? идеална част от избата с полезна площ 16 кв.м. сe ползва от г-жа Галина Фьодоровна Николова неправомерно, в нарушение изискванията на Закона за държавната собственост (ЗДС) и Правилника за неговото прилагане. С писмо № РД-11-9400-478/08.07.2011г. г-жа Николова е уведомена, че е към 08.07.2011г. в отдел „Държавна собственост” при Областна администрация гр. Варна няма постъпили документи, удостоверяващи правото й за настаняване в жилището съгласно изискванията на Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане. Видно от известиe за доставяне № ИД PS 9000 0105WI A писмото не е получено от г-жа Галина Фьодоровна Николова.
С Обявление № РД-11-9400-478(1)/12.08.2011г. поставено на таблото за съобщения и обяви на Областна администрация гр. Варна на 12.08.2011г., е уведомена, че в отдел „Държавна собственост” при Областна администрация гр. Варна няма постъпили документи удостоверяващи правото й за настаняване в недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Преслав” № 5, ет. 1, описан в АДС №7390/03.06.2009г. съгласно изискванията на Закона за държавната собственост (ЗДС) и Правилника за неговото прилагане и предвид на изложеното е необходимо незабавно от получаването на писмото да освободи неправомерно ползвания от нея имот, като ни уведоми за датата на която ще бъде извършено предаването и приемането на имота. В законоустановения срок в Областна администрация гр. Варна не е постъпило писмено становище от г-жа Галина Фьодоровна Николова.
Към днешна дата задължението да се предаде имота на представител на Областна администрация – Варна, не е изпълнено. Недвижимият имот, описан в акт за държавна собственост № 7390/03.06.2009г., продължава да се държи без основание от г-жа Галина Фьодоровна Николова.
Съгласно чл. 80, ал.1 от Закона за държавна собственост, държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на Областния управител.
Предвид гореизложеното и на основание на чл. 80, ал. 1 и ал. 2 от ЗДС, във връзка с чл. 32, ал. 1 от ЗА,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се изземе от г-жа Галина Фьодоровна Николова недвижим имот – частна държавна собственост, описан в акт за държавна собственост № 7390/03.06.2009г., представляващ апартамент със застроена площ 85,50 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Преслав” № 5, ет. 1.
2. Изземването на имота да се извърши на 04.10.2011г. от 10:30 часа.
3. За процедурата по изземването да се състави протокол.
4. При наличие на обстоятелства, възпрепятстващи изземването на имота, същото да бъде осъществено на 11.10.2011г. от 10:30 часа.
5. При изпълнение на настоящата заповед да се окаже съдействие от органите на Областна дирекция на МВР – Варна.
6. Изпълнението на заповедта възлагам на Началник отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Оригиналите да се връчат на г-жа Галина Фьодоровна Николова с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Преслав” № 5, ет. 1, отдел „Държавна собственост” за прилагане към акт за държавна собственост № 7390/03.06.2009г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на Директора на Дирекция „АКРРДС”, Главния секретар, Главния счетоводител, Началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна и Областна дирекция на МВР – Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Главния секретар и на Директора на Дирекция „АКРРДС” при Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването й по реда на Административно процесуалния кодекс.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


З А П О В Е Д -22 АВГУСТ 2011 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-11-7706-258 от 18.08.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:

С АДС № 182/02.06.1997г. е актуван недвижим имот, съставляващ урегулиран поземлен имот VІІ-366,364 с площ 1 020,00 кв.м., кв.58 по плана на с.Пчелник, община Долни чифлик, област Варна, при граници: улица, УПИ VІ-367, УПИ ІІІ-367, УПИ ІV-367, УПИ Х-366, УПИ VІІІ-366.
На проведеното на 07.07.2011г. заседание на комисията по разпореждане с държавната собственост на територията на област с административен център гр.Варна е взето решение № 13, съгласно което да се открие процедура за продажба на описаните по-горе недвижими имоти – частна държавна собственост чрез търг с тайно наддаване. Решението е утвърдено от областния управител.
С АДС № 7587/05.07.2010г. е актуван недвижим имот, съставляващ имот с номер 000048 с площ 9 276,00 кв.м., по плана на с.Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна, при граници: имот № 000227, имот № 000096, имот № 000086, имот № 015022, имот № 000992, имот № 000373, имот № 000035.
На проведеното на 07.07.2011г. заседание на комисията по разпореждане с държавната собственост на територията на област с административен център гр.Варна е взето решение № 14, съгласно което да се открие процедура за продажба на описаните по-горе недвижими имоти – частна държавна собственост чрез търг с тайно наддаване. Решението е утвърдено от областния управител.
С АДС № 6811/21.06.2007г. е актуван недвижим имот, съставляващ имот № 099167 с площ 5 093,00 кв.м., по плана на с.Осеново, община Аксаково, област Варна, при граници: имот № 000832, имот № 099166, имот № 000845.
На проведеното на 07.07.2011г. заседание на комисията по разпореждане с държавната собственост на територията на област с административен център гр.Варна е взето решение № 19, съгласно което да се открие процедура за продажба на описаните по-горе недвижими имоти – частна държавна собственост чрез търг с тайно наддаване. Решението е утвърдено от областния управител.
Предвид горното и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗДС, чл.42, ал.1 и чл.43 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА
НАРЕЖДАМ:
І. Да се открие процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна държавна собственост:
1. Урегулиран поземлен имот VІІ-366,364 с площ 1 020,00 кв.м., кв.58 по плана на с.Пчелник, община Долни чифлик, област Варна, при граници: улица, УПИ VІ-367, УПИ ІІІ-367, УПИ ІV-367, УПИ Х-366, УПИ VІІІ-366, описан в АДС № 182/02.06.1997г.
Определената начална тръжна цена на имота е в размер на 3 618,45 лв. /три хиляди шестстотин и осемнадесет лева и четиридесет и пет стотинки/ без ДДС. На основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС се дължи ДДС.
Дата, място и час на провеждане на търга - Търгът ще се проведе на 26.09.2011г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул. „Преслав” № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 361,85 лв. /триста шестдесет и един лева и осемдесет и пет стотинки/, вносим по банкова сметка IBAN BG55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG “Експресбанк” Варна, в срок до 21.09.2011г.
2. Имот с номер 000048 с площ 9 276,00 кв.м., по плана на с.Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна, при граници: имот № 000227, имот № 000096, имот № 000086, имот № 015022, имот № 000992, имот № 000373, имот № 000035, описан в АДС № 7587/05.07.2010г.
Определената начална тръжна цена на имота е в размер на 10 775,05 лв. /десет хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и пет стотинки/ без ДДС. На основание чл.45, ал.1 от ЗДДС ДДС не се дължи.
Дата, място и час на провеждане на търга - Търгът ще се проведе на 26.09.2011г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул. „Преслав” № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 1 077,51 лв. /хиляда седемдесет и седем лева и петдесет и една стотинки/, вносим по банкова сметка IBAN BG55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG “Експресбанк” Варна, в срок до 21.09.2011г.
3. Имот № 099167 с площ 5 093,00 кв.м., по плана на с.Осеново, местност „Канайол”, община Аксаково, област Варна, при граници, съгласно скица № Ф03888 от 23.02.2010г., презаверена на 28.07.2011г., издадена от Общинска служба по земеделие Аксаково: имот № 000849, имот № 099166, имот № 000855, имот № 000845, описан в АДС № 6811/21.06.2007г.
Определената начална тръжна цена на имота е в размер на 5 916,02 лв. /пет хиляди деветстотин и шестнадесет лева и две стотинки/ без ДДС. На основание чл.45, ал.1 от ЗДДС ДДС не се дължи.
Дата, място и час на провеждане на търга - Търгът ще се проведе на 26.09.2011г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул. „Преслав” № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 591,60 лв. /петстотин деветдесет и един лева и шестдесет стотинки/, вносим по банкова сметка IBAN BG55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG “Експресбанк” Варна, в срок до 21.09.2011г.
За всеки един от посочените по-горе обекти, кандидатите участват с отделен комплект документи.
ІІ. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация както следва:
1. Акт за държавна собственост;
2. Актуална скица на имота;
3. Проект на договор за продажба;
4. Заявление за участие в търга - по утвърден от областния управител образец;
5. Тръжни условия и необходими документи;
6. Декларация по по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП;
7. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
8. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
9. Ценово предложение - по утвърден от областния управител образец.
ІІІ. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
1. Документ за закупени тръжни книжа – оригинал или заверено копие от фактура или друг платежен документ;
2. Оригинален банков документ за внесен депозит по сметка на Областна администрация Варна;
3. Удостоверение за актуално правно състояние на ЕТ или ЮЛ, издадено не по-рано от 3 месеца от датата на провеждане на търга-оригинал или нотариално заверено копие;
4. Копие от документ за самоличност на физическото лице участник или представляващо участника;
5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата;
6. Заверено копие от документа за БУЛСТАТ регистрация, в случай че кандидатът ЕТ или ЮЛ не е пререгистриран в Търговския регистър;
7. Удостоверение от НАП, че кандидатът няма публични задължения-оригинал или нотариално заверено копие, издадено след 01.07.2011г.
8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна;
9. Декларация по ЗМИП;
10. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
11. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
12. Предложение за цена - по образец, поставено в малък непрозрачен запечaтан плик с надпис „Предлагана цена”
ІV. Тръжната документация да се продава всеки работен ден в срок до 17,00 часа на 21.09.2011г. срещу цена от 100,00 лв. /сто лева/ с включен ДДС, платима в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. "Преслав" № 26, стая 409. Документацията да се получава в стая № 8 в сградата на отдел «Държавна собственост» от служителя, отговарящ за провеждането на търга до 21.09.2011г.
Оглед на имотите да се извършва на място в присъствието на служител на Областна администрация гр.Варна след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688 108 до 20.09.2011г. включително.
Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Варна, ул."Преслав" № 26, ет.1.
Краен срок за подаване на документите за участие в търга - 17,30 часа на 21.09.2011г.
VІ. За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.
Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - Варна - www.vn.government.bg.
Възлагам на експерта “Връзки с обществеността” в кабинета на областния управител да извърши всички действия по обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, а на началник отдел “ДС” организирането на всички необходими действия по провеждането на търга.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на главния секретар.
Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в 8 (осем) екземпляра. Заповедта да се връчи на началника на отдел ДС за прилагане по тръжното досие на имота и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членовете на комисията, директор на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител и експерта „Връзки с обществеността” в кабинета на областния управител за сведение и изпълнение.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


З А П О В Е Д -22 АВГУСТ 2011 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-11-7706-260 от 18.08.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:

С АДС № 7690/23.12.2010г., вписан в книгите по вписванията на 28.11.2010г, том LХХV, № 53, вх.регистър 27211 е актуван недвижим имот, представляващ апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.87.1.46 със застроена площ 44,74 кв.м., състоящ се от: стая, бокс, баня и тоалет, коридор и един балкон, ведно с прилежащо таванско помещение № 23 с площ 4,38 кв.м., както и 1,7213% идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3512.87.1.47, под обекта: 10135.3512.87.1.41, над обекта: 10135.3512.87.1.51, находящ се в гр.Варна, ж.к.»Младост» бл.115, вх.11, ет.10, ап.46. Конструкция на сградата – ЕПЖБ, брой етажи – 11, година на строеж – 1979г. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3512.87.
На проведеното на 07.07.2011г. заседание на комисията по разпореждане с държавната собственост на територията на област с административен център гр.Варна е взето решение № 10, съгласно което да се открие процедура за продажба на описания по-горе недвижим имот – частна държавна собственост чрез търг с тайно наддаване. Решението е утвърдено от областния управител.
С АДС № 7856/15.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 23.06.2011г, том ХХХVІІІ, № 131, вх.регистър 13451 е актуван недвижим имот, представляващ апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2551.510.6.30 със застроена площ 40,34 кв.м., състоящ се от: стая, кухня, сервизни помещения, ведно с прилежащо избено помещение № 30 с площ 5,43 кв.м., както и 2,4716 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2551.510.6.31, 10135.2551.510.6.48, под обекта: 10135.2551.510.6.21, над обекта: 10135.2551.510.6.39, находящ се в гр.Варна, ж.к.»Изгрев» бл.41, ет.4, ап.30. Конструкция на сградата – ЕПБЖ, етажност: пет етажа, година на строеж – 1990г. Самостоятелният обект се намира в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2551.510.
На проведеното на 18.04.2011г. заседание на комисията по управление с държавната собственост на територията на област с административен център гр.Варна е взето решение № 13, съгласно което описаният по-горе недвижим имот – частна държавна собственост да бъде включен в стратегията на Областна администрация – Варна за разпореждане с имоти държавна собственост. Решението е утвърдено от областния управител.
С АДС № 7888/20.07.2011г. е актуван недвижим имот, представляващ апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3513.13.4.25 със застроена площ 40,34 кв.м., състоящ се от: кухня, стая, баня, тоалет, коридор и балкон, ведно с прилежащо избено помещение, както и 2,5698 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3513.13.4.24, под обекта: 10135.3513.13.4.16, над обекта: 10135.3513.13.4.34, находящ се в гр.Варна, ж.к.”Младост” бл.158, ет.3, ап.25. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.13.
На проведеното на 07.07.2011г. заседание на комисията по разпореждане с държавната собственост на територията на област с административен център гр.Варна е взето решение № 15, съгласно което да се открие процедура за продажба на описания по-горе недвижим имот – частна държавна собственост чрез търг с тайно наддаване. Решението е утвърдено от областния управител.
С АДС № 7876/28.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 30.06.2011г., том ХLI, № 105, вх.регистър 14351, д.8769 е актуван недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ втори и трети жилищни етажи от масивна триетажна жилищна сграда, година на строеж: 1922г., 1. Втори етаж – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1508.243.1.7 със застроена площ 152,63 кв.м., състоящ се от: входно антре, салон, три стаи, две преходни стаи, кухня, кухненски бокс, баня-тоалет и тераса, както и 34,0109 % идеални части от общите части на сградата, от правото на строеж и от избените помещения и 33,2111 % идеални части от тавана; 2. Трети етаж – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1508.243.1.8 със застроена площ 147,73 кв.м., състоящ се от: входно антре, салон, три стаи, преходни кухня и стая, кухня, кухненски бокс, баня-тоалет и тераса, както и 32,9191 % идеални части от общите части на сградата, правото на строеж и от избените помещения и 32,1449 % идеални части от тавана, находящ се в гр.Варна, ул.”Славянска” № 20, при граници на имота: ПИ 10135.1508.241, ПИ 10135.1508.242, ПИ 10135.1508.245, ПИ 10135.1508.244, ПИ 10135.1508.224.
На проведеното на 07.07.2011г. заседание на комисията по разпореждане с държавната собственост на територията на област с административен център гр.Варна е взето решение № 16, съгласно което да се открие процедура за продажба на описания по-горе недвижим имот – частна държавна собственост чрез търг с тайно наддаване. Решението е утвърдено от областния управител.
Предвид горното и на основание чл.1, ал.4, т.3, б.»б» от ЗПСК, чл.49, ал.1 от ЗДС, чл. 44, ал. 2 от ЗДС, чл.42, ал.1 и чл.43 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА
НАРЕЖДАМ:
І. Да се открие процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна държавна собственост:
1. Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.87.1.46 със застроена площ 44,74 кв.м., състоящ се от: стая, бокс, баня и тоалет, коридор и един балкон, ведно с прилежащо таванско помещение № 23 с площ 4,38 кв.м., както и 1,7213% идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3512.87.1.47, под обекта: 10135.3512.87.1.41, над обекта: 10135.3512.87.1.51, находящ се в гр. Варна, ж.к.»Младост» бл.115, вх.11, ет.10, ап.46, описан в АДС № 7690/23.12.2010г., вписан в книгите по вписванията на 28.11.2010г, том LХХV, 53, вх.регистър 27211.
Определената начална тръжна цена на имота е в размер на 37 679,40 лв. /тридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и четиридесет стотинки/ без ДДС. На основание чл.45, ал.3 от ЗДДС ДДС не се дължи.
Дата, място и час на провеждане на търга - Търгът ще се проведе на 28.09.2011г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул. „Преслав” № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 3 767,94 лв. /три хиляди седемстотин шестдесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки/, вносим по банкова сметка IBAN BG55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG “Експресбанк” Варна, в срок до 27.09.2011г.
2. Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2551.510.6.30 със застроена площ 40,34 кв.м., състоящ се от: стая, кухня, сервизни помещения, ведно с прилежащо избено помещение № 30 с площ 5,43 кв.м., както и 2,4716 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2551.510.6.31, 10135.2551.510.6.48, под обекта: 10135.2551.510.6.21, над обекта: 10135.2551.510.6.39, находящ се в гр.Варна, ж.к.»Изгрев» бл.41, ет.4, ап.30, описан в АДС № 7856/15.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 23.06.2011г, том ХХХVІІІ, № 131, вх.регистър 13451.
Определената начална тръжна цена на имота е в размер на 39 766,76 лв. /тридесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и шест лева и седемдесет и шест стотинки/ без ДДС. На основание чл.45, ал.3 от ЗДДС ДДС не се дължи.
Дата, място и час на провеждане на търга - Търгът ще се проведе на 28.09.2011г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул. „Преслав” № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 3 976,68 лв. /три хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и шестдесет и осем стотинки/, вносим по банкова сметка IBAN BG55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG “Експресбанк” Варна, в срок до 27.09.2011г.
3. Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3513.13.4.25 със застроена площ 40,34 кв.м., състоящ се от: кухня, стая, баня, тоалет, коридор и балкон, ведно с прилежащо избено помещение, както и 2,5698 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3513.13.4.24, под обекта: 10135.3513.13.4.16, над обекта: 10135.3513.13.4.34, находящ се в гр.Варна, ж.к.”Младост” бл.158, ет.3, ап.25, описан в АДС № 7888/20.07.2011г. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.13.
Определената начална тръжна цена на имота е в размер на 29 522,24 лв. /двадесет и девет хиляди петстотин двадесет и два лева и двадесет и четири стотинки/ без ДДС. На основание чл.45, ал.3 от ЗДДС ДДС не се дължи.
Дата, място и час на провеждане на търга - Търгът ще се проведе на 28.09.2011г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул. „Преслав” № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 2 952,22 лв. /две хиляди деветстотин петдесет и два лева и двадесет и две стотинки/, вносим по банкова сметка IBAN BG55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG “Експресбанк” Варна, в срок до 27.09.2011г.
4. Самостоятелни обекти в сграда, находяща се в гр.Варна, ул.»Славянска» № 20, описани както следва:
4.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1508.243.1.7 със застроена площ 152,63 кв.м., представляващ втори жилищен етаж от масивна триетажна жилищна сграда, година на строеж: 1922г., състоящ се от: входно антре, салон, три стаи, две преходни стаи, кухня, кухненски бокс, баня-тоалет и тераса, както и 34,0109 % идеални части от общите части на сградата, от правото на строеж и от избените помещения и 33,2111 % идеални части от тавана, при граници на имота: ПИ 10135.1508.241, ПИ 10135.1508.242, ПИ 10135.1508.245, ПИ 10135.1508.244, ПИ 10135.1508.224, описан в АДС № 7876/28.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 30.06.2011г., том ХLI, № 105, вх.регистър 14351, д.8769.
Определената начална тръжна цена на имота е в размер на 122 194,75 лв. /сто двадесет и две хиляди сто деветдесет и четири лева и седемдесет и пет стотинки/ без ДДС. На основание чл.45, ал.3 от ЗДДС ДДС не се дължи.
Дата, място и час на провеждане на търга - Търгът ще се проведе на 28.09.2011г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул. „Преслав” № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 12 219,48 лв. /дванадесет хиляди двеста и деветнадесет лева и четиридесет и осем стотинки/, вносим по банкова сметка IBAN BG55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG “Експресбанк” Варна, в срок до 27.09.2011г.
4.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1508.243.1.8 със застроена площ 147,73 кв.м., представляващ трети жилищен етаж от масивна триетажна жилищна сграда, година на строеж: 1922г., състоящ се от: входно антре, салон, три стаи, преходни кухня и стая, кухня, кухненски бокс, баня-тоалет и тераса, както и 32,9191 % идеални части от общите части на сградата, правото на строеж и от избените помещения и 32,1449 % идеални части от тавана, при граници на имота: ПИ 10135.1508.241, ПИ 10135.1508.242, ПИ 10135.1508.245, ПИ 10135.1508.244, ПИ 10135.1508.224, описан в АДС № 7876/28.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 30.06.2011г., том ХLI, № 105, вх.регистър 14351, д.8769.
Определената начална тръжна цена на имота е в размер на 118 275,23 лв. /сто и осемнадесет хиляди двеста седемдесет и пет лева и двадесет и три стотинки/ без ДДС. На основание чл.45, ал.3 от ЗДДС ДДС не се дължи.
Дата, място и час на провеждане на търга - Търгът ще се проведе на 28.09.2011г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул. „Преслав” № 26.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 11 827,52 лв. /единадесет хиляди осемстотин двадесет и седем лева и петдесет и две стотинки/, вносим по банкова сметка IBAN BG55 TTBB 9400 3315 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG “Експресбанк” Варна, в срок до 27.09.2011г.
Общата начална тръжна цена на имотите по т.4 от настоящата заповед общо е в размер на 240 469,98 лв. /двеста и четиридесет хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки/ без ДДС. На основание чл.45, ал.3 от ЗДДС ДДС не се дължи.
За участие в търга се допускат само тези кандидати, които са заявили изрично желанието си да закупят заедно всички имоти, описани в т.4 от настоящата заповед.
В ценовото предложение участниците посочват предложението си за цена на всеки един от имотите, не по-ниска от началната тръжна цена по т.4.1 и т.4.2. Класирането се извършва по размера на общата сумарна цена на двата имота.

За всеки един от посочените по-горе обекти, кандидатите участват с отделен комплект документи.

ІІ. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация както следва:
1. Акт за държавна собственост;
2. Схема на самостоятелен обект в сграда, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна;
3. Проект на договор за продажба;
4. Заявление за участие в търга - по утвърден от областния управител образец;
5. Тръжни условия и необходими документи;
6. Декларация по по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП;
7. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
8. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
9. Ценово предложение - по утвърден от областния управител образец.

ІІІ. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
1. Документ за закупени тръжни книжа – оригинал или заверено копие от фактура или друг платежен документ;
2. Оригинален банков документ за внесен депозит по сметка на Областна администрация Варна;
3. Удостоверение за актуално правно състояние на ЕТ или ЮЛ, издадено не по-рано от 3 месеца от датата на провеждане на търга-оригинал или нотариално заверено копие;
4. Копие от документ за самоличност на физическото лице участник или представляващо участника;
5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата;
6. Заверено копие от документа за БУЛСТАТ регистрация, в случай че кандидатът ЕТ или ЮЛ не е пререгистриран в Търговския регистър;
7. Удостоверение от НАП, че кандидатът няма публични задължения-оригинал или нотариално заверено копие, издадено след 01.07.2011г.
8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна;
9. Декларация по ЗМИП;
10. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
11. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
12. Предложение за цена - по образец, поставено в малък непрозрачен запечaтан плик с надпис „Предлагана цена”

ІV. Тръжната документация да се продава всеки работен ден в срок до 17,00 часа на 27.09.2011г. срещу цена от 100,00 лв. /сто лева/ с включен ДДС, платима в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. "Преслав" № 26, стая 409. Документацията да се получава в стая № 8 в сградата на отдел «Държавна собственост» от служителя, отговарящ за провеждането на търга до 27.09.2011г.

Оглед на имотите да се извършва на място в присъствието на служител на Областна администрация гр.Варна след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688 108 до 27.09.2011г. включително.
Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Варна, ул."Преслав" № 26, ет.1.
Краен срок за подаване на документите за участие в търга - 17,30 часа на 27.09.2011г.

VІ. За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.
Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - Варна - www.vn.government.bg.
Възлагам на експерта “Връзки с обществеността” в кабинета на областния управител да извърши всички действия по обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, а на началник отдел “ДС” организирането на всички необходими действия по провеждането на търга.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на главния секретар.
Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в 8 (осем) екземпляра. Заповедта да се връчи на началника на отдел ДС за прилагане по тръжното досие на имота и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членовете на комисията, директор на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител и експерта „Връзки с обществеността” в кабинета на областния управител за сведение и изпълнение.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


З А П О В Е Д -22 АВГУСТ 2011 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-11-7706-259/18.08.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ - областен управител на област с административен център Варна,
УСТАНОВИХ:

1. На заседание на комисията по чл. 74 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), отразено в протокол № 203 от 07.07.2011г., е взето решение № 20, да се открие процедура за продажба чрез търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи гаражи, находящи се в гр. Варна, ул.”Струга” № 111, изградени в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3516.93, с площ от 4394 кв.м; при съседи: ПИ 10135.3516.152; ПИ 10135.3516.128; ПИ 10135.3516.134; ПИ 10135.3516.127; ПИ 10135.3516.126; ПИ 10135.3516.125; ПИ 10135.3516.124; ПИ 10135.3516.102; ПИ 10135.3516.103; ПИ 10135.3516.141 и ПИ 10135.3516.142, актуван с акт за държавна собственост № 7842 от 13.06.2011г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 21.06.2011г, том ХХХVІІІ, № 62, вх. регистър № 13311, д.8063, а именно:
1.1. Гараж с идентификатор 10135.3516.93.2, състоящ се от 7 (седем) броя клетки с обща застроена площ от 311,00 кв.м, конструкция – масивна, година на строеж: 1970г., актуван с акт за държавна собственост № 7844 от 13.06.2011г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 21.06.2011г, том ХХХVІІІ, № 61, вх.регистър 13310, д.8062.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО012363 от 09.08.2011г., издадено от «Имуществени данъци» при община Варна, стойността на гараж с идентификатор 10135.3516.93.2 е в размер на 138 530,50 лв. (сто тридесет и осем хиляди петстотин и тридесет лева и петдесет стотинки).
1.2. Гараж с идентификатор 10135.3516.93.3, състоящ се от 1 (една) клетка със застроена площ от 202,00 кв.м, конструкция – масивна, година на строеж: 1960г., актуван с акт за държавна собственост № 7845 от 13.06.2011г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 21.06.2011г, том ХХХVІІІ, № 55, вх. регистър 13299, д.8050.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО012363 от 09.08.2011г., издадено от «Имуществени данъци» при община Варна, стойността на гараж с идентификатор 10135.3516.93.3 е в размер на 119 807,70 лв. (сто и деветнадесет хиляди осемстотин и седем лева и седемдесет стотинки).
1.3. Гараж с идентификатор 10135.3516.93.4, състоящ се от 1 (една) клетка със застроена площ от 45,00 кв.м, конструкция – масивна, година на строеж: 1964г., актуван с акт за държавна собственост № 7846 от 13.06.2011г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 21.06.2011г, том ХХХVІІІ, № 57, вх. регистър 13303, д.8058.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО012363 от 09.08.2011г., издадено от «Имуществени данъци» при община Варна, стойността на гараж с идентификатор 10135.3516.93.4 е в размер на 20 044,60 лв (двадесет хиляди четиридесет и четири лева и шестдесет стотинки).
1.4. Гараж с идентификатор 10135.3516.93.5, състоящ се от 8 (осем) броя клетки с обща застроена площ от 265,00 кв.м, конструкция – масивна, година на строеж: 1964г., актуван с акт за държавна собственост № 7847 от 13.06.2011г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 21.06.2011г, том ХХХVІІІ, № 51, вх.регистър 132903, д.8048.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО012363 от 09.08.2011г., издадено от «Имуществени данъци» при община Варна, стойността на гараж с идентификатор 10135.3516.93.5 е в размер на 118 040,50 лв (сто и осемнадесет хиляди и четиридесет лева и петдесет стотинки).
1.5. Гараж с идентификатор 10135.3516.93.6, състоящ се от 11 (единадесет) броя клетки с обща застроена площ от 293,00 кв.м, конструкция – масивна, година на строеж: 1964г., актуван с акт за държавна собственост № 7848 от 13.06.2011г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 21.06.2011г, том ХХХVІІІ, № 32, вх.регистър 13260, д.8026.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО012363 от 09.08.2011г., издадено от «Имуществени данъци» при община Варна, стойността на гараж с идентификатор 10135.3516.93.6 е в размер на 130 512,70 лв (сто и тридесет хиляди петстотин и дванадесет лева и седемдесет стотинки).
Решение № 20 по протокол № 203 от 07.07.2011г. на комисията е утвърдено от областния управител.
2. На заседание на комисията по чл. 74 от ППЗДС, отразено в протокол № 203 от 07.07.2011г., са взети решения № 17 и № 18, да се открие процедура за продажба чрез търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи както следва:
2.1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ – детско заведение с площ от 2 550,00 кв.м в кв.17 по плана на село Казашко, община Варна, област Варна, при граници: улица «Рибарска», УПИ ІV – спорт и УПИ ІІ – парк, съгласно скица № РД-11-08/892-2/ от 01.08.2011г., издадена от кметство Тополи при община Варна; актуван с акт за държавна собственост № 6789 от 04.05.2007г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 24.09.2007г, том LХХХVІІІ, № 25, вх. регистър 27874, д.21572.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО013034 от 09.08.2011г., издадено от «Имуществени данъци» при община Варна, стойността на УПИ III – детско заведение с площ от 2 550,00 кв.м е в размер на 5 079,60 лв (пет хиляди седемдесет и девет лева и шестдесет стотинки).
2.2. УПИ V - магазин с площ от 1 110,00 кв.м., кв. 17 по плана на с.Казашко, община Варна, при граници: УПИ ІV – спорт, улица «Матвей Русов» и Варненско езеро, съгласно скица № РД-11-08/892-4/ от 01.08.2011г., издадена от кметство Тополи при община Варна; актуван с акт за държавна собственост № 6787 от 04.05.2007г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 24.09.2007г, том LХХХVІІІ, № 54, вх.регистър 27915, д.21605.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО013036 от 09.08.2011г., издадено от «Имуществени данъци» при община Варна, стойността на УПИ V с площ от 1 110,00 кв.м е в размер на 2 530,80 лв (две хиляди петстотин и тридесет лева и осемдесет стотинки).
Решения № 17 и № 18 по протокол № 203 от 07.07.2011г. на комисията са утвърдени от областния управител.
Съгласно разпоредбата на чл. 49, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) продажбата на държавни жилища, ателиета и гаражи с изключение на случаите по чл. 46, ал. 2 се извършва от областния управител по местонахождението на имота след провеждането на търг по реда на чл. 44, ал. 2, условие, което е изпълнено, поради което няма пречки за продажбата на имотите, описани в точка 1.
Съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 2 от ЗДС (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.), продажбата на имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка до 10 000 лв., се извършва от областния управител по местонахождението на имота при условията и по реда, определени в закона и правилника за прилагане на закона. Данъчните оценки на имотите, описани в точка 2 са по – ниски от 10 000 лв, поради което няма пречки за извършване на продажбата на имотите.
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 1, ал. 4, т.3, буква ''б'' от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 44, ал. 2 от ЗДС, чл.49, ал.1 от ЗДС, чл.42, ал.1 и чл.43 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА

НАРЕЖДАМ:
I. Да се открие процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна държавна собственост:
1. Гаражи, находящи се в гр. Варна, ул.”Струга” № 111, изградени в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3516.93, с площ от 4394 кв.м; при съседи: ПИ 10135.3516.152; ПИ 10135.3516.128; ПИ 10135.3516.134; ПИ 10135.3516.127; ПИ 10135.3516.126; ПИ 10135.3516.125; ПИ 10135.3516.124; ПИ 10135.3516.102; ПИ 10135.3516.103; ПИ 10135.3516.141 и ПИ 10135.3516.142, актуван с акт за държавна собственост № 7842 от 13.06.2011г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 21.06.2011г, том ХХХVІІІ, № 62, вх. регистър № 13311, д.8063, представляващи както следва:
1.1. Гараж с идентификатор 10135.3516.93.2, състоящ се от 7 (седем) броя клетки с обща застроена площ от 311,00 кв.м, конструкция – масивна, година на строеж: 1970г., актуван с акт за държавна собственост № 7844 от 13.06.2011г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 21.06.2011г, том ХХХVІІІ, № 61, вх.регистър 13310, д.8062.
Определената начална тръжна цена на имота е в размер на 152 390 лв (сто петдесет и две хиляди триста и деветдесет лева). На основание чл.45, ал.3 от ЗДДС ДДС не се дължи.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 15 240 лв. (петнадесет хиляди двеста и четиридесет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3115 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG “Експресбанк” Варна, в срок до 26.09.2011г.
1.2. Гараж с идентификатор 10135.3516.93.3, състоящ се от 1 (една) клетка със застроена площ от 202,00 кв.м, конструкция – масивна, година на строеж: 1960г., актуван с акт за държавна собственост № 7845 от 13.06.2011г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 21.06.2011г, том ХХХVІІІ, № 55, вх. регистър 13299, д.8050.
Определената начална тръжна цена на имота е в размер на 131 800 лв (сто тридесет и една хиляди и осемстотин лева). На основание чл.45, ал.3 от ЗДДС ДДС не се дължи.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 13 180 лв (тринадесет хиляди сто и осемдесет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3115 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG “Експресбанк” Варна, в срок до 26.09.2011г.
1.3. Гараж с идентификатор 10135.3516.93.4, състоящ се от 1 (една) клетка със застроена площ от 45,00 кв.м, конструкция – масивна, година на строеж: 1964г., актуван с акт за държавна собственост № 7846 от 13.06.2011г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 21.06.2011г, том ХХХVІІІ, № 57, вх. регистър 13303, д.8058.
Определената начална тръжна цена на имота е в размер на 22 050 лв. (двадесет и две хиляди и петдесет лева). На основание чл.45, ал.3 от ЗДДС ДДС не се дължи.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 2 205лв. (две хиляди двеста и пет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3115 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG “Експресбанк” Варна, в срок до 26.09.2011г.
1.4. Гараж с идентификатор 10135.3516.93.5, състоящ се от 8 (осем) броя клетки с обща застроена площ от 265,00 кв.м, конструкция – масивна, година на строеж: 1964г., актуван с акт за държавна собственост № 7847 от 13.06.2011г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 21.06.2011г, том ХХХVІІІ, № 51, вх.регистър 132903, д.8048.
Определената начална тръжна цена на имота е в размер на 129 850 (сто двадесет и девет хиляди осемстотин и петдесет лева). На основание чл.45, ал.3 от ЗДДС ДДС не се дължи.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 12985лв. (дванадесет хиляди деветстотин осемдесет и пет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG 55 TTBB 9400 3115 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG “Експресбанк” Варна, в срок до 26.09.2011г.
1.5. Гараж с идентификатор 10135.3516.93.6, състоящ се от 11 (единадесет) броя клетки с обща застроена площ от 293,00 кв.м, конструкция – масивна, година на строеж: 1964г., актуван с акт за държавна собственост № 7848 от 13.06.2011г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 21.06.2011г, том ХХХVІІІ, № 32, вх.регистър 13260, д.8026.
Определената начална тръжна цена на имота е в размер на 143 565 лв. (сто четиридесет и три хиляди петстотин шестдесет и пет лева). На основание чл.45, ал.3 от ЗДДС ДДС не се дължи.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 14357лв. (четиринадесет хиляди триста петдесет и седем лева), вносим по банкова сметка IBAN 55 TTBB 9400 3115 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG “Експресбанк” Варна, в срок до 26.09.2011г.
ОБЩАТА НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА на имотите – частна държавна собственост, описани в раздел I, точка 1 от настоящата заповед е в размер на 579 655 лв (петстотин седемдесет и девет хиляди шестстотин петдесет и пет лева).
2. УПИ ІІІ – детско заведение с площ от 2 550,00 кв.м в кв.17 по плана на село Казашко, община Варна, област Варна, при граници: улица «Рибарска», УПИ ІV – спорт и УПИ ІІ – парк, съгласно скица № РД-11-08/892-2/ от 01.08.2011г., издадена от кметство Тополи при община Варна; актуван с акт за държавна собственост № 6789 от 04.05.2007г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 24.09.2007г, том LХХХVІІІ, № 25, вх. регистър 27874, д.21572.
Определената начална тръжна цена на имота е в размер на 5 590 лв. (пет хиляди петстотин и деветдесет лева) без ДДС. На основание чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС се дължи ДДС.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 559лв. (петстотин петдесет и девет лева), вносим по банкова сметка IBAN 55 TTBB 9400 3115 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG “Експресбанк” Варна, в срок до 26.09.2011г.
3. УПИ V - магазин с площ от 1 110,00 кв.м., кв. 17 по плана на с.Казашко, община Варна, при граници: УПИ ІV – спорт, улица «Матвей Русов» и Варненско езеро, съгласно скица № РД-11-08/892-4/ от 01.08.2011г., издадена от кметство Тополи при община Варна; актуван с акт за държавна собственост № 6787 от 04.05.2007г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 24.09.2007г, том LХХХVІІІ, № 54, вх.регистър 27915, д.21605.
Определената начална тръжна цена на имота е в размер на 2 785 лв. (две хиляди седемстотин осемдесет и пет лева) без ДДС. На основание чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС се дължи ДДС.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 278,50лв. (двеста седемдесет и осем лева и петдесет стотинки), вносим по банкова сметка IBAN 55 TTBB 9400 3115 0686 80 BIC TTBBBG22 на SG “Експресбанк” Варна, в срок до 26.09.2011г.
II. Определям:
1. Дата, място и час на провеждане на търга - Търгът ще се проведе на 27.09.2011г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул. „Преслав” № 26.
2. Специални изисквания към участниците:
2.1. За участие в търга за покупко – продажба на имотите, описани в раздел I, точка 1 от заповедта, а именно: Гаражи, находящи се в гр. Варна, ул.”Струга” № 111, изградени в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3516.93, представляващи, както следва: гараж с идентификатор 10135.3516.93.2, гараж с идентификатор 10135.3516.93.3, гараж с идентификатор 10135.3516.93.4, гараж с идентификатор 10135.3516.93.5 и гараж с идентификатор 10135.3516.93.6 , се допускат само тези кандидати, които са заявили изрично желанието си да закупят заедно всички имоти, описани в тази част на заповедта.
2.2 В ценовото предложение участниците посочват предложението си за цена на всеки един от имотите, не по-ниска от началната тръжна цена по т.1.1, т.1.2, т.1.3, т.1.4, т.1.5. Класирането се извършва по размера на общата сумарна цена на петте имота.
2.3 За всеки един от посочените по-горе обекти по точки 1, 2 и 3, кандидатите участват с отделен комплект документи.
ІІІ. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация както следва:
1. Акт за държавна собственост;
2. Схеми на самостоятелен обект в сграда, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна и скици за имотите, издадени от от кметство Тополи при община Варна.
3. Проект на договор за продажба;
4. Заявление за участие в търга - по утвърден от областния управител образец;
5. Тръжни условия и необходими документи;
6. Декларация по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП;
7. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
8. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
9. Ценово предложение - по утвърден от областния управител образец.
ІV. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
1. Документ за закупени тръжни книжа – оригинал или заверено копие от фактура или друг платежен документ;
2. Оригинален банков документ за внесен депозит по сметка на Областна администрация Варна;
3. Удостоверение за актуално правно състояние на ЕТ или ЮЛ, издадено не по-рано от 3 месеца от датата на провеждане на търга-оригинал или нотариално заверено копие;
4. Копие от документ за самоличност на физическото лице участник или представляващо участника;
5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата;
6. Заверено копие от документа за БУЛСТАТ регистрация, в случай че кандидатът ЕТ или ЮЛ не е пререгистриран в Търговския регистър;
7. Удостоверение от НАП, че кандидатът няма публични задължения-оригинал или нотариално заверено копие, издадено след 01.07.2011г.
8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна;
9. Декларация по ЗМИП;
10. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
11. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
12. Предложение за цена - по образец, поставено в малък непрозрачен запечaтан плик с надпис „Предлагана цена”
V. Тръжната документация да се продава всеки работен ден в срок до 17,00 часа на 26.09.2011г. срещу цена от 100,00 лв. (сто лева) с включен ДДС, платима в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. "Преслав" № 26, стая 409. Документацията да се получава в стая № 6 в сградата на отдел «Държавна собственост» от служителя, отговарящ за провеждането на търга до 26.09.2011г.
Оглед на имотите да се извършва на място в присъствието на служител на Областна администрация гр.Варна след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка на тел. 052/688 106 до 26.09.2011г. включително.
Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Варна, ул."Преслав" № 26, ет.1.
Краен срок за подаване на документите за участие в търга - 17,30 часа на 26.09.2011г.
VІ. Определям комисия в състав:VІІ. За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.
Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация - Варна в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - Варна - www.vn.government.bg.
Възлагам на експерта “Връзки с обществеността” в кабинета на областния управител да извърши всички действия по обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, а на началникa на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна - организирането на всички необходими действия по провеждането на търга.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на главния секретар.
Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в 11 (единадесет) екземпляра. Заповедта да се връчи на началника на отдел ДС за прилагане към тръжното досие на имота и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членовете на комисията, директор на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител и експерта „Връзки с обществеността” в кабинета на областния управител за сведение и изпълнение.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -16 АВГУСТ 2011 г.

№ ОП-11-9400-215(1)/11.08.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Асан Калъч Мустафа и всички заинтересовани лица, че на 05.08.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-215 от 05.08.2011г. от Юсеин Хасан Мустафа за недвижим имот с номер 011015, в землището на село Дебелец, община Дългопол, област Варна, представляващ нива с площ от 9,994 дка, при граници и съседи: имоти №№ 011016, 011010, 011011, 011014 и 000042, съгласно скица № K00229 от 22.07.2011г., заверена от Общинска служба по земеделие – гр. Провадия.
На основание чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -12 АВГУСТ 2011 г.

№ РД-11-9400-478(1)/12.08.2011г.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Галина Феодоровна Николова, че с писмо изх. № РД-11-9400-478/08.07.2011г. на Заместник Областния управител на област с административен център град Варна, е уведомена за следното:
Апартамент с идентификатор 10135.1506.790.1.1 находящ се в гр. Варна, ул. „Преслав” № 5, ет. 1 собственост на Държавата е описан в акт за частна държавна собственост № 7390/03.06.2009г. Към настоящият момент в отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна няма постъпили документи, удостоверяващи правото Ви за настаняване в жилището съгласно изискванията на Закона за държавната собственост (ЗДС) и Правилника за неговото прилагане.
Предвид на изложеното е необходимо незабавно от получаването на писмото да освободите неправомерно ползвания от Вас имот, като ни уведомите за датата на която ще бъде извършено предаването и приемането на имота.
Съгласно чл. 80, ал.1 от ЗДС държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на Областния управител.
При неизпълнение на задължението за доброволно освобождаване на имота, ще се предприемат действия по принудителното му изземване по реда на чл. 80 от ЗДС.
Лице за контакти: инж. М. Чобанова – началник на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна; тел. 052/688-188.
Видно от нанесената отметка на известието за доставяне ИД PS 9000 0105WI A писмото не е потърсено от получателя до 01.08.2011г.
Имотът не е освободен и предаден в указания в писмото срок.
Към настоящият момент е предприета процедура по издаване на заповед по реда на чл. 80 от ЗДС за изземване на имота.
С оглед на гореописаното и на основания чл. 34, ал. 3 от АПК, във връзка с чл.26, ал.1 от АПК можете в 7 - дневен срок да изразите писмено Вашето становище.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -12 АВГУСТ 2011 г.

№ РД-11-9400-554/12.08.2011г.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:

Цеко Кирилов Минев ЕГН ХХХХХХХХХХ и всички заинтересовани лица, че със Заповед изх. № РД-11-7706-213/14.07.2011г. на Областния управител на област с административен център град Варна, следва да се изземе от Цеко Кирилов Минев недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 3730/25.02.2002г., представляващ апартамент с идентификатор 10135.3512.31.7.11 със застроена площ 73,43 кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост” бл. 104, вх. 9, ет.4, ап.11.
Изземването ще се извърши на 23.08.2011г. от 10:30 часа.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


З А П О В Е Д -11 АВГУСТ 2011 г.

№ УИ-11-7704-11
11.08. 2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на област с административен център Варна и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна

У С Т А Н О В ИХ:

На основание заповед с изх. № РД-11-7706-185 от 16.06.2011г. на Областния управител на област с административен център гр. Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, „Приморски парк", подробно описан в акт за публична държавна собственост №7389/03.06.2009г., представляващ ПИ №10135.2561.6 с площ от 1590 кв.м. ведно с изградените в него сгради: сграда с идентификатор 10135.2561.6.1 с площ 35 кв.м.; сграда с идентификатор 10135.2561.6.2 с площ 16 кв.м. и сграда с идентификатор 10135.2561.6.3 с площ 31 кв.м., при граници: ПИ 10135.2561.12 и ПИ 10135.2561.1, с предназначение – за увеселително заведение при първоначална наемна тръжна цена в размер на 1200,00 лв. (хиляда и двеста лева) месечен наем без ДДС.
С решение №3 по протокол от 19.07.2011г. комисията е класирала на първо място кандидат № 1 „ДИК ДИК” ЕООД с управител Марин Великов Митев за наемател на отдавания под наем имот - публична държавна собственост описан в АпДС №7389/03.06.2009г., при месечна наемна цена в размер на 5000,00 лв. (пет хиляди лева) без ДДС. Със същото решение комисията е предложила на Областния управител на област с административен център гр. Варна да бъде издадена заповед с която да се обяви „ДИК ДИК” ЕООД с управител Марин Великов Митев, за наемател на имота. Със заповед № РД-11-7706-226/25.07.2011г. на Областния управител на област с административен център гр. Варна за наемател на имота е определен „ДИК ДИК” ЕООД с управител Марин Великов Митев.
В законноустановения 14 (четиринадесет) дневен срок в деловодството на областна администрация гр. Варна е постъпило заявление № РД-11-2600-172/02.08.2011г. с което „ДИК ДИК” ЕООД се отказва от наемане на посочения по – горе недвижим имот – публична държавна собственост. В протоколa от 19.07.2011г. за провеждане на търга, комисията е класирала на второ място кандидат № 2 „ПАРКПЛЕЙС” ООД с управител Милен Кънчев Кънчев при месечна наемна цена в размер на 1300,00 лв. (хиляди и триста лева) без ДДС.
С оглед на изложеното и на основание чл. 13, ал. 5 във връзка с ал. 3 от ППЗДС, във връзка с чл. 57, ал. 2 и 3 от ППЗДС и чл. 32, ал.1 от ЗА,

НАРЕЖДАМ :

І. ОПРЕДЕЛЯМ „ПАРКПЛЕЙС” ООД с управител Милен Кънчев Кънчев, със седалище и адрес на управление: България, град Варна 9000, ул. „Георги Живков” № 41, ет.1, ап. 2 ЕИК 103941885 за НАЕМАТЕЛ на имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, „Приморски парк", представляващ ПИ №10135.2561.6 с площ от 1590 кв.м. ведно с изградените в него сгради: сграда с идентификатор 10135.2561.6.1 с площ 35 кв.м.; сграда с идентификатор 10135.2561.6.2 с площ 16 кв.м. и сграда с идентификатор 10135.2561.6.3 с площ 31 кв.м., при граници: ПИ 10135.2561.12 и ПИ 10135.2561.1, с предназначение – за увеселително заведение подробно описан в акт за публична държавна собственост АпДС №7389/03.06.2009г.
IІ. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 5 (пет) години за описания в т. I недвижим имот при месечна наеман цена в размер на 1300,00 лв. (хиляди и триста лева) без ДДС.
ПАРКПЛЕЙС” ООД с управител Милен Кънчев Кънчев, със седалище и адрес на управление: България, град Варна 9000, ул. „Георги Живков” № 41, ет.1, ап. 2 ЕИК 103941885 следва в 14 (четиринадесет) дневен срок от влизане в сила на заповедта за определянето му за наемател на отдавания имот да довнесе сумата в размер на 1180,00 лева в приход на Областна администрация Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна, представляваща разликата от достигнатата на търга наемна цена в размер на 1300,00 лева и внесения депозит в размер на 120,00 лева.
III. Да се изготви приемо-предавателен протокол за имота в четиринадесет дневен срок от датата на сключване на договора за наем.
IV. Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок съобщаването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в три еднобразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Оригиналите да се връчат на „ПАРКПЛЕЙС” ООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Георги Живков” № 41, ет. 1, ап. 2, отдел „Държавна собственост” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител
при Областна администрация - Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -03 АВГУСТ 2011 г.

№ ОП-11-9400-200(1)/02.08.2011г.
На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам Мирем Халил Хасан и всички заинтересовани лица, че на 26.07.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби - декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило Искане с вх.№ОП-11-9400-200 от 26.07.2011г. от Халид Хасан Хюсеин за следния недвижим имот: дворно място с площ от 837 кв.м., съставляващо УПИ V-502 в кв.5 по плана на с. Кривня, община Провадия, област Варна, при граници: поземлен имот извън регулация, път, поземлени имоти III-59 и VI-503, съгласно Скица с изх.№689 от 20.10.2009г. (презаверена на 07.07.2011г.), издадена от Дирекция „УТЕОС” при Община Провадия.
На основание чл. 34 от АПК, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация - Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация - Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -03 АВГУСТ 2011 г.

№ ОП-11-9400-198(1)/02.08.2011г.

На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам наследниците на: Вичо Данев Куртев, Атанас Вичев Данев, Данаил Вичев Данев, Марийка Димитрова Куртева и всички заинтересовани лица, че на 26.07.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби - декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило Искане с Вх.№ОП-11-9400-198 от 26.07.2011г. от Димитър Вичев Данев за следните недвижими имоти:
1) дворно място, находящо се в с. Невша, община Ветрино, област Варна, цялото с площ от 880 кв.м., от което 860 кв.м. са включени в УПИ II-327 в кв.45 по плана на с. Невша при граници: улица и поземлени имоти I-626, III-323, IV-328, V-325 и VI-323, ведно с жилищна сграда с площ 54 кв.м. и второстепенна сграда с площ от 16 кв.м., съгласно скица №103 от 13.06.2011г., издадена от Отдел „Общинска собственост и устройство на територията” при Община Ветрино;
2) Празно дворно място, няходящо се в с. Невша, община Ветрино, област Варна, цялото с площ от 800 кв.м., съставляващо имот пл.№322, от който имот в УПИ XIV-322 в кв. 45 по плана на с. Невша са включени 700 кв.м. при граници: улица и поземлени имоти I-32 и имоти пл.№323 и пл.№321, съгласно скица №102 от 13.06.2011г., издадена от Отдел „Общинска собственост и устройство на територията” при Община Ветрино.
На основание чл. 34 от АПК, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация - Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


З А П О В Е Д -03 АВГУСТ 2011 г.

ЗАПОВЕД

№ РИ-11-8500-14

29.07. 2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ - областен управител на област Варна и МИМИ АТАНАСОВА - главен счетоводител в Областна администрация гр.Варна, след като разгледах материалите по преписка с вх.№ РД-11-5300-9/1/26.07.2011г. от Генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура” за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура”, находящ се в с.Оборище, община Вълчи дол
У С Т А Н О В И Х:
На основание на Решение № РТ-9/30.03.2011г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 16.05.2011г. е проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура”, описан в АДС № 7599/19.07.2010г., съставляващ имот № 000030 с площ 2 703,00 кв.м., ЕКАТТЕ 53093, находящ се в землището на с.Оборище, община Вълчи дол, област Варна, при граници: имот № 000024, имот № 000025 и имот № 000026. Имотът е образуван от имот № 000016.
Съгласно протокол от 16.05.2011г. на комисията за провеждане на търга за купувач на гореописания недвижим имот – частна държавна собственост е определен „ЕКЛИПС ГРУП” ЕООД, ЕИК 131426180, със седалище и адрес на управление – гр.София 1000, община Столична, район Средец, бул.”Христо Белчев” № 42, вх.Б, ет.1, ап.14, представлявано от Валентин Василев Александров. Участникът е спечелил търга, като е предложил стойност на имота в размер на 8 800,00 лв. /осем хиляди и осемстотин лева/.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№ 1974/15.07.2011г., издадено от Дирекция “Местни данъци” при община Варна, данъчната стойност на имоти № 67, 68, 69 и 70 с обща площ 35 950,00 кв.м. е общо в размер на 185 070,60 лв. /сто осемдесет и пет хиляди и седемдесет лева и шестдесет стотинки/, а на сградите общо е в размер на 900 482,40 лв. /деветстотин хиляди четиристотин осемдесет и два лева и четиридесет стотинки/.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№ ДО004506/18.03.2011г., издадено от „Местни данъци и такси” при община Вълчи дол, данъчната оценка на имота е в размер на 4 519,40 лв. /четири хиляди петстотин и деветнадесет лева и четиридесет стотинки/.
С оглед на изложеното и на основание протокол от 16.05.2011г. на комисията за провеждане на търга, утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чл.59, ал.6 и ал.7 от ППЗДС, и чл. 32, ал. 1 от ЗА
Н А Р Е Ж Д А М :
I. ОПРЕДЕЛЯМ „ЕКЛИПС ГРУП” ЕООД, ЕИК 131426180, със седалище и адрес на управление – гр.София 1000, община Столична, район Средец, бул. ”Христо Белчев” № 42, вх.Б, ет.1, ап.14, представлявано от Валентин Василев Александров, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан в АДС № 7599/19.07.2010г., съставляващ имот № 000030 с площ 2 703,00 кв.м., ЕКАТТЕ 53093, находящ се в землището на с.Оборище, община Вълчи дол, област Варна, при граници: имот № 000024, имот № 000025 и имот № 000026. Имотът е образуван от имот № 000016.
II. Сумата в размер на 4 800,00 лв. /четири хиляди и осемстотин лева/, представляваща разликата от достигнатата на търга стойност на продавания недвижим имот, описан в точка I. в размер на 8 800,00 лв. /осем хиляди и осемстотин лева/ и внесения депозит в размер на 4 000,00 лв. /четири хиляди лева/ да се внесе по сметка на ДП „НКЖИ” IBAN BG11FINV915010BGN0E28L, SWIFT BIC FINVBGSF, при ПИБ – гр.София;
Сумата в размер на 4 000,00 лв. /четири хиляди лева/, представляваща депозита за участие в търга е внесена по сметка на ДП „НКЖИ” IBAN BG97CECB97901019100904, SWIFT BIC CECBBGSF, при Централна кооперативна банка, клон „Химимпорт” – гр.София с платежно нареждане от 26.04.2011г.
III. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС в размер на 176,00 лв. /сто седемдесет и шест лева/ да се внесат по сметка на ДП „НКЖИ” IBAN BG11FINV915010BGN0E28L, SWIFT BIC FINVBGSF, при ПИБ – гр.София;
IV. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 35,20 лв. /тридесет и пет лева и двадесет стотинки/ да се внесе по сметка на ДП „НКЖИ” IBAN BG11FINV915010BGN0E28L, SWIFT BIC FINVBGSF, при ПИБ – гр.София;
V. 2,5 % местни данъци, съгласно чл. 47, ал.2 ЗМДТ в размер на 220,00 лв. /двеста и двадесет лева/ да се внесат в приход на “Местни данъци и такси” при община Вълчи дол.
VI. 20 % ДДС, съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС не се дължи.
VII. Купувачът дължи такса за вписване на договора, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 10,00 лв. /десет лева/, представляваща 0,1 %, но не по-малко от 10лв. /десет лева/ от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация гр. Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна, съгласно чл. 56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „ЕКЛИПС ГРУП” ЕООД.
Сумите по т. II, т. III, т. IV и т. V от настоящата заповед да се внесат от „ЕКЛИПС ГРУП” ЕООД в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността на имотите ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена и сключване на договор за покупко-продажба.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземляра.
Екземплярите да се връчат на „ЕКЛИПС ГРУП” ЕООД, отдел “Държавна собственост” за прилагане към преписката по акт за държавна собственост № 7599/19.07.2010г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ДП „НКЖИ”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Директор на дирекция “АКРРДС”, началника на отдел “Държавна собственост”, главния счетоводител и Окръжна прокуратура - Варна.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация гр. Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център - Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -02.АВГУСТ. 2011 г.

№РД-11-2600-143(3)
01.08.2011 г

ДО
Г-Н ТИХОМИР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ –
УПРАВИТЕЛ НА „АКРАПОВИЧ” ЕООД

У В Е Д О М Л Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Тихомир Василев Василев - управител на „АКРАПОВИЧ” ЕООД, с посочен адрес: гр.Варна, ул.”Патриарх Евтимий”№46, ет. 4, ап.11, че с писмо с наш изх. № РД-11-2600-143(1)/24.06.2011г. е изискано от кмета на Община Варна да извърши проверка по жалба с наш вх. № РД-11-2600-143/20.06.2011г.
Настоящото уведомление да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на администрацията.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на
област с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -02.АВГУСТ. 2011 г.

№РД-11-0807-45(2)
01.08.2011 г

ДО
Г-Н ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ
ЧРЕЗ АДВОКАТ МАРИЯНА СТОЯНОВА
ГР. ВАРНА

У В Е Д О М Л Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Г-н ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ, чрез адвокат МАРИЯНА СТОЯНОВА с посочен адрес: гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик”№55, ет.4, офис 17,
че с писмо с наш изх. № РД-11-0807-45(1)/14.06.2011г. жалба с наш вх. № РД-11-0807-45/05.05.2011г., е изпратена до Районен съд Варна.
Настоящото уведомление да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на администрацията.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на
област с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -27.ЮЛИ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-191(1)/27.07.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Христо Цонев Маринов и всички заинтересовани лица, че на 20.07.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-191 от 20.07.2011г. от Росица Драганова Иванова, чрез пълномощника й адв. Маргита Койчева Тодорова за следните недвижими имоти: 4/12 идеални части от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.1501.594, с адрес на поземления имот: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Цар Иван Срацимир” № 26, съгласно скица № 6330 от 21.03.2011г., издадена от СГКК – гр. Варна, както и 4/12 идеални части от изградената в имота жилищна сграда.
На основание чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


З А П О В Е Д -26.ЮЛИ. 2011 г.

З А П О В Е Д
№ РД-11-7706-226
Варна, 25.07.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на област с административен център Варна и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна

У С Т А Н О В ИХ:

На основание заповед с изх. № РД-11-7706-185 от 16.06.2011г. на Областния управител на област с административен център гр. Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, „Приморски парк", подробно описан в акт за публична държавна собственост №7389/03.06.2009г., представляващ ПИ №10135.2561.6 с площ от 1590 кв.м. ведно с изградените в него сгради: сграда с идентификатор 10135.2561.6.1 с площ 35 кв.м.; сграда с идентификатор 10135.2561.6.2 с площ 16 кв.м. и сграда с идентификатор 10135.2561.6.3 с площ 31 кв.м., при граници: ПИ 10135.2561.12 и ПИ 10135.2561.1, с предназначение – за увеселително заведение при първоначална наемна тръжна цена в размер на 1200,00 лв. (хиляда и двеста лева) месечен наем без ДДС.
С решение №3 по протокол от 19.07.2011г. комисията е класирала на първо място кандидат № 1 „ДИК ДИК” ЕООД с управител Марин Великов Митев за наемател на отдавания под наем имот - публична държавна собственост описан в АпДС №7389/03.06.2009г., при месечна наемна цена в размер на 5000,00 лв. (пет хиляди лева) без ДДС. Със същото решение комисията е предложила на Областния управител на област с административен център гр. Варна да бъде издадена заповед с която да се обяви „ДИК ДИК” ЕООД с управител Марин Великов Митев, за наемател на имота.
С оглед на изложеното и на основание чл. 13, ал. 5 във връзка с ал. 3 от ППЗДС, във връзка с чл. 55, ал. 1 от ППЗДС и чл. 32, ал.1 от ЗА,

НАРЕЖДАМ :

І. ОПРЕДЕЛЯМ „ДИК ДИК” ЕООД с управител Марин Великов Митев, със седалище и адрес на управление: България, град Варна 9000, ул. „Цар Симеон I” № 31,ет.4, ЕИК 103101087 за НАЕМАТЕЛ на имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, „Приморски парк", представляващ ПИ №10135.2561.6 с площ от 1590 кв.м. ведно с изградените в него сгради: сграда с идентификатор 10135.2561.6.1 с площ 35 кв.м.; сграда с идентификатор 10135.2561.6.2 с площ 16 кв.м. и сграда с идентификатор 10135.2561.6.3 с площ 31 кв.м., при граници: ПИ 10135.2561.12 и ПИ 10135.2561.1, с предназначение – за увеселително заведение подробно описан в акт за публична държавна собственост АпДС №7389/03.06.2009г.
IІ. В 14 (четиринадесет) дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 5 (пет) години за описания в т. I недвижим имот при месечна наеман цена в размер на 5000,00 лв. (пет хиляди лева) без ДДС.
„ДИК ДИК” ЕООД с управител Марин Великов Митев, със седалище и адрес на управление: България, град Варна 9000, ул. „Цар Симеон I” № 31,ет.4, ЕИК 103101087 следва в 14 (четиринадесет) дневен срок от влизане в сила на заповедта за определянето му за наемател на отдавания имот да довнесе сумата в размер на 4880 лева в приход на Областна администрация Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна, представляваща разликата от достигнатата на търга наемна цена в размер на 5000,00 лева и внесения депозит в размер на 120,00 лева.
III. Да се изготви приемо-предавателен протокол за имота в четиринадесет дневен срок от датата на сключване на договора за наем.
IV. Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок съобщаването й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в четири еднобразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Оригиналите да се връчат на „ДИК ДИК” ЕООД с адрес за кореспонденция: град Варна 9000, ул. „Цар Симеон I” № 31, ет.4, „ПАРКПЛЕЙС” ООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Георги Живков” № 41, ет. 1, ап.2, отдел „Държавна собственост” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна.


ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител
при Областна администрация - Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -25.ЮЛИ. 2011 г.

