УВЕДОМЛЕНИЕ – ДЕКЕМВРИ 2008
№ ОП-08-9400-723

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Женя Красимирова Деянова с постоянен адрес гр. Варна, ул. „Радост” бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 1
Че с писмо с изх. № ОП-08-9400-723/14.11.2008 г. на заместник областният управител на област Варна Ви уведомява, че е необходимо да представите актуална оригинална скица за посочения в молбите-декларации имот (№10135.4504.327), която да послужи за обстоятелствена проверка.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 1 от АПК следва в 3/три / дневен срок от публикуването на настоящото уведомление, лицето чийто подпис липсва, следва да се яви в Областна администрация- Варна, за да положи подпис върху подадените молби-декларации.


ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ – ДЕКЕМВРИ 2008
№ ОП-08-9400-747

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Радка Дечева Йовчева с постоянен адрес гр. Шумен, ул. „Валдайско въстание” № 22, вх. 4, ап.23
Че с писмо с изх. № ОП-08-9400-747/28.11.2008 г. на заместник областният управител на област Варна Ви уведомява, че в подадените молби – декларации фигурира един подпис от общо три.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 1 от АПК следва в 3/три / дневен срок от публикуването на настоящото уведомление, лицето чийто подпис липсва, следва да се яви в Областна администрация- Варна, за да положи подпис върху подадените молби-декларации.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


извлечение - декември. 2008 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД

№ РД-08-7706-392

Варна, 23.12.2008 г.


ХРИСТО КОНТРОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА – главен счетоводител, на основание чл.44, ал.1 от ЗДС, чл.42, ал.1, и чл.43 от ППЗДС, и чл.32, ал.1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост описан в АДС №7155/09.10.2008г., находящ се в Община Варна, гр. Варна, Вилна зона – Варна, кв.72, представляващ урегулиран поземлен имот/УПИ/ VІІІ- 51, с площ 3937 кв.м. при граници:УПИ ІХ, УПИ ХІ, УПИ ХІІ и улици, при начална тръжна цена в размер на 217 066 лв./двеста и седемнадесет хиляди и шестдесет и шест лева /, в която не е включен ДДС, и депозит в размер на 50% от началната цена –108 533лв./ сто и осем хиляди петстотин тридесет и три лева/ и стъпка за наддаване 20 000/ двадесет хиляди/ лева.
За имота по АДС № 7155/09.10.2008 г. е налице съдебен спор по гр.д.№ 4054/2005 г.по описа на ХХ състав на ВРС , образувано по искова молба на „Св.Св. Константин и Елена” АД и вписана в книгите за вписване на 20.01.2007 г., том VІІІ, № 27, вх. рег. № 10070. , като при евикция Държавата ще отговаря само съгласно чл.192, ал.1 от ЗЗД- връщане на платената цена и няма да отговаря по иск за обезщетения за причинени вреди и за разноски.
Депозитните вноски се внасят до 30.01.2009 г. по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
II. Търгът да се проведе на 06.02.2009 г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация - Варна, ул.”Преслав”N26 в Заседателната зала на втория етаж.
III. Условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикуват в един национален и в един местен ежедневник , както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3-дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед
IV. Оглед на имота да се извърши от 20.01.2009 г. до 22.01.2009 г.от 10.00ч. до 12.00ч. с представител на отдел “Държавна собственост” при Областна администрация – гр.Варна.
V. Документи за участие в търга се получават от касата на Областна администрация – гр.Варна, след заплащане в деловодството на сума в размер на 150.00лв. / сто и петдесет лв./ с включен ДДС до 30.01.2009 г.
VI. Тръжни условия:
1. Право на участие в търга имат юридически и физически лица, които отговарят на следните условия:
- минимален записан и внесен уставен капитал не по малко от 2 000 000 лв., доказан с удостоверение за актуално правно състояние от регистърния съд или търговски регистър издадено не по-късно от 30 дни преди датата на провеждане на търга;
- извършени инвестиции в размер на не по-малко от 10 000 000 лв. за последните 2 /две години/. Извършените инвестиции се доказват с подписани и подпечатани от представляващите първични счетоводни документи, като се прилагат и баланси и отчет за доходите за съответните години, а за физическите лица с прилагане на заверени от НАП годишни данъчни декларации за последните 2 /две/ години, както и с прилагане на банкови извлечения, от които да е видно наличието на средства за извършването на инвестиции определени от оценител.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
За юридически лица:
2.1. Заявление за участие;
2.2. Актуално удостоверение за съдебна регистрация или вписване в търговския регистър на юр.лица или на едноличния търговец, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
2.4. Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
2.5. Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
2.6. Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
2.7 Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.8 Удостоверение за наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.9. Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
2.10. Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от представляващия дружеството, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
2.11. Декларация за запознаване с тръжните условия и тръжната документация, подписана от участника;
2.12. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
2.13. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
2.14. Удостоверение за регистрация БУЛСТАТ, за непререгистрирани юридически лица, заверено с подпис на представляващия/те и печат на юридическото лице;
2.15.Удостоверение, че дружеството не е в процедура по ликвидация или производство по несъстоятелност, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.16.Минимален записан и внесен уставен капитал не по малко от 2 000 000 лв., доказан с удостоверение за актуално правно състояние от регистърния съд или от търговски регистър издадено не по-късно от 30 дни преди датата на провеждане на търга;
2.17.Извършени инвестиции в размер на не по-малко от 10 000 000 лв. за последните 2 /две / финансови години – 2006г. и 2007г.. Извършените инвестиции се доказват с подписани и подпечатани от представляващите първични счетоводни документи, нотариални актове, като се прилагат и баланси и отчет за доходите за съответните години.
За физически лица:
2.1. Заявление за участие;
2.2. Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
2.3. Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
2.4. Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
2.5. Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
2.6 Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.7 Удостоверение за наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.8. Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
2.9. Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
2.10. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
2.11. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
2.12. Свидетелство за съдимост издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.13.Извършени инвестиции в размер на не по-малко от 10 000 000 лв. за последните 2 /две / финансови години – 2006г. и 2007г. Извършените инвестиции се доказват с писмени документи и прилагане на заверени от НАП годишни данъчни декларации за последните 2 /две/ финансови години – 2006г. и 2007г.
3. Начин на плащане: Цената определена в резултат на проведения явен търг се заплаща в 14- дневен срок от влизане в сила на заповедта, издадена на основание чл.55, ал. 1 от ППЗДС, без право да се ползват компенсаторни инструменти.
VII. Съдържание на комплекта тръжни документи:
1. Извлечение от заповедта на областния управител на област с административен център – гр. Варна за насрочване на търга и условията за провеждане;
2. Заявление за участие;
3. Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
4. Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от представляващия дружеството, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
5. Декларация за запознаване с тръжните условия и тръжната документация, подписана от участника;
6. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
7. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр. Варна.
Участник, който използва други документи не участвува в класирането.
Участник, който е кандидатствувал и в други търгове, провеждани от Областна администрация – гр. Варна, но не е участвувал в наддаването, не се допуска за участие в настоящия търг.
Тръжните документи се приемат в деловодството на Областна администрация - Варна, ул."Преслав"N26, до 17.30ч на 30.01.2009 г., като същите не подлежат на връщане.
VIII. Провеждане на търга.
1. Търгът може да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие.
1.1 Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по началната тръжна цена, увеличена с една стъпка- 20 000 лева.
1.2 Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен. Когато на търга , проведен повторно се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по началната тръжна цена, увеличена с една стъпка- 20 000 лева.
2. В един малък непрозрачен плик се поставят и запечатват следните документи:
За юридически лица:
* Заявление за участие;
* Актуално удостоверение за съдебна регистрация или вписване в търговския регистър на юр.лица или на едноличния търговец, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
* Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
* Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
* Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
* Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
* Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
* Удостоверение за наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
* Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
* Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от представляващия дружеството, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
* Декларация за запознаване с тръжните условия и тръжната документация, подписана от участника;
* Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
* Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
* Удостоверение за регистрация БУЛСТАТ, за непререгистрирани юридически лица, заверено с подпис на представляващия/те и печат на юридическото лице;
* Удостоверение, че дружеството не е в процедура по ликвидация или производство по несъстоятелност, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
* Минимален записан и внесен уставен капитал не по малко от 2 000 000 лв., доказан с удостоверение за актуално правно състояние от регистърния съд или от търговски регистър издадено не по-късно от 30 дни преди датата на провеждане на търга;
* Извършени инвестиции в размер на не по-малко от 10 000 000 лв. за последните 2 /две / финансови години – 2006г. и 2007г.. Извършените инвестиции се доказват с подписани и подпечатани от представляващите първични счетоводни документи, нотариални актове, като се прилагат и баланси и отчет за доходите за съответните години.
За физически лица:
* Заявление за участие;
* Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
* Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
* Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
* Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
* Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
* Удостоверение за наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
* Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
* Декларация за запознаване с тръжните условия и тръжната документация, подписана от участника;
* Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
* Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
* Свидетелство за съдимост издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
* Извършени инвестиции в размер на не по-малко от 10 000 000 лв. за последните 2 /две / финансови години – 2006г. и 2007г. Извършените инвестиции се доказват с писмени документи и прилагане на заверени от НАП годишни данъчни декларации за последните 2 /две/ финансови години – 2006г. и 2007г.
2.1.Този непрозрачен плик се поставят в по - голям такъв, който също се запечатва от кандидата. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
2.2. При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ
3. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, като тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
4. В деня и часа , определени за провеждането на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й, и обявява откриването на процедурата.
5.При наличие на пликове, за които не присъстват участници или техни представители, същите се отделят, не се отварят, не се връщат и не участват в тръжната процедура. При подаване на писмена молба, внесения депозит им се възстановява в 7- дневен срок от подаване на молбата по посочена в молбата банкова сметка.
6. В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове по реда на постъпването им и се запознава с редовността на подадените документи.
Участниците в търга или техни упълномощени представители присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложение от комисията.
7. Комисията отбелязва в протокола за разглеждане, оценяване и класиране на ценовите предложения входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, имената или наименованията им, платежните документи за внесения депозит, другите обстоятелства по редовността на подадените документи .
8. Преди започването на търга председателя на комисията поканва последователно по реда на подаване на заявленията всички допуснати кандидати да потвърдят устно началната тръжна цена.
9. Ако някой от допуснатите кандидати откаже да потвърди началната тръжна цена, председателят не допуска този кандидат да продължи участието си в процедурата, а внесеният от него депозит за участие не се възстановява.
10. Председателя на комисията обявява началната тръжна цена и стъпката за наддаване, посочени в т. I.
11. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над тръжната цена, разграничени със звуков сигнал от председателя на комисията.
12. Участниците обявяват високо и ясно предлаганите суми и са обвързани с тях, без право да се позовават на грешка.
13. Преди третото обявяване на последната предложена сума председателя прави предупреждение, че е последна и ако няма други предложения, търгът приключва със звуков сигнал.
14. Председателят обявява предложената цена за окончателна цена и спечелилия търга.
15. Резултатите от проведения явен търг се отразяват в протокол.
16. Въз основа на резултатите от търга в 7-дневен срок от датата на провеждането му, Областния управител издава заповед, с която определя купувача, цената и условията на плащането. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на АПК.
17. Заинтересованите участници могат да обжалват заповедта по реда на АПК.
18. Заповедта се обявява на таблото и на интернет страницата на Областна администрация – Варна.
19. Спечелилият търга участник е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси, режийни разноски в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.55, ал.1 от ППЗДС.
20. Ако купувачът не внесе цената и всички дължими суми в срока, определени в т.19 се приема, че се е отказал от сключването на сделката и внесеният депозит се задържа. В този случай областният управител определя за купувач участника, предложил следващата по размер цена, ако е предложена само от един участник, като се издава нова заповед по реда и условията на т.16. При не внасяне на цената и от втория купувач в 14-дневен срок от връчване на заповедта, внесеният от него депозит се задържа и се насрочва нов търг.
21. Въз основа на влязлата в сила заповед по чл.55, ал.1 от ППЗДС, и надлежен документ за платената цена, представен от купувача, областния управител сключва договор за продажба в 7-дневен срок.
22. Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключването на договора.
23. Договорът се вписва в Службата по вписвания – гр. Варна към Агенцията по вписванията – гр. София, след което областния управител служебно отписва имота, вписва обстоятелството в акта за държавна собственост и отбелязва извършената сделка в актовите книги на имотите – държавна собственост.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в седем екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.II., на ресорния заместник областен управител .

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр. Варна


заповед - декември. 2008 г.

З А П О В Е Д

№ РИ-08-8500-40

Варна, 19.12. 2008 г.
ХРИСТО КОНТРОВ - областен управител на област Варна и ЗОЯ ПЕНЕВА - главен счетоводител в Областна администрация гр.Варна след разглеждане на материалите от проведеният на 14 ноември 2008 г. търг с явно наддаване за продажбата на имот - частна държавна собственост, описан подробно в акт за държавна собственост № 6699/18.12.2006г. и N 7094/12.08.2008г., находящ се в гр. Варна, 7-ми микрорайон, кв. 111, ул. „Цариброд” N 67, представляващ офис – помещения NNN 2, 3 и 5 на втория етаж от двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 53,30 кв.м, ведно с 21,68% идеални части от общите части на сградата, правото на строеж и от дворното място с 160,00 кв.м (сто и шестдесет квадратни метра), съставляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 1; при граници на: УПИ II – 1: от двете страни улици и поземлен имот (ПИ) 5, а съгласно скица изх.№ 1003/11.07.2008г., издадена от район “Одесос” при Община Варна: ул.”Ал.Дякович”, ул.”Цариброд”, УПИ ІІІ-2, УПИ І; на офис NN 2 и 3: улица, улица, офис N 1, офис N 6, коридор; на офис N 5: калкан, вътрешен двор, стълбище за етажа, офис N 4

УСТАНОВИХ:

На основание на заповед № РД–08-7706-309/07.10.2008г. на областния управител на област Варна е проведен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, описан подробно в акт за държавна собственост № 6699/18.12.2006г. и N 7094/12.08.2008г., находящ се в гр. Варна, 7-ми микрорайон, кв. 111, ул. „Цариброд” N 67, представляващ офис – помещения NNN 2, 3 и 5 на втория етаж от двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 53,30 кв.м, ведно с 21,68% идеални части от общите части на сградата, правото на строеж и от дворното място с 160,00 кв.м (сто и шестдесет квадратни метра), съставляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 1; при граници на: УПИ II – 1: от двете страни улици и поземлен имот (ПИ) 5, а съгласно скица изх.№ 1003/11.07.2008г., издадена от район “Одесос” при Община Варна: ул.”Ал.Дякович”, ул.”Цариброд”, УПИ ІІІ-2, УПИ І; на офис NN 2 и 3: улица, улица, офис N 1, офис N 6, коридор; на офис N 5: калкан, вътрешен двор, стълбище за етажа, офис N 4.
Определената начална тръжна цена на имота е общо в размер на 41 332,00 лв. (четиридесет и една хиляди лева триста тридесет и два лева), в която не е включен ДДС, от която за сградата – в размер на 39 031,00 лв. (тридесет и девет хиляди тридесет и един лева) без ДДС и за земята – в размер на 2 301,00 лв. (две хиляди триста и един лева) без ДДС, депозит в размер на 10% от началната цена – 4 133,20 лв. (четири хиляди сто тридесет и три лева и двадесет стотинки) и стъпка за наддаване – 4 000,00 лв. /четири хиляди лева/.
Съгласно протокол от 14.11.2008г. на комисията за провеждане на търга в деловодството на Областна администрация гр.Варна до 17,30 часа на 12.11.2008г. за имота, предмет на продажбата са постъпили документи за участие от 11 /единадесет/ кандидата.
Търгът с явно наддаване е открит при начална тръжна цена в размер на 4 133,20 лв. (четири хиляди сто тридесет и три лева и двадесет стотинки) и стъпка за наддаване – 4 000,00 лв. /четири хиляди лева/. Участникът спечелил търга, който е предложил най-висока стойност на имота в размер на 45 332.00 лв. /четиридесет и пет хиляди триста тридесет и два лева/ без ДДС е “ЛАЗУР 999” АД, представлявано от Красимир Тодоров Узунов, чрез пълномощника му Гинка Петрова Узунова, видно от решение № 12 на комисията, описано в протокол от 14.11.2008г.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 0306015280/22.07.2008г., данъчната стойност на имота общо е в размер на 29 522,40 лв. /двадесет и девет хиляди петстотин двадесет и два лева и четиридесет стотинки/, от които стойността на сградата е в размер на 27 879,10 лв. /двадесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и десет стотинки/, а стойността на земята е в размер на 1 643,30 лв. /хиляда шестстотин четиридесет и три лева и тридесет стотинки/.
С оглед на изложеното и на основание протокол от 14.11.2008г. на комисията за провеждане на търга, чл.44,ал.1 от ЗДС, чл.55 от ППЗДС, и чл. 32, ал. 1 от ЗА

