УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-62/1/
              15.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Георги Стоянов Георгиев и всички заинтересовани лица, че на 09.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янко Стоянов Георгиев, чрез адв.Снежана Петрова Гочева  - Заявление с вх. №ОП-17-9400-61/07.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Здравец, общ.Аврен, обл.Варна, представляващ 150 кв.м. иделни части от  УПИ №X-66 в кв.22 с площ от 1600 кв.м. по кадастралния и регулационен план на селото, одобрен със Заповед за улична и дворищна регулация №386/27.06.1990 г., при граници и съседи: УПИ №XXI-66, УПИ №IV-68, УПИ №V-69, УПИ №IX-70 и път, съгласно Скица №41/03.02.2017 г., издадена от Община Аврен, идентичен с УПИ №XIII-38 в кв.33 по предходен план на селото, одобрен със Указа на Царя №411/08.08.1931 г. – за улична регулация и №2738/13.08.1931 г. – за дворищна регулация, съгласно Удостоверение изх.№ГП-87/13.02.2017 г., издадено от Община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-16-9400-5/5/
           21.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Калуда Георгиева Арнаудова и всички заинтересовани лица, че на 12.01.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Славка Кръстева Георгиева, чрез адв.Недка Маринова  - Заявление с вх. №ОП-16-9400-5/12.01.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с.Кичево, СО „Лозите“ общ.Аксаково, обл.Варна, представляващ новообразуван имот №501.628 с площ от 636 кв.м. по ПНИ на част от СО „Лозите“, одобрен със Заповед №РД-11-7706-222 от 20.07.2011 г. на Областен управител на област Варна, НТП: индивидуално застрояване, при граници и съседи: улица №501.690, двор №501.25, двор №501.27 и двор №501.726, съгласно Скица №1097-1800/22.12.2015 г., издадена от Община Аксаково, съответстващ на парцел II, кв.14 по кадастрален план на м.“Лозите“ – с.Кичево, изработен през 1988 г., съгласно Удостоверение №57/01.03.2016 г., издадено от Дирекция „Устройство на територията“ към Община Аксаково.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-43/3/
             16.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Рада Иванова и всички заинтересовани лица, че на 23.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Александър Янчев Добрев, чрез Таня Стоянова Лечева - Заявление с вх. №ОП-17-9400-43/23.02.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в с.Славейково, общ. Провадия, обл. Варна, представляващи: лозе №055193, трета категория с площ от 1000 кв.м., м.“Сърта“, при граници и съседи: лозе №055192, полски път №055278, лозе №055194 и полски път №055279, съгласно Скица №К01712/05.10.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните; нива №048022 с площ от 6000 кв.м., от които 4200 кв.м. – четвърта категория и 1800 кв.м. – трета категория, м.“Съчанджик“, при граници и съседи: нива №048023, полски път №048063, нива №048021, нива №048010 и нива №048009, съгласно Скица №К01711/05.10.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните; изоставена нива №045016, пета категория с площ от 4000 кв.м., м.“Асара“, при граници и съседи: изоставена нива №045017, изоставена нива №045041, изоставена нива №045015 и полски път №045111, съгласно Скица №К01714/05.10.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земделието и храните; др.трайно нас. №029016, пета категория с площ от 4000 кв.м., м.“Чукур тарла“, при граници и съседи: др.трайно нас. №029017, полски път №000236 и др.тр.насажден. №029015, съгласно Скица №К01713/05.10.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-36/3/
              22.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Хатча Нурулова Мустафова и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Февзи Сюлейманов Сабриев, чрез адв.Стефка Стоянова Пейчева - Заявление с вх. №ОП-17-9400-36/22.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Медовец, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор №47620.501.253 с площ от 971 кв.м. по кадастралния план на село Медовец, предходен: УПИ №IX-233 в кв.40,заедно с построените в имота жилищна сграда, на два етажа със застроена площ 42 кв.м., жилищна сграда – лятна кухня със застроена площ от 48 кв.м. и навес с оградни стени със застроена площ от 30 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-71/1/
              20.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Станю Велчев Станчев и всички заинтересовани лица, че на 14.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Минко Христов Стоянов, чрез адв.Галина Маринова Ангелова  - Заявление с вх. №ОП-17-9400-71/14.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Брестак, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ дворно място с площ от 1030 кв.м., от които 930 кв.м. включени в УПИ №II-50 в кв.4 по плана на селото, одобрен със Заповед №270/25.01.1973 г., при граници и съседи: УПИ №III-49, УПИ №XIII-61, УПИ №XV-60, УПИ №I-51, УПИ №XVI-51 и път, съгласно Скица №456/25.11.2016 г., издадена от Отдел „УТ“ към Общинска администрация – гр.Вълчи дол, идентичен с част от УПИ №VI-382  в кв.6а по стария план на селото, съгласно Удостоверение изх.№РД08-01-377/07.03.2017 г., издадено от Общинска администрация – гр.Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-70/1/
             21.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Злати Тодоров Люцканов – Любичка Колева Топалова, Марийка Колева Петкова, Тодорка Колева Русева, Мира Кирова Иванова, Петя Иванова Калчева, Колю Иванов Колев, Петя Димитрова Тодорова – Павлова, Антон Димитров Златев, Ваня Венциславова Цанкова, Росен Иванов Русев, Йова Иванова Райнова, Галя Давидова Янкова, Даниела Янкова Иванова, Каля Петкова Соколова, Тодорка Йорданова Карагьозова, Петя Йорданова Петкова, Гинка Андонова Тодорова, Мария Златева Маринова, Живка Златева Стоянова, Нели Маринова Недева, Курта Жекова Тодорова, Красен Златков Калчев, Таня Златкова Калчева, Живко Калчев Златев, Славчо Куртев Славов, Маргарита Куртева Митева, Йовка Петкова Неделчева,  Миленка Петкова Вълчева и всички заинтересовани лица, че на 14.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Неделчо Маринов Неделчев, чрез адв.Боян Великов  - Заявление с вх. №ОП-17-9400-70/14.03.2017 г. . за недвижими имоти, находящи се  общ.Дългопол, обл.Варна, представляващи: нива №077202, трета категория с площ от 5600 кв.м., гр.Дългопол, м.“Камчи ясак“, при граници и съседи: нива №077203, полски път №077437, нива №077201, нива №077168 и нива №077167, съгласно Скица №К03075/04.04.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните; нива №020003, трета категория с площ от 29994 кв.м., с.Сава, м.“Лонгоза“, при граници и съседи: нива №020004, полски път №000024, нива №020002 и полски път №000029, съгласно Скица №К00139/10.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; нива №055001 с площ от 19001 кв.м., с.Рояк, м.“Васовата“, от които 6248 кв.м. – девета категория, 4472 кв.м. – трета категория и 8281 кв.м. – втора категория, при граници и съседи: полски път №000139, нива №055002, нива №055008 и нива №055034, съгласно Скица №К00136/10.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-69/1/
              21.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Злати Тодоров Люцканов – Любичка Колева Топалова, Марийка Колева Петкова, Тодорка Колева Русева, Мира Кирова Иванова, Петя Иванова Калчева, Колю Иванов Колев, Петя Димитрова Тодорова – Павлова, Антон Димитров Златев, Ваня Венциславова Цанкова, Росен Иванов Русев, Йова Иванова Райнова, Галя Давидова Янкова, Даниела Янкова Иванова, Каля Петкова Соколова, Тодорка Йорданова Карагьозова, Петя Йорданова Петкова, Неделчо Маринов Неделчев, Мария Златева Маринова, Живка Златева Стоянова, Нели Маринова Недева, Курта Жекова Тодорова, Красен Златков Калчев, Таня Златкова Калчева, Живко Калчев Златев, Славчо Куртев Славов, Маргарита Куртева Митева, Йовка Петкова Неделчева,  Миленка Петкова Вълчева и всички заинтересовани лица, че на 14.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гинка Андонова Тодорова, чрез адв.Боян Великов  - Заявление с вх. №ОП-17-9400-69/14.03.2017 г. . за недвижими имоти, находящи се в общ.Дългопол, обл.Варна, представляващи: нива №036046, четвърта категория с площ от 1400 вк.м., гр.Дългопол, м.“Долно дервени“, при граници и съседи: нива №036045, полски път №036047 и полски път №036050, съгласно Скица №К05958/29.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; нива №094082, трета категория с площ от 2599 вк.м., гр.Дългопол, м.“Под кончовец“, при граници и съседи: нива №094083, отводнит.канал №000542, нива №094081 и полски път №094125, съгласно Скица №К05960/29.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - Дългопол към Министерство на земеделието и храните; нива №055001 с площ от 19001 кв.м., от които 6248 кв.м. – девета категория, 4472 кв.м. – трета категория и 8281 кв.м. – втора категория, с.Рояк, м.“Васовата“ при граници и съседи: полски път №000139, нива №055002, нива №055008 и нива №055034, съгласно Скица №К00104/29.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; нива №020003, трета категория с площ от 29994 кв.м., с.Сава, м.“Лонгоза“, при граници и съседи: нива №020004, полски път №000024, нива №020002 и полски път №000029, съгласно Скица №К00123/29.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните и лозе №122040, четвърта категория с площ от 723 кв.м., м.“Ветите лозя“, при граници и съседи: лозе №122041, лозе №122050, лозе №122051, лозе №122025, лозе №122024 и полски път №000153, съгласно Скица №К05961/29.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-68/1/
