УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-111/ 1 /
27.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 19.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Нуртен Мохарем Чакър - Заявление с вх.№ОП-17-9400-111/19.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с. Белоградец, общ. Ветрино, местност „Фъндъклък“, представлява имот №027052, представляващ нива с площ 6000 кв.м., при граници и съседи: имот №027061 – нива, имот №027056 – полска култура, имот №027044 – полски път, имот №000057 – полски път, съгласно скица №К02521/10.04.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-110/ 1  /
27.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 19.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Саша Байчева Саздова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-110/19.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с. Белоградец, общ. Ветрино, местност „Фъндъклък“, представлява имот №027025, представляващ нива с площ 17096 кв.м., при граници и съседи: имот №027026 – полска култура, имот №027020 – полска култура, имот №027024 – полска култура, имот №027040 – полски път, съгласно скица №К02519/10.04.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-109/ 1  /
27.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 19.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Саша Байчева Саздова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-109/19.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с. Белоградец, общ. Ветрино, местност „Пред работилницата“, представлява имот №067030, представляващ нива с площ 7598 кв.м., при граници и съседи: имот №067031 – полска култура, имот №067008 – полска култура, имот №067009 – полска култура, имот №067029 – полска култура, имот №067038 – полски път, съгласно скица №К02520/10.04.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 АПРИЛ 2017 г.

№ОП-17-9400-113 (1)/27.04.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Цветелина Николаева Дундова - управител на „ДИНКО 1“ ЕООД, ЕИК 200035583 и всички заинтересовани лица, че на 20.04.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ивона Богданова Петрова чрез пълномощник Христина Стоянова Христова по заявление с вх.№ОП-17-9400-113/20.04.2017г. за недвижим имот, находящ се в с.Тополи, община Варна, област Варна, представляващ 1 кв.м. идеални части (1968/34404) от поземлен имот с идентификатор 72709.514.1043 по КККР на с.Тополи, одобрени със Заповед №РД-18-29/23.04.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 18 кв.м., с начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, с номер по предходен план:  849, при съседи: ПИ 72709.164.287, ПИ 72709.514.1044, ПИ 72709.514.855, ПИ 72709.514.849 и ПИ 72709.514.1042, съгласно скица №15-58460/13.02.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 АПРИЛ 2017 г.

№ОП-17-9400-112 (1)/27.04.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Цветелина Николаева Дундова - управител на „ДИНКО 1“ ЕООД, ЕИК 200035583 и всички заинтересовани лица, че на 20.04.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ивона Богданова Петрова чрез пълномощник Христина Стоянова Христова по заявление с вх.№ОП-17-9400-112/20.04.2017г. за недвижим имот, находящ се в с.Тополи, община Варна, област Варна, представляващ 655 кв.м. идеални части (1968/34404) от поземлен имот с идентификатор 72709.514.849 по КККР на с.Тополи, одобрени със Заповед №РД-18-29/23.04.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 11450 кв.м., с начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, с номер по предходен план: 849, при съседи: ПИ 72709.514.1041, ПИ 72709.164.287, ПИ 72709.514.1042, ПИ 72709.514.1043, ПИ 72709.514.1044, ПИ 72709.514.855, ПИ 72709.514.1048, ПИ 72709.514.850 и ПИ 72709.514.163, съгласно скица №15-58469/13.02.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-114/ 1 /
27.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Янка Станева Пенева и всички заинтересовани лица, че на 24.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Пенко Петров Пенев, чрез пълномощника си Хюлия Ахмедова Мустафова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-114/24.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Бозвелийско, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ урегулиран поземлен имот/УПИ/ VII-78 в кв.27 с площ от 1060 кв.м. по дворищно регулационния план на с.Бозверийско, одобрен със Заповед №448/12.03.1984г., идентичен с УПИ XI-186 в кв.4 по предходен регулационен план, одобрен със Заповед №192/03.05.1928г. на с.Бозвелийско, при граници: улица, УПИ VI-78; УПИ V-77; УПИ IX-517 и УПИ VIII-79, съгласно скица №152/24.03.2017г.,  издадена от Община Провадия, ведно с изградените в него сгради.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-107/ 1 /
25.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Добри Иванов Янков и всички заинтересовани лица, че на 18.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Станка Георгиева Янкова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-107/18.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Дългопол, общ.Дългопол, обл.Варна, ул.“Георги Димитров“ №15, представляващ поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 24565.502.30  с площ от 895 кв.м., одобрен със Заповед №РД-18-67/02.12.2012г. на ИД на АГКК – гр.Варна, с номер по предходен план XIV-1120 в кв.97, при граници: ПИ 24565.502.29; ПИ 24565.502.2034; ПИ 24565.502.2038; ПИ 24565.502.32 и ПИ 24565.502.31, съгласно скица №15-122533/20.03.2017г.,  издадена от СГКК – гр.Варна, ведно с изградените в него сгради с идентификатор № 24565.502.30.1; №24565.502.30.2; №.24565.502.30.3; №24565.502.30.4 и №24565.502.30.5.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-108/  1  /
25.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 18.04.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Василка Енчева Христова и Христо Радев Христов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-108/18.04.2017г. за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, С.О. „Ментеше“, представляващ 229 кв.м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 10135.4501.198 с площ 599 кв.м. ? 501.198 (по ПНИ с.о. „Ментеше“)  ? ч. 36, ч.77 и ч.78 (стари граници по ПКП), ? ч.198 (по КП към ПКП) ? ч. 54 (по предходен КП 1980 на ж.к.. „Вл. Варненчик“) по КККР на гр. Варна, при граници на ПИ 10135.4501.198: ПИ 10135. 4501.1520, ПИ 10135.4501.201, ПИ 10135.4501.9522, ПИ 10135.4501.1118 и ПИ 10135.4501.199, съгласно скица №15-627589/21.12.2016г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-105/1/
18.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Добри Димитров Добрев и всички заинтересовани лица, че на 12.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитър Добрев Димитров - Заявление с вх.№ОП-17-9400-105/12.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Звездица, ул.“Касиопея“ №40, общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 30497.501.301 с обща площ от 428 кв.м. =301(КП 1984г., одобрен със Заповед №44/08.05.1984г. на с.Звездица); част от  УПИ XIII-299,301 и 302, кв.16 и част от улица(по РП на с.Звездица – Заповед №10/15.01.1990г.) – ПИ 287 и част от 286 (КП на с.Звездица – 1962г.) по КККР на с.Звездица, общ.Варна, одобрени със Заповед № РД-18-17/06.03.2015г. на ИД на АГКК – гр.Варна, при граници: ПИ 30497.501.804; ПИ 30497.501.302; ПИ 30497.501.300 и ПИ 30497.501.299, съгласно скица №15-539212/03.11.2016г.,  издадена от СГКК – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-100/ 1 /
13.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се „Си Ел Ейч девелъпмънт“ ЕООД и всички заинтересовани лица, че на 10.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янка Русева Ангелова, чрез пълномощника си Виолета Асенова Мишкова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-100/10.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с. Блъсково, общ. Провадия, обл.Варна,  представляващ урегулиран поземлен имот/УПИ/ XII -477 в кв.4  с  площ от 1920 кв.м. ,  при граници и съседи: улица,  УПИ XIV-60, УПИ XIII-60, УПИ VII-478, УПИ VIII-478, УПИ X-479 и УПИ XI-482, съгласно Скица №89/01.03.2017 г., издадена от Дирекция „СА“ отдел „УТЕОС“ при Община Провадия – гр.Провадия, ведно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ от 84 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-104/1/
13.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Петър Георгиев Йорданов, Златка Гочева Йорданова, Галина Петрова Димитрова и всички заинтересовани лица, че на 11.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Анка Петрова Йорданова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-104/11.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Средно село, местност „Юртлука“, общ.Ветрино, обл.Варна, представляващ нива с площ от 10242 кв.м., от която 9242 кв.м. – трета категория и 1000 кв.м. втора категория, Съставляваща имот №021009, при граници: имот №021010-нива; имот №021018-нива; имот №021008-нива и имот №000054-полски път, съгласно скица №К00519/20.03.2017г.,  издадена от Общинска служба по земеделие при Община Ветрино – с.Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-103/1/
13.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Стоян Христов Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 11.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христо Стоянов Христов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-103/11.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Ягнило, общ.Ветрино, обл.Варна, представляващ урегулиран поземлен имот/УПИ/ XI, кв.13 с площ от 970 кв.м., , одобрен със Заповед №9/09.01.1929 г., при граници: улица, УПИ VI, УПИ V-51 и УПИ VII-50, ведно с дворно място,  жилищна сграда с прилежащото мазе и стопанска постройка, съгласно Скица №54/20.03.2017г.,  издадена от отдел „Устройство на територията“ при Община Ветрино – с.Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-77/3/
              12.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ради Добрев Дилянов, Бисерка Великова Христова и всички заинтересовани лица, че на 16.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янчо Добрев Дилянов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-77/16.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ поземлен имот с Пл. №253 в кв.20 с площ от 2696 кв.м., от които 1296 кв.м. включени в УПИ №VIII-253 в кв.20 и 1400 кв.м. включени в УПИ №IX-253 в кв.20 по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1574/29.03.1965 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №XI-254, УПИ №X-254 и УПИ №VII-252, съгласно Скица №15/17.01.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с парцел №X в кв.46 по предходен регулационен план, одобрен със Заповед №1071/27.05.1919 г., съгласно Удостоверение №РД0600-83(-1)/06.04.2017 г., издадено от Община Провадия, заедно с построените в имота жилищна сграда и стопански постройки.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-73/3/
              12.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 15.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мила Йорданова Желева, Севда Желева Атаканова и Илко Желев Тенекеджиев - Заявление с вх. №ОП-17-9400-73/15.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ УПИ №XIV-924,925 в кв.47 с площ от 315 кв.м. по дворищно – регулационния плана на град, одобрен със Заповед №3440/11.12.1979 г., при граници и съседи: УПИ №XV-926, УПИ №VIII-915, УПИ №XXX-922, УПИ №XIII-923 и улица, съгласно Скица №61/14.02.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с част от УПИ №XVIII-688 в кв.36 по предходен регулационен план, одобрен със Заповед №5213/11.10.1957 г., съгласно Удостоверение №РД0600-78(-1)/10.04.2017 г., издадено от Община Провадия, заедно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ от 42.60 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-102/1/
13.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на  Богдан Радев Димов и всички заинтересовани лица, че на 10.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гина Иванова Дафинова, Добринка Петкова Станева и Сотю Петков Стоев, чрез пълномощника си адвокат Снежана Петрова Гочева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-102/10.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с. Михалич, общ. Вълчи дол, обл.Варна, представляващ урегулиран поземлен имот/УПИ/X-28, кв. 14,  дворно място  с площ от 2310 кв.м., по плана на с. Михалич, одобрен със заповед №5774/15.11.1963г., целия с площ от 2600 кв.м.,  при съседи: УПИ XI-31, УПИ IX-27, УПИ VIII-27, УПИ  V-29, УПИ IV-29 и улица, съгласно Скица №453/22.11.2016г., издадена от дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собсвеност“ при Община Вълчи дол – гр.Вълчи дол. УПИ X-28, кв. 14 е идентичен с УПИ VII-256 и УПИ VIII-256 в кв.48, съгласно удостоверение изх.№.РД-08-01-520/06.04.2017г.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-101/1/
12.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Миню Русев Минев и всички заинтересовани лица, че на 10.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Пенка Демитрова Тодорова и Иванка Митева Тодорова, чрез пълномощника си адв. Снежана Петрова Гочева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-101/10.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Брестак, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ урегулиран поземлен имот/УПИ/IX-167, кв. 13,  дворно място  с площ от 1050 кв.м., по плана на с. Брестак, одобрен със заповед №270/25.01.1973г., целия с площ от 1100 кв.м.,  при съседи: УПИ VII-170, УПИ X-166 и улица, УПИ XI-169, УПИ  VIII-168 , съгласно Скица №94/10.03.2017г., издадена от дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собсвеност“ при Община Вълчи дол – гр.Вълчи дол. УПИ IX-167, кв. 13 е идентичен с част от УПИ VI-343 в кв.14, съгласно удостоверение изх.№.РД-08-01-516/06.04.2017г.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-99/  1  /
13.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 07.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христо Лазаров Христов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-99/07.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с. Черковна, общ. Провадия, обл.Варна, местност „Потока“, представляващ лозе №062103  с  площ от 1053 кв.м. , категория на земята при неполивни условия: десета, при граници и съседи: №062102 – лозе на Йордан Димитров Станев, №062104 – лозе на неидентифициран собственик, №062200 – полски път, съгласно Скица №К00791/10.03.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр.Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-98/ 1 /
12.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 07.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Жанета Монева Николова чрез адв. Деляна Валериева Христова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-98/07.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с. Манастир, общ. Провадия, местност „Джеп кюпрю“, представлява имот №041011, представляващ нива с площ 5772 кв.м., при граници и съседи: имот №041104 – нива, имот №000362 – зем. образувание, имот №042032 – полски път, съгласно скица №К01800/24.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-97/  1  /
12.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 06.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Антония Дянкова Калчева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-97/06.04.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в с. Славейково, общ. Провадия, местност „Дурасан“, представляващи:
1. Имот №036315, представляващ нива с площ 2035 кв.м., при граници и съседи: имот №036329 – нива, имот №036316 – нива, имот №000192 – полски, имот №036314 – полски път, съгласно скица №К01743/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
2. Имот №036316, представляващ нива с площ 1615 кв.м., при граници и съседи: имот №036315 – нива, имот №036329 – нива, имот №036328 – нива, имот №000192 – полски път, съгласно скица №К01744/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
3. Имот №036329, представляващ нива с площ 4423 кв.м., при граници и съседи: имот №036315 – нива, имот №036316 – нива, имот №036328 – нива, имот №036124 – пасище с храсти, имот №036330 – нива, имот №036314 – полски път, съгласно скица №К01745/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
4. Имот №036330, представляващ нива с площ 3319 кв.м., при граници и съседи: имот №036329 – нива, имот №036124 – пасище с храсти, имот №036331 – нива, имот №036332 – нива, имот №036314 – полски път, съгласно скица №К01746/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
5. Имот №009228, представляващ нива с площ 3615 кв.м., при граници и съседи: имот №037111 – полски път, имот №009229 – нива, имот №036105 – лозе, имот №036106 – лозе, имот №036107 – лозе, имот №036108 – лозе, имот №036109 – лозе, имот №036110 - лозе, съгласно скица №К01749/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
6. Имот №009229, представляващ нива с площ 2717 кв.м., при граници и съседи: имот №037111 – полски път, имот №009228 – нива, имот №036105 – лозе, имот №036104 – лозе, имот №036103 – лозе, имот №036102 – лозе, имот №036101 – лозе, съгласно скица №К01750/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-96/1/
12.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 06.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петър Сотиров Попов чрез пълномощника си Антония Дянкова Калчева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-96/06.04.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в с. Венчан, общ. Провадия, местност „Чардак баир“, представляващи:
1. Имот №007019, представляващ лозе с площ 1113 кв.м., при граници и съседи: имот №007057 – полски път, имот №007044 – храсти, имот №007020 – нива, имот №007053 – пасище, мера, съгласно скица №К00924/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
2. Имот №007025, представляващ лозе с площ 802 кв.м., при граници и съседи: имот №007057 – полски път, имот №007024 – нива, имот №007040 – полски път, имот №007026 – лозе, съгласно скица №К00929/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
3. Имот №007027, представляващ лозе с площ 1482 кв.м., при граници и съседи: имот №007040 – полски път, имот №007057 – полски път, съгласно скица №К00925/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
4. Имот №007007, представляващ лозе с площ 2479 кв.м., при граници и съседи: имот №007043 – храсти, имот №007008 – лозе, имот №007040 – полски път, имот №007057 – полски път, съгласно скица №К00926/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
5. Имот №007008, представляващ лозе с площ 940 кв.м., при граници и съседи: имот №007043 – храсти, имот №007007 – лозе, имот №007006 – лозе, имот №007009 – лозе, съгласно скица №К00927/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
6. Имот №007009, представляващ лозе с площ 909 кв.м., при граници и съседи: имот №007041 – храсти, имот №007057 – полски път, имот №007008 – лозе, имот №007005 – лозе, съгласно скица №К00928/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
7. Имот №007006, представляващ лозе с площ 5199 кв.м., при граници и съседи: имот №007040 – полски път, имот №007005 – лозе, имот №007008 – лозе, съгласно скица №К00930/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-95/ 1 /
12.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на Галина Николова Димитрова, Планинка Николова Георгиева, Агнеса Николова Неофиту и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 06.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йорданка Салтирова Николова чрез адв. Росица Стойкова Несторова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-95/06.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, кв. „Галата“, местност „Зеленика“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5545.52 ? 545.52 (по ПНИ  м. „Зеленика“ – стр. гр.) ? ч.222(стари имотни граници съгл. ПКП към ПНИ) с площ 779 кв.м., ведно с изградената в имота сграда с идентификатор 10135.5545.52.1 с площ 24 кв.м., при граници на ПИ 10135.5545.52: ПИ 10135.5545.3095, ПИ 10135.5545.9510, ПИ 10135.5545.289 и ПИ 10135.5545.9509, съгласно скица №15-127235/22.03.2017 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№РД-17-9400-135 (2)
12.04.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Александра Тодорова Петрова във връзка с постъпило в Областна администрация Варна, нейно заявление с вх.№РД-17-9400-135/01.03.2017г., че е уведомена с писмо изх. № РД-17-9400-135(1)/15.03.2017г. със следното съдържание:
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,
            Във връзка с постъпило в Областна администрация Варна, Ваше заявление с вх. № РД-17-9400-135/01.03.2017г. относно предоставяне информация за наличие на документи за закупуване на УПИ XVII-517, кв.59, находящ се с. Каменар, общ. Варна, Ви уведомявам, че след извършената служебна проверка се установи, че такава документи не се съхраняват в Областна администрация Варна.“
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-93/  1  /
07.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 05.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Иванов Цветков - Заявление с вх.№ОП-17-9400-93/05.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с. Николаевка, общ. Суворово, обл. Варна, представляващ урегулиран поземлен имот XVIII-120, кв.13 с площ 2020 кв.м., ведно с изградената в имота едноетажна жилищна сграда с площ 15 кв.м., с прилежащото мазе с площ 20 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ XVII-119, край на регулацията, съгласно скица №517/16.12.2015 г., презаверена на 04.04.2017г., издадена от отдел „Устройство на територията“ при Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - ГРАФИК - 07 АПРИЛ 2017 г.

