УВЕДОМЛЕНИЕ - декември. 2010 г.

№ ДУ-10-9400-159(4)
27.12.2010г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: Заявление с наш вх. № ДУ-10-9400-159 от 27.10.2010г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Кънчо Петков Бонев, заместник- председател на „Обединено гражданско сдружение” Варна, че по Заявление с наш вх. № ДУ-10-9400-159 от 27.10.2010г. е издадено решение за достъп до информация с наш изх. № ДУ-10-9400-159/2/ от 12.11.2010г.
Увдомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на областна администрация Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - декември. 2010 г.

№РД-10-4500-5/3/23.12.2010 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.61,ал.3 от АПК уведомявам:
Г-н Ламбрин Сотиров, представляващ сдружение с обществено полезна дейност ”Народно читалище Стара Варна 2010 „ ,че с писмо наш изх.№ РД-10-4500-5/1/24.11.2010 г. до председателя на Държавна агенция ”Архиви” е изпратено за изразяване на становище постъпилото в Областна администрация гр.Варна писмо, относно имот- публична държавна собственост, находящ се в гр.Варна ,ул.”Цар Калоян” №5
Настоящото уведомление да се постави на таблото за съобщения и обяви и на Интернет-страницата на Областна администрация гр.Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - декември. 2010 г.

№ ОП-10-9400-408/1/
14.12.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КЪНЕВА, с постоянен адрес – гр. Варна
и
СВЕТЛЮ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, с постоянен адрес – гр. Варна,

Че в Областна администрация-Варна е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Еленка Г. Иванова /чрез Станко Станков Иванов – искане с вх. № ОП-10-9400-408/06.12.2010 г./ за имот, представляващ 1/2 ид.ч. от дворно място, съставляващо УПИ ІІІ-134 в кв.49А по плана на с. Млада гвардия, ведно с построените в него жилищна сграда, лятна кухня и навес.
Приложената към искането молба-декларация /подадена от името на Еленка Г. Иванова, Иванка Г. Кънева и Светлю Г. Иванов/ не е подписана от деклараторите.
Молбата – декларация следва да бъде разписана от всички декларатори или от изрично упълномощен техен представител.
Настоящото да се постави на интернет страницата и на таблото на Областна администрация, гр. Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област Варна


ЗАПОВЕД - декември. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-354
Варна, 10.12.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и МИМИ АТАНАСОВА–главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН - ЮГ” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.Със заповед № РД-10-7706-143/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж ”МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН-ЮГ”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга .Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна,е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в АИДС 673/2001 г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %. Със заповед № РД-10-7706-186/28.06.2010 г. областния управител на област Варна е обявен повторен търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 30%.В определения срок за подаване на заявления за участие в този търг не са постъпили и търга е обявен за непроведен.
С писмо наш вх.№ РД-10-0415-141/29.11.2010 г. министъра на регионалното развитие и благоустройството счита за целесъобразно да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН - ЮГ”, който не е отдаден на концесия от МРРБ, при спазване на разпоредбите на чл.41,ал.4 и ал.5 , чл.44 от ППЗДС.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН - ЮГ”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 673/09.10.2001г., с активна плажна площ 369 кв.м. /триста шестдесет и девет квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена –348,50. /триста четиридесет и осем лева петдесет стотинки / с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на 03.01.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе 04.01.2011 г. от 13,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15/ петнадесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - декември. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-352
Варна, 10.12.2010 г.


ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и МИМИ АТАНАСОВА–главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.Със заповед на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж ” ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ.В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга .Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна,е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в АИДС 441/1999г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %. Със заповед № РД-10-7706-199/06.07.2010 г. областния управител на област Варна е обявен повторен търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 30%.В определения срок за подаване на заявления за участие в този търг не са постъпили и търга е обявен за непроведен.
С писмо наш вх.№ РД-10-0415-141/29.11.2010 г. министъра на регионалното развитие и благоустройството счита за целесъобразно да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ” който не е отдаден на концесия от МРРБ, при спазване на разпоредбите на чл.41,ал.4 и ал.5 , чл.44 от ППЗДС.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 441/10.03.1999г., с активна плажна площ 22 525 кв.м. /двадесет и две хиляди петстотин двадесет и пет квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 10 988 лв. /десет хиляди деветстотин осемдесет и осем / с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на 05.01.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе 06.01.2011 г. от 11,30 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15/ петнадесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - декември. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ рд-10-7706-351
Варна, 10.12.2010 Г.


ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и МИМИ АТАНАСОВА–главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж„КАБАКУМ – ЦЕНТРАЛЕН 2”не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.Със заповед № РД-10-7706-144/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „КАБАКУМ – ЦЕНТРАЛЕН 2”В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга .Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна,е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в АИДС № 420/10.12.1998г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %. Със заповед № РД-10-7706-198/06.07.2010 г. областния управител на област Варна е обявен повторен търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 30%.В определения срок за подаване на заявления за участие в този търг не са постъпили и търга е обявен за непроведен.
С писмо наш вх.№ РД-10-0415-141/29.11.2010 г. министъра на регионалното развитие и благоустройството счита за целесъобразно да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „КАБАКУМ – ЦЕНТРАЛЕН 2”който не е отдаден на концесия от МРРБ, при спазване на разпоредбите на чл.41,ал.4 и ал.5 , чл.44 от ППЗДС.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „КАБАКУМ – ЦЕНТРАЛЕН 2”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 420/10.12.1998г., с активна плажна площ 3 828 кв.м. /три хиляди осемстотин двадесет и осем квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 5 996,50 лв. /пет хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и петдесет стотинки/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на 05.01.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе 06.01.2011 г. от 13,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15/ петнадесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - декември. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-350
Варна,10.12.2010 г

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и МИМИ АТАНАСОВА–главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „БЯЛА – ЦЕНТРАЛЕН ІІ” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед № РД-10-7706-136/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж ” БЯЛА – ЦЕНТРАЛЕН ІІ”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга .Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна,е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в АИДС 473/1999 г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %. Със заповед № РД-10-7706-185/28.06.2010 г. областния управител на област Варна е обявен повторен търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 30%.В определения срок за подаване на заявления за участие в този търг не са постъпили и търга е обявен за непроведен.
С писмо наш вх.№ РД-10-0415-141/29.11.2010 г. министъра на регионалното развитие и благоустройството счита за целесъобразно да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „БЯЛА – ЦЕНТРАЛЕН ІІ”, който не е отдаден на концесия от МРРБ, при спазване на разпоредбите на чл.41,ал.4 и ал.5 , чл.44 от ППЗДС.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „БЯЛА – ЦЕНТРАЛЕН ІІ”, находящ се в област Варна, община Бяла, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., с активна плажна площ 4 218 кв.м. /четири хиляди двеста и осемнадесет квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена –3 759,50лв. / три хиляди седемстотин петдесет и девет лева и петдесет стотинки / с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на 03.01.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 04.01.2011г. от 11,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15/ петнадесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - декември. 2010 г.

З А П О В Е Д

№рд-10-7706-349
Варна, 10.12.2010 г.


ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и МИМИ АТАНАСОВА–главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „БЯЛА – ЦЕНТРАЛЕН ІІІ” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед № РД-10-7706-137/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж ” БЯЛА – ЦЕНТРАЛЕН ІІІ”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга .Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна,е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в АИДС 473/1999 г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %. Със заповед № РД-10-7706-184/28.06.2010 г. областния управител на област Варна е обявен повторен търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 30%.В определения срок за подаване на заявления за участие в този търг не са постъпили и търга е обявен за непроведен.
С писмо наш вх.№ РД-10-0415-141/29.11.2010 г. министъра на регионалното развитие и благоустройството счита за целесъобразно да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „БЯЛА – ЦЕНТРАЛЕН ІІІ”, който не е отдаден на концесия от МРРБ, при спазване на разпоредбите на чл.41,ал.4 и ал.5 , чл.44 от ППЗДС.

Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „БЯЛА – ЦЕНТРАЛЕН ІІІ”, находящ се в област Варна, община Бяла, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., с активна плажна площ 5 815 кв.м. /пет хиляди осемстотин и петнадесет квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена –4088,50лв. /четири хиляди осемдесет и осем лева и петдесет стотинки / с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на 04.01.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 05.01.2011г.-11,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15/ петнадесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - декември. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-348
Варна, 10.12.2010г.


ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и МИМИ АТАНАСОВА–главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж ”ФИЧОЗА” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.Със заповед № РД-10-7706-144/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж ” ФИЧОЗА”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга .Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна,е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в АИДС 438/1999 г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %. Със заповед № РД-10-7706-198/06.07.2010 г. областния управител на област Варна е обявен повторен търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 30%.В определения срок за подаване на заявления за участие в този търг не са постъпили и търга е обявен за непроведен.
С писмо наш вх.№ РД-10-0415-141/29.11.2010 г. министъра на регионалното развитие и благоустройството счита за целесъобразно да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „ФИЧОЗА”, който не е отдаден на концесия от МРРБ, при спазване на разпоредбите на чл.41,ал.4 и ал.5 , чл.44 от ППЗДС.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж морски плаж „ФИЧОЗА”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 438/05.02.1999г., с активна плажна площ 16 095 кв.м. /шестнадесет хиляди деветдесет и пет квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 15 201,50 лв. /петнадесет хиляди двеста и един лева и петдесет стотинки / с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на 05.01.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе 06.01.2011 г. от 10,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15/ петнадесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - декември. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-347
Варна, 10.12.2010 г.


ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и МИМИ АТАНАСОВА–главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:

Морски плаж„ЧАЙКА-ЮГ”не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.Със заповед № РД-10-7706-140/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ЧАЙКА- ЮÔ посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга .Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна,е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота,като началната годишна наемна цена се намали с 30 %. Със заповед № РД-10-7706-198/06.07.2010 г. областния управител на област Варна е обявен повторен търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 30%. Търга е обявен за непроведен.
С писмо наш вх.№ РД-10-0415-141/29.11.2010 г. министъра на регионалното развитие и благоустройството счита за целесъобразно да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „ЧАЙКА-ЮГ”който не е отдаден на концесия от МРРБ, при спазване на разпоредбите на чл.41,ал.4 и ал.5 , чл.44 от ППЗДС.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ЧАЙКА - ЮГ”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 462/24.03.1999г., с активна плажна площ 1 505 кв.м. /хиляда петстотин и пет квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 2045,50 лв./ две хиляди четиридесет и пет лева и петдесет стотинки/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на 05.01.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе 06.01.2011 г. от 15,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15/ петнадесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - декември. 2010 г.

З А П О В Е Д

РД-10-7706-346
Варна, 10.12.2010 Г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и МИМИ АТАНАСОВА–главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „ИЗГРЕВ - ХОРИЗОНТ” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед № РД-10-7706-146/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж ” ИЗГРЕВ - ХОРИЗОНТ”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга .Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна,е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в АИДС 409/1998 г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %. Със заповед № РД-10-7706-188/28.06.2010 г. областния управител на област Варна е обявен повторен търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 30%.В определения срок за подаване на заявления за участие в този търг не са постъпили и търга е обявен за непроведен.
С писмо наш вх.№ РД-10-0415-141/29.11.2010 г. министъра на регионалното развитие и благоустройството счита за целесъобразно да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „ИЗГРЕВ - ХОРИЗОНТ”, който не е отдаден на концесия от МРРБ, при спазване на разпоредбите на чл.41,ал.4 и ал.5 , чл.44 от ППЗДС.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ИЗГРЕВ - ХОРИЗОНТ”, находящ се в област Варна, община Долни Чифлик, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 409/27.10.1998г., с активна плажна площ 49 224 кв.м. /четиридесет и девет хиляди двеста двадесет и четири квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена –24 535,50лв. /двадесет и четири хиляди петстотин тридесет и пет лева и петдесет стотинки / с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на 03.01.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 04.01.2011г. от 15,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15/ петнадесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - декември. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-345
Варна, 10.12.2010 Г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и МИМИ АТАНАСОВА–главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „БЯЛА - ЧАЙКА”, находящ се в област Варна, община Бяла, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 640/30.03.2001г., с активна плажна площ 9 588 кв.м. /девет хиляди петстотин осемдесет и осем квадратни метра/, определена чрез мониторинг не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.Със заповед № РД-10-7706-138/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж ” БЯЛА - ЧАЙКА”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга .Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна,е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в АИДС 640/2001 г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %. Със заповед № РД-10-7706-200/06.07.2010 г. областния управител на област Варна е обявен повторен търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 30%.В определения срок за подаване на заявления за участие в този търг не са постъпили и търга е обявен за непроведен.
С писмо наш вх.№ РД-10-0415-141/29.11.2010 г. министъра на регионалното развитие и благоустройството счита за целесъобразно да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „БЯЛА - ЧАЙКА”, който не е отдаден на концесия от МРРБ, при спазване на разпоредбите на чл.41,ал.4 и ал.5 , чл.44 от ППЗДС.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „БЯЛА - ЧАЙКА”, находящ се в област Варна, община Бяла, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 640/30.03.2001г., с активна плажна площ 9 588 кв.м. /девет хиляди петстотин осемдесет и осем квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена –8 716,50 лв. /осем хиляди седемстотин и шестнадесет лева петдесет стотинки / с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на 04.01.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе 05.01.2011 г. от 15,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15/ петнадесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - декември. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-344
Варна, 10.12.2010 Г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и МИМИ АТАНАСОВА–главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V”, находящ се в област Варна, община Бяла, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., с активна плажна площ 32 856 кв.м. /тридесет и две хиляди осемстотин петдесет и шест квадратни метра/, определена чрез мониторинг не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.Със заповед № РД-10-7706-143/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж ” БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга .Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна,е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в АИДС 473/1999г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %. Със заповед № РД-10-7706-196/06.07.2010 г. областния управител на област Варна е обявен повторен търг за отдаване под наем, като началната годишна наемна цена е намалена с 30%.В определения срок за подаване на заявления за участие в този търг не са постъпили и търга е обявен за непроведен.
С писмо наш вх.№ РД-10-0415-141/29.11.2010 г. министъра на регионалното развитие и благоустройството счита за целесъобразно да се проведе последващ търг за отдаване под наем на морски плаж „БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V”, който не е отдаден на концесия от МРРБ, при спазване на разпоредбите на чл.41,ал.4 и ал.5 , чл.44 от ППЗДС.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V”, находящ се в област Варна, община Бяла, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., с активна плажна площ 32 856 кв.м. /тридесет и две хиляди осемстотин петдесет и шест квадратни метра/, определена чрез мониторинг.

IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 29 056 лв./ двадесет и девет хиляди и петдесет и шест лева/ с включен ДДС.

3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на 04.01.2011г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе 05.01.2011 г. от 13,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 15/ петнадесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

МИМИ АТАНАСОВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - декември. 2010 г.

№ РД-08-9400-1042(23)/11.12.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Георги Дианов Василев, че с писмо с изх. N РД-08-9400-1042(18) от 20.10.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна е уведомен за направеното му предложение по реда на чл. 33 от ЗС да изкупи дела на държавата, представляващ 39 кв.м (тридесет и девет квадратни метра) идеални части от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.1508.164 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, осем, точка, едно, шест, четири), целият с площ от 375 кв.м (триста седемдесет и пет квадратни метра), с адрес на поземления имот: град Варна, п.к. 9000 (девет, нула, нула, нула), ул. „Стефан Караджа” N 37 (тридесет и седем), при съседи: ПИ 10135.1508.159 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, осем, точка, едно, пет, девет); 10135.1508.160 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, осем, точка, едно, шест, нула); 10135.1508.161 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, осем, точка, едно, шест, едно); 10135.1508.188 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, осем, точка, едно, осем, осем); 10135.1508.165 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, осем, точка, едно, шест, пет); 10135.1508.163 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, осем, точка, едно, шест, три); 10135.1508.162 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, осем, точка, едно, шест, две), подробно описан в акт за държавна собственост N 7519 от 25.02.2010г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна на 12.03.2010г., том IX, N 197, вх. регистър N 3887, н. д. N 1940, по пазарни цени.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - декември. 2010 г.

№ РД-08-9400-1042(24)/11.12.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Васил Дианов Василев, че с писмо с изх. N РД-08-9400-1042(19) от 20.10.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна е уведомен за направеното му предложение по реда на чл. 33 от ЗС да изкупи дела на държавата, представляващ 39 кв.м (тридесет и девет квадратни метра) идеални части от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.1508.164 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, осем, точка, едно, шест, четири), целият с площ от 375 кв.м (триста седемдесет и пет квадратни метра), с адрес на поземления имот: град Варна, п.к. 9000 (девет, нула, нула, нула), ул. „Стефан Караджа” N 37 (тридесет и седем), при съседи: ПИ 10135.1508.159 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, осем, точка, едно, пет, девет); 10135.1508.160 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, осем, точка, едно, шест, нула); 10135.1508.161 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, осем, точка, едно, шест, едно); 10135.1508.188 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, осем, точка, едно, осем, осем); 10135.1508.165 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, осем, точка, едно, шест, пет); 10135.1508.163 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, осем, точка, едно, шест, три); 10135.1508.162 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, осем, точка, едно, шест, две), подробно описан в акт за държавна собственост N 7519 от 25.02.2010г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна на 12.03.2010г., том IX, N 197, вх. регистър N 3887, н. д. N 1940, по пазарни цени.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - декември. 2010 г.

№ РД-10-9400-841(5)/09.12.2010 г.


На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Ваня Иванова Илчева – пълномощник на „Белвекс” ООД с управител Светлана Александрова Марешка, че с писмо с изх. N РД-10-9400-841(2) от 09.11.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна е уведомена, че постъпилото от нея искане с вх. N РД-10-9400-841 от 08.10.2010г. за коригиране на наемна цена в договор N130-Н от 07.10.2010г. за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Кабакум – север 2”, находящ се в община Варна, област Варна, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост №420/10.12.1998г., ведно с приложените към него документи, е изпратено за становище до министъра на регионалното развитие и благоустройството.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - декември. 2010 г.

№ ОП-10-9400-405(1)/09.12.2010 г.

На основание на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам наследниците на Петър Димитров Добрев: Иван Димитров Петров, Желяза Филева Илиева, Радка Филипова Станкова, Дафина Георгиева Стаменова, Костадинка Кирилова Иванова и Димитър Кирилов Димитров, съгласно удостоверения за наследници с изх. N 48/19.08.2010г. на кмета на село Петров дол, община Провадия; N45/19.08.2010г. на кмета на село Петров дол, община Провадия; N000468/03.08.2010г. на кмета на община Провадия; N63/01.12.2010г. на кмета на село Петров дол, община Провадия; N62/01.12.2010г. на кмета на село Петров дол, община Провадия; N47/19.08.2010г. на кмета на село Петров дол, община Провадия; N46/19.08.2010г. на кмета на село Петров дол, община Провадия, и всички заинтересовани лица, че на 01.12.2010г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по повод на постъпило искане с вх. N ОП-10-9400-405 от 01.12.2010г. от Борис Георгиев Петров.
На основание чл. 34 от АПК заинтересованите лица
в срок не по - дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - декември. 2010 г.

№ РД-10-9400-578(4)/24.11.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Данчо Иванов Бакърджиев, че с писмо с изх. N РД-10-9400-578(2) от 22.10.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна, е уведомен, че недвижим имот с площ от 1360кв.м, съставляващ ПИ 1501, с местонахождение: община Варна, град Варна, местност „Старите лозя”, подробно описан в акт за държавна собственост N 5115 от 21.05.2004г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна на 24.06.2004г., том XLII, N 13, вх. регистър N 12841, дело N9524, не е държавна собственост, като със заповед на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - декември. 2010 г.

№ РИ-10-9400-7(5)/24.11.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Асен Иванов Генов и Иван Константинов Генов, че с писмо с изх. N РИ-10-9400-7(3) от 22.10.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна, от упълномощения от тях адв. Станислав Стефанов Славов, е изискано да представи удостоверение от съответната общинска администрация, че сградата в недвижим имот с площ от 1585 кв.м, съставляващ поземлен имот (ПИ) 10135.536.189, с местонахождение: област Варна, община Варна, град Варна, „Приморски парк”, местност „Салтанат” N 81, е законно изградена.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - декември. 2010 г.

№ РД-10-9400-732(2)/24.11.2010 г.


На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Андон Радев Костов, че с писмо с изх. N РД-10-9400-732(1) от 13.10.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна, постъпилата от него молба за придобиване на право на собственост върху недвижим имот, подробно описан в акт за държавна собственост N 8018 от 22.07.1965г., съставляващ поземлен имот (ПИ) 10135.5506.184.1, с адрес на поземления имот: град Варна, община Варна, ул. „Кирил и Методий” N 91, ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - ноември. 2010 г.

№АИ-10-9400-47
18.11. 2010 г.

ДО
ГЕАНЕТА ИВАНОВА МИТЕВА
ж.к.”ЧАЙКА”
ГР.ВАРНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТЕВА,

По повод на постъпила молба с наш вх. № АИ-10-9400-47/18.11.2010г. и след извършване на служебна проверка се установи следното:
За имот ПИ №22 находящ се в м-ст „Малка чайка”, Община Варна има съставен АДС №7489/19.12.2009г.
С оглед на горе изложеното и на основание чл.30, ал.2 от АПК, във връзка с чл.27, ал.1, т.5 от АПК, следва да докажете правния си интерес от извършване на исканата административна услуга.
При неизпълнение в три дневен срок от уведомлението Ви с настоящото писмо, работата по преписката ще бъде прекратена на основание чл.56, ал.2 от АПК.
На основание чл.61, ал.2 от АПК настоящото писмо да се постави на интернет страница и на таблото на Областна администрация-гр. Варна.


С уважение,
СЛАВЧО СЛАВОВ
Заместник областен управител
на Варненска област


УВЕДОМЛЕНИЕ -24 ноември. 2010 г.

№ РД-04-9200-110(10)
22.11. 2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Иван Йорданов Димитров, че със Заповед изх.N РД-10-7706-311/04.11.2010г. на Областния управител на област с административен център град Варна, следва да се изземе от издателство ”Захари Стоянов” ЕООД, ЕИК121285809, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. ”Цариградско шосе” №117 представляван от Иван Йорданов Димитров, ЕГН 5312246686, недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС №2825/10.01.2000 г., находящ се в гр. Варна, ул. „Отец Паисий” №5, представляващ зала и спомагателни помещения със ЗП 100,33 кв.м.
Изземването ще се извърши на 03.12.2010г. от 11.00 часа.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -24 ноември. 2010 г.

№ РД-07-0471-5/13/16.11.2010 г.

На основание чл.61,ал.3 от АПК уведомявам СВЕТЛА СЛАВОВА ЖЕЛЕВА, гр.Варна, ж.к.”Възраждане”, бл.70, вх.1,ап.6 за следното:

С писмо наш изх.№ РД-07-0417-5/12/09.11.2010 г. на началника на СГКК- гр.Варна е изпратено решение № 805/14.05.2009 г. по административно дело № 347 по описа на Административен съд гр.Варна за 2007 г., влязло в законна сила на 17.10.2009 г., с което е отменена заповед № РД-06-7706-319/29.11.2006 г. на областния управител на област Варна за одобряване на плана на новообразуваните имоти на местност ”Акчелар”, относно имоти 599 и 597. Уведомени са също, че имот № 589 по плана на новообразуваните имоти на местност ”Акчелар” е съседен на имотите по съдебното решение,собствениците не са били конститурани като страни по адм.д.347/2007 г. и не е бил предмет на съдебно производство във връзка с обявяване на заповед № РД-06-7706-319/29.11.2006 г. на областния управител на област Варна за одобряване на плана на новообразуваните имоти на местност ”Акчелар”.

Настоящото уведомление да се постави на Интернет- страницата на Областна администрация гр.Варна и на таблото за съобщения и обяви в сградата на Областна администрация гр.Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител


ЗАПОВЕД -23 Ноември 2010 г.

ЗАПОВЕД

№ РИ-10-8500-38

Варна, 22.11.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ - областен управител на област Варна и МИМИ АТАНАСОВА - главен счетоводител в Областна администрация гр.Варна, след като разгледах материалите по преписка с вх.№ РД-10-0417-23/26.10.2010г. от Министъра на отбраната на Република България за проведения таен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, описан в акт за частна държавна собственост № 7365/01.04.2009г., находящ се в гр.Варна
У С Т А Н О В И Х:
На основание на решение № 169/27.08.2010г. на Министъра на отбраната на Република България на 15.10.2010г. е проведен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, описан в акт за частна държавна собственост № 7365/01.04.2009г., представляващ магазин – север, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2558.87.13.42 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК, със застроена площ 130,40 кв.м., както и 3,935% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се в гр.Варна, ул.”Чаталджа” № 14Б, вх.А, ет.1, при граници: над обекта: 10135.2558.87.13.4; 10135.2558.87.13.5. Самостоятелният обект се намира в сграда № 13, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2558.87. Имотът – частна държавна собственост е с предоставени права за управление на Министерство на отбраната.
Съгласно протокол № П-367-169/15.10.2010г. на комисията за провеждане на търга за купувач на гореописания недвижим имот е определен „ХЕЛИОС - 06” ООД, ЕИК 148026397, със седалище и адрес на управление – гр.Варна, бул.”Цар Освободител” № 144А, представлявано от Десислав Колев Гатев и Славка Иванова Атанасова, заедно и поотделно. Участникът е спечелил търга, като е предложил стойност на имота в размер на 322 222,00 лв. /триста двадесет и две хиляди двеста двадесет и два лева/.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№ ДО109034/15.11.2010г., издадено от Дирекция “Местни данъци” при община Варна, данъчната стойност на имота е в размер на 246 144,90 лв. /двеста четиридесет и шест хиляди сто четиридесет и четири лева и деветдесет стотинки/.
С оглед на изложеното и на основание протокол № П-367-169/15.10.2010г. на комисията за провеждане на търга, чл.59, ал.6 и ал.7 от ППЗДС, и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :

I. ОПРЕДЕЛЯМ „ХЕЛИОС - 06” ООД, ЕИК 148026397, със седалище и адрес на управление – гр.Варна, бул.”Цар Освободител” № 144А, представлявано от Десислав Колев Гатев и Славка Иванова Атанасова, заедно и поотделно, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан в акт за частна държавна собственост № 7365/01.04.2009г., представляващ магазин – север, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2558.87.13.42 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК, със застроена площ 130,40 кв.м., както и 3,935% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се в гр.Варна, ул.”Чаталджа” № 14Б, вх.А, ет.1, при граници: над обекта: 10135.2558.87.13.4; 10135.2558.87.13.5. Самостоятелният обект се намира в сграда № 13, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2558.87.
II. Сумата в размер на 295 146,00 лв. /двеста деветдесет и пет хиляди сто четиридесет и шест лева/, представляваща разликата от достигнатата на търга стойност на продавания недвижим имот, описан в точка I. в размер на 322 222,00 лв. /триста двадесет и две хиляди двеста двадесет и два лева/ и внесения депозит в размер на 27 076,00 лв. /двадесет и седем хиляди седемдесет и шест лева/ да се внесе по сметка на дирекция “Финанси” – МО, IBAN сметка BG 61 BNBG 9661 3000 1522 01, Българска Народна Банка, гр.София, пл.”Александър І” № 1;
Сумата в размер на 27 076,00 лв. /двадесет и седем хиляди седемдесет и шест лева/, представляваща депозита за участие в търга е внесена по сметка на дирекция “Финанси” – МО, IBAN сметка BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, Българска Народна Банка, гр.София, пл.”Александър І” № 1 с платежно нареждане от 21.09.2010г.
III. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС в размер на 6 444,44 лв. /шест хиляди четиристотин четиридесет и четири лева и четиридесет и четири стотинки/ да се внесат по сметка на дирекция “Финанси” – МО, IBAN сметка BG 61 BNBG 9661 3000 1522 01, Българска Народна Банка, гр.София, пл.”Александър І” № 1;
IV. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 1 288,89 лв. /хиляда двеста осемдесет и осем лева и осемдесет и девет стотинки/ да се внесе по сметка на дирекция “Финанси” – МО, IBAN сметка BG 61 BNBG 9661 3000 1522 01, Българска Народна Банка, гр.София, пл.”Александър І” № 1;
V. 2,6 % местни данъци, съгласно чл. 47, ал.2 ЗМДТ в размер на 8 377,77 лв. /осем хиляди триста седемдесет и седем лева и седемдесет и седем стотинки/ да се внесат в приход на Дирекция “Местни данъци” при община Варна.
VI. 20 % ДДС, съгласно чл. 45, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС не се дължи.
VII. Купувачът дължи такса за вписване на договора, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 322,22 лв. /триста двадесет и два лева и двадесет и две стотинки/, представляваща 0,1 % от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация гр. Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна, съгласно чл. 56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „ХЕЛИОС – 06” ООД.
Сумите по т. II, т. III, т. IV и т. V от настоящата заповед да се внесат от „ХЕЛИОС - 06” ООД в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността на имота ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена и сключване на договор за покупко-продажба.
Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в пет екземпляра.
Оригиналите да се връчат на „ХЕЛИОС - 06” ООД, отдел “Държавна собственост” за прилагане към преписката по акт за държавна собственост № 7365/01.04.2009г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на Министъра на отбраната, дирекция “АКРРДС”, началника на отдел “Държавна собственост”, главния счетоводител и Окръжна прокуратура - Варна.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация гр. Варна.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:__________________
/ДАНЧО СИМЕОНОВ/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:_________________
/МИМИ АТАНАСОВА/


УВЕДОМЛЕНИЕ -05 ноември. 2010 г.

№АИ-10-9400-36/4/
05.11. 2010 г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Областна администрация – Варна, Дирекция “АКРРДС”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: наследниците на Адем Реджебов Х Мусов, наследниците на Али Адемов Реджебов, наследниците на Айше Адемова Реджебова, наследниците на Рукия Адемова Халилова и всички заинтересовани лица, че на 02.09.2010 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фатме Салим Мехмед, чрез Доско Минчев Досев в качеството му на упълномощено лице – искане вх. №АИ-10-9400-36/02.09.2010 г., за имот с площ 31,999 дка., съставляващ ПИ №030007, находящ се в м. „Кавак екини”, землище с. Изворник с ЕКАТТЕ 32442, община Вълчи дол, област Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна


ЗАПОВЕД -04 Ноември 2010 г.

З А П О В Е Д

№РД-10-7706-305

Варна, 04.11.2010 г.