№ОП-11-9400-189/1/
22.07.2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Петър Петков Иванов и всички заинтересовани лица, че на 19.07.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Алдин Славов Христов чрез пълномощника си Гергана Петрова Николова – искане вх.№ ОП-11-9400-189/19.07.2011г., за недвижим имот, съставляващ УПИ ІV-16, кв.14 с площ 1700 кв.м., в кв.14 по плана на с.Добротич, община Вълчи дол, при граници на имота: улица, улица, УПИ V-15 и УПИ ІІІ-12.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

СЛАВЧО СЛАВОВ
За областен управител на област
с административен център гр.Варна
Съгласно Заповед №РД-11-7706-193/21.06.2011г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -25.ЮЛИ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-182(1)/22.07.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Ангел Кръстев Георгиев и всички заинтересовани лица, че на 12.07.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-182 от 12.07.2011г. от Кръстю Ангелов Кръстев за следните недвижими имоти:
1. Сграда с идентификатор 20482.501.1323.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 20482.501.1323, с адрес на сградата: град Девня, п.к. 9160, ул. „Л. Каравелов” № 11, съгласно скица № 20414 от 31.08.2010г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна (СГКК – гр. Варна), презаверена на 19.05.2011г.
2. Сграда с идентификатор 20482.501.1323.2, изградена в поземлен имот с идентификатор 20482.501.1323, с адрес на сградата: град Девня, п.к. 9160, ул. „Л. Каравелов” № 11, съгласно скица № 20416 от 31.08.2010г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна (СГКК – гр. Варна), презаверена на 19.05.2011г.
На основание чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

СЛАВЧО СЛАВОВ

За областен управител на област
с административен център град Варна

(съгл. заповед № РД-11-7706-193/21.06.2011г.)


З А П О В Е Д -21.ЮЛИ. 2011 г.

З А П О В Е Д
№ РД-11-7706-223
Варна, 21.07. 2011г.

СЛАВЧО СЛАВОВ – ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на област Варна на основание чл. 30, ал.2 от ЗА, във връзка с чл.4, ал.6 от УПОА и заповед № РД-11-7706-193/21.06.2011г. за заместване на Областния управител и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна, след като разгледах заповед с изх. № РД-11-7706-179 от 10.06.2011г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост № 455/18.03.1999г., представляващ морски плаж „САХАРА II”, находящ се в област Варна, община Варна с активна плажна площ от 7654 кв.м (седем хиляди шестстотин петдесет и четири квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед на изпълнителния директор на АГКК – поземлен имот с идентификатор 10135.2570.42 с площ от 7708 кв.м (седем хиляди седемстотин и осем квадратни метра) и протокол от проведения търг,

У С Т А Н О В ИХ:
На основание заповед №РД-02-14-1042 от 13.05.2011г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и заповед с изх. № РД-11-7706-179 от 10.06.2011г. е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „САХАРА II”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост № 455 от 18.03.1999г., с активна плажна площ от 7654 кв.м. (седем хиляди шестстотин петдесет и четири квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед на изпълнителния директор на АГКК – поземлен имот с идентификатор 10135.2570.42 с площ от 7708 кв.м. (седем хиляди седемстотин и осем квадратни метра), с предназначение – за рекреационна дейност без право да се изменя или променя при начална годишна наемна тръжна цена в размер на 19059,00 лв. (деветнадесет хиляди петдесет и девет лева) с включен ДДС.
В резултат на проведената процедура, съгласно решение №2 от протокол от 14.07.2011г., комисията за провеждане на търга предлага да бъде издадена заповед с която да обяви „ТИЙМ ГРУП” ЕООД със собственик Диана Петрова Роева за наемател на имот - изключителна държавна собственост описан в АИДС № 455 от 18.03.1999г. при годишна наемна тръжна цена в размер на 19100,00 лв. (деветнадесет хиляди и сто лева) с включен ДДС.
С оглед на изложеното и на основание протокол от 14.07.2011г. на комисията за провеждане на търга, чл. 55, ал. 1, във връзка с чл. 13, ал. 3 от ППЗДС и чл.7, ал.5, във връзка с ал. 6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие,

НАРЕЖДАМ :
І. ОПРЕДЕЛЯМ „ТИЙМ ГРУП” ЕООД със собственик Диана Петрова Роева, за НАЕМАТЕЛ на имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „САХАРА II”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ от 7654 кв.м. (седем хиляди шестстотин петдесет и четири квадратни метра) определена чрез мониторинг, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед на изпълнителния директор на АГКК – поземлен имот с идентификатор 10135.2570.42 с площ от 7708 кв.м. (седем хиляди седемстотин и осем квадратни метра) с предназначение – за рекреационна дейност без право да се изменя или променя подробно описан в акт за изключителна държавна собственост АИДС № 455/18.03.1999г. със срок на наемното отношение – до 31 декември 2015г.
IІ. „ТИЙМ ГРУП” ЕООД, следва да внесе в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна годишната наемна цена за първата година в размер на 9570,50 лв. (девет хиляди петстотин и седемдесет лева петдесет стотинки) представляваща разликата от достигнатата на търга годишна наемна цена за имота в размер на 19100,00 лв. (деветнадесет хиляди и сто лева) с включен ДДС и внесения депозит в размер на 9529,50 лв. (девет хиляди петстотин двадесет и девет лева петдесет стотинки).
Депозитът в размер на 9529,50 лв. (девет хиляди петстотин двадесет и девет лева петдесет стотинки) е внесен в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG55 TTBB 9400 3315 0686 80, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна с преводно нареждане от 12.07.2011г.
III. За всяка следваща година за срока на договора за наем, годишната наемна цена се индексира съгласно Методиката за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от ЗУЧК.
IV. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
V. Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на спечелилия търга участник и МРРБ по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „ТИЙМ ГРУП” ЕООД.
Сумата по т. II от заповедта да се внесе от „ТИЙМ ГРУП” ЕООД в 14-дневен срок от датата на връчване на заповедта. В случай, че „ТИЙМ ГРУП” ЕООД не внесе цената в указания срок, се приема, че се е отказал от сключването на договора и внесения от него депозит остава в полза на Областна администрация – Варна.
След извършване на плащането, да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС със спечелилия търга участник.
Договорът за наем се счита за сключен от датата на неговото подписване.
След сключване на договора за наем, комисия, определена със заповед на областния управител предава имота, като съставя протокол за това.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в четири екземпляра.
Оригиналите да се връчат на „ТИЙМ ГРУП” ЕООД с адрес за кореспонденция: град Варна 9000, ул. „Иван Рилски” № 18 , отдел „Държавна собственост” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна.

СЛАВЧО СЛАВОВ
За Областен управител на област
с административен център град Варна
съгласно Заповед № РД-11-7706-193/21.06.2011г.

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител
при Областна администрация - Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -19.ЮЛИ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-186/1/
18.07. 2011г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: наследниците на Димитра Иванова Йорданова и всички заинтересовани лица, че на 13.07.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Саша Байчева Саздова – искане вх.№ ОП-11-9400-186/13.07.2011г., за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 970 кв.м., съставляващо поземлен имот пл.№ 864, кв.39 по плана на с.Белоградец, община Ветрино, ведно с построените в него жилищна сграда със застроена площ 44 кв.м. и навес с площ 24 кв.м.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

СЛАВЧО СЛАВОВ
За областен управител на област
с административен център гр.Варна
съгл.заповед № РД-11-7706-193/21.06.2011г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -19.ЮЛИ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-183/1/
15.07. 2011г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Димитричка Иванова Николова и всички заинтересовани лица, че на 12.07.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Величка Иванова Михайлова – искане вх.№ ОП-11-9400-183/12.07.2011г., за недвижим имот, съставляващ УПИ ХІХ-161 с площ 599.94 кв.м., в кв.14 по плана на с.Страшимирово, община Белослав, при граници на имота: улица, улица, поземлен имот пл.№ 162 и УПИ ХVІІІ-564 в кв.14, одобрен със Заповед №58/27.02.1996г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -19.ЮЛИ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-187/1/
18.07. 2011г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Али Ахмед Мустафа и всички заинтересовани лица, че на 13.07.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мийрям Юмер Мустафа, чрез пълномощника си адв.Злати Станев Златев – искане вх.№ ОП-11-9400-187/13.07.2011г., за недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 47620.501.108 с площ 1950 кв.м. по плана на с.Медовец, община Дългопол.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

СЛАВЧО СЛАВОВ
За областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -19.ЮЛИ. 2011 г.

№ РД-11-9400-222/4/19.07.2011 г
ДО
Г-Н ПЕТЪР ДИМИТРОВ СТАНЕВ


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Петър Димитров Станев с адрес: гр. Варна, ул.„Прилеп” №17, че с писмо с наш изх. № РД-11-9400-222(3)/28.06.2011г. е отговорено на писмо с наш вх. № РД-11-9400-222/05.04.2011г.
На основание чл.30, ал.2 от АПК, моля в 3-дневен срок от поставяне на настоящото на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна да представите допълнителни доказателства, в подкрепа на твърденията си.
При неизпълнение, на основание чл. 56, ал.2 от АПК производството по Ваше писмо с наш вх. № РД-11-9400-222/05.04.2011г. ще бъде прекратено.

Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на администрацията.

С уважение,
СЛАВЧО СЛАВОВ,
За областен управител
на област с административен център гр.Варна
съгласно заповед №РД-11-7706-193/21.06.2011г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -19.ЮЛИ. 2011 г.

№ РД-11-9400-338/4/19.07.2011 г

ДО
ЖИВУЩИТЕ
НА УЛ. „БОЙЧО ЖЕЛЕВ”
ГР. ПРОВАДИЯ
ОБЛАСТ ВАРНА


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК Ви уведомявам, че в деловодството на Областна администрация - Варна е получено писмо с наш вх. № РД-11-9400-338(3)/04.07.2011г. от кмета на община Провадия.
Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в деловодството на Областна администрация - Варна в срок до 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на администрацията, след представяне на документ за самоличност с отразена адресна регистрация.

Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на администрацията.
С уважение,
СЛАВЧО СЛАВОВ,
За областен управител
на област с административен център гр.Варна
съгласно заповед №РД-11-7706-193/21.06.2011г.


ЗАПОВЕД -14.ЮЛИ. 2011 г.


№ РД-11-7706-212
Варна, 13.07.2011г.

СЛАВЧО СЛАВОВ – ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на област Варна на основание чл. 30, ал.2 от ЗА, във връзка с чл.4, ал.6 от УПОА и заповед № РД-11-7706-193/21.06.2011г. за заместване на Областния управител и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна, след като разгледах заповеди с изх. № РД-11-7706-177 от 09.06.2011г. и № РД-11-7706-204 от 08.07.2011г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост № 462/24.03.1999г., представляващ морски плаж „Чайка - юг”, находящ се в гр. Варна, район Приморски, п.к. 9000, к.к. Чайка с активна плажна площ от 1 505 кв.м (хиляда петстотин и пет квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5755 от 15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна – включен в поземлен имот с идентификатор 10135.2573.271 с площ от 22650 кв.м. и протокол от проведения търг,

У С Т А Н О В ИХ:
На основание заповед №РД-02-14-635 от 20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и заповеди с изх. № РД-11-7706-177 от 09.06.2011г. и № РД-11-7706-204 от 08.07.2011г. е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан в акт за изключителна държавна собственост № 462/24.03.1999г., представляващ морски плаж „Чайка - юг”, находящ се в гр. Варна, район Приморски, п.к. 9000, к.к. Чайка с активна плажна площ от 1505 кв.м (хиляда петстотин и пет квадратни метра), с предназначение – за рекреационна дейност, без право да се изменя или променя, при начална годишна наемна тръжна цена в размер на 2045,50 лв. (две хиляди четиридесет и пет лева и петдесет стотинки), с включен ДДС.
В резултат на проведената процедура, съгласно решение №2 от протокол от 08.07.2011г., комисията за провеждане на търга, предлага да бъде издадена заповед, с която да обяви „БЛОК 12” ЕООД с управител Александър Тодоров Александров, за наемател на имот - изключителна държавна собственост, описан в АИДС № 462/24.03.1999г., при годишна наемна тръжна цена в размер на 2099,00 лв. (две хиляди и деветдесет и девет лева), с включен ДДС.
С оглед на изложеното и на основание протокол от 08.07.2011г. на комисията за провеждане на търга, чл. 55, ал. 1, във връзка с чл. 13, ал. 3 от ППЗДС и чл.7, ал.5, във връзка с ал. 6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие,

НАРЕЖДАМ :
І. ОПРЕДЕЛЯМ „БЛОК 12” ЕООД с управител Александър Тодоров Александров, със седалище и адрес на управление: България, град Варна 9000, за НАЕМАТЕЛ на имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Чайка - юг”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ от 1505 кв.м (хиляда петстотин и пет квадратни метра), с предназначение – за рекреационна дейност, без право да се изменя или променя, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост АИДС № 462/24.03.1999г., със срок на наемното отношение – до 31 декември 2014г.
IІ. „БЛОК 12” ЕООД, следва да внесе в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна, годишната наемна цена за първата година в размер на 1076,25 лв. (хиляда седемдесет и шест лева двадесет и пет стотинки), представляваща разликата от достигнатата на търга годишна наемна цена за имота в размер на 2099,00 лв. (две хиляди и деветдесет и девет лева) с включен ДДС и внесения депозит в размер на 1022,75 лв. (хиляда двадесет и два лева седемдесет и пет стотинки).
Депозитът в размер на 1022,75 лв. (хиляда двадесет и два лева седемдесет и пет стотинки) е внесен в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG55 TTBB 9400 3315 0686 80, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна с преводно нареждане от 04.07.2011г.
III. За всяка следваща година за срока на договора за наем, годишната наемна цена се индексира съгласно Методиката за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от ЗУЧК.
IV. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
V. Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на спечелилия търга участник и МРРБ по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „БЛОК 12” ЕООД.
Сумата по т. II от заповедта да се внесе от „БЛОК 12” ЕООД в 14-дневен срок от датата на връчване на заповедта. В случай, че „БЛОК 12” ЕООД не внесе цената в указания срок, се приема, че се е отказал от сключването на договора и внесения от него депозит остава в полза на Областна администрация – Варна.
След извършване на плащането, да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС със спечелилия търга участник.
Договорът за наем се счита за сключен от датата на неговото подписване.
След сключване на договора за наем, комисия, определена със заповед на областния управител, предава имота, като съставя протокол за това.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в четири екземпляра.
Оригиналите да се връчат на „БЛОК 12” ЕООД с адрес за кореспонденция: град Варна 9000, к.к. „Златни пясъци”, Международен Дом на Журналиста, отдел „Държавна собственост” за прилагане към преписката по търга, и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна.


СЛАВЧО СЛАВОВ
За Областен управител на област
с административен център град Варна
съгласно Заповед № РД-11-7706-193/21.06.2011г.


МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител
при Областна администрация - Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -14.ЮЛИ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-177(1)/12.07.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомявам наследниците на Симеон Михов Радев и всички заинтересовани лица, че на 07.07.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби - декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило Искане с вх.№ОП-11-9400-177 от 07.07.2011г. от Пеню Дянков Симеонов за следния недвижим имот: дворно място с площ от 2850 кв.м, съставляващо поземлен имот с пл.№ 53, от който имот в урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-53 в кв. 11 по плана на с. Храброво, община Провадия, област Варна са включени 1380 кв.м., съгласно скица №346 от 17.06.2011г., издадена от Дирекция „УТЕОС” при община Провадия, при съседи: улица, поземлени имоти III и V-54.
На основание чл. 34 от АПК, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация - Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

СЛАВЧО СЛАВОВ

За Областен управител на област
с административен център град Варна
Съгласно Заповед №РД-11-7706-193/21.06.2011г.


КЛАСИРАНЕ -14.ЮЛИ. 2011 г.

КЛАСИРАНЕ

от проведен конкурс за длъжността “Младши експерт” в отдел „Административен контрол”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” по реда на НПКДС, съгласно Заповед № РД-11-7706-170/03.06.2011 г.

1. Боряна Танева Иванова 39,80

2. Силвия Павлова Павлова 32,80

3.Ваня Николова Великова 31,20

4. Симона Маринова Славчева-Ангелова 27,00

5.Теодора Стефанова Димитрова 25,00

6.Ангел Николаев Велев 9,00

7.Айлин Алиева Алиева 9,00

8. Ивайло Йорданов Йорданов 9,00

9.Анна Стефанова Ковачева 9,00

10.Адриан Георгиев Атанасов 9,00

11.Ваня Станчева Тонкова 9,00

12.Валя Димитрова Маринова 6,00


СПИСЪК -12.ЮЛИ. 2011 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите до интервю кандидати за длъжността “Младши експерт” в отдел „Административен контрол”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно заповед № РД-11-7706-170 от 03.06.2011 г.

1. Силвия Павлова Павлова - 5 (пет)
2. Симона Маринова Славчева-Ангелова - 4 (четири)
3. Боряна Танева Иванова - 5 (пет)
4. Теодора Стефанова Димитрова - 4 (четири)
5. Ваня Николова Великова - 4 (четири)

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 13.07.2011 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.


СПИСЪК -12.ЮЛИ. 2011 г.

С П И С Ъ К

на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността “Младши експерт” в отдел „Административен контрол”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно заповед № РД-11-7706-170 от 03.06.2011 г.
1. Ангел Николаев Велев - 3 (три)
2. Валя Маринова Димитрова - 2 (две)
3. Айлин Алиева Алиева - 3 (три)
4. Ивайло Йорданов Йорданов - 3 (три)
5. Анна Стефанова Ковачева - 3 (три)
6. Адриан Георгиев Атанасов - 3 (три)
7. Ваня Станчева Тонкова - 3 (три)


УВЕДОМЛЕНИЕ -08.ЮЛИ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-172(1)/08.07.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Пламен Костадинов Димитров и всички заинтересовани лица, че на 04.07.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-172 от 04.07.2011г. от Златка Калоянова Димитрова за следния недвижим имот: 96/1061 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-65 в кв. 9 по плана на село Юнак, община Аврен, област Варна, при граници на целия имот: улица, УПИ II-29, III-27 и V-26, съгласно скица № 426 от 24.06.2011г., издадена от отдел «УТ» при община Аврен, област Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

СЛАВЧО СЛАВОВ

За областен управител на област
с административен център град Варна

(съгласно заповед № РД-11-7706-193/21.06.2011г.)


УВЕДОМЛЕНИЕ -05.ЮЛИ. 2011 г.

№ РД-06-9100-167(110)/06.06.2011г.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Цеко Кирилов Минев, че с писмо изх.N РД-06-9100-167(110)/06.06.2011г. на Заместник Областния управител на област с административен център град Варна, е уведомен за следното:
Във връзка с постъпила молба вх. .№ РД-06-9100-167(92)/08.02.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна с искане от Мария Стаматова Кирова за прекратяване на договор от 01.04.1997г. за временно и възмездно ползване на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 3730/25.02.2002г., представляващ апартамент със застроена площ 73,43 кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост” бл. 104, вх.9, ет.4, ап.11, Ви уведомявам следното:
Молбата е разгледана на проведено на 02.03.2011г. заседание на комисията по управление на имоти и вещи – публична и частна държавна собственост и е взето решение № 3 от протокол №29/02.03.2011г., съгласно което е предложено на Областния управител на област с административен център гр. Варна:
1. Да прекрати сключения Договор за наем от 01.04.1997г. за ползване на имот – частна държавна собственост описан в АДС 3730/25.02.2002г., считано от месец март 2011г.
2. Да се предприемат действия по реда на чл. 80 от ЗДС.
Решението е утвърдено от Областния управител на област с административен център гр. Варна.
В тази връзка следва в десетдневен срок от получаване на настоящото писмо да освободите неправомерно ползвания от Вас държавен имот и го предадете на служител от Областна администрация гр. Варна. Телефон за контакти 688-107.
При неизпълнение на задължението в определения срок ще предприемем действия за освобождаване на имота по реда на член 80 от Закона за държавната собственост.
Видно от нанесената отметка на известието за доставяне ИД PS 9000 00YEZA B писмото не е потърсено от получателя до 28.06.2011г.
Имотът не е освободен и предаден в указания в писмото срок.
Към настоящият момент е предприета процедура по издаване на заповед по реда на чл. 80 от ЗДС за изземване на имота.
С оглед на гореописаното и на основания чл. 34, ал. 3 от АПК, във връзка с чл.26, ал.1 от АПК можете в 7- дневен срок да изразите писмено Вашето становище.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна


НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ
За Областен управител
на област с административен център град Варна
съгласно Заповед № РД-11-7706-190/21.06.2011г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -04.ЮЛИ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-165(1)/04.07.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Петър Димитров Петров и всички заинтересовани лица, че на 28.06.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-165 от 28.06.2011г. от Върбинка Райкова Петрова за следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-100 в кв. 16 по плана на село Арковна, община Дългопол, област Варна, при граници: улица, УПИ XIII-100, V-100 и УПИ VI-104; ведно с изградените в имота жилищна сграда и селскостопанска сграда, съгласно скица № 129 от 28.06.2011г., издадена от отдел ТУКРП при община Дългопол, област Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ

За областен управител на област
с административен център град Варна

(съгласно заповед № РД-11-7706-190/21.06.2011г.)


УВЕДОМЛЕНИЕ -01.ЮЛИ. 2011 г.

№ОП-11-9400-164/1/
01.07.2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: наследниците на Димитър Колев Недев и всички заинтересовани лица, че на 28.06.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йорданка Неделчева Добрева и Станка Неделчева Русева – искане вх.№ ОП-11-9400-164/28.06.2011г., за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 1 140 кв.м., включено в УПИ Х-69, кв.30 по плана на с.Черноок, община Провадия, ведно с построените в него къща и стопанска постройка.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ
За областен управител на област
с административен център гр.Варна
съгл.заповед № РД-11-7706-190/21.06.2011г.


УВЕДОМЛЕНИЕ -01.ЮЛИ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-146/2/
01.07. 2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: наследниците на Хасан Ахмед Ибрям и всички заинтересовани лица, че на 09.06.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хасан Хасан Ахмед – искане вх.№ ОП-11-9400-146/09.06.2011г., за недвижими имоти, находящи се в с.Медовец, община Дългопол.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ
За областен управител на област
с административен център гр.Варна
съгл.заповед № РД-11-7706-190/21.06.2011г.


СПИСЪК -01.ЮЛИ. 2011 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите до интервю кандидати за длъжността “Началник” отдел “Регионално развитие”, съгласно заповед № РД-11-7706-151 от 20.05.2011 г.

1. Димитър Тодоров Николов - 5 (пет)

Допуснатият кандидат трябва да се яви на интервю на 04.07.2011 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.

С П И С Ъ К

на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността “Началник” отдел “Регионално развитие”, съгласно заповед № РД-11-7706-151 от 20.05.2011 г. и поставените оценки от проведения практически изпит на 28.06.2011 г. от 10.00 часа

1. Райна Китанова Димитрова - 2 (две)
2. Емил Лазаров Миланов - 1 (едно)


УВЕДОМЛЕНИЕ -29.ЮНИ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-152(2)/23.06.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Паскал Стоянов Христов, наследниците на Шидер Стоянов Христов и всички заинтересовани лица, че на 17.06.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-152 от 17.06.2011г. от Недялко Стоянов Стоянов, лично и като пълномощник на Свилен Стефанов Велчев и Владимир Стефанов Велчев за следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-101, кв. 23 по плана на село Златина, община Провадия, област Варна, при граници: улица, УПИ III-38, IV-40, V-39, II-38; ведно с изградените в имота жилищна сграда и стопански постройки, съгласно скица от 19.05.2011г., заверена от кметство село Златина, община Провадия, област Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ

За областен управител на област
с административен център град Варна

(съгласно заповед № РД-11-7706-192/21.06.2011г.)


УВЕДОМЛЕНИЕ -29.ЮНИ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-144(3)/28.06.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Юсню Ватан и всички заинтересовани лица, че на 09.06.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-144 от 09.06.2011г. от Басри Юсмен Ибадула за следните недвижими имоти:
1. Недвижим имот, представляващ нива с площ от 10,995 дка, в местността «Пред работилницата», съставляващ имот № 067048 по плана за земеразделяне на село Белоградец, община Ветрино, област Варна; при граници и съседи: имоти №№ 67047, 67038, 67049, 67060 и 67061, съгласно скица № 1211 от 02.05.1999г., презаверена на 15.03.2011г. от Общинска служба по земеделие при община Ветрино.
2. Недвижим имот, представляващ нива с площ от 12,001 дка, в местността «Козлуджанско», съставляващ имот № 73011 по плана за земеразделяне на село Белоградец, община Ветрино, област Варна; при граници и съседи: имоти №№ 73012, 87, 73010, 73026 и 73025, съгласно скица № 571 от 01.05.1999г., презаверена на 15.03.2011г. от Общинска служба по земеделие при община Ветринио.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ

За областен управител на област
с административен център град Варна
(съгласно заповед № РД-11-7706-190/21.06.2011г.)


УВЕДОМЛЕНИЕ -27.ЮНИ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-149/1/
20.06. 2011г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Анка Илиева Янкова и всички заинтересовани лица, че на 15.06.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юлия Христова Симова – искане вх.№ ОП-11-9400-149/15.06.2011г., за застроен недвижим имот, с площ 590 кв.м., представляващ УПИ ІХ-370, кв.20 по плана на с.Венелин, община Долни чифлик, одобрен със Заповед №659/15.12.1928г. и Заповед №1540/02.10.1997г., при граници: УПИ ІІ-370, УПИ VІІ-371, УПИ VІ-372, УПИ ІІІ-375 и път.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -27.ЮНИ. 2011 г.

№ОП-11-9400-148/1/
17.06. 2011г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Васил Маринов Роев, Васила Маринова Йорданова и всички заинтересовани лица, че на 13.06.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иванка Михайлова Василева – искане вх.№ ОП-11-9400-148/13.06.2011г., за недвижим имот, с площ 920 кв.м., представляващ УПИ VІІІ-109, кв.6 по плана на с.Разделна, община Белослав, одобрен със Заповед №1865/29.05.1962г., при граници: УПИ VІІ-109, УПИ ІV-108, УПИ ІХ-106 и път ведно с построените жилищна сграда и стопански постройки.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


СПИСЪК -27.ЮНИ. 2011 г.

на допуснатите кандидати за длъжността “Младши експерт” в отдел „Административен контрол”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно заповед № РД-11-7706-170 от 03.06.2011 г.

1. Радостин Христов Георгиев
2. Силвия Павлова Павлова
3. Илияна Гочевева Вълчева-Стефанова
4. Ангел Николаев Велев
5. Велина Атанасова Димитрова
6. Ирина Павлинова Иванова
7. Валя Маринова Димитрова
8. Айлин Алиева Алиева
9. Симона Маринова Славчева-Ангелова
10. Боряна Танева Иванова
11. Ивайло Йорданов Йорданов
12. Анна Стефанова Ковачева
13. Теодора Стефанова Димитрова
14. Адриан Георгиев Атанасов
15. Ваня Николова Великова
16. Ваня Станчева Тонкова

Посочените кандидати трябва да се явят за решаването на теста на 11.07.2011 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.
За решаването на теста кандидатите могат да ползват следната нормативна база:
1. ЗАКОН за държавната собственост;
2. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост;
3. ЗАКОН за общинската собственост;
4. АПК;
5. ГПК;
6. ЗАКОН за администрацията;
7. ЗАКОН за държавния служител;
8. ЗМСМА;
9. ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи;
10. ПРАВИЛНИК за прилагане на ЗСПЗЗ;
11. Устройствен правилник на областните администрации;
12. ЗАКОН за нормативните актове;
13. ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър;
14. ЗАКОН за устройство на територията


УВЕДОМЛЕНИЕ -24.ЮНИ. 2011 г.

№ОП-11-9400-151(2)/23.06.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Сюлейман Рашидов и всички заинтересовани лица, че на 16.06.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-151 от 16.06.2011г. от Зия Ахмедов Рашидов и Недживан Расиева Рашидова, чрез пълномощника им адв. Галина Маринова Ангелова за следните недвижими имоти:
1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) III-66 в кв. 25 по плана на село Звънец, община Вълчи дол, област Варна, при граници: улица, УПИ IV-66, V-66, VI-65 и II-64, съгласно скица с № 170 от 26.04.2011г. на отдел „УТ” при община Вълчи дол, област Варна;
2. УПИ IV-66 в кв. 25 по плана на село Звънец, община Вълчи дол, област Варна, при граници: улица, улица, УПИ V-66 и III-66, съгласно скица с № 170 от 26.04.2011г. на отдел „УТ” при община Вълчи дол, област Варна;
3. УПИ V-66 в кв. 25 по плана на село Звънец, община Вълчи дол, област Варна, при граници: улица, улица, УПИ VI-65, III-66 и IV-66, съгласно скица с № 170 от 26.04.2011г. на отдел „УТ” при община Вълчи дол, област Варна;
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица
могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ

За областен управител на област
с административен център град Варна

(съгласно заповед № РД-11-7706-192/21.06.2011г.)


УВЕДОМЛЕНИЕ -24.ЮНИ. 2011 г.

№РД-10-0415-72(4)/22.06.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Валерия Петкова Узунтонева, пълномощник на „АРМАДА ГРУП” ООД, че с мое писмо с изх. № РД-10-0415-72(3)/22.06.2011г. на представляваното от нея търговско дружество е изпратена моя заповед № РД-10-7706-190 от 30.06.2010г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна

(Зам. областен управител
Съгл. заповед № РД-11-7706-192/21.06.2011г.)


КЛАСИРАНЕ -23.ЮНИ. 2011 г.

КЛАСИРАНЕ

от проведен конкурс за длъжността “Младши експерт” в отдел „Административен контрол”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” по реда на НПКДС, съгласно Заповед № РД-11-7706-145/16.05.2011 г.

