ОБЯВЛЕНИЕ - 17 Декември. 2009 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Областна администрация - Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.688-120, на основание чл. 10а, ал.2 от ЗДСл., чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-09-7706-412/14.12.2009г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
1. За длъжността:
„Старши експерт” в отдел „Регионално развитие”, дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация- Варна.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образователна степен: бакалавър;
- ранг на държавен служител: ІV младши ;
- професионален опит: 2 години;
-професионална област: техническо образование „Геодезия, картография и фотограметрия”;
- допълнителни изисквания: компютърни умения в областта на информационните системи, обслужващи дейността на кадастъра и имотния регистър и текстообработващи програми;

3. Начинът за провеждане на конкурса е практически изпит и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс - приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- копие от документ за самоличност;
- декларация от кандидата за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност ;
- копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
- документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж;
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- доказателства за придобита компютърна грамотност (ако са налице такива).
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 30 декември 2009 г. в деловодството на Областна администрация Варна-гр.Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна-гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, както и на интернет страницата на администрацията www.vn.government.bg.;
7. Старшият експерт в отдел “Регионално развитие” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" организира дейността, определена като правомощия на Областния управител по провеждането на държавната политика в областта на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагането му – възлагане на дейностите по пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за устройство на територията.

8. Основната заплата за длъжността е 537,00 лева


УВЕДОМЛЕНИЕ - Декември. 2009 г.

№ РИ-09-9400-50(2)/26.11. 2009г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Галин Петров Цветков, че с писмо с изх. N РИ-09-9400-50(1)/23.10.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от него молба с вх. N РИ-09-9400-50/14.07.2009г. за придобиване на право на собственост върху недвижим имот, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) V-общ., кв. 24, по плана на село Куманово, община Аксаково, област Варна, ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Аксаково.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Декември. 2009 г.

№ РД-04-5300-18(22)/26.11.2009 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам „Атина инвестмънтс” ЕАД с представляващ Кремена Георгиева Василева, че с писмо с изх. N РД-04-5300-18(20)/22.10.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна, по повод на образувана в Областна администрация – Варна преписка за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти, подробно описани в актове за държавна собственост NN 5133/11.06.2004г. и 5135/11.06.2004г. е направено запитване до министъра на регионалното развитие и благоустройството.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Декември. 2009 г.

№ РИ-08-2600-38(16)/27.11.2009 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам „Морски рай” ООД със седалище: град София, район „Надежда”, ж.к. „Надежда” 2, блок 210, вход А, етаж 3, че с писма с изх. NN РИ-08-2600-38/25.08.2009г. и РИ-08-2600-38(12)/19.10.2009г. на областния управител на област с административен център град Варна, по повод на образувана в Областна администрация – Варна преписка за придобиване на право на собственост върху недвижим имот с площ от 2 963,00 кв.м, съставляващ поземлен имот (ПИ) 10135.2569.188 (едно нула едно три пет, точка, две пет шест девет, точка, едно осем осем), находящ се в курортен комплекс „Свети Свети Константин и Елена”, град Варна, община Варна, област Варна, описан в акт за държавна собственост N 7361/27.03.2009г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София на 28.04.2009г., том XX, N 39, вх. регистър N 7373, д. 4160 и скица N 5671/20.03.2009г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна, при граници на имота: поземлени имоти (ПИ) 10135.2569.190, 10135.2569.189, 10135.2569.148, 10135.2576.1, 10135.2569.187, 10135.2569.48, 10135.2569.186, 10135.2569.70, е направено запитване до министъра на регионалното развитие и благоустройството.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Декември. 2009 г.

№ РД-04-9400-1058(19)/26.11.2009 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Мирослав Недков Колев, че е уведомен с писмо с изх. N РД-04-9400-1058/25.08.2009г. на областния управител на област с административен център град Варна, съдържащо следното:
По повод на Ваша молба за придобиване на право на собственост върху недвижим имот, съставляващ поземлен имот (ПИ) 10135.2564.67 (стар идентификатор: УПИ V-1628а, кв. 2, с адрес на поземления имот: град Варна, район Приморски, местност Траката, ул. 5-та N 4, Ви уведомявам:
В приложените към Вашата молба документи е приложено удостоверение с изх. N УТ-94-М-960/28.11.2008г. на район „Приморски” при община Варна, което удостоверява, че обект: „Пристройка към съществуваща вилна сграда, находяща се в УПИ V-1628а, кв. 2, по плана на Вилна зона на гр. Варна е законно изградена.”
Във връзка с комплектоване на преписката и на основание на чл. 84, ал. 3, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), моля представете удостоверение от съответната общинска администрация, че съществуващата в имота вилна сграда е законно изградена.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна.


УВЕДОМЛЕНИЕ - Декември. 2009 г.

№ РД-04-9400-588(1)/27.11.2009г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Светлана Димчева Димова, по повод на постъпила от нея молба за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот с площ от 606,00 кв.м, съставляващ поземлен имот (ПИ) 60, 4-ти микрорайон по плана на град Варна, бул. „Съборни” N 12, че е уведомена с писмо с изх. N РД-04-9400-588(18)/21.10.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна, съдържащо следното:
Образуваната в Областна администрация – Варна преписка е докладвана и разгледана на проведеното на 11.09.2009г. заседание на Комисията по чл. 74 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), назначена със заповед на областния управител на област с административен център град Варна. Взето е следното решение N 7, утвърдено от областния управител на област с административен център град Варна, съгласно което:
1. Да се възложи на независим оценител Татяна Янакиева, притежаваща правоспособност да извършва дейности по ЗКИР изготвянето на експертиза за имота.
2. Да се състави акт за държавна собственост за имота по кадастралната карта.
3. Да се уведоми молителката, че следва да представи удостоверение от съответната общинска администрация, че сградата е законно изградена.
Във връзка с продължаване на работата по преписката и на основание на чл. 84, ал. 3, от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), моля своевременно да представите:
1. Хонорар на лицензиран оценител в размер на 250,00 лв (двеста и петдесет лева).
2. Удостоверение от съответната общинска администрация, че сградата е законно изградена, което е изискано от Вас с писмо с изх. N РД-04-9400-588/12.04.2007г. и не е представено към преписката.
Обръщам Ви внимание, че при неизпълнение, производството по преписката се прекратява.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - Декември. 2009 г.

№ ДИ-08-0807-136(6)/27.11.2009 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Димитър Петров Галев, че с писмо с изх. N ДИ-08-0807-136(4)/19.01.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна, по повод на образувана в Областна администрация – Варна преписка за придобиване на право на собственост върху недвижим имот, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) III-общ., кв. 46, по плана на село Слънчево, община Аксаково, област Варна, е изискано от кмета на община Аксаково да изпрати заверено за вярност копие от заповедта за отписване от актовите книги за общинска собственост на недвижим имот, предмет на акт за общинска собственост N 1580/24.11.2008г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна

ЗАПОВЕД - Ноември . 2009 г.

N РД-09-7706-379, Варна, 20.11. 2009 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ - областен управител на област Варна, след като разгледах материалите по моя заповед № РД-09-7706-307/24.09.2009г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 407/23.10.1998г. и представляващ морски плаж „КАМЧИЯ - ЮГ”, находящ се в община Долни чифлик, област Варна, с активна плажна площ 149 900 кв.м., определена чрез мониторинг

У С Т А Н О В И Х:

На основание на заповед № РД-02-14-696/28.04.2009г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и заповед № РД-09-7706-294/24.09.2009г. на областния управител на област Варна за 28.10.2009г. е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 407/23.10.1998г. и представляващ морски плаж „КАМЧИЯ - ЮГ”, находящ се в община Долни чифлик, област Варна, с активна плажна площ 149 900 кв.м., определена чрез мониторинг с предназначение - за реакционна дейност без право да се изменя или променя.
Съобразно решение 1 по протокол от 28.10.09 г. Комисията за провеждане на търга предлага на областния управител да издаде заповед, с която да обяви за непроведен търгът поради обстоятелството, че в указания срок - до 17,30 часа на 27.10.2009г. в деловодството на Областна администрация - Варна за имота, предмет на отдаване под наем, не са постъпили документи за участие в процедурата.
С оглед на изложеното и на основание протокол от 28.10.2009 г. на комисията за провеждане на търга, чл. 7, ал. 5 във връзка с ал. 6 от ЗУЧК, чл. 45, ал. 1 във връзка с чл. 13 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :

I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търгът за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 407/23.10.1998г. и представляващ морски плаж „КАМЧИЯ - ЮГ”, находящ се в община Долни чифлик, област Варна.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в три екземпляра.
Оригиналите да се връчат на отдел “Регионално развитие” за прилагане към преписката по търга и деловодството при Областна администрация – Варна за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на директора на дирекция “АПОФУС”, ресорния заместник областен управител и главния счетоводител.


ЗАПОВЕД - Ноември . 2009 г.

N РД-09-7706-377, Варна, 20.11. 2009 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ - областен управител на област Варна, след като разгледах материалите по моя заповед № РД-09-7706-300/24.09.2009г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 441/10.03.1999г. и представляващ морски плаж „ХИЖА ЧЕРНОМОРЕЦ”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 22 525 кв.м., определена чрез мониторинг

У С Т А Н О В И Х:

На основание на заповед № РД-02-14-696/28.04.2009г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и заповед № РД-09-7706-300/24.09.2009г. на областния управител на област Варна за 28.10.2009г. е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 441/10.03.1999г. и представляващ морски плаж „ХИЖА ЧЕРНОМОРЕЦ”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 22 525 кв.м., определена чрез мониторинг с предназначение - за реакционна дейност без право да се изменя или променя.
Съобразно решение 1 по протокол от 28.10.09 г. Комисията за провеждане на търга предлага на областния управител да издаде заповед, с която да обяви за непроведен търгът поради обстоятелството, че в указания срок - до 17,30 часа на 27.10.2009г. в деловодството на Областна администрация - Варна за имота, предмет на отдаване под наем, не са постъпили документи за участие в процедурата.
С оглед на изложеното и на основание протокол от 28.10.2009 г. на комисията за провеждане на търга, чл. 7, ал. 5 във връзка с ал. 6 от ЗУЧК, чл. 45, ал. 1 във връзка с чл. 13 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :

I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търгът за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 441/10.03.1999г. и представляващ морски плаж „ХИЖА ЧЕРНОМОРЕЦ”, находящ се в община Варна, област Варна.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в три екземпляра.
Оригиналите да се връчат на отдел “Регионално развитие” за прилагане към преписката по търга и деловодството при Областна администрация – Варна за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на директора на дирекция “АПОФУС”, ресорния заместник областен управител и главния счетоводител


ЗАПОВЕД - Ноември . 2009 г.

N РД-09-7706-381, Варна, 20.11. 2009 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ - областен управител на област Варна, след като разгледах материалите по моя заповед № РД-09-7706-306/24.09.2009г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 409/27.10.1998г. и представляващ морски плаж „КЪМПИНГОВА ЗОНА “ИЗГРЕВ ХОРИЗОНТ””, находящ се в община Долни чифлик, област Варна, с активна плажна площ 49 224 кв.м., определена чрез мониторинг

У С Т А Н О В И Х:

На основание на заповед № РД-02-14-696/28.04.2009г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и заповед № РД-09-7706-306/24.09.2009г. на областния управител на област Варна за 28.10.2009г. е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 409/27.10.1998г. и представляващ морски плаж „КЪМПИНГОВА ЗОНА “ИЗГРЕВ ХОРИЗОНТ””, находящ се в община Долни чифлик, област Варна, с активна плажна площ 49 224 кв.м., определена чрез мониторинг с предназначение - за реакционна дейност без право да се изменя или променя.
Съобразно решение 1 по протокол от 28.10.09 г. Комисията за провеждане на търга предлага на областния управител да издаде заповед, с която да обяви за непроведен търгът поради обстоятелството, че в указания срок - до 17,30 часа на 27.10.2009г. в деловодството на Областна администрация - Варна за имота, предмет на отдаване под наем, не са постъпили документи за участие в процедурата.
С оглед на изложеното и на основание протокол от 28.10.2009 г. на комисията за провеждане на търга, чл. 7, ал. 5 във връзка с ал. 6 от ЗУЧК, чл. 45, ал. 1 във връзка с чл. 13 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :

I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търгът за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 409/27.10.1998г. и представляващ морски плаж „КЪМПИНГОВА ЗОНА “ИЗГРЕВ ХОРИЗОНТ””, находящ се в община Долни чифлик, област Варна.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в три екземпляра.
Оригиналите да се връчат на отдел “Регионално развитие” за прилагане към преписката по търга и деловодството при Областна администрация – Варна за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на директора на дирекция “АПОФУС”, ресорния заместник областен управител и главния счетоводител.


ЗАПОВЕД - Ноември . 2009 г.

N РД-09-7706-382, Варна, 20.11. 2009 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ - областен управител на област Варна, след като разгледах материалите по моя заповед № РД-09-7706-304/24.09.2009г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 460/22.03.1999г. и представляващ морски плаж „ГАЛАТА - ИЗТОК”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 12 333 кв.м., определена чрез мониторинг

У С Т А Н О В И Х:

На основание на заповед № РД-02-14-696/28.04.2009г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и заповед № РД-09-7706-304/24.09.2009г. на областния управител на област Варна за 27.10.2009г. е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 460/22.03.1999г. и представляващ морски плаж „ГАЛАТА - ИЗТОК”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 12 333 кв.м., определена чрез мониторинг с предназначение - за реакционна дейност без право да се изменя или променя.
Съобразно решение 1 по протокол от 27.10.09 г. Комисията за провеждане на търга предлага на областния управител да издаде заповед, с която да обяви за непроведен търгът поради обстоятелството, че в указания срок - до 17,30 часа на 26.10.2009г. в деловодството на Областна администрация - Варна за имота, предмет на отдаване под наем, не са постъпили документи за участие в процедурата.
С оглед на изложеното и на основание протокол от 27.10.2009 г. на комисията за провеждане на търга, чл. 7, ал. 5 във връзка с ал. 6 от ЗУЧК, чл. 45, ал. 1 във връзка с чл. 13 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :

I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търгът за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 460/22.03.1999г. и представляващ морски плаж „ГАЛАТА - ИЗТОК”, находящ се в община Варна, област Варна.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в три екземпляра.
Оригиналите да се връчат на отдел “Регионално развитие” за прилагане към преписката по търга и деловодството при Областна администрация – Варна за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на директора на дирекция “АПОФУС”, ресорния заместник областен управител и главния счетоводител


ЗАПОВЕД - Ноември . 2009 г.

N РД-09-7706-371, Варна, 20.11. 2009 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ - областен управител на област Варна, след като разгледах материалите по моя заповед № РД-09-7706-295/24.09.2009г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан № 883/28.01.2005г. и представляващ морски плаж „ГАЛАТА - СЕВЕР”, находящ се в община Варна, област Варна, при граници по АДС: изток – скали; запад – скали; север – брегова линия на Черно море; юг – скат, с активна плажна площ 3 750,00 кв.м.

У С Т А Н О В И Х:

На основание на заповед № РД-02-14-696/28.04.2009г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и заповед № РД-09-7706-295/24.09.2009г. на областния управител на област Варна на 27.10.2009г. е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 883/28.01.2005г. и представляващ морски плаж „ГАЛАТА - СЕВЕР”, находящ се в община Варна, област Варна, при граници по АДС: изток – скали; запад – скали; север – брегова линия на Черно море; юг – скат, с активна плажна площ 3 750,00 кв.м., определена чрез мониторинг с предназначение - за реакционна дейност без право да се изменя или променя.
Съобразно решение 3 по протокол от 27.10.09 г. Комисията за провеждане на търга предлага на областния управител да издаде заповед, с която да прекрати търга с тайно наддаване поради обстоятелството, че и двамата кандидати, подали документи за участие в търга, кандидат № 1 - “Варна Саут Бей Пропъртис” ЕООД, представлявано от Виктор Георгиев Нейчев и кандидат № 2 - “БОРД” ООД, представлявано от Даниел Петков Славов и Емил Здравков Петров – заедно и поотделно, не са допуснати до участие в търга, поради това, че представените документи не отговарят на изискванията на заповедта на областния управител и нормативните изисквания на ДР на ЗУЧК .
С оглед на изложеното и на основание протокол от 27.10.2009 г. на комисията за провеждане на търга, чл. 7, ал. 5 във връзка с ал. 6 от ЗУЧК, чл. 46 във връзка с чл. 52, ал. 1, чл. 13 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :

I. ПРЕКРАТЯВАМ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 883/28.01.2005г. и представляващ морски плаж „ГАЛАТА - СЕВЕР”, находящ се в община Варна, област Варна.
II. Депозитите на участниците, които не са допуснати до участие в търга да се възстановят по посочена банкова сметка в т. 5 от заявлението за участие (по образец) за възстановяване не депозит, респ. да се изиска банкова сметка, по която да бъде върнат внесения депозит.

Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация гр. Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в три екземпляра.
Оригиналите да се връчат на отдел “Регионално развитие” за прилагане към преписката по търга и деловодството при Областна администрация – Варна за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на директора на дирекция “АПОФУС”, ресорния заместник областен управител и главния счетоводител


ЗАПОВЕД - Ноември . 2009 г.

N РД-09-7706-378, Варна, 20.11. 2009 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ - областен управител на област Варна, след като разгледах материалите по моя заповед № РД-09-7706-301/24.09.2009г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 673/09.10.2001г. и представляващ морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН – ЮГ”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 369 кв.м., определена чрез мониторинг

У С Т А Н О В И Х:

На основание на заповед № РД-02-14-696/28.04.2009г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и заповед № РД-09-7706-301/24.09.2009г. на областния управител на област Варна за 27.10.2009г. е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 673/09.10.2001г. и представляващ морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН – ЮГ”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 369 кв.м., определена чрез мониторинг с предназначение - за реакционна дейност без право да се изменя или променя.
Съобразно решение 1 по протокол от 27.10.09 г. Комисията за провеждане на търга предлага на областния управител да издаде заповед, с която да обяви за непроведен търгът поради обстоятелството, че в указания срок - до 17,30 часа на 26.10.2009г. в деловодството на Областна администрация - Варна за имота, предмет на отдаване под наем, не са постъпили документи за участие в процедурата.
С оглед на изложеното и на основание протокол от 27.10.2009 г. на комисията за провеждане на търга, чл. 7, ал. 5 във връзка с ал. 6 от ЗУЧК, чл. 45, ал. 1 във връзка с чл. 13 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :

I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търгът за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 673/09.10.2001г. и представляващ морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН – ЮГ”, находящ се в община Варна, област Варна.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в три екземпляра.
Оригиналите да се връчат на отдел “Регионално развитие” за прилагане към преписката по търга и деловодството при Областна администрация – Варна за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на директора на дирекция “АПОФУС”, ресорния заместник областен управител и главния счетоводител.


ЗАПОВЕД - Ноември . 2009 г.

N РД-09-7706-373, Варна, 20.11. 2009 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ - областен управител на област Варна, след като разгледах материалите по моя заповед № РД-09-7706-302/24.09.2009г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 473/05.04.1999г. и представляващ морски плаж „БЯЛА ЦЕНТРАЛЕН III”, находящ се в община Бяла, област Варна, с активна плажна площ 5 815 кв.м., определена чрез мониторинг

У С Т А Н О В И Х:

На основание на заповед № РД-02-14-696/28.04.2009г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и заповед № РД-09-7706-302/24.09.2009г. на областния управител на област Варна за 28.10.2009г. е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 473/05.04.1999г. и представляващ морски плаж „БЯЛА ЦЕНТРАЛЕН III”, находящ се в община Бяла, област Варна, с активна плажна площ 5 815 кв.м., определена чрез мониторинг с предназначение - за реакционна дейност без право да се изменя или променя.
Съобразно решение 1 по протокол от 28.10.09 г. Комисията за провеждане на търга редлага на областния управител да издаде заповед, с която да обяви за непроведен търгът поради обстоятелството, че в указания срок - до 17,30 часа на 27.10.2009г. в деловодството на Областна администрация - Варна за имота, предмет на отдаване под наем, са постъпили документи за участие от 1 /един/ кандидат – “Бела” ЕООД гр. Бяла, с вх. № РД-09-2600-226/26.10.2009г. в 15.48 часа, а съобразно чл. 45, ал. 1 от ППЗДС търгът може да се проведе само в случай че поне двама кандидати са подали заявления за участие .
С оглед на изложеното и на основание протокол от 28.10.2009 г. на комисията за провеждане на търга, чл. 7, ал. 5 във връзка с ал. 6 от ЗУЧК, чл. 45, ал. 1 във връзка с чл. 13 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :

I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търгът за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 473/05.04.1999г. и представляващ морски плаж „БЯЛА ЦЕНТРАЛЕН III”, находящ се в община Бяла, област Варна.
II. Да се изиска банкова сметка, по която да бъде върнат внесения депозит на подалия документи за участие кандидат.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в три екземпляра.
Оригиналите да се връчат на отдел “Регионално развитие” за прилагане към преписката по търга и деловодството при Областна администрация – Варна за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на директора на дирекция “АПОФУС”, ресорния заместник областен управител и главния счетоводител.


ЗАПОВЕД - Ноември . 2009 г.

N РД-09-7706-375, Варна, 20.11. 2009 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ - областен управител на област Варна, след като разгледах материалите по моя заповед № РД-09-7706-303/24.09.2009г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 672/08.10.2001г. и представляващ морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН – СЕВЕР”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 1530 кв.м., определена чрез мониторинг

У С Т А Н О В И Х:

На основание на заповед № РД-02-14-696/28.04.2009г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и заповед № РД-09-7706-303/24.09.2009г. на областния управител на област Варна за 28.10.2009г. е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 672/08.10.2001г. и представляващ морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН – СЕВЕР”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 1530 кв.м., определена чрез мониторинг с предназначение - за реакционна дейност без право да се изменя или променя. Съобразно решение 1 по протокол от 27.10.09 г. Комисията за провеждане на търга предлага на областния управител да издаде заповед, с която да обяви за непроведен търгът поради обстоятелството, че в указания срок - до 17,30 часа на 26.10.2009г. в деловодството на Областна администрация - Варна за имота, предмет на отдаване под наем, са постъпили документи за участие от 1 /един/ кандидат – “Св. Св. Константин и Елена холдинг” АД гр. Варна, с вх. № РД-09-2600-219/26.10.2009г. в 15.12 часа, а съобразно чл. 45, ал. 1 от ППЗДС търгът може да се проведе само в случай че поне двама кандидати са подали заявления за участие . С оглед на изложеното и на основание протокол от 27.10.2009 г. на комисията за провеждане на търга, чл. 7, ал. 5 във връзка с ал. 6 от ЗУЧК, чл. 45, ал. 1 във връзка с чл. 13 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :

I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търгът за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 672/08.10.2001г. и представляващ морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН – СЕВЕР”, находящ се в община Варна, област Варна.
II. Да се изиска банкова сметка, по която да бъде върнат внесения депозит на подалия документи за участие кандидат.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в три екземпляра.
Оригиналите да се връчат на отдел “Регионално развитие” за прилагане към преписката по търга и деловодството при Областна администрация – Варна за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на директора на дирекция “АПОФУС”, ресорния заместник областен управител и главния счетоводител.


ЗАПОВЕД - Ноември . 2009 г.

N РД-09-7706-380, Варна, 20.11. 2009 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ - областен управител на област Варна, след като разгледах материалите по моя заповед № РД-09-7706-298/24.09.2009г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 880/13.01.2005г. и представляващ морски плаж „САМОТИНО”, находящ се в община Бяла, област Варна, с активна плажна площ 39761 кв.м., определена чрез мониторинг

У С Т А Н О В И Х:

На основание на заповед № РД-02-14-696/28.04.2009г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и заповед № РД-09-7706-298/24.09.2009г. на областния управител на област Варна за 28.10.2009г. е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 880/13.01.2005г. и представляващ морски плаж „САМОТИНО”, находящ се в община Бяла, област Варна, с активна плажна площ 39761 кв.м., определена чрез мониторинг с предназначение - за реакционна дейност без право да се изменя или променя.
Съобразно решение 1 по протокол от 28.10.09 г. Комисията за провеждане на търга предлага на областния управител да издаде заповед, с която да обяви за непроведен търгът поради обстоятелството, че в указания срок - до 17,30 часа на 27.10.2009г. в деловодството на Областна администрация - Варна за имота, предмет на отдаване под наем, не са постъпили документи за участие в процедурата.
С оглед на изложеното и на основание протокол от 28.10.2009 г. на комисията за провеждане на търга, чл. 7, ал. 5 във връзка с ал. 6 от ЗУЧК, чл. 45, ал. 1 във връзка с чл. 13 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :

I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търгът за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 880/13.01.2005г. и представляващ морски плаж „САМОТИНО”, находящ се в община Бяла, област Варна.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в три екземпляра.
Оригиналите да се връчат на отдел “Регионално развитие” за прилагане към преписката по търга и деловодството при Областна администрация – Варна за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на директора на дирекция “АПОФУС”, ресорния заместник областен управител и главния счетоводител.


ЗАПОВЕД - Ноември . 2009 г.

N РД-09-7706-374, Варна, 20.11. 2009 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ - областен управител на област Варна, след като разгледах материалите по моя заповед № РД-09-7706-297/24.09.2009г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 473/05.04.1999г. и представляващ морски плаж „БЯЛА ЦЕНТРАЛЕН II”, находящ се в община Бяла, област Варна, с активна плажна площ 4 218 кв.м., определена чрез мониторинг

У С Т А Н О В И Х:

На основание на заповед № РД-02-14-696/28.04.2009г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и заповед № РД-09-7706-297/24.09.2009г. на областния управител на област Варна за 28.10.2009г. е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 473/05.04.1999г. и представляващ морски плаж „БЯЛА ЦЕНТРАЛЕН II”, находящ се в община Бяла, област Варна, с активна плажна площ 4 218 кв.м., определена чрез мониторинг с предназначение - за реакционна дейност без право да се изменя или променя.
Съобразно решение 1 по протокол от 28.10.09 г. Комисията за провеждане на търга редлага на областния управител да издаде заповед, с която да обяви за непроведен търгът поради обстоятелството, че в указания срок - до 17,30 часа на 27.10.2009г. в деловодството на Областна администрация - Варна за имота, предмет на отдаване под наем, са постъпили документи за участие от 1 /един/ кандидат – “Бела” ЕООД гр. Бяла, с вх. № РД-09-2600-229/26.10.2009г. в 15.52 часа, а съобразно чл. 45, ал. 1 от ППЗДС търгът може да се проведе само в случай че поне двама кандидати са подали заявления за участие .
С оглед на изложеното и на основание протокол от 28.10.2009 г. на комисията за провеждане на търга, чл. 7, ал. 5 във връзка с ал. 6 от ЗУЧК, чл. 45, ал. 1 във връзка с чл. 13 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :

I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търгът за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 473/05.04.1999г. и представляващ морски плаж „БЯЛА ЦЕНТРАЛЕН II”, находящ се в община Бяла, област Варна.
II. Да се изиска банкова сметка, по която да бъде върнат внесения депозит на подалия документи за участие кандидат.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в три екземпляра.
Оригиналите да се връчат на отдел “Регионално развитие” за прилагане към преписката по търга и деловодството при Областна администрация – Варна за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на директора на дирекция “АПОФУС”, ресорния заместник областен управител и главния счетоводител.