Данчо Симеонов – областен управител на област Варна след като разгледах материалите по искане с вх.№ РД-10-0300-174/07.09.2010г. от министър – председателя на Република България за издаване на заповед по чл.80 от Закона за държавната собственост

У С Т А Н О В И Х:

С АДС № 3154/12.09.2000г. е актуван като частна държавна собственост недвижим имот, представляващ почивна база на Министерски съвет – хотел „Европа” – три звезди, масивна сграда на четири етажа и сутерен със застроена площ 900,00 кв.м.: 1. Сутерен: складови помещения, помещение за персонала – 4бр., медицински сектор, басейн – 252 кв.м., фитнес зала – 56,10 кв.м., три душ кабини, две съблекални и вентилационно; 2. Първи етаж – рецепция, ресторант – 160,74 кв.м. и тераса към него – 80,10 кв.м., кухненски блок, хотелски стаи – 17 бр., офис, сервизно помещение, канцеларии – 5бр., тераса над басейна, фитнес зала, душ кабина; 3. Втори етаж – хотелски стаи – 17 бр., два апартамента, офис, бар с тераса – 80,10 кв.м., зала за тихи игри, кинозала с кабина и вентилационно; 4. Трети етаж – хотелски стаи – 20бр., офис и два апартамента; 5. Четвърти етаж – хотелски стаи – 17 бр., офис и три апартамента; 6. Перално помещение – масивна сграда – 171 кв.м.; 7. Трафопост; 8. Гаражни клетки – 2бр. с обща площ 270,20 кв.м.; 9. Лятно кино с кинокабина с площ 15 кв.м., находящ се в гр.Варна, к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, при граници на имота: магистрала, Полски почивен дом, алея, к.к.”Слънчев дом”. Имотът – частна държавна собственост е с предоставени права на Министерство на държавната администрация и административната реформа.
С АДС № 3446/28.06.2001г. е актуван като частна държавна собственост имот, представляващ площадка с площ 747 кв.м., съблекални, включващи кабини за преобличане, душове и тоалетни възли и хангар за леки плавателни съдове и плажен инвентар, находящ се в гр.Варна, к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, при граници на имота: улица, плажна ивица, комплекс „Слънчев ден”. Имотът – частна държавна собственост е с предоставени права на Министерство на държавната администрация и административната реформа.
С договор за наем № МДААР 10 от 24.01.2008г., сключен между закритото Министерство на държавната администрация и административната реформа и „СИРИУС – 49” ЕООД, представлявано от Димитър Анастасов Димитров са отдадени под наем описаните по-горе недвижими имоти – частна държавна собственост за срок от 10 години, с определена месечна наемна цена и задължение за годишна инвестиция в съответствие с Инвестиционна програма-Приложение №1 към договора.
На основание чл.4, ал.2 от ПМС № 194 от 2009г. за уреждане на правоотношенията във връзка със закриване на Министерство на държавната администрация и административната реформа, обектите, управлявани от закритото министерство, предназначени за представителните и социални нужди на централните държавни органи са предоставени за ползване и управление на Администрация на Министерския съвет, включително и описаните по-горе имоти – частна държавна собственост.
В деловодството на Областна администрация гр. Варна е постъпило искане с наш вх. № РД-10-0300-174/07.09.2010 г. от министър- председателя на Република България за издаване на заповед по чл.80 от ЗДС, относно предоставен под наем имот- частна държавна собственост, представляващ почивна база на Министерски съвет- хотел”Европа”-3 звезди, находящ се в к.к.” Св.Св.Константин и Елена”, гр.Варна, подробно описан в АДС №3154/12.09.2000г. и АДС №3446/28.06.2001г.Към искането са приложени документи и кореспонденция между страните по договор за наем № МДААР 10 от 24.01.2008г., доказващи прекратяването на същия на основание договорените клаузи в него, като следва: писмо с изх. № 02.24-138/22.03.2010 г. от главния секретар на МС; писмо с изх.№ 02.24-138/12.05.2010 г. от министър-председателя на РБългария; нотариална покана с изх.№ 02.24-138/21.07.2010 г.
Съгласно чл. 80, ал. 1 от ЗДС, държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител.
В изпълнение на изисквания на българското законодателство, а именно чл.26 от АПК за започване на административното производство е уведомен управителя на „СИРИУС-49” ЕООД, като му е предоставена възможност на основание чл.34,ал.1-3 от АПК да се запознае с искането и да изрази писмено становище.
В изразеното становище от управителя на „„СИРИУС-49” ЕООД гр.Варна се иска спиране на административното производство по издаване на заповед по чл.80 от ЗДС на основание чл.54,ал.1, т.5 от АПК- наличие на висящ съдебен спор, образувано гр.д.11747 по описа на Варненски районен съд за 2010.г. След запознаване с предмета на делото, считам за неоснователно възражението и че не са налице предпоставките на чл.54 от АПК за спиране на производството по издаване на заповед по чл.80 от ЗДС
С оглед на гореизложеното и на основание чл.80 от ЗДС и чл.32 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се изземе от „СИРИУС 49” ЕООД, ЕИК 103254318, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, к.к.”Св.Св.Константин и Елена”,ресторант „Сириус” представлявано от управителя и собственика Димитър Атанасов Димитров, ЕГН 4910221040, имот- частна държавна собственост, подробно описан в АДС 3154/12.09.2000г. , представляващ почивна база на Министерски съвет – хотел „Европа” – три звезди, масивна сграда на четири етажа и сутерен със застроена площ 900,00 кв.м.: 1. Сутерен: складови помещения, помещение за персонала – 4бр., медицински сектор, басейн – 252 кв.м., фитнес зала – 56,10 кв.м., три душ кабини, две съблекални и вентилационно; 2. Първи етаж – рецепция, ресторант – 160,74 кв.м. и тераса към него – 80,10 кв.м., кухненски блок, хотелски стаи – 17 бр., офис, сервизно помещение, канцеларии – 5бр., тераса над басейна, фитнес зала, душ кабина; 3. Втори етаж – хотелски стаи – 17 бр., два апартамента, офис, бар с тераса – 80,10 кв.м., зала за тихи игри, кинозала с кабина и вентилационно; 4. Трети етаж – хотелски стаи – 20бр., офис и два апартамента; 5. Четвърти етаж – хотелски стаи – 17 бр., офис и три апартамента; 6. Перално помещение – масивна сграда – 171 кв.м.; 7. Трафопост; 8. Гаражни клетки – 2бр. с обща площ 270,20 кв.м.; 9. Лятно кино с кинокабина с площ 15 кв.м., находящ се в гр.Варна, к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, при граници на имота: магистрала, Полски почивен дом, алея, к.к.”Слънчев дом”,с предоставени права върху имота на Администрацията на Министерски съвет и имот-частна държавна собственост, описан в АДС № 3446/28.06.2001г., представляващ площадка с площ 747 кв.м., съблекални, включващи кабини за преобличане, душове и тоалетни възли и хангар за леки плавателни съдове и плажен инвентар, находящ се в гр.Варна, к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, при граници на имота: улица, плажна ивица, комплекс „Слънчев ден”.
2. Определям седемдневен срок от датата на от съобщаването на настоящата заповед по реда на чл.61,ал.2 и ал.3 от АПК за доброволно освобождаване на посочените в т.1 имоти.
3. Изземването на имота да се извърши на 19 ноември 2010г. от 10,00 часа.
4. За процедурата по изземването да се състави протокол.
5. При наличие на обстоятелства, възпрепятстващи изземването на имота, същото да бъде осъществено на 26 ноември 2010 г. от 10,00 часа.
6. При изпълнението на настоящата заповед да се окаже съдействие от органите на ОД на МВР - Варна.
7. Изпълнението на заповедта възлагам на следните лица, представители на Областна администрация гр.Варна: Димо Николов- главен секретар, Кристиян Богоев- директор на дирекция „АПОФУС” и инж.Милена Чобанова- началник отдел „Държавна собственост”. За Администрацията на Министерски съвет, Дирекция ”Управление на собствеността и административно- стопански дейности” ще присъстват: Николай Илиев Атанасов- държавен експерт ,Екатерина Кирилова Василева- държавен експерт, Григор Атанасов Петров- главен специалист в отдел ”Техническо обслужване,снабдяване и транспорт” и Милена Костадинова Великова- главен юрисконсулт и Маргарита Маринова Ковачева- началник на отдел ”Финанси” в дирекция ”Бюджет и финанси”.
Настоящата заповед се състави в пет оригинала и се копира в седем екземпляра.
Оригиналите да се връчат на „СИРИУС 49”ЕООД; Администрация на Министерски съвет; отдел „Държавна собственост” за прилагане към акт за държавна собственост №3154/12.09.2000г.и за прилагане към акт за държавна собственост №3446/28.06.2001г.и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на директора на дирекция „АКРРДС”, главния секретар, началника на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна, Областна дирекция на МВР – Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд гр.Варна от съобщаването и по реда на чл.61, ал.2 и ал.3 от АПК.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Октомври. 2010 г.

№ РИ-10-9400-7(4)/22.10.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Асен Иванов Генов и Иван Константинов Генов, че с писмо с изх. N РИ-10-9400-7(1) от 10.09.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна от пълномощника им - адв. Станислав Стефанов Славов е изискано да представи удостоверение по реда на чл. 84, ал. 3, т. 3 от ППЗДС, както и това, че за комплектоване на административната преписка служебно ще бъдат изискани скица от СГКК – гр. Варна и удостоверение за данъчна оценка от „Имуществени данъци” при община Варна.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Октомври. 2010 г.

№ РД-04-9400-1635(5)/ 22.10.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Маргарита Донкова Монастирска, че със заповед N ДИ-10-7703-175 от 17.09.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна са отписани придобитите от нея с договор за продажба N3749 от 14.03.2007г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна на 06.04.2007г., том X, N155, вх. регистър N15341, 0,7056% идеални части от недвижим имот с площ от 1980 кв.м, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) I-за жил. стр. и подземни гаражи, кв. 519, 13-ти микрорайон по плана на град Варна, ул. „Странджа” N8, описан в акт за държавна собственост N3303 от 05.02.2001г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


КЛАСИРАНЕ - Октомври. 2010 г.

КЛАСИРАНЕ

от проведен конкурс за длъжността „Началник” отдел „Държавна собственост”, дирекция „Административен контрол, регионално
развитие и държавна собственост” по реда на НПКДС,
съгласно Заповед № РД-10-7706-265/10.09.2010 г.

Име,презиме и фамилия на кандидатa
Резултат от практ.изпит
Коефициент
Резултат от интервюто
Коефициент
Окончателен резултат

1. Милена Николова Чобанова

2. Цветелина Петрова Калканджиева

3. Илия Костадинов Костадинов

4. Росен Николов Шопов

5. Йорданка Иванова Славова

6. Невена Кирилова Стефанова

7. Зоро Димитров Дамянов

5,00

4,00

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4,68

2,69

-

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

-

38,40

25,45

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00


УВЕДОМЛЕНИЕ - Октомври. 2010 г.

№ОП-10-9400-155/2/
18.10. 2010 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областна администрация – Варна, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се: Кирил Величков Киров, че на 12.05.2010 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Милена Величкова Атанасова – искане вх. №ОП-10-9400-155/12.05.2010 г., за имот представляващ 130 кв.м. ид.ч. от ПИ №77 включен в УПИ I-77 в кв. 13, с площ 1125 кв.м., по плана на с. Аврен, община Аврен, одобрен със Заповед №73/23.02.1989 г.
Приложените към искането молби – декларации са подадени от името на Милена Величкова Атанасова и Кирил Величков Киров.
В молбите – декларации фигурира подписа само на един от деклараторите. Молбите – декларации следва да бъдат разписани от всички декларатори или от изрично упълномощен техен представител.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Октомври. 2010 г.

№ОП-10-9400-243/2/
18.10. 2010 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областна администрация – Варна, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Николина Георгиева Атанасова, Кръстю Атанасов Кръстев и Андрияна Атанасова Кръстева, че на 22.07.2010 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атанас Кръстев Атанасов чрез Румен Кирилов Киров в качеството му на упълномощено лице – искане вх. №ОП-10-9400-243/22.07.2010 г., за имот с площ 2146 кв.м., съставляващ ПИ №10135.2568.49 по кадастрална карта на гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”.
Приложените към искането молби – декларации са подадени от името на: Атанас Кръстев Атанасов, Николина Георгиева Атанасова, Кръстю Атанасов Кръстев и Андрияна Атанасова Кръстева.
В молбите – декларации фигурира подписа само на един от деклараторите. Молбите – декларации следва да бъдат разписани от всички декларатори или от изрично упълномощен техен представител.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна


С П И С Ъ К- 15.Октомври. 2010 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите до интервю кандидати за длъжността началник отдел „Държавна собственост”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост, съгласно заповед № РД-10-7706-265 от 10.09.2010 г. и поставените оценки от проведения практически изпит на 15.10.2010 г. от 11.00 часа

1. Милена Николова Чобанова - 5 (пет)
2. Цветелина Петрова Калканджиева - 4 (четири)

Допуснатите кандидати трябва да се яват на интервю на 19.10.2010 г. от 11.00 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.

15.10.2010г.
гр.Варна


С П И С Ъ К

на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността началник отдел „Държавна собственост”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно заповед № РД-10-7706-265 от 10.09.2010 г. и поставените оценки от проведения практически изпит на 15.10.2010 г. от 11.00 часа
1. Илия Костадинов Костадинов - 3 (три)
2. Росен Николов Шопов - 3 (три)
3. Йорданка Иванова Славова - 3 (три)
4. Невена Кирилова Стефанова - 3 (три)
5. Зоро Димитров Дамянов - 3 (три)

15.10.2010г.
гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Октомври. 2010 г.

№ РД-10-9400-63(6) от 07.10.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Лиляна Маринова Куртева и Славка Михайлова Любенова, че със заповед с изх. N ДИ-10-7703-170 от 07.09.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна е отписан недвижим имот с площ от 150 кв.м (сто и петдесет квадратни метра), съставляващ УПИ XII-376 (дванадесет – триста седемдесет и шест), кв. 32 (тридесет и две), по плана на 16-ти (шестнадесети) микрорайон на град Варна, ул. „Елин Пелин” № 36 (тридесет и шест), идентичен с УПИ VIII – частта „а” (осми – частта „а”), кв. 67 (шестдесет и седем) по регулационния план на град Варна, предмет на акт за държавна собственост № 5027 от 04.09.1964г., съгласно нанесената идентичност върху скица с изх. N1396/22.10.1997г., презаверена на 30.07.1999г. и използвана при продажбата; при граници на имота: улица „Чернишевски”; улица „Елин Пелин”; УПИ XIII-377 (тринадесет – триста седемдесет и седем); УПИ XI-375 (единадесет – триста седемдесет и пет).
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


СЛАВЧО СЛАВОВ

За областен управител
на област с административен център град Варна
(съгласно заповед с изх. N РД-10-7706-270 от 21.09.2010г.)


УВЕДОМЛЕНИЕ - 08.Октомври. 2010 г.

№ОП-10-9400-324/2/
06.10.2010 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областна администрация – Варна, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: наследници на Сюлейман Неджибов Бектешев, че на 23.09.2010 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Рафика Сюлейманова Хаджиева, чрез адв. Донка Колева Костова в качеството и на упълномощено лице – искане вх. №ОП-10-9400-324/23.09.2010 г., за имот съставляващ УПИ III-423 в кв. 61, целия с площ 1000 кв.м., по плана на с. Ветрино, община Ветрино.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

СЛАВЧО СЛАВОВ
За областен управител
на област Варна

Съгласно Заповед № РД-10-7706-270/21.09.2010 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ - 08.Октомври. 2010 г.

№ОП-10-9400-314/2/

06.10. 2010 г

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областна администрация – Варна, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Ванко Василев Николов, Иван Христов Иванов, Васил Иванов Николов, Димитър Владимиров Митев, Камен Василев Томанов, че на 10.09.2010 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Красимира Николова Григорова и Красимир Минчев Григоров, чрез адв. Виолета Асенова Мишкова в качеството и на упълномощено лице – искане вх. №ОП-10-9400-314/10.09.2010 г., за имот представляващ 120 кв.м. ид.ч. от УПИ III-1532 в кв. 98, целия с площ 614 кв.м., по плана на гр. Провадия, община Провадия, одобрен със Заповед №378/16.09.1992 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

СЛАВЧО СЛАВОВ
За областен управител
на област Варна

Съгласно Заповед № РД-10-7706-270/21.09.2010 г


УВЕДОМЛЕНИЕ - 07.Октомври. 2010 г.

№ДУ-10-9400-141…

06.10. 2010 г.

ДО
ПЕТЪР МАРИНОВ ПЕТРОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

По повод на постъпила с наш вх. № ДУ-10-9400-141/21.09.2010г. и след извършване на служебна проверка се установи следното:
С Решение №426 от 25.06.2010г. на МС имот находящ се в гр. Варна, местност „Тихина” е предоставен в управление на МВР.
С писмо наш изх.№РД-10-0403-25/1/20.09.2010г. заверено копие на съставения акт за държавна собственост е изпратено до Директор на Дирекция „УССД” на МВР – София.
С оглед на горе изложеното и на основание чл.30, ал.2 от АПК, във връзка с чл.27, ал.1, т.5 от АПК, следва да докажете правния си интерес от извършване на исканата административна услуга.
При неизпълнение в три дневен срок от уведомлението Ви с настоящото писмо, работата по преписката ще бъде прекратена на основание чл.56, ал.2 от АПК.
На основание чл.61, ал.2 от АПК настоящото писмо да се постави на интернет страница и на таблото на Областна администрация-гр. Варна.

С уважение,
СЛАВЧО СЛАВОВ
Заместник областен управител
на Варненска област


С П И С Ъ К- 06.Октомври. 2010 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността “Началник” на отдел „Държавна собственост”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно заповед № РД-10-7706-265 от 10.09.2010 г.

1. Пламен Димитров Пенев
2. Митко Иванов Георгиев
3. Милена Николова Чобанова
4. Илия Костадинов Костадинов
5. Росен Николов Шопов
6. Йорданка Иванова Славова
7. Цветелина Петрова Калканджиева
8. Невена Кирилова Стефанова
9. Зоро Димитров Дамянов

Посочените кандидати трябва да се явят на практическия изпит на 15.10.2010 г. от 11,00 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.
На практическия изпит кандидатите могат да ползват следната нормативна база:
1. ЗАКОН за държавната собственост;
2. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост;
3. ЗАКОН за общинската собственост;
4. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за общинската собственост;
5. ЗМСМА;
6. ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделски земи;
7. ПРАВИЛНИК за прилагане на ЗСПЗЗ;
8. ЗАКОН за устройство на територията;
9. ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър;
10. ЗАКОН за устройство на черноморското крайбрежие;
11. АПК.


С П И С Ъ К- 06.Октомври. 2010 г.

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността “Началник” на отдел „Държавна собственост”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно заповед № РД-10-7706-265 от 10.09.2010 г.

1. Недялка Росенова Петрова-Неделчева – Не отговаря на изискванията за образователна степен „Магистър”;
2. Мария Атанасова Льолева - не отговаря на изискванията за професионална област;
3. Радослав Петров Петков - Липсват документи, доказващи професионалния опит;


УВЕДОМЛЕНИЕ - 06.Октомври. 2010 г.

№ АО-1-8500-53(1)/28.09.2010 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Костадин Георгиев Костов, че със заповед N РД-04-7703-6 от 03.09.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна са отписани 1,4490% идеални части от недвижим имот с площ от 1980 кв.м, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) I-за жил. стр. и подземни гаражи, кв. 519, 13-ти микрорайон по плана на град Варна, ул. „Странджа” N8.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


СЛАВЧО СЛАВОВ

За областен управител
на област с административен център град Варна
(съгласно заповед с изх. N РД-10-7706-270 от 21.09.2010г.)


УВЕДОМЛЕНИЕ - 06.Октомври. 2010 г.

№РД-04-9901-51/7/

05.10. 2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Димитър Димов, че със Заповед изх.N РД-10-7706-261/07.09.2010г. на Областния управител на област с административен център град Варна, следва да се изземе от ЕТ „Димитър Димов-Албена”, Булстат 103208242, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, бл.11, вх.6, ап.128, представляван от Димитър Йорданов Димов, ЕГН 6606111025, недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС №2711/27.10.1999г., находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, район 2 до блок 204, представляващ едноетажна сграда – клуб и четири стаи със ЗП 145 кв.м., от който за ползване са предоставени „Г”-образна зала с ниша, стая и санитарен възел с общо застроена площ 103,07 кв.м.
Изземването ще се извърши на 20.10.2010г. от 10.00 часа.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

СЛАВЧО СЛАВОВ
За Областен управител
на област с административен център град Варна
съгласно Заповед № РД-10-7706-270/21.09.2010г.


УВЕДОМЛЕНИЕ - 5.Октомври. 2010 г.

№РД-07-9100-61/8/

05.10. 2010 г.

На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам Пламена Иванова Симеонова – пълномощник на Стефан Стоянов Стефанов, че с писмо с изх. № ДИ-09-9400-31/1/03.09.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна, е уведомена за следното:
Във връзка с постъпило в Областна администрация – Варна заявление с вх.№ ДИ-09-9400-31/08.12.2009г. от Стефан Стоянов Стефанов с искане за деактуване на недвижим имот, находящ се в гр. гр.Варна, Вилна зона – Варна, съставляващ поземлен имот 66 с площ 950,00 кв.м., Ви уведомявам следното:
Въз основа на влязла в сила заповед на областния управител на област Варна № РИ-07-8500-23/05.07.2007г. е сключен договор № 3785-Т/28.09.2007г. за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост по реда на глава ІV от Закона за държавната собственост между областния управител и юридическо лице, вписан в книгите за вписване на 08.10.2007г., том ХVІІ, № 93, вх.регистър 29584, за продажба на право на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, описан в акт за частна държавна собственост № 5035/30.01.2004г., находящ се в Община Варна, гр.Варна, Вилна зона – Варна, съставляващ поземлен имот 66 с площ 950,00 кв.м.
Със заповед № ДИ-10-7703-146/22.07.2010г. на областния управител на област Варна описаният по-горе недвижим имот е отписан от актовите книги за недвижими имоти – частна държавна собственост.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

СЛАВЧО СЛАВОВ

За областен управител
на област с административен център град Варна
съгласно зап.№ РД-10-7706-270/21.09.2010г


С П И С Ъ К- 21.Септември. 2010 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността “Директор” на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно заповед № РД-10-7706-250 от 27.08.2010 г.

1. Иван Спасов Петков
2. Росен Николов Шопов
3. Тотка Иванова Чомакова-Пенева

Посочените кандидати трябва да се явят на практическия изпит на 29.09.2010 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.
На практическия изпит кандидатите могат да ползват следната нормативна база:
1. ЗАКОН за държавната собственост;
2. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост;
3. ЗМСМА;
4. ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи;
5. ПРАВИЛНИК за прилагане на ЗСПЗЗ;
6. ЗАКОН за устройство на територията;
7. ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър;
8. ЗАКОН за устройство на черноморското крайбрежие;
9. АПК.


С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността “Директор” на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно заповед № РД-10-7706-250 от 27.08.2010 г.

1. Данаил Василев Дуков – не отговаря на изискванията за професионална област;
2. Илия Костадинов Костадинов - липсва копие от документ за самоличност;
3. Румяна Момчева Йосифова - не отговаря на изискванията за професионална област и професионален опит;
4. Валентин Дамянов Дамянов – не отговаря на изискванията за професионална област.


КЛАСИРАНЕ - 21.Септември. 2010 г.

КЛАСИРАНЕ

От проведен конкурс за длъжността “Младши юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” по реда на НПКДС, съгласно Заповед № РД-10-7706-239/12.08.2010 г.

Име,презиме и фамилия на кандидатa
Резултат от практ.изпит
Коефициент
Резултат от интервюто
Коефициент
Окончателен резултат

1. Йорданка Цвяткова Ганчева

2.Веселин Светлинов Цонев

3. Десислава Георгиева Петрова

4. Десислава Миленова Петкова

5. Радостин Христов Георгиев

6. Младен Любенов Радев

7. Венета Димитрова Любомирова

8. Теодора Стефанова Димитрова

5,00

4.00

4.00

3.00

2.00

2.00

2.00

1.00

3

3

3

3

3

3

3

3

4,68

4.24

3.80

-

-

-

-

-

5

5

5

-

-

-

-

-

38.40

33.20

31.00

9.00

6.00

6.00

6.00

3.00


КЛАСИРАНЕ - 21.Септември. 2010 г.

КЛАСИРАНЕ

От проведен конкурс за длъжността “Младши юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” по реда на НПКДС, съгласно Заповед № РД-10-7706-237/12.08.2010 г.

Име,презиме и фамилия на кандидатa
Резултат от практ.изпит
Коефициент
Резултат от интервюто
Коефициент
Окончателен резултат

1. Веселин Светлинов Цонев

2. Йорданка Цвяткова Ганчева

3. Веселина Георгиева Анастасова

4. Десислава Георгиева Петрова

5. Нели Иванова Танчева

6.Венета Димитрова Любомиров

7. Радостин Христов Георгиев

8. Диляна Тодорова Петкова

9. Теодора Стефанова Димитрова

10.Десислава Миленова Петкова

11.Таня Димитрова Тимчева

12. Атанас Георгиев Милков

Венина Красимирова Костова

14.Юри Кръстев Иванов

15. Божидар Пламенов Бойчевски

5,00

5.00

4.00

4.00

5.00

5.00

4.00

4.00

4.00

3.00

3.00

3.00

2.00

2.00

1.00

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4,80

4.08

3.84

3.84

3.08

2.96

3.20

2.08

2.08

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

-

-

-

-

-

-

39.00

35.40

31.20

31.20

30.40

28.00

28.00

22.40

22.40

9.00

9.00

9.00

6.00

6.00

3.00


УВЕДОМЛЕНИЕ - 15.Септември. 2010 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите до интервю кандидати за длъжността “Младши юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване”, съгласно заповед № РД-10-7706-239 от 12.08.2010 г.
1. Десислава Георгиева Петрова - 4 (четири)
2. Веселин Светлинов Цонев - 4 (четири)
3. Йорданка Цвяткова Ганчева - 5 (пет)

Допуснатите кандидати трябва да се яват на интервю на 17.09.2010 г. от 12.00 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.

С П И С Ъ К

на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността “Младши юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване”, съгласно заповед № РД-10-7706-239 от 12.08.2010 г. и поставените оценки от проведения практически изпит на 14.09.2010 г. от 10.00 часа

1. Радостин Христов Георгиев - 2 (две)
2. Десислава Миленова Петкова - 3 (три)
3. Младен Любенов Радев - 2 (две)
4. Теодора Стефанова Димитрова - 1 (едно)
5. Венета Димитрова Любомирова - 2 (две)


УВЕДОМЛЕНИЕ - 15.Септември. 2010 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите до интервю кандидати за длъжността “Младши юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване”, съгласно заповед № РД-10-7706-237 от 12.08.2010 г.

1. Нели Иванова Танчева - 5 (пет)
2. Радостин Христов Георгиев - 4 (четири)
3. Десислава Георгиева Петрова - 4 (четири)
4. Веселин Светлинов Цонев - 5 (пет)
5. Йорданка Цвяткова Ганчева - 5 (пет)
6. Диляна Тодорова Петкова - 4 (четири)
7. Венета Димитрова Любомирова - 5 (пет)
8. Теодора Стефанова Димитрова - 4 (четири)
9. Веселина Георгиева Анастасова - 4 (четири )

Допуснатите кандидати трябва да се яват на интервю на 17.09.2010 г. от 13.30 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.

С П И С Ъ К

на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността “Младши юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване”, съгласно заповед № РД-10-7706-237 от 12.08.2010 г. и поставените оценки от проведения практически изпит на 14.09.2010 г. от 14.00 часа
1. Десислава Миленова Петкова - 3 (три)
2. Венина Красимирова Костова - 2 (две)
3. Божидар Пламенов Бойчевски - 1 (едно)
4. Таня Димитрова Тимчева - 3 (три)
5. Атанас Георгиев Милков - 3 (три)
6. Юри Кръстев Иванов - 2 (две)


ОБЯВЛЕНИЕ -15.Септември. 2010 г.

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 688-120, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-10-7706-265/10.09.2010 г. г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността Началник отдел “Държавна собственост” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Варна;
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-образователна степен: магистър;
-професионален опит: 6 /шест/ години;
-професионална област: техническо /строителен инженер/, екология и опазване на околната среда, юридическо образование, икономическо /икономика на недвижимата собственост или икономика на строителството/;
-допълнителни квалификации, носещи предимство: компютърна грамотност;
-ранг на държавен служител: II младши.
3. Начинът за провеждане на конкурса е практически изпит и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
- копие от документ за самоличност;
- декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност
- копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и правоспособност;
- документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж;
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- доказателства за придобита компютърна грамотност (ако са налице такива).
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 29 септември 2010г. в Деловодството на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
7. Началникът на отдел “Държавна собственост” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" подпомага на експертно ниво дейността на Областния управител при провеждане на държавната политика по отношение на държавната собственост, като организира, координира и контролира дейността на отдел «Държавна собственост» по придобиването, разпореждането и управлението на държавната собственост на територията на областта. Организира, координира и контролира дейността на отдел «Държавна собственост» относно воденето на актовите книги на държавните имоти в областта, отчета на държавния сграден фонд на територията на областта, осигуряване на защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта. Следи за законосъобразното издаване на актове, деактуване на имоти държавна собственост и извършване на разпоредителни сделки. Работи за поддържането на гаранции за: прозрачност в работата си и в работата на отдела, който ръководи; постоянното повишаване на антикорупционния ефект и намаляване на корупционния натиск; свеждането до ниски нива на възможностите за субективни преценки.
8. Минималния размер на основната заплата за длъжността е 628 /шестстотин двадесет и осем/ лева.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 14.Септември. 2010 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността “Младши експерт” в отдел “Регионално развитие”, съгласно заповед № РД-10-7706-242 от 18.08.2010 г.

1. Милен Красимиров Илиев
2. Люба Емилова Петрова

Посочените кандидати трябва да се явят на практическия изпит на 23.09.2010 г. от 14,00 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.
На практическия изпит кандидатите могат да ползват следната нормативна база:
1. ЗАКОН за устройство на територията;
2. ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи;
3. ПРАВИЛНИК за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи;


С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността “Младши експерт” в отдел “Регионално развитие”, съгласно заповед № РД-10-7706-242 от 18.08.2010 г.

1. Емилия Йорданова Стайкова – не отговаря на изискванията за професионална област;
2. Теодора Фендинандова Димитрова – не отговаря на изискванията за професионална област;
3. Илия Атанасов Кадинов - не отговаря на изискванията за професионална област;
4. Мая Данева Георгиева - не отговаря на изискванията за професионална област;


УВЕДОМЛЕНИЕ - Септември. 2010 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: Заявление с наш вх. № ДУ-10-9400-75 от 13.05.2010г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Златка Янкова Василева, че по Заявление с наш вх. № ДУ-10-9400-75 от 13.05.2010г. е издадено решение за достъп до информация с наш изх. № ДУ-10-9400-75/5/ от 09.07.2010г.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на Областна администрация Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Септември. 2010 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността “Младши юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване”, съгласно заповед № РД-10-7706-237 от 12.08.2010 г.