              16.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Петър Иванов Велчев и всички заинтересовани лица, че на 13.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Туран Мехмед Шабан, чрез адв.Гергана Стаменова Стаменова  - Заявление с вх. №ОП-17-9400-68/13.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Горен чифлик, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ УПИ №X-452 в кв.74 с площ от 1215 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1329/09.08.1984 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №IX-542 и УПИ №XI-451, съгласно Скица №77/24.02.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-16-9400-394/3/
                21.03.2017 г
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Павли Ганчев Атанасов и всички заинтересовани лица, че на 06.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Борислав Станчев Станчев, Живко Станчев Станчев и Стоянка Бончева Станчева, чрез Светлана Стоянова Янакиева  - Заявление с вх. №ОП-16-9400-394/06.12.2016 г. . за недвижим имот, находящ се в гр.Аксаково, м.“Янчова поляна“, общ. Аксаково, обл. Варна, представляващ новообразуван имот №510.1200 по плана на новообразуваните имоти с площ от 2374 кв.м., одобрен със Заповед №РД-15-7706-235/12.03.2015 г. на Областен управител  на област с административен център Варна, при съседи на имота: №510.1199 – двор, №510.817 – улица, №510.1201 – двор, №510.524 – двор  и №510.813 - улица, съгласно Скица №58-137/09.02.2016 г., презаверена на 28.11.2016 г., издадена от Община Аксаково, съответстващ на части от имоти с Пл. №525,526,491,492,493 и 494 по единствен предходен план на м-ст „Янчова чешма“, общ.Аксаково, изработен през 1990 г., съгласно Удостоверение №30/02.03.2017 г., издадено от Дирекция „Устройство на територията“ към Община Аксаково.
 На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 15 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-47/1/
             06.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Наню Христов Каролев и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христина Нанева Каролева и Катюша Петрова Каролева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-47/27.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, представляващ  125 кв.м. идеални части от поземлен имот, целия с площ от 1281 кв.м. с идентификатор №10135.2564.159 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: За друг вид обществен комплекс, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 2964, квартал:8, парцел: XV-1532 A, при граници и съседи. Следните поземлени имоти: №10135.2564.158, №10135.2564.297, №10135.2564.179 и №10135.2564.155, съгласно Скица на поземлен имот №15-444577/10.09.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-59/1/
              09.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Демир Асенов Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 07.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Анка Ангелова Атанасова, чрез Хюлия Ахмедова Мустафова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-59/07.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ  УПИ №X-1155  кв.50 с площ от 530 кв.м. по дворищно – регулационния план на града , одобрен със Заповед №3440/11.12.1979 г., при граници и съседи: УПИ №XXXI-1156, УПИ №IX-1156, УПИ №XXVII-1096  и улица, съгласно Скица №63/14.02.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с УПИ №XI-823  в кв.9 по предходен план на град Провадия, одобрен със Заповед №5213/11.10.1957 г., съгласно Удостоверение изх.№УТ24-7(-1)/17.02.2017 г., издадено от Община Провадия, заедно с построените в имота масивно жилище със застроена площ от 75 кв.м. и масивно жилище със застроена площ от 25 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-58/1/
              09.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ибрям Хасанов Мастъков и всички заинтересовани лица, че на 07.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ася Митева Тодорова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-58/07.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ  УПИ №XI-1056  кв.175 с площ от 280 кв.м. по дворищно – регулационния план на града , одобрен със Заповед №3440/11.12.1979 г., при граници и съседи: УПИ №XII-1058, УПИ №VIII-1056, УПИ №X-1055  и път, съгласно Скица №55/10.02.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с УПИ №XIII-799  в кв.13 по предходен план на град Провадия, одобрен със Заповед №5213/11.10.1957 г., заедно с построените в имота масивно жилище със застроена площ от 64 кв.м. и полумасивно жилище със застроена площ от 29 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-57/1/
              09.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Еленка Трифонова Маринова, Митко Радев Димитров, Георги Йорданов Георгиев, Георги Георгиев Георгиев, Марин Димитров Маринов и всички заинтересовани лица, че на 06.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Герчо Йорданов Георгиев и Йорданка Иванова Георгиева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-57/06.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, представляващ  поземлен имот с площ от 2719 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-30/19.06.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-639/06.03.2012 г. на Началник на СГКК – Варна, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 1134, при граници и съседи, следните поземлени имоти: №10135.4501.9520, №10135.4501.1794, №10135.4501.9521, №10135.4501.1795 и  №10135.4501.9507, съгласно Скица на поземлен имот №15-94058-06.03.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-51/1/
             09.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Елена Желева Петрова, Иван Христов Иванов, Трендафилка Ковачева  и всички заинтересовани лица, че на 01.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Атанасов Димитров - Заявление с вх.№ОП-17-9400-51/01.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с.о.“Горна трака“, м.“Коджа тепе“ общ.Варна, обл.Варна, представляващ  поземлен имот с площ от 736 кв.м. с идентификатор №10135.2623.4077 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 5234077, при  граници и съседи, следните поземлени имоти: №10135.2623.4078, №10135.2623.9572, №10135.2623.1094, №10135.2623.1095 и №10135.2054.6, съгласно Скица на поземлен имот №15-425412-29.08.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-18/5/
              10.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се  Илинка Кръстева Иванова  и всички заинтересовани лица, че на 02.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петранка Запрянова Спасова и Дечко Лазаров Спасов    - Заявление с вх.№ОП-17-9400-18/02.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с.о.“Планова“, общ. Варна, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ от 1454 кв.м с Пл. №595, при граници и съседи, следните поземлени имоти: Пл. №611, Пл. №1488, Пл. №1487 и път, съгласно Скица с рег. №АУ050136МЛ/23.06.2016 г., презаверена на 01.03.2017 г.,  издадена от Дирекция „Устройство на територията“, Район „Младост“ към Община Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-55/1/
              08.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Неджмие Юсеин Али, Зеинеб Юсеин Пехливан и всички заинтересовани лица, че на 02.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фатме Ереджеб Хасан - Заявление с вх.№ОП-17-9400-55/02.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Булаир, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ  УПИ №V-47  в кв.8 с площ от 1175 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №473/03.10.1994, при граници и съседи: от две страни път, УПИ №IV-47 и УПИ №VI-46, съгласно Скица №50/14.02.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик, заедно с построените в имота жилищна сграда с площ от 70 кв.м. и жилищна сграда с площ от 25 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-54/1/
             08.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Неджмие Юсеин Али, Зеинеб Юсеин Пехливан и всички заинтересовани лица, че на 02.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фатме Ереджеб Хасан - Заявление с вх.№ОП-17-9400-54/02.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Булаир, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ  УПИ №IV-47  в кв.8 с площ от 983 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №473/03.10.1994, при граници и съседи: УПИ №V-47, УПИ №VI-46, УПИ №IX-92 “за жил. строителство”, УПИ №VII “за читалище” и път, съгласно Скица №50/14.02.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-41/1/