ЗАПОВЕД - Ноември . 2009 г.

N РД-09-7706-383, Варна, 20.11. 2009 г.


ДАНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ - областен управител на област Варна, след като разгледах материалите по моя заповед № РД-09-7706-294/24.09.2009г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 640/30.03.2001г. и представляващ морски плаж „БЯЛА - ЧАЙКА”, находящ се в община Бяла, област Варна, с активна плажна площ 9 588 кв.м., определена чрез мониторинг

У С Т А Н О В И Х:

На основание на заповед № РД-02-14-696/28.04.2009г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и заповед № РД-09-7706-294/24.09.2009г. на областния управител на област Варна за 28.10.2009г. е насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 640/30.03.2001г. и представляващ морски плаж „БЯЛА - ЧАЙКА”, находящ се в община Бяла, област Варна, с активна плажна площ 9 588 кв.м., определена чрез мониторинг с предназначение - за реакционна дейност без право да се изменя или променя.
Съобразно решение 1 по протокол от 28.10.09 г. Комисията за провеждане на търга предлага на областния управител да издаде заповед, с която да обяви за непроведен търгът поради обстоятелството, че в указания срок - до 17,30 часа на 27.10.2009г. в деловодството на Областна администрация - Варна за имота, предмет на отдаване под наем, не са постъпили документи за участие в процедурата.
С оглед на изложеното и на основание протокол от 28.10.2009 г. на комисията за провеждане на търга, чл. 7, ал. 5 във връзка с ал. 6 от ЗУЧК, чл. 45, ал. 1 във връзка с чл. 13 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :

I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търгът за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 640/30.03.2001г. и представляващ морски плаж „БЯЛА - ЧАЙКА”, находящ се в община Бяла, област Варна.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в три екземпляра.
Оригиналите да се връчат на отдел “Регионално развитие” за прилагане към преписката по търга и деловодството при Областна администрация – Варна за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на директора на дирекция “АПОФУС”, ресорния заместник областен управител и главния счетоводител.


ЗАПОВЕД - Ноември . 2009 г.

N РД-09-7706-372 , Варна, 20.11. 2009 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ - областен управител на област Варна, след като разгледах материалите по моя заповед № РД-09-7706-305/24.09.2009г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 462/24.03.1999г. и представляващ морски плаж „ЧАЙКА – ЮГ”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 1 505,00 кв.м., определена чрез мониторинг

У С Т А Н О В И Х:

На основание на заповед № РД-02-14-696/28.04.2009г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и заповед № РД-09-7706-305/24.09.2009г. на областния управител на област Варна на 27.10.2009г. е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 462/24.03.1999г. и представляващ морски плаж „ЧАЙКА – ЮГ”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 1 505,00 кв.м., определена чрез мониторинг с предназначение - за реакционна дейност без право да се изменя или променя.
Съобразно решение 3 по протокол от 27.10.09 г. Комисията за провеждане на търга предлага на областния управител да издаде заповед, с която да прекрати търга с тайно наддаване поради обстоятелството, че и двамата кандидати, подали документи за участие в търга, кандидат № 1 - “Варна Саут Бей Пропъртис” ЕООД, представлявано от Виктор Георгиев Нейчев и кандидат № 2 - “БОРД” ООД, представлявано от Даниел Петков Славов и Емил Здравков Петров – заедно и поотделно не са допуснати до участие в търга, поради това, че представените документи не отговарят на изискванията на заповедта на областния управител и нормативните изисквания на ДР на ЗУЧК .
С оглед на изложеното и на основание протокол от 27.10.2009 г. на комисията за провеждане на търга, чл. 7, ал. 5 във връзка с ал. 6 от ЗУЧК, чл. 46 във връзка с чл. 52, ал. 1, чл. 13 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :

I. ПРЕКРАТЯВАМ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - изключителна държавна собственост, описан АИДС № 462/24.03.1999г. и представляващ морски плаж „ЧАЙКА – ЮГ”, находящ се в община Варна, област Варна.
II. Депозитите на участниците, които не са допуснати до участие в търга да се възстановят по посочена банкова сметка в т. 5 от заявлението за участие (по образец) за възстановяване не депозит, респ. да се изиска банкова сметка, по която да бъде върнат внесения депозит.

Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация гр. Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна, съгласно чл. 56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в три екземпляра.
Оригиналите да се връчат на отдел “Регионално развитие” за прилагане към преписката по търга и деловодството при Областна администрация – Варна за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на директора на дирекция “АПОФУС”, ресорния заместник областен управител и главния счетоводител.


УВЕДОМЛЕНИЕ - Ноември . 2009 г.

№ РИ-09-9400-50(2)/26.11.2009г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Галин Петров Цветков, че с писмо с изх. N РИ-09-9400-50(1)/23.10.2009г. на заместник областния управител на област с административен център град Варна постъпилата от него молба с вх. N РИ-09-9400-50/14.07.2009г. за придобиване на право на собственост върху недвижим имот, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) V-общ., кв. 24, по плана на село Куманово, община Аксаково, област Варна, ведно с приложените към нея документи, е изпратена за разпореждане по компетентност на кмета на община Аксаково.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация – Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 Ноември . 2009 г.

№РД-09-9400-925(4)
24.11. 2008 г.
Oтносно: Сигнал с вх.№ РД-09-9400-925/23.09.2009г.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Ангел Димиев,
че резултатите от извършената служебна проверка от Регионална дирекция по горите-Варна и Държавно горско стопанство „Суворово” по сигнал вх. № РД-09-9400-925/23.09.2009 г., показват, че не са констатирани нередности относно сеч и извоз на дървесина в землището на с. Оборище, община Вълчи дол.


ЗАПОВЕД - Ноември . 2009 г.

№ РД-09-7706-370, Варна, 18.11. 2009 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ – областен управител на област Варна след като се запознах с писмо РД-09-9400-1114/02.11.09 г. от ИФЗ Началника на ЗПБС при ОДМВР – Варна във връзка със създаване на организация за повишаване на пожарната безопасност в населените места и обектите от регионално значение през отоплителния сезон 2009 – 2010 г.

У С ТА Н О В И Х:

Статистическите данни и анализът на пожарната обстановка през последните години показва, че с настъпването на есенно-зимния отоплителен период тя се усложнява.
Промяната в цените на централното отопление доведе до намаляване на използването му, а в редица случаи и до пълното му изключване. Това наложи използването на локално отопление с електрически отоплителни уреди, както и такива с течно, твърдо и газообразно гориво. Използването на ел. отоплителни уреди от своя страна в много случаи води до претоварване в определени моменти на електрическите инсталации, което е една от предпоставките за възникване на пожар.
Констатирани са и редица случаи на възникнали пожари поради неправилно устройване на локалните отоплителни съоръжения и използване на нестандартни такива през изминалия отоплителен сезон, от които рязко ще се увеличи опасността от възникване на пожари.
Във връзка с горното, с цел осигуряване на условия за успешно пожарогасене през отоплителния сезон 2009/2010г., и на основание чл.127ж, ал. 1, т.1 и 2 от ППЗМВР и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :


1. Кметовете на населени места със свои заповеди да определят реда за провеждане на допълнителни противопожарни мерки в управляваните от тях селища. Основно внимание да се обърне на осигуряване свободен достъп до противопожарните хидранти и пътища до другите водоизточници, ползвани от противопожарните автомобили на РУПБС по време на пожар; създадените условия за безопасно ползване на отоплителните инсталации в учебни, детски и здравни заведения; създадените условия за безопасна евакуация от тях, както и в останалите сгради с обществено предназначение.
2. Кметовете на общини съвместно с органите на РУПБС да проведат целенасочена, превантивна и разяснителна кампания сред населението за необходимостта от стриктно спазване на противопожарните правила през отоплителния сезон.
3. Ръководителите на обекти с числен състав над 10 човека да издадат заповеди, регламентиращи прилагането на допълнителни противопожарни мерки през отоплителния сезон 2009-2010г. на територията на обектите, които ръководят. Особено внимание да се обърне на осигуряване свободен достъп до противопожарните хидранти и другите водоизточници, ползвани от РУПБС по време на пожари; създадените условия за безопасно ползване на отоплителните инсталации, създадените условия за успешно пожарогасене и евакуация; състояние и техническа изправност на ел. инсталациите и отоплителните уреди и инсталации; състоянието на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации.
4. Регионалният инспекторат по образование /РИО/ към Министерството на образованието и науката /МОН/, директорите на училищата и собствениците на хотели, почивни станции, хижи и други подобни, в които предстои организирането на ученически лагери през зимната ваканция да предприемат допълнителни противопожарни мерки, съгласувано с органите на РУПБС, с цел осигуряване безопасността на почиващите деца. Кметовете на общини да създадат организация за своевременно почистване от сняг на пътищата до тези обекти с цел осигуряване достъпа на противопожарна техника.
5. Специално внимание да се обърне по осигуряването на безопасното инсталиране и използване на отоплителни уреди и инсталации в социалните домове, домовете за стари хора, болниците, защитените жилища на инвалиди и лица с увреждания.


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на звено “ПБС” ОДМВР – Варна.

Настоящата заповед да се връчи на Общинските администрации на територията на област Варна и РИО към МОН, които да я доведат до знанието на упоменатите длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Копие от настоящата заповед да се публикува в интернет страницата на Областна администрация – Варна.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 Ноември . 2009 г.

№ РД-09-2600-101/2/03.11.2009г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Г-жа Юлка Ангелова Илиева, управител на ”ФИНЕС 2002” ЕООД, с адрес: гр. Варна, Бул”Осми приморски полк” № 151, вх.А, ет.5, ап.15,
Че с писмо с изх. № РД-09-2600-101/1/01.10.2009 г. областният управител на област Варна е отговорил на молбата с наш вх. № РД-09-2600-101/15.06.2009 г., както следва:
Наемните цени са определени въз основа на проведен и спечелен търг. Клаузите в сключените договори не позволяват индексиране на определения наем под стойността
на първоначалната месечна наемна цена- чл.5,ал.1 от Договор за наем.
С оглед на гореизложеното областния управител на област Варна не притежава компетентност и механизми да задължи страните по договорите за наем да променят клаузите в същите.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 Ноември . 2009 г.

№ РД-09-9400-894(3) от .30.10.2009 г.

ДО
Негбал Адемова


Относно молба с наш вх. № РД-09-9400-894/14.09.2009 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Негбал Адемова за следното:
Постъпилата в Областна администрация – Варна молба с наш вх. № РД-09-9400-894/14.09.2009 г. е изпратена по компетентност на кмета на община Провадия
Резултатите от извършената служебна проверка показват, че Общинската администрация не е установила незаконно строителство, а по отношение плащането на данък за имота до Вас е изпратено писмо с цел изясняване на случая..
Настоящото уведомление да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Варна. Лицето да се уведоми от служител Деловодство и на посочения от него телефон.


УВЕДОМЛЕНИЕ - Октомври. 2009 г.

№РД-09-9911-64(3)/21.10.2009 г.

ДО
Михаил Лазаров

Относно сигнал с наш вх. № РД-09-9911-64/31.08.2009 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 111, ал. 3 и чл. 112 от АПК уведомявам Михаил Лазаров за следното:
Във връзка с постъпилия в Областна администрация – Варна сигнал с наш вх. № РД-09-9911-64/31.08.2009 г. е необходимо да посочите трите си имена и адрес, на който да Ви бъдат съобщени резултатите от извършената служебна проверка.
С оглед на гореизложеното следва в 3 /три / дневен срок от публикуване на настоящото уведомление, да представите необходимите данни в деловодството на Областна администрация – Варна.
Настоящото уведомление да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Варна. Лицето да се уведоми от служител Деловодство и на посочения от него телефон.


УВЕДОМЛЕНИЕ - 09. Октомври. 2009 г.

№ РД-09-2600-146(2), 09.10.2009г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам „Любенас” ЕООД, с управител Преслава Ангелова Димитрова, че с писмо с изх. N РД-09-2600-146/27.08.2009г. на областния управител на област с административен център град Варна е уведомена, че постъпилата от нея молба с вх. N РД-09-2600-146/07.08.2009г. за изграждане на конструкция за кафене или отдаване под наем на имот, находящ се на територията на Морската градина на мястото на бившия „Бобслей” ще бъде разгледана на заседание на Комисията по управление на имоти – държавна собственост, за решението на която ще бъде уведомена.


ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител
на област с административен център град Варна


ЗАПОВЕД - 05. Октомври. 2009 г.

ЗАПОВЕД N РИ-09-8500-24, Варна, 02.10.2009 г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ - областен управител на област Варна и ЗОЯ ПЕНЕВА - главен счетоводител в Областна администрация гр.Варна, след като разгледах материалите по преписка с вх.№ РД-09-0417-16/1/08.07.2009г. от Министъра на отбраната на Република България за проведения таен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, описан в акт за частна държавна собственост № 7053/06.06.2008г., съставляващ поземлен имот № 099154 с площ от 4 293,00 кв.м, по плана на местност “Канайол”, с.Осеново, община Аксаково, област Варненска, ведно с изградените в него сгради: 1. Административна сграда с фарова кула със застроена площ 166,00 кв.м.; 2. Административна сграда със застроена площ 43,00 кв.м.; 3. Станция помпена със застроена площ 43,00 кв.м.; 4. Трансформаторен пост със застроена площ 6,00 кв.м., при граници на имота: поземлен имот № 057050; поземлен имот № 057018; поземлен имот № 057042; поземлен имот № 0057019; поземлен имот № 099147; поземлен имот № 099157; поземлен имот № 099152
У С Т А Н О В И Х:
На основание на решение № 246/19.05.2009г. на Министъра на отбраната на Република България на 26.06.2009г. е проведен повторен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, описан в акт за частна държавна собственост № 7053/06.06.2008г., съставляващ поземлен имот № 099154 с площ от 4 293,00 кв.м, по плана на местност “Канайол”, с.Осеново, община Аксаково, област Варненска, ведно с изградените в него сгради: 1. Административна сграда с фарова кула със застроена площ 166,00 кв.м.; 2. Административна сграда със застроена площ 43,00 кв.м.; 3. Станция помпена със застроена площ 43,00 кв.м.; 4. Трансформаторен пост със застроена площ 6,00 кв.м., при граници на имота: поземлен имот № 057050; поземлен имот № 057018; поземлен имот № 057042; поземлен имот № 0057019; поземлен имот № 099147; поземлен имот № 099157; поземлен имот № 099152.
Съгласно протокол № П-238-246/26.06.2009г. на комисията за провеждане на търга за купувач на гореописания недвижим имот е определен Валентин Славов Димов. Участникът е спечелил търга, като е предложил стойност на имота в размер на 64 100,00 лв. /шестдесет и четири хиляди и сто лева/.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№ ФС 31 М /150/03.07.2009г., издадено от “Местни данъци и такси” при община Аксаково, данъчната стойност на имота е общо в размер на 33 455,20 лв. /тридесет и три хиляди четиристотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки/, от които:
- на земята - в размер на 17 227,00 лв. /седемнадесет хиляди двеста двадесет и седем лева/;
- на сградите: 1. Административна сграда с фарова кула със застроена площ 166,00 кв.м. в размер на 11 189,60 лв. /единадесет хиляди сто осемдесет и девет лева и шестдесет стотинки/; 2. Административна сграда със застроена площ 43,00 кв.м. в размер на 1 696,80 лв. /хиляда шестстотин деветдесет и шест лева и осемдесет стотинки/; 3. Станция помпена със застроена площ 43,00 кв.м. в размер на 2 932,60 лв. /две хиляди деветстотин тридесет и два лева и шестдесет стотинки/; 4. Трансформаторен пост със застроена площ 6,00 кв.м. в размер на 409,20 лв. /четиристотин и девет лева и двадесет стотинки/ или общо за сградите – 16 228,20 лв. /шестнадесет хиляди двеста двадесет и осем лева и двадесет стотинки/.
С оглед на изложеното и на основание протокол № П-238-246/26.06.2009г. на комисията за провеждане на търга, чл. 59, ал. 6 и ал. 7 от ППЗДС, и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :

I. ОПРЕДЕЛЯМ ВАЛЕНТИН СЛАВОВ ДИМОВ, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан в акт за частна държавна собственост № 7053/06.06.2008г., съставляващ поземлен имот № 099154 с площ от 4 293,00 кв.м, по плана на местност “Канайол”, с.Осеново, община Аксаково, област Варненска, ведно с изградените в него сгради: 1. Административна сграда с фарова кула със застроена площ 166,00 кв.м.; 2. Административна сграда със застроена площ 43,00 кв.м.; 3. Станция помпена със застроена площ 43,00 кв.м.; 4. Трансформаторен пост със застроена площ 6,00 кв.м., при граници на имота: поземлен имот № 057050; поземлен имот № 057018; поземлен имот № 057042; поземлен имот № 0057019; поземлен имот № 099147; поземлен имот № 099157; поземлен имот № 099152.
II. Сумата в размер на 40 681,00 лв. /четиридесет хиляди шестстотин осемдесет и един лева/, представляваща разликата от достигнатата на търга стойност на продавания недвижим имот, описан в точка I. в размер на 64 100,00 лв. /шестдесет и четири хиляди и сто лева/ без ДДС и внесения депозит в размер на 23 419,00 лв. /двадесет и три хиляди четиристотин и деветнадесет лева/ да се внесе по сметка на дирекция “Бюджет и финанси” – МО, IBAN сметка BG 61 BNBG 9661 3000 1522 01, BIC: BNBGBGSF, Българска Народна Банка, гр.София, пл.”Александър І” № 1;
Сумата в размер на 23 419,00 лв. /двадесет и три хиляди четиристотин и деветнадесет лева/, представляваща депозита за участие в търга е внесена по сметка на дирекция “Финансово – стопански дейности” – МО, IBAN сметка BG40 UNCR 9660 3320 1788 16, BIC UNCRBGSF, Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр.София с платежно нареждане от 17.06.2009г.
III. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС в размер на 1 282,00 лв. /хиляда двеста осемдесет и два лева/ да се внесат по сметка на дирекция “Бюджет и финанси” – МО, IBAN сметка BG 61 BNBG 9661 3000 1522 01, BIC: BNBGBGSF, Българска Народна Банка, гр.София, пл.”Александър І” № 1;
IV. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 256,40 лв. /двеста петдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ да се внесе по сметка на дирекция “Бюджет и финанси” – МО, IBAN сметка BG 61 BNBG 9661 3000 1522 01, BIC: BNBGBGSF, Българска Народна Банка, гр.София, пл.”Александър І” № 1;
V. 2,6 % местни данъци, съгласно чл. 47, ал.2 ЗМДТ в размер на 1 666,60 лв. /хиляда шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет стотинки/ да се внесат в “Местни данъци” при община Аксаково.
VI. 20 % ДДС, съгласно чл. 45, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС не се дължи.
VII. Купувачът дължи такса за вписване на договора, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 64,10 лв. /шестдесет и четири лева и десет стотинки/, представляваща 0,1 % от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация гр. Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна, съгласно чл. 56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Валентин Славов Димов.
Сумите по т. II, т. III, т. IV и т. V от настоящата заповед да се внесат от Валентин Славов Димов в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността на имота ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена и сключване на договор за покупко-продажба.
Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в четири екземпляра.
Оригиналите да се връчат на Валентин Славов Димов, отдел “Държавна собственост” за прилагане към преписката по акт за държавна собственост № 7053/06.06.2008г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на Министъра на отбраната, дирекция “АКРРДС”, началника на отдел “Държавна собственост” и главния счетоводител.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация гр. Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ


УВЕДОМЛЕНИЕ - 05. Октомври. 2009 г.

№ ДУ-09-9400-86/3/02.10.2009 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Г-н Димитър Попниколов, управител на ”ДИНИПО” ЕООД, с адрес: гр. Варна, ул.”Младежка” бл.55,вх.А,ет.3,ап.9,
Че с писмо с изх. №ДУ-09-9400-86/2/14.07.2009 г. областният управител на област Варна е дал 3 /три/ дневен срок за доказване на правния интерес от извършване на административната услуга по заявление с наш вх. № ДУ-09-9400-86/29.05.2009 г.
На основание чл.30, ал.2 от АПК при неизпълнение в срок производството по заявлението ще бъде прекратено.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна


С П И С Ъ К

на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Директор на дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, съгласно заповед № РД-09-7706-255/18.08.2009 г. и заповед № РД-09-7706-256/18.08.2009 г.

1. Кристиян Веселинов Богоев - 5 (пет);
2. Нели Иванова Танчева - 4 (четири);
Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 29.09.2009 г. в 16,00 часа в Областна администрация – Варна.


С П И С Ъ К

на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността Директор на дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, съгласно заповед № РД-09-7706-255/18.08.2009 г. и заповед № РД-09-7706-256/18.08.2009 г.
1. Гергана Калчева Вълева - - 3 (три);
2. Николай Манолов Пеев - 1 (едно);


УВЕДОМЛЕНИЕ - 25. Септември. 2009 г.

РД-09-7706-297(1)
24.09.2009 г.
Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството; чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС; чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №473/05.04.1999 г. и представляващ морски плаж „БЯЛА-ЦЕНТРАЛЕН-ІІ”, находящ се в гр. Бяла, област Варна, с активна плажна площ 4 218 кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение на обекта – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 5 606.00 (пет хиляди шестотин и шест) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума.
6. Оглед на обекта – свободен.
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 27/10/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна, ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 28.10.2009 г. от 14,00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева


ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25. Септември. 2009 г.

РД-09-7706-302(1)
24.09.2009 г.
Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството; чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС; чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №473/05.04.1999 г. и представляващ морски плаж „БЯЛА-ЦЕНТРАЛЕН-ІІІ”, находящ се в гр. Бяла, област Варна, с активна плажна площ 5 815кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение на обекта – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 6 097.00 (шест хиляди деветдесет и седем) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума.
6. Оглед на обекта – свободен.
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 27/10/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна, ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 28.10.2009 г. от 15,00часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 25. Септември. 2009 г.

РД-09-7706-294(1)
24.09.2009 г.
Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството; чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС; чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №640/30.03.2001г. и представляващ морски плаж „БЯЛА-ЧАЙКА”, находящ се в гр. Бяла, област Варна, с активна плажна площ 9 588 кв.м, определена чрез мониторинг , при следните условия:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 12 997.00 (дванадесет хиляди деветстотин деветдесет и седем) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума.
6. Оглед на обекта – свободен.
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 27/10/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна, ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 28.10.2009 г. от 16.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 25. Септември. 2009 г.

РД-09-7706-304(1)
24.09.2009 г.
Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството; чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС; чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №460/22.03.1999г. и представляващ морски плаж „ГАЛАТА - ИЗТОК”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 12 333 кв.м, определена чрез мониторинг , при следните условия:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 14 929.00 (четиринадесет хиляди деветстотин двадесет и девет) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума.
6. Оглед на обекта – свободен.
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 26/10/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна, ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 27.10.2009 г. от 16.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева
ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25. Септември. 2009 г.

РД-09-7706-295(1)
24.09.2009 г.
Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството; чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС; чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №883/28.01.2005г. и представляващ морски плаж „ГАЛАТА - СЕВЕР”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 3 750 кв.м, определена чрез мониторинг , при следните условия:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 2 945.00 (две хиляди деветстотин четиридесет и пет) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума.
6. Оглед на обекта – свободен.
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 26/10/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна, ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 27.10.2009 г. от 15.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 25. Септември. 2009 г.

РД-09-7706-307(1)
24.09.2009 г.
Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството; чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС; чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №407/23.10.1998г. и представляващ морски плаж „КАМЧИЯ- ЮГ”, находящ се в община Долни Чифлик , област Варна, с активна плажна площ 149 900 кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение на обекта – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 109 643.00 (сто и девет хиляди шестотин четиридесет и три) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума.
6. Оглед на обекта – свободен.
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 27/10/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна, ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 28.10.2009 г. от 11,00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 25. Септември. 2009 г.

РД-09-7706-306(1)
24.09.2009 г.
Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството; чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС; чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №409/27.10.1998г. и представляващ морски плаж „КЪМПИНГОВА ЗОНА „ИЗГРЕВ-ХОРИЗОНТ”, находящ се в община Долни Чифлик , област Варна, с активна плажна площ 49 224 кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение на обекта – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 36 584.00 (тридесет и шест хиляди петстотин осемдесет и четири) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума.
6. Оглед на обекта – свободен.
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 27/10/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна, ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 28.10.2009 г. от 12.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 25. Септември. 2009 г.

РД-09-7706-303(1)
24.09.2009 г.
Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството; чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС; чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №672/08.10.2001г. и представляващ морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН-СЕВЕР”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 1 530 кв.м, определена чрез мониторинг , при следните условия
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 3 263.00 (три хиляди двеста шестдесет и три) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума.
6. Оглед на обекта – свободен.
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 26/10/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна, ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 27.10.2009 г. от 13.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 25. Септември. 2009 г.

РД-09-7706-301(1)
24.09.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството; чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС; чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №673/09.10.2001г. и представляващ морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН-ЮГ”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 369 кв.м, определена чрез мониторинг , при следните условия
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 520.00 (петстотин и двадесет) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума.
6. Оглед на обекта – свободен.
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 26/10/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна, ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 27.10.2009г. от 14.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 25. Септември. 2009 г.

РД-09-7706-298(1)
24.09.2009 г.
Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството; чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС; чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №880/13.01.2005г. и представляващ морски плаж „САМОТИНО”, находящ се в община Бяла, област Варна, с активна плажна площ 39 761 кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение на обекта – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 24 797.00 (двадесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и седем) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума.
6. Оглед на обекта – свободен.
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 27/10/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна, ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 28.10.2009 г. от 13.000 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 25. Септември. 2009 г.

РД-09-7706-300(1)
24.09.2009 г.
Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството; чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС; чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №441/10.03.1999г. и представляващ морски плаж „ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 22 525 кв.м, определена чрез мониторинг , при следните условия:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 16 384.00 (шестнадесет хиляди триста осемдесет и четири) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума.
6. Оглед на обекта – свободен.
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 27/10/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна, ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 28.10.2009 г. от 10.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 25. Септември. 2009 г.

№ РД-09-7706-296(1)
24.09.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството; чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС; чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №462/24.03.1999г. и представляващ морски плаж „ЧАЙКА-СЕВЕР”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 5 848 кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 13 913.00 (тринадесет хиляди деветстотин и тринадесет) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума.
6. Оглед на обекта – свободен.
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 26/10/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна, ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 27.10.2009 г. от 10,00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 25. Септември. 2009 г.

