УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 МАРТ 2018 г.

РД-17-9907-87(6)
06.03.2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Никола Георгиев Белев, че във връзка с преписка в Областна администрация Варна, образувана по молба с вх. № РД-17-9907-87(1)/12.12.2017г. от Сдружение „Спортен клуб Черно море – Кану каяк – Варна“ за предоставяне за ползване на сдружението на недвижими имоти, находящи се в област Варна, град Варна, район Аспарухово, „Южна промишлена зона“, представляващи поземлени имоти с идентификатори 10135.5501.161 и 10135.5501.19, с писмо изх. № РД-17-9907-87(4)/02.02.2018г. е уведомен. Писмото е върнато като непотърсено, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02O8O2 E.
Никола Георгиев Белев може да получи писмо с изх. № РД-17-9907-87(4)/02.02.2018г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 02 МАРТ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РД – 18 – 7706 - 78
Варна 02. 03. 2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Издадена е Заповед № РД – 18 – 7706 – 69 / 09. 02. 2018г. на Областен управител на област с административен център Варна за изземване на имот – изключителна държавна собственост, по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, представляващ морски плаж „Кабакум – централен“, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост /АИДС/ № 1465 / 07. 10. 2014г. за  поземлен имот с идентификатор: 10135.2572.204 по КККР на град Варна, с площ: 14520 кв. м при съседи: поземлени имоти с идентификатори:10135.2572.206, 10135.256.1, 10135.2572.203, 10135.2572.128.
Горецитираната заповед е влязла в сила на 26. 02. 2018г., не е обжалвана  и имотът, предмет на Акт за изключителна държавна собственост /АИДС/ № 1465 / 07. 10. 2014г. не е предаден доброволно.
В Областна администрация – Варна е получена  Заповед № Т – РД – 16 – 69 /22. 02. 2018г. на Министерство на туризма на Република България, от която е видно че след проведен търг с тайно наддаване от 19. 02. 2018г. по реда на чл. 43 и следващите от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост /ППЗДС/ за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Кабакум – централен“,  поземлен имот с идентификатор: 10135.2572.204 е отдаден под наем на класираното на първо място дружество „МЕНУА 2018“ ЕООД, ЕИК 204971081.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 99, т. 2 от АПК и чл. 32, ал. 1 от ЗА
                                               НАРЕЖДАМ:
Изменям Заповед № РД-18-7706-69/09.02.2018г. на Областен управител на област с административен център Варна по следния начин:
т. 5 „Определям дата за принудително изпълнение – 08.03.2018г. от 10:00 часа.“
т. 6 „При наличие на обстоятелства, възпрепятстващи изземването на имота, същото да бъде осъществено на 09.03. 2018г. от 10:00 часа.“
Всички останали разпоредби на Заповед № РД-18-7706-69/09.02.2018г. на Областен управител на област с административен център Варна остават непроменени.
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-18-7706-69/09.02.2018г. на Областен управител на област с административен център Варна.
Допускам предварително изпълнение на заповедта на основание чл. 60 от АПК и параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройството на черноморското крайбрежие предвид необходимостта да се осигури животът или здравето на гражданите – посетители на морския плаж чрез осигуряване на задължителни дейности на същия като водното спасяване, обезопасяването на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване, санитарно – хигиенното поддържане на „активната плажна площ“, „плажните принадлежности“ и "допълнителната търговска площ", и поради факта, че от закъснението на изпълнението на посочените би могло да последва значителна или трудно поправима щета – имуществена загуба за Държавата - от не сключването на наемни правоотношения и от не получаването на наемна цена, които от своя страна са основания за предприемане на всички изброени последващи дейности и благоустройствени мероприятия.
Допуснатото предварително изпълнение подлежи на обжалване чрез административния орган пред Административен съд - Варна в тридневен срок от съобщаването му.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването и по реда на АПК пред Административен съд - Варна.
Настоящата заповед да се постави на таблото за съобщения  и обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата и.
Заповедта се състави в   два еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на служителя, работещ по преписката и на Деловодството на Областна администрация Варна - за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главен секретар на Областна администрация Варна, на директорите на Дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“ в Областна администрация Варна, на главен счетоводител на Областна администрация Варна и на Областна дирекция на МВР - Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Калоян“ №2.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на Дирекция „АКРРДС” в Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главен секретар на Областна администрация Варна.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
  Областен управител на  област
  с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 01 МАРТ 2018 г.

РД-16-1200-43(7)
01.03.2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Ивелин Митков Иванов, че до него, до Румен Илиев - директор на Областно пътно управление – Варна и до Даниел Пашов - директор на Областна дирекция на МВР – Варна, с копие до Дончо Атанасов - председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е изпратено писмо с изх. № РД-16-1200-43(6)/02.02.2018г. със следното съдържание:

„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАШОВ,
         Във връзка с постъпило в Областна администрация Варна заявление с наш вх. № РД-16-1200-43/16.02.2016г. от директора на Областно пътно управление - Варна с отправено в него искане за предприемане на процедура на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост за изземване на недвижим имот, описан в акт за частна държавна собственост № 4579/02.07.2003г., представляващ апартамент № 65 (№ 19 – съгласно акт за държавна собственост № 4579) със застроена площ от 54,00 кв.м, състоящ се от коридор, стая, хол, кухненски бокс, баня – тоалет, ведно с прилежащо избено помещение с полезна площ от 4,62 кв.м, както и 0,8122 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята, находящ се в град Варна, ж.к. „Възраждане” блок 37, вход 3, етаж 7, е издадена заповед № РД-16-7706-78/27.04.2016г. на областния управител на област с административен център Варна, с която е наредено изземването на имота от Ивелин Митков Иванов.
Срещу заповед № РД-16-7706-78/27.04.2016г. на областния управител на област с административен център Варна е постъпила жалба от Ивелин Митков Иванов. Съгласно решение № 1940 от 12.10.2016г., постановено по адм. дело № 1658/2016г. по описа на Административен съд Варна, жалбата на Ивелин Митков Иванов срещу заповед № РД-16-7706-78/27.04.2016г. на областния управител на област с административен център Варна е отхвърлена. Съгласно решение № 15904 от 21.12.2017г., постановено по адм. дело № 13553/2016г. по описа на Върховния административен съд на Република България, е оставено в сила решение № 1940 от 12.10.2016г., постановено по адм. дело № 1658/2016г. по описа на Административен съд Варна.
Предвид горното, уведомявам Ивелин Митков Иванов в 14-дневен срок от получаването на писмото да освободи имота, подробно описан по-горе и да предаде ключовете от имота на служител на Областно пътно управление – Варна, с адрес: град Варна, ул. „Д-р Пюскюлиев“ № 3. В случай на неизпълнение в указания срок, ще бъдат предприети принудителни действия за изземване на гореописания имот със съдействието на полицията.
Изземването на гореописания имот ще бъде осъществено на 20.03.2018г. от 10 часа. При наличие на обстоятелства, възпрепятстващи изземването на имота, същото да бъде осъществено на 30.03.2018г. от 10 часа. Изземването на имота да се осъществи със съдействието на полицията.
В тридневен срок от изземването на имота директорът на Областно пътно управление Варна да представи доклад за изпълнението на заповедта.“
Писмо с изх. № РД-16-1200-43(6)/02.02.2018г., изпратено до Ивелин Митков Иванов е върнато като непотърсено, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02O9GB G.
Ивелин Митков Иванов може да получи писмо с изх. № РД-16-1200-43(6)/02.02.2018г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ФЕВРУАРИ 2018 г.

РД-18-770600-74-/ 1 /
27.02.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ДО
Г-Н ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
УПРАВИТЕЛ НА „РУСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 203023127
Ж.К. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК №25, ЕТ. 4, АП. 19
ГР. ВАРНА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
Уведомявам Ви, на основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, че срещу „РУСТРОЙ“ ЕООД с ЕИК 203023127, на основание чл.80 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, е издадена Заповед № РД-18-7706-74 от 20.02.2018 г. на областния управител на област Варна за изземване на имот – публична държавна собственост, подробно описан в Акт за публична държавна собственост № 7389 от 03.06.2009 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 19.06.2009 г., том XXXII, акт № 77, вх. регистър № 11584, дело
№ 6850, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2561.6, с площ 1590 кв.м., начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс; сгради: 1.) сграда с идентификатор 10135.2561.6.1, с площ 35 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за култура и изкуство; 2.) сграда с идентификатор 10135.2561.6.2, с площ 16 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за култура и изкуство; 3.) сграда с идентификатор 10135.2561.6.3 с площ 31 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за култура и изкуство; при граници на имота: ПИ 10135.2561.12; ПИ 10135.2561.1; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, "Приморски парк", с определена дата на принудително изпълнение - 28.03.2018 г. от 11:00 часа.
Заповед № РД-18-7706-74 от 20.02.2018 г. на областния управител на област Варна Ви бе изпратена с писмо, на адреса посочен в Търговския регистър като седалище и адрес на управление на „РУСТРОЙ“ ЕООД с ЕИК 203023127 и върната, съгласно известие за доставка № ИДPS900002OKG1H, с резолюция „получателят - преместен“.
Заповед № РД-18-7706-74 от 20.02.2018 г. на областния управител на област Варна можете да получите от деловодството на Областна администрация Варна.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, настоящето уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ    
Областен управител на  област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ФЕВРУАРИ 2018 г.

РД-16-2600-140-/ 3 /
09.02.2018 г.
ДО
Г-Н ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
УПРАВИТЕЛ НА „РУСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 203023127
Ж.К. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК №25, ЕТ. 4, АП. 19
ГР. ВАРНА

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
            Уведомявам Ви, на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, че срещу „РУСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 203023127 е започнато административно производство по реда на чл.80 от Закона за държавната собственост /ЗДС/ за изземване на имот – публична държавна собственост, подробно описан в Акт за публична държавна собственост № 7389 от 03.06.2009 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 19.06.2009 г., том XXXII, акт № 77, вх. регистър № 11584, дело № 6850, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2561.6, с площ 1590 кв.м., начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс; сгради: 1.) сграда с идентификатор 10135.2561.6.1, с площ
35 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за култура и изкуство; 2.) сграда с идентификатор 10135.2561.6.2, с площ 16 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за култура и изкуство; 3.) сграда с идентификатор 10135.2561.6.3 с площ 31 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за култура и изкуство; при граници на имота: ПИ 10135.2561.12; ПИ 10135.2561.1; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, "Приморски парк", предоставен за временно и възмездно ползване под наем на „РУСТРОЙ“ ЕООД, съгласно Договор за наем № 247-Н от 05.09.2014г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 23.10.2014 г., том IX, акт № 228, вх. регистър № 23565, дело № 3372.
С писмо с изх. № РД-16-2600-140-(1)/12.12.2017 г. и Уведомление с изх. № РД-16-2600-140-(2)/04.01.2018 г., „РУСТРОЙ“ ЕООД е уведомено, че Договор за наем № 247-Н от 05.09.2014г. се прекратява, на основание Раздел VI, точка 6.1, буква „в“ от същия договор.
Съгласно чл. 80 от ЗДС, имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви предоставям възможност в 7 /седем/ дневен срок от получаване на настоящото писмо, да изразите Вашето становище. След изтичане на предоставения Ви срок, производството ще приключи с издаване на административен акт.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, настоящето уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ                                        
Областен управител на  област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 12 ФЕВРУАРИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РД – 18 – 7706 – 69
Варна 09. 02. 2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
В деловодството на Областна администрация – Варна е получено писмо от Министерство на туризма на Република България с вх. № РД – 17 – 0400 – 7 / 29.12.2017г. с искане за предприемане на процедура по изземване на имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Кабакум – централен“ по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост.
С Договор № РД – 02 – 28 – 20/ 05.06.2015г. държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройство на Република България е предоставила на търговското дружество ФУЛКОН ООД, ЕИК 148033737 за временно възмездно ползване на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Кабакум – централен“, община Варна, област Варна.
В изпълнение на нормативните разпоредби на Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ през летен сезон 2015г. и летен сезон 2016г. са извършени проверки на територията на територията на цитирания плаж от служителите Министерство на туризма.
След констатирани многократни нарушения на задълженията за осигуряване на задължителни дейности по смисъла на параграф 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУЧК (отменен с параграф 34, т.6 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за концесиите, в сила от 02.01.2018г., обн. в ДВ бр. 96 от 01.12.2017г.) и предоставянето на безусловна и неотменяема банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията по сключен договор, с писмо с изх. № Т – 26 – Ф – 88 / 13.03.2017г. министърът на туризма е уведомил господин Константин Карипиди, управител на „Фулкон“ ООД, че считано от датата на получаване на цитираното писмо (15.03.2017г., видно от обратна разписка) договорът за обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Кабакум – централен“, община Варна, област Варна се прекратява едностранно.
Във връзка с предсрочното прекратяване на договора за наем с писмо с изх. № Т – 26 – Ф – 128 / 07.12.2017г. наемателят е поканен да се яви на територията на морския плаж, за да бъде извършено фактическото предаване на наемодателя с приемо – предавателен протокол, но представител на дружеството не присъства на място.
В областна администрация – Варна е предприета процедура по изземване на имот – изключителна държавна собственост, по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост, представляващ морски плаж „Кабакум – централен“, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост /АИДС/ № 1465 / 07. 10. 2014г., утвърден от министъра на министерство на регионалното развитие на Република България, издаден с правно основание: чл. 18, ал. 1 от КРБ, чл. 69 и чл. 71 от ЗДС и чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от ЗУЧК, с площ: 14520 кв. м., съставляващ поземлен имот с идентификатор: 10135.2572.204 по КККР на град Варна, община Варна, област Варна, одобрена със Заповед № РД – 18 – 92 / 14. 10. 2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № РД – 18 – 10957 / 08. 08. 2014г. на Началника на СГКК – град Варна, при съседи: поземлени имоти с идентификатори, както следва: 10135.2572.206, 10135.256.1, 10135.2572.203, 10135.2572.208.
С писмо с изх. № РД – 17 – 0400 – 7 (1) / 10. 01.2018г. и на основание чл. 26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ Областна администрация – Варна е уведомила господин Пламен Ненов Иванов в качеството му на управител на „Фулкон“ ЕООД, че по искане на Министъра на туризма на Република България, срещу него е започнало административно производство по реда на чл.80 от Закона за държавната собственост /ЗДС/ за изземване на имот- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Кабакум – централен“, община Варна, област Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 1465 / 07.10.2014г. като на основание чл. 34, ал. 3 от АПК на същия е предоставена възможност в 7 дневен срок от получаване на писмото да разгледа искането, да изрази становище и/или да направи писмени искания и възражения.
Горецитираното писмо е изпратено на посочените в Търговски регистър към Агенция по вписвания седалище и адрес на управление, а именно: парцел IV – 387 в кв. 72 по плана на село Близнаци, село Близнаци 9132, община Аврен, област Варна, но е върнато, видно от известие за доставяне ИД PS 9000 02NLLM 7 след което е издадено Уведомление с изх. № РД – 17 – 0400 – 7 (2) / 22. 01.2018г., поставено на таблото за съобщения и обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на Областна администрация – Варна на 23.01.2017г.
Съгласно чл. 80, ал.1 от ЗДС, имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител, въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство.
Съгласно чл. 80, ал. 2 от ЗДС, заповедта на областния управител за изземването на имота се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията.
Съгласно чл. 80, ал. 3 от ЗДС, заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.
Съгласно чл.81 от ЗДС, държавните органи, кметовете на общините и полицията са длъжни да оказват необходимото съдействие на службите "Държавна собственост" за опазването и изземването на имотите - държавна собственост.
Предвид изложеното и на основание на чл. 80, ал. 1 и ал. 2 и чл.81 от ЗДС, във връзка с чл. 32, ал. 1 от ЗА
                                               НАРЕЖДАМ:
1.Да се изземе от „Фулкон“ ЕООД, ЕИК 148033737 със седалище и адрес на управление: парцел IV – 387 в кв. 72 по плана на село Близнаци, село Близнаци 9132, община Аврен, област Варна, имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Кабакум – централен“, подробно описан в акт за изключителна държавна собственост /АИДС/ № 1465 / 07. 10. 2014г., утвърден от министъра на министерство на регионалното развитие на Република България, издаден с правно основание: чл. 18, ал. 1 от КРБ, чл. 69 и чл. 71 от ЗДС и чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от ЗУЧК, с площ: 14520 кв. м., съставляващ поземлен имот с идентификатор: 10135.2572.204 по КККР на град Варна, община Варна, област Варна, одобрена със Заповед № РД – 18 – 92 / 14. 10. 2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № РД – 18 – 10957 / 08. 08. 2014г. на Началника на СГКК – град Варна, при съседи: поземлени имоти с идентификатори, както следва: 10135.2572.206, 10135.256.1, 10135.2572.203, 10135.2572.208.

2. Възлагам изпълнението на заповедта на комисия, определена в отделна заповед, в състава на която следва да бъде включено изрично посочено от Министъра на туризма на Република България длъжностно лице, което следва да присъства при изземването на имота.
3. Определям начин на изпълнението – отнемане и описване на имота – изключителна държавна собственост.
4. Определям срок за доброволно изпълнение – 14 (четиринадесет) дневен, считано от датата на връчване на настоящата Заповед.
5. Определям дата за принудително изпълнение – 10.04.2018г. от 10:00 часа.
6. При наличие на обстоятелства, възпрепятстващи изземването на имота, същото да бъде осъществено на 17.04. 2018г. от 10:00 часа.
7. За изземването на имота да се състави протокол, копие от който да ми се предостави в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на изземване.
8. Органите на областна дирекция на МВР – варна да укажат съдействие при изпълнението на настоящата заповед, на основание чл. 81 от ЗДС.
Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на Пламен Ненов Иванов в качеството му на управител на „Фулкон“ със седалище и адрес на управление: парцел IV – 387 в кв. 72 по плана на село Близнаци, село Близнаци 9132, община Аврен, област Варна, на Министъра на туризма на Република България на адрес: град София, ул. „Съборна“ № 1, на служителя, работещ по преписката и на Деловодството на Областна администрация Варна - за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главен секретар на Областна администрация Варна, на директорите на Дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“ в Областна администрация Варна, на главен счетоводител на Областна администрация Варна и на Областна дирекция на МВР - Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Калоян“ №2.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главен секретар и на директора на Дирекция „АКРРДС” в Областна администрация Варна.
Настоящата заповед да се постави на таблото за съобщения  и обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата и.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването и по реда на АПК пред Варненски административен съд.
Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
  Областен управител на  област
  с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 02 ФЕВРУАРИ 2018 г.

РИ-16-9400-17(11)
02.02.2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Николай Найденов Павлов, пълномощник на Борянка Николова Павлова, че във връзка с образуваната в Областна администрация Варна преписка с № РИ-16-9400-17/18.08.2016г. за прекратяване на съсобствеността с държавата върху недвижим имот, находящ се в област Варна, община Варна, к.к. „Свети Свети Костантин и Елена“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2568.19 (стар идентификатор: кв. 65, УПИ V-19), целият с площ от 1162 кв.м., с писмо наш изх. № РИ-16-9400-17(10)/17.11.2017г. е уведомен да предостави информация и документи по преписката. Писмото е върнато като непотърсено, видно от известие за доставяне № R PS 9000 02LKB0 8.
Николай Найденов Павлов може да получи писмо с наш изх. № РИ-16-9400-17(10)/17.11.2017г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 ЯНУАРИ 2018 г.

