УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-21  /1/
                15.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Йордан Николов Добрев и всички заинтересовани лица, че на 12.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Асан Ибрямов Алиев, чрез пълномощниците му адв. Гергана Николова и адв. Галина Георгиева  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-21/12.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Снежина, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №V-174 в кв.20 по  дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №1622/22.06.1927 г., при граници и съседи: УПИ №IV-173, УПИ №III-172, III-172, УПИ №II-170, УПИ №VI-175 и път, съгласно Скица №616/09.11.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построените в имота жилищна сграда и стопанска постройка.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-20  /2/
                15.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 12.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Ивелина Косева Дойчева и Дияна Атанасова Недева  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-20/12.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Яребична, общ.Аксаково, обл.Варна, представляващ 539 кв.м. идеални части от поземлен имот, целия с площ 1699 кв.м. с идентификатор 87518.501.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-58/07.09.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 87518.501.279, 87518.501.71, 87518.501.61, 87518.501.74 и 87518.501.278, съгласно Скица №15-342258/18.07.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-19  /1/
                15.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 11.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Майя Русланова Нанева  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-19/11.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, кв.“Галата“, Зеленика, общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5545.323 с площ 1188 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 5450323, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.5545.324, 10135.5545.3202, 10135.5545.322, 10135.5545.9513, 10135.5545.4108, съгласно Скица №15-532669/26.10.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-18  /1/
               15.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 11.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юсеин Мехмедов Юсеинов  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-14/11.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, представляващ 2/8 идеални части от  ПИ Пл.№7 в кв.164 по плана на 11 микрорайон на гр.Варна, съгласно Скица рег.№93/26.04.2017 г., издадена от Община Варна, Район „Одесос“, заедно с 2/8 идеални части от сграда на един етаж със застроена площ 44 кв.м., ведно с мазе със застроена площ 20 кв.м. 
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-16  /2/
                 16.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Владимир Янакиев Янакиев, Ашот Ракифович Акопян и всички заинтересовани лица, че на 11.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гергана Владимирова Янакиева  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-16/11.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Долище, общ.Аксаково, обл.Варна, представляващ УПИ №I-390 в кв.12 по действащия план на селото, одобрен със Заповед №6327/17.11.1977 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на ОНС Варна, при граници и съседи: от две страни улица, УПИ №II-292  и УПИ №XI-293, съгласно Скица №913/1632/08.11.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на територията“, Община Аксаково.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-15  /1/
                15.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Янка Костова Иванова, Марин Костов Маринов, Капка Веселинова Петрова и всички заинтересовани лица, че на 11.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Пламен Николов Петров  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-15/11.01.2018 г. за недвижими имоти, находящи се в с.Блъсково, общ.Провадия, обл.Варна, представляващи: 13.20 % идеални части от нива №013001, цялата с площ 21.476 дка, трета категория, м.“Аязменски ниви“, при граници и съседи: полски път №200001 и нива №013018, съгласно Скица №К01967/07.11.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земделието, храните и горите;  13.20 % идеални части от нива №052047, цялата с площ 10.499 дка., седма категория, м.“Под лозята“, при граници и съседи: нива №052048, нива №052082, полски път №200075 и нива №052049, съгласно Скица №К01968/07.11.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието, храните и горите; 26.40 % идеални части от нива №045003, цялата с площ 10.400 дка., четвърта категория, м.“Сап дере“, при граници и съседи: нива №045015, нива №045014, полски път №200100, нива №045001, нива №045002, полски път №200100 и полски път №200153, съгласно Скица №К01969/07.11.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие –Провадия към Министерство на земделието, храните и горите; лозе №011232 с площ 2.573 дка., пета категория., м.“Старите лозя“, при граници и съседи: нива №011233, лозе №011236, изоставена нива №011270, лозе №011226, нива №011225 и лозе №011224, съгласно Скица №К01970/07.11.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Провадия към Министерство на земеделието, храните  и горите.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-14  /1/
                 15.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Мехмед Мехмедов Рашидов и всички заинтересовани лица, че на 11.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юсеин Мехмедов Юсеинов  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-14/11.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Славейково, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №VI-360 в кв.75 по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №443/11.10.1995 г., при граници и съседи: УПИ №VII-361, УПИ №V-359 и път, съгласно Скица №625/13.11.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построеното в имота жилище със застроена площ 15 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-12  /1/