№ РД-09-7706-299(1)
24.09.2009 г.
Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание: заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството; чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС; чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №462/24.03.1999г. и представляващ морски плаж „ЧАЙКА-ЦЕНТРАЛЕН”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 5 990 кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 8 082.00 (осем хиляди осемдесет и два) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума.
6. Оглед на обекта – свободен.
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 26/10/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна, ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 27.10.2009 г. от 11.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 25. Септември. 2009 г.

РД-09-7706-305(1)
24.09.2009 г.
Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството; чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС; чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №462/24.03.1999г. и представляващ морски плаж „ЧАЙКА-ЮГ”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 1 505 кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 3 050.00 (три хиляди и петдесет) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума.
6. Оглед на обекта – свободен.
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 26/10/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна, ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 27.10.2009 г. от 12.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител
на област Варн


ПРОТОКОЛ - 24. Септември. 2009 г.

ПРОТОКОЛ - II НА КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА /PDF-файл/ изтегли

предмет: "Обновяване на интернет страниците на 4 областни и 27 общински администрации", в изпълнение на договор № А08-12-21-С/02.02.2009,


ЗАПОВЕД - 23. Септември. 2009 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-09-7706-292, Варна, 18.09. 2009 г.

Данчо Симеонов Симеонов- областен управител на област с Варна след като се запознах с материалите по заявление с наш вх. № РД-09-9400-843/02.09.2009 г.

У С Т А Н О В И Х:

В областна администрация – Варна е постъпило заявление с наш вх. № РД-09-9400-843/02.09.2009 г. за извършване на административна услуга от Найден Найденов.
Лицето е уведомено чрез публикация в интернет страницата на Областна администрация Варна, че за да бъде разгледано постъпилото искане, следва на основание чл. 61, ал. 3, във връзка с чл. 29, ал. 2 и чл. 30, ал. 2 от АПК да отстрани нередовностите по заявлението като посочите трите си имена, адрес, телефон, както и факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.
Уведомлението е публикувано на 09.09.09 г.
В законоустановения срок не е постъпил отговор, поради което и на основание чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 30, ал. 2 от АПК

НАРЕЖДАМ:

Прекратявам производството по искане с наш вх. № РД-09-9400-843/02.09.2009 г.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от публикуването й в интернет страницата на Областна администрация Варна пред Административен съд - Варна.
Настоящата заповед се изготви в два оригнала и се копира в един екземпляр.
Единият от оригиналите да се приложи по преписката, а другия да се връчи деловодството при Областна администрация – Варна за сведение и изпълнение.
Копие от настоящата заповед да се публикува в интернет страницата на Областна администрация Варна.
ДАНЧО СИМЕОНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА


ПРОТОКОЛ - 14. Септември. 2009 г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА /PDF-файл/ изтегли

предмет: "Обновяване на интернет страниците на 4 областни и 27 общински администрации", в изпълнение на договор № А08-12-21-С/02.02.2009,


УВЕДОМЛЕНИЕ - 09. Септември. 2009 г.

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С НАИМЕНОВАНИЕ
„ОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ
НА 4 ОБЛАСТНИ И
27 ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Обновяване на интернет страниците на 4 областни и 27 общински администрации” при изпълнение на Договор №А08-12-21-C/02.02.09 г., проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Решение №1/17.07.09 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка ви уведомявам, че на 11.09.2009 г.(петък), от 10.00 ч. в учебната зала на Областна администрация Варна, назначената комисия ще отвори ценовите предложения на допуснатите кандидати.
Списъкът с допуснатите кандидати е публикуван на официалната интернет страница на Областна администрация Варна в раздела ”Търгове и обяви”.

С уважение, СЛАВЧО СЛАВОВ

За Областен управител
на област с административен център
Варна съгласно Заповед

РД-09-7706-281/08.09.2009 г.


СПИСЪК - 09. Септември. 2009 г.

СПИСЪК
На допуснатите кандидати участвали в провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Обновяване на интернет страниците на 4 областни и 27 общински администрации” в изпълнение на договор N:А08-12-21-С/02.02.2009г., Проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд:

ПОЗИЦИЯ 1
1.АРТПРИНТ ООД
2. АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН ООД
3. ДОТ МЕДИЯ ДЗЗД
4. ЕТ „КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ – 2002”

ПОЗИЦИЯ 2
1.АРТПРИНТ ООД
2. АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН ООД
3. ДОТ МЕДИЯ ДЗЗД


УВЕДОМЛЕНИЕ - 09. Септември. 2009 г.

ДО
НАЙДЕН НАЙДЕНОВ
Относно искане с наш вх. № РД-09-9400-843/02.09.2009 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 3, във връзка с чл. 29, ал. 2 и чл. 30, ал. 2 от АПК уведомявам
Найден Найденов за следното:
За да бъде разгледано постъпилото в Областна администрация – Варна искане с наш вх. № РД-09-9400-843/02.09.2009 г. е необходимо да отстраните нередовностите по него като посочите трите си имена, адрес, телефон, както и факс или адрес за електронна поща, ако разполагате с такива.
С оглед на гореизложеното следва в 3 /три / дневен срок от публикуване на настоящото уведомление, да представите необходимите данни в деловодството на Областна администрация – Варна.
При не изпълнение в срок, производството ще бъде прекратено.

С уважение,
ДАНЧО СИМЕОНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ


НОРМАТИВНИ АКТОВЕ - 09. Септември. 2009 г.

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ОТ 13,30 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВАРНА
1. ЗАКОН за държавната собственост;
2. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост;
3. ЗАКОН за общинската собственост;
4. ЗАКОН за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица;
5. НАРЕДБА за прилагане на чл.4 от ЗПГРРЛ;
6. АПК;
7. ГПК;
8. ЗАКОН за администрацията;
9. ЗАКОН за държавния служител;
10. КОДЕКС на труда;
11. ЗМСМА;
12. ЗАКОН за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти;
13. ЗАКОН за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти;
14. ЗАКОН за устройство на държавния бюджет;
15. ЗАКОН за достъп до обществена информация;
16. ЗАКОН за защита на класифицираната информация;
17. ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи;
18. ПРАВИЛНИК за прилагане на ЗСПЗЗ;
19. НАРЕДБА за провеждането на конкурсите за държавни служители;
20. НАРЕДБА № 2 от 17 декември 2007 Г. за длъжностните характеристика на държавните служители;
21. НАРЕДБА за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията;
22. НАРЕДБА за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация;

СПИСЪК - 09. Септември. 2009 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати за длъжността Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, съгласно заповед № РД-09-7706-255 от 18.08.2009 г.
1. Нели Иванова Танчева
2. Николай Манолов Пеев
3. Гергана Калчева Вълева
4. Кристиян Веселинов Богоев

Посочените кандидати трябва да се явят на практическия изпит на 28.09.2009 г. в 13,30 часа в Областна администрация – Варна.
На практическия изпит кандидатите могат да ползват нормативна база.


ОБЯВЛЕНИЕ - 19. Август. 2009 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Областна администрация- Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 603-388, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-09-7706-255/18.08.2009г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
1. За длъжността:
директор на дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация- Варна.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-образователна степен: магистър;
-ранг на държавен служител: І младши ;
-професионален опит: 6 години;
-професионална област: право;
-допълнителни квалификации:компютърна грамотност ;

3. Начинът за провеждане на конкурса е практически изпит и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление съгласно приложение №2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
-декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност ;
-копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
-документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина;
-документ за придобита правоспособност;
-доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
-доказателства за придобита компютърна грамотност
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 02 септември 2009г. в деловодството на Областна администрация Варна-гр.Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна-гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и на интернет страницата на администрацията.
7. Директорът на дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" организира, ръководи и контролира дейността на дирекцията; разпределя задачите между служителите в дирекцията, проверява, обсъжда и съгласува подготвените от тях становища и други документи; следи за правилното разпределение на служебната кореспонденция;организира набирането на информация по проблемите на дирекцията и запознава служителите с нея; организира, координира и участва в изготвянето на анализи, прогнози, становища и обзори при наличие на различни фактори оказващи влияние в съответната област; разработва, съгласува и анализира дейността на дирекцията и отделите в нея, свързани с методическата и нормативна база по отношение на правното обслужване, финансите, управлението на собствеността и човешките ресурси; прави предложения за подобряване на организацията и ефективността на административната структура, която ръководи; предоставя информация на граждани и организации за движение на преписките, когато това представлява законен интерес за тях; систематизира и съхранява документите и другите материали в администрацията в съответствие със Закона за държавния архив; оказва помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява и осъществява процесуално представителство пред органите на съдебната власт, разработва и изразява становища във връзка с възникнали правни проблеми, свързани с дейността на администрацията; разработва вътрешни правила за работната заплата в администрацията; следи за правилното водене на служебните досиета на служителите; следи за изготвянето на разписанието на длъжностите и поименно разписание на длъжностите и работните заплати; отговаря за финансово-счетоводното обслужване на областната администрация, проектобюджета и бюджета на администрацията, включително и списъците за капиталови разходи; отговаря за изготвянето на месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети, както и за месечните, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областната администрация; контролира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на проходите; организира и отговаря за материално-техническото снабдяване и управлението и стопанисването на собствеността на областната администрация; ръководи, контролира и координира проучвания, анализи и оценки за дейността на дирекцията; разработва план за мобилизация, план за привеждане от мирно на военно положение и военновременен план на областта и участва в разработване на план за териториална отбрана; организира, подпомага и контролира разработването на плановете за мобилизация за привеждане от мирно на военно положение и военновременните планове на общините; организира отбранително-мобилизационната подготовка на територията на областта; осъществява взаимодействие с Постоянната комисия на Министерския съвет за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи и общинските комисии за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи; подпомага осъществяването на правомощията на областния управител във връзка с поддържане зоната на граничните контролно-пропускателни пунктове; организира подготовката и провеждането на процедури, свързани с провеждането на избори и административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията; организира осъществяването на контрол по законосъобразността на действията и актовете на органите на местно самоуправление и местна администрация.

8. Размер на основната заплата за длъжността е 819 лева.

ДАНЧО СИМЕОНОВ

Областен управител на област
с административен център Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 11. Август. 2009 г.

№ РД-09-7706-158/10.08.2009 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам Светлана Антонова Михайлова – пълномощник на Нана Костадинова Янакиева по пълномощно с рег. N 624 от 11.02.2009г. на Александър Александров, нотариус в район РС Варна с рег. N 316 на Нотариалната камара, че със заповед N РД-09-7706-158 от 08.06.2009г. на областния управител на област Варна е изменена и допълнена заповед № РД-04-8500-167 от 26.10.2005г. на областния управител на област Варна, с която Нана Костадинова Янакиева е определена за купувач на 7,00% идеални части от недвижим имот, представляващ дворно място с площ от 409,00кв.м, съставляващ поземлен имот (ПИ) 1225, кв. 17, 8-ми микрорайон по плана на град Варна, ул. „Шипка” N 6, описан в скица с изх. N 2119/05.08.2005г. на отдел „КиР” при община Варна с нанесена забележка на скицата относно идентичността на дворното място с ПИ 3, кв. 17 по предходен кадастрален план на 7-ми микрорайон на град Варна, описан в акт за държавна собственост N 59 от 03.02.1997г., а по скица с изх. N 5066/16.03.2009г. на СГКК – град Варна – поземлен имот с идентификатор 10135.1507.363 с площ от 407,00 кв.м, при съседи: поземлени имоти (ПИ) 10135.1507.364, 10135.1507.366, 10135.1507.365, 10135.1507.1000, 10135.1507.362, 10135.1507.251, 10135.1507.358.


ХРИСТО КОНТРОВ

Областен управител на област Варна


СПИСЪК- 10 Август. 2009 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт” в отдел „Регионално развитие”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно заповед № РД-09-7706-207/14.07.2009 г. и заповед № РД-09-7706-212/15.07.2009 г.

1. Иван Стоянов Иавнов

Посоченият кандидат трябва да се яви на практическия изпит на 19.08.2009 г. в 10,00 часа в Областна администрация – Варна.
На практическия изпит кандидатът може да ползва нормативна база: Закон за водите, Закон за администрацията, Закон за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъцит


З А П О В Е Д
№ 203
03.08..2009 г.

ХРИСТО КОНТРОВ – областен управител на област с административен център Варна
У С Т А Н О В И Х:

На основание влязло в сила решение №1525/17.11.2008г. по адм.д.№2124/2008г. по описа на Административен съд Варна, с което заповед №288/08г. на областния управител за прекратяване на правоотношението на Петър Петров е отменена като незаконосъобразна, със заповед №202 от 03.08.2009г. Петър Цветанов Петров е възстановен на длъжност директор на дирекция АПОФУС при Областна администрация Варна, ранг V старши, считано от 03.08.2009г.
Заповедта за възстановяване е връчена на служителя на 03.08.2009г. На същата дата е подписал акт за встъпване в длъжност. При връчване на длъжностната му характеристика Петър Петров след запознаване със същата отказва да я подпише, което е удостоверено с подписите на главния юрисконсулт в отдел ПНО и началник отдел ПНО.
Длъжността директор на дирекция „АПОФУС” е нормативно определена позиция, която се заема по служебно правоотношение, въз основа на определени изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицето, което я заема, и се изразява в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностната характеристика.
Съгласно чл.15, ал.1 от УПОА дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността":
1. приема, регистрира, разпределя и насочва входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
2. предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях;
3. систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Държавния архивен фонд;
4. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;
5. разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията;
6. води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
7. изготвя поименно разписание на длъжностите и работните заплати;
8. обслужва финансово-счетоводно областната администрация;
9. подготвя предложения до министъра на държавната администрация и административната реформа по проекто-бюджета и бюджета на областната администрация, включително и за капиталови разходи;
10. изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
11. изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;
12. контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
13. организира и осигурява управлението на имотите и вещите - държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация, и организира материално-техническото снабдяване;
14. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.)
15. обезпечава информационното осигуряване на администрацията;
16. подпомага областния управител при изпълнение на задълженията му във връзка с управлението при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка;
17. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.)
18. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.)
19. организира дейността на областния съвет за сигурност и управление при кризи, подпомага взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
Съгласно разработената и утвърдена длъжностна характеристика за длъжността директор на дирекция АПОФУС е необходимо служителят, който заема длъжността, да притежава образователна степен «магистър», специалност «право», както и 6 години професионален опит в тази област.
Петър Цветанов Петров е завършил през 1971г. ВНВМУ «Н.Й.Вапцаров» специалност «корабоводител» като на основание указ №613/65г. му се признава висше образование и приравнена гражданска квалификация «инженер корабоводител». Видно е че лицето не притежава необходимото образование за заемане на длъжността «директор на дирекция АПОФУС». Независимо, че до 01.08.2008г. Петър Петров е заемал тази позиция, не би могло да се направи извод в обратния смисъл, тъй като служителят е бил в нищожно служебно правоотношение с областния управител.
Петър Петров е назначен за първи път в Областна администрация Варна със заповед №184/30.06.2003г.- издадена на основание чл.9, чл.11, чл.12, ал.1 от ЗДСл за срок от 6 месеца. Съгласно чл.14, ал.1, 2 и 3 постъпването на служба става в 10-дневен срок от датата на издаването на акта за назначаване, което се удостоверява писмено. Служебното правоотношение възниква от деня на встъпване в длъжност въз основа на заповедта и писмено удостоверяване на встъпването. Преди постъпването си на служба държавният служител е длъжен да положи клетва. Полагането на клетва се удостоверява с подписването на клетвен лист.Видно от приложените по досието на служителя документи декларацията за встъпване и клетвения лист са попълнени преди да е подадено заявление за постъпване на държавна служба и 12 дни преди да бъде издадена заповед №184/30.06.2003г., поради което не е възникнало валидно служебно правоотношение. Съдейки по номерацията на листите в досието длъжностната характеристика е подписана по-късно със задна дата. Освен че Петър Петров сам я е изготвил, същата му е връчена 27.11.2003г.- един месец преди да изтече срока на правоотношението. Атестацията му за периода 01.07.2003г.-31.12.2003г. е 4. Правоотношението е прекратено със заповед №400/23.12.2003г. на областния управител.
На 31.12.2003г. Петър Петров подава ново заявление да бъде назначен на длъжност директор на дирекция АКРРДС. Заявлението е без входящ номер, подадено е в нарушение на чл.20, ал.1 от УПОА, съгласно който всички постъпващи документи до областния управител се регистрират в деловодството, не е резолирано от областния управител, заместник областен управител или главния секретар, които разпределят служебните преписки, насочени към тях, с резолюция до съответните ръководители на административните звена каквото е изискването на чл.21 от УПОА. Независимо от изрично изразеното становище на главния юрисконсулт Жанета Жекова, че за заемане на длъжността следва да се обяви конкурс, такъв не е проведен и е издадена заповед №8/05.01.2004г., по силата на която Петров е назначен на длъжност директор на дирекция АКРРДС със задна дата, считано от 01.01.2004г. за неопределен срок. Освен, че е нарушена процедурата за назначаване на служителя отново не е възникнало валидно служебно правоотношение-постъпването не е удостоверено писмено и не е подписан клетвен лист след датата на издаване на заповедта.
От момента на назначаването му със заповед №8/05.01.2004г. като директор на дирекция АКРРДС Петър Петров е атестиран само веднъж- за периода 01.01.2005г.-31.12.2005г. За периода 31.12.2005г.-27.03.2007г. индивидуалното трудово изпълнение на Петров не е оценявано, поради което не е възможно да бъдат направени изводи, че същият се е справял с вменените му задължения.
Предложение № РД-07-9400-357/27.03.2007г. за заемане на длъжност директор на дирекция АПОФУС е отправено на основание чл.82, ал.1 от
ЗДСл, съгласно който държавен служител може да бъде преназначен на друга длъжност в същата администрация, ако отговаря на условията за назначаване и е изразил предварително писмено съгласие за заемането й. Независимо, че до 26.03.2007г. условие за заемане на длъжността директор на дирекция АПОФУС е било притежаването на юридическо или икономическо образование, областният управител Петър Кандиларов приема, че служителят, завършил ВВМУ» Н.Й.Вапцаров» със специалност «корабоводител» отговаря на изискванията за заемането на длъжността. Недопустимо е лице притежаващо познания за производствено-техническата, експлоатационната и ръководна дейност в областта на морските плавателни съоръжения, навигационна техника, техника за изследване на ресурсите на световния океан, хидрографски и океанографски дейности, системи за автоматизация на корабоводенето и осигуряване безопасността на движението, дейности по осигуряване на морското търсене и спасяване да бъде директор на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване на собствеността”. Квалификацията, професионалните умения и познания на Петър Петров са в пълно несъответствие с дейността на дирекция АПОФУС, уредена в чл.15, ал.1 от УПОА. Съгласно посочената разпоредба на УПОА на подчинение на директора на дирекция АПОФУС в Областна администрация Варна са два отдела-Финансово и счетоводно обслужване и Правно-нормативно обслужване. Всички служители в двата отдела притежават необходимия образователен ценз за заемане на длъжностите счетоводител и юрисконсулт.
Съгласно чл.107, ал.1, т.5 и т.7 от ЗДСл органът по назначаването прекратява служебното правоотношение без предизвестие, когато е налице обективна невъзможност държавният служител да изпълнява служебните си задължения извън случаите по чл. 103, ал. 1, т. 3 и когато държавният служител е назначен при неспазване на условията по чл. 7 и нарушението съществува и към момента на прекратяване на правоотношението.
В Закона за държавния служител не се съдържа легална дефиниция за понятието "обективна невъзможност", поради което съобразно трайната съдебна практика следва да се приеме, че това е обективно положение, при което държавният служител не може да изпълнява задълженията си по причини, които стоят извън неговата и на работодателя воля. Липсата на необходимо образование не е зависещо от страните обстоятелство. Налице е несъответствие с изискванията за заемане на длъжността, което обосновава извод за обективна невъзможност за изпълнение на служебните задължения по смисъла на горепосочената разпоредба. Към настоящия момент в щата на Областна администрация Варна няма друга свободна длъжност, която да бъде предложена на Петър Петров и която той би могъл да заеме съобразно квалификацията си.
Хипотезата на чл.107, ал.1, т.7 от ЗДСл обхваща нарушения, допуснати от кандидата, от конкурсната комисия при преценка на подадените документи и от органа по назначаването към момента на възникване на служебното правоотношение. Поради допуснатите пороци служителят загубва и вече придобития от него ранг. Законовият текст налага извода, че ако тези нарушения се санират в хода на изпълнение на държавната служба, прекратяването на правоотношението на това основание е незаконосъобразно./Богдан Йорданов, «Прекратяване на служебното правоотношение», извадка от «Държавният служител»,издателство Сиела софт енд паблишинг, София 2005г., стр.136-159/ В конкретния случай е било невъзможно допуснатите нарушения да се санират, поради което са налице предпоставките, визирани в чл.107, ал.1, т.7 от ЗДСл –освен, че първоначално е назначен без конкурс, няма писмен акт, удостоверяващ встъпването му в длъжност, не е подписан клетвен лист, към момента на издаването на заповед №РД-07-7706-79/29.03.2007г. на областния управител Петър Петров не отговаря на изискванията за заемането на длъжността директор АПОФУС, не отговаря и към настоящия момент.
Предвид горното и на основание чл.108 от ЗДСл във вр. с чл.107, ал.1, т. 5 и т.7 във вр. с чл.7, ал.1, т.6 от от ЗДСл
Н А Р Е Ж Д А М:

ПРЕКРАТЯВАМ служебното правоотношение на Петър Цветанов Петров, ЕГН 4812021006, на длъжност директор на дирекция АПОФУС при Областна администрация Варна, ранг V старши поради обективна невъзможност да изпълнява служебните си задължения, изразяваща се в липсата на необходимото образование и професионален опит, нужни за заемане на длъжността, нарушения на изискванията на чл.7, ал.1, т.6 от ЗДСл, както и поради нищожност на възникналото със заповед №8/05.01.2004г. служебно правоотношение.
На основание чл.108, ал.2 от ЗДСл на служителя се отнема придобития ранг.
На основание чл.61 от ЗДСл на служителя да бъде изплатено обезщетение за неизползваните дни от платения годишен отпуск.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в един екземпляр.
Единият оригинал да се връчи на Петър Цветанов Петров срещу подпис, а другият да бъде приложен по досието на служителя.
Копието от заповедта да се връчи на главния счетоводител за сведение и изпълнение.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област с
административен център Варна


ОБЯВЛЕНИЕ

Областният управител на област Варна, на основание чл.7 т.1 и чл.16 ал.8 от ЗОП и Заповед №РД-09-7700-15/17.07.2009 г. гр. Варна, ул. Преслав №26

ОТКРИВАМ:

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП. Вид на процедурата: открита процедура.
Обект на обществената поръчка: услуга.
Наименование на обществената поръчка: "Обновяване на интернет страниците на 4 областни и 27 общински администрации" в изпълнение на договор № А08-12-21-С/02.02.2009, Проект "За прозрачни и открити областни и общински администрации", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
Обособени позиции: Две. Офертите трябва да бъдат подадени за една или повече обособени позиции.
Прогнозна стойност без ДДС: 125 833 лв.
Критерий за оценка на офертите:Икономически най-изгодна оферта при показатели: ценова оферта – тежест 50 %, срок за изпълнение на поръчката – тежест 40 %, гаранционен сервиз – 10 %.
Срок за получаване на документация за участие: 21.08.2009 г.
Платими документи, условия и начин на плащане: Цена на документацията – 20 лв, платими в Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. Преслав №26, Деловодство.
Срок за получаване на оферти: 31.08.2009 г.
Срок на валидност на офертите: 120 дни от крайния срок за получаване на оферти.
Условия при отваряне на офертите: Дата: 01.09.2009 г., 10:00 часа. Място: Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. Преслав №26. Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците или техни упълномощени представители.
Обособена позиция 1: Наименование: Обновяване на интернет страниците на общински администрации: Върбица, Долни чифлик, Девня, Хитрино, Ветрино, Каспичан, Смядово, Венец, Аврен, Бяла, Попово, Опака, Търговище, Омуртаг, Антоново, Провадия, Велики Преслав, Добричка, Балчик, Генерал Тошево, Нови пазар, Дългопол, Крушари, Шабла, Каолиново, Шумен, Суворово.
1. Кратко описание: Обновяване на съществуващите интернет сайтове на общински администрации: Върбица, Хитрино, Ветрино, Каспичан, Смядово, Венец, Бяла, Попово, Опака, Търговище, Омуртаг, Антоново, Провадия, Велики Преслав, Добричка, Балчик, Генерал Тошево, Нови пазар, Крушари, Шабла, Каолиново, Шумен, Суворово, включващо: поддръжка на гласово решение за хора с увредено зрение, поддръжка на версия на сайтовете на английски език; внедряване на система за обратна връзка /форум/; публикуване на информация за предоставяне на услуги от общините (формуляри и бланки за административни услуги във формат подходящ за попълване); разработване и обновяване на секции за общински съвети; контакти; публични регистри на регулаторните режими; публикуване на специфична информация.
Въвеждане на онлайн излъчване на заседанията на общинските съвети на общински администрации: Аврен, Бяла, Ветрино, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Балчик, Крушари, Шабла, Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище, Шумен, позволяващо на гражданите да «присъстват» в реално време на обсъжданията и дебатите на общинските сесии.
Прогнозна стойност без ДДС: 112 500 лв.
Срок на изпълнение: 40 дни от сключване на договора.
Обособена позиция 2: Наименование: Въвеждане на електронно подаване на жалби, сигнали, запитвания и предложения от гражданите в сайтовете на Областни администрации Варна, Добрич, Шумен и Търговище.
1. Кратко описание: Въвеждане на електронно подаване на жалби, сигнали, запитвания и предложения от гражданите в сайтовете на Областни администрации Варна, Добрич, Шумен и Търговище, създаващо възможност за потребителите да подават заявките си «он-лайн» след регистриране в системата и получаване на персонална парола, в съответствие с техническо задание неразделна част от документацията за участие за съответната обособена позиция.
Прогнозна стойност без ДДС: 13 333 лв.
Срок на изпълнение: 40 дни от сключване на договора.
Телефони за контакт: тел. 052/688 120, 052/688 307, 052/688 317, 052/688 300

БОЯН ДИМИТРОВ

За Областен управител
на област Варна
съгл. заповед №РД-09-7706-225/24.07.2009 г.