РД-18-0413-1/1/ от 24.01.2018г.
ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Относно:Отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в Република България
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящето писмо Ви уведомявам за стартирането на процедура за набиране на кандидатури за връчване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в Република България. Основната цел на присъждането на отличителния знак е да се насърчат усилията на все повече институции/организации, както и конкуренцията между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към постигане на равнопоставеността на жените и мъжете в България.
Срокът за подаване на необходимите документи от заинтересованите лица е до 17:30 часа на 09.02.2018 г.
Подробна информация за условията и реда за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в Република България може да намерите на официалната страница на Министерство на труда и социалната политика, както следва:

ЗАПОВЕД - 25 ЯНУАРИ 2018 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-18-8500-4/24.01.2018г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА – главен счетоводител в Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към писмо с вх. № РД-17-5300-23(1)/15.01.2018г. от главния директор на Държавно предприятие (ДП) „Транспортно строителство и възстановяване“ („ТСВ“) до областния управител на област с административен център Варна за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. А, ет. 3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.7 (апартамент № 7), а именно: 1. Акт за частна държавна собственост № 9085/30.06.2016г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна във вх. рег. № 15932/07.07.2016г., акт № 64, том XLII, дело 8858/2016г.; 2. Схема № 15-384283-10.08.2017г. на самостоятелен обект в сграда, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Варна; 3. Заповед № ПД-335/24.10.2018г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 4. Решение № РТ-58/24.10.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 5. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. А, ет. 3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.7 (апартамент № 7); 6. Обявления във вестници Сега (от 06.11.2017г.) и Телеграф (от 06.11.2017г.); 7. Заявление с вх. № 3690/05.12.2017г. за участие в търг с тайно наддаване за закупуване на недвижим имот с приложени документи за участие в търг; 8. Протокол от 13.12.2017г. за проведен търг, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 9. Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305001298/15.01.2018г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна; 10. Протокол за определяне на дължимите суми от 22.01.2018г..
УСТАНОВИХ:
С Решение № РТ-58/24.10.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. А, ет. 3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.7 (апартамент № 7), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 104,86 кв.м., състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня - тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; находящ се на трети етаж в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552; ведно с изба № 7 с площ 11,16 кв.м.; ведно с 2,6629 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.1.8, под обекта: 72709.515.552.1.4, над обекта: 72709.515.552.1.10; при граници на изба № 7: изба № 8; коридор; изба № 6 и двор, описан в акт за частна държавна собственост № 9085/30.06.2016г. Имотът е с предоставени права за управление на ДП „ТСВ“.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 13.12.2017г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията, в състав, определен в решение № РТ-58/24.10.2017г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Димитър Георгиев Георгиев (заявление с вх. № 3690/05.12.2017г.). Протоколът е утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
С писмо изх. № 47/12.01.2018г. (регистрирано в деловодството на Областна администрация Варна с вх. № РД-17-5300-23(1)/15.01.2018г.) главният директор на ДП „ТСВ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ЕГН, лична карта №, издадена на г. от МВР, с адрес по лична карта: област, община, град, ж.к., №, вх., ет., ап., за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Варна, село Тополи, ПК 9024, ул. „Крайезерна“ № 100 (сто), вх. А, ет. 3 (три), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.1.7 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две, точка, едно, точка, седем) (апартамент № 7 (седем), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 104,86 кв.м. (сто и четири цяло осемдесет и шест стотни квадратни метра), състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня - тоалет, дрешник и два балкона; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); находящ се на трети етаж в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 72709.515.552 (седем, две, седем, нула, девет, точка, пет, едно, пет, точка, пет, пет, две); ведно с изба № 7 (седем) с площ 11,16 кв.м. (единадесет цяло и шестнадесет стотни квадратни метра); ведно с 2,6629 % (две, запетая, шест, шест, две, девет процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.1.8, под обекта: 72709.515.552.1.4, над обекта: 72709.515.552.1.10; при граници на изба № 7 (седем): изба № 8; коридор; изба № 6 и двор, описан в акт за частна държавна собственост № 9085/30.06.2016г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна във вх. рег. № 15932/07.07.2016г., акт № 64, том XLII, дело 8858/2016г.
2. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ да внесе следните суми:
2.1. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД - София, клон Запад сумата в размер на 31 970,00 лв. (тридесет и една хиляди деветстотин и седемдесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 39 950,00 лв. (тридесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева) (без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 7980 лв. (седем хиляди деветстотин и осемдесет лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 7 980 лв. (седем хиляди деветстотин и осемдесет лева) е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД с вносна бележка от 16.11.2017г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305001298/15.01.2018г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна стойността на имота е в размер на 8 435,60 лв. (осем хиляди четиристотин тридесет и пет лева и шестдесет стотинки).
2.2. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 799лв. (седемстотин деветдесет и девет лева) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.3. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 159,80 лв. (сто петдесет и девет лева и осемдесет стотинки) да се внесат в приход на ДП „ТСВ“ по IBAN сметка BG 53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД - София, клон Запад.
2.4. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (2,6% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет–Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна) в размер на 1038,70 лв. (хиляда тридесет и осем лева и седемдесет стотинки) да се внесат в приход на дирекция „Местни данъци” при община Варна по IBAN BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при „ЦКБ“ АД клон гр. Варна.
2.5. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и писмо с изх. № 47/12.01.2018г. от главния директор на ДП „ТСВ“ не се дължи.
Сумите по т. 2 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Димитър Георгиев Георгиев.
Изпълнението на заповедта възлагам на служителя, изготвил същата.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Димитър Георгиев Георгиев (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за държавна собственост № 9085/30.06.2016г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, главния директор на ДП „ТСВ“ с адрес и седалище: град София, ПК 1271, ул. „Кирил Благоев“ № 14 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
 с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Главен счетоводител
на Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 25 ЯНУАРИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РИ – 18 – 8500 – 7
Варна   24.01.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
            Със Заповед № ПД-348/07.11.2017 г. и Решение № РТ-66/07.11.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 9101 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLIII, акт № 14 вх. регистър № 16247, дело
№ 9023, с предоставени права за управление на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" - СОФИЯ съгласно Решение №631/25.09.2002г. на Министерски съвет, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.33 /седем две седем нула девет точка пет едно пет точка пет пет две точка три точка три три/ с площ 130,90 /сто и тридесет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., състоящ се от: входно антре, кухненски бокс с трапезария, пет стаи, баня-тоалет, баня, тоалет, дрешник и два балкона, ведно с прилежаща изба №36 /тридесет и шест/ с площ 6,33 /шест цяло и тридесет и три стотни/ кв.м., както и 3,0158% /три цяло и сто петдесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; конструкция: ЕПЖБ; етажност: 6 /шест/ етажа; година на строеж: 1995г.; при граници: на същия етаж: 72709.515.552.3.32, под обекта: няма, над обекта: 72709.515.552.3.36, nа изба №36: изба №37, коридор, коридор, двор.; находящ се в област Варна, община Варна, с.Тополи, ул."Крайезерна" №100, вх. В, ет. 1 ап. 33.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 5305001300/15.01.2018 г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в АЧДС № 9101 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLIII, акт № 14 вх. регистър № 16247, дело № 9023 е в размер на 9 507,60 лв. (девет хиляди петстотин и седем лева и шестдесет стотинки).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от 20.12.2017 г., утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно който, Комисията в състав, определен с Решение № РТ-68/07.11.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 9101 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLIII, акт № 14 вх. регистър
№ 16247, дело № 9023 участника НИКОЛАЙ ЗЛАТКОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ с окончателна продажна цена в размер на 49 870 лв. (четиридесет и девет хиляди осемстотин и седемдесет лева) без ДДС.
Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ НИКОЛАЙ ЗЛАТКОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ   
ЗА
КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 9101 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLIII, акт № 14 вх. регистър № 16247, дело № 9023, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.33 /седем две седем нула девет точка пет едно пет точка пет пет две точка три точка три три/ с площ 130,90 /сто и тридесет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., състоящ се от: входно антре, кухненски бокс с трапезария, пет стаи, баня-тоалет, баня, тоалет, дрешник и два балкона, ведно с прилежаща изба №36 /тридесет и шест/ с площ 6,33 /шест цяло и тридесет и три стотни/ кв.м., както и 3,0158% /три цяло и сто петдесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; конструкция: ЕПЖБ; етажност: 6 /шест/ етажа; година на строеж: 1995г.; при граници: на същия етаж: 72709.515.552.3.32, под обекта: няма, над обекта: 72709.515.552.3.36, nа изба №36: изба №37, коридор, коридор, двор.; находящ се в област Варна, община Варна, с.Тополи, ул."Крайезерна" №100, вх. В, ет. 1 ап. 33,  с окончателна продажна цена в размер на 49 870 лв. (четиридесет и девет хиляди осемстотин и седемдесет лева)
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед,
НИКОЛАЙ ЗЛАТКОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ   следва да внесе:
2.1. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на
39 910 лв. (тридесет и девет хиляди деветстотин и десет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 49 870 лв. и внесения депозит за участие в търга в размер на 9 960 лв. (девет хиляди деветстотин и шестдесет лева). Депозитът в размер на 9 960 лв.  е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по банкова сметка
IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 с преводно нареждане  от 08.12.2017 г..
На основание съгласно чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ не се начислява ДДС.
2.2. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на 997,40 лв. (деветстотин деветдесет и седем лева и четиридесет стотинки), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на 199,48 лв. (сто деветдесет и девет лева и четиридесет стотинки), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по банкова сметка IBAN:  BG49 CECB 9790 8462 1500 00 , вид на плащане 442500, при  „Централна Кооперативна Банка“ АД  клон гр. Варна, сумата в размер на
1296,62 лв. (хиляда двеста деветдесет и шест лева и шестдесет и две стотинки), представляваща местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,60 %.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра. Еднообразни екземпляри да се връчат на: НИКОЛАЙ ЗЛАТКОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение. Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. №763(9)/10.11.2009г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
    Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 25 ЯНУАРИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РИ – 18 – 8500 – 6
Варна   24.01.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
            Със Заповед № ПД-349/07.11.2017 г. и Решение № РТ-67/07.11.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 9105 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLII, акт № 15 вх. регистър № 16243, дело
№ 9024, с предоставени права за управление на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" - СОФИЯ съгласно Решение №631/25.09.2002г. на Министерски съвет, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.39 /седем две седем нула девет точка пет едно пет точка пет пет две точка три точка три девет/ с площ 130,90 /сто и тридесет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., състоящ се от: входно антре, кухненски бокс с трапезария, пет стаи, баня-тоалет, баня-тоалет, дрешник и два балкона, ведно с прилежаща изба № 43 /четиридесет и три/ с площ 9,33 /девет цяло и тридесет и три стотни/ кв.м., както и 3,3000% /три цяло и три хиляди десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; конструкция: ЕПЖБ; етажност: 6 /шест/ етажа; година на строеж: 1995г.; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.3.38, под обекта: 72709.515.552.3.36, над обекта: 72709.515.552.3.42; на изба №43: двор, изба №42, изба №44, изби от втори вход; находящ се в област Варна, община Варна, с.Тополи, ул."Крайезерна" №100, вх. В, ет. 3 ап. 39.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 5305001301/15.01.2018 г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в АЧДС № 9105 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLII, акт № 15 вх. регистър № 16243, дело № 9024 е в размер на 10 422,90 лв. (десет хиляди четиристотин двадесет и два лева и деветдесет стотинки).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от 20.12.2017 г., утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно който, Комисията в състав, определен с Решение № РТ-67/07.11.2017 г.   на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 9105 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLII, акт № 15 вх. регистър
№ 16243, дело № 9024   участника КУНИ ДЯНКОВ ИВАНОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ с окончателна продажна цена в размер на 51 660 лв. (петдесет и една хиляди шестстотин и шестдесет лева) без ДДС.
Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ КУНИ ДЯНКОВ ИВАНОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ  
ЗА
КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 9105 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLII, акт № 15 вх. регистър № 16243, дело № 9024, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.3.39 /седем две седем нула девет точка пет едно пет точка пет пет две точка три точка три девет/ с площ 130,90 /сто и тридесет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., състоящ се от: входно антре, кухненски бокс с трапезария, пет стаи, баня-тоалет, баня-тоалет, дрешник и два балкона, ведно с прилежаща изба № 43 /четиридесет и три/ с площ 9,33 /девет цяло и тридесет и три стотни/ кв.м., както и 3,3000% /три цяло и три хиляди десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; конструкция: ЕПЖБ; етажност: 6 /шест/ етажа; година на строеж: 1995г.; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72709.515.552.3.38, под обекта: 72709.515.552.3.36, над обекта: 72709.515.552.3.42; на изба №43: двор, изба №42, изба №44, изби от втори вход; находящ се в област Варна, община Варна, с.Тополи, ул."Крайезерна" №100, вх. В, ет. 3 ап. 39,  с окончателна продажна цена в размер на 51 660 лв. (петдесет и една хиляди шестстотин и шестдесет лева).
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед,
КУНИ ДЯНКОВ ИВАНОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ   следва да внесе:
2.1. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на
41 340 лв. (четиридесет и една хиляди триста и четиридесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 51 660 лв.  и внесения депозит за участие в търга в размер на 10 320 лв. (десет хиляди триста и двадесет лева). Депозитът в размер на 10 320 лв.  е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 с преводно нареждане  от 08.12.2017 г..
На основание съгласно чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ не се начислява ДДС.
2.2. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на 1033,20 лв. (хиляда тридесет и три лева и двадесет стотинки), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на 206,64 лв. (двеста и шест лева и шестдесет и четири стотинки), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по банкова сметка IBAN:  BG49 CECB 9790 8462 1500 00 , вид на плащане 442500,
при  „Централна Кооперативна Банка“ АД  клон гр. Варна, сумата в размер на
1343,16 лв. (хиляда триста четиридесет и три лева и шестнадесет стотинки), представляваща местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,60 %.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: КУНИ ДЯНКОВ ИВАНОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение. Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. №763(9)/10.11.2009г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
     Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 24 ЯНУАРИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РИ – 18 – 8500 - 5
Варна   24.01.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № ПД-346/07.11.2017 г. и Решение № РТ-64/07.11.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 9099 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLII, акт № 139 вх. регистър № 16094, дело № 8942, с предоставени права за управление на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" - СОФИЯ съгласно Решение №631/25.09.2002г. на Министерски съвет, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.30 /седем две седем нула девет точка пет едно пет точка пет пет две точка две точка три нула/ с площ 100,21 /сто цяло и двадесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от: входно антре, кухненски бокс с трапезария, хол с дрешник, две спални, баня-тоалет и два балкона, ведно с прилежаща изба №30 /тридесет/ с площ 7,76 /седем цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м., както и 2,3528% /две цяло и три хиляди петстотин двадесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; конструкция: ЕПЖБ; етажност: 6 /шест/ етажа; година на строеж: 1995г.; при граници: на същия етаж: 72709.515.552.2.29, под обекта: 72709.515.552.2.27, над обекта: няма, на изба №30: изба №29, стълбищна клетка, двор, избен коридор; находящ се в област Варна, община Варна, с.Тополи, ул."Крайезерна" №100, вх. Б, ет. 5 ап. 30. Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 5305001299/15.01.2018 г., издадено от Дирекция „Местни данъци“ при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в АЧДС № 9099 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLII, акт № 139 вх. регистър   № 16094, дело № 8942 е в размер на 7 585,80 лв. (седем хиляди петстотин осемдесет и пет лева и осемдесет стотинки). За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от 20.12.2017 г., утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно който, Комисията в състав, определен с Решение № РТ-64/07.11.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 9099 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLII, акт № 139 вх. регистър  № 16094, дело № 8942 участника ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ с окончателна продажна цена в размер на 38 060 лв. (тридесет и осем хиляди и шестдесет лева) без ДДС. Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ
ЗА
КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 9099 от 30.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 11.07.2016 г., том XLII, акт № 139 вх. регистър № 16094, дело № 8942, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.30 /седем две седем нула девет точка пет едно пет точка пет пет две точка две точка три нула/ с площ 100,21 /сто цяло и двадесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от: входно антре, кухненски бокс с трапезария, хол с дрешник, две спални, баня-тоалет и два балкона, ведно с прилежаща изба №30 /тридесет/ с площ 7,76 /седем цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м., както и 2,3528% /две цяло и три хиляди петстотин двадесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; конструкция: ЕПЖБ; етажност: 6 /шест/ етажа; година на строеж: 1995г.; при граници: на същия етаж: 72709.515.552.2.29, под обекта: 72709.515.552.2.27, над обекта: няма, на изба №30: изба №29, стълбищна клетка, двор, избен коридор; находящ се в област Варна, община Варна, с.Тополи, ул."Крайезерна" №100, вх. Б, ет. 5 ап. 30,  с окончателна продажна цена в размер на 38 060 лв. (тридесет и осем хиляди и шестдесет лева).
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед,
ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ   следва да внесе:
2.1. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на
30 460 лв. (тридесет хиляди четиристотин и шестдесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 38 060 лв. и внесения депозит за участие в търга в размер на 7 600 лв. (седем хиляди и шестстотин лева). Депозитът в размер на 7600 лв.  е внесен в приход на ДП „ТСВ“ по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 с преводно нареждане  от 04.12.2017 г..
На основание съгласно чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ не се начислява ДДС.
2.2. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на 761,20 лв. (седемстотин шестдесет и един лева и двадесет стотинки), представляваща
2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"  по банкова сметка IBAN: BG53 CECB 9790 1022 3252 00 при „ЦКБ“ АД  сумата в размер на 152,24 лв. (сто петдесет и два лева и двадесет и четири стотинки), представляваща
20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на Дирекция „Местни данъци” при община Варна по банкова сметка IBAN:  BG49 CECB 9790 8462 1500 00 , вид на плащане 442500,
при  „Централна Кооперативна Банка“ АД  клон гр. Варна, сумата в размер на
989,56 лв. (деветстотин осемдесет и девет лева и петдесет и шест стотинки), представляваща местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,60 %.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. №763(9)/10.11.2009г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
    Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 24 ЯНУАРИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РД – 18 – 7706 - 11
Варна 24.01.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № РД-15-7706-462/17.12.2015г. на областния управител на област Варна е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, описан в Акт за частна държавна собственост №8969/11.12.2015г., вписан Служба по вписванията гр. Варна на 14.12.2015г., том LXXVII, акт № 100, вх. регистър № 29557, дело № 16374, с предоставени права за управление върху имота на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.963.1.2 /едно нула едно три пет точка едно пет нула седем точка девет шест три точка едно точка две/, находящ се на етаж 0 /нула/, със застроена площ 163,12 /сто шестдесет и три цяло и дванадесет стотни/ кв.м., ведно с прилежаща 1/2 /една втора/ идеална част от избени помещения с обща площ 149,26 /сто четиридесет и девет цяло и двадесет и шест стотни/ кв.м., както и 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на сградата; година на строеж: 1932г. ; предназначение: жилище; при граници: на същия етаж: няма, над обекта: 10135.1507.963.1.1; под обекта: няма; заедно с полумасивна сграда с идентификатор 10135.1507.963.2 /едно нула едно три пет точка едно пет нула седем точка девет шест три точка две/ със застроена площ 21 /двадесет и един/ кв.м.; предназначение: постройка на допълващото застрояване; находящ се в област Варна, град Варна, ул. „Йоан Екзарх“ №8.
Със Заповед № РД-16-8500-7/02.02.2016 г. на областния управител на област Варна, "БУЛ - ЮНИОН КОМЕРС" ООД, ЕИК 127016752 е определен за спечелил търга с тайно наддаване за продажбата на гореописания имот, респективно за купувач на правото на собственост върху самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.963.1.2 с площ 163,12, кв.м., ведно с прилежаща 1/2 /една втора/ идеална част от избени помещения с обща площ 149,26 /сто четиридесет и девет цяло и двадесет и шест стотни/ кв.м., както и 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на сградата.
С Решение № 1855 от 30.09.2016 г. по адм. дело № 387/2016 г. на Административен съд – Варна, е отменена Заповед № РД-16-8500-7/02.02.2016 г. на областния управител на област Варна.
С Решение № 15555 от 18.12.2017 г. по адм. дело № 12885/2016 г. на Върховен административен съд на Република България е потвърдено Решение № 1855 от 30.09.2016 г. по адм. дело № 387/2016 г. на Административен съд – Варна и е указано на областния управител на област Варна да прекрати със заповед тръжната процедура за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.963.1.2 с площ 163,12 кв.м., ведно с прилежаща 1/2 /една втора/ идеална част от избени помещения с обща площ 149,26 /сто четиридесет и девет цяло и двадесет и шест стотни/ кв.м., както и 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на сградата.
С оглед на изложеното и на основание Решение № 15555 от 18.12.2017 г. по адм. дело № 12885/2016 г. на Върховен административен съд на Република България, чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 32, ал. 1 от ЗА
НАРЕЖДАМ:
1. ОТМЕНЯМ ЗАПОВЕД № РД-15-7706-462/17.12.2015 г. на областния управител на област Варна, съгласно точка 1.2. от същата заповед, в частта с която се открива тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, описан в Акт за частна държавна собственост № 8969/11.12.2015 г., вписан Служба по вписванията гр. Варна на 14.12.2015г., том LXXVII, акт № 100, вх. регистър № 29557, дело № 16374, с предоставени права за управление върху имота на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.963.1.2 /едно нула едно три пет точка едно пет нула седем точка девет шест три точка едно точка две/, находящ се на етаж 0 /нула/, със застроена площ 163,12 /сто шестдесет и три цяло и дванадесет стотни/ кв.м., ведно с прилежаща 1/2 /една втора/ идеална част от избени помещения с обща площ 149,26 /сто четиридесет и девет цяло и двадесет и шест стотни/ кв.м., както и 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на сградата; година на строеж: 1932г. ; предназначение: жилище; при граници: на същия етаж: няма, над обекта: 10135.1507.963.1.1; под обекта: няма; заедно с полумасивна сграда с идентификатор 10135.1507.963.2 /едно нула едно три пет точка едно пет нула седем точка девет шест три точка две/ със застроена площ 21 /двадесет и един/ кв.м.; предназначение: постройка на допълващото застрояване; находящ се в област Варна, град Варна, ул. „Йоан Екзарх“ №8.
2. ОТМЕНЯМ ЗАПОВЕД № РД-16-8500-7/02.02.2016 г. на областния управител на област Варна, съгласно която "БУЛ - ЮНИОН КОМЕРС" ООД,
ЕИК 127016752 е определен за спечелил търга с тайно наддаване за продажбата на гореописания имот, респективно за купувач на правото на собственост върху самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.963.1.2 с площ 163,12 кв.м., ведно с прилежаща 1/2 /една втора/ идеална част от избени помещения с обща площ 149,26 /сто четиридесет и девет цяло и двадесет и шест стотни/ кв.м., както и 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на сградата.
3. ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ ДЕПОЗИТИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ на участниците в гореописаната тръжна процедура.
Настоящата заповед да се съобщи на "БУЛ - ЮНИОН КОМЕРС" ООД,
ЕИК 127016752 и участниците в тръжната процедура, по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: служителя – за прилагане към досието АЧДС № 8969/11.12.2015 г.  и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на: главния секретар, главния счетоводител и директорите на дирекция „АКРРДС” и „АПОФУС“ на Областна администрация Варна, и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. №763(9)/10.11.2009г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
    Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-29 /1/
               23.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Майрям Багдасар Киркорова и всички заинтересовани лица, че на 19.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Костадин Георгиев Костов и Янка Георгиева Чавдарова - Заявление с вх. №ОП-18-9400-29/19.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Червенци, общ. Вълчи дол, обл.Варна, представляващ УПИ №VII-607 в кв.94 с площ 1690 кв.м. и УПИ №VIII-607 в кв.94 с площ 1980 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №258/15.12.1995, при граници и съседи: от две страни улица, УПИ №IX-552, УПИ №IV-555 и УПИ №VI-556, съгласно Скица №485/22.11.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на терит., транспорт и общ. собственост“ към Община Вълчи дол, идентични с УПИ №IX-607, УПИ №X-607 и УПИ №VIII-607,552 в кв.56 по стария план на селото, съгласно Удостоверение изх.№РД 08-01-36/17.01.2018 г., издадена от Общинска администрация гр.Вълчи дол, .
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-28 /1/
                23.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Юлияна Стоянова Демирова и всички заинтересовани лица, че на 18.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Асан Юсеин Али - Заявление с вх. №ОП-18-9400-28/18.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Михалич, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ УПИ №VI-26 в кв.14 по плана на селото, одобрен със Заповед №5774/15.11.1963 г., при граници и съседи: от две страни улица, УПИ №VII-26 и УПИ №V-29, съгласно Скица №516/18.12.2017 г., издадена от Дирекция „УТОС“ към Община Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-32/1/
24.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Веско Иванов Ангелов, Ибрям Алиев Садулов, Ася Иванова Иванова и всички заинтересовани лица, че на 22.01.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Севда Атанасова Канова - Заявление с вх.№ ОП-18-9400-32/22.01.2018г. за следния недвижим имот, представляващ жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор № 10135.5505.416.2 със застроена площ 38 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, район Аспарухово, ул.“Ропотамо“ № 13, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, описан в скица на поземлен имот № 15-558039/08.11.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-31/1/
24.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 22.01.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Дарина Стоянова Муе, чрез пълномощник Ярослав Костадинов Димитров  - Заявление с вх.№ ОП-18-9400-31/22.01.2018г. за следния недвижим имот, представляващ 72 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор № 04426.503.419, целият с площ 707 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Близнаци, ул.“Божур“ № 11, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-18/06.03.2015г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), номер по предходен план: 163, квартал: 40, парцел: ІІ, при съседи: ПИ № 04426.503.499; ПИ № 04426.503.420; ПИ № 04426.503.414; ПИ № 04426.503.417, описан в скица на поземлен имот № 15-571526/15.11.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област  с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 ЯНУАРИ 2018 г.

№ РД – 17 – 0400 – 7 /2/  от 22.01.2018г.
ДО
Г-Н ПЛАМЕН НЕНОВ ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ФУЛКОН“ ЕООД
ПАРЦЕЛ IV – 387 В КВ. 72 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БЛИЗНАЦИ
СЕЛО БЛИЗНАЦИ 9132
ОБЩИНА АВРЕН
ОБЛАСТ ВАРНА
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс (АПК) уведомявам Пламен Ненов Иванов, че до същия е изпратено писмо с изх. № Д-17-0400-7(1)/10.01.2018г. на посочените в Търговски регистър към Агенция по вписвания седалище и адрес на управление, а именно: парцел IV – 387 в кв. 72 по плана на село Близнаци, село Близнаци 9132, община Аврен, област Варна, но е върнато.
В цитираното писмо е записано следното:
„На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ с настоящото Ви уведомявам, че по искане на Министъра на туризма на Република България, срещу Вас е започнато административно производство по реда на чл.80 от Закона за държавната собственост /ЗДС/ за изземване на имот –- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Кабакум – централен“, община Варна, област Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 1465 / 07.10.2014г. Съгласно чл. 80 от ЗДС, имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител, въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство.
  На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви предоставям възможност в седем дневен срок от получаване на настоящото писмо да разгледате искането, да изразите становище и/или да направите писмени искания и възражения.
След изтичане на предоставения Ви срок, производството по издаването на административния акт ще продължи.
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация - Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-30/1/ от 22.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 19.01.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фатме Исмаилова Мустафова, чрез пълномощник Хюлия Ахмедова Мустафова - Заявление с вх.№ ОП-18-9400-30/19.01.2018г. за следните недвижими имоти, описани както следва:
- дворно място с площ 420 кв.м., съставляващо УПИ VІІІ-203 в кв.55 по плана на село Славейково, община Провадия, ведно с изградените в имота жилище със застроена площ 55 кв.м., жилище – лятна кухня със застроена площ 25 кв.м. и второстепенна постройка със застроена площ 50 кв.м., при граници: улица, улица, УПИ ІХ-203 и УПИ VІІ-202, описан в скица № 655/23.11.2017г., издадена от Община Провадия;
- дворно място с площ 378 кв.м., съставляващо УПИ ІХ-203 в кв.55 по плана на село Славейково, община Провадия, при граници: улица, УПИ Х-206, УПИ VІІ-202 и УПИ VІІІ-203, описан в скица № 655/23.11.2017г., издадена от Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-27  /1/ от  18.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 17.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Камен Неделчев Калоянов - Заявление с вх. №ОП-18-9400-27/17.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Невша, общ.Ветрино, обл.Варна, представляващ нива №007401, седма категория с площ 1.428 дка, м.“Орта Йолу“, при граници и съседи: нива №007403, др.сел.терен №007400, пасище, мера №007003, нива №007402, съгласно Скица №Ф01440/27.10.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделието, храните и горите – Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-26  /1/
                18.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 17.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йовчо Георгиев Николов - Заявление с вх. №ОП-18-9400-26/17.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Царевци, общ.Аврен, обл.Варна, представляващ УПИ №I-80 в кв.84 с площ 2500 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №569/20.10.1929 г. – за улична регулация и Заповед №2879/26.10.1929 г. – за дворищна регулация, при граници и съседи: от три страни улица, УПИ №VII-184, УПИ №III- общ. и УПИ №II-общ., съгласно Скица №791/27/10/2017 г., издадена от Община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-25/1/
                18.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Татяна Пенева Тодорова, Светлана Пенева Тодорова, Борис Пенев Тодоров и  всички заинтересовани лица, че на 17.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Величка Тодорова Николова, Иванка Божилова Пенева, Пеню Кателиев Пенев и Велико Кателиев Пенев  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-25/17.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Падина, общ.Девня, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ 2040 кв.м. с идентификатор 55110.101.150 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-59/16.04.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 150, квартал: 8, парцел: V, VI, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 55110.101.3, 55110.101.2, 55110.101.154 и 55110.101.151, съгласно Скица №15-613072/04.12.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; селскостопанска сграда със застроена площ 55 кв.м., на един етаж с идентификатор 55110.101.150.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-59/16.01.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, съгласно Скица 15613092/04.12.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; селскостопанска сграда със застроена площ 27 кв.м., на един етаж с идентификатор 55110.101.150.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-59/16.04.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, съгласно Скица №15-613099/04.12.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; жилищна сграда със застроена площ 63 кв.м., на един етаж с идентификатор 55110.101.150.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-59/16.04.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, съгласно Скица №15-613102/04.12.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна, друг вид сграда за обитаване със застроена площ 32 кв.м. с идентификатор 55110.101.150.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-59/16.04.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, съгласно Скица №15-613107/04.12.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; селскостопанска сграда със застроена площ 72 кв.м., на един етаж с идентификатор 55110.101.150.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-59/16.04.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, съгласно Скица №15-613107/04.12.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна. На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-24 /1/
               18.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Йордан Симеонов Йорданов и всички заинтересовани лица, че на 16.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Куртеза Николова Йорданова и Таня Йорданова Донева - Заявление с вх. №ОП-18-9400-24/16.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Климентово, общ.Аксаково, обл.Варна, представляващ 305 кв.м. идеални части от УПИ №IV-334 в кв.63, целия с площ 2010 кв.м. по действащия план на селото, одобрен със Заповед №202/27.04.1931 г. за улична регулация и Заповед №2075/02.05.1931 г. за дворищна регулация, при граници и съседи: от две страни улица, УПИ №VIII-339, УПИ №VII-339, УПИ №VI-336, УПИ №IX-387 и УПИ №VII-388, съгласни Скица №693/1277/24.08.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на територията“ към Община Аксаково,
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-23/1/
               18.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Никола Георгиев Радев, Бонка Георгиева Дечева и всички заинтересовани лица, че на 16.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги   - Заявление с вх. №ОП-18-9400-23/16.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с.о.“Манастирски рид“, „Бялата чешма - Дъбравата“, местност Дилбер чешма, общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ 574 кв.м. с идентификатор 10135.2516.422 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 5160422 при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.2516.2894, 10135.2516.423, 10135.2516.9567, 10135.2516.421 и 10135.2516.420, съгласно Скица №15-230404/18.05.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-22 /1/
                18.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Никола Георгиев Радев, Бонка Георгиева Дечева и всички заинтересовани лица, че на 16.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Николов Радев   - Заявление с вх. №ОП-18-9400-22/16.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с.о.“Манастирски рид“, „Бялата чешма - Дъбравата“, местност Дилбер чешма, общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ 549 кв.м. с идентификатор 10135.2516.421 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 5160421 при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.2516.420, 10135.2516.422, 10135.2516.9567 и 10135.2516.9565, съгласно Скица №15-230399/18.05.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-13/2/
                17.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Георги Иванов Костадинов и всички заинтересовани лица, че на 11.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Живка Вълчева Бонева . Заявление с вх.№ОП-18-9400-13/11.01.2018 г. за недвижими имоти, находящи се в гр.Белослав, ул.“Хан Аспарух“ №15, общ.Белослав, обл.Варна, представляващи: ? идеална част от поземлен имот, целия с площ 425 кв.м. с идентификатор 03719.503.851 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 851, квартал: 57, парцел: XX, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 03719.503.6118, 03719.503.852, 03719.503.855 и 03719.503.3295, съгласно Скица №15-409729/24.08.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; ? идеална част от постройка за допълващо застрояване със застроена площ 48 кв.м., брой етажи: 1 с идентификатор 03719.503.851.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, съгласно Скица №15-409771/24.08.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; ? идеална част от жилищна сграда на един етаж със застроена площ 72 кв.м. с идентификатор 03719.503.851.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-31/05.05.2015 г. Изпълнителен директор на АГКК, съгласно Скица №15-409731/24.08.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-21  /1/
                15.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Йордан Николов Добрев и всички заинтересовани лица, че на 12.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Асан Ибрямов Алиев, чрез пълномощниците му адв. Гергана Николова и адв. Галина Георгиева  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-21/12.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Снежина, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №V-174 в кв.20 по  дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1622/22.06.1927 г., при граници и съседи: УПИ №IV-173, УПИ №III-172, III-172, УПИ №II-170, УПИ №VI-175 и път, съгласно Скица №616/09.11.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построените в имота жилищна сграда и стопанска постройка.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-20  /2/
                15.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 12.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ивелина Косева Дойчева и Дияна Атанасова Недева  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-20/12.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Яребична, общ.Аксаково, обл.Варна, представляващ 539 кв.м. идеални части от поземлен имот, целия с площ 1699 кв.м. с идентификатор 87518.501.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-58/07.09.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 87518.501.279, 87518.501.71, 87518.501.61, 87518.501.74 и 87518.501.278, съгласно Скица №15-342258/18.07.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-19  /1/
                15.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 11.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Майя Русланова Нанева  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-19/11.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, кв.“Галата“, Зеленика, общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5545.323 с площ 1188 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 5450323, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.5545.324, 10135.5545.3202, 10135.5545.322, 10135.5545.9513, 10135.5545.4108, съгласно Скица №15-532669/26.10.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-18  /1/
               15.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 11.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юсеин Мехмедов Юсеинов  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-14/11.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, представляващ 2/8 идеални части от  ПИ Пл.№7 в кв.164 по плана на 11 микрорайон на гр.Варна, съгласно Скица рег.№93/26.04.2017 г., издадена от Община Варна, Район „Одесос“, заедно с 2/8 идеални части от сграда на един етаж със застроена площ 44 кв.м., ведно с мазе със застроена площ 20 кв.м. 
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-16  /2/
                 16.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Владимир Янакиев Янакиев, Ашот Ракифович Акопян и всички заинтересовани лица, че на 11.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гергана Владимирова Янакиева  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-16/11.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Долище, общ.Аксаково, обл.Варна, представляващ УПИ №I-390 в кв.12 по действащия план на селото, одобрен със Заповед №6327/17.11.1977 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на ОНС Варна, при граници и съседи: от две страни улица, УПИ №II-292  и УПИ №XI-293, съгласно Скица №913/1632/08.11.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на територията“, Община Аксаково.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-15  /1/
                15.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Янка Костова Иванова, Марин Костов Маринов, Капка Веселинова Петрова и всички заинтересовани лица, че на 11.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Пламен Николов Петров  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-15/11.01.2018 г. за недвижими имоти, находящи се в с.Блъсково, общ.Провадия, обл.Варна, представляващи: 13.20 % идеални части от нива №013001, цялата с площ 21.476 дка, трета категория, м.“Аязменски ниви“, при граници и съседи: полски път №200001 и нива №013018, съгласно Скица №К01967/07.11.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земделието, храните и горите;  13.20 % идеални части от нива №052047, цялата с площ 10.499 дка., седма категория, м.“Под лозята“, при граници и съседи: нива №052048, нива №052082, полски път №200075 и нива №052049, съгласно Скица №К01968/07.11.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието, храните и горите; 26.40 % идеални части от нива №045003, цялата с площ 10.400 дка., четвърта категория, м.“Сап дере“, при граници и съседи: нива №045015, нива №045014, полски път №200100, нива №045001, нива №045002, полски път №200100 и полски път №200153, съгласно Скица №К01969/07.11.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие –Провадия към Министерство на земделието, храните и горите; лозе №011232 с площ 2.573 дка., пета категория., м.“Старите лозя“, при граници и съседи: нива №011233, лозе №011236, изоставена нива №011270, лозе №011226, нива №011225 и лозе №011224, съгласно Скица №К01970/07.11.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието, храните  и горите.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-14  /1/
                 15.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мехмед Мехмедов Рашидов и всички заинтересовани лица, че на 11.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юсеин Мехмедов Юсеинов  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-14/11.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Славейково, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №VI-360 в кв.75 по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №443/11.10.1995 г., при граници и съседи: УПИ №VII-361, УПИ №V-359 и път, съгласно Скица №625/13.11.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построеното в имота жилище със застроена площ 15 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-12  /1/
               16.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 11.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Георгиев Жеков  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-12/11.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Чернево, общ.Суворово, обл.Варна, представляващ УПИ №LII-621 в кв.42 по плана на селото, одобрен със Заповед №1196/13.03.1965 г., при граници и съседи: УПИ №XV-620, УПИ №XVI-620, УПИ №XVII-619, УПИ №L-619, УПИ №LI „общ.“, УПИ №LII „общ.“ и път, съгласно Скица №446/20.09.2017 г., презаверена на 09.01.2018 г., издадена от Дирекция „Устройство на територията“, Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-2600-2  /1/
              16.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Иван Иванов Станчов, Димитър Иванов Станчов, Ана Иванова Станчова, Феодора Иванова Станчова, Петър Иванов Станчов, Надежда Иванова Станчова, Андрей Иванов Станчов, Фелисия Гепин Траин и всички заинтересовани лица, че на 12.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на „Боляри“ ЕАД, чрез адв. Добрин Стефанов Стефанов  - Заявление с вх. №ОП-18-2600-2/12.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, Приморски парк, м-ст Салтанат №81, местност Прим.парк „Салтанат“, общ. Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ 1299 кв.м. с идентификатор 10135.536.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-18/04.03.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина, трайно предназначение на територията: урбанизирана, номер по предходен план: квартал 0, при съседи. следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.536.80, 10135.536.101, 10135.536.295 и 10135.536.83, съгласно Скица №15-509037/17.10.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 15 ЯНУАРИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РИ-18-8500-2 от 15.01.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № ПД-313/05.10.2017 г. и Решение № РТ-54/05.10.2017г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 8348 от 12.12.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Провадия на 03.01.2013 г., том I, акт № 8 вх. регистър № 9, дело № 8, с предоставени права за управление на НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", представляващ апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.3 /две четири пет шест пет точка пет нула две точка шест нула шест точка едно точка три/ със застроена площ 97,34 /деветдесет и седем цяло и тридесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се от: коридор, три стаи, кухня, тоалетна, две бани, дрешник и две тераси, ведно с прилежаща изба №3 /три/ с площ от 10,40 /десет цяло и четиридесет стотни/ кв.м., както и 6,4966% (шест цяло четири хиляди деветстотин шестдесет и шест десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; конструкция: монолитна; етажност на сградата: 5 /пет/ етажа; година на строеж: 2000г.; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 24565.502.606.1.2, под обекта: няма, над обекта: 24565.502.606.1.6; над обекта: няма; находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, улица "Георги Димитров" №85, ет.5, ап.3.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с
изх. № 5310001290 от 06.07.2017 г., издадено от община Дългопол, данъчната оценка на имота, подробно описан в АЧДС № 8348 от 12.12.2012 г. е в размер на 8 921,70 лв. (осем хиляди деветстотин двадесет и един лева и седемдесет стотинки).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от
20.11.2017 г., утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно който, Комисията в състав, определен с Решение № РТ-54/05.10.2017г.  на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 8348 от 12.12.2012 г.  участника ХРИСТО МАРТИНОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ с окончателна продажна цена в размер  на 18 100,00 лв. (осемнадесет хиляди и сто лева ) без ДДС.
Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ХРИСТО МАРТИНОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ
ЗА
КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8348 от 12.12.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Провадия на 03.01.2013 г., том I, акт № 8 вх. регистър № 9, дело № 8, представляващ апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.3 /две четири пет шест пет точка пет нула две точка шест нула шест точка едно точка три/ със застроена площ 97,34 /деветдесет и седем цяло и тридесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се от: коридор, три стаи, кухня, тоалетна, две бани, дрешник и две тераси, ведно с прилежаща изба №3 /три/ с площ от 10,40 /десет цяло и четиридесет стотни/ кв.м., както и 6,4966% (шест цяло четири хиляди деветстотин шестдесет и шест десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; конструкция: монолитна; етажност на сградата: 5 /пет/ етажа; година на строеж: 2000г.; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 24565.502.606.1.2, под обекта: няма, над обекта: 24565.502.606.1.6; над обекта: няма; находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, улица "Георги Димитров" №85, ет.5, ап.3 с окончателна продажна цена в размер на 18 100,00 лв. (осемнадесет хиляди и сто лева ) без ДДС.
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед,
ХРИСТО МАРТИНОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ следва да внесе:
2.1. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG16 CECB 9790 1019 1009 07
при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на
11 100,00 лв. (единадесет хиляди и сто лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 18 100,00 лв. и внесения депозит за участие в търга в размер на 7 000,00 лв. (седем хиляди лева). Депозитът в размер на 7 000,00 лв.  е внесен в приход на ДП „НКЖИ“ по банкова сметка IBAN: BG62 STSA 9300 0024 4217 31 с преводно нареждане  от Банка ДСК.
На основание съгласно чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ не се начислява ДДС.
2.2. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG16 CECB 9790 1019 1009 07
при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на
362,00 лв. (триста шестдесет и два лева), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG16 CECB 9790 1019 1009 07
при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на
72,40 лв. (седемдесет и два лева и четиридесет стотинки), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на община Дългопол сумата в размер на 452,50 лв. (четиристотин петдесет и два лева и петдесет стотинки), представляваща местните данъци, съгласно
чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,50 %.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията –
гр. Провадия към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: ХРИСТО МАРТИНОВ ХРИСТОВ,
ЕГН ХХХХХХХХХХ  - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г.
с рег. №763(9)/10.11.2009г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
    Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-10  /1/
               10.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 08.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Черню Николов Чернев  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-10/08.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Старо Оряхово, общ.Долни Чифлик, обл.Варна, представляващ ПИ №305 в кв.10, цялото с площ от 1608 кв.м., включено в УПИ №III-314, УПИ №V-305, УПИ №VI-305, УПИ №VIII-148 в кв.10 по кадастрален и дворищно – регулационен план, одобрен със Заповед №1569/15.04.1964 г., при граници и съседи:УПИ №X-148, УПИ №VII-304, УПИ №VII-304, УПИ №XIII-304, УПИ №IV-306, УПИ №IV-306 и път, съгласно Скица №215/12.06.2017 г., презаверена на 20.12.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик, заедно с построените в имота жилищна сграда с площ 60 кв.м., навес с площ 15 кв.м. и навес с площ 12 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-9/1/
             10.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 08.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Филка Данчева Ангелова  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-9/08.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Гроздьово, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ УПИ №XI-216 в кв.33 с площ 790 кв.м. по дворищно – регулационния и кадастрален план на селото, одобрен със Заповед №3360/10.05.1973 г., при граници и съседи: УПИ №X-215, УПИ №IV-219, УПИ №XII-217 и път, съгласно Скица №495/13.11.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-8/1/
             10.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 08.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Филка Данчева Ангелова  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-8/08.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ УПИ №VIII-268,269 в кв.4 с площ 640 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на града, одобрен със Заповед №769/30.05.1985 г., при граници и съседи: УПИ №VII-270, УПИ №XIII-263, УПИ №XII-264, УПИ №IX-267 и път, съгласно Скица №530/30.11.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-7/1/
             10.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 05.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кръстю Йорданов Тодоров - Заявление с вх. №ОП-18-9400-7/05.01.2018 г. за недвижими имоти, находящи се в гр.Варна, ул.“Чонгора“, общ.варна, обл.Варна, представляващи: поземлен имот с площ 354 кв.м. с идентификатор 10135.5504.303 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Средно застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 645, при съседи, слените поземлени имоти с идентификатори: 10135.5504.310, 10135.5504.304, 10135.5504.302, 10135.5504.301 и 10135.5504.297, съгласно Скица №15-538140/30.10.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; жилищна сграда на един етаж със застроена площ 61 кв.м. с идентификатор 10135.5504.303.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК; жилищна сграда на един етаж със застроена площ 48 кв.м. с идентификатор 10135.5504.303.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК; жилищна сграда на един етаж със застроена площ 10 кв.м. с идентификатор 10135.5504.303.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-11/1/
10.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Румен Кръстев Йорданов, Камен Кръстев Йорданов, Мехмед Рииза Мехмед, Берна Риза Исмаил, Красимир Кръстев Йорданов и всички заинтересовани лица, че на 08.01.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кръстю Йорданов Тодоров, чрез пълномощник адв.Найден Костадинов Иванов  - Заявление с вх.№ ОП-18-9400-11/08.01.2018г. за следния недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 10135.5504.301 с площ 170 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, ул.“Чонгора“ № 12-а, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15м), номер по предходен план: 646, при съседи: ПИ № 10135.5504.303; ПИ № 10135.5504.302; ПИ № 10135.5504.264; ПИ № 10135.5504.300; ПИ № 10135.5504.297, описан в скица на поземлен имот № 15-538149/30.10.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-6  /1/
              09.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 04.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Алдин Събинов Неделчев, чрез Алиосман Феим Алисоман - Заявление с вх. №ОП-18-9400-6/04.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Партизани, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ УПИ №III-68 в кв.12 с площ 2160 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №1185/12.04.1973 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №II-70, УПИ №V-67 и УПИ №I-69, съгласно Скица №237/08.12.2017 г., издадена от Отдел „УТОС“, Община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-5  /1/
             09.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Йовчо Михайлов Филчев и всички заинтересовани лица, че на 04.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Лиляна Янева Кавинато - Заявление с вх. №ОП-18-9400-5/04.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, кв.“Галата“, м.“Боровец - юг“, общ.Варна, обл.Варна, представляващ ? идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5403.61, целия с площ 1013 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 61, при съседи. следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.5403.60, 10135.5403.9604, 10135.5403.4056 и 10135.5403.62, съгласно Скица №15-323820//10.07.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-4 /2/
             09.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Снежана Любенова Любенова - Заявление с вх. №ОП-18-9400-4/03.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Бозвелийско, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №XXIX-327 в кв. 46 с площ 400 кв.м. по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №448/12.03.1984 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №XXX-326 и УПИ №XXVIII-328, съгласно Скица №617/09.11.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ 40 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-3  /1/
              09.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Александър Димитров Николов и Никола Димитров Николов - Заявление с вх. №ОП-18-9400-3/03.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, представляващ 761 кв.м. идеални части от поземлен имот  с идентификатор №10135.2552.5, целия с площ 2761 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 514, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.2552.1193, 10135.2552.39, 10135.2552.44, 10135.2552.6, 10135.2552.4 и 10135.2552.557, съгласно Скица №15-104530/10.03.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-2 /1/
             09.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Росен Степанов Степанов - Заявление с вх. №ОП-18-9400-2/03.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, кв.“Галата“, Зеленика, общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3090 с площ 968 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 5453090, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.5545.239, 10135.5545.238, 10135.5545.237, 10135.5545.9519 и 10135.5545.236, съгласно Скица №15-267681-08.06.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-1/1/
             09.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Росен Степанов Степанов - Заявление с вх. №ОП-18-9400-1/03.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с.о.“Планова“, общ.Варна, обл.Варна, представляващ 173 кв.м. идеални части от ПИ №678 по плана на селищното образувание, целия с площ 773 кв.м., при граници и съседи: ПИ №677, ПИ №679, ПИ №1425, ПИ №668 и път, съгласно Скица рег.№АУ088658МЛ_001МЛ/02.10.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на територията“, Район „Младост“, Община Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-17-9400-444/1/
               04.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 28.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юмер Нурула Юмер, чрез пълномощник Станислав Златев Станев  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-444/28.12.2017г. за следния недвижим имот, представляващ 443 кв.м. идеални части от дворно място, цялото с площ 893 кв.м., съставляващо поземлен имот с идентификатор 47620.501.629 по кадастралния план на село Медовец, община Дългопол, представляващи 177 кв.м. от бивш имот пл.№ 118 предаваеми към УПИ ХV-119 и 266 кв.м. от бивш пл.№ 120 предаваеми към УПИ ХV-119, описан в скица № 32/24.02.2017г., издадена от община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-17-9400-443/1/
               04.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 28.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юрем Якубова Адилова, чрез пълномощник Ахмед Ибрямов Адилов  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-443/28.12.2017г. за следния недвижим имот, представляващ дворно място с площ 1280 кв.м., съставляващо поземлен имот пл.№ 639 в кв.56 по плана на с.Доброплодно, община Ветрино, одобрен със заповед № 3225/01.08.1969г., от който имот 570 кв.м. са включени в УПИ ІV-639, а 640 кв.м. са включени в УПИ V-639, ведно с изградените в имота жилищна сграда, жилищна сграда, второстепенна постройка и гараж, при граници: улица, УПИ VІ-640 и УПИ ІІІ-636, описан в скица № 271/13.09.2017г., издадена от община Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-17-9400-442/1/
               04.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 28.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Рада Иванова Димитрова, чрез пълномощник адв.Искрен Тодоров Игнатов  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-442/28.12.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 04426.502.272 с площ 741 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Близнаци, ул.“Осъм“, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-18/06.03.2015г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), номер по предходен план: 501, квартал:54, парцел: ХІІ, при съседи: ПИ № 04426.502.273; ПИ № 04426.502.276; ПИ № 04426.502.271; ПИ № 04426.502.263, описан в скица на поземлен имот № 15-519293/20.10.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-17-9400-441/1/
                04.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 22.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Махмуд Раимов Мехмедов  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-441/22.12.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ УПИ VІІ-14 с площ 1900 кв.м. в кв.14 по плана на село Добротич, община Вълчи дол, одобрен със Заповед № 181/17.12.1997г., идентичен с част от УПИ V-100 в кв.14 по стария план на селото, ведно с изградените в имота жилищна сграда със застроена площ 80 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ 24 кв.м., описан в скица № 501/07.12.2017г., издадена от община Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област  с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 05 ЯНУАРИ 2018 г.

ЗАПОВЕД
№ РД – 18 – 7706 - 5
04. 01. 2018г.
СТОЯН ПАСЕВ – областен управител на област с административен център Варна
У С Т А Н О В И Х:
Със заповед № РД – 17 – 7706 – 321 / 04.12.2017г. на областен управител на област с административен център - Варна е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“ – частна държавна собственост, съгласно Заповед № 2401 / 15.12. 1997г. на Министъра на финансите на Република България, находяща се в град Варна, община Варна, област Варна, район Аспарухово, поставена върху имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.5506.864, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 8249/10.05.2012г.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 03.01.2018г.,  утвърден от областен управител на област с административен център - Варна.
С Решение № 1 от тръжния протокол, тръжната комисия, назначена със заповед № РД – 17 – 7706 – 321 / 04.12.2017г. е предложила на областен управител на област с административен център - Варна да бъде издадена заповед, с която да търгът да се обяви за непроведен, тъй като в установения със Заповед № РД – 17 – 7706 – 321 / 04.12.2017г. срок за подаване на тръжни документи в деловодството на Областна администрация – Варна не са депозирани нито един брой документи за участие в тръжната процедура.
С оглед на гореизложеното и на основание утвърден протокол от работата на тръжната комисия от 03.01.2018г., чл. 51, ал. 1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ:
1. Обявявам за непроведен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“ – частна държавна собственост, съгласно Заповед № 2401 / 15.12. 1997г. на Министъра на финансите на Република България, находяща се в град Варна, община Варна, област Варна, район Аспарухово, поставена върху имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.5506.864, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 8249/10.05.2012г.
2. Прекратявам тръжната процедура за продажбата на движимата вещ.
Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация - Варна с адрес: град Варна,  ул. "Преслав" № 26, а така също и на интернет страницата на Областна администрация – Варна www.vn.government.bg в 3-дневен срок от нейното издаване.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 7 дневен срок пред Административен съд - Варна.
Заповедта се състави в 2 еднообразни екземпляра и се копира в три.
Първият еднообразен екземпляр да се приложи към преписката, а вторият е за деловодството - за сведение и съхранение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на директорите на дирекции АКРРДС и АПОФУС при Областна администрация – Варна и на главния счетоводител на  при Областна администрация – Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директор на дирекция АКРРДС при Областна администрация – Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.  
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с Административен център - Варна

ЗАПОВЕД - 04 ЯНУАРИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РИ-18-8500-1 от 04.01.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № ПД-314/05.10.2017 г. и Решение № РТ-55/05.10.2017г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 8345 от 11.12.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Провадия на 16.01.2013 г., том I, акт № 56 вх. регистър № 137, дело
№ 56 и Акт № 8987 от 03.02.2016 г. за поправка на АЧДС № 8345 от 11.12.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Провадия на 12.02.2016 г., том I, акт № 116 вх. регистър № 526, дело № 124, с предоставени права за управление на НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", представляващ апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.15 /две четири пет шест пет точка пет нула две точка шест нула шест точка едно точка едно пет/, със застроена площ 90.55 /деветдесет цяло петдесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от: коридор, три стаи, кухня, тоалетна, две бани, дрешник и две тераси, ведно с прилежаща изба №15 /петнадесет/, с площ 8.44 /осем цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м., както и 5,7720% /пет цяло седем хиляди седемстотин и двадесет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; конструкция: монолитна; етажност на сградата: 5 /пет/ етажа; година на строеж: 2000г.; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 24565.502.606.1.14; под обекта: 24565.502.606.1.12; над обекта: няма; находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, улица "Георги Димитров" №85, ет.5, ап.15. Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 5310001289 от 06.07.2017 г., издадено от община Дългопол, данъчната оценка на имота, подробно описан в АЧДС № 8345 от 11.12.2012 г. и Акт № 8987 от 03.02.2016 г. за поправка на АЧДС № 8345 от 11.12.2012 г. е в размер на 8 527,60 лв. (осем хиляди петстотин двадесет и седем лева и шестдесет стотинки). За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от 20.11.2017 г., утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно който, Комисията в състав, определен с Решение Решение № РТ-55/05.10.2017г.  на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 8345 от 11.12.2012 г. и Акт № 8987 от 03.02.2016 г. за поправка на АЧДС № 8345 от 11.12.2012 г.  участника ПЛАМЕН ПЕТКОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ с окончателна продажна цена в размер на 14 001,50 лв. (четиринадесет хиляди и един лева и петдесет стотинки) без ДДС. Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ПЛАМЕН ПЕТКОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ
ЗА
КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8345 от 11.12.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Провадия на 16.01.2013 г., том I, акт № 56 вх. регистър № 137, дело № 56 и Акт № 8987 от 03.02.2016 г. за поправка на АЧДС № 8345 от 11.12.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Провадия на 12.02.2016 г., том I, акт № 116 вх. регистър № 526, дело № 124, представляващ апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.15 /две четири пет шест пет точка пет нула две точка шест нула шест точка едно точка едно пет/, със застроена площ 90.55 /деветдесет цяло петдесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от: коридор, три стаи, кухня, тоалетна, две бани, дрешник и две тераси, ведно с прилежаща изба №15 /петнадесет/, с площ 8.44 /осем цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м., както и 5,7720% /пет цяло седем хиляди седемстотин и двадесет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; конструкция: монолитна; етажност на сградата: 5 /пет/ етажа; година на строеж: 2000г.; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 24565.502.606.1.14; под обекта: 24565.502.606.1.12; над обекта: няма; находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, улица "Георги Димитров" №85, ет.5, ап.15   
с окончателна продажна цена в размер на 14 001,50 лв. (четиринадесет хиляди и един лева и петдесет стотинки) без ДДС.
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, ПЛАМЕН ПЕТКОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ следва да внесе:
2.1. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG16 CECB 9790 1019 1009 07 при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на7 501,50 лв. (седем хиляди петстотин и един лева и петдесет стотинки), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 14 001,50 лв. и внесения депозит за участие в търга в размер на 6 500,00 лв. (шест хиляди и петстотин лева). Депозитът в размер на 6 500,00 лв.  е внесен в приход на ДП „НКЖИ“ по банкова сметка IBAN: BG62 STSA 9300 0024 4217 31 с преводно нареждане  от №28404-106-021592-2017-11-10.
На основание съгласно чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ не се начислява ДДС.
2.2. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG16 CECB 9790 1019 1009 07
при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на 280,03 лв. (двеста и осемдесет лева и три стотинки), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG16 CECB 9790 1019 1009 07
при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на 56,01 лв. (петдесет и шест лева и една стотинка), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на община Дългопол сумата в размер на 350,04 лв. (триста и петдесет лева и четири стотинки), представляваща местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,50 %.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията – гр. Провадия към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: ПЛАМЕН ПЕТКОВ ХРИСТОВ,
ЕГН ХХХХХХХХХХ - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г.
с рег. №763(9)/10.11.2009г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
    Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 ЯНУАРИ 2018 г.

РД-16-2600-140-/2/
04.1. 2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ДО
Г-Н ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
УПРАВИТЕЛ НА „РУСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 203023127
Ж.К. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК №25, ЕТ. 4, АП. 19
ГР. ВАРНА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
Уведомявам Ви, на основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, че поради натрупани задължения към Областна администрация Варна, прекратявам Договор за наем №247-Н от 05.09.2014г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 23.10.2014 г., том IX, акт № 228, вх. регистър № 23565, дело № 3372, на основание Раздел VI., точка 6.1, буква „в“ от същия договор.
В 7 /седем/ дневен срок от датата на настоящето уведомелние, следва да предадете владението на имота, предмет на визирания по-горе договор и да заплатите задълженията си към Областна администрация Варна, по банковата сметка на областна администрация Варна, IBAN сметка  BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, СЖ „Експресбанк” АД.
При неизпълнение на задължението в определения срок, ще предприемем действия за изземване на имота и възстановяване на дължимите суми по съдебен ред.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ    
Областен управител на  област с административен център Варна


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗМИНАЛИ ГОДИНИ- 2017г. /2016г. / 2015г. /2014г. / 2013г. / 2012г. /2011г./ 2010г./ 2009г./ 2008г./