1.Илияна Живкова Тодорова - 37,00

2. Миглена Стоянова Каменова - 25,00

3. Деян Христов Антонов - 3,00

4. Мария Костадинова Станчева - 3,00

5.Владимир Първанов Дуцев - 6,00

6.Петко Иванов Мънчев - 6,00

7.Радина Димитрова Генчева - 6,00

8.Борис Ивайлов Игов - 6,00

9.Албена Димитрова Орманова - 3,00

10.Миглена Димитрова Христова - 3,00

11.Десислава Игнатова Цветанова - 9,00

12.Гергана Димитрова Боева-Кашлова - 6,00

13.Къймет Мехмедова Делиеминова - 6,00

14.Румен Величков Русев - 9,00

15.Теменуга Маркова Георгиева - 9,00

16.Велислава Пламенова Спасова - 9,00

17.Спасена Станкова Захариева-Бонева - 9,00


УВЕДОМЛЕНИЕ -20.ЮНИ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-15/4/
13.06.2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Мария Стефанова Дюлгерова, Стефан Енчев Дюлгеров и всички заинтересовани лица, че на 17.01.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Нина Тодорова Кожухарова – искане вх.№ ОП-11-9400-15/17.01.2011г., за поземлен имот с идентификатор 10135.2522.281 идентичен с поземлен имот № 281 по ПНИ на местност „Акчелар” – с.о., землището на гр.Варна, община Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -20.ЮНИ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-145/1/
20.06. 2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Стоян Иванов Иванов, Цветелина Иванова Иванова-Ганчева и всички заинтересовани лица, че на 09.06.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Румяна Кръстева Кирова, Валентина Кръстева Кръстева и Димитър Кръстев Киров – искане вх.№ ОП-11-9400-145/09.06.2011г., за недвижим имот, представляващ апартамент № 29 с идентификатор 10135.2559.22.1.29, находящ се в гр.Варна, бул.”Васил Левски” № 1А, вх.Б, етаж 4.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна

ОБЯВЛЕНИЕ -16.ЮНИ. 2011 г.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА
На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-11-7706-185/16.06.2011 г. на Областния управител на област с административен център Варна

О Б Я В Я В А :

Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот – публична държавна собственост, представляващ ПИ № 10135.2561.6 с площ 1590 кв.м., ведно с изградените в него сгради: сграда с идентификатор 10135.2561.6.1 с площ 35 кв.м.; сграда с идентификатор 10135.2561.6.2 с площ 16 кв.м. и сграда с идентификатор 10135.2561.6.3 с площ 31 кв.м., находящ се в гр. Варна, „Приморски парк” при граници: ПИ 10135.2561.12 и ПИ 10135.2561.1, описан в АпДС № 7389 от 03.06.2009г. при първоначална наемна цена – 1200,00 (хиляда и двеста лева) лв. месечен наем без ДДС и депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 120,00 (сто и двадесет) лв.
Търгът ще се проведе на 19.07.2011г. от 13:30 часа в сградата на Областна администрация Варна в гр.Варна, ул. ”Преслав” № 26.
Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:
1. Документ за закупени тръжни книжа – оригинал или заверено копие от фактура или друг платежен документ;
2. Оригинален банков документ за внесен депозит по сметка на Областна администрация Варна;
3. Удостоверение за актуално правно състояние на ЕТ или ЮЛ, издадено не по-рано от 3 месеца от датата на провеждане на търга-оригинал или нотариално заверено копие;
4. Копие от документ за самоличност на физическото лице участник или представляващо участника;
5. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо точно посочване на действията, които пълномощникът има право да извършва, когато заявлението се подава от лице, различно от кандидата или представляващия кандидата;
6. Заверено копие от документа за БУЛСТАТ регистрация, в случай че кандидатът ЕТ или ЮЛ не е пререгистриран в Търговския регистър;
7. Удостоверение от НАП, че кандидатът няма публични задължения-оригинал или нотариално заверено копие, издадено след 01.05.2011г.
8. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна;
9. Декларация по по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП;
10. Декларация, че ЕТ или ЮЛ не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност;
11. Декларация за неразгласяване на информацията получена във връзка с провеждането на търга;
12. Предложение за цена - по образец, поставено в малък непрозрачен запечaтан плик с надпис „Предлагана цена”
Тръжната документация се закупува всеки работен ден срещу цена от 100,00 лв. с включен ДДС, платими в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. ”Преслав” № 26, стая 409. Документацията се получава в сградата на отдел „Държавна собственост”, стая 107 до 18.07.2011 г.
Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа в деловодството в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул.” Преслав” № 26, ет. 1.
Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 18.07.2011 г.
Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17:30 часа на 18.07.2011 г. Телефон за контакти: 688-107 – С. Марков

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на
област с административен център Варна


СПИСЪК -15.ЮНИ. 2011 г.

НОРМАТИВНА БАЗА, КОЯТО МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ НА ПРАКТИЧЕСКИЯ ИЗПИТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК” ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”, ДИРЕКЦИЯ „АКРРДС” ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ВАРНА, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 ЮНИ 2011 г. ОТ 10.00 ЧАСА ЗАКОН за държавната собственост;

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост;

ЗАКОН за общинската собственост;

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за общинската собственост;

ЗМСМА;

ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделски земи;

ПРАВИЛНИК за прилагане на ЗСПЗЗ;

ЗАКОН за устройство на територията;

ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър;

ЗАКОН за устройство на черноморското крайбрежие;

АПК;

ЗАКОН за регионалното развитие;

Устройствен правилник на областните администрации;

ЗАКОН за държавния служител


СПИСЪК -15.ЮНИ. 2011 г.

на допуснатите до интервю кандидати за длъжността “Младши експерт” в отдел „Административен контрол”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно заповед № РД-11-7706-145 от 16.05.2011 г.

1. Илияна Живкова Тодорова - 5 (пет)
2. Миглена Стоянова Каменова - 4 (четири)

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 21.06.2011 г. от 09.30 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.


СПИСЪК -15.ЮНИ. 2011 г.

на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността “Младши експерт” в отдел „Административен контрол”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно заповед № РД-11-7706-145 от 16.05.2011 г.

1. Деян Христов Антонов - 1 (едно)
2. Мария Костадинова Станчева - 1 (едно)
3. Владимир Първанов Дуцев - 2 (две)
4. Петко Иванов Мънчев - 2 (две)
5. Радина Димитрова Генчева - 2 (две)
6. Борис Ивайлов Игов - 2 (две)
7. Албена Димитрова Орманова - 1 (едно)
8. Миглена Димитрова Христова - 1 (едно)
9. Десислава Игнатова Цветанова - 3 (три)
10. Гергана Димитрова Боева-Кашлова - 2 (две)
11. Къймет Мехмедова Делиеминова - 2 (две)
12. Румен Величков Русев - 3 (три)
13. Теменуга Маркова Георгиева - 3 (три)
14. Велислава Пламенова Спасова - 3 (три)
15. Спасена Станкова Захариева-Бонева - 3 (три)


СПИСЪК -14.ЮНИ. 2011 г.

на допуснатите кандидати за длъжността “Началник” отдел „Регионално развитие”, дирекция „Административн контрол, регионално развитие и държана собственост”, съгласно заповед № РД-11-7706-151 от 20.05.2011 г.

1. Димитър Тодоров Николов
2. Райна Китанова Димитрова
3. Емил Лазаров Миланов
Посочените кандидати трябва да се явят на практическия изпит на 28.06.2011 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.

На 15.06.2011 г. в интернет страницата на Областна администрация – Варна и на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26 ще бъде посочена нормативната база, която може да ползвате на практическия изпит.


СПИСЪК -14.ЮНИ. 2011 г.

на недопуснатите кандидати за длъжността “Началник” отдел „Регионално развитие”, дирекция „Административн контрол, регионално развитие и държана собственост”, съгласно заповед № РД-11-7706-151 от 20.05.2011 г.

1. Живко Русев Железов – липсва документ за самоличност;


УВЕДОМЛЕНИЕ -14.ЮНИ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-136(1)/13.06.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Стоян Кръстев Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 31.05.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-136 от 31.05.2011г. от адв. Донка Колева Костова, пълномощник на Тодорка Вълчева Йорданова, Йорданка Вълева Йорданова, Мирчо Христов Кенаров и Христо Мирчев Христов за следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот (УПИ) I-388, кв. 43 с площ от 1320 кв.м, по регулационния план на село Ветрино, община Ветрино, област Варна, при граници: улица, улица, II-388; XXX-387; съгласно скица с изх. № 80 от 21.04.2011г. на „ОСУТ” при община Ветрино.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица
могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -14.ЮНИ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-139(1)/13.06.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам всички заинтересовани лица, че на 03.06.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-139 от 03.06.2011г. от адв. Христо Драгомиров Гичев, пълномощник на Кадир Мустафов Мустафов за следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX-681, кв. 38 с площ от 260кв.м, по регулационния план на град Провадия, община Провадия, област Варна, при граници: XVIII-662, XVI-663, XV-664, XX-660; ведно с изградените в имота жилищна сграда и стопански постройки, съгласно скица с изх. № 262 от 09.05.2011г. на Дирекция „УТЕОС” при община Провадия.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица
могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕД - 13.ЮНИ. 2011 г.

№ РД-11-7706-177 от 09.06.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна,
УСТАНОВИХ:
Морски плаж „ЧАЙКА-ЮГ” не е предоставен на концесия от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.
На основание на заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта, с моя заповед № РД-10-7706-130/14.05.2010г. е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ЧАЙКА- ЮГ”. В посочения в заповедта срок са постъпили документи за участие от един участник. Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 1 от ППЗДС (редакция в ДВ. бр. 31 от 23 април 2010г.), търгът може да се проведе само в случай, че поне двама участника са подали заявление за участие, поради което комисията, определена за провеждане на търга, е приела Решение по протокол от 23.06.2010г., с което е предложила да се насрочи нов търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота, като началната годишна наемна цена се намали с 30 %.
С моя заповед № РД-10-7706-195 от 06.07.2010 г. е обявен повторен търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 30%. В определения срок за подаване на заявления за участие в този търг са постъпили документи за участие от един участник, който видно от Решение № 1 по протокол от 10.08.2010г. не е допуснат до участие в търга. Съгласно протокол от 10.08.2010г., комисията, определена за провеждане на търга, е приела Решение № 2, с което е предложила да се насрочи нов търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота.
Видно от писмо с наш вх. № РД-10-0415-141/29.11.2010г. министърът на регионалното развитие и благоустройството счита за целесъобразно да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „ЧАЙКА - ЮГ”, който не е отдаден на концесия от МРРБ, при спазване на разпоредбите на чл. 41, ал. 4 и ал. 5, чл. 44 от ППЗДС. С моя заповед № РД-10-7706-347 от 10.12.2010г. е обявен трети търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 50%. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от 06.01.2011г. от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, е взето решение № 1 търгът да бъде обявен за непроведен. С моя заповед № РД-11-7706-32 от 27.01.2011г. търгът е обявен за непроведен.
С моя заповед № РД-11-7706-92 от 24.03.2011г. е обявен четвърти пореден търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 50%. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от 20.04.2011г. от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, е взето решение № 1 търгът да бъде обявен за непроведен. С моя заповед № РД-11-7706-165 от 02.06.2011г. търгът е обявен за непроведен.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК); чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост; чл.13, ал.2 и ал.5, чл. 41, ал. 4, ал. 5, чл. 43 и чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС); и чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията,
НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ЧАЙКА - ЮГ”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост № 462/24.03.1999г., с активна плажна площ от 1 505 кв.м (хиляда петстотин и пет квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5755 от 15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна – включен в поземлен имот с идентификатор 10135.2573.271 с площ от 22650 кв.м, с адрес на поземления имот: град Варна, район Приморски, п.к. 9000, к.к. Чайка, местност Морски плаж „Чайка”; при съседи (на целия имот): 10135.2573.353, 10135.2573.246. 10135.2573.299, 10135.2573.306, 10135.2573.260, 10135.2573.259, 10135.2573.261, 10135.2573.314, 10135.2576.1, 10135.2573.1035, 10135.2574.3, 10135.2574.1, 10135.2573.185, 10135.2573.198, 10135.2573.373, 10135.2573.278, 10135.2573.217, 10135.2573.205, 10135.2573.194, 10135.2573.374, 10135.2573.202, 10135.2573.210, 10135.2573.203, 10135.2573.216, 10135.2573.207, 10135.2573.213, 10135.2573.820, 10135.2573.214, 10135.2573.215, 10135.2573.819, 10135.2573.279, 10135.2573.212, 10135.2573.232, 10135.2573.236, 10135.2573.354.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 2045,50 лв (две хиляди четиридесет и пет лева и петдесет стотинки) с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014г.
4. Начин на плащане – в 14 (четиринадесет) дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 (петдесет) % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв (петстотин лева), платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен.
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. до 07.07.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 08.07.2011 г. от 13,30 часа в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. ”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител подава заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:
При отсъствие на председателя на комисията, последният се замества от заместник – председателя.
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15 (петнадесет) дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 (три) дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в единадесет екземпляра.
Първият еднообразен екземпляр е за преписката по търга, а вторият еднообразен екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т. V; протоколчика; ресорния заместник областен управител; министъра на икономиката, енергетиката и туризма; министъра на регионалното развитие и благоустройството; и кмета на община Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на Областна администрация -Варна


ЗАПОВЕД - 13.ЮНИ. 2011 г.

№ РД-11-7706-179/10.06.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна, и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „ Сахара II” не е предоставен на концесия от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл. 7, ал. 5 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности, като съгласно чл. 7, ал. 6 от ЗУЧК министърът на регионалното развитие и благоустройството със заповед може да предоставя правомощията си по ал. 5 на съответния областен управител. Със заповед с № РД-02-14-1042 от 13.05.2011г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са ми възложени правомощията по реда на чл. 7, ал. 6, във вр. с ал. 5 от ЗУЧК.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-1042 от 13.05.2011г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост (ЗДС); чл.13, ал.2 и ал.5; чл. 43 и чл. 44 от ППЗДС; и чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията,

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „САХАРА II”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост № 455 от 18.03.1999г., с активна плажна площ от 7 654 кв.м (седем хиляди шестстотин петдесет и четири квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед на изпълнителния директор на АГКК – поземлен имот с идентификатор 10135.2570.42 с площ от 7 708 кв.м (седем хиляди седемстотин и осем квадратни метра).
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя).
2. Начална тръжна цена – 19 059 лв (деветнадесет хиляди петдесет и девет лева) с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2015 г.
4. Начин на плащане – в 14 (четиринадесет) дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област с административен център град Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 (петдесет) % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв (петстотин лева), платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен.
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация - Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00ч. до 17.30ч. до 13.07.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 14.07.2011 г. от 13,30 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул. ”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код (ЕИК), издадено съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител подава заявлението за участие в търга (голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена») или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:
При отсъствие на председателя на комисията, последният се замества от заместник – председателя.
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 (тридесет) дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 (три) дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в десет екземпляра.
Първият еднообразен екземпляр е за преписката по търга, а вторият еднообразен екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т. V; протоколчика; ресорния заместник областен управител; министъра на икономиката, енергетиката и туризма; министъра на регионалното развитие и благоустройството и кмета на община Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -08.ЮНИ. 2011 г.

№ОП-11-9400-137
01.06.2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Н-ци на Иван Йовев и всички заинтересовани лица, че на 01.06.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стефка Иванова Гунева с искане вх.№ ОП-11-9400-137/01.06.2011г., за недвижим имот- ПИ 13 с площ 2410 кв.м., представляващ част от УПИ І-13, кв.32 по плана на с. Храброво, община Провадия.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -08.ЮНИ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-102(1)/01.06.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Вартухи Торосова Артюнова и всички заинтересовани лица, че на 20.04.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-102 от 20.04.2011г. от Едуард Агоп Малян, за следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, кв. 16, по плана на град Варна, ул. „Иван Вазов” № 18, а съгласно скица с изх. № 3748 от 15.02.2011г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна – поземлен имот с идентификатор 10135.1507.295, с адрес на поземления имот: град Варна, п.к. 9000, ул. „Иван Вазов” № 18, при съседи: 10135.1507.296, 10135.1507.297, 10135.1507.299, 10135.1507.298, 10135.1507.293, 10135.1507.278, ведно с изградената в имота сграда с идентификатор 10135.1507.295.1 със застроена площ от 81 кв.м, брой етажи: 2, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, съгласно скица с изх. № 4789 от 28.02.2011г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


ОБЯВЛЕНИЕ -07.ЮНИ. 2011 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Областна администрация - Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 688 120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-11-7706-170/03.06.2011 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността „младши експерт” в отдел “Административен контрол” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация – Варна.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образователна степен: професионален бакалавър;
-професионален опит: не се изисква;
-професионална област: право;
-допълнителни квалификации: компютърни умения и чужд език;
-ранг на държавен служител: V младши.
3. Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- копие от документ за самоличност;
- декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
- документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит такъв);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- доказателства за компютърни умения;
- доказателства за владеене на чужд език.
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 20 юни 2011 г. в деловодството на Областна администрация Варна - Варна, ул.”Преслав” № 26;
6 Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна;
7. Младши експертът в отдел „Административен контрол” подпомага дейността на областния управител по провеждане на държавната политика в областта. Координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт. Организира, координира и контролира упражняване на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметове на общини. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или друг нормативен акт.
8. Основната заплата за длъжността е 466.00 лева.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


СПИСЪК -06.ЮНИ. 2011 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността “Младши експерт” в отдел „Административен контрл”, дирекция „Административн контрол, регионално развитие и държана собственост”, съгласно заповед № РД-11-7706-145 от 16.05.2011 г.

1. Илияна Живкова Тодорова
2. Пламена Георгиева Топалска
3. Петко Иванов Мънчев
4. Румен Величков Русев
5. Велислава Пламенова Спасова
6. Десислава Игнатова Цветанова
7. Спасена Станкова Захариева-Бонева
8. Деян Христов Антонов
9. Миглена Стоянова Каменова
10. Зорница Валериева Костова
11. Борис Ивайлов Игов
12. Теменуга Маркова Георгиева
13. Полина Йорданова Недева
14. Метанет Айнур Осман
15. Албена Димитрова Орманова
16. Миглена Димитрова Христова
17. Радина Димирова Генчева
18. Мария Костадинова Станчева
19. Гергана Димитрова Боева-Кашлова
20. Кремена Георгиева Георгиева
21. Къймет Мехмедова Делиеминова
22. Стилиян Димитров Димитров
23. Ивелина Николаева Иванова
24. Владимир Първанов Дуцев
25. Митко Иванов Георгиев
Посочените кандидати трябва да се явят за решаването на теста на 14.06.2011 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.
За решаването на теста кандидатите могат да ползват следната нормативна база:
1. Закон за държавния служител;
2. Закон за администрацията;
3. Закон за държавната собственост;
4. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
5. ЗМСМА;
6. Устройствен правилник на областните администрации;
7. АПК;
8. Закон за нормативни актове;
9. Закон за общинската собственост;
10. Закон за кадастъра и имотния регистър;
11. Закон за устройство на територията;
12. Закон за стопанисване и ползване на земеделските земи;


СПИСЪК -06.ЮНИ. 2011 г.

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността “Младши експерт” в отдел „Административен контрл”, дирекция „Административн контрол, регионално развитие и държана собственост”, съгласно заповед № РД-11-7706-145 от 16.05.2011 г.

1. Атанас Михайлов Читаков – не отговаря на изискванията за професионална област и липсва доказателства за компютърни умения;
2. Звезделина Александрова Колева – липсва декларация по чл.17 ал.2 т.1 от НПКДС;
3. Вероника Божидарова Козарева - не отговаря на изискванията за професионална област;
4. Бойка Димитрова Димитрова - не отговаря на изискванията за професионална област;
5. Марин Георгиев Щерев – липсва доказателства за компютърни умения ;
6. Евгения Борисова Евгениева – липсва доказателства за компютърни умения;
7. Румяна Тотева Тотева – липсва доказателства за компютърни умения;
8. Десислава Иванова Димитрова – липсва декларация по чл.17 ал.2 т.1 от НПКДС;
9. Ива Тодорова Георгиева – липсва документ за придобита образователно-квалификационна степен;
10. Ненко Людмилов Ковачев – липсва подпис на заявлението;
11. Георги Иванов Петков – липсва доказателства за компютърни умения;
12. Елица Стоева Ботева – липсва доказателства за компютърни умения;
13. Надя Тодорова Иванова - не отговаря на изискванията за професионална област;
14. Силвия Георгиева Атанасова – липсва деклараця по чл.17 ал.2 т.1 от НПКДС;
15. Жана Евгениева Карамфилова - не отговаря на изискванията за професионална област;
16. Станка Маринова Йорданова - не отговаря на изискванията за професионална област
17. Теодора Веселинова Русева - не отговаря на изискванията за професионална област;
18. Ирина Павлинова Иванова - не отговаря на изискванията за професионална област;
19. Миглена Миткова Димитрова - не отговаря на изискванията за професионална област;
20. Петя Стоянова Енчева-Трифонова – липсва подпис на заявлението;
21. Теменуга Пейчева Христова - не отговаря на изискванията за професионална област;
22. Стефан Киров Киров - не отговаря на изискванията за професионална област;
23. Димитър Стефанов Тумбарков - не отговаря на изискванията за професионална област;
24. Ивелин Петров Иванов - не отговаря на изискванията за професионална област;


УВЕДОМЛЕНИЕ -03.ЮНИ. 2011 г.

№РД-11-7706-107(1)/31.05.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Теодосия Дончева Панамска, че с моя заповед с изх. № РД-11-7706-107 от 28.03.2011г. е прекратена административната преписка, образувана по молба с вх. № АО-04-9400-553 от 14.09.2005г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -03.ЮНИ. 2011 г.

№РИ-08-9400-78(10)/31.05.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Златко Цеков Младенов, че с писмо с изх. № РИ-08-9400-78(8) от 31.03.2011г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна е уведомен, че следва да представи към образуваната в Областна администрация – Варна административна преписка изисканите документи в писмо с изх. № РИ-08-9400-78(6) от 24.09.2010г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -03.ЮНИ. 2011 г.

№РИ-08-9400-78(9)/31.05.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Цеко Златков Младенов, пълномощник на Златко Цеков Младенов, че с писмо с изх. № РИ-08-9400-78(8) от 31.03.2011г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна е уведомен, че следва да представи към образуваната в Областна администрация – Варна административна преписка изисканите документи в писмо с изх. № РИ-08-9400-78(6) от 24.09.2010г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -03.ЮНИ. 2011 г.

№РИ-08-9400-73(47)/31.05.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Красимир Димитров Костов, че с мое писмо с изх. № РИ-08-9400-73(36) от 12.04.2011г. е уведомен за реда, по който следва да бъде придобито правото на собственост върху съответните идеални части от недвижим имот с площ от 677 кв.м, съставляващ поземлен имот (ПИ) 10135.2560.398, с адрес на поземления имот: гр. Варна, п.к. 9000, бул. „Княз Борис I” № 105, както и за документа и данните, които следва да представи към административната преписка, образувана в Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -02.ЮНИ. 2011 г.

№ РД-11-9400-338(2)
01.06.2011 г

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
ЖИВУЩИТЕ
НА УЛ. „БОЙЧО ЖЕЛЕВ”
ГР. ПРОВАДИЯ
ОБЛАСТ ВАРНА

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК Ви уведомявам, че с писмо наш изх. № РД-11-9400-338(1)/27.05.2011г. жалбата Ви с наш вх. № РД-11-9400-338/13.05.2011г. е препратена до кмета на община Провадия за извършване на проверка.
Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на администрацията.

ДАНЧО СИМЕОНОВ,
Областен управител на
област с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -02.ЮНИ. 2011 г.

№ РИ-08-9400-73(48).31.05.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Красимир Димитров Костов, че с мое писмо с изх. № РИ-08-9400-73(36) от 12.04.2011г. е уведомен за реда, по който следва да бъде придобито правото на собственост върху съответните идеални части от недвижим имот с площ от 677 кв.м, съставляващ поземлен имот (ПИ) 10135.2560.398, с адрес на поземления имот: гр. Варна, п.к. 9000, бул. „Княз Борис I” № 105, както и за документа и данните, които следва да представи към административната преписка, образувана в Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -28.МАЙ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-123(1)/27.05.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам всички заинтересовани лица, че на 12.05.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-123 от 12.05.2011г. от Злати Панев Трендафилов за следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-156 с площ от 1180 кв.м, кв. 79, по плана на село Доброплодно, община Ветрино, област Варна, съгласно скица с изх. № 52 от 19.03.2011г. на отдел „Общинска служба и устройство на територията” при община Ветрино, при съседи: улица, улица, УПИ V-155 и III-154, ведно с изградената жилищна сграда, лятна кухня и гараж.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -28.МАЙ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-126(1)/27.05.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам всички заинтересовани лица, че на 16.05.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-126 от 16.05.2011г. от Димитър Нейков Димитров за следния недвижим имот: поземлен имот (ПИ) 10135.5403.1204.1 с площ от 19 кв.м, с адрес на сградата: град Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, кв. Галата, местност „Боровец – юг”, изградена в поземлен имот с идентификатор 10135.5403.1204, съгласно скица с изх. № 3185 от 09.02.2011г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -28.МАЙ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-124/1/
27.05.2011г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Никола Вълев Николов и всички заинтересовани лица, че на 12.05.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стефка Великова Христова и Райка Великова Торимацова – искане вх.№ ОП-11-9400-124/12.05.2011г., за 651 кв.м. идеални части от УПИ ХХІ-47 и 62 кв.м. идеални части от УПИ ХV-47, кв.3 по плана на с.Константиново, община Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


ОБЯВЛЕНИЕ -28.МАЙ. 2011 г.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-11-7706-160/18.05.2011г. на областния управител на област с административен център Варна

О Б Я В Я В А :
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот - частна държавна собственост, представляващ клуб със застроена площ 181,00 кв. м., находящ се на ул. "Отец Паисий" № 5, партер в гр. Варна, област Варна, разположен на партерния етаж на 7 етажен жилищен блок, състоящ се от вх. антре, зала, канцелария, склад и сервизни помещения актуван с Акт за частна държавна собственост № 2825/10.01.2000г. при първоначална наемна цена – 1100,00 (хиляда и сто лева) лв. месечен наем без ДДС и депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 110,00 (сто и десет) лв.
Търгът ще се проведе на 30.06.2011г. от 10,30 часа в сградата на Областна администрация Варна в гр.Варна, ул. ”Преслав” № 26.
Тръжната документация се закупува всеки работен ден срещу цена от 100,00 лв. с включен ДДС, платими в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. ”Преслав” № 26, стая 409. Документацията се получава в сградата на отдел „Държавна собственост”, стая 107.
Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул.” Преслав” № 26, ет. 1.
Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 29.06.2011г.
Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 29.06.2011г. Телефон за контакти: 688-107 – С. Марков
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на
област с административен център Варна


ОБЯВЛЕНИЕ -26.МАЙ. 2011 г.

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 688 120, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-11-7706-151/20.05.2011 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността началник отдел „Регионално развитие” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация- Варна.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- степен на образование: магистър;
-професионален опит: 6 (шест) години;
-професионална област: архитект или строителен инженер или геодезист или специалист-кадастър и регулация;
-допълнителни квалификации: компютърни умения;
-ранг на държавен служител: II младши.
3. Начинът за провеждане на конкурса – практически изпит и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- копие от документ за самоличност;
- декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност
-копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
-документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит такъв);
-доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
-доказателства за компютърни умения.
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 06 юни 2011 г. в Деловодството на Областна администрация Варна - Варна, ул.”Преслав” № 26;
6 Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна;
7. Началникът на отдел „Регионално развитие” подпомага на експертно ниво дейността на областния управител при осъществяване на правомощията и изпълнение на задълженията му, регламентирани в Закона за устройство на територията, Закона за регионалното развитие, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, екологичното законодателство. Подпомага дейността на областния управител при провеждане на държавната политика за устойчиво развитие и инфраструктурна обезпеченост, създаване на условия за икономически растеж, развитие на туризма и привличане на инвестиции. Осъществява изпълнението на задачи, дейности и задължения на областния управител, които произтичат от законите и актовете на президента на Република България и Министерския съвет в областта на регионалното развитие, устройството на териториите, околната среда, развитието на инженерната инфраструктура, пътищата, водите и водните ресурси, енергетиката и енергийните ресурси, подземните богатства, поземлената собственост и селското стопанство, кадастъра и регулацията, собствеността и ползването на земеделските земи, обществения превоз на пътници по областната и републиканската транспортни схеми.
8. Основната заплата за длъжността е 628.00 лева.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -19.МАЙ. 2011 г.

№ РД-11-9400-183 (7)
18.05.2011г.

ДО
Г-ЖА ИЛИНА КРАСИМИРОВА КИРЯКОВА
Г-ЖАСВОБОДА КРАСИМИРОВА ТАТАРОВА
ЧРЕЗ АДВОКАТ ПЛАМЕН ВЕЛЧЕВ
ГРАД ВАРНА

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК Ви уведомявам, че с писмо наш изх. № РД-11-9400-183 (3)/12.04.2011г. е изискан заверен препис на пълната административна преписка по издаване на протокол № 48/17.09.2009г. на ЕСУТ при Община Варна, образувана относно възражение с вх. № ВЖ-94-И-77/11.05.2009г., ведно със становище по жалбата.

Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на администрацията.

ДАНЧО СИМЕОНОВ,
Областен управител на
област с административен център Варна


ОБЯВЛЕНИЕ -19.МАЙ. 2011 г.

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 688 120, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-11-7706-145/16.05.2011 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността „младши експерт” в отдел “Административен контрол” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация – Варна.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образователна степен: професионален бакалавър;
-професионален опит: не се изисква;
-професионална област: икономика;
-допълнителни квалификации: компютърни умения;
-ранг на държавен служител: V младши.
3. Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- копие от документ за самоличност;
- декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
-копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
-документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит такъв);
-доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
-доказателства за компютърни умения.
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 30.05.2011 г. в деловодството на Областна администрация Варна - Варна, ул.”Преслав” № 26;
6 Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна;
7. Младши експертът в отдел „Административен контрол” подпомага дейността на областния управител по провеждане на държавната политика в областта. Координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт. Организира, координира и контролира упражняване на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметове на общини. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или друг нормативен акт.
8. Основната заплата за длъжността е 466.00 лева.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -18.МАЙ. 2011 г.

№РД-11-0802-4/2/
17.05. 2011г

ДО
Г-ЖА КАДРИЯ МЕХМЕД МЕХМЕД

УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: писмо вх. № РД-11-0802-4/01.02.2011г. от ОбС Провадия с приложена жалба вх. № 1635/28.01.2011г. от г-жа Кадрия Мехмед Мехмед.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Кадрия Мехмед Мехмед, че във връзка с жалба вх. № 1635/28.01.2011г. на ОбС Провадия, получена в Областна администрация Варна с писмо с вх. № РД-11-0802-4/01.02.2011г. е изготвено писмо с изх. № РД-11-0802-4(1)/19.03.2011г.
Във връзка с Ваша жалба с наш вх. № РД-11-0802-4/01.02.2011г. изпратена в Областна администрация Варна от ОбС Провадия Ви уведомявам следното:
С решение № 44-604/19.01.2011г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ ОбС Провадия е одобрил план сметка за приходите и разходите за дейност „Чистота” – 2011г.
Решението е прието като от общо двадесет общински съветници, дванадесет са гласували за, шест против и двама въздържали се.
С решение № 44-605/19.01.2011г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 8, ал.5, чл. 66, ал. 1, чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ и чл. 7 от Наредба № 8 за определяне и администриране на таксите и цените на услуги на територията на община Провадия, ОбС Провадия е определил годишния размер на таксата за битови отпадъци за 2011г.
Решението е прието като от общо осемнадесет общински съветници, осемнадесет са гласували за, нула против и нула въздържали се.
При проверката на протокол № 44/19.01.2011г. на ОбС Провадия в изпълнение на осъществявания от областния управител на област с административен център Варна контрол за законосъобразност не бяха открити нарушения за връщане или оспорване на посочените от Вас решения.
В случай, че е настъпила промяна във фактическата обстановка или е налице нововъзникнало обстоятелство общинският съвет има възможност сам да измени или отмени свое решение.
Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.

С уважение,

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област с
административен център Варн


УВЕДОМЛЕНИЕ -16.МАЙ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-118/1/
13.05.2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Неделя Добрва Русева и всички заинтересовани лица, че на 09.05.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атанаска Веселинова Атанасова – искане вх.№ ОП-11-9400-118/09.05.2011г., за недвижим имот с пл.№ 323 с площ 420 кв.м. в местност „Янчова поляна”, землище гр.Аксаково, община Аксаково.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -16.МАЙ. 2011 г.