НАРЕЖДАМ :
I. ОПРЕДЕЛЯМ “ЛАЗУР 999” АД, ………………………………………. представлявано от управителя – Красимир Тодоров Узунов, ……………………………. за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан подробно в акт за държавна собственост № 6699/18.12.2006г. и N 7094/12.08.2008г., находящ се в гр. Варна, 7-ми микрорайон, кв. 111, ул.„Цариброд” N 67, представляващ офис – помещения NNN 2, 3 и 5 на втория етаж от двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 53,30 кв.м, ведно с 21,68% идеални части от общите части на сградата, правото на строеж и от дворното място с 160,00 кв.м (сто и шестдесет квадратни метра), съставляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 1; при граници на: УПИ II – 1: от двете страни улици и поземлен имот (ПИ) 5; на офис NN 2 и 3: улица, улица, офис N 1, офис N 6, коридор; на офис N 5: калкан, вътрешен двор, стълбище за етажа, офис N 4.
II. Сумата в размер на 41 198,80 лв. /четиридесет и една хиляди сто деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки/, представляваща разликата от достигнатата на търга стойност на продавания недвижим имот, описан в точка I/едно/ в размер на 45 332.00 лв. /четиридесет и пет хиляди триста тридесет и два лева/ и внесения депозит в размер на 4 133,20 лв. /четири хиляди сто тридесет и три лева и двадесет стотинки/ да се внесе в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
Сумата в размер на 4 133,20 лв. /четири хиляди сто тридесет и три лева и двадесет стотинки/ представляваща депозита за участие в търга е внесена в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна с вносна бележка от 28.10.2008г.
III. 2% режийни разноски върху стойността в размер на 906,64 лв. /деветстотин и шест лева и шестдесет и четири стотинки/ да се внесат в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
IV. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 181,33 лв. /сто осемдесет и един лева и тридесет и три стотинки/ да се внесат в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
V. 3 % местни данъци, съгласно чл. 47, ал.2 ЗМДТ в размер на 1 359,96 лв. /хиляда триста петдесет и девет лева и деветдесет и шест стотинки/ да се внесат в приход на община Варна - “Имуществени данъци”
VI. 20 % ДДС, съгласно чл.2, т.1 от ЗДДС във връзка с чл. 45, ал.5, т.1 от ЗДДС в размер на 474,47 лв. /четиристотин седемдесет и четири лева и четиридесет и седем стотинки/ да се внесат в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
Купувачът дължи такса за вписване на договора съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 45,33 лв. /четиридесет и пет лева и тридесет и три стотинки/, представляваща 0,1% от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административно-процесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация гр. Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна, съгласно чл. 56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на “ЛАЗУР 999” АД.
Сумите по т. II, т. III, т. IV , т. V и т.VІ от настоящата заповед да се внесат от “ЛАЗУР 999” АД в 14 /четиринадесетдневен/ срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността на имота ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена, сключване на договор за покупко-продажба и вписването му в Службата по вписвания –гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София
Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в три екземпляра.
Оригиналите да се връчат на “ЛАЗУР 999” АД, отдел “Държавна собственост” за прилагане към преписката по акт за държавна собственост N 6699/18.12.2006г. и N 7094/12.08.2008г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на директора на дирекция “АКРРДС”, началника на отдел “Държавна собственост” и главния счетоводител.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началника на отдел “Държавна собственост” към Областна администрация гр. Варна.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител
при Областна администрация - Варна


уведомление - декември. 2008 г.

№ РД-08-9400-1274/1/
21.11.2008 Г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Румен Йорданов Александров- председател на СК”ОДЕСОС” Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „ Тича” №3 и адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Г.Живков4 № 41, ет.4, ап.8
Че с писмо с изх. № РД-08-9400-1274/22.10.2008 г. областният управител на област Варна Ви уведомява, че със заповед № ДИ-08-7703-195/17.10.2008 г. областния управител на област Варна е отписал от актовите книги за държавна собственост, имотът по АДС № 11140/1971 г., находящ се в гр. Варна, ул.”Тича” 3, представляващ масивна едноетажна постройка с площ 185 кв.м. Основанието на което е издадена заповедта за деактуване е, че сградата е построена на основание на чл.120, ал.4 от ППЗТСУ /отм/ за срок от 2 години и шест месеца, и до 2001 г. не са предприети действия за придобиване на постоянен градоустройствен статут. Сградата се явява незаконна и подлежи на незабавно премахване.
С оглед на гореизложеното следва в 3/три / дневен срок от получаване на настоящото писмо да изнесе имуществото на СК” ОДЕСОС” Варна от сградата. При неизпълнение областния управител на област Варна и Областна администрация гр. Варна не носят отговорност за имуществото.

ХРИСТО КОНТРОВ

Областен управител на област Варна


С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността “Старши юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване”, съгласно заповед № РД-08-7706-336 от 23.10.2008 г.

1. Нели Иванова Танчева
2. Ирена Петрова Георгиева
3. Галина Калудова Манджукова
4. Севдалина Александрова Жекова

Посочените кандидати трябва да се явят на практическия изпит на 25.11.2008 г. в 10.00 часа в Областна администрация – Варна.
Кандидатите могат да ползват нормативна база по време на практическия изпит.

17.11.2008 г
гр.Варна

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността “Старши юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване”, съгласно заповед № РД-08-7706-336 от 23.10.2008 г.

НЯМА


/ Б.Спасова /
17.11.2008 г
гр.Варна


ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД - ноември. 2008 г.

№ РД-08-7706-361
Варна,17.11. 2008 г.

ХРИСТО КОНТРОВ – областен управител на област с административен център Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА – главен счетоводител, на основание чл.44, ал.1 от ЗДС, чл.42, ал.1, и чл.43 от ППЗДС, и чл.32, ал.1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
I. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост описан в АДС № 6805/14.06.2007г. и АДС № 7095/12.08.2008 г., находящ се в Община Варна, гр. Варна, район 11, кв.184, ул.”Христо Македонски” № 12, представляващ УПИ VІ - 14, с площ 161,00 кв.м. /сто шестдесет и едно квадратни метра /, при граници на имота: ПИ № 15, ПИ №5, ПИ № 13, улица; при начална тръжна цена в размер на 10 549,00. /десет хиляди петстотин четиридесет и девет лева/, в която не е включен ДДС и депозит в размер на 10% от началната цена –1054,90лв. / хиляда петдесет и четири лева и деветдесет стотинки/.
Депозитните вноски се внасят до 19.12.2008г. по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
II. Търгът да се проведе на 22.12.2008 г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация - Варна, ул.”Преслав”N26 в Заседателната зала на втория етаж .
III. Условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикуват в един национален и в един местен ежедневник , както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3-дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед
IV. Оглед на имота да се извърши от 08.12..2008г. до 11.12.2008 г. от 10.00ч. до 12.00ч. с представител на отдел “Държавна собственост” при Областна администрация – гр.Варна.
V. Документи за участие в търга се получават от касата на Областна администрация – гр.Варна, след заплащане в деловодството на сума в размер на 150.00лв. / сто и петдесет лв./ с включен ДДС до 19.12.2008 г.
VI. Тръжни условия:
1. Право на участие в търга имат юридически и физически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. Заявление за участие;
2.2. Актуално удостоверение за съдебна регистрация или вписване в търговския регистър на юр.лица или на едноличния търговец, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
2.4. Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
2.5.. Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
2.6. Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
2.7. Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения и на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.8. Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
2.9. Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
2.10. Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
2.11. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
2.12. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
VII. Съдържание на комплекта тръжни документи:
1. Извлечение от заповедта на областния управител на област с административен център – гр.Варна за насрочване на търга и условията за провеждане;
2. Заявление за участие;
3. Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
4. Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
5. Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
6. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
7. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
8. Оферта.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участвува в класирането.
Участник, който е кандидатствувал и в други търгове, провеждани от Областна администрация – гр.Варна, но не е участвувал в наддаването, не се допуска за участие в настоящия търг.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга , не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Тръжните документи се приемат в деловодството на Областна администрация - Варна, ул."Преслав"N26, до 17.30ч на 19.12.2008 г., като същите не подлежат на връщане.
VIII. Провеждане на търга.
1. Търгът може да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие..
2. Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
3. Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен
2.1. В единият от малките непрозрачни пликове се поставят и запечатват следните документи:
• Заявление за участие;
• Актуално удостоверение за съдебна регистрация на юр.лица или на едноличния търговец, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
• Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
• Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
• Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
• Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие.
• Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения и на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
• Декларация по чл. 4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане
на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
• Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
• Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
• Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
• Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
2.2. В другият малък непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена” се поставя и запечатва офертата /задължително попълнена на пишеща машина (печатащо устройство)/.

2.3. Тези два малки непрозрачни плика се поставят в по - голям такъв, който също се запечатва от кандидата. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
2.4. При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ
3. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, като тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
4. В деня и часа , определени за провеждането на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й, и обявява откриването на процедурата.
5. В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове по реда на постъпването им и се запознава с редовността на подадените документи.
Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъствуват при отваряне и разглеждане на ценовите предложение от комисията.
6. Комисията отбелязва в протокола за разглеждане, оценяване и класиране на ценовите предложения входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, имената или наименованията им, платежните документи за внесения депозит, другите обстоятелства по редовността на подадените документи и предложените цени. Ценовите предложения се подписват най-малко от трима членове на комисията.
7. Редовно подадените ценови предложения се класират в низходящ ред според размера на предложената цена, а тези които не отговарят на образеца и/или на изискванията по т.2.2 се декласират.
8. В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, председателят на комисията обявява резултата, вписва го в протокола и определя срок за провеждането на явен търг между тези кандидати.
9. Председателят на комисията уведомява писмено или по факса участниците, предложили еднаква най-висока цена за деня и часа на провеждането на явния търг.
10. Явният търг се провежда по реда на чл.47-50 от ППЗДС, като наддаването започва от предложената от тях цена със стъпка за наддаване 10 на сто от тази цена.
11. Резултатите от проведения явен търг се отразяват в протокола за проведения преди това таен търг.
12. Въз основа на резултатите от търга в 7-дневен срок от датата на провеждането му, Областния управител издава заповед, с която определя купувача, цената и условията на плащането. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административно-процесуалния кодекс.
13. Заинтересованите участници могат да обжалват заповедта по реда на Административно-процесуалния кодекс.
14. Заповедта се обявява на таблото и на интернет страницата на Областна администрация – Варна.
15. Спечелилият търга участник е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси, режийни разноски в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.55, ал.1 от ППЗДС.
16. Ако купувачът не внесе цената и всички дължими суми в срока, определени в т.15 се приема, че се е отказал от сключването на сделката. В този случай областният управител определя за купувач участника, предложил следващата по размер цена, като се издава нова заповед по реда и условията на т.15. При не внасяне на цената и от втория купувач в 14-дневен срок от връчване на заповедта, се насрочва нов търг.
17. Въз основа на влязлата в сила заповед по чл.55, ал.1 от ППЗДС, и надлежен документ за платената цена, представен от купувача, областния управител сключва договор за продажба в 7-дневен срок.
18. Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключването на договора.
19. Договорът се вписва в Службата по вписвания – Варна към Агенцията по вписванията – София, след което областния управител служебно отписва имота, вписва обстоятелството в акта за държавна собственост и отбелязва извършената сделка в актовите книги на имотите – държавна собственост.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в осем екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.II., и на ресорния заместник областен управител.


ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област
С административен център гр.Варна


ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - ноември. 2008 г.

№ РИ-08-9400-78/07.11.2008г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:


ЗЛАТКО ЦЕКОВ МЛАДЕНОВ с адрес за кореспонденция: ГРАД ВАРНА, УЛ. „ГЛАРУС” N 33,
че с писмо с изх. N РИ-08-9400-78/24.07.2008г. на заметник областния управител на област Варна, е уведомен за необходимите документи, които следва да представи към молбата си за придобиване на право на собственост върху припадащите се идеални части от недвижим имот – частна държавна собственост, описан в акт за държавна собственост N 545/10.11.1987г., представляващ дворно място с площ от 600,00 кв.м, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) XV, кв. 54 по регулационния план на кв. Виница, гр. Варна, ул. „Гларус” N 33.


ХРИСТО КОНТРОВ

Областен управител на област Варна


ОБЯВЛЕНИЕ - 27 октомври 2008 г.

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 688-120, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-08-7706-336/23.10.2008 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността старши юрисконсулт в отдел “Правно - нормативно обслужване” при дирекция "Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация- Варна;
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-образователна степен: магистър;
-професионален опит: 2 години;
-професионална област: право;
-допълнителни квалификации, носещи предимство: западен език, компютърна грамотност;
-ранг на държавен служител: ІV младши ;
3. Начинът за провеждане на конкурса - практически изпит и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
-копие от документ за самоличност;
-декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност
-копие от документ за придобита образователно - квалификационна степен и правоспособност;
-документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина(ако е придобит такъв);
-доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
-доказателства за владеене на чужд език и компютърна грамотност (ако са налице такива);
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 10 ноември 2008 г. в Деловодството на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
7. Кратко описание за длъжността - оказване на правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на Областен управител, осигуряване на процесуално представителство на Областния управител пред органите на съдебната власт, изготвяне становища и разработване на предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функционирането на областната администрация.
8. Минималния размер на основната заплата за длъжността е 343.00 лева.
ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област Варна


СПИСЪЦИ - 24 октомври 2008 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността “Старши експерт” в отдел “Държавна собственост”, съгласно заповед № РД-08-7706-299 от 25.09.2008 г.

1. Гергана Илиева Иванова
2. Невяна Ангелова Димитрова
3. Илияна Николова Иванова
Допуснатите кандидати трябва да се яват на практическия изпит на 10 ноември 2008 г. от 13.30 часа в сградата на Областна администрация – Варна.

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността “Старши експерт” в отдел “Държавна собственост”, съгласно заповед № РД-08-7706-299 от 25.09.2008 г.

1. Галя Миткова Димитрова – липсва професионален опит;
2. Радостина Ангелова Арсова – липсва документ за придобита образователно-квалификационна степен;
3. Росица Юриева Трънкова – липсва професионален опит;


УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 октомври 2008 г.

№ РД-1-94-T-4/04.09.2008г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:

ТАНЯ ВАСИЛЕВА ТОНЕВА с постоянен адрес: ГР.ВАРНА, УЛ. „ПОП БОГОМИЛ” N 11в,
че с писмо с изх. N РД-1-94-T-4/04.09.2008г. областният управител на област Варна на основание на чл. 238 от Закона за задълженията и договорите, е уведомил ползвателя относно едномесечното предизвестие за прекратяване на наемните отношения с държавата за част от недвижим имот – частна държавна собственост, описан в акт за държавна собственост N 4750/20.10.2003г., представляващ дворно място с площ от 103,00 кв.м, съставляващ поземлен имот (ПИ) 586, , 7-ми подрайон по плана на гр. Варна, ул. „Поп Богомил” N 11, ведно с изградената в него двуетажна паянтова жилищна сграда със застроена площ от 65,00 кв.м, като е дал на лицето 30 /тридесет/ дневен срок за доброволно освобождаване на имота.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 октомври 2008 г.