               16.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 11.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Николай Георгиев Жеков  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-12/11.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Чернево, общ.Суворово, обл.Варна, представляващ УПИ №LII-621 в кв.42 по плана на селото, одобрен със Заповед №1196/13.03.1965 г., при граници и съседи: УПИ №XV-620, УПИ №XVI-620, УПИ №XVII-619, УПИ №L-619, УПИ №LI „общ.“, УПИ №LII „общ.“ и път, съгласно Скица №446/20.09.2017 г., презаверена на 09.01.2018 г., издадена от Дирекция „Устройство на територията“, Община Суворово.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 16 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-2600-2  /1/
              16.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Иван Иванов Станчов, Димитър Иванов Станчов, Ана Иванова Станчова, Феодора Иванова Станчова, Петър Иванов Станчов, Надежда Иванова Станчова, Андрей Иванов Станчов, Фелисия Гепин Траин и всички заинтересовани лица, че на 12.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на „Боляри“ ЕАД, чрез адв. Добрин Стефанов Стефанов  - Заявление с вх. №ОП-18-2600-2/12.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, Приморски парк, м-ст Салтанат №81, местност Прим.парк „Салтанат“, общ. Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с площ 1299 кв.м. с идентификатор 10135.536.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-18/04.03.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина, трайно предназначение на територията: урбанизирана, номер по предходен план: квартал 0, при съседи. следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.536.80, 10135.536.101, 10135.536.295 и 10135.536.83, съгласно Скица №15-509037/17.10.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 15 ЯНУАРИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РИ-18-8500-2 от 15.01.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № ПД-313/05.10.2017 г. и Решение № РТ-54/05.10.2017г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 8348 от 12.12.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Провадия на 03.01.2013 г., том I, акт № 8 вх. регистър № 9, дело № 8, с предоставени права за управление на НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", представляващ апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.3 /две четири пет шест пет точка пет нула две точка шест нула шест точка едно точка три/ със застроена площ 97,34 /деветдесет и седем цяло и тридесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се от: коридор, три стаи, кухня, тоалетна, две бани, дрешник и две тераси, ведно с прилежаща изба №3 /три/ с площ от 10,40 /десет цяло и четиридесет стотни/ кв.м., както и 6,4966% (шест цяло четири хиляди деветстотин шестдесет и шест десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; конструкция: монолитна; етажност на сградата: 5 /пет/ етажа; година на строеж: 2000г.; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 24565.502.606.1.2, под обекта: няма, над обекта: 24565.502.606.1.6; над обекта: няма; находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, улица "Георги Димитров" №85, ет.5, ап.3.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с
изх. № 5310001290 от 06.07.2017 г., издадено от община Дългопол, данъчната оценка на имота, подробно описан в АЧДС № 8348 от 12.12.2012 г. е в размер на 8 921,70 лв. (осем хиляди деветстотин двадесет и един лева и седемдесет стотинки).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от
20.11.2017 г., утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно който, Комисията в състав, определен с Решение № РТ-54/05.10.2017г.  на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 8348 от 12.12.2012 г.  участника ХРИСТО МАРТИНОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ с окончателна продажна цена в размер  на 18 100,00 лв. (осемнадесет хиляди и сто лева ) без ДДС.
Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ХРИСТО МАРТИНОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ
ЗА
КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8348 от 12.12.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Провадия на 03.01.2013 г., том I, акт № 8 вх. регистър № 9, дело № 8, представляващ апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.3 /две четири пет шест пет точка пет нула две точка шест нула шест точка едно точка три/ със застроена площ 97,34 /деветдесет и седем цяло и тридесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се от: коридор, три стаи, кухня, тоалетна, две бани, дрешник и две тераси, ведно с прилежаща изба №3 /три/ с площ от 10,40 /десет цяло и четиридесет стотни/ кв.м., както и 6,4966% (шест цяло четири хиляди деветстотин шестдесет и шест десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; конструкция: монолитна; етажност на сградата: 5 /пет/ етажа; година на строеж: 2000г.; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 24565.502.606.1.2, под обекта: няма, над обекта: 24565.502.606.1.6; над обекта: няма; находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, улица "Георги Димитров" №85, ет.5, ап.3 с окончателна продажна цена в размер на 18 100,00 лв. (осемнадесет хиляди и сто лева ) без ДДС.
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед,
ХРИСТО МАРТИНОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ следва да внесе:
2.1. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG16 CECB 9790 1019 1009 07
при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на
11 100,00 лв. (единадесет хиляди и сто лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 18 100,00 лв. и внесения депозит за участие в търга в размер на 7 000,00 лв. (седем хиляди лева). Депозитът в размер на 7 000,00 лв.  е внесен в приход на ДП „НКЖИ“ по банкова сметка IBAN: BG62 STSA 9300 0024 4217 31 с преводно нареждане  от Банка ДСК.
На основание съгласно чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ не се начислява ДДС.
2.2. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG16 CECB 9790 1019 1009 07
при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на
362,00 лв. (триста шестдесет и два лева), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG16 CECB 9790 1019 1009 07
при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на
72,40 лв. (седемдесет и два лева и четиридесет стотинки), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на община Дългопол сумата в размер на 452,50 лв. (четиристотин петдесет и два лева и петдесет стотинки), представляваща местните данъци, съгласно
чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,50 %.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията –
гр. Провадия към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: ХРИСТО МАРТИНОВ ХРИСТОВ,
ЕГН ХХХХХХХХХХ  - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г.