ОБЯВА- 20 юли. 2009 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.688-120, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-09-7706-207/14.07.2009 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За 1/едно/ свободно работно място за длъжността „Младши експерт” в отдел „Регионално развитие”, към Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация – Варна. Със Заповед №РД-09-7706-30/30.01.2009г. на областния управител на област Варна, длъжността е определена като такава по чл.9а от Закона за държавния служител – за заемане само от хора с трайни увреждания, с оглед на което в конкурса могат да участват само хора с трайни увреждания.
1. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика – изпълнява задачите, които призтичат от правомощията на областния управител по провеждането на секторните политики в областта на околната среда, управление на отпадъците, био-разнообразието, защитените територии и озеленяването на населените места, водите и водните ресурси, качеството на въздуха, подземните богатства, инженерната инфраструктура в областта на колектори за водоснабдяване и канализация, пречиствателни станции за отпадни води, депа за отпадъци на територията на област Варна, изготвя отговори на искания, сигнали и жалби свързани с екология, озеленяване, В и К, ПСОВ.
2. Минималните и специфични изисквания за длъжността, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
а/ образователна степен – бакалавър;
б/ професионален опит – не се изисква;
в/ професионална област –екология;
г/ ранг на държавен служител – V-ти младши;
д/ допълнителни квалификации, носещи предимство: специализация по околна среда, компютърна грамотност – Word, Excel, графични програми, чужди езици;
е/ специални умения и компетенции – познаване на Закона за опазване на околната среда, Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, Закона за водите, Закона за подземните богатства, Закона за био-разнообразието, Закона за защитените територии и подзаконовите нормативни актове, Закона за устройство на територията и изискванията към инвестиционните проекти наложени от законодателството по околна среда, Международните конвенции в областта на околната среда, подписани от Република България, както и Европейски директиви в областта на околната среда и водите.
3. Начин на провеждане на конкурса – практически изпит и интервю.
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
а/ писмено заявление за участие в конкурс – приложение №2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
б/ копие от документ за самоличност;
в/ декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
г/ копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и за специализацията, изискуеми за длъжността;
д/ копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит такъв);
е/ доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
ж/ копие от документи, удостоверяващи владеене на чужд език и компютърна грамотност.
з/ автобиография /CV/.
и/ документи удостоверяващи трайните увреждания.
5. Документите следва да бъдат подавани в 14/четиринадесет/ дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса в Деловодството на Областна администрация – Варна, находящо се в гр.Варна, ул.”Преслав” №26, ет.1.
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на областна администрация – Варна, в гр.Варна, ул.”Преслав” №26.
7. Минималния размер на основната заплата за длъжността е 466.00 (четиристотин шестдесет и шест) лева.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област с
административен център гр.Варна


СПИСЪЦИ - 10. юли. 2009 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Държавна собственост”, съгласно заповед № РД-09-7706-168 от 17.06.2009 г.

1. Мирена Стоянова Дамбова

Посоченият кандидат трябва да се яви на практическия изпит на 20.07.2009 г. в 11,00 часа в Областна администрация – Варна


С П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Държавна собственост”, съгласно заповед № РД-09-7706-168 от 17.06.2009 г.
1. Иван Спасов Петков – Липсват години професионален опит;
2. Мартин Георгиев Дюлгеров - Липсват години професионален опит

КЛАСИРАНЕ- 09. юли. 2009 г.

От проведен конкурс за длъжността “Младши юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността” по реда на НПКДС, съгласно Заповед № РД-08-7706-151/03.06.2009 г. и Заповед № РД-09-7706-171/19.06.2009 г.
Име,презиме и фамилия на кандидата
Резултат от практическия изпит
Коефициент
Резултат от интервюто
Коефициент
Окончателен резултат
Росица Димова Вълчева-Пройнова
5,00
3
21,20
5
121,00
Севдалина Александрова Жекова
4,00
3
16,40
5
94,00
Ерол Шефкед Яшар
4,00
3
15,20
5
88,00

СПИСЪК- 07 юли. 2009 г.

на допуснатите до интервю кандидати за длъжността „Младши юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, съгласно заповед № РД-09-7706-151/03.06.2009 г. и заповед № РД-09-7706-171/19.06.2009 г.

1. Севдалина Александрова Жекова - 4 (четири);
2. Ерол Шефкед Яшар - 4 (четири);
3. Росица Димова Вълчева-Пройнова - 5 (пет)
Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 08.07.2009 г. в 10,00 часа в Областна администрация – Варна.


СПИСЪК- 07 юли. 2009 г.


на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „Младши юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, съгласно заповед № РД-09-7706-151/03.06.2009 г. и заповед № РД-09-7706-171/19.06.2009 г.

1. Любомир Атанасов Колев - - 3 (три);
2. Ивка Христова Иванова - 2 (две);
3. Нели Иванова Танчева - 3 (три);
4. Валентин Илиев Вълчев - 2 (две);
5. Димитър Божидаров Наумов - 2 (две);
6. Кремена Димитрова Желязкова - 1 (едно);
7. Петя Николаева Коджейкова - 2 (две);
8. Десислава Красенова Влаева - 1 (едно);
9. Мария Светославова Петрова - 1 (едно);
10. Стела Миленова Владимирова - 1 (едно);


ЗАПОВЕД- 02 юли. 2009 г.


N РД-09-7706-170
Варна, 19.06.2009г.

ХРИСТО КОНТРОВ – областен управител на област Варна, след като разгледах материалите по преписка за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост с акт за държавна собственост N 4750/20.10.2003г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София на 25.11.2003г., том LXV, N 7, вх. регистър N 20641, д. 14649, представляващ дворно място с площ от 103,00 кв.м, съставляващ поземлен имот (ПИ) 586, 7-ми микрорайон по плана на град Варна, ул. „Поп Богомил” N 11в, ведно с изградената в него паянтова двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 65,00 кв.м,
У С Т А Н О В И Х:
Със заповед N РД-09-7706-46/25.02.2009г. на областния управител на област Варна е наредено да се изземе от Таня Василева Тонева недвижим имот – частна държавна собственост с акт за държавна собственост N 4750/20.10.2003г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София на 25.11.2003г., том LXV, N 7, вх. регистър N 20641, д. 14649, представляващ дворно място с площ от 103,00 кв.м, съставляващ поземлен имот (ПИ) 586, 7-ми микрорайон по плана на град Варна, ул. „Поп Богомил” N 11в, ведно с изградената в него паянтова двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 65,00 кв.м. Видно от нанесената отметка на известието на доставяне N 9900000081103, заповедта е върната като непотърсена. Видно от протокол от 13.04.2009г. на служители от отдел „Държавна собственост” при Областна администрация – Варна, посетили имота в изпълнение на заповедта за изземване на втората обявена в заповедта дата – 13.04.2009г., Таня Василева Тонева не се е явила, представител на РПУ – Варна също не се е явил, входната врата на имота е била заключена с катинар, поради което е било невъзможно изземването му. За да бъде открита Таня Василева Тонева с писмо с изх. N РД-09-7706-46/03.04.2009г. от директора на Областна дирекция „Полиция” – Варна и писмо с изх. N РД-09-7706-46/27.04.2009г. от кмета на община Варна са изискани актуални данни за лицето, а именно: постоянен и настоящ адрес и телефони за контакти. Видно от писмо с изх. N ЗАО-18914/08.05.2009г. на директора на дирекция „Информационно и административно обслужване”, постоянния и настоящия адрес на Таня Василева Тонева е: град Варна, ул. „Поп Богомил” N 11.
С оглед на изложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД N РД-09-7706-46/25.02.2009г. на областния управител на област Варна, както следва:
1. На страница втора на заповедта, ред 36 (тридесет и шест) вместо 06.04.2009г., да се чете: 10.07.2009г.
2. На страница втора на заповедта, ред 40 (четиридесет) вместо 13.04.2009г., да се чете: 17.07.2009г.
Настоящата заповед е неразделна част от заповед N РД-09-7706-46/25.02.2009г. на областния управител на област Варна.
Настоящата заповед се състави в три оригинала и се копира в пет екземпляра.
Оригинал от настоящата заповед да се съобщи на Таня Василева Тонева по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), а именно като се публикува на интернет страницата и постави на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна, да се връчи на отдел „Държавна собственост” за прилагане към акт за държавна собственост N 4750/20.10.2003г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, ресорния заместник областен управител, директора на дирекция „АКРРДС”, началника на отдел „Държавна собственост” и началника на Първо ПРУ при Областна дирекция Полиция - Варна.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област Варна


ОБЯВА- 29 юни. 2009 г.

№ РД-09-7706-188(1)

29.06.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №460/22.03.1999г. и представляващ морски плаж „ГАЛАТА - ИЗТОК”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 12 333 кв.м, определена чрез мониторинг , при следните условия:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 20 901.00 (двадесет хиляди деветстотин и един ) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 29/07/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 30.07.2009 г. от 12.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВА- 29 юни. 2009 г.

№ РД-09-7706-187(1)

29.06.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №409/27.10.1998г. и представляващ морски плаж „КЪМПИНГОВА ЗОНА „ИЗГРЕВ-ХОРИЗОНТ”, находящ се в община Долни Чифлик , област Варна, с активна плажна площ 49 224 кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение на обекта – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 51 217.00 (петдесет и една хиляди двеста и седемнадесет ) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 29/07/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 30.07.2009 г. от 14.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВА- 29 юни. 2009 г.

№ РД-09-7706-186

29.06.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №883/28.01.2005г. и представляващ морски плаж „ГАЛАТА - СЕВЕР”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 3 750 кв.м, определена чрез мониторинг , при следните условия:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 4 123.00 (четири хиляди сто двадесет и три) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 29/07/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 30.07.2009 г. от 11.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВА- 29 юни. 2009 г.

№ РД-09-7706-185(1)

29.06.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №407/23.10.1998г. и представляващ морски плаж „КАМЧИЯ- ЮГ”, находящ се в община Долни Чифлик , област Варна, с активна плажна площ 149 900 кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение на обекта – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 153 500.00 (сто петдесет и три хиляди и петстотин ) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 29/07/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 30.07.2009 г. от 13,00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВА- 29 юни. 2009 г.

№ РД-09-7706-184

29.06.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №441/10.03.1999г. и представляващ морски плаж „ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 22 525 кв.м, определена чрез мониторинг , при следните условия:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 22 938.00 (двадесет и две хиляди деветстотин тридесет и осем ) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 29/07/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 30.07.2009 г. от 10.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВА- 29 юни. 2009 г.

№ РД-09-7706-183(1)

29.06.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №880/13.01.2005г. и представляващ морски плаж „САМОТИНО”, находящ се в община Бяла, област Варна, с активна плажна площ 39 761 кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение на обекта – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 34 715.00 (тридесет и четири хиляди седемстотин и петнадесет) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 29/07/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 30.07.2009 г. от 15.000 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВА- 29 юни. 2009 г.

№ РД-09-7706-182(1)

29.06.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание: заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №462/24.03.1999г. и представляващ морски плаж „ЧАЙКА-ЦЕНТРАЛЕН”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 5 990 кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 11 314.00 (единадесет хиляди триста и четиринадесет) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 29/07/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна, ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 30.07.2009 г. от 16.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варн


ОБЯВА- 29 юни. 2009 г.

№ РД-09-7706-181(1)

29.06.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №462/24.03.1999г. и представляващ морски плаж „ЧАЙКА-СЕВЕР”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 5 848 кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 19 478.00 (деветнадесет хиляди четиристотин седемдесет и осем) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 30/07/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 31.07.2009 г. от 10,00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВА- 29 юни. 2009 г.

№ РД-09-7706-180(1)

29.06.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №473/05.04.1999 г. и представляващ морски плаж „БЯЛА-ЦЕНТРАЛЕН-ІІ”, находящ се в гр. Бяла, област Варна, с активна плажна площ 4 218 кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение на обекта – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 7 848.00 (седем хиляди осемстотин четиридесет и осем) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 30/07/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на31.07.2009 г. от 15,00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВА- 29 юни. 2009 г.

№ РД-09-7706-179

29.06.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №473/05.04.1999 г. и представляващ морски плаж „БЯЛА-ЦЕНТРАЛЕН-ІІІ”, находящ се в гр. Бяла, област Варна, с активна плажна площ 5 815кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение на обекта – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 8 535.00 (осем хиляди петстотин тридесет и пет) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 30/07/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 31.07.2009 г. от 16,00часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВА- 29 юни. 2009 г.

№ РД-09-7706-178(1)

29.06.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №640/30.03.2001г. и представляващ морски плаж „БЯЛА-ЧАЙКА”, находящ се в гр. Бяла, област Варна, с активна плажна площ 9 588 кв.м, определена чрез мониторинг , при следните условия:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 18 196.00 (осемнадесет хиляди сто деветдесет и шест) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 30/07/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 31.07.2009 г. от 14.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВА- 29 юни. 2009 г.

№ РД-09-7706-177(1)

29.06.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №672/08.10.2001г. и представляващ морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН-СЕВЕР”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 1 530 кв.м, определена чрез мониторинг , при следните условия
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 4 568.00 (четири хиляди петстотин шестдесет и осем ) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 30/07/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 31.07.2009 г. от 12.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВА- 29 юни. 2009 г.

№ РД-09-7706-176(1)

29.06.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №673/09.10.2001г. и представляващ морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН-ЮГ”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 369 кв.м, определена чрез мониторинг , при следните условия
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 727.00 (седестотин двадесет и седем) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 30/07/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 31.07.2009г. от 13.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВА- 29 юни. 2009 г.

№ РД-09-7706-175(1)

29.06.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №462/24.03.1999г. и представляващ морски плаж „ЧАЙКА-ЮГ”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 1 505 кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 4 270 (четири хиляди двеста и седемдесет ) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 30/07/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 31.07.2009 г. от 11.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варн


СПИСЪК- 26 юни. 2009 г.

С П И С Ъ К

26.06.2009 г

на допуснатите кандидати за длъжността „Младши юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, съгласно заповед № РД-09-7706-151/03.06.2009 г. и заповед № РД-09-7706-171/19.06.2009 г.

1. Любомир Атанасов Колев
2. Ивка Христова Иванова
3. Нели Иванова Танчева
4. Севдалина Александрова Жекова
5. Валентин Илиев Вълчев
6. Димитър Божидаров Наумов
7. Кремена Димитрова Желязкова
8. Петя Никоаева Коджейкова
9. Десислава Марчева Бонева
10. Десислава Красенова Влаева
11. Метин Мустафов Ибрямов
12. Мария Светославова Петрова
13. Ерол Шефкед Яшар
14. Олга Николаева Томова
15. Стела Миленова Владимирова
16. Анита Христова Любенова
17. Христина Миткова Петрова
18. Йорданка Стоянова Христова
19. Росица Димова Вълчева-Пройнова
Посочените кандидати трябва да се явят на практическия изпит на 07.07.2009 г. в 09,30 часа в Областна администрация – Варна.
На практически изпит кандидатите могат да ползват
нормативна база: АПК, ГПК, Закон за държавната собственост, Правилник за приложение на закона за държавната собственост, Закон за държавния служител, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за достъп до обществена информация, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Правилник за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


С П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати за длъжността „Младши юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, съгласно заповед № РД-09-7706-151/03.06.2009 г. и заповед № РД-09-7706-171/19.06.2009 г.


1. Даниела Йорданова Панайотова – липсва удостоверение за правоспособност;
2. Мариянка Димитрова Николова – липсва документ за самоличност;
3. Владимир Йорданов Стоянов - липсва удостоверение за правоспособност;


ЗАПОВЕД ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗА КУПУВАЧ- 22 юни. 2009 г.

ЗАПОВЕД , № РИ-09-8500-20, Варна, 19.06. 2009г.

ХРИСТО КОНТРОВ – областен управител на област Варна и ЗОЯ ПЕНЕВА – главен счетоводител в Областна администрация – гр.Варна, след като разглеждане на материалите от проведеният на 05.06.2009г. търг с явно наддаване за продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7370/24.04.2009г. и представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.596 с площ 3946,00 кв.м. по кадастралната карта на гр.Варна, при граници: ПИ 10135.536.150; ПИ10135.536.431; ПИ 10135.536.432; ПИ 10135.536.433; ПИ 10135.536.493, ПИ10135.536.263; ПИ10135.536.148; ПИ10135.536.26; ПИ10135.536.395; ПИ10135.536.22; ПИ10135.536.397, находящ се в гр.Варна, „Приморски парк” местност „Салтанат”
УСТАНОВИХ:

На основание заповед № РД-09-7706-109/29.04.2009г. на областния управител на област Варна е проведен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7370/24.04.2009г. и представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.596 с площ 3946,00 кв.м. по кадастралната карта на гр.Варна, при граници: ПИ 10135.536.150; ПИ10135.536.431; ПИ 10135.536.432; ПИ 10135.536.433; ПИ 10135.536.493, ПИ10135.536.263; ПИ10135.536.148; ПИ10135.536.26; ПИ10135.536.395; ПИ10135.536.22; ПИ10135.536.397, находящ се в гр.Варна, „Приморски парк” местност „Салтанат”.
Определената начална тръжна цена на имота – частна държавна собственост е в размер на 437 095,00 лв. /четиристотин тридесет и седем хиляди и деветдесет и пет лева/, в която не е включен ДДС и депозит в размер на 30% от началната цена – 131 129,00 лв. /сто тридесет и една хиляди сто двадесет и девет лева/; и стъпка за наддаване 43 000,00 лв. /четиридесет и три хиляди лева/.
Съгласно протокол от 05.06.2009г. на комисията за провеждане на търга с явно наддаване в деловодството на Областна администрация – Варна до 17,30 часа на 02.06.2009г. за имота, предмет на продажбата са постъпили документи за участие от 3 (трима) кандидата.
Търгът с явно наддаване е открит при начална тръжна цена в размер на 437 095,00 лв. /четиристотин тридесет и седем хиляди и деветдесет и пет лева/ и стъпка за наддаване 43 000,00 лв. /четиридесет и три хиляди лева/. Участникът спечелил търга, който е предложил най-висока стойност на имота в размер на 480 095,00 лв. /четиристотин и осемдесет хиляди деветдесет и пет лева/ без ДДС е “Холдинг Варна” АД, видно от решение № 5 на комисията, описано в протокол от 05.06.2009г.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№ 0306005011/22.04.2009г., данъчната стойност на имота – частна държавна собственост е в размер на 312 211,50 лв. /триста и дванадесет хиляди двеста и единадесет лева и петдесет стотинки/.
С оглед на изложеното и на основание протокол от 05.06.2009г. на комисията за провеждане на търг с явно наддаване, чл.44, ал.1 от ЗДС, чл.55 от ППЗДС, и чл.32, ал.1 от ЗА

НАРЕЖДАМ:

I. ОПРЕДЕЛЯМ „ХОЛДИНГ ВАРНА” АД, ЗА КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан подробно в АДС № 7370/24.04.2009г. и представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.596 с площ 3946,00 кв.м. по кадастралната карта на гр.Варна, при граници: ПИ 10135.536.150; ПИ10135.536.431; ПИ 10135.536.432; ПИ 10135.536.433; ПИ 10135.536.493, ПИ10135.536.263; ПИ10135.536.148; ПИ10135.536.26; ПИ10135.536.395; ПИ10135.536.22; ПИ10135.536.397, находящ се в гр.Варна, „Приморски парк” местност „Салтанат”.
ІI. Сумата в размер на 348 966,00 лв. /триста четиридесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и шест лева/, представляваща разликата от достигнатата на търга стойност на продавания недвижим имот – частна държавна собственост, описан в т.І в размер на 480 095,00 лв. /четиристотин и осемдесет хиляди и деветдесет и пет лева/ и внесения депозит в размер на 131 129,00 лв. /сто тридесет и една хиляди сто двадесет и девет лева/ да се внесе в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
Сумата в размер на 131 129,00 лв. /сто тридесет и една хиляди сто двадесет и девет лева/, представляваща депозита за участие в търга е внесена в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна с вносна бележка от 02.06.2009г.
ІІІ. 2 % режийни разноски върху стойността на имота в размер на 9 601,90 лв. /девет хиляди шестстотин и един лева и деветдесет стотинки/ да се внесат в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
ІV. 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС в размер на 1 920,38 лв. /хиляда деветстотин и двадесет лева и тридесет и осем стотинки/, да се внесат в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
V. 2,6 % местни данъци, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ в размер на 12 482,47 лв. /дванадесет хиляди четиристотин осемдесет и два лева и четиридесет и седем стотинки/ да се внесат в приход на „Имуществени данъци” при Община Варна
Купувачът дължи такса за вписване на договора, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 480,95 лв. /четиристотин и осемдесет лева и деветдесет и пет стотинки/, представляваща 0,1 % от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административно – процесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на Областна администрация – Варна, съгласно чл.56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно – процесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „Холдинг Варна” АД.
Сумите по т.ІІ, т.ІІІ, т.ІV и т.V от настоящата заповед да се внесат от “Холдинг Варна” АД в четиринадесет дневен срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността върху имота ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена, сключване на договор за покупко-продажба и вписването му в Службата по вписванията – Варна към Агенция по вписванията – София.
Изпълнението на настоящата заповед възлагам на главен счетоводител и на началник отдел “Държавна собственост”.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и директор на дирекция “АКРРДС”.
Настоящата заповед се състави в три оригинала и се копира в четири екземпляра.
Оригиналите да се връчат на: „Холдинг Варна” АД, отдел “Държавна собственост” за прилагане към преписката по акт за държавна собственост № 7370/24.04.2009г., деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от настоящата заповед да се връчат на: главния секретар, директор на дирекция “АКРРДС”, главен счетоводител, началник отдел “Държавна собственост”.


ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – Варн


ЗАПОВЕД ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗА КУПУВАЧ - 22 юни. 2009 г.

ЗАПОВЕД ,№ РД-09-7706-110/2/ ,Варна, 19.06.2009г.

ХРИСТО КОНТРОВ – областен управител на област Варна и ЗОЯ ПЕНЕВА – главен счетоводител в Областна администрация – гр.Варна, след като разглеждане на материалите от проведеният на 05.06.2009г. търг с явно наддаване за продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7369/24.04.2009г. и представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.586 с площ 3501 кв.м., по кадастралната карта на гр.Варна, при граници: ПИ 10135.536.26; ПИ10135.536.32; ПИ 10135.536.143; ПИ 10135.536.29; ПИ 10135.536.587, находящ се в гр. Варна, „Приморски парк” местност „Салтанат”
УСТАНОВИХ:

На основание заповед № РД-09-7706-110/29.04.2009г. на областния управител на област Варна е проведен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7369/24.04.2009г. и представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.586 с площ 3501 кв.м., по кадастралната карта на гр.Варна, при граници: ПИ 10135.536.26; ПИ10135.536.32; ПИ 10135.536.143; ПИ 10135.536.29; ПИ 10135.536.587, находящ се в гр. Варна, „Приморски парк” местност „Салтанат”.
Определената начална тръжна цена на имота – частна държавна собственост е в размер на 387 804,00 лв. /триста осемдесет и седем хиляди осемстотин и четири лева/, в която не е включен ДДС и депозит в размер на 30% от началната цена – 116 342,00 лв. /сто и шестнадесет хиляди триста четиридесет и два лева/, и стъпка за наддаване 38 000,00 лв. /тридесет и осем хиляди лева/.
Съгласно протокол от 05.06.2009г. на комисията за провеждане на търга с явно наддаване в деловодството на Областна администрация – Варна до 17,30 часа на 02.06.2009г. за имота, предмет на продажбата са постъпили документи за участие от 3 (трима) кандидата.
Търгът с явно наддаване е открит при начална тръжна цена в размер на 387 804,00 лв. /триста осемдесет и седем хиляди осемстотин и четири лева/ и стъпка за наддаване 38 000,00 лв. /тридесет и осем хиляди лева/. Участникът спечелил търга, който е предложил най-висока стойност на имота в размер на 425 804,00 лв. /четиристотин двадесет и пет хиляди осемстотин и четири лева/ без ДДС е “Свети Свети Константи и Елена Холдинг” АД, представлявано от Елена Косева Желязкова, видно от решение № 5 на комисията, описано в протокол от 05.06.2009г.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№ 0306005012/22.04.2009г., данъчната стойност на имота – частна държавна собственост е в размер на 277 002,60 лв. /двеста седемдесет и седем хиляди и два лева и шестдесет стотинки/.
С оглед на изложеното и на основание протокол от 05.06.2009г. на комисията за провеждане на търг с явно наддаване, чл.44, ал.1 от ЗДС, чл.55 от ППЗДС, и чл.32, ал.1 от ЗА

НАРЕЖДАМ:

I. ОПРЕДЕЛЯМ „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, ЗА КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан подробно в АДС № 7369/24.04.2009г. и представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.586 с площ 3501 кв.м., по кадастралната карта на гр.Варна, при граници: ПИ 10135.536.26; ПИ10135.536.32; ПИ 10135.536.143; ПИ 10135.536.29; ПИ 10135.536.587, находящ се в гр. Варна, „Приморски парк” местност „Салтанат”.
ІI. Сумата в размер на 309 462,00 лв. /триста и девет хиляди четиристотин шестдесет и два лева/, представляваща разликата от достигнатата на търга стойност на продавания недвижим имот – частна държавна собственост, описан в т.І в размер на 425 804,00 лв. /четиристотин двадесет и пет хиляди осемстотин и четири лева/ и внесения депозит в размер на 116 342,00 лв. /сто и шестнадесет хиляди триста четиридесет и два лева/ да се внесе в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
Сумата в размер на 116 342,00 лв. /сто и шестнадесет хиляди триста четиридесет и два лева/, представляваща депозита за участие в търга е внесена в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна с вносна бележка от 02.06.2009г.
ІІІ. 2 % режийни разноски върху стойността на имота в размер на 8 516,08 лв. /осем хиляди петстотин и шестнадесет лева и осем стотинки/ да се внесат в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
ІV. 20 % ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС в размер на 1 703,22 лв. /хиляда седемстотин и три лева и двадесет и две стотинки/, да се внесат в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
V. 2,6 % местни данъци, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ в размер на 11 070,90 лв. /единадесет хиляди и седемдесет лева и деветдесет стотинки/ да се внесат в приход на „Имуществени данъци” при Община Варна
Купувачът дължи такса за вписване на договора, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 425,80 лв. /четиристотин двадесет и пет лева и осемдесет стотинки/, представляваща 0,1 % от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административно – процесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на Областна администрация – Варна, съгласно чл.56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно – процесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „Св.Св.Константин и Елена Холдинг” АД.
Сумите по т.ІІ, т.ІІІ, т.ІV и т.V от настоящата заповед да се внесат от “Св.Св.Константин и Елена Холдинг” АД в четиринадесет дневен срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността върху имота ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена, сключване на договор за покупко-продажба и вписването му в Службата по вписванията – Варна към Агенция по вписванията – София.
Изпълнението на настоящата заповед възлагам на главен счетоводител и на началник отдел “Държавна собственост”.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и директор на дирекция “АКРРДС”.
Настоящата заповед се състави в три оригинала и се копира в четири екземпляра.
Оригиналите да се връчат на: „Св.Св.Константин и Елена Холдинг” АД, отдел “Държавна собственост” за прилагане към преписката по акт за държавна собственост № 7369/24.04.2009г., деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от настоящата заповед да се връчат на: главния секретар, директор на дирекция “АКРРДС”, главен счетоводител, началник отдел “Държавна собственост”.


ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област Варна


ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - юни. 2009 г.

ОП-09-9400-141/2/19.06.2009 г.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Иван Юлиянов Миленов, с адрес за кореспонденция: с. Венелин, община Долни чифлик.
Че с писмо с изх. № ОП-09-9400-141/1/27.04.2009 г. на заместник областният управител на област Варна Ви уведомява, че е необходимо да представите удостоверение за наследници. Горното се изисква поради факта, че имотът е записан на н-ци на Милен Илиев Даулджиев.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВЛЕНИЕ за свободно работно място-19.юни. 2009 г.

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 688-120, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, чл. 14 от НПКДС и Заповед №РД-09-7706-168/17.06.2009 г. и Заповед № РД-09-7706-169/17.06.2009 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За 1 /едно/ свободно работно място за длъжност Началник отдел “Държавна собственост” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Варна;
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-образователна степен: магистър;
-професионален опит: 6 /шест/ години;
-професионална област: юридическо образование;
-допълнителни квалификации, носещи предимство: компютърна грамотност;
-ранг на държавен служител: II младши.
3. Начинът за провеждане на конкурса е: практически изпит, интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
- копие от документ за самоличност;
-декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност
-копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и правоспособност;
-документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж;
-доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
-доказателства за придобита компютърна грамотност (ако са налице такива).
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 3 юли 2009 г. в Деловодството на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
7. Началникът на отдел “Държавна собственост” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" подпомага на експертно ниво дейността на областния управител при провеждане на държавната политика в сферата на актуването, управлението и разпореждането с имоти държавна собственост, находящи се на територията на областта. Ръководи, координира и контролира дейността по придобиването, разпореждането и управлението на държавната собственост на територията на областта. Следи за законосъобразното издаване на актове, отписване на имоти държавна собственост и извършване на разпоредителни сделки.
8. Основната заплата за длъжността е 628,00 лева.


ХРИСТО КОНТРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА


ОБЯВЛЕНИЕ за свободно работно място-5.юни. 2009 г.

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-09-7706-151/03.06.2009 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността младши юрисконсулт в отдел “Правно - нормативно обслужване” при дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация - Варна.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-образователна степен: магистър;
-професионален опит: не се изисква;
-професионална област: право;
-допълнителни квалификации, носещи предимство: западен език, компютърна грамотност;
-ранг на държавен служител: V младши;
3. Начинът за провеждане на конкурса - практически изпит и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
-копие от документ за самоличност;
-декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност
-копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и правоспособност;
-документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина(ако е придобит такъв);
-доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
-доказателства за владеене на чужд език и компютърна грамотност (ако са налице такива);
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 19 юни 2009 г. в Деловодството на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
7. Кратко описание за длъжността - оказване на правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на Областен управител, осигуряване на процесуално представителство на Областния управител пред органите на съдебната власт, изготвяне становища и разработване на предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функционирането на областната администрация, разглежда постъпилите заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация, постановява решения или откази за предоставяне на достъп до обществена информация.
8. Размер на основната заплата за длъжността е 460,00 лева.


ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област Варна


Утвърдил: /п/
Областен управител Христо Контров

СПИСЪК НА НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ, ПРИТЕЖАВАЩИ ПРАВОСПОСОБНОСТ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ЗКИР
№ Молба вх.№ Лицензиран оцентел Удостоверение № Телефон
1 РД-09-7706-16/7/18.03.2009г. Недялка Петкова Ламбева 5358; заповед № 692/26.07.2001г.на изп.директор на АК 606-994; 0889/874-288
2 РД-09-7706-16/6/18.03.2009г. Татяна Желязкова Янакиева 5345; заповед № 093/25.04.2001г. на изп.директор на АК 647-111; 0889/552-662
3 РД-09-7706-16/8/20.03.2009г. Галин Методиев Тодоров 7401; заповед № 300-2-82/03.07.2003г. на изп.директор на АК 655-520; 0894/781-874
4 РД-09-7706-16/3/27.01.2009г. Валентин Флорев Николов 5442; заповед № 132/28.04.2001г. на изп.директор на АК 621-380; 0888/861-341
5 РД-09-7706-16/5/17.02.2009г. Живко Борисов Баев заповед № 300-2-41/04.02.2002г. на изп.директор на АК 606-688; 0886/096-811
6 РД-09-7706-16/4/27.01.2009г. Георги Иванов Илиев 5443; заповед № 390/07.06.2001г. на изп.директор на АК 621-380; 0887/233-331
7 РД-09-7706-16/2/26.01.2009г. Иван Събев Иванов 5369; заповед № 131/28.04.2001г. на изп.директор на АК 621-376; 0887/842-488


Утвърдил: /п/
Областен управител Христо Контров

СПИСЪК НА НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ, ПРИТЕЖАВАЩИ ЛИЦЕНЗ ЗА ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

№ Молба вх.№ Лицензиран оцентел Лиценз № Телефон
1 РД-08-9400-1114/03.09.2008г. Марин Михайлов Михайлов удостоверение № 738 от МЗГ 0888/452-298
2 РД-09-7706-16/3/27.01.2009г. Валентин Флорев Николов 622/08.08.1997 621-380; 0888/861-341
3 РД-09-7706-16/5/17.02.2009г. Живко Борисов Баев удостоверение № 744 от МЗГ 606-688; 0886/096-811
4 РД-09-9400-385/10.04.2004г. Донка Димова Михайлова 3605/24.04.2000г. 618-260; 0878/930-092
5 РД-09-7706-16/2/26.01.2009г. Иван Събев Иванов 615/08.08.1997г. 621-376; 0887/842-488


Утвърдил: /п/
Областен управител Христо Контров

СПИСЪК НА НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ, ПРИТЕЖАВАЩИ ЛИЦЕНЗ ЗА ОЦЕНКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

№ Молба вх.№ Лицензиран оцентел Лиценз № Телефон
1 РД-08-9400-1114/03.09.2008г. Марин Михайлов Михайлов 5497/24.04.1997г. 0888/452-298
2 РД-09-2600-31/20.02.2009г. "Персин" ЕООД 10599/25.05.2005г. 0896/890-096
3 РД-09-9400-305/23.03.2009г. Димитър Великов Димитров 1877/04.10.1993г. 622-886; 0888/609-910


Утвърдил: /п/
Областен управител Христо Контров

СПИСЪК НА НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ, ПРИТЕЖАВАЩИ ЛИЦЕНЗ ЗА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
№ Молба вх.№ Лицензиран оцентел Лиценз № Телефон
1 РД-09-2600-32/20.02.2009г. "Велинов консулт" ЕООД 10506/17.11.2004г. 601/702; 0888/710750
2 РД-09-7706-16/9/20.03.2009г. Величка Банкова Великова 7198/02.06.1998г. 608-382; 0899/109-586
3 РД-09-9400-324/25.03.2009г. "Галакт" ООД 3600/05.01.1995г. 600-011; 0888/580-611; 0887/607-411
4 РД-09-7706-16/10/20.03.2009г. Мария Русева Атанасова 7191/26.05.1998г. 630-252; 0887/466-335
5 РД-09-7706-16/5/17.02.2009г. Живко Борисов Баев 4472/15.02.1996г. 606-688; 0886/096-811
6 РД-09-9400-296/20.03.2009г. Горанка Ангелова Савова 7206/02.06.1998г. 643-271; 0899/376-472
7 РД-09-9400-221/04.03.2009г. Галина Вълканова Георгиева 6245/21.10.1997г. 602-416; 0889/819-360
8 РД-09-9400-192/25.02.2009г. Калина Василева Василева 4661/10.05.1996г. 633-587; 0886/840-064
9 РД-09-9400-166/18.02.2009г. Цветана Георгиева Ангелова 7392/07.07.1998г. 616-048; 0888/731-346
10 РД-09-9400-385/10.04.2004г. Донка Димова Михайлова 4470/15.02.1996г. 618-260; 0878/930-092


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ - май. 2009 г.

№ РД-09-7706-121/1/

12.05.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №880/13.01.2005г. и представляващ морски плаж „САМОТИНО”, находящ се в община Бяла, област Варна, с активна плажна площ 39 761 кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение на обекта – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена –49 593(четиридесет и девет хиляди петстотин деветдесет и три) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 19/06/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 22.06.2009 г. от 16.000 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева
Моля, обявата да бъде публикувана на 13.05.2009 г. на вътрешна страница.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ - май. 2009 г.

№ РД-09-7706-119/1/

12.05.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №407/23.10.1998г. и представляващ морски плаж „КАМЧИЯ- ЮГ”, находящ се в община Долни Чифлик , област Варна, с активна плажна площ 149 900 кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение на обекта – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 219 285 (двеста и деветнадесет хиляди двеста осемдесет и пет ) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 19/06/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 22.06.2009 г. от 10,00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева
Моля, обявата да бъде публикувана на 13.05.2009 г. на вътрешна страница.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варн


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ - май. 2009 г.

№ РД-09-7706-120/1/

12.05.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №409/27.10.1998г. и представляващ морски плаж „КЪМПИНГОВА ЗОНА „ИЗГРЕВ-ХОРИЗОНТ”, находящ се в община Долни Чифлик , област Варна, с активна плажна площ 49 224 кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение на обекта – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 73 167(седемдесет и три хиляди лева сто шестдесет и седем ) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 19/06/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 22.06.2009 г. от 13.30 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева
Моля, обявата да бъде публикувана на 13.05.2009 г. на вътрешна страница.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ - май. 2009 г.

№ РД-09-7706-117/1/

12.05.2009 г.
Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №883/28.01.2005г. и представляващ морски плаж „ГАЛАТА - СЕВЕР”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 3 750 кв.м, определена чрез мониторинг , при следните условия:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 5 890 (пет хиляди осемстотин и деветдесет ) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 18/06/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 19.06.2009 г. от 10.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева
Моля, обявата да бъде публикувана на 13.05.2009 г. на вътрешна страница.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ - май. 2009 г.

№ РД-09-7706-118/1/

12.05.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №460/22.03.1999г. и представляващ морски плаж „ГАЛАТА - ИЗТОК”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 12 333 кв.м, определена чрез мониторинг , при следните условия:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 29 858 (двадесет и девет хиляди осемстотин петдесет и осем ) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 18/06/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 19.06.2009 г. от 13.30 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева
Моля, обявата да бъде публикувана на 13.05.2009 г. на вътрешна страница.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ - май. 2009 г.

№ РД-09-7706-116/1/

12.05.2009 г.
Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №441/10.03.1999г. и представляващ морски плаж „ХИЖА „ЧЕРНОМОРЕЦ”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 22 525 кв.м, определена чрез мониторинг , при следните условия:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 32 768 (тридесет и две хиляди седемстотин шестдесет и осем ) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 18/06/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 19.06.2009 г. от 16.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева
Моля, обявата да бъде публикувана на 13.05.2009 г. на вътрешна страница.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ - май. 2009 г.

№ РД-09-7706-126/1/

12.05.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №673/09.10.2001г. и представляващ морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН-ЮГ”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 369 кв.м, определена чрез мониторинг , при следните условия
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 1 039 (хиляда тридесет и девет) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 17/06/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 18.06.2009 г. от 13.30 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева
Моля, обявата да бъде публикувана на 13.05.2009 г. на вътрешна страница.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ - май. 2009 г.

№ РД-09-7706-125/1/

12.05.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №672/08.10.2001г. и представляващ морски плаж „МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН-СЕВЕР”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 1 530 кв.м, определена чрез мониторинг , при следните условия
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 6 525 (шест хиляди петстотин двадесет и пет ) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 17/06/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 18.06.2009 г. от 10.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева
Моля, обявата да бъде публикувана на 13.05.2009 г. на вътрешна страница.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ - май. 2009 г.

№ РД-09-7706-124/1/

12.05.2009 г.
Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №462/24.03.1999г. и представляващ морски плаж „ЧАЙКА-ЮГ”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 1 505 кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 6 100 (шест хиляди и сто ) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 16/06/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 17.06.2009 г. от 16.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева
Моля, обявата да бъде публикувана на 14.05.2009 г. на вътрешна страница.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ - май. 2009 г.

№ РД-09-7706-123/1/

12.05.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №462/24.03.1999г. и представляващ морски плаж „ЧАЙКА-СЕВЕР”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 5 848 кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 27 825 (двадесет и седем хиляди осемстотин двадесет и пет ) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 16/06/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 17.06.2009 г. от 10,00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева
Моля, обявата да бъде публикувана на 14.05.2009 г. на вътрешна страница.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ - май. 2009 г.

№ РД-09-7706-122/1/

12.05.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №462/24.03.1999г. и представляващ морски плаж „ЧАЙКА-ЦЕНТРАЛЕН”, находящ се в община Варна, област Варна, с активна плажна площ 5 990 кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 16 163 (шестнадесет хиляди сто шестдесет и три ) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 16/06/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 17.06.2009 г. от 13.30 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева
Моля, обявата да бъде публикувана на 14.05.2009 г. на вътрешна страница.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ - май. 2009 г.

№ РД-09-7706-129/1/

12.05.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №473/05.04.1999 г. и представляващ морски плаж „БЯЛА-ЦЕНТРАЛЕН-ІІІ”, находящ се в гр. Бяла, област Варна, с активна плажна площ 5 815кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение на обекта – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 12 193(дванадесет хиляди сто девет десет итри) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 15/06/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 16.06.2009 г. от 13,30 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева
Моля, обявата да бъде публикувана на 13.05.2009 г. на вътрешна страница.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ - май. 2009 г.

№ РД-09-7706-128/1/

12.05.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №473/05.04.1999 г. и представляващ морски плаж „БЯЛА-ЦЕНТРАЛЕН-ІІ”, находящ се в гр. Бяла, област Варна, с активна плажна площ 4 218 кв.м, определена чрез мониторинг, при следните условия:
1. Предназначение на обекта – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 11 212(единадесет хиляди двеста и дванадесет ) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 15/06/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 16.06.2009 г. от 10,00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева
Моля, обявата да бъде публикувана на 13.05.2009 г. на вътрешна страница.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варн


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ - май. 2009 г.

№ РД-09-7706-127/1/
12.05.2009 г.

Областният управител на област Варна и главният счетоводител на основание : заповед № РД-02-14-696/28.04.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК; чл.7,ал.6 от ЗУЧК; чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС;чл.13, ал.2 и ал. 5 от ППЗДС; чл.41, ал.4 и чл.43 от ППЗДС; и чл.32, ал.1 от ЗА и предвид необходимостта от стопанисване на обекта, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост описан в АИДС №640/30.03.2001г. и представляващ морски плаж „БЯЛА-ЧАЙКА”, находящ се в гр. Бяла, област Варна, с активна плажна площ 9 588 кв.м, определена чрез мониторинг , при следните условия:
1. Предназначение – рекреационна дейност без право да се изменя или променя.
2. Начална годишна наемна тръжна цена – 25 994 (двадесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и четири ) лева с включен ДДС.
3. Срок на наемното отношение – до 31 декември 2013 г.
4. Депозит за участие – 50% /петдесет/,от началната годишна наемна тръжна цена, внесен по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
5. Цена на тръжната документация - 1 000.00 /хиляда/ лева, платена по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна. За закупуване на документацията не се дължи ДДС върху посочената сума
6. Оглед на обекта – свободен
7. Тръжната документация може да бъде получена от касата на ет.4 в Областна администрация гр.Варна срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т.5.
8. Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 15/06/2009 г. в деловодството на Областна администрация гр. Варна,ул.”Преслав” № 26.
9. Търгът да се проведе на 16.06.2009 г. от 16.00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна администрация гр.Варна,ул.”Преслав” № 26.
За справки и информация: телефон – 052/688 322 – г-жа Ваня Георгиева
Моля, обявата да бъде публикувана на 13.05.2009 г. на вътрешна страница.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ПО КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22 МАЙ 2009 Г. ОТ 09,30 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВАРНА

1. ЗАКОН за държавната собственост;
2. ПРАВИЛНИК за приложение на закона за държавната собственост;
3. ЗАКОН за общинската собственост;
4. ПРАВИЛНИК за приложение на закона за общинската собственост;
5. АПК;
6. ЗАКОН за администрацията;
7. ЗАКОН за държавния служител;
8. ЗМСМА;
9. ЗАКОН за устройство на територията;
10. Закон за устройство на Черноморското крайбрежие;
11. Закон за горите;
12. Закон за водите.


СПИСЪК - май. 2009 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Държавна собственост”, съгласно заповед № РД-09-7706-100 от 13.04.2009 г.

1. Иван Спасов Петков
2. Ивелин Костадинов Янев
3. Мариана Вескова Йорданова
4. Мартин Георгиев Дюлгеров


Посочените кандидати трябва да се явят на практическия изпит на 22.05.2009 г. в 09,30 часа в Областна администрация – Варна.

11.05.2009 г
гр.Варна


СПИСЪК - май. 2009 г.

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Държавна собственост”, съгласно заповед № РД-09-7706-100 от 13.04.2009 г.

1. Семра Салим Халим - Липсва декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; Липсва документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж;

2. Недялка Генчева Маркова - Липсва писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; Липсва декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; Липсва документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж;


3. Радостина Маркова Добрева - Не отговаря на условията за професионална област;

4. Валентин Дамянов Дамянов - Липсва документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж;


5. Евелина Панайотов Георгиева - Не отговаря на условията за професионална област;

6. Иван Русев Русев – Липсват години професионален опит;


7. Павлин Стоянов Андреев - Липсва документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж.

11.05.2009 г
гр.Варна


Р Е Ш Е Н И Е - април. 2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ ДУ-08-9400-382(1), Варна, 30.12.2008г.

Христо Павлов Контров – областен управител на област с административен център Варна на основание чл.28, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация, след като разгледах заявление с наш вх.№ДУ08-9400-382/11.12.2008г. за достъп до обществена информация от Спас Цветков Спасов с адрес гр. Варна, ул. „Братя Миладинови” № 68Б, ет.2 с искане за предоставяне на достъп до обществена информация относно извършена замяна на недвижим имот описан в акт за частна държавна собственост № 5071/2004г. представляващ поземлен имот с пл. № 3088, предоставяне на копие от АДС № 5071/2004г. , предоставяне на копие от договор за замяна на имот № 3088 и предоставяне на препис от становище на началник отдел „Държавна собственост” при Областна администрация Варна по повод извършената сделка в писмена форма и на електронен носител:


У С Т А Н О В И Х:

Съгласно разпоредбата на чл.2, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти”.
Писмената форма на достъп е възможно да бъде удовлетворена, тъй като е сред предвидените в чл.26, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация. Предоставяне на информация на електронен носител не е възможно да бъде удовлетворено поради обстоятелството, че същата не се съхранява в електронна форма.
Предвид горното и на основание чл.28, ал.2 и чл.34 от Закона за достъп до обществена информация

Р Е Ш И Х:

1.Разрешавам на Спас Цветков Спасов с адрес гр. Варна, ул. „Братя Миладинови” № 68Б, ет.2 достъп до обществена информация относно договор № 3532-3/07.06.2005г. вписан в Служба по вписванията гр. Варна том ІХ, №101, вх.рег. № 13534 и АДС № 5071/26.03.2004г. , чрез изготвяне на копия на хартиен носител.
Въз основа на чл.68, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 147, т.6 от Правилника за приложение на закона за държавната собственост (отм.) е съставен акт за частна държавна собственост № 5071/26.03.2004г. по отношение на урегулиран поземлени имот № І-3088 с обща площ 15 646 кв.м. по плана на в.з. „Траката” гр. Варна при стойност на земята 70 486 лева (съгласно заповед № РД-04-7706-100/30.03.2005г. за поправка на АДС № 5071/2004г. ).
На 07.06.2005г. между Държавата представлявана от заместник областния управител на област с административен център Варна, на основание чл. 30, ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.4, ал.6 от Устройствения правилник на областните администрации, съгласно заповед № РД-04-7706-228/25.05.2005г. за заместване на областния управител и търговското дружество „СИ БИ СИ” ЕАД на основание чл. 45 и чл. 48 от Закона за държавната собственост, писмено съгласие № 90-04-139/17.05.2005г. на Министър на регионалното развитие и благоустройство и заповед № РД-04-8500-82/27.05.2005г. на областния управител се сключва договор № 3532-3/07.06.2005г. вписан в Служба по вписванията гр. Варна том ІХ, №101, вх.рег. № 13534 със следния предмет:
Държавата прехвърля на търговското дружество „СИ БИ СИ” ЕАД собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост описан в АДС № 5071/26.03.2004г. представляващ урегулиран поземлени имот № І-3088 с обща площ 15 646 кв.м. по плана на в.з. „Траката” гр. Варна, на стойност 600 000 хил. лева съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Съгласно данъчна оценка с изх. № 0350008914/26.04.2005г. на данъчно подразделение „Местни данъци” при ТДД- гр. Варна данъчната оценка на имота е 158 337,50 лева.
В замяна търговското дружество „СИ БИ СИ” ЕАД прехвърля на Държавата недвижим имот представляващ 34,00 кв. м. идеални части от дворно място, цялото с площ 835,00 кв.м., находящо се в гр. Варна, ж.к. „Чайка” № 128, съставляващ УПИ V-3252 по плана на 20-ти подрайон, заедно с магазин със склад, находящ се на първи етаж на новопостроена жилищна сграда върху същото дворно място с площ 262,40 кв.м. ведно с 6,8405 % идеални части от общите части, на обща стойност 488 000, 00 лева съгласно експерта оценка на лицензиран оценител, при данъчна оценка 207 109, 00 лева съгласно удостоверение № 0350000930/10.01.2005г. на данъчно подразделение „Местни данъци” при ТДД- гр. Варна.
Разликата в стойността в размер на 112 000, 00 лева е преведена по сметка на Областна администрация Варна на 03.06.2005г.
Със заповед № АО-04-7703-194/18.07.2005г. на областния управител на област с административен център Варна имота описан в АДС 5071/26.03.2004г. се отписва.
В преписката по АДС 5071/26.03.2004г. и съответно договор № 3532-3/07.06.2005г. становище на началник отдел „Държавна собственост” Областна администрация Варна не се съдържа.
2.Достъпът до документите (договор № 3532-3/07.06.2005г. вписан в Служба по вписванията гр. Варна том ІХ, №101, вх.рег. № 13534 и АДС № 5071/26.03.2004г.) следва да се осъществи в 30 – дневен срок от получаване на настоящото решение, след изтичането на който ще е налице хипотезата на чл.36 от ЗДОИ.
3.Достъпът до документите ще се осъществи в сградата на Областна администрация – Варна, стая №2 от гл.специалист М.Боева .
4.Документите да се връчат лично на заявителя, след представяне на документ за самоличност или на упълномощено от него лице след представяне на пълномощно.
5.Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок пред Административен съд Варна.


Настоящото решение следва да се връчи на Спас Цветков Спасов с адрес гр. Варна, ул. „Братя Миладинови” № 68Б, ет.2 и на деловодството при Областна администрация – Варна за сведение и изпълнение.

С уважение,
ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област Варна


ЗАПОВЕД - април. 2009 г.

З А П О В Е Д

№ РД-09-7706-109
Варна, 29.04.2009 г.

ХРИСТО КОНТРОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА – главен счетоводител, на основание чл.44, ал.1 от ЗДС, чл.42, ал.1, и чл.43 от ППЗДС, и чл.32, ал.1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
I. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост описан в АДС 7370/24.04.2009 г. и представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.596 по кадастралната карта на гр. Варна , при граници: ПИ 10135.536.150; ПИ10135.536.431;ПИ 10135.536.432;ПИ 10135.536.433; ПИ 10135.536.493, ПИ10135.536.263; ПИ10135.536.148; ПИ10135.536.26; ПИ10135.536.395; ПИ10135.536.22; ПИ10135.536.397,находящ се в гр. Варна , „Приморски парк” местност „Салтанат”, с площ 3946 кв.м., при начална тръжна цена в размер на 437 095 лв./ четиристотин тридесет и седем хиляди и деветдесет и пет лева/, в която не е включен ДДС и депозит в размер на 30% от началната цена –131 129лв. / сто тридесет и една хиляди сто двадесет и девет лева /; и стъпка за наддаване 43 000 лв./ четиридесет и три хиляди лева/
Депозитната вноска в размер на 131 129лв. / сто тридесет и една хиляди сто двадесет идевет лева /се внася до 02.06.2009г. по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
II. Търгът да се проведе на 05.06.2009 г. от 14.00 ч. в сградата на Областна администрация - Варна, ул.”Преслав”N26 в Заседателната зала на втория етаж .

III. Условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикуват в един национален и в един местен ежедневник , както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3-дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед
IV. Оглед на имота да се извърши от 11.05.2009 г.. до 15.05.2009г. от 10.00ч. до 12.00ч. с представител на отдел “Държавна собственост” при Областна администрация – гр.Варна.
V. Документи за участие в търга се получават от касата на Областна администрация – гр.Варна, след заплащане в деловодството на сума в размер на 150.00лв. / сто и петдесет лв./ с включен ДДС до 02.06.2009 г.
VI. Тръжни условия:
1. Право на участие в търга имат юридически и физически лица, който отговарят на следните условия:
- минимален записан и внесен уставен капитал не по малко от 2 000 000 лв., доказан с удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписвания или от съответния окръжен съд не по- късно от 30 дневен срок преди датата на провеждане на търга.
- чиста стойност на активите на дружеството по счетоводния баланс в одитирания отчет за последните две финансови години – 2007г. и 2008г. – не по-малко от 15 000 000,00 лв. /петнадесет милиона лева/ за всяка една година- задълженията се доказват по одитирани счетоводни баланси и представляват стойността на активите по счетоводния баланс, намалена с всички задължения, които дружеството има и които са показани в същия баланс.
За физическите лица чистата стойност на активите се доказва, като декларираният им доход за всяка една от последните две финансови години-2007 и 2008 г. се намали със сумата на банковите заеми, които физическото лице има неизплатени към 31.12.2007 г. и 31.12.2008 г. – доказва се с декларация, в която се посочват всички притежавани имущества, банкови заеми, по които са кредитополучатели;
-сума на активите по счетоводен баланс за последните две финансови години-2007 и 2008 г.- 50 000 000/ петдесет милиона лева за всяка година.
Сумата по активите на физическите лица представлява стойността на дохода по подадената от тях данъчна декларация за последните финансови години-2007 и 2008 г.
- печалба след данъчно облагане за 2007 и 2008 г. минимум 1 000 000 лв.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
За юридически лица:
2.1. Заявление за участие;
2.2. Актуално удостоверение за съдебна регистрация или вписване в търговския регистър на юр.лица или на едноличния търговец, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
2.4. Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
2.5.. Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
2.6. Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
2.7. Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.8. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.9. Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
2.10. Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
2.11. Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
2.12. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
2.13. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
2.14. Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ, за непререгистрираните юридически лица, заверено с подпис на представляващите и печат на юридическото лице;
2.15.Удостоверение, че дружеството не е в процедура по ликвидация или производство по несъстоятелност , издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.16.Минимален записан и внесен уставен капитал не по малко от 3 000 000 лв., доказан с удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписвания или от съответния окръжен съд не по- късно от 30 дневен срок преди датата на провеждане на търга.
2.17.Чиста стойност на активите на дружеството по счетоводния баланс в одитирания отчет за последните две финансови години – 2007г. и 2008г. – не по-малко от 15 000 000,00 лв. /петнадесет милиона лева/ за всяка една година, доказана с копия от счетоводния баланс в одитирания отчет за 2007 и 2008 г., заверени с подпис и печат от представляващите юридическото лице или едноличния търговец;
2.18. Сума на активите по счетоводен баланс за последните две финансови години-2007 и 2008 г.- 50 000 000/ петдесет милиона лева за всяка година, доказана с копия от счетоводния баланс в одитирания отчет за 2007 и 2008 г., заверени с подпис и печат от представляващите юридическото лице или едноличния търговец;
2.19. Печалба след данъчно облагане за 2007 и 2008 г. минимум 1 000 000 лв, доказана с копия от счетоводния баланс в одитирания отчет за 2007 и 2008 г., заверени с подпис и печат от представляващите юридическото лице или едноличния търговец;

За физически лица:
2.1. Заявление за участие;
2.2. Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
2.3. Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
2.4. Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
2.5. Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
2.6. Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.7.Удостоверение за наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.8.Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
2.9. Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
2.10.Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
2.11. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
2.12.Свидетелство за съдимост, издадено не по- рано от от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.13.Чиста стойност на активите за последните две финансови години-2007 г. и 2008 г.- не по-малко от 15 000 000,00 лв. /петнадесет милиона лева/ за всяка една година- доказва се като декларираният им доходп за всяка една от последните две финансови години -2007 и 2008 г., както и стойността на притежавното от тях имущество се намали със сумата на банковите заеми, които физическото лице има неизплатени към 31.12.2007 г. и 31.12.2008 г., доказва се с декларация, в която се посочват всички притежавани имущества, банкови заеми, по които са кредитополучатели;
2.14.Декларация, в която се посочват банковите заеми, по които физическото лице е кредитополучател.
3. Начин на плащане: Цената, достигната в резултат на проведения явен търг се заплаща в 14- дневен срок от връчване на заповедта, издадена на основание чл.55, ал.1 от ППЗДС без право да се ползват компенсаторни инструменти.

VII. Съдържание на комплекта тръжни документи:
1. Извлечение от заповедта на областния управител на област с административен център – гр.Варна за насрочване на търга и условията за провеждане;
2. Заявление за участие;
3. Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
4. Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
5. Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
6. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
7. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участвува в класирането.
Участник, който е кандидатствувал и в други търгове, провеждани от Областна администрация – гр.Варна, но не е участвувал в наддаването, не се допуска за участие в настоящия търг.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга , не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник- неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Тръжните документи се приемат в деловодството на Областна администрация - Варна, ул."Преслав"N26, до 17.30ч на 02.06.2009 г., като същите не подлежат на връщане.
VIII. Провеждане на търга.
1. Търгът може да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие..
2. Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по началната тръжна цена, увеличена с една стъпка -43 000 лв.
3. Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен. Когато на търга, проведен повторно, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по началната тръжна цена, увеличена с една стъпка -43 000 лв.

2.1. В единия малък непрозрачен плик се поставят и запечатват следните документи:
За юрически лица:
*Заявление за участие;
*Актуално удостоверение за съдебна регистрация или вписване в търговския регистър на юр.лица или на едноличния търговец, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
*Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
*Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
*Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
*Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
*Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
*Удостоверение за наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
*Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
*Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
*Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
*Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
*Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
*Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ, за непререгистрираните юридически лица, заверено с подпис на представляващите и печат на юридическото лице;
*Удостоверение, че дружеството не е в процедура по ликвидация или производство по несъстоятелност , издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
*Минимален записан и внесен уставен капитал не по малко от2 000 000 лв., доказан с удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписвания или от съответния окръжен съд не по- късно от 30 дневен срок преди датата на провеждане на търга.
*Чиста стойност на активите на дружеството по счетоводния баланс в одитирания отчет за последните две финансови години – 2007г. и 2008г. – не по-малко от 15 000 000,00 лв. /петнадесет милиона лева/ за всяка една година, доказана с копия от счетоводния баланс в одитирания отчет за 2007 и 2008 г., заверени с подпис и печат от представляващите юридическото лице или едноличния търговец;
*Сума на активите по счетоводен баланс за последните две финансови години-2007 и 2008 г.- 50 000 000/ петдесет милиона лева за всяка година, доказана с копия от счетоводния баланс в одитирания отчет за 2007 и 2008 г., заверени с подпис и печат от представляващите юридическото лице или едноличния търговец;
*Печалба след данъчно облагане за 2007 и 2008 г. минимум 1 000 000 лв, доказана с копия от счетоводния баланс в одитирания отчет за 2007 и 2008 г., заверени с подпис и печат от представляващите юридическото лице или едноличния търговец;

За физически лица:
*Заявление за участие;
*Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
* Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
* Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
* Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
* Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
*Удостоверение за наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
*Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
*Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
*Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
*Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
*Свидетелство за съдимост, издадено не по- рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
*Чиста стойност на активите за последните две финансови години-2007 г. и 2008 г.- не по-малко от 15 000 000,00 лв. /петнадесет милиона лева/ за всяка една година- доказва се като декларираният им доходп за всяка една от последните две финансови години -2007 и 2008 г., както и стойността на притежавното от тях имущество се намали със сумата на банковите заеми, които физическото лице има неизплатени към 31.12.2007 г. и 31.12.2008 г., доказва се с декларация, в която се посочват всички притежавани имущества, банкови заеми, по които са кредитополучатели;
*Декларация, в която се посочват банковите заеми, по които физическото лице е кредитополучател.

2.1. Този непрозрачен плик се поставя в по - голям такъв, който също се запечатва от кандидата. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
2.2. При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ
3. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, като тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
4. В деня и часа, определени за провеждането на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й, и обявява откриването на процедурата.
5.При наличие на пликове, за които не са налице присъстващи участници или техни упълномощени представители , същите се отделят, не се отварят, не се връщат и не участват в тръжната процедура , кото тези обстоятелства се отразят в протокол.
6. В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове по реда на постъпването им и се запознава с редовността на подадените документи.Комисията се произнася по допускането на всеки един участник в тръжната процедура.Решението се отразява в протокола.
7. Комисията отбелязва в протокола за разглеждане, оценяване и класиране на ценовите предложения входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, имената или наименованията им, платежните документи за внесения депозит, другите обстоятелства по редовността на подадените документи.
8.Преди започването на търга председателя на комисията поканва последователно по реда на постъпване на заявленията всички да потвардят нмалната тръжна цена.
9. Председателят на комисията обявява началната тръжна цена и стъпката за наддаване.
10. Ако някой от допуснатите кандидата откаже да потвърди началната тръжна цена, председателят го отстранява от търга и внесеният от него депозит се задържа.
11. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над тръжнат цена, разграничени със звуков сигнал от председателя на комисията.
12.Участниците обявяват високо и ясно предлаганите суми и са обвързани с тях, без право да се позовават на грешка.
13. Преди третото обявяване на последната предложена сума, председателя прави предупреждение, че е последна и ако няма други предложения, търгът приключва със звуков сигнал.
14. Председателя обявява предложената цена за окончателна и спечелилия търга.
15. Резултатите от проведения явен търг се отразяват в протокола за проведения преди това таен търг.
16. Въз основа на резултатите от търга в 7-дневен срок от датата на провеждането му, Областния управител издава заповед, с която определя купувача, цената и условията на плащането. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административно-процесуалния кодекс.
17. Заинтересованите участници могат да обжалват заповедта по реда на Административно-процесуалния кодекс.
18. Заповедта се обявява на таблото и на интернет страницата на Областна администрация – Варна.
19. Спечелилият търга участник е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси, режийни разноски в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.55, ал.1 от ППЗДС.
20. Ако купувачът не внесе цената и всички дължими суми в срока, определени в т.15 се приема, че се е отказал от сключването на сделката. В този случай областният управител определя за купувач участника, предложил следващата по размер цена, като се издава нова заповед по реда и условията на т.15. При невнасяне на цената и от втория купувач в 14-дневен срок от връчване на заповедта, се насрочва нов търг.
21. Въз основа на влязлата в сила заповед по чл.55, ал.1 от ППЗДС, и надлежен документ за платената цена, представен от купувача, областния управител сключва договор за продажба в 7-дневен срок.
22. Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключването на договора .
23. Договорът се вписва в Службата по вписвания – Варна към Агенцията по вписванията – София, след което областния управител служебно отписва имота, вписва обстоятелството в акта за държавна собственост и отбелязва извършената сделка в актовите книги на имотите – държавна собственост.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в осем екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.II., и на ресорния заместник областен управител.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ЗАПОВЕД - април. 2009 г.

З А П О В Е Д

№ РД-09-7706-110
Варна, 29.04.2009 г.

ХРИСТО КОНТРОВ – областен управител на област с административен център Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА – главен счетоводител, на основание чл.44, ал.1 от ЗДС, чл.42, ал.1, и чл.43 от ППЗДС, и чл.32, ал.1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
I. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост описан в АДС № 7369/24.04.2009 г. и представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.586 по кадастралната карта на гр. Варна , при граници: ПИ 10135.536.26; ПИ10135.536.32;ПИ 10135.536.143;ПИ 10135.536.29; ПИ 10135.536.587, находящ се в гр. Варна , „Приморски парк” местност „Салтанат”, с площ 3501 кв.м., при начална тръжна цена в размер на 387 804 лв./ триста осемдесет и седем хиляди осемстотин и четири лева /, в която не е включен ДДС и депозит в размер на 30% от началната цена –116 342 лв. / сто и шестнадесет хиляди триста четиридесет и два лева /; и стъпка за наддаване 38 000 лв./ тридесет и осем хиляди лева/
Депозитната вноска в размер на 116 342 лв. / сто и шестнадесет хиляди триста четиридесет и два лева /, се внася до 02.06.2009г. по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
II. Търгът да се проведе на 05.06.2009 г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация - Варна, ул.”Преслав”N26 в Заседателната зала на втория етаж .

III. Условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикуват в един национален и в един местен ежедневник , както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3-дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед
IV. Оглед на имота да се извърши от 11.05.2009 г.. до 15.05.2009г. от 10.00ч. до 12.00ч. с представител на отдел “Държавна собственост” при Областна администрация – гр.Варна.
V. Документи за участие в търга се получават от касата на Областна администрация – гр.Варна, след заплащане в деловодството на сума в размер на 150.00лв. / сто и петдесет лв./ с включен ДДС до 02.06.2009 г.
VI. Тръжни условия:
1. Право на участие в търга имат юридически и физически лица, който отговарят на следните условия:
- минимален записан и внесен уставен капитал не по малко от 2 000 000 лв., доказан с удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписвания или от съответния окръжен съд не по- късно от 30 дневен срок преди датата на провеждане на търга.
- чиста стойност на активите на дружеството по счетоводния баланс в одитирания отчет за последните две финансови години – 2007г. и 2008г. – не по-малко от 15 000 000,00 лв. /петнадесет милиона лева/ за всяка една година- задълженията се доказват по одитирани счетоводни баланси и представляват стойността на активите по счетоводния баланс, намалена с всички задължения, които дружеството има и които са показани в същия баланс.
За физическите лица чистата стойност на активите се доказва, като декларираният им доход за всяка една от последните две финансови години-2007 и 2008 г. се намали със сумата на банковите заеми, които физическото лице има неизплатени към 31.12.2007 г. и 31.12.2008 г. – доказва се с декларация, в която се посочват всички притежавани имущества, банкови заеми, по които са кредитополучатели;
-сума на активите по счетоводен баланс за последните две финансови години-2007 и 2008 г.- 50 000 000/ петдесет милиона лева за всяка година.
Сумата по активите на физическите лица представлява стойността на дохода по подадената от тях данъчна декларация за последните финансови години-2007 и 2008 г.
- печалба след данъчно облагане за 2007 и 2008 г. минимум 1 000 000 лв.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
За юридически лица:
2.1. Заявление за участие;
2.2. Актуално удостоверение за съдебна регистрация или вписване в търговския регистър на юр.лица или на едноличния търговец, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
2.4. Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
2.5.. Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
2.6. Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
2.7. Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.8. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.9. Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
2.10. Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
2.11. Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
2.12. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
2.13. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
2.14. Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ, за непререгистрираните юридически лица, заверено с подпис на представляващите и печат на юридическото лице;
2.15.Удостоверение, че дружеството не е в процедура по ликвидация или производство по несъстоятелност , издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.16.Минимален записан и внесен уставен капитал не по малко от 3 000 000 лв., доказан с удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписвания или от съответния окръжен съд не по- късно от 30 дневен срок преди датата на провеждане на търга.
2.17.Чиста стойност на активите на дружеството по счетоводния баланс в одитирания отчет за последните две финансови години – 2007г. и 2008г. – не по-малко от 15 000 000,00 лв. /петнадесет милиона лева/ за всяка една година, доказана с копия от счетоводния баланс в одитирания отчет за 2007 и 2008 г., заверени с подпис и печат от представляващите юридическото лице или едноличния търговец;
2.18. Сума на активите по счетоводен баланс за последните две финансови години-2007 и 2008 г.- 50 000 000/ петдесет милиона лева за всяка година, доказана с копия от счетоводния баланс в одитирания отчет за 2007 и 2008 г., заверени с подпис и печат от представляващите юридическото лице или едноличния търговец;
2.19. Печалба след данъчно облагане за 2007 и 2008 г. минимум 1 000 000 лв, доказана с копия от счетоводния баланс в одитирания отчет за 2007 и 2008 г., заверени от с подпис и печат от представляващите юридическото лице или едноличния търговец;

За физически лица:
2.1. Заявление за участие;
2.2. Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
2.3. Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
2.4. Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
2.5. Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
2.6. Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.7.Удостоверение за наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.8.Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
2.9. Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
2.10.Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
2.11. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
2.12.Свидетелство за съдимост, издадено не по- рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.13.Чиста стойност на активите за последните две финансови години-2007 г. и 2008 г.- не по-малко от 15 000 000,00 лв. /петнадесет милиона лева/ за всяка една година- доказва се като декларираният им доход за всяка една от последните две финансови години -2007 и 2008 г., както и стойността на притежавното от тях имущество се намали със сумата на банковите заеми, които физическото лице има неизплатени към 31.12.2007 г. и 31.12.2008 г., доказва се с декларация, в която се посочват всички притежавани имущества, банкови заеми, по които са кредитополучатели;
2.14.Декларация, в която се посочват банковите заеми, по които физическото лице е кредитополучател.
3. Начин на плащане: Цената, достигната в резултат на проведения търг явен търг се заплаща в 14- дневен срок от връчване на заповедта, издадена на основание чл.55, ал.1 от ППЗДС без право да се ползват компенсаторни инструменти.

VII. Съдържание на комплекта тръжни документи:
1. Извлечение от заповедта на областния управител на област с административен център – гр.Варна за насрочване на търга и условията за провеждане;
2. Заявление за участие;
3. Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
4. Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
5. Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
6. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
7. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участвува в класирането.
Участник, който е кандидатствувал и в други търгове, провеждани от Областна администрация – гр.Варна, но не е участвувал в наддаването, не се допуска за участие в настоящия търг.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга , не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Основание за декласиране на участник- неизпълнение на което и да е от тръжните условия, включително специалните изисквания и изискванията на закона.
Тръжните документи се приемат в деловодството на Областна администрация - Варна, ул."Преслав"N26, до 17.30ч на 02.06.2009 г., като същите не подлежат на връщане.
VIII. Провеждане на търга.
1. Търгът може да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие..
2. Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по началната тръжна цена, увеличена с една стъпка -38 000 лв.
3. Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен. Когато на търга, проведен повторно, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по началната тръжна цена, увеличена с една стъпка -38 000 лв.

2.1. В единия малък непрозрачен плик се поставят и запечатват следните документи:
За юрически лица:
*Заявление за участие;
*Актуално удостоверение за съдебна регистрация или вписване в търговския регистър на юр.лица или на едноличния търговец, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
*Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
*Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
*Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
*Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
*Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
*Удостоверение за наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
*Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
*Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
*Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
*Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
*Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
*Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ, за непререгистрираните юридически лица, заверено с подпис на представляващите и печат на юридическото лице;
*Удостоверение, че дружеството не е в процедура по ликвидация или производство по несъстоятелност , издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
*Минимален записан и внесен уставен капитал не по малко от 3 000 000 лв., доказан с удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписвания или от съответния окръжен съд не по- късно от 30 дневен срок преди датата на провеждане на търга.
*Чиста стойност на активите на дружеството по счетоводния баланс в одитирания отчет за последните две финансови години – 2007г. и 2008г. – не по-малко от 15 000 000,00 лв. /петнадесет милиона лева/ за всяка една година, доказана с копия от счетоводния баланс в одитирания отчет за 2007 и 2008 г., заверени с подпис и печат от представляващите юридическото лице или едноличния търговец;
*Сума на активите по счетоводен баланс за последните две финансови години-2007 и 2008 г.- 50 000 000/ петдесет милиона лева за всяка година, доказана с копия от счетоводния баланс в одитирания отчет за 2007 и 2008 г., заверени с подпис и печат от представляващите юридическото лице или едноличния търговец;
*Печалба след данъчно облагане за 2007 и 2008 г. минимум 1 000 000 лв, доказана с копия от счетоводния баланс в одитирания отчет за 2007 и 2008 г., заверени с подпис и печат от представляващите юридическото лице или едноличния търговец;

За физически лица:
*Заявление за участие;
*Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
* Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
* Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
* Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
* Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
*Удостоверение за наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
*Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
*Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
*Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
*Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
*Свидетелство за съдимост, издадено не по- рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
*Чиста стойност на активите за последните две финансови години-2007 г. и 2008 г.- не по-малко от 15 000 000,00 лв. /петнадесет милиона лева/ за всяка една година- доказва се като декларираният им доход за всяка една от последните две финансови години -2007 и 2008 г., както и стойността на притежавното от тях имущество се намали със сумата на банковите заеми, които физическото лице има неизплатени към 31.12.2007 г. и 31.12.2008 г., доказва се с декларация, в която се посочват всички притежавани имущества, банкови заеми, по които са кредитополучатели;
*Декларация, в която се посочват банковите заеми, по които физическото лице е кредитополучател.

2.1. Този непрозрачен плик се поставя в по - голям такъв, който също се запечатва от кандидата. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
2.2. При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ
3. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, като тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
4. В деня и часа, определени за провеждането на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й, и обявява откриването на процедурата.
5.При наличие на пликове, за които не са налице присъстващи участници или техни упълномощени представители , същите се отделят, не се отварят, не се връщат и не участват в тръжната процедура , кото тези обстоятелства се отразят в протокол.
6. В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове по реда на постъпването им и се запознава с редовността на подадените документи.Комисията се произнася по допускането на всеки един участник в тръжната процедура..Решението се отразява в протокола.
7. Комисията отбелязва в протокола за разглеждане, оценяване и класиране на ценовите предложения входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, имената или наименованията им, платежните документи за внесения депозит, другите обстоятелства по редовността на подадените документи.
8.Преди започването на търга председателя на комисията поканва последователно по реда на постъпване на заявленията всички да потвардят нмалната тръжна цена.
9. Председателят на комисията обявява началната тръжна цена и стъпката за наддаване.
10. Ако някой от допуснатите кандидата откаже да потвърди началната тръжна цена, председателят го отстранява от търга и внесеният от него депозит се задържа.
11. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над тръжната цена, разграничени със звуков сигнал от председателя на комисията.
12.Участниците обявяват високо и ясно предлаганите суми и са обвързани с тях, без право да се позовават на грешка.
13. Преди третото обявяване на последната предложена сума, председателя прави предупреждение, че е последна и ако няма други предложения, търгът приключва със звуков сигнал.
14. Председателя обявява предложената цена за окончателна и спечелилия търга.
15. Резултатите от проведения явен търг се отразяват в протокола за проведения преди това таен търг.
16. Въз основа на резултатите от търга в 7-дневен срок от датата на провеждането му, Областния управител издава заповед, с която определя купувача, цената и условията на плащането. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административно-процесуалния кодекс.
17. Заинтересованите участници могат да обжалват заповедта по реда на Административно-процесуалния кодекс.
18. Заповедта се обявява на таблото и на интернет страницата на Областна администрация – Варна.
19. Спечелилият търга участник е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси, режийни разноски в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.55, ал.1 от ППЗДС.
20. Ако купувачът не внесе цената и всички дължими суми в срока, определени в т.15 се приема, че се е отказал от сключването на сделката. В този случай областният управител определя за купувач участника, предложил следващата по размер цена, като се издава нова заповед по реда и условията на т.15. При невнасяне на цената и от втория купувач в 14-дневен срок от връчване на заповедта, се насрочва нов търг.
21. Въз основа на влязлата в сила заповед по чл.55, ал.1 от ППЗДС, и надлежен документ за платената цена, представен от купувача, областния управител сключва договор за продажба в 7-дневен срок.
22. Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключването на договора .
23. Договорът се вписва в Службата по вписвания – Варна към Агенцията по вписванията – София, след което областния управител служебно отписва имота, вписва обстоятелството в акта за държавна собственост и отбелязва извършената сделка в актовите книги на имотите – държавна собственост.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в осем екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.II., и на ресорния заместник областен управител.


ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - април. 2009 г.

Изх. №ОП-08-9400-743/28.04.2009 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Стефан Боянов Банов в качеството му на пълномощник на Димитър Стоянов Кюрчийски, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, кв. „Възраждане”, бл. 2, вх. 3, ап.6.

Със Заповед № РД-09-7706-85/30.03.2009 г. на областния управител на област Варна е прекратено образуваното административно производство по искане с вх. №ОП-08-9400-743/13.11.2008 г. от Димитър Стоянов Кюрчийски, чрез Стефан Боянов Банов в качеството му на пълномощник, относно издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за имот, представляващ поземлен имот с площ 2199 кв.м., съставляващ ПИ №1 по КП от 1998 г. на м. “Кочмар” – с.о., землище на гр. Варна, община Варна.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - април. 2009 г.

№ ОП-09-9400-140

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Мариана Костова Василева с постоянен адрес гр. Провадия.
За да бъде извършена исканата от Вас административна услуга, следва да представите допълнително удостоверение за наследници. Горното се изисква поради факта, че имотите посочени в молбите-декларации са възстановени с решение №02181/02.04.1997г. на н-ци на Коста Демиров Костов.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 2 от АПК следва в 3/три / дневен срок от публикуването на настоящото уведомление, да представите необходимия документ в деловодството на Областна администрация - Варна.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна

ОБЯВЛЕНИЕ - 16 април. 2009 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 688-120, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, чл. 14 от НПКДС и Заповед РД-09-7706-100/13.04.2009 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За 1 /едно/ свободно работно място за длъжност Началник отдел “Държавна собственост” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Варна;
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-образователна степен: магистър;
-професионален опит: 6 /шест/ години;
-професионална област: икономическо, юридическо, техническо образование;
-допълнителни квалификации, носещи предимство: компютърна грамотност;
-ранг на държавен служител: II младши.
3. Начинът за провеждане на конкурса е решаване на практически изпит, интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
- копие от документ за самоличност;
-декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност
-копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и правоспособност;
-документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж;
-доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
-доказателства за придобита компютърна грамотност (ако са налице такива).
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 28.04.2009 г. в Деловодството на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
7. Началникът на отдел “Държавна собственост” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" подпомага на експертно ниво дейността на областния управител при провеждане на държавната политика в сферата на актуването, управлението и разпореждането с имоти държавна собственост, находящи се на територията на областта. Ръководи, координира и контролира дейността по придобиването, разпореждането и управлението на държавната собственост на територията на областта. Следи за законосъобразното издаване на актове, отписване на имоти държавна собственост и извършване на разпоредителни сделки.
8. Основната заплата за длъжността е 628,00 лева.


ХРИСТО КОНТРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА


ЗАПОВЕД - април. 2009 г.

З А П О В Е Д

№ РД-09-0600-13, Варна, 01.04. 2009 г.

ХРИСТО КОНТРОВ – областен управител на област Варна
УСТАНОВИХ:
Със заповед РД-09-7706-53/06.03.2009 г. е обявен конкурс за длъжността “Главен експерт” в отдел “Регионално развитие”, дирекция “АКРРДС” при Областна администрация – Варна. Със заповед РД-09-7706-30/30.01.2009 г. длъжността е определена като такава по чл. 9а от ЗДСл – за заемане само от хора с трайни увреждания.
В определения срок – 23.03.2009 г. в деловодството на Областна администрация – Варна не са постъпили заявления за участие.
С оглед на изложеното и на основание чл. 19, ал. 1 от НПКДС и чл.32, ал.1 от ЗА

НАРЕЖДАМ:

Прекратявам конкурсната процедура за длъжността “Главен експерт” в отдел “Регионално развитие”, дирекция “АКРРДС” при Областна администрация – Варна, обявен със заповед РД-09-7706-53/06.03.2009 г.

Контролът по изпълнението на заповедта се осъществява от Областния управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в шест екземпляра.
Оригиналите да се връчат на Красимира Петрова – звено “Човешки ресурси” за прилагане по преписката и на деловодството при Областна администрация – Варна за сведение и изпълнение.
Копие от настоящата заповед да се връчи на председателя и членовете на комисията и на служителя Николай Илиев за оповестяване на същата в интернет страницата на Областна администрация - Варна.

ХРИСТО КОНТРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

УВЕДОМЛЕНИЕ - март. 2009 г.

РД-06-9100-167 (78)/
12.03.2009 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:

МАРИЯ СТАМАТОВА МИНЕВА, с адрес гр. Варна, ж.к. “Младост”, бл. 104, вх. 9, ет. 4, ап. 11, че с писмо изх. № РД-06-9100-167 (5)/ 29.01.2009 г., на основание договор за наем от 01.04.1997 г. и споразумение от 11.04.2007 г. за ползване на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 3730/ 2002 г., находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост”, бл. 104, вх. 9, ет. 4, ап. 11, и е предоставен 15 /петнадесет/ дневен срок от датата на получаване на писмото, за плащане на сумата от неплатен наем в размер на 1848 лв., ведно със законната лихва за забавено плащане, по банковата сметка на Областна администрация – Варна, IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 – СЖ “Експресбанк” АД – Варна.
При неизпълнение на задължението в определения срок ще предприемем действия за прекратяване на договора за наем и освобождаване на имота по реда на член 80 от Закона за държавната собственост, след което за сумата от неплатен наем ще реализираме правата си по съдебен ред.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ЗАПОВЕД - март. 2009 г.