№ РД-04-9400-117/20.10.2008г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:

РОСИЦА БОЖИДАРОВА ТОНЕВА - АВРАМОВА с адрес: ГР.ВАРНА, УЛ. „САЛТАНАТ” N 42,
че с писмо с изх. N РД-04-9400-117/11.09.2008г. на областния управител на област Варна е уведомена за следното:
За недвижими имоти – частна държавна собственост, съставляващи поземлени имоти /ПИ/ 10135 536.256 и 10135 536.258, по кадастралната карта на „Приморски парк”, ул. „Салтанат” N 42, гр. Варна, има съдебно производство. Определение N 12713/14.12.2007г., с което е прекратено касационното производство по адм. дело N 12423/2007г., е обжалвано пред ВАС. Към настоящия момент не е образувано дело пред тази инстанция.
Предвид на изложеното, работата по молбата за придобиване на право на собственост върху имота ще бъде продължена след приключване на съдебното производство.

ХРИСТО КОНТРОВ

Областен управител на област Варна


РД-06-9100-168/80
20.10.2008 г.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Кольо Запрянов Запрянов- представляващ сдружение ”Българо- унгарски бизнес клуб” със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.”Даскал Манол” № 1, вх. Д, ап.62,
Че с писмо с изх. № РД-06-9100-168/79/10.09.2008 г. областният управител на област Варна Ви уведомява, че срокът по договор за наем от 15.08.2001 г. и споразумение от 05.11.2004 г. към него е изтекъл. Следва незабавно да освободите имот- частна държавна собственост по АДС № 2625/1999 г., представляващ клуб със застроена площ 224,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Христо Попович” № 34 и предаде ключа на представител на Областна администрация гр. Варна.
При извършена служебна проверка се установи, че към настоящия момент Вие държите без правно основание имот- частна държавна собственост и на осн. чл.80 от ЗДС Областния управител следва да издаде заповед за изземването му.
С оглед на гореописаното и на основания чл.34, ал.3 от АПК, във връзка с чл.26, ал.1 от АПК можете в 7- дневен срок да изразите писмено Вашето становище.


ХРИСТО КОНТРОВ

Областен управител на област Варна


ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД - 17 октомври 2008 г.

РД-08-7706-323

Варна,15.10. 2008 г.


ХРИСТО КОНТРОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА – главен счетоводител, на основание чл.44, ал.1 от ЗДС, чл.42, ал.1, и чл.43 от ППЗДС, и чл.32, ал.1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост описан в АДС №7155/09.10.2008г., находящ се в Община Варна, гр. Варна, Вилна зона – Варна, кв.72, представляващ урегулиран поземлен имот/УПИ/ VІІІ- 51, с площ 3937 кв.м. при граници:УПИ ІХ, УПИ ХІ, УПИ ХІІ и улици, при начална тръжна цена в размер на 217 066 лв./двеста и седемнадесет хиляди и шестдесет и шест лева /, в която не е включен ДДС, и депозит в размер на 50% от началната цена –108 533лв./ сто и осем хиляди петстотин тридесет и три лева/ и стъпка за наддаване 20 000/ двадесет хиляди/ лева.
За имота по АДС № 7155/09.10.2008 г. е налице съдебен спор по гр.д.№ 4054/2005 г.по описа на ХХ състав на ВРС , образувано по искова молба на „Св.Св. Константин и Елена” АД и вписана в книгите за вписване на 20.01.2007 г., том VІІІ, № 27, вх. рег. № 10070. , като при евикция Държавата ще отговаря само съгласно чл.192, ал.1 от ЗЗД- връщане на платената цена и няма да отговаря по иск за обезщетения за причинени вреди и за разноски.
Депозитните вноски се внасят до 20.11.2008г. по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
II. Търгът да се проведе на 28.11.2008 г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация - Варна, ул.”Преслав”N26 в Заседателната зала на втория етаж.
III. Условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикуват в един национален и в един местен ежедневник , както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3-дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед
IV. Оглед на имота да се извърши от 28.10.2008г. до 30.10.2008 г. от 10.00ч. до 12.00ч. с представител на отдел “Държавна собственост” при Областна администрация – гр.Варна.
V. Документи за участие в търга се получават от касата на Областна администрация – гр.Варна, след заплащане в деловодството на сума в размер на 150.00лв. / сто и петдесет лв./ с включен ДДС до 20.11.2008 г.
VI. Тръжни условия:
1. Право на участие в търга имат юридически и физически лица, които отговарят на следните условия:
- минимален записан и внесен уставен капитал не по малко от 2 000 000 лв., доказан с удостоверение за актуално правно състояние от регистърния съд или търговски регистър издадено не по-късно от 30 дни преди датата на провеждане на търга;
- извършени инвестиции в размер на не по-малко от 10 000 000 лв. за последните 2 /две години/. Извършените инвестиции се доказват с подписани и подпечатани от представляващите първични счетоводни документи, като се прилагат и баланси и отчет за доходите за съответните години, а за физическите лица с прилагане на заверени от НАП годишни данъчни декларации за последните 2 /две/ години, както и с прилагане на банкови извлечения, от които да е видно наличието на средства за извършването на инвестиции определени от оценител.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
За юридически лица:
2.1. Заявление за участие;
2.2. Актуално удостоверение за съдебна регистрация или вписване в търговския регистър на юр.лица или на едноличния търговец, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
2.4. Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
2.5. Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
2.6. Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
2.7. Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения и на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.8. Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
2.9. Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от представляващия дружеството, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
2.10. Декларация за запознаване с тръжните условия и тръжната документация, подписана от участника;
2.11. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
2.12. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
2.13. Удостоверение за регистрация БУЛСТАТ, за непререгистрирани юридически лица, заверено с подпис на представляващия/те и печат на юридическото лице;
2.14.Удостоверение, че дружеството не е в процедура по ликвидация или производство по несъстоятелност, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.15.Минимален записан и внесен уставен капитал не по малко от 2 000 000 лв., доказан с удостоверение за актуално правно състояние от регистърния съд или от търговски регистър издадено не по-късно от 30 дни преди датата на провеждане на търга;
2.16.Извършени инвестиции в размер на не по-малко от 10 000 000 лв. за последните 2 /две / финансови години – 2006г. и 2007г.. Извършените инвестиции се доказват с подписани и подпечатани от представляващите първични счетоводни документи, нотариални актове, като се прилагат и баланси и отчет за доходите за съответните години.
За физически лица:
2.1. Заявление за участие;
2.2. Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
2.3. Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
2.4. Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
2.5. Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
2.6. Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения и на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.7. Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
2.8. Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
2.9. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
2.10. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
2.11. Свидетелство за съдимост издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.12.Извършени инвестиции в размер на не по-малко от 10 000 000 лв. за последните 2 /две / финансови години – 2006г. и 2007г. Извършените инвестиции се доказват с писмени документи и прилагане на заверени от НАП годишни данъчни декларации за последните 2 /две/ финансови години – 2006г. и 2007г.
3. Начин на плащане: Цената определена в резултат на проведения явен търг се заплаща в 14- дневен срок от влизане в сила на заповедта, издадена на основание чл.55, ал. 1 от ППЗДС, без право да се ползват компенсаторни инструменти.
VII. Съдържание на комплекта тръжни документи:
1. Извлечение от заповедта на областния управител на област с административен център – гр. Варна за насрочване на търга и условията за провеждане;
2. Заявление за участие;
3. Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
4. Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от представляващия дружеството, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
5. Декларация за запознаване с тръжните условия и тръжната документация, подписана от участника;
6. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
7. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр. Варна.
Участник, който използва други документи не участвува в класирането.
Участник, който е кандидатствувал и в други търгове, провеждани от Областна администрация – гр. Варна, но не е участвувал в наддаването, не се допуска за участие в настоящия търг.
Тръжните документи се приемат в деловодството на Областна администрация - Варна, ул."Преслав"N26, до 17.30ч на 20.11.2008 г., като същите не подлежат на връщане.
VIII. Провеждане на търга.
1. Търгът може да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие.
1.1 Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по началната тръжна цена, увеличена с една стъпка- 20 000 лева.
1.2 Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен. Когато на търга , проведен повторно се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по началната тръжна цена, увеличена с една стъпка- 20 000 лева.
2. В един малък непрозрачен плик се поставят и запечатват следните документи:
За юридически лица:
* Заявление за участие;
* Актуално удостоверение за съдебна регистрация или вписване в търговския регистър на юр.лица или на едноличния търговец, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
* Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
* Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
* Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
* Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
* Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения и на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
* Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
* Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от представляващия дружеството, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
* Декларация за запознаване с тръжните условия и тръжната документация, подписана от участника;
* Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
* Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
* Удостоверение за регистрация БУЛСТАТ, за непререгистрирани юридически лица, заверено с подпис на представляващия/те и печат на юридическото лице;
* Удостоверение, че дружеството не е в процедура по ликвидация или производство по несъстоятелност, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
* Минимален записан и внесен уставен капитал не по малко от 2 000 000 лв., доказан с удостоверение за актуално правно състояние от регистърния съд или от търговски регистър издадено не по-късно от 30 дни преди датата на провеждане на търга;
* Извършени инвестиции в размер на не по-малко от 10 000 000 лв. за последните 2 /две / финансови години – 2006г. и 2007г.. Извършените инвестиции се доказват с подписани и подпечатани от представляващите първични счетоводни документи, нотариални актове, като се прилагат и баланси и отчет за доходите за съответните години.
За физически лица:
* Заявление за участие;
* Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
* Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
* Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
* Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
* Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения и на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
* Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
* Декларация за запознаване с тръжните условия и тръжната документация, подписана от участника;
* Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
* Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
* Свидетелство за съдимост издадено не по – рано от един месец от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
* Извършени инвестиции в размер на не по-малко от 10 000 000 лв. за последните 2 /две / финансови години – 2006г. и 2007г. Извършените инвестиции се доказват с писмени документи и прилагане на заверени от НАП годишни данъчни декларации за последните 2 /две/ финансови години – 2006г. и 2007г.
2.1.Този непрозрачен плик се поставят в по - голям такъв, който също се запечатва от кандидата. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
2.2. При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ
3. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, като тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
4. В деня и часа , определени за провеждането на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й, и обявява откриването на процедурата.
5.При наличие на пликове, за които не присъстват участници или техни представители, същите се отделят, не се отварят, не се връщат и не участват в тръжната процедура. При подаване на писмена молба, внесения депозит им се възстановява в 7- дневен срок от подаване на молбата по посочена в молбата банкова сметка.
6. В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове по реда на постъпването им и се запознава с редовността на подадените документи.
Участниците в търга или техни упълномощени представители присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложение от комисията.
7. Комисията отбелязва в протокола за разглеждане, оценяване и класиране на ценовите предложения входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, имената или наименованията им, платежните документи за внесения депозит, другите обстоятелства по редовността на подадените документи .
8. Преди започването на търга председателя на комисията поканва последователно по реда на подаване на заявленията всички допуснати кандидати да потвърдят устно началната тръжна цена.
9. Ако някой от допуснатите кандидати откаже да потвърди началната тръжна цена, председателят не допуска този кандидат да продължи участието си в процедурата, а внесеният от него депозит за участие не се възстановява.
10. Председателя на комисията обявява началната тръжна цена и стъпката за наддаване, посочени в т. I.
11. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над тръжната цена, разграничени със звуков сигнал от председателя на комисията.
12. Участниците обявяват високо и ясно предлаганите суми и са обвързани с тях, без право да се позовават на грешка.
13. Преди третото обявяване на последната предложена сума председателя прави предупреждение, че е последна и ако няма други предложения, търгът приключва със звуков сигнал.
14. Председателят обявява предложената цена за окончателна цена и спечелилия търга.
15. Резултатите от проведения явен търг се отразяват в протокол.
16. Въз основа на резултатите от търга в 7-дневен срок от датата на провеждането му, Областния управител издава заповед, с която определя купувача, цената и условията на плащането. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на АПК.
17. Заинтересованите участници могат да обжалват заповедта по реда на АПК.
18. Заповедта се обявява на таблото и на интернет страницата на Областна администрация – Варна.
19. Спечелилият търга участник е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси, режийни разноски в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.55, ал.1 от ППЗДС.
20. Ако купувачът не внесе цената и всички дължими суми в срока, определени в т.19 се приема, че се е отказал от сключването на сделката и внесеният депозит се задържа. В този случай областният управител определя за купувач участника, предложил следващата по размер цена, ако е предложена само от един участник, като се издава нова заповед по реда и условията на т.16. При не внасяне на цената и от втория купувач в 14-дневен срок от връчване на заповедта, внесеният от него депозит се задържа и се насрочва нов търг.
21. Въз основа на влязлата в сила заповед по чл.55, ал.1 от ППЗДС, и надлежен документ за платената цена, представен от купувача, областния управител сключва договор за продажба в 7-дневен срок.
22. Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключването на договора.
23. Договорът се вписва в Службата по вписвания – гр. Варна към Агенцията по вписванията – гр. София, след което областния управител служебно отписва имота, вписва обстоятелството в акта за държавна собственост и отбелязва извършената сделка в актовите книги на имотите – държавна собственост.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в седем екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.II., на ресорния заместник областен управител .

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр. Варна


ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД - 08 октомври 2008 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД

№ РД-08-7706-309
Варна, 07.10.2008 г.
ХРИСТО КОНТРОВ – областен управител на област Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА – главен счетоводител, на основание чл.44, ал.1 от ЗДС, чл.42, ал.1, и чл.43 от ППЗДС, и чл.32, ал.1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
I.Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост описан в АДС № 6699/18.12.2006г., и в АДС № 7094/12.08.2008 г. находящ се в Община Варна, гр. Варна,7 подрайон, кв.111, ул.”Цариброд” № 67, представляващ офис- помещения № 2, №3 и № 5 на втория етаж от двуетажна масивна сграда със застроена площ 53,30 кв.м, ведно с 21,68 % ид.ч.от общите части на сградата, правото на строеж и от дворното място с площ 160 кв.м, съставляващо УПИ ІІ-1, при граници: на УПИ ІІ-1:от двете страни улица и имот пл.№ 5;на офис №2 и № 3 : улица, улица, офис № 1, офис № 6 , коридор; на офис №5: калкан, вътрешен двор, стълбище за етажа, офис № 4, при обща начална тръжна цена в размер на 41 332 лв./четиридесет и една хиляда и триста тридесет и два лева /, в която не е включен ДДС, от която за сградата в размер на 39 031лв./ тридесет и девет хиляди и тридесет и един лева/ без ДДС и за земята в размер на 2301 лв./ две хиляди триста и един лева/ без ДДС и депозит в размер на 10% от началната цена – 4133,20 лв./ четири хиляди сто тридесет и три лева и двадесет стотинки/ и стъпка за наддаване 4000/ четири хиляди/ лева.
Депозитните вноски се внасят до 12.11.2008г. по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
II. Търгът да се проведе на 14.11.2008 г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация - Варна, ул.”Преслав”N26 в Заседателната зала на втория етаж.
III. Условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикуват в един национален и в един местен ежедневник , както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3-дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед
IV. Оглед на имота да се извърши от 14.10.2008г. до 17.10.2008 г. от 10.00ч. до 12.00ч. с представител на отдел “Държавна собственост” при Областна администрация – гр.Варна.
V. Документи за участие в търга се получават от касата на Областна администрация – гр.Варна, след заплащане в деловодството на сума в размер на 150.00лв. / сто и петдесет лв./ с включен ДДС до 12.11.2008 г.
VI. Тръжни условия:
1. Право на участие в търга имат юридически и физически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. Заявление за участие;
2.2. Актуално удостоверение за съдебна регистрация или вписване в търговския регистър на юр.лица или на едноличния търговец, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
2.4. Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
2.5. Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
2.6. Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
2.7. Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения и на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.8. Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
2.9. Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от представляващия дружеството, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
2.10. Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
2.11. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
2.12. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
3. начин на плащане: Цената определена в резултат на проведения явен търг се заплаща в 14- дневен срок от влизане в сила на заповедта, издадена на основание чл.55, ал. 1 от ППЗДС, без право да се ползват компенсаторни инструменти.
VII. Съдържание на комплекта тръжни документи:
1. Извлечение от заповедта на областния управител на област с административен център – гр.Варна за насрочване на търга и условията за провеждане;
2. Заявление за участие;
3. Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
4. Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от представляващия дружеството, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
5. Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
6. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
7. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участвува в класирането.
Участник, който е кандидатствувал и в други търгове, провеждани от Областна администрация – гр. Варна, но не е участвувал в наддаването, не се допуска за участие в настоящия търг.
Тръжните документи се приемат в деловодството на Областна администрация - Варна, ул."Преслав"N26, до 17.30ч на 12.11.2008 г., като същите не подлежат на връщане.
VIII. Провеждане на търга.
1. Търгът може да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие.
2. Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по началната тръжна цена, увеличена с една стъпка- 4000 лева.
3. Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен.
2.1. В един малън непрозрачен плик се поставят и запечатват следните документи:
• Заявление за участие;
• Актуално удостоверение за съдебна регистрация на юр.лица или на едноличния търговец, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
• Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
• Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
• Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
• Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие.
• Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения и на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
• Декларация по чл. 4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане
на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
• Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от представляващия дружеството, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
• Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
• Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
• Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
2.2.Този непрозрачен плик се поставят в по - голям такъв, който също се запечатва от кандидата. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
2.3. При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ
3. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, като тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
4. В деня и часа , определени за провеждането на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й, и обявява откриването на процедурата.
5. В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове по реда на постъпването им и се запознава с редовността на подадените документи.
Участниците в търга или техни упълномощени представители присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложение от комисията.
6. Комисията отбелязва в протокола за разглеждане, оценяване и класиране на ценовите предложения входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, имената или наименованията им, платежните документи за внесения депозит, другите обстоятелства по редовността на подадените документи .
7. Преди започването на търга председателя на комисията поканва последователно по реда на подаване на заявленията всички допуснати кандидати да потвърдят устно началната тръжна цена.
8. Ако някой от допуснатите кандидати откаже да потвърди началната тръжна цена, председателят не допуска този кандидат да продължи участието си в процедурата, а внесеният от него депозит за участие не се възстановява.
9. Председателя на комисията обявява началната тръжна цена и стъпката за наддаване, посочени в т. I.
10. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над тръжната цена, разграничени със звуков сигнал от председателя на комисията.
11. Участниците обявяват високо и ясно предлаганите суми и са обвързани с тях, без право да се позовават на грешка.
12. Преди третото обявяване на последната предложена сума председателя прави предупреждение, че е последна и ако няма други предложения, търгът приключва със звуков сигнал.
13. Председателят обявява предложената цена за окончателна цена и спечелилия търга.
14. Резултатите от проведения явен търг се отразяват в протокол.
15. Въз основа на резултатите от търга в 7-дневен срок от датата на провеждането му, Областния управител издава заповед, с която определя купувача, цената и условията на плащането. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на АПК.
16. Заинтересованите участници могат да обжалват заповедта по реда на АПК.
17. Заповедта се обявява на таблото и на интернет страницата на Областна администрация – Варна.
18. Спечелилият търга участник е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси, режийни разноски в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.55, ал.1 от ППЗДС.
19. Ако купувачът не внесе цената и всички дължими суми в срока, определени в т.18 се приема, че се е отказал от сключването на сделката. На основание чл.50, ал.2 от ППЗДС внесения от него депозит се задържа .
20. Въз основа на влязлата в сила заповед по чл.55, ал.1 от ППЗДС, и надлежен документ за платената цена, представен от купувача, областния управител сключва договор за продажба в 7-дневен срок.
21. Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключването на договора.
22. Договорът се вписва в Службата по вписвания – гр. Варна към Агенцията по вписванията – гр. София, след което областния управител служебно отписва имота, вписва обстоятелството в акта за държавна собственост и отбелязва извършената сделка в актовите книги на имотите – държавна собственост.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.
Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в седем екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.II., на ресорния заместник областен управител .

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ОБЯВЛЕНИЕ - 03 октомври 2008 г.

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 688 120, на основание чл. 14 от НПКДС РД-08-7706-299/25.09.2008 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За 1 /едно/ свободно работно място за длъжността старши експерт в отдел “Държавна собственост” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация- Варна;
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-образователна степен: бакалавър;
-професионален опит: 2 години;
-професионална област: икономика, публична администрация, технически науки и право;
-допълнителни квалификации, носещи предимство: западен език, компютърна грамотност;
-ранг на държавен служител: IV младши;
3. Начинът за провеждане на конкурса е практически изпит и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
-копие от документ за самоличност;
-декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност
-копие от документ за придобита образователно - квалификационна степен и правоспособност;
-документ за придобит професионален опит (ако е придобит такъв) – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина;
-доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
-доказателства за владеене на чужд език и компютърна грамотност (ако са налице такива);
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 16.10.2008 г. в деловодството на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
7. Старшият експерт в отдел “Държавна собственост” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост " извършва дейности по управление и разпореждане с имоти – частна държавна собственост на територията на областта, изготвя административни актове по управление и разпореждане, води регистър за разпоредителните и управленски сделки.
8. Минималния размер на основната заплата за длъжността е 314 лева.


КЛАСИРАНЕ - 19 септември 2008 г.

КЛАСИРАНЕ

От проведен конкурс за длъжността “Директор” на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” по реда на НПКДС, съгласно Заповед № РД-08-7706-256/14.08.2008 г

Име,презиме и фамилия на кандидата
Резултат от практическия изпит
Коефициент
Резултат от интервюто
Коефициент
Окончателен резултат
1. Гергана Калчева
Вълева
- 5,00
3
30,00
5
165,00
2. Нели Иванова
Танчева
- 3,00
3
-
5
09,00

КЛАСИРАНЕ

От проведен конкурс за длъжността “Старши юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване” по реда на НПКДС, съгласно Заповед № РД-08-7706-253/14.08.2008 г.

Име,презиме и фамилия на кандидата
Резултат от практическия изпит
Коефициент
Резултат от интервюто
Коефициент
Окончателен резултат
1. Юлия Момчилова
Вълковa
- 4,00
3
33,00
5
177,00
2. Диана Хистова
Йорданова
- 4,00
3
28,40
5
154,00
3. Христина Коста-
динова Андонова
- 3.00
3
-
5
09,00


УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 септември 2008 г.

№ РД-08-9100-58

15.09. 2008 г.

На основание на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам:
Орхан Илмиев Мехмедов – управител на “ИНТОР” ЕООД – гр.Варна, м-ст “Акчелар” № 39,
че със заповед № РИ-08-8500-20/12.08.2008г. Областният управител на област Варна определи “ЕКСПИРИАН” ЕООД за купувач на правото на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, описан подробно в акт за държавна собственост № 3811/08.05.2002г., представляващ 50 % идеални части от поземлен имот /ПИ/ № 518 с площ 93,00 кв.м., по плана на 7-ми подрайон на гр.Варна, ул.”Преслав” № 3 и ул.”Дръзки” № 4, район 7, ведно с целия партерен /първи/ етаж от изградената в имота триетажна сграда със застроена площ 73,30 кв.м., състоящ се от: търговска зала, два склада и коридор, с вход от двете улици, както и 50% от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавната земя, при граници на имота: 3МЖ на ул.”Дръзки” № 6 и 4МЖ на ул.”Преслав” № 5; ул.”Преслав”; 3МЖ на ул.”Преслав” № 1; ул.”Дръзки”, както и сумите и начина на внасянето им.
Заповедта е обявена в сградата на Областна администрация гр.Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна.
На основание на чл. 55, ал. 3 от ППЗДС, заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на
област Варна


ОБЯВЛЕНИЕ - 10 септември 2008 г.

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 688120

ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ:

I. За 1 /едно/ свободно работно място по трудово правоотношение за главен специалист отговарящ за международните отношения в отдел “Управление на европейски проекти, регионални програми и планове” в Областна администрация - Варна;
1. Минималните и специфични изисквания:
- образователна степен: бакалавър или магистър;
-професионална област: хуманитарни науки, икономика, икономика и международни отношения;
-общ трудов стаж две години;

-допълнителни квалификации: компютърна грамотност; отлично владеене на английски език, владеенето на втори западен език е предимство
2 Начинът за подбор на кандидати е провеждане на интервю;
3. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите са:
- копие от документ за самоличност;
- автобиография;
- копие от документ за придобита образователно квалификационна степен и правоспособност;
- копие от документ за трудов стаж;
- доказателства за придобита компютърна грамотност (
ако са налице такива).
4. Документите следва да бъдат представени в срок до 19 септември 2008 г. в Деловодството на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;

II. За 1 /едно/ свободно работно място по трудово правоотношение за главен специалист по етнически и демографски въпроси в отдел “Управление на европейски проекти, регионални програми и планове” в Областна администрация - Варна;
1. Минималните и специфични изисквания:
- образователна степен: бакалавър или магистър;
-професионална област: хуманитарни науки, социални дейности, икономика;
-общ трудов стаж две години;

-допълнителни квалификации: компютърна грамотност; владеенето на западен език е предимство;
2 Начинът за подбор на кандидати е провеждане на интервю;
3. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите са:
- копие от документ за самоличност;
- копие от документ за трудов стаж;
- автобиография;
- копие от документ за придобита образователно квалификационна степен и правоспособност;
- доказателства за придобита компютърна грамотност (ако са налице такива)
.
4. Документите следва да бъдат представени в срок до 19 септември 2008 г. в Деловодството на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;


СПИСЪК - 09 септември 2008 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността “Старши експерт” в отдел “Държавна собственост”, съгласно заповед № РД-08-7706-260 от 18.08.2008 г.

НЯМА


С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността “Старши експерт” в отдел “Държавна собственост”, съгласно заповед № РД-08-7706-260 от 18.08.2008 г.

1. Велислава Ванева Янева – липсват доказателства за професионален опит;
2. Мирослава Неделчева Петрова – не отговаря на изискванията за професионална област;
3. Илияна Живкова Тодорова – липсва професионален опит;
4. Лиана Галинова Чапкънова – липсва професионален опит;
5. Елена Димитрова Петрова – липсват доказателства за професионален опит.


НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ПО КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ В ОТДЕЛ “ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ОТ 10,30 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВАРНА

1. ЗАКОН за държавната собственост;
2. ПРАВИЛНИК за приложение на закона за държавната собственост;
3. АПК;
4. ЗАКОН за администрацията;
5. ЗАКОН за държавния служител;
6. ЗМСМА;


НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ПО КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ОТ 13,30 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВАРНА
1. АПК;
2. ЗАКОН за администрацията;
3. ЗАКОН за държавния служител;
4. ЗМСМА;

СПИСЪК - 08 септември 2008 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността “Старши юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване”, съгласно заповед № РД-08-7706-253 от 14.08.2008 г.

1. Юлия Момчилова Вълкова
2. Диана Христова Йорданова
3. Христина Костадинова Андонова

Посочените кандидати трябва да се явят на практическия изпит на 15.09.2008 г. в 10.30 часа в Областна администрация – Варна.
Кандидатите могат да ползват нормативна база по време на практическия изпит.

08.09.2008 г
гр.Варна

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността “Старши юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване”, съгласно заповед № РД-08-7706-253 от 14.08.2008 г.

НЯМА


СПИСЪК - 08 септември 2008 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, съгласно заповед № РД-08-7706-255 от 14.08.2008 г.

1. Гергана Калчева Вълева
2. Стойка Николова Юрова
3. Нели Иванова Танчева

Посочените кандидати трябва да се явят на практическия изпит на 15.09.2008 г. в 13.30 часа в Областна администрация – Варна.
Кандидатите могат да ползват нормативна база по време на практическия изпит.

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, съгласно заповед № РД-08-7706-255 от 14.08.2008 г.

1. Христина Костадинова Андонова – не са приложени доказателства за необходимия професионален опит
2. Иван Русев Русев – липсва професионален опит


З А П О В Е Д - 26 август 2008 г.

ЗАПОВЕД

N РИ-08-8500-22 от 25.08.2008 г.

ХРИСТО КОНТРОВ - областен управител на област Варна и ЗОЯ ПЕНЕВА - главен счетоводител в Областна администрация гр.Варна, след като разгледах материалите по преписка с вх.№ РД-04-5300-18/16.06.2008г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството за проведения таен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, описан в акт за частна държавна собственост № 3536/27.09.2001г., съставляващ имот кад№ 106 с площ от 4 129,00 кв.м, по плана за земеразделяне на землище Тополи, община Варна, област Варненска, ведно с изградените в него сгради: 1. свинарник за 150 бр.свине с кланица със застроена площ 561,00 кв.м.; 2. свинарник за 150 бр. свине с изолатор със застроена площ 503,00 кв.м., при граници на имота: изток и север – 49008; юг – 49007; запад – кад.№ 110 парц.4
У С Т А Н О В И Х:

На основание на решение № РД-02-14-296/08.04.2008г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството на 22.05.2008г. е проведен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, описан в акт за частна държавна собственост № 3536/27.09.2001г., съставляващ имот кад№ 106 с площ от 4 129,00 кв.м, по плана за земеразделяне на землище Тополи, община Варна, област Варненска, ведно с изградените в него сгради: 1. свинарник за 150 бр.свине с кланица със застроена площ 561,00 кв.м.; 2. свинарник за 150 бр. свине с изолатор със застроена площ 503,00 кв.м., при граници на имота: изток и север – 49008; юг – 49007; запад – кад.№ 110 парц.4.
Съгласно протокол № 17 от 22.05.2008г. на комисията за провеждане на търга за купувач на гореописания недвижим имот е определен Денислав Петров Чолаков, ЕГН ХХХХХХХХХХ, л.к.№ ХХХХХХХХХ, . Участникът е спечелил търга, като е предложил стойност на имота в размер на 128 500,00 лв. /сто двадесет и осем хиляди и петстотин лева/, от които: 100 000,00 лв. /сто хиляди лева/ - за терен и 28 500,00 лв. /двадесет и осем хиляди и петстотин лева/ /освободена сделка съгласно чл.45 от Закона за данък добавена стойност/ – за сградите.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№ 0306014743/17.07.2008г., издадено от “Имуществени данъци” при община Варна, данъчната стойност на имота е общо в размер на 42 870,20 лв. /четиридесет и две хиляди осемстотин и седемдесет лева и двадесет стотинки/, от които:
- на земята - в размер на 8 429,80 лв. /осем хиляди четиристотин двадесет и девет лева и осемдесет стотинки/;
- на сградите: 1. свинарник за 150 бр.свине с кланица със застроена площ 561,00 кв.м. – 18 356,10 лв. /осемнадесет хиляди триста петдесет и шест лева и десет стотинки/, 2. свинарник за 150 бр. свине с изолатор със застроена площ 503,00 кв.м. – 16 084,30 лв. /шестнадесет хиляди осемдесет и четири лева и тридесет стотинки/ или общо за сградите – 34 440,40 лв. /тридесет и четири хиляди четиристотин и четиридесет лева и четиридесет стотинки/.
С оглед на изложеното и на основание протокол № 17 от 22.05.2008г. на комисията за провеждане на търга, чл. 59, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ППЗДС, и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :

I. ОПРЕДЕЛЯМ ДЕНИСЛАВ ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ, ЕГН ХХХХХХХХХ, л.к.№ ХХХХХХХХ, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан в акт за частна държавна собственост № 3536/27.09.2001г., съставляващ имот кад№ 106 с площ от 4 129,00 кв.м, по плана за земеразделяне на землище Тополи, община Варна, област Варненска, ведно с изградените в него сгради: 1. свинарник за 150 бр.свине с кланица със застроена площ 561,00 кв.м.; 2. свинарник за 150 бр. свине с изолатор със застроена площ 503,00 кв.м., при граници на имота: изток и север – 49008; юг – 49007; запад – кад.№ 110 парц.4.
II. Сумата в размер на 92 001,50 лв. /деветдесет и две хиляди и един лев и петдесет стотинки/, представляваща разликата от достигнатата на търга стойност на продавания недвижим имот, описан в точка I. в размер на 128 500,00 лв. /сто двадесет и осем хиляди и петстотин лева/ без ДДС и внесения депозит в размер на 36 498,50 лв. /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем лева и петдесет стотинки/ да се внесе в приход на ДП “Строителство и възстановяване” по IBAN сметка BG08 KORP 9220 1003 1575 01, BIC код KORP BGSF при “Корпоративна търговска банка” АД - гр.София;
Сумата в размер на 36 498,50 лв. /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем лева и петдесет стотинки/, представляваща депозита за участие в търга е внесена в приход на ДП “Строителство и възстановяване” по IBAN сметка BG07 STSA 9300 0012 6750 51, BIC код STSA BGSF при “Банка ДСК” АД клон “Батенберг” - гр. София с платежно нареждане от 19.05.2008г.
III. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС в размер на 2 570,00 лв. /две хиляди петстотин и седемдесет лева/ да се внесат в приход на ДП “Строителство и възстановяване” по IBAN сметка BG08 KORP 9220 1003 1575 01, BIC код KORP BGSF при “Корпоративна търговска банка” АД - гр.София;
IV. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 514,00 лв. /петстотин и четиринадесет лева/ да се внесе в приход ДП “Строителство и възстановяване” по IBAN сметка BG08 KORP 9220 1003 1575 01, BIC код KORP BGSF при “Корпоративна търговска банка” АД - гр.София;
V. 3% местни данъци, съгласно чл. 47, ал.2 ЗМДТ в размер на 3 855,00 лв. /три хиляди осемстотин петдесет и пет лева/ да се внесат в “Местни данъци” при община Варна.
VI. 20 % ДДС, съгласно чл. 45, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС не се дължи.
VII. Купувачът дължи такса за вписване на договора, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 128,50 лв. /сто двадесет и осем лева и петдесет стотинки/, представляваща 0,1 % от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация гр. Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна, съгласно чл. 56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Денислав Петров Чолаков.
Сумите по т. II, т. III, т. IV и т. V от настоящата заповед да се внесат от “Денислав Петров Чолаков в 14 /четиринадесетдневен/ срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността на имота ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена и сключване на договор за покупко-продажба.
Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в три екземпляра.
Оригиналите да се връчат на Денислав Петров Чолаков, отдел “Държавна собственост” за прилагане към преписката по акт за държавна собственост № 3536/27.09.2001г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на директора на дирекция “АКРРДС”, началника на отдел “Държавна собственост” и главния счетоводител.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началника на отдел “Държавна собственост” към Областна администрация гр. Варна.


ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:
/ХРИСТО КОНТРОВ/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ЗОЯ ПЕНЕВА/


З А П О В Е Д - 26 август 2008 г.

З А П О В Е Д
№ РИ-08-8500-21
от 25.08. 2008 г.


ХРИСТО КОНТРОВ - областен управител на област Варна и ЗОЯ ПЕНЕВА - главен счетоводител в Областна администрация гр.Варна след разглеждане на материалите от проведеният на 08 юли 2008 г. търг с тайно наддаване за продажбата на имот - частна държавна собственост, описан подробно в акт за държавна собственост № 3394/10.05.2001 г., находящ се в община Варна, гр.Варна, ж.к.”Чайка”, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ- за обществено строителство с площ 610,00 кв.м, в кв.3, по плана на подрайон 19 на гр.Варна, при граници на имота: УПИ ІІ-2772; УПИ ІІІ – за обществено обслужване; бул.”Княз Борис І”

УСТАНОВИХ:

На основание на заповед № РД–08-7706-167/29.05.2008г. на областния управител на област с административен център гр. Варна е проведен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, описан подробно в акт за държавна собственост № 3394/10.05.2001 г., находящ се в община Варна, гр.Варна, ж.к.”Чайка”, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ- за обществено строителство с площ 610,00 кв.м, в кв.3, по плана на подрайон 19 на гр.Варна, при граници на имота: УПИ ІІ-2772; УПИ ІІІ – за обществено обслужване; бул.”Княз Борис І”.
Определената начална тръжна цена на имота е в размер на 39 968,00 лв /тридесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева/. В цената не е включен ДДС. Определеният депозит е в размер на 10% от началната цена –3 996,80 лв. /три хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и осемдесет стотинки/.
Съгласно протокол от 08.07.2008г. на комисията за провеждане на търга в деловодството на Областна администрация гр.Варна до 17,30 часа на 07.07.2008г. за имота, предмет на продажбата са постъпили документи за участие от 6 /шест/ кандидата. След направената поименна проверка за присъствие на представители на всички участници, комисията започва отварянето на пликовете с документите и класиране на участниците. След разглеждане на офертите на допуснатите кандидати, за купувач на гореописаният имот е определен “ЕКСПИРИАН” ЕООД, представлявано от управителя Борислав Атанасов Беков, видно от решение № 7 на комисията. Участникът е спечелил търга, като е предложил стойност на имота в размер на 725 612,93 лв. /седемстотин двадесет и пет хиляди шестстотин и дванадесет лева и деветдесет и три стотинки/ без ДДС. На второ място е класирана Красимира Жечева Костадинова, която е предложила стойност на имота в размер на 505 000,00 лв. /петстотин и пет хиляди лева/, без ДДС.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 0306014583/15.07.2008г., данъчната стойност на имота е 28 548.00 лв. /двадесет и осем хиляди петстотин четиридесет и осем лева/.
С оглед на изложеното и на основание протокол от 08.07.2008г. на комисията за провеждане на търга, чл.44,ал.1 от ЗДС, чл.55 от ППЗДС , и чл. 32, ал. 1 от ЗА

НАРЕЖДАМ :
I. ОПРЕДЕЛЯМ “ЕКСПИРИАН” ЕООД, представлявано от управителя – Борислав Атанасов Беков, ЕГН ХХХХХХХХХ за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан подробно в акт за държавна собственост № 3394/10.05.2001 г., находящ се в община Варна, гр.Варна, ж.к.”Чайка”, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ- за обществено строителство с площ 610,00 кв.м, в кв.3, по плана на подрайон 19 на гр.Варна, при граници на имота: УПИ ІІ-2772; УПИ ІІІ – за обществено обслужване; бул.”Княз Борис І”.
II. Сумата в размер на 721 616,13 лв. /седемстотин двадесет и една хиляди шестстотин и шестнадесет лева и тринадесет стотинки/, представляваща разликата от достигнатата на търга стойност на продавания недвижим имот, описан в точка I/едно/ в размер на 725 612,93 лв. /седемстотин двадесет и пет хиляди шестстотин и дванадесет лева и деветдесет и три стотинки/ и внесения депозит в размер на 3 996,80 лв. /три хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и осемдесет стотинки/ да се внесе в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
Сумата в размер на 3 996,80 лв. /три хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и осемдесет стотинки/ представляваща депозита за участие в търга е внесена в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна с вносна бележка от 04.07.2008г.
III. 2% режийни разноски върху стойността в размер на 14 512,26 лв. /четиринадесет хиляди петстотин и дванадесет лева и двадесет и шест стотинки/ да се внесат в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
IV. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 2 902,45 лв. /две хиляди деветстотин и два лева и четиридесет и пет стотинки/ да се внесат в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
V. 3 % местни данъци, съгласно чл. 47, ал.2 ЗМДТ в размер на 21 768,39 лв. /двадесет и една хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и тридесет и девет стотинки/ да се внесат в приход на община Варна - “Имуществени данъци”
VI. 20 % ДДС, съгласно чл.2, т.1 от ЗДДС във връзка с чл. 45, ал.5, т.1 от ЗДДС в размер на 149 621,39 лв. /сто четиридесет и девет хиляди шестстотин двадесет и един лева и тридесет и девет стотинки/ да се внесат в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
Купувачът дължи такса за вписване на договора съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 725,61 лв. /седемстотин двадесет и пет лева и шестдесет и една стотинки/, представляваща 0,1% от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административно-процесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация гр. Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна, съгласно чл. 56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на “ЕКСПИРИАН” ЕООД, представлявано от управителя – Борислав Атанасов Беков.
Сумите по т. II, т. III, т. IV , т. V и т.VІ от настоящата заповед да се внесат от “ЕКСПИРИАН” ЕООД, представлявано от управителя – Борислав Атанасов Беков в 14 /четиринадесетдневен/ срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността на имота ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена, сключване на договор за покупко-продажба и вписването му в Службата по вписвания –гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София
Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в три екземпляра.
Оригиналите да се връчат на “ЕКСПИРИАН” ЕООД, представлявано от управителя – Борислав Атанасов Беков, отдел “Държавна собственост” за прилагане към преписката по акт за държавна собственост N 3394/10.05.2001 г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на директора на дирекция “АКРРДС”, началника на отдел “Държавна собственост” и главния счетоводител.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началника на отдел “Държавна собственост” към Областна администрация гр. Варна.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител
при Областна администрация - Варна


ОБЯВЛЕНИЕ - 21 август 2008 г.

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 688 120, на основание чл. 14 от НПКДС и заповед № РД-08-7706-260/18.08.08г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За 1 /едно/ свободно работно място за длъжността старши експерт в отдел “Държавна собственост” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация- Варна;
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-образователна степен: бакалавър;
-професионален опит: 2 години;
-професионална област: икономика и/или техника;
-допълнителни квалификации, носещи предимство: западен език, компютърна грамотност;
-ранг на държавен служител: IV младши.
3. Начинът за провеждане на конкурса е решаване на тест, интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
-копие от документ за самоличност;
-декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност
-копие от документ за придобита образователно - квалификационна степен и правоспособност;
-документ за придобит професионален опит (ако е придобит такъв) – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина;
-доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
-доказателства за владеене на чужд език и компютърна грамотност (ако са налице такива);
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 02.09.2008г. в Деловодството на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
7. Старшият експерт в отдел “Държавна собственост” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" извършва дейности по управление и разпореждане с имоти – частна държавна собственост на територията на областта, изготвя административни актове по управление и разпореждане с имоти – частна държавна собственост, изпълнява и други функции и задачи, възложени от областния управител.
8. Минималния размер на основната заплата за длъжността е 314 лева.


ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна


ЗАПОВЕД -август 2008 г.

З А П О В Е Д

№ РИ-08-8500-20 от Варна, 12.08. 2008 г.


ХРИСТО КОНТРОВ - областен управител на област Варна и ЗОЯ ПЕНЕВА - главен счетоводител в Областна администрация гр.Варна след разглеждане на материалите от проведеният на 09 юли 2008 г. търг с тайно наддаване за продажбата на имот - частна държавна собственост, описан подробно в акт за държавна собственост № 3811/08.05.2002г., представляващ 50 % идеални части от поземлен имот /ПИ/ № 518 с площ 93,00 кв.м., по плана на 7-ми подрайон на гр.Варна, ул.”Преслав” № 3 и ул.”Дръзки” № 4, район 7, ведно с целия партерен /първи/ етаж от изградената в имота триетажна сграда със застроена площ 73,30 кв.м., състоящ се от: търговска зала, два склада и коридор, с вход от двете улици, както и 50% от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавната земя, при граници на имота: 3МЖ на ул.”Дръзки” № 6 и 4МЖ на ул.”Преслав” № 5; ул.”Преслав”; 3МЖ на ул.”Преслав” № 1; ул.”Дръзки”
УСТАНОВИХ:

На основание на заповеди № РД-08-7706-164/29.05.2008г.; № РД-08-7706-218/08.07.2008г. и № РД-08-7706-219/08.07.2008г. на областния управител на област с административен център гр. Варна е проведен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, описан подробно в акт за държавна собственост № 3811/08.05.2002г., представляващ 50 % идеални части от поземлен имот /ПИ/ № 518 с площ 93,00 кв.м., по плана на 7-ми подрайон на гр.Варна, ул.”Преслав” № 3 и ул.”Дръзки” № 4, район 7, ведно с целия партерен /първи/ етаж от изградената в имота триетажна сграда със застроена площ 73,30 кв.м., състоящ се от: търговска зала, два склада и коридор, с вход от двете улици, както и 50% от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавната земя, при граници на имота: 3МЖ на ул.”Дръзки” № 6 и 4МЖ на ул.”Преслав” № 5; ул.”Преслав”; 3МЖ на ул.”Преслав” № 1; ул.”Дръзки”.
Определената начална тръжна цена на имота е в размер на 52 804,00 лв. /петдесет и две хиляди осемстотин и четири лева/, от които стойността на земята е в размер на 1 389,84 лв. /хиляда триста осемдесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки/, а стойността на сградата е в размер на 51 414,16 лв. /петдесет и една хиляди четиристотин и четиринадесет лева и шестнадесет стотинки/. В цената не е включен ДДС. Определеният депозит е в размер на 10% от началната цена – 5 280,40 лв. /пет хиляди двеста и осемдесет лева и четиридесет стотинки/.
Съгласно протокол от 09.07.2008г. на комисията за провеждане на търга в деловодството на Областна администрация гр.Варна до 17,30 часа на 08.07.2008г. за имота, предмет на продажбата са постъпили документи за участие от 10 /десет/ кандидата. След направената поименна проверка за присъствие на представители на всички участници, комисията започва отварянето на пликовете с документите и класиране на участниците. След разглеждане на офертите на допуснатите кандидати, за купувач на гореописаният имот е определен “ЕКСПИРИАН” ЕООД, представлявано от управителя Борислав Атанасов Беков, видно от решение № 11 на комисията. Участникът е спечелил търга, като е предложил стойност на имота в размер на 334 446,93 лв. /триста тридесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и деветдесет и три стотинки/ без ДДС, от които за земята в размер на 8 862,85 лв. /осем хиляди осемстотин шестдесет и два лева и осемдесет и пет стотинки/, а за сградата в размер на 325 584,08 лв. /триста двадесет и пет хиляди петстотин осемдесет и четири лева и осем стотинки/. На второ място е класирана Албена Василева Бакалова, която е предложила стойност на имота в размер на 264 020,00 лв. /двеста шестдесет и четири хиляди и двадесет лева/, без ДДС.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 0306014584/15.07.2008г., данъчната стойност на имота е общо в размер на 38 709,80 лв. /тридесет и осем хиляди седемстотин и девет лева и осемдесет стотинки/, от които стойността на земята е в размер на 1 985,40 лв. /хиляда деветстотин осемдесет и пет лева и четиридесет стотинки/, а на сградата – в размер на 36 724,40 лв. /тридесет и шест хиляди седемстотин двадесет и четири лева и четиридесет стотинки/.
С оглед на изложеното и на основание протокол от 09.07.2008г. на комисията за провеждане на търга, чл.44,ал.1 от ЗДС, чл.55 от ППЗДС, и чл. 32, ал. 1 от ЗА

НАРЕЖДАМ :
I. ОПРЕДЕЛЯМ “ЕКСПИРИАН” ЕООД, представлявано от управителя – Борислав Атанасов Беков, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан подробно в акт за държавна собственост № 3811/08.05.2002г., представляващ 50 % идеални части от поземлен имот /ПИ/ № 518 с площ 93,00 кв.м., по плана на 7-ми подрайон на гр.Варна, ул.”Преслав” № 3 и ул.”Дръзки” № 4, район 7, ведно с целия партерен /първи/ етаж от изградената в имота триетажна сграда със застроена площ 73,30 кв.м., състоящ се от: търговска зала, два склада и коридор, с вход от двете улици, както и 50% от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавната земя, при граници на имота: 3МЖ на ул.”Дръзки” № 6 и 4МЖ на ул.”Преслав” № 5; ул.”Преслав”; 3МЖ на ул.”Преслав” № 1; ул.”Дръзки”.
II. Сумата в размер на 329 166,53 лв. /триста двадесет и девет хиляди сто шестдесет и шест лева и петдесет и три стотинки/, представляваща разликата от достигнатата на търга стойност на продавания недвижим имот, описан в точка I/едно/ в размер на 334 446,93 лв. /триста тридесет и три хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и деветдесет и три стотинки/ и внесения депозит в размер на 5 280,40 лв. /пет хиляди двеста и осемдесет лева и четиридесет стотинки/ да се внесе в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
Сумата в размер на 5 280,40 лв. /пет хиляди двеста и осемдесет лева и четиридесет стотинки/ представляваща депозита за участие в търга е внесена в приход на Областна администрация гр.Варна по IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна с вносна бележка от 04.07.2008г.
III. 2% режийни разноски върху стойността в размер на 6 688,94 лв. /шест хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и деветдесет и четири стотинки/ да се внесат в приход на Областна администрация гр.Варна по IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
IV. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 1 337,79 лв. /хиляда триста тридесет и седем лева и седемдесет и девет стотинки/ да се внесат в приход на Областна администрация гр.Варна по IBAN BG 91 TTBB 9400 3115 068679 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
V. 3 % местни данъци, съгласно чл. 47, ал.2 ЗМДТ в размер на 10 033,41 лв. /десет хиляди тридесет и три лева и четиридесет и една стотинки/ да се внесат в приход на община Варна - “Имуществени данъци”
Купувачът дължи такса за вписване на договора съгласно т.44 от Тарифа N 1 към Закона за държавните такси – 0,1%, но не по-малко от 5,00 лв. /пет лева/ в размер на 334,45 лв. /триста тридесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки/ в приход на Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административно-процесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация гр.Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр.Варна, съгласно чл. 56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на “ЕКСПИРИАН” ЕООД, представлявано от управителя – Борислав Атанасов Беков.
Сумите по т.II, т.III, т.IV и т.V от настоящата заповед да се внесат от “ЕКСПИРИАН” ЕООД, представлявано от управителя – Борислав Атанасов Беков в 14 /четиринадесет дневен/ срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността на имота ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена, сключване на договор за покупко-продажба и вписването му в Службата по вписвания –гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София
Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в три екземпляра.
Оригиналите да се връчат на “ЕКСПИРИАН” ЕООД, представлявано от управителя – Борислав Атанасов Беков, отдел “Държавна собственост” за прилагане към преписката по акт за държавна собственост № 3811/08.05.2002г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на директора на дирекция “АКРРДС”, началника на отдел “Държавна собственост” и главния счетоводител.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началника на отдел “Държавна собственост” към Областна администрация гр. Варна.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител
при Областна администрация - Варна


ОБЯВЛЕНИЕ -19 август 2008 г.