             06.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на наследниците на Златин Атанасов Митев – Анка Златинова Йорданова, Надежда Николаева Митева, Николай Йорданов Николов, Диан Николаев Йорданов, Юмие Сюлейманова Мустафова, Галя Николаева Йорданова, Николай Маринов Златинов, Недка Маринова Захариева, Николай Юлиянов Маринов, Зера Ризова Алиосманова, Здравко Николов Златинов, Алекси Николаев Златинов, Емилия Николова Тюркйъюмаз, Милен Здравков Симеонов, Сашо Здравков Симеонов, Виолета Здравкова Александрова  и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Асен Златинов Асенов, чрез адв.Донка Иванова Асенова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-41/22.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ  жилищна сграда със застроена площ от 106 кв.м. и жилищна сграда със застроена площ от 55 кв.м., построени в общинско дворно място, представляващо УПИ №II-273 в кв.4 с площ от 550 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на града, одобрен със Заповед №769/30.05.1985 г., при граници и съседи: УПИ №III-232,274, УПИ №IV-275,276, УПИ №XVII-258,259,272, УПИ №I-257 и път, съгласно Скица №04/05.01.201 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-40/1/
              06.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на наследниците на Цветан Данаилов Маринов – Камелия Симеонова Маринова, Генади Цветанов Данаилов, Станислав Цветанов Данаилов и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Виолета Цветанова Данаилова, чрез адв.Донка Иванова Асенова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-40/22.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Старо Оряхово, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ  УПИ №III-437  в кв.65 с площ от 930 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №770/30.05.1985 г., при граници и съседи: УПИ №II-393, УПИ №XII-396, ПИ №396 и път, съгласно Скица №354/09.08.2016 г., презаверена на 22.02.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик, заедно с построената в имота жилищна сграда.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-37/1/
             06.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на наследниците на Димитър Транакиев Костадинов, Лилия Маргаритова, Георги Маргаритов  и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ваня Георгиева Стоянова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-37/22.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, представляващ 41 кв.м. иделни части от поземлен имот с идентификатор №10135.2723.157, целия с площ от 741 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 1126, при граници и съседи, следните поземлени имоти: №10135.2723.9563, №10135.2723.169, №10135.2723.9512, №10135.2723.162, №10135.2723.156 и №10135.2723.1103, съгласно скица на поземлен имот №15-500451/13.10.2016 г. ,издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-34/3/
              06.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мита Костадинова Караколева и всички заинтересовани лица, че на 17.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Жеков Караколев и Румяна Йоранова Караколева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-34/27.02.2017 г. за недвижим имот, с.Николаевка, общ.Суворово, обл.Варна, представляващ 270 кв.м. идеални части от УПИ №IX-69 в кв.1, целия с площ от 1560 кв.м. по регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1054/18.03.1964 г., при граници и съседи:от две страни път, УПИ №X-70, УПИ №VIII-10, УПИ №XV-10 съгласно Скица №151/25.04.2016 г., презаверена на 28.02.2017 г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-35/1/
              28.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Азис Мазлъмов Сюлейманов – Севдалина Георгиева Манолова, Юркия Азисова Юсеинова, Мюстежеп Азисов Мазлъмов, Севдалин Асенов Михайлов, Кяние Азисова Аптулова, Здравка Асенова Златинова и всички заинтересовани лица, че на 17.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Диана Асенова Михайлова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-35/17.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ жилищна сграда, построена в УПИ №XVIII-228 в кв.5 с площ от 530 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на града , одобрен със Заповед №769/30.05.1985 г., при граници и съседи:  УПИ №I-229, УПИ №II-223, УПИ №III-223, УПИ №XVII-226,227 и път, съгласно Скица №430/14.09.2016 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-33/1/
              28.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Миглена Христова Цалта и всички заинтересовани лица, че на 16.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Евгений Василев Цалта - Заявление с вх.№ОП-17-9400-33/16.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с.о.“Боровец - юг“ общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 611 кв.м. с идентификатор №10135.5401.2780 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-1897/23.07.2013 г. на Началник на СГКК - Варна, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, стар идентификатор: 10135.5401.1, номер по предходен план: 5472780, съгласно Скица №15-415175/23.08.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-31/1/
              28.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Марин Драгоев Тунчев и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гюнал Идаетов Мустафов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-31/15.02.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в с.Славейково, общ.Провадия, обл.Варна, представляващи УПИ №III-289 в кв.76 с площ от 2850 кв.м., УПИ №V-289 в кв.76 с площ от 1720 кв.м., УПИ №VI-289 в кв.76 с площ от 1670 кв.м. по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №443/11.10.1995 г., при граници и съседи: от двее страни път, УПИ №IV “озеленяване”, УПИ №II-288 и  УПИ №VII-290, съгласно Скица №03/04.01.2017 г., издадена от Отдел“УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентични с УПИ №I-14 и УПИ №II-14  в кв.25  по предходен план, одобрен със Заповед №2363/10.11.1929 г. на село Славейково, заедно с построените в УПИ №III-289 в кв.76 полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 35 кв.м. и полумасивна сграда със застроена площ от 20 кв.м.; нива №036340, трета категория с площ от 2967 кв.м., м.“Дурасан“, при границ и и съседи: нива №036341, пасище с храсти №036124, нива №036338 и населено място №000001, съгласно Скица №К01741/09.01.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-28/1/
              28.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мустафа Юсен Белбер  и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Салим Меджилетов Смаилов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-28/15.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Садово, общ.Аврен, обл.Варна, представляващ УПИ №VI-261 в кв.59 с площ от 815 кв.м., одобрен със Заповед №490/10.10.1930 г. - за улична регулация и Заповед №3332/21.10.1930 г. - за дворищна регулация, при граници и съседи: УПИ №VII-258, УПИ №V-262, УПИ №II-259, УПИ №IV-260 и път, съгласно Скица №859/23.11.2016 г., издадена от Община Аврен, заедно с построената в имота жилищна сграда.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-27/1/
              28.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Васил Попов  и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Анелия Добревова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-27/15.02.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в гр.Дългопол, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващи: нива №019020,  пета категория с площ от 1880 кв.м., м.“Едре“, при граници и съседи: нива №019021, нива №019019, полски път №019301 и полски път №000508, съгласно Скица №К05058/25.07.2016 г., презаверена на 11.01.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие към Министерство на земеделието и храните; лозе №118041, четвърта категория с площ от 609 кв.м., м.“Дряновец“, при граници и съседи: лозе №118040, лозе №118039, лозе №118088, лозе №118095 и лозе №118043, съгласно Скица №К05062/25.07.2016 г., презаверена на 11.01.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие към Министерство на земеделието и храните; изоставена нива №098115, пета категория с площ от 1400 кв.м., м.“Бежаната“, при граници и съседи: изоставена нива №098116, изоставена нива №098104, изоставена нива №098103, изоставена нива №098114 и полски път №098200, съгласно Скица №К05061/25.07.2016 г., презаверена на 11.01.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие към Министерство на земеделието и храните; овощна градина №089020, трета категория с площ от 2120 кв.м., м.“Лонгоза“, при граници и съседи: овощна градина №089021, полски път №089041, овощна градина №089019 и овощна градина №089034, съгласно Скица №К05060/25.07.2016 г., презаверена на 11.01.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие към Министерство на земеделието и храните; нива №069123, пета категория с площ от 3600 кв.м., м.“Дюз кузу“, при граници и съседи: нива №069124, нива №069092, нива №069091, нива №069122 и полски път №069185, съгласно Скица №К05059/25.07.2016 г., презаверена на 11.01.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 23 ФЕВРУАРИ 2017 г.