№ОП-11-9400-117/1/
13.05. 2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Ганка Мирчева Железова и Снежана Андонова Дилянова, че на 09.05.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Галина Андонова Ганчева – искане вх.№ ОП-11-9400-117/09.05.2011г., за недвижим имот, представляващ-нива-089007, находяща се в местността «Белик чаир» в землището на с.Блъсково, община Провадия.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -13.МАЙ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-101/1/
10.05.2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Иван Атанасов Тодоров и всички заинтересовани лица, че на 20.04.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стою Стоянов Иванов – искане вх.№ ОП-11-9400-101/20.04.2011г., за недвижим имот, съставляващ поземлен имот пл.№ 158, включен в УПИ ІІ-158 с площ 2130 кв.м., в кв.32 по плана на с.Садово, община Аврен, одобрен със Заповед улична регулация №490/10.10.1930г. и Заповед дворищна регулация №3332/21.10.1930г. при граници на имота: улица, УПИ І-157, УПИ VІІ-160 и УПИ ІІІ-159.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -13.МАЙ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-106/1/
10.05.2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Н-ци на Никола Вълев Николов и всички заинтересовани лица, че на 26.04.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Пламен Янулов Атанасов, чрез адв.Сийка К. Петрова-Христова – искане вх.№ ОП-11-9400-106/26.04.2011г., за недвижим имот- ПИ 47с площ 679 кв.м., представляващ част от УПИ ХІХ-47, кв.3 по плана на с. Константиново, община Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варн


УВЕДОМЛЕНИЕ -11.МАЙ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-105/2/
10.05.2011г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Стефан Русев Христов и всички заинтересовани лица, че на 26.04.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мирослав Радославов Стефанов – искане вх.№ ОП-11-9400-105/26.04.2011г., за недвижим имот- дворно място от 127 кв.м., съставляващо имот пл.№1774, кв.51Б, за който имот е отреден УПИ VІІ-1772, 1773, 1774 по плана на гр. Провадия със Заповед № 3440/11.12.1979г., ведно с построената жилищна сграда при граници на имота: улица, имот пл.№1773, имот пл.№1772 и имот пл.№1775.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -11.МАЙ. 2011 г.

№ОП-11-9400-110/2/
10.05.2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: всички заинтересовани лица, че на 29.04.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Васил Костадинов Липчев – искане вх.№ ОП-11-9400-110/29.04.2011г., за недвижим имот, съставляващ ПИ .№ 137 в кв.14 по плана на с.Константиново, община Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -10.МАЙ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-113/1/
10.05.2011г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Параскев Митев Тодоров и всички заинтересовани лица, че на 02.05.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христонка Станчева Георгиева – искане вх.№ ОП-11-9400-113/02.05.2011г., за недвижими имоти, находящи се в с.Бозвелийско, община Провадия:
- имот № 034019, парцел 19 в масив 34, категория трета, с площ 1 072 кв.м., в местността «Пладжа»;
- имот № 034018 с площ 1 735 кв.м., в местността „Пладжа”.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -10.МАЙ. 2011 г.

№ОП-11-9400-103/2/
03.05.2011г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Фатмя Етем Мехмед, Нели Харизанова Ал-Ибрахим, Севдия Хюсеин Ахмед, Реджеб Ахмедов Мехмедов и Кадрия Ахмедова Халилова и всички заинтересовани лица, че на 21.04.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фатмя Етем Мехмед, Нели Харизанова Ал-Ибрахим, Севдия Хюсеин Ахмед, Реджеб Ахмедов Мехмедов и Кадрия Ахмедова Халилова – искане вх.№ ОП-11-9400-103/21.04.2011г., за недвижим имот, съставляващ поземлен имот пл.№ 44 включен в УПИ ІІ-44 в кв.8 по плана на с.Засмяно, община Аксаково.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


ЗАПОВЕД -05.МАЙ. 2011 г.

З А П О В Е Д

№ РД-11-7706-140 Варна, 05.05. 2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна, след като разгледах моя заповед № РД-11-7706-93 от 24.03.2011г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „КАБАКУМ – ЦЕНТРАЛЕН 2”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост № 420/10.12.1998г. и протокол от проведения търг,

У С Т А Н О В ИХ:

На основание на заповед № РД-02-14-635 от 20.04.2010г., писмо с изх. № 90-04-1229 от 25.11.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и заповед № РД-11-7706-93 от 24.03.2011г. на областния управител на област с административен център гр.Варна е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „КАБАКУМ – ЦЕНТРАЛЕН 2”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост № 420/10.12.1998г., с активна плажна площ 3 828 кв.м. (три хиляди осемстотин двадесет и осем квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5830 от 16.03.2011г. на СГКК – гр. Варна – поземлен имот с идентификатор 10135.2572.139 с площ от 4009 кв.м., с адрес на поземления имот: град Варна, местност „Морски плаж Кабакум - централен 2”; при съседи: 10135.2572.140, 10135.2576.1, 10135.2572.138, 10135.2572.128, при начална годишна наемна тръжна цена в размер на 5 996,50 лв. (пет хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и петдесет стотинки) с включен ДДС.
В резултат на проведената процедура, съгласно решение № 3 по протокол от 19.04.2011г., комисията за провеждане на търга, предлага да бъде издадена заповед, с която „КАБАКУМ - МС” ООД с управители Стоян Ненчев Радулов и Милен Николов Бакърджиев, с начин на представляване поотделно, да бъде определен за наемател на имот - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „КАБАКУМ – ЦЕНТРАЛЕН 2”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост № 420/10.12.1998г., при годишна наемна тръжна цена в размер на 7080 лв. (седем хиляди и осемдесет лева) с включен ДДС.
С оглед на изложеното и на основание протокол от 19.04.2011г. на комисията за провеждане на търга, чл. 55, ал.1, във връзка с чл. 13, ал.3 от ППЗДС и чл.7, ал.5, във връзка с ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие,

НАРЕЖДАМ :

І. ОПРЕДЕЛЯМ „КАБАКУМ - МС” ООД, със седалище и адрес на управление: община Варна, гр.Варна, район Одесос, ул.„Яребична”, вх.3, ет.6, ап.36, представлявано от Стоян Ненчев Радулов, и Милен Николов Бакърджиев, - поотделно, за НАЕМАТЕЛ на имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „КАБАКУМ – ЦЕНТРАЛЕН 2”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост № 420/10.12.1998г., с активна плажна площ 3 828 кв.м. (три хиляди осемстотин двадесет и осем квадратни метра), определена чрез мониторинг, с предназначение – за рекреационна дейност, без право да се изменя или променя, а съгласно скица с изх. № 5830 от 16.03.2011г. на СГКК – гр. Варна – поземлен имот с идентификатор 10135.2572.139 с площ от 4009 кв.м., с адрес на поземления имот: град Варна, местност „Морски плаж Кабакум - централен 2”; при съседи: 10135.2572.140, 10135.2576.1, 10135.2572.138, 10135.2572.128, със срок на наемното отношение – до 31 декември 2014г.
IІ. „КАБАКУМ - МС” ООД следва да внесе в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна, годишната наемна цена за първата година в размер на 4 081,75 лв. (четири хиляди осемдесет и един лева седемдесет и пет стотинки), представляваща разликата от достигнатата на търга годишна наемна цена за имота в размер на 7 080 лв. (седем хиляди и осемдесет лева), с включен ДДС, и внесения депозит в размер на 2 998,25 лв. (две хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и двадесет и пет стотинки).
Депозитът в размер на 2 998,25 лв. (две хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и двадесет и пет стотинки) е внесен в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна с платежно нареждане от 18.04.2011г.

III. За всяка следваща година за срока на договора за наем, годишната наемна цена се индексира съгласно Методиката за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от ЗУЧК.

IV. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.

V. Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията.

Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга и МРРБ по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и в интернет – страницата на Областна администрация – Варна.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „КАБАКУМ - МС” ООД.

Сумата по т. II от заповедта да се внесе от „КАБАКУМ - МС” ООД в 14-дневен срок от датата на връчване на заповедта. В случай, че „КАБАКУМ - МС” ООД не внесе цената в указания срок, се приема, че се е отказал от сключването на договора и внесения от него депозит остава в полза на Областна администрация – Варна.
След извършване на плащането, да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС със спечелилия търга участник.

Договорът за наем се счита за сключен от датата на неговото подписване.

След сключване на договора за наем, комисия, определена със заповед на областния управител, предава имота, като съставя протокол за това.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в четири еднообразни екземпляра.
Оригиналите да се връчат на „КАБАКУМ - МС” ООД – гр.Варна, ул. „Яребична”, вх.3, ет.6, ап.36, отдел „Държавна собственост” за прилагане към преписката по търга, и деловодството за сведение и изпълнение.

Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна.


ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител при
Областна администрация - Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -05.МАЙ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-104/1/
03.05.2011г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Мюмюн Ахмедов Мусов и всички заинтересовани лица, че на 21.04.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мюмюн Юмеров Юмеров – искане вх.№ ОП-11-9400-104/21.04.2011г., за недвижим имот, съставляващ урегулиран поземлен имот V-105 с площ 924 кв.м., кв.9 по плана на с.Поляците, община Дългопол, ведно с изградената в него жилищна сграда на два етажа със застроена площ 100 кв.м.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -03.МАЙ. 2011 г.

№ОП-11-9400-100/2/
03.05.2011г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Янко Христов Филипов и всички заинтересовани лица, че на 20.04.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Нина Пенчева Миовска – искане вх.№ ОП-11-9400-100/20.04.2011г., за недвижим имот, представляващ 270 кв.м. идеални части от УПИ Х-385, 386, целият с площ 690 кв.м., в кв.57 по плана на с.Близнаци, община Аврен.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -03.МАЙ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-96/1/
27.04.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам всички заинтересовани лица, че на 18.04.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-96 от 18.04.2011г. от Георги Куртев Георгиев, чрез пълномощника му адв. Гергана Петрова Николова и адв. Галина Георгиева Стоянова, заедно и поотделно, за следните недвижими имоти:
1. Имот с номер 025019, с площ от 15,682 дка, в землището на село Снежина, местност „Унещила”, община Провадия, при граници и съседи: имоти с номера 025091, 025018, 100045 и 100047, съгласно скица от № Ф00035 от 21.01.2011г., заверена на 31.01.2011г. от Общинска служба по Земеделие – Провадия;
2. Имот с номер 023037, с площ от 17,289 дка, в землището на село Снежина, местност „Демерджийца”, община Провадия, при граници и съседи: имоти с номера 023036, 023081, 023080, 023038 и 000023, съгласно скица от № Ф00034 от 21.01.2011г., заверена на 31.01.2011г. от Общинска служба по Земеделие – Провадия;
3. Имот с номер 017024, с площ от 16,000 дка, в землището на село Снежина, местност „Под лозята”, община Провадия, при граници и съседи: имоти с номера 017009, 017011, 017013, 017025 и 100015, съгласно скица от № К00035 от 25.01.2011г., заверена на 27.01.2011г. от Общинска служба по Земеделие – Провадия;
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -03.МАЙ. 2011 г.

№ОП-11-9400-94/1/
28.04.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам всички заинтересовани лица, че на 13.04.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-94 от 13.04.2011г. от Игнат Колев Ковачев, в качеството му на председател на ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ДРУЖБА”, за следния недвижим имот: имот с номер 056001, с площ от 24,504 дка, в землището на село Петров дол, местност „Бърдо”, община Провадия, при граници и съседи: имоти с номера 056003, 000264, 056002, съгласно скица от № Ф00241 от 23.07.2009г., презаверена на 01.04.2011г. от Общинска служба по Земеделие - Провадия.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица
могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -03.МАЙ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-91/2/
28.04. 2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам всички заинтересовани лица, че на 12.04.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-91 от 12.04.2011г. от Калина Стоянова Русева, в качеството й управител на „ЧЕРНОМОРСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ООД, лично за представляваното от нея дружество и като пълномощник на Филип Панайотов Илиев, Панайот Филипов Илиев, Красимира Янкова Петрова, Янко Златев Димитров, Радка Петрова Панайотова и Андреана Илиева Николова, за следния недвижим имот: поземлен имот (ПИ) 10135.5506.11 (номер по предходен план: 59, кв. 123, парцел I), с адрес на поземления имот: град Варна, п.к. 9000, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1, при съседи: ПИ 10135.5506.28, 10135.5506.27, 10135.5506.12, 10135.5506.424, съгласно скица от № 3155 от 08.02.2011г. на СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -02.МАЙ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-90/1/
28.04.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам всички заинтересовани лица, че на 11.04.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-90 от 11.04.2011г. от Георги Димитров Боев, за следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII-449, кв. 10, по плана на село Гроздьово, община Долни чифлик, област Варна, при граници: улица; УПИ VIII-448, XVI-450 и VI - църква, съгласно скица от 05.04.2011г. на община Долни чифлик, област Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -02.МАЙ. 2011 г.

№ ОП-10-9400-243/4/
27.04.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Кръстьо Атанасов Кръстев и Андрияна Атанасова Кръстева, че с писмо с изх.№ ОП-10-9400-243/3/ от 01.02.2011г. на заместник областния управител на област с административен център гр.Варна, във връзка с комплектоване на образуваната в областна администрация – Варна административна преписка е изискано да се отстранят нередности по преписката, а именно да се разпишат молбите – декларации от всички декларатори или от изрично упълномощено от тях лице, както и да се презавери скица с изх.№ 8530 от 19.04.2010г. на СГКК – гр.Варна или да се представи нова такава.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -02.МАЙ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-93/1/
28.04. 2011г.
На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Велико Димов Вичев и всички заинтересовани лица, че на 12.04.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Никифор Маринов Герчев – искане вх.№ ОП-11-9400-93/12.04.2011г., за недвижим имот, съставляващ поземлен имот 587 ? ч.1745 и ч.1756 (КП «Северно от Възраждане» 1983г.) на местност «Сълзица» - с.о., землище на гр.Варна, община Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -02.МАЙ. 2011 г.

№ РД-11-9400-304/29.04.2011г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
ГЕОРГИ Д. ЯНАКИЕВ
ГР. ВАРНА

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК Ви уведомявам, че с писмо наш изх. № РД-11-9400-213(1)/14.04.2011г. сигналът Ви с наш вх. № РД-11-9400-213/01.04.2011г. е препратен за работа по компетентност до Директора на ОДП – Варна.

Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на администрацията.
ДАНЧО СИМЕОНОВ,
Областен управител на
област с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -28.АПРИЛ. 2011 г.

№ РИ-08-8500-31/20/
27.04.2011г.
На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Татяна Тончева Тодорова, че с писмо с изх.№ РИ-08-8500-31/18/ от 13.04.2011г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна е уведомена да представи в Областна администрация – Варна вписан в Служба по вписванията – гр.Варна договор № 3604 от 24.08.2005г., с който е придобила право на собственост върху съответните идеални части от недвижим имот – частна държавна собственост, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) І-жил.стр. и подземни гаражи, кв.519, 13-ти микрорайон по регулационния план на гр.Варна, ул.»Странджа» № 8, описан в акт за държавна собственост № 3303/05.02.2001г. В писмото е указано, че при неизпълнение в указания срок ще бъде сигнализирана Районна прокуратура – Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ -18.АПРИЛ. 2011 г.

№ РИ-08-8500-31(19)/14.04.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Георги Христов Геренски, че с писмо с изх. № РИ-08-8500-31(11) от 19.01.2011г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна е уведомен да се яви в Областна администрация – Варна, отдел „Държавна собственост”, в стая № 4, за получаване на договора, с който е придобил право на собственост върху съответните идеални части от недвижим имот – частна държавна собственост, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) I-жил.стр. и подземни гаражи, кв. 519, 13-ти микрорайон по регулационния план на град Варна, ул. „Странджа” №8, описан в акт за частна държавна собственост №3303/05.02.2001г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -14.АПРИЛ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-81/1/
11.04.2011г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Стоян Стоянов Георгиев и всички заинтересовани лица, че на 31.03.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стойка Стоянова Михова и Станка Илиева Георгиева – искане вх.№ ОП-11-9400-81/31.03.2011г., за недвижим имот, съставляващ УПИ ІV-216 и ПИ 216, включен в УПИ V-216 в кв.38 от одобрения план на с.Рудник, идентични с УПИ ІІ-89 и УПИ ІІІ-89 в кв.8 по плана от 1931г. на с.Рудник, община Долни чифлик.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -14.АПРИЛ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-76/1/
11.04.2011г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Костадин Николов Таракчиев и всички заинтересовани лица, че на 01.04.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Здравка Радославова Ангелова – искане вх.№ ОП-11-9400-83/01.04.2011г., за недвижим имот, съставляващ поземлен имот пл.№ 267 с площ 420 кв.м., в кв.22 по плана на с.Невша, община Ветрино, от който 240 кв.м. са включени в УПИ VІІ-266, а 180 кв.м. са включени в УПИ ІХ-265, при граници на имота: улица, поземлен имот пл.№ 265 и поземлен имот пл.№ 266, идентичен с имот в кв.34, част от парцел І-159 по стар план на с.Невша от 1922г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -14.АПРИЛ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-85/1/
11.04.2011г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Козма Георгиев Аргиров и всички заинтересовани лица, че на 04.04.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Вяра Недялкова Ценкова, Анелия Божидарова Димитрова и Невена Божидарова Ценкова – искане вх.№ ОП-11-9400-85/04.04.2011г., за недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1503.186 с площ 196 кв.м., ведно с изградените в него: жилище – апартамент с площ 161 кв.м., изба – 34 кв.м. с идентификатор 10135.1503.186.1.1; самостоятелен обект в сграда за търговска дейност с площ 74 кв.м. с идентификатор 10135.1503.186.1.2; склад с площ 15 кв.м. с идентификатор 10135.1503.186.1.3 и склад с площ 50 кв.м. с идентификатор 10135.1503.186.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на район Одесос, гр.Варна, ул.»Ангел Георгиев» № 34.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -14.АПРИЛ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-83/1/
11.04.2011г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Костадин Николов Таракчиев и всички заинтересовани лица, че на 01.04.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Здравка Радославова Ангелова – искане вх.№ ОП-11-9400-83/01.04.2011г., за недвижим имот, съставляващ поземлен имот пл.№ 267 с площ 420 кв.м., в кв.22 по плана на с.Невша, община Ветрино, от който 240 кв.м. са включени в УПИ VІІ-266, а 180 кв.м. са включени в УПИ ІХ-265, при граници на имота: улица, поземлен имот пл.№ 265 и поземлен имот пл.№ 266, идентичен с имот в кв.34, част от парцел І-159 по стар план на с.Невша от 1922г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -14.АПРИЛ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-80/1/
11.04.2011г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Райка Пейкова Стоянова – Йордан Стоянов Йорданов и Димитричка Стоянова Костадинова и всички заинтересовани лица, че на 31.03.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Михаил Николаев Помаков – искане вх.№ ОП-11-9400-80/31.03.2011г., за недвижим имот, съставляващ поземлен имот 30627.304.90 с площ 634 кв.м. по плана на новообразуваните имоти на местност «Зайкова чука и Горчивата чешма», землище на с.Здравец, община Аврен, одобрен със Заповед № РД-09-7706-60/12.03.2009г. на областния управител на област с административен център гр.Варна, с начин на трайно ползване – изоставени орни земи, при съседи на имота: имот 304.92 – полски път на община Аврен, имот 304.52 – полски път на община Аврен, имот 304.17 – поземлен имот на Михаил Николаев Помаков, имот 304.88 – трайни насаждения на наследници на Александър Пейков Петров.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -14.АПРИЛ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-66/3/
11.04.2011г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Халил Бейтулов Мустафов и всички заинтересовани лица, че на 17.03.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юмие Муталиб Али – искане вх.№ ОП-11-9400-66/17.03.2011г., за недвижим имот, съставляващ урегулиран поземлен имот VІІІ-262 с площ 1170 кв.м., в кв.26 по плана на с.Партизани, община Дългопол, област Варна, при граници на имота: улица, УПИ VІ-261, УПИ ХІV-668 и УПИ VІІІ-263, ведно с построените в него жилищна сграда с разгъната застроена площ 35 кв.м. и навес с разгъната застроена площ 15 кв.м.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -14.АПРИЛ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-64/4/
11.04.2011г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: наследниците на Георги Василев Маджаров и всички заинтересовани лица, че на 16.03.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Красимир Георгиев Маджаров – искане вх.№ ОП-11-9400-64/16.03.2011г., за недвижим имот, съставляващ урегулиран поземлен имот VІ-45 с площ 810 кв.м., в кв.5 по плана на с.Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна, при граници на имота: УПИ V-46, улица, УПИ VІІ-45 и УПИ ХІV-44 и урегулиран поземлен имот VІІ-45 с площ 930 кв.м., в кв.5, по плана на с.Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна при граници на имота: улица, УПИ VІІІ-165, УПИ ІХ-167, УПИ ХІІІ-166 и УПИ VІ-45.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -12.АПРИЛ. 2011 г.

№ОП – 11-9400-77
11.04. 2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Иван Стаматов Михалев и всички заинтересовани лица, че на 25.03.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-77 от 25.03.2011г. от Хюлия Ахмедова Мустафова, в качеството й на пълномощник на Параскева Георгиева Михалева, за следния недвижим имот: жилищна сграда с площ от 130 кв.м. и навес с площ от 120 кв.м. построени в УПИ ХІ-121, кв.24 по плана на с.Чайка, Община Провадия, цялото от 1460 кв.м., при граници и съседи: улица, улица, УПИ VІ-119 и УПИ Х-120, съгласно скица с изх. № 94 от 23.02.2011г. на Дирекция «УТЕОС» при община Провадия, област Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


СПИСЪК -12.АПРИЛ. 2011 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите до интервю кандидати за длъжността “Главен счетоводител” в отдел “Финансово-стопанско обслужване”, съгласно заповед № РД-11-7706-80 от 10.03.2011 г.

1. Мими Иванова Атанасова - 5 (пет)

Допуснатият кандидат трябва да се яви на интервю на 12.04.2011 г. от 13.30 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.

12.04.2011г.
гр.Варна


СПИСЪК -12.АПРИЛ. 2011 г.

С П И С Ъ К

на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността “Главен счетоводител” в отдел “Финансово-стопанско обслужване”, съгласно заповед № РД-11-7706-80 от 10.03.2011 г. и поставените оценки от проведения практически изпит на 11.04.2011 г. от 10.00 часа


1. Поля Гришева Петрова - 1 (едно)
2. Женета Георгиева Данкова - 2 (две)
3. Калинка Кирилова Йорданова - 1 (едно)
4. Йонка Владимирова Симеонова - 3 (три)

12.04.2011г.
гр.Варн


УВЕДОМЛЕНИЕ -12.АПРИЛ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-84(1) от 08.04.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Васил Димитров Терзиев и всички заинтересовани лица, че на 01.04.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-84 от 01.04.2011г. от Галина Георгиева Стоянова, в качеството й на пълномощник на Веселина Лазарова Иванова, за следния недвижим имот: имот с номер 015079, в землището на село Цонево, местност Даралък, община Дългопол, област Варна, при граници и съседи: имоти с №№ 015080, 000006, 015078, 000012, съгласно скица с изх. № К00059 от 21.02.2011г., заверена на 23.02.2011г. на «Общинска служба по земеделие», при община Провадия, област Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -12.АПРИЛ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-82(1) от 08.04.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам всички заинтересовани лица, че на 31.03.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-82 от 31.03.2011г. от Донка Колева Костова, в качеството й на пълномощник на Елена Добрева Петкова, за следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-26, кв. 43, по плана на село Белоградец, община Ветрино, област Варна, при граници: улица; УПИ VIII-27; II-28,29; IV-30, VI-25, съгласно скица с изх. № 8 от 17.01.2011г. на отдел «Общинска собственост и устройство на територията», при община Ветрино, област Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -7.АПРИЛ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-78(1) от 05.04.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам всички заинтересовани лица, че на 28.03.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-78 от 28.03.2011г. от Гергана Недева Атанасова, в качеството й на пълномощник на Слави Янчев Славов, за следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-146, кв. 19, по плана на село Брестак, община Вълчи дол, област Варна, при граници: улица, улица, УПИ II-150, III-146, V-145, съгласно скица с изх. № 79 от 17.02.2011г. на отдел «УТ», при община Вълчи дол, област Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -5.АПРИЛ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-75(1)/04.04.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Радослав Добрев Николов, Ненка Добрева Петрова и всички заинтересовани лица, че на 25.03.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-75 от 25.03.2011г. от Хюлия Ахмедова Мустафова, в качеството й на пълномощник на Мария Тодорова Костова за следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот (УПИ) II-382, с площ от 270 кв.м, кв. 11а, по плана на град Провадия, община Провадия област Варна, при граници: улица „Синчец”; УПИ XX-398, XIX-383, I-381, съгласно скица с изх. № 115 от 07.03.2011г. на община Провадия, област Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -5.АПРИЛ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-72(1)/04.04.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Атанас Железов Йорданов и всички заинтересовани лица, че на 23.03.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-72 от 23.03.2011г. от адв. Красимир Иванов Папанчев, в качеството му на пълномощник на Иван Иванов Стойчев за недвижим имот, представляващ нива с номер 074005, с площ от 2,635 дка в землището на село Блъсково, местността „Под циганите”, община Провадия област Варна, при граници и съседи: имоти с №№ 000048, 000271, 056007, 056005, съгласно скица с изх. № К00148 от 31.01.2011г., заверена на 01.02.2011г. на Общинска служба по Земеделие при община Провадия, област Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


ОБЯВЛЕНИЕ -АПРИЛ. 2011 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

„Областен управител на област Варна
ЗАПОВЕД № РД-11-7706-112 от 31.03.2011 г.

На основание чл. 124, ал. 4 и ал. 7 от ЗУТ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията одобрявам задание и разрешавам изработване на проект за изменение на одобрения със заповед № РД-09-7706-88/31.03.2009 г. на областния управител подробен устройствен план - парцеларен план за обект „Магистрален водопровод „Камчийски пясъци” ІІІ етап, подобект участък от с. Старо Оряхово до водоеми КК „Камчия” в обхват, както следва: имоти № 000035 – полски път; № 000008 – река Камчия по КВС на землището на с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна и № 000441 – река Камчия; № 000435 – горска площ; № 000243 – пасище, мера; № 000087 – земи по чл. 19; №000432 – полски път по КВС на землището на с. Равна гора, община Аврен, област Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд Варна в 14 дневен срок от съобщаването й . Жалбите се подават чрез Областния управител до Административен съд Варна.
Областен управител: Д. Симеонов”


ЗАПОВЕД -31.МАРТ. 2011 г.

ЗАПОВЕД

№ РИ-11-8500-6

31.03.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ - областен управител на област Варна и МИМИ АТАНАСОВА - главен счетоводител в Областна администрация гр.Варна, след като разгледах материалите по преписка с вх.№ РД-11-0415-25/24.02.2011г. от Министъра на регионалното развитие и благоустройството за проведен търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на Държавно предприятие „Строителство и възстановяване”, находящи се в землището на с.Тополи, местност „Клисе баир”, гр.Варна

У С Т А Н О В И Х:

На основание на заповед № РД-02-14-44/11.01.2011г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството на 16.02.2011г. е проведен търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на Държавно предприятие „Строителство и възстановяване”, находящи се в землището на с.Тополи, местност „Клисе баир”, гр.Варна, община Варна, представляващи четири броя поземлени имоти и бензиностанция, описани както следва:
1. По АДС № 7659/29.11.2010г. - Поземлен имот планоснимачен номер 67 с площ 9 452,00 кв.м., при граници на имота: поземлен имот 66, път, поземлен имот 68, път, ведно с изградените в него сгради:
1.1. Сграда – Административна сграда, стол ИТР със застроена площ 540,00 кв.м., монолитна, триетажна, построена 1978г.;
1.2. Сграда - Складова база и общежитие със застроена площ 450,00 кв.м., монолитна, триетажна, построена 1978г.;
1.3. Сграда - Трафопост със застроена площ 48,00 кв.м., монолитна, построена 1978г.;
1.4. Сгради - Котелна централа с мазутно стопанство със застроена площ 232,00 кв.м., монолитна, двуетажна, построена 1978г.;
1.5. Сграда - Кухня столова със застроена площ 432,00 кв.м., монолитна, едноетажна, построена 1978г.;
1.6. Сграда - КТП със застроена площ 68,00 кв.м., монолитна, едноетажна, построена 1978г.;
2. По АДС № 7660/29.11.2010г. – Поземлен имот планоснимачен номер 68 с площ 10 610,00 кв.м., при граници на имота: поземлен имот 22, път, поземлен имот 69, път, ведно с изградените в него сгради:
2.1. Сграда - закрита Автомивка със застроена площ 290,00 кв.м., монолитна, едноетажна, построена 1978г.;
2.2. Сграда - централна ремонтна работилница със застроена площ 3145,00 кв.м., сглобяема конструкция, едноетажна, построена 1978г.;
3. По АДС № 7661/29.11.2010г. – Поземлен имот планоснимачен номер 69 с площ 12 087,00 кв.м., при граници на имота: поземлен имот 68, път, поземлен имот 70, път, ведно с изградените в него сгради:
3.1. Сграда - Склад авточасти и компресорно със застроена площ 610,00 кв.м., сглобяема конструкция, едноетажна, построена 1978г.;
3.2. Сграда - Бояджийска работилница със застроена площ 250,00 кв.м., сглобяема конструкция, едноетажна, построена 1978г.;
3.3. Сграда - Монтажна работилница със застроена площ 544,00 кв.м., сглобяема конструкция, едноетажна, построена 1978г.;
3.4. Сграда - Ремонтна работилница тежки машини със застроена площ 1 159,00 кв.м., сглобяема конструкция, едноетажна, построена 1988г.;
3.5. Сграда - Ремонтна работилница - бензинови коли със застроена площ 360,00 кв.м., сглобяема конструкция, едноетажна, построена 1988г.;
4. По АДС № 7662/29.11.2010г. – Поземлен имот планоснимачен номер 70 с площ 3 801,00 кв.м., при граници на имота: поземлен имот 69, път, поземлен имот 28, път, ведно с изградените в него сгради:
4.1. Сграда - строителна лаборатория със застроена площ 45,00 кв.м., монолитна, едноетажна, построена 1988г.;
4.2. Сграда - битовка бетонов възел със застроена площ 33,00 кв.м., монолитна, едноетажна, построена 1988г.;
4.3. Сграда - Бетонов възел със застроена площ 950,00 кв.м., метална, едноетажна, построена 1987г.;
4.4. Сграда - Бензиностанция със застроена площ 43,00 кв.м., с право на строеж върху държавна земя, монолитна, едноетажна, построена 1982г.
Съгласно протокол № 1 от 16.02.2011г. на комисията за провеждане на търга за купувач на гореописаните недвижими имоти – частна държавна собственост е определен „МУЛТИ ЛИФТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр.Разград, ул.”Любен Каравелов” № 48, представлявано от Светлозар Стилиянов Матеев. Участникът е спечелил търга, като е предложил обща сумарна цена за петте имота в размер на 1 614 742,00 лв. /един милион шестстотин и четиринадесет хиляди седемстотин четиридесет и два лева/, от които:
1. За поземлен имот планоснимачен номер 67 – 466 539,00 лв. /четиристотин шестдесет и шест хиляди петстотин тридесет и девет лева/, от които за сгради – 292 667,00 /двеста деветдесет и две хиляди шестстотин шестдесет и седем лева/ и за земя – 173 872,00 лв. /сто седемдесет и три хиляди осемстотин седемдесет и два лева/;
2. За поземлен имот планоснимачен номер 68 – 499 453,00 лв. /четиристотин деветдесет и девет хиляди четиристотин петдесет и три лева/, от които за сгради – 168 715,00 лв. /сто шестдесет и осем хиляди седемстотин и петнадесет лева/ и за земя – 330 738,00 лв. /триста и тридесет хиляди седемстотин тридесет и осем лева/;
3. За поземлен имот планоснимачен номер 69 – 494 226,00 лв. /четиристотин деветдесет и четири хиляди двеста двадесет и шест лева/, от които за сгради – 143 567,00 лв. /сто четиридесет и три хиляди петстотин шестдесет и седем лева/ и за земя – 350 659,00 лв. /триста и петдесет хиляди шестстотин петдесет и девет лева/;
4. За поземлен имот планоснимачен номер 70 – 152 412,00 лв. /сто петдесет и две хиляди четиристотин и дванадесет лева/, от които за сгради – 50 492,00 лв. /петдесет хиляди четиристотин деветдесет и два лева/ и за земя – 101 920,00 лв. /сто и една хиляди деветстотин и двадесет лева/;
5. За бензиностанция със застроена площ 43,00 кв.м., изградена в поземлен имот планоснимачен номер 70 – 2 112,00 лв. /две хиляди сто и дванадесет лева/.
Съгласно удостоверения за данъчна оценка с изх.№ ДО004506/18.03.2011г., ДО004507/18.03.2011г., ДО004509/18.03.2011г. и ДО004510/18.03.2011г., издадени от Дирекция “Местни данъци” при община Варна, данъчната стойност на имоти № 67, 68, 69 и 70 с обща площ 35 950,00 кв.м. е общо в размер на 185 070,60 лв. /сто осемдесет и пет хиляди и седемдесет лева и шестдесет стотинки/, а на сградите общо е в размер на 900 482,40 лв. /деветстотин хиляди четиристотин осемдесет и два лева и четиридесет стотинки/.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№ ДО004506/18.03.2011г., издадено от Дирекция „Местни данъци” при община Варна, данъчната стойност на сградите описани в АДС № 7662/29.11.2010г. е общо в размер на 111 679,30 лв. /сто и единадесет хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и тридесет стотинки/.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№ ДО004507/18.03.2011г., издадено от Дирекция „Местни данъци” при община Варна, данъчната стойност на сградите описани в АДС № 7660/29.11.2010г. е общо в размер на 340 541,40 лв. /триста и четиридесет хиляди петстотин четиридесет и една хиляди и четиридесет стотинки/.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№ ДО004509/18.03.2011г., издадено от Дирекция „Местни данъци” при община Варна, данъчната стойност на сградите описани в АДС № 7661/29.11.2010г. е общо в размер на 282 269,20 лв. /двеста осемдесет и две хиляди двеста шестдесет и девет лева и двадесет стотинки/.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№ ДО004510/18.03.2011г., издадено от Дирекция „Местни данъци” при община Варна, данъчната стойност на сградите описани в АДС № 7659/29.11.2010г. е общо в размер на 165 992,50 лв. /сто шестдесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и два лева и петдесет стотинки/.
С оглед на изложеното и на основание протокол № 1 от 16.02.2011г. на комисията за провеждане на търга, утвърден от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, чл.59, ал.6 и ал.7 от ППЗДС, и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :

I. ОПРЕДЕЛЯМ „МУЛТИ ЛИФТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр.Разград, ул.”Любен Каравелов” № 48, представлявано от Светлозар Стилиянов Матеев, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящи се в землището на с.Тополи, местност „Клисе баир”, гр.Варна, община Варна, представляващи четири броя поземлени имоти и бензиностанция, описани както следва:
1. По АДС № 7659/29.11.2010г. - Поземлен имот планоснимачен номер 67 с площ 9 452,00 кв.м., при граници на имота: поземлен имот 66, път, поземлен имот 68, път, ведно с изградените в него сгради:
1.1. Сграда – Административна сграда, стол ИТР със застроена площ 540,00 кв.м., монолитна, триетажна, построена 1978г.;
1.2. Сграда - Складова база и общежитие със застроена площ 450,00 кв.м., монолитна, триетажна, построена 1978г.;
1.3. Сграда - Трафопост със застроена площ 48,00 кв.м., монолитна, построена 1978г.;
1.4. Сгради - Котелна централа с мазутно стопанство със застроена площ 232,00 кв.м., монолитна, двуетажна, построена 1978г.;
1.5. Сграда - Кухня столова със застроена площ 432,00 кв.м., монолитна, едноетажна, построена 1978г.;
1.6. Сграда - КТП със застроена площ 68,00 кв.м., монолитна, едноетажна, построена 1978г.;
2. По АДС № 7660/29.11.2010г. – Поземлен имот планоснимачен номер 68 с площ 10 610,00 кв.м., при граници на имота: поземлен имот 22, път, поземлен имот 69, път, ведно с изградените в него сгради:
2.1. Сграда - закрита Автомивка със застроена площ 290,00 кв.м., монолитна, едноетажна, построена 1978г.;
2.2. Сграда - централна ремонтна работилница със застроена площ 3145,00 кв.м., сглобяема конструкция, едноетажна, построена 1978г.;
3. По АДС № 7661/29.11.2010г. – Поземлен имот планоснимачен номер 69 с площ 12 087,00 кв.м., при граници на имота: поземлен имот 68, път, поземлен имот 70, път, ведно с изградените в него сгради:
3.1. Сграда - Склад авточасти и компресорно със застроена площ 610,00 кв.м., сглобяема конструкция, едноетажна, построена 1978г.;
3.2. Сграда - Бояджийска работилница със застроена площ 250,00 кв.м., сглобяема конструкция, едноетажна, построена 1978г.;
3.3. Сграда - Монтажна работилница със застроена площ 544,00 кв.м., сглобяема конструкция, едноетажна, построена 1978г.;
3.4. Сграда - Ремонтна работилница тежки машини със застроена площ 1 159,00 кв.м., сглобяема конструкция, едноетажна, построена 1988г.;
3.5. Сграда - Ремонтна работилница - бензинови коли със застроена площ 360,00 кв.м., сглобяема конструкция, едноетажна, построена 1988г.;
4. По АДС № 7662/29.11.2010г. – Поземлен имот планоснимачен номер 70 с площ 3 801,00 кв.м., при граници на имота: поземлен имот 69, път, поземлен имот 28, път, ведно с изградените в него сгради:
4.1. Сграда - строителна лаборатория със застроена площ 45,00 кв.м., монолитна, едноетажна, построена 1988г.;
4.2. Сграда - битовка бетонов възел със застроена площ 33,00 кв.м., монолитна, едноетажна, построена 1988г.;
4.3. Сграда - Бетонов възел със застроена площ 950,00 кв.м., метална, едноетажна, построена 1987г.;
4.4. Сграда - Бензиностанция със застроена площ 43,00 кв.м., с право на строеж върху държавна земя, монолитна, едноетажна, построена 1982г.
II. Сумата в размер на 1 453 422,00 лв. /един милион четиристотин петдесет и три хиляди четиристотин двадесет и два лева/, представляваща разликата от достигнатата на търга стойност на продавания недвижим имот, описан в точка I. в размер на 1 614 742,00 лв. /един милион шестстотин и четиринадесет хиляди седемстотин четиридесет и два лева/ и внесения депозит в размер на 161 320,00 лв. /сто шестдесет и една хиляди триста и двадесет лева/ да се внесе по сметка на ДП „Строителство и възстановяване” IBAN BG 25 BUIN 9561 1000 0959 58, BIC BUINBGSF, при Алианц банк България – гр.София;
Сумата в размер на 161 320,00 лв. /сто шестдесет и една хиляди триста и двадесет лева/, представляваща депозита за участие в търга е внесена по специална набирателна сметка на ДП „Строителство и възстановяване” IBAN BG07 STSA 9300 0012 6750 51, BIC STSA BGSF, при „Банка ДСК” АД, клон „Батенберг” – гр.София с платежно нареждане от 15.02.2011г.
III. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС в размер на 32 294,84 лв. /тридесет и две хиляди двеста деветдесет и четири лева и осемдесет и четири стотинки/ да се внесат по сметка на ДП „Строителство и възстановяване” IBAN BG 25 BUIN 9561 1000 0959 58, BIC BUINBGSF, при Алианц банк България – гр.София;
IV. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 6 458,97 лв. /шест хиляди четиристотин петдесет и осем лева и деветдесет и седем стотинки/ да се внесе по сметка на ДП „Строителство и възстановяване” IBAN BG 25 BUIN 9561 1000 0959 58, BIC BUINBGSF, при Алианц банк България – гр.София;
V. 2,6 % местни данъци, съгласно чл. 47, ал.2 ЗМДТ в размер на 41 983,29 лв. /четиридесет и една хиляди деветстотин осемдесет и три лева и двадесет и девет стотинки/ да се внесат в приход на Дирекция “Местни данъци” при община Варна.
VI. 20 % ДДС, съгласно чл. 45, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС не се дължи.
VII. Купувачът дължи такса за вписване на договора, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 1 614,74 лв. /хиляда шестстотин и четиринадесет лева и седемдесет и четири стотинки/, представляваща 0,1 %, но не по-малко от 10лв. /десет лева/ от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация гр. Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна, съгласно чл. 56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „МУЛТИ ЛИФТ” ЕООД.
Сумите по т. II, т. III, т. IV и т. V от настоящата заповед да се внесат от „МУЛТИ ЛИФТ” ЕООД в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността на имотите ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена и сключване на договор за покупко-продажба.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземляра.
Екземплярите да се връчат на „МУЛТИ ЛИФТ” ЕООД, отдел “Държавна собственост” за прилагане към преписките по актове за държавна собственост № 7659/29.11.2010г., № 7660/29.11.2010г., № 7661/29.11.2010г. и № 7662/29.11.2010г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ДП „Строителство и възстановяване”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Директор на дирекция “АКРРДС”, началника на отдел “Държавна собственост”, главния счетоводител и Окръжна прокуратура - Варна.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация гр. Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център - Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – Варна


СПИСЪК -31.МАРТ. 2011 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността “Главен счетоводител” в отдел „Финансово-стопанско обслужване”, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, съгласно заповед № РД-11-7706-80 от 10.03.2011 г.

1. Поля Гришева Петрова
2. Женета Георгиева Данкова
3. Милка Ненкова Иванова
4. Ивелина Йорданова Петрова
5. Мими Иванова Атанасова
6. Галина Бойкова Строгова-Тодорова
7. Калинка Кирилова Йорданова
8. Йонка Владимирова Симеонова

Посочените кандидати трябва да се явят на практическия изпит на 11.04.2011 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.
На практическия изпит кандидатите могат да ползват следната нормативна база:
1. Закон за счетоводството;
2. Закон за държавния служител;
3. Закон за администрацията;
4. Закон за устройство на държавния бюджет;
5. Закон за общинските бюджети;
6. Закон за Сметната палата;
7. Закон за държавната финансова инспекция;
8. Закон за държавната собственост;
9. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
10. Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор;
11. Закон за политическата и гражданска реабилитация на репресираните лица;
12. ЗМСМА;
13. Закон за данък върху добавената стойност;
14. Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията;
15. Устройствен правилник на областните администрации;
16. Постановление № 67/14.04.2010 г. на МС за заплатите в бюджетните организации и дейности.


ЗАПОВЕД -31.МАРТ. 2011 г.


ЗАПОВЕД №РД-11-7706-106 от 25 март 2011г.

за определяне зоните с води, разрешени за общо ползване за къпане през летен сезон 2011 г. /от 1 май до 30 септември/, прилежащи към плажовете на Черно море на територията на област Варна.


УВЕДОМЛЕНИЕ -29.МАРТ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-67(2) от 25.03.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Велика Недева Ангелова и всички заинтересовани лица, че на 18.03.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-67 от 18.03.2011г. от адв. Снежана Петрова Гочева, в качеството й на пълномощник на Величка Ангелова Великова за недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-343 с площ от 1600 кв.м в кв. 36, по плана на село Стефан Караджа, община Вълчи дол, област Варна, при граници: улица; урегулирани поземлени имоти (УПИ) XIV-344, IV-350, VII-352, VIII-342 и X-342, съгласно скица с изх. № 95 от 07.03.2011г. на отдел «УТ» при община Вълчи дол.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -28.МАРТ. 2011 г.

№ РД-11-3100-11 от 24.03.2011г.

Областният управител на област Варна обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 441/10.03.1999г., с активна плажна площ 22 525 кв.м (двадесет и две хиляди петстотин двадесет и пет квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5801 от 15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна – поземлен имот с идентификатор 10135.5103.25 с площ от 24494 кв.м, с адрес на поземления имот: град Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, кв. Галата, м. „Черноморец”, местност Морски плаж „Черноморец”; при съседи: 10135.5103.23, 10135.5107.1, 10135.5103.26, 10135.5103.204, 10135.5103.101. Определената начална тръжна цена е в размер на 10 988 лв (десет хиляди деветстотин осемдесет и осем лева), с включен ДДС.
Определеният депозит е в размер на 50 (петдесет) % от началната тръжна цена Депозитните вноски се внасят до 20.04.2011 г. по банковата сметка на Областна администрация – гр. Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
Търгът ще се проведе на 21.04.2011г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация - Варна, ул. ”Преслав” № 26.
Документи за участие в търга могат да се получат от касата на Областна администрация, след заплащане в деловодството на сумата в размер на 500.00лв (петстотин лева), която е с включен ДДС, като крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е 17.30 часа на 20.04.2011г.
За справки и информация: телефон – 688 108 – г-жа Милена Караиванова, старши експерт в отдел ” Държавна собственост”.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕД -28.МАРТ. 2011 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-11-7706-96 от 24.03.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна,
УСТАНОВИХ:

Морски плаж ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ” не е предоставен на концесия от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж ” ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна, е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в АИДС 441/1999г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %. Със заповед № РД-10-7706-199/06.07.2010 г. областния управител на област Варна е обявен повторен търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 30%. В определения срок за подаване на заявления за участие в този търг, не са постъпили такива и търгът е обявен за непроведен.
Видно от писмо с наш вх. № РД-10-0415-141/29.11.2010 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството счита за целесъобразно да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ” който не е отдаден на концесия от МРРБ, при спазване на разпоредбите на чл.41,ал.4 и ал.5 , чл.44 от ППЗДС. Със заповед № РД-10-7706-352 от 10.12.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна, е обявен трети търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 50%. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от 06.01.2011г. от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област с административен център град Варна, е взето решение търгът да бъде обявен за непроведен. Със заповед № РД-11-7706-30 от 27.01.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна, търгът е обявен за непроведен.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, ал.5, чл.43 и чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията,
НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 441/10.03.1999г., с активна плажна площ от 22525кв.м (двадесет и две хиляди петстотин двадесет и пет квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5801 от 15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна – поземлен имот с идентификатор 10135.5103.25 с площ от 24494 кв.м, с адрес на поземления имот: град Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, кв. Галата, м. „Черноморец”, местност Морски плаж „Черноморец”; при съседи: 10135.5103.23, 10135.5107.1, 10135.5103.26, 10135.5103.204, 10135.5103.101.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 10 988 лв (десет хиляди деветстотин осемдесет и осем лева) с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв (петстотин лева), платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. до 20.04.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 21.04.2011 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация - Варна, ул. ”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител подава заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15/ петнадесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в осем екземпляра.
Първият еднообразен екземпляр е за преписката по търга, а вторият еднообразен екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т. V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация -Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -28.МАРТ. 2011 г.

№ РД-11-3100-12 от 24.03.2011г.

Областният управител на област с административен център град Варна обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V”, находящ се в област Варна, община Бяла, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., с активна плажна площ 32 856 кв.м. (тридесет и две хиляди осемстотин петдесет и шест квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5760 от 15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна – поземлен имот с идентификатор 07598.307.17 с площ от 33538 кв.м, с адрес на поземления имот: град Бяла, п.к. 9101, местност „Бяла – Централен V”; при съседи: 07598.307.27, 07598.307.15, 07598.307.22, 07598.307.12
Определената начална тръжна цена е в размер на 29 056,00 лв (двадесет и девет хиляди петдесет и шест лева) с включен ДДС.
Определеният депозит е в размер на 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена
Депозитните вноски се внасят до 20.04.2011г. по банковата сметка на Областна администрация – гр. Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
Търгът ще се проведе на 21.04.2011 г. от 11,30 часа в сградата на Областна администрация - Варна, ул.”Преслав” № 26.
Документи за участие в търга могат да се получат от касата на Областна администрация, след заплащане в деловодството на сумата в размер на 500.00лв (петстотин лева), която е с включен ДДС, като крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е 17.30 часа на 20.04.2011г.
За справки и информация: телефон – 688 108 – г-жа Милена Караиванова – старши експерт в отдел” Държавна собственост”

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕД -28.МАРТ. 2011 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-11-7706-97 от 24.03.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V”, находящ се в област Варна, община Бяла, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., с активна плажна площ 32 856 кв.м (тридесет и две хиляди осемстотин петдесет и шест квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5760 от 15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна – поземлен имот с идентификатор 07598.307.17 с площ от 33538 кв.м, с адрес на поземления имот: град Бяла, п.к. 9101, местност „Бяла – Централен V”; при съседи: 07598.307.27, 07598.307.15, 07598.307.22, 07598.307.12, не е предоставен на концесия от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед № РД-10-7706-143/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж ” БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна, е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в АИДС 473/1999г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %. Със заповед № РД-10-7706-196/06.07.2010 г.на областния управител на област Варна е обявен повторен търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 30%. В определения срок за подаване на заявления за участие в този търг не са постъпили и търгът е обявен за непроведен.
Видно от писмо с наш вх. № РД-10-0415-141/29.11.2010 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството счита за целесъобразно да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V”, който не е отдаден на концесия от МРРБ, при спазване на разпоредбите на чл. 41, ал. 4 и ал. 5, чл. 44 от ППЗДС. Със заповед № РД-10-7706-344 от 10.12.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна, е обявен трети търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 50%. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от 05.01.2011г. от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област с административен център град Варна, е взето решение търгът да бъде обявен за непроведен. Със заповед № РД-11-7706-33 от 27.01.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна, търгът е обявен за непроведен.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, ал.5, чл.43 и чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията,
НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V”, находящ се в област Варна, община Бяла, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., с активна плажна площ 32 856 кв.м. (тридесет и две хиляди осемстотин петдесет и шест квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5760 от 15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна – поземлен имот с идентификатор 07598.307.17 с площ от 33538 кв.м, с адрес на поземления имот: град Бяла, п.к. 9101, местност „Бяла – Централен V”; при съседи: 07598.307.27, 07598.307.15, 07598.307.22, 07598.307.12
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 29 056 лв (двадесет и девет хиляди и петдесет и шест лева) с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на 20.04.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 21.04.2011 г. от 11,30 часа в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. ”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител подава заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15/ петнадесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в осем екземпляра.
Първият еднообразен екземпляр е за преписката по търга, а вторият еднообразен екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т. V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -28.МАРТ. 2011 г.

№ РД-11-3100-8 от 24.03.2011г.

Областният управител на област Варна обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ЧАЙКА - ЮГ”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 462/24.03.1999г., с активна плажна площ 1 505 кв.м (хиляда петстотин и пет квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5755 от 15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна – включен в поземлен имот с идентификатор 10135.2573.271 с площ от 22650 кв.м, с адрес на поземления имот: град Варна, район Приморски, п.к. 9000, к.к. Чайка, местност Морски плаж „Чайка”; при съседи: 10135.2573.353, 10135.2573.246. 10135.2573.299, 10135.2573.306, 10135.2573.260, 10135.2573.259, 10135.2573.261, 10135.2573.314, 10135.2576.1, 10135.2573.1035, 10135.2574.3, 10135.2574.1, 10135.2573.185, 10135.2573.198, 10135.2573.373, 10135.2573.278, 10135.2573.217, 10135.2573.205, 10135.2573.194, 10135.2573.374, 10135.2573.202, 10135.2573.210, 10135.2573.203, 10135.2573.216, 10135.2573.207, 10135.2573.213, 10135.2573.820, 10135.2573.214, 10135.2573.215, 10135.2573.819, 10135.2573.279, 10135.2573.212, 10135.2573.232, 10135.2573.236, 10135.2573.354.
Определената начална тръжна цена е в размер на 2045,50 лв (две хиляди четиридесет и пет лева и петдесет стотинки) с включен ДДС.
Определеният депозит е в размер на 50 (петдесет) % от началната тръжна цена Депозитните вноски се внасят до 19.04.2011 г. по банковата сметка на Областна администрация – гр. Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
Търгът ще се проведе на 20.04.2011г. от 11,30 часа в сградата на Областна администрация - Варна, ул. ”Преслав” № 26.
Документи за участие в търга могат да се получат от касата на Областна администрация, след заплащане в деловодството на сумата в размер на 500,00лв (петстотин лева), която е с включен ДДС, като крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е 17.30 часа на 19.04.2011г.
За справки и информация: телефон – 688 108 – г-жа Милена Караиванова, старши експерт в отдел ” Държавна собственост”.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕД -28.МАРТ. 2011 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-11-7706-92 от 24.03.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „ЧАЙКА-ЮГ” не е предоставен на концесия от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.Със заповед № РД-10-7706-140/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ЧАЙКА- ЮГ”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна, е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, като началната годишна наемна цена се намали с 30 %. Със заповед № РД-10-7706-198/06.07.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен повторен търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 30%. В определения срок за подаване на заявления за участие в този търг не са постъпили такива и търгът е обявен за непроведен.
Видно от писмо с наш вх. № РД-10-0415-141/29.11.2010г. министърът на регионалното развитие и благоустройството счита за целесъобразно да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „ЧАЙКА - ЮГ”, който не е отдаден на концесия от МРРБ, при спазване на разпоредбите на чл. 41, ал. 4 и ал. 5, чл. 44 от ППЗДС. Със заповед № РД-10-7706-347 от 10.12.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна, е обявен трети търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 50%. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от 06.01.2011г. от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област с административен център град Варна, е взето решение търгът да бъде обявен за непроведен. Със заповед № РД-11-7706-32 от 27.01.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна, търгът е обявен за непроведен.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, ал. 5, чл.43 и чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията,
НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ЧАЙКА - ЮГ”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 462/24.03.1999г., с активна плажна площ от 1 505 кв.м (хиляда петстотин и пет квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5755 от 15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна – включен в поземлен имот с идентификатор 10135.2573.271 с площ от 22650 кв.м, с адрес на поземления имот: град Варна, район Приморски, п.к. 9000, к.к. Чайка, местност Морски плаж „Чайка”; при съседи: 10135.2573.353, 10135.2573.246. 10135.2573.299, 10135.2573.306, 10135.2573.260, 10135.2573.259, 10135.2573.261, 10135.2573.314, 10135.2576.1, 10135.2573.1035, 10135.2574.3, 10135.2574.1, 10135.2573.185, 10135.2573.198, 10135.2573.373, 10135.2573.278, 10135.2573.217, 10135.2573.205, 10135.2573.194, 10135.2573.374, 10135.2573.202, 10135.2573.210, 10135.2573.203, 10135.2573.216, 10135.2573.207, 10135.2573.213, 10135.2573.820, 10135.2573.214, 10135.2573.215, 10135.2573.819, 10135.2573.279, 10135.2573.212, 10135.2573.232, 10135.2573.236, 10135.2573.354.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 2045,50 лв (две хиляди четиридесет и пет лева и петдесет стотинки) с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв (петстотин лева), платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. до 19.04.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 20.04.2011 г. от 11,30 часа в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител подава заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15/ петнадесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в осем екземпляра.
Първият еднообразен екземпляр е за преписката по търга, а вторият еднообразен екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т. V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация -Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -28.МАРТ. 2011 г.

№ РД-11-3100-7 от 24.03.2011г.

Областният управител на област с административен център град Варна обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ФИЧОЗА”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 438/05.02.1999г., с активна плажна площ 16 095 кв.м (шестнадесет хиляди деветдесет и пет квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5753 от 15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна – поземлен имот с идентификатор 10135.5511.209 с площ от 32719 кв.м, с адрес на поземления имот: град Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, кв. Галата, м. „Черноморец”, местност Морски плаж „Фичоза”; при съседи: 10135.5511.196, 10135.5511.165, 10135.5511.754, 10135.5511.2, 10135.5511.166, 10135.5511.53, 10135.5511.168, 10135.5511.172, 10135.5511.197, 10135.5511.170, 10135.5511.3, 10135.5511.173, 10135.5511.174, 10135.5511.81, 10135.5511.58, 10135.5511.163, 10135.5511.757, 10135.5107.1, 10135.5077.29, 10135.5511.134, 10135.5511.205, 10135.5511.4, 10135.5511.224, 10135.5511.207, 10135.5511.5, 10135.5511.6, 10135.5511.131.
Определената начална тръжна цена е в размер на 15 201,50 лв (петнадесет хиляди двеста и един лева и петдесет стотинки) с включен ДДС.
Определеният депозит е в размер на 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена Депозитните вноски се внасят до 19.04.2011г. по банковата сметка на Областна администрация – гр. Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
Търгът ще се проведе на 20.04.2011г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация - Варна, ул. ”Преслав” № 26.
Документи за участие в търга могат да се получат от касата на Областна администрация, след заплащане в деловодството на сумата в размер на 500.00лв (петстотин лева), която е с включен ДДС, като крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е 17.30 часа на 19.04.2011 г.
За справки и информация: телефон – 688 108 – г-жа Милена Караиванова, старши експерт в отдел ” Държавна собственост”

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕД -28.МАРТ. 2011 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-11-7706-91 от 24.03.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж ”ФИЧОЗА” не е предоставен на концесия от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед № РД-10-7706-144/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж ” ФИЧОЗА”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна, е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в АИДС 438/1999 г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %. Със заповед № РД-10-7706-198/06.07.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен повторен търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 30%. В определения срок за подаване на заявления за участие в този търг не са постъпили такива и търга е обявен за непроведен.
Видно от писмо с наш вх .№ РД-10-0415-141/29.11.2010 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството счита за целесъобразно да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „ФИЧОЗА”, който не е отдаден на концесия от МРРБ, при спазване на разпоредбите на чл. 41, ал. 4 и ал. 5, чл. 44 от ППЗДС. Със заповед № РД-10-7706-348 от 10.12.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна, е обявен трети търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 50%. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от 06.01.2011г. от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област с административен център град Варна, е взето решение търгът да бъде обявен за непроведен. Със заповед № РД-11-7706-31 от 27.01.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна, търгът е обявен за непроведен.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, ал. 5, чл.43 и чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията,
НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ФИЧОЗА”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 438/05.02.1999г., с активна плажна площ 16 095 кв.м (шестнадесет хиляди деветдесет и пет квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5753 от 15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна – поземлен имот с идентификатор 10135.5511.209 с площ от 32719 кв.м, с адрес на поземления имот: град Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, кв. Галата, м. „Черноморец”, местност Морски плаж „Фичоза”; при съседи: 10135.5511.196, 10135.5511.165, 10135.5511.754, 10135.5511.2, 10135.5511.166, 10135.5511.53, 10135.5511.168, 10135.5511.172, 10135.5511.197, 10135.5511.170, 10135.5511.3, 10135.5511.173, 10135.5511.174, 10135.5511.81, 10135.5511.58, 10135.5511.163, 10135.5511.757, 10135.5107.1, 10135.5077.29, 10135.5511.134, 10135.5511.205, 10135.5511.4, 10135.5511.224, 10135.5511.207, 10135.5511.5, 10135.5511.6, 10135.5511.131.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 15 201,50 лв (петнадесет хиляди двеста и един лева и петдесет стотинки) с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00ч. до 17.30ч. до 19.04.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе 20.04.2011 г. от 10,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена тръжна документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15/ петнадесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в седем екземпляра.
Първият еднообразен екземпляр е за преписката по търга, а вторият еднообразен екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т. V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация -Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -28.МАРТ. 2011 г.

№ РД-11-3100-12 от 24.03.2011г.

Областният управител на област с административен център град Варна обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V”, находящ се в област Варна, община Бяла, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., с активна плажна площ 32 856 кв.м. (тридесет и две хиляди осемстотин петдесет и шест квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5760 от 15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна – поземлен имот с идентификатор 07598.307.17 с площ от 33538 кв.м, с адрес на поземления имот: град Бяла, п.к. 9101, местност „Бяла – Централен V”; при съседи: 07598.307.27, 07598.307.15, 07598.307.22, 07598.307.12
Определената начална тръжна цена е в размер на 29 056,00 лв (двадесет и девет хиляди петдесет и шест лева) с включен ДДС.
Определеният депозит е в размер на 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена
Депозитните вноски се внасят до 20.04.2011г. по банковата сметка на Областна администрация – гр. Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
Търгът ще се проведе на 21.04.2011 г. от 11,30 часа в сградата на Областна администрация - Варна, ул.”Преслав” № 26.
Документи за участие в търга могат да се получат от касата на Областна администрация, след заплащане в деловодството на сумата в размер на 500.00лв (петстотин лева), която е с включен ДДС, като крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е 17.30 часа на 20.04.2011г.
За справки и информация: телефон – 688 108 – г-жа Милена Караиванова – старши експерт в отдел” Държавна собственост”

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕД -28.МАРТ. 2011 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-11-7706-97 от 24.03.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V”, находящ се в област Варна, община Бяла, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., с активна плажна площ 32 856 кв.м (тридесет и две хиляди осемстотин петдесет и шест квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5760 от 15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна – поземлен имот с идентификатор 07598.307.17 с площ от 33538 кв.м, с адрес на поземления имот: град Бяла, п.к. 9101, местност „Бяла – Централен V”; при съседи: 07598.307.27, 07598.307.15, 07598.307.22, 07598.307.12, не е предоставен на концесия от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед № РД-10-7706-143/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж ” БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна, е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в АИДС 473/1999г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %. Със заповед № РД-10-7706-196/06.07.2010 г.на областния управител на област Варна е обявен повторен търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 30%. В определения срок за подаване на заявления за участие в този търг не са постъпили и търгът е обявен за непроведен.
Видно от писмо с наш вх. № РД-10-0415-141/29.11.2010 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството счита за целесъобразно да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V”, който не е отдаден на концесия от МРРБ, при спазване на разпоредбите на чл. 41, ал. 4 и ал. 5, чл. 44 от ППЗДС. Със заповед № РД-10-7706-344 от 10.12.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна, е обявен трети търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 50%. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от 05.01.2011г. от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област с административен център град Варна, е взето решение търгът да бъде обявен за непроведен. Със заповед № РД-11-7706-33 от 27.01.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна, търгът е обявен за непроведен.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, ал.5, чл.43 и чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията,
НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V”, находящ се в област Варна, община Бяла, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., с активна плажна площ 32 856 кв.м. (тридесет и две хиляди осемстотин петдесет и шест квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5760 от 15.03.2011г. на СГКК – гр. Варна – поземлен имот с идентификатор 07598.307.17 с площ от 33538 кв.м, с адрес на поземления имот: град Бяла, п.к. 9101, местност „Бяла – Централен V”; при съседи: 07598.307.27, 07598.307.15, 07598.307.22, 07598.307.12
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 29 056 лв (двадесет и девет хиляди и петдесет и шест лева) с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на 20.04.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 21.04.2011 г. от 11,30 часа в сградата на Областна администрация гр. Варна, ул. ”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител подава заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15/ петнадесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в осем екземпляра.
Първият еднообразен екземпляр е за преписката по търга, а вторият еднообразен екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т. V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -28.МАРТ. 2011 г.

№ РД-11-3100-10 от 24.03.2011г.