1. Нели Иванова Танчева
2. Радостин Христов Георгиев
3. Десислава Миленова Петкова
4. Десислава Георгиева Петрова
5. Веселин Светлинов Цонев
6. Йорданка Цвяткова Ганчева
7. Диляна Тодорова Петкова
8. Венина Красимирова Костова
9. Божидар Пламенов Бойчевски
10. Таня Димитрова Тимчева
11. Атанас Георгиев Милков
12. Елена Йорданова Георгиева
13. Венета Димитрова Любомирова
14. Недка Стоянова Панайотова
15. Теодора Стефанова Димитрова
16. Веселина Георгиева Анастасова
17. Юри Кръстев Иванов

Посочените кандидати трябва да се явят на практическия изпит на 14.09.2010 г. от 14,00 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.
На практическия изпит кандидатите могат да ползват следната нормативна база:
1. ЗАКОН за държавната собственост;
2. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост;
3. ЗАКОН за общинската собственост;
4. ЗАКОН за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица;
5. НАРЕДБА за прилагане на чл.4 от ЗПГРРЛ;
6. АПК;
7. ГПК;
8. ЗАКОН за администрацията;
9. ЗАКОН за държавния служител;
10. КОДЕКС на труда;
11. ЗМСМА;
12. ЗАКОН за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти;
13. ЗАКОН за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти;
14. ЗАКОН за достъп до обществена информация;
15. ЗАКОН за защита на класифицираната информация;
16. ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи;
17. ПРАВИЛНИК за прилагане на ЗСПЗЗ;
18. НАРЕДБА за провеждането на конкурсите за държавни служители;


С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността “Младши юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване”, съгласно заповед № РД-10-7706-237 от 12.08.2010 г.


1. Стефка Красимирова Калчева – липсва документ за придобита образователно-квалификационна степен;
2. Десислава Иванова Петрова - липсва документ за компютърна грамотност;
3. Светлана Петрова Узунова – липсва документ за компютърна грамотност;
4. Кремена Михайлова Тороманова – липсва документ за правоспособност;
5. Александър Георгиев Александров - липсва документ за компютърна грамотност;
6. Ивелина Александрова Василева - липсва документ за компютърна грамотност;
7. Соня Люцканова – подадени са документите по пощата, което е нарушение на чл.17, ал.3 он НПКДС.


С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността “Младши юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване”, съгласно заповед № РД-10-7706-239 от 12.08.2010 г.

1. Нели Иванова Танчева
2. Радостин Христов Георгиев
3. Десислава Миленова Петкова
4. Десислава Георгиева Петрова
5. Веселин Светлинов Цонев
6. Йорданка Цвяткова Ганчева
7. Младен Любенов Радев
8. Веселина Георгиева Анастасова
9. Теодора Стефанова Димитрова
10. Недка Стоянова Панайотова
11. Венета Димитрова Любомирова
12. Елена Йорданова Георгиева

Посочените кандидати трябва да се явят на практическия изпит на 14.09.2010 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.


На практическия изпит кандидатите могат да ползват следната нормативна база:
1.ЗАКОН за държавната собственост;
2.ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост;
3.ЗАКОН за общинската собственост;
4.ЗАКОН за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица;
5.НАРЕДБА за прилагане на чл.4 от ЗПГРРЛ;
6.АПК;
7.ГПК;
8.ЗАКОН за администрацията;
9.ЗАКОН за държавния служител;
10.КОДЕКС на труда;
11.ЗМСМА;
12.ЗАКОН за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти;
13.ЗАКОН за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти;
14.ЗАКОН за достъп до обществена информация;
15.ЗАКОН за защита на класифицираната информация;
16.ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи;
17.ПРАВИЛНИК за прилагане на ЗСПЗЗ;
18. НАРЕДБА за провеждането на конкурсите за държавни служители;


С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността “Младши юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване”, съгласно заповед № РД-10-7706-239 от 12.08.2010 г.

1. Стефка Красимирова Калчева – липсва документ за придобита образователно-квалификационна степен;
2. Десислава Иванова Петрова - липсва документ за компютърна грамотност;
3. Светлана Петрова Узунова – липсва документ за компютърна грамотност;
4. Диляна Тодорова Петкова – подадени са копия на заявление и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
5. Кремена Михайлова Тороманова – липсва документ за правоспособност;
6. Александър Георгиев Александров - липсва документ за компютърна грамотност;
7. Юри Кръстев Иванов - подадени са копия на заявление и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
8. Ивелина Александрова Василева - липсва документ за компютърна грамотност;
9. Десислава Николаева Гоева – подадени са документите по пощата, което е нарушение на чл.17, ал.3 он НПКДС.


ОБЯВЛЕНИЕ -01.Септември. 2010 г.

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 688120, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-10-7706-250/27.08.2010 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността Директор дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост " в Областна администрация - Варна;

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-образователна степен: магистър;
-професионален опит: 6 години;
-професионална област: “Публична администрация” или “Геодезия, картография и фотограметрия” или “Икономика на строителството” или “Строителство на сгради и съоръжения”
-ранг на държавен служител: І младши;
-допълнителни изисквания: компютърна грамотност;
3. Начинът за провеждане на конкурса - практически изпит и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
-копие от документ за самоличност;
-декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност
-копие от документ за придобита образователно - квалификационна степен и правоспособност(ако се изисква такава за упражняване на професията);
-документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина;
-доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
-доказателства за компютърна грамотност;
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 14 септември 2010 г. в Деловодството на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26 и на www.vn.government.bg;
7. Директор дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост " следи за осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет; организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт; организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител; изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите; координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации; координира и подпомага дейността на кметовете на общините при осъществяване на взаимодействието с областните дирекции "Полиция" по спазването на обществения ред и борбата с престъпността; подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт; осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини; осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт; възлага подготвяне на документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания; организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие; осигурява организационно-технически и експертно подпомагане на дейността на областния съвет за развитие; възлага набирането и анализирането на информация за изпълнението на областната стратегия за развитие; участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител; координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси; поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти; следи за осъществяване на дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията; следи и отговаря за осигуряване на правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия; следи и контролира осъществяването на действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти - държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове; следи и отговаря за воденето на актовите книги и регистри на имотите - държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството; следи и отговаря за воденето на отчет имотите - държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител; следи и отговаря за осигуряване на защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта; следи за осъществяването на процедури по реституционни закони.

8. Минималния размер на основната заплата за длъжността е 819.00 лева.

НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ
За областен управител на област
с административен център Варна


№УИ-08-9907-1 от 20.08. 2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Стефан Петров Личев, че с писмо с изх.N УИ-08-9907-1(6)/03.08.2010г. на Областния управител на област с административен център град Варна, е уведомен за следното:
С договор за наем №49-Н/15.05.2007г. на ПП „Земеделски народен съюз” е предоставен за временно и възмездно ползване част от имот – държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Отец Паисий” №5, описан в АДС №2825/2000г., за срок от 5/пет/ години.
Настоящото писмо да се счита за едномесечно предизвестие за прекратяване на договора за наем на основание глава VІ, чл. 1, т.”Б” от същия.
На основание глава VІ, чл. 4 от договора за наем следва в десетдневен срок от прекратяване на договора да предадете имота на представители на Областна администрация гр. Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ
За Областен управител
на област с административен център град Варна
Съгласно заповед № РД-10-7706-241/13.08.2010г.


ОБЯВЛЕНИЕ -23.Август. 2010 г.

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 688120, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-107706-242/18.08.2010 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжност “младши експерт” в отдел “Регионално развитие” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация- Варна;

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-образователна степен: бакалавър;
-професионален опит: не се изисква;
-професионална област: “Геодезия, картография и фотограметрия”;
-допълнителни квалификации: компютърни умения в областта на информационните технологии, обслужващи дейността на кадастъра и имотния регистър, текстообработващи програми;
-ранг на държавен служител: V младши ;
3. Начинът за провеждане на конкурса - практически изпит и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
5. Писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
6. Копие от документ за самоличност;
7. Декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност
8. Копие от документ за придобита образователно - квалификационна степен;
9. Документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит такъв);
-доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
-доказателства за компютърна грамотност;
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 7 септември 2010 г. в Деловодството на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна;
7. Младши експертът в отдел “Регионално развитие” при дирекция "АКРРДС" организира възлагането на техническите дейности по прилагане на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, участва в комисии по приемане на техническите дейности по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, подготвя заповеди за одобряване на плановете на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, участва в комисии по приемане на техническите дейности по ЗКИР, изготвя технически задания, извършва проверка и изготвя становища по изработени и обявени ПУП, ПР, ПРЗ, РУП и др., извършва проверка и изготвя отговори по жалби и сигнали на граждани и организации, свързани с кадастър и регулация, подпомага дейността на общинските служби – ТСУ, извършва проверка и изготвя отговори на жалби и сигнали по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.
8. Минималния размер на основната заплата за длъжността е 466.00 лева.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


ОБЯВЛЕНИЕ -16.Август. 2010 г.

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.688-120, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-10-7706-237/12.08.2010 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността младши юрисконсулт в отдел “Правно-нормативно обслужване” при дирекция "Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация- Варна;

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-образователна степен: магистър;
-професионален опит: не се изисква;
-професионална област: право;
-допълнителни квалификации: компютърна грамотност;
-ранг на държавен служител: V младши ;
3. Начинът за провеждане на конкурса - практически изпит и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- копие от документ за самоличност;
- декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност
- копие от документ за придобита образователно - квалификационна степен и правоспособност;
- документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина(ако е придобит такъв);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- доказателства за компютърна грамотност;
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 30 август 2010 г. в Деловодството на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна;
7. Младши юрисконсултът в отдел “Правно -нормативно обслужване” при дирекция "Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността" оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осъществява процесуално представителство на областния управител пред органите на съдебната власт, изготвя становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функционирането на Областна администрация Варна.
8. Минималния размер на основната заплата за длъжността е 466.00 лева.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


ОБЯВЛЕНИЕ -16.Август. 2010 г.

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 688120, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-10-7706-239/12.08.2010 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността младши юрисконсулт в отдел “Правно - нормативно обслужване” при дирекция "Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация- Варна;

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-образователна степен: магистър;
-професионален опит: не се изисква;
-професионална област: право;
-допълнителни квалификации: компютърна грамотност;
-ранг на държавен служител: V младши ;
3. Начинът за провеждане на конкурса - практически изпит и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
-копие от документ за самоличност;
-декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност
-копие от документ за придобита образователно - квалификационна степен и правоспособност;
-документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина(ако е придобит такъв);
-доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
-доказателства за компютърна грамотност;
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 30 август 2010 г. в Деловодството на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна;
7. Младши юрисконсултът в отдел “Правно-нормативно обслужване” при дирекция "Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността" оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осъществява процесуално представителство на областния управител пред органите на съдебната власт, изготвя становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функционирането на Областна администрация Варна.
8. Минималния размер на основната заплата за длъжността е 466.00 лева.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Август. 2010 г.

№ РИ-06-9400-98(37)/09.08.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Емил Иванов Таушанов, че с писмо с изх. NРИ-06-9400-98(35) от 02.07.2010г. е уведомен, че във връзка с образуваната в Областна администрация - Варна преписка за прекратяване на съсобствеността с държавата върху недвижим имот с площ от 4381,00 кв.м, съставляващ поземлен имот (ПИ) 10135.2568.142 (стар идентификатор ПИ 58), с адрес на поземления имот: град Варна, п.к. 9000, Абатко, следва в 10-дневен срок от получаването на писмото да внесе в приход на Областна администрация - Варна по IBAN сметка BG55 TTBB 9400 3315 0686 80, BIC код TTBBBG22 при “SG Експресбанк” АД – клон гр. Варна сумата от 300,00лв (триста лева), представляваща хонорара на вещото лице, и да приложи вносната бележка в деловодството на Областна администрация – Варна.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област с административен център град Варна


ЗАПОВЕД -Август. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-211

Варна,27.07. 2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна и ЗОЯ ПЕНЕВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна, след като разгледах моя заповед с изх.№ РД-10-7706-157/07.06.2010г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, описан в акт за изключителна държавна собственост № 455/18.03.1999г. и представляващ морски плаж „Сахара ІІ”, находящ се в област Варна, община Варна, с активна плажна площ от 7 654,00 кв.м (седем хиляди шестстотин петдесет и четири квадратни метра), определена чрез мониторинг и протокол от проведения търг,

УСТАНОВИХ:

На основание на заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и моя заповед с № РД-10-7706-157/07.06.2010г., на 12.07.2010г., е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, описан в АИДС № 455/18.03.1999г. и представляващ морски плаж „Сахара ІІ”, находящ се в област Варна, община Варна, с активна плажна площ от 7 654,00 кв.м (седем хиляди шестстотин петдесет и четири квадратни метра), определена чрез мониторинг, с предназначение – за рекреационна дейност, без право да се изменя или променя, при начална годишна наемна тръжна цена в размер на 18 238,00 лв. (осемнадесет хиляди двеста тридесет и осем лева), с включен ДДС.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол, който е разписан от членовете на комисията и е утвърден от областния управител на област с административен център гр.Варна. В резултат на проведената процедура, съгласно решение № 4 от протокола, комисията е предложила да бъде издадена заповед, с която да обяви за спечелил търга „ТИЙМ ГРУП” ЕООД, представлявано от Меглена Петрова Роева.
С оглед на изложеното и на основание на чл.13, ал.3 от ППЗДС, във връзка с чл.55, ал.1 от ППЗДС и чл.7, ал.5 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и чл.32, ал.1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :

І. ОПРЕДЕЛЯМ „ТИЙМ ГРУП” ЕООД, ЕИК ХХХХХХХХ, със седалище и адрес на управление – гр.Варна,с управител Меглена Петрова Роева, ЕГН ХХХХХХХХХХ за СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „САХАРА ІІ”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост № 455/18.03.1999г., с активна плажна площ от 7 654,00 кв.м. (седем хиляди шестстотин петдесет и четири квадратни метра), определена чрез мониторинг с предназначение – за рекреационна дейност без право да се изменя или променя, със срок на наемното отношение – до 31 декември 2014г.
IІ. „ТИЙМ ГРУП” ЕООД следва да внесе в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, годишната наемна цена за първата година в размер на 9 381,00 лв. (девет хиляди триста осемдесет и един лева), представляваща разликата от достигнатата на търга годишна наемна цена за имота в размер на 18 500,00 лв. (осемнадесет хиляди и петстотин лева) и внесения депозит в размер на 9 119,00 лв. (девет хиляди сто и деветнадесет лева) в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна. Депозитът в размер на 9 119,00 лв. (девет хиляди сто и деветнадесет лева) е внесен в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG55 TTBB 9400 3115 0686 80, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна с преводно нареждане от 07.07.2010г.
В случай, че „ТИЙМ ГРУП” ЕООД не внесе цената в указания срок, се приема, че се е отказал от сключването на договора и внесеният от него депозит остава в полза на Областна администрация – Варна.
III. За всяка следваща година за срока на договора за наем, годишната наемна цена се индексира съгласно Методиката за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от ЗУЧК (ДВ бр. 26/2010г.)
IV. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 /петнадесети/ февруари на съответната календарна година.
V. Депозитите на неспечелилите участници и на участниците, които не са допуснати до търга да се възстановят по посочената банкова сметка в заявлението за участие. В случай, че такава не е посочена, да се изиска банкова сметка, по която да бъде върнат внесения депозит.
VІ. Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията – гр.Варна.

Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок пред Административен съд.

След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „ТИЙМ ГРУП” ЕООД.

Сумата по т. II от заповедта да се внесе от „ТИЙМ ГРУП” ЕООД в 14-дневен срок от датата на връчване на заповедта.

След извършване на плащането, да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС със спечелилия търга участник.

Договорът за наем се счита за сключен от датата на неговото подписване.

След сключване на договора за наем, комисия, определена със заповед на областния управител, предава имота, като съставя протокол за това.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в 5 екземпляра.

Оригиналите да се връчат на „ТИЙМ ГРУП” ЕООД, отдел „Държавна собственост” за прилагане към преписката по търга, и деловодството за сведение и изпълнение.

Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост”, Окръжна прокуратура – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА

Главен счетоводител
при Областна администрация - Варна


ЗАПОВЕД -Август. 2010 г.

З А П О В Е Д
№ РД-10-7706-235
Варна, 10.08.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна и ЗОЯ ПЕНЕВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна, след като разгледах мои заповеди с изх. № РД-10-7706-187 от 28.06.2010г. и № РД-10-7706-216 от 28.07.2010г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан в акт за изключителна държавна собственост № 420/10.12.1998г., представляващ морски плаж „Кабакум – север 2”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ от 13 981,00 кв.м (тринадесет хиляди деветстотин осемдесет и един квадратни метра), определена чрез мониторинг, и протокол от проведения търг,

У С Т А Н О В ИХ:

На основание на заповед NРД-02-14-635 от 20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и мои заповеди с изх. № РД-10-7706-187 от 28.06.2010г. и № РД-10-7706-216 от 28.07.2010г, е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан в акт за изключителна държавна собственост № 420/10.12.1998г., представляващ морски плаж „Кабакум – север 2”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ от 13 981,00 кв.м (тринадесет хиляди деветстотин осемдесет и един квадратни метра), определена чрез мониторинг, с предназначение – за рекреационна дейност, без право да се изменя или променя, при начална годишна наемна тръжна цена в размер на 31 418,10 лв (тридесет и една хиляди четиристотин и осемнадесет лева и десет стотинки), с включен ДДС.
В резултат на проведената процедура, съгласно решение №2 от протокол от 03.08.2010г., комисията за провеждане на търга, предлага да бъде издадена заповед, с която да обяви за спечелил търга „БЕЛВЕКС” ООД, с управител Светлана Александровна Марешка.
С оглед на изложеното и на основание на протокол от 03.08.2010г. на комисията за провеждане на търга, чл. 55, ал. 1, във връзка с чл. 13, ал. 3 от ППЗДС и чл.7, ал.5, във връзка с ал. 6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие,

НАРЕЖДАМ :

І. ОПРЕДЕЛЯМ „БЕЛВЕКС” ООД с управител СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА МАРЕШКА, със седалище и адрес на управление: България, град Варна 9020, област Варна, община Варна, район Младост, бул. Република, Сграда на Медицински център Младост - Варна, ЕИК 200740351, за НАЕМАТЕЛ на имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Кабакум – север 2”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ от 13 981,00 кв.м (тринадесет хиляди деветстотин осемдесет и един квадратни метра), определена чрез мониторинг, с предназначение – за рекреационна дейност, без право да се изменя или променя, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост №420/10.12.1998г., със срок на наемното отношение – до 31 декември 2014г.
IІ. „БЕЛВЕКС” ООД следва да внесе в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, годишната наемна цена за първата година в размер на 15 709,05 лв (петнадесет хиляди седемстотин и девет лева и пет стотинки), представляваща разликата от достигнатата на търга годишна наемна цена за имота в размер на 31 418,10 лв (тридесет и една хиляди четиристотин и осемнадесет лева и десет стотинки), и внесения депозит в размер на 15 709,05 лв (петнадесет хиляди седемстотин и девет лева и пет стотинки) в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна. Депозитът в размер 15 709,05 лв (петнадесет хиляди седемстотин и девет лева и пет стотинки) е внесен в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG55 TTBB 9400 3315 0686 80, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна с преводно нареждане от 02.08.2010г.
В случай, че „БЕЛВЕКС” ООД не внесе цената в указания срок, се приема, че се е отказал от сключването на договора и внесеният от него депозит остава в полза на Областна администрация – Варна.

III. За всяка следваща година за срока на договора за наем, годишната наемна цена се индексира съгласно Методиката за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от ЗУЧК.

IV. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.

V. Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията

Настоящата заповед да се съобщи на спечелилия търга участник и МРРБ по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „БЕЛВЕКС” ООД.

Сумата по т. II от заповедта да се внесе от „БЕЛВЕКС” ООД в 14-дневен срок от датата на връчване на заповедта. В случай, че „БЕЛВЕКС” ООД не внесе цената в указания срок, се приема, че се е отказал от сключването на договора и внесеният от него депозит остава в полза на Областна администрация – Варна.
След извършване на плащането, да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС със спечелилия търга участник.

Договорът за наем се счита за сключен от датата на неговото подписване.

След сключване на договора за наем, комисия, определена със заповед на областния управител, предава имота, като съставя протокол за това.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в пет екземпляра.
Оригиналите да се връчат на „БЕЛВЕКС” ООД, отдел „Държавна собственост” за прилагане към преписката по търга, и деловодството за сведение и изпълнение.

Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” за прилагане към акт за изключителна държавна собственост №420/10.12.1998г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област с административен център град Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител при Областна администрация - Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Август. 2010 г.

№ РИ-08-9400-73(24)/06.07.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Константина Димитрова Парушева, че с писмо с изх. NРИ-08-9400-73(18) от 11.05.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна, е уведомена за следното:
По повод на постъпили от Вас молби за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 677,00 кв.м, съставляващ поземлен имот (ПИ) 10135.2560.398, с адрес на поземления имот: град Варна, бул. „Княз Борис I” N 105, описан в акт за държавна собственост N 7382/18.05.2009г. и новопостъпилата молба с наш вх. NРИ-08-9400-73(17) от 15.04.2010г. от Станислав Симеонов Димитров, Ви уведомявам:
В молба с наш вх. NРИ-08-9400-73(17) от 15.04.2010г. е изискано „да се изготви техническа експертиза за определяне идеалните части от отстъпеното право на строеж върху държавно дворно място за отделните обекти, изградени в УПИ VIII-8, кв. 17, идентичен с 743 по плана на 18-ти подрайон на гр. Варна, бул. „Княз Борис I” N 105 и с идентификатор 10135.2560.398 с акт за държавна собственост N 6140/12.12.2005г. и да се посочат причините за несъответствие между старата техническа експертиза от 08.12.2004г., извършена от лицензирания експерт Величка Банкова Паликова с лиценз N 7198/02.06.1998г. от АП – София и сега действащия план, отразен на скица N2168/06.02.1009г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна”.
Посочената от Вас техническата експертиза от 08.12.2004г., изготвена от лицензирания експерт Величка Банкова Паликова с лиценз N 7198/02.06.1998г. от АП – София, определя идеалните части от правото на строеж върху дворното място, припадащи се за отделните обекти, изградени в имота. След направена допълнителна справка по повод на проведения от Станислав Симеонов Димитров разговор в приемния ден на 07.04.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна е установено, че следва да се възложи на правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) изготвянето на геодезическа експертиза, която да посочи какви са промените в площта на имота и границите му от 1964г., когато са съставени нотариалните актове за собственост върху обектите в етажната собственост до днешна дата; на какво основание са извършени тези промени; както и да се изготви комбинирана скица на имота, което е различно от написаното в молба с наш вх. NРИ-08-9400-73(17) от 15.04.2010г. от Станислав Симеонов Димитров.
С оглед на изложеното, моля в 10-дневен срок от получаването на писмото да внесете сумата от 300 лв (триста лева) в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG55 TTBB 9400 3315 0686 80, BIC код TTBBBG22 при “SG Експресбанк” АД – клон гр. Варна и да донесете вносната бележка в деловодството на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Август. 2010 г.

№ РД-10-0415-72(1)/02.08.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам „ЕВРО ФИШ БГ’ ЕООД с управител Красимир Люцканов Ников, че с писмо с изх. NРД-10-0415-72 от 30.06.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна, е уведомен, че със заповед N РД-10-7706-190 от 30.06.2010г. областният управител на област с административен център град Варна е определил „АРМАДА ГРУП” ООД за спечелил търга за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Сахара 1”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост N454 от 18.03.1999г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Август. 2010 г.

№ РД-08-9400-484/5/10.08.2010 г.

На основание на чл.61,ал.3 от АПК уведомявам:
МАКСИМ АНГЕЛОВ, ГР.ВАРНА, М-СТ ”САЛТАНАТ” 37,че:
На поставените въпроси в писмо с наш вх. № РД-08-9400-484/3/27.04.2010г., Вие отговаряно нееднократно и като допълнение Ви уведомявам следното:
Молбата за извършване на замяната е разгледана на заседание на комисия по разпореждане и управление с имоти- държавна собственост и е взето решение за замяна, тъй като Държавата не може да осъществява ефективни действия по управление с идеалната си част от имота. Комплектованата преписката, ведно с изготвен проект на заповед по замяна е изпратена за съгласуване в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл.45,ал.1 от ЗДС/ отм.ДВ бр.10/2009 г./ и чл.48,ал.2 от ЗДС, чл.61, ал.1 от ППЗДС, писмено съгласие на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 2007 г. е сключен договор за замяна между Държавата и „КРИТ” ЕООД.
Със заповед № РИ-07-8500-35/08.08.2007 г. на областния управител на област Варна имотът е отписан от актовите книги за имоти държавна собственост.

Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация- Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
областен управител


УВЕДОМЛЕНИЕ - Юли. 2010 г.

№ РД-04-9901-51/2/

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Димитър Димов, че с писмо с изх.N РД-04-9901-51(4)/08.06.2010г. на Областния управител на област с административен център град Варна, е уведомен за следното:
Съгласно сключено споразумение от 23.03.2007 год. областният управител на област Варна е предоставил на ЕТ “ДИМИТЪР ДИМОВ – АЛБЕНА” правото за ползване за част от недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 2711 от 27.10.1999 год., находящ се в гр.Варна, ж.к.“Владислав Варнаенчик”, 2-ри микрорайон – до блок 204, представляващ клуб със застроена площ от 145 кв.м. и с полезна площ от 112.7 кв.м., състоящ се от помещение за клуб и четири стаи, от който за ползване се предоставят Г–образна зала с ниша, стая и санитарен възел, с обща застроена площ от 103.070 кв.м. На основание сключеното споразумение от 23.03.2007 год. за ползване на част от недвижим имот – частна държавна собственост, ползвателят: ЕТ “ ДИМИТЪР ДИМОВ-АЛБЕНА” е задължен от 10-то до 20-то число на текущия месец да заплаща месечната наемна цена в размер на 928.00 лева.
От извършена справка в отдел “ФСО” се установи, че до 30.04.2010 год. за ползване на посочения имот дължите сумата от неплатен наем в размер на 19 488.00 лв., върху която се начислява и заплаща ДДС/ в размер на 3 712.00 лв./, както и законната лихва за забавено плащане/ в размер на 1 765.58 лв. – или общо дължима сума към 30.04.2010 год., в размер на 24 037.58 лв., която следва да платите, в 7 /седем/ дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо, по банковата сметка на Областна администрация – Варна, IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 – СЖ “Експресбанк” АД – Варна.
Съгласно съставеният протокол от 30.10.2009 год. за извършена проверка, имотът се ползва като кафе-сладкарница “ДЖОЙ” от ЕТ “ Д.Димов – Албена” – т.е. предоставеният имот, представляващ клуб, съгласно акта за държавна собственост, не се ползва по предназначение.
Предвид изложеното, на основание чл.19, ал.1 ЗДС, във връзка с разпоредбата на чл.80, ал.1 ЗДС, следва в 7/седем/ дневен срок от получаване на настоящото писмо да предадете имота на представител на Областна администрация гр.Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Юли. 2010 г.

№ РД-10-2600-115/2/

14.07. 2010 г.

На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам Костадин Славов Костадинов – пълномощник на „СОЮЗ – К” ООД, че с писмо с изх. № РД-10-2600-115/1/26.05.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна, е уведомен за следното:
Във връзка с постъпила молба с вх.№ РД-10-2600-115/19.04.2010г. от „СОЮЗ – К” ООД с искане за изграждане на цялостен спортен комплекс – тенис корт, волейболно игрище, баскетболно игрище, малък футболен терен, кът за деца, както и за отдих на възрастни хора, върху недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7521/15.03.2010г., съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2575.433 /стар идентификатор: 14043300, кв.36, парцел: VІ/ с площ 6 151,00 кв.м., находящ се в гр.Варна, кв.”Виница”, ул.”Албатрос”, Ви уведомявам следното:
Вашата молба е разгледана на проведеното на 03.05.2010г. заседание на комисията по разпореждане с държавната собственост на територията на област Варна, назначена от областния управител.
Взето е решение № 12 в протокол № 192/03.05.2010., съгласно което Вашата молба не се удовлетворява, тъй като в Закона за държавната собственост и правилника за неговото приложение не е предвидена възможност юридически лица да придобиват право на собственост и/или право на строеж върху имоти – частна държавна собственост без търг.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


ЗАПОВЕД - Юли. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД – 10 – 7706 - 204, Варна 14.07. 2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – Областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах с материалите по административна преписка № РД-10-0807-6 от 2010г. образувана по искане на кмета на община Аксаково,

У С Т А Н О В И Х:

Със заявление вх.№РД-10-0807-6/15.01.2010г. в Областна администрация Варна е постъпило искане от кмета на община Аксаково за разрешаване изработване на подробен устройствен план за изграждане на Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав, включващо съоръжения /инсталации/ площадки за третиране/ рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци /битови, строителни, зелени/ и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата с финансовата помощ на ОП „Околна среда” по приоритетна ос 2, в ПИ №№ 025040, 038012 и 038025 в землището на с.Въглен общ.Аксаково – собственост на Община Аксаково и ПИ №№ 038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009, 038010, 038013, 038014, 039030, 039031, 039035, 039036 и 039037 в землището на с.Въглен, общ.Аксаково – частна собственост. Заявлението е придружено със задание за изработване на подробен устройствен план, документи за собственост на поземлени имоти №№ 025040, 038012 и 038025 в землището на с.Въглен, скици за поземлени имоти №№ 025040, 038012 и 038025 в землището на с.Въглен и извадка от КВС на землище с.Въглен, общ.Аксаково, показваща местоположението на включените в проекта поземлени имоти.
С писмо вх.№РД-10-0807-6/2//17.02.2010г. от община Аксаково е предоставено решение на Общински съвет – Аксаково, с което е дадено съгласие за включване на поземлени имоти №№ 025040, 038012 и 038025 по КВС в землището на с.Въглен в обхвата на подробен устройствен план – план за застрояване за изграждане на Регионално депо с прилежаща към него инфраструктура за общините Варна, Аксаково и Белослав, в землището на с.Въглен, общ.Аксаково, обл.Варна.
С писмо вх.№РД-10-0807-6/6//08.04.2010г. община Аксаково уведомява за настъпили промени в обхвата на необходимата площадка за изграждане на Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав, включващо съоръжения /инсталации/ площадки за третиране/ рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци /битови, строителни, зелени/ и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата с финансовата помощ на ОП „Околна среда” по приоритетна ос 2 и представя актуализирано задание за проектиране с териториален обхват поземлени имоти №№ 025040, 038012, 038025, 038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009, 038010, 038013, 038014, 039030, 039031, 039035, 039036, 039037, 039029, 039028, 039027, 039026, 039025, 038030, 038029, 038039, 038038, 038027, 038035, 038034, 038024, 038023, 038022, 038021, 038015, 038036, 038037, 038017, 038020, 038019 по картата на възстановената собственост в землището на с. Въглен, община Аксаково, област Варна.
С писмо вх.№РД-10-0807-6/10//01.07.2010г. от община Аксаково са предоставени:
1. Писмо изх.№08-01-2854/1//15.06.2010г. на РИОСВ – Варна относно: Задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за изграждане на Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав, включващо съоръжения /инсталации/ площадки за третиране/ рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци /битови, строителни, зелени/ и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата в обхвата на 39 поземлени имота: №№ 025040, 038012 и 038025, общинска собственост и 038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009, 038010, 038013, 038014, 039030, 039031, 039035, 039036, 039037, 039029, 039028, 039027, 039026, 039025, 038030, 038029, 038039, 038038, 038027, 038035, 038034, 038024, 038023, 038022, 038021, 038015, 038036, 038037, 038017, 038020, 038019, частна собственост, с обща площ 277,336дка. в землището на с.Въглен, община Аксаково, област Варна. Видно от същото инвестиционното предложение подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от ЗООС, на екологична оценка съгласно чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО и на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху засяганата защитена зона „Батова”, код BG 0002082 съгласно чл.31, от ЗБР и чл.2, ал.1, т.3а и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
2. Становище от РИОКОЗ – Варна с изх.№ДЗК-03535/22.06.2010г. за обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав”, с което е съгласувана предложената площадка /терен/ при спазване на изискванията на чл.10 на Наредба №7 на МЗ за хигиенните изисквания на здравна защита на селищната среда, а именно: забранява се строителството на жилищни сгради, хотели, общежития, детски, учебни и здравни заведения, обслужващи населението на територията на хигиенно-защитната зона на обекта.
Съгласно чл. 124, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) изработването на подробните устройствени планове се възлага от кмета на общината, от областния управител, от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от други лица, определени в закон.
Според чл. 124, ал. 4 от ЗУТ изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община, или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение, се възлага или разрешава от областния управител, а изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една област, или предвиждат изграждане на обекти с национално значение, както и за селищни образувания с национално значение се възлага или разрешава от министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с органите по ал. 1 - 3.
Съгласно чл. 124, ал.7 от ЗУТ разрешенията за възлагане изработването на подробни устройствени планове от заинтересовани лица се издават въз основа на задание, одобрено от органите по чл. 124, ал. 3 или 4 от ЗУТ.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 124, ал.2, ал.4 и ал.7 от ЗУТ, и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Одобрявам представеното от кмета на община Аксаково задание за проектиране, обосноваващо необходимостта от изработване на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП–ПЗ) за изграждане на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав”, включващо съоръжения /инсталации/, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци /битови, строителни, зелени/ и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата, с финансовата помощ на ОП „Околна среда” по приоритетна ос 2 в обхват поземлени имоти №№ 025040, 038012, 038025, 038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009, 038010, 038013, 038014, 039030, 039031, 039035, 039036, 039037, 039029, 039028, 039027, 039026, 039025, 038030, 038029, 038039, 038038, 038027, 038035, 038034, 038024, 038023, 038022, 038021, 038015, 038036, 038037, 038017, 038020, 038019 по картата на възстановената собственост в землището на с. Въглен, община Аксаково, област Варна, с обща площ 277,336дка.

