УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 ЮНИ 2017 г.

№ОП-17-9400-187(1)/26.06.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 16.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Никола Методиев Николов чрез адв. Александра Аврамова по заявление с вх.№ОП-17-9400-187/16.06.2017г. за недвижими имоти, находящи се в землището на с.Венчан, местност „Чардак баир“, община Провадия, област Варна, съставляващи:
1. имот №007001 с площ 2583 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория VI, при граници и съседи: имот №007039, имот №000108, имот №007002 и имот №007040, описан в скица №К00942/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
2. имот №007002 с площ 1617 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория VI, при граници и съседи: имот №007040, имот №007001, имот №000102 и имот №007003, описан в скица №К00943/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
3. имот №007003 с площ 1452 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория VI, при граници и съседи: имот №007005, имот №007002, имот №000102 и имот №007004, описан в скица №К00944/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
4. имот №007004 с площ 1180 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория VI, при граници и съседи: имот №007005, имот №007003 и имот №000102, описан в скица №К00945/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
5. имот №007006 с площ 5199 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория VI (3559 кв.м.) и V (1640 кв.м.), при граници и съседи: имот №007040, имот №007005 и имот №007008, описан в скица №К00946/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
6. имот №007007 с площ 2479 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория V, при граници и съседи: имот №007043, имот №007008, имот №007040 и имот №007057, описан в скица №К00947/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
7. имот №007008 с площ 940 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория VI (40 кв.м.) и V (900 кв.м.), при граници и съседи: имот №007043, имот №007007, имот №007006 и имот №007009, описан в скица №К00948/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
8. имот №007009 с площ 909 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория VI (380 кв.м.) и V (529 кв.м.), при граници и съседи: имот №007041, имот №007057, имот №007008 и имот №007005, описан в скица №К00949/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
9. имот №007019 с площ 1113 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория V, при граници и съседи: имот №007057, имот №007044, имот №007022, имот №007020 и имот №007053, описан в скица №К00950/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
10. имот №007025 с площ 802 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория V, при граници и съседи: имот №007057, имот №007024, имот №007040 и имот №007026, описан в скица №К00951/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
11. имот №007027 с площ 1482 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория V, при граници и съседи: имот №007040 и имот №007057, описан в скица №К00952/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
12. имот №007028 с площ 3053 кв.м., начин на трайно ползване: Нива, категория VI (703 кв.м.) и V (2350 кв.м.), при граници и съседи: имот №007029 и имот №007040, описан в скица №К00953/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
13. имот №007029 с площ 1940 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория V, при граници и съседи: имот №007040, имот №007028, имот №007040 и имот №007030, описан в скица №К00954/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
14. имот №007030 с площ 1035 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория V, при граници и съседи: имот №007053, имот №007031, имот №007029, имот №007040 и имот №007023, описан в скица №К00955/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
15. имот №007034 с площ 1282 кв.м., начин на трайно ползване: Нива, категория VI, при граници и съседи: имот №007045, имот №007035 и имот №000108, описан в скица №К00956/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
16. имот №007031 с площ 750 кв.м., начин на трайно ползване: Нива, категория VI (400 кв.м.) и V (350 кв.м.), при граници и съседи: имот №007045, имот №007053, имот №007030, имот №007040, имот №007036 и имот №007035, описан в скица №К00957/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
17. имот №007033 с площ 782 кв.м., начин на трайно ползване: Нива, категория VI, при граници и съседи: имот №000108, имот №007045 и имот №000113, описан в скица №К00958/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
18. имот №007039 с площ 1072 кв.м., начин на трайно ползване: Лозе, категория VI, при граници и съседи: имот №000108, имот №007001, имот №007040 и имот №007038, описан в скица №К00959/15.05.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-186/1/
26.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Руска Драганова Петрова, Петър Драганов Петров и всички заинтересовани лица, че на 15.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитър Пеев Димитров, чрез пълномощника си адв.Пепа Атанасова Савова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-186/15.06.2017г. за недвижим имот, представляващ ? идеална част от дворно място, цялото с площ от 1000 кв.м., находящо се в с.Разделна, общ.Белослав, обл.Варна, ул.“Захари Стоянов“ №11, съставляващ УПИ II-48 в кв. 30 по плана на с.Разделна,  при граници: улица,  УПИ I-49, улица, УПИ III-47, съгласно cкица №10/17.05.2017г.,  издадена от Община Белослав.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-185/1/
26.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Янко Иванов Томов и всички заинтересовани лица, че на 15.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Диян Янков Иванов, чрез пълномощника си адв.Снежана Петрова Гочева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-185/15.06.2017г. за недвижим имот, представляващ празно дворно място, цялото с площ от 1350 кв.м., находящо се в с.Щипско, общ.Вълчи дол, обл.Варна, включено в УПИ II-484 в кв.100 по плана на с.Щипско, идентичен с част от УПИ IV-18 в кв.100 по стария план на селото,  при граници: улица, улица, ,  УПИ I-483, УПИ III-484, съгласно cкица №38/06.02.2017г.,  издадена от Община Вълчи дол, дирекция „Устройство на територията“.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-184/1/
26.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Сашо Александров Иванов и всички заинтересовани лица, че на 14.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Валери Сашов Иванов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-184/14.06.2017г. за недвижим имот, представляващ дворно място, находящо се в гр.Провадия, общ.Провадия, обл.Варна с площ от 120 кв.м., съставляващо имот  с планоснимачен № 1773, включено в УПИ VIII-1772, 1773, 1774 в кв.51Б по плана на гр. Провадия, ведно с   построената в това дворно място жилищна сграда, при граници: улица,  улица, УПИ IX, УПИ VII-1775, 1776, съгласно cкица №293/26.05.2017г.,  издадена от Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-190/1/
26.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Катерина Димитрова Тончева, Петко Андонов Петков, Руска Жекова Тодорова, Петра Тодорова Костадинова, Радослав Живков Петков, Слава Димитрова Тодорова, Данаил Жеков Петков и всички заинтересовани лица, че на 20.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодор Митев Калов чрез адвокат Боян Великов - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-190/20.06.2017г. за следните недвижими имоти:
- Нива с площ 3,600 дка, категория трета, местност „Сандък Бюк“, съставляваща поземлен имот № 083026, по плана за земеразделяне на гр.Дългопол, ЕКАТТЕ 24565, при граници: имоти №№ 083025, 083027, 083067, 083068, 083069, 000580, съгласно Скица № К06355/15.03.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие  - Дългопол;
- Нива с площ 3,000 дка, категория четвърта, местност „Дражила“, съставляваща поземлен имот № 053040, по плана за земеразделяне на гр.Дългопол, ЕКАТТЕ 24565, при граници: имоти №№ 053041, 053039, 053032, 000851, 000837, съгласно скица № К06352/15.03.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол;
- Нива с площ 5,000 дка, категория пета, местност „Едре“, съставляваща поземлен имот № 019178, по плана за земеразделяне в землището на гр.Дългопол, община Дългопол, ЕКАТТЕ 24565, при граници: имоти №№ 019179, 019297, 019177, 019140, 019141, 019142, 019143, съгласно скица № К06349/15.03.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол;
- Нива с площ 1,065 дка, категория шеста, местност „Клуновец“, съставляваща поземлен имот № 067050, по плана за земеразделяне на гр.Дългопол, ЕКАТТЕ 24565, при граници: имоти №№ 067049, 068064, 067051, 067054, съгласно скица № К06354/15.03.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-189/1/
26.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Катерина Димитрова Тончева, Руска Жекова Тодорова, Петра Тодорова Костадинова, Радослав Живков Петков и всички заинтересовани лица, че на 20.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петко Андонов Петков чрез адвокат Боян Великов - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-189/20.06.2017г. за следните недвижими имоти:
- Нива с площ 5,901 дка, категория пета, местност „Балар Сърта“, съставляваща поземлен имот № 005008, по плана за земеразделяне на гр.Дългопол, ЕКАТТЕ 24565, при граници: имоти №№ 005007, 005045, 000104, 005017, съгласно Скица № К06348/15.03.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие  - Дългопол;
- Лозе с площ 1,476 дка, категория трета, местност „Чилиня“, съставляваща поземлен имот № 136002, по плана за земеразделяне на гр.Дългопол, ЕКАТТЕ 24565, при граници: имоти №№ 136009, 136003, 000837, 136011, съгласно скица № К06357/15.03.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол;
- Нива с площ 5,000 дка, категория трета, местност „Кенарлъка“, съставляваща поземлен имот № 018026, по плана за земеразделяне в землището на с.Красимир, община Дългопол, ЕКАТТЕ 39551, при граници: имоти №№ 018057, 018019, 018014, 018020, 018021, съгласно скица № К00129/18.11.2016г., презаверена на 19.06.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол;
- Лозе с площ 0,670 дка, категория пета, местност „Средните“, съставляваща поземлен имот № 116055, по плана за земеразделяне на гр.Дългопол, ЕКАТТЕ 24565, при граници: имоти №№ 116056, 116022, 116023, 116054, 000146, съгласно скица № К06356/15.03.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-188/1/
26.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Петко Андонов Петков, Руска Жекова Тодорова, Петра Тодорова Костадинова, Радослав Живков Петков и всички заинтересовани лица, че на 20.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Катерина Димитрова Тончева чрез адвокат Боян Великов - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-188/20.06.2017г. за следните недвижими имоти:
- Нива с площ 9,101 дка, категория пета, местност „Чиплака“, съставляваща поземлен имот № 003042, по плана за земеразделяне на гр.Дългопол, ЕКАТТЕ 24565, при граници: имоти №№ 003043, 003056, 003041, 003050, 003051, 003052, съгласно Скица № К06347/15.03.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие  - Дългопол;
- Нива с площ 1,499 дка, категория трета, местност „Под шосето“, съставляваща поземлен имот № 041140, по плана за земеразделяне на гр.Дългопол, ЕКАТТЕ 24565, при граници: имоти №№ 041141, 041150, 041139, 000962, съгласно скица № К06350/15.03.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол;
- Нива с площ 1,101 дка, категория трета, местност „Дядо Рачов Гечит“, съставляваща поземлен имот № 045030, по плана за земеразделяне на гр.Дългопол, ЕКАТТЕ 24565, при граници: имоти №№ 045031, 045011, 045012, 045029, 045110, съгласно скица № К06351/15.03.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-181/2/
21.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Константин Георгиев Костаков и всички заинтересовани лица, че на 13.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христо Тодоров Христов чрез адвокат Красимира Кънчева - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-181/13.06.2017г. за поземлен имот, представляващ 52 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор № 10135.2510.1888 с обща площ 260 кв.м. ? 1888 (по изменен ПНИ на с.о.“Добрева чешма“) ? ч.1685 (по ПНИ на с.о.“Добрева чешма) ? ч.717 (по КП към ПКП) ? ч.1288, ч.1292 и ч.9099 (стари граници по ПКП към ПНИ на с.о.“Добрева чешма“) ? ч.8455 (по КП „Крайбрежието“ – 1956г.), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменени със заповеди № КД-14-03-45/18.01.2010г. и № РД-20-03-34/22.04.2013г. на началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Варна, находящ се в с.о. „Добрева чешма“, район Приморски, гр.Варна, съгласно Скица на поземлен имот № 15-515567/21.10.2016г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-182/1/
20.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Константин Георгиев Костаков и всички заинтересовани лица, че на 13.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христо Тодоров Христов чрез адвокат Красимира Кънчева - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-182/13.06.2017г. за поземлен имот, представляващ 65 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор № 10135.2510.1686 с обща площ 345 кв.м. ? 1686 (по ПНИ на с.о.“Добрева чешма“) ? ч.717, ч.716 (по КП към ПКП) ? ч.1288, ч.1292 и ч.9099 (стари граници по ПКП към ПНИ на с.о.“Добрева чешма“) ? ч.8455 (по КП „Крайбрежието“ – 1956г.), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, находящ се в с.о. „Добрева чешма“, район Приморски, гр.Варна, съгласно Скица на поземлен имот № 15-217452/12.05.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 20 ЮНИ 2017 г.

№ОП-17-9400-183 (1)/
19.06.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Янка Филева Събева (с име Яна Янева Филчева -съгласно удостоверение за наследници), в това число - Светослава Димова Арнаудова и Илина Красимирова Ангелова, както и Тодор Петров Тодоров и всички заинтересовани лица, че на 13.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петя Тодорова Станева по заявление с вх.№ОП-17-9400-183/13.06.2017г. за недвижим имот, представляващ поземлен имот №97 в кв.9 с площ 4000 кв.м. по плана на с.Левски, община Суворово, област Варна, одобрен със Заповед №1071/19.06.1987г. на Председателя на ИК на ОБНС-Суворово, който имот е с неприложена регулация и е включен в: УПИ VIII-98 - с площ от 315 кв.м., УПИ I-97 - с площ от 880 кв.м., УПИ II-97 - с площ от 1050 кв.м., УПИ III-97 - с площ от 960 кв.м. и УПИ IX-97 - с площ от 795 кв.м., съгласно скица №428/29.05.2017г., издадена от отдел „УТ“ при Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-180/  1   /
16.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 12.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Снежана Димитрова Янева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-180/12.06.2017г. за недвижим имот, представляващ дворно място, находящо се в с.Блъсково, общ.Провадия, обл.Варна с площ от 1300 кв.м., съставляващо част от пл.№507, включено в УПИ I-507 в кв.39 по плана на с.Блъсково, ведно с построените в това дворно място жилищна сграда на един етаж със застроена площ/ЗП/ 126 кв.м., гараж със ЗП от 45 кв.м.  , при граници: улица, УПИ II-506 и имот №505 включен в УПИ I-507, съгласно скица №177/04.04.2017г.,  издадена от Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 14 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-176/1/
12.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 07.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Емилия Иванова Ангелова - Заявление с вх. №ОП-17-9400-176/08.06.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Блъсково, м.“Дюзлюка“ общ.Провадия, обл.Варна, представляващ нива, трета категория с площ от 2688 кв.м., при граници и съседи: полски път №000129, пасище с храсти №000075, нива №080003 и нива №080007, съгласно Скица №К01829/17.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие  - Провадия към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 14 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-174/1/
12.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 07.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стефан Атанасов Янков и Ангелина Красимирова Атанасова, чрез адв.Гергана Стаменова Стаменова - Заявление с вх. №ОП-17-9400-174/07.06.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Венелин, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ УПИ №УПИ №I-166 в кв.104 с площ от 2300 кв.м. по кадастралния и дворищно - регулационния план на селото, одобрен със Заповед №659/15.12.1928 г.  и Заповед №3348/26.12.1928 г., при граници и съседи: УПИ №II-167, УПИ №VIII и път, съгласно Скица №180/17.05.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 14 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-173/1/
12.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Азис Мазлъмов Сюлюшев всички заинтересовани лица, че на 07.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Севдалин Асенов Михайлов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-173/07.06.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ УПИ №XVIII-228 в кв. по кадастралния и дворищно – регулационния план на града, одобрен със Заповед №769/30.05.1985 г., при граници и съседи: УПИ №II-223, УПИ №I-229, УПИ №XVII-226,227 и път, съгласно Скица №105/22.03.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 14 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-169/1/
12.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Николай Димов Колев, Добри Димов Колев и всички заинтересовани лица, че на 07.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Пенка Димова Колева - Заявление с вх. №ОП-17-9400-169/07.06.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Царевци, общ.Аврен, обл.Варна, представляващ УПИ №VI-295 в кв.62 с площ от 495 кв.м. по кадастралния и регулационен план на селото, одобрен със Заповед №569/20.10.1929 г. за улична  и №2879/26.10.1929 г. за дворищна регулация, при граници и съседи: УПИ №III-59, УПИ №V-60, УПИ №VIII-за КОО, УПИ №VII – кметство и улица, съгласно Скица №123/22.02.2017 г., издадена от Община Аврен, заедно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 14 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-178/1/
13.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Емануил Георгиев Славов, Симеон Димитров Костов, Коста Димитров Костов и всички заинтересовани лица, че на 08.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Любка Симова Топалова чрез адв. Донка Колева Костова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-178/08.06.2017г. за недвижим имот, находящ се в с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна, представляващ дворно място с площ 670 кв.м., включени в УПИ II-130, кв. 5, ведно с построената в това дворно място жилищна сграда със застроена площ 40 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ I-131, УПИ III-129, УПИ VII-126, УПИ VIII-132, съгласно скица №164/16.07.2015г., презаверена на 10.04.2017г., издадена от отдел „УТОС“ при Община  Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 14 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-164/1/
12.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Цонка Стефанова Янакиева, Надежда Георгиева Георгиева и всички заинтересовани лица, че на 30.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Илия Пеев Христов и Калинка Георгиева Христова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-164/05.06.2017г. за недвижим имот, находящ се в с. Гроздьово, общ. Долни чифлик, обл. Варна, съставляващ УПИ VII-123, кв. 73 с площ 1024 кв.м., при граници на имота: УПИ VIII-122 , УПИ Х-123, УПИ ХI-124 УПИ VI-124, съгласно скица №477/12.10.2016г., презаверена на 04.04.2017г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ при Община  Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ОБЯВА КОНКУРС- 13 ЮНИ 2017 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-17-7706-211/13.06.2017г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжност „старши експерт" в дирекция „Административен контрол, регионално развигие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна.
Изисквания към кандидатите:
- образователна квалификационна „магистър”.
- минимален професионален опит: 1 година    
-професионална област: „социални, стопански и правни науки“, професионално направление: „Право“  (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.) 
-допълнителна квалификация : компютърна грамотност
- вид  правоотношение: служебно
- ранг V младши, експертно ниво 6, длъжностно ниво по КДА - 10
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и  интервю
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- заверено копие от документ за самоличност;
- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;  
- заверено копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност
- заверено копие на документ, доказващ придобита компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания 
- заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл. 18, ал. 1 от НПКДС 
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30ч. на 23.06.2017г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители (съгл. чл. 18, ал. 2 от АПК)
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна
Описание на длъжността: Оказване на правна помощ за законосъобразното осъществяване правомощията на областния управител. Осигуряване процесуалното представителство пред органите на съдебната власт. Изразяване  становище и разработване предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация. Осъществяване на методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигуряване съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство. Разработване на вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и специализираната администрация.
Граници на заплатата определена за длъжността от 460,00 до 1150,00 лева.

СТОЯН ПАСЕВ  - областен управител на област с административен център Варна

От тук може да изтеглите: Заявление за участие в конкурс, Декларация по Чл.17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, Декларация по Чл.18, ал.1 от НПКДС.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ЮНИ 2017 г.

№ОП-17-9400-179 (1)/13.06.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мустафа Хасанов, Стоян Ангелов Иванов, Ангел Стоянов Ангелов, Раиса Стоянова Ангелова и всички заинтересовани лица, че на 08.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христо Ангелов Ангелов чрез пълномощник адв.Донка Колева Костова по заявление с вх.№ОП-17-9400-179/08.06.2017г. за недвижим имот, представляващ дворно място с площ от 1570 кв.м., съставляващо УПИ VIII-222 в кв.20 по плана на с.Ягнило, община Ветрино, област Варна, одобрен със Заповед №9/ 09.01.1929г., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда на един етаж със застроена площ 43 кв.м., лятна кухня със застроена площ 32 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ 80 кв.м., при граници и съседи на имота: от две страни - улици, УПИ IX-222 и ПИ пл.№243, съгласно скица №27/11.02.2016г., издадена от отдел „УТ“ при Община Ветрино, презаверена на 22.03.2017г.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ЮНИ 2017 г.

№ОП-17-9400-172(2)/12.06.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Станю Русев Златев, в това число - Кръстинка Маринова Атанасова, Живка Маринова Драганова, Курта Жекова Тодорова, Маринка Станева Вълчева, Руси Станев Русев, Петранка Станева Йорданова, Станю Иванов Станев, както и всички заинтересовани лица, че на 07.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гина Иванова Неделчева по заявление с вх.№ОП-17-9400-172/07.06.2017г. за недвижими имоти, находящи се в землището на гр.Дългопол, община Дългопол, област Варна, съставляващи:

На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ЮНИ 2017 г.

№ОП-17-9400-171 (1)/12.06.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Рюстем Зекерие Шакир, в това число - Зинеб Мустафа Шакир, Анифе Рюстем Мехмед и Зекерие Рюстемов Шакиров, както и всички заинтересовани лица, че на 07.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Айше Рюстем Ешреф по заявление с вх.№ОП-17-9400-171/07.06.2017г. за недвижим имот, представляващ дворно място с площ от 540 кв.м., съставляващо УПИ VII-93 в кв.8 по плана на с.Лопушна, община Дългопол, област Варна, одобрен със Заповед №2010/16.12.1987г., при граници и съседи на имота: улица, УПИ VIII-98, УПИ X-91 и УПИ VI-90, съгласно скица №85/28.04.2017г., издадена от отдел „УТОС“ при Община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ЮНИ 2017 г.