Областният управител на област с административен център град Варна обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН - ЮГ”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 673/09.10.2001г., с активна плажна площ 369 кв.м (триста шестдесет и девет квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5831 от 16.03.2011г. на СГКК – гр. Варна – поземлен имот с идентификатор 10135.2569.150 с площ от 413 кв.м, с адрес на поземления имот: град Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, местност „Морски плаж Минерален басейн – юг”; при съседи: 10135.2569.100, 10135.2569.153, 10135.2576.1, 10135.2569.173 и 10135.2569.149.
Определената начална тръжна цена е в размер на 348,50 лв (триста четиридесет и осем лева и петдесет стотинки), с включен ДДС
Определеният депозит е в размер на 50 (петдесет) % от началната тръжна цена Депозитните вноски се внасят до 18.04.2011 г. по банковата сметка на Областна администрация – гр. Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
Търгът ще се проведе на 19.04.2011г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация - Варна, ул.”Преслав” № 26.
Документи за участие в търга могат да се получат от касата на Областна администрация - Варна, след заплащане в деловодството на сумата в размер на 500.00 лв (петстотин лева), която е с включен ДДС, като крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 17,30 часа на 18.04.2011 г.
За справки и информация: телефон – 688 108 – г-жа Милена Караиванова, старши експерт в отдел ” Държавна собственост”.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕД -28.МАРТ. 2011 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-11-7706-95 от 24.03.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна, и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН - ЮГ” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.Със заповед № РД-10-7706-143/14.05.2010 г. на областния управител на област с административен център град Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж ”МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН-ЮГ”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област с административен център град Варна, е взето решение за провеждане на повторен таен за отдаване под наем на имота, описан в АИДС 673/2001 г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %. Със заповед № РД-10-7706-186/28.06.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна, е обявен повторен търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 30%. В определения срок за подаване на заявления за участие в този търг не са постъпили такива и търгът е обявен за непроведен.
Видно от писмо с наш вх. № РД-10-0415-141/29.11.2010г. министърът на регионалното развитие и благоустройството счита за целесъобразно да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН - ЮГ”, който не е отдаден на концесия от МРРБ, при спазване на разпоредбите на чл.41, ал.4 и ал.5, чл.44 от ППЗДС. Със заповед № РД-10-7706-354 от 10.12.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна, е обявен трети търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 50%. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от 04.01.2011г. от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област с административен център град Варна, е взето решение търгът да бъде обявен за непроведен. Със заповед № РД-11-7706-27 от 27.01.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна, търгът е обявен за непроведен.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост (ЗДС); чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, ал. 5; чл.43 и чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията,
НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН - ЮГ”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 673/09.10.2001г., с активна плажна площ 369 кв.м. (триста шестдесет и девет квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5831 от 16.03.2011г. на СГКК – гр. Варна – поземлен имот с идентификатор 10135.2569.150 с площ от 413 кв.м, с адрес на поземления имот: град Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, местност „Морски плаж Минерален басейн – юг”; при съседи: 10135.2569.100, 10135.2569.153, 10135.2576.1, 10135.2569.173 и 10135.2569.149.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 348,50лв (триста четиридесет и осем лева и петдесет стотинки) с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 (четиринадесет) дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 (петдесет) % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. (петстотин лева), платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00ч. до 17.30ч. до 18.04.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 19.04.2011 г. от 10,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул. ”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител подава заявлението за участие в търга (голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена») или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15/ петнадесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в седем екземпляра.
Първият еднообразен екземпляр е за преписката по търга, а вторият еднообразен екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т. V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -28.МАРТ. 2011 г.

№ РД-11-7706-93(1) от 24.03.2011г.

Областният управител на област с административен център град Варна обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „КАБАКУМ – ЦЕНТРАЛЕН 2”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 420/10.12.1998г., с активна плажна площ 3 828 кв.м (три хиляди осемстотин двадесет и осем квадратни метра), определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5830 от 16.03.2011г. на СГКК – гр. Варна – поземлен имот с идентификатор 10135.2572.139 с площ от 4009 кв.м, с адрес на поземления имот: град Варна, местност „Морски плаж Кабакум - централен 2”; при съседи: 10135.2572.140, 10135.2576.1, 10135.2572.138, 10135.2572.128.
Определената начална тръжна цена е в размер на 5 996,50 лв (пет хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и петдесет стотинки) с включен ДДС.
Определеният депозит е в размер на 50 (петдесет) % от началната тръжна цена Депозитните вноски се внасят до 18.04.2011г. по банковата сметка на Областна администрация – гр. Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
Търгът ще се проведе на 19.04.2011г. от 13,30 часа в сградата на Областна администрация - Варна, ул. ”Преслав” № 26.
Документи за участие в търга могат да се получат от касата на Областна администрация - Варна, след заплащане в деловодството на сумата в размер на 500,00лв (петстотин лева), която е с включен ДДС, като крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 17.30ч. на 18.04.2011г.
За справки и информация: телефон – 688 108 – г-жа Милена Караиванова, старши експерт в отдел ” Държавна собственост”

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕД -28.МАРТ. 2011 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-11-7706-93 от 24.03.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна, и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж„КАБАКУМ – ЦЕНТРАЛЕН 2” не е предоставен на концесия от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.Със заповед № РД-10-7706-144/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „КАБАКУМ – ЦЕНТРАЛЕН 2”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна, е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в АИДС № 420/10.12.1998г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %. Със заповед № РД-10-7706-198/06.07.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен повторен търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 30%. В определения срок за подаване на заявления за участие в този търг не са постъпили такива и търгът е обявен за непроведен.
Видно от писмо с наш вх. № РД-10-0415-141/29.11.2010 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството счита за целесъобразно да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „КАБАКУМ – ЦЕНТРАЛЕН 2”който не е отдаден на концесия от МРРБ, при спазване на разпоредбите на чл.41,ал.4 и ал.5 , чл.44 от ППЗДС. Със заповед № РД-10-7706-351 от 10.12.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна, е обявен трети търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 50%. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от 06.01.2011г. от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област с административен център град Варна, е взето решение търгът да бъде обявен за непроведен. Със заповед № РД-11-7706-31 от 27.01.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна, търгът е обявен за непроведен.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, ал.5; чл.43 и чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията,
НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „КАБАКУМ – ЦЕНТРАЛЕН 2”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 420/10.12.1998г., с активна плажна площ 3 828 кв.м. /три хиляди осемстотин двадесет и осем квадратни метра/, определена чрез мониторинг, а съгласно скица с изх. № 5830 от 16.03.2011г. на СГКК – гр. Варна – поземлен имот с идентификатор 10135.2572.139 с площ от 4009 кв.м, с адрес на поземления имот: град Варна, местност „Морски плаж Кабакум - централен 2”; при съседи: 10135.2572.140, 10135.2576.1, 10135.2572.138, 10135.2572.128.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 5 996,50 лв /пет хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и петдесет стотинки/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв (петстотин лева), платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30ч. до 18.04.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 19.04.2011г. от 13,30 часа в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител подава заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15/ петнадесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в седем екземпляра.
Първият еднообразен екземпляр е за преписката по търга, а вторият еднообразен екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членовете на комисията по т. V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация - Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -28.МАРТ. 2011 г.

№ РД-11-3100-9 от 24.03.2011г.

Областният управител на област Варна обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ИЗГРЕВ - ХОРИЗОНТ”, находящ се в област Варна, община Долни Чифлик, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост № 409/27.10.1998г., с активна плажна площ от 49 224 кв.м (четиридесет и девет хиляди двеста двадесет и четири квадратни метра), определена чрез мониторинг.
Определената начална тръжна цена е в размер на 24 535,50лв (двадесет и четири хиляди петстотин тридесет и пет лева и петдесет стотинки) с включен ДДС.
Определеният депозит е в размер на 50 (петдесет) % от началната тръжна цена. Депозитните вноски се внасят до 18.04.2011г. по банковата сметка на Областна администрация – гр. Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
Търгът ще се проведе на 19.04.2011г. от 11,30 часа, в сградата на Областна администрация - Варна, ул. ”Преслав” № 26.
Документи за участие в търга могат да се получат от касата на Областна администрация, след заплащане в деловодството на сумата в размер на 500.00лв (петстотин лева), която е с включен ДДС, като крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 17,30 часа на 18.04.2011 г.
За справки и информация: телефон – 688 108 – г-жа Милена Караиванова, старши експерт в отдел ” Държавна собственост”.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕД -28.МАРТ. 2011 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-11-7706-94 от 24.03.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „ИЗГРЕВ - ХОРИЗОНТ” не е предоставен на концесия от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед № РД-10-7706-146/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж ” ИЗГРЕВ - ХОРИЗОНТ”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна, е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в АИДС 409/1998 г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %. Със заповед № РД-10-7706-188/28.06.2010г. на областния управител на област Варна е обявен повторен търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 30%. В определения срок за подаване на заявления за участие в този търг не са постъпили такива и търгът е обявен за непроведен.
Видно от писмо с наш вх. № РД-10-0415-141/29.11.2010г. министърът на регионалното развитие и благоустройството счита за целесъобразно да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „ИЗГРЕВ - ХОРИЗОНТ”, който не е отдаден на концесия от МРРБ, при спазване на разпоредбите на чл.41,ал.4 и ал.5 , чл.44 от ППЗДС. Със заповед № РД-10-7706-346 от 10.12.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна, е обявен трети търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 50%. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от 04.01.2011г. от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област с административен център град Варна, е взето решение търгът да бъде обявен за непроведен. Със заповед № РД-11-7706-28 от 27.01.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна, търгът е обявен за непроведен.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост (ЗДС); чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, ал. 5; чл. 43 и чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията,
НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ИЗГРЕВ - ХОРИЗОНТ”, находящ се в област Варна, община Долни Чифлик, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 409/27.10.1998г., с активна плажна площ от 49 224 кв.м (четиридесет и девет хиляди двеста двадесет и четири квадратни метра), определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 24 535,50 лв (двадесет и четири хиляди петстотин тридесет и пет лева и петдесет стотинки) с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв (петстотин лева), платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т. 6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. до 18.04.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 19.04.2011 г. от 11,30 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител подава заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15/ петнадесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в седем екземпляра.
Първият еднообразен екземпляр е за преписката по търга, а вторият еднообразен екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация - Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -МАРТ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-62(1) от 22.03.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Върбан Христов Христов и всички заинтересовани лица, че на 15.03.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-62 от 15.03.2011г. от Христо Драгомиров Гичев, в качеството му на пълномощник на Христо Христов Христов, за следните недвижими имоти:
1) Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-175, с площ от 1010 кв.м, кв. 41, по плана на село Кривня, община Провадия, област Варна, при граници: улица, УПИ X-175, XII-173, I-175, VIII-общ. съгласно скица с изх. № 108 от 22.02.2011г. на дирекция «УТЕОС» при община Провадия;
2) УПИ X-175, с площ от 1620 кв.м, кв. 41, по плана на село Кривня, община Провадия, област Варна, при граници: улица, улица, УПИ, XI-173, XII-173, I-175, IX-175, съгласно скица с изх. № 108 от 22.02.2011г. на дирекция «УТЕОС» при община Провадия;
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


О Б Я В Л Е Н И Е -МАРТ. 2011 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Областна администрация на област Варна, уведомява всички заинтересовани граждани, че:
По силата на § 65, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 87 от 05.11.2010 г.) лицата, обитаващи държавни ведомствени жилища и ателиета, настанени по установения ред до 01 юни 1996 г., които са пенсионери, преживели съпрузи или пострадали от трудова злополука, довела до трайна нетрудоспоспобност, имат право да ги ползват пожизнено, ако отговарят на следните условия:
1. те, членове на семействата им и техни роднини по права линия до първа степен:
• не притежават жилище или вила, годни за постоянно обитаване;
• не са прехвърляли жилищен имот или вила, годни за постоянно обитаване след 01 юни 1996 г.;
• не притежават ценни книжа, дялово участие в търговски дружества, имоти или части от имоти със стопанско предназначение или друго имущество на обща стойност, по-голяма от данъчната оценка на жилището;
2. общият годишен доход за последните две години на заявителя и членовете на семейството му не надвишава 24 минимални работни заплати за страната.
Гражданите, които смятат, че отговарят на изискванията и желаят да се възползват от горното право, ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ (по образец) до областния управител на област Варна в 6-месечен срок от влизане на в сила на ЗИД на ЗДС (обн., ДВ, бр. 87 от 05.11.2010 г.). След изтичането му – 09 май 2011 г. правото се погасява.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -МАРТ. 2011 г.

№ ОП-11-9400-31/3/
14.03. 2011г

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областна администрация – Варна, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, Отдел “Държавна собственост” обявява на наследници на Петър Василев Георгиев, гр. Провадия и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йорданка Куртева Георгиева чрез Недко Л. Недев - в качеството му на упълномощено лице – искане вх. №ОП-11-9400-31/28.01.2011 г. за имот с № 007008 с площ от 4599 кв.м., в местност „Канара” и имот с №010036 с площ от5915 кв.м., в местност „Кортел” и двата в землището на с. Чайка, община Провадия.
В представените скици е записано, че имотите са собственост на Петър Василев Георгиев, въз основа на Решение по чл.27 ППЗСПЗЗ №1927/02.02.1996 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр. Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -МАРТ. 2011 г.

№ РД-09-7706-329(9) от 08.03.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Нана Костадинова Янакиева, че със заповед с изх. № ДИ-11-7703-10 от 26.01.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна са отписани 7% (седем процента) идеални части от недвижим имот – частна държавна собственост с площ от 407,00кв.м (четиристотин и седем квадратни метра), съставляващ ПИ 10135.1507.363 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, три, шест, три), с адрес на поземления имот: гр. Варна, п.к. 9000 (девет, нула, нула, нула), ул. Шипка N 6 (шест), стар идентификатор: 1225 (едно, две, две, пет), квартал 17 (седемнадесет), парцел I (първи), при съседи: ПИ 10135.1507.364 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, три, шест, четири); 10135.1507.366 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, три, шест, шест); 10135.1507.365 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, три, шест, пет); 10135.1507.1000 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, едно, нула, нула, нула); 10135.1507.362 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, три, шест, две); 10135.1507.251 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, две, пет, едно); 10135.1507.358 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, три, пет, осем) – съгласно скица с изх. N 18047 от 02.08.2010г. на СГКК – гр. Варна, а съгласно акт за държавна собственост N 59 от 03.02.1997г. - ПИ 3 (три), кв. 17 (едно, седем) по предходен кадастрален план на 7-ми (седем) микрорайон на град Варна, който имот е идентичен с поземлен имот (ПИ) 1225 (едно, две, две, пет) , кв. 17 (едно, седем), 8-ми (осем) микрорайон по плана на град Варна, ул. „Шипка” N 6 (шест), описан в скица с изх. N 2804/16.07.2007г., презаверена на 18.03.2008г. на отдел „КиР” при община Варна с нанесена забележка на скицата относно идентичността на дворното място с ПИ 3 (три), кв. 17 (едно, седем) по предходен кадастрален план на 7-ми (седем) микрорайон на град Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област


УВЕДОМЛЕНИЕ -МАРТ. 2011 г.

№ РД-11-9400-155 от 08.03.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Николай Калоянчев Стоянов, че със заповед с изх. № ДИ-11-7703-13 от 04.02.2011г. на областния управител на област с административен център град Варна е отписана 1/4 (една четвърт) идеална част от 225 кв.м (двеста двадесет и пет квадратни метра) идеални части от недвижим имот с площ от 255 кв.м (двеста петдесет и пет квадратни мета), съставляващ УПИ XIII-19, кв. 249, по плана на 15-ти микрорайон на град Варна, ул. „Горски пътник” № 20, идентичен с УПИ XXI-19, кв. 249 по регулационния план на град Варна, ул. „Горски пътник” № 20, предмет на акт за държавна собственост № 4741 от 16.06.1964г., съгласно нанесената идентичност върху скица с изх. N039 от 14.01.1997г. на район „Младост” при община Варна, а съгласно скица с изх. N 26693 от 16.11.2010г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна (СГКК – гр. Варна) – поземлен имот с идентификатор 10135.3517.374 (едно, нула, едно, три, пет, точка, три, пет, едно, седем, точка, три, седем, четири) с площ от 269 кв.м (двеста шестдесет и девет квадратни метра).
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


ОБЯВЛЕНИЕ - 14.МАРТ. 2011 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 688-120, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-11-7706-80/10.03.2011 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността “главен счетоводител” в отдел “Финансово-стопанско обслужване” при дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация- Варна.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образователна степен: магистър;
- професионален опит: 4 (четири) години;
- професионална област: икономика;
- допълнителни квалификации: компютърни умения;
-ранг на държавен служител: ІІІ младши.
3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността – опит в бюджетна организация.
4. Начинът за провеждане на конкурса – практически изпит и интервю;
5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- копие от документ за самоличност;
- декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер по глава пета и по раздел І на глава шеста от Особената част на Наказателния кодекс;
- копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит такъв);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- доказателства за компютърни умения.
6. Документите следва да бъдат представени в срок до 24 март 2011 г. в деловодството на Областна администрация Варна - Варна, ул.”Преслав” № 26;
7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна;
8. Главният счетоводител в отдел „Финансово-стопанско обслужване” организира и осъществява текущ контрол по спазването на финансовата, бюджетната и платежната дисциплина, правилното оформяне на счетоводните документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри. Съставя и подписва месечните, тримесечните и годишните отчети за касовото изпълнение на бюджетните сметки и приложенията към тях. Съставя и подписва годишния финансов отчет на администрацията, подписва и представя в ТД на НАП годишната декларация по чл.2 от ЗКПО, подписва и представя в ТСБ – Варна тримесечните и годишните статистически формуляри. Организира и контролира съхраняването на финансово-счетоводната документация. Организира провеждането на годишните инвентаризации и периодични проверки и уведомява областния управител за резултатите от тях. Разработва счетоводна уредба в администрацията. Съставя разписанието на длъжностите и поименните щатни разписания и ги представя на областния управител за утвърждаване. Подготвя справки и предоставя информация по писма на Министерски съвет и Министерство на финансите. Съставя проектобюджета и бюджета на администрацията по указания на Министерство на финансите. Предоставя справки и информация по искане на областния управител, заместник областните управители, главния секретар, директорите на дирекции, началниците на отдели. Участва в комисии по Закона за обществените поръчки. Участва в комисии по обявени търгове и конкурси в администрацията. Изпълнява допълнително възложени задачи от ръководството на администрацията.
9. Основната заплата за длъжността е 628.00 лева.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 09.МАРТ. 2011 г.

№ РД-11-9400-160
09.03.2011г.
Уведомявам, всички заинтересовани лица, че крайния срок за подаване на искания за разполагане на преместваеми обекти по чл.56, ал.1 от ЗУТ с площ над 3,00 кв.м. на територията на Морската градина в гр.Варна за 2011г. е 14.03.2011г.
Всички искания, подадени до 14.03.2011г. включително в деловодството на Областната администрация гр.Варна, ще бъдат разгледани на заседание на комисията, назначена със заповед № РД-11-7706-55/11.02.2011г. на областния управител на област с административен център гр.Варна, което ще се проведе на 15.03.2011г.
За взетите решения на комисията, писмено ще бъдат уведомени заявителите на посочените от тях адреси за кореспонденция до 30.03.2011г.
Настоящото уведомление да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация гр.Варна и на интернет страницата.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област с
административен център – гр.Варна


СПИСЪК - 28.февруари. 2011 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността “Младши експерт” в отдел „Регионално развитие”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно заповед № РД-11-7706-44 от 04.02.2011 г.

1. Николай Златев Славов

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаването на теста на 14.03.2011 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Д.Николов /


28.02.2011 г.
гр.Варна

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността “Младши експерт” в отдел „Регионално развитие”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно заповед № РД-11-7706-44 от 04.02.2011 г.


1. Янка Стоянова Иванова – не отговаря на изискванията за професионална област;
2. Стефка Иванова Бонева - не отговаря на изискванията за професионална област;
3. Мария Петрова Петракиева - не отговаря на изискванията за професионална област;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Д.Николов /

28.02.2011 г.
гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 22.февруари. 2011 г.

№ ОП-11-9400-39(1) от 21.02.2011г.

На основание на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Сейфула Юсеинов Салиев и всички заинтересовани лица, че на 03.02.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-39 от 03.02.2011г. от Лятиф Юсеинов Салиев, чрез пълномощника му адв. Виолета Асенова Мишкова, за следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXIII-323 с площ от 650 кв.м, кв. 46 по плана на село Бозвелийско, община Провадия, област Варна; при граници: улица, УПИ XXXIV-322, XXXII-324, улица, съгласно скица с изх. № 502 от 21.08.2001г., презаверена на 14.01.2011г. на община Провадия.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица в срок не по - дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 22.февруари. 2011 г.

№ ОП-11-9400-223(4) от 18.02.2011г.

На основание на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Андон Атанасов Ангелов, съгласно удостоверение за наследници с изх. № 143 от 28.05.2010г. на кмета на село Блъсково, община Провадия, област Варна и всички заинтересовани лица, че на 30.06.2010г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-10-9400-223 от 30.06.2010г. от Донка Колева Стоянова, пълномощник на Атанас Андонов Атанасов, съгласно пълномощно от 02.03.2010г., за следните недвижими имоти: поземлени имоти (ПИ) 025004, 028010, 086005 в земището на село Блъсково, община Провадия, област Варна; ПИ 024009 в землището на село Славейково, община Провадия, област Варна; ПИ 011163, 088015, 044062, 034006 в землището на село Блъсково, община Провадия, област Варна; ПИ 040010, 039006 в землището на село Овчага, община Провадия, област Варна; ПИ 032074 в землището на село Славейково, община Провадия, област Варна и ПИ 010200 в землището на село Блъсково, община Провадия, област Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица в срок не по - дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 21.февруари. 2011 г.

№ ОП-11-9400-44/1/
16.02.2011г.

На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция «АКРРДС», Отдел «Държавна собственост» обявява на следните заитересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: наследниците на Костадин Киряков Радев и всички заинтересовани лица, че на 08.02.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Венцислав Бисеров Вълчев – искане вх.№ ОП-11-9400-44/08.02.2011г., за имот № 052008 с площ 23 000 кв.м., начин на трайно ползване – нива, находящ се в местност „Демир чешма” в землището на с.Славейково, община Провадия, при граници и съседи: имот № 052009 – нива, имот № 000106 – дере, имот № 052010 – полски път.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постови на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

С уважение,
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център – гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 21.февруари. 2011 г.

Областен управител на област Варна

Заповед № РД-11-7706-48/08.02.2011 г.

На основание чл. 124, ал. 7, чл. 150, ал. 1 от ЗУТ и чл. 32, ал. 1 от закона за администрацията
Н А Р Е Ж Д А М:

І. Одобрявам представеното задание за изработване на проект за ПУП – ПП на линеен обект „Рехабилитация на съществуващ ВЕЛ 110 kV „Мергел” (от подстанция „Добруджа” до подстанция „Циментов завод”)”. Заданието следва да се внесе в РИОСВ – Варна за преценяване необходимостта от изготвяне на екологична оценка на възможните въздействия от прилагането на парцеларния план.
ІІ. Разрешавам изработване на КПИИ за линеен обект „Рехабилитация на съществуващ ВЕЛ 110 kV „Мергел” (от подстанция „Добруджа” до подстанция „Циментов завод”)”. Трасето на електропровода е на територията на община Суворово и община Девня, област Варна. Частта на КПИИ, представляваща ПУП – ПП на трасето на обекта, да се изготви чрез заснемане на координатите на съществуващия електропровод и на стъпките на стълбовете. Върху актуални извадки от кадастралната карта и картата на възстановената собственост, за съответните землища, да се нанесат трасето на електропровода, сервитутните граници и стъпките на стълбовете, заедно с координатите на върховете на всички чупки и на стъпките на стълбовете (в таблична форма). Графичните и текстовите части на парцеларния план да са изготвени съгласно чл. 62в на Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Цифровият модел на проекта за ПУП – ПП да бъде записан на оптичен носител (CD) в CAD4 формат, за всяко землище поотделно, съгласно изискванията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ – в 30-дневен срок от публикуването й в „Държавен вестник”.
Жалбите се подават чрез областния управител до Административен съд Варна.

Областен управител: Д. Симеонов


УВЕДОМЛЕНИЕ - 21.февруари. 2011 г.

„Областен управител на област Варна
ЗАПОВЕД № РД-11-7706-38 от 28.01.2011 г.

На основание чл. 124, ал. 4 и ал. 7 от ЗУТ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията одобрявам задание и разрешавам изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за довеждащ водопровод за водоснабдяване на с. Слънчево, община Аксаково, с. Калиманци, община Суворово и ж.к. „Електра Хилс” в обхват: поземлени имоти №№ 000964, 000966, 000133, 000124, 000062, 070045, 070056, 041006, 000026, 070140, 000019, 016013, 070064 находящи се в землището на с. Слънчево, община Аксаково; 000020, 000023, 000070, 000061, 000085, 000057, 000040, 000044, 000055, 000068, 000111, 031003, 000049, 000074, 028022, 000165, 000054, 000078 находящи се в землището на с. Калиманци, община Суворово.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд Варна в 14 дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник”. Жалбите се подават чрез Областния управител до Административен съд Варна.
Областен управител: Д. Симеонов”


УВЕДОМЛЕНИЕ - 17.февруари. 2011 г.

№ОП-11-9400-45/1/16.02.2011 г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: наследниците на Христо Димитров Добрев и всички заинтересовани лица, че на 09.02.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Колев Добрев – искане вх.№ ОП-11-9400-45/09.02.2011г., за следните недвижими имоти:
- УПИ Х-62 в кв.71, целият с площ 960 кв.м., находящ се в с.Доброплодно, община Ветрино;
- ? идеална част от УПИ ХІ-62 в кв.71, целият с площ 1270 кв.м., находящ се в с.Доброплодно, община Ветрино;
- ? идеална част от УПИ ХІІ-62 в кв.71, целият с площ 1320 кв.м., находящ се в с.Доброплодно, община Ветрино.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 16.февруари. 2011 г.

№ ОП-11-9400-48(1) от 16.02.2011г.

На основание на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Димитър Добрев Георгиев, съгласно удостоверение с изх. № 135 от 09.12.2010г., издадено от кмета на село Генерал Кантарджиево при община Аксаково, област Варна и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-48 от 15.02.2011г. от Димитър Георгиев Димитров ЕГН XXXXXXXXX, чрез пълномощника му адв. Диана Калоянова Аспарухова, съгласно пълномощно с рег. № 10625 от 10.12.2010г. на Борис Василев, нотариус в район на Р.С. Варна, рег. № 124 на Нотариалната камара, за следния недвижим имот: поземлен имот (ПИ) 364, включен в урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-364 с площ от 940 кв.м, кв. 12 по плана на село Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна; при граници: улица; УПИ XII-364, XV-364, III-353, XII-365, съгласно скица с изх. № 1093/1649/ от 22.12.2010г., презаверена на 14.01.2011г. на дирекция „Устройство на територията” при община Аксаково, област Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица в срок не по - дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 16.февруари. 2011 г.

№ ОП-11-9400-42(1) от 16.02.2011г.

На основание на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам всички заинтересовани лица, че на 03.02.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-42 от 03.02.2011г. от Мартин Асенов Атаканов ЕГН XXXXXXXXXX, чрез пълномощника му адв. Виолета Асенова Мишкова ЕГН XXXXXXXXXX, съгласно пълномощно с рег. № 5277 от 27.09.2006г. на Илко Кънев, нотариус в район на Р.С. Провадия, рег. № 225 на Нотариалната камара, за следния недвижим имот: гараж със застроена площ от 21 кв.м, построен в урегулиран поземлен имот (УПИ) III-2225, кв. 110 по плана на град Провадия, община Провадия, област Варна, ул. „Цар Освободител” № 76; при граници: улица „Цар Освободител”; УПИ IV-2224, I-2223 и II-2221, 2222, съгласно скица с изх. № 1019 от 02.10.2006г., презаверена на 14.01.2011г. на дирекция „УТЕОС” при община Провадия.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица в срок не по - дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 16.февруари. 2011 г.

№ ОП-11-9400-40(1) от 16.02.2011г.

На основание на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Кадир Сюлейманов Кадиров и всички заинтересовани лица, че на 03.02.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-40 от 03.02.2011г. от Юсеин Кадиров Кадиров ЕГН XXXXXXXXXX, чрез пълномощника му адв. Виолета Асенова Мишкова ЕГН 6706111076, съгласно пълномощно с рег. № 1466 от 30.03.2007г. на Зоя Аврамова, нотариус в район на Р.С. Провадия, рег. № 333 на Нотариалната камара, за следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-369 с площ от 445 кв.м, кв. 173 по плана на град Провадия, община Провадия, област Варна, при граници: улица „Лозница”; УПИ XIII-370, X-368 и XI-366, 367, съгласно скица с изх. № 181 от 17.03.2009г., презаверена на 17.01.2011г. на дирекция „УТЕОС” при община Провадия; ведно с изградените стара и нова жилищна сграда.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица в срок не по - дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 14.февруари. 2011 г.

№ ОП-11-9400-26(1) от 10.02.2011г.

На основание на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Димитър Янакиев Янакиев и всички заинтересовани лица, че на 26.01.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-26 от 26.01.2011г. от адв. Наталия Йорданова Хвърчилкова – Леондиева, пълномощник на Румен Димитров Янакиев, съгласно пълномощно с рег. № 9897 от 14.10.2010г. и рег. № 9898 от 14.10.2010г. на Александър Ганчев, нотариус в район РС Варна с рег. № 194 на Нотариалната камара, за следния недвижим имот: реална част от поземлен имот № 44, включен в урегулирани поземлени имоти (УПИ) VII-44 с площ от 350 кв.м и УПИ VIII-45 с площ от 475 кв.м, в кв. 11, по действащия план на село Водица, община Аксаково, област Варна; при граници: улица, УПИ VI-44, ПИ 45, УПИ IX-опитно поле и ПИ 46, съгласно скица № 967/1447 от 29.11.2010г. на дирекция „Устройство на територията” при община Аксаково, област Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица в срок не по - дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 14.февруари. 2011 г.

№ ОП-11-9400-29(1) от 10.02.2011г.

На основание на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам всички заинтересовани лица, че на 29.01.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-29 от 28.01.2011г. от Ирина Димитрова Марчева, лично и като пълномощник на Филип Димитров Филипов, съгласно пълномощно с рег. № 1072 от 31.03.2010г. на Даниела Върлева, нотариус в район РС Варна с рег. № 480 на Нотариалната камара, за следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 10135.2571.260 с площ от 1775 кв.м (номер по предходен план: 3166), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-92 от 14.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК; при съседи: поземлени имоти с идентификатори 10135.2571.261, 10135.2571.262, 10135.2571.253, 10135.2571.271, 10135.2571.268, 10135.2571.267, 10135.2571.257, 10135.2571.256, 10135.2571.255, 10135.2571.218, съгласно скица № 25475 от 02.11.2010г. на район СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица в срок не по - дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 14.февруари. 2011 г.

№ ОП-11-9400-35(2) от 10.02.2011г.