ІІ. Разрешавам изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП–ПЗ) в обхват: поземлени имоти №№ 025040, 038012 и 038025 - собственост на община Аксаково и №№ 038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009, 038010, 038013, 038014, 039030, 039031, 039035, 039036, 039037, 039029, 039028, 039027, 039026, 039025, 038030, 038029, 038039, 038038, 038027, 038035, 038034, 038024, 038023, 038022, 038021, 038015, 038036, 038037, 038017, 038020 и 038019 - частна собственост, по картата на възстановената собственост за землището на с.Въглен, община Аксаково, област Варна с цел отреждане на терен за изграждане на обект „Регионално депо за отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав”, включващо съоръжения, инсталации и площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени) и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата.

ІІІ. Проектът на ПУП-ПЗ за горепосочения обект да бъде изработен в съответствие с изискванията на Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №7 от 24.08.2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

ІV. Заповедта да се обнародва в Държавен вестник и се публикува на интернет страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта се изготви в три оригинала и се копира в пет екземпляра.
Оригиналите да се връчат на кмета на община Аксаково, началник отдел „Регионално развитие” за прилагане в преписката и деловодството за сведение и изпълнение.
Копие от заповедта да се връчи на: кмета на община Варна; кмета на община Белослав и заместник областния управител – инж. Славчо Славов.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник областния управител – инж. Славчо Славов.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуването й в ДВ.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


СЪОБЩЕНИЕ - 07. 2010 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Областният управител на област с административен център Варна съобщава, че комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ, назначена със заповед №РД-10-7706-70/ 12.03.2010 г. на областния управител на област с административен център Варна:
1. С протоколи №70/ 04.05.2010 г. и №71/ 04.05.2010 г. е приела помощен план и план на новообразуваните имоти на селищно образувание местност „Янчова поляна, обхващащ кадастрални единици(КЕ) 000090, 000092, 000093, 000338 по КВС(картата на възстановената собственост), землище гр.Аксаково;
2. С протоколи №68/ 03.05.2010 г. и №69/ 03.05.2010 г. е приела помощен план и план на новообразуваните имоти на част от селищно образувание „Терасите”, обхващащ КЕ 000011, 000012, и 000056 по КВС, землище гр.Аксаково;
3. С протоколи №66/ 03.05.2010 г. и №67/ 03.05.2010 г. е приела помощен план и план на новообразуваните имоти на местностите „Над асфалта” и „Калето”, обхващащ кадастрални райони(КР) 102 и 103 и съответно КЕ 000059 и 000057 по КВС, землище гр.Аксаково;
4. С протоколи №72/ 04.05.2010 г. и №73/ 04.05.2010 г. е приела помощен план и план на новообразуваните имоти на селищно образувание „Лозите”, обхващащ кадастрални единици(КЕ) 000362 и 000364 по КВС, землище с.Кичево, община Аксаково, област Варна.
На основание чл.28б, ал.4 приетите планове са съобщени от общинската администрация гр.Аксаково на заинтересуваните лица чрез обявление, обнародвано в „Държавен вестник” бр.46/ 18.06.2010 г.
На основание чл.28б, ал.5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Аксаково.

С уважение,

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител


З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-199
Варна, 06.07.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:

Морски плаж „ХИЖА ЧЕРНОМОРЕЦ” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед № РД-10-7706-147/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „„ХИЖА ЧЕРНОМОРЕЦ”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна, е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в Акт за изключителна държавна собственост № 441/10.03.1999г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 441/10.03.1999г., с активна плажна площ 22 525 кв.м. /двадесет и две хиляди петстотин двадесет и пет квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 15 383,00 лв. /петнадесет хиляди триста осемдесет и три лева/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. и до 17,30ч. на 06.08.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 10.08.2010 г. от 15,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-195
Варна, 06.07.2010 г.


ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „ЧАЙКА – ЮГ” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед № РД-10-7706-130/05.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ЧАЙКА – ЮГ”. В посочения в заповедта срок е постъпило само едно заявление за участие в търга. Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост (ППЗДС) търгът може да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие. Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна, е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в Акт за изключителна държавна собственост № № 462/24.03.1999г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ЧАЙКА - ЮГ”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 462/24.03.1999г., с активна плажна площ 1 505 кв.м. /хиляда петстотин и пет квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 2864,00 лв. /две хиляди осемстотин шестдесет и четири лева/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч., до 17,30 ч. на 06.08.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 10.08.2010 г. от 10,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-196
Варна, 06.07.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед № РД-10-7706-145/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна, е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в Акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V”, находящ се в област Варна, община Бяла, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., с активна плажна площ 32 856 кв.м. /тридесет и две хиляди осемстотин петдесет и шест квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 40 678,00 лв. /четиридесет хиляди шестстотин седемдесет и осем лева/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен.
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. и до 17,30 ч. на 06.08.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 10.08.2010 г. от 13,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-198
Варна, 06.07.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „ФИЧОЗА” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед № РД-10-7706-144/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ФИЧОЗА”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна, е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в Акт за изключителна държавна собственост № 438/05.02.1999г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ФИЧОЗА”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 438/05.02.1999г., с активна плажна площ 16 095 кв.м. /шестнадесет хиляди деветдесет и пет квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 21 282,10 лв. /двадесет и една хиляди двеста осемдесет и два лева и десет стотинки/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. и до 17,30 ч. на 06.08.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 09.08.2010 г. от 13,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-197
Варна, 06.07.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „КАБАКУМ – ЦЕНТРАЛЕН 2” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед № РД-10-7706-140/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „КАБАКУМ – ЦЕНТРАЛЕН 2”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна, е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в Акт за изключителна държавна собственост № 420/10.12.1998г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „КАБАКУМ – ЦЕНТРАЛЕН 2”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 420/10.12.1998г., с активна плажна площ 3 828 кв.м. /три хиляди осемстотин двадесет и осем квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 8395,10 лв. /осем хиляди триста деветдесет и пет лева и десет стотинки/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. и до 17,30 ч. на 06.08.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 09.08.2010 г. от 10,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-200
Варна, 06.07.2010 г.


ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „БЯЛА - ЧАЙКА” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед № РД-10-7706-138/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „БЯЛА - ЧАЙКА”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга. Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна, е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в Акт за изключителна държавна собственост № 640/30.03.2001г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „БЯЛА - ЧАЙКА”, находящ се в област Варна, община Бяла, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 640/30.03.2001г., с активна плажна площ 9 588 кв.м. /девет хиляди петстотин осемдесет и осем квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 12 203,10 лв. /дванадесет хиляди двеста и три лева и десет стотинки/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. и до 17,30 ч. на 06.08.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 09.08.2010 г. от 15,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-186
Варна, 28.06.2010г.


ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН - ЮГ” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.Със заповед № РД-10-7706-143/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж ”МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН-ЮГ”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга .Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна,е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в АИДС 673/2001 г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН - ЮГ”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 673/09.10.2001г., с активна плажна площ 369 кв.м. /триста шестдесет и девет квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 487,90лв. /четиристотин осемедеет и седем лева и деветдесет стотинки / с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на 02.08.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе 03.08.2010 г. от 13,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-187
Варна,28.06.2010 г.


ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „КАБАКУМ – СЕВЕР 2” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед № РД-10-7706-141/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж ”КАБАКУМ-СЕВЕР 2”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга .Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна,е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в АИДС 420/1998 г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „КАБАКУМ – СЕВЕР 2”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 420/10.12.1998г., с активна плажна площ 13 981 кв.м. /тринадесет хиляди деветстотин осемдесет и един квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена –31 418,10 лв. / тридесет и една хиляди четиристотин и осемнадесет лева и десет стотинки/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на 02.08.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 03.08.2010 г. от 10,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-188
Варна, 28.06.2010 г.


ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „ИЗГРЕВ - ХОРИЗОНТ” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед № РД-10-7706-146/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж ” ИЗГРЕВ - ХОРИЗОНТ”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга .Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна,е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в АИДС 409/1998 г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ИЗГРЕВ - ХОРИЗОНТ”, находящ се в област Варна, община Долни Чифлик, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 409/27.10.1998г., с активна плажна площ 49 224 кв.м. /четиридесет и девет хиляди двеста двадесет и четири квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена –34 349,70 лв. /тридесет и четири хиляди триста четиридесет и девет лева и седемдесет стотинки / с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на 02.08. 2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 03.08.2010 г. от 15,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-185
Варна, 28.06.2010 г.


ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „БЯЛА – ЦЕНТРАЛЕН ІІ” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед № РД-10-7706-136/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж ” БЯЛА – ЦЕНТРАЛЕН ІІ”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга .Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна,е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в АИДС 473/1999 г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „БЯЛА – ЦЕНТРАЛЕН ІІ”, находящ се в област Варна, община Бяла, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., с активна плажна площ 4 218 кв.м. /четири хиляди двеста и осемнадесет квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена –5 263,30 лв. / пет хиляди двеста шестдесет и три лева и тридесет стотинки/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на 03.08.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 04.08.2010 г. от 13,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-184
Варна, 28.06.2010 г.


ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „БЯЛА – ЦЕНТРАЛЕН ІІІ” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности. Със заповед № РД-10-7706-137/14.05.2010 г. на областния управител на област Варна е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж ” БЯЛА – ЦЕНТРАЛЕН ІІІ”. В посочения в заповедта срок не са постъпили документи за участие в търга .Съгласно протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на търга, утвърден от областния управител на област Варна,е взето решение за провеждане на повторен таен търг за отдаване под наем на имота, описан в АИДС 473/1999 г., като началната годишна наемна цена се намали с 30 %.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „БЯЛА – ЦЕНТРАЛЕН ІІІ”, находящ се в област Варна, община Бяла, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., с активна плажна площ 5 815 кв.м. /пет хиляди осемстотин и петнадесет квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 5 723,90 лв. /пет хиляди седемстотин двадесет и три лева и деветдесет стотинки / с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на 03.08.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 04.08.2010 г.-10,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - .07. 2010 г.

З А П О В Е Д
№ РД-10-7706-192
Варна, 01.07.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна и ЗОЯ ПЕНЕВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна, след като разгледах мои заповеди с изх. NРД-10-7706-139 от 14.05.2010г. и NРД-10-7706-171 от 15.06.2010г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан в акт за изключителна държавна собственост (АИДС) №672/08.10.2001г. и представляващ морски плаж „Минерален басейн - север”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ от 1530,00 кв.м (хиляда петстотин и тридесет квадратни метра), определена чрез мониторинг, и протокол от проведения търг,

УСТАНОВИХ:

На основание на заповед NРД-02-14-635 от 20.04.2010г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и мои заповеди с NРД-10-7706-139 от 14.05.2010г. и NРД-10-7706-171 от 15.06.2010г., на 22.06.2010г., е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан в (АИДС) №672/08.10.2001г. и представляващ морски плаж „Минерален басейн - север”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ от 1530,00 кв.м (хиляда петстотин и тридесет квадратни метра), определена чрез мониторинг, с предназначение – за рекреационна дейност, без право да се изменя или променя, при начална годишна наемна тръжна цена в размер на 4 376,00 лв (четири хиляди триста седемдесет и шест лева), с включен ДДС.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол, който е разписан от членовете на комисията и е утвърден от мен. В резултат на проведената процедура, съгласно решение №3 от протокола, комисията е предложила да бъде издадена заповед, с която да обяви за спечелил търга „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, с представител Елена Косева Желязкова.
С оглед на изложеното и на основание на чл.13, ал.3 от ППЗДС, във връзка с чл.55, ал.1 от ППЗДС и чл.7, ал.5 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие,

НАРЕЖДАМ :

І. ОПРЕДЕЛЯМ „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, с представител Елена Косева Желязкова, със седалище и адрес на управление: град Варна 9006, област Варна, община Варна, к.к Св.Св. Константин и Елена – административна сграда, ЕИК 813194292, за СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Минерален басейн - север”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ от 1530,00 кв.м (хиляда петстотин и тридесет квадратни метра), подробно описан в акт за изключителна държавна собственост №672/08.10.2001г. с активна плажна площ от 1530,00кв.м (хиляда петстотин и тридесет квадратни метра), определена чрез мониторинг с предназначение – за рекреационна дейност без право да се изменя или променя, със срок на наемното отношение – до 31 декември 2014г.
IІ. „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД следва да внесе в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, годишната наемна цена за първата година в размер на 2 288,00 лв (две хиляди двеста осемдесет и осем лева), представляваща разликата от достигнатата на търга годишна наемна цена за имота в размер 4 476,00 лв (четири хиляди четиристотин седемдесет и шест лева) и внесения депозит в размер на 2 188,00 лв (две хиляди сто осемдесет и осем лева) в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна. Депозитът в размер 2 188,00 лв (две хиляди сто осемдесет и осем лева) е внесен в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG55 TTBB 9400 3115 0686 80, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна с преводно нареждане от 15.06.2010г.
В случай, че „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД не внесе цената в указания срок, се приема, че се е отказал от сключването на договора и внесеният от него депозит остава в полза на Областна администрация – Варна.
III. За всяка следваща година за срока на договора за наем, годишната наемна цена се индексира съгласно Методиката за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от ЗУЧК (ДВ бр. 26/2010г.)
IV. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
V. Депозитите на неспечелилите участници и на участниците, които не са допуснати до търга да се възстановят по посочената банкова сметка в заявлението за участие. В случай, че такава не е посочена, да се изиска банкова сметка, по която да бъде върнат внесения депозит.
VІ. Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията

Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД.

Сумата по т. II от заповедта да се внесе от „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД в 14-дневен срок от датата на връчване на заповедта.

След извършване на плащането, да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС със спечелилия търга участник.

Договорът за наем се счита за сключен от датата на неговото подписване.

След сключване на договора за наем, комисия, определена със заповед на областния управител, предава имота, като съставя протокол за това.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в пет екземпляра.

Оригиналите да се връчат на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, отдел „Държавна собственост” за прилагане към преписката по търга, и деловодството за сведение и изпълнение.

Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” за прилагане към акт за изключителна държавна собственост N454/18.03.1999г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА

Главен счетоводител
при Областна администрация - Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 07. 2010 г.

№ РД-10-0415-72/30.06. 2010 г.

ДО
Г-Н MИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО –
УЛ. „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” N17-19
ГРАД СОФИЯ 1202

ДО „ЕВРО ФИШ БГ” ЕООД С УПРАВИТЕЛ КРАСИМИР ЛЮЦКАНОВ НИКОВ
СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГРАД КАВАРНА 9650
ОБЛАСТ ДОБРИЧ, ОБЩИНА КАВАРНА
УЛ. „”ЧЕРНОМОРСКА” N121
И С АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГРАД ВАРНА 9000
УЛ. „ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ” N12, ЕТ. 5, АП. 10

ДО „АРМАДА ГРУП” ООД С УПРАВИТЕЛ МАРИН БЛАГОЕВ МАРИНОВ
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГРАД ВАРНА 9000
УЛ. „КАПИТАН РАЙЧО” N67

ДО
Г-ЖА ВАЛЕРИЯ ПЕТКОВА УЗУНТОНЕВА –

ДО
„СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД
С ПРЕДСТАВИТЕЛ ЕЛЕНА КОСЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГРАД ВАРНА 9006
ОБЛАСТ ВАРНА, ОБЩИНА ВАРНА
К.К. „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА” – АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

КЪМ НАШ ИЗХ. N РД-10-7706-142/14.05.2010г.

Относно: Проведен търг за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Сахара 1”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост (АИДС) №454/18.03.1999г. с активна плажна площ от 4 563,00 кв.м (четири хиляди петстотин шестдесет и три квадратни метра), определена чрез мониторинг.

На основание на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам:
Със заповед N РД-10-7706-190/30.06.2010г. областният управител на област с административен център град Варна е определил „АРМАДА ГРУП” ООД за спечелил търга за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Сахара 1”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост (АИДС) №454/18.03.1999г. с активна плажна площ от 4 563,00 кв.м (четири хиляди петстотин шестдесет и три квадратни метра), определена чрез мониторинг.
Заповедта е обявена в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 55, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК.
С уважение,
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


№ РД-10-0415-73/01.07. 2010 г.
ДО
Г-Н MИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО –
УЛ. „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” N17-19
ГРАД СОФИЯ 1202

ДО
„ТИОНА” ЕООД С УПРАВИТЕЛ ДЕСИСЛАВА РУСЕВА КИЖЕВА
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГРАД ВАРНА 9006
ОБЛАСТ ВАРНА, ОБЩИНА ВАРНА
К.К. „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА” – АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

ДО
Г-ЖА ВАЛЕРИЯ ПЕТКОВА УЗУНТОНЕВА –
ПЪЛНОМОЩНИК НА”ТИОНА” ЕООД

ДО
„СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД
С ПРЕДСТАВИТЕЛ ЕЛЕНА КОСЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГРАД ВАРНА 9006
ОБЛАСТ ВАРНА, ОБЩИНА ВАРНА
К.К. „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА” – АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

КЪМ НАШ ИЗХ. N РД-10-7706-139/14.05.2010г.

Относно: Проведен търг за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост (АИДС) №672/08.10.2001г. и представляващ морски плаж „Минерален басейн - север”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ от 1530,00 кв.м (хиляда петстотин и тридесет квадратни метра), определена чрез мониторинг,

На основание на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам:
Със заповед N РД-10-7706-192/01.07.2010г. областният управител на област с административен център град Варна е определил „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД за спечелил търга за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост (АИДС) №672/08.10.2001г. и представляващ морски плаж „Минерален басейн - север”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ от 1530,00 кв.м (хиляда петстотин и тридесет квадратни метра), определена чрез мониторинг,
Заповедта е обявена в сградата и в интернет страницата на Областна администрация – Варна. На основание на чл. 55, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК.
С уважение,
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център град Варна


ЗАПОВЕД - 30.06. 2010 г.

З А П О В Е Д
№ РД-10-7706-190
Варна, 30.06.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център град Варна и ЗОЯ ПЕНЕВА – главен счетоводител при Областна администрация - Варна, след като разгледах мои заповеди с изх. NРД-10-7706-142 от 14.05.2010г. и NРД-10-7706-171 от 15.06.2010г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан в акт за изключителна държавна собственост (АИДС) № 454/18.03.1999г. и представляващ морски плаж „Сахара 1”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ от 4 563,00 кв.м (четири хиляди петстотин шестдесет и три квадратни метра), определена чрез мониторинг и протокол от проведения търг,

УСТАНОВИХ:

На основание на заповед NРД-02-14-635 от 20.04.2010г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и мои заповеди с NРД-10-7706-142 от 14.05.2010г. и NРД-10-7706-171 от 15.06.2010г., на 23.06.2010г., е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан в АИДС № 454/18.03.1999г. и представляващ морски плаж „Сахара 1”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ от 4 563,00 кв.м (четири хиляди петстотин шестдесет и три квадратни метра), определена чрез мониторинг, с предназначение – за рекреационна дейност, без право да се изменя или променя, при начална годишна наемна тръжна цена в размер на 10325,00 лв (десет хиляди триста двадесет и пет лева), с включен ДДС.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол, който е разписан от членовете на комисията и е утвърден от мен. В резултат на проведената процедура, съгласно решение №4 от протокола, комисията е предложила да бъде издадена заповед, с която да обяви за спечелил търга „АРМАДА ГРУП’ ООД, с управител Марин Благоев Маринов.
С оглед на изложеното и на основание на чл.13, ал.3 от ППЗДС, във връзка с чл.55, ал.1 от ППЗДС и чл.7, ал.5 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие,

НАРЕЖДАМ :

І. ОПРЕДЕЛЯМ „АРМАДА ГРУП” ООД, с управител Марин Благоев Маринов, със седалище и адрес на управление: град Варна 9000, област Варна, община Варна, район Одесос, ул. „Капитан Райчо” N67, ЕИК 103927348, за СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „САХАРА 1”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост №454/18.03.1999г., с активна плажна площ от 4 563(четири хиляди петстотин шестдесет и три квадратни метра) кв.м, определена чрез мониторинг с предназначение – за рекреационна дейност без право да се изменя или променя, със срок на наемното отношение – до 31 декември 2014г.
IІ. „АРМАДА ГРУП” ООД следва да внесе в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, годишната наемна цена за първата година в размер на 19 837,50 лв (деветнадесет хиляди осемстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки), представляваща разликата от достигнатата на търга годишна наемна цена за имота в размер на 25 000,00 лв (двадесет и пет хиляди лева) и внесения депозит в размер на 5 162,50 лв (пет хиляди сто шестдесет и два лева и петдесет стотинки) в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна. Депозитът в размер на 5 162,50 лв (пет хиляди сто шестдесет и два лева и петдесет стотинки) е внесен в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG55 TTBB 9400 3115 0686 80, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна с преводно нареждане от 17.06.2010г.
В случай, че „АРМАДА ГРУП” ООД не внесе цената в указания срок, се приема, че се е отказал от сключването на договора и внесеният от него депозит остава в полза на Областна администрация – Варна.
III. За всяка следваща година за срока на договора за наем, годишната наемна цена се индексира съгласно Методиката за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от ЗУЧК (ДВ бр. 26/2010г.)
IV. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
V. Депозитите на неспечелилите участници и на участниците, които не са допуснати до търга да се възстановят по посочената банкова сметка в заявлението за участие. В случай, че такава не е посочена, да се изиска банкова сметка, по която да бъде върнат внесения депозит.
VІ. Наемателят дължи такса за вписване на договора в Агенция по вписванията

Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от АПК, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет – страницата на Областна администрация – Варна.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „АРМАДА ГРУП” ООД.

Сумата по т. II от заповедта да се внесе от „АРМАДА ГРУП” ООД в 14-дневен срок от датата на връчване на заповедта.

След извършване на плащането, да се сключи договор за наем по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС със спечелилия търга участник.

Договорът за наем се счита за сключен от датата на неговото подписване.

След сключване на договора за наем, комисия, определена със заповед на областния управител, предава имота, като съставя протокол за това.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в 7 екземпляра.

Оригиналите да се връчат на „АРМАДА ГРУП” ООД, отдел „Държавна собственост” за прилагане към преписката по търга, и деловодството за сведение и изпълнение.

Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител, началника на отдел „Държавна собственост” за прилагане към акт за изключителна държавна собственост N454/18.03.1999г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА

Главен счетоводител
при Областна администрация - Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 06. 2010 г.

№РД-04-9400-105(7)/17.06.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Емил Иванов Лазаров, че с писмо с изх. NРД-04-9400-105(5) от 09.03.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна от кмета на община Шумен (с копие до молителя) е изискано следното:
С писмо с наш изх. NРД-04-9400-105(2) от 29.01.2010г. от Вас е изискана информация за трите имена, дата на раждане и ЕГН на Иван Стефанов Сарафов и Венета Иванова Сарафова. С писмо с Ваш изх. N060019/11.02.2010г. писмото ни е изпратено до район Оборище при община София. С писмо с наш вх. NРД-04-9400-105(4) от 25.02.2010г. от началника на отдел „АТИО” при район „Оборище” при Столична община е изпратен ЕГН 4201086847 на Иван Стефанов Сарафов. От приложените към преписката документи се установява, че последният е внук на Иван Стефанов Сарафов, починал на 01.08.1957г., видно от удостоверение за наследници N3046/19.03.1992г. на община Шумен.
Във връзка с работата по образуваната в Областна администрация – Варна преписка, моля да ни бъдат изпратени трите имена, дата на раждане и ЕГН на Иван Стефанов Сарафов и Венета Иванова Сарафова, посочени в удостоверение за наследници N3046/19.03.1992г. на община Шумен – Венета Димитрова Сарафова.
Приложения - копия: 1. Удостоверение за наследници N3046/19.03.1992г. на община Шумен; 2. Удостоверение за наследници N4090/11.06.1992г. на община Шумен.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 06. 2010 г.

№РИ-06-9400-132(5)/17.06.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Светла Николова Добрева, че с писмо с изх. NРИ-06-9400-132(4) от 04.03.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна е уведомена за следното:
С писмо с наш изх. NРИ-06-9400-132/26.02.2007г. от Вас са изискани необходими документи за работа по образуваната в Областна администрация – Варна преписка. Видно от известието за доставяне, писмото не е потърсено от Вас. С последващо писмо с изх. NРИ-06-9400-132(2) от 05.01.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна с приложено предходното изпратено до Вас писмо с наш изх. NРИ-06-9400-132/26.02.2007г. от Вас са изискани отново необходимите документи за комплектоване на образуваната в Областна администрация – Варна преписка. Видно от известие за доставяне NИД PS 9000 00BVOS C, писмото е върнато като непотърсено. С уведомление с изх. NРИ-06-9400-132(3) от 09.02.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна сте уведомена за изпратеното до Вас писмо с изх. NРИ-06-9400-132(2) от 05.01.2010г. на заместник областния управител на област Варна, но към преписката не са приложени изисканите документи.
С оглед на гореизложеното, молбата Ви за придобиване на право на собственост върху имота се оставя без разглеждане.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 06. 2010 г.

№РИ-07-9400-15(7)/17.06.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Лиляна Георгиев Ярова, че с писмо с изх. NРИ-07-9400-15(6) от 04.03.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна е уведомена за следното:
По повод на подадена от Вас молба за придобиване на право на собственост върху недвижим имот, представляващ апартамент N1, находящ се в област Варна, община Белослав, стара спирка Страшимирово, ет. 1, с предоставени права на Национална компания „Железопътна инфраструктура”, Ви уведомявам:
С писмо с наш изх. N РИ-07-9400-15/06.12.2007г. от Вас са изискани необходими документи за работа по образуваната в Областна администрация – Варна преписка. Видно от известие за доставяне N 7900000348624, писмото не е потърсено от Вас. С последващо писмо с изх. NРИ-06-9400-15(4) от 07.01.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна с приложено предходното изпратено до Вас писмо с наш изх. N РИ-07-9400-15/06.12.2007г. от Вас са изискани отново необходимите документи за комплектоване на образуваната в Областна администрация – Варна преписка. Видно от известие за доставяне NИД PS 9000 00BV00 W, писмото е върнато като непотърсено. С уведомление с изх. NРИ-06-9400-15(4) от 09.02.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна сте уведомена за изпратеното до Вас писмо с изх. NРИ-06-9400-15(4) от 07.01.2010г. на заместник областния управител на област Варна, но към преписката не са приложени изисканите документи.
С оглед на гореизложеното, молбата Ви за придобиване на право на собственост върху имота се оставя без разглеждане.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 06. 2010 г.

№РД-06-8500-9(9)/17.06.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Стойчо Георгиев Калчев, че с писмо с изх. NРД-06-8500-9(8) от 12.04.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна (с копие до генералния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура”) е уведомен за следното:
По повод на Ваша молба с вх. NРИ-07-9400-145 от 26.11.2007г. за придобиване на право на собственост върху недвижим имот, представляващ апартамент N3, находящ се в област Варна, община Варна, град Варна, ул. „Девня” N 15, вх. 1, ет. 2 и след проведената служебна кореспонденция с Вас и генералния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НК „ЖИ”), Ви уведомявам:
За недвижим имот, представляващ апартамент N3 със застроена площ от 59,86кв.м, състоящ се от коридор, килер, тоалетна, кухня, стая, стая; прилежащо избено помещение N1 с площ от 16кв.м, таванско помещение N3 с площ от 51,63кв.м, ведно с 0,1995% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята, при граници на апартамента: север - улица, изток - паркинг, юг - двор, запад - ап. N2; при граници на избеното помещение: север – улица, изток – общо помещение, юг – коридор изби, запад – двор; при граници на таванското помещение: север – улица, изток – паркинг, юг – двор, запад – таванско помещение N2, е съставен акт за държавна собственост N5148 от 17.06.2004г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна на 07.07.2004г., том XLV, N175, вх. регистър N13949, дело N1038. Имотът е с предоставени права на управление на НК „ЖИ”. Видно от приложените към преписката заповед и договор Вие сте наемател в имота.
Във Ваша молба с наш вх. NРД-06-8500-9(4) от 12.01.2010г. сте посочил, че преди около една година след извършени структурни промени в Национална компания „Железопътна инфраструктура”, звеното „Противопожарна охрана”, в което сте бил назначен на работа е било съкратено. От писмо с наш вх. NРД-06-8500-9(6) от 04.03.2010г. на генералния директор на НК „ЖИ”, е видно, че сте служител на ГДПБС – МВР на длъжност младши инспектор в звено „Пожарна безопасност и спасяване” – регион Варна, т.е. не сте в трудовоправни отношения с НК „ЖИ”.
Съгласно разпоредбата на чл. 46, ал. 2 от Закона за държавната собственост, държавните служители и служители по трудово правоотношение могат да придобиват без търг недвижими имоти – жилища, ателиета и гаражи – частна държавна собственост, предоставени за управление на съответните ведомства, ако имат най – малко три години стаж в съответната администрация и отговарят на условията, предвидени в правилника за прилагане на закона.
С оглед на изложеното, молбата Ви се оставя без разглеждане.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 06. 2010 г.