№ОП-17-9400-170 (1)/12.06.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Шакир Зекерие Шакир, в това число и Зекие Шакир Мустафа, както и всички заинтересовани лица, че на 07.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мустафа Осман Али по заявление с вх.№ОП-17-9400-170/07.06.2017г. за недвижими имоти, представляващи:
- дворно място с площ от 470 кв.м., съставляващо УПИ VIII-98 в кв.8 по плана на с.Лопушна, община Дългопол, област Варна, одобрен със Заповед №2010/16.12.1987г., при граници и съседи на имота: от две страни - улици, УПИ IX-92 и УПИ VII-93, съгласно скица №83/28.04.2017г., издадена от отдел „УТОС“ при Община Дългопол;
- дворно място с площ от 710 кв.м., съставляващо УПИ X-98 в кв.6 по плана на с.Лопушна, община Дългопол, област Варна, одобрен със Заповед №2010/16.12.1987г., при граници и съседи на имота: УПИ XI-99,  улица, УПИ IX-97 и рег. линия, съгласно скица №84/28.04.2017г., издадена от отдел „УТОС“ при Община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-177/1/
12.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Минко Атанасов Казаков и всички заинтересовани лица, че на 06.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Злата Минкова Войчева, чрез пълномощника си Донка Костова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-177/08.06.2017 г. за имот, представляващ дворно място с площ 1620 кв.м., находящо се в с. Ветрино, обл. Варна, съставляващо поземлен имот/ПИ/ 229 в кв.28 по действащия план на с. Ветрино, одобрен със Заповед № 5859/05.09.1964г., с включени от имота 760 кв.м. в УПИ VI-229 в същия квартал ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ 38 кв.м., ведно с прилежащо мазе със застроена площ от 12 кв.м. и второстепенна постройка със застроена площ от 9 кв.м.,  при граници и съседи на имота : от две страни улици и поземлени имоти  VII-229, V-232 и с включени от имота 860 кв.м. в УПИ VII-229 в кв.28 по действащия план на село Ветрино, одобрен със Заповед №5859/05.09.1964г., съгласно скица №327/09.12.2016г. за дворното място и построените в него жилищна сграда с мазе и второстепенната постройка.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-168/1/
12.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Асан Ибрям Али и всички заинтересовани лица, че на 06.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Асен Александров Джамбазов, чрез пълномощника си Даниела Иванова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-168/06.06.2017 г. за имот, представляващ ? ид. част от дворно място с площ от 870 кв.м., включени в урегулирав поземлен имот/УПИ/ II-46 в кв.9 по плана на село Величково, общ. Дългопол, обл.Варна, при граници и съседи на имота : от две страни улици, УПИ III-46 и ПИ I-47, ведно с ? ид. част от построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ 54 кв.м. и навес със застроена площ от 60 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-160/1/
07.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Али Мехмедов Салиев и всички заинтересовани лица, че на 01.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Васфие Шефкиева Кадир, чрез пълномощника си Александра Аврамова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-160/01.06.2017 г. за недвижим имот, представляващ дворно място, находящо се в с.Белоградец, общ.Ветрино, обл.Варна, цялото с площ 570 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот/УПИ/ № 514 в кв. 83 по действащия план на с.Белоградец, одобрен със Заповед №7279/20.06.1958г., от което 440 кв.м. са включени в УПИ I-514, при граници :  от две страни улици и поземлени имоти №№512 и 513, ведно с построената в това дворно място къща, съгласно скица №124/15.05.2017г. издадена от Община Ветрино – отдел „Устройство на територията“.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-155/1/
07.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 31.05.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Младен Антонов Михайлов, чрез пълномощника си Росица Владимирова Михайлова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-155/31.05.2017 г. за недвижим имот, представляващ жилищна сграда – еднофамилна на два етажа със застроена площ 85 кв.м. с идентификатор 10135.5503.216.1, изградена в поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 10135.5503.216 по кадастралната карта и кадастрален регистър, одобрен със Заповед №РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК с местонахождение район „Аспарухово“, гр.Варна, ул.“Горна Студена“ №77-а, при граници и съседи:  улица,  ПИ 10135.5503.215, ПИ 10135.5503.234 и ПИ 10135.5503.217,  съгласно скица №15-633162/27.122016г. издадена от СГКК Варна. ПИ с идентификатор 10135.5503.216 представлява част от имот пл.№635 в кв.142 по РП-1968г. с нанесен РП със Заповед №115/07.08.1978г. на Председателя на ИК на ГНС – Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-154/1/
07.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 31.05.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марийка Соянова Няголова, чрез пълномощника си Нела Пламенова Цонева  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-154/31.05.2017 г. за недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.53.2.11 с предназначение: жилище-апартамент по кадастралната карта и кадастралните регистрина район „Одесос“, одобрени със Заповед №РД-18-98/10.11.2008г. на ИД на АГКК – Варна с адрес ул.“Ангел Кънчев“ №18, ет.3, ап.11, състоящ се от: две стаи, кухня, баня-тоалет и входно антре със застроена площ 57,23 кв.м. с прилежащо избено помещение №11 със застроена площ 3,45 кв.м., както и 1,3805% ид. Части от общите части на сградата и правото на строеж, находящ се в сграда №2, разположена в ПИ 10135.1502.53 по КК на район „Одесос“, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.1502.53.2.10, 10135.1502.53.2.12; под обекта – 10135.1502.53.2.7; над обекта - 10135.1502.53.2.15, съгласно скица №15-134978/27.03.2017г. издадена от СГКК Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-153/1/
07.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се  всички заинтересовани лица, че на 31.05.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стефка Цветкова Русева  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-153/31.05.2017 г. за недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор10135.4501.2021 с площ 568 кв.м. ? ч.10135.4501.1568 ? ч.1025 (по ПНИ на м.“Ментеше“ – с.о.) ? 47, ч.46 и ч.49(по КП към ПКП) ? ч.5, ч.6 и ч.7 (стари граници по ПКП към ПНИ) по изменени КККР на гр.Варна, район „Вл.Варненчик“, одобрени със Заповед №РД-18-30/19.06.2007г. на ИД на АГКК – София, изменени със Заповед №КД-14-03-639/06.03.2012г. на Началника на СГКК - Варна, за интегриране ПНИ, с нанесена регулация по одобрен ПУП-ПРЗ по чл.16, ал.1 от ЗУТ, съгласно скица изх.№15-98670/07.03.2017г., издадена от СГКК – гр.Варна, при граници и съседи:  ПИ 10135.4501.9502;  ПИ 10135.4501.2022; ПИ 10135.4501.2028;  ПИ 10135.4501.2027; ПИ 10135.4501.2020.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-2600-3/ 1 /
07.06..2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 01.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на „ИМЕКС ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ЕООД, чрез пълномощника си Станимир Тодоров Тодоров  - Заявление с вх.№ОП-17-2600-3/01.06.2017 г. за недвижим имот, представляващ 87 кв.м. идеални части от имот с идентификатор 83404.501.524, целият с площ 1067 кв.м.,  находящ се в с.Шкорпиловци, общ.Долни чифлик, обл.Варна при граници и съседи: ПИ 83404.501.424;  ПИ 83404.501.583; ПИ 83404.10.130; ПИ 83404.10.108 и ПИ 83404.501.523, съгласно скица №15-85224/27.02.2017г. издадена от СГКК - Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 12 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-166/1/
09.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 05.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кирил Иванов Димчев чрез Венцеслав Йорданов Василев - Заявление с вх.№ОП-17-9400-166/05.06.2017г. за недвижими имоти, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово “, местност „Черноморец “:
1. Сграда с идентификатор 10135.5203.132.1 със застроена площ 8 кв.м., съгласно скица №15-253832/01.06.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна и начин на трайно ползване: промишлена сграда. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.5203.132;
2. Сграда с идентификатор 10135.5203.132.2 със застроена площ 80 кв.м., съгласно скица №15-253833/01.06.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна и начин на трайно ползване: сграда на транспорта. Сградата е разположена в поземлени имот с идентификатори 10135.5203.6, 10135.5203.132 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 10135.5203.132;
3. Сграда с идентификатор 10135.5203.132.5 със застроена площ 90 кв.м., съгласно скица №15-253836/01.06.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна и начин на трайно ползване: складова база, склад. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.5203.132.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-167/1/
                09.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Венелин Милков Жеков и всички заинтересовани лица, че на 02.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Емил Милков Минков - Заявление с вх.№ОП-17-9400-161/02.06.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Васил Левски“бл.7, вх.Б, ет.4, общ. Варна, обл. Варна, представляващ ап.41 с площ от 49.98 кв.м. с идентификатор 10135.2559.13.1.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, при граници и съседи, следните самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.2559.13.1.42, 10135.2559.13.1.40; под обекта – 10135.2559.13.1.29 и над обекта  - 10135.2559.13.1.53, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда №15-121366/20.03.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-165/1/
               09.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 05.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Асен Ангелов Ангелов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-165/05.06.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в с.Невша, общ.Ветрино, обл.Варна, представляващи: пасище, мера №091012, седма категория, м.“Орта йолу“ с площ от 2084 кв.м., при граници и съседи: пасище, мера №091012, пасище, мера №000172, пасище, мера №091013, пасище, мера №091010 и полски път №091014, съгласно Скица №К02088/10.05.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Ветрино към Министерство на земеделието и храните; пасище, мера №091013, седма категория, м.“Орта йолу“ с площ от 2199 кв.м., при граници и съседи: пасище, мера №000172, пасище, мера №091011, пасище, мера №091010 и пасище, мера №091012, съгласно Скица №К02089/10.05.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие  - Ветрино към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-156/1/
08.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Димитричка Тодорова Козарова и всички заинтересовани лица, че на 01.06.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марийка Панайотова Добрева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-156/01.06.2017г. за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, с.о. „Манастирски рид“, „Бялата чешма – Дъбравата“, местност „Лафолу“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2517.978 с площ 600 кв.м. ? 517.978 (по ПНИ с.о. „Манастирски рид“, „Бялата чешма – Дъбравата“)  ? ч.3581 (стари граници по ПКП към ПНИ на с.о. „Манастирски рид“, „Бялата чешма – Дъбравата“) ? ч.978 (по КП на м. „Бялата чешма – Дъбравата“-1989г.) по КККР на гр. Варна, при граници на ПИ 10135.2517.978: ПИ 10135. 2517.975, ПИ 10135.2517.977, ПИ 10135.2517.9679, ПИ 10135. 2517.4028 и ПИ 10135. 2517.4628, съгласно скица №15-354967/20.07.2016г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-152/1/
08.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 30.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Илия Пеев Христов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-152/30.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в с. Гроздьово, общ. Долни чифлик, съставляващ имот №297004, представляващ друга селскостопанска територия с площ 1931 кв.м., при граници и съседи: имот №297007 – друга селскостопанска територия , имот №297008 – друга селскостопанска територия, имот №297003 – друга селскостопанска територия, имот №000380 – път, имот №297005 - друга селскостопанска територия, имот №297006 - друга селскостопанска територия, съгласно скица №Ф03041/12.04.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие – Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-150/ 1 /
08.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 30.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Видка Рачева Михова –ликвидатор и председател на кооперация с фирма Земеделска кооперация „Златен клас“ в ликвидация - Заявление с вх.№ОП-17-9400-150/30.05.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна, стопански двор, представляващ 40 % ид.части от трафопост с агрегатно с обща застроена площ 98 кв.м., построен в УПИ III, кв.73А, при граници на имота: улица, УПИ IV и УПИ II, съгласно скица №104/26.047.2017 г., издадена от отдел „УТ“ при Община Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-149/ 1 /
08.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 30.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Красимир Асенов Иванов чрез адв. Гергана Петрова Николова и адв. Галина Георгиева Стоянова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-149/30.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ урегулиран поземлен имот XIХ, кв.18 с площ 600 кв.м., ведно с изградената в имота жилищна сграда и стопанска постройка., при граници на имота: улица, УПИ XХ, УПИ XIV, УПИ ХVII И УПИ ХVIII, съгласно скица №239/05.05.2017г., издадена от Дирекция „СА“, отдел „УТЕОС“ при Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ЮНИ 2017 г.

№УИ-17-9400-2 (2)
08.06.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Санди Георгиев Мирчев във връзка с постъпило в Областна администрация Варна, негово заявление с вх.№УИ-17-9400-2/26.04.2017г., че е уведомен с писмо изх. № УИ-17-9400-2(1)/26.04.2017г. със следното съдържание:
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИРЧЕВ,
Във връзка с постъпило в Областна администрация Варна, Ваше заявление с вх. № УИ-17-9400-2/26.04.2017г. с молба да бъдете настанен в къща до православен храм „Св. Андрей Първозвани“, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“, Ви уведомявам:
Имотите - държавна собственост се отдават под наем след провеждане на търг по реда на Закона за държавната собственост (ЗДС) и Правилника за прилагане на закона за държавната собственост (ППЗДС). Към настоящият момент в Областна администрация Варна няма обявени имоти за отдаване под наем.
За информация относно отдавани под наем имоти – общинска собственост следва да се обърнете към Община Варна.“
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ЮНИ 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ с изх.N:РД-17-7706-177/1/ До Русанка Младенова Хаджиева

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ЮНИ 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ с изх.N:РД-17-7706-176/1/ До Ганка Велева Тодорова

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ЮНИ 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ с изх.N:РД-17-7706-174/1/ До Живка Георгиева Бонева

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-162/1/
               07.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 02.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Жечка Андреева Шинева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-162/02.06.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Кирил Пейчинович“ №2, ет.1, общ. Варна, обл. Варна, представляващ ап.5 с площ от 49, ведно с прилежаща изба №10 с площ от 7.14 кв.м. кв.м. с идентификатор 10135.5506.63.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, при граници и съседи, следните самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.5506.63.1.4, 10135.5506.63.1.6; под обекта – 10135.5506.63.1.1, 10135.5506.63.1.2 и над обекта  - 10135.2559.13.1.10, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда №15-81805/24.02.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-161/1/
                07.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Венелин Милков Жеков и всички заинтересовани лица, че на 02.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Емил Милков Минков - Заявление с вх.№ОП-17-9400-161/02.06.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Васил Левски“бл.7, вх.Б, ет.4, общ. Варна, обл. Варна, представляващ ап.41 с площ от 49.98 кв.м. с идентификатор 10135.2559.13.1.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, при граници и съседи, следните самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.2559.13.1.42, 10135.2559.13.1.40; под обекта – 10135.2559.13.1.29 и над обекта  - 10135.2559.13.1.53, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда №15-121366/20.03.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-163/1/
06.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Костадин Николов Баналиев, Димитра Костадинова Балтаджиева, Павлин Йорданов Дичев и всички заинтересовани лица, че на 02.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Станко Добрев Станев  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-163/02.06.2017 г. за поземлен имот, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2509.63 с обща площ от 647 кв.м., веднос изградената в него вилна сграда с идентификатор 10135.2509.63.1 с площ 14 кв.м. ? 509,63 (по ПНИ на с.о. „Телевизионна кула) ? 63 (по КП към ПКП) ? ч.217, ч.218 и ч. 219 (стари граници по ПКП към ПНИ на с.о. „Телевизионна кула“) ? 63 ( КП на м.“Св. Никола и Акчелар“ 77г.) ? ч. 9950, ч. 9951 и ч. 9952 (по КП „Крайбрежието“ – 1956г.) по КККР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ид НА агкк – София, съгласно скица №15-39934/01.02.2017г. и №15-39944/01.02.2017г., издадени от СГКК – гр. Варна, при граници и съседи на имота : ПИ 10135.2509.66; ПИ 10135.2509.9504; ПИ 10135.2509.62; ПИ 10135.2509.9508; ПИ 10135.2509.61.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-159/ 1 /
06.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ивона Богданова Петрова и всички заинтересовани лица, че на 01.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на „Динко 1“ ЕООД , чрез пълномощника си Росица Кирязова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-159/01.06.2017 г. за имот,  представляващ 87 кв.м. ид. Части (260/2790) от ПИ с идентификатор №72709.514.852 с обща площ  от 930 кв.м. ? 801  и ч. без номер (КП 1985г. на ЗПЗ)  ?  ч. 297 (по КП на с.Тополи – 1963г.) по КККР на с.Тополи, общ. Варна, одобрени със Заповед №РД-18-29/23.04.2015г. на ИД на АГКК – София, съгласно скица №15-58472/13.02.2017г., издадена от СГКК – гр.Варна, при граници на целия имот: ПИ 72709.514.1048; ПИ 72709.514.856; ПИ 72709.514.853; ПИ 72709.514.1049; ПИ 72709.514.801; ПИ 72709.514.851.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-158/ 1 /
06.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ивона Богданова Петрова и всички заинтересовани лица, че на 01.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на „Динко 1“ ЕООД , чрез пълномощника си Росица Кирязова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-158/01.06.2017 г. за поземлен имот,  представляващ 2 кв.м. ид. Части (3936/34404) от ПИ с идентификатор №72709.514.1043 с обща площ  от 18 кв.м. ? ч.849 (попълнен КП на ЗПЗ м. „Деве Суват“ 1985г.) ? ч. имот без номер (КП 1985г. на ЗПЗ)  ?  ч. 394 (по КП на с.Тополи – 1963г.) по КККР на с.Тополи, общ. Варна, одобрени със Заповед №РД-18-29/23.04.2015г. на ИД на АГКК – София, съгласно скица №15-242493/26.05.2017г., издадена от СГКК – гр.Варна, при граници на целия имот: ПИ 72709.164.287; ПИ 72709.514.1044; ПИ 72709.514.855; ПИ 72709.514.849 и ПИ 72709.514.1042.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-157/  1 /
06.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ивона Богданова Петрова и всички заинтересовани лица, че на 01.06.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на „Динко 1“ ЕООД , чрез пълномощника си Росица Кирязова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-157/01.06.2017 г. за имот, представляващ 1310 кв.м. ид. Части (3936/34404) от ПИ с идентификатор №72709.514.849 с обща площ от 11450 кв.м. ? 849 (попълнен КП на ЗПЗ м.“Деве Суват“ 1985г.) ? ч.807 и ч. без номер (КП 1985г. на ЗПЗ) ? ч.394 (по КП на с.Тополи – 1963г.) по КККР на с.Тополи, общ. Варна, одобрени със Заповед №РД-18-29/23.04.2015г. на ИД на АГКК – София, съгласно скица №15-242503/26.05.2017г., издадена от СГКК – гр.Варна, при граници на целия имот: ПИ 72709.514.1041; ПИ 72709.164.287; ПИ 72709.514.1042; ПИ 72709.514.1043;  ПИ 72709.514.1044; ПИ 72709.514.855; ПИ 72709.514.1048; ПИ 72709.514.850 и ПИ 72709.514.163 .
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-151/1/
02.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Илия Димитров Йорданов и всички заинтересовани лица, че на 30.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ангел Георгиев Стойчев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-151/30.05.2017г. за недвижим имот, съставляващ поземлен имот № 039025 с площ 9999 кв.м., с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, находящ се в землището на с.Рудник, местност „Естилерите“, община Долни чифлик, при граници: поземлен имот № 039024, нива; поземлен имот № 039042, полски път; поземлен имот № 039026, нива; поземлен имот № 039027, нива; поземлен имот № 000631, полски път, съгласно скица № К01694/06.04.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие при община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-147/1/
02.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 29.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ради Петров Радев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-147/29.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в село Здравец, община Аврен, област Варна, съставляващ УПИ VІІ-306 в кв.23 с площ от 1100 кв.м. по регулационния план на село Здравец, одобрен със Заповед № 386/27.06.1990г., идентичен с УПИ ХІІІ-169, кв.35 по предходен план, съгласно Скица № 186/31.03.2017, издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-146/1/
02.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Петър Радев Димов и всички заинтересовани лица, че на 29.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Желязка Петрова Радева чрез пълномощник Стоянка Красимирова Василева - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-146/29.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в село Здравец, община Аврен, област Варна, съставляващ УПИ V-306 в кв.23 с площ от 980 кв.м. по регулационния план на село Здравец, одобрен със Заповед № 386/27.06.1990г., идентичен с УПИ ХІІ-169, кв.35 по предходен план, съгласно Скица № 187/31.03.2017, издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-148/  1  /
02.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 30.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Веселин Ганчев Костов чрез адв. Гергана Петрова Николова и адв. Галина Георгиева Стоянова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-148/30.05.2017 г. за недвижими имоти, находящ се в гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, ул. „Цанко Церковски“№5А, представляващи жилищна сграда на един етаж със застроена площ 52 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ 140 кв.м., построени в УПИ XII-2414 в кв.128, при граници на имота: улица, улица, УПИ Х-81, УПИ ХI-2414 и УПИ VI-трафопост, съгласно скица №159/29.03.2017 г., издадена от Дирекция „СА“, отдел „УТЕОС“ при Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЮНИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-140/ 1 /
31.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Христо Димитров Виолинов, Виолин Димитров Виолинов, Христо Георгиев Станев и всички заинтересовани лица, че на 22.05.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стефчо Христов Георгиев - Заявление с вх.№ОП-17-9400-140/22.05.2017 г. за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 1510 кв.м., съставляващо имот пл. №372 в кв. 49, от който имот в УПИ VII-372, кв. 49 са включени 1240 кв.м. ид. части, ведно с построените в това дворно място жилищна сграда, гараж и навес, при граници на имота: улица, УПИ VIII-373, УПИ IХ-374, УПИ ХII-371 и УПИ V-371, съгласно скица №100/24.04.2017 г., издадена от отдел „УТ“ при Община Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЮНИ 2017 г.