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 688120, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-08-7706-255/14.08.08 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността Директор дирекция "Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация- Варна;
2. 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-образователна степен: магистър;
-професионален опит: 7 години;
-професионална област: Право и/или Икономика;
-допълнителни квалификации, носещи предимство: западен език, компютърна грамотност;
-ранг на държавен служител: І младши ;
2.2 Специфични изисквания:
- да отговаря на изискванията на ЗЗКИ за получаване на достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно”.
3. Начинът за провеждане на конкурса - практически изпит и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
-копие от документ за самоличност;
-декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност
-копие от документ за придобита образователно - квалификационна степен и правоспособност (ако е придобит такъв);
-документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина(ако е придобит такъв);
-доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
-доказателства за владеене на чужд език и компютърна грамотност (ако са налице такива);
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 01.09.2008г. в Деловодството на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26 и на www.vn.government.bg;
7. Директор дирекция "Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността" осигурява организацията и функционирането на правното обслужване, финансовата политика, канцеларията и протокола, отбранително мобилизационната подготовка в областната администрация.
8. Минималния размер на основната заплата за длъжността е 574.00 лева.


ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област
с административен център Варна


ОБЯВЛЕНИЕ -19 август 2008 г.

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 688120, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД 08-7706-254/14.08.08 г.


ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността старши юрисконсулт в отдел “Правно - нормативно обслужване” при дирекция "Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация- Варна;
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-образователна степен: магистър;
-професионален опит: 2 години; mm
-професионална област: право;
-допълнителни квалификации, носещи предимство: западен език, компютърна грамотност;
-ранг на държавен служител: ІV младши ;
3. Начинът за провеждане на конкурса - практически изпит и интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
-копие от документ за самоличност;
-декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност
-копие от документ за придобита образователно - квалификационна степен и правоспособност;
-документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина(ако е придобит такъв);
-доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
-доказателства за владеене на чужд език и компютърна грамотност (ако са налице такива);
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 01.09.2008г. в Деловодството на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
7. Старши юрисконсулт в отдел “Правно -нормативно обслужване” при дирекция "Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Оказване на правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на Областен управител, осигуряване на процесуално представителство на Областния управител пред органите на съдебната власт, изготвяне становища и разработване на предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функционирането на областната администрация.
8. Минималния размер на основната заплата за длъжността е 314.00 лева.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -30 юли 2008 г.

№ ДИ-08-9400-9/11.07.2008 г.

На осн.чл.61, ал.3 от АПК уведомявам:

ТАТЯНА НИКОЛАЕВА ПАТАРИНСКА - пълномощник на Красимира Стефанова Аскерова,

че с писмо с изх. N ДИ-08-9400-9/23.06.2008г. областният управител на област Варна е дал тридневен срок за представяне на допълнителни документи по преписката.


ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ -29 юли 2008 г.

№ РД-08-9400-978 от 29.07. 2008 г.

ДО
Г-Н ДИМИТЪР ИВАНОВ

Относно: писмо вх.№ РД-08-9400-978/28.07.2008г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с изпратената от Вас жалба вх.№ РД-08-9400-978/28.07.2008г., с която искате областният управител на област с административен център гр.Варна да спре изпълнението на решение на ОбС-Провадия от заседание проведено на 22.07.08г., Ви уведомявам следното:
За да бъде разгледана жалбата Ви и на основание чл.87, ал.1 от АПК, следва в 7-дневен срок от получаване на настоящото да отстраните нередовностите по нея като посочите:
1. трите си имена, адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
2. акта, който оспорвате;
3. пълномощно, ако подавате жалбата като пълномощник;
4. преписи от жалбата и писмените доказателства за останалите страни.
При неизпълнение на указанията в посочения срок, жалбата Ви ще бъде върната на основание чл.87, ал.3 от АПК.

С уважение,

ХРИСТО КОНТРОВ


НОРМАТИВНА БАЗА - юли 2008 г.

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ПО КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01 АВГУСТ 2008 Г. ОТ 09,30 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВАРНА
1. ЗАКОН за държавната собственост;
2. ПРАВИЛНИК за приложение на закона за държавната собственост;
3. ЗАКОН за собствеността;
4. ЗАКОН за общинската собственост;
5. ЗАКОН за устройство на територията;
6. ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи;
7. ПРАВИЛНИК за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
8. ГПК;
9. АПК;
10. Търговски закон;
11. ЗАКОН за концесиите;
12. ЗАКОН за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на РБ;
13. ЗАКОН за водите;
14. ЗАКОН за енергетиката;
15. ЗАКОН за устройство на Черноморското крайбрежие;
16. ЗАКОН за администрацията;
17. ЗАКОН за държавния служител;
18. ЗМСМА;
19. ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър


С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел “Държавна собственост”, съгласно заповед № РД-08-7706-203 от 01.07.2008 г.


1. Диана Христова Йорданова
2. Иван Николов Добрев

Посочените кандидати трябва да се явят на практическия изпит на 01.08.2008 г. в 09,30 часа в Областна администрация – Варна.
Кандидатите могат да ползват нормативна база по време на практическия изпит.

23.07.2008 г
гр.Варна

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел “Държавна собственост”, съгласно заповед № РД-08-7706-203 от 01.07.2008 г.

1. Недялка Генчева Маркова – конкурсните документи са подадени по пощата, а не лично или чрез пълномощник, съгласно чл.17 ал.3 от НПКДС

23.07.2008 г
гр.Варна


ОБЯВЛЕНИЕ - юли 2008 г.

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 688120, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, чл. 14 от НПКДС и Заповед РД-08-7706-229/15.07.2008 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За 1 /едно/ свободно работно място за длъжността “старши експерт” в отдел “Координация, административен контрол и международни отношения” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Варна;
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-образователна степен: магистър;
-професионален опит: 2 /две/ години;
-професионална област: право;
-допълнителни квалификации, носещи предимство: компютърна грамотност – MS Office и западен език – английски, немски или френски;
-ранг на държавен служител: IV младши.
3. Начинът за провеждане на конкурса е: практически изпит, интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
- копие от документ за самоличност;
-декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност
-копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и правоспособност;
-документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж;
-доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
-доказателства за придобита компютърна грамотност (ако са налице такива)
- доказателства за владеене на чужд език (ако са налице такива).
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 30 юли 2008 г. в Деловодството на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
7. Старшият експерт в отдел “Координация, административен контрол и международни отношения” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" подпомага осъществяването на правомощията на областния управител по координацията и контрола на работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт. Осъществява процесуално представителство.
8. Минималният размер на основната заплата за длъжността е 314 лева.


ХРИСТО КОНТРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА


ОБЯВЛЕНИЕ - 3 юли 2008 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Областна администрация - Варна, гр. Варна, ул.”Преслав” № 26, тел. 688120, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, чл. 14 от НПКДС и Заповед РД-08-7706-203/01.07.2008 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За 1 /едно/ свободно работно място за длъжност Началник отдел “Държавна собственост” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Варна;
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-образователна степен: магистър;
-професионален опит: 6 /шест/ години;
-професионална област: икономическо, юридическо, техническо образование;
-допълнителни квалификации, носещи предимство: компютърна грамотност;
-ранг на държавен служител: II младши.
3. Начинът за провеждане на конкурса е решаване на практически изпит, интервю;
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
- копие от документ за самоличност;
- декларация, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност
- копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и правоспособност;
- документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж;
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- доказателства за придобита компютърна грамотност (ако са налице такива).
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 16 юли 2008 г. в Деловодството на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26;
7. Началникът на отдел “Държавна собственост” при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" подпомага на експертно ниво дейността на областния управител при провеждане на държавната политика в сферата на актуването, управлението и разпореждането с имоти държавна собственост, находящи се на територията на областта. Ръководи, координира и контролира дейността по придобиването, разпореждането и управлението на държавната собственост на територията на областта. Следи за законосъобразното издаване на актове, отписване на имоти държавна собственост и извършване на разпоредителни сделки.
8. Минималния размер на основната заплата за длъжността е 393 лева.


ХРИСТО КОНТРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА


ЗАПОВЕД - юни 2008 г.

З А П О В Е Д
N РД-08-7706-195

Варна, 25.06.2008г.

Христо Контров – областен управител на област с административен център гр. Варна, във връзка с извършен оглед на имот – частна държавна собственост, подробно описан в акт за частна държавна собственост N 1411/21.07.1998г., находящ се в гр. Варна, ул. „Русе” N 31, и утвърден констативен протокол от 23.06.2008г., с което е удостоверена негодна и опасна за обитаване сграда, на основание на чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М:

1. ЗАБРАНЯВАМ ДОСТЪПА, ПОЛЗВАНЕТО И ОБИТАВАНЕТО на имот – частна държавна собственост, подробно описан в акт за частна държавна собственост N 1411/21.07.1998г., находящ се в гр. Варна, ул. „Русе” N 31.
Настоящата заповед се състави в шест оригинала и се копира в три екземпляра.
Оригиналите да се връчат на Мария Петрова Радева с адрес: гр. Варна, ул. “Русе” N 31, Ради Славов Радев с адрес: гр. Варна, ул. “Русе” N 31; Стоян Николов Боев с адрес: гр. Варна, ул. “Русе” N 31, Айше Мехмедова Зекирова с адрес: гр. Варна, ул. “Русе” N 31, отдел “Държавна собственост” – за прилагане към преписката по акт за държавна собственост N 1411/21.07.1998г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на ресорния заместник областен управител, главния счетоводител и началника на отдел “Държавна собственост” при Областна администрация гр. Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ресорния заместник областен управител при Областна администрация гр. Варна.


ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител
на област с административен център гр. Варна

ДМ


ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД - публикувано на 03 юни 2008 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД

№ РД-08-7706-167 от 29.05.2008 г.

ХРИСТО КОНТРОВ – областен управител на област с административен център Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА – главен счетоводител, на основание чл.44, ал.1 от ЗДС, чл.42, ал1, и чл.43 от ППЗДС, и чл.32, ал.1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
I. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост описан в АДС № 3394/10.05.2001г., находящ се в Община Варна, гр. Варна, ж.к.”Чайка”, представляващ УПИ VII –за обществено строителство , с площ 610,00 кв.м. /шестстотин и десет/, в кв.3 по плана на подрайон 19 на гр. Варна, при граници на имота: УПИ II 2772; УПИ III – за обществено обслужване; бул.”Княз Борис I”; при начална тръжна цена в размер на 39 968,00 лв. /тридесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева/, в която не е включен ДДС и депозит в размер на 10% от началната цена – 3 996,80 лв. /три хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и осемдесет стотинки/.
Депозитните вноски се внасят до 07.07.2008г. по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
II. Търгът да се проведе на 08.07.2008 г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация - Варна, ул.”Преслав”N26 в Заседателната зала на втория етаж.
III. Условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикуват в един национален и в един местен ежедневник , както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна, най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3-дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед
IV. Оглед на имота да се извърши от 18.06.2008г. до 20.06.2008 г. от 10.00ч. до 12.00ч. с представител на отдел “Държавна собственост” при Областна администрация – гр.Варна.
V. Документи за участие в търга се получават от касата на Областна администрация – гр.Варна, след заплащане в деловодството на сума в размер на 150.00лв. / сто и петдесет лв./ с включен ДДС до 07.07.2008 г.
VI. Тръжни условия:
1. Право на участие в търга имат юридически и физически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. Заявление за участие;
2.2. Актуално удостоверение за съдебна регистрация или вписване в търговския регистър на юр.лица или на едноличния търговец, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
2.4. Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
2.5.. Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
2.6. Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
2.7. Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения и на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.8. Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
2.9. Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
2.10. Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
2.11. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
2.12. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
VII. Съдържание на комплекта тръжни документи:
1. Извлечение от заповедта на областния управител на област с административен център – гр.Варна за насрочване на търга и условията за провеждане;
2. Заявление за участие;
3. Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
4. Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
5. Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
6. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
7. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
8. Оферта.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участвува в класирането.
Участник, който е кандидатствувал и в други търгове, провеждани от Областна администрация – гр.Варна, но не е участвувал в наддаването, не се допуска за участие в настоящия търг.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга , не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Тръжните документи се приемат в деловодството на Областна администрация - Варна, ул."Преслав"N26, до 17.30ч на 07.07.2008 г., като същите не подлежат на връщане.
VIII. Провеждане на търга.
1. Търгът може да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие..
2. Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
3. Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен
2.1. В единият от малките непрозрачни пликове се поставят и запечатват следните документи:
• Заявление за участие;
• Актуално удостоверение за съдебна регистрация на юр.лица или на едноличния търговец, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
• Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
• Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
• Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
• Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие.
• Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения и на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
• Декларация по чл. 4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане
на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
• Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
• Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
• Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
• Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
2.2. В другият малък непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена” се поставя и запечатва офертата /задължително попълнена на пишеща машина (печатащо устройство)/.

2.3. Тези два малки непрозрачни плика се поставят в по - голям такъв, който също се запечатва от кандидата. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
2.4. При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ
3. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, като тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
4. В деня и часа , определени за провеждането на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й, и обявява откриването на процедурата.
5. В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове по реда на постъпването им и се запознава с редовността на подадените документи.
Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъствуват при отваряне и разглеждане на ценовите предложение от комисията.
6. Комисията отбелязва в протокола за разглеждане, оценяване и класиране на ценовите предложения входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, имената или наименованията им, платежните документи за внесения депозит, другите обстоятелства по редовността на подадените документи и предложените цени. Ценовите предложения се подписват най-малко от трима членове на комисията.
7. Редовно подадените ценови предложения се класират в низходящ ред според размера на предложената цена, а тези които не отговарят на образеца и/или на изискванията по т.2.2 се декласират.
8. В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, председателят на комисията обявява резултата, вписва го в протокола и определя срок за провеждането на явен търг между тези кандидати.
9. Председателят на комисията уведомява писмено или по факса участниците, предложили еднаква най-висока цена за деня и часа на провеждането на явния търг.
10. Явният търг се провежда по реда на чл.47-50 от ППЗДС, като наддаването започва от предложената от тях цена със стъпка за наддаване 10 на сто от тази цена.
11. Резултатите от проведения явен търг се отразяват в протокола за проведения преди това таен търг.
12. Въз основа на резултатите от търга в 7-дневен срок от датата на провеждането му, Областния управител издава заповед, с която определя купувача, цената и условията на плащането. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административно-процесуалния кодекс.
13. Заинтересованите участници могат да обжалват заповедта по реда на Административно-процесуалния кодекс.
14. Заповедта се обявява на таблото и на интернет страницата на Областна администрация – Варна.
15. Спечелилият търга участник е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси, режийни разноски в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.55, ал.1 от ППЗДС.
16. Ако купувачът не внесе цената и всички дължими суми в срока, определени в т.15 се приема, че се е отказал от сключването на сделката. В този случай областният управител определя за купувач участника, предложил следващата по размер цена, като се издава нова заповед по реда и условията на т.15. При не внасяне на цената и от втория купувач в 14-дневен срок от връчване на заповедта, се насрочва нов търг.
17. Въз основа на влязлата в сила заповед по чл.55, ал.1 от ППЗДС, и надлежен документ за платената цена, представен от купувача, областния управител сключва договор за продажба в 7-дневен срок.
18. Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключването на договора.
19. Договорът се вписва в Службата по вписвания – Варна към Агенцията по вписванията – София, след което областния управител служебно отписва имота, вписва обстоятелството в акта за държавна собственост и отбелязва извършената сделка в актовите книги на имотите – държавна собственост.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в осем екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.II., и на ресорния заместник областен управител.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД - публикувано на 03 юни 2008 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД

№ РД-08-7706-164 от 29.05.2008 г.

ХРИСТО КОНТРОВ – областен управител на област с административен център Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА – главен счетоводител, на основание чл.44, ал.1 от ЗДС, чл.42, ал1, и чл.43 от ППЗДС, и чл.32, ал.1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
I. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост описан в АДС № 3811/08.05.2002г., представляващ 50% идеални части от поземлен имот /ПИ/ №518 с площ 93,00 кв.м., по плана на 7-ми подрайон на гр. Варна, ул.”Преслав”№3 и ул.”Дръзки”№4, район 7, ведно с целия партерен /първи/ етаж от изградената в имота триетажна сграда със застроена площ 73,30 кв.м., състоящ се от: търговска зала, два склада и коридор, с вход от двете улици, както и 50% от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавната земя, при граници на имота: 3МЖ на ул.”Дръзки”№6 и 4МЖ на ул.”Преслав”№5; ул.”Преслав”; 3МЖ на ул.”Преслав”№1; ул.”Дръзки”; при начална тръжна цена в размер на 52 804,00 лв. /петдесет и две хиляди осемстотин и четири лева/, в която не е включен ДДС и депозит в размер на 10% от началната цена – 5 280,40 лв. /пет хиляди двеста и осемдесет лева и четиридесет стотинки/.
Депозитните вноски се внасят до 08.07.2008г. по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
II. Търгът да се проведе на 09.07.2008 г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация - Варна, ул.”Преслав”N26 в Заседателната зала на втория етаж.
III. Условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикуват в един национален и в един местен ежедневник , както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3-дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед
IV. Оглед на имота да се извърши от 25.06.2008г. до 27.06.2008 г. от 10.00ч. до 12.00ч. с представител на отдел “Държавна собственост” при Областна администрация – гр.Варна.
V. Документи за участие в търга се получават от касата на Областна администрация – гр.Варна, след заплащане в деловодството на сума в размер на 150.00лв. / сто и петдесет лв./ с включен ДДС до 08.07..2008 г.
VI. Тръжни условия:
1. Право на участие в търга имат юридически и физически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. Заявление за участие;
2.2. Актуално удостоверение за съдебна регистрация или вписване в търговския регистър на юр.лица или на едноличния търговец, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
2.4. Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
2.5.. Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
2.6. Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
2.7. Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения и на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.8. Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
2.9. Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
2.10. Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
2.11. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
2.12. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
VII. Съдържание на комплекта тръжни документи:
1. Извлечение от заповедта на областния управител на област с административен център – гр.Варна за насрочване на търга и условията за провеждане;
2. Заявление за участие;
3. Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
4. Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
5. Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
6. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
7. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
8. Оферта.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участвува в класирането.
Участник, който е кандидатствувал и в други търгове, провеждани от Областна администрация – гр.Варна, но не е участвувал в наддаването, не се допуска за участие в настоящия търг.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга , не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Тръжните документи се приемат в деловодството на Областна администрация - Варна, ул."Преслав"N26, до 17.30ч на 08.07.2008 г., като същите не подлежат на връщане.
VIII. Провеждане на търга.
1. Търгът може да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие..
2. Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
3. Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен
2.1. В единият от малките непрозрачни пликове се поставят и запечатват следните документи:
• Заявление за участие;
• Актуално удостоверение за съдебна регистрация на юр.лица или на едноличния търговец, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
• Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
• Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
• Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
• Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие.
• Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения и на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
• Декларация по чл. 4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане
на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
• Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
• Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
• Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
• Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
2.2. В другият малък непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена” се поставя и запечатва офертата /задължително попълнена на пишеща машина (печатащо устройство)/.

2.3. Тези два малки непрозрачни плика се поставят в по - голям такъв, който също се запечатва от кандидата. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
2.4. При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ
3. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, като тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
4. В деня и часа , определени за провеждането на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й, и обявява откриването на процедурата.
5. В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове по реда на постъпването им и се запознава с редовността на подадените документи.
Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъствуват при отваряне и разглеждане на ценовите предложение от комисията.
6. Комисията отбелязва в протокола за разглеждане, оценяване и класиране на ценовите предложения входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, имената или наименованията им, платежните документи за внесения депозит, другите обстоятелства по редовността на подадените документи и предложените цени. Ценовите предложения се подписват най-малко от трима членове на комисията.
7. Редовно подадените ценови предложения се класират в низходящ ред според размера на предложената цена, а тези които не отговарят на образеца и/или на изискванията по т.2.2 се декласират.
8. В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, председателят на комисията обявява резултата, вписва го в протокола и определя срок за провеждането на явен търг между тези кандидати.
9. Председателят на комисията уведомява писмено или по факса участниците, предложили еднаква най-висока цена за деня и часа на провеждането на явния търг.
10. Явният търг се провежда по реда на чл.47-50 от ППЗДС, като наддаването започва от предложената от тях цена със стъпка за наддаване 10 на сто от тази цена.
11. Резултатите от проведения явен търг се отразяват в протокола за проведения преди това таен търг.
12. Въз основа на резултатите от търга в 7-дневен срок от датата на провеждането му, Областния управител издава заповед, с която определя купувача, цената и условията на плащането. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административно-процесуалния кодекс.
13. Заинтересованите участници могат да обжалват заповедта по реда на Административно-процесуалния кодекс.
14. Заповедта се обявява на таблото и на интернет страницата на Областна администрация – Варна.
15. Спечелилият търга участник е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси, режийни разноски в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.55, ал.1 от ППЗДС.
16. Ако купувачът не внесе цената и всички дължими суми в срока, определени в т.15 се приема, че се е отказал от сключването на сделката. В този случай областният управител определя за купувач участника, предложил следващата по размер цена, като се издава нова заповед по реда и условията на т.15. При не внасяне на цената и от втория купувач в 14-дневен срок от връчване на заповедта, се насрочва нов търг.
17. Въз основа на влязлата в сила заповед по чл.55, ал.1 от ППЗДС, и надлежен документ за платената цена, представен от купувача, областния управител сключва договор за продажба в 7-дневен срок.
18. Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключването на договора.
19. Договорът се вписва в Службата по вписвания – Варна към Агенцията по вписванията – София, след което областния управител служебно отписва имота, вписва обстоятелството в акта за държавна собственост и отбелязва извършената сделка в актовите книги на имотите – държавна собственост.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в осем екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.II., и на ресорния заместник областен управител.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област
С административен център гр.Варна


ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД - публикувано на 03 юни 2008 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД

№ РД-08-7706-166 от 29.05.2008 г.

ХРИСТО КОНТРОВ – областен управител на област с административен център Варна, и ЗОЯ ПЕНЕВА – главен счетоводител, на основание чл.44, ал.1 от ЗДС, чл.42, ал1, и чл.43 от ППЗДС, и чл.32, ал.1 от ЗА
НАРЕЖДАМ :
I. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна държавна собственост описани, както следва:
- в АДС № 3807/07.05.2002г., съставляващ поземлен имот /ПИ/ №85 с площ 922,00 кв.м., по плана на Южна промишлена зона, гр.Варна, при граници на имота: канал море – езеро; път; “Варненска корабостроителница”; “Варненска корабостроителница”; при начална тръжна цена в размер на 43 449,00 лв. /четиридесет и три хиляди четиристотин четиридесет и девет лева/, в която не е включен ДДС и депозит в размер на 10% от началната цена – 4 344,90 лв. /четири хиляди триста четиридесет и четири лева и деветдесет стотинки/;

- в АДС №3973/14.10.2002г., представляващ двуетажна масивна сграда с разгъната застроена площ 173,00 кв.м., изградена в поземлен имот /ПИ/ №85 с площ 922,00 кв.м., по плана на Южна промишлена зона, гр.Варна, при граници на имота: канал море – езеро; път; “Варненска корабостроителница”; при начална тръжна цена в размер на 76 532,00 лв. /седемдесет и шест хиляди петстотин тридесет и два лева/, в която не е включен ДДС и депозит в размер на 10% от началната цена – 7 653,20 лв. /седем хиляди шестстотин петдесет и три лева и двадесет стотинки/;
или общата начална тръжна цена на имотите е в размер на 119 981,00 лв. /сто и деветнадесет хиляди деветстотин осемдесет и един лева/, в която не е включен ДДС и депозит в размер на 10% от общата начална тръжна цена в размер на 11 998,10лв. /единадесет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и десет стотинки/.
Наддаването се извършва по общата начална тръжна цена.
Депозитната вноска в размер на 11 998,10лв. /единадесет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и десет стотинки/, се внася до 09.07.2008г. по Банковата сметка на Областна администрация – гр.Варна IBAN BG 55 TTBB 9400 3315 068680 BIC TTBBBG22, при SG“Експресбанк” АД – клон Варна.
II. Търгът да се проведе на 10.07.2008 г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация - Варна, ул.”Преслав”N26 в Заседателната зала на втория етаж.
III. Условията на търга, датата на провеждане и крайния срок за подаване на тръжните документи да се публикуват в един национален и в един местен ежедневник , както и на интернет страницата на Областна администрация – Варна най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Условията на търга да се поставят на таблата на Областна администрация – Варна в 3-дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед
IV. Оглед на имота да се извърши от 11.06.2008г. до 13.06.2008 г. от 10.00ч. до 12.00ч. с представител на отдел “Държавна собственост” при Областна администрация – гр.Варна.
V. Документи за участие в търга се получават от касата на Областна администрация – гр.Варна, след заплащане в деловодството на сума в размер на 150.00лв. / сто и петдесет лв./ с включен ДДС до 09. 07.2008 г.
VI. Тръжни условия:
1. Право на участие в търга имат юридически и физически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. Заявление за участие;
2.2. Актуално удостоверение за съдебна регистрация или вписване в търговския регистър на юр.лица или на едноличния търговец, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
2.4. Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
2.5.. Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
2.6. Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие. Сумата не подлежи на връщане, независимо от резултатите от търга;
2.7. Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения и на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
2.8. Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
2.9. Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
2.10. Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
2.11. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
2.12. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
VII. Съдържание на комплекта тръжни документи:
1. Извлечение от заповедта на областния управител на област с административен център – гр.Варна за насрочване на търга и условията за провеждане;
2. Заявление за участие;
3. Декларация по чл.10 от Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец или от физ. лице, участник в търга;
4. Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
5. Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
6. Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
7. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
8. Оферта.
За участие в търга задължително се използват документите и образците, закупени от Областна администрация – гр.Варна.
Участник, който използва други документи не участвува в класирането.
Участник, който е кандидатствувал и в други търгове, провеждани от Областна администрация – гр.Варна, но не е участвувал в наддаването, не се допуска за участие в настоящия търг.
Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга , не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
Тръжните документи се приемат в деловодството на Областна администрация - Варна, ул."Преслав"N26, до 17.30ч на 09.07.2008 г., като същите не подлежат на връщане.
VIII. Провеждане на търга.
1. Търгът може да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие..
2. Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
3. Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен
2.1. В единият от малките непрозрачни пликове се поставят и запечатват следните документи:
• Заявление за участие;
• Актуално удостоверение за съдебна регистрация на юр.лица или на едноличния търговец, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
• Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга за конкретния имот. Пълномощниците се явяват в деня и часа на провеждане на търга и се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност.;
• Лична карта /личен паспорт/ на участника и пълномощника – копия;
• Документ за платен депозит – оригинал или нотариално заверено копие;
• Документ за закупени тръжни документи – нотариално заверено копие.
• Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения и на задължения към осигурителните фондове, издадено не по – рано от два месеца от датата на провеждане на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
• Декларация по чл. 4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Правилника за прилагане
на Закона за мерките срещу изпиране на пари, попълнена от управителния орган на юр.лице, от едноличния търговец, или от физ. лице, участник в търга;
• Декларация от управителя на юр.лице или от едноличния търговец, а в случай на колективен орган на управление от неговите членове, че не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
• Декларация за запознаване с тръжните условия, подписана от участника;
• Декларация, че няма да бъде разгласявана информация, предоставена за участие в търга, подписана от участника;
• Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника;
2.2. В другият малък непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена” се поставя и запечатва офертата /задължително попълнена на пишеща машина (печатащо устройство)/.

2.3. Тези два малки непрозрачни плика се поставят в по - голям такъв, който също се запечатва от кандидата. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
2.4. При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ
3. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, като тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
4. В деня и часа , определени за провеждането на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й, и обявява откриването на процедурата.
5. В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове по реда на постъпването им и се запознава с редовността на подадените документи.
Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъствуват при отваряне и разглеждане на ценовите предложение от комисията.
6. Комисията отбелязва в протокола за разглеждане, оценяване и класиране на ценовите предложения входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, имената или наименованията им, платежните документи за внесения депозит, другите обстоятелства по редовността на подадените документи и предложените цени. Ценовите предложения се подписват най-малко от трима членове на комисията.
7. Редовно подадените ценови предложения се класират в низходящ ред според размера на предложената цена, а тези които не отговарят на образеца и/или на изискванията по т.2.2 се декласират.
8. В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, председателят на комисията обявява резултата, вписва го в протокола и определя срок за провеждането на явен търг между тези кандидати.
9. Председателят на комисията уведомява писмено или по факса участниците, предложили еднаква най-висока цена за деня и часа на провеждането на явния търг.
10. Явният търг се провежда по реда на чл.47-50 от ППЗДС, като наддаването започва от предложената от тях цена със стъпка за наддаване 10 на сто от тази цена.
11. Резултатите от проведения явен търг се отразяват в протокола за проведения преди това таен търг.
12. Въз основа на резултатите от търга в 7-дневен срок от датата на провеждането му, Областния управител издава заповед, с която определя купувача, цената и условията на плащането. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административно-процесуалния кодекс.
13. Заинтересованите участници могат да обжалват заповедта по реда на Административно-процесуалния кодекс.
14. Заповедта се обявява на таблото и на интернет страницата на Областна администрация – Варна.
15. Спечелилият търга участник е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси, режийни разноски в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.55, ал.1 от ППЗДС.
16. Ако купувачът не внесе цената и всички дължими суми в срока, определени в т.15 се приема, че се е отказал от сключването на сделката. В този случай областният управител определя за купувач участника, предложил следващата по размер цена, като се издава нова заповед по реда и условията на т.15. При не внасяне на цената и от втория купувач в 14-дневен срок от връчване на заповедта, се насрочва нов търг.
17. Въз основа на влязлата в сила заповед по чл.55, ал.1 от ППЗДС, и надлежен документ за платената цена, представен от купувача, областния управител сключва договор за продажба в 7-дневен срок.
18. Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключването на договора.
19. Договорът се вписва в Службата по вписвания – Варна към Агенцията по вписванията – София, след което областния управител служебно отписва имота, вписва обстоятелството в акта за държавна собственост и отбелязва извършената сделка в актовите книги на имотите – държавна собственост.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник областен управител.

Настоящата заповед се изготви в два оригинала и се копира в осем екземпляра.
От оригиналите единият екземпляр е за преписката по търга, а вторият екземпляр е за деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на членове на комисията по т.II., и на ресорния заместник областен управител.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област
С административен център гр.Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – гр.Варна


УВЕДОМЛЕНИЕ - публикувано на 29 април 2008 г.

№ РД-07-9400-1217/29.04.2008г. На осн.чл.61, ал.3 от АПК уведомявам:

ВАСИЛ БОТЕВ ИВАНОВ с постоянен адрес: ГР.ВАРНА, УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” N 87Б,

че с писмо с изх. N РД-07-9400-1217/13.03.2008г. областният управител на област с административен център гр. Варна е отговорил, че не се удовлетворява молбата му с вх. N РД-07-9400-1217/07.01.2008г. за придобиване на право на собственост върху недвижим имот, съставляващ поземлен имот /ПИ/ 2266 по кадастралния план на местност „Вилите”, гр. Варна, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” N 87Б.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:____________________

/ПЕТЪР КАНДИЛАРОВ/


СПИСЪК НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЧРЕЗ ЗАМЯНА ЗА І-ВО ПОЛУГОДИЕ

№ по ред
Акт №
Област
Община
Град/село
Адрес
Описание
Забележка
1
4811
Варна
Варна
гр. Варна
община:BAPHA н.м.:ВАРНА кв.Виница,УПИ VI-спортен комплекс кв.:36
земя: урегулиран поземлен имот VI/шести/-спортен комплекс,с площ 4560/четири хиляди петстотин и шестдесет/кв.м., на стойност:36480 /тридесет и шест хиляди четиристотин и осемдесет/лв.
Със Заповед РД-04-7706-95/24.03.2005г. се допуска поправка в гр.6
2
5136
Варна
Варна
гр. Варна
община:BAPHA н.м.:ВАРНА УПИ VII-жил.стр.,общ.обсл.,спортна площадка район:26 кв.:4
земя: урегулиран поземлен имот VII/седми/-жил. стр.,общ.обслужване,спортна площадка,с площ 9690/девет хиляди шестстотин и девет- десет/кв.м.,на стойност:92055/деветдесет и две хиляди и петдесет и пет/лв.
Съгласно скица изх.№538/07.04.04г. от район "Младост", в имота има изградено хандбално игрище

В едномесечен срок от датата на обявяването на горепосочения списък, или по-точно в срок до 07.05.2008г. физическите или юридическите лица /заявители/, могат да заявят интерес от участие в процедура по замяна на посочените имоти – частна държавна собственост, които са в управление на областен управител.
В замяна на имотите – частна държавна собственост следва да бъде предложена административна сграда с РЗП от 600 – 1000 кв.м., находяща се в І-ва или ІІ-ра зона на гр.Варна.
С предимство ще се разглеждат предложенията от молители, предложили двустайни апартаменти в същите зони на гр.Варна.
Физическите или юридическите лица /заявители/, следва в посочения срок да отправят предложение до областния управител за замяна, съдържащо данни за:
- имота – частна държавна собственост, към който заявителят проявява интерес;
- вида на имота /апартамент или друг недвижим имот/, предлаган от заявителят за извършване на замяната;
Към предложението заявителят прилага следните необходими документи:
1. Документ за собственост на имота, който се предлага на областен управител на област Варна за замяна;
2. Удостоверение от Службата по вписвания – Варна, че имота не е обременен с тежести и по отношение на него няма учредени ограничени вещни права;
3. Актуално удостоверение за данъчна оценка на имота, собственост на заявителя;
4. Оригинална актуална скица на имота и/или удостоверение за местонахождение, собственост на заявителя, издадена от Техническата служба на общината;
5. Копие на документ за самоличност на физическото лице или представителя на юридическото лице – заявител;
6. Удостоверение за актуално правно състояние, когато заявителят е вписан в съответните регистри на съда;
7. Документ, удостоверяващ представителната власт, ако същата не може да се установи от документа за регистрация или от удостоверението за актуално състояние;
8. Нотариално заверено изрично пълномощно на лицето, упълномощено да представлява заявителя;
9. Копие на документ за данъчна регистрация;
10. Копие на карта за идентификация по БУЛСТАТ;
11. Декларация за семейно и имотно положение;
В случаите, когато заявителите не са приложили някои от изискуемите документи или са приложили такива без необходимите реквизити, областният управител ги уведомява за това, като указва срок за отстраняване на недостатъците.
Физическите или юридическите лица /заявители/ могат да се запознаят подробно с процедурата по замяна, съгласно утвърдените “Вътрешни правила при разпореждане с имоти – частна държавна собственост”, които са обявени на интернет адреса на Областна администрация – гр.Варна http://www.vn.government.bg/.


СПИСЪК НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЧРЕЗ ТЪРГ ЗА І-ВО ПОЛУГОДИЕ

№ по ред
Акт №
Област
Община
Град/село
Адрес
Описание
Забележка
1
2563
Варна
Варна
гр. Варна
община:BAPHA н.м.:ВАРНА бул."Сливница" №144а,14 подр.,кв.573,им.пл.№4
земя: 99.90 кв.м.,съставляваща част от им.пл.№4:ст/ст:1264лв. сгради: 1.Масивна сграда,състояща се от:две стаи: ЗП-31.91кв.м.,1ет,констр.:масивна,год.стр.1930г. входно антре: ЗП-4.64кв.м. 2.Масивна сграда,състояща се от:две стаи: ЗП-27.90кв.м.,1
2
3394
Варна
Варна
гр. Варна
община:BAPHA н.м.:ВАРНА ж.к."Чайка"-парцел /поземлен имот/VII/седми/ район:19 кв.:3
Дворно място: площ 610 кв.м /шестотин и десет/на стойност-9516лв./девет хиляди петстотин и шестнадесет/,представляващо парцел VII/седми/,кв.3/три/ по плана на 19-ти/дееветнадесети/подрайон на града.
3
3512
Варна
Аврен
с.Здравец
община:АВРЕН н.м.:ЗДРАВЕЦ м."Язовира" База за отдих,имот №001200
База за отдих: земя: Имот N:001200 с площ 5617кв.м.в едно с изградена масивна 3 етажна сграда със застроена площ 219кв.м.
4
3807
Варна
Варна
гр. Варна
община:BAPHA н.м.:ВАРНА Южна промишлена зона пл.№:85
земя: неурегулиран поземлен имот пл.№85/осемдесет и пет/, с площ 922/деветстотин двадесет и два/кв.м.,на стойност:8760/осем хиляди седемстотин и шестдесет/лв.
5
3811
Варна
Варна
гр. Варна
бщина:BAPHA н.м.:ВАРНА ул."Преслав"No3 и ул."Дръзки"No4 район:7 пл.№:5180
земя: Поземлен имот No518 /петстотин и осемнадесети/ с площ 93/деветдесет и три/кв.м. на стойност 1632 /хиляда шестстотин тридесерт и два/лева. сграда: Целият партерен /първи/ етаж от триетажна сграда със застроена площ 73.30 /седемдесет
6
3973
Варна
Варна
гр. Варна
община:BAPHA н.м.:ВАРНА южна промишлена зона пл.№:85
сграда: двуетажна масивна сграда със разгъната застроена площ 173/сто седемдесет и три/кв.м.,год.на на строеж 1936г.,на стойност:6300/шест хиляди и триста/лв.
Съгласно заповед NРД-04-7706-239/25.10.2004г. корекция в
графа 3
7
4690
Варна
Варна
гр. Варна
община:BAPHA н.м.:ВАРНА "Вилна зона-Варна" кв.:72 пл.№:51
земя: Поземлен имот 51/петдесет и едно/ по кадастрален план на "Вилна зона - Варна" с площ 4171/четири хиляди сто седемдесет и един/кв.м., на стойност: 37500/тридесет и седем хиляди и петстотин/лв.
Поземлен имот 51 съвпада с част от поземлен имот 991 кв.72 по предходен план.
8
6547
Варна
Варна
гр. Варна
ул."Братя Миладинови" №24
част от сграда включваща: - магазин №16/шестнадесети/, С-1/сутерен - първо ниво/, с площ 29.45/двадесет и девет цяло и четиридесет и пет стотни/кв.м., както и 0.4837/нула цяло четири хиляди осемстотин тридесет и седем десетохилядни/% ид.части от общите части
9
6699
Варна
Варна
гр. Варна
7-ми подрайон, ул."Цариброд" №67
ОФИС: офис - помещение /№2/две/, №3/три/ и №5/пет// на втори етаж в двуетажна масивна сграда етажна собственост със застроена площ 53,30/петдесет и три цяло и тридесет стотни/кв.м., както и 21,68/двадесет и едно цяло шестдесет и осем стотни/ % идеални час
10
6805
Варна
Варна
гр. Варна
район 11, ул."Христо Македонски" №12, кв. 184, пл.№14
земя: поземлен имот пл.№14/четиринадесет/, с площ 161/сто шестдесет и един/кв.м.

За посочените имоти – частна държавна собственост предстои организиране и провеждане на търгове за продажба по реда на чл.44, ал.1 от ЗДС.
Тръжните процедури ще бъдат обявени на интернет адреса на Областна администрация – гр.Варна http://www.vn.government.bg/.


ЗАПОВЕД - публикувано на25 марти 2008 г.

ЗАПОВЕД
N РИ-08-8500-8
Варна, 25.03.2008 г.
ПЕТЪР КАНДИЛАРОВ - областен управител на област с административен център Варна и Зоя Пенева – главен счетоводител при Областна администрация – Варна, след разглеждане на материалите по преписка с вх. N РД-07-0417-14/28.12.2007г. от министъра на отбраната на Република България за проведения таен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, описан в акт за частна държавна собственост N 6423/10.05.2006г., представляващ помещение N 2 със застроена площ от 9,48 кв.м, както и 0,4676% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се в област Варненска, община Варна, гр. Варна, ж.к. “Младост”, блок N 110, вх. 4, партер,
У С Т А Н О В И Х:
На основание на заповед N ЗС-311/30.10.2007г. на министъра на отбраната на Република България на 06.12.2007г. е проведен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, описан в акт за частна държавна собственост N 6423/10.05.2006г., представляващ помещение N 2 със застроена площ от 9,48 кв.м, както и 0,4676% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се в област Варненска, община Варна, гр. Варна, ж.к. “Младост”, блок N 110, вх. 4, партер; конструкция – ППП, година на строеж: 1979г., при граници: изток – стълбище; запад – зелени площи; север – вход 5; юг – проход.
Видно от протокол N П-797-311/06.12.2007г. на комисията за провеждане на търга за купувач на гореописания недвижим имот е определен “Груп плюс” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, бул. “Васил Левски” N 138, с управляващи и представляващи Галя Борисова Топалова и Зеки Байрам, заедно и поотделно. Участникът е спечелил търга, като е предложил цена за имота в размер на 5 870,00 лв /пет хиляди осемстотин и седемдесет лева/, без включен ДДС.
Данъчната оценка на имота е в размер на 4 099,00 /четири хиляди деветдесет и девет лева/, съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. N 0306001010/17.01.2008г. на “Имуществени данъци” при община Варна.
С оглед на изложеното и на основание протокол N П-797-311/06.12.2007г. на комисията за провеждане на търга, чл. 59, ал. 6 и ал. 7 от ППЗДС, и чл. 32, ал. 1 от ЗА
Н А Р Е Ж Д А М :
I. ОПРЕДЕЛЯМ “ГРУП ПЛЮС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, бул. “Васил Левски” N 138, с управляващи и представляващи Галя Борисова Топалова и Зеки Байрам заедно и поотделно, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан в акт за частна държавна собственост N 6423/10.05.2006г., представляващ помещение N 2 със застроена площ от 9,48 кв.м, както и 0,4676% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се в област Варненска, община Варна, гр. Варна, ж.к. “Младост”, блок N 110, вх. 4, партер; конструкция – ППП, година на строеж: 1979г., при граници: изток – стълбище; запад – зелени площи; север – вход 5; юг – проход.
II. Сумата в размер на 4 140,00 лв /четири хиляди сто и четиридесет лева/, представляваща разликата от достигнатата на търга стойност на продавания недвижим имот, описан в точка I. в размер на 5 870,00 лв /пет хиляди осемстотин и седемдесет лева/ и внесения с преводно нареждане от 03.12.2007г. депозит в размер на 1 730,00 лв /хиляда седемстотин и тридесет лева/, да се внесе в приход на Изпълнителна агенция “Държавна собственост на Министерството на отбраната” по IBAN сметка N BG55 UNCR 9660 3107 0544 14, BIC код UNCRBGSF, Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг гр. София;
Депозитът за участие в търга в размер на 1 730,00 лв /хиляда седемстотин и тридесет лева/ е внесен в приход на Изпълнителна агенция “Държавна собственост на Министерството на отбраната” по IBAN сметка N BG30 UNCR 9660 3307 0544 11, BIC код UNCRBGSF при Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг гр. София с преводно нареждане от 03.12.2007г.
Данъчната оценка на имота е в размер на 4 099,00 лв /четири хиляди деветдесет и девет лева/, съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. N 0306001010/17.01.2008г. на “Имуществени данъци” при община Варна.
III. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС в размер на 117,40 лв /сто и седемнадесет лева и четиридесет стотинки/ да се внесат в приход на Изпълнителна агенция “Държавна собственост на Министерството на отбраната” по IBAN сметка N BG55 UNCR 9660 3107 0544 14, BIC код UNCRBGSF, Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг гр. София;
IV. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 23,48 лв /двадесет и три лева четиридесет и осем стотинки/ да се внесе в приход на Изпълнителна агенция “Държавна собственост на Министерството на отбраната” по IBAN сметка N BG55 UNCR 9660 3107 0544 14, BIC код UNCRBGSF, Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг гр. София;
V. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал.2 ЗМДТ в размер на 117,40 лв /сто и седемнадесет лева и четиридесет стотинки/ да се внесат в приход на “Имуществени данъци” при община Варна по IBAN сметка N BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при “ЦКБ АД” клон гр. Варна.
VI. 20 % ДДС на основание на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС не се дължи.
Купувачът дължи такса за вписване на договора съгласно т.44 от Тарифа N 1 към Закона за държавните такси – 0,1%, но не по-малко от 5,00 лв в приход на Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация гр. Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна, съгласно чл. 56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на “ГРУП ПЛЮС” ООД с управляващи и представляващи Галя Борисова Топалова и Зеки Байрам, заедно и поотделно.
Сумите по т. II, т. III, т. IV и т. V от настоящата заповед да се внесат “ГРУП ПЛЮС” ООД с управляващи и представляващи Галя Борисова Топалова и Зеки Байрам, заедно и поотделно, в 14 /четиринадесетдневен/ срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността на имота ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена и сключване на договор за покупко-продажба.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция “АКРРДС” при Областна администрация гр. Варна
Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в три екземпляра.
Оригиналите да се връчат на “ГРУП ПЛЮС” ООД с управляващи и представляващи Галя Борисова Топалова и Зеки Байрам, заедно и поотделно, отдел “Държавна собственост” за прилагане към преписката по акт за държавна собственост N 6423/10.05.2006г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на главния секретар, директора на дирекция “АКРРДС”, началника на отдел “Държавна собственост” и главния счетоводител при Областна администрация – Варна, и на Министерството на отбраната.


ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:_________________

/ПЕТЪР КАНДИЛАРОВ/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:_________________

/ЗОЯ ПЕНЕВА/