№ РИ-08-9400-73(21)/17.06.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Красимир Димитров Костов, че с писмо с изх. NРИ-08-9400-73(16) от 19.03.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна, е уведомен, че е изпратено запитване с изх. NРД-08-0415-54(3) от 18.03.2010г. до министъра на регионалното развитие и благоустройството.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 06. 2010 г.

№ РИ-08-9400-73(20)/17.06.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Константина Димитрова Парушева, че с писмо с изх. NРИ-08-9400-73(16) от 19.03.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна, е уведомена, че е изпратено запитване с изх. NРД-08-0415-54(3) от 18.03.2010г. до министъра на регионалното развитие и благоустройството.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 06. 2010 г.

№ РИ-08-9400-73(22)/17.06.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Красимир Димитров Костов, че с писмо с изх. NРИ-08-9400-73(18) от 11.05.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна, е уведомен за следното:
По повод на постъпили от Вас молби за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 677,00 кв.м, съставляващ поземлен имот (ПИ) 10135.2560.398, с адрес на поземления имот: град Варна, бул. „Княз Борис I” N 105, описан в акт за държавна собственост N 7382/18.05.2009г. и новопостъпилата молба с наш вх. NРИ-08-9400-73(17) от 15.04.2010г. от Станислав Симеонов Димитров, Ви уведомявам:
В молба с наш вх. NРИ-08-9400-73(17) от 15.04.2010г. е изискано „да се изготви техническа експертиза за определяне идеалните части от отстъпеното право на строеж върху държавно дворно място за отделните обекти, изградени в УПИ VIII-8, кв. 17, идентичен с 743 по плана на 18-ти подрайон на гр. Варна, бул. „Княз Борис I” N 105 и с идентификатор 10135.2560.398 с акт за държавна собственост N 6140/12.12.2005г. и да се посочат причините за несъответствие между старата техническа експертиза от 08.12.2004г., извършена от лицензирания експерт Величка Банкова Паликова с лиценз N 7198/02.06.1998г. от АП – София и сега действащия план, отразен на скица N2168/06.02.1009г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна”.
Посочената от Вас техническата експертиза от 08.12.2004г., изготвена от лицензирания експерт Величка Банкова Паликова с лиценз N 7198/02.06.1998г. от АП – София, определя идеалните части от правото на строеж върху дворното място, припадащи се за отделните обекти, изградени в имота. След направена допълнителна справка по повод на проведения от Станислав Симеонов Димитров разговор в приемния ден на 07.04.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна е установено, че следва да се възложи на правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) изготвянето на геодезическа експертиза, която да посочи какви са промените в площта на имота и границите му от 1964г., когато са съставени нотариалните актове за собственост върху обектите в етажната собственост до днешна дата; на какво основание са извършени тези промени; както и да се изготви комбинирана скица на имота, което е различно от написаното в молба с наш вх. NРИ-08-9400-73(17) от 15.04.2010г. от Станислав Симеонов Димитров.
С оглед на изложеното, моля в 10-дневен срок от получаването на писмото да внесете сумата от 300 лв (триста лева) в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG55 TTBB 9400 3315 0686 80, BIC код TTBBBG22 при “SG Експресбанк” АД – клон гр. Варна и да донесете вносната бележка в деловодството на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 06. 2010 г.

№ РИ-08-9400-73(23)/17.06.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Радка Михалева Къдрева, че с писмо с изх. NРИ-08-9400-73(18) от 11.05.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна, е уведомена за следното:
По повод на постъпили от Вас молби за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 677,00 кв.м, съставляващ поземлен имот (ПИ) 10135.2560.398, с адрес на поземления имот: град Варна, бул. „Княз Борис I” N 105, описан в акт за държавна собственост N 7382/18.05.2009г. и новопостъпилата молба с наш вх. NРИ-08-9400-73(17) от 15.04.2010г. от Станислав Симеонов Димитров, Ви уведомявам:
В молба с наш вх. NРИ-08-9400-73(17) от 15.04.2010г. е изискано „да се изготви техническа експертиза за определяне идеалните части от отстъпеното право на строеж върху държавно дворно място за отделните обекти, изградени в УПИ VIII-8, кв. 17, идентичен с 743 по плана на 18-ти подрайон на гр. Варна, бул. „Княз Борис I” N 105 и с идентификатор 10135.2560.398 с акт за държавна собственост N 6140/12.12.2005г. и да се посочат причините за несъответствие между старата техническа експертиза от 08.12.2004г., извършена от лицензирания експерт Величка Банкова Паликова с лиценз N 7198/02.06.1998г. от АП – София и сега действащия план, отразен на скица N2168/06.02.1009г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна”.
Посочената от Вас техническата експертиза от 08.12.2004г., изготвена от лицензирания експерт Величка Банкова Паликова с лиценз N 7198/02.06.1998г. от АП – София, определя идеалните части от правото на строеж върху дворното място, припадащи се за отделните обекти, изградени в имота. След направена допълнителна справка по повод на проведения от Станислав Симеонов Димитров разговор в приемния ден на 07.04.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна е установено, че следва да се възложи на правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) изготвянето на геодезическа експертиза, която да посочи какви са промените в площта на имота и границите му от 1964г., когато са съставени нотариалните актове за собственост върху обектите в етажната собственост до днешна дата; на какво основание са извършени тези промени; както и да се изготви комбинирана скица на имота, което е различно от написаното в молба с наш вх. NРИ-08-9400-73(17) от 15.04.2010г. от Станислав Симеонов Димитров.
С оглед на изложеното, моля в 10-дневен срок от получаването на писмото да внесете сумата от 300 лв (триста лева) в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG55 TTBB 9400 3315 0686 80, BIC код TTBBBG22 при “SG Експресбанк” АД – клон гр. Варна и да донесете вносната бележка в деловодството на Областна администрация – Варна.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 06. 2010 г.

№РИ-10-8500-3(1)/17.06.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Христо Василев Христов, че със заповед с изх. N РИ-10-8500-3 от 27.04.2010г. на областния управител на област с административен център град Варна, е отписан придобития от него с договор за продажба №2680 от 09.05.2000г., вписан в Служба по вписванията - гр. Девня на 03.12.2002г., том III, N129, вх. регистър N1530, недвижим имот с площ от 440кв.м, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-603, кв. 93, по регулационния план на град Девня, община Девня, ул. „Янтра” N15, описан в акт за държавна собственост №1486 от 05.08.1998г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 06. 2010 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започна нови процедур за отдаване под наем на обекти - изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове. За територията на област Варна това са следните плажове - "ПАНОРАМА", "ПАША ДЕРЕ", "РОМАНТИКА", "КАМЧИЯ -север" и "БЯЛА -юг".

Допълнителна информация може да намерите на уеб страницата на МРРБ www.mrrb.government.bg


ЗАПОВЕД - 06. 2010 г.

ЗАПОВЕД
N РИ-10-8500-5
Варна, 10.06.2010 г.
ДАНЧО СИМЕОНОВ - областен управител на област Варна и ЗОЯ ПЕНЕВА - главен счетоводител в Областна администрация гр.Варна, след като разгледах материалите за проведения на 30.07.2009г. търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 6784/26.04.2007г. и заповед № РИ-10-8500-2/22.02.2010г. на областния управител на област Варна за определяне на купувач на имота „Терра Линкс” ЕООД,

У С Т А Н О В И Х:

Със заповед № РИ-10-8500-2/22.02.2010г. областният управител на област с административен център – Варна е определил „ТЕРРА ЛИНКС” ЕООД, ЕИК 103843665, със седалище и адрес на управление – гр.Варна 9000, ул.”Петко Каравелов” № 6, представлявано от Пламен Иванов Проданов, за купувач на правото на собственост върху недвижим имот - частна държавна собственост, съгласно АДС № 6784/26.04.2007г., съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.360 с площ от 1 266,00 кв.м, по плана на „Приморски парк местност “Горчивата чешма”, гр.Варна, при граници на имота: поземлен имот № 536.394; поземлен имот № 536.341; поземлен имот № 536.340; поземлен имот № 536.315, поземлен имот № 536.361; поземлен имот № 536.362.
От „ТЕРРА ЛИНКС” ЕООД, представлявано от Пламен Иванов Проданов е постъпило уведомление с вх.№ РД-10-2600-120/20.04.2010г., в което посочва, че се отказва от възможността да заплати предложената от него цена за имота в размер на 354 354,00 лв. /триста петдесет и четири хиляди триста петдесет и четири лева/.
Съгласно протокол № П-281-330/30.07.2009г. на комисията за провеждане на търга на 30.07.2009г., на второ място е класиран участник № 1 - Пламен Иванов Проданов, с постоянен адрес гр.Варна, ул.”Дунав” № 26, ет.5, ап.13, който е предложил цена за имота в размер на 232 545,60 лв. /двеста тридесет и две хиляди петстотин четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки/.
В тръжните книжа за провеждане на търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, описан в АДС № 6784/26.04.2007г., раздел „Условия на търга”, т.14.6. е посочено, че ако купувачът не внесе посочените в заповед № РИ-10-8500-2/22.02.2010г. на областния управител суми в посочения срок, се счита, че се е отказал да заплати предложената цена. В такъв случай внесеният от него депозит се задържа и областният управител може да прекрати търга или да определи за купувач участника, предложил следващата по размер цена.
С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал.3 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М:

І. ОПРЕДЕЛЯМ ПЛАМЕН ИВАНОВ ПРОДАНОВ, с постоянен адрес гр.Варна, ЗА КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ имот - частна държавна собственост, описан в АДС № 6784/26.04.2007г., съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.360 с площ от 1 266,00кв.м, по плана на „Приморски парк местност “Горчивата чешма”, гр.Варна, при граници на имота: поземлен имот № 536.394; поземлен имот № 536.341; поземлен имот № 536.340; поземлен имот № 536.315, поземлен имот № 536.361; поземлен имот № 536.362.
ІІ. Цената на продавания недвижим имот, описан в т.I., съгласно протокол № П-281-330/30.07.2009г. на комисията за провеждане на търга в размер на 232 545,60 лв. /двеста тридесет и две хиляди петстотин четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки/ да се внесе по сметка на дирекция “Бюджет и финанси” – МО, IBAN сметка BG 61 BNBG 9661 3000 1522 01, BIC: BNBGBGSF, Българска Народна Банка, гр.София, пл.”Александър І” № 1, като се приспадне внесеният депозит в размер на 55 368,00 лв. /петдесет и пет хиляди триста шестдесет и осем лева/.
Сумата в размер на 55 368,00 лв. /петдесет и пет хиляди триста шестдесет и осем лева/, представляваща депозита за участие в търга е внесена по сметка на дирекция “Бюджет и финанси” – МО, IBAN сметка BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC BNBGBGSF, Българска Народна Банка, гр.София, пл.”Александър І” № 1 с платежно нареждане от 24.07.2009г.
ІІІ. Режийните разноски в размер на 2% съгласно §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, които са 4 650,91 лв. /четири хиляди шестстотин и петдесет лева деветдесет и една стотинки/, да се внесат по сметка на дирекция “Бюджет и финанси” – МО, IBAN сметка BG 61 BNBG 9661 3000 1522 01, BIC: BNBGBGSF, Българска Народна Банка, гр.София, пл.”Александър І” № 1.
ІV. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл.66, във връзка с чл.12, ал.1 от ЗДДС в размер на 930,18 лв. /деветстотин и тридесет лева и осемнадесет стотинки/, да се внесат по сметка на дирекция “Бюджет и финанси” – МО, IBAN сметка BG 61 BNBG 9661 3000 1522 01, BIC: BNBGBGSF, Българска Народна Банка, гр.София, пл.”Александър І” № 1.
V. Местни данъци в размер на 2,6 %, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ в размер на 6 046,19 лв. /шест хиляди четиридесет и шест лева и деветнадесет стотинки/, да се внесат в приход на „Имуществени данъци” при Община Варна.
VІ. 20% ДДС, съгласно чл.45, ал.1 и ал.3 от ЗДДС не се дължи.
VІІ. Купувачът дължи такса за вписване на договора, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 232,55 лв. /двеста тридесет и два лева и петдесет и пет стотинки/, представляваща 0,1 % от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация гр. Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна, съгласно чл. 56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Пламен Иванов Проданов.
Сумите по т. II, т. III, т. IV и т. V от настоящата заповед да се внесат от Пламен Иванов Проданов в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността на имота ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена и сключване на договор за покупко-продажба.
Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в пет екземпляра.
Оригиналите да се връчат на Пламен Иванов Проданов, отдел “Държавна собственост” за прилагане към преписката по акт за държавна собственост № 6784/26.04.2007г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на Министъра на отбраната, дирекция “АКРРДС”, началника на отдел “Държавна собственост”, главния счетоводител и Окръжна прокуратура - Варна.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация гр. Варна.


ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:__________________
/ДАНЧО СИМЕОНОВ/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:_________________

/ЗОЯ ПЕНЕВА/


УВЕДОМЛЕНИЕ - Юни. 2010 г.

№ РД-06-2400-41/4/09.06.2010г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Венетка Витанова Атанасова, с адрес: гр.Варна, ж.к.”Изгрев”, бл.41, ет.4, ап.30, че с писмо изх. № РД-06-2400-41/3/04.05.2010 г. областният управител на област Варна Ви уведомява, че на основание чл.22 от ЗДС, във връзка с чл.27 от ППЗДС и заповед № УИ-06-7704-6 от 03.08.2006 год. е сключен договор за наем № 31-Н/ 16.10.2006 год., вписан в Службата по вписванията на 05.12.2006 год. под № 93, том XIX, вх.рег.33801 за ползване на недвижим имот – частна държавна собственост, съгласно договор за замяна № 3648-З/30.12.2005 год., за който е съставен АДС № 6703/ 18.12.2006 г., находящ се в гр. Варна, ж.к.”Изгрев”, бл.41, ет.4, ап.30 със застроена площ от 40.34 кв.м., състоящ се от: стая, кухня, сервизни помещения, ведно с прилежащо избено помещение № 30 с площ 5.43 кв.м., както и 2.4716% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху дворното място – за срок от 3 /три/ години, който е изтекъл..
Видно от кореспонденцията на областна администрация, длъжността директор на Териториална дирекция “Държавен резерв” гр.Варна към Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” се изпълнява от г-н Евдоки Докимов, т.е. Вие не изпълнявате тази длъжност и към настоящия момент не отговаряте на изискванията на чл.22, ал.1, т.3 от ЗДС.
Във връзка с горното и на основание клаузите по т.5 и т.6, раздел V от договор № 31-Н/ 16.10.2006 год., Ви уведомявам, че следва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на настоящото писмо да освободите имота – частна държавна собственост, за чието ползване от 03.08.2009 год., т.е. за периода след прекратяване на действието на договора, дължите обезщетение в размер на удвоения размер на уговорената по договора наемна цена.
За предаване на имота ще бъде съставен приемо-предавателен протокол. За контакти – инж. Петър Петров, тел.688 109.
При неспазване на определения срок, ще предприемем действия за освобождаване на имота по реда на член 80 от Закона за държавната собственост.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област Варна


ЗАПОВЕД - 06. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-157
Варна, 07.06.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „Сахара ІІ” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта и писмо изх. № 90—05-1211/04.06.2010 г. на МРРБ; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „САХАРА ІІ”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 455/18.03.1999г., с активна плажна площ 7 654 кв.м. / седем хиляди шестстотин петдесет и четири квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена –18 238,00 лв. /осемнадесет хиляди двеста тридесет и осем лева/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на 09.07.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 12.07.2010 г. от 11,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
V. Определям комисия в състав:

VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна


ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 02.Юни. 2010 г.

№ РД-10-9200-59
28. 05. 2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Янка Желязкова Сърмова, че с писмо с изх.N РД-10-9200-59(1)/19.05.2010г. на Областния управител на област с административен център град Варна, е уведомена за следното:
Във връзка със сключения договор за наем от 20.09.2004г., вписан в Служба по вписванията на 24.09.2004г., т.ХІІ, №91, вх.рег.21059 и споразумение от 18.01.2005г., съгласно които сте наемател на част от имот – частна държавна собственост, описан в АДС №446/20.10.1997г., находящ се в гр. Варна, ул. ”Преслав” №22, район 8, кв.47, имот пл.№ 9 и във връзка с писмо наш вх.№ РД10-9200-59/21.04.2010г. на Регионален инспекторат по образованието – гр. Варна, с което сме уведомени за закриване на Национален педагогически център – София и неговите структури по места, Ви уведомявам, че следва в 3 (три) дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо да предадете държането на имота на представител на Областна администрация – гр. Варна
При неизпълнение в указания срок, ще бъде сигнализирана Районна прокуратура - Варна за извършване на проверка относно наличието на престъпление по чл. 206, ал. 1 от Наказателния кодекс.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


ЗАПОВЕД - 05. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-143
Варна, 14.05.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН - ЮГ” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН - ЮГ”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 673/09.10.2001г., с активна плажна площ 369 кв.м. /триста шестдесет и девет квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 697,00 лв. /шестстотин деветдесет и седем лева/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. и до 17,30 ч. на 18.06.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 21.06.2010 г. от 13,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - 05. 2010 г.

№ РД-10-7706-146
Варна, 14.05.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „ИЗГРЕВ - ХОРИЗОНТ” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ИЗГРЕВ - ХОРИЗОНТ”, находящ се в област Варна, община Долни Чифлик, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 409/27.10.1998г., с активна плажна площ 49 224 кв.м. /четиридесет и девет хиляди двеста двадесет и четири квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 49 071,00 лв. /четиридесет и девет хиляди седемдесет и един лева/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. и до 17,30 ч. на 18.06.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 21.06.2010 г. от 14,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - 05. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-140
Варна, 14.05.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „КАБАКУМ – ЦЕНТРАЛЕН 2” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „КАБАКУМ – ЦЕНТРАЛЕН 2”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 420/10.12.1998г., с активна плажна площ 3 828 кв.м. /три хиляди осемстотин двадесет и осем квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 11 993,00 лв. /единадесет хиляди деветстотин деветдесет и три лева/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. и до 17,30 ч. на 18.06.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 22.06.2010 г. от 10,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - 05. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-141
Варна, 14.05.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „КАБАКУМ – СЕВЕР 2” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „КАБАКУМ – СЕВЕР 2”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 420/10.12.1998г., с активна плажна площ 13 981 кв.м. /тринадесет хиляди деветстотин осемдесет и един квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 44 883,00 лв. /четиридесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и три лева/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. и до 17,30 ч. на 18.06.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 21.06.2010 г. от 10,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - 05. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-139
Варна, 14.05.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН - СЕВЕР” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН - СЕВЕР”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 672/08.10.2001г., с активна плажна площ 1 530 кв.м. /хиляда петстотин и тридесет квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 4 376,00 лв. /четири хиляди триста седемдесет и шест лева/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. и до 17,30 ч. на 18.06.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 22.06.2010 г. от 16,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - 05. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-147
Варна, 14.05.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:

Морски плаж „ХИЖА ЧЕРНОМОРЕЦ” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 441/10.03.1999г., с активна плажна площ 22 525 кв.м. /двадесет и две хиляди петстотин двадесет и пет квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 21 976,00 лв. /двадесет и една хиляди деветстотин седемдесет и шест лева/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. и до 17,30ч. на 18.06.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 23.06.2010 г. от 14,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - 05. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-144
Варна, 14.05.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „ФИЧОЗА” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ФИЧОЗА”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 438/05.02.1999г., с активна плажна площ 16 095 кв.м. /шестнадесет хиляди деветдесет и пет квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 30 403,00 лв. /тридесет хиляди четиристотин и три лева/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. и до 17,30 ч. на 18.06.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 22.06.2010 г. от 13,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - 05. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-142
Варна, 14.05.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „САХАРА І” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „САХАРА 1”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 454/18.03.1999г., с активна плажна площ 4 563 кв.м. /четири хиляди петстотин шестдесет и три квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 10 325,00 лв. /десет хиляди триста двадесет и пет лева/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. и до 17,30 ч. на 18.06.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 23.06.2010 г. от 13,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.

VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна
ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - 05. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-136
Варна, 14.05.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „БЯЛА – ЦЕНТРАЛЕН ІІ” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „БЯЛА – ЦЕНТРАЛЕН ІІ”, находящ се в област Варна, община Бяла, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., с активна плажна площ 4 218 кв.м. /четири хиляди двеста и осемнадесет квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 7 519,00 лв. /седем хиляди петстотин и деветнадесет лева/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. и до 17,30 ч. на 18.06.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 21.06.2010 г. от 15,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - 05. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-137
Варна, 14.05.2010 г.


ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „БЯЛА – ЦЕНТРАЛЕН ІІІ” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „БЯЛА – ЦЕНТРАЛЕН ІІІ”, находящ се в област Варна, община Бяла, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., с активна плажна площ 5 815 кв.м. /пет хиляди осемстотин и петнадесет квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 8 177,00 лв. /осем хиляди сто седемдесет и седем лева/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. и до 17,30 ч. на 18.06.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 21.06.2010 г. от 16,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - 05. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-138
Варна, 14.05.2010 г.


ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „БЯЛА - ЧАЙКА” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „БЯЛА - ЧАЙКА”, находящ се в област Варна, община Бяла, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 640/30.03.2001г., с активна плажна площ 9 588 кв.м. /девет хиляди петстотин осемдесет и осем квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 17 433,00 лв. /седемнадесет хиляди четиристотин тридесет и три лева/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. и до 17,30 ч. на 18.06.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 22.06.2010 г. от 15,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - 05. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-145
Варна, 14.05.2010 г.


ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:

Морски плаж „БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „БЯЛА – ЦЕНРАЛЕН V”, находящ се в област Варна, община Бяла, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 473/05.04.1999г., с активна плажна площ 32 856 кв.м. /тридесет и две хиляди осемстотин петдесет и шест квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 58 112,00 лв. /петдесет и осем хиляди сто и дванадесет лева/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. и до 17,30ч. на 18.06.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 23.06.2010 г. от 15,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД -05.05. 2010 г.

З А П О В Е Д

№ РД-10-7706-130
Варна, 05.05.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА –главен счетоводител при Областна администрация - Варна,

УСТАНОВИХ:
Морски плаж „ЧАЙКА – ЮГ” не е предоставен на концесия от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.7, ал.5 от ЗУЧК морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителни дейности.
Предвид горното и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта в това число осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение и на основание: заповед № РД-02-14-635/20.04.2010г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Приложение № 1 към заповедта; чл. 7, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/; чл.13, ал.2 и ал.5, чл.41, ал.4, чл.43 и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/; и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение

НАРЕЖДАМ :
І. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ЧАЙКА - ЮГ”, находящ се в област Варна, община Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 462/24.03.1999г., с активна плажна площ 1 505 кв.м. /хиляда петстотин и пет квадратни метра/, определена чрез мониторинг.
IІ. Определям:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална тръжна цена – 4 091,00 лв. /четири хиляди деветдесет и един лева/ с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 г.
4. Начин на плащане – в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Варна за определяне на спечелилия търга участник, той заплаща годишната наемна цена за първата година, като внася разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения депозит за участие, по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Всяко следващо плащане на годишната наемна цена ще се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.
5. Депозит за участие – 50 /петдесет/ % от началната тръжна цена, преведен по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. Възложителят освобождава депозитите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6. Цена на тръжната документация – 500,00 лв. /петстотин лева/, платена по банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG91 TTBB 9400 3115 068679, BIC TTBBBG22, при СЖ “Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума. Сумата за закупената тръжна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга.
7. Оглед на обекта – свободен
8. Тръжната документация може да бъде получена в стая № 409, на етаж 4-ти в сградата на Областна администрация гр.Варна от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.6.
9. Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч., до 17,30 ч. на 18.06.2010 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна.
10. Търгът да се проведе на 23.06.2010 г. от 10,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
11. Специални условия и изисквания към участниците:
11.1. Кандидатите следва да представят Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
11.2. Кандидатите следва да представят проекти на специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
11.2.1.Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
11.2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар и др.);
г) бързо хранене;
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др. свързани с поддържането).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.
11.3. Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година, както и че за времето, извън туристическия сезон, ще осигури за своя сметка необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на плажа като неохраняем.
11.4. Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 11.3.
ІII. Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1. Заповед за обявяване на търга (без имената на членовете на комисията);
2. Заявление за участие в търга - образец.
3. Ценово предложение – образец.
4. Проект на договор за наем.
5. Списък на документите съдържащи се в заявлението.
IV. За участие в търга е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Заявление за участие в търга /по образец/;
2. Оригинал или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено от регистърния съд и посочване на единен идентификационен код /ЕИК/, издадено съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец (оригинали или нотариално заверени), а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност.
3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ участника в удостоверението за актуално състояние на дружеството или едноличен търговец;
4. Удостоверение за данъчна регистрация или удостоверение за регистрация в Национална агенция по приходите;
5. Документ за регистрация на юридическото лице или едноличния търговец и документ за регистрация по БУЛСТАТ, ако са налични;
6. Свидетелство за съдимост на едноличния търговец или на всички членове на управителните и контролни органи на търговското дружество /срок на валидност шест месеца/;
7. Удостоверение за липса на публични задължения;
8. Документ за внесен депозит за участие;
9. Документ за закупена документация;
Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик, в който се съдържа малък плик с надпис «Предлагана цена»/ или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва «Заявление», посочва наименованието на обекта на търга, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участва в класирането.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник - неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в тръжната документация, или представянето на заявление, неотговарящо на условията на Възложителя от тръжната документация, при всички случаи води до отстраняване от търга.
***
VІ. Комисията да организира и проведе търга при следната процедура:
1. Обявата за търга, съдържаща условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикува в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3 /три/ дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кмета на община Варна, както и заинтересовани браншови организации да бъдат уведомени за публикуването на заповедта и обявата за провеждането на търга на интернет страницата на Областна администрация – Варна - http://www.vn.government.bg/. С цел публичност, кмета на община Варна може да постави настоящата заповед на видно място в сградата на общината.
3. В деня, определен за провеждане на търга, комисията установява броя на подадените заявления за участие, разпечатва подадените пликове и проверява наличието на всички изискуеми документи и редовността им.
4. Основание за недопускане на кандидати до участие в търга е неспазването на което и да е условие за редовност, в т.ч. и липсата на изискуемите обстоятелства и данни в тръжната документация, както и несъответствие с изискванията на нормативните актове или наличието на съществени пропуски и непълноти на изискуемите документи от тръжната документация.
5. Комисията в открито заседание да разгледа ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. На заседанието могат да присъстват участниците или техни нотариално упълномощени представители.
6. Комисията класира допуснатите кандидати според размера на предложената от тях наемна цена в низходящ ред.
7. В 3 (три) дневен срок от датата на заседанието, комисията да изготви протокола от проведения търг и проект на заповед за определяне на наемател.
8. В 7 (седем) дневен срок от провеждането на търга се издава заповед за определяне на наемателя на обекта, цената и условията за плащане. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9. Договорът се сключва по реда на чл.13, ал. 4 от ППЗДС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в 7 екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.V, протоколчика и на ресорния заместник областен управител.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Aприл. 2010 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите до интервю кандидати за длъжността “Младши юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване”, съгласно заповед № РД-10-7706-89 от 26.03.2010 г.

НЯМА


С П И С Ъ К

на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността “Младши юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване”, съгласно заповед № РД-10-7706-89 от 26.03.2010 г. и поставените оценки от проведения практически изпит на 28.04.2010 г. от 10.00 часа

1. Цветелина Кристиянова Коцева - 3 /три/
2. Илиана Гочева Вълчева –Стефанова - 2 /две/
3. Атанас Георгиев Милков - 1 /едно/
4. Теодора Стефанова Димитрова - 2 /две/
5. Анна Йорданова Михова - 2 /две/
6. Стела Миленова Владимирова - 2 /две/
7. Надежда Александрова Гроздева - 2 /две/
8. Пламена Кунева Николова - 1 /едно/
9. Владимир Йорданов Стоянов - 3 /три/
10. Десислава Иванова Александрова - 1 /едно/
11. Божанка Ганчева Николова - 1 /едно/


УВЕДОМЛЕНИЕ - Aприл. 2010 г.

№ РД-09-0415-53(12), 28.04.2010г.

ДО
“БОРД” ООД,
представлявано от Даниел Петков Славов и Емил Здравков Петров

ДО
„СЕНСИУС ГРУП” ООД,
представлявано от Стойчо Сашков Банов и Ралица Георгиева Георгиева

ДО
“Варна Саут Бей Пропъртис” ЕООД,
представлявано от Виктор Георгиев Нейчев

ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
УЛ.”СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” № 17-19
ГР.СОФИЯ 1202
На Ваш изх.№ 90-04-426/28.04.2009г.
На Наш вх.№ РД-09-0415-53/1/30.04.2009г.

Относно: Изготвена заповед за определяне на НАЕМАТЕЛ на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 462/24.03.1999г. и представляващ морски плаж „ЧАЙКА – СЕВЕР”, находящ се в община Варна, област Варна

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основаное чл.61 от АПК Ви уведомявам:
Със заповед № РД-10-7706-115/26.04.10г. Областният управител на област Варна определи “БОРД” ООД, представлявано от Даниел Петков Славов и Емил Здравков Петров – заедно и поотделно, със седалище и адрес на управление гр. Варна, р-н “Приморски”, ул. “Петко Каравелов” 40, за НАЕМАТЕЛ на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 462/24.03.1999г. и представляващ морски плаж „ЧАЙКА – СЕВЕР”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 5 848,00 кв.м., определена чрез мониторинг с предназначение - за рекреационна дейност без право да се изменя или променя, със срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
Заповедта е обявена в сградата на Областна администрация гр.Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр.Варна.
На основание чл.55, ал.3 във връзка с чл. 13 ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК.

С уважение,
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Aприл. 2010 г.

№ РД-09-0415-53(13), 28.04.2010г.

ДО
“БОРД” ООД,
представлявано от Даниел Петков Славов и Емил Здравков Петров

ДО
“Варна Саут Бей Пропъртис” ЕООД,
представлявано от Виктор Георгиев Нейчев

ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
УЛ.”СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” № 17-19
ГР.СОФИЯ 1202
На Ваш изх.№ 90-04-426/28.04.2009г.
На Наш вх.№ РД-09-0415-53/1/30.04.2009г.