ГРАФИК за извършване на проверки на водни обекти в Област Варна през 2017г. /В изпълнение на Заповед РД-17-7706-123 от 07.04.2017г./

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-94/1/
             06.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 05.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Дора Демирова Русева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-94/05.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ УПИ №III в кв.74 с площ от 830 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №270/25.01.1973 г., при граници и съседи: УПИ №II “магазин”, УПИ №I-436, УПИ №VIII-435, УПИ №IV-437 и път, съгласно Скица №132/03.04.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на терит., транспорт и общ. собственост“ към Община Вълчи дол, идентичен с УПИ №III в кв.54а по стария план на селото, съгласно Удостоверение изх.№РД08-01-501/03.04.2017 г., издадено от Дирекция „Устройство на терит., транспорт и общ. собственост“ към Общинска администрация – гр.Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-91/1/
              05.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ахмед Исмаилов Османов, Сениха Исмаилова Реджебова – Бекирова, Емин Ахмедов Налбантов, Мустафа Исинов, Нежмия Мустафа Назиф, Нерихе Мустафа Алиосман, Атче Мустафова Ахмедова и всички заинтересовани лица, че на 31.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фатме Исин Сеидова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-91/31.03.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в гр.Суворово, общ.Суворово, обл.Варна, представляващи: поземлен имот с площ от 6907 кв.м., м.“Малки ниви“ с идентификатор №70175.105.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-58/08.07.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: друг вид ливада, трайно предназначение на територията: Земеделска, номер по предходен план: 105062, при граници и съседи следните поземлени имоти с идентификатори: №70175.105.37, №70175.105.64, №70175.105.76, №70175.105.78 и №70175.105.63, съгласно Скица №15-622552/19.12.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; поземлен имот с площ от 7160 кв.м., м.“Кара пунар“ с идентификатор №70175.65.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-58/08.07.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, трайно предназначение на територията: Земеделска, номер по предходен план: 065016, при граници и съседи следните поземлени имоти с идентификатори: №70175.65.21, №70175.65.34, №70175.65.18, №70175.65.15, №70175.65.31, №70175.64.53 и №70175.65.14, съгласно Скица №15-622563/19.12.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; поземлен имот с площ от 1673 кв.м., м.“Драката“ с идентификатор №70175.171.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-58/08.07.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Лозе, трайно предназначение на територията: Земеделска, номер по предходен план: 171010, при граници и съседи следните поземлени имоти с идентификатори: №70175.171.11, №70175.170.16, №70175.170.17 и №70175.171.25, съгласно Скица №15-622558/19.12.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; поземлен имот с площ от 6007 кв.м., м.“Драката“ с идентификатор №70175.171.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-58/08.07.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Лозе, трайно предназначение на територията: Земеделска, номер по предходен план: 171009, при граници и съседи следните поземлени имоти с идентификатори: №70175.171.8, №70175.170.17, №70175.170.15 и №70175.171.25, съгласно Скица №15-622559/19.12.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-92/1/
             05.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Пенчо Симеонов и всички заинтересовани лица, че на 31.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иванка Ангелова Маринова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-92/31.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Изворник, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ поземлен имот №114 с площ от 1630 кв.м., от които 1260 кв.м. включени в УПИ №III-114 в кв.25, целия с площ от 1520 кв.м. по плана на село Изворник, одобрен със Заповед №4500/07.12.1934 г., при граници и съседи: УПИ №I-115, УПИ №V-113, УПИ №IV-112, УПИ №VI “общ” и път, съгласно Скица №47/10.02.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на терит., транспорт и общ.собственост“ към Община Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-90/1/
             05.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Неделчо Славов Павлов, Атанаска Йорданова Кузева и всички заинтересовани лица, че на 30.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петър Иванов Славов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-90/30.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Манастир, м.“Бадемите“ общ.Провадия, обл.Варна, представляващ овощна градина №013006 с площ от 6338 кв.м., четвърта категория, при граници и съседи: овощна градина №013005, овощна градина №013159, овощна градина №013012, овощна градина №013011, овощна градина №013010, овощна градина №013164, храсти №013008 и полски път №056300, съгласно Скица №К01793/09.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-89/2/
             05.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Иван Киров Янков и всички заинтересовани лица, че на 30.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Милена Кирова Янкова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-89/30.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, м.“Сотира“ общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 1978 кв.м. с идентификатор №10135.2508.94 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на теориторията: Урбанизирана, номер по предходен план: 313, квартал:0, парцел:0 при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: №10135.2508.9515, №10135.2508.1395, №10135.2508.9516, №10135.2508.95 и №10135.2508.1030, съгласно Скица №15-480461/03.10.2016,  издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-88/1/
              05.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 30.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иванка Костова Кръстева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-88/30.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Брестак, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ дворно място с площ от 1380 кв.м., включено в УПИ №IV-560 в кв.54, целия с площ от 1430 кв.м. по плана на село Брестак, одобрен със Заповед №270/25.01.1973 г., при граници и съседи: УПИ №III-549, УПИ №V-559, УПИ №VII-557, УПИ №VIII-555  и УПИ №XIII “младежки дом” и път, съгласно Скица №79/24.02.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на терит., транспорт и общ.собственост“ към Община Вълчи дол, идентичен с УПИ №VI-22 в кв.67 по стария план на селото, съгласно Удостоверение №РД08-01-445/22.03.2017 г., издадено от Дирекция „Устройство на терит., транспорт и общ.собственост“ към Общинска администрация – гр.Вълчи дол, заедно с построените в имота жилищна сграда с разгъната застроена площ от 152 кв.м. и навес със застроена площ от 60 кв.м.  
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-87/1/
             05.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 29.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Петров Стоилов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-87/29.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 1701 кв.м. с идентификатор №10135.4510.446 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-30/19.06.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на теориторията: Урбанизирана, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: №10135.4510.494, №10135.4510.447, №10135.4510.445 и №10135.4541.6, съгласно Скица №15-190572/19.04.2016, презаверена на 02.11.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-75/3/
              05.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Малта Василева Кънева, Александър Василев Станкович, Константин Василев Станкович, „Интернешънъл Тийм“ ЕООД и всички заинтересовани лица, че на 15.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Веселин Стефанов Стоянов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-75/15.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.“1-ва“ общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 1954 кв.м. с идентификатор №10135.2564.1664 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-14787/09.12.2014 г. на Началник на СГКК – Варна, начин на трайно ползване: За друг вид обществен комплекс, трайно предназначение на територията:Урбанизирана, стар идентификатор:10135.2564.321, номер по предходен план: 2945, квартал:0, при съседи следните поземлени имоти: №10135.2564.310, №10135.2564.1663, №10135.2564.1662, №10135.2564.325, №10135.2564.322, №10135.2564.1647, №10135.2564.318 и №10135.2564.317, съгласно Скица на поземлен имот №15-369783/28.07.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна, идентичен с УПИ №XXXII-1537 в кв.12 с площ от 1100 кв.м. и УПИ №XII-1537  по плана на „Вилна зона“ Варна, съгласно Удостоверение рег.№АУ076598ВН_019ВН/13.03.2017 г., издадено от Община Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-53/2/
             04.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Радослав Живков Петков и всички заинтересовани лица, че на 02.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Калоян Митев Калов, чрез адв.Стефка Стоянова Пейчева  - Заявление с вх. №ОП-17-9400-53/02.03.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в гр. Дългопол, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващи: нива №003034, пета категория с площ от 4999 кв.м., м.“Чиплака“, при граници и съседи: нива №003035, полски път №003056, полски път №003054 и нива №003033, съгласно Скица №К05861/23.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; нива №041025, трета категория с площ от 1200 кв.м., м.“Под шосето“, при граници и съседи: нива №041024, полски път №041144, нива №041026, нива №041005 и нива №041006, съгласно Скица №К05862/23.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - Дългопол към Министерство на земеделието и храните; изоставена нива №046025, шеста категория с площ от 1999 кв.м., м.”Дядо илиев кулак“, при граници и съседи: изоставена нива №046026, нискостъбл.гора №500262, изоставена нива №046024 и нискостъбл. гора №500262, съгласно Скица №К05863/23.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; овощна градина №051025, втора категория с площ от 1700 кв.м., м.“Под дражила“, при граници и съседи: овощна градина №051026, овощна градина №051028, овощна градина №051023, полски път №000864 и полски път №051048, съгласно Скица №К05864/23.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; нива №075009, трета категория с площ от 1500 кв.м., м.“Фитиргана“, при граници и съседи: нива №075010, полски път №000609, нива №075008 и полски път №000619, съгласно Скица №К05865/23.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие  - Дългопол към Министерство на земеделието и храните; нива №077043, трета категория с площ от 1000 кв.м., м.“Камчи ясак“, при граници и съседи: нива №077042, полски път №077439, нива №077044, нива №077133 и нива №077134, съгласно Скица №К05866/23.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; нива №078229, трета категория с площ от 1000 кв.м., м.“Армутлука“, при граници и съседи: нива №078230, нива №078210, нива №078228 и полски път №078134, съгласно Скица №05867/23.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; изоставена нива №137015, шеста категория с площ от 500 кв.м, м.“Алаците“, при граници и съседи: изоставена нива №137016, изоставена нива №137014, полски път №034051 и път IV кл. №000522, съгласно Скица №К05804/18.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие към Министерство на земеделието и храните; лозе №049049, шеста категория с площ от 284 кв.м., м.“Палазова чешма“, при граници и съседи: лозе №049048, лозе №049043, лозе №049050 и полски път №000132, съгласно Скица №К05802/18.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; лозе №049054, шеста категория с площ от 365 кв.м., м.“Палазова чешма“, при граници и съседи: лозе №049052, лозе №049051, лозе №049050, лозе №049043, лозе №049055 и лозе №049053, съгласно Скица №К05803/18.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; овощна градина №024005, трета категория с площ от 5001 кв.м., м.“Парцелите“, при граници и съседи: овощна градина №024012, полски път №022045, полски път №024017, полски път №024037 и овощна градина №024023, съгласно Скица №К00128/18.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните.На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 06 АПРИЛ 2017 г.

ЗАПОВЕД № РД-17-7706-121/05.04.2017г.
ТОДОР ЙОТОВ – областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах със заповед № Т-РД-16-128/31.03.2017г. на министъра на туризма,
УСТАНОВИХ:
Със заповед № Т-РД-16-128/31.03.2017г. на министъра на туризма е обявен списъкът на неохраняемите морски плажове за летен сезон 2017г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, представляващи неразделна част от заповедта.
Съобразно чл. 22а, ал. 3, т. 3 и ал. 4, т. 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, част от постъпилите приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове, се разходват за поставяне на предупредителни табели на неохраняемите плажове на територията на съответната община, включително и на морските плажове за природосъобразен туризъм.
Предвид гореизложеното, с цел предотвратяване на нещастни случаи и инциденти с къпещи се хора до организирането на водноспасителна дейност и обезопасяването на водните площи на обявените за неохраняеми морски плажове, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и в изпълнение на заповед № Т-РД-16-128/31.03.2017г. на министъра на туризма,
НАРЕЖДАМ:
Кметовете на общините Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла да организират поставянето и поддържането на предупредителни табели с надпис „Неохраняема зона! Къпането забранено!” на български, английски, немски и руски език, при спазване изискванията на чл. 9 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, на неохраняемите морски плажове, както следва:
I. На територията на Община Варна за плажове:
1. „Чайка – централен 1“;
2. „Чайка – централен 2“;
3. „Чайка – юг“;
4. „Сахара 2“;
5. „Офицерски“;
6. „Офицерски - запад“;
7. „Кабакум – централен“;
8. „Галата – север“;
9. „Галата – изток“
10. „Фичоза“;
11. „Фичоза – юг“;
12. „Хижа Черноморец – север“;
13. „Хижа Черноморец – юг“;
14. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“;
II. На територията на Община Аврен за плажове:
1. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“;
2. „Романтика”;
3. „Камчия – север 1”;
4. „Камчия – север 2”;
5. „Камчия – север 3”;
6. „Камчия – север 4”;
7. „Камчия – север 5”;
III. На територията на Община Долни Чифлик за плажове:
1. „Камчия – юг”;
2. „Изгрев – хоризонт”;
3. „Шкорпиловци–север“;
IV. На територията на Община Бяла за плажове:

 1. „Самотино”;
 2. ”Бяла - Карадере”;
 3. „Бяла – север;
 4.  „Бяла – „Чайка”, в т.ч. „Бяла – Чайка 1“.

Предупредителните табели да бъдат поставени на всички подходи, осигуряващи достъп до неохраняемите морски плажове, в срок до 30.04.2017г.
В 3-дневен срок след поставянето на предупредителните табели да бъде изпратен доклад, придружен със снимков материал.
Настоящата заповед да се публикува на интернет-страницата на Областна администрация Варна и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. Заповедта се изготви в шест еднообразни екземпляри и се копира в два екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на кметовете на общините Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла; служителя, изготвил заповедта за прилагането й към преписката, послужила за издаването на заповедта; и деловодството при Областна администрация Варна.
Копия от заповедта да се връчат на главния секретар и директора на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ / П /
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-86/1/
              04.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 28.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иванка Георгиева Иванова - Николова, чрез адв.Галина Арменчева Цанкова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-86/28.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Морска сирена“ №29-31, ет.0,  общ.Варна, обл.Варна, представляващ жилище, апартамент с идентификатор 10135.2560.229.1.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, брой нива:1, при съседи, следните самостоятелни обекти: на същия етаж - №10135.2560.229.1.32, под обекта  - няма и над обекта - №10135.2560.229.1.2, съгласно Схема №15-517746/24.10.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-85/1/
             31.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 27.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Райчев Пенев и Жечка Стойчева Пенева, чрез Кремена Веселинова Василева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-85/27.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Сава, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ дворно място с Пл. №54 в кв.4 с площ от 3940 кв.м., от които 2230 кв.м. включени УПИ №IX-54 в кв.4 и 1100 кв.м. включени в УПИ №VIII-54  в кв.4  по плана на селото, одобрен със Заповед №698/18.07.1990 г., при граници и съседи: УПИ №VII-55, УПИ №III-за озеленяване и път, съгласно Скица №272/12.03.1998 г. издадена от Отдел „Архитектура и благоустройство“ към Общински народен съвет – гр.Дългопол, презаверена на 24.01.2017 г. от Отдел „УТОС“ към Община Дългопол, заедно с построените в имота двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м.  и навес с оградни стени със застроена площ от 51 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-84/1/
             31.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се ЕТ „Сеид Ахмед Мехмед“, Станка Петкова Стоянова, Иван Христов Михайлов, Величка Василева Димитрова и  всички заинтересовани лица, че на 27.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стоян Апостолов Стоянов и Виша Георгиева Стоянова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-84/27.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна,  ул.“Кирил Пейчинович“ №2 общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 342 кв.м. с идентификатор №10135.5506.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: Средно застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 1931, при граници и съседи, следните  поземлени имоти: №10135.5506.66, №10135.5506.62, №10135.5506.59, №10135.5506.29, №10135.5506.64 и  №10135.5506.65, съгласно Скица №15-632454/27.12.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна;  самостоятелен обект в сграда  на ет.0 с идентификатор №10135.5506.63.1.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, предназначение: За търговска дейност, брой нива: 1, при съседи: на същия етаж - №10135.5506.63.1.24, под обекта – няма и над обекта - №10135.5506.63.1.4, съгласно Схема №15-632459/27.12.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; самостоятелен обект в сграда на ет.0 с идентификатор №10135.5506.63.1.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, предназначение: За търговска дейност, брой нива: 1, при съседи; на същия етаж - 10135.5506.63.1.25, под обекта – няма, над обекта - 10135.5506.63.1.4, съгласно Схема №15-632461/27.12.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; самостоятелен обект в сграда на ет.3, представляващ ап.13 с идентификатор №10135.5506.63.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, брой нива:1, при съседи: на същия етаж - №10135.5506.63.1.12, №10135.5506.63.1.14, под обекта №10135.5506.63.1.9 и над обекта №10135.5506.63.1.16 и №10135.5506.63.1.17, съгласно Схема №15-632466/27.12.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-83/1/
             31.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ангелина Кръстева Митева и  всички заинтересовани лица, че на 24.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Черню Христов Христов, чрез адв. Галина Маринова Ангелова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-83/24.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Брестак, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ дворно място с площ от 1230 кв.м., включено в УПИ №IV-48  в кв.4 с площ от 1270 кв.м. по плана на с.Брестак, одобрен със Заповед №270/25.01.1973 г., при граници и съседи: УПИ №III-49, УПИ №XIII-61, УПИ №XII-62, УПИ №V-47 и път, съгласно Скица №87/06.03.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на терит., транспорт и общ. собственост“ към Община Вълчи дол, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 58 кв.м., лятна кухня със застроена площ от 30 кв.м., гараж със застроена площ от 24 кв.м. и навес със застроена площ от 25 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-82/1/
              31.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 24.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гюнал Идаетов Мустафов, чрез Хюлия Ахмедова Мустафова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-82/24.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Славейково, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ нива №036341, трета категория с площ от 7110 кв.м., м.“Дурасан“, при граници и съседи: нива №036340, населено място №000001, полски път №036122 и пасище и храсти №036124, съгласно Скица №К01756/07.03.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-81/1/
              31.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 23.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Румен Иванов Великов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-81/23.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Блъсково, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ нива №082022, трета категория с площ от 1937 кв.м., м.“Дермен чели“, при граници и съседи: нива №082024, полски път №000500, нива №082019 и нива №082025, съгласно Скица №К01804/07.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-78/1/
              31.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват всички заинтересовани лица, че на 21.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Ангелов Николов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-78/21.03.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в с.Черковна, общ.Провадия, обл.Варна, представляващи: лозе, десета категория с площ от 2244 кв.м., м.“Потока“, при граници и съседи: полски път №013202, лозе №013016, лозе №013027, лозе №013023, лозе №013019 и лозе №013018, съгласно Скица №К00790/28.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните; лозе, четвърта категория с площ от 1000 кв.м, м.“Потока“, при граници и съседи: полски път №000233, лозе №010093, лозе №010004 и лозе №010005, съгласно Скица №К00789/28.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия към Министерство на земеделието и храните; лозе №010024 с площ от 2399 кв.м., от които 2368 кв.м. – шеста категория и 31 кв.м. – четвърта категория, м.“Потока“, при граници и съседи: полски път №000233, лозе №010023, храсти №010106 и лозе №010025, съгласно Скица №К00788/28.02.2017,  издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните и лозе №010023 с площ от 1080 кв.м., от които 1074 кв.м. – шеста категория и 6 кв.м. – четвърта категория, м.“Потока“, при граници и съседи: полски път №000233, лозе №010022, храсти №010106 и лозе №010024, съгласно Скица №К00787/28.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-16-9400-35/4/
             31.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 22.02.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мария Николова Илиева - Заявление с вх.№ОП-16-9400-35/22.02.2016 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, м.“Боровец - юг“ общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 542 кв.м. с идентификатор №10135.5404.3900 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 3900, при граници и съседи,  следните  поземлени имоти с идентификатори: №10135.5404.9753, №10135.5404.9752, №10135.5404.3901 и №10135.5404.9754, съгласно Скица №15-322846/29.07.2015 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-45/2/
             31.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Иван Борисов Тодоров и всички заинтересовани лица, че на 24.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петър Борисов Тодоров и Екатерина Василева Тодорова, чрез адв.Данко Дачев – Заявление с вх. №ОП-17-9400-45/24.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се с.Гроздьово, общ.Долни чифлик, обл.Варна, предствляващ УПИ №IV-91 в кв.64 с площ от 1390 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №3360/10.05.1973 г., при граници и съседи: УПИ №V-89, УПИ №III-90, УПИ №II-91, УПИ №XII-712, УПИ №XI-713  и път, съгласно Скица №31/02.02.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик, идентичен УПИ №IV-177 в кв.37 по предходен дворищно – регулационен план на с.Гроздьово, одобрени със Заповед №465/12.11.1927 г., съгласно Удостоверение №У-44/22.02.2017 г., издадено от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-79/1/
             27.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мария Петрова Митева, Недялка Петрова Иванова, Янка Стоянова Иванова, Славка Василева Петрова, Христо Стоянов Христов, Васил Стоянов Христов  и всички заинтересовани лица, че на 22.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Василев Петров - Заявление с вх. №ОП-17-9400-79/22.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Ягнило, общ.Ветрино, обл.Варна, представляващ нива №046074 с площ от 1343 кв.м., шеста категория, м.”Ески екинлик“, при граници и съседи: нива №046073, нива №046079, нива №046075, нива №046062, нива №046061 и нива №046060, съгласно Скица №К00818/21.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Ветрино към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-76/1/
             27.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Хасан Халилов Хасанов, наследниците на Фатме Юсуф Ибрям – Юсуф Халил Хасан, Бехчет Халил Хасан, Джумазие Хюсеин Хасан, Фатме Хюсеин Али, Недрет Хюсеин Галиб, Халиме Хюсеин Алиева, Осман Исмаил Мустафа, Исмаил Осман Исмаил, Халил Осман Исмаил, Фатме Осман Бекир  и всички заинтересовани лица, че на 16.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хасан Халил Ибрям - Заявление с вх. №ОП-17-9400-76/16.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Поляците, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ УПИ №XVI-175  в кв.22 с площ от 1032 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №1449/07.09.1987 г., при граници и съседи: УПИ №XVII-176, УПИ №III-174, УПИ №XII-181, УПИ №XI-180  и път, идентичен с УПИ №V-16 в кв.10, съгласно Скица №23/13.02.2017, издадена от Отдел „УТЕОС“ към Община Дългопол, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 97.40 кв.м. и лятна кухня със застроена площ от 16.97 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-64/3/
             27.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Георги Иванов Георгиев, Пенка Георгиева Михайлова, Климент Милчев Делев и всички заинтересовани лица, че на 16.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хасан Халил Ибрям - Заявление с вх. №ОП-17-9400-76/16.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна,м.“Свети Никола“ общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 1093 кв.м. с идентификатор №10135.2526.1519 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията:Урбанизирана, номер по предходен план: 835, квартал:27, парцел:1519, при съседи следните поземлени имоти: №10135.2526.360, №10135.2526.9532, №10135.2526.504 и №9527, съгласно Скица на поземлен имот №15-97009/07.03.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-44/3/
            27.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Христо Николов Галов и всички заинтересовани лица, че на 24.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Господин Николов Галов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-44/24.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в Девня, ул.“Македония“ №4  общ. Девня, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ от 816 кв.м. с идентификатор №20482.306.177 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-85/17.09.2008 г., начин на трайно ползване: Ниско застрояване, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 177,175, квартал:16, парцел:VII-VIII, при граници и съседи следните поземлени имоти: №20482.306.15, №20482.306.167, №20482.306.176, съгласно Скица на поземлен имот №15-594062/01.12.2016 .г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна, идентичен с УПИ №VII-177 по регулационния план на с.Повеляново, одобрен със Заповед №4540/20.07.1968 г. на Окръжен народен съвет – Варна и на част от имот №108, парцел №V, кв.11 по отменения кадастрален план на с.Марково (кв.Повеляново) от 1932 г., съгласно Удостоверение изх.№0900-28-(1)/13.03.2017 г., издадено от Община Девня, заедно с построената в имота друг вид сграда за обитаване с площ от 54 кв.м., брой етажи: 1 с идентификатор №20482.306.177.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-85/17.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно Скица на сграда №15-594069/01.12.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-62/1/
              15.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Георги Стоянов Георгиев и всички заинтересовани лица, че на 09.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янко Стоянов Георгиев, чрез адв.Снежана Петрова Гочева  - Заявление с вх. №ОП-17-9400-61/07.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Здравец, общ.Аврен, обл.Варна, представляващ 150 кв.м. иделни части от  УПИ №X-66 в кв.22 с площ от 1600 кв.м. по кадастралния и регулационен план на селото, одобрен със Заповед за улична и дворищна регулация №386/27.06.1990 г., при граници и съседи: УПИ №XXI-66, УПИ №IV-68, УПИ №V-69, УПИ №IX-70 и път, съгласно Скица №41/03.02.2017 г., издадена от Община Аврен, идентичен с УПИ №XIII-38 в кв.33 по предходен план на селото, одобрен със Указа на Царя №411/08.08.1931 г. – за улична регулация и №2738/13.08.1931 г. – за дворищна регулация, съгласно Удостоверение изх.№ГП-87/13.02.2017 г., издадено от Община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-16-9400-5/5/
           21.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Калуда Георгиева Арнаудова и всички заинтересовани лица, че на 12.01.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Славка Кръстева Георгиева, чрез адв.Недка Маринова  - Заявление с вх. №ОП-16-9400-5/12.01.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с.Кичево, СО „Лозите“ общ.Аксаково, обл.Варна, представляващ новообразуван имот №501.628 с площ от 636 кв.м. по ПНИ на част от СО „Лозите“, одобрен със Заповед №РД-11-7706-222 от 20.07.2011 г. на Областен управител на област Варна, НТП: индивидуално застрояване, при граници и съседи: улица №501.690, двор №501.25, двор №501.27 и двор №501.726, съгласно Скица №1097-1800/22.12.2015 г., издадена от Община Аксаково, съответстващ на парцел II, кв.14 по кадастрален план на м.“Лозите“ – с.Кичево, изработен през 1988 г., съгласно Удостоверение №57/01.03.2016 г., издадено от Дирекция „Устройство на територията“ към Община Аксаково.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-43/3/
             16.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Рада Иванова и всички заинтересовани лица, че на 23.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Александър Янчев Добрев, чрез Таня Стоянова Лечева - Заявление с вх. №ОП-17-9400-43/23.02.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в с.Славейково, общ. Провадия, обл. Варна, представляващи: лозе №055193, трета категория с площ от 1000 кв.м., м.“Сърта“, при граници и съседи: лозе №055192, полски път №055278, лозе №055194 и полски път №055279, съгласно Скица №К01712/05.10.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните; нива №048022 с площ от 6000 кв.м., от които 4200 кв.м. – четвърта категория и 1800 кв.м. – трета категория, м.“Съчанджик“, при граници и съседи: нива №048023, полски път №048063, нива №048021, нива №048010 и нива №048009, съгласно Скица №К01711/05.10.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните; изоставена нива №045016, пета категория с площ от 4000 кв.м., м.“Асара“, при граници и съседи: изоставена нива №045017, изоставена нива №045041, изоставена нива №045015 и полски път №045111, съгласно Скица №К01714/05.10.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земделието и храните; др.трайно нас. №029016, пета категория с площ от 4000 кв.м., м.“Чукур тарла“, при граници и съседи: др.трайно нас. №029017, полски път №000236 и др.тр.насажден. №029015, съгласно Скица №К01713/05.10.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-36/3/
              22.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Хатча Нурулова Мустафова и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Февзи Сюлейманов Сабриев, чрез адв.Стефка Стоянова Пейчева - Заявление с вх. №ОП-17-9400-36/22.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Медовец, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор №47620.501.253 с площ от 971 кв.м. по кадастралния план на село Медовец, предходен: УПИ №IX-233 в кв.40,заедно с построените в имота жилищна сграда, на два етажа със застроена площ 42 кв.м., жилищна сграда – лятна кухня със застроена площ от 48 кв.м. и навес с оградни стени със застроена площ от 30 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-71/1/
              20.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Станю Велчев Станчев и всички заинтересовани лица, че на 14.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Минко Христов Стоянов, чрез адв.Галина Маринова Ангелова  - Заявление с вх. №ОП-17-9400-71/14.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Брестак, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ дворно място с площ от 1030 кв.м., от които 930 кв.м. включени в УПИ №II-50 в кв.4 по плана на селото, одобрен със Заповед №270/25.01.1973 г., при граници и съседи: УПИ №III-49, УПИ №XIII-61, УПИ №XV-60, УПИ №I-51, УПИ №XVI-51 и път, съгласно Скица №456/25.11.2016 г., издадена от Отдел „УТ“ към Общинска администрация – гр.Вълчи дол, идентичен с част от УПИ №VI-382  в кв.6а по стария план на селото, съгласно Удостоверение изх.№РД08-01-377/07.03.2017 г., издадено от Общинска администрация – гр.Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-70/1/
             21.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Злати Тодоров Люцканов – Любичка Колева Топалова, Марийка Колева Петкова, Тодорка Колева Русева, Мира Кирова Иванова, Петя Иванова Калчева, Колю Иванов Колев, Петя Димитрова Тодорова – Павлова, Антон Димитров Златев, Ваня Венциславова Цанкова, Росен Иванов Русев, Йова Иванова Райнова, Галя Давидова Янкова, Даниела Янкова Иванова, Каля Петкова Соколова, Тодорка Йорданова Карагьозова, Петя Йорданова Петкова, Гинка Андонова Тодорова, Мария Златева Маринова, Живка Златева Стоянова, Нели Маринова Недева, Курта Жекова Тодорова, Красен Златков Калчев, Таня Златкова Калчева, Живко Калчев Златев, Славчо Куртев Славов, Маргарита Куртева Митева, Йовка Петкова Неделчева,  Миленка Петкова Вълчева и всички заинтересовани лица, че на 14.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Неделчо Маринов Неделчев, чрез адв.Боян Великов  - Заявление с вх. №ОП-17-9400-70/14.03.2017 г. . за недвижими имоти, находящи се  общ.Дългопол, обл.Варна, представляващи: нива №077202, трета категория с площ от 5600 кв.м., гр.Дългопол, м.“Камчи ясак“, при граници и съседи: нива №077203, полски път №077437, нива №077201, нива №077168 и нива №077167, съгласно Скица №К03075/04.04.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните; нива №020003, трета категория с площ от 29994 кв.м., с.Сава, м.“Лонгоза“, при граници и съседи: нива №020004, полски път №000024, нива №020002 и полски път №000029, съгласно Скица №К00139/10.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; нива №055001 с площ от 19001 кв.м., с.Рояк, м.“Васовата“, от които 6248 кв.м. – девета категория, 4472 кв.м. – трета категория и 8281 кв.м. – втора категория, при граници и съседи: полски път №000139, нива №055002, нива №055008 и нива №055034, съгласно Скица №К00136/10.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-69/1/
              21.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Злати Тодоров Люцканов – Любичка Колева Топалова, Марийка Колева Петкова, Тодорка Колева Русева, Мира Кирова Иванова, Петя Иванова Калчева, Колю Иванов Колев, Петя Димитрова Тодорова – Павлова, Антон Димитров Златев, Ваня Венциславова Цанкова, Росен Иванов Русев, Йова Иванова Райнова, Галя Давидова Янкова, Даниела Янкова Иванова, Каля Петкова Соколова, Тодорка Йорданова Карагьозова, Петя Йорданова Петкова, Неделчо Маринов Неделчев, Мария Златева Маринова, Живка Златева Стоянова, Нели Маринова Недева, Курта Жекова Тодорова, Красен Златков Калчев, Таня Златкова Калчева, Живко Калчев Златев, Славчо Куртев Славов, Маргарита Куртева Митева, Йовка Петкова Неделчева,  Миленка Петкова Вълчева и всички заинтересовани лица, че на 14.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гинка Андонова Тодорова, чрез адв.Боян Великов  - Заявление с вх. №ОП-17-9400-69/14.03.2017 г. . за недвижими имоти, находящи се в общ.Дългопол, обл.Варна, представляващи: нива №036046, четвърта категория с площ от 1400 вк.м., гр.Дългопол, м.“Долно дервени“, при граници и съседи: нива №036045, полски път №036047 и полски път №036050, съгласно Скица №К05958/29.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; нива №094082, трета категория с площ от 2599 вк.м., гр.Дългопол, м.“Под кончовец“, при граници и съседи: нива №094083, отводнит.канал №000542, нива №094081 и полски път №094125, съгласно Скица №К05960/29.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - Дългопол към Министерство на земеделието и храните; нива №055001 с площ от 19001 кв.м., от които 6248 кв.м. – девета категория, 4472 кв.м. – трета категория и 8281 кв.м. – втора категория, с.Рояк, м.“Васовата“ при граници и съседи: полски път №000139, нива №055002, нива №055008 и нива №055034, съгласно Скица №К00104/29.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; нива №020003, трета категория с площ от 29994 кв.м., с.Сава, м.“Лонгоза“, при граници и съседи: нива №020004, полски път №000024, нива №020002 и полски път №000029, съгласно Скица №К00123/29.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните и лозе №122040, четвърта категория с площ от 723 кв.м., м.“Ветите лозя“, при граници и съседи: лозе №122041, лозе №122050, лозе №122051, лозе №122025, лозе №122024 и полски път №000153, съгласно Скица №К05961/29.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-68/1/
              16.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Петър Иванов Велчев и всички заинтересовани лица, че на 13.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Туран Мехмед Шабан, чрез адв.Гергана Стаменова Стаменова  - Заявление с вх. №ОП-17-9400-68/13.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Горен чифлик, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ УПИ №X-452 в кв.74 с площ от 1215 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1329/09.08.1984 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №IX-542 и УПИ №XI-451, съгласно Скица №77/24.02.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-16-9400-394/3/
                21.03.2017 г
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Павли Ганчев Атанасов и всички заинтересовани лица, че на 06.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Борислав Станчев Станчев, Живко Станчев Станчев и Стоянка Бончева Станчева, чрез Светлана Стоянова Янакиева  - Заявление с вх. №ОП-16-9400-394/06.12.2016 г. . за недвижим имот, находящ се в гр.Аксаково, м.“Янчова поляна“, общ. Аксаково, обл. Варна, представляващ новообразуван имот №510.1200 по плана на новообразуваните имоти с площ от 2374 кв.м., одобрен със Заповед №РД-15-7706-235/12.03.2015 г. на Областен управител  на област с административен център Варна, при съседи на имота: №510.1199 – двор, №510.817 – улица, №510.1201 – двор, №510.524 – двор  и №510.813 - улица, съгласно Скица №58-137/09.02.2016 г., презаверена на 28.11.2016 г., издадена от Община Аксаково, съответстващ на части от имоти с Пл. №525,526,491,492,493 и 494 по единствен предходен план на м-ст „Янчова чешма“, общ.Аксаково, изработен през 1990 г., съгласно Удостоверение №30/02.03.2017 г., издадено от Дирекция „Устройство на територията“ към Община Аксаково.
 На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 15 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-47/1/
             06.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Наню Христов Каролев и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христина Нанева Каролева и Катюша Петрова Каролева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-47/27.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, представляващ  125 кв.м. идеални части от поземлен имот, целия с площ от 1281 кв.м. с идентификатор №10135.2564.159 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: За друг вид обществен комплекс, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 2964, квартал:8, парцел: XV-1532 A, при граници и съседи. Следните поземлени имоти: №10135.2564.158, №10135.2564.297, №10135.2564.179 и №10135.2564.155, съгласно Скица на поземлен имот №15-444577/10.09.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-59/1/
              09.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Демир Асенов Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 07.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Анка Ангелова Атанасова, чрез Хюлия Ахмедова Мустафова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-59/07.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ  УПИ №X-1155  кв.50 с площ от 530 кв.м. по дворищно – регулационния план на града , одобрен със Заповед №3440/11.12.1979 г., при граници и съседи: УПИ №XXXI-1156, УПИ №IX-1156, УПИ №XXVII-1096  и улица, съгласно Скица №63/14.02.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с УПИ №XI-823  в кв.9 по предходен план на град Провадия, одобрен със Заповед №5213/11.10.1957 г., съгласно Удостоверение изх.№УТ24-7(-1)/17.02.2017 г., издадено от Община Провадия, заедно с построените в имота масивно жилище със застроена площ от 75 кв.м. и масивно жилище със застроена площ от 25 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-58/1/
              09.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ибрям Хасанов Мастъков и всички заинтересовани лица, че на 07.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ася Митева Тодорова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-58/07.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ  УПИ №XI-1056  кв.175 с площ от 280 кв.м. по дворищно – регулационния план на града , одобрен със Заповед №3440/11.12.1979 г., при граници и съседи: УПИ №XII-1058, УПИ №VIII-1056, УПИ №X-1055  и път, съгласно Скица №55/10.02.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с УПИ №XIII-799  в кв.13 по предходен план на град Провадия, одобрен със Заповед №5213/11.10.1957 г., заедно с построените в имота масивно жилище със застроена площ от 64 кв.м. и полумасивно жилище със застроена площ от 29 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-57/1/
              09.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Еленка Трифонова Маринова, Митко Радев Димитров, Георги Йорданов Георгиев, Георги Георгиев Георгиев, Марин Димитров Маринов и всички заинтересовани лица, че на 06.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Герчо Йорданов Георгиев и Йорданка Иванова Георгиева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-57/06.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, представляващ  поземлен имот с площ от 2719 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-30/19.06.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-639/06.03.2012 г. на Началник на СГКК – Варна, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 1134, при граници и съседи, следните поземлени имоти: №10135.4501.9520, №10135.4501.1794, №10135.4501.9521, №10135.4501.1795 и  №10135.4501.9507, съгласно Скица на поземлен имот №15-94058-06.03.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-51/1/
             09.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Елена Желева Петрова, Иван Христов Иванов, Трендафилка Ковачева  и всички заинтересовани лица, че на 01.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Атанасов Димитров - Заявление с вх.№ОП-17-9400-51/01.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с.о.“Горна трака“, м.“Коджа тепе“ общ.Варна, обл.Варна, представляващ  поземлен имот с площ от 736 кв.м. с идентификатор №10135.2623.4077 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 5234077, при  граници и съседи, следните поземлени имоти: №10135.2623.4078, №10135.2623.9572, №10135.2623.1094, №10135.2623.1095 и №10135.2054.6, съгласно Скица на поземлен имот №15-425412-29.08.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-18/5/
              10.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се  Илинка Кръстева Иванова  и всички заинтересовани лица, че на 02.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петранка Запрянова Спасова и Дечко Лазаров Спасов    - Заявление с вх.№ОП-17-9400-18/02.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с.о.“Планова“, общ. Варна, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ от 1454 кв.м с Пл. №595, при граници и съседи, следните поземлени имоти: Пл. №611, Пл. №1488, Пл. №1487 и път, съгласно Скица с рег. №АУ050136МЛ/23.06.2016 г., презаверена на 01.03.2017 г.,  издадена от Дирекция „Устройство на територията“, Район „Младост“ към Община Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-55/1/
              08.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Неджмие Юсеин Али, Зеинеб Юсеин Пехливан и всички заинтересовани лица, че на 02.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фатме Ереджеб Хасан - Заявление с вх.№ОП-17-9400-55/02.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Булаир, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ  УПИ №V-47  в кв.8 с площ от 1175 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №473/03.10.1994, при граници и съседи: от две страни път, УПИ №IV-47 и УПИ №VI-46, съгласно Скица №50/14.02.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик, заедно с построените в имота жилищна сграда с площ от 70 кв.м. и жилищна сграда с площ от 25 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-54/1/
             08.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Неджмие Юсеин Али, Зеинеб Юсеин Пехливан и всички заинтересовани лица, че на 02.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фатме Ереджеб Хасан - Заявление с вх.№ОП-17-9400-54/02.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Булаир, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ  УПИ №IV-47  в кв.8 с площ от 983 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №473/03.10.1994, при граници и съседи: УПИ №V-47, УПИ №VI-46, УПИ №IX-92 “за жил. строителство”, УПИ №VII “за читалище” и път, съгласно Скица №50/14.02.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-41/1/
             06.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на наследниците на Златин Атанасов Митев – Анка Златинова Йорданова, Надежда Николаева Митева, Николай Йорданов Николов, Диан Николаев Йорданов, Юмие Сюлейманова Мустафова, Галя Николаева Йорданова, Николай Маринов Златинов, Недка Маринова Захариева, Николай Юлиянов Маринов, Зера Ризова Алиосманова, Здравко Николов Златинов, Алекси Николаев Златинов, Емилия Николова Тюркйъюмаз, Милен Здравков Симеонов, Сашо Здравков Симеонов, Виолета Здравкова Александрова  и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Асен Златинов Асенов, чрез адв.Донка Иванова Асенова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-41/22.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ  жилищна сграда със застроена площ от 106 кв.м. и жилищна сграда със застроена площ от 55 кв.м., построени в общинско дворно място, представляващо УПИ №II-273 в кв.4 с площ от 550 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на града, одобрен със Заповед №769/30.05.1985 г., при граници и съседи: УПИ №III-232,274, УПИ №IV-275,276, УПИ №XVII-258,259,272, УПИ №I-257 и път, съгласно Скица №04/05.01.201 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-40/1/
              06.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на наследниците на Цветан Данаилов Маринов – Камелия Симеонова Маринова, Генади Цветанов Данаилов, Станислав Цветанов Данаилов и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Виолета Цветанова Данаилова, чрез адв.Донка Иванова Асенова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-40/22.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Старо Оряхово, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ  УПИ №III-437  в кв.65 с площ от 930 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №770/30.05.1985 г., при граници и съседи: УПИ №II-393, УПИ №XII-396, ПИ №396 и път, съгласно Скица №354/09.08.2016 г., презаверена на 22.02.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик, заедно с построената в имота жилищна сграда.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-37/1/
             06.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на наследниците на Димитър Транакиев Костадинов, Лилия Маргаритова, Георги Маргаритов  и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ваня Георгиева Стоянова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-37/22.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, представляващ 41 кв.м. иделни части от поземлен имот с идентификатор №10135.2723.157, целия с площ от 741 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 1126, при граници и съседи, следните поземлени имоти: №10135.2723.9563, №10135.2723.169, №10135.2723.9512, №10135.2723.162, №10135.2723.156 и №10135.2723.1103, съгласно скица на поземлен имот №15-500451/13.10.2016 г. ,издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-34/3/
              06.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мита Костадинова Караколева и всички заинтересовани лица, че на 17.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Жеков Караколев и Румяна Йоранова Караколева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-34/27.02.2017 г. за недвижим имот, с.Николаевка, общ.Суворово, обл.Варна, представляващ 270 кв.м. идеални части от УПИ №IX-69 в кв.1, целия с площ от 1560 кв.м. по регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1054/18.03.1964 г., при граници и съседи:от две страни път, УПИ №X-70, УПИ №VIII-10, УПИ №XV-10 съгласно Скица №151/25.04.2016 г., презаверена на 28.02.2017 г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-35/1/
              28.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Азис Мазлъмов Сюлейманов – Севдалина Георгиева Манолова, Юркия Азисова Юсеинова, Мюстежеп Азисов Мазлъмов, Севдалин Асенов Михайлов, Кяние Азисова Аптулова, Здравка Асенова Златинова и всички заинтересовани лица, че на 17.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Диана Асенова Михайлова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-35/17.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ жилищна сграда, построена в УПИ №XVIII-228 в кв.5 с площ от 530 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на града , одобрен със Заповед №769/30.05.1985 г., при граници и съседи:  УПИ №I-229, УПИ №II-223, УПИ №III-223, УПИ №XVII-226,227 и път, съгласно Скица №430/14.09.2016 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-33/1/
              28.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Миглена Христова Цалта и всички заинтересовани лица, че на 16.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Евгений Василев Цалта - Заявление с вх.№ОП-17-9400-33/16.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с.о.“Боровец - юг“ общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 611 кв.м. с идентификатор №10135.5401.2780 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-1897/23.07.2013 г. на Началник на СГКК - Варна, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, стар идентификатор: 10135.5401.1, номер по предходен план: 5472780, съгласно Скица №15-415175/23.08.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-31/1/
              28.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Марин Драгоев Тунчев и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гюнал Идаетов Мустафов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-31/15.02.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в с.Славейково, общ.Провадия, обл.Варна, представляващи УПИ №III-289 в кв.76 с площ от 2850 кв.м., УПИ №V-289 в кв.76 с площ от 1720 кв.м., УПИ №VI-289 в кв.76 с площ от 1670 кв.м. по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №443/11.10.1995 г., при граници и съседи: от двее страни път, УПИ №IV “озеленяване”, УПИ №II-288 и  УПИ №VII-290, съгласно Скица №03/04.01.2017 г., издадена от Отдел“УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентични с УПИ №I-14 и УПИ №II-14  в кв.25  по предходен план, одобрен със Заповед №2363/10.11.1929 г. на село Славейково, заедно с построените в УПИ №III-289 в кв.76 полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 35 кв.м. и полумасивна сграда със застроена площ от 20 кв.м.; нива №036340, трета категория с площ от 2967 кв.м., м.“Дурасан“, при границ и и съседи: нива №036341, пасище с храсти №036124, нива №036338 и населено място №000001, съгласно Скица №К01741/09.01.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-28/1/
              28.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мустафа Юсен Белбер  и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Салим Меджилетов Смаилов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-28/15.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Садово, общ.Аврен, обл.Варна, представляващ УПИ №VI-261 в кв.59 с площ от 815 кв.м., одобрен със Заповед №490/10.10.1930 г. - за улична регулация и Заповед №3332/21.10.1930 г. - за дворищна регулация, при граници и съседи: УПИ №VII-258, УПИ №V-262, УПИ №II-259, УПИ №IV-260 и път, съгласно Скица №859/23.11.2016 г., издадена от Община Аврен, заедно с построената в имота жилищна сграда.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-27/1/
              28.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Васил Попов  и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Анелия Добревова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-27/15.02.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в гр.Дългопол, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващи: нива №019020,  пета категория с площ от 1880 кв.м., м.“Едре“, при граници и съседи: нива №019021, нива №019019, полски път №019301 и полски път №000508, съгласно Скица №К05058/25.07.2016 г., презаверена на 11.01.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие към Министерство на земеделието и храните; лозе №118041, четвърта категория с площ от 609 кв.м., м.“Дряновец“, при граници и съседи: лозе №118040, лозе №118039, лозе №118088, лозе №118095 и лозе №118043, съгласно Скица №К05062/25.07.2016 г., презаверена на 11.01.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие към Министерство на земеделието и храните; изоставена нива №098115, пета категория с площ от 1400 кв.м., м.“Бежаната“, при граници и съседи: изоставена нива №098116, изоставена нива №098104, изоставена нива №098103, изоставена нива №098114 и полски път №098200, съгласно Скица №К05061/25.07.2016 г., презаверена на 11.01.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие към Министерство на земеделието и храните; овощна градина №089020, трета категория с площ от 2120 кв.м., м.“Лонгоза“, при граници и съседи: овощна градина №089021, полски път №089041, овощна градина №089019 и овощна градина №089034, съгласно Скица №К05060/25.07.2016 г., презаверена на 11.01.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие към Министерство на земеделието и храните; нива №069123, пета категория с площ от 3600 кв.м., м.“Дюз кузу“, при граници и съседи: нива №069124, нива №069092, нива №069091, нива №069122 и полски път №069185, съгласно Скица №К05059/25.07.2016 г., презаверена на 11.01.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 23 ФЕВРУАРИ 2017 г.

Заповед за определяне на купувач N:РИ-17-8500-12 от 22.02.2017г.

ЗАПОВЕД - 23 ФЕВРУАРИ 2017 г.

Заповед за определяне на купувач N:РИ-17-8500-11 от 22.02.2017г.

ЗАПОВЕД - 23 ФЕВРУАРИ 2017 г.

Заповед за определяне на купувач N:РИ-17-8500-10 от 22.02.2017г.

ЗАПОВЕД - 23 ФЕВРУАРИ 2017 г.

Заповед за определяне на купувач N:РИ-17-8500-9 от 22.02.2017г.

ЗАПОВЕД - 23 ФЕВРУАРИ 2017 г.

Заповед за определяне на купувач N:РИ-17-8500-8 от 22.02.2017г.

ЗАПОВЕД - 23 ФЕВРУАРИ 2017 г.

Заповед за определяне на купувач N:РИ-17-8500-7 от 22.02.2017г.

ЗАПОВЕД - 23 ФЕВРУАРИ 2017 г.

Заповед за обявяване на непроведен търг и прекратяване на тръжна процедура N:РД-17-7706-83 от 22.02.2017г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-30/1 /
               21.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Костадин Баев Костадинов, Кичка Баева Александрова, Борислава Росенова Георгиева, Стефка Росенова Баева  и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Любомир Баев Костадинов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-30/15.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Бозвелийско, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ поземлен имот УПИ №II-18 в кв.3 с площ от 550 кв.м. по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №448/12.03.1984 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №III-19 и УПИ №I-17, съгласно Скица №05/05.01.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“ към Дирекция „СА“ при Община Провадия, идентичен с УПИ №VIII  в кв.115 по предходен регулационен план, одобрен със Заповед №192/03.05.1928 г. на с.Бозвелийско, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 54 кв.м., лятна кухня със със застроена площ от 20 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ от 28 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-29/1/
             21.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Анна Недева Василева  и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Васил Недев Василев - Заявление с вх.№ОП-17-9400-29/15.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Ветрино, общ.Ветрино, обл.Варна, представляващ поземлен имот №190 с площ от 1050 кв.м., включен в УПИ №XVIII-190  в кв.19 с площ от 1000 кв.м. по регулационния план на с.Ветрино, одобрен със Заповед №5859/05.09.1964 г., при граници и съседи: УПИ №XVII-191, УПИ №XXIII “общ.”. УПИ №XVII-198 и път, съгласно Скица 11/26.01.2017 г. ,издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Общинска администрация Ветрино, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 43 кв.м., мазе със застроена площ от 15 кв.м., лятна кухня със застроена площ от 33 кв.м., гараж със застроена площ от 20 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ от 23 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-26/1/
              21.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Кадрие Халил Мустафа, Хава Халил Мустафа, Динчар Халил Юмер, Метин Айдън  и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Виждан Рашидова Дениз - Заявление с вх.№ОП-17-9400-26/15.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Лопушна, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ УПИ №I-69 в кв. 4 по плана на село Лопушна, одобрен със Заповед №2010/16.12.1987 г., при граници и съседи: УПИ №II-70, УПИ №IV-общежитие, УПИ №X-69 и път, съгласно Скица №1/03.01.2017 г., издадена от Отдел „УТОС“ към Община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-25/1/
              21.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Зинеб Мустафа Шакир, Анифе Рюстем Мехмед, Айше Рюстем Ешреф  и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Зекирие Рюстемов Шакиров - Заявление с вх.№ОП-17-9400-25/15.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Лопушна, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ УПИ №IV-72 в кв.4 с площ от 1280 кв.м. по плана на село Лопушна, одобрен със Заповед №2010/16.12.1987 г., при граници и съседи: УПИ №III-74, УПИ №V-73  и път, съгласно Скица №293/09.12.2016 г., издадена от Отдел „УТОС“ към Община Дългопол, заедно с построените в имота жилищна сграда, на два етажа със застроена площ от 45 кв.м., лятна кухня със застроена площ 16 кв.м, гараж със застроена площ от 16 кв.м. и стопанска постройка - навес със застроена площ от 40 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-23/1/
             21.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Язгън Хюсеинов Хасанов, Симеон Иванов Атанасов, Йордан Иванов Атанасов, Виолета Пенчева Иванова, Костадин Пенчев Иванов, Валентин Неделчев Атанасов, Константин Неделчев Атанасов, Красимир Николаев Николов  и всички заинтересовани лица, че на 14.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хюсеин Хасанов Даудов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-23/14.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Черноок, м.“В селото“ общ.Провадия, обл.Варна, представляващ нива №012025 с площ от 2036 кв.м, трета категория, при граници и съседи: нива №012024, нива №012026, нива №012028, нива №012030 и нива №012031, съгласно Скица №К00875/02.12.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр.Провадия към Министерството на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-20/1/
             15.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Велико Колев Великов  и всички заинтересовани лица, че на 09.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кольо Симеонов Колев, Гина Йорданова Георгиева и Нели Симеонова Гинчева, чрез адв.Снежана Петрова Гочева    - Заявление с вх.№ОП-17-9400-20/09.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Червенци, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ УПИ №XI-312 в кв.59 с площ от 1190 кв.м. и  УПИ №XII-312 в кв.59 с площ от 890 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №258/15.12.1995 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №I-314  и УПИ №X-313, съгласно Скица №37/01.02.2017 г., издадена от Община Вълчи дол, идентичен с УПИ №XII и XIII-312 в кв.24 по стария план на селото, съгласно Удостоверение №РД 08-01-271/03.02.2017 г., издадено от Общинска администрация – гр.Вълчи дол, заедно с построените в УПИ №XI-312 в кв.59 жилищна сграда със площ от 50 кв.м., жилищна сграда с площ от 12 кв.м., гараж с площ от 30 кв.м., стопанска постройка с площ от 65 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-339/4/
               21.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ахмед Шерифов Бекиров и всички заинтересовани лица, че на 28.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Шерафет Ахмед Шерифов, чрез адв.Янка Станева Славова - Заявление с вх.№ОП-16-9400-339/28.10.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с.Славейково, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ празно дворно място с площ 1800 кв.м., УПИ №V-110 в кв.37, одобрен със Заповед №.443/11.10.1995 г. за дворищна регулация, при граници и съседи поземлени имоти:  УПИ №IV-107, УПИ:VIII-110, УПИ:VI-111 и път, съгласно Скица №03/04.01.2011 г., презаверена на 26.07.2011 г., на 15.01.2016 г. и на 11.08.2016 г., издадена от Дирекция „УТЕОС“ към Община Провадия, идентичен с УПИ V-464  и УПИ №VIII-464 в кв.95 по предходен план, одобрен със Заповед №2363/10.11.1929 г. на с.Славейково.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 14 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-9/3/
            13.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се  Енчо Христов Илиев  и всички заинтересовани лица, че на 26.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янчо Христов Янчев, чрез адв.Деляна Валериева Христова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-9/26.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Манастир, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ Пл. №35 с площ от 2500 кв.м., от които 990 кв.м. са включени в УПИ №IX-35 в кв.13, 710 кв.м. са включени в УПИ №X в кв.13 и 730 кв.м. са включени в УПИ №XI-35  в кв.13 по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1558/22.04.1969 г., при граници и съседи, следните поземлени имоти: от две страни път и УПИ №XII-36, съгласно Скица №595/25.10.2016 г., издадена от Отдел “УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с УПИ №V-30,31  в кв.6 по предходен регулационен план, одобрен със Заповед №1056/09.05.1924 г., ведно с построените в имота двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 84 кв.м, лятна кухня със застроена площ от 36 кв.м., гараж със застроена площ от 30 кв.м., стопанска постройка със застроена площ от 64 кв.м. и навес със застроена площ от 32 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-8/1/
           08.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се  Виолета Данкова Ашикова  и всички заинтересовани лица, че на 26.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димка Данкова Димитрова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-8/26.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се гр.Варна, м.“Планова“ общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с Пл. №743 с площ от 1007 кв.м., при граници и съседи: от две страни път,  ПИ №744 и ПИ №869, съгласно Скица на поземлен имот Рег.№АУ069369МЛ_001МЛ/10.08.2016 г., издадена от Район „Младост“ към Община Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ РД-17-9400-2(2) от 08.02.2017 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
Г-Н МИЛЕН ГЕОРГИЕВ
Ж.К. „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ БЛ.302, ВХ. 8, ЕТ. 4, АП.23
ГРАД ВАРНА

Относно: Сигнал с наш вх. № РД-17-9400-2/04.01.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомявам, че постъпилият в Областна администрация Варна Ваш сигнал с наш вх. №РД-17-9400-2/04.01.2017 г. е разгледан и е изготвен отговор с писмо  наш изх. №РД-17-9400-2(1)/11.01.2017 г. Със съдържанието на писмото може да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на документ за самоличност.
Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

КЛАСИРАНЕ - 08 ФЕВРУАРИ 2017 г.

КЛАСИРАНЕ
от проведен конкурс, обявен със заповед № РД-17-7706-9/10.01.2017 г. на областeн управител на област с административен център Варна, за длъжност „старши експерт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация Варна, състоял се на 06.02.2017 г. от 13,00 часа за практически изпит и 06.02.2017 г. за участие в интервю от 15,10 часа.

1. Милена Николаева Дончева – 42,28 точки
2. Златомира Атанасова Карамфилова – 40,95 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СИЛВИЯ СТОИЛОВА
                                директор на дирекция АПОФУС Областна администрация Варна

                                
УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-16/1/
              07.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се  „Вю инвест“ ЕООД, Димитричка Ив. Бъчварова, наследниците на Вълкана Вълова Скачкови, наследниците на Стоян Колев Димитров, Веселина Стефанова Зафирова, Стефан и Боян Бъчварови, Стефка Асенова Задгорска  и всички заинтересовани лица, че на 31.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Теменужка Василева Станева, Георги Стефанов Гочев и Василина Стефанова Гочева    - Заявление с вх.№ОП-17-9400-16/31.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, м.“Траката“, м.“Ваялар“, общ. Варна, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ от 2380 кв.м с идентификатор №10135.2723.361 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор ма АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията:Урбанизирана, номер по предходен план:1355, при съседи следните поземлени имоти: №10135.2723.771, №10135.2723.335, №10135.2723.337, №10135.2723.816, №10135.2723.768, №10135.2723.767, №10135.2723.362, №10135.2723.1067, №10135.2723.1066 и №10135.2723.9513, съгласно Скица на поземлен имот №15-420361-25.08.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

СПИСЪК - 06 ФЕВРУАРИ 2017 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати за длъжност „старши експерт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-17-7706-9/ 10.02.2017г. на областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 06.02.2017 г . от 13.00 ч.
1.         Милена Николаева Дончева – 27 верни отговора, 4,67 точки
2.         Златомира Атанасова Карамфилова – 24 верни отговора, 4,40 точки

Допуснатият до участие в интервю кандидат следва да се яви за провеждането му на 06.02.2017 г. от 15,10 часа в сградата на Областна администрация Варна, ул.”Преслав” № 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СИЛВИЯ СТОИЛОВА
директор на дирекция АПОФУС Областна администрация Варна

                               
УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-14/1/
             01.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Апостол Йорданов Георгиев, Иван Йорданов Апостолов  и всички заинтересовани лица, че на 27.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Живка Димова Апостолова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-14/27.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Искър, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ УПИ №I-263 в кв.55 с площ от 2360 кв.м. по плана на с.Искър, одобрен със Заповед №210/30.10.1998 г., при граници и съседи: от две страни път и УПИ №II-264, съгласно Скица на поземлен имот №1/05.01.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собственост“ към Община Вълчи дол, идентичен с УПИ №III, IV и VIII  в кв.41 по стария план на селото, съгласно Удостоверение №РД08-01-35/19.01.2017 г., издадено от Общинска администрация  - гр.Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-13/1/
              01.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Августин Асенов Николов, Бистра Августинова Асенова, Ивелина Августинова Тодорова, Лечко Августинов Асенов, Йови Шидеров Алдинов, Белчин Йовев Алдинов, Вержиния Йовева Алдинова  и всички заинтересовани лица, че на 27.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Анка Янева Илиева  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-13/27.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ж.к.“Владислав Варненчик“ бл.402, вх.12, ет.4, общ. Варна, обл. Варна, представляващ жилище – ап.240 с площ от 81.25 кв.м., ведно с прилежащата му изба №240 с площ от 2.61 кв.м с идентификатор №10135.4502.89.5.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-30/19.06.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, при съседи следните самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж №10135.4502.89.5.11, под обекта №10135.4502.89.5.9 и над обекта №10135.4502.89.5.15, съгласно Схема №15-501394/13.10.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-11/1/
             01.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Велико Ганчев  и всички заинтересовани лица, че на 27.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гергана Кирилова Панайотова и Димитричка Кирилова Боллер  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-11/27.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Петров дол, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ УПИ №IV-144 в кв.57 с площ от 1380 кв.м. по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1573/18.06.1927 г., при граници и съседи: УПИ №II-146, УПИ №III-143, УПИ №VI-143, УПИ №V-147  и път, съгласно Скица на поземлен имот №665/24.11.2016 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 55.70 кв.м., лятна кухня и стопански постройки.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

СПИСЪК - 30 ЯНУАРИ 2017 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит - тест
за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-17-7706-9/10.01.2017г. на областния управител на област с административен център Варна

 1. Милена Николаева Дончева
 2. Красимир Иванов Недев
 3. Златомира Атанасова Карамфилова
 4. Надя Генчева Тодорова
 5. Румен Станимиров Велев
 6. Нели Колева Христова
 7. Дарина Илиева Радомирова
 8. Цанко Георгиев Цветанов

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит – решаване на тест, на 06.02.2017г. от 13,00 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26. Време за решаването на теста - 60 минути.
Нормативните документи:         

 1. ЗАКОН за администрацията;
 2. ЗАКОН за държавния служител
 3. ЗАКОН за държавната собственост
 4. ЗАКОН за устройство на територията
 5. ЗАКОН за общинската собственост
 6. ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделски земи
 7. ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
 8. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 9. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за държавната собственост
 10. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи
 11. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации

            Резултатите от проведения практически изпит да бъдат обявени в 15,00 ч. на 06.02.2017г. в заседателната зала на Областна администрация Варна. Списък с допуснатите и недопуснати до интервю кандидати ще бъде поставен в сайта на Областна администрация Варна и на информационното табло. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, получили оценка не по- малко от 4 на теста.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 15,10 ч. на 06.02.2017г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СИЛВИЯ СТОИЛОВА                                        
директор на дирекция АПОФУС
Областна администрация Варна

30.01.2017г.
гр.Варна

С П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати до практически изпит - тест
за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-17-7706-9/10.01.2017г. на областния управител на област с административен център Варна

1.  Тонка Радославова Велева - не са представени документи, удостоверяващи придобит професионален опит
2. Теодора Христова Желязкова-  представените документи не удостоверяват мин.изискуемия проф. опит – 1 г., необходим за заемане на длъжността

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СИЛВИЯ СТОИЛОВА                                        
директор на дирекция ОПОФУС
Областна администрация Варна

30.01.2017г.
гр.Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-7/1/
            27.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Иванка Иванова Абаджиева  и всички заинтересовани лица, че на 25.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стоян Николаев Стоянов  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-7/25.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Ветрино, м.“Бабука“ общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ нива №004022, втора категория с площ от 8000 кв.м., при граници  и съседи: нива №004021, нива №004006, нива №004023 и полски път №004057, съгласно Скица на имот №К02207/15.12.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Ветрино към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-6/1/
            27.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Станю Иванов Станев, „Рурал искейпс“ ЕООД  и всички заинтересовани лица, че на 25.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Божанка Фердинандова Люцканова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-6/25.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Житница, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ поземлен имот Пл. №255 с площ от 2380 кв.м., от които 1620 кв.м. вкл. в УПИ №I-255 в кв.20  и 760 кв.м. вкл. в УПИ №II-255 в кв.20 по дворищно – регулационния план на с.Житница, одобрен със Заповед №1976/11.12.1981 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №III-254 и УПИ №XI-254, съгласно Скица на поземлен имот №712/19.12.2016 г., идентичен с УПИ I-114 и II-114  в кв.21 по предходен регулационен план, ододбрен със Заповед №3000/08.11.1962 г. на с.Житница, заедно с построените в имота къща и стопански постройки.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 25 ЯНУАРИ 2017 г.

Заповед - N: РИ-17-8500-2 от 23.01.2017г. за определяне на купувач.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-5/1/
            24.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Нанко Янков Димитров  и всички заинтересовани лица, че на 19.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Веселин Янков Димитров  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-5/19.01.2017 г. за недвижим имот, находящи се в гр.Долни чифлик, общ.Долни чифлик, обл. Варна, представляващ УПИ X-689 в кв.44 с площ от 940 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на града, одобрен със Заповед №769/30.05.1985 г., при граници и съседи: УПИ №XII-730, УПИ №XVI-731, УПИ №XI-689 и път, съгласно Скица на поземлен имот №498/20.10.2016 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-4/1/
            24.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стойко Георгиев  и всички заинтересовани лица, че на 19.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Веселин Янков Димитров  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-4/19.01.2017 г. за недвижим имот, находящи се в с.Горен чифлик, общ.Долни чифлик, обл. Варна, представляващ УПИ XI-599 в кв.85 с площ от 945 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1329/09.08.1984 г., при граници и съседи: УПИ №XII-408, УПИ №IX-406, УПИ №X-406, УПИ №VI-407 и път, съгласно Скица на поземлен имот №538/14.11.2016 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-3/1/
            24.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Стоян Кръстев Иванов  и всички заинтересовани лица, че на 17.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ивелин Илиев Иванов  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-3/17.01.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в с.Златина, общ.Провадия, обл. Варна, представляващи: ? ид. част от лозе №008088 с площ от 1016 кв.м., м.“Бостанлъка“, четвърта категория, при граници и съседи: лозе №008089, полски път №008113, лозе №008085 и лозе №008087, съгласно Скица на имот №К00716/16.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр.Провадия към Министерство на земеделието и храните; ? ид. част от нива №012041 с площ от 1107 кв.м., м.“Каналите“, десета категория, при граници и съседи: пасище с храсти №000111, съгласно Скица на имот №К00718/16.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие  - гр.Провадия към Министерство на земеделието и храните; ? ид. част от нива №009017 с площ от 7939 кв.м., м.“Адата“, от които 6998 кв.м. – четвърта категория и 940 кв.м. – трета категория, при граници и съседи: нива №009016, нива №009009, нива №009008, нива №009018 и полски път №009064, съгласно Скица на имот №К00717/16.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр.Провадия към Министерство на земеделието и храните; ? ид. част от нива №003050 с площ от 19000 вк.м.,м.“Мерата“, от които 670 кв.м. – десета категория и 18330 кв.м. – трета категория, при граници и съседи: нива №003017, нива №003051, полски път №003057, нива №003049 и нива №003018, съгласно Скица на имот №К00715/16.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр.Провадия  към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 ЯНУАРИ 2017 г.

№РД-16-9909-4(2)/23.01.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Елена Анатолиевна Саубанова, че във връзка с депозираното в Областна администрация Варна заявление с наш вх. № РД-16-9909-4/12.05.2016г., с отправено в него искане за предоставяне безвъзмездно за ползване на имот – държавна собственост, находящ се в област Варна, община Аксаково, село Осеново, с площ около 3 000 кв.м., който да е със свободен достъп за автомобилен транспорт, с писмо наш изх. № РД-16-9909-4(1)/14.11.2016г. е уведомена, че след извършена проверка е установено, че в управление на областния управител на област с административен център Варна няма имоти с посочените характеристики.
Писмото е изпратено на Елена Саубанова на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същото е върнато като непотърсено, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02C9I3 Y..
Елена Саубанова може да получи писмо с наш изх. № РД-16-9909-4(1)/14.11.2016г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-2/1/
            23.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Лиляна Казимир Прушинска  и всички заинтересовани лица, че на 16.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Божидар Парашкевов Янев  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-2/16.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ж.к.“Възраждане“ бл.70, ет.6, общ.Варна, обл. Варна, представляващ жилище – ап.30 с площ от 82.81 кв.м., ведно с прилежащото избено помещение №30 с площ от 3.50 кв., идентификатор №10135.3511.273.33.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда №15-7908-10.01.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-1/1/
            18.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стоянка Любенова Ангелова и всички заинтересовани лица, че на 13.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитър Любенов Николов  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-1/13.01.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в гр.Долни чифлик,   общ.Долни чифлик, обл. Варна, представляващ УПИ №XIV-314  в кв.59 с площ от 1000 кв.м. по дворищно – регулационен и кадастрален план, одобрен със Заповед №769/30.05.1985 г., при граници и съседи: УПИ №XV-314–общ., УПИ №VIII-314, УПИ №XIII-312 и път, съгласно Скица №569/30.11.2016 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик, заедно с построената в имота жилищна сграда, на два етажа със застроена площ от 78 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 16 ЯНУАРИ 2017 г.

Заповед - N: РД-17-7706-13 от 12.01.2017г. за откриване на търг

ЗАПОВЕД - 16 ЯНУАРИ 2017 г.

Заповед - N: РД-17-7706-12 от 12.01.2017г. за откриване на търг

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ЯНУАРИ 2017 г.

РД-16-9400-279(1)
13.01. 2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Виктор Светланов Горанов във връзка с постъпило искане с вх. № РД-16-9400-729/21.09.2016г. от същия, за отписване от актовите книги за имотите – държавна собственост на недвижим имот, находящ се в с.Доброплодно, община Ветрино, област Варна, представляващ земя - частна държавна собственост с площ 1951 кв.м., съставляваща УПИ VIII, кв.73 по регулационния план на с.Доброплодно, община Ветрино, област Варна, представляваща земя незаета със сгради и съоражения(свободна площ), съгласно акт за държавна собственост/АДС/ №8762/08.10.2014г.,  и договор за покупко-продажба №РД-16-ВН-13/17.09.2016г. е издадена заповед № ДИ-16-7703-73/20.10.2016г. на областния управител на област с административен център Варна за  отписване.
Заповедта е изпратена на Виктор Светланов Горанов на посочения в искане с вх. № № РД-16-9400-279/21.09.2016г.  адрес за кореспонденция, но същата е върната като непотърсена, видно от известие за доставяне № R PS 9000 02CKSY E.
Виктор Светланов Горанов може да получи заповед № ДИ-16-7703-73/20.10.2016г.  в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ЯНУАРИ 2017 г.

ДИ-16-9400-24(1)
 13.01.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Мария Бориславова Михайлова във връзка с постъпило искане с вх.№ ДИ-16-9400-24/05.12.2016г. от същата, за отписване от актовите книги за имотите – държавна собственост на недвижим имот, находящ се в с. Крумово, община Аксаково, област Варна, представляващ земя - частна държавна собственост с площ 3017 кв.м., представляваща прилежаща площ към сграда „Овчарник“ със застроена площ от 534 кв.м. в стопански двор на бивше ТКЗС извън регулация, съставляваща поземлен имот №033005 по КВС на землище с. Крумово, местност „Край село“ на същото землище,  съгласно акт за държавна собственост/АДС/ №6852/15.09.2007г.,  и договор за покупко-продажба №9400-3780/29.11.2016г. е издадена заповед № ДИ-16-7703-6/04.01.2017г. на областния управител на област с административен център Варна за  отписване.
Заповедта е изпратена на Мария Бориславова Михайлова на посочения в искане с вх. .№ ДИ-16-9400-24/05.12.2016г. адрес за кореспонденция, но същата е върната като непотърсена, видно от известие за доставяне № R PS 9000 02CVNO M.
Виктор Светланов Горанов може да получи заповед № ДИ-16-7703-73/20.10.2016г.  в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-405/3/
               11.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ганка Милкова Темелкова и всички заинтересовани лица, че на 16.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Красимир Савов Стоянов  - Заявление с вх.№ОП-16-9400-405/16.12.2016 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Славейково  общ.Провадия, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ от 1260 кв.м., УПИ №III-306 в кв.92, одобрен със Заповед №443/11.10.1995 г. за дворищна регулация, при граници и съседи: УПИ №II-306, УПИ №X-307, УПИ №IV-305 и път, съгласно Скица №367/07.07.2016 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с УПИ №II-80 в кв.37 по предходен план, одобрен със Заповед №2363/10.11.1929 г. на село Славейково, съгласно Удостоверение изх.№РД 0600-286/04.01.2017 г., издадено от Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ОБЯВА КОНКУРС - 10 ЯНУАРИ 2017 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл и заповед №РД-17-7706-9/10.01.2017г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
за длъжност „старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“  при Областна администрация  Варна
Изисквания към кандидатите:
-образователно-квалификационна степен: „бакалавър“
-професионална област: „социални, стопански и правни науки” (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
- допълнителна квалификация: компютърна грамотност
-професионален опит: 1 година (минимум)
-вид правоотношение: служебно
-ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 6, длъжностно ниво по КДА – 10;
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и  интервю
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
-заверено копие от документ за самоличност;
-декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
-заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие на документ, доказващ придобити знания по компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания
-заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит професионален опит);
-доказателства за придобит ранг на държавен служител ако е (придобит такъв);
-декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС.
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30ч. на 23.01.2017г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна
Описание на длъжността: Подпомага на експертно ниво дейността на областния управител, при провеждане на държавната политика по отношение управлението и разпореждането с имоти, държавна собственост на територията на област Варна. Изготвя анализи, доклади, отчети, свързани с изпълняваната  дейност. Обработва документи, касаещи дейност „Държавна собственост“.
Граници на заплатата определена за длъжността от 460,00 до 1150,00 лева.

СТОЯН ПАСЕВ  - областен управител на област с административен център Варна

За кандидатите, може да изтеглите - "Заявление за участие", "Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС", "Декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС" /в PDF/

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-399/3/
               09.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Васила Великова Делчева  и всички заинтересовани лица, че на 12.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Виолета Христова Кръстева, чрез Янка Станева Славова  - Заявление с вх.№ОП-16-9400-399/12.12.2016 г. за недвижим имот,  находящи се в с.Черковна    общ. Провадия, обл. Варна, представляващ дворно място с площ от 1110 кв.м., от които 610 кв.м. са включени в УПИ I-258 в кв.39 и 500 кв.м. включени в УПИ №II-258 в кв.39, одобрени със Заповед №5504/24.08.1964 г. за улична и дворищна регулация, при граници и съседи: от две страни улица и УПИ №III-297, съгласно Скица №329/20.06.2016 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с парцел I в кв.49 по предходен регулационен план на селото от 1928 г., съгласно Удостоверение изх.№РД 0600-284-(1)/28.12.2016 г., издаддено от Община Провадия, ведно с построените в имота жилищна сграда, лятна кухня, гараж и стопански постройки.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-409/3/
                05.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Величка Стоянова Калчева  и всички заинтересовани лица, че на 20.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Веса Янева Йорданова, чрез адв.Искрен Тодоров Игнатов - Заявление с вх.№ОП-16-9400-409/20.12.2016 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Черковна    общ. Провадия, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ от 1600 кв.м., УПИ №I-213 в кв.35, одобрен със Заповед №5504/24.08.1964 г. за дворищна регулация, при граници и съседи: от две страни път,  УПИ №II-214, УПИ №X-212 и УПИ №VIII-214 и път, съгласно Скица №506/13.09.2016 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с парцел I-145 в кв.11 по предходен регулационен план на с.Черковна от 1928 г., съгласно Удостоверение изх.№РД 0600 285-(1)/30.12.2016 г., издадено от Община Провадия,  ведно с построената в него двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 70 кв.м., жилищна сграда със застроена площ от 45 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ от 20 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-408/3/
                05.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Яни Стефанов Драганов  и всички заинтересовани лица, че на 19.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Яни Русев Демиров, Димитричка Русева Русева, Илко Неделчев Кателиев, Марийка Янева Стефанова - Заявление с вх.№ОП-16-9400-408/19.12.2016 г. за недвижими имоти, находящи се в с.Изгрев    общ. Суворово, обл. Варна, представляващи поземлен имот с площ от 680 кв.м., включен в УПИ №III-общ. в кв.54 и поземлен имот с площ от 740 кв.м., включен в УПИ №II-277 в кв.54, одобрени със Заповед №316/13.06.1990 г., при граници и съседи: ПИ №277 и УПИ №IV-274, съгласно Скица №333/01.09.2016 г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Суворово, идентични с имот №228 по стария регулационен план с.Изгрев, одобрен със Заповед №553/18.10.1929 г. за улична регулация и Заповед №1089/15.05.1929 г. за дворищна регулация, съгласно Удостоверение изх.№61/16.12.2016 г., издадено от Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-400/3/
               05.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Величка Стоянова Калчева  и всички заинтересовани лица, че на 12.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Калин Илиев Желев, чрез Янка Станева Славова - Заявление с вх.№ОП-16-9400-400/12.12.2016 г. за недвижими имоти,  находящи се в с.Снежина    общ. Провадия, обл. Варна, представляващ дворно място с площ от 1160 кв.м., УПИ №III-159 в кв.12, одобрен със Заповед №1622/22.06.1927 г. за дворищна регулация и Заповед №583/01.07.2004 г. за регулационно изменение, при граници и съседи: УПИ №II-159, УПИ №XII-158, УПИ №XIII и улица, ведно с построените в имота жилищна сграда, лятна кухня и стопански постройки; 340  кв.м. идеaлни части от поземлен имот, целия с площ от 590 кв.м., УПИ №XIII, одобрен със Заповед №1622/22.06.1927 г. за дворищна регулация и Заповед №583/01.07.2004 г. за регулационно изменение, при граници и съседи:УПИ №III-159, УПИ №XII-158 и улица, ведно с построения в този имот дюкян, съгласно Скица №325/16.06.2016 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-384/3/
               04.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Веска Пенева Донева, Орлин Мирославов Георгиев, Рая Орлинова Георгиева и всички заинтересовани лица, че на 25.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Недю Златев Неделчев и Мирослав Ненчев Неделчев, чрез адв.Свилен Благоев Зайков - Заявление с вх.№ОП-16-9400-384/25.11.2016 г за недвижим имот,  находящ се гр.Дългопол, ул.“Добри Недев“ общ. Дългопол, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 1381 кв.м., за който е отреден идентификатор №24565.502.149 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-67/02.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на земята:Урбанизирана, номер по предходен план:1058, квартал:87, парцел:XXVII, при съседи следните поземлени имот с идентификатори: №24565.502.152, №24565.502.151, №24565.502.150, №24565.502.147, №24565.502.148, №24565.502.2044 и №24565.502.153, съгласно Скица на поземлен имот №15-528673/28.10.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна, идентичен с УПИ №XIV-66 в кв.16а по предходен кадастрален и регулационен план, одобрен със Заповед №5112/11.10.1957 г., съгласно Удостоверение №0600-175/12.12.2016 г., издадено от Общинска администрация – гр.Дългопол, заедно с построената в имота жилищна сграда с площ от 98 кв.м., брой етажи: 1, за която е отреден идентификатор №24565.502.149.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-67/02.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно Скица на сграда №15-528678/28.10.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-410/1 /

29.12.2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява т се наследниците на Дойка Демирева Славова – Атанас Пенев Неделчев, Йорданка Атанасова Иванова, Павлин Атанасов Пенев, Ваня Атанасова Рачева, Тодорка Демирова Кръстева, Ангелинка Русева Димова, Стефчо Русев Гинев, Севдалина Йорданова Гинева, Дойка Дончева Вълчева, Величка Дончева Йорданова, Драганка Дончева Георгиева, Диманка Рачева Иванова, Светлю Иванов Стоймерови всички заинтересовани лица , че на 22.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гюсюм Иляз Низам, чрез Станислав Златев Станев - Заявление с вх.№ОП-16-9400-410/22.12.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с.Партизани общ. Дългопол , обл. Варна, представляващ УПИ № III- 209 в кв. 29 с площ от 720 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №1185/12.04.1973 г ., при граници и съседи: УПИ №V- 204 , УПИ №IV-208, УПИ № II-209 и път, съгласно Скица №280 / 23.11.2016 г., издадена от Отдел „УТОС“ към Община Дългопол.

На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

СТОЯН ПАСЕВ

Областен управител на област с административен център Варна


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗМИНАЛИ ГОДИНИ- 2016г. / 2015г. /2014г. / 2013г. / 2012г. /2011г./ 2010г./ 2009г./ 2008г./