17-9400-213(2)
     02.06.2017г.
                УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Георги Борисов Гюров, гр.Варна, ул.“Шипка“№4, че по повод постъпила в Областна администрация Варна негова жалба с вх.№РД-17-9400-213/04.04.2017г., е отправено  писмо с изх. № РД–17–9400-213(1)/ 07.04.2017г.
Със съдържанието на гореописаното писмо може да се запознаете, след представяне на документ за самоличност, в деловодството на Областна администрация Варна в седем дневен срок.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-139/2/
29.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Невянка Костадинова Даскалова, Йордан Обретенов Николов, Магдалина Николова Гюрова, Неделя Николова Русева, Николай Обретенов Николов, Никола Маринов Попов, Атанас Костадинов Воденичаров, Константин Атанасов Воденичаров, Димитър Иванов Демиров, Христо Пенчев Христов, Михаил Илиев Николов, Маринка Илиева Радева и всички заинтересовани лица, че на 19.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иво Михайлов Лазаров чрез адвокат Светлана Левкова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-139/19.05.2017г. за недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 54145.508.613 с площ 2586 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-74/15.09.2003г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастър, последно изменена със заповед № КД-14-03-864/30.03.2012г. на началник на Служба по геодезия, картография и кадасър, находящ се в село Осеново, в.з.Кранево, местност Канайол, община Аксаково, област Варна, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – изоставена орна земя, при съседи: ПИ № 54145.508.556; ПИ № 54145.508.612; ПИ № 54145.508.605; ПИ № 54145.508.550; ПИ № 54145.508.614; ПИ № 54145.508.555,  съгласно Скица на поземлен имот № 15-27127/24.01.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-145/1/
30.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Алекси Дичев Петков и всички заинтересовани лица, че на 25.05.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Савчо Алексиев Дичев, чрез пълномощника си Хюлия Ахмедова Мустафова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-145/25.05.2017 г. за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 950 кв.м., находящо се в с.Бозвелийско, общ.Провадия, обл.Варна, съставляващо урегулиран поземлен имот/УПИ/ IX-3 в кв.2 по плана на селото,  заедно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ 87 кв.м. и второстепенна постройка със застроена площ 53 кв.м. при граници и съседи:  улица,  УПИ X-2, УПИ IV-14, УПИ VII-12 и УПИ VIII-4,  съгласно скица №199/19.04.2017г., издадена от Община Провадия – Дирекция“СА“, отдел „УТЕОС.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 МАЙ 2017 г.

№ОП-17-2600-2(1)/30.05.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Абдула М М А Е Алазаф - управител на „АЛДЖАЗАФА“ ЕООД, ЕИК 204300552 и всички заинтересовани лица, че на 19.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на „МИРОН 42“ ООД, ЕИК 010089307 с управител Мария Янкова Василева чрез пълномощник Виолета Асенова Мишкова по заявление с вх.№ОП-17-2600-2/19.05.2017г. за недвижим имот, представляващ разликата над 2530 кв.м. - по документ за собственост до 3110 кв.м. - по скица, явяваща се 580 кв.м. идеални части от следния недвижим имот, находящ се в с.Манастир, община Провадия, област Варна, а именно дворно място с площ от 2530 кв.м. - по документ за собственост, а по скица - с площ от 3110 кв.м., съставляващо поземлен имот с пл.№192 в кв.39 по плана на с.Манастир, за което са отредени УПИ VII-192 с площ от 1030 кв.м., УПИ VIII-192 с площ от 580 кв.м. и УПИ XIV-192 с площ 1500 кв.м., ведно с построената в това дворно място сграда - Гараж със застроена площ 24 кв.м., при граници и съседи на целия имот: УПИ VI-190, улица, УПИ IX-193, УПИ XI-194, УПИ XIII-195, улица и УПИ XV-191, съгласно скица №161/29.03.2017г., издадена от Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-143/1/
26.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 23.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йордан Георгиев Симеонов и Мария Георгиева Стоянова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-143/23.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в село Белоградец, община Ветрино, област Варна, съставляващ УПИ Х-838 в кв.94 с площ от 1280 кв.м. по регулационния план на село Белоградец, одобрен със Заповед № 7279/20.06.1958г., при граници на имота: УПИ ІХ-840, УПИ VІІІ-839, УПИ VІІ-836, УПИ ХІ-837 и имот извън регулация, съгласно Скица № 148/06.06.2016, презаверена на 15.05.2017г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-142/1/
26.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Гена Кирова Дойчева, Анна Маринова Дойчева, Илко Йорданов Илиев, Христо Йорданов Илиев и всички заинтересовани лица, че на 23.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тихомир Маринов Дойчев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-142/23.05.2017г. за невдижими имоти, находящи се в село Левски, община Суворово, област Варна, представляващи УПИ VІ-50 и УПИ VІІ-50, кв.12 по регулационния план на село Левски, ведно с изградените в УПИ VІІ-50 сгради, съгласно Скица № 154/19.06.2017г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 29 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-141/ 1 /
26.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Манол Желев, Илия Йорданов Манолов, Марийка Стефанова Маринова, Иванка Манолова Христова и всички заинтересовани лица, че на 23.05.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Донка Илиева Николова, чрез пълномощника си Манол Йорданов Манолов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-141/23.05.2017 г. за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 650 кв.м., находящо се в с.Арковна, общ.Дългопол, обл.Варна, включено в урегулиран поземлен имот/УПИ/ VIII-45 в кв.14 по плана на селото,  при граници и съседи: от улица,  ПИ VII-44, ПИ VI-43, ПИ X-43 и ПИ XII-45,  съгласно скица №31/23.02.2017г., издадена от Община Дългопол – отдел „УТОС“.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 29 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-138/1/
26.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Димитър Радев Панайотов, наследниците на Пею Илиев Панайотов и всички заинтересовани лица, че на 18.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гинка Колева Петрова и Димитър Христов Керкелов чрез адвокат Петранка Стоилова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-138/18.05.2017г. за недвижим имот, съставляващ новообразуван имот № 501.1268 с площ 1347 кв.м., по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание „Доброгледски лозя“, с.Доброглед, община Аксаково, област Варна, одобрен със Заповед № РД-16-7706-67/04.04.2016г. на областния управител на област с административен център Варна, ведно с изградените в имота сграда със застроена площ 54 кв.м., сграда със застроена площ 47 кв.м. и сграда със застроена площ 27 кв.м., съгласно Скица № 68-251/15.02.2017г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Аксаково.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 МАЙ 2017 г.

Във връзка с предстоящото приемане на ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ ВАРНА (2017-2018) - предоставяме за обществено обсъждане.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-137/1/
25.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомява се Садня Мустафова Мехмедова и всички заинтересовани лица, че на 18.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гюнал Идаедтов Мустафов чрез адвокат Даниела Иванова - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-137/18.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в село Славейково, община Провадия, област Варна, съставляващ УПИ ІV-403 в кв.98 с площ от 2050 кв.м. по регулационния план на село Славейково, одобрен със Заповед № 443/11.10.1995г., при граници на имота: улица, УПИ V-402, УПИ VІ-402, УПИ VІІ-404, УПИ ІІІ-404, ведно с изградената в имота жилищна сграда със застроена площ 60 кв.м., съгласно Скица № 39/02.02.2017г., издадена от Отдел „УТЕОС“ към Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-136/1/
25.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Величка Панчева Донева, Милю Кунев Драгиев и всички заинтересовани лица, че на 17.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Пенко Кунев Милчев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-136/17.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в село Невша, община Ветрино, област Варна, представляващ УПИ І-17 в кв.2 с площ от 1130 кв.м. по регулационния план на село Невша, одобрен със Заповед № 530/01.08.1969г., ведно с изградените в имота жилищна сграда, лятна кухня, навес и жилищна сграда, при граници: от две страни улици, УПИ ІІ-20 и УПИ ХІІ-20, съгласно Скица № 73/06.04.2017г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-135/1/
25.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Хабибе Ахмед Юсеин, Христина Ангелова Йорданова, Емине Ахмедова Алиосманолу и всички заинтересовани лица, че на 17.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атче Алиева Ходжова чрез Джемил Юсеин - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-135/17.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в село Булаир, община Долни чифлик, област Варна, представляващ УПИ І-32 в кв.11 с площ от 1230 кв.м. по регулационния план на село Булаир, одобрен със Заповед № 473/03.10.1994г., съгласно Скица № 100/17.03.2017г., издадена от Дирекция „УТТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-134/1/
25.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Хабибе Ахмед Юсеин, Христина Ангелова Йорданова, Емине Ахмедова Алиосманолу и всички заинтересовани лица, че на 17.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атче Алиева Ходжова чрез Джемил Юсеин - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-134/17.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в село Булаир, община Долни чифлик, област Варна, представляващ УПИ ХІV-32 в кв.11 с площ от 1400 кв.м. по регулационния план на село Булаир, одобрен със Заповед № 473/03.10.1994г., съгласно Скица № 100/17.03.2017г., издадена от Дирекция „УТТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-133/1/
25.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Хабибе Ахмед Юсеин, Христина Ангелова Йорданова, Емине Ахмедова Алиосманолу и всички заинтересовани лица, че на 17.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атче Алиева Ходжова чрез Джемил Юсеин - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-133/17.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в село Булаир, община Долни чифлик, област Варна, представляващ УПИ ІІ-32 в кв.11 с площ от 1250 кв.м. по регулационния план на село Булаир, одобрен със Заповед № 473/03.10.1994г., съгласно Скица № 100/17.03.2017г., издадена от Дирекция „УТТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-132/1/
25.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Хабибе Ахмед Юсеин, Христина Ангелова Йорданова, Емине Ахмедова Алиосманолу и всички заинтересовани лица, че на 17.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Атче Алиева Ходжова чрез Джемил Юсеин - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-132/17.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в село Булаир, община Долни чифлик, област Варна, представляващ УПИ ХІІІ-32 в кв.11 с площ от 1370 кв.м., ведно с построената в него сграда по регулационния план на село Булаир, одобрен със Заповед № 473/03.10.1994г., съгласно Скица № 100/17.03.2017г., издадена от Дирекция „УТТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 26 МАЙ 2017 г.

№ОП-17-9400-131/1/
25.05. 2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Афоня Арсова Славова, Людмила Николаева Чакърова, Зоя Николаева Демирова, Зорка Николаева Чакърова, Снежанка Николаева Чирпанова, Виолета Николаева Демирова, Боряна Николаева Стефанова и всички заинтересовани лица, че на 16.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хашим Арсов Мазлъмов чрез адв.Искрен Игнатов - Заявление с вх. № ОП-17-9400-131/16.05.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Орлово гнездо“ № 24, представляващ жилищна сграда с площ 33 кв.м. с идентификатор № 10135.3515.1239.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, разположена в поземлен имот с идентификатор №  10135.3515.1239, съгласно Скица на сграда № 15-540894/04.11.2016г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 МАЙ 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 124а, ал. 3 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 32, ал. 1 от ЗА областният управител на област с административен център Варна е издал заповед № РД-17-7706-187/22.05.2017 г., с която е разрешено на Димитър Райков Савов да възложи за негова сметка изработване на проект за ПУП – ПП на линеен обект „Водопровод от преливник с координати У=9618875.53 м, Х=4689390.15 м, намиращ се в имот с идентификатор 02662.11.231 в землището на с. Баново, община Суворово до имот с идентификатор 20482.108.16 в землището на гр. Девня, община Девня“ и е одобрено представеното задание.
Съгласно чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица с обявление, публикувано на интернет страницата на Областна администрация Варна и се разгласява от Община Суворово и Община Девня, по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-130/1/
18.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Димитър Михалев Яцув и всички заинтересовани лица, че на 15.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Илия Костов Георгиев - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-130/15.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в с.Чернево, общ.Суворово, обл.Варна, представляващ УПИ VІ-626, УПИ VІІ-626 и УПИ VІІІ-626 в кв.42, по плана на село Чернево, одобрен със Заповед № 1196/13.03.1965г. на Председателя на ОНС – Варна, съгласно Скица № 116/11.04.2017г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-129/1/
18.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се „Скот и Сара“ ООД, Галина Цветкова Славчева и всички заинтересовани лица, че на 15.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Валентин Атанасов Георгиев чрез адв.Добрин Стефанов - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-129/15.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в с.Левски, общ.Суворово, обл.Варна, представляващ УПИ V-246 в кв.46 с площ от 1010 кв.м., по плана на село Левски, одобрен със Заповед № 1071/19.06.1987г. на Председателя на ИК на ОбНС – Суворово, идентичен с УПИ ІХ-78 в кв.51 по стария регулационен план на с.Левски, при граници и съседи: УПИ ІV-246, улица, УПИ VІ-246, УПИ VІІ-246, съгласно Скица № 124/19.04.2017г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-128/1/
18.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се „Скот и Сара“ ООД и всички заинтересовани лица, че на 15.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Валентин Атанасов Георгиев чрез адв.Добрин Стефанов - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-128/15.05.2017г. за недвижим имот, находящ се в с.Левски, общ.Суворово, обл.Варна, представляващ УПИ VІ-246 в кв.46 с площ от 1120 кв.м., по плана на село Левски, одобрен със Заповед № 1071/19.06.1987г. на Председателя на ИК на ОбНС – Суворово, идентичен с УПИ Х-78 в кв.51 по стария регулационен план на с.Левски, при граници и съседи: УПИ V-246, улица, улица, УПИ VІІ-246, съгласно Скица № 128/19.04.2017г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 19 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-127/1/
18.05.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Светла Кънчева Кафадарова, Симеон Николаев Кафадаров и Ивайло Николаев Кафадаров и всички заинтересовани лица, че на 15.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Пламен Симеонов Кафадаров и Нели Стефанова Кафадарова - Заявление с вх. № ОП-17-9400-127/15.05.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Подвис“ бл.30, вх.В, ет.2, ап.24, представляващ 1/6 ид.част от самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор № 10135.2553.84.2.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент със застроена площ 79,89 кв.м., изба № 24 и 0,9705% ид.части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата по кадастрална карта: на същия етаж: № 10135.2553.84.2.23, № 10135.2553.84.2.25, под обекта: № 10135.2553.84.2.9, над обекта: № 10135.2553.84.2.39, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-579970/24.11.2016г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-126/ 1 /
15.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Сали Реджебов Кючук Мехмедов и всички заинтересовани лица, че на 09.05.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Айджан Талятов Бейтулов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-126/09.05.2017 г. за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 800 кв.м., находящо се в с.Белоградец, общ.Ветрино, обл.Варна, съставляващ поземлен имот пл. №170 в кв.8 по действащия план на село Белоградец, одобрен със Заповед №7279/20.06.1958г.,  от който имот 640 кв.м. са включени в УПИ XI-170, ведно с построените в това място жилищна сграда, второстепенна постройка, навес без оградни стени и навес с оградни стени, при граници и съседи: улица, ПИ №XII-172, №V-169 и №X-168, съгласно скица №89/10.04.2017г., издадена от Общинска администрация Ветрино – отдел „Устройство на територията“.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-125/ 1 /
15.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Али Алиев Юнуз и всички заинтересовани лица, че на 09.05.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Емилиана Рашкова Митева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-125/09.05.2017 г. за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 1600 кв.м., находящо се в с.Доброплодно, общ.Ветрино, обл.Варна, съставляващ поземлен имот пл. №569 в кв.62 по действащия план на село Доброплодно, одобрен със Заповед №3225/01.08.1969г.,  от което 500 кв.м. са включени в УПИ XIV-579 в кв.62 и 930 кв.м. са включени в УПИ XXI-579 в същия квартал, ведно с построените в това място жилищна сграда и навес, при граници и съседи: от две страни улици, ПИ №XX-580, № XV-580 и ПИ с пл.№569, съгласно скица №78/18.03.2017г., презаверена на 10.04.2017г., издадена от Общинска администрация Ветрино – отдел „Устройство на територията“.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-124/ 1 /
15.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 09.05.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Начко Великов Начев, чрез пълномощника си Александра Аврамова-Заявление с вх.№ОП-17-9400-124/09.05.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Комарево, общ.Провадия, обл.Варна, местност „Джевезлика“, представляващ имот №058034, начин на трайно ползване нива, категория IV с площ от 4778 кв.м., при граници и съседи: имот №058022-нива; №058021-лозе; №058035-нива; №058049-лозе; №058050-лозе; №058051-нива; №058052-нива; 058053-нива; №058056-нива; 058058-лозе и №000148-полски път, съгласно скица №К01030/11.04.2017г.,  издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните..
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-123/1/
15.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Георги Тодоров Герчев и всички заинтересовани лица, че на 05.05.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Йорданов Георгиев, чрез пълномощника си Александра Аврамова-Заявление с вх.№ОП-17-9400-123/05.05.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Невша, общ.Ветрино, обл.Варна, представляващ дворно място, цялото с площ от 1240 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот/УПИ/  III-456 в кв.35, по плана на село Невша, одобрен със Заповед №530/14.02.1969г., ведно с построените в това дворно място къща, гараж  и второстепенна постройка, при граници на имота: улица и УПИ №№ II-455, IX-457,  VIII-458, V-460 и  IV-460, съгласно скица №51/20.03.2017г.,  издадена от Общинска администрация Ветрино – отдел „Устройство на територията“.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 17 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-122/1 
15.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Илия Станков Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 05.05.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Веско Илиев Желев, чрез пълномощника си Александра Аврамова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-122/05.05.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Белоградец, общ.Ветрино, обл.Варна, представляващ дворно място, цялото с площ от 2830 кв.м., съставляващо част от поземлен имот/ПИ/ №800 в кв.68, по действащия план на село Белоградец, одобрен със Заповед №7279/20.06.1958г., в което са включени УПИ I-800 с площ 1600 кв.м. и УПИ II-800 с площ от 1230 кв.м., ведно с построените в това дворно място къща и стопанска постройка, при граници на имота: от две страни улица и ПИ III-794, ПИ V-795 и ПИ XVII-799, съгласно скица №43/09.03.2017г.,  издадена от Общинска администрация Ветрино – отдел „Устройство на територията“.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-117/ 1  /
04.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 26.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Даниела Костадинова Михалева пълномощник на Богданка Христова Ангелова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-117/26.04.2017 г. за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 4050 кв.м., съставляващо поземлен имот №214, от които 1970 кв.м. ид. части са включени в УПИ I-214 в кв. 38, целият с площ 1990 кв.м. и 1800 кв.м. ид. части включени в УПИ II-214 в кв. 38, целият с площ 1990 кв.м., при граници на имота: УПИ III-217, УПИ III-215, УПИ IХ-215, УПИ Х-215 и път, съгласно скица №462/30.11.2016 г., издадена от отдел „УТ“ при Община Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-116/ 1 /
04.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 26.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хасан Мустафа Осман чрез адв. Гергана Стаменова Стаменова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-116/26.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с. Булаир, общ. Долни чифлик, обл. Варна, представляващ урегулиран поземлен имот II-81, кв.26 с площ 1880 кв.м., ведно с изградената в имота жилищна сграда с РЗП 60 кв.м., при граници на имота: УПИ I-81, УПИ III-81 и улица, съгласно скица №134/13.04.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ при Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-121/1/
05.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.05.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Недялка Миткова Чолакова, чрез пълномощника си Данко Нинов Дачев - Заявление с вх.№ОП-17-9400-121/03.05.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Детелина, общ. Долни Чифлик, обл.Варна, представляващ урегулиран поземлен имот/УПИ/ VI-112 в кв.17 по дворищно и регулационен план на с.Детелина, одобрен със Заповед №102/18.01.1935г. с площ от 615 кв.м., при граници на имота: улица ОК 115-119, улица ОК 119-116, УПИ VII-112 и УПИ V-112, съгласно скица №128/03.04.2017г.,  издадена от Дирекция „УТТТОС“ при Община Долни Чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-120/1/
05.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Мита Илиева Георгиева и всички заинтересовани лица, че на 03.05.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Марин Колев Маринов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-120/03.05.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Дългопол, общ.Дългопол, ул.“Георги Димитров“ №182, представляващ поземлен имот с идентификатор 24565.502.1949 по кадастралната карта на гр.Дългопол, одобрен със Заповед №РД-18-67/02.12.2010г. на ИД на АГКК е идентичен с УПИ VII-1499 в кв.132 от кадастралния регулационен план на гр.Дългопол, обл.Варна, одобрен със Заповед № 4794/03.09.1976г. и с УПИ XII-798 в кв.93 от предходния кадастрален и регулационен план, одобрен със Заповед №5112/11.10.1957г., ведно с изградената в имота сграда с идентификатор 24565.502.1949.1, при граници на имота: улица, ПИ 24565.502.1946, ПИ 24565.502.1947,  ПИ 24565.502.1948, ПИ 24565.502.1951, ПИ 24565.502.1950 и ПИ 24565.502.2034, съгласно скица №15-138466/28.03.2017г.,  издадена от СГКК – Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-49/3/
              04.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Биляна Станиславова Михалева и всички заинтересовани лица, че на 28.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Радостин Веселинов Радев, чрез адв.Христо Драгомиров Гичев - Заявление с вх.№ОП-17-9400-49/28.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, ул.“Киро Радев“ №5 , общ. Провадия, обл. Варна, представляващ поземлен имот с Пл. №92 с площ от 315 кв.м., включен в УПИ №XIV-924,925 по дворищно – регулационния план на града, одобрен със Заповед №3440/11.12.1979 г., при граници и съседи: УПИ №XIII-923, УПИ №XXX-922, УПИ №VIII-915, УПИ №XV-926 и улица, съгласно Скица №61/14.02.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия,  по предходен план – извън регулация, съгласно Удостоверение изх.№РД-0600-56-(1)/27.04.2017 г., издадено от Община Провадия, заедно с построената в имота жилищна сграда със застроена  площ от 42.60 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-48/3/
              04.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Александър Данчев Маринов и всички заинтересовани лица, че на 28.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Денчо Александров Денчев, чрез адв.Христо Драгомиров Гичев - Заявление с вх.№ОП-17-9400-48/28.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Добрина, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ УПИ №X-11  в кв.8 с площ от 1500 кв.м. по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №385/16.09.1992 г., при граници и съседи: УПИ №XV-12, УПИ №V-10, УПИ №XI-8 и път, съгласно Скица №07/09.01.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с УПИ №XI-77  в кв.29 по предходен регулационен план, одобрен със Заповед №1341/11.06.1928 г., съгласно Удостоверение изх.№РД-0600-56-(2)/27.04.2017 г., издадено от Община Провадия, заедно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ от 40 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-119/1  /
03.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 28.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стоян Пламенов Христов, чрез пълномощника си Искрен Тодоров Игнатов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-119/28.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, ул.“Пробуда“ №241 /№174б, съгласно Служба по геодезия, картография и кадастър/СГКК/ - Варна/, представляващ жилищна сграда с идентификатор 10135.52.156.1 с площ 36 кв.м. на един етаж, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-40/14.07.0206г., при граници: улица, ПИ 10135.52.156, ПИ 10135.52.155, съгласно скица №15-499173/12.10.2016г.,  издадена от СГКК – Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-118/ 1 /
03.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Черню Стефанов Чернев и всички заинтересовани лица, че на 27.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стефан Чернев Стефанов, чрез пълномощника си Снежана Петрова Гочева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-118/27.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Червенци, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ дворно място с площ 1490 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот/УПИ/ VII-237 в кв.64 по плана на с.Червенци, одобрен със Заповед №258/15.12.1995г., идентичен с УПИ XII-237 в кв.41 по стария план на селото, при граници: улица, УПИ VI-236; УПИ III-241; УПИ II-240; УПИ IX -239 и УПИ VIII-238, съгласно скица №105/15.03.2017г.,  издадена от Община Провадия, ведно с изградените в него сгради.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 МАЙ 2017 г.