Относно: Изготвена заповед за определяне на НАЕМАТЕЛ на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 462/24.03.1999г. и представляващ морски плаж „ЧАЙКА – ЦЕНТРАЛЕН”, находящ се в община Варна, област Варна


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл.61 от АПК Ви уведомявам:
Със заповед № РД-10-7706-116/26.04.10г Областният управител на област Варна определи “БОРД” ООД, представлявано от Даниел Петков Славов и Емил Здравков Петров – заедно и поотделно, със седалище и адрес на управление гр. Варна, р-н “Приморски”, ул. “Петко Каравелов” 40, за НАЕМАТЕЛ на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 462/24.03.1999г. и представляващ морски плаж „ЧАЙКА – ЦЕНТРАЛЕН”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 5 990,00 кв.м., определена чрез мониторинг с предназначение - за рекреационна дейност без право да се изменя или променя, със срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
Заповедта е обявена в сградата на Областна администрация гр.Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр.Варна.
На основание чл. 55, ал.3 във връзка с чл. 13 ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК.

С уважение,

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на Варна


ОБЯВА - Aприл. 2010 г.

О Б Я В А
Министерството на регионалното развитие и благоустройството
/МРРБ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект -
изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж
Бяла-юг”, находящ се в община Бяла, област Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 408/26.10.1998 г.,
с активна плажна площ 10 909 кв. м

Търгът ще се проведе на 27.05.2010 г. от 16,00 часа в сградата на МРРБ.
Начална годишна наемна цена на обекта – 32 213 лева с включен ДДС.
Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 година.
Цена на тръжната документация - 500 (петстотин) лева (не се дължи ДДС).
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ- IBAN–BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC – BNBGBGSD.
Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 25.05.2010 г.
Оглед на обекта – свободен.
Телефони за информация относно търга: 02/9405316; 02/9405318.


ОБЯВА - Aприл. 2010 г.

О Б Я В А
Министерството на регионалното развитие и благоустройството
/МРРБ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект -
изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж
"Кабакум-Бисер", находящ се в община Варна, област Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 420/10.12.1998 г., с активна плажна площ 4140 кв. м

Търгът ще се проведе на 27.05.2010 г. от 12,00 часа в сградата на МРРБ.
Начална годишна наемна цена на обекта – 8928 лева с включен ДДС.
Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 година.
Цена на тръжната документация - 500 (петстотин)лева (не се дължи ДДС).
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ- IBAN–BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC – BNBGBGSD.
Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 25.05.2010 г.
Оглед на обекта – свободен.
Телефони за информация относно търга: 02/9405316; 02/9405318.


ОБЯВА - Aприл. 2010 г.

О Б Я В А
Министерството на регионалното развитие и благоустройството
/МРРБ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект -
изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж
Камчия-север”, находящ се в община Аврен, област Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 406/22.10.1998 г., с активна плажна площ 89 003 кв. м, определена чрез мониторинг

Търгът ще се проведе на 31.05.2010 г. от 11,00 часа в сградата на МРРБ.
Начална годишна наемна цена на обекта – 149 550 лева с включен ДДС.
Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 година.
Цена на тръжната документация - 500 (петстотин) лева (не се дължи ДДС).
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ- IBAN–BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC – BNBGBGSD.
Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 25.05.2010 г.
Оглед на обекта – свободен.
Телефони за информация относно търга: 02/9405316; 02/9405318.


ОБЯВА - Aприл. 2010 г.

О Б Я В А
Министерството на регионалното развитие и благоустройството
/МРРБ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект -
изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж
Панорама”, находящ се в община Варна, област Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 693/19.07.2002 г., с активна плажна площ 19 101 кв. м, определена чрез мониторинг

Търгът ще се проведе на 27.05.2010 г. от 10,00 часа в сградата на МРРБ.
Начална годишна наемна цена на обекта – 48 636 лева с включен ДДС.
Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 година.
Цена на тръжната документация - 500 (петстотин) лева (не се дължи ДДС).
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ- IBAN–BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC – BNBGBGSD.
Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 25.05.2010 г.
Оглед на обекта – свободен.
Телефони за информация относно търга: 02/9405316; 02/9405318.


ОБЯВА - Aприл. 2010 г.

О Б Я В А
Министерството на регионалното развитие и благоустройството
/МРРБ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект -
изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж
Паша дере”, находящ се в общини Варна и Аврен, област Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост
№ 769/25.11.2003 г., с активна плажна площ 33 667 кв. м

Търгът ще се проведе на 27.05.2010 г. от 14,00 часа в сградата на МРРБ.
Начална годишна наемна цена на обекта – 19 393 лева с включен ДДС.
Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 година.
Цена на тръжната документация - 500 (петстотин)лева (не се дължи ДДС).
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ- IBAN–BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC – BNBGBGSD.
Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 25.05.2010 г.
Оглед на обекта – свободен.
Телефони за информация относно търга: 02/9405316; 02/9405318.


ОБЯВА - Aприл. 2010 г.

О Б Я В А
Министерството на регионалното развитие и благоустройството
/МРРБ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект -
изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж
Романтика”, находящ се в община Аврен, област Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 439/05.02.1999 г., с активна плажна площ 27 374 кв. м, определена чрез мониторинг

Търгът ще се проведе на 31.05.2010 г. от 9,00 часа в сградата на МРРБ.
Начална годишна наемна цена на обекта – 35 709 лева с включен ДДС.
Срок на наемното отношение – до 31 декември 2014 година.
Цена на тръжната документация - 500 (петстотин) лева (не се дължи ДДС).
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ- IBAN–BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC – BNBGBGSD.
Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 25.05.2010 г.
Оглед на обекта – свободен.
Телефони за информация относно търга: 02/9405316; 02/9405318.


УВЕДОМЛЕНИЕ - Aприл. 2010 г.

№ рд-09-2600-133/7/16.04.2010 г.

ДО
Г-Н ДАНИЕЛ ЛЕОН МАРАК-
УПРАВИТЕЛ НА „МАРАК” ЕООД
УЛ.”БДИН” №7
ГР.ВАРНА

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомявам:
ДАНИЕЛ ЛЕОН МАРАК-управител на ”МАРАК” ЕООД, че с писмо наш изх.№ РД-09-2600-133/6/23.02.2010 г. по повод на постъпилата жалба в деловодството на Областна администрация гр. Варна е извършена служебна проверка и се установи следното:
По силата на договор за замяна №1007-021/06.02.2009 г. „МАРАК”ЕООД придобива от Община Девня правото на собственост върху имоти-общинска собственост, находящи се в гр. Девня.
Постъпили са жалби от „СОЛВЕЙ СОДИ”АД, „ПОЛИМЕРИ” АД И „АГРОПОЛИХИМ” АД до РДНСК-Варна, ДНСК-София, Община Девня, Гражданска защита срещу непосредствен достъп до имотите на дружеството, с цел осигуряване на безопастност на тръбопроводите за депониране на фракции.
С оглед на гореизложеното е налице спор между две търговски дружество, който следва да се разгледа и реши по съдебен ред.
Настоящото уведомление да се постави на таблото за съобщения и обяви в Областна администрация гр. Варна и на интернет-страницата на Областна администрация- Варна.


ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител


УВЕДОМЛЕНИЕ - Aприл. 2010 г.

№рд-09-9911-81/7/19.04. 2010 г.
На основание на чл.61,ал.3 от АПК уведомявам:
Гражданите подали сигнал с наш вх. № РД-09-9911-81/10.12.2009 г., относно незаконно строителство в Рибарското селище Камчия,общ.Аврен,обл. Варна, че е извършена проверка от служителите на РДНСК-Варна.
За резултата от проверката е съставен констативен протокол, от който е видно,че не са налице основания за предприемане на действия по ЗУТ от началника на РДНСК- Варна.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация- Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Aприл. 2010 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността “Младши юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване”, съгласно заповед № РД-10-7706-89 от 26.03.2010 г.

1. Анна Йорданова Михова
2. Любомира Сергеева Комитска
3. Десислава Иванова Александрова
4. Ивелина Димитрова Ненова
5. Надежда Александрова Гроздева
6. Стилян Тодоров Андреев
7. Теодора Стефанова Димитрова
8. Атанас Георгиев Милков
9. Божанка Ганчева Николова
10. Севдалина Александрова Жекова
11. Нели Иванова Танчева
12. Стела Миленова Владимирова
13. Любомира Веселинова Янева
14. Илиана Гочева Вълчева-Стефанова
15. Пламена Кунева Николова
16. Цветелина Кристиянова Коцева
17. Владимир Йорданов Стоянов
18. Любомир Атанасов Колев
19. Антоанета Георгиева Костадинова
20. Венета Димитрова Любомирова

Посочените кандидати трябва да се явят на практическия изпит на 27.04.2010 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.
На практическия изпит кандидатите могат да ползват следната нормативна база:
1. ЗАКОН за държавната собственост;
2. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост;
3. ЗАКОН за общинската собственост;
4. ЗАКОН за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица;
5. НАРЕДБА за прилагане на чл.4 от ЗПГРРЛ;
6. АПК;
7. ГПК;
8. ЗАКОН за администрацията;
9. ЗАКОН за държавния служител;
10. КОДЕКС на труда;
11. ЗМСМА;
12. ЗАКОН за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти;
13. ЗАКОН за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти;
14. ЗАКОН за достъп до обществена информация;
15. ЗАКОН за защита на класифицираната информация;
16. ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи;
17. ПРАВИЛНИК за прилагане на ЗСПЗЗ;
18. НАРЕДБА за провеждането на конкурсите за държавни служители.


С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността “Младши юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване”, съгласно заповед № РД-10-7706-89 от 26.03.2010 г.

1. Веселин Светлинов Цонев – подадени са документите по пощата, което е нарушение на чл.17, ал.3 от НПКДС;
2. Невена Димитрова Пеева – липсва документ за компютърна грамотност;
3. Александрина Стефанова Ташева – липсва документ за компютърна грамотност;
4. Димитър Атанасов Дяков – липсва документ за компютърна грамотност.


УВЕДОМЛЕНИЕ - Aприл. 2010 г.

№ РД-07-9100-61/5/ от 06.04. 2010 г.

На основание на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам „ПЕРЕС” ЕООД с управител Енчо Петров Радев, че с писмо с изх. № РД-07-9100-61(4)/08.01.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна, е уведомен за следното:
Във връзка със спечелен от «ПЕРЕС» ЕООД търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в акт за частна държавна собственост № 5035/30.01.2004г., находящ се в Община Варна, гр.Варна, Вилна зона – Варна, съставляващ поземлен имот 66 с площ 950,00 кв.м., при граници на имота: ПИ 65; ПИ 160; ПИ 67, следва в 3 /три/ дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо да се представи в Областна администрация Варна вписан в Служба по вписванията – Варна договор за покупко – продажба № 3785-Т/28.09.2007г.
При неизпълнение в указания срок, ще бъде сигнализирана Районна прокуратура Варна за извършване на проверка относно наличието на престъпление по чл.206, ал.1 от Наказателния кодекс.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Aприл. 2010 г.

№РД-09-0417-26/3/ от 06.04. 2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам „КВП-ГРУП” ЕООД с управител Васил Арсенов Арсенов, че с писмо с изх.№ РД-09-0417-26(2)/22.02.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна, е уведомен за следното:
Със заповед № РИ-10-8500-1/22.02.2010г. Областният управител на област Варна определи „КОСМОС ШИПИНГ” АД за купувач на правото на собственост на недвижим имот - частна държавна собственост, описан в АДС 6783/26.04.2007г., съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.339 с площ от 1 907,00 кв.м, по плана на „Приморски парк местност “Горчивата чешма”, гр.Варна, при граници на имота: поземлен имот № 536.340; поземлен имот № 536.314; поземлен имот № 536.472; поземлен имот № 536.315.
Заповедта е обявена в сградата на Областна администрация гр.Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр.Варна.
На основание чл.55, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Aприл. 2010 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Държавна собственост”, съгласно заповед № РД-10-7706-76 от 19.03.2010 г.

НЯМА

13.04.2010 г
гр.Варна


С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Държавна собственост”, съгласно заповед № РД-10-7706-76 от 19.03.2010 г.

1. Павел Огнянов Павлов – Липсват години професионален опит;
2. Станислав Павлов Радев - Липсват години професионален опит;
3. Петя Борисова Младенова - Липсват години професионален опит;
4. Илия Костадинов Костадинов - Не отговаря на условията за професионална област;
5. Росен Николов Шопов - Не отговаря на условията за професионална област;

13.04.2010 г
гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Aприл. 2010 г.

№РИ-08-8500-17(5)/17.03. 2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам „Мелита Холидейз” ООД с управител Марияна Лазарова Андреева, че с писмо с изх. N РИ-08-8500-17(4)/22.02.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна, е уведомена за следното:
По повод на Ваша молба за придобиване на право на собственост по реда на чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС) върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 520 кв.м, съставляващ ПИ7, кв. 720, 3-ти микрорайон по плана на град Варна, бул. „Приморски” N127, подробно описан в акт за държавна собственост N6401/11.04.2006г., Ви уведомявам:
След разглеждане на образуваната в Областна администрация – Варна преписка на заседание на Комисията по чл. 74 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), проведено на 23.01.2009г. и отразено в протокол N180, с писмо с изх. NРИ-08-8500-17(3) от 18.02.2009г. на заместник областния управител на област Варна сте уведомена за решението на Комисията и необходимите документи, които следва да бъдат представени към преписката. Писмото е получено на 20.02.2009г., но по него няма изпълнение.
Във връзка с работата по образуваната преписка, от Областна администрация – Варна ще бъде изискана служебно скица на имота от Служба по геодезия, картография и кадастър– град Варна, след получаването на която, ще Ви бъде изпратено удостоверение, с което да се снабдите с удостоверение за данъчна оценка за припадащите се идеални части от имота.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Aприл. 2010 г.

№РД-10-9400-63(4)/17.03.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Кирил Михайлов Куртев, че с писмо с изх. NРД-10-9400-63(1)/02.02.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна, е уведомен за следното:
Във връзка с процедура по придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот – частна държавна собственост, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-376, кв. 32, 16-ти микрорайон по регулационния план на град Варна, ул. „Елин Пелин” N36, описан в акт за частна държавна собственост №5027/04.09.1964г., Ви уведомявам, че следва в 3 (три) дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо да представите в Областна администрация - Варна вписан в Служба по вписванията – град Варна договор за покупко – продажба N2254-А от 06.12.1999г.
При неизпълнение в указания срок, ще бъде сигнализирана Районна прокуратура - Варна за извършване на проверка относно наличието на престъпление по чл. 206, ал. 1 от Наказателния кодекс.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Aприл. 2010 г.

№ РД-10-9400-63(5)/17.03.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Славка Михайлова Любенова, че с писмо с изх. NРД-10-9400-63(2)/02.02.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна, е уведомена за следното:
Във връзка с процедура по придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот – частна държавна собственост, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-376, кв. 32, 16-ти микрорайон по регулационния план на град Варна, ул. „Елин Пелин” N36, описан в акт за частна държавна собственост №5027/04.09.1964г., Ви уведомявам, че следва в 3 (три) дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо да представите в Областна администрация - Варна вписан в Служба по вписванията – град Варна договор за покупко – продажба N2255-А от 06.12.1999г.
При неизпълнение в указания срок, ще бъде сигнализирана Районна прокуратура - Варна за извършване на проверка относно наличието на престъпление по чл. 206, ал. 1 от Наказателния кодекс.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Aприл. 2010 г.

№ РД-04-9400-1635(4)/17.03.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Маргарита Донкова Монастирска, че с писмо с изх. NРД-04-9400-1635(3)/01.02.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна, е уведомена за следното:
Във връзка с процедура по придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот – частна държавна собственост, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) I-жил.стр. и подземни гаражи, кв. 519, 13-ти микрорайон по регулационния план на град Варна, ул. „Странджа” N8, описан в акт за частна държавна собственост №3303/05.02.2001г., Ви уведомявам, че следва в 3 (три) дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо да представите в Областна администрация - Варна вписан в Служба по вписванията – град Варна оригинал на договор за покупко – продажба N3749 от 14.03.2007г. Представеният от Вас договор е копие.
При неизпълнение в указания срок, ще бъде сигнализирана Районна прокуратура - Варна за извършване на проверка относно наличието на престъпление по чл. 206, ал. 1 от Наказателния кодекс.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Aприл. 2010 г.

№ АО-1-9400-К-11(12)/17.03.2010г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Николай Калоянчев Стоянов, че с писмо с изх. NАО-1-94-К-11(10)/22.02.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна, е уведомен за следното:
По повод на постъпили молби за отписване от актовите книги на припадащите се идеални части от недвижим имот, съставляващ поземлен имот N10135.3517.374 с адрес: град Варна, ул. „Горски пътник” N20, описан в скица с изх. N11266/12.09.2008г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – град Варна, а по скица с изх. N039/14.01.1997г. на район „Младост” при община Варна - урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-19, кв. 249, 15-ти микрорайон по плана на град Варна, моля в 14-дневен срок от получаване на писмото да презаверите приложения Ви оригинал на скица с изх. N11266/12.09.2008г. на СГКК – град Варна. Същата е необходима за извършване на поправка в договорите за продажба, поради това че има допуснати очевидни фактически грешки при изписване на номера на акта за държавна собственост и една от границите на имота, след което ще бъде извършено отписване на припадащите се идеални части от имота от актовите книги.
Отделно от горното, Ви уведомявам за следното:
Видно от приложените документи към преписката, Николай Калоянчев Стоянов не е вписал в Служба по вписванията – град Варна договор N386 от 11.02.1998г. За изготвяне на поправка в договор N386 от 11.02.1998г. Николай Калоянчев Стоянов следва да представи копие от личната си карта. Същата е изискана от него с писма с наши изх. NАО-1-94-К-11(5) от 10.12.2008г., NАО-1-94-К-11(7) от 11.03.2009г., NАО-1-94-К-11(8) от 08.12.2009г. и уведомление с изх. NАО-1-94-К-11(9) от 07.01.2010г. по реда на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, но досега не е представена към преписката.
Обръщам Ви внимание, че при непредставяне на изисканите документи в указания срок, молбите Ви се оставят без разглеждане.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Aприл. 2010 г.

№РД-06-8500-9(7)/17.03.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Стойчо Георгиев Калчев, че е изпратено писмо с изх. NРД-06-8500-9(5)/16.02.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна до генералния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура” със следното съдържание:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР,

В Областна администрация – Варна е постъпила молба с вх. NРД-06-8500-9(4) от 12.01.2010г. от Стойчо Георгиев Калчев във връзка с образувана в Областна администрация - Варна преписка за придобиване на право на собственост върху недвижим имот, представляващ апартамент N3, находящ се в област Варна, община Варна, град Варна, ул. „Девня” N15, вх. 1, ет. 2, с предоставени права на Национална компания „Железопътна инфраструктура”. В молбата си молителят е посочил, че преди около една година след извършени структурни промени в Национална компания „Железопътна инфраструктура” звеното „Противопожарна охрана” е било съкратено. Към молбата е приложено копие от писмо с изх. N91-СМ-1445 от 07.07.2009г. от директора на дирекция „УСК” при НК „ЖИ” до ръководителя на Регионално звено-Варна към дирекция „УСК” при ЖПС Варна, съгласно което Стойчо Георгиев Калчев няма право да закупи горепосоченото ведомствено жилище по условията и реда, предвидени в разпоредбата на чл. 46, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), поради това, че той е служител на ГДПБС – МВР на длъжност младши инспектор в звено „Пожарна безопасност и спасяване”.
Във връзка с работата по преписката, моля да уточните Стойчо Георгиев Калчев служител ли е на НК „ЖИ”.
Приложения – копия: 1. Молба с вх. NРД-06-8500-9(4)/12.01.2010г.; 2. Писмо с изх. N91-СМ-1445 от 07.07.2009г. от директора на дирекция „УСК” при НК „ЖИ” до ръководителя на Регионално звено Варна към дирекция „УСК” при ЖПС Варна
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 30.Март. 2010 г.

№ РД-10-2600-104, 29.03.2010 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам “Aвъланш” ООД, представлявано от Емил Христов Ковачев и Димитър Тихомиров Бахнев, че със заповед NРД-10-7706-33 от 04.02.2010г. Областният управител на област Варна отхвърля жалба NРД-10-0801-20/20.01.2010 г. против акт за установяване на публично общинско вземане N051/28.12.2009 г. на Кмета на община Варна.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област Варна


ОБЯВЛЕНИЕ - 30.Март. 2010 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-10-7706-89/26.03.2010 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността младши юрисконсулт в отдел “Правно - нормативно обслужване” при дирекция "Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация - Варна

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
а/ образователна степен: магистър;
б/ професионален опит: не се изисква;
в/ професионална област: право;
г/ допълнителни квалификации: компютърна грамотност /Word, Excel и работа в Интернет среда/;
д/ ранг на държавен служител: V-ти младши.
3. Начинът за провеждане на конкурса - практически изпит и интервю.
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
а/ писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
б/ копие от документ за самоличност;
в/ декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
г/ копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и правоспособност;
д/ документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит такъв);
е/ доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
ж/ доказателства за компютърна грамотност.
5. Документите следва да бъдат подавани в 10/десет/ дневен срок от публикуване на обявлението за конкурс, в Деловодството на Областна администрация – Варна, находящо се в гр.Варна, ул.”Преслав” №26, ет.1.
6. Списъците и/или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна, в гр.Варна, ул.”Преслав” №26.
7. Кратко описание за длъжността - оказване на правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на Областен управител, осигуряване на процесуално представителство на Областния управител пред органите на съдебната власт, изготвяне становища и разработване на предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функционирането на областната администрация.
8. Размер на основната заплата за длъжността е 460.00/четиристотин и шестдесет/ лева.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област Варна


ОБЯВЛЕНИЕ - 23.Март. 2010 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 688-120, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-10-7706-76/19.03.2010 г.


ОБЯВЯВА КОНКУРС:


1. За 1 /едно/ свободно работно място за длъжност Началник отдел “Държавна собственост” в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Варна;

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
а/ образователна степен: магистър;
б/ професионален опит: 6 /шест/ години;
в/ професионална област: техническо /инженер-геодезист или строителен инженер/, юридическо образование;
г/ допълнителни квалификации, носещи предимство: компютърна грамотност;
д/ ранг на държавен служител: II младши.
3. Начинът за провеждане на конкурса е: практически изпит, интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
а/ писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
б/ копие от документ за самоличност;
в/ декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
г/ копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
д/ копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина(ако е придобит такъв);
е/ доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
ж/ доказателства за придобита компютърна грамотност.
5. Документите следва да бъдат подавани в 10/десет/ дневен срок от публикуването на обявлението за конкурс в Деловодството на Областна администрация – Варна, находящо се в гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, ет.1.
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация – Варна, в гр.Варна, ул.”Преслав” №26.
7. Началникът на отдел “Държавна собственост” подпомага на експертно ниво дейността на Областния управител при провеждане на държавната политика по отношение на държавната собственост, като организира, координира и контролира дейността на отдел «Държавна собственост» по придобиването, разпореждането и управлението на държавната собственост на територията на областта. Организира, координира и контролира дейността на отдел «Държавна собственост» относно воденето на актовите книги на държавните имоти в областта, отчета на държавния сграден фонд на територията на областта, осигуряване на защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта. Следи за законосъобразното издаване на актове, деактуване на имоти държавна собственост и извършване на разпоредителни сделки. Работи за поддържането на гаранции за: прозрачност в работата си и в работата на отдела, който ръководи; постоянното повишаване на антикорупционния ефект и намаляване на корупционния натиск; свеждането до ниски нива на възможностите за субективни преценки.
8. Минималният размер на основната заплата за длъжността е 628,00 лева.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област Варна

УВЕДОМЛЕНИE - Март. 2010 г.

По повод “Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия – павилиони, заведения и атракционни съоръжения, съгласно чл. 56 от ЗУТ” - Областна администрация - Варна обявява, че приемът на документи е от 22.03.2010 до 29.03.2010г. в деловодството на администрацията.

Изискване за документи:

1. Копие от актуално удостоверение за съдебна регистрация
2. Копие от БУЛСТАТ
3. Копие от лична карта на Представляващия
4. Удостоверение за липса на публични и общински вземания по чл. 162 от ДОПК
5. Служебна бележка за липса на задължения към Община Варна

Искане и за разполагане на преместваем търговски обект и указание за документите може да изтеглите тук.


ЗАПОВЕД - Март. 2010 г.

З А П О В Е Д
№ РД-10-7706-75 от 18.03.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област с административен център Варна

У С Т А Н О В И Х:

Със заповед № РД-10-7706-42/12.02.2010 г. на областния управител е обявен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот – публична държавна собственост, описан в АДС № 7389/03.06.2009 г., находящ се в област Варна, община Варна, гр. Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2561.6, с площ 1590 кв.м,. ведно с изградените в него сгради: сграда с идентификатор 10135.2561.6.1 с площ 35 кв.м.; сграда с идентификатор 10135.2561.6.2 с площ 16 кв.м.; сграда с идентификатор 10135.2561.6.3 с площ 31 кв.м.;, при граници на поземления имот: ПИ 10135.2561.12 и ПИ 10135.2561.1 при начална тръжна цена в размер на 1287 лв. месечен наем /хиляда двеста осемдесет и седем лева/, в която не е включен ДДС, и депозит в размер на 50% от началната тръжна наемна цена –643,50лв. /шестстотин четиридесет и три лева и петдесет стотинки / и стъпка за наддаване в размер на 100,00лв. /сто лева/. Депозитните вноски следва да се внесат до 19.03.2010 г., а търгът да се проведе на 24.03.2010 г.
Заповедта е издадена при нарушения на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Установеното противоречие с посочените нормативни актове опорочава заповедта до степен, налагаща отмяната й като незаконосъобразна поради следното:
Съгласно чл.13, ал.2, т.3 и т.6 от ППЗДС в заповедта, с която се открива търгът, се определят предназначението на имотите или на частите от тях и други специфични условия. В заповед № РД-10-7706-42/12.02.2010 г. не е посочено предназначението на имотите.
В заповед № РД-10-7706-42/12.02.2010 г. не са предвидени изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите предвид това, че имотите са публична държавна собственост, находящи се в границите на контактната зона на историческото ядро на Морската градина на град Варна. Не са определени и правилата, които трябва бъдещият наемател да спазва съобразно Наредбата за провеждане на търговската дейност на територията на община Варна и чието нарушаване би довело до прекратяване на договора за наем.
След издаване на заповедта и проведените огледи на имотите бе установено, че обектите не са предадени от последния наемател с протокол-опис по образец каквото изискване е предвидено в ППЗДС, поради което към настоящия момент се намират все още в държане на ЕТ „Зефира-М-Михаил Славейков”.
Заповедта, с която се открива провеждането на търг за отдаване под наем на недвижим имот-държавна собственост, не представлява индивидуален административен акт и не подлежи на съдебен контрол. Тя представлява формата, в която Законът за държавната собственост предвижда да бъде отправено предложение от собственика до наемателя. Тя не поражда права и задължения, създава единствено възможността желаещите да наемат имот-държавна собственост да участват в тръжната процедура. В това производство областният управител не действа като орган на власт, а като равнопоставена страна в гражданскоправни отношения, поради което за отмяната на заповед № РД-10-7706-42/12.02.2010 г. са неприложими разпоредбите на Административно-процесуалния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл.32, ал.1 от ЗА

НАРЕЖДАМ:

ОТМЕНЯМ заповед № РД-10-7706-42/12.02.2010 г. на областния управител на област с административен център Варна за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот – публична държавна собственост, описан в АДС № 7389/03.06.2009 г., находящ се в област Варна, община Варна, гр. Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2561.6, с площ 1590 кв.м,. ведно с изградените в него сгради: сграда с идентификатор 10135.2561.6.1 с площ 35 кв.м.; сграда с идентификатор 10135.2561.6.2 с площ 16 кв.м.; сграда с идентификатор 10135.2561.6.3 с площ 31 кв.м.;, при граници на поземления имот: ПИ 10135.2561.12 и ПИ 10135.2561.1.
Лицата, закупили тръжни книжа и внесли депозити за участие в търга, в 7-дневен срок да подадат молба в деловодството на Областна администрация Варна за възстановяване на заплатените суми.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в четири екземпляра.
Оригиналите да се връчат на началника на отдел ДС за прилагане в преписката по АДС № 7389/03.06.2009 г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, директора на дирекция АПОФУС, директора на дирекция АКРРДС и служителя, работещ преписката за поставяне на таблото на на Областна администрация Варна.
Заповедта да се обяви на таблото и интернет страницата на Областна администрация Варна.


ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Март. 2010 г.

№ РИ-08-9400-77(4)/05.03.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Коста Иванов Костов, че е изпратено писмо с изх. NРИ-08-9400-77(2) от 29.01.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна до директора на Областна дирекция „Земеделие” – Варна, съдържащо следното:

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЪЧВАРОВА,

По повод на постъпила молба за придобиване на право на собственост по реда на чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС) върху недвижим имот, съставляващ ПИ 000230 в землището на село Игнатиево, община Аксаково, област Варна, Ви уведомявам:
С писмо с изх. NРИ-08-9400-77/24.07.2008г. от Вас е изискана информация относно гореописания имот. Видно от известие за доставяне N 8900000324275, писмото е получено на 25.07.2008г., но по него няма изпълнение.
Във връзка с работата по образуваната в Областна администрация – Варна преписка, приложено, изпращам Ви копие на писмо с наш изх. NРИ-08-9400-77/24.07.2008г. и моля, своевременно да представите изисканата информация.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Март. 2010 г.

№ РД-04-9400-117(15)/05.03.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Росица Божидарова Тонева - Аврамова, че с писмо с изх. N РД-04-9400-117(14) от 29.01.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна е уведомена за следното:
По повод на постъпила молба до областния управител на област с административен център град Варна за придобиване на право на собственост върху недвижим имот, съставляващ поземлен имот (ПИ) 10135.536.258, с административен адрес: град Варна, Приморски парк, местност „Салтанат” N42, Ви уведомявам:
Съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), продажбата на земя – частна държавна собственост на лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда, изградена върху нея, се извършва от областния управител по местонахождението на имота без търг при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. Необходимите документи, които следва да се представят към молбата са посочени в разпоредбата на чл. 84, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС). В тази връзка за комплектоване на преписката следва своевременно да представите:
1. Скица на имота от одобрена кадастрална карта;
2. Удостоверение от съответната общинска администрация, че сградата е законно изградена;
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

С уважение,

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Март. 2010 г.

№ РД-04-9100-6(9)/05.03.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Сияна Георгиева Желева, че с писмо с изх. NРД-04-9100-6(5) от 01.02.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна е уведомена за следното:
Във връзка с процедура по придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот – частна държавна собственост, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-38, кв. 3, 16-ти микрорайон по плана на град Варна, ул. „Копнеж” N5, описан в актове за частна държавна собственост №5164/11.08.1964г. и №5568/07.10.1964г., Ви уведомявам, че следва в 3 (три) дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо да представите в Областна администрация - Варна вписан в Служба по вписванията – град Варна договор за покупко – продажба N3612 от 26.08.2005г.
При неизпълнение в указания срок, ще бъде сигнализирана Районна прокуратура - Варна за извършване на проверка относно наличието на престъпление по чл. 206, ал. 1 от Наказателния кодекс.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

С уважение,
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Февруари. 2010 г.