ЗАПОВЕД
N РИ-09-8500-15
Варна, 09.03.2009г.
ХРИСТО КОНТРОВ - областен управител на област Варна и Зоя Пенева – главен счетоводител при Областна администрация – Варна, след разглеждане на материалите по преписка с вх. N РД-08-7706-392/23.12.2008г. за проведения явен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, описан подробно в акт за държавна собственост N 7155/09.10.2008г., находящ се в община Варна, гр. Варна, Вилна зона - Варна, кв. 72, представляващ дворно място с площ от 3 937,00 кв.м, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 51; при граници: УПИ IX, УПИ XI, УПИ XII и улици по регулация,
У С Т А Н О В И Х:
Видно от заповед N РД-08-7706-392/23.12.2008г. на областния управител на област Варна е наредено да се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, описан подробно в акт за държавна собственост N 7155/09.10.2008г., находящ се в община Варна, гр. Варна, Вилна зона - Варна, кв. 72, представляващ дворно място с площ от 3 937,00 кв.м, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 51; при граници: УПИ IX, УПИ XI, УПИ XII и улици по регулация.
Видно от протокол от 06.02.2009г. на комисията за провеждане на търга, за купувач на гореописания недвижим имот е определено “Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД, със седалище и адрес на управление: България, област Варна, град Варна, община Варна, к.к. “Свети Свети Константин и Елена” – административна сграда, с представляващ Елена Косева Желязкова. Участникът е спечелил търга, като е предложил цена за имота в размер на 257 066,00 лв (двеста петдесет и седем хиляди шестдесет и шест лева), без включен ДДС.
Данъчната оценка на имота е в размер на 239 369,60 лв (двеста тридесет и девет хиляди триста шестдесет и девет лева и шестдесет стотинки), съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. N 0306000731/14.01.2009г. на “Имуществени данъци” при община Варна.
С оглед на изложеното и на основание протокол от 06.02.2009г. на комисията за провеждане на търга, чл. 55 ал. 1 от ППЗДС, и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :
I. ОПРЕДЕЛЯМ “Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД, със седалище и адрес на управление: България, област Варна, град Варна, община Варна, к.к. “Свети Свети Константин и Елена” – административна сграда, с представляващ Елена Косева Желязкова, вписано в Агенция по вписванията, търговски регистър, ЕИК 813194292, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан подробно в акт за държавна собственост N 7155/09.10.2008г., находящ се в община Варна, гр. Варна, Вилна зона - Варна, кв. 72, представляващ дворно място с площ от 3 937,00 кв.м (три хиляди деветстотин тридесет и седем квадратни метра), съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 51 (осми – петдесет и едно); при граници: УПИ IX (девети), УПИ XI (единадесети), УПИ XII (дванадесет) и улици по регулация. II. Сумата в размер на 148 533,00 лв (сто четиридесет и осем хиляди петстотин тридесет и три лева), представляваща разликата от достигнатата на търга стойност на продавания недвижим имот, описан в точка I. в размер на 257 066,00 лв (двеста петдесет и седем хиляди шестдесет и шест лева) и внесения с преводно нареждане от 27.01.2009г. депозит в размер на 108 533,00 лв (сто и осем хиляди петстотин тридесет и три лева), да се внесе в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN сметка N BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при “SG Експресбанк” АД – клон гр. Варна;
Депозитът за участие в търга в размер на 108 533,00 лв (сто и осем хиляди петстотин тридесет и три лева) е внесен в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN сметка N BG955 TTBB 9400 3315 0686 80, BIC код TTBBBG22 при “SG Експресбанк” АД – клон гр. Варна с преводно нареждане от 27.01.2009г.
Данъчната оценка на имота е в размер на 239 369,60 лв (двеста тридесет и девет хиляди триста шестдесет и девет лева и шестдесет стотинки), съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. N 0306000731/14.01.2009г. на “Имуществени данъци” при община Варна.
III. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС в размер на 5 141,32 лв (пет хиляди сто четиридесет и един лева тридесет и две стотинки) да се внесат в приход на Изпълнителна агенция “Държавна собственост на Областна администрация гр. Варна по IBAN сметка N BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при “SG Експресбанк” АД – клон гр. Варна;
IV. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 1 028,26 лв (хиляда двадесет и осем лева двадесет и шест стотинки) да се внесе в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN сметка N BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при “SG Експресбанк” АД – клон гр. Варна;
V. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал.2 ЗМДТ в размер на 6 683,72 лв (шест хиляди шестстотин осемдесет и три лева седемдесет и две стотинки) да се внесат в приход на “Имуществени данъци” при община Варна по IBAN сметка N BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при “ЦКБ АД” клон гр. Варна.
VI. 20 % ДДС на основание на чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС в размер на 52 801,36 лв (петдесет и две хиляди осемстотин и един лева тридесет и шест стотинки) да се внесе в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN сметка N BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при “SG Експресбанк” АД – клон гр. Варна;
Купувачът дължи такса за вписване на договора съгласно т.44 от Тарифа N 1 към Закона за държавните такси – 0,1%, но не по-малко от 5,00 лв в приход на Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация гр. Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна, съгласно чл. 56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на “Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД с представляващ Елена Косева Желязкова
Сумите по т. II, т. III, т. IV, т. V и т. VI от настоящата заповед да се внесат от “Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД с представляващ Елена Косева Желязкова, в 14 (четиринадесетдневен) срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността на имота ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена и сключване на договор за покупко-продажба.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция “АКРРДС” при Областна администрация гр. Варна
Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в три екземпляра.
Оригиналите да се връчат на Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД с представляващ Елена Косева Желязкова, отдел “Държавна собственост” за прилагане към преписката по акт за държавна собственост N 7155/09.10.2008г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на главния секретар, директора на дирекция “АКРРДС”, началника на отдел “Държавна собственост” и главния счетоводител.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител


ОБЯВЛЕНИЕ - 10. март . 2009 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.688-120, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-09-7706-53/06.03.2009 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За 1/едно/ свободно работно място за длъжността „Главен експерт” в отдел „Регионално развитие”, към Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация – Варна. Със Заповед №РД-09-7706-30/30.01.2009г. на областния управител на област Варна, длъжността е определена като такава по чл.9а от Закона за държавния служител – за заемане само от хора с трайни увреждания, с оглед на което в конкурса могат да участват само хора с трайни увреждания.
1. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика – осъществява националната политика за устойчиво развитие на общините от Варненска област, достигане на европейските изисквания в областта на околната среда, управление на отпадъците, управление на водите, защитените територии и подземните богатства.
2. Минималните и специфични изисквания за длъжността, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
а/ образователна степен – бакалавър;
б/ професионален опит – 3/три/ години;
в/ професионална област –еколог, технически науки;
г/ ранг на държавен служител – ІV-ти младши;
д/ допълнителни квалификации, носещи предимство: специализация по околна среда, компютърна грамотност – Word, Excel, графични програми;
е/ специални умения и компетенции – познаване на Закона за опазване на околната среда, Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, Закона за водите, закона за подземните богатства, Закона за биоразнообразието, Закона за защитените територии и подзаконовите нормативни актове, Закона за устройство на територията и изискванията към инвестиционните проекти наложени от законодателството по околна среда, Международните конвенции в областта на околната среда, подписани от Република България, както и Европейски директиви в областта на околната среда и водите.
3. Начин на провеждане на конкурса – практически изпит и интервю.
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
а/ писмено заявление за участие в конкурс – приложение №2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
б/ копие от документ за самоличност;
в/ декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
г/ копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
д/ копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина(ако е придобит такъв);
е/ доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
ж/ копие от документи, удостоверяващи владеене на чужд език и компютърна грамотност.
з/ автобиография /CV/.
и/ документи удостоверяващи трайните увреждания.
5. Документите следва да бъдат подавани в 14/четиринадесет/ дневен срок в Деловодството на Областна администрация – Варна, находящо се в гр.Варна, ул.”Преслав” №26, ет.1 от публикуването на обявлението за конкурса.
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на областна администрация – Варна, в гр.Варна, ул.”Преслав” №26.
7. Минималния размер на основната заплата за длъжността е 363.00 лева.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област с
административен център гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - февруари. 2009 г.

№РИ-08-8500-40/4/27.02.2009 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
1.”ИНЕКС ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, с адрес на управление: гр.Варна,ул.”Тодор Икономов”№24,ет.2,ап.4;
2.”КАМЕН БРЯГ” ЕООД, с адрес на управление: гр. Варна, ул.”Тодор Икономов”№24,ет.2,ап.4;
3.ЗДРАВКО ЙОРДАНОВ ЕНЕВ, с постоянен адрес: гр. Варна, ул.”Никола Кънев”№17,вх.Б,ет.1,ап.2
Че със заповед №РИ-08-8500-40/19.12.2008 г.. областният управител на област Варна е определил „ЛАЗУР 999” АД за купувач на правото на собственост на имот- частна държавна собственост по АДС № 6699/18.12.2006 г. и АДС № 7094/12.08.2008 г., находящ се в гр.Варна, ул.”Цариброд” № 67.
Заповедта е обявена на таблото В Областна администрация гр. Варна и на основание чл.55, ал.3 от ППЗДС, заповедта може да се по реда на АПК.

ХРИСТО КОНТРОВ

Областен управител на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - февруари. 2009 г.

№РИ-09-8500-1/1/25.02.2009 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
„ИНМЕКО-5”ООД, с адрес гр. Варна, ул.”Отец Паисий” №26
Че със заповед №РИ-09-8500-1/22.01.2009 г.. областният управител на област Варна е определил „МАТЕКС” ЕООД за купувач на правото на собственост на имот- частна държавна собственост по АДС № 6805/14.06.2007 г. и АДС № 7095/12.08.2008 г., находящ се в гр.Варна, ул.”Христо Македонски” № 12.
Заповедта е обявена на таблото В Областна администрация гр. Варна и на основание чл.55, ал.3 от ППЗДС, заповедта може да се по реда на АПК.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - февруари. 2009 г.

Изх. №ОП-08-9400-743/5/20.02.2009 г.


На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Стефан Боянов Банов в качеството му на пълномощник на Димитър Стоянов Кюрчийски, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, кв. „Възраждане”, бл. 2, вх. 3, ап.6
Че с писмо изх. № ОП-08-9400-743/24.11.2008 г. на заместник областният управител на област Варна сте уведомен, че е необходимо да представите актуално, оригинално удостоверение за наличие или липса на реституционни претенции, за ПИ №1 по Кадастрален план на СО “Кочмар”, гр. Варна, издадено от Общинска служба по земеделие и гори гр. Варна.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 2 от АПК следва в 3/три / дневен срок от публикуване на настоящото уведомление, да представите необходимия документ в деловодството на Областна администрация – Варна.
При не изпълнение в срок, производството ще бъде прекратено.


ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - февруари. 2009 г.

№РД-09-0300-12(3)/10.02.2009г.


На основание на чл. 61, ал. 3 и във вр.с чл.112 от АПК уведомявам:
Михаил Гочев Недев, че с писмо с изх. № РД-09-0300-12(2)/06.02.2009г. подадения чрез Информационната система за координация и комуникация на антикорупционните структури сигнал №591/23.01.09г. е изпратен до кмета на община Варна за произнасяне по компетентност.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


С П И С Ъ К


на допуснатите кандидати за длъжността Директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно заповед № РД-09-7706-27 от 23.01.2009 г.

1. Иван Николов Добрев

Посоченият кандидат трябва да се яви на практическия изпит на 23.02.2009 г. в 11,00 часа в Областна администрация – Варна.

13.02.2009 г
гр.Варна


С П И С Ъ К


на недопуснатите кандидати за длъжността Директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно заповед № РД-09-7706-27 от 23.01.2009 г.


1. Лазар Любенов Лазаров – липсва професионален опит;

2. Иван Спасов Петков – Не са подадени в срок всички необходими документи, посочени в заповедта за обявяване на конкурса. Допълнително представеното копие от документ за самоличност е входирано с дата 10.02.2009 г., т.е. извън срока, което е основание за недопускане на лицето до конкурс, съгласно чл.20, ал.2 от НПКДС.


13.02.2009 г
гр.Варна


ЗАПОВЕД - февруари. 2009 г.

ЗАПОВЕД

N РИ-09-8500-2, Варна, 11.02.2009 г.

ХРИСТО КОНТРОВ - областен управител на област Варна и ЗОЯ ПЕНЕВА - главен счетоводител в Областна администрация гр.Варна, след като разгледах материалите по преписка с вх.№ РД-08-0417-17/01.12.2008г. от Министъра на отбраната на Република България за проведения таен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, описан в акт за частна държавна собственост № 6968/15.02.2008г., съставляващ поземлен имот № 000163 с площ от 15 186,00 кв.м, по плана на местност “Старо село”, с.Слънчево, община Аксаково, област Варненска, ведно с изградените в него сгради: 1. сграда “склад” със застроена площ 2 631,00 кв.м.; 2. сграда “склад” със застроена площ 887,00 кв.м.; 3. сграда “склад” със застроена площ 1 747,00 кв.м.; 4. сграда “склад” със застроена площ 882,00 кв.м., при граници на имота: поземлен имот № 000162 – др.недърв.площ; поземлен имот № 000822 – широколистна гора; поземлен имот № 070110 – полски път; поземлен имот № 000314 – дървопроизв.пл.; поземлен имот № 000150 – път ІV клас
У С Т А Н О В И Х:
На основание на решение № 318/08.10.2008г. на министъра на отбраната на Република България на 18.11.2008г. е проведен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, описан в акт за частна държавна собственост № 6968/15.02.2008г., съставляващ поземлен имот № 000163 с площ от 15 186,00 кв.м, по плана на местност “Старо село”, с.Слънчево, община Аксаково, област Варненска, ведно с изградените в него сгради: 1. сграда “склад” със застроена площ 2 631,00 кв.м.; 2. сграда “склад” със застроена площ 887,00 кв.м.; 3. сграда “склад” със застроена площ 1 747,00 кв.м.; 4. сграда “склад” със застроена площ 882,00 кв.м., при граници на имота: поземлен имот № 000162 – др.недърв.площ; поземлен имот № 000822 – широколистна гора; поземлен имот № 070110 – полски път; поземлен имот № 000314 – дървопроизв.пл.; поземлен имот № 000150 – път ІV клас.
Съгласно протокол № П-33-318/18.11.2008г. на комисията за провеждане на търга за купувач на гореописания недвижим имот е определен Галин Стоянов Костов, ЕГН 7103279066, л.к.№ 197148981, издадена от МВР - Варна на 27.12.2006г., живущ в гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” 86, ет.3, ап.7. Участникът е спечелил търга, като е предложил стойност на имота в размер на 660 500,00 лв. /шестстотин и шестдесет хиляди и петстотин лева/.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№ ФС 31 М /16/19.01.2008г., издадено от “Местни данъци и такси” при община Аксаково, данъчната стойност на имота е общо в размер на 221 463,50 лв. /двеста двадесет и една хиляди четиристотин шестдесет и три лева и петдесет стотинки/, от които:
- на земята - в размер на 38 188,10 лв. /тридесет и осем хиляди сто осемдесет и осем лева и десет стотинки/;
- на сградите: 1. сграда “склад” със застроена площ 2 631,00 кв.м. в размер на 78 444,40 лв. /седемдесет и осем хиляди четиристотин четиридесет и четири лева и четиридесет стотинки/; 2. сграда “склад” със застроена площ 887,00 кв.м. в размер на 26 446,30 лв. /двадесет и шест хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и тридесет стотинки/; 3. сграда “склад” със застроена площ 1 747,00 кв.м. в размер на 52 087,50 лв. /петдесет и две хиляди осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/; 4. сграда “склад” със застроена площ 882,00 кв.м. в размер на 26 297,20 лв. /двадесет и шест хиляди двеста деветдесет и седем лева и двадесет стотинки/ или общо за сградите – 183 275,40 лв. /сто осемдесет и три хиляди двеста седемдесет и пит лева и четиридесет стотинки/.
С оглед на изложеното и на основание протокол № П-33-318/18.11.2008г. на комисията за провеждане на търга, чл. 59, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ППЗДС, и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :

I. ОПРЕДЕЛЯМ ГАЛИН СТОЯНОВ КОСТОВ, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан в акт за частна държавна собственост № 6968/15.02.2008г., съставляващ поземлен имот № 000163 с площ от 15 186,00 кв.м, по плана на местност “Старо село”, с.Слънчево, община Аксаково, област Варненска, ведно с изградените в него сгради: 1. сграда “склад” със застроена площ 2 631,00 кв.м.; 2. сграда “склад” със застроена площ 887,00 кв.м.; 3. сграда “склад” със застроена площ 1 747,00 кв.м.; 4. сграда “склад” със застроена площ 882,00 кв.м., при граници на имота: поземлен имот № 000162 – др.недърв.площ; поземлен имот № 000822 – широколистна гора; поземлен имот № 070110 – полски път; поземлен имот № 000314 – дървопроизв.пл.; поземлен имот № 000150 – път ІV клас.
II. Сумата в размер на 531 862,00 лв. /петстотин тридесет и една хиляди осемстотин шестдесет и два лева/, представляваща разликата от достигнатата на търга стойност на продавания недвижим имот, описан в точка I. в размер на 660 500,00 лв. /шестстотин и шестдесет хиляди и петстотин лева/ без ДДС и внесения депозит в размер на 128 638,00 лв. /сто двадесет и осем хиляди шестстотин тридесет и осем лева/ да се внесе по сметка на дирекция “Финансово – стопански дейности” – МО, IBAN сметка BG65 UNCR 9660 3120 178 8 19, BIC UNCRBGSF, Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр.София;
Сумата в размер на 128 638,00 лв. /сто двадесет и осем хиляди шестстотин тридесет и осем лева/, представляваща депозита за участие в търга е внесена по сметка на дирекция “Финансово – стопански дейности” – МО, IBAN сметка BG40 UNCR 9660 3320 1788 16, BIC UNCRBGSF, Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр.София с платежно нареждане.
III. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС в размер на 13 210,00 лв. /тринадесет хиляди двеста и десет лева/ да се внесат по сметка на дирекция “Финансово – стопански дейности” – МО, IBAN сметка BG65 UNCR 9660 3120 178 8 19, BIC UNCRBGSF, Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр.София;
IV. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 2 642,00 лв. /две хиляди шестстотин четиридесет и два лева/ да се внесе по сметка на дирекция “Финансово – стопански дейности” – МО, IBAN сметка BG65 UNCR 9660 3120 178 8 19, BIC UNCRBGSF, Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр.София;
V. 2,6 % местни данъци, съгласно чл. 47, ал.2 ЗМДТ в размер на 17 173,00 лв. /седемнадесет хиляди сто седемдесет и три лева/ да се внесат в “Местни данъци и такси” при община Аксаково.
VI. 20 % ДДС, съгласно чл. 45, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС не се дължи.
VII. Купувачът дължи такса за вписване на договора, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 660,50 лв. /шестстотин и шестдесет лева и петдесет стотинки/, представляваща 0,1 % от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация гр. Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна, съгласно чл. 56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Галин Стоянов Костов.
Сумите по т. II, т. III, т. IV и т. V от настоящата заповед да се внесат от Галин Стоянов Костов в 14 /четиринадесетдневен/ срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността на имота ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена и сключване на договор за покупко-продажба.
Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в четири екземпляра.
Оригиналите да се връчат на Галин Стоянов Костов, отдел “Държавна собственост” за прилагане към преписката по акт за държавна собственост № 6968/15.02.2008г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на Министерство на отбраната, дирекция “АКРРДС”, началника на отдел “Държавна собственост” и главния счетоводител.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация гр. Варна.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:__________________
/ХРИСТО КОНТРОВ/


ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:_________________
/ЗОЯ ПЕНЕВА/


ЗАПОВЕД - февруари. 2009 г.

ЗАПОВЕД

N РИ-09-8500-3, Варна, 11.02.2009 г.

ХРИСТО КОНТРОВ - областен управител на област Варна и ЗОЯ ПЕНЕВА - главен счетоводител в Областна администрация гр.Варна, след като разгледах материалите по преписка с вх.№ РД-08-0417-15/01.12.2008г. от Министъра на отбраната на Република България за проведения таен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, описан в акт за частна държавна собственост № 6965/15.02.2008г., съставляващ поземлен имот № 000162 с площ от 12 471,00 кв.м, по плана на местност “Старо село”, с.Слънчево, община Аксаково, област Варненска, ведно с изградените в него сгради: 1. сграда “склад” със застроена площ 59,00 кв.м.; 2. сграда “склад” със застроена площ 174,00 кв.м.; 3. сграда “склад” със застроена площ 560,00 кв.м.; 4. сграда “склад” със застроена площ 880,00 кв.м.; 5. сграда “ремонтна работилница” със застроена площ 396,00 кв.м.; 6. сграда “склад” със застроена площ 1 774,00 кв.м., при граници на имота: поземлен имот № 000161 – др.недърв.площ; поземлен имот № 000822 – широколистна гора; поземлен имот № 000163 – др.недърв.площ; поземлен имот № 000150 – път ІV клас
У С Т А Н О В И Х:
На основание на решение № 324/08.10.2008г. на Министъра на отбраната на Република България на 18.11.2008г. е проведен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, описан в акт за частна държавна собственост № 6965/15.02.2008г., съставляващ поземлен имот № 000162 с площ от 12 471,00 кв.м, по плана на местност “Старо село”, с.Слънчево, община Аксаково, област Варненска, ведно с изградените в него сгради: 1. сграда “склад” със застроена площ 59,00 кв.м.; 2. сграда “склад” със застроена площ 174,00 кв.м.; 3. сграда “склад” със застроена площ 560,00 кв.м.; 4. сграда “склад” със застроена площ 880,00 кв.м.; 5. сграда “ремонтна работилница” със застроена площ 396,00 кв.м.; 6. сграда “склад” със застроена площ 1 774,00 кв.м., при граници на имота: поземлен имот № 000161 – др.недърв.площ; поземлен имот № 000822 – широколистна гора; поземлен имот № 000163 – др.недърв.площ; поземлен имот № 000150 – път ІV клас.
Съгласно протокол № П-34-324/18.11.2008г. на комисията за провеждане на търга за купувач на гореописания недвижим имот е определен Галин Стоянов Костов, ЕГН 7103279066, л.к.№ 197148981, издадена от МВР - Варна на 27.12.2006г., живущ в гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” 86, ет.3, ап.7. Участникът е спечелил търга, като е предложил стойност на имота в размер на 423 500,00 лв. /четиристотин двадесет и три хиляди и петстотин лева/.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№ ФС 31 М /14/19.01.2009г., издадено от “Местни данъци и такси” при община Аксаково, данъчната стойност на имота е общо в размер на 151 455,70 лв. /сто петдесет и една хиляди четиристотин петдесет и пет лева и седемдесет стотинки/, от които:
- на земята - в размер на 33 362,40 лв. /тридесет и три хиляди триста шестдесет и два лева и четиридесет стотинки/;
- на сградите: 1. сграда “склад” със застроена площ 59,00 кв.м. в размер на 1 759,10 лв. /хиляда седемстотин петдесет и девет лева и десет стотинки/; 2. сграда “склад” със застроена площ 174,00 кв.м. в размер на 5 187,90 лв. /пет хиляди сто осемдесет и седем лева и деветдесет стотинки/; 3. сграда “склад” със застроена площ 560,00 кв.м. в размер на 16 696,60 лв. /шестнадесет хиляди шестстотин деветдесет и шест лева и шестдесет стотинки/; 4. сграда “склад” със застроена площ 880,00 кв.м. в размер на 26 237,60 лв. /двадесет и шест хиляди двеста тридесет и седем лева и шестдесет стотинки/; 5. сграда “ремонтна работилница” със застроена площ 396,00 кв.м. в размер на 15 319,50 лв. /петнадесет хиляди триста и деветнадесет лева и петдесет стотинки/; 6. сграда “склад” със застроена площ 1 774,00 кв.м. в размер на 52 892,60 лв. /петдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и два лева и шестдесет стотинки/ или общо за сградите – 118 093,30 лв. /сто и осемнадесет хиляди деветдесет и три лева и тридесет стотинки/.
С оглед на изложеното и на основание протокол № П-34-324/18.11.2008г. на комисията за провеждане на търга, чл. 59, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ППЗДС, и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :

I. ОПРЕДЕЛЯМ ГАЛИН СТОЯНОВ КОСТОВ, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан в акт за частна държавна собственост № 6965/15.02.2008г., съставляващ поземлен имот № 000162 с площ от 12 471,00 кв.м, по плана на местност “Старо село”, с.Слънчево, община Аксаково, област Варненска, ведно с изградените в него сгради: 1. сграда “склад” със застроена площ 59,00 кв.м.; 2. сграда “склад” със застроена площ 174,00 кв.м.; 3. сграда “склад” със застроена площ 560,00 кв.м.; 4. сграда “склад” със застроена площ 880,00 кв.м.; 5. сграда “ремонтна работилница” със застроена площ 396,00 кв.м.; 6. сграда “склад” със застроена площ 1 774,00 кв.м., при граници на имота: поземлен имот № 000161 – др.недърв.площ; поземлен имот № 000822 – широколистна гора; поземлен имот № 000163 – др.недърв.площ; поземлен имот № 000150 – път ІV клас.
II. Сумата в размер на 335 556,00 лв. /триста тридесет и пет хиляди петстотин петдесет и шест лева/, представляваща разликата от достигнатата на търга стойност на продавания недвижим имот, описан в точка I. в размер на 423 500,00 лв. /четиристотин двадесет и три хиляди и петстотин лева/ без ДДС и внесения депозит в размер на 87 944,00 лв. /осемдесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и четири лева/ да се внесе по сметка на дирекция “Финансово – стопански дейности” – МО, IBAN сметка BG65 UNCR 9660 3120 1788 19, BIC UNCRBGSF, Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр.София;
Сумата в размер на 87 944,00 лв. /осемдесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и четири лева/, представляваща депозита за участие в търга е внесена по сметка на дирекция “Финансово – стопански дейности” – МО, IBAN сметка BG40 UNCR 9660 3320 1788 16, BIC UNCRBGSF, Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр.София с платежно нареждане.
III. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС в размер на 8 470,00 лв. /осем хиляди четиристотин и седемдесет лева/ да се внесат по сметка на дирекция “Финансово – стопански дейности” – МО, IBAN сметка BG65 UNCR 9660 3120 178 8 19, BIC UNCRBGSF, Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр.София;
IV. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 1 694,00 лв. /хиляда шестстотин деветдесет и четири лева/ да се внесе по сметка на дирекция “Финансово – стопански дейности” – МО, IBAN сметка BG65 UNCR 9660 3120 178 8 19, BIC UNCRBGSF, Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр.София;
V. 2.6 % местни данъци, съгласно чл. 47, ал.2 ЗМДТ в размер на 11 011,00 лв. /единадесет хиляди и единадесет лева/ да се внесат в “Местни данъци и такси” при община Аксаково.
VI. 20 % ДДС, съгласно чл. 45, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС не се дължи.
VII. Купувачът дължи такса за вписване на договора, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 423,50 лв. /четиристотин двадесет и три лева и петдесет стотинки/, представляваща 0,1 % от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация гр. Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна, съгласно чл. 56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Галин Стоянов Костов.
Сумите по т. II, т. III, т. IV и т. V от настоящата заповед да се внесат от Галин Стоянов Костов в 14 /четиринадесетдневен/ срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността на имота ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена и сключване на договор за покупко-продажба.
Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в четири екземпляра.
Оригиналите да се връчат на Галин Стоянов Костов, отдел “Държавна собственост” за прилагане към преписката по акт за държавна собственост № 6965/15.02.2008г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на Министерство на отбраната, дирекция “АКРРДС”, началника на отдел “Държавна собственост” и главния счетоводител.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация гр. Варна.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:__________________
/ХРИСТО КОНТРОВ/


ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:_________________
/ЗОЯ ПЕНЕВА/


ЗАПОВЕД - февруари. 2009 г.

ЗАПОВЕД

N.РИ-09-8500-4, Варна, 11.02.2009 г.

ХРИСТО КОНТРОВ - областен управител на област Варна и ЗОЯ ПЕНЕВА - главен счетоводител в Областна администрация гр.Варна, след като разгледах материалите по преписка с вх.№ РД-08-0417-16/01.12.2008г. от Министъра на отбраната на Република България за проведения таен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, описан в акт за частна държавна собственост № 6964/14.02.2008г., съставляващ поземлен имот № 000161 с площ от 12 387,00 кв.м, по плана на местност “Старо село”, с.Слънчево, община Аксаково, област Варненска, ведно с изградените в него сгради: 1. сграда “склад” със застроена площ 881,00 кв.м.; 2. сграда “друга нежилищна” със застроена площ 101,00 кв.м.; 3. сграда “друга нежилищна” със застроена площ 13,00 кв.м.; 4. сграда “склад” със застроена площ 877,00 кв.м.; 5. сграда “склад” със застроена площ 39,00 кв.м.; 6. сграда “друга нежилищна” със застроена площ 75,00 кв.м.; 7. сграда “друга нежилищна” със застроена площ 328,00 кв.м., при граници на имота: поземлен имот № 000822 – широколистна гора; поземлен имот № 000162 – др.недърв.площ; поземлен имот № 000150 – път ІV клас
У С Т А Н О В И Х:
На основание на решение № 321/08.10.2008г. на Министъра на отбраната на Република България на 18.11.2008г. е проведен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, описан в акт за частна държавна собственост № 6964/14.02.2008г., съставляващ поземлен имот № 000161 с площ от 12 387,00 кв.м, по плана на местност “Старо село”, с.Слънчево, община Аксаково, област Варненска, ведно с изградените в него сгради: 1. сграда “склад” със застроена площ 881,00 кв.м.; 2. сграда “друга нежилищна” със застроена площ 101,00 кв.м.; 3. сграда “друга нежилищна” със застроена площ 13,00 кв.м.; 4. сграда “склад” със застроена площ 877,00 кв.м.; 5. сграда “склад” със застроена площ 39,00 кв.м.; 6. сграда “друга нежилищна” със застроена площ 75,00 кв.м.; 7. сграда “друга нежилищна” със застроена площ 328,00 кв.м., при граници на имота: поземлен имот № 000822 – широколистна гора; поземлен имот № 000162 – др.недърв.площ; поземлен имот № 000150 – път ІV клас.
Съгласно протокол № П-35-321/18.11.2008г. на комисията за провеждане на търга за купувач на гореописания недвижим имот е определен Галин Стоянов Костов, ЕГН 7103279066, л.к.№ 197148981, издадена от МВР - Варна на 27.12.2006г., живущ в гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” 86, ет.3, ап.7. Участникът е спечелил търга, като е предложил стойност на имота в размер на 286 500,00 лв. /двеста осемдесет и шест хиляди и петстотин лева/.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№ ФС 31 М /15/19.01.2009г., издадено от “Местни данъци и такси” при община Аксаково, данъчната стойност на имота е общо в размер на 107 080,50 лв. /сто и седем хиляди и осемдесет лева и петдесет стотинки/, от които:
- на земята - в размер на 33 137,70 лв. /тридесет и три хиляди сто тридесет и седем лева и седемдесет стотинки/;
- на сградите: 1. сграда “склад” със застроена площ 881,00 кв.м. в размер на 26 267,40 лв. /двадесет и шест хиляди двеста шестдесет и седем лева и четиридесет стотинки/; 2. сграда “друга нежилищна” със застроена площ 101,00 кв.м. в размер на 2 874,70 лв. /две хиляди осемстотин седемдесет и четири лева и седемдесет стотинки/; 3. сграда “друга нежилищна” със застроена площ 13,00 кв.м. в размер на 370,00 лв. /триста и седемдесет лева/; 4. сграда “склад” със застроена площ 877,00 кв.м. в размер на 26 148,10 лв. /двадесет и шест хиляди сто четиридесет и осем лева и десет стотинки/; 5. сграда “склад” със застроена площ 39,00 кв.м. в размер на 888,00 лв. /осемстотин осемдесет и осем лева/; 6. сграда “друга нежилищна” със застроена площ 75,00 кв.м. в размер на 2 134,60 лв. /две хиляди сто тридесет и четири лева и шестдесет стотинки/; 7. сграда “друга нежилищна” със застроена площ 328,00 кв.м. в размер на 15 260,00 лв. /петнадесет хиляди двеста и шестдесет лева/ или общо за сградите – 73 942,80 лв. /седемдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и два лева и осемдесет стотинки/.
С оглед на изложеното и на основание протокол № П-35-321/18.11.2008г. на комисията за провеждане на търга, чл. 59, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ППЗДС, и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :

I. ОПРЕДЕЛЯМ ГАЛИН СТОЯНОВ КОСТОВ, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан в акт за частна държавна собственост № 6964/14.02.2008г., съставляващ поземлен имот № 000161 с площ от 12 387,00 кв.м, по плана на местност “Старо село”, с.Слънчево, община Аксаково, област Варненска, ведно с изградените в него сгради: 1. сграда “склад” със застроена площ 881,00 кв.м.; 2. сграда “друга нежилищна” със застроена площ 101,00 кв.м.; 3. сграда “друга нежилищна” със застроена площ 13,00 кв.м.; 4. сграда “склад” със застроена площ 877,00 кв.м.; 5. сграда “склад” със застроена площ 39,00 кв.м.; 6. сграда “друга нежилищна” със застроена площ 75,00 кв.м.; 7. сграда “друга нежилищна” със застроена площ 328,00 кв.м., при граници на имота: поземлен имот № 000822 – широколистна гора; поземлен имот № 000162 – др.недърв.площ; поземлен имот № 000150 – път ІV клас.
II. Сумата в размер на 224 368,00 лв. /двеста двадесет и четири хиляди триста шестдесет и осем лева/, представляваща разликата от достигнатата на търга стойност на продавания недвижим имот, описан в точка I. в размер на 286 500,00 лв. /двеста осемдесет и шест хиляди и петстотин лева/ без ДДС и внесения депозит в размер на 62 132,00 лв. /шестдесет и две хиляди сто тридесет и два лева/ да се внесе по сметка на дирекция “Финансово – стопански дейности” – МО, IBAN сметка BG65 UNCR 9660 3120 1788 19, BIC UNCRBGSF, Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр.София;
Сумата в размер на 62 132,00 лв. /шестдесет и две хиляди сто тридесет и два лева/, представляваща депозита за участие в търга е внесена по сметка на дирекция “Финансово – стопански дейности” – МО, IBAN сметка BG40 UNCR 9660 3320 1788 16, BIC UNCRBGSF, Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр.София с платежно нареждане.
III. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС в размер на 5 730,00 лв. /пет хиляди седемстотин и тридесет лева/ да се внесат по сметка на дирекция “Финансово – стопански дейности” – МО, IBAN сметка BG65 UNCR 9660 3120 178 8 19, BIC UNCRBGSF, Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр.София;
IV. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 1 146,00 лв. /хиляда сто четиридесет и шест лева/ да се внесе по сметка на дирекция “Финансово – стопански дейности” – МО, IBAN сметка BG65 UNCR 9660 3120 178 8 19, BIC UNCRBGSF, Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр.София;
V. 2,6 % местни данъци, съгласно чл. 47, ал.2 ЗМДТ в размер на 7 449,00 лв. /седем хиляди четиристотин четиридесет и девет лева/ да се внесат в “Местни данъци и такси” при община Аксаково.
VI. 20 % ДДС, съгласно чл. 45, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС не се дължи.
VII. Купувачът дължи такса за вписване на договора, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 286,50 лв. /двеста осемдесет и шест лева и петдесет стотинки/, представляваща 0,1 % от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация гр. Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна, съгласно чл. 56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Галин Стоянов Костов.
Сумите по т. II, т. III, т. IV и т. V от настоящата заповед да се внесат от Галин Стоянов Костов в 14 /четиринадесетдневен/ срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността на имота ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена и сключване на договор за покупко-продажба.
Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в четири екземпляра.
Оригиналите да се връчат на Галин Стоянов Костов, отдел “Държавна собственост” за прилагане към преписката по акт за държавна собственост № 6964/14.02.2008г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на Министерство на отбраната, дирекция “АКРРДС”, началника на отдел “Държавна собственост” и главния счетоводител.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация гр. Варна.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:__________________
/ХРИСТО КОНТРОВ/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:_________________
/ЗОЯ ПЕНЕВА/


УВЕДОМЛЕНИЕ - февруари. 2009 г.

Изх. №ОП-08-9400-326/4/
10.02.2009 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Петър Йорданов Цанев, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, местност “Акчелар” №216.
Че със Заповед № РД-08-7706-393/29.12.2008 г. на областния управител на област Варна е прекратено образуваното административно производство по искане вх. №ОП-08-9400-326/08.05.2008 г. от Петър Йорданов Цанев като наследник на Иванка Йовчева Тъпанова, относно издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за имот, представляващ жилище, състоящо се от: приземен етаж, в който са разположени два броя гаражи с обща застроена площ от 80 кв.м., вътрешно стълбище за етажа от 20 кв.м., две складови помещения с площ от 45 кв.м., разгъната площ на приземния етаж от 145 кв.м.; първи етаж със застроена площ 150 кв.м., състоящ се от вътрешно стълбище за етажа с площадка, хол, трапезария, тоалет, склад и открита тераса със ЗП 72 кв.м. и басейн със ЗП 45 кв.м.; втори етаж, състоящ се от вътрешно стълбище за етажа с площадка, четири броя спални с баня - тоалет всяка, кабинет с баня – тоалет и тераси, разгъната площ на втория етаж е 168 кв.м. Жилищната сграда е изградена в ПИ №2331, находящ се в община Варна, гр. Варна, местност “Акчелар”, кв. “Чайка” №216.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - февруари. 2009 г.

№ РИ-08-9400-79/20.01.2009г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:

СТЕФАН ПАНАЙОТОВ ЗАИМОВ с адрес за кореспонденция: ГРАД ВАРНА, УЛ. „ГЛАРУС” N 33,
че с писмо с изх. N РИ-08-9400-79/10.11.2008г. на заметник областния управител на област Варна, е уведомен за необходимите документи, които следва да представи към молбата си за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот – частна държавна собственост, описан в акт за държавна собственост N 545/10.11.1987г., представляващ дворно място с площ от 600,00 кв.м, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) XV, кв. 54 по регулационния план на кв. Виница, гр. Варна, ул. „Гларус” N 33.


ХРИСТО КОНТРОВ

Областен управител на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - февруари. 2009 г.

№ РИ-08-8500-40/3/
29.01.2009 г.

На основание на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам:
Явор Мартинов Кидиков – управител на “РЕАЛ - 24” ЕООД – гр.Пловдив, бул.”Христо Ботев” № 150,
че със заповед № РИ-08-8500-40/19.12.2008г. Областният управител на област Варна определи “ЛАЗУР 999” АД, със седалище и адрес на управление – гр.Варна, 9000, район Одесос, ул.”Девня” № 16, представлявано от управителя – Красимир Тодоров Узунов за купувач на правото на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, описан подробно в акт за държавна собственост № 6699/18.12.2006г. и N 7094/12.08.2008г., находящ се в гр. Варна, 7-ми микрорайон, кв. 111, ул. „Цариброд” N 67, представляващ офис – помещения NNN 2, 3 и 5 на втория етаж от двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 53,30 кв.м, ведно с 21,68% идеални части от общите части на сградата, правото на строеж и от дворното място с 160,00 кв.м (сто и шестдесет квадратни метра), съставляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 1; при граници на: УПИ II – 1: от двете страни улици и поземлен имот (ПИ) 5, а съгласно скица изх.№ 1003/11.07.2008г., издадена от район “Одесос” при Община Варна: ул.”Ал.Дякович”, ул.”Цариброд”, УПИ ІІІ-2, УПИ І; на офис NN 2 и 3: улица, улица, офис N 1, офис N 6, коридор; на офис N 5: калкан, вътрешен двор, стълбище за етажа, офис N 4, както и сумите и начина на внасянето им.
Заповедта е обявена в сградата на Областна администрация гр.Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.
На основание на чл. 55, ал. 3 от ППЗДС, заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на
област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - януари. 2009 г.

№ РИ-08-8500-34/2/

23.01. 2009 г.

На основание на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам:
Цветан Христов Атанасов – управител на “МАТЕКС” ЕООД – гр.Варна, ул.”Тодор Икономов” № 24, ет.2, ап.4,
че със заповед № РИ-08-8500-34/03.12.2008г. Областният управител на област Варна определи Албена Василева Бакалова за купувач на правото на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, описан подробно в акт за държавна собственост № 3811/08.05.2002г., представляващ 50 % идеални части от поземлен имот /ПИ/ № 518 с площ 93,00 кв.м., по плана на 7-ми подрайон на гр.Варна, ул.”Преслав” № 3 и ул.”Дръзки” № 4, район 7, ведно с целия партерен /първи/ етаж от изградената в имота триетажна сграда със застроена площ 73,30 кв.м., състоящ се от: търговска зала, два склада и коридор, с вход от двете улици, както и 50% от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавната земя, при граници на имота: 3МЖ на ул.”Дръзки” № 6 и 4МЖ на ул.”Преслав” № 5; ул.”Преслав”; 3МЖ на ул.”Преслав” № 1; ул.”Дръзки”, както и сумите и начина на внасянето им.
Заповедта е обявена в сградата на Областна администрация гр.Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.
На основание на чл. 55, ал. 3 от ППЗДС, заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на
област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - януари. 2009 г.

№ РИ-08-8500-34/3/

23.01. 2009 г.

На основание на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам:
Орхан Илмиев Мехмедов – управител на “ИНТОР” ЕООД – гр.Варна, местност “Акчелар” № 39,
че със заповед № РИ-08-8500-34/03.12.2008г. Областният управител на област Варна определи Албена Василева Бакалова за купувач на правото на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, описан подробно в акт за държавна собственост № 3811/08.05.2002г., представляващ 50 % идеални части от поземлен имот /ПИ/ № 518 с площ 93,00 кв.м., по плана на 7-ми подрайон на гр.Варна, ул.”Преслав” № 3 и ул.”Дръзки” № 4, район 7, ведно с целия партерен /първи/ етаж от изградената в имота триетажна сграда със застроена площ 73,30 кв.м., състоящ се от: търговска зала, два склада и коридор, с вход от двете улици, както и 50% от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавната земя, при граници на имота: 3МЖ на ул.”Дръзки” № 6 и 4МЖ на ул.”Преслав” № 5; ул.”Преслав”; 3МЖ на ул.”Преслав” № 1; ул.”Дръзки”, както и сумите и начина на внасянето им.
Заповедта е обявена в сградата на Областна администрация гр.Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.
На основание на чл. 55, ал. 3 от ППЗДС, заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на
област Варна


ОБЯВЛЕНИЕ - 27.януари. 2009 г.

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.688120, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед №РД-09-7706-27/23.01.09г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността Директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация – Варна.
2. Минималните и специфични изисквания за длъжността, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
а/ образователна степен – магистър;
б/ професионален опит – 6/шест/ години;
в/ професионална област – техническо образование или юридическо образование
г/ ранг на държавен служител – първи младши;
д/ допълнителни квалификации, носещи предимство: чужд език и компютърна грамотност.
3. Начин на провеждане на конкурса – практически изпит.
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
а/ писмено заявление за участие в конкурс – приложение №2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
б/ копие от документ за самоличност;
в/ декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
г/ копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
д/ копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина(ако е придобит такъв);
е/ доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
ж/ доказателства за владеене на чужд език и компютърна грамотност (ако са налице такива).
5. Документите следва да бъдат подавани в 10/десет/ дневен срок в Деловодството на Областна администрация – Варна, находящо се в гр.Варна, ул.”Преслав” №26, ет.1 от публикуването на обявлението за конкурса.
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на областна администрация – Варна, в гр.Варна, ул.”Преслав” №26.
7. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика – осигурява организацията на дейности и изпълнението задължения в областта на регионалното развитие, устройството на територията, държавната собствеността, околната среда и водите, развитие на инженерната и пътна инфраструктура, пътища, води, водни ресурси, енергетика и енергийни ресурси, подземни богатства, селско стопанство, собственост и ползване на земеделските земи, кадастър и регулация, обществен превоз по областните и републикански пътни схеми, придобиване, разпореждане и опазване на държавната собственост, актуване на имоти държавна собственост, връзки с международни организации, региони и области в други държави, разработване и реализиране на съвместни проекти, културно-историческо наследство, спорт, изповедания и юридически лица с нестопанска цел, взаимодействие с РДВР и кметове във връзка с опазване на обществения ред и борбата с престъпността.
8. Минималния размер на основната заплата за длъжността е 574.00 лева.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област с
административен център гр.Варна


ЗАПОВЕД - януари. 2009 г.

№ РИ-09-8500-1 , Варна, 22.01.2009 г.
ХРИСТО КОНТРОВ- областен управител на област Варна и ЗОЯ ПЕНЕВА- главен счетоводител в Областна администрация гр.Варна след разглеждане на материалите от проведеният на 22.12.2008 г. търг с тайно наддаване за продажбата на имот - частна държавна собственост, описан подробно в АДС № 6805/14.06.2007г. и АДС № 7095/12.08.2008 г., находящ се в Община Варна, гр. Варна, район 11, кв.184, ул.”Христо Македонски” № 12, представляващ УПИ VІ - 14, с площ 161,00 кв.м., при граници на имота по АДС: ПИ № 15, ПИ №5, ПИ № 13, улица; и граници на имота по скица: УПИ VІІ- 15, ПИ №5, УПИ V- 13, улица.
У С Т А Н О В И Х:
На основание на заповед № РД-08-7706-361/17.11.2008г. на областния управител на област Варна е проведен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, описан подробно в АДС № 6805/14.06.2007г. и АДС № 7095/12.08.2008 г., находящ се в Община Варна, гр. Варна, район 11, кв.184, ул.”Христо Македонски” № 12, представляващ УПИ VІ - 14, с площ 161,00 кв.м., при граници на имота по АДС: ПИ № 15, ПИ №5, ПИ № 13, улица; и граници на имота по скица: УПИ VІІ- 15, ПИ №5, УПИ V- 13, улица.
Определената начална тръжна цена на имота е в размер на 10 549,00 лв., в която не е включен ДДС и депозит в размер на 10% от началната цена –1054,90лв.
Съгласно протокол от 22.12.2008г. на комисията за провеждане на търга в деловодството на Областна администрация до 17,30 часа на 19.12.2008 г. за имота, предмет на продажбата са постъпили документи за участие от 8 кандидата.
След разглеждане на офертите на допуснатите кандидати, за купувач на гореописаният имот е определен ”МАТЕКС” ЕООД, с управител Цветан Христов Атанасов, видно от решение № 9 на комисията. Участникът е спечелил търга, като е предложил стойност на имота в размер на 33 300лв. /тридесети три хиляди и триста лева/ без ДДС;
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. N0306000730/13.01.2009г. данъчната стойност на имота е 14 312,90 лв.
С оглед на изложеното и на основание протокол от 22.12.2008г. на комисията за провеждане на търга,чл.44,ал.1 от ЗДС, чл.55,ал.1 във връзка с чл.57, ал.1 и ал.3 от ППЗДС, и чл. 32, ал. 1 от ЗА
Н А Р Е Ж Д А М :
I. ОПРЕДЕЛЯМ ”МАТЕКС” ЕООД със седалище и адрес за управление гр. Варна, ул.”xxxxxxxxxx” № xxxxxxxxxxx, ЕИК xxxxxxxxxx, с управител и представляващ Цветан Христов Атанасов, ЕГН xxxxxxxxxxxx за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан подробно в АДС № 6805/14.06.2007г. и АДС № 7095/12.08.2008 г., находящ се в Община Варна, гр. Варна, район 11, кв.184, ул.”Христо Македонски” № 12, представляващ УПИ VІ - 14, с площ 161,00 кв.м., при граници на имота по АДС : ПИ № 15, ПИ №5, ПИ № 13, улица; и граници на имота по скица: УПИ VІІ- 15, ПИ №5, УПИ V- 13, улица.
II. Сумата в размер на 32 245,10 лв./тридесет и две хиляди двеста четиридесет и пет лева и десет стотинки /, представляваща разликата от достигнатата на търга стойност на продавания недвижим имот, описан в точка I/едно/ в размер на 33 300лв. /тридесет и три хиляди и триста лева / и внесения депозит в размер на 1054,90 лв./хиляда петдесет и четири лева и деветдесет стотинки/ да се внесе в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
Сумата в размер на 1054,90 лв./хиляда петдесет и четири лева и деветдесет стотинки/ представляваща депозита за участие в търга е внесена в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна с вносна бележка от 18.12.2008 г.
III.2% режийни разноски върху стойността в размер на 666,00 лв./ шестстотин шестдесет и шест лева/ да се внесат в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
IV. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 133,20 лв./ сто тридесет и три лева и двадесет стотинки/да се внесат в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
V.2,6 % местни данъци, съгласно чл. 47, ал.2 ЗМДТ в размер на 865,80 лв./ осемстотин шестедесет и пет лева и осемдесет стотинки/ да се внесат в приход на община Варна-“Имуществени данъци”
VI. 20 % ДДС, съгласно чл.2, т.1 от ЗДДС във връзка с чл. 45, ал.5, т.1 от ЗДДС в размер на 6 839,82 лв./ шестхиляди осемстотин тридесет и девет лева и осемдесет и две стотинки/ да се внесат в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
Купувачът дължи такса за вписване на договора съгласно т.44 от Тарифа N 1 към Закона за държавните такси – 0,1%, но не по-малко от 5,00 лв в приход на Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административно-процесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация гр. Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна, съгласно чл. 56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на ”МАТЕКС” ЕООД, с управител Цветан Христов Атанасов
Сумите по т. II, т. III, т. IV , т. V и т.VІ от настоящата заповед да се внесат от ”МАТЕКС” ЕООД, с управител Цветан Христов Атанасов в 14 /четиринадесетдневен/ срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността на имота ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена, сключване на договор за покупко-продажба и вписването му в Службата по вписвания –гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София
Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в три екземпляра.
Оригиналите да се връчат на ”МАТЕКС” ЕООД, с управител Цветан Христов Атанасов, отдел “Държавна собственост” за прилагане към преписката по АДС № 6805/14.06.2007г. и АДС № 7095/12.08.2008 г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на Главния секретар, директора на дирекция “АКРРДС”, началника на отдел “Държавна собственост” и главния счетоводител.
Изпълнението на заповедта възлагам на началника на отдел “Държавна собственост” към Областна администрация гр. Варна.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Главния секретар и директора на дирекция „АКРРДС”

ХРИСТО КОНТРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ЗОЯ ПЕНЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


УВЕДОМЛЕНИЕ - януари. 2009 г.

№ РД-1-94-Т-4/30.12.2008г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:

ТАНЯ ВАСИЛЕВА ТОНЕВА с адрес: ГР. ВАРНА, УЛ. „ПОП БОГОМИЛ” N 11В, че с писмо с изх. N РД-1-94-Т-4/19.11.2008г. на областния управител на област Варна е уведомена за следното:

Имот – частна държавна собственост с акт за държавна собственост N 4750/20.10.2003г., представляващ дворно място с площ от 103,00 кв.м, съставляващ ПИ 586, 7-ми микрорайон, ул. “Поп Богомил” N 11в, град Варна, община Варна, област Варна, ведно с изградената в дворното място двуетажна паянтова жилищна сграда със застроена площ от 65,00 кв.м, Ви е предоставен за ползване със споразумение от 07.06.2004г.
Видно от докладна записка с изх. N РД-08-8701-1/14.01.2008г. на служителя по сигурността на Областна администрация – Варна и приложен към нея протокол, гореописаният имот е включен в списъка с опасни сгради и мерките, които следва да се вземат са събаряне на сградата.
С писмо с изх. N РД-1-940Т-4/30.05.2008г. на областния управител сте уведомена да освободите и предадете предоставения Ви за ползване имот в срок от един месец от датата на получаване на писмото. Видно от нанесената отметка на известието за доставяне с изх. N 8900000180646, писмото е получено на 03.06.2008г. Имотът не е освободен и предаден в указания в писмото срок. С писмо с изх. N РД-1-94-Т-4/25.07.2008г. сте уведомена отново да освободите и предадете имота в срок от 30 (тридесет) дни от датата на получаването на писмото, като при неизпълнение в указания срок, ще бъдат предприети мерки за изземване на имота по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС). Видно от нанесената отметка на известието за доставяне с изх. N 8900000325614, писмото не е потърсено от получателя.
С уведомление с изх. N РД-1-94-Т-4/04.09.2008г по реда на чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), сте уведомена за изпратеното до Вас писмо с изх. N РД-1-94-Т-4/25.07.2008г. Видно от протоколи от 23.09.2008г. и от 22.10.2008г., уведомлението е поставено на таблото за обявления и на Интернет страницата на Областна администрация – Варна.
Към настоящия момент е предприета процедура по издаване на заповед по реда на чл. 80 от ЗДС за изземване на имота.
Предвид на изложеното, на основание на чл. 34, ал. 3, във връзка с чл. 26, ал. 1 от АПК, моля в 7 (седем) дневен срок от получаване на писмото, да изразите Вашето становище по повод на предприетата процедура.


ХРИСТО КОНТРОВ

Областен управител на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -. януари. 2009 г.

№ УИ-08-9400-21/30.12.2008 г.


На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Йовка Йорданова Митева, с адрес гр. Варна, ж.к.”Младост” бл.26, ет.14
Че с писмо с изх. № УИ-08-9400-21/28.11.2008г. областният управител на област Варна е изпратил на кмета на Община Варна за работа по компетентност молба с вх. № УИ-08-9400-21/18.11.2008 г., тъй като видно от изнесените в молбата факти и обстоятелства , както и липсата на доказателства за наличията на предпоставките на чл. 22, ал.1 от ППЗДС правят невъзможно разглеждането и от областния управител на област Варна.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област Варна