№ОП-17-9400-115 (2)/
02.05.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Димитра Димитрова Василева - Григор Благовестов Григоров, Елка Ганчева Григорова, Евгения Мартинова Благовестова, Димитър Василев Василев, Яниславка Николова Боева, Станка Димитрова Вълчева, Ненка Николова Василева, Николай Янев Димитров, Димитър Янев Димитров и всички заинтересовани лица, че на 25.04.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Боян Богданов Боев, Вихрен Богданов Боев и Димитър Боянов Боев чрез пълномощник адв.Гергана Петрова Николова по заявление с вх.№ОП-17-9400-115/25.04.2017г. за недвижими имоти, находящи се в землището на с.Черковна, община Провадия, област Варна, съставляващи:

На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 МАЙ 2017 г.

№ ОП-17-9400-46/4/
              02.05.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Никола Андонов Денев, Антон Николов Андонов и всички заинтересовани лица, че на 24.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Манол Николов Денев - Заявление с вх. №ОП-17-9400-46/24.02.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в гр.Суворово, общ.Суворово, обл.Варна, представляващи УПИ №XX-1510 в кв.148 с площ от 1280 кв.м. и УПИ №XXI-1510 в кв.148 с площ от 1200 кв.м. по плана на град Суворово, одобрен със Заповед №412 от 03.08.1990 г., пеи граници и съседи: УПИ №XIX-1510,  УПИ №V-1517, УПИ №IV-1509, УПИ №XXII-1503 и път, съгласно Скица №28/31.01.2017 г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Суворово, идентични с УПИ №X-100 в №XXII-1000 в кв.132 по стария план на гр.Суворово, одобрен със Заповед №3962 от 30.06.1977 г., съгласно Удостоверение изх.№4/21.02.2017 г., издадено от Отдел „УТ“ към Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 02 МАЙ 2017 г.

№РД-17-7706-13(30)/
28.04.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Веселин Иванов Колев, че във връзка с депозираната от него в Областна администрация Варна молба с наш вх. № РД-17-7706-13(20)/23.03.2017г., с отправено в нея искане за връщане на внесения депозит за участие в търг с тайно наддаване, открит със заповед № РД-17-7706-13/17.02.2017г. на областния управител на област с административен център Варна, с писмо наш изх. № РД-17-7706-13(21)/31.03.2017г. е уведомен.
Писмото е изпратено на Веселин Иванов Колев на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същото е върнато като непотърсено, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02EPHL X.
Веселин Иванов Колев може да получи писмо с наш изх. № РД-17-7706-13(21)/31.03.2017г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-111/ 1 /
27.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 19.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Нуртен Мохарем Чакър - Заявление с вх.№ОП-17-9400-111/19.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с. Белоградец, общ. Ветрино, местност „Фъндъклък“, представлява имот №027052, представляващ нива с площ 6000 кв.м., при граници и съседи: имот №027061 – нива, имот №027056 – полска култура, имот №027044 – полски път, имот №000057 – полски път, съгласно скица №К02521/10.04.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-110/ 1  /
27.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 19.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Саша Байчева Саздова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-110/19.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с. Белоградец, общ. Ветрино, местност „Фъндъклък“, представлява имот №027025, представляващ нива с площ 17096 кв.м., при граници и съседи: имот №027026 – полска култура, имот №027020 – полска култура, имот №027024 – полска култура, имот №027040 – полски път, съгласно скица №К02519/10.04.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-109/ 1  /
27.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 19.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Саша Байчева Саздова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-109/19.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с. Белоградец, общ. Ветрино, местност „Пред работилницата“, представлява имот №067030, представляващ нива с площ 7598 кв.м., при граници и съседи: имот №067031 – полска култура, имот №067008 – полска култура, имот №067009 – полска култура, имот №067029 – полска култура, имот №067038 – полски път, съгласно скица №К02520/10.04.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 АПРИЛ 2017 г.

№ОП-17-9400-113 (1)/27.04.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Цветелина Николаева Дундова - управител на „ДИНКО 1“ ЕООД, ЕИК 200035583 и всички заинтересовани лица, че на 20.04.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ивона Богданова Петрова чрез пълномощник Христина Стоянова Христова по заявление с вх.№ОП-17-9400-113/20.04.2017г. за недвижим имот, находящ се в с.Тополи, община Варна, област Варна, представляващ 1 кв.м. идеални части (1968/34404) от поземлен имот с идентификатор 72709.514.1043 по КККР на с.Тополи, одобрени със Заповед №РД-18-29/23.04.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 18 кв.м., с начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, с номер по предходен план:  849, при съседи: ПИ 72709.164.287, ПИ 72709.514.1044, ПИ 72709.514.855, ПИ 72709.514.849 и ПИ 72709.514.1042, съгласно скица №15-58460/13.02.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 АПРИЛ 2017 г.

№ОП-17-9400-112 (1)/27.04.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Цветелина Николаева Дундова - управител на „ДИНКО 1“ ЕООД, ЕИК 200035583 и всички заинтересовани лица, че на 20.04.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ивона Богданова Петрова чрез пълномощник Христина Стоянова Христова по заявление с вх.№ОП-17-9400-112/20.04.2017г. за недвижим имот, находящ се в с.Тополи, община Варна, област Варна, представляващ 655 кв.м. идеални части (1968/34404) от поземлен имот с идентификатор 72709.514.849 по КККР на с.Тополи, одобрени със Заповед №РД-18-29/23.04.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 11450 кв.м., с начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, с номер по предходен план: 849, при съседи: ПИ 72709.514.1041, ПИ 72709.164.287, ПИ 72709.514.1042, ПИ 72709.514.1043, ПИ 72709.514.1044, ПИ 72709.514.855, ПИ 72709.514.1048, ПИ 72709.514.850 и ПИ 72709.514.163, съгласно скица №15-58469/13.02.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-114/ 1 /
27.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Янка Станева Пенева и всички заинтересовани лица, че на 24.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Пенко Петров Пенев, чрез пълномощника си Хюлия Ахмедова Мустафова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-114/24.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Бозвелийско, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ урегулиран поземлен имот/УПИ/ VII-78 в кв.27 с площ от 1060 кв.м. по дворищно регулационния план на с.Бозверийско, одобрен със Заповед №448/12.03.1984г., идентичен с УПИ XI-186 в кв.4 по предходен регулационен план, одобрен със Заповед №192/03.05.1928г. на с.Бозвелийско, при граници: улица, УПИ VI-78; УПИ V-77; УПИ IX-517 и УПИ VIII-79, съгласно скица №152/24.03.2017г.,  издадена от Община Провадия, ведно с изградените в него сгради.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-107/ 1 /
25.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Добри Иванов Янков и всички заинтересовани лица, че на 18.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Станка Георгиева Янкова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-107/18.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Дългопол, общ.Дългопол, обл.Варна, ул.“Георги Димитров“ №15, представляващ поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 24565.502.30  с площ от 895 кв.м., одобрен със Заповед №РД-18-67/02.12.2012г. на ИД на АГКК – гр.Варна, с номер по предходен план XIV-1120 в кв.97, при граници: ПИ 24565.502.29; ПИ 24565.502.2034; ПИ 24565.502.2038; ПИ 24565.502.32 и ПИ 24565.502.31, съгласно скица №15-122533/20.03.2017г.,  издадена от СГКК – гр.Варна, ведно с изградените в него сгради с идентификатор № 24565.502.30.1; №24565.502.30.2; №.24565.502.30.3; №24565.502.30.4 и №24565.502.30.5.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-108/  1  /
25.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 18.04.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Василка Енчева Христова и Христо Радев Христов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-108/18.04.2017г. за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, С.О. „Ментеше“, представляващ 229 кв.м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 10135.4501.198 с площ 599 кв.м. ? 501.198 (по ПНИ с.о. „Ментеше“)  ? ч. 36, ч.77 и ч.78 (стари граници по ПКП), ? ч.198 (по КП към ПКП) ? ч. 54 (по предходен КП 1980 на ж.к.. „Вл. Варненчик“) по КККР на гр. Варна, при граници на ПИ 10135.4501.198: ПИ 10135. 4501.1520, ПИ 10135.4501.201, ПИ 10135.4501.9522, ПИ 10135.4501.1118 и ПИ 10135.4501.199, съгласно скица №15-627589/21.12.2016г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-105/1/
18.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Добри Димитров Добрев и всички заинтересовани лица, че на 12.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитър Добрев Димитров - Заявление с вх.№ОП-17-9400-105/12.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Звездица, ул.“Касиопея“ №40, общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 30497.501.301 с обща площ от 428 кв.м. =301(КП 1984г., одобрен със Заповед №44/08.05.1984г. на с.Звездица); част от  УПИ XIII-299,301 и 302, кв.16 и част от улица(по РП на с.Звездица – Заповед №10/15.01.1990г.) – ПИ 287 и част от 286 (КП на с.Звездица – 1962г.) по КККР на с.Звездица, общ.Варна, одобрени със Заповед № РД-18-17/06.03.2015г. на ИД на АГКК – гр.Варна, при граници: ПИ 30497.501.804; ПИ 30497.501.302; ПИ 30497.501.300 и ПИ 30497.501.299, съгласно скица №15-539212/03.11.2016г.,  издадена от СГКК – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 25 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-100/ 1 /
13.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се „Си Ел Ейч девелъпмънт“ ЕООД и всички заинтересовани лица, че на 10.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янка Русева Ангелова, чрез пълномощника си Виолета Асенова Мишкова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-100/10.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с. Блъсково, общ. Провадия, обл.Варна,  представляващ урегулиран поземлен имот/УПИ/ XII -477 в кв.4  с  площ от 1920 кв.м. ,  при граници и съседи: улица,  УПИ XIV-60, УПИ XIII-60, УПИ VII-478, УПИ VIII-478, УПИ X-479 и УПИ XI-482, съгласно Скица №89/01.03.2017 г., издадена от Дирекция „СА“ отдел „УТЕОС“ при Община Провадия – гр.Провадия, ведно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ от 84 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-104/1/
13.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Петър Георгиев Йорданов, Златка Гочева Йорданова, Галина Петрова Димитрова и всички заинтересовани лица, че на 11.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Анка Петрова Йорданова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-104/11.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Средно село, местност „Юртлука“, общ.Ветрино, обл.Варна, представляващ нива с площ от 10242 кв.м., от която 9242 кв.м. – трета категория и 1000 кв.м. втора категория, Съставляваща имот №021009, при граници: имот №021010-нива; имот №021018-нива; имот №021008-нива и имот №000054-полски път, съгласно скица №К00519/20.03.2017г.,  издадена от Общинска служба по земеделие при Община Ветрино – с.Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-103/1/
13.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Стоян Христов Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 11.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христо Стоянов Христов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-103/11.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Ягнило, общ.Ветрино, обл.Варна, представляващ урегулиран поземлен имот/УПИ/ XI, кв.13 с площ от 970 кв.м., , одобрен със Заповед №9/09.01.1929 г., при граници: улица, УПИ VI, УПИ V-51 и УПИ VII-50, ведно с дворно място,  жилищна сграда с прилежащото мазе и стопанска постройка, съгласно Скица №54/20.03.2017г.,  издадена от отдел „Устройство на територията“ при Община Ветрино – с.Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-77/3/
              12.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ради Добрев Дилянов, Бисерка Великова Христова и всички заинтересовани лица, че на 16.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янчо Добрев Дилянов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-77/16.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ поземлен имот с Пл. №253 в кв.20 с площ от 2696 кв.м., от които 1296 кв.м. включени в УПИ №VIII-253 в кв.20 и 1400 кв.м. включени в УПИ №IX-253 в кв.20 по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1574/29.03.1965 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №XI-254, УПИ №X-254 и УПИ №VII-252, съгласно Скица №15/17.01.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с парцел №X в кв.46 по предходен регулационен план, одобрен със Заповед №1071/27.05.1919 г., съгласно Удостоверение №РД0600-83(-1)/06.04.2017 г., издадено от Община Провадия, заедно с построените в имота жилищна сграда и стопански постройки.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-73/3/
              12.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 15.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мила Йорданова Желева, Севда Желева Атаканова и Илко Желев Тенекеджиев - Заявление с вх. №ОП-17-9400-73/15.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ УПИ №XIV-924,925 в кв.47 с площ от 315 кв.м. по дворищно – регулационния плана на град, одобрен със Заповед №3440/11.12.1979 г., при граници и съседи: УПИ №XV-926, УПИ №VIII-915, УПИ №XXX-922, УПИ №XIII-923 и улица, съгласно Скица №61/14.02.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с част от УПИ №XVIII-688 в кв.36 по предходен регулационен план, одобрен със Заповед №5213/11.10.1957 г., съгласно Удостоверение №РД0600-78(-1)/10.04.2017 г., издадено от Община Провадия, заедно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ от 42.60 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-102/1/
13.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на  Богдан Радев Димов и всички заинтересовани лица, че на 10.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гина Иванова Дафинова, Добринка Петкова Станева и Сотю Петков Стоев, чрез пълномощника си адвокат Снежана Петрова Гочева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-102/10.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с. Михалич, общ. Вълчи дол, обл.Варна, представляващ урегулиран поземлен имот/УПИ/X-28, кв. 14,  дворно място  с площ от 2310 кв.м., по плана на с. Михалич, одобрен със заповед №5774/15.11.1963г., целия с площ от 2600 кв.м.,  при съседи: УПИ XI-31, УПИ IX-27, УПИ VIII-27, УПИ  V-29, УПИ IV-29 и улица, съгласно Скица №453/22.11.2016г., издадена от дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собсвеност“ при Община Вълчи дол – гр.Вълчи дол. УПИ X-28, кв. 14 е идентичен с УПИ VII-256 и УПИ VIII-256 в кв.48, съгласно удостоверение изх.№.РД-08-01-520/06.04.2017г.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-101/1/
12.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Миню Русев Минев и всички заинтересовани лица, че на 10.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Пенка Демитрова Тодорова и Иванка Митева Тодорова, чрез пълномощника си адв. Снежана Петрова Гочева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-101/10.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Брестак, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ урегулиран поземлен имот/УПИ/IX-167, кв. 13,  дворно място  с площ от 1050 кв.м., по плана на с. Брестак, одобрен със заповед №270/25.01.1973г., целия с площ от 1100 кв.м.,  при съседи: УПИ VII-170, УПИ X-166 и улица, УПИ XI-169, УПИ  VIII-168 , съгласно Скица №94/10.03.2017г., издадена от дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собсвеност“ при Община Вълчи дол – гр.Вълчи дол. УПИ IX-167, кв. 13 е идентичен с част от УПИ VI-343 в кв.14, съгласно удостоверение изх.№.РД-08-01-516/06.04.2017г.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-99/  1  /
13.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 07.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христо Лазаров Христов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-99/07.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с. Черковна, общ. Провадия, обл.Варна, местност „Потока“, представляващ лозе №062103  с  площ от 1053 кв.м. , категория на земята при неполивни условия: десета, при граници и съседи: №062102 – лозе на Йордан Димитров Станев, №062104 – лозе на неидентифициран собственик, №062200 – полски път, съгласно Скица №К00791/10.03.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр.Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-98/ 1 /
12.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 07.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Жанета Монева Николова чрез адв. Деляна Валериева Христова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-98/07.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с. Манастир, общ. Провадия, местност „Джеп кюпрю“, представлява имот №041011, представляващ нива с площ 5772 кв.м., при граници и съседи: имот №041104 – нива, имот №000362 – зем. образувание, имот №042032 – полски път, съгласно скица №К01800/24.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-97/  1  /
12.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 06.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Антония Дянкова Калчева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-97/06.04.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в с. Славейково, общ. Провадия, местност „Дурасан“, представляващи:
1. Имот №036315, представляващ нива с площ 2035 кв.м., при граници и съседи: имот №036329 – нива, имот №036316 – нива, имот №000192 – полски, имот №036314 – полски път, съгласно скица №К01743/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
2. Имот №036316, представляващ нива с площ 1615 кв.м., при граници и съседи: имот №036315 – нива, имот №036329 – нива, имот №036328 – нива, имот №000192 – полски път, съгласно скица №К01744/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
3. Имот №036329, представляващ нива с площ 4423 кв.м., при граници и съседи: имот №036315 – нива, имот №036316 – нива, имот №036328 – нива, имот №036124 – пасище с храсти, имот №036330 – нива, имот №036314 – полски път, съгласно скица №К01745/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
4. Имот №036330, представляващ нива с площ 3319 кв.м., при граници и съседи: имот №036329 – нива, имот №036124 – пасище с храсти, имот №036331 – нива, имот №036332 – нива, имот №036314 – полски път, съгласно скица №К01746/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
5. Имот №009228, представляващ нива с площ 3615 кв.м., при граници и съседи: имот №037111 – полски път, имот №009229 – нива, имот №036105 – лозе, имот №036106 – лозе, имот №036107 – лозе, имот №036108 – лозе, имот №036109 – лозе, имот №036110 - лозе, съгласно скица №К01749/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
6. Имот №009229, представляващ нива с площ 2717 кв.м., при граници и съседи: имот №037111 – полски път, имот №009228 – нива, имот №036105 – лозе, имот №036104 – лозе, имот №036103 – лозе, имот №036102 – лозе, имот №036101 – лозе, съгласно скица №К01750/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-96/1/
12.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 06.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петър Сотиров Попов чрез пълномощника си Антония Дянкова Калчева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-96/06.04.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в с. Венчан, общ. Провадия, местност „Чардак баир“, представляващи:
1. Имот №007019, представляващ лозе с площ 1113 кв.м., при граници и съседи: имот №007057 – полски път, имот №007044 – храсти, имот №007020 – нива, имот №007053 – пасище, мера, съгласно скица №К00924/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
2. Имот №007025, представляващ лозе с площ 802 кв.м., при граници и съседи: имот №007057 – полски път, имот №007024 – нива, имот №007040 – полски път, имот №007026 – лозе, съгласно скица №К00929/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
3. Имот №007027, представляващ лозе с площ 1482 кв.м., при граници и съседи: имот №007040 – полски път, имот №007057 – полски път, съгласно скица №К00925/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
4. Имот №007007, представляващ лозе с площ 2479 кв.м., при граници и съседи: имот №007043 – храсти, имот №007008 – лозе, имот №007040 – полски път, имот №007057 – полски път, съгласно скица №К00926/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
5. Имот №007008, представляващ лозе с площ 940 кв.м., при граници и съседи: имот №007043 – храсти, имот №007007 – лозе, имот №007006 – лозе, имот №007009 – лозе, съгласно скица №К00927/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
6. Имот №007009, представляващ лозе с площ 909 кв.м., при граници и съседи: имот №007041 – храсти, имот №007057 – полски път, имот №007008 – лозе, имот №007005 – лозе, съгласно скица №К00928/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия;
7. Имот №007006, представляващ лозе с площ 5199 кв.м., при граници и съседи: имот №007040 – полски път, имот №007005 – лозе, имот №007008 – лозе, съгласно скица №К00930/27.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-95/ 1 /
12.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на Галина Николова Димитрова, Планинка Николова Георгиева, Агнеса Николова Неофиту и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 06.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йорданка Салтирова Николова чрез адв. Росица Стойкова Несторова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-95/06.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, кв. „Галата“, местност „Зеленика“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5545.52 ? 545.52 (по ПНИ  м. „Зеленика“ – стр. гр.) ? ч.222(стари имотни граници съгл. ПКП към ПНИ) с площ 779 кв.м., ведно с изградената в имота сграда с идентификатор 10135.5545.52.1 с площ 24 кв.м., при граници на ПИ 10135.5545.52: ПИ 10135.5545.3095, ПИ 10135.5545.9510, ПИ 10135.5545.289 и ПИ 10135.5545.9509, съгласно скица №15-127235/22.03.2017 г., издадена от СГКК – гр. Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 АПРИЛ 2017 г.