№ОП-10-9400-42/1/
18.02. 2010 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областна администрация – Варна, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Пано Димитров Димитров и Анка Христова Димитрова, че на 04.02.2010 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Андрей Юлиянов Канторов – искане вх. №ОП-10-9400-42/04.02.2010 г., за имот съставляващ УПИ VII-355 в кв. 173, ведно с построените в имота сгради по плана на гр. Провадия, община Провадия.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Февруари. 2010 г.

№РД-10-9400-46/1/
18.02. 2010 г.
Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областна администрация – Варна, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Благой Стоянов Михайлов и наследници на Коста Ранков Костов, че на 09.02.2010 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Костадин Стоянов Френчев – искане вх. №ОП-10-9400-46/09.02.2010 г., за ПИ №10135.2564.160 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, ул. „Седма”.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Февруари. 2010 г.

№ОП-10-9400-10/2/
18.02. 2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Николинка Недева Драганова, с адрес: гр. Варна, ул. „Х. Димитър” №7,
Че с писмо с изх. №ОП-10-9400-10/1/19.01.2010 г. заместник областният управител на област Варна Ви уведомява, че на основание чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, следва в тридневен срок да представите в деловодството на Областна администрация – Варна, оригинално удостоверение за наличие или липса на реституционни претенции за ПИ №012001, находящ се в местност „Сърта”, землището на с. Габърница, община Ветрино, издадено от Общинска служба „Земеделие” - Ветрино. При неизпълнение в срок, административното производство ще бъде прекратено.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Февруари. 2010 г.

№ОП-09-9400-580/2/
18.02 2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Радка Славова Моллова, с адрес: гр. Варна, ул. „Средец” №40, вх. А, ет. 3, ап. 9 и Неджелия Садулова Алиосманова, с адрес: община Белослав, с. Езерово, ул. „Енергетик” №10, вх. А, ет. 3,
Че с писмо с изх. № ОП-09-9400-580/1/09.12.2009 г. заместник областният управител на област Варна Ви уведомява, че на основание чл. 30, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, следва в тридневен срок да се явите в Областна администрация – Варна за да положите подпис върху подадените от Ваше име молби-декларации. При неизпълнение в срок, административното производство ще бъде прекратено.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Февруари. 2010 г.

№РД-1-94-Х-12(2)/18.02.2010г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Христо Минев Парашкевов, че с писмо с изх. NРД-1-94-Х-12(1) от 30.12.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от него молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


З А П О В Е Д - 22.Февруари. 2010 г.

N РИ-10-8500-2, Варна, 22.02.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ - областен управител на област Варна и ЗОЯ ПЕНЕВА - главен счетоводител в Областна администрация гр.Варна, след като разгледах материалите по преписка с вх.№ РД-09-0417-27/25.09.2009г. от Министъра на отбраната на Република България за проведения таен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, описан в акт за частна държавна собственост № 6784/26.04.2007г., съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.360 с площ от 1 266,00 кв.м, по плана на „Приморски парк местност “Горчивата чешма”, гр.Варна, при граници на имота: поземлен имот № 536.394; поземлен имот № 536.341; поземлен имот № 536.340; поземлен имот № 536.315, поземлен имот № 536.361; поземлен имот № 536.362
У С Т А Н О В И Х:
На основание на решение № 330/25.06.2009г. на Министъра на отбраната на Република България на 30.07.2009г. е проведен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, описан в акт за частна държавна собственост № 6784/26.04.2007г., съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.360 с площ от 1 266,00 кв.м, по плана на „Приморски парк местност “Горчивата чешма”, гр.Варна, при граници на имота: поземлен имот № 536.394; поземлен имот № 536.341; поземлен имот № 536.340; поземлен имот № 536.315, поземлен имот № 536.361; поземлен имот № 536.362.
Съгласно протокол № П-281-330/30.07.2009г. на комисията за провеждане на търга за купувач на гореописания недвижим имот е определен „ТЕРРА ЛИНКС” ЕООД, представлявано от Пламен Иванов Проданов. Участникът е спечелил търга, като е предложил стойност на имота в размер на 354 354,00 лв. /триста петдесет и четири хиляди триста петдесет и четири лева/.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№ 0306001602/08.02.2010г., издадено от “Имуществени данъци” при община Варна, данъчната стойност на имота е в размер на 81 763,30 лв. /осемдесет и една хиляди седемстотин шестдесет и три лева и тридесет стотинки/.
С оглед на изложеното и на основание протокол № П-281-330/30.07.2009г. на комисията за провеждане на търга, чл.59, ал.6 и ал.7 от ППЗДС, и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :

I. ОПРЕДЕЛЯМ „ТЕРРА ЛИНКС” ЕООД, представлявано от Пламен Иванов Проданов, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан в акт за частна държавна собственост № 6784/26.04.2007г., съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.360 с площ от 1 266,00 кв.м, по плана на „Приморски парк местност “Горчивата чешма”, гр.Варна, при граници на имота: поземлен имот № 536.394; поземлен имот № 536.341; поземлен имот № 536.340; поземлен имот № 536.315, поземлен имот № 536.361; поземлен имот № 536.362.
II. Сумата в размер на 298 986,00 лв. /двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин осемдесет и шест лева/, представляваща разликата от достигнатата на търга стойност на продавания недвижим имот, описан в точка I. в размер на 354 354,00 лв. /триста петдесет и четири хиляди триста петдесет и четири лева/ и внесения депозит в размер на 55 368,00 лв. /петдесет и пет хиляди триста шестдесет и осем лева/ да се внесе по сметка на дирекция “Бюджет и финанси” – МО, IBAN сметка BG 61 BNBG 9661 3000 1522 01, BIC: BNBGBGSF, Българска Народна Банка, гр.София, пл.”Александър І” № 1;
Сумата в размер на 55 368,00 лв. /петдесет и пет хиляди триста шестдесет и осем лева/, представляваща депозита за участие в търга е внесена по сметка на дирекция “Бюджет и финанси” – МО, IBAN сметка BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC BNBGBGSF, Българска Народна Банка, гр.София, пл.”Александър І” № 1 с платежно нареждане от 24.07.2009г.
III. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС в размер на 7 087,08 лв. /седем хиляди осемдесет и седем лева и осем стотинки/ да се внесат по сметка на дирекция “Бюджет и финанси” – МО, IBAN сметка BG 61 BNBG 9661 3000 1522 01, BIC: BNBGBGSF, Българска Народна Банка, гр.София, пл.”Александър І” № 1;
IV. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 1 417,42 лв. /хиляда четиристотин и седемнадесет лева и четиридесет и две стотинки/ да се внесе по сметка на дирекция “Бюджет и финанси” – МО, IBAN сметка BG 61 BNBG 9661 3000 1522 01, BIC: BNBGBGSF, Българска Народна Банка, гр.София, пл.”Александър І” № 1;
V. 2,6 % местни данъци, съгласно чл. 47, ал.2 ЗМДТ в размер на 9 213,20 лв. /девет хиляди двеста и тринадесет лева и двадесет стотинки/ да се внесат в “Имуществени данъци” при община Варна.
VI. 20 % ДДС, съгласно чл. 45, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС не се дължи.
VII. Купувачът дължи такса за вписване на договора, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 354,35 лв. /триста петдесет и четири лева и тридесет и пет стотинки/, представляваща 0,1 % от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация гр. Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна, съгласно чл. 56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „ТЕРРА ЛИНКС” ЕООД.
Сумите по т. II, т. III, т. IV и т. V от настоящата заповед да се внесат от „ТЕРРА ЛИНКС” ЕООД в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността на имота ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена и сключване на договор за покупко-продажба.
Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в пет екземпляра.
Оригиналите да се връчат на „ТЕРРА ЛИНКС” ЕООД, отдел “Държавна собственост” за прилагане към преписката по акт за държавна собственост № 6784/26.04.2007г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на Министъра на отбраната, дирекция “АКРРДС”, началника на отдел “Държавна собственост”, главния счетоводител и Окръжна прокуратура - Варна.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация гр. Варна.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:
/ДАНЧО СИМЕОНОВ/


ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ЗОЯ ПЕНЕВА/


З А П О В Е Д - 22.Февруари. 2010 г.

N РИ-10-8500-1, Варна, 22.02.2010 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ - областен управител на област Варна и ЗОЯ ПЕНЕВА - главен счетоводител в Областна администрация гр.Варна, след като разгледах материалите по преписка с вх.№ РД-09-0417-26/25.09.2009г. от Министъра на отбраната на Република България за проведения таен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, описан в акт за частна държавна собственост № 6783/26.04.2007г., съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.339 с площ от 1 907,00 кв.м, по плана на „Приморски парк местност “Горчивата чешма”, гр.Варна, при граници на имота: поземлен имот № 536.340; поземлен имот № 536.314; поземлен имот № 536.472; поземлен имот № 536.315
У С Т А Н О В И Х:
На основание на решение № 331/25.06.2009г. на Министъра на отбраната на Република България на 30.07.2009г. е проведен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, описан в акт за частна държавна собственост № 6783/26.04.2007г., съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.339 с площ от 1 907,00 кв.м, по плана на „Приморски парк местност “Горчивата чешма”, гр.Варна, при граници на имота: поземлен имот № 536.340; поземлен имот № 536.314; поземлен имот № 536.472; поземлен имот № 536.315.
Съгласно протокол № П-282-331/30.07.2009г. на комисията за провеждане на търга за купувач на гореописания недвижим имот е определен „КОСМОС ШИПИНГ” АД, представлявано от Пламен Иванов Проданов. Участникът е спечелил търга, като е предложил стойност на имота в размер на 508 952,36 лв. /петстотин и осем хиляди деветстотин петдесет и два лева и тридесет и шест стотинки/.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№ 0306001603/08.02.2010г., издадено от “Имуществени данъци” при община Варна, данъчната стойност на имота е в размер на 123 161,70 лв. /сто двадесет и три хиляди сто шестдесет и един лева и седемдесет стотинки/.
С оглед на изложеното и на основание протокол № П-282-331/30.07.2009г. на комисията за провеждане на търга, чл.59, ал.6 и ал.7 от ППЗДС, и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :

I. ОПРЕДЕЛЯМ „КОСМОС ШИПИНГ” АД, представлявано от Пламен Иванов Проданов, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан в акт за частна държавна собственост № 6783/26.04.2007г., съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.339 с площ от 1 907,00 кв.м, по плана на „Приморски парк местност “Горчивата чешма”, гр.Варна, при граници на имота: поземлен имот № 536.340; поземлен имот № 536.314; поземлен имот № 536.472; поземлен имот № 536.315.
II. Сумата в размер на 425 550,36 лв. /четиридесет хиляди шестстотин осемдесет и един лева/, представляваща разликата от достигнатата на търга стойност на продавания недвижим имот, описан в точка I. в размер на 508 952,36 лв. /петстотин и осем хиляди деветстотин петдесет и два лева и тридесет и шест стотинки/ и внесения депозит в размер на 83 402,00 лв. /осемдесет и три хиляди четиристотин и два лева/ да се внесе по сметка на дирекция “Бюджет и финанси” – МО, IBAN сметка BG 61 BNBG 9661 3000 1522 01, BIC: BNBGBGSF, Българска Народна Банка, гр.София, пл.”Александър І” № 1;
Сумата в размер на 83 402,00 лв. /осемдесет и три хиляди четиристотин и два лева/, представляваща депозита за участие в търга е внесена по сметка на дирекция “Бюджет и финанси” – МО, IBAN сметка BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC BNBGBGSF, Българска Народна Банка, гр.София, пл.”Александър І” № 1 с платежно нареждане от 24.07.2009г.
III. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС в размер на 10 179.05 лв. /десет хиляди сто седемдесет и девет лева и пет стотинки/ да се внесат по сметка на дирекция “Бюджет и финанси” – МО, IBAN сметка BG 61 BNBG 9661 3000 1522 01, BIC: BNBGBGSF, Българска Народна Банка, гр.София, пл.”Александър І” № 1;
IV. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 2 035,81 лв. /две хиляди тридесет и пет лева и осемдесет и една стотинки/ да се внесе по сметка на дирекция “Бюджет и финанси” – МО, IBAN сметка BG 61 BNBG 9661 3000 1522 01, BIC: BNBGBGSF, Българска Народна Банка, гр.София, пл.”Александър І” № 1;
V. 2,6 % местни данъци, съгласно чл. 47, ал.2 ЗМДТ в размер на 13 232,76 лв. /тринадесет хиляди двеста тридесет и два лева и седемдесет и шест стотинки/ да се внесат в “Имуществени данъци” при община Варна.
VI. 20 % ДДС, съгласно чл. 45, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС не се дължи.
VII. Купувачът дължи такса за вписване на договора, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 508,95 лв. /петстотин и осем лева и деветдесет и пет стотинки/, представляваща 0,1 % от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация гр. Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна, съгласно чл. 56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „КОСМОС ШИПИНГ” АД.
Сумите по т. II, т. III, т. IV и т. V от настоящата заповед да се внесат от „КОСМОС ШИПИНГ” АД в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността на имота ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена и сключване на договор за покупко-продажба.
Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в пет екземпляра.
Оригиналите да се връчат на „КОСМОС ШИПИНГ” АД, отдел “Държавна собственост” за прилагане към преписката по акт за държавна собственост № 6783/26.04.2007г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на Министъра на отбраната, дирекция “АКРРДС”, началника на отдел “Държавна собственост”, главния счетоводител и Окръжна прокуратура - Варна.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация гр. Варна.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:
/ДАНЧО СИМЕОНОВ/


ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ЗОЯ ПЕНЕВА/


Извлечение от З А П О В Е Д - 18.Февруари. 2010 г.

№ РД-10-7706-42, Варна, 12.02.2010 г.
ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна и ЗОЯ ПЕНЕВА- главен счетоводител в Областна администрация гр. Варна, на основание чл.16, ал.2 от ЗДС, чл.13 от ППЗДС, чл.41 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
I. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот – публична държавна собственост описан в АДС № 7389/03.06.2009 г., находящ се в област Варна, община Варна, гр. Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2561.6, с площ 1590 кв.м,. ведно с изградените в него сгради: сграда с идентификатор 10135.2561.6.1 с площ 35 кв.м.; сграда с идентификатор 10135.2561.6.2 с площ 16 кв.м.; сграда с идентификатор 10135.2561.6.3 с площ 31 кв.м.;, при граници на поземления имот: ПИ 10135.2561.12 и ПИ 10135.2561.1 при начална тръжна цена в размер на 1287 лв. месечен наем /хиляда двеста осемдесет и седем лева/, в която не е включен ДДС, и депозит в размер на 50% от началната тръжна наемна цена –643,50лв. /шестстотин четиридесет и три лева и петдесет стотинки / и стъпка за наддаване в размер на 100,00лв. /сто лева/.
Депозитните вноски се внасят до 19.03.2010 г. по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
II. Търгът да се проведе на 24.03.2010 г. от 11,00 ч. в сградата на Областна администрация - Варна, ул.”Преслав”N26 в Заседателната зала на втория
III. Условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се обнародват в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация - Варна. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна , в 3-дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед
IV. Оглед на имота да се извърши от 08.03.2010 г. до 12.03.2010 г. от 10.00ч. до 12.00ч. с представител на Областна администрация Варна.
V. Документи за участие в търга се получават от касата на Областна администрация, след заплащане в деловодството на сума в размер на 300.00 лв.
/ триста лв./ с включен ДДС до 19.03.2010 г.
VI. Тръжни условия:
1. Право на участие в търга имат юридически и физически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. Заявление за участие;
2.2.Удостоверение за актуално състояние на юр.лица или на едноличния търговец, издадено не по – рано от два месеца от провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
2.4. Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
2.5.. Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
2.6. Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
2.7. Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.8. Декларация по чл.10 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
2.9. Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
2.10. Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
2.11. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
2.12. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
2.13 Удостоверение за наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;

3. Начин на плащане: Цената определена в резултат на проведения търг, се заплащат при сключване на договора за наем, без право да се ползват като платежно средство компенсаторни инструменти.
VII. Съдържание на комплекта тръжни документи:
1. Извлечение от заповедта на областния управител на област с административен център – гр.Варна за насрочване на търга и условията за провеждане;
2. Заявление за участие;
3. Декларация по чл.10 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец или от физ. лице, участник в търга;
4. Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
5. Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
6. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
7. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участвува в класирането.
Участник, който е кандидатствал и в други търгове, провеждани от Областна администрация – гр.Варна, но не е участвал в наддаването, не се допуска за участие в настоящия търг.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга , не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Тръжните документи се приемат в деловодството на Областна администрация - Варна, ул."Преслав"N26, до 17,30 ч. на 19.03.2010 г., като същите не подлежат на връщане.
VIII. Провеждане на търга.
1. Търгът може да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие..
2. Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.
2.1. В един малък непрозрачен плик се поставят и запечатват следните документи:
• Заявление за участие;
• Удостоверение за актуално състояние на юр.лица или на едноличния търговец, издадено не по – рано от два месеца от провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
• Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
• Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
• Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
• Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие.
• Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
• Удостоверение за наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
• Декларация по чл.10 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
• Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
• Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
• Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
• Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
2.2. Този непрозрачен плик се поставя в по - голям такъв, който също се запечатва от кандидата. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
2.3. При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ
3. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, като тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
4. В деня и часа , определени за провеждането на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й, и обявява откриването на процедурата.
5. В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове по реда на постъпването им и се запознава с редовността на подадените документи.
Участниците в търга или техни упълномощени представители присъстват при отваряне и разглеждане
6. Комисията отбелязва в протокола входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, имената или наименованията им, платежните документи за внесения депозит, другите обстоятелства по редовността на подадените документи .
7. Преди започването на търга председателя на комисията поканва последователно по реда на подаване на заявленията всички допуснати кандидати да потвърдят устно началната тръжна цена.
8. Ако някой от допуснатите кандидати откаже да потвърди началната тръжна цена, председателят не допуска този кандидат да продължи участието си в процедурата, а внесеният от него депозит за участие не се възстановява.
9. Председателя на комисията обявява началната тръжна цена и стъпката за наддаване, посочени в т. I.
10. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над тръжната цена, разграничени със звуков сигнал от председателя на комисията.
11. Участниците обявяват високо и ясно предлаганите суми и са обвързани с тях, без право да се позовават на грешка.
12. Преди третото обявяване на последната предложена сума председателя прави предупреждение, че е последна и ако няма други предложения, търгът приключва със звуков сигнал.
13. Председателят обявява предложената цена за окончателна цена и спечелилия търга.
14. Резултатите от проведения явен търг се отразяват в протокол.
15. Въз основа на резултатите от търга в 7-дневен срок от датата на провеждането му, Областния управител издава заповед, с която определя наемателя, цената и условията на плащането. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на АПК.
16. Заповедта се обявява на таблото и на интернет страницата на Областна администрация – Варна.
17. Ако купувачът не внесе цената и не сключи договор за наем се приема, че се е отказал от сключването на сделката и се обявява нов търг.
18. Договорът се вписва в Службата по вписвания – гр.Варна към Агенцията по вписванията – гр.София.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в седем екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.II. и на ресорния заместник областен управител .


ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област Варна


ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител


Извлечение от З А П О В Е Д - 18.Февруари. 2010 г.

№ РД-10-7706-41, Варна, 12.02.2010 г.
ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна и ЗОЯ ПЕНЕВА- главен счетоводител в Областна администрация гр. Варна, на основание чл.44, ал.1 от ЗДС, чл.42, ал1, чл.43 от ППЗДС, и чл.32, ал.1 от ЗА
Н А Р Е Ж Д А М :
I. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост описан в АДС 4750/ 20.10.2003г. и отразен на скици № № 911/ 14.01.2010 г. и 912/ 14.01.2010 г. на СГКК- Варна , находящ се в Община Варна, гр. Варна, ул.”Поп Богомил” № 11в, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1506.479 с площ 103 кв.м., ведно с изградената в него сграда с идентификатор 10135.1506.479.1, на два етажа , със застроена площ 34 кв.м., при граници на поземления имот: имот с идентификатор 10135.1506.478, имот с идентификатор 10135.1506.454, имот с идентификатор 10135.1506.490.
Определената начална тръжна цена на имота е в размер на 19 731,00 лв. /деветнадесет хиляди седемстотин тридесет и един /, в която 10 256лв. /десет хиляди двеста петдесет и шест лева/ е цената на земята и 9 475лв. /девет хиляди четиристотин седемдесет и пет лева / е цената на сградата. В цената не е включен ДДС. Определеният депозит е в размер на 10% от началната цена – 1973,10 лв. /хиляда деветстотин седемдесет и три лева и десет стотинки/.
Депозитните вноски се внасят до 19.03.2010 г. по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
II. Търгът да се проведе на 22.03.2010 г. от 11,00 ч. в сградата на Областна администрация - Варна, ул.”Преслав”N26 в Заседателната зала на втория етаж.
III. Условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се обнародват в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Областна администрация - Варна. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна , в 3-дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед
IV. Оглед на имота да се извърши от 08.03.2010 г. до 12.03.2010 г. от 10.00ч. до 12.00ч. с представител на Областна администрация Варна.
V. Документи за участие в търга се получават от касата на Областна администрация, след заплащане в деловодството на сума в размер на 300.00 лв.
/ триста лв./ с включен ДДС до 19.03.2010 г.
VI. Тръжни условия:
1. Право на участие в търга имат юридически и физически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. Заявление за участие;
2.2. Удостоверение за актуално състояние на юр.лица или на едноличния търговец, издадено не по – рано от два месеца от провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
2.4. Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
2.5. Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
2.6. Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
2.7. Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.8. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.9. Декларация по чл.10 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
2.10. Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
2.11. Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
2.12. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
2.13. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;

3. Начин на плащане: Цената определена в резултат на проведения търг, дължимите данъци, такси и режийни разноски се заплащат в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта издадена по реда на чл.55, ал.1 от ППЗДС, без право да се ползват като платежно средство компенсаторни инструменти.
VII. Съдържание на комплекта тръжни документи:
1. Извлечение от заповедта на областния управител на област Варна за насрочване на търга и условията за провеждане;
2. Заявление за участие;
3. Декларация по чл.10 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец или от физ. лице, участник в търга;
4. Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
5. Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
6. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
7. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
8. Оферта.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участвува в класирането.
Участник, който е кандидатствувал и в други търгове, провеждани от Областна администрация – гр.Варна, но не е участвувал в наддаването, не се допуска за участие в настоящия търг. Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга , не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Тръжните документи се приемат в деловодството на Областна администрация - Варна, ул."Преслав"N26, до 17.30ч. на 19.03.2010г. , като същите не подлежат на връщане.
VIII. Провеждане на търга.
1. Търгът може да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие..
2. Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
2.1. В единият от малките непрозрачни пликове се поставят и запечатват следните документи:
• Заявление за участие;
• Удостоверение за актуално състояние на юр.лица или на едноличния търговец, издадено не по – рано от два месеца от провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
• Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
• Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
• Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
• Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие.
• Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
• Удостоверение за наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
• Декларация по чл.10 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
• Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
• Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
• Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
• Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
2.2. В другия малък непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена” се поставя и запечатва офертата /задължително попълнена с печатащо устройство/.

2.3. Тези два малки непрозрачни плика се поставят в по - голям такъв, който също се запечатва от кандидата. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
2.4. При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ
3. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, като тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
4. В деня и часа , определени за провеждането на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й, и обявява откриването на процедурата.
5. В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове по реда на постъпването им и се запознава с редовността на подадените документи.
Участниците в търга или техни упълномощени представители присъстват при отваряне и разглеждане на подадените документи и на ценовите предложение от комисията.
6. Комисията отбелязва в протокола за разглеждане, оценяване и класиране на ценовите предложения входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, имената или наименованията им, платежните документи за внесения депозит, другите обстоятелства по редовността на подадените документи. Разглеждат се само ценови предложения на кандидати допуснати до участие в търга. Ценовите предложения се подписват най-малко от трима членове на комисията.
7. Редовно подадените ценови предложения се класират в низходящ ред според размера на предложената цена, а тези които не отговарят на образеца и/или на изискванията в настоящата заповед се декласират.
8. В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, председателят на комисията обявява резултата, вписва го в протокола и определя срок за провеждането на явен търг между тези кандидати.
9. Председателят на комисията уведомява писмено или по факса участниците, предложили еднаква най-висока цена за деня и часа на провеждането на явния търг.
10. Явният търг се провежда по реда на чл.47-50 от ППЗДС, като наддаването започва от предложената от тях цена със стъпка за наддаване 10 на сто от тази цена.
11. Резултатите от проведения явен търг се отразяват в протокола за проведения преди това таен търг.
12. Въз основа на резултатите от търга в 7-дневен срок от датата на провеждането му, Областния управител издава заповед, с която определя купувача, цената и условията на плащането. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на АПК.
13. Заинтересованите участници могат да обжалват заповедта по реда на АПК.
14. Заповедта се обявява на таблото и на интернет страницата на Областна администрация – Варна.
15. Спечелилият търга участник е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси, режийни разноски в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.55, ал.1 от ППЗДС.
16. Ако купувачът не внесе цената и всички дължими суми в срока, определени в т.15 се приема, че се е отказал от сключването на сделката. В този случай областният управител може да прекрати търга или да определи за купувач участника, предложил следващата по размер цена, като се издава нова заповед по реда и условията на т.15. При не внасяне на цената и от втория купувач в 14-дневен срок от връчване на заповедта, се насрочва нов търг.
17. Въз основа на влязлата в сила заповед по чл.55, ал.1 от ППЗДС, и надлежен документ за платената цена, представен от купувача, областния управител сключва договор за продажба в 7-дневен срок.
18. Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключването на договора.
19. Договорът се вписва в Службата по вписвания – Варна към Агенцията по вписванията – София, след което областния управител служебно отписва имота, вписва обстоятелството в акта за държавна собственост и отбелязва извършената сделка в актовите книги на имотите – държавна собственост.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в седем екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.II. и на ресорния заместник областен управител .

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област Варна


ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител


УВЕДОМЛЕНИE - Февруари. 2010 г.

Изх. № ОП-09-9400-394(2)
16.02.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Стойка Йорданова Радева, с адрес за кореспонденция: с. Кракра, община Вълчи дол, област Варна.
Че със Заповед № РД-10-7706-30/02.02.2010 г. на Областния управител на област Варна е прекратено образуваното административно производство по искане вх. №ОП-09-9400-394/13.08.2009 г. от Стойка Йорданова Радева, относно издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за имот, представляващ поземлен имот с пл. № 159 с площ 2000 кв.м., от който 1515 кв.м. са включени в УПИ XI-159 с неуредени регулационни сметки, целият с площ 1670 кв.м. в кв. 55 по плана на с. Кракра, община Вълчи дол, област Варна.


ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Февруари. 2010 г.

№ОП-10-9400-45/1/

16. 02. 2010 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областна администрация – Варна, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, Отдел “Държавна собственост” обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка:
Уведомяват се: Кръстю Маринов Балтаджиев, Стефана Миланова Балтаджиева, Илия Кръстев Балтаджиев, че на 09.02.2010 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Симеон Кирилов Симеонов и Блага Кръстева Симеонова – искане вх. №ОП-10-9400-45/09.02.2010 г., за сграда с идентификатор №10135.2517.1666.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, квартал Виница, местност „Манастирски рид”.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област Варна


СПИСЪК - 16.Февруари. 2010 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността “Младши експерт” в отдел “Регионално развитие”, съгласно заповед № РД-10-7706-11 от 22.01.2010 г.

1. Велко Василев Петков
2. Люба Емилова Петрова
3. Надя Стойкова Неделчева


Посочените кандидати трябва да се явят на практическия изпит на 01.03.2010 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Варна, ул.”Преслав” № 26.
На практическия изпит кандидатите могат да ползват следната нормативна база:
1. ЗАКОН за устройство на територията;
2. ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи;
3. ПРАВИЛНИК за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

16.02.2010 г
гр.Варна


СПИСЪК - 16.Февруари. 2010 г.

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността “Младши експерт” в отдел “Регионално развитие”, съгласно заповед № РД-10-7706-11 от 22.01.2010 г.

1. Константин Теодорис Константинидис – не отговаря на изискванията за професионална област;
2. Адам Адамович Куракаев – не отговаря на изискванията за професионална област;
3. Михаил Стоянов Петрушев - не отговаря на изискванията за професионална област;
4. Юлия Асенова Данова - не отговаря на изискванията за професионална област;
5. Вероника Божидарова Козарева - не отговаря на изискванията за професионална област;
6. Жирайр Ервант Ованесян - не отговаря на изискванията за професионална област;
7. Иван Любомиров Цветков - не отговаря на изискванията за професионална област;
8. Христина Петрова Костадинова - не отговаря на изискванията за професионална област;

16.02.2010 г
гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Февруари. 2010 г.

№РД-1-94-Т-23(2)/09.02. 2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Тодор Янев Янишев че с писмо с изх. N РД-1-94-Т-23(1) от 19.12.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от него молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Февруари. 2010 г.

№РД-1-94-И-33(2)/09.02. 2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Илиана Николова Стоянова, че с писмо с изх. N РД-1-94-И-33(1) от 19.12.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от нея молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Февруари. 2010 г.

№РД-1-94-А-35(2)/09.02. 2010 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Ангел Захариев Ангелов, че с писмо с изх. N РД-1-94-А-35(1) от 17.12.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от него молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Февруари. 2010 г.

№РД-1-94-Г-38(2)/09.02. 2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Геновева Митева Кисимова, че с писмо с изх. N РД-1-94-Г-38(1) от 17.12.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от нея молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Февруари. 2010 г.

№РД-1-94-Д-40(2)/09.02. 2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Димитър Стоянов Кънев, че с писмо с изх. N РД-1-94-Д-40(1) от 19.12.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от него молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Февруари. 2010 г.

№РД-1-9100-32(10)/09.02. 2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Светослав Николов Иванов, че с писмо с изх. N РД-1-9100-32(9) от 17.12.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от него молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Февруари. 2010 г.

№РД-1-9100-97(2)/09.02. 2010 г.


На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Димитър Русев Железов и Паша Димитрова Железова, че с писмо с изх. N РД-1-9100-97(1) от 14.12.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от тях молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варн


УВЕДОМЛЕНИE - Февруари. 2010 г.

№РД-1-9100-99(2)/09.02. 2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Христо Илиев Парашкевов и Мариана Йорданова Парашкевова, че с писмо с изх. N РД-1-9100-99(1) от 14.12.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от тях молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Февруари. 2010 г.