Заповед за определяне на купувач N:РИ-17-8500-12 от 22.02.2017г.

ЗАПОВЕД - 23 ФЕВРУАРИ 2017 г.

Заповед за определяне на купувач N:РИ-17-8500-11 от 22.02.2017г.

ЗАПОВЕД - 23 ФЕВРУАРИ 2017 г.

Заповед за определяне на купувач N:РИ-17-8500-10 от 22.02.2017г.

ЗАПОВЕД - 23 ФЕВРУАРИ 2017 г.

Заповед за определяне на купувач N:РИ-17-8500-9 от 22.02.2017г.

ЗАПОВЕД - 23 ФЕВРУАРИ 2017 г.

Заповед за определяне на купувач N:РИ-17-8500-8 от 22.02.2017г.

ЗАПОВЕД - 23 ФЕВРУАРИ 2017 г.

Заповед за определяне на купувач N:РИ-17-8500-7 от 22.02.2017г.

ЗАПОВЕД - 23 ФЕВРУАРИ 2017 г.

Заповед за обявяване на непроведен търг и прекратяване на тръжна процедура N:РД-17-7706-83 от 22.02.2017г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-30/1 /
               21.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Костадин Баев Костадинов, Кичка Баева Александрова, Борислава Росенова Георгиева, Стефка Росенова Баева  и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Любомир Баев Костадинов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-30/15.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Бозвелийско, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ поземлен имот УПИ №II-18 в кв.3 с площ от 550 кв.м. по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №448/12.03.1984 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №III-19 и УПИ №I-17, съгласно Скица №05/05.01.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“ към Дирекция „СА“ при Община Провадия, идентичен с УПИ №VIII  в кв.115 по предходен регулационен план, одобрен със Заповед №192/03.05.1928 г. на с.Бозвелийско, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 54 кв.м., лятна кухня със със застроена площ от 20 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ от 28 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-29/1/
             21.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Анна Недева Василева  и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Васил Недев Василев - Заявление с вх.№ОП-17-9400-29/15.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Ветрино, общ.Ветрино, обл.Варна, представляващ поземлен имот №190 с площ от 1050 кв.м., включен в УПИ №XVIII-190  в кв.19 с площ от 1000 кв.м. по регулационния план на с.Ветрино, одобрен със Заповед №5859/05.09.1964 г., при граници и съседи: УПИ №XVII-191, УПИ №XXIII “общ.”. УПИ №XVII-198 и път, съгласно Скица 11/26.01.2017 г. ,издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Общинска администрация Ветрино, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 43 кв.м., мазе със застроена площ от 15 кв.м., лятна кухня със застроена площ от 33 кв.м., гараж със застроена площ от 20 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ от 23 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-26/1/
              21.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Кадрие Халил Мустафа, Хава Халил Мустафа, Динчар Халил Юмер, Метин Айдън  и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Виждан Рашидова Дениз - Заявление с вх.№ОП-17-9400-26/15.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Лопушна, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ УПИ №I-69 в кв. 4 по плана на село Лопушна, одобрен със Заповед №2010/16.12.1987 г., при граници и съседи: УПИ №II-70, УПИ №IV-общежитие, УПИ №X-69 и път, съгласно Скица №1/03.01.2017 г., издадена от Отдел „УТОС“ към Община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-25/1/
              21.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Зинеб Мустафа Шакир, Анифе Рюстем Мехмед, Айше Рюстем Ешреф  и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Зекирие Рюстемов Шакиров - Заявление с вх.№ОП-17-9400-25/15.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Лопушна, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ УПИ №IV-72 в кв.4 с площ от 1280 кв.м. по плана на село Лопушна, одобрен със Заповед №2010/16.12.1987 г., при граници и съседи: УПИ №III-74, УПИ №V-73  и път, съгласно Скица №293/09.12.2016 г., издадена от Отдел „УТОС“ към Община Дългопол, заедно с построените в имота жилищна сграда, на два етажа със застроена площ от 45 кв.м., лятна кухня със застроена площ 16 кв.м, гараж със застроена площ от 16 кв.м. и стопанска постройка - навес със застроена площ от 40 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-23/1/
             21.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Язгън Хюсеинов Хасанов, Симеон Иванов Атанасов, Йордан Иванов Атанасов, Виолета Пенчева Иванова, Костадин Пенчев Иванов, Валентин Неделчев Атанасов, Константин Неделчев Атанасов, Красимир Николаев Николов  и всички заинтересовани лица, че на 14.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хюсеин Хасанов Даудов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-23/14.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Черноок, м.“В селото“ общ.Провадия, обл.Варна, представляващ нива №012025 с площ от 2036 кв.м, трета категория, при граници и съседи: нива №012024, нива №012026, нива №012028, нива №012030 и нива №012031, съгласно Скица №К00875/02.12.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр.Провадия към Министерството на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-20/1/
             15.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Велико Колев Великов  и всички заинтересовани лица, че на 09.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кольо Симеонов Колев, Гина Йорданова Георгиева и Нели Симеонова Гинчева, чрез адв.Снежана Петрова Гочева    - Заявление с вх.№ОП-17-9400-20/09.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Червенци, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ УПИ №XI-312 в кв.59 с площ от 1190 кв.м. и  УПИ №XII-312 в кв.59 с площ от 890 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №258/15.12.1995 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №I-314  и УПИ №X-313, съгласно Скица №37/01.02.2017 г., издадена от Община Вълчи дол, идентичен с УПИ №XII и XIII-312 в кв.24 по стария план на селото, съгласно Удостоверение №РД 08-01-271/03.02.2017 г., издадено от Общинска администрация – гр.Вълчи дол, заедно с построените в УПИ №XI-312 в кв.59 жилищна сграда със площ от 50 кв.м., жилищна сграда с площ от 12 кв.м., гараж с площ от 30 кв.м., стопанска постройка с площ от 65 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-339/4/
               21.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ахмед Шерифов Бекиров и всички заинтересовани лица, че на 28.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Шерафет Ахмед Шерифов, чрез адв.Янка Станева Славова - Заявление с вх.№ОП-16-9400-339/28.10.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с.Славейково, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ празно дворно място с площ 1800 кв.м., УПИ №V-110 в кв.37, одобрен със Заповед №.443/11.10.1995 г. за дворищна регулация, при граници и съседи поземлени имоти:  УПИ №IV-107, УПИ:VIII-110, УПИ:VI-111 и път, съгласно Скица №03/04.01.2011 г., презаверена на 26.07.2011 г., на 15.01.2016 г. и на 11.08.2016 г., издадена от Дирекция „УТЕОС“ към Община Провадия, идентичен с УПИ V-464  и УПИ №VIII-464 в кв.95 по предходен план, одобрен със Заповед №2363/10.11.1929 г. на с.Славейково.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 14 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-9/3/
            13.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се  Енчо Христов Илиев  и всички заинтересовани лица, че на 26.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янчо Христов Янчев, чрез адв.Деляна Валериева Христова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-9/26.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Манастир, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ Пл. №35 с площ от 2500 кв.м., от които 990 кв.м. са включени в УПИ №IX-35 в кв.13, 710 кв.м. са включени в УПИ №X в кв.13 и 730 кв.м. са включени в УПИ №XI-35  в кв.13 по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1558/22.04.1969 г., при граници и съседи, следните поземлени имоти: от две страни път и УПИ №XII-36, съгласно Скица №595/25.10.2016 г., издадена от Отдел “УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с УПИ №V-30,31  в кв.6 по предходен регулационен план, одобрен със Заповед №1056/09.05.1924 г., ведно с построените в имота двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 84 кв.м, лятна кухня със застроена площ от 36 кв.м., гараж със застроена площ от 30 кв.м., стопанска постройка със застроена площ от 64 кв.м. и навес със застроена площ от 32 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-8/1/
           08.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се  Виолета Данкова Ашикова  и всички заинтересовани лица, че на 26.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димка Данкова Димитрова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-8/26.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се гр.Варна, м.“Планова“ общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с Пл. №743 с площ от 1007 кв.м., при граници и съседи: от две страни път,  ПИ №744 и ПИ №869, съгласно Скица на поземлен имот Рег.№АУ069369МЛ_001МЛ/10.08.2016 г., издадена от Район „Младост“ към Община Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ФЕВРУАРИ 2017 г.

РД-17-9400-2(2) от 08.02.2017 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
Г-Н МИЛЕН ГЕОРГИЕВ
Ж.К. „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ БЛ.302, ВХ. 8, ЕТ. 4, АП.23
ГРАД ВАРНА

Относно: Сигнал с наш вх. № РД-17-9400-2/04.01.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомявам, че постъпилият в Областна администрация Варна Ваш сигнал с наш вх. №РД-17-9400-2/04.01.2017 г. е разгледан и е изготвен отговор с писмо  наш изх. №РД-17-9400-2(1)/11.01.2017 г. Със съдържанието на писмото може да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на документ за самоличност.
Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

КЛАСИРАНЕ - 08 ФЕВРУАРИ 2017 г.

КЛАСИРАНЕ
от проведен конкурс, обявен със заповед № РД-17-7706-9/10.01.2017 г. на областeн управител на област с административен център Варна, за длъжност „старши експерт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация Варна, състоял се на 06.02.2017 г. от 13,00 часа за практически изпит и 06.02.2017 г. за участие в интервю от 15,10 часа.

1. Милена Николаева Дончева – 42,28 точки
2. Златомира Атанасова Карамфилова – 40,95 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СИЛВИЯ СТОИЛОВА
                                директор на дирекция АПОФУС Областна администрация Варна

                                
УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-16/1/
              07.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се  „Вю инвест“ ЕООД, Димитричка Ив. Бъчварова, наследниците на Вълкана Вълова Скачкови, наследниците на Стоян Колев Димитров, Веселина Стефанова Зафирова, Стефан и Боян Бъчварови, Стефка Асенова Задгорска  и всички заинтересовани лица, че на 31.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Теменужка Василева Станева, Георги Стефанов Гочев и Василина Стефанова Гочева    - Заявление с вх.№ОП-17-9400-16/31.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, м.“Траката“, м.“Ваялар“, общ. Варна, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ от 2380 кв.м с идентификатор №10135.2723.361 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор ма АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията:Урбанизирана, номер по предходен план:1355, при съседи следните поземлени имоти: №10135.2723.771, №10135.2723.335, №10135.2723.337, №10135.2723.816, №10135.2723.768, №10135.2723.767, №10135.2723.362, №10135.2723.1067, №10135.2723.1066 и №10135.2723.9513, съгласно Скица на поземлен имот №15-420361-25.08.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

СПИСЪК - 06 ФЕВРУАРИ 2017 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати за длъжност „старши експерт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-17-7706-9/ 10.02.2017г. на областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 06.02.2017 г . от 13.00 ч.
1.         Милена Николаева Дончева – 27 верни отговора, 4,67 точки
2.         Златомира Атанасова Карамфилова – 24 верни отговора, 4,40 точки

Допуснатият до участие в интервю кандидат следва да се яви за провеждането му на 06.02.2017 г. от 15,10 часа в сградата на Областна администрация Варна, ул.”Преслав” № 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СИЛВИЯ СТОИЛОВА
директор на дирекция АПОФУС Областна администрация Варна

                               
УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-14/1/
             01.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Апостол Йорданов Георгиев, Иван Йорданов Апостолов  и всички заинтересовани лица, че на 27.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Живка Димова Апостолова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-14/27.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Искър, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ УПИ №I-263 в кв.55 с площ от 2360 кв.м. по плана на с.Искър, одобрен със Заповед №210/30.10.1998 г., при граници и съседи: от две страни път и УПИ №II-264, съгласно Скица на поземлен имот №1/05.01.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собственост“ към Община Вълчи дол, идентичен с УПИ №III, IV и VIII  в кв.41 по стария план на селото, съгласно Удостоверение №РД08-01-35/19.01.2017 г., издадено от Общинска администрация  - гр.Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-13/1/
              01.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Августин Асенов Николов, Бистра Августинова Асенова, Ивелина Августинова Тодорова, Лечко Августинов Асенов, Йови Шидеров Алдинов, Белчин Йовев Алдинов, Вержиния Йовева Алдинова  и всички заинтересовани лица, че на 27.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Анка Янева Илиева  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-13/27.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ж.к.“Владислав Варненчик“ бл.402, вх.12, ет.4, общ. Варна, обл. Варна, представляващ жилище – ап.240 с площ от 81.25 кв.м., ведно с прилежащата му изба №240 с площ от 2.61 кв.м с идентификатор №10135.4502.89.5.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-30/19.06.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, при съседи следните самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж №10135.4502.89.5.11, под обекта №10135.4502.89.5.9 и над обекта №10135.4502.89.5.15, съгласно Схема №15-501394/13.10.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-11/1/
             01.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Велико Ганчев  и всички заинтересовани лица, че на 27.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гергана Кирилова Панайотова и Димитричка Кирилова Боллер  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-11/27.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Петров дол, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ УПИ №IV-144 в кв.57 с площ от 1380 кв.м. по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1573/18.06.1927 г., при граници и съседи: УПИ №II-146, УПИ №III-143, УПИ №VI-143, УПИ №V-147  и път, съгласно Скица на поземлен имот №665/24.11.2016 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 55.70 кв.м., лятна кухня и стопански постройки.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

СПИСЪК - 30 ЯНУАРИ 2017 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит - тест
за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-17-7706-9/10.01.2017г. на областния управител на област с административен център Варна

 1. Милена Николаева Дончева
 2. Красимир Иванов Недев
 3. Златомира Атанасова Карамфилова
 4. Надя Генчева Тодорова
 5. Румен Станимиров Велев
 6. Нели Колева Христова
 7. Дарина Илиева Радомирова
 8. Цанко Георгиев Цветанов

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит – решаване на тест, на 06.02.2017г. от 13,00 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26. Време за решаването на теста - 60 минути.
Нормативните документи:         

 1. ЗАКОН за администрацията;
 2. ЗАКОН за държавния служител
 3. ЗАКОН за държавната собственост
 4. ЗАКОН за устройство на територията
 5. ЗАКОН за общинската собственост
 6. ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделски земи
 7. ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
 8. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 9. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за държавната собственост
 10. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи
 11. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации

            Резултатите от проведения практически изпит да бъдат обявени в 15,00 ч. на 06.02.2017г. в заседателната зала на Областна администрация Варна. Списък с допуснатите и недопуснати до интервю кандидати ще бъде поставен в сайта на Областна администрация Варна и на информационното табло. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, получили оценка не по- малко от 4 на теста.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 15,10 ч. на 06.02.2017г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СИЛВИЯ СТОИЛОВА                                        
директор на дирекция АПОФУС
Областна администрация Варна

30.01.2017г.
гр.Варна

С П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати до практически изпит - тест
за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-17-7706-9/10.01.2017г. на областния управител на област с административен център Варна

1.  Тонка Радославова Велева - не са представени документи, удостоверяващи придобит професионален опит
2. Теодора Христова Желязкова-  представените документи не удостоверяват мин.изискуемия проф. опит – 1 г., необходим за заемане на длъжността

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СИЛВИЯ СТОИЛОВА                                        
директор на дирекция ОПОФУС
Областна администрация Варна

30.01.2017г.
гр.Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-7/1/
            27.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Иванка Иванова Абаджиева  и всички заинтересовани лица, че на 25.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стоян Николаев Стоянов  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-7/25.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Ветрино, м.“Бабука“ общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ нива №004022, втора категория с площ от 8000 кв.м., при граници  и съседи: нива №004021, нива №004006, нива №004023 и полски път №004057, съгласно Скица на имот №К02207/15.12.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Ветрино към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-6/1/
            27.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Станю Иванов Станев, „Рурал искейпс“ ЕООД  и всички заинтересовани лица, че на 25.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Божанка Фердинандова Люцканова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-6/25.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Житница, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ поземлен имот Пл. №255 с площ от 2380 кв.м., от които 1620 кв.м. вкл. в УПИ №I-255 в кв.20  и 760 кв.м. вкл. в УПИ №II-255 в кв.20 по дворищно – регулационния план на с.Житница, одобрен със Заповед №1976/11.12.1981 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №III-254 и УПИ №XI-254, съгласно Скица на поземлен имот №712/19.12.2016 г., идентичен с УПИ I-114 и II-114  в кв.21 по предходен регулационен план, ододбрен със Заповед №3000/08.11.1962 г. на с.Житница, заедно с построените в имота къща и стопански постройки.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 25 ЯНУАРИ 2017 г.

Заповед - N: РИ-17-8500-2 от 23.01.2017г. за определяне на купувач.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-5/1/
            24.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Нанко Янков Димитров  и всички заинтересовани лица, че на 19.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Веселин Янков Димитров  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-5/19.01.2017 г. за недвижим имот, находящи се в гр.Долни чифлик, общ.Долни чифлик, обл. Варна, представляващ УПИ X-689 в кв.44 с площ от 940 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на града, одобрен със Заповед №769/30.05.1985 г., при граници и съседи: УПИ №XII-730, УПИ №XVI-731, УПИ №XI-689 и път, съгласно Скица на поземлен имот №498/20.10.2016 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-4/1/
            24.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стойко Георгиев  и всички заинтересовани лица, че на 19.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Веселин Янков Димитров  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-4/19.01.2017 г. за недвижим имот, находящи се в с.Горен чифлик, общ.Долни чифлик, обл. Варна, представляващ УПИ XI-599 в кв.85 с площ от 945 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1329/09.08.1984 г., при граници и съседи: УПИ №XII-408, УПИ №IX-406, УПИ №X-406, УПИ №VI-407 и път, съгласно Скица на поземлен имот №538/14.11.2016 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-3/1/
            24.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Стоян Кръстев Иванов  и всички заинтересовани лица, че на 17.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ивелин Илиев Иванов  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-3/17.01.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в с.Златина, общ.Провадия, обл. Варна, представляващи: ? ид. част от лозе №008088 с площ от 1016 кв.м., м.“Бостанлъка“, четвърта категория, при граници и съседи: лозе №008089, полски път №008113, лозе №008085 и лозе №008087, съгласно Скица на имот №К00716/16.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр.Провадия към Министерство на земеделието и храните; ? ид. част от нива №012041 с площ от 1107 кв.м., м.“Каналите“, десета категория, при граници и съседи: пасище с храсти №000111, съгласно Скица на имот №К00718/16.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие  - гр.Провадия към Министерство на земеделието и храните; ? ид. част от нива №009017 с площ от 7939 кв.м., м.“Адата“, от които 6998 кв.м. – четвърта категория и 940 кв.м. – трета категория, при граници и съседи: нива №009016, нива №009009, нива №009008, нива №009018 и полски път №009064, съгласно Скица на имот №К00717/16.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр.Провадия към Министерство на земеделието и храните; ? ид. част от нива №003050 с площ от 19000 вк.м.,м.“Мерата“, от които 670 кв.м. – десета категория и 18330 кв.м. – трета категория, при граници и съседи: нива №003017, нива №003051, полски път №003057, нива №003049 и нива №003018, съгласно Скица на имот №К00715/16.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр.Провадия  към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 ЯНУАРИ 2017 г.

РД-16-9909-4(2)/23.01.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Елена Анатолиевна Саубанова, че във връзка с депозираното в Областна администрация Варна заявление с наш вх. № РД-16-9909-4/12.05.2016г., с отправено в него искане за предоставяне безвъзмездно за ползване на имот – държавна собственост, находящ се в област Варна, община Аксаково, село Осеново, с площ около 3 000 кв.м., който да е със свободен достъп за автомобилен транспорт, с писмо наш изх. № РД-16-9909-4(1)/14.11.2016г. е уведомена, че след извършена проверка е установено, че в управление на областния управител на област с административен център Варна няма имоти с посочените характеристики.
Писмото е изпратено на Елена Саубанова на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същото е върнато като непотърсено, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02C9I3 Y..
Елена Саубанова може да получи писмо с наш изх. № РД-16-9909-4(1)/14.11.2016г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-2/1/
            23.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Лиляна Казимир Прушинска  и всички заинтересовани лица, че на 16.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Божидар Парашкевов Янев  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-2/16.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ж.к.“Възраждане“ бл.70, ет.6, общ.Варна, обл. Варна, представляващ жилище – ап.30 с площ от 82.81 кв.м., ведно с прилежащото избено помещение №30 с площ от 3.50 кв., идентификатор №10135.3511.273.33.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда №15-7908-10.01.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-1/1/
            18.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стоянка Любенова Ангелова и всички заинтересовани лица, че на 13.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитър Любенов Николов  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-1/13.01.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в гр.Долни чифлик,   общ.Долни чифлик, обл. Варна, представляващ УПИ №XIV-314  в кв.59 с площ от 1000 кв.м. по дворищно – регулационен и кадастрален план, одобрен със Заповед №769/30.05.1985 г., при граници и съседи: УПИ №XV-314–общ., УПИ №VIII-314, УПИ №XIII-312 и път, съгласно Скица №569/30.11.2016 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик, заедно с построената в имота жилищна сграда, на два етажа със застроена площ от 78 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 16 ЯНУАРИ 2017 г.

Заповед - N: РД-17-7706-13 от 12.01.2017г. за откриване на търг

ЗАПОВЕД - 16 ЯНУАРИ 2017 г.

Заповед - N: РД-17-7706-12 от 12.01.2017г. за откриване на търг

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ЯНУАРИ 2017 г.

РД-16-9400-279(1)
13.01. 2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Виктор Светланов Горанов във връзка с постъпило искане с вх. № РД-16-9400-729/21.09.2016г. от същия, за отписване от актовите книги за имотите – държавна собственост на недвижим имот, находящ се в с.Доброплодно, община Ветрино, област Варна, представляващ земя - частна държавна собственост с площ 1951 кв.м., съставляваща УПИ VIII, кв.73 по регулационния план на с.Доброплодно, община Ветрино, област Варна, представляваща земя незаета със сгради и съоражения(свободна площ), съгласно акт за държавна собственост/АДС/ №8762/08.10.2014г.,  и договор за покупко-продажба №РД-16-ВН-13/17.09.2016г. е издадена заповед № ДИ-16-7703-73/20.10.2016г. на областния управител на област с административен център Варна за  отписване.
Заповедта е изпратена на Виктор Светланов Горанов на посочения в искане с вх. № № РД-16-9400-279/21.09.2016г.  адрес за кореспонденция, но същата е върната като непотърсена, видно от известие за доставяне № R PS 9000 02CKSY E.
Виктор Светланов Горанов може да получи заповед № ДИ-16-7703-73/20.10.2016г.  в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ЯНУАРИ 2017 г.

ДИ-16-9400-24(1)
 13.01.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Мария Бориславова Михайлова във връзка с постъпило искане с вх.№ ДИ-16-9400-24/05.12.2016г. от същата, за отписване от актовите книги за имотите – държавна собственост на недвижим имот, находящ се в с. Крумово, община Аксаково, област Варна, представляващ земя - частна държавна собственост с площ 3017 кв.м., представляваща прилежаща площ към сграда „Овчарник“ със застроена площ от 534 кв.м. в стопански двор на бивше ТКЗС извън регулация, съставляваща поземлен имот №033005 по КВС на землище с. Крумово, местност „Край село“ на същото землище,  съгласно акт за държавна собственост/АДС/ №6852/15.09.2007г.,  и договор за покупко-продажба №9400-3780/29.11.2016г. е издадена заповед № ДИ-16-7703-6/04.01.2017г. на областния управител на област с административен център Варна за  отписване.
Заповедта е изпратена на Мария Бориславова Михайлова на посочения в искане с вх. .№ ДИ-16-9400-24/05.12.2016г. адрес за кореспонденция, но същата е върната като непотърсена, видно от известие за доставяне № R PS 9000 02CVNO M.
Виктор Светланов Горанов може да получи заповед № ДИ-16-7703-73/20.10.2016г.  в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-405/3/
               11.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ганка Милкова Темелкова и всички заинтересовани лица, че на 16.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Красимир Савов Стоянов  - Заявление с вх.№ОП-16-9400-405/16.12.2016 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Славейково  общ.Провадия, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ от 1260 кв.м., УПИ №III-306 в кв.92, одобрен със Заповед №443/11.10.1995 г. за дворищна регулация, при граници и съседи: УПИ №II-306, УПИ №X-307, УПИ №IV-305 и път, съгласно Скица №367/07.07.2016 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с УПИ №II-80 в кв.37 по предходен план, одобрен със Заповед №2363/10.11.1929 г. на село Славейково, съгласно Удостоверение изх.№РД 0600-286/04.01.2017 г., издадено от Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ОБЯВА КОНКУРС - 10 ЯНУАРИ 2017 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл и заповед №РД-17-7706-9/10.01.2017г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
за длъжност „старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“  при Областна администрация  Варна
Изисквания към кандидатите:
-образователно-квалификационна степен: „бакалавър“
-професионална област: „социални, стопански и правни науки” (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
- допълнителна квалификация: компютърна грамотност
-професионален опит: 1 година (минимум)
-вид правоотношение: служебно
-ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 6, длъжностно ниво по КДА – 10;
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и  интервю
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
-заверено копие от документ за самоличност;
-декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
-заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие на документ, доказващ придобити знания по компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания
-заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит професионален опит);
-доказателства за придобит ранг на държавен служител ако е (придобит такъв);
-декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС.
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30ч. на 23.01.2017г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна
Описание на длъжността: Подпомага на експертно ниво дейността на областния управител, при провеждане на държавната политика по отношение управлението и разпореждането с имоти, държавна собственост на територията на област Варна. Изготвя анализи, доклади, отчети, свързани с изпълняваната  дейност. Обработва документи, касаещи дейност „Държавна собственост“.
Граници на заплатата определена за длъжността от 460,00 до 1150,00 лева.

СТОЯН ПАСЕВ  - областен управител на област с административен център Варна

За кандидатите, може да изтеглите - "Заявление за участие", "Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС", "Декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС" /в PDF/

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-399/3/
               09.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Васила Великова Делчева  и всички заинтересовани лица, че на 12.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Виолета Христова Кръстева, чрез Янка Станева Славова  - Заявление с вх.№ОП-16-9400-399/12.12.2016 г. за недвижим имот,  находящи се в с.Черковна    общ. Провадия, обл. Варна, представляващ дворно място с площ от 1110 кв.м., от които 610 кв.м. са включени в УПИ I-258 в кв.39 и 500 кв.м. включени в УПИ №II-258 в кв.39, одобрени със Заповед №5504/24.08.1964 г. за улична и дворищна регулация, при граници и съседи: от две страни улица и УПИ №III-297, съгласно Скица №329/20.06.2016 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с парцел I в кв.49 по предходен регулационен план на селото от 1928 г., съгласно Удостоверение изх.№РД 0600-284-(1)/28.12.2016 г., издаддено от Община Провадия, ведно с построените в имота жилищна сграда, лятна кухня, гараж и стопански постройки.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-409/3/
                05.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Величка Стоянова Калчева  и всички заинтересовани лица, че на 20.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Веса Янева Йорданова, чрез адв.Искрен Тодоров Игнатов - Заявление с вх.№ОП-16-9400-409/20.12.2016 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Черковна    общ. Провадия, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ от 1600 кв.м., УПИ №I-213 в кв.35, одобрен със Заповед №5504/24.08.1964 г. за дворищна регулация, при граници и съседи: от две страни път,  УПИ №II-214, УПИ №X-212 и УПИ №VIII-214 и път, съгласно Скица №506/13.09.2016 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с парцел I-145 в кв.11 по предходен регулационен план на с.Черковна от 1928 г., съгласно Удостоверение изх.№РД 0600 285-(1)/30.12.2016 г., издадено от Община Провадия,  ведно с построената в него двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 70 кв.м., жилищна сграда със застроена площ от 45 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ от 20 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-408/3/
                05.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Яни Стефанов Драганов  и всички заинтересовани лица, че на 19.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Яни Русев Демиров, Димитричка Русева Русева, Илко Неделчев Кателиев, Марийка Янева Стефанова - Заявление с вх.№ОП-16-9400-408/19.12.2016 г. за недвижими имоти, находящи се в с.Изгрев    общ. Суворово, обл. Варна, представляващи поземлен имот с площ от 680 кв.м., включен в УПИ №III-общ. в кв.54 и поземлен имот с площ от 740 кв.м., включен в УПИ №II-277 в кв.54, одобрени със Заповед №316/13.06.1990 г., при граници и съседи: ПИ №277 и УПИ №IV-274, съгласно Скица №333/01.09.2016 г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Суворово, идентични с имот №228 по стария регулационен план с.Изгрев, одобрен със Заповед №553/18.10.1929 г. за улична регулация и Заповед №1089/15.05.1929 г. за дворищна регулация, съгласно Удостоверение изх.№61/16.12.2016 г., издадено от Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-400/3/
               05.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Величка Стоянова Калчева  и всички заинтересовани лица, че на 12.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Калин Илиев Желев, чрез Янка Станева Славова - Заявление с вх.№ОП-16-9400-400/12.12.2016 г. за недвижими имоти,  находящи се в с.Снежина    общ. Провадия, обл. Варна, представляващ дворно място с площ от 1160 кв.м., УПИ №III-159 в кв.12, одобрен със Заповед №1622/22.06.1927 г. за дворищна регулация и Заповед №583/01.07.2004 г. за регулационно изменение, при граници и съседи: УПИ №II-159, УПИ №XII-158, УПИ №XIII и улица, ведно с построените в имота жилищна сграда, лятна кухня и стопански постройки; 340  кв.м. идеaлни части от поземлен имот, целия с площ от 590 кв.м., УПИ №XIII, одобрен със Заповед №1622/22.06.1927 г. за дворищна регулация и Заповед №583/01.07.2004 г. за регулационно изменение, при граници и съседи:УПИ №III-159, УПИ №XII-158 и улица, ведно с построения в този имот дюкян, съгласно Скица №325/16.06.2016 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-384/3/
               04.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Веска Пенева Донева, Орлин Мирославов Георгиев, Рая Орлинова Георгиева и всички заинтересовани лица, че на 25.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Недю Златев Неделчев и Мирослав Ненчев Неделчев, чрез адв.Свилен Благоев Зайков - Заявление с вх.№ОП-16-9400-384/25.11.2016 г за недвижим имот,  находящ се гр.Дългопол, ул.“Добри Недев“ общ. Дългопол, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 1381 кв.м., за който е отреден идентификатор №24565.502.149 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-67/02.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на земята:Урбанизирана, номер по предходен план:1058, квартал:87, парцел:XXVII, при съседи следните поземлени имот с идентификатори: №24565.502.152, №24565.502.151, №24565.502.150, №24565.502.147, №24565.502.148, №24565.502.2044 и №24565.502.153, съгласно Скица на поземлен имот №15-528673/28.10.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна, идентичен с УПИ №XIV-66 в кв.16а по предходен кадастрален и регулационен план, одобрен със Заповед №5112/11.10.1957 г., съгласно Удостоверение №0600-175/12.12.2016 г., издадено от Общинска администрация – гр.Дългопол, заедно с построената в имота жилищна сграда с площ от 98 кв.м., брой етажи: 1, за която е отреден идентификатор №24565.502.149.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-67/02.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно Скица на сграда №15-528678/28.10.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-410/1 /

29.12.2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява т се наследниците на Дойка Демирева Славова – Атанас Пенев Неделчев, Йорданка Атанасова Иванова, Павлин Атанасов Пенев, Ваня Атанасова Рачева, Тодорка Демирова Кръстева, Ангелинка Русева Димова, Стефчо Русев Гинев, Севдалина Йорданова Гинева, Дойка Дончева Вълчева, Величка Дончева Йорданова, Драганка Дончева Георгиева, Диманка Рачева Иванова, Светлю Иванов Стоймерови всички заинтересовани лица , че на 22.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гюсюм Иляз Низам, чрез Станислав Златев Станев - Заявление с вх.№ОП-16-9400-410/22.12.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с.Партизани общ. Дългопол , обл. Варна, представляващ УПИ № III- 209 в кв. 29 с площ от 720 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №1185/12.04.1973 г ., при граници и съседи: УПИ №V- 204 , УПИ №IV-208, УПИ № II-209 и път, съгласно Скица №280 / 23.11.2016 г., издадена от Отдел „УТОС“ към Община Дългопол.

На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

СТОЯН ПАСЕВ

Областен управител на област с административен център Варна


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗМИНАЛИ ГОДИНИ- 2016г. / 2015г. /2014г. / 2013г. / 2012г. /2011г./ 2010г./ 2009г./ 2008г./