№РД-17-9400-135 (2)
12.04.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Александра Тодорова Петрова във връзка с постъпило в Областна администрация Варна, нейно заявление с вх.№РД-17-9400-135/01.03.2017г., че е уведомена с писмо изх. № РД-17-9400-135(1)/15.03.2017г. със следното съдържание:
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,
            Във връзка с постъпило в Областна администрация Варна, Ваше заявление с вх. № РД-17-9400-135/01.03.2017г. относно предоставяне информация за наличие на документи за закупуване на УПИ XVII-517, кв.59, находящ се с. Каменар, общ. Варна, Ви уведомявам, че след извършената служебна проверка се установи, че такава документи не се съхраняват в Областна администрация Варна.“
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-93/  1  /
07.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 05.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Иванов Цветков - Заявление с вх.№ОП-17-9400-93/05.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с. Николаевка, общ. Суворово, обл. Варна, представляващ урегулиран поземлен имот XVIII-120, кв.13 с площ 2020 кв.м., ведно с изградената в имота едноетажна жилищна сграда с площ 15 кв.м., с прилежащото мазе с площ 20 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ XVII-119, край на регулацията, съгласно скица №517/16.12.2015 г., презаверена на 04.04.2017г., издадена от отдел „Устройство на територията“ при Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - ГРАФИК - 07 АПРИЛ 2017 г.

ГРАФИК за извършване на проверки на водни обекти в Област Варна през 2017г. /В изпълнение на Заповед РД-17-7706-123 от 07.04.2017г./

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-94/1/
             06.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 05.04.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Дора Демирова Русева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-94/05.04.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ УПИ №III в кв.74 с площ от 830 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №270/25.01.1973 г., при граници и съседи: УПИ №II “магазин”, УПИ №I-436, УПИ №VIII-435, УПИ №IV-437 и път, съгласно Скица №132/03.04.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на терит., транспорт и общ. собственост“ към Община Вълчи дол, идентичен с УПИ №III в кв.54а по стария план на селото, съгласно Удостоверение изх.№РД08-01-501/03.04.2017 г., издадено от Дирекция „Устройство на терит., транспорт и общ. собственост“ към Общинска администрация – гр.Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-91/1/
              05.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ахмед Исмаилов Османов, Сениха Исмаилова Реджебова – Бекирова, Емин Ахмедов Налбантов, Мустафа Исинов, Нежмия Мустафа Назиф, Нерихе Мустафа Алиосман, Атче Мустафова Ахмедова и всички заинтересовани лица, че на 31.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фатме Исин Сеидова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-91/31.03.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в гр.Суворово, общ.Суворово, обл.Варна, представляващи: поземлен имот с площ от 6907 кв.м., м.“Малки ниви“ с идентификатор №70175.105.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-58/08.07.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: друг вид ливада, трайно предназначение на територията: Земеделска, номер по предходен план: 105062, при граници и съседи следните поземлени имоти с идентификатори: №70175.105.37, №70175.105.64, №70175.105.76, №70175.105.78 и №70175.105.63, съгласно Скица №15-622552/19.12.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; поземлен имот с площ от 7160 кв.м., м.“Кара пунар“ с идентификатор №70175.65.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-58/08.07.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, трайно предназначение на територията: Земеделска, номер по предходен план: 065016, при граници и съседи следните поземлени имоти с идентификатори: №70175.65.21, №70175.65.34, №70175.65.18, №70175.65.15, №70175.65.31, №70175.64.53 и №70175.65.14, съгласно Скица №15-622563/19.12.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; поземлен имот с площ от 1673 кв.м., м.“Драката“ с идентификатор №70175.171.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-58/08.07.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Лозе, трайно предназначение на територията: Земеделска, номер по предходен план: 171010, при граници и съседи следните поземлени имоти с идентификатори: №70175.171.11, №70175.170.16, №70175.170.17 и №70175.171.25, съгласно Скица №15-622558/19.12.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; поземлен имот с площ от 6007 кв.м., м.“Драката“ с идентификатор №70175.171.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-58/08.07.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Лозе, трайно предназначение на територията: Земеделска, номер по предходен план: 171009, при граници и съседи следните поземлени имоти с идентификатори: №70175.171.8, №70175.170.17, №70175.170.15 и №70175.171.25, съгласно Скица №15-622559/19.12.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-92/1/
             05.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Пенчо Симеонов и всички заинтересовани лица, че на 31.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иванка Ангелова Маринова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-92/31.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Изворник, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ поземлен имот №114 с площ от 1630 кв.м., от които 1260 кв.м. включени в УПИ №III-114 в кв.25, целия с площ от 1520 кв.м. по плана на село Изворник, одобрен със Заповед №4500/07.12.1934 г., при граници и съседи: УПИ №I-115, УПИ №V-113, УПИ №IV-112, УПИ №VI “общ” и път, съгласно Скица №47/10.02.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на терит., транспорт и общ.собственост“ към Община Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-90/1/
             05.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Неделчо Славов Павлов, Атанаска Йорданова Кузева и всички заинтересовани лица, че на 30.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петър Иванов Славов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-90/30.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Манастир, м.“Бадемите“ общ.Провадия, обл.Варна, представляващ овощна градина №013006 с площ от 6338 кв.м., четвърта категория, при граници и съседи: овощна градина №013005, овощна градина №013159, овощна градина №013012, овощна градина №013011, овощна градина №013010, овощна градина №013164, храсти №013008 и полски път №056300, съгласно Скица №К01793/09.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-89/2/
             05.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Иван Киров Янков и всички заинтересовани лица, че на 30.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Милена Кирова Янкова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-89/30.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, м.“Сотира“ общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 1978 кв.м. с идентификатор №10135.2508.94 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на теориторията: Урбанизирана, номер по предходен план: 313, квартал:0, парцел:0 при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: №10135.2508.9515, №10135.2508.1395, №10135.2508.9516, №10135.2508.95 и №10135.2508.1030, съгласно Скица №15-480461/03.10.2016,  издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-88/1/
              05.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 30.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иванка Костова Кръстева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-88/30.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Брестак, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ дворно място с площ от 1380 кв.м., включено в УПИ №IV-560 в кв.54, целия с площ от 1430 кв.м. по плана на село Брестак, одобрен със Заповед №270/25.01.1973 г., при граници и съседи: УПИ №III-549, УПИ №V-559, УПИ №VII-557, УПИ №VIII-555  и УПИ №XIII “младежки дом” и път, съгласно Скица №79/24.02.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на терит., транспорт и общ.собственост“ към Община Вълчи дол, идентичен с УПИ №VI-22 в кв.67 по стария план на селото, съгласно Удостоверение №РД08-01-445/22.03.2017 г., издадено от Дирекция „Устройство на терит., транспорт и общ.собственост“ към Общинска администрация – гр.Вълчи дол, заедно с построените в имота жилищна сграда с разгъната застроена площ от 152 кв.м. и навес със застроена площ от 60 кв.м.  
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-87/1/
             05.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 29.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Петров Стоилов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-87/29.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 1701 кв.м. с идентификатор №10135.4510.446 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-30/19.06.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на теориторията: Урбанизирана, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: №10135.4510.494, №10135.4510.447, №10135.4510.445 и №10135.4541.6, съгласно Скица №15-190572/19.04.2016, презаверена на 02.11.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-75/3/
              05.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Малта Василева Кънева, Александър Василев Станкович, Константин Василев Станкович, „Интернешънъл Тийм“ ЕООД и всички заинтересовани лица, че на 15.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Веселин Стефанов Стоянов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-75/15.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.“1-ва“ общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 1954 кв.м. с идентификатор №10135.2564.1664 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-14787/09.12.2014 г. на Началник на СГКК – Варна, начин на трайно ползване: За друг вид обществен комплекс, трайно предназначение на територията:Урбанизирана, стар идентификатор:10135.2564.321, номер по предходен план: 2945, квартал:0, при съседи следните поземлени имоти: №10135.2564.310, №10135.2564.1663, №10135.2564.1662, №10135.2564.325, №10135.2564.322, №10135.2564.1647, №10135.2564.318 и №10135.2564.317, съгласно Скица на поземлен имот №15-369783/28.07.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна, идентичен с УПИ №XXXII-1537 в кв.12 с площ от 1100 кв.м. и УПИ №XII-1537  по плана на „Вилна зона“ Варна, съгласно Удостоверение рег.№АУ076598ВН_019ВН/13.03.2017 г., издадено от Община Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-53/2/
             04.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Радослав Живков Петков и всички заинтересовани лица, че на 02.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Калоян Митев Калов, чрез адв.Стефка Стоянова Пейчева  - Заявление с вх. №ОП-17-9400-53/02.03.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в гр. Дългопол, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващи: нива №003034, пета категория с площ от 4999 кв.м., м.“Чиплака“, при граници и съседи: нива №003035, полски път №003056, полски път №003054 и нива №003033, съгласно Скица №К05861/23.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; нива №041025, трета категория с площ от 1200 кв.м., м.“Под шосето“, при граници и съседи: нива №041024, полски път №041144, нива №041026, нива №041005 и нива №041006, съгласно Скица №К05862/23.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - Дългопол към Министерство на земеделието и храните; изоставена нива №046025, шеста категория с площ от 1999 кв.м., м.”Дядо илиев кулак“, при граници и съседи: изоставена нива №046026, нискостъбл.гора №500262, изоставена нива №046024 и нискостъбл. гора №500262, съгласно Скица №К05863/23.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; овощна градина №051025, втора категория с площ от 1700 кв.м., м.“Под дражила“, при граници и съседи: овощна градина №051026, овощна градина №051028, овощна градина №051023, полски път №000864 и полски път №051048, съгласно Скица №К05864/23.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; нива №075009, трета категория с площ от 1500 кв.м., м.“Фитиргана“, при граници и съседи: нива №075010, полски път №000609, нива №075008 и полски път №000619, съгласно Скица №К05865/23.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие  - Дългопол към Министерство на земеделието и храните; нива №077043, трета категория с площ от 1000 кв.м., м.“Камчи ясак“, при граници и съседи: нива №077042, полски път №077439, нива №077044, нива №077133 и нива №077134, съгласно Скица №К05866/23.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; нива №078229, трета категория с площ от 1000 кв.м., м.“Армутлука“, при граници и съседи: нива №078230, нива №078210, нива №078228 и полски път №078134, съгласно Скица №05867/23.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; изоставена нива №137015, шеста категория с площ от 500 кв.м, м.“Алаците“, при граници и съседи: изоставена нива №137016, изоставена нива №137014, полски път №034051 и път IV кл. №000522, съгласно Скица №К05804/18.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие към Министерство на земеделието и храните; лозе №049049, шеста категория с площ от 284 кв.м., м.“Палазова чешма“, при граници и съседи: лозе №049048, лозе №049043, лозе №049050 и полски път №000132, съгласно Скица №К05802/18.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; лозе №049054, шеста категория с площ от 365 кв.м., м.“Палазова чешма“, при граници и съседи: лозе №049052, лозе №049051, лозе №049050, лозе №049043, лозе №049055 и лозе №049053, съгласно Скица №К05803/18.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; овощна градина №024005, трета категория с площ от 5001 кв.м., м.“Парцелите“, при граници и съседи: овощна градина №024012, полски път №022045, полски път №024017, полски път №024037 и овощна градина №024023, съгласно Скица №К00128/18.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните.На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 06 АПРИЛ 2017 г.

ЗАПОВЕД № РД-17-7706-121/05.04.2017г.
ТОДОР ЙОТОВ – областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах със заповед № Т-РД-16-128/31.03.2017г. на министъра на туризма,
УСТАНОВИХ:
Със заповед № Т-РД-16-128/31.03.2017г. на министъра на туризма е обявен списъкът на неохраняемите морски плажове за летен сезон 2017г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, представляващи неразделна част от заповедта.
Съобразно чл. 22а, ал. 3, т. 3 и ал. 4, т. 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, част от постъпилите приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове, се разходват за поставяне на предупредителни табели на неохраняемите плажове на територията на съответната община, включително и на морските плажове за природосъобразен туризъм.
Предвид гореизложеното, с цел предотвратяване на нещастни случаи и инциденти с къпещи се хора до организирането на водноспасителна дейност и обезопасяването на водните площи на обявените за неохраняеми морски плажове, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и в изпълнение на заповед № Т-РД-16-128/31.03.2017г. на министъра на туризма,
НАРЕЖДАМ:
Кметовете на общините Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла да организират поставянето и поддържането на предупредителни табели с надпис „Неохраняема зона! Къпането забранено!” на български, английски, немски и руски език, при спазване изискванията на чл. 9 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, на неохраняемите морски плажове, както следва:
I. На територията на Община Варна за плажове:
1. „Чайка – централен 1“;
2. „Чайка – централен 2“;
3. „Чайка – юг“;
4. „Сахара 2“;
5. „Офицерски“;
6. „Офицерски - запад“;
7. „Кабакум – централен“;
8. „Галата – север“;
9. „Галата – изток“
10. „Фичоза“;
11. „Фичоза – юг“;
12. „Хижа Черноморец – север“;
13. „Хижа Черноморец – юг“;
14. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“;
II. На територията на Община Аврен за плажове:
1. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“;
2. „Романтика”;
3. „Камчия – север 1”;
4. „Камчия – север 2”;
5. „Камчия – север 3”;
6. „Камчия – север 4”;
7. „Камчия – север 5”;
III. На територията на Община Долни Чифлик за плажове:
1. „Камчия – юг”;
2. „Изгрев – хоризонт”;
3. „Шкорпиловци–север“;
IV. На територията на Община Бяла за плажове:

 1. „Самотино”;
 2. ”Бяла - Карадере”;
 3. „Бяла – север;
 4.  „Бяла – „Чайка”, в т.ч. „Бяла – Чайка 1“.

Предупредителните табели да бъдат поставени на всички подходи, осигуряващи достъп до неохраняемите морски плажове, в срок до 30.04.2017г.
В 3-дневен срок след поставянето на предупредителните табели да бъде изпратен доклад, придружен със снимков материал.
Настоящата заповед да се публикува на интернет-страницата на Областна администрация Варна и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. Заповедта се изготви в шест еднообразни екземпляри и се копира в два екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на кметовете на общините Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла; служителя, изготвил заповедта за прилагането й към преписката, послужила за издаването на заповедта; и деловодството при Областна администрация Варна.
Копия от заповедта да се връчат на главния секретар и директора на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ / П /
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-86/1/
              04.04.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 28.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иванка Георгиева Иванова - Николова, чрез адв.Галина Арменчева Цанкова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-86/28.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Морска сирена“ №29-31, ет.0,  общ.Варна, обл.Варна, представляващ жилище, апартамент с идентификатор 10135.2560.229.1.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, брой нива:1, при съседи, следните самостоятелни обекти: на същия етаж - №10135.2560.229.1.32, под обекта  - няма и над обекта - №10135.2560.229.1.2, съгласно Схема №15-517746/24.10.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-85/1/
             31.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 27.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Райчев Пенев и Жечка Стойчева Пенева, чрез Кремена Веселинова Василева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-85/27.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Сава, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ дворно място с Пл. №54 в кв.4 с площ от 3940 кв.м., от които 2230 кв.м. включени УПИ №IX-54 в кв.4 и 1100 кв.м. включени в УПИ №VIII-54  в кв.4  по плана на селото, одобрен със Заповед №698/18.07.1990 г., при граници и съседи: УПИ №VII-55, УПИ №III-за озеленяване и път, съгласно Скица №272/12.03.1998 г. издадена от Отдел „Архитектура и благоустройство“ към Общински народен съвет – гр.Дългопол, презаверена на 24.01.2017 г. от Отдел „УТОС“ към Община Дългопол, заедно с построените в имота двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м.  и навес с оградни стени със застроена площ от 51 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-84/1/
             31.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се ЕТ „Сеид Ахмед Мехмед“, Станка Петкова Стоянова, Иван Христов Михайлов, Величка Василева Димитрова и  всички заинтересовани лица, че на 27.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стоян Апостолов Стоянов и Виша Георгиева Стоянова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-84/27.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна,  ул.“Кирил Пейчинович“ №2 общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 342 кв.м. с идентификатор №10135.5506.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: Средно застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 1931, при граници и съседи, следните  поземлени имоти: №10135.5506.66, №10135.5506.62, №10135.5506.59, №10135.5506.29, №10135.5506.64 и  №10135.5506.65, съгласно Скица №15-632454/27.12.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна;  самостоятелен обект в сграда  на ет.0 с идентификатор №10135.5506.63.1.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, предназначение: За търговска дейност, брой нива: 1, при съседи: на същия етаж - №10135.5506.63.1.24, под обекта – няма и над обекта - №10135.5506.63.1.4, съгласно Схема №15-632459/27.12.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; самостоятелен обект в сграда на ет.0 с идентификатор №10135.5506.63.1.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, предназначение: За търговска дейност, брой нива: 1, при съседи; на същия етаж - 10135.5506.63.1.25, под обекта – няма, над обекта - 10135.5506.63.1.4, съгласно Схема №15-632461/27.12.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; самостоятелен обект в сграда на ет.3, представляващ ап.13 с идентификатор №10135.5506.63.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, брой нива:1, при съседи: на същия етаж - №10135.5506.63.1.12, №10135.5506.63.1.14, под обекта №10135.5506.63.1.9 и над обекта №10135.5506.63.1.16 и №10135.5506.63.1.17, съгласно Схема №15-632466/27.12.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-83/1/
             31.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ангелина Кръстева Митева и  всички заинтересовани лица, че на 24.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Черню Христов Христов, чрез адв. Галина Маринова Ангелова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-83/24.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Брестак, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ дворно място с площ от 1230 кв.м., включено в УПИ №IV-48  в кв.4 с площ от 1270 кв.м. по плана на с.Брестак, одобрен със Заповед №270/25.01.1973 г., при граници и съседи: УПИ №III-49, УПИ №XIII-61, УПИ №XII-62, УПИ №V-47 и път, съгласно Скица №87/06.03.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на терит., транспорт и общ. собственост“ към Община Вълчи дол, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 58 кв.м., лятна кухня със застроена площ от 30 кв.м., гараж със застроена площ от 24 кв.м. и навес със застроена площ от 25 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-82/1/
              31.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 24.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гюнал Идаетов Мустафов, чрез Хюлия Ахмедова Мустафова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-82/24.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Славейково, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ нива №036341, трета категория с площ от 7110 кв.м., м.“Дурасан“, при граници и съседи: нива №036340, населено място №000001, полски път №036122 и пасище и храсти №036124, съгласно Скица №К01756/07.03.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-81/1/
              31.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 23.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Румен Иванов Великов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-81/23.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Блъсково, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ нива №082022, трета категория с площ от 1937 кв.м., м.“Дермен чели“, при граници и съседи: нива №082024, полски път №000500, нива №082019 и нива №082025, съгласно Скица №К01804/07.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-17-9400-78/1/
              31.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват всички заинтересовани лица, че на 21.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Ангелов Николов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-78/21.03.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в с.Черковна, общ.Провадия, обл.Варна, представляващи: лозе, десета категория с площ от 2244 кв.м., м.“Потока“, при граници и съседи: полски път №013202, лозе №013016, лозе №013027, лозе №013023, лозе №013019 и лозе №013018, съгласно Скица №К00790/28.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните; лозе, четвърта категория с площ от 1000 кв.м, м.“Потока“, при граници и съседи: полски път №000233, лозе №010093, лозе №010004 и лозе №010005, съгласно Скица №К00789/28.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия към Министерство на земеделието и храните; лозе №010024 с площ от 2399 кв.м., от които 2368 кв.м. – шеста категория и 31 кв.м. – четвърта категория, м.“Потока“, при граници и съседи: полски път №000233, лозе №010023, храсти №010106 и лозе №010025, съгласно Скица №К00788/28.02.2017,  издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните и лозе №010023 с площ от 1080 кв.м., от които 1074 кв.м. – шеста категория и 6 кв.м. – четвърта категория, м.“Потока“, при граници и съседи: полски път №000233, лозе №010022, храсти №010106 и лозе №010024, съгласно Скица №К00787/28.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 АПРИЛ 2017 г.

№ ОП-16-9400-35/4/
             31.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 22.02.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мария Николова Илиева - Заявление с вх.№ОП-16-9400-35/22.02.2016 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, м.“Боровец - юг“ общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 542 кв.м. с идентификатор №10135.5404.3900 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 3900, при граници и съседи,  следните  поземлени имоти с идентификатори: №10135.5404.9753, №10135.5404.9752, №10135.5404.3901 и №10135.5404.9754, съгласно Скица №15-322846/29.07.2015 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 31 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-45/2/
             31.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Иван Борисов Тодоров и всички заинтересовани лица, че на 24.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петър Борисов Тодоров и Екатерина Василева Тодорова, чрез адв.Данко Дачев – Заявление с вх. №ОП-17-9400-45/24.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се с.Гроздьово, общ.Долни чифлик, обл.Варна, предствляващ УПИ №IV-91 в кв.64 с площ от 1390 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №3360/10.05.1973 г., при граници и съседи: УПИ №V-89, УПИ №III-90, УПИ №II-91, УПИ №XII-712, УПИ №XI-713  и път, съгласно Скица №31/02.02.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик, идентичен УПИ №IV-177 в кв.37 по предходен дворищно – регулационен план на с.Гроздьово, одобрени със Заповед №465/12.11.1927 г., съгласно Удостоверение №У-44/22.02.2017 г., издадено от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-79/1/
             27.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мария Петрова Митева, Недялка Петрова Иванова, Янка Стоянова Иванова, Славка Василева Петрова, Христо Стоянов Христов, Васил Стоянов Христов  и всички заинтересовани лица, че на 22.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Василев Петров - Заявление с вх. №ОП-17-9400-79/22.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Ягнило, общ.Ветрино, обл.Варна, представляващ нива №046074 с площ от 1343 кв.м., шеста категория, м.”Ески екинлик“, при граници и съседи: нива №046073, нива №046079, нива №046075, нива №046062, нива №046061 и нива №046060, съгласно Скица №К00818/21.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Ветрино към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-76/1/
             27.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Хасан Халилов Хасанов, наследниците на Фатме Юсуф Ибрям – Юсуф Халил Хасан, Бехчет Халил Хасан, Джумазие Хюсеин Хасан, Фатме Хюсеин Али, Недрет Хюсеин Галиб, Халиме Хюсеин Алиева, Осман Исмаил Мустафа, Исмаил Осман Исмаил, Халил Осман Исмаил, Фатме Осман Бекир  и всички заинтересовани лица, че на 16.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хасан Халил Ибрям - Заявление с вх. №ОП-17-9400-76/16.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Поляците, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ УПИ №XVI-175  в кв.22 с площ от 1032 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №1449/07.09.1987 г., при граници и съседи: УПИ №XVII-176, УПИ №III-174, УПИ №XII-181, УПИ №XI-180  и път, идентичен с УПИ №V-16 в кв.10, съгласно Скица №23/13.02.2017, издадена от Отдел „УТЕОС“ към Община Дългопол, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 97.40 кв.м. и лятна кухня със застроена площ от 16.97 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-64/3/
             27.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Георги Иванов Георгиев, Пенка Георгиева Михайлова, Климент Милчев Делев и всички заинтересовани лица, че на 16.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хасан Халил Ибрям - Заявление с вх. №ОП-17-9400-76/16.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна,м.“Свети Никола“ общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 1093 кв.м. с идентификатор №10135.2526.1519 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията:Урбанизирана, номер по предходен план: 835, квартал:27, парцел:1519, при съседи следните поземлени имоти: №10135.2526.360, №10135.2526.9532, №10135.2526.504 и №9527, съгласно Скица на поземлен имот №15-97009/07.03.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 28 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-44/3/
            27.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Христо Николов Галов и всички заинтересовани лица, че на 24.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Господин Николов Галов - Заявление с вх. №ОП-17-9400-44/24.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в Девня, ул.“Македония“ №4  общ. Девня, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ от 816 кв.м. с идентификатор №20482.306.177 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-85/17.09.2008 г., начин на трайно ползване: Ниско застрояване, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 177,175, квартал:16, парцел:VII-VIII, при граници и съседи следните поземлени имоти: №20482.306.15, №20482.306.167, №20482.306.176, съгласно Скица на поземлен имот №15-594062/01.12.2016 .г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна, идентичен с УПИ №VII-177 по регулационния план на с.Повеляново, одобрен със Заповед №4540/20.07.1968 г. на Окръжен народен съвет – Варна и на част от имот №108, парцел №V, кв.11 по отменения кадастрален план на с.Марково (кв.Повеляново) от 1932 г., съгласно Удостоверение изх.№0900-28-(1)/13.03.2017 г., издадено от Община Девня, заедно с построената в имота друг вид сграда за обитаване с площ от 54 кв.м., брой етажи: 1 с идентификатор №20482.306.177.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-85/17.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно Скица на сграда №15-594069/01.12.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-62/1/
              15.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Георги Стоянов Георгиев и всички заинтересовани лица, че на 09.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янко Стоянов Георгиев, чрез адв.Снежана Петрова Гочева  - Заявление с вх. №ОП-17-9400-61/07.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Здравец, общ.Аврен, обл.Варна, представляващ 150 кв.м. иделни части от  УПИ №X-66 в кв.22 с площ от 1600 кв.м. по кадастралния и регулационен план на селото, одобрен със Заповед за улична и дворищна регулация №386/27.06.1990 г., при граници и съседи: УПИ №XXI-66, УПИ №IV-68, УПИ №V-69, УПИ №IX-70 и път, съгласно Скица №41/03.02.2017 г., издадена от Община Аврен, идентичен с УПИ №XIII-38 в кв.33 по предходен план на селото, одобрен със Указа на Царя №411/08.08.1931 г. – за улична регулация и №2738/13.08.1931 г. – за дворищна регулация, съгласно Удостоверение изх.№ГП-87/13.02.2017 г., издадено от Община Аврен.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-16-9400-5/5/
           21.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Калуда Георгиева Арнаудова и всички заинтересовани лица, че на 12.01.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Славка Кръстева Георгиева, чрез адв.Недка Маринова  - Заявление с вх. №ОП-16-9400-5/12.01.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с.Кичево, СО „Лозите“ общ.Аксаково, обл.Варна, представляващ новообразуван имот №501.628 с площ от 636 кв.м. по ПНИ на част от СО „Лозите“, одобрен със Заповед №РД-11-7706-222 от 20.07.2011 г. на Областен управител на област Варна, НТП: индивидуално застрояване, при граници и съседи: улица №501.690, двор №501.25, двор №501.27 и двор №501.726, съгласно Скица №1097-1800/22.12.2015 г., издадена от Община Аксаково, съответстващ на парцел II, кв.14 по кадастрален план на м.“Лозите“ – с.Кичево, изработен през 1988 г., съгласно Удостоверение №57/01.03.2016 г., издадено от Дирекция „Устройство на територията“ към Община Аксаково.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-43/3/
             16.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Рада Иванова и всички заинтересовани лица, че на 23.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Александър Янчев Добрев, чрез Таня Стоянова Лечева - Заявление с вх. №ОП-17-9400-43/23.02.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в с.Славейково, общ. Провадия, обл. Варна, представляващи: лозе №055193, трета категория с площ от 1000 кв.м., м.“Сърта“, при граници и съседи: лозе №055192, полски път №055278, лозе №055194 и полски път №055279, съгласно Скица №К01712/05.10.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните; нива №048022 с площ от 6000 кв.м., от които 4200 кв.м. – четвърта категория и 1800 кв.м. – трета категория, м.“Съчанджик“, при граници и съседи: нива №048023, полски път №048063, нива №048021, нива №048010 и нива №048009, съгласно Скица №К01711/05.10.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните; изоставена нива №045016, пета категория с площ от 4000 кв.м., м.“Асара“, при граници и съседи: изоставена нива №045017, изоставена нива №045041, изоставена нива №045015 и полски път №045111, съгласно Скица №К01714/05.10.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земделието и храните; др.трайно нас. №029016, пета категория с площ от 4000 кв.м., м.“Чукур тарла“, при граници и съседи: др.трайно нас. №029017, полски път №000236 и др.тр.насажден. №029015, съгласно Скица №К01713/05.10.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-36/3/
              22.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Хатча Нурулова Мустафова и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Февзи Сюлейманов Сабриев, чрез адв.Стефка Стоянова Пейчева - Заявление с вх. №ОП-17-9400-36/22.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Медовец, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор №47620.501.253 с площ от 971 кв.м. по кадастралния план на село Медовец, предходен: УПИ №IX-233 в кв.40,заедно с построените в имота жилищна сграда, на два етажа със застроена площ 42 кв.м., жилищна сграда – лятна кухня със застроена площ от 48 кв.м. и навес с оградни стени със застроена площ от 30 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-71/1/
              20.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Станю Велчев Станчев и всички заинтересовани лица, че на 14.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Минко Христов Стоянов, чрез адв.Галина Маринова Ангелова  - Заявление с вх. №ОП-17-9400-71/14.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Брестак, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ дворно място с площ от 1030 кв.м., от които 930 кв.м. включени в УПИ №II-50 в кв.4 по плана на селото, одобрен със Заповед №270/25.01.1973 г., при граници и съседи: УПИ №III-49, УПИ №XIII-61, УПИ №XV-60, УПИ №I-51, УПИ №XVI-51 и път, съгласно Скица №456/25.11.2016 г., издадена от Отдел „УТ“ към Общинска администрация – гр.Вълчи дол, идентичен с част от УПИ №VI-382  в кв.6а по стария план на селото, съгласно Удостоверение изх.№РД08-01-377/07.03.2017 г., издадено от Общинска администрация – гр.Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-70/1/
             21.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Злати Тодоров Люцканов – Любичка Колева Топалова, Марийка Колева Петкова, Тодорка Колева Русева, Мира Кирова Иванова, Петя Иванова Калчева, Колю Иванов Колев, Петя Димитрова Тодорова – Павлова, Антон Димитров Златев, Ваня Венциславова Цанкова, Росен Иванов Русев, Йова Иванова Райнова, Галя Давидова Янкова, Даниела Янкова Иванова, Каля Петкова Соколова, Тодорка Йорданова Карагьозова, Петя Йорданова Петкова, Гинка Андонова Тодорова, Мария Златева Маринова, Живка Златева Стоянова, Нели Маринова Недева, Курта Жекова Тодорова, Красен Златков Калчев, Таня Златкова Калчева, Живко Калчев Златев, Славчо Куртев Славов, Маргарита Куртева Митева, Йовка Петкова Неделчева,  Миленка Петкова Вълчева и всички заинтересовани лица, че на 14.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Неделчо Маринов Неделчев, чрез адв.Боян Великов  - Заявление с вх. №ОП-17-9400-70/14.03.2017 г. . за недвижими имоти, находящи се  общ.Дългопол, обл.Варна, представляващи: нива №077202, трета категория с площ от 5600 кв.м., гр.Дългопол, м.“Камчи ясак“, при граници и съседи: нива №077203, полски път №077437, нива №077201, нива №077168 и нива №077167, съгласно Скица №К03075/04.04.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието и храните; нива №020003, трета категория с площ от 29994 кв.м., с.Сава, м.“Лонгоза“, при граници и съседи: нива №020004, полски път №000024, нива №020002 и полски път №000029, съгласно Скица №К00139/10.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; нива №055001 с площ от 19001 кв.м., с.Рояк, м.“Васовата“, от които 6248 кв.м. – девета категория, 4472 кв.м. – трета категория и 8281 кв.м. – втора категория, при граници и съседи: полски път №000139, нива №055002, нива №055008 и нива №055034, съгласно Скица №К00136/10.02.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-69/1/
              21.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Злати Тодоров Люцканов – Любичка Колева Топалова, Марийка Колева Петкова, Тодорка Колева Русева, Мира Кирова Иванова, Петя Иванова Калчева, Колю Иванов Колев, Петя Димитрова Тодорова – Павлова, Антон Димитров Златев, Ваня Венциславова Цанкова, Росен Иванов Русев, Йова Иванова Райнова, Галя Давидова Янкова, Даниела Янкова Иванова, Каля Петкова Соколова, Тодорка Йорданова Карагьозова, Петя Йорданова Петкова, Неделчо Маринов Неделчев, Мария Златева Маринова, Живка Златева Стоянова, Нели Маринова Недева, Курта Жекова Тодорова, Красен Златков Калчев, Таня Златкова Калчева, Живко Калчев Златев, Славчо Куртев Славов, Маргарита Куртева Митева, Йовка Петкова Неделчева,  Миленка Петкова Вълчева и всички заинтересовани лица, че на 14.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гинка Андонова Тодорова, чрез адв.Боян Великов  - Заявление с вх. №ОП-17-9400-69/14.03.2017 г. . за недвижими имоти, находящи се в общ.Дългопол, обл.Варна, представляващи: нива №036046, четвърта категория с площ от 1400 вк.м., гр.Дългопол, м.“Долно дервени“, при граници и съседи: нива №036045, полски път №036047 и полски път №036050, съгласно Скица №К05958/29.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; нива №094082, трета категория с площ от 2599 вк.м., гр.Дългопол, м.“Под кончовец“, при граници и съседи: нива №094083, отводнит.канал №000542, нива №094081 и полски път №094125, съгласно Скица №К05960/29.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - Дългопол към Министерство на земеделието и храните; нива №055001 с площ от 19001 кв.м., от които 6248 кв.м. – девета категория, 4472 кв.м. – трета категория и 8281 кв.м. – втора категория, с.Рояк, м.“Васовата“ при граници и съседи: полски път №000139, нива №055002, нива №055008 и нива №055034, съгласно Скица №К00104/29.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните; нива №020003, трета категория с площ от 29994 кв.м., с.Сава, м.“Лонгоза“, при граници и съседи: нива №020004, полски път №000024, нива №020002 и полски път №000029, съгласно Скица №К00123/29.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните и лозе №122040, четвърта категория с площ от 723 кв.м., м.“Ветите лозя“, при граници и съседи: лозе №122041, лозе №122050, лозе №122051, лозе №122025, лозе №122024 и полски път №000153, съгласно Скица №К05961/29.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Дългопол към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-68/1/
              16.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Петър Иванов Велчев и всички заинтересовани лица, че на 13.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Туран Мехмед Шабан, чрез адв.Гергана Стаменова Стаменова  - Заявление с вх. №ОП-17-9400-68/13.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Горен чифлик, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ УПИ №X-452 в кв.74 с площ от 1215 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1329/09.08.1984 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №IX-542 и УПИ №XI-451, съгласно Скица №77/24.02.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 МАРТ 2017 г.

№ ОП-16-9400-394/3/
                21.03.2017 г
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Павли Ганчев Атанасов и всички заинтересовани лица, че на 06.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Борислав Станчев Станчев, Живко Станчев Станчев и Стоянка Бончева Станчева, чрез Светлана Стоянова Янакиева  - Заявление с вх. №ОП-16-9400-394/06.12.2016 г. . за недвижим имот, находящ се в гр.Аксаково, м.“Янчова поляна“, общ. Аксаково, обл. Варна, представляващ новообразуван имот №510.1200 по плана на новообразуваните имоти с площ от 2374 кв.м., одобрен със Заповед №РД-15-7706-235/12.03.2015 г. на Областен управител  на област с административен център Варна, при съседи на имота: №510.1199 – двор, №510.817 – улица, №510.1201 – двор, №510.524 – двор  и №510.813 - улица, съгласно Скица №58-137/09.02.2016 г., презаверена на 28.11.2016 г., издадена от Община Аксаково, съответстващ на части от имоти с Пл. №525,526,491,492,493 и 494 по единствен предходен план на м-ст „Янчова чешма“, общ.Аксаково, изработен през 1990 г., съгласно Удостоверение №30/02.03.2017 г., издадено от Дирекция „Устройство на територията“ към Община Аксаково.
 На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 15 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-47/1/
             06.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Наню Христов Каролев и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Христина Нанева Каролева и Катюша Петрова Каролева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-47/27.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, представляващ  125 кв.м. идеални части от поземлен имот, целия с площ от 1281 кв.м. с идентификатор №10135.2564.159 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: За друг вид обществен комплекс, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 2964, квартал:8, парцел: XV-1532 A, при граници и съседи. Следните поземлени имоти: №10135.2564.158, №10135.2564.297, №10135.2564.179 и №10135.2564.155, съгласно Скица на поземлен имот №15-444577/10.09.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-59/1/
              09.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Демир Асенов Стоянов и всички заинтересовани лица, че на 07.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Анка Ангелова Атанасова, чрез Хюлия Ахмедова Мустафова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-59/07.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ  УПИ №X-1155  кв.50 с площ от 530 кв.м. по дворищно – регулационния план на града , одобрен със Заповед №3440/11.12.1979 г., при граници и съседи: УПИ №XXXI-1156, УПИ №IX-1156, УПИ №XXVII-1096  и улица, съгласно Скица №63/14.02.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с УПИ №XI-823  в кв.9 по предходен план на град Провадия, одобрен със Заповед №5213/11.10.1957 г., съгласно Удостоверение изх.№УТ24-7(-1)/17.02.2017 г., издадено от Община Провадия, заедно с построените в имота масивно жилище със застроена площ от 75 кв.м. и масивно жилище със застроена площ от 25 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-58/1/
              09.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ибрям Хасанов Мастъков и всички заинтересовани лица, че на 07.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ася Митева Тодорова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-58/07.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ  УПИ №XI-1056  кв.175 с площ от 280 кв.м. по дворищно – регулационния план на града , одобрен със Заповед №3440/11.12.1979 г., при граници и съседи: УПИ №XII-1058, УПИ №VIII-1056, УПИ №X-1055  и път, съгласно Скица №55/10.02.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с УПИ №XIII-799  в кв.13 по предходен план на град Провадия, одобрен със Заповед №5213/11.10.1957 г., заедно с построените в имота масивно жилище със застроена площ от 64 кв.м. и полумасивно жилище със застроена площ от 29 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-57/1/
              09.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Еленка Трифонова Маринова, Митко Радев Димитров, Георги Йорданов Георгиев, Георги Георгиев Георгиев, Марин Димитров Маринов и всички заинтересовани лица, че на 06.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Герчо Йорданов Георгиев и Йорданка Иванова Георгиева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-57/06.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, представляващ  поземлен имот с площ от 2719 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-30/19.06.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-639/06.03.2012 г. на Началник на СГКК – Варна, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 1134, при граници и съседи, следните поземлени имоти: №10135.4501.9520, №10135.4501.1794, №10135.4501.9521, №10135.4501.1795 и  №10135.4501.9507, съгласно Скица на поземлен имот №15-94058-06.03.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-51/1/
             09.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Елена Желева Петрова, Иван Христов Иванов, Трендафилка Ковачева  и всички заинтересовани лица, че на 01.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Иван Атанасов Димитров - Заявление с вх.№ОП-17-9400-51/01.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с.о.“Горна трака“, м.“Коджа тепе“ общ.Варна, обл.Варна, представляващ  поземлен имот с площ от 736 кв.м. с идентификатор №10135.2623.4077 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 5234077, при  граници и съседи, следните поземлени имоти: №10135.2623.4078, №10135.2623.9572, №10135.2623.1094, №10135.2623.1095 и №10135.2054.6, съгласно Скица на поземлен имот №15-425412-29.08.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-18/5/
              10.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се  Илинка Кръстева Иванова  и всички заинтересовани лица, че на 02.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петранка Запрянова Спасова и Дечко Лазаров Спасов    - Заявление с вх.№ОП-17-9400-18/02.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с.о.“Планова“, общ. Варна, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ от 1454 кв.м с Пл. №595, при граници и съседи, следните поземлени имоти: Пл. №611, Пл. №1488, Пл. №1487 и път, съгласно Скица с рег. №АУ050136МЛ/23.06.2016 г., презаверена на 01.03.2017 г.,  издадена от Дирекция „Устройство на територията“, Район „Младост“ към Община Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-55/1/
              08.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Неджмие Юсеин Али, Зеинеб Юсеин Пехливан и всички заинтересовани лица, че на 02.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фатме Ереджеб Хасан - Заявление с вх.№ОП-17-9400-55/02.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Булаир, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ  УПИ №V-47  в кв.8 с площ от 1175 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №473/03.10.1994, при граници и съседи: от две страни път, УПИ №IV-47 и УПИ №VI-46, съгласно Скица №50/14.02.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик, заедно с построените в имота жилищна сграда с площ от 70 кв.м. и жилищна сграда с площ от 25 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-54/1/
             08.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Неджмие Юсеин Али, Зеинеб Юсеин Пехливан и всички заинтересовани лица, че на 02.03.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Фатме Ереджеб Хасан - Заявление с вх.№ОП-17-9400-54/02.03.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Булаир, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ  УПИ №IV-47  в кв.8 с площ от 983 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №473/03.10.1994, при граници и съседи: УПИ №V-47, УПИ №VI-46, УПИ №IX-92 “за жил. строителство”, УПИ №VII “за читалище” и път, съгласно Скица №50/14.02.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-41/1/
             06.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на наследниците на Златин Атанасов Митев – Анка Златинова Йорданова, Надежда Николаева Митева, Николай Йорданов Николов, Диан Николаев Йорданов, Юмие Сюлейманова Мустафова, Галя Николаева Йорданова, Николай Маринов Златинов, Недка Маринова Захариева, Николай Юлиянов Маринов, Зера Ризова Алиосманова, Здравко Николов Златинов, Алекси Николаев Златинов, Емилия Николова Тюркйъюмаз, Милен Здравков Симеонов, Сашо Здравков Симеонов, Виолета Здравкова Александрова  и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Асен Златинов Асенов, чрез адв.Донка Иванова Асенова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-41/22.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ  жилищна сграда със застроена площ от 106 кв.м. и жилищна сграда със застроена площ от 55 кв.м., построени в общинско дворно място, представляващо УПИ №II-273 в кв.4 с площ от 550 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на града, одобрен със Заповед №769/30.05.1985 г., при граници и съседи: УПИ №III-232,274, УПИ №IV-275,276, УПИ №XVII-258,259,272, УПИ №I-257 и път, съгласно Скица №04/05.01.201 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-40/1/
              06.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на наследниците на Цветан Данаилов Маринов – Камелия Симеонова Маринова, Генади Цветанов Данаилов, Станислав Цветанов Данаилов и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Виолета Цветанова Данаилова, чрез адв.Донка Иванова Асенова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-40/22.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Старо Оряхово, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ  УПИ №III-437  в кв.65 с площ от 930 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №770/30.05.1985 г., при граници и съседи: УПИ №II-393, УПИ №XII-396, ПИ №396 и път, съгласно Скица №354/09.08.2016 г., презаверена на 22.02.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик, заедно с построената в имота жилищна сграда.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-37/1/
             06.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на наследниците на Димитър Транакиев Костадинов, Лилия Маргаритова, Георги Маргаритов  и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ваня Георгиева Стоянова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-37/22.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, представляващ 41 кв.м. иделни части от поземлен имот с идентификатор №10135.2723.157, целия с площ от 741 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 1126, при граници и съседи, следните поземлени имоти: №10135.2723.9563, №10135.2723.169, №10135.2723.9512, №10135.2723.162, №10135.2723.156 и №10135.2723.1103, съгласно скица на поземлен имот №15-500451/13.10.2016 г. ,издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 07 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-34/3/
              06.03.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мита Костадинова Караколева и всички заинтересовани лица, че на 17.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Жеков Караколев и Румяна Йоранова Караколева - Заявление с вх.№ОП-17-9400-34/27.02.2017 г. за недвижим имот, с.Николаевка, общ.Суворово, обл.Варна, представляващ 270 кв.м. идеални части от УПИ №IX-69 в кв.1, целия с площ от 1560 кв.м. по регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1054/18.03.1964 г., при граници и съседи:от две страни път, УПИ №X-70, УПИ №VIII-10, УПИ №XV-10 съгласно Скица №151/25.04.2016 г., презаверена на 28.02.2017 г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-35/1/
              28.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Азис Мазлъмов Сюлейманов – Севдалина Георгиева Манолова, Юркия Азисова Юсеинова, Мюстежеп Азисов Мазлъмов, Севдалин Асенов Михайлов, Кяние Азисова Аптулова, Здравка Асенова Златинова и всички заинтересовани лица, че на 17.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Диана Асенова Михайлова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-35/17.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ жилищна сграда, построена в УПИ №XVIII-228 в кв.5 с площ от 530 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на града , одобрен със Заповед №769/30.05.1985 г., при граници и съседи:  УПИ №I-229, УПИ №II-223, УПИ №III-223, УПИ №XVII-226,227 и път, съгласно Скица №430/14.09.2016 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-33/1/
              28.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Миглена Христова Цалта и всички заинтересовани лица, че на 16.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Евгений Василев Цалта - Заявление с вх.№ОП-17-9400-33/16.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с.о.“Боровец - юг“ общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 611 кв.м. с идентификатор №10135.5401.2780 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-03-1897/23.07.2013 г. на Началник на СГКК - Варна, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, стар идентификатор: 10135.5401.1, номер по предходен план: 5472780, съгласно Скица №15-415175/23.08.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-31/1/
              28.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Марин Драгоев Тунчев и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гюнал Идаетов Мустафов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-31/15.02.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в с.Славейково, общ.Провадия, обл.Варна, представляващи УПИ №III-289 в кв.76 с площ от 2850 кв.м., УПИ №V-289 в кв.76 с площ от 1720 кв.м., УПИ №VI-289 в кв.76 с площ от 1670 кв.м. по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №443/11.10.1995 г., при граници и съседи: от двее страни път, УПИ №IV “озеленяване”, УПИ №II-288 и  УПИ №VII-290, съгласно Скица №03/04.01.2017 г., издадена от Отдел“УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентични с УПИ №I-14 и УПИ №II-14  в кв.25  по предходен план, одобрен със Заповед №2363/10.11.1929 г. на село Славейково, заедно с построените в УПИ №III-289 в кв.76 полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 35 кв.м. и полумасивна сграда със застроена площ от 20 кв.м.; нива №036340, трета категория с площ от 2967 кв.м., м.“Дурасан“, при границ и и съседи: нива №036341, пасище с храсти №036124, нива №036338 и населено място №000001, съгласно Скица №К01741/09.01.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-28/1/
              28.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мустафа Юсен Белбер  и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Салим Меджилетов Смаилов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-28/15.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Садово, общ.Аврен, обл.Варна, представляващ УПИ №VI-261 в кв.59 с площ от 815 кв.м., одобрен със Заповед №490/10.10.1930 г. - за улична регулация и Заповед №3332/21.10.1930 г. - за дворищна регулация, при граници и съседи: УПИ №VII-258, УПИ №V-262, УПИ №II-259, УПИ №IV-260 и път, съгласно Скица №859/23.11.2016 г., издадена от Община Аврен, заедно с построената в имота жилищна сграда.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 06 МАРТ 2017 г.

№ ОП-17-9400-27/1/
              28.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Васил Попов  и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Анелия Добревова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-27/15.02.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в гр.Дългопол, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващи: нива №019020,  пета категория с площ от 1880 кв.м., м.“Едре“, при граници и съседи: нива №019021, нива №019019, полски път №019301 и полски път №000508, съгласно Скица №К05058/25.07.2016 г., презаверена на 11.01.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие към Министерство на земеделието и храните; лозе №118041, четвърта категория с площ от 609 кв.м., м.“Дряновец“, при граници и съседи: лозе №118040, лозе №118039, лозе №118088, лозе №118095 и лозе №118043, съгласно Скица №К05062/25.07.2016 г., презаверена на 11.01.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие към Министерство на земеделието и храните; изоставена нива №098115, пета категория с площ от 1400 кв.м., м.“Бежаната“, при граници и съседи: изоставена нива №098116, изоставена нива №098104, изоставена нива №098103, изоставена нива №098114 и полски път №098200, съгласно Скица №К05061/25.07.2016 г., презаверена на 11.01.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие към Министерство на земеделието и храните; овощна градина №089020, трета категория с площ от 2120 кв.м., м.“Лонгоза“, при граници и съседи: овощна градина №089021, полски път №089041, овощна градина №089019 и овощна градина №089034, съгласно Скица №К05060/25.07.2016 г., презаверена на 11.01.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие към Министерство на земеделието и храните; нива №069123, пета категория с площ от 3600 кв.м., м.“Дюз кузу“, при граници и съседи: нива №069124, нива №069092, нива №069091, нива №069122 и полски път №069185, съгласно Скица №К05059/25.07.2016 г., презаверена на 11.01.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 23 ФЕВРУАРИ 2017 г.

Заповед за определяне на купувач N:РИ-17-8500-12 от 22.02.2017г.

ЗАПОВЕД - 23 ФЕВРУАРИ 2017 г.

Заповед за определяне на купувач N:РИ-17-8500-11 от 22.02.2017г.

ЗАПОВЕД - 23 ФЕВРУАРИ 2017 г.

Заповед за определяне на купувач N:РИ-17-8500-10 от 22.02.2017г.

ЗАПОВЕД - 23 ФЕВРУАРИ 2017 г.

Заповед за определяне на купувач N:РИ-17-8500-9 от 22.02.2017г.

ЗАПОВЕД - 23 ФЕВРУАРИ 2017 г.

Заповед за определяне на купувач N:РИ-17-8500-8 от 22.02.2017г.

ЗАПОВЕД - 23 ФЕВРУАРИ 2017 г.

Заповед за определяне на купувач N:РИ-17-8500-7 от 22.02.2017г.

ЗАПОВЕД - 23 ФЕВРУАРИ 2017 г.

Заповед за обявяване на непроведен търг и прекратяване на тръжна процедура N:РД-17-7706-83 от 22.02.2017г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-30/1 /
               21.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Костадин Баев Костадинов, Кичка Баева Александрова, Борислава Росенова Георгиева, Стефка Росенова Баева  и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Любомир Баев Костадинов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-30/15.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Бозвелийско, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ поземлен имот УПИ №II-18 в кв.3 с площ от 550 кв.м. по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №448/12.03.1984 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №III-19 и УПИ №I-17, съгласно Скица №05/05.01.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“ към Дирекция „СА“ при Община Провадия, идентичен с УПИ №VIII  в кв.115 по предходен регулационен план, одобрен със Заповед №192/03.05.1928 г. на с.Бозвелийско, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 54 кв.м., лятна кухня със със застроена площ от 20 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ от 28 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-29/1/
             21.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Анна Недева Василева  и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Васил Недев Василев - Заявление с вх.№ОП-17-9400-29/15.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Ветрино, общ.Ветрино, обл.Варна, представляващ поземлен имот №190 с площ от 1050 кв.м., включен в УПИ №XVIII-190  в кв.19 с площ от 1000 кв.м. по регулационния план на с.Ветрино, одобрен със Заповед №5859/05.09.1964 г., при граници и съседи: УПИ №XVII-191, УПИ №XXIII “общ.”. УПИ №XVII-198 и път, съгласно Скица 11/26.01.2017 г. ,издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Общинска администрация Ветрино, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 43 кв.м., мазе със застроена площ от 15 кв.м., лятна кухня със застроена площ от 33 кв.м., гараж със застроена площ от 20 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ от 23 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-26/1/
              21.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Кадрие Халил Мустафа, Хава Халил Мустафа, Динчар Халил Юмер, Метин Айдън  и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Виждан Рашидова Дениз - Заявление с вх.№ОП-17-9400-26/15.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Лопушна, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ УПИ №I-69 в кв. 4 по плана на село Лопушна, одобрен със Заповед №2010/16.12.1987 г., при граници и съседи: УПИ №II-70, УПИ №IV-общежитие, УПИ №X-69 и път, съгласно Скица №1/03.01.2017 г., издадена от Отдел „УТОС“ към Община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 22 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-25/1/
              21.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Зинеб Мустафа Шакир, Анифе Рюстем Мехмед, Айше Рюстем Ешреф  и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Зекирие Рюстемов Шакиров - Заявление с вх.№ОП-17-9400-25/15.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Лопушна, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ УПИ №IV-72 в кв.4 с площ от 1280 кв.м. по плана на село Лопушна, одобрен със Заповед №2010/16.12.1987 г., при граници и съседи: УПИ №III-74, УПИ №V-73  и път, съгласно Скица №293/09.12.2016 г., издадена от Отдел „УТОС“ към Община Дългопол, заедно с построените в имота жилищна сграда, на два етажа със застроена площ от 45 кв.м., лятна кухня със застроена площ 16 кв.м, гараж със застроена площ от 16 кв.м. и стопанска постройка - навес със застроена площ от 40 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-23/1/
             21.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Язгън Хюсеинов Хасанов, Симеон Иванов Атанасов, Йордан Иванов Атанасов, Виолета Пенчева Иванова, Костадин Пенчев Иванов, Валентин Неделчев Атанасов, Константин Неделчев Атанасов, Красимир Николаев Николов  и всички заинтересовани лица, че на 14.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Хюсеин Хасанов Даудов - Заявление с вх.№ОП-17-9400-23/14.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Черноок, м.“В селото“ общ.Провадия, обл.Варна, представляващ нива №012025 с площ от 2036 кв.м, трета категория, при граници и съседи: нива №012024, нива №012026, нива №012028, нива №012030 и нива №012031, съгласно Скица №К00875/02.12.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр.Провадия към Министерството на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-20/1/
             15.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Велико Колев Великов  и всички заинтересовани лица, че на 09.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кольо Симеонов Колев, Гина Йорданова Георгиева и Нели Симеонова Гинчева, чрез адв.Снежана Петрова Гочева    - Заявление с вх.№ОП-17-9400-20/09.02.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Червенци, общ.Вълчи дол, обл.Варна, представляващ УПИ №XI-312 в кв.59 с площ от 1190 кв.м. и  УПИ №XII-312 в кв.59 с площ от 890 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №258/15.12.1995 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №I-314  и УПИ №X-313, съгласно Скица №37/01.02.2017 г., издадена от Община Вълчи дол, идентичен с УПИ №XII и XIII-312 в кв.24 по стария план на селото, съгласно Удостоверение №РД 08-01-271/03.02.2017 г., издадено от Общинска администрация – гр.Вълчи дол, заедно с построените в УПИ №XI-312 в кв.59 жилищна сграда със площ от 50 кв.м., жилищна сграда с площ от 12 кв.м., гараж с площ от 30 кв.м., стопанска постройка с площ от 65 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 21 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-339/4/
               21.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ахмед Шерифов Бекиров и всички заинтересовани лица, че на 28.10.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Шерафет Ахмед Шерифов, чрез адв.Янка Станева Славова - Заявление с вх.№ОП-16-9400-339/28.10.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с.Славейково, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ празно дворно място с площ 1800 кв.м., УПИ №V-110 в кв.37, одобрен със Заповед №.443/11.10.1995 г. за дворищна регулация, при граници и съседи поземлени имоти:  УПИ №IV-107, УПИ:VIII-110, УПИ:VI-111 и път, съгласно Скица №03/04.01.2011 г., презаверена на 26.07.2011 г., на 15.01.2016 г. и на 11.08.2016 г., издадена от Дирекция „УТЕОС“ към Община Провадия, идентичен с УПИ V-464  и УПИ №VIII-464 в кв.95 по предходен план, одобрен със Заповед №2363/10.11.1929 г. на с.Славейково.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 14 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-9/3/
            13.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се  Енчо Христов Илиев  и всички заинтересовани лица, че на 26.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Янчо Христов Янчев, чрез адв.Деляна Валериева Христова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-9/26.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Манастир, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ Пл. №35 с площ от 2500 кв.м., от които 990 кв.м. са включени в УПИ №IX-35 в кв.13, 710 кв.м. са включени в УПИ №X в кв.13 и 730 кв.м. са включени в УПИ №XI-35  в кв.13 по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1558/22.04.1969 г., при граници и съседи, следните поземлени имоти: от две страни път и УПИ №XII-36, съгласно Скица №595/25.10.2016 г., издадена от Отдел “УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с УПИ №V-30,31  в кв.6 по предходен регулационен план, одобрен със Заповед №1056/09.05.1924 г., ведно с построените в имота двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 84 кв.м, лятна кухня със застроена площ от 36 кв.м., гараж със застроена площ от 30 кв.м., стопанска постройка със застроена площ от 64 кв.м. и навес със застроена площ от 32 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-8/1/
           08.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се  Виолета Данкова Ашикова  и всички заинтересовани лица, че на 26.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димка Данкова Димитрова - Заявление с вх.№ОП-17-9400-8/26.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се гр.Варна, м.“Планова“ общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с Пл. №743 с площ от 1007 кв.м., при граници и съседи: от две страни път,  ПИ №744 и ПИ №869, съгласно Скица на поземлен имот Рег.№АУ069369МЛ_001МЛ/10.08.2016 г., издадена от Район „Младост“ към Община Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ РД-17-9400-2(2) от 08.02.2017 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
Г-Н МИЛЕН ГЕОРГИЕВ
Ж.К. „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ БЛ.302, ВХ. 8, ЕТ. 4, АП.23
ГРАД ВАРНА

Относно: Сигнал с наш вх. № РД-17-9400-2/04.01.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомявам, че постъпилият в Областна администрация Варна Ваш сигнал с наш вх. №РД-17-9400-2/04.01.2017 г. е разгледан и е изготвен отговор с писмо  наш изх. №РД-17-9400-2(1)/11.01.2017 г. Със съдържанието на писмото може да се запознаете в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на документ за самоличност.
Уведомлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна и на интернет страницата на администрацията.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

КЛАСИРАНЕ - 08 ФЕВРУАРИ 2017 г.

КЛАСИРАНЕ
от проведен конкурс, обявен със заповед № РД-17-7706-9/10.01.2017 г. на областeн управител на област с административен център Варна, за длъжност „старши експерт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация Варна, състоял се на 06.02.2017 г. от 13,00 часа за практически изпит и 06.02.2017 г. за участие в интервю от 15,10 часа.

1. Милена Николаева Дончева – 42,28 точки
2. Златомира Атанасова Карамфилова – 40,95 точки
ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СИЛВИЯ СТОИЛОВА
                                директор на дирекция АПОФУС Областна администрация Варна

                                
УВЕДОМЛЕНИЕ - 08 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-16/1/
              07.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се  „Вю инвест“ ЕООД, Димитричка Ив. Бъчварова, наследниците на Вълкана Вълова Скачкови, наследниците на Стоян Колев Димитров, Веселина Стефанова Зафирова, Стефан и Боян Бъчварови, Стефка Асенова Задгорска  и всички заинтересовани лица, че на 31.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Теменужка Василева Станева, Георги Стефанов Гочев и Василина Стефанова Гочева    - Заявление с вх.№ОП-17-9400-16/31.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, м.“Траката“, м.“Ваялар“, общ. Варна, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ от 2380 кв.м с идентификатор №10135.2723.361 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор ма АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията:Урбанизирана, номер по предходен план:1355, при съседи следните поземлени имоти: №10135.2723.771, №10135.2723.335, №10135.2723.337, №10135.2723.816, №10135.2723.768, №10135.2723.767, №10135.2723.362, №10135.2723.1067, №10135.2723.1066 и №10135.2723.9513, съгласно Скица на поземлен имот №15-420361-25.08.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

СПИСЪК - 06 ФЕВРУАРИ 2017 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите до интервю кандидати за длъжност „старши експерт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-17-7706-9/ 10.02.2017г. на областния управител на област с административен център Варна, състоял се на 06.02.2017 г . от 13.00 ч.
1.         Милена Николаева Дончева – 27 верни отговора, 4,67 точки
2.         Златомира Атанасова Карамфилова – 24 верни отговора, 4,40 точки

Допуснатият до участие в интервю кандидат следва да се яви за провеждането му на 06.02.2017 г. от 15,10 часа в сградата на Областна администрация Варна, ул.”Преслав” № 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СИЛВИЯ СТОИЛОВА
директор на дирекция АПОФУС Областна администрация Варна

                               
УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-14/1/
             01.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Апостол Йорданов Георгиев, Иван Йорданов Апостолов  и всички заинтересовани лица, че на 27.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Живка Димова Апостолова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-14/27.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Искър, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ УПИ №I-263 в кв.55 с площ от 2360 кв.м. по плана на с.Искър, одобрен със Заповед №210/30.10.1998 г., при граници и съседи: от две страни път и УПИ №II-264, съгласно Скица на поземлен имот №1/05.01.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собственост“ към Община Вълчи дол, идентичен с УПИ №III, IV и VIII  в кв.41 по стария план на селото, съгласно Удостоверение №РД08-01-35/19.01.2017 г., издадено от Общинска администрация  - гр.Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-13/1/
              01.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Августин Асенов Николов, Бистра Августинова Асенова, Ивелина Августинова Тодорова, Лечко Августинов Асенов, Йови Шидеров Алдинов, Белчин Йовев Алдинов, Вержиния Йовева Алдинова  и всички заинтересовани лица, че на 27.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Анка Янева Илиева  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-13/27.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ж.к.“Владислав Варненчик“ бл.402, вх.12, ет.4, общ. Варна, обл. Варна, представляващ жилище – ап.240 с площ от 81.25 кв.м., ведно с прилежащата му изба №240 с площ от 2.61 кв.м с идентификатор №10135.4502.89.5.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-30/19.06.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, при съседи следните самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж №10135.4502.89.5.11, под обекта №10135.4502.89.5.9 и над обекта №10135.4502.89.5.15, съгласно Схема №15-501394/13.10.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 03 ФЕВРУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-11/1/
             01.02.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Велико Ганчев  и всички заинтересовани лица, че на 27.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гергана Кирилова Панайотова и Димитричка Кирилова Боллер  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-11/27.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Петров дол, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ УПИ №IV-144 в кв.57 с площ от 1380 кв.м. по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1573/18.06.1927 г., при граници и съседи: УПИ №II-146, УПИ №III-143, УПИ №VI-143, УПИ №V-147  и път, съгласно Скица на поземлен имот №665/24.11.2016 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ от 55.70 кв.м., лятна кухня и стопански постройки.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

СПИСЪК - 30 ЯНУАРИ 2017 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит - тест
за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-17-7706-9/10.01.2017г. на областния управител на област с административен център Варна

 1. Милена Николаева Дончева
 2. Красимир Иванов Недев
 3. Златомира Атанасова Карамфилова
 4. Надя Генчева Тодорова
 5. Румен Станимиров Велев
 6. Нели Колева Христова
 7. Дарина Илиева Радомирова
 8. Цанко Георгиев Цветанов

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит – решаване на тест, на 06.02.2017г. от 13,00 часа в Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26. Време за решаването на теста - 60 минути.
Нормативните документи:         

 1. ЗАКОН за администрацията;
 2. ЗАКОН за държавния служител
 3. ЗАКОН за държавната собственост
 4. ЗАКОН за устройство на територията
 5. ЗАКОН за общинската собственост
 6. ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделски земи
 7. ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
 8. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 9. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за държавната собственост
 10. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи
 11. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации

            Резултатите от проведения практически изпит да бъдат обявени в 15,00 ч. на 06.02.2017г. в заседателната зала на Областна администрация Варна. Списък с допуснатите и недопуснати до интервю кандидати ще бъде поставен в сайта на Областна администрация Варна и на информационното табло. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, получили оценка не по- малко от 4 на теста.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в 15,10 ч. на 06.02.2017г. в сградата на Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.“Преслав“ 26.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СИЛВИЯ СТОИЛОВА                                        
директор на дирекция АПОФУС
Областна администрация Варна

30.01.2017г.
гр.Варна

С П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати до практически изпит - тест
за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-17-7706-9/10.01.2017г. на областния управител на област с административен център Варна

1.  Тонка Радославова Велева - не са представени документи, удостоверяващи придобит професионален опит
2. Теодора Христова Желязкова-  представените документи не удостоверяват мин.изискуемия проф. опит – 1 г., необходим за заемане на длъжността

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СИЛВИЯ СТОИЛОВА                                        
директор на дирекция ОПОФУС
Областна администрация Варна

30.01.2017г.
гр.Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-7/1/
            27.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Иванка Иванова Абаджиева  и всички заинтересовани лица, че на 25.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стоян Николаев Стоянов  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-7/25.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Ветрино, м.“Бабука“ общ. Ветрино, обл. Варна, представляващ нива №004022, втора категория с площ от 8000 кв.м., при граници  и съседи: нива №004021, нива №004006, нива №004023 и полски път №004057, съгласно Скица на имот №К02207/15.12.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Ветрино към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 27 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-6/1/
            27.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Станю Иванов Станев, „Рурал искейпс“ ЕООД  и всички заинтересовани лица, че на 25.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Божанка Фердинандова Люцканова  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-6/25.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в с.Житница, общ. Провадия, обл. Варна, представляващ поземлен имот Пл. №255 с площ от 2380 кв.м., от които 1620 кв.м. вкл. в УПИ №I-255 в кв.20  и 760 кв.м. вкл. в УПИ №II-255 в кв.20 по дворищно – регулационния план на с.Житница, одобрен със Заповед №1976/11.12.1981 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №III-254 и УПИ №XI-254, съгласно Скица на поземлен имот №712/19.12.2016 г., идентичен с УПИ I-114 и II-114  в кв.21 по предходен регулационен план, ододбрен със Заповед №3000/08.11.1962 г. на с.Житница, заедно с построените в имота къща и стопански постройки.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 25 ЯНУАРИ 2017 г.

Заповед - N: РИ-17-8500-2 от 23.01.2017г. за определяне на купувач.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-5/1/
            24.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Нанко Янков Димитров  и всички заинтересовани лица, че на 19.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Веселин Янков Димитров  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-5/19.01.2017 г. за недвижим имот, находящи се в гр.Долни чифлик, общ.Долни чифлик, обл. Варна, представляващ УПИ X-689 в кв.44 с площ от 940 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на града, одобрен със Заповед №769/30.05.1985 г., при граници и съседи: УПИ №XII-730, УПИ №XVI-731, УПИ №XI-689 и път, съгласно Скица на поземлен имот №498/20.10.2016 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-4/1/
            24.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стойко Георгиев  и всички заинтересовани лица, че на 19.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Веселин Янков Димитров  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-4/19.01.2017 г. за недвижим имот, находящи се в с.Горен чифлик, общ.Долни чифлик, обл. Варна, представляващ УПИ XI-599 в кв.85 с площ от 945 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1329/09.08.1984 г., при граници и съседи: УПИ №XII-408, УПИ №IX-406, УПИ №X-406, УПИ №VI-407 и път, съгласно Скица на поземлен имот №538/14.11.2016 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 24 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-3/1/
            24.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Стоян Кръстев Иванов  и всички заинтересовани лица, че на 17.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ивелин Илиев Иванов  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-3/17.01.2017 г. за недвижими имоти, находящи се в с.Златина, общ.Провадия, обл. Варна, представляващи: ? ид. част от лозе №008088 с площ от 1016 кв.м., м.“Бостанлъка“, четвърта категория, при граници и съседи: лозе №008089, полски път №008113, лозе №008085 и лозе №008087, съгласно Скица на имот №К00716/16.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр.Провадия към Министерство на земеделието и храните; ? ид. част от нива №012041 с площ от 1107 кв.м., м.“Каналите“, десета категория, при граници и съседи: пасище с храсти №000111, съгласно Скица на имот №К00718/16.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие  - гр.Провадия към Министерство на земеделието и храните; ? ид. част от нива №009017 с площ от 7939 кв.м., м.“Адата“, от които 6998 кв.м. – четвърта категория и 940 кв.м. – трета категория, при граници и съседи: нива №009016, нива №009009, нива №009008, нива №009018 и полски път №009064, съгласно Скица на имот №К00717/16.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр.Провадия към Министерство на земеделието и храните; ? ид. част от нива №003050 с площ от 19000 вк.м.,м.“Мерата“, от които 670 кв.м. – десета категория и 18330 кв.м. – трета категория, при граници и съседи: нива №003017, нива №003051, полски път №003057, нива №003049 и нива №003018, съгласно Скица на имот №К00715/16.11.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр.Провадия  към Министерство на земеделието и храните.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 ЯНУАРИ 2017 г.

№РД-16-9909-4(2)/23.01.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Елена Анатолиевна Саубанова, че във връзка с депозираното в Областна администрация Варна заявление с наш вх. № РД-16-9909-4/12.05.2016г., с отправено в него искане за предоставяне безвъзмездно за ползване на имот – държавна собственост, находящ се в област Варна, община Аксаково, село Осеново, с площ около 3 000 кв.м., който да е със свободен достъп за автомобилен транспорт, с писмо наш изх. № РД-16-9909-4(1)/14.11.2016г. е уведомена, че след извършена проверка е установено, че в управление на областния управител на област с административен център Варна няма имоти с посочените характеристики.
Писмото е изпратено на Елена Саубанова на посочения в преписката адрес за кореспонденция, но същото е върнато като непотърсено, видно от известие за доставяне № ИД PS 9000 02C9I3 Y..
Елена Саубанова може да получи писмо с наш изх. № РД-16-9909-4(1)/14.11.2016г. в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-2/1/
            23.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Лиляна Казимир Прушинска  и всички заинтересовани лица, че на 16.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Божидар Парашкевов Янев  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-2/16.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ж.к.“Възраждане“ бл.70, ет.6, общ.Варна, обл. Варна, представляващ жилище – ап.30 с площ от 82.81 кв.м., ведно с прилежащото избено помещение №30 с площ от 3.50 кв., идентификатор №10135.3511.273.33.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда №15-7908-10.01.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 23 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-17-9400-1/1/
            18.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Стоянка Любенова Ангелова и всички заинтересовани лица, че на 13.01.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Димитър Любенов Николов  - Заявление с вх.№ОП-17-9400-1/13.01.2017 г. за недвижим имот,  находящ се в гр.Долни чифлик,   общ.Долни чифлик, обл. Варна, представляващ УПИ №XIV-314  в кв.59 с площ от 1000 кв.м. по дворищно – регулационен и кадастрален план, одобрен със Заповед №769/30.05.1985 г., при граници и съседи: УПИ №XV-314–общ., УПИ №VIII-314, УПИ №XIII-312 и път, съгласно Скица №569/30.11.2016 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик, заедно с построената в имота жилищна сграда, на два етажа със застроена площ от 78 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 16 ЯНУАРИ 2017 г.

Заповед - N: РД-17-7706-13 от 12.01.2017г. за откриване на търг

ЗАПОВЕД - 16 ЯНУАРИ 2017 г.

Заповед - N: РД-17-7706-12 от 12.01.2017г. за откриване на търг

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ЯНУАРИ 2017 г.

РД-16-9400-279(1)
13.01. 2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Виктор Светланов Горанов във връзка с постъпило искане с вх. № РД-16-9400-729/21.09.2016г. от същия, за отписване от актовите книги за имотите – държавна собственост на недвижим имот, находящ се в с.Доброплодно, община Ветрино, област Варна, представляващ земя - частна държавна собственост с площ 1951 кв.м., съставляваща УПИ VIII, кв.73 по регулационния план на с.Доброплодно, община Ветрино, област Варна, представляваща земя незаета със сгради и съоражения(свободна площ), съгласно акт за държавна собственост/АДС/ №8762/08.10.2014г.,  и договор за покупко-продажба №РД-16-ВН-13/17.09.2016г. е издадена заповед № ДИ-16-7703-73/20.10.2016г. на областния управител на област с административен център Варна за  отписване.
Заповедта е изпратена на Виктор Светланов Горанов на посочения в искане с вх. № № РД-16-9400-279/21.09.2016г.  адрес за кореспонденция, но същата е върната като непотърсена, видно от известие за доставяне № R PS 9000 02CKSY E.
Виктор Светланов Горанов може да получи заповед № ДИ-16-7703-73/20.10.2016г.  в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ЯНУАРИ 2017 г.

ДИ-16-9400-24(1)
 13.01.2017г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Мария Бориславова Михайлова във връзка с постъпило искане с вх.№ ДИ-16-9400-24/05.12.2016г. от същата, за отписване от актовите книги за имотите – държавна собственост на недвижим имот, находящ се в с. Крумово, община Аксаково, област Варна, представляващ земя - частна държавна собственост с площ 3017 кв.м., представляваща прилежаща площ към сграда „Овчарник“ със застроена площ от 534 кв.м. в стопански двор на бивше ТКЗС извън регулация, съставляваща поземлен имот №033005 по КВС на землище с. Крумово, местност „Край село“ на същото землище,  съгласно акт за държавна собственост/АДС/ №6852/15.09.2007г.,  и договор за покупко-продажба №9400-3780/29.11.2016г. е издадена заповед № ДИ-16-7703-6/04.01.2017г. на областния управител на област с административен център Варна за  отписване.
Заповедта е изпратена на Мария Бориславова Михайлова на посочения в искане с вх. .№ ДИ-16-9400-24/05.12.2016г. адрес за кореспонденция, но същата е върната като непотърсена, видно от известие за доставяне № R PS 9000 02CVNO M.
Виктор Светланов Горанов може да получи заповед № ДИ-16-7703-73/20.10.2016г.  в деловодството на Областна администрация Варна след представяне на лична карта. 
На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 13 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-405/3/
               11.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Ганка Милкова Темелкова и всички заинтересовани лица, че на 16.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Красимир Савов Стоянов  - Заявление с вх.№ОП-16-9400-405/16.12.2016 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Славейково  общ.Провадия, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ от 1260 кв.м., УПИ №III-306 в кв.92, одобрен със Заповед №443/11.10.1995 г. за дворищна регулация, при граници и съседи: УПИ №II-306, УПИ №X-307, УПИ №IV-305 и път, съгласно Скица №367/07.07.2016 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с УПИ №II-80 в кв.37 по предходен план, одобрен със Заповед №2363/10.11.1929 г. на село Славейково, съгласно Удостоверение изх.№РД 0600-286/04.01.2017 г., издадено от Община Провадия.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ОБЯВА КОНКУРС - 10 ЯНУАРИ 2017 г.

Областна администрация Варна, гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл и заповед №РД-17-7706-9/10.01.2017г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
за длъжност „старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“  при Областна администрация  Варна
Изисквания към кандидатите:
-образователно-квалификационна степен: „бакалавър“
-професионална област: „социални, стопански и правни науки” (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
- допълнителна квалификация: компютърна грамотност
-професионален опит: 1 година (минимум)
-вид правоотношение: служебно
-ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 6, длъжностно ниво по КДА – 10;
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и  интервю
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
-заверено копие от документ за самоличност;
-декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
-заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- заверено копие на документ, доказващ придобити знания по компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания
-заверено копие от документ за придобит професионален опит – документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е придобит професионален опит);
-доказателства за придобит ранг на държавен служител ако е (придобит такъв);
-декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС.
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30ч. на 23.01.2017г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата на Областна администрация Варна
Описание на длъжността: Подпомага на експертно ниво дейността на областния управител, при провеждане на държавната политика по отношение управлението и разпореждането с имоти, държавна собственост на територията на област Варна. Изготвя анализи, доклади, отчети, свързани с изпълняваната  дейност. Обработва документи, касаещи дейност „Държавна собственост“.
Граници на заплатата определена за длъжността от 460,00 до 1150,00 лева.

СТОЯН ПАСЕВ  - областен управител на област с административен център Варна

За кандидатите, може да изтеглите - "Заявление за участие", "Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС", "Декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС" /в PDF/

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-399/3/
               09.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Васила Великова Делчева  и всички заинтересовани лица, че на 12.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Виолета Христова Кръстева, чрез Янка Станева Славова  - Заявление с вх.№ОП-16-9400-399/12.12.2016 г. за недвижим имот,  находящи се в с.Черковна    общ. Провадия, обл. Варна, представляващ дворно място с площ от 1110 кв.м., от които 610 кв.м. са включени в УПИ I-258 в кв.39 и 500 кв.м. включени в УПИ №II-258 в кв.39, одобрени със Заповед №5504/24.08.1964 г. за улична и дворищна регулация, при граници и съседи: от две страни улица и УПИ №III-297, съгласно Скица №329/20.06.2016 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с парцел I в кв.49 по предходен регулационен план на селото от 1928 г., съгласно Удостоверение изх.№РД 0600-284-(1)/28.12.2016 г., издаддено от Община Провадия, ведно с построените в имота жилищна сграда, лятна кухня, гараж и стопански постройки.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-409/3/
                05.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Величка Стоянова Калчева  и всички заинтересовани лица, че на 20.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Веса Янева Йорданова, чрез адв.Искрен Тодоров Игнатов - Заявление с вх.№ОП-16-9400-409/20.12.2016 г. за недвижим имот,  находящ се в с.Черковна    общ. Провадия, обл. Варна, представляващ поземлен имот с площ от 1600 кв.м., УПИ №I-213 в кв.35, одобрен със Заповед №5504/24.08.1964 г. за дворищна регулация, при граници и съседи: от две страни път,  УПИ №II-214, УПИ №X-212 и УПИ №VIII-214 и път, съгласно Скица №506/13.09.2016 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, идентичен с парцел I-145 в кв.11 по предходен регулационен план на с.Черковна от 1928 г., съгласно Удостоверение изх.№РД 0600 285-(1)/30.12.2016 г., издадено от Община Провадия,  ведно с построената в него двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 70 кв.м., жилищна сграда със застроена площ от 45 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ от 20 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-408/3/
                05.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Яни Стефанов Драганов  и всички заинтересовани лица, че на 19.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Яни Русев Демиров, Димитричка Русева Русева, Илко Неделчев Кателиев, Марийка Янева Стефанова - Заявление с вх.№ОП-16-9400-408/19.12.2016 г. за недвижими имоти, находящи се в с.Изгрев    общ. Суворово, обл. Варна, представляващи поземлен имот с площ от 680 кв.м., включен в УПИ №III-общ. в кв.54 и поземлен имот с площ от 740 кв.м., включен в УПИ №II-277 в кв.54, одобрени със Заповед №316/13.06.1990 г., при граници и съседи: ПИ №277 и УПИ №IV-274, съгласно Скица №333/01.09.2016 г., издадена от Отдел „Устройство на територията“ към Община Суворово, идентични с имот №228 по стария регулационен план с.Изгрев, одобрен със Заповед №553/18.10.1929 г. за улична регулация и Заповед №1089/15.05.1929 г. за дворищна регулация, съгласно Удостоверение изх.№61/16.12.2016 г., издадено от Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-400/3/
               05.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Величка Стоянова Калчева  и всички заинтересовани лица, че на 12.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Калин Илиев Желев, чрез Янка Станева Славова - Заявление с вх.№ОП-16-9400-400/12.12.2016 г. за недвижими имоти,  находящи се в с.Снежина    общ. Провадия, обл. Варна, представляващ дворно място с площ от 1160 кв.м., УПИ №III-159 в кв.12, одобрен със Заповед №1622/22.06.1927 г. за дворищна регулация и Заповед №583/01.07.2004 г. за регулационно изменение, при граници и съседи: УПИ №II-159, УПИ №XII-158, УПИ №XIII и улица, ведно с построените в имота жилищна сграда, лятна кухня и стопански постройки; 340  кв.м. идеaлни части от поземлен имот, целия с площ от 590 кв.м., УПИ №XIII, одобрен със Заповед №1622/22.06.1927 г. за дворищна регулация и Заповед №583/01.07.2004 г. за регулационно изменение, при граници и съседи:УПИ №III-159, УПИ №XII-158 и улица, ведно с построения в този имот дюкян, съгласно Скица №325/16.06.2016 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-384/3/
               04.01.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Веска Пенева Донева, Орлин Мирославов Георгиев, Рая Орлинова Георгиева и всички заинтересовани лица, че на 25.11.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Недю Златев Неделчев и Мирослав Ненчев Неделчев, чрез адв.Свилен Благоев Зайков - Заявление с вх.№ОП-16-9400-384/25.11.2016 г за недвижим имот,  находящ се гр.Дългопол, ул.“Добри Недев“ общ. Дългопол, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ от 1381 кв.м., за който е отреден идентификатор №24565.502.149 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-67/02.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на земята:Урбанизирана, номер по предходен план:1058, квартал:87, парцел:XXVII, при съседи следните поземлени имот с идентификатори: №24565.502.152, №24565.502.151, №24565.502.150, №24565.502.147, №24565.502.148, №24565.502.2044 и №24565.502.153, съгласно Скица на поземлен имот №15-528673/28.10.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна, идентичен с УПИ №XIV-66 в кв.16а по предходен кадастрален и регулационен план, одобрен със Заповед №5112/11.10.1957 г., съгласно Удостоверение №0600-175/12.12.2016 г., издадено от Общинска администрация – гр.Дългопол, заедно с построената в имота жилищна сграда с площ от 98 кв.м., брой етажи: 1, за която е отреден идентификатор №24565.502.149.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-67/02.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно Скица на сграда №15-528678/28.10.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 ЯНУАРИ 2017 г.

№ ОП-16-9400-410/1 /

29.12.2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява т се наследниците на Дойка Демирева Славова – Атанас Пенев Неделчев, Йорданка Атанасова Иванова, Павлин Атанасов Пенев, Ваня Атанасова Рачева, Тодорка Демирова Кръстева, Ангелинка Русева Димова, Стефчо Русев Гинев, Севдалина Йорданова Гинева, Дойка Дончева Вълчева, Величка Дончева Йорданова, Драганка Дончева Георгиева, Диманка Рачева Иванова, Светлю Иванов Стоймерови всички заинтересовани лица , че на 22.12.2016 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гюсюм Иляз Низам, чрез Станислав Златев Станев - Заявление с вх.№ОП-16-9400-410/22.12.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с.Партизани общ. Дългопол , обл. Варна, представляващ УПИ № III- 209 в кв. 29 с площ от 720 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №1185/12.04.1973 г ., при граници и съседи: УПИ №V- 204 , УПИ №IV-208, УПИ № II-209 и път, съгласно Скица №280 / 23.11.2016 г., издадена от Отдел „УТОС“ към Община Дългопол.

На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

СТОЯН ПАСЕВ

Областен управител на област с административен център Варна


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗМИНАЛИ ГОДИНИ- 2016г. / 2015г. /2014г. / 2013г. / 2012г. /2011г./ 2010г./ 2009г./ 2008г./