№РИ-06-9400-132(3)/09.02.2010 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Светла Николова Добрева, че с писмо с изх. N РИ-06-9400-132(2) от 05.01.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна е уведомена за следното:
По повод на подадена от Вас молба за придобиване на право на собственост върху недвижим имот, представляващ апартамент N 170, находящ се в област Варна, община Варна, град Варна, ж.к. „Владислав Варненчик” бл. 402, вх. 8, ет. 6, Ви уведомявам:
С писмо с наш изх. N РИ-06-9400-132/26.02.2007г. от Вас са изискани необходими документи за работа по образуваната в Областна администрация – Варна преписка. Видно от известието за доставяне, писмото не е потърсено от Вас.
Във връзка с работата по образуваната в Областна администрация – Варна преписка и съгласно разпоредбата на чл. 73, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), следва в 30 –дневен срок от получаването на писмото да представите:
1. Заповед за настаняване, надлежно заверена, че е в сила към датата на подаване на предложението за закупуване;
2. Декларации за гражданско, семейно и имотно състояние – за Вас и членовете на Вашето семейство;
3. Удостоверение за декларирани данни от „Имуществени данъци” при община Варна – за Вас и членовете на Вашето семейство;
4. Справка от Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София – за Вас и членовете на Вашето семейство;
5. Разрешение от ръководителя на ведомството за закупуване на ведомственото жилище, в което е определена и продажната цена на имота. Разрешението от ръководителя на ведомството е със срок на действие 6 месеца от издаването му.
Посочените в точки 1, 2, 3 и 4 документи трябва да са попълнени или издадени в срока на даденото от ръководителя на ведомството разрешение за закупуване на ведомственото жилище.
II. Съгласно разпоредбата на чл. 89 от ППЗДС стойността на ведомственото жилище, предмет на продажбата се извършва по цени, определени от ръководителя на ведомството, но не по – ниски от данъчната оценка на имота.
Съгласно решение N14 по протокол N143 от 16.11.2006г. на комисията по чл. 74 от ППЗДС, назначена със заповеди на областния управител на област с административен център град Варна, стойността на ведомственото жилище се определя по цена не по-ниска от данъчната оценка на имота, завишена с 20 процента.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област с административен център град Варна

УВЕДОМЛЕНИE - Февруари. 2010 г.

№РИ-07-9400-15(5)/09.02.2010 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Лиляна Георгиева Ярова, че с писмо с изх. N РИ-07-9400-15(4) от 07.01.2010г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна е уведомена за следното:
По повод на подадена от Вас молба за придобиване на право на собственост върху недвижим имот, представляващ апартамент N 1, находящ се в област Варна, община Белослав, стара спирка Страшимирово, ет. 1, с предоставени права на Национална компания „Железопътна инфраструктура”, Ви уведомявам:
I. С писмо с наш изх. N РИ-07-9400-15/06.12.2007г. от Вас са изискани необходими документи за работа по образуваната в Областна администрация – Варна преписка. Видно от известие за доставяне N 7900000348624, писмото не е потърсено от Вас.
Във връзка с работата по образуваната в Областна администрация – Варна преписка и съгласно разпоредбата на чл. 73, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), следва в 30 –дневен срок от получаването на писмото да представите:
1. Заповед за настаняване, надлежно заверена, че е в сила към датата на подаване на предложението за закупуване;
2. Декларации за гражданско, семейно и имотно състояние – за Вас и членовете на Вашето семейство;
3. Удостоверение за декларирани данни от „Имуществени данъци” при община Варна – за Вас и членовете на Вашето семейство;
4. Справка от Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София – за Вас и членовете на Вашето семейство;
5. Разрешение от ръководителя на ведомството за закупуване на ведомственото жилище, в което е определена и продажната цена на имота. Разрешението от ръководителя на ведомството е със срок на действие 6 месеца от издаването му.
Посочените в точки 1, 2, 3 и 4 документи трябва да са попълнени или издадени в срока на даденото от ръководителя на ведомството разрешение за закупуване на ведомственото жилище.
II. Съгласно разпоредбата на чл. 89 от ППЗДС стойността на ведомственото жилище, предмет на продажбата се извършва по цени, определени от ръководителя на ведомството, но не по – ниски от данъчната оценка на имота.
Съгласно решение N14 по протокол N143 от 16.11.2006г. на комисията по чл. 74 от ППЗДС, назначена със заповеди на областния управител на област с административен център град Варна, стойността на ведомственото жилище се определя по цена не по-ниска от данъчната оценка на имота, завишена с 20 процента.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИE - 11.Февруари. 2010 г.

РД-09-0801-336(1)/11.02.2010г.

ДО
„БЕКОД” ООД СОФИЯ
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИВЕЛИН СТОЯНОВ БЕЖЕВ,
ЧРЕЗ АДВОКАТ ДИМИТЪР ДОЧЕВ
ВАРНА, УЛ. „БДИН” 21 А
Относно: Възражение №РД-09-0801-336/29.12.2008 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам от „Бекод” ООД, гр. София, представлявано от Ивелин Стоянов Бежев, чрез адвокат Димитър Дочев за следното:
С решение № РД-09-0801-336(1) 11.01.2010 г. Областният управител на област Варна отхвърля Ваше възражение №РД-09-0801-336/29.12.2008 г. срещу акт за установяване на публично общинско вземане 031/28.09.2009 г., издаден от Кмета на община Варна.
На основание чл. 98, ал. 2 от АПК актът за установяване на публично общинско вземане на Кмета на община Варна подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд Варна.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област Варна

УВЕДОМЛЕНИE - Януари. 2010 г.

№РД-1-9100-3/29.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Димитричка Христова Монева, че с писмо с изх. N РД-1-9100-110(1)/07.12.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от нея молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Януари. 2010 г.

№РД-1-9100-110(2)/29.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Ивелин Монев Монев, че с писмо с изх. N РД-1-9100-110(1)/07.12.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от него молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Януари. 2010 г.

№РД-09-9400-56(2)/29.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Паруш Благоев Драгнев, че с писмо с изх. N РИ-09-9400-56(1)/08.12.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от него молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот, съставляващ поземлен имот (ПИ) 10135.2554.148, с адрес на поземления имот: град Варна, ул. „Петър Райчев” N15, ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Януари. 2010 г.

№РД-08-9400-1042(9)/29.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Цвятко Джерманов Стоименов, че с писмо с изх. N РД-08-9400-1042(8)/17.12.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна е уведомен, че ще бъде предприета процедура по проучване и съставяне на акт за държавна собственост за идеалните части от недвижим имот, съставляващ поземлен имот (ПИ) 10135.1508.164, с адрес на поземления имот: град Варна, ул. „Стефан Караджа” N37, след приключването на която, преписката ще бъде процедирана в частта й за прекратяване на съсобствеността с държавата.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


ОБЯВЛЕНИЕ - 29.Януари. 2010 г.

№РД-09-7706-16(11)/26.01.2010г.

Областният управител на област с административен център град Варна на основание на заповед NРД-10-7706-19/26.01.2010г. обявява процедура по избор на специалисти в следните области:
- независими оценители, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за правоспособност на независим оценител, съгласно Закона за независимите оценители;
- физически и юридически лица, правоспособни да изпълняват дейности по геодезия, картография и кадастър, вписани в съответния регистър съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър;
- физически и юридически лица, притежаващи пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на съответната камара, съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
Предложенията за включване в списъците на специалистите се правят лично и се подават в деловодството на Областна администрация – Варна и следва да съдържат:
1. идентификационни данни за лицата:
а) за физическите лица – трите имена, адрес и телефон;
б) за юридическите лица – седалище и адрес на управление, телефон и списък на правоспособните лица към него с приложени по т.2 и т. 3 документи;
2. образование, специалност, месторабота, заеманата длъжност, продължителността на трудовия му стаж, стажът му като вещо лице и допълнителни квалификации;
3. вид правоспособност;
Обстоятелствата по т. 2 и т. 3 се удостоверяват със съответните документи, които се прилагат към предложението.
За справки и информация: тел. 052/688-109 – инж. Петър Петров – началник на отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна.
Обявата да се публикува в местен ежедневник и да се обяви на таблото за съобщения и обяви в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна
.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Януари. 2010 г.

№РД-04-7706-492(23)/26.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Добрин Горанов Добрев, че е уведомен с покана за доброволно изпълнение с изх. N РД-04-7706-492(18)/10.12.2009г. на областния управител на област с административен център град Варна, съдържаща следното:
С постановление NРД-04-7706-492(19)/10.12.2009г. на областния управител на област с административен център град Варна е образувано изпълнително производство за изпълнение на заповед N РД-04-7706-492 от 29.11.2005г. на областния управител на област с административен център град Варна за изземване от Добрин Горанов Добрев на недвижим имот, описан в акт за държавна собственост N 4579/02.07.2003г., представляващ апартамент N 19 със застроена площ от 54,00 кв.м, състоящ се от коридор, стая, хол, кухненски бокс, баня – тоалет, ведно с прилежащо избено помещение с полезна площ от 4,62 кв.м, както и 0,8122 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята, находящ се в град Варна, ж.к. „Възраждане” блок 37, вход 3, етаж 7.
На основание на чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви отправям покана в 14-дневен срок от получаването на която да освободите предоставения Ви за ползване имот и да предадете ключовете от имота на служител на Областно пътно управление – гр. Варна, ул. „Д-р Пюскюлиев” N 3 в присъствието на служител на Областна администрация – Варна, ул. „Преслав” N 26. В случай на неизпълнение в указания срок, ще бъдат предприети принудителни действия за изземване на гореописания имот със съдействието на полицията.
Ако в указания срок не освободите и предадете предоставения Ви за ползване имот, на основание на чл. 277, ал. 2, т. 5 от АПК ще Ви бъде наложена глоба в размер на 150 лв.
При явяване носете документ за самоличност.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Януари. 2010 г.

№РД-04-7706-492(22)/26.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Галина Добринова Добрева, че е уведомена с покана за доброволно изпълнение с изх. N РД-04-7706-492(17)/10.12.2009г. на областния управител на област с административен център град Варна, съдържащо следното:
С постановление NРД-04-7706-492(19)/10.12.2009г. на областния управител на област с административен център град Варна е образувано изпълнително производство за изпълнение на заповед N РД-04-7706-492 от 29.11.2005г. на областния управител на област с административен център град Варна за изземване от Добрин Горанов Добрев на недвижим имот, описан в акт за държавна собственост N 4579/02.07.2003г., представляващ апартамент N 19 със застроена площ от 54,00 кв.м, състоящ се от коридор, стая, хол, кухненски бокс, баня – тоалет, ведно с прилежащо избено помещение с полезна площ от 4,62 кв.м, както и 0,8122 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята, находящ се в град Варна, ж.к. „Възраждане” блок 37, вход 3, етаж 7.
На основание на чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви отправям покана в 14-дневен срок от получаването на която да освободите предоставения Ви за ползване имот и да предадете ключовете от имота на служител на Областно пътно управление – гр. Варна, ул. „Д-р Пюскюлиев” N 3 в присъствието на служител на Областна администрация – Варна, ул. „Преслав” N 26. В случай на неизпълнение в указания срок, ще бъдат предприети принудителни действия за изземване на гореописания имот със съдействието на полицията.
Ако в указания срок не освободите и предадете предоставения Ви за ползване имот, на основание на чл. 277, ал. 2, т. 5 от АПК ще Ви бъде наложена глоба в размер на 150 лв.
При явяване носете документ за самоличност.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Януари. 2010 г.

№РД-04-7706-492(21)/26.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Гергина Костова Добрева, че е уведомена с покана за доброволно изпълнение с изх. N РД-04-7706-492(16)/10.12.2009г. на областния управител на област с административен център град Варна, съдържащо следното:
С постановление NРД-04-7706-492(19)/10.12.2009г. на областния управител на област с административен център град Варна е образувано изпълнително производство за изпълнение на заповед N РД-04-7706-492 от 29.11.2005г. на областния управител на област с административен център град Варна за изземване от Добрин Горанов Добрев на недвижим имот, описан в акт за държавна собственост N 4579/02.07.2003г., представляващ апартамент N 19 със застроена площ от 54,00 кв.м, състоящ се от коридор, стая, хол, кухненски бокс, баня – тоалет, ведно с прилежащо избено помещение с полезна площ от 4,62 кв.м, както и 0,8122 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята, находящ се в град Варна, ж.к. „Възраждане” блок 37, вход 3, етаж 7.
На основание на чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви отправям покана в 14-дневен срок от получаването на която да освободите предоставения Ви за ползване имот и да предадете ключовете от имота на служител на Областно пътно управление – гр. Варна, ул. „Д-р Пюскюлиев” N 3 в присъствието на служител на Областна администрация – Варна, ул. „Преслав” N 26. В случай на неизпълнение в указания срок, ще бъдат предприети принудителни действия за изземване на гореописания имот със съдействието на полицията.
Ако в указания срок не освободите и предадете предоставения Ви за ползване имот, на основание на чл. 277, ал. 2, т. 5 от АПК ще Ви бъде наложена глоба в размер на 150 лв.
При явяване носете документ за самоличност.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Януари. 2010 г.

№РД-04-7706-492(20)/26.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Даниел Добринов Добрев, че е уведомен с покана за доброволно изпълнение с изх. N РД-04-7706-492(15)/09.12.2009г. на областния управител на област с административен център град Варна, съдържащо следното:
С постановление NРД-04-7706-492(19)/10.12.2009г. на областния управител на област с административен център град Варна е образувано изпълнително производство за изпълнение на заповед N РД-04-7706-492 от 29.11.2005г. на областния управител на област с административен център град Варна за изземване от Добрин Горанов Добрев на недвижим имот, описан в акт за държавна собственост N 4579/02.07.2003г., представляващ апартамент N 19 със застроена площ от 54,00 кв.м, състоящ се от коридор, стая, хол, кухненски бокс, баня – тоалет, ведно с прилежащо избено помещение с полезна площ от 4,62 кв.м, както и 0,8122 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята, находящ се в град Варна, ж.к. „Възраждане” блок 37, вход 3, етаж 7.
На основание на чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви отправям покана в 14-дневен срок от получаването на която да освободите предоставения Ви за ползване имот и да предадете ключовете от имота на служител на Областно пътно управление – гр. Варна, ул. „Д-р Пюскюлиев” N 3 в присъствието на служител на Областна администрация – Варна, ул. „Преслав” N 26. В случай на неизпълнение в указания срок, ще бъдат предприети принудителни действия за изземване на гореописания имот със съдействието на полицията.
Ако в указания срок не освободите и предадете предоставения Ви за ползване имот, на основание на чл. 277, ал. 2, т. 5 от АПК ще Ви бъде наложена глоба в размер на 150 лв.
При явяване носете документ за самоличност.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варн


УВЕДОМЛЕНИE - Януари. 2010 г.

№ РД-1-9100-94(2)/22.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Росица Любенова Камбурова и Валери Стефанов Камбуров, че с писмо с изх. N РД-1-9100-94(1)/11.12.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от тях молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Януари. 2010 г.

№РИ-08-9400-73(15)/22.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Радка Михалева Къдрева, че е уведомена със следното писмо с изх. N РИ-08-9400-73(11)/01.12.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна:
По повод на постъпила от Вас молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 677,00 кв.м, съставляващ поземлен имот (ПИ) 10135.2560.398, с адрес на поземления имот: град Варна, бул. „Княз Борис I” N 105, описан в акт за държавна собственост N 7382/18.05.2009г., Ви уведомявам:
Образуваната в Областна администрация – Варна преписка е докладвана и разгледана на заседание на комисията по чл. 74 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), назначена със заповеди на областния управител на област с административен център град Варна. Взето е следното решение N 4 по протокол N 188 от 14.10.2009г.:
1. Да се уведомят молителите, че е изпратено запитване до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) относно процедурата, по която следва да се удовлетвори тяхната молба;
2. Да се изпрати напомнително писмо до МРРБ.
Във връзка с взетото решение на Комисията е изпратено напомнително писмо до МРРБ, като в писмото е изложен и конкретния случай по образуваната в Областна администрация – Варна преписка за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от гореописания недвижим имот.
Предвид на изложеното, работата по образуваните в Областна администрация – Варна преписки ще продължи след получаване на отговор на изпратеното до МРРБ писмо.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Януари. 2010 г.

№РИ-08-9400-73(14)/22.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Красимир Димитров Костов, че е уведомен със следното писмо с изх. N РИ-08-9400-73(11)/01.12.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна:
По повод на постъпила от Вас молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 677,00 кв.м, съставляващ поземлен имот (ПИ) 10135.2560.398, с адрес на поземления имот: град Варна, бул. „Княз Борис I” N 105, описан в акт за държавна собственост N 7382/18.05.2009г., Ви уведомявам:
Образуваната в Областна администрация – Варна преписка е докладвана и разгледана на заседание на комисията по чл. 74 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), назначена със заповеди на областния управител на област с административен център град Варна. Взето е следното решение N 4 по протокол N 188 от 14.10.2009г.:
1. Да се уведомят молителите, че е изпратено запитване до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) относно процедурата, по която следва да се удовлетвори тяхната молба;
2. Да се изпрати напомнително писмо до МРРБ.
Във връзка с взетото решение на Комисията е изпратено напомнително писмо до МРРБ, като в писмото е изложен и конкретния случай по образуваната в Областна администрация – Варна преписка за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от гореописания недвижим имот.
Предвид на изложеното, работата по образуваните в Областна администрация – Варна преписки ще продължи след получаване на отговор на изпратеното до МРРБ писмо.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Януари. 2010 г.

№РИ-08-9400-73(13)/22.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Живко Добрев Манасиев, че е уведомен със следното писмо с изх. N РИ-08-9400-73(11)/01.12.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна:
По повод на постъпила от Вас молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 677,00 кв.м, съставляващ поземлен имот (ПИ) 10135.2560.398, с адрес на поземления имот: град Варна, бул. „Княз Борис I” N 105, описан в акт за държавна собственост N 7382/18.05.2009г., Ви уведомявам:
Образуваната в Областна администрация – Варна преписка е докладвана и разгледана на заседание на комисията по чл. 74 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), назначена със заповеди на областния управител на област с административен център град Варна. Взето е следното решение N 4 по протокол N 188 от 14.10.2009г.:
1. Да се уведомят молителите, че е изпратено запитване до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) относно процедурата, по която следва да се удовлетвори тяхната молба;
2. Да се изпрати напомнително писмо до МРРБ.
Във връзка с взетото решение на Комисията е изпратено напомнително писмо до МРРБ, като в писмото е изложен и конкретния случай по образуваната в Областна администрация – Варна преписка за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от гореописания недвижим имот.
Предвид на изложеното, работата по образуваните в Областна администрация – Варна преписки ще продължи след получаване на отговор на изпратеното до МРРБ писмо.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


УВЕДОМЛЕНИE - Януари. 2010 г.

№РИ-08-9400-73(12)/22.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Константина Димитрова Парушева, че е уведомена със следното писмо с изх. N РИ-08-9400-73(11)/01.12.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна:
По повод на постъпила от Вас молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 677,00 кв.м, съставляващ поземлен имот (ПИ) 10135.2560.398, с адрес на поземления имот: град Варна, бул. „Княз Борис I” N 105, описан в акт за държавна собственост N 7382/18.05.2009г., Ви уведомявам:
Образуваната в Областна администрация – Варна преписка е докладвана и разгледана на заседание на комисията по чл. 74 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), назначена със заповеди на областния управител на област с административен център град Варна. Взето е следното решение N 4 по протокол N 188 от 14.10.2009г.:
1. Да се уведомят молителите, че е изпратено запитване до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) относно процедурата, по която следва да се удовлетвори тяхната молба;
2. Да се изпрати напомнително писмо до МРРБ.
Във връзка с взетото решение на Комисията е изпратено напомнително писмо до МРРБ, като в писмото е изложен и конкретния случай по образуваната в Областна администрация – Варна преписка за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от гореописания недвижим имот.
Предвид на изложеното, работата по образуваните в Областна администрация – Варна преписки ще продължи след получаване на отговор на изпратеното до МРРБ писмо.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


ОБЯВЛЕНИЕ - 28.Януари. 2010 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 688120, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-10-7706-11/22.01.2010 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За 1 /едно/ свободно работно място за длъжност младши експерт в отдел “Регионално развитие” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Варна;
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
образователна степен: бакалавър;
-професионален опит: не се изисква;
-професионална област: техническо образование „Геодезия, картография и фотограметрия”;
-допълнителни изисквания: компютърни умения в областта на информационните системи, обслужващи дейността на кадастъра и имотния регистър и текстообработващи програми;
- ранг на държавен служител: V младши.
3. Начинът за провеждане на конкурса е: практически изпит, интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
- копие от документ за самоличност;
-декларация от кандидата за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
-копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и правоспособност (ако е налице такава);
-документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж (ако е налице такъв);
-доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
-доказателства за придобита компютърна грамотност (ако са налице такива).
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 09 февруари 2010 г. в Деловодството на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, както и на интернет страницата на администрацията www.vn.government.bg.;
7. Младшият експерт в отдел “Регионално развитие” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" организира дейността, определена като правомощия на Областния управител по провеждането на държавната политика в областта на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагането му – възлагане на дейностите по пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за устройство на територията.
8. Основната заплата за длъжността е 466,00 лева.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЯ - Януари. 2010 г.

№ РД-1-94-П-26(2)/07.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Пламена Димитрова Дочева, че с писмо с изх. N РД-1-94-П-26(1)/19.11.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от нея молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


№ РД-1-94-М-41(2)/07.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Мая Маринчева Павлова, че с писмо с изх. N РД-1-94-М-41(1)/18.11.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от нея молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


№ РД-1-94-Е-14(2)/07.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Елеонора Стефанова Павлова-Андонова, че с писмо с изх. N РД-1-94-Е-14(1)/19.11.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от нея молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


№ РД-1-94-С-43(2)/07.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Светлана Иванова Величкова, че с писмо с изх. N РД-1-94-С-43(1)/18.11.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от нея молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


№ РД-1-94-С-40(2)/07.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Стефка Иванова Гочева, че с писмо с изх. N РД-1-94-С-40(1)/18.11.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от нея молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


№ РД-1-9100-130(2)/07.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Добра Недялкова Янева, че с писмо с изх. N РД-1-9100-130(1)/19.11.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от нея молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


№ РД-1-94-Д-42(2)/07.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Диян Тодоров Янев, че с писмо с изх. N РД-1-94-Д-42(1)/19.11.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от него молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна


№ РД-1-9100-114(1)/07.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Благовеста Костова Савова и Савко Александров Савов, че с писмо с изх. N РД-1-9100-114(1)/26.11.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от тях молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


№ РД-1-9100-132(2)/07.01.2010 г.


На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Пенко Стоянов Събев и Недялка Георгиева Събева, че с писмо с изх. N РД-1-9100-132(1)/19.11.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от тях молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


№ РД-1-9100-135(2)/07.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Христо Мирев Василев и Светлана Димитрова Василева, че с писмо с изх. N РД-1-9100-135(1)/19.11.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от тях молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


№ РД-1-9100-126(1)/07.01.2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Валентин Дончев Чернев и Нели Ангелова Чернева, че с писмо с изх. N РД-1-9100-126(1)/24.11.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от тях молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 4371,5кв.м, съставляващ дворно място, отредено за строеж на жилищна кооперация в кв. 3, по плана на 24-ти микрорайон на град Варна, съгласно акт за държавна собственост N421/1989г., ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Варна. Със заповед NДИ-06-7703-64/24.08.2006г. на областния управител на област с административен център град Варна имотът е отписан от актовите книги.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


УВЕДОМЛЕНИЕ - Януари. 2010 г.

№ АО-1-94-К-11(9)/07.01. 2010 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Николай Калоянчев Стоянов, че с писмо с изх. № АО-1-94-К-11(8)/08.12.2009г. на заместник областния управител на област Варна е уведомен са следното:
По повод на постъпила молба за отписване от актовите книги на недвижим имот, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-19, кв. 249, 15-ти микрорайон по плана на град Варна, ул. „Горски пътник” N 20, с писмо с наш изх. N АО-1-94-К-11(7)/11.03.2009г. от Вас е изискано да представите копие от личната си карта. Видно от известие за доставяне N 9900000085075, писмото е върнато като непотърсено.
Приложено, изпращам Ви копие от писмо с наш изх. N АО-1-94-К-11(7)/11.03.2009г. и моля, на основание на чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в тридневен срок от получаване на писмото, да представите изискания документ. При неизпълнение, административното производство ще бъде прекратено.
Уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


ОБЯВЛЕНИЕ - 06 Януари. 2010 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността “Старши експерт” в отдел “Регионално развитие”, съгласно заповед № РД-09-7706-412 от 14.12.2009 г.

НЯМА

06.01.2010 г
гр.Варна


С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността “Старши експерт” в отдел “Регионално развитие”, съгласно заповед № РД-09-7706-412 от 14.12.2009 г.

1. Люба Емилова Петрова – липсва професионален опит;
2. Надя Стойкова Неделчева – липсва професионален опит;

06.01.2010 г
гр.Варна


ОБЯВЛЕНИЕ - 17 Декември. 2009 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Областна администрация - Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.688-120, на основание чл. 10а, ал.2 от ЗДСл., чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-09-7706-412/14.12.2009г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
1. За длъжността:
„Старши експерт” в отдел „Регионално развитие”, дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация- Варна.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образователна степен: бакалавър;
- ранг на държавен служител: ІV младши ;
- професионален опит: 2 години;
-професионална област: техническо образование „Геодезия, картография и фотограметрия”;
- допълнителни изисквания: компютърни умения в областта на информационните системи, обслужващи дейността на кадастъра и имотния регистър и текстообработващи програми;

3. Начинът за провеждане на конкурса е практически изпит и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс - приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- копие от документ за самоличност;
- декларация от кандидата за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност ;
- копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
- документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж;
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- доказателства за придобита компютърна грамотност (ако са налице такива).
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 30 декември 2009 г. в деловодството на Областна администрация Варна-гр.Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна-гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, както и на интернет страницата на администрацията www.vn.government.bg.;
7. Старшият експерт в отдел “Регионално развитие” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" организира дейността, определена като правомощия на Областния управител по провеждането на държавната политика в областта на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагането му – възлагане на дейностите по пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за устройство на територията.

8. Основната заплата за длъжността е 537,00 лева


УВЕДОМЛЕНИЕ - Декември. 2009 г.

№ РИ-09-9400-50(2)/26.11. 2009г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Галин Петров Цветков, че с писмо с изх. N РИ-09-9400-50(1)/23.10.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от него молба с вх. N РИ-09-9400-50/14.07.2009г. за придобиване на право на собственост върху недвижим имот, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) V-общ., кв. 24, по плана на село Куманово, община Аксаково, област Варна, ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Аксаково.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Декември. 2009 г.

№ РД-04-5300-18(22)/26.11.2009 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам „Атина инвестмънтс” ЕАД с представляващ Кремена Георгиева Василева, че с писмо с изх. N РД-04-5300-18(20)/22.10.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна, по повод на образувана в Областна администрация – Варна преписка за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти, подробно описани в актове за държавна собственост NN 5133/11.06.2004г. и 5135/11.06.2004г. е направено запитване до министъра на регионалното развитие и благоустройството.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Декември. 2009 г.

№ РИ-08-2600-38(16)/27.11.2009 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам „Морски рай” ООД със седалище: град София, район „Надежда”, ж.к. „Надежда” 2, блок 210, вход А, етаж 3, че с писма с изх. NN РИ-08-2600-38/25.08.2009г. и РИ-08-2600-38(12)/19.10.2009г. на областния управител на област с административен център град Варна, по повод на образувана в Областна администрация – Варна преписка за придобиване на право на собственост върху недвижим имот с площ от 2 963,00 кв.м, съставляващ поземлен имот (ПИ) 10135.2569.188 (едно нула едно три пет, точка, две пет шест девет, точка, едно осем осем), находящ се в курортен комплекс „Свети Свети Константин и Елена”, град Варна, община Варна, област Варна, описан в акт за държавна собственост N 7361/27.03.2009г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София на 28.04.2009г., том XX, N 39, вх. регистър N 7373, д. 4160 и скица N 5671/20.03.2009г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна, при граници на имота: поземлени имоти (ПИ) 10135.2569.190, 10135.2569.189, 10135.2569.148, 10135.2576.1, 10135.2569.187, 10135.2569.48, 10135.2569.186, 10135.2569.70, е направено запитване до министъра на регионалното развитие и благоустройството.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Декември. 2009 г.

№ РД-04-9400-1058(19)/26.11.2009 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Мирослав Недков Колев, че е уведомен с писмо с изх. N РД-04-9400-1058/25.08.2009г. на областния управител на област с административен център град Варна, съдържащо следното:
По повод на Ваша молба за придобиване на право на собственост върху недвижим имот, съставляващ поземлен имот (ПИ) 10135.2564.67 (стар идентификатор: УПИ V-1628а, кв. 2, с адрес на поземления имот: град Варна, район Приморски, местност Траката, ул. 5-та N 4, Ви уведомявам:
В приложените към Вашата молба документи е приложено удостоверение с изх. N УТ-94-М-960/28.11.2008г. на район „Приморски” при община Варна, което удостоверява, че обект: „Пристройка към съществуваща вилна сграда, находяща се в УПИ V-1628а, кв. 2, по плана на Вилна зона на гр. Варна е законно изградена.”
Във връзка с комплектоване на преписката и на основание на чл. 84, ал. 3, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), моля представете удостоверение от съответната общинска администрация, че съществуващата в имота вилна сграда е законно изградена.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


УВЕДОМЛЕНИЕ - Декември. 2009 г.

№ РД-04-9400-588(1)/27.11.2009г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Светлана Димчева Димова, по повод на постъпила от нея молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 606,00 кв.м, съставляващ поземлен имот (ПИ) 60, 4-ти микрорайон по плана на град Варна, бул. „Съборни” N 12, че е уведомена с писмо с изх. N РД-04-9400-588(18)/21.10.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна, съдържащо следното:
Образуваната в Областна администрация – Варна преписка е докладвана и разгледана на проведеното на 11.09.2009г. заседание на Комисията по чл. 74 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), назначена със заповед на областния управител на област с административен център град Варна. Взето е следното решение N 7, утвърдено от областния управител на област с административен център град Варна, съгласно което:
1. Да се възложи на независим оценител Татяна Янакиева, притежаваща правоспособност да извършва дейности по ЗКИР изготвянето на експертиза за имота.
2. Да се състави акт за държавна собственост за имота по кадастралната карта.
3. Да се уведоми молителката, че следва да представи удостоверение от съответната общинска администрация, че сградата е законно изградена.
Във връзка с продължаване на работата по преписката и на основание на чл. 84, ал. 3, от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), моля своевременно да представите:
1. Хонорар на лицензиран оценител в размер на 250,00 лв (двеста и петдесет лева).
2. Удостоверение от съответната общинска администрация, че сградата е законно изградена, което е изискано от Вас с писмо с изх. N РД-04-9400-588/12.04.2007г. и не е представено към преписката.
Обръщам Ви внимание, че при неизпълнение, производството по преписката се прекратява.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Декември. 2009 г.

№ ДИ-08-0807-136(6)/27.11.2009 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Димитър Петров Галев, че с писмо с изх. N ДИ-08-0807-136(4)/19.01.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна, по повод на образувана в Областна администрация – Варна преписка за придобиване на право на собственост върху недвижим имот, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) III-общ., кв. 46, по плана на село Слънчево, община Аксаково, област Варна, е изискано от кмета на община Аксаково да изпрати заверено за вярност копие от заповедта за отписване от актовите книги за общинска собственост на недвижим имот, предмет на акт за общинска собственост N 1580/24.11.2008г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна