ЗАПОВЕД - 12 СЕПТЕМВРИ 2022 г.

Заповед за изземване N:РД-22-7706-114 от 09.09.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ - 22 АВГУСТ 2022 г.

„Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 150, ал. 1, във връзка с  чл. 135, ал. 3 и чл. 124а, ал. 3 от Закона за устройство на територията съобщава, че е издал Заповед № РД-22-7706-101/22.08.2022 г. за Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за  изменение на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване(ПРЗ) за УПИ І-14,28 - за пътнически терминал, обслужваща сграда, КПП, временни обсл. сгради, инженерна и техническа инфраструктура, озеленяване и паркинги,  кв. 3 по плана на летище Варна, одобрен със Заповед № РД-10-7706-51/17.02.2010 г., изменен със Заповед № РД-14-7700-2/05.03.2014 г., Заповед № РД-16-7706-143/13.07.2016 г. и Заповед № РД-21-7706-73/10.03.2021 г. на областния управител на област с административен център Варна /представляващ имот с идентификатор 00182.307.40 по КККР на община Аксаково/ за обект: „Разширение на търговска зона на Терминал 2, летище Варна“.
КПИИ съдържа следните самостоятелни съставни части:
1. Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване(ПРЗ) за УПИ І-14,28 - за пътнически терминал, обслужваща сграда, КПП, временни обсл. сгради, инженерна и техническа инфраструктура, озеленяване и паркинги,  кв. 3 по плана на летище Варна, одобрен със Заповед № РД-10-7706-51/17.02.2010 г., изменен със Заповед № РД-14-7700-2/05.03.2014 г., Заповед № РД-16-7706-143/13.07.2016 г. и Заповед № РД-21-7706-73/10.03.2021 г. на областния управител на област с административен център Варна /представляващ имот с идентификатор 00182.307.40 по КККР на община Аксаково/ за обект: „Разширение на търговска зона на Терминал 2, летище Варна“;
2. Инвестиционен проект за обект: „Разширение на търговска зона на Терминал 2, летище Варна“;
Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ се спира прилагането на действащия ПУП-ПРЗ на летище Варна в обхвата на допуснато разрешение по т. І. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд – Варна, чрез областния управител на област с административен център Варна в 14-дневен срок от съобщаването й.

ОБЯВЛЕНИЕ - 22 АВГУСТ 2022 г.

„Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. основание чл. 124а, ал. 3, чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава, че е издал Заповед № РД-22-7706-100/22.08.2022 г. за одобряване на Задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) (план за елементите на техническата инфраструктура) за обект: "Кабелна линия СрН от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ 20 kV извод "Синдел" в ПИ 00084.38.264 с координати N 43?08'36.9", Е 27?40'50.4" до съществуващ ЖБ стълб на ВЕЛ 20 kV извод "Разделна" в ПИ 03719.802.211 с координати N 43?09'27.3", Е 27?40'21.1", землище на община Аврен и община Белослав" и разрешава на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР" АД, ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район Владислав Варненчик, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, ВАРНА ТАУЪРС-Е,  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: "Кабелна линия СрН от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ 20 kV извод "Синдел" в ПИ 00084.38.264 с координати N 43?08'36.9", Е 27?40'50.4" до съществуващ ЖБ стълб на ВЕЛ 20 kV извод "Разделна" в ПИ 03719.802.211 с координати N 43?09'27.3", Е 27?40'21.1", попадащ в територията на Аврен и община Белослав, област Варна. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.“

ЗАПОВЕД - 11 ЮЛИ 2022 г.

Заповед РД-22-7706-84 от 08.07.2022г. / приложение /

ЗАПОВЕД - 11 ЮЛИ 2022 г.

Заповед РД-22-7706-81 от 08.07.2022г. / приложение /

СЪОБЩЕНИЕ - 29 ЮНИ 2022 г.

„Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 от ЗУТ,  съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 109/06.06.2022 г. за обект: „МОДЕРНИЗИРАНЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА РАДИОРЕЛЕЙНАТА МРЕЖА НА ДП “РВД”, Подобект: РРВ "ЛЦ ЗА ОВД ВАРНА"“, в УПИ II -19,27,28 „за РВД“ кв. 4 по плана на летище Варна, в сграда с идентификатор 00182.307.19.1 по КККР на община Аксаково, област Варна..
На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване заинтересованите лица пред Административен съд – Варна в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област с административен център Варна.“

СЪОБЩЕНИЕ - 28 ЮНИ 2022 г.

„Областният управител на област с административен център Варна на основание основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ, съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 110/16.06.2022 г. за обект: „Реконструкция на ВЕЛ 20 kV "ХОТЕЛА" от Подстанция ДЕВНЯ 1 до стомано-решетъчен стълб с координати  N 43?17'99.16", Е 27?27'44.40"” на територията на област Варна: землищата на с. Ветрино и с. Неофит Рилски, община Ветрино; гр. Девня, община Девня.
На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване заинтересованите лица пред Административен съд – Варна в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област с административен център Варна.“

ОБЯВЛЕНИЕ - 31 МАЙ 2022 г.

Обявление от "Агенция по горите" в изпълнение на чл.83, ал.3 от Закона за горите.

ОБЯВЛЕНИЕ - 09 МАЙ 2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
БЛАГОМИР КОЦЕВ – областен управител на област с административен център Варна
РЕШЕНИЕ № РД - 22 – 7710 - 4 / 04 . 05. 2022г.
на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 / 15. 03. 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, вр. чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета
                                                               РЕШИХ:
1. Разрешавам на кмета на Община Девня да възложи пряко автобусните превози, съгласно предвижданията на утвърдените и действащи общинска и областна транспортна схема на община Девня.
2.  Определям срокът на разрешението по т. 1 да е до провеждането на процедура за нов избор на превозвач и сключване на договор с новоизбрания превозвач, но не повече от 6 месеца, считано от датата на издаване на настоящото решение.
3. Допускам предварително изпълнение на настоящото решение при условията на чл. 60, ал. 1 от АПК, поради голяма обществена значимост – съществуващ непосредствен риск от прекъсване на транспортното обслужване на населението на Община Девня, което ще доведе до значителни и трудно поправими вреди.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна в 14-дневен срок от публикуването му.

ЗАПОВЕД - 08 АПРИЛ 2022 г.

Заповед N:РД-22-7706-41 от 07.04.2022г.за извършване на поправка в Заповед N:РД-22-7706-34 от 24.03.2022г..

ЗАПОВЕД - 08 АПРИЛ 2022 г.

Заповед N:РД-22-7706-40 от 07.04.2022г.за изземване на имот ЧДС.

ЗАПОВЕД - 01 АПРИЛ 2022 г.

Заповед N:РД-22-7706-34 от 24.03.2022г. - Предупредителни табели за неохраняеми плажове в областта.

ОБЯВЛЕНИЕ - 23 МАРТ 2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
БЛАГОМИР КОЦЕВ – областен управител на област с административен център Варна
РЕШЕНИЕ № РД-22-7710-1/17.03.2022 г.
на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 / 15. 03. 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, вр. чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета
     РЕШИХ:
1. Разрешавам на кмета на Община Аврен да възложи пряко автобусните превози, съгласно предвижданията на транспортната схема от квотата и в частта на Община Аврен.
2.  Определям срокът на разрешението по т. 1 да е до провеждането на процедура за нов избор на превозвач и сключване на договор с новоизбрания превозвач, но не повече от 6 месеца, считано от датата на издаване на настоящото решение.
3. Допускам предварително изпълнение на настоящото решение при условията на чл. 60, ал. 1 от АПК, поради голяма обществена значимост – съществуващ непосредствен риск от прекъсване на транспортното обслужване на населението на Община Аврен, което ще доведе до значителни и трудно поправими вреди.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна в 14-дневен срок от публикуването му.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ЯНУАРИ 2022 г.

Уведомление на кандидатите за длъжност "главен секретар"

ЗАПОВЕД - 07 ЯНУАРИ 2022 г.

Заповед N:РД-22-7706-3 от 07.01.2022г. /Заповед за изземване/

ЗАПОВЕД - 06 ЯНУАРИ 2022 г.

Заповед N:РД-22-7706-2 от 05.01.2022г. /Заповед за изземване/


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗМИНАЛИ ГОДИНИ- 2021г. / 2020г. 2019г. / 2018г. / 2017г. /2016г. / 2015г. /2014г. / 2013г. / 2012г. /2011г./ 2010г./ 2009г./ 2008г./