На основание на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Маргарита Петрова Кирова и всички заинтересовани лица, че на 31.01.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-35 от 31.01.2011г. от адв. Ангела Иванова Костадинова, пълномощник на Янчо Петров Киров, съгласно пълномощно с рег. № 4990 от 12.11.2010г. на Велин Майсторов, нотариус в район РС – Девня, рег. № 465 на Нотариалната камара, за следните недвижими имоти:
1) Сграда с идентификатор 20482.501.1297.1 със застроена площ от 71 кв.м, изградена в поземлен имот с идентификатор 20482.501.1297, с адрес на сградата: град Девня п.к. 9160, ул. „П. Волов” № 8, община Девня, област Варна; съгласно скица № 29059 от 09.12.2010г. на район Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна (СГКК – гр. Варна).
2) Сграда с идентификатор 20482.501.1297.2 със застроена площ от 29 кв.м, изградена в поземлен имот с идентификатор 20482.501.1297, с адрес на сградата: град Девня п.к. 9160, ул. „П. Волов” № 8, община Девня, област Варна; съгласно скица № 29060 от 09.12.2010г. на район СГКК – гр. Варна.
3) Сграда с идентификатор 20482.501.1297.3 със застроена площ от 22 кв.м, изградена в поземлен имот с идентификатор 20482.501.1297, с адрес на сградата: град Девня п.к. 9160, ул. „П. Волов” № 8, община Девня, област Варна; съгласно скица № 29061 от 09.12.2010г. на район СГКК – гр. Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица
в срок не по - дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 14.февруари. 2011 г.

№ ОП-11-9400-28(2) от 10.02.2011г.

На основание на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Недю Неделчев Великов и всички заинтересовани лица, че на 27.01.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-28 от 27.01.2011г. от Николай Красимиров Димитров, пълномощник на Недко Мирчев Недев, съгласно пълномощно с изх. № 218 от 05.07.2010г., подписано от Донка Монева, завеждащ Нотариалната служба при Общинска администрация – Ветрино, област Варна, за следния недвижим имот: дворно място с площ от 3700 кв.м, съставляващо поземлен имот № 17, в кв. 6, по плана на село Ветрино, община Ветрино, област Варна, при граници: от две страни улици, УПИ IV-18, X-18, XIII-16, II-16, от който в УПИ III -17 са включени 760 кв.м, в УПИ II – 17 са включени 870 кв.м, в УПИ XI-17 са включени 1650 кв.м, съгласно скица № 183 от 09.07.2010г., презаверена на 04.01.2011г. на Общинска администрация при община Ветрино, област Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица в срок не по - дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 14.февруари. 2011 г.

№РД-10-9400-1024(1) от 11.02.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Георги Василев Казаков, че постъпилото от тях уведомително писмо с вх. № РД-10-9400-1024 от 13.12.2010г. относно административно производство, образувано по искане с вх. № ОП-11-9400-1 от 04.01.2011г. от Ангел Димитров Крецов ЕГН XXXXXXXXXX, за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ 294 кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2517.1687 (стар идентификатор 1687), целият с площ от 895 кв.м, с адрес на поземления имот: град Варна, район Приморски, п.к. 9000, кв. Виница, местност Манастирски рид, при съседи: 10135.2517.1959, 10135.2517.1960, 10135.2517.9640, 10135.2517.1686, 10135.2517.1679, 10135.2517.1678, 10135.2517.1677, 10135.2517.1688, съгласно скица с изх. № 21822 от 21.09.2010г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна (СГКК – гр. Варна), е вписано в издаденото удостоверение с изх. № ОП-11-9400-1(2) от 11.02.2011г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - февруари. 2011 г.

№ ОП-11-9400-32(1) от 10.02.2011г.

На основание на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Станка Костадинова Иванова и всички заинтересовани лица, че на 31.01.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-32 от 31.01.2011г. от Деспина Георгиева Вълкова, пълномощник на Красимира Костова Атанасова, съгласно пълномощно с рег. № 2204 от 09.04.2010г. на Веселин Михайлов Петров, нотариус в район Варненски районен съд с рег. № 205 на Нотариалната камара, за следния недвижим имот: поземлен имот № 1026 с площ от 1461 кв.м, по плана на с.о. Планова, община Варна, област Варна; при граници: път, ПИ 1025, ПИ 1027, съгласно скица № АГ-01-94-К(1) от 24.01.2010г. на район „Младост” при община Варна, област Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица в срок не по - дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варн


УВЕДОМЛЕНИЕ - февруари. 2011 г.

№ ОП-11-9400-14(1) от 08.02.2011г.
На основание на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам всички заинтересовани лица, че на 17.01.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-14 от 17.01.2011г. от Елена Георгиева Евстатиева, пълномощник на Милка Дойнова Димитрова за следния недвижим имот: 77 кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2520.6956 с площ от 872 кв.м с адрес на поземления имот: град Варна, район Приморски, п.к. 9000, селищно образувание „Траката”, местност Траката; при съседи: 10135.2520.9566, 10135.2520.2031, 10135.2520.6957, 10135.2520.2033, 10135.2520.2034, съгласно скица № 2543 от 04.02.2010г., презаверена на 20.10.2010г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица
в срок не по - дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - февруари. 2011 г.

№ ОП-11-9400-18(1) от 08.02.2011г.

На основание на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам всички заинтересовани лица, че на 17.01.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-18 от 17.01.2011г. от Мадлен Врамшабух Славова, пълномощник на Ирина Стоянова Иванова, Милена Стоянова Иванова и Мартин Стоянов Иванов за следния недвижим имот: 323 кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5403.235 с площ от 1323 кв.м с адрес на поземления имот: град Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, квартал „Галата” Боровец Юг, местност Боровец Юг; при съседи: 10135.5403.238, 10135.5403.236, 10135.5403.243, 10135.5403.9728, 10135.5403.3916, 10135.5403.230, 10135.5403.229, 10135.5403.228 и 10135.5403.237, съгласно скица № 35963 от 28.12.2009г., презаверена на 13.01.2011г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица
в срок не по - дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


ОБЯВЛЕНИЕ - 09 февруари. 2011 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 688-120, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-11-7706-44/04.02.2011 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността “младши експерт” в отдел “Регионално развитие” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация- Варна, определена за заемане само от хора с трайни увреждания.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-участие само на хора с трайни увреждания;
-образователна степен: професионален бакалавър;
-професионален опит: не се изисква;
-професионална област: инженер-пренос на електроенергия или инженер-разпределение на електроенергия или инженер-електрообзавеждане или инженер-водоснабдяване и канализация или инженер-пътно строителство;
-допълнителни квалификации: компютърни умения при работа с текстообработващи и/или графични програми;
-ранг на държавен служител: V младши.
3. Начинът за провеждане на конкурса - решаване на тест и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- копие от документ за самоличност;
-документи, удостоверяващи наличието на трайни увреждания;
-декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
-копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
-документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит такъв);
-доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
-доказателства за компютърни умения.
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 21 февруари 2011 г. в деловодството на Областна администрация Варна - Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна;
7. Младши експертът в отдел “Регионално развитие” при дирекция "АКРРДС" осъществява изпълнението на задачите, които произтичат от правомощията на областния управител по провеждането на секторните политики в областта на транспорта, енергийната ефективност, околната среда на територията на област с административен център гр.Варна, участва в експертни съвети и организира работата по съгласуване на инвестиционни проекти за обекти на електроснабдителната и ВиК инфраструктура, пречистването на водите и управлението на отпадъците с обхват и значение за повече от една община по реда на Закона за устройство на територията, извършва проверки и изготвя отговори по жалби и сигнали свързани с транспорта и инженерната инфраструктура и др.
8. Минималния размер на основната заплата за длъжността е 466.00 лева.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 февруари. 2011 г.

№ ОП-10-9400-21(1) от 01.02.2011г.

На основание на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Емурла Челеби Мехмедов, съгласно удостоверение за наследници с изх. № 8 от 13.01.2011г. на кмета на село Белоградец, община Ветрино, област Варна, наследниците на Реджеб Челеби съгласно Решение № 2010/1090 на 7-ми Районен съд – Бакъркьой по дело № 2010/890 и всички заинтересовани лица, че на 19.01.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-21 от 19.01.2011г. от Назия Реджебова Ахмедова за следните недвижими имоти:
1) Имот № 61071 по плана за земеразделяне на с. Белоградец, община Ветрино, област Варна с площ от 10,002 дка, начин на трайно ползване: нива, местност „Пред фур. цех”; при граници и съседи: имот № 61070 - нива, имот № 61074 – полски път, имот № 61072 – нива, имот № 61046 – нива, имот № 61047 – нива, съгласно скица № 3011 от 6.5.1999г., презаверена на 22.10.2010г. на Общинска служба по Земеделие – с. Ветрино.
2) Имот № 44006 по плана за земеразделяне на с. Белоградец, община Ветрино, област Варна с площ от 8,399 дка, начин на трайно ползване: нива, местност „Карабаири”; при граници и съседи: имот № 44003 - нива, имот № 44005 – нива, имот № 44009 – нива, имот № 119 – полски път, съгласно скица № 3010 от 6.5.1999г., презаверена на 22.10.2010г. на Общинска служба по Земеделие – с. Ветрино.
3) Имот № 077199 в землището на с. Белоградец, община Ветрино, област Варна с площ от 1,106 дка, начин на трайно ползване: нива, местност „Топчалълък”; при граници и съседи: имот № 077198 - нива, имот № 077201 – нива, имот № 000086 – полски път, съгласно скица № Ф00079 от 17.04.2007г., презаверена на 22.10.2010г. на Общинска служба по Земеделие – с. Ветрино.
4) Имот № 087004 в землището на с. Белоградец, община Ветрино, област Варна с площ от 1,307 дка, начин на трайно ползване: нива, местност „Чукурлар”; при граници и съседи: имот № 087003 - нива, имот № 046003 – нива, имот № 087020 – полски път, имот № 087005 – нива, съгласно скица № Ф00081 от 17.04.2007г., презаверена на 13.01.2011г. на Общинска служба по Земеделие – с. Ветрино.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица в срок не по - дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област


УВЕДОМЛЕНИЕ - януари. 2011 г.

№ ОП-11-9400-11(1) от 27.01.2011г.

На основание на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Илияна Димитрова Кожухарова и всички заинтересовани лица, че на 13.01.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-11 от 13.01.2011г. от Силвия Вълчева Милчева за следния недвижим имот: неурегулиран поземлен имот № 15 с площ от 590,43 кв.м по плана на селищно образувание м. „Припек”, село Константиново, община Белослав, област Варна, при граници и съседи: север - кадастрална граница; запад – път; изток – поземлен имот № 10; юг - поземлен имот № 16.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица
в срок не по - дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - януари. 2011 г.

№ ОП-11-9400-5(1) от 26.01.2011г.

На основание на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Ангел Юлиянов, Биня Михайлова, Нух Нежаги Камил, Назик Назиф Камил и всички заинтересовани лица, че на 07.01.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-5/07.01.2011г. от адв. Христо Драгомиров Гичев, пълномощник на Юсню Али Юсню, съгласно пълномощно с рег. № 11735 от 27.10.2010г. на Александър Александров, нотариус в район РС – Варна с рег. № 316 на Нотариалната камара за следния недвижим имот: 1/12 идеална част от недвижим имот, целият с площ от 420 кв.м , съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII-247, кв. 23 по регулационния план на град Провадия, община Провадия, област Варна, ул. „Георги Димитров” N 59, при граници: ул. „Георги Димитров”, УПИ XIX-248, IX-265, XVII-246, заедно с 1/12 идеална част от построената в северозападната част на дворното място жилищна сграда със застроена площ от 40 кв.м, състояща се от две стаи, салон, кухня и маза и 1/12 идеална чат от пристроената до нея жилищна сграда със застроена площ от 20 кв.м, състояща се от две стаи, тоалетна, баня и маза.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица
в срок не по - дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - януари. 2011 г.

№ ОП-11-9400-2(1) от 26.01.2011г.

На основание на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам всички заинтересовани лица, че на 05.01.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-2/05.01.2011г. от Светлана Тодорова Петрова, в качеството й на пълномощник на Светлана Иванова Дюлгерова, съгласно пълномощно с рег. № 4827 от 19.08.2010г. на Петър Петров, нотариус в район РС Варна, рег. № 224 на Нотариалната камара, за следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 10135.2526.154, с адрес на поземления имот: град Варна, район Приморски, п.к. 9000, ж.к. Бриз, местност Свети Никола, при съседи: 10135.2526.132, 10135.2526.155, 10135.2526.156, 10135.2526.153, 10135.2526.152, 10135.2526.149, 10135.2526.9506.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица
в срок не по - дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - януари. 2011 г.

№ ОП-11-9400-1(1) от 26.01.2011г.

На основание на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам наследниците на Георги Василев Казаков и всички заинтересовани лица, че на 04.01.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. № ОП-11-9400-1/04.01.2011г. от Ангел Димитров Крецов за следния недвижим имот: 294кв.м идеални части от недвижим имот, целият с площ от 895 кв.м, съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2517.1687, с адрес на поземления имот: град Варна, район Приморски, п.к. 9000, кв. Виница, местност Манастирски рид, при съседи: 10135.2517.1959, 10135.2517.1960, 10135.2517.9640, 10135.2517.1686, 10135.2517.1679, 10135.2517.1678, 10135.2517.1677, 10135.2517.1688.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица
в срок не по - дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - януари. 2011 г.

№ РД-09-9910-1(2) от 21.01.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Управителния съвет на рибарска кооперация „Чайка-2003” и адв. Константин Парчев, че с писмо с изх. N РД-09-9910-1(18) от 06.12.2010г., постъпилата в Областна администрация – Варна молба с вх. N РД-09-9910-1(16) от 10.11.2010г., ведно с приложените към нея документи е изпратена за разпореждане по компетентност на Омбудсмана на Република България, като е приложена проведената от Областна администрация – Варна кореспонденция по случая.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - януари. 2011 г.

№ АО-1-94-К-11(15)/19.01.2011г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Диана Ангелова Димитрова, че със заповед с изх. N РД-04-7703-11 от 07.12.2010г. от актовите книги за държавна собственост са отписани 3/4 (три четвърти) идеални части от 225 кв.м (двеста двадесет и пет квадратни метра) идеални части от недвижим имот с площ от 255 кв.м (двеста петдесет и пет квадратни мета), съставляващ УПИ XIII-19, кв. 249, по плана на 15-ти микрорайон на град Варна, ул. „Горски пътник” № 20, идентичен с УПИ XXI-19, кв. 249 по регулационния план на град Варна, ул. „Горски пътник” № 20, предмет на акт за държавна собственост № 4741 от 16.06.1964г., съгласно нанесената идентичност върху скица с изх. N039 от 14.01.1997г. на район „Младост” при община Варна, а съгласно скица с изх. N 26693 от 16.11.2010г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна (СГКК – гр. Варна) – поземлен имот с идентификатор 10135.3517.374 (едно, нула, едно, три, пет, точка, три, пет, едно, седем, точка, три, седем, четири) с площ от 269 кв.м (двеста шестдесет и девет квадратни метра).
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - януари. 2011 г.

№ РД-11-9400-1 от 17.01.2011г.

На основание на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам всички заинтересовани лица, че на 03.01.2011г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. N РД-11-9400-1/03.01.2011г. от адв. Христо Драгомиров Гичев, пълномощник на Осман Хюсеинов Османов, съгласно пълномощно с рег. N 24 от 29.11.2010г. на кмета на село Рояк, община Дългопол, област Варна, за следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-44 с площ от 1140кв.м, кв. 3 по регулационния план на село Рояк, община Дългопол, област Варна, заедно с построените в него жилищна сграда със застроена площ от 36 кв.м и стопанска постройка със застроена площ от 28 кв.м; при граници: улица; УПИ VIII-45, IV-31, VI-43.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица в срок не по - дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Вар


УВЕДОМЛЕНИЕ - януари. 2011 г.

№ ОП-10-9400-336(2) от 17.01.2011г.

На основание на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам всички заинтересовани лица, че на 30.12.2010г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. N ОП-10-9400-436/30.12.2010г. от Кемал Якуб Зекерие, пълномощник на Якуб Кемал Якуб, съгласно пълномощно с рег. N 333 от 29.12.2010г. на кмета на село Цонево, община Дългопол, област Варна, за следния недвижим имот, а именно: жилищна сграда с площ от 92 кв.м и стопанска постройка с площ от 30 кв.м, построени в недвижим имот с площ от 690 кв.м, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VII, кв. 57 по плана на село Цонево, община Дългопол, област Варна; при граници: улица; УПИ VIII, XIV, XV, VI.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица
в срок не по - дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - януари. 2011 г.

№ РД-04-9200-110/11/
13.01.2011г.

На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомявам Иван Йорданов Димитров, че със заповед № РД-11-7706-4/05.01.2011г. на областния управител на област с административен център Варна следва да се изземе от издателство „Захари Стоянов” ЕООД, ЕИК 121285809, със седалище и адрес на управление – гр.София, район „Младост”, бул.”Цариградско шосе” № 117, представлявано от Иван Йорданов Димитров, част от недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 2825/10.01.2000г., находящ се в гр.Варна, ул.”Отец Паисий” № 5, представляващ зала и спомагателни помещения със застроена площ 100,33 кв.м.
Изземването ще се извърши на 17.02.2011г. от 11,00 часа.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - януари. 2011 г.

№ОП-10-9400-430(2) от 13.01.2011г.

На основание на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам всички заинтересовани лица, че на 30.12.2010г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. N ОП-10-9400-436/30.12.2010г. от Кемал Якуб Зекерие, пълномощник на Якуб Кемал Якуб, съгласно пълномощно с рег. N 333 от 29.12.2010г. на кмета на село Цонево, община Дългопол, област Варна, за следния недвижим имот, а именно: жилищна сграда с площ от 92 кв.м и стопанска постройка с площ от 30 кв.м, построени в недвижим имот с площ от 690 кв.м, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VII, кв. 57 по плана на село Цонево, община Дългопол, област Варна; при граници: улица; УПИ VIII, XIV, XV, VI.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица
в срок не по - дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕД - януари. 2011 г.

З А П О В Е Д
N РД-11-7706-8
Варна, 11.01.2011г.


ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна, след като разгледах мои заповеди с изх. № РД-10-7706-349 от 10.12.2010г. и № РД-11-7706-2 от 03.01.2011г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., представляващ морски плаж „Бяла – Централен III”, находящ се в община Бяла, област Варна, с активна плажна площ от 5 815кв.м (пет хиляди осемстотин и петнадесет квадратни метра), определена чрез мониторинг, и протокол от проведения търг,

У С Т А Н О В ИХ:

На основание на заповед №РД-02-14-635 от 20.04.2010г., писмо с изх. № 90-04-1229 от 25.11.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и мои заповеди с изх. № РД-10-7706-349 от 10.12.2010г. и № РД-11-7706-2 от 03.01.2011г., е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан в акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., представляващ морски плаж „Бяла – Централен III”, находящ се в община Бяла, област Варна, с активна плажна площ от 5 815кв.м (пет хиляди осемстотин и петнадесет квадратни метра), определена чрез мониторинг, с предназначение – за рекреационна дейност, без право да се изменя или променя, при начална годишна наемна тръжна цена в размер на 4 088,50 лв (четири хиляди осемдесет и осем лева и петдесет стотинки), с включен ДДС.
В резултат на проведената процедура, съгласно решение №2 от протокол от 05.01.2011г., комисията за провеждане на търга, предлага да бъде издадена заповед, с която да обяви „КАЛА ЕНДЖИ 2008” ООД, с управители Стефан Тодоров Митков и Мая Георгиева Миткова, за наемател на имот - изключителна държавна собственост, описан в АИДС № 473/05.04.1999г. при годишна наемна тръжна цена в размер на 4 100 лв (четири хиляди и сто лева), с включен ДДС
С оглед на изложеното и на основание на протокол от 04.01.2011г. на комисията за провеждане на търга, чл. 55, ал. 1, във връзка с чл. 13, ал. 3 от ППЗДС и чл.7, ал.5, във връзка с ал. 6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие,

НАРЕЖДАМ :

І. ОПРЕДЕЛЯМ „КАЛА ЕНДЖИ 2008” ООД, с управители Стефан Тодоров Митков ЕГН ХХХХХХХХХ и Мая Георгиева Миткова ЕГН ХХХХХХХХХХ, заедно и поотделно, със седалище и адрес на управление: България, град Пловдив 4000, област Пловдив, община Пловдив, район Централен, ул. „Опълченска” N 17, ЕИК 200048577, за НАЕМАТЕЛ на имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Бяла – Централен III”, находящ се в община Бяла, област Варна, с активна плажна площ от 5815кв.м (пет хиляди осемстотин и петнадесет квадратни метра), определена чрез мониторинг, с предназначение – за рекреационна дейност, без право да се изменя или променя, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост АИДС № 473/05.04.1999г., със срок на наемното отношение – до 31 декември 2014г.
IІ. „КАЛА ЕНДЖИ 2008” ООД, следва да внесе в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна, годишната наемна цена за първата година в размер на 2 055,75 лв (две хиляди петдесет и пет лева седемдесет и пет стотинки), представляваща разликата от достигнатата на търга годишна наемна цена за имота в размер на 4 100 лв (четири хиляди и сто лева), с включен ДДС, и внесения депозит в размер на 2 044,25 лв (две хиляди четиридесет и четири лева двадесет и пет стотинки).
Депозитът в размер на 2 044,25 лв (две хиляди четиридесет и четири лева двадесет и пет стотинки) е внесен в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG55 TTBB 9400 3315 0686 80, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна с преводно нареждане от 30.12.2010г.

III. За всяка следваща година за срока на договора за наем, годишната наемна цена се индексира съгласно Методиката за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от ЗУЧК.

IV. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.

V. Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията.

Настоящата заповед да се съобщи на спечелилия търга участник и МРРБ по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „КАЛА ЕНДЖИ 2008” ООД.

Сумата по т. II от заповедта да се внесе от „КАЛА ЕНДЖИ 2008” ООД в 14-дневен срок от датата на връчване на заповедта. В случай, че „КАЛА ЕНДЖИ 2008” ООД не внесе цената в указания срок, се приема, че се е отказал от сключването на договора и внесения от него депозит остава в полза на Областна администрация – Варна.
След извършване на плащането, да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС със спечелилия търга участник.

Договорът за наем се счита за сключен от датата на неговото подписване.

След сключване на договора за наем, комисия, определена със заповед на областния управител, предава имота, като съставя протокол за това.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в четири екземпляра.
Оригиналите да се връчат на „КАЛА ЕНДЖИ 2008” ООД с адрес за кореспонденция: град Пловдив 4000, община Пловдив, район Централен, ул. „Опълченска” N 17, отдел „Държавна собственост” за прилагане към преписката по търга, и деловодството за сведение и изпълнение.

Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна.


ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител при Областна администрация - Варна


ЗАПОВЕД - януари. 2011 г.

З А П О В Е Д
N РД-11-7706-7
Варна, 10.01.2011г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна и МИМИ АТАНАСОВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна, след като разгледах мои заповеди с изх. № РД-10-7706-350 от 10.12.2010г. и № РД-11-7706-2 от 03.01.2011г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., представляващ морски плаж „Бяла – Централен II”, находящ се в община Бяла, област Варна, с активна плажна площ от 4 218кв.м (четири хиляди двеста и осемнадесет квадратни метра), определена чрез мониторинг, и протокол от проведения търг,

У С Т А Н О В ИХ

:На основание на заповед №РД-02-14-635 от 20.04.2010г., писмо с изх. № 90-04-1229 от 25.11.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и мои заповеди с изх. № РД-10-7706-350 от 10.12.2010г. и № РД-11-7706-2 от 03.01.2011г., е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан в акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., представляващ морски плаж „Бяла – Централен II”, находящ се в община Бяла, област Варна, с активна плажна площ от 4 218кв.м (четири хиляди двеста и осемнадесет квадратни метра), определена чрез мониторинг, с предназначение – за рекреационна дейност, без право да се изменя или променя, при начална годишна наемна тръжна цена в размер на 3 759,50лв (три хиляди седемстотин петдесет и девет лева и петдесет стотинки), с включен ДДС.
В резултат на проведената процедура, съгласно решение №2 от протокол от 04.01.2011г., комисията за провеждане на търга, предлага да бъде издадена заповед, с която да обяви „КАЛА ЕНДЖИ 2008” ООД, с управители Стефан Тодоров Митков и Мая Георгиева Миткова, за наемател на имот - изключителна държавна собственост, описан в АИДС № 473/05.04.1999г. при годишна наемна тръжна цена в размер на 3 800 лв (три хиляди и осемстотин лева), с включен ДДС
С оглед на изложеното и на основание на протокол от 04.01.2011г. на комисията за провеждане на търга, чл. 55, ал. 1, във връзка с чл. 13, ал. 3 от ППЗДС и чл.7, ал.5, във връзка с ал. 6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие,

НАРЕЖДАМ :

І. ОПРЕДЕЛЯМ „КАЛА ЕНДЖИ 2008” ООД, с управители Стефан Тодоров Митков ЕГН ХХХХХХХХХ и Мая Георгиева Миткова ЕГН ХХХХХХХХХХ, заедно и поотделно, със седалище и адрес на управление: България, град Пловдив 4000, област Пловдив, община Пловдив, район Централен, ул. „Опълченска” N 17, ЕИК 200048577, за НАЕМАТЕЛ на имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Бяла – Централен II”, находящ се в община Бяла, област Варна, с активна плажна площ от 4 218кв.м (четири хиляди двеста и осемнадесет квадратни метра), определена чрез мониторинг, с предназначение – за рекреационна дейност, без право да се изменя или променя, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост АИДС № 473/05.04.1999г., със срок на наемното отношение – до 31 декември 2014г.
IІ. „КАЛА ЕНДЖИ 2008” ООД, следва да внесе в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна, годишната наемна цена за първата година в размер на 1 920,25 лв (хиляда деветстотин и двадесет лева двадесет и пет стотинки), представляваща разликата от достигнатата на търга годишна наемна цена за имота в размер на 3 800 лв (три хиляди и осемстотин лева), с включен ДДС, и внесения депозит в размер на 1 879,75 лв (хиляда осемстотин седемдесет и девет лева седемдесет и пет стотинки).
Депозитът в размер на 1 879,75 лв (хиляда осемстотин седемдесет и девет лева седемдесет и пет стотинки) е внесен в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG55 TTBB 9400 3315 0686 80, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна с преводно нареждане от 30.12.2010г.

III. За всяка следваща година за срока на договора за наем, годишната наемна цена се индексира съгласно Методиката за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от ЗУЧК. IV. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.V. Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията.Настоящата заповед да се съобщи на спечелилия търга участник и МРРБ по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „КАЛА ЕНДЖИ 2008” ООД.Сумата по т. II от заповедта да се внесе от „КАЛА ЕНДЖИ 2008” ООД в 14-дневен срок от датата на връчване на заповедта. В случай, че „КАЛА ЕНДЖИ 2008” ООД не внесе цената в указания срок, се приема, че се е отказал от сключването на договора и внесения от него депозит остава в полза на Областна администрация – Варна.
След извършване на плащането, да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС със спечелилия търга участник.Договорът за наем се счита за сключен от датата на неговото подписване.След сключване на договора за наем, комисия, определена със заповед на областния управител, предава имота, като съставя протокол за това.Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в четири екземпляра.
Оригиналите да се връчат на „КАЛА ЕНДЖИ 2008” ООД с адрес за кореспонденция: град Пловдив 4000, община Пловдив, район Централен, ул. „Опълченска” N 17, отдел „Държавна собственост” за прилагане към преписката по търга, и деловодството за сведение и изпълнение.Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област с административен център град Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител при Областна администрация - Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - декември. 2010 г.

№ ДУ-10-9400-159(4)
27.12.2010г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: Заявление с наш вх. № ДУ-10-9400-159 от 27.10.2010г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Кънчо Петков Бонев, заместник- председател на „Обединено гражданско сдружение” Варна, че по Заявление с наш вх. № ДУ-10-9400-159 от 27.10.2010г. е издадено решение за достъп до информация с наш изх. № ДУ-10-9400-159/2/ от 12.11.2010г.
Увдомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на областна администрация Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - декември. 2010 г.

№РД-10-4500-5/3/23.12.2010 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.61,ал.3 от АПК уведомявам:
Г-н Ламбрин Сотиров, представляващ сдружение с обществено полезна дейност ”Народно читалище Стара Варна 2010 „ ,че с писмо наш изх.№ РД-10-4500-5/1/24.11.2010 г. до председателя на Държавна агенция ”Архиви” е изпратено за изразяване на становище постъпилото в Областна администрация гр.Варна писмо, относно имот- публична държавна собственост, находящ се в гр.Варна ,ул.”Цар Калоян” №5
Настоящото уведомление да се постави на таблото за съобщения и обяви и на Интернет-страницата на Областна администрация гр.Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - декември. 2010 г.

№ ОП-10-9400-408/1/
14.12.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КЪНЕВА, с постоянен адрес – гр. Варна
и
СВЕТЛЮ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, с постоянен адрес – гр. Варна,

Че в Областна администрация-Варна е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Еленка Г. Иванова /чрез Станко Станков Иванов – искане с вх. № ОП-10-9400-408/06.12.2010 г./ за имот, представляващ 1/2 ид.ч. от дворно място, съставляващо УПИ ІІІ-134 в кв.49А по плана на с. Млада гвардия, ведно с построените в него жилищна сграда, лятна кухня и навес.
Приложената към искането молба-декларация /подадена от името на Еленка Г. Иванова, Иванка Г. Кънева и Светлю Г. Иванов/ не е подписана от деклараторите.
Молбата – декларация следва да бъде разписана от всички декларатори или от изрично упълномощен техен представител.
Настоящото да се постави на интернет страницата и на таблото на Областна администрация, гр. Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област Варна


ЗАПОВЕД - декември. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-354
Варна, 10.12.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и МИМИ АТАНАСОВА–главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН - ЮГ” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.Със заповед № РД-10-7706-143/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж ”МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН-ЮГ”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга .Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна,е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в АИДС 673/2001 г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %. Със заповед № РД-10-7706-186/28.06.2010 г. областния управител на област Варна е обявен повторен търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 30%.В определения срок за подаване на заявления за участие в този търг не са постъпили и търга е обявен за непроведен.
С писмо наш вх.№ РД-10-0415-141/29.11.2010 г. министъра на регионалното развитие и благоустройството счита за целесъобразно да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН - ЮГ”, който не е отдаден на концесия от МРРБ, при спазване на разпоредбите на чл.41,ал.4 и ал.5 , чл.44 от ППЗДС.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН - ЮГ”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 673/09.10.2001г., с активна плажна площ 369 кв.м. /триста шестдесет и девет квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена –348,50. /триста четиридесет и осем лева петдесет стотинки / с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на 03.01.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе 04.01.2011 г. от 13,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15/ петнадесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - декември. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-352
Варна, 10.12.2010 г.


ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и МИМИ АТАНАСОВА–главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.Със заповед на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж ” ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ.В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга .Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна,е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в АИДС 441/1999г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %. Със заповед № РД-10-7706-199/06.07.2010 г. областния управител на област Варна е обявен повторен търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 30%.В определения срок за подаване на заявления за участие в този търг не са постъпили и търга е обявен за непроведен.
С писмо наш вх.№ РД-10-0415-141/29.11.2010 г. министъра на регионалното развитие и благоустройството счита за целесъобразно да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ” който не е отдаден на концесия от МРРБ, при спазване на разпоредбите на чл.41,ал.4 и ал.5 , чл.44 от ППЗДС.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 441/10.03.1999г., с активна плажна площ 22 525 кв.м. /двадесет и две хиляди петстотин двадесет и пет квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 10 988 лв. /десет хиляди деветстотин осемдесет и осем / с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на 05.01.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе 06.01.2011 г. от 11,30 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятел