КЛАСИРАНЕ - 15 ЯНУАРИ 2019 г.

КЛАСИРАНЕ
от проведен конкурс за длъжност „юрисконсулт“,  дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед на областния управител № РД-18-7706-235/12.12.2018г. за провеждане на конкурс, състоял се на 11.01.2019 г . от 10.00 ч. за практически изпит и проведено интервю на 11.01.2019г. от 13.15ч.
1.         ГЕРГАНА ПЛАМЕНОВА ПАНАЙОТОВА – 46,5 точки
2.         ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА – 44,0 точки
3.         ХЮЛИЯ ДЖОШКУН ШАКИРОВА – 41,5 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          
СИЛВИЯ СТОИЛОВА
                                Главен секретар в Областна администрация Варна

                               
СПИСЪК - 11 ЯНУАРИ 2019 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати
за длъжност „юрисконсулт“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед №РД-18-7706-235/ 12.12.2018г. на областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 11.01.2019 г . от 10.00 ч.
1.        Хюлия Джошкун Шакирова – 4,2 точки
2.         Александра Георгиева Стойчева - 4,1  точки
3.         Петя Василева Илиева – 4,5 точки
4.         Гергана Пламенова Панайотова – 4,6 точки
5.         Веселин Андреев Урманов – 4,6 точки
Допуснатите до участие в интервю кандидати следва да се явят за провеждането му на 11.01.2019 г. от 13,15 часа в сградата на Областна администрация Варна, ул.”Преслав” № 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          
                                СИЛВИЯ СТОИЛОВА
                                Главен секретар в
                               Областна администрация Варна

РЕШЕНИЕ - 10 ЯНУАРИ 2019 г.

РЕШЕНИЕ
№ ДУ-18-7710-35 / 20.11.2018г
СТОЯН ПАСЕВ – областен управител на област с административен център гр. Варна, на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация, след като разгледах заявление с вх. № ДУ-18-9400-90/16.11.2018г за достъп до обществена информация от Христо Живков Стефанов, адрес:                                                         , с искане за предоставяне на достъп до обществена информация под форма – копие на хартиен носител,
У С Т А Н О В И Х:
С горепосоченото заявление е отправено искане за предоставяне на достъп до обществена информация, а именно: АДС № 24/11.11.1996г.
Според разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, такава по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.  
Посочената форма на достъп – копие на хартиен носител – е възможно да бъде удовлетворена, тъй като е сред предвидените в чл. 26, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация.     
Предвид горното и на основание чл. 28, ал. 2 и чл. 34 от Закона за достъп до обществена информация     
Р Е Ш И Х:          
Разрешавам на Христо Живков Стефанов, адрес:                                               , достъп до обществена информация, а именно: АДС № 24/11.11.1996г.
Информацията да се предостави под форма – копие на хартиен носител.
Копие от документа да се връчи лично на заявителя, след представяне на документ за самоличност, или на упълномощено от него лице, след представяне на пълномощно и документ за самоличност, както и документ, удостоверяващ плащането на разходите по предоставяне на обществената информация, определени съгласно заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011г на министъра на финансите.        
Достъпът до документа следва да се осъществи в 30-дневен срок от получаване на настоящото решение, след изтичането на който ще е налице хипотезата на чл. 36 от ЗДОИ.              
Достъпът до документа ще се осъществи в сградата на Областна администрация гр. Варна, стая № 105, от мл. експерт Станка Йорданова.        
За предоставянето на достъпа до обществена информация да се състави протокол, който да бъде подписан от заявителя и служителя, предоставил информацията.
Настоящото решение се изготви в три еднообразни екземпляра.
Екземпляр от решението да се връчи на Христо Живков Стефанов и на деловодството при Областна администрация Варна за сведение и изпълнение.  
Екземпляр от решението да се постави в преписката по издаването му.
Копие от решението да се връчи на мл. експерт Станка Йорданова.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд Варна.   
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с
административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ЯНУАРИ 2019 г.

№РД-18-9400-991(1)
07.01. 2019г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Веселин Иванов Колев, че следва в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна, да заплатите по IBAN: BG78 СЕСВ 9790 31Н4 2649 00, BIC код CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна,  сумата от 600лв. включваща: 500 лв., дължима съгласно Решене №1496 от 30.08.2017г. по адм.дело №686/2017г. по описа на Административен съд-Варна и 100лв., дължима съгласно Решене №14784 от 30.11.2018г. по адм.дело №12338/2017г. по описа на Върховен административен съд на Република България, представляващи разноски за процесуално представителство, за което  е изпратено Писмо изх. №РД-18-9400-991/06.12.2018 г.
            Писмото е изпратено до Веселин Иванов Колев на посочения адрес за кореспонденция - ул.“Одрин“№24, ет.1, гр. Варна, но същото е върнато като непотърсено, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02WIT6 5.
Веселин Иванов Колев може да получи писмо с наш изх. №РД-18-9400-991/06.12.2018г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ЯНУАРИ 2019 г.

РД-18-9400-981(2)
03.01.2019 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Галина Иванова Тодрова, че във връзка с жалба с наш вх. № РД-18-9400-981/04.12.2018 г. е изпратено писмо с изх. № РД-18-9400-981(1)/07.12.2018 г. със следното съдържание: „Във връзка с постъпила в деловодството на Областна администрация Варна Ваша жалба с вх. № РД-18-9400-981 от 04.12.2018 г. Ви уведомявам, че в същата не се съдържат реквизитите посочени в разпоредбите на чл. 85 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) - не се съдържа конкретно оплакване, нито е отправено искане до административен орган, както и не е посочен акта, който се оспорва и органа, който го е издал.Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1 от АПК следва в седемдневен срок от получаването на настоящото съобщение да отстраните нередовностите по жалба с вх.№ РД-18-9400-981 от 04.12.2018г. При неизпълнение производството по жалбата Ви ще бъде прекратено.”     
Видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02WIQO K на „Български пощи“ ЕАД - Варна, писмо с изх. № РД-18-9400-981(1)/07.12.2018 г. е върнато с нанесена отметка на пратката: „Непотърсена“. Галина Иванова Тодорова може да получи оригинала на писмото в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,  
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с
административен център Варна

СПИСЪК - 04 ЯНУАРИ 2019 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит: решаване на тест
за длъжност „юрисконсулт“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-18-7706-235/ 12.12.2018г. на областния управител на област с административен център Варна

 1. Гергана Пламенова Панайотова
 2. Веселин Андреев Урманов
 3. Александра Георгиева Стойчева
 4. Стоянка Илиева Радева
 5. Хюлия Джошкун Шакирова
 6. Невена Валентинова Георгиева
 7. Петя Василева Илиева

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит – решаване на тест на 11.01.2019г. от 10.00 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26.
Време за провеждане на практическия изпит, решаване на казуси -  60 минути.
Резултатите от проведения практически изпит ще бъдат обявени в 13.00 ч., на 11.01.2019г., в заседателната зала на Областна администрация Варна. Списък с допуснатите и недопуснати до интервю кандидати ще бъде поставен в сайта на Областна администрация Варна и на информационното табло. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, получили оценка не по- малко от 4 на практическия изпит.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 13.15 ч. на 11.01.2019г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.

Нормативните документи, на база, на които е изготвен теста:

 1. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 2. ЗАКОН за администрацията;
 3. ЗАКОН за държавния служител
 4. ЗАКОН за собствеността
 5. ЗАКОН за държавната собственост
 6. ЗАКОН за устройство на територията
 7. ЗАКОН за общинската собственост
 8. ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделски земи
 9. ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
 10. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 11. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 12. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за държавната собственост
 13. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи
 14. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администраци

Не се допуска ползването на нормативните документи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
СИЛВИЯ СТОИЛОВА
Главен секретар

УВЕДОМЛЕНИЕ - 02 ЯНУАРИ 2019 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-18-7706-227 от 04.12. 2018г
СТОЯН ПАСЕВ – областен управител на област с административен център град Варна
У С Т А Н О В И Х:
Със заявление вх. № ДУ-18-9400-77/18.10.2018г Калоян Димов Цветков, адрес: гр. Варна, с.о. „Траката”, ул. „8-ма” № 70, е поискал предоставяне на достъп до обществена информация, отнасяща се до АДС 73, т. 31, рег. 12442, д. 6524/17.06.2014г.   
Във връзка с разпоредбите на чл. 29, ал. 1 и 2 от ЗДОИ, с писмо изх. № ДУ-18-9400-77(1)/22.10.2018г на заявителя е предоставен 30-дневен срок от получаване на съобщението да уточни търсената от него информация, предвид следното: проверка в електронната система на администрацията може да бъде извършена по номера на АДС с който е изготвен, а не този на вписване в Агенция по вписванията. Посочените от заявителя данни не могат да послужат за индивидуализиране на търсения документ за собственост в архива на „Държавна собственост” при Областна администрация Варна.
На заявителя е указано, че при неизпълнение в посочения срок, и неуточняване на търсения документ, искането ще бъде оставено без разглеждане.
Видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02V59W X, писмото е получено на 25.10.2018г.        
В указания срок, както и до настоящия момент, заявителят не е конкретизирал информацията, до която иска достъп.  
Предвид горното и на основание чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ и чл. 32, ал. 1 от ЗА
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ заявление за достъп до обществена информация от Калоян Димов Цветков, адрес: гр. Варна, с.о. „Траката”, ул. „8-ма” № 70.
ПРЕКРАТЯВАМ образуваното административно производство.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра.
Екземпляр от заповедта да се връчи на Калоян Димов Цветков и деловодството при Областна администрация Варна за сведение и изпълнение.
Екземпляр от заповедта да се постави в преписката по издаването й.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването й пред Административен съд гр. Варна.         
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център гр. Варна


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗМИНАЛИ ГОДИНИ- 2018г. / 2017г. /2016г. / 2015г. /2014г. / 2013г. / 2012г. /2011г./ 2010г./ 2009г./ 2008г./