с рег. №763(9)/10.11.2009г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
    Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-10  /1/
               10.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 08.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Черню Николов Чернев  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-10/08.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Старо Оряхово, общ.Долни Чифлик, обл.Варна, представляващ ПИ №305 в кв.10, цялото с площ от 1608 кв.м., включено в УПИ №III-314, УПИ №V-305, УПИ №VI-305, УПИ №VIII-148 в кв.10 по кадастрален и дворищно – регулационен план, одобрен със Заповед №1569/15.04.1964 г., при граници и съседи:УПИ №X-148, УПИ №VII-304, УПИ №VII-304, УПИ №XIII-304, УПИ №IV-306, УПИ №IV-306 и път, съгласно Скица №215/12.06.2017 г., презаверена на 20.12.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик, заедно с построените в имота жилищна сграда с площ 60 кв.м., навес с площ 15 кв.м. и навес с площ 12 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-9/1/
             10.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 08.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Филка Данчева Ангелова  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-9/08.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Гроздьово, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ УПИ №XI-216 в кв.33 с площ 790 кв.м. по дворищно – регулационния и кадастрален план на селото, одобрен със Заповед №3360/10.05.1973 г., при граници и съседи: УПИ №X-215, УПИ №IV-219, УПИ №XII-217 и път, съгласно Скица №495/13.11.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-8/1/
             10.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 08.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Филка Данчева Ангелова  - Заявление с вх. №ОП-18-9400-8/08.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик, общ.Долни чифлик, обл.Варна, представляващ УПИ №VIII-268,269 в кв.4 с площ 640 кв.м. по кадастралния и дворищно – регулационния план на града, одобрен със Заповед №769/30.05.1985 г., при граници и съседи: УПИ №VII-270, УПИ №XIII-263, УПИ №XII-264, УПИ №IX-267 и път, съгласно Скица №530/30.11.2017 г., издадена от Дирекция „УТТТОС“ към Община Долни чифлик.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-7/1/
             10.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 05.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кръстю Йорданов Тодоров - Заявление с вх. №ОП-18-9400-7/05.01.2018 г. за недвижими имоти, находящи се в гр.Варна, ул.“Чонгора“, общ.варна, обл.Варна, представляващи: поземлен имот с площ 354 кв.м. с идентификатор 10135.5504.303 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Средно застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 645, при съседи, слените поземлени имоти с идентификатори: 10135.5504.310, 10135.5504.304, 10135.5504.302, 10135.5504.301 и 10135.5504.297, съгласно Скица №15-538140/30.10.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна; жилищна сграда на един етаж със застроена площ 61 кв.м. с идентификатор 10135.5504.303.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК; жилищна сграда на един етаж със застроена площ 48 кв.м. с идентификатор 10135.5504.303.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК; жилищна сграда на един етаж със застроена площ 10 кв.м. с идентификатор 10135.5504.303.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 11 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-11/1/
10.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се Румен Кръстев Йорданов, Камен Кръстев Йорданов, Мехмед Рииза Мехмед, Берна Риза Исмаил, Красимир Кръстев Йорданов и всички заинтересовани лица, че на 08.01.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кръстю Йорданов Тодоров, чрез пълномощник адв.Найден Костадинов Иванов  - Заявление с вх.№ ОП-18-9400-11/08.01.2018г. за следния недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 10135.5504.301 с площ 170 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, ул.“Чонгора“ № 12-а, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15м), номер по предходен план: 646, при съседи: ПИ № 10135.5504.303; ПИ № 10135.5504.302; ПИ № 10135.5504.264; ПИ № 10135.5504.300; ПИ № 10135.5504.297, описан в скица на поземлен имот № 15-538149/30.10.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 10 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-6  /1/
              09.01.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 04.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Алдин Събинов Неделчев, чрез Алиосман Феим Алисоман - Заявление с вх. №ОП-18-9400-6/04.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Партизани, общ.Дългопол, обл.Варна, представляващ УПИ №III-68 в кв.12 с площ 2160 кв.м. по плана на селото, одобрен със Заповед №1185/12.04.1973 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №II-70, УПИ №V-67 и УПИ №I-69, съгласно Скица №237/08.12.2017 г., издадена от Отдел „УТОС“, Община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-5  /1/
             09.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се наследниците на Йовчо Михайлов Филчев и всички заинтересовани лица, че на 04.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Лиляна Янева Кавинато - Заявление с вх. №ОП-18-9400-5/04.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, кв.“Галата“, м.“Боровец - юг“, общ.Варна, обл.Варна, представляващ ? идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5403.61, целия с площ 1013 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 61, при съседи. следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.5403.60, 10135.5403.9604, 10135.5403.4056 и 10135.5403.62, съгласно Скица №15-323820//10.07.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-4 /2/
             09.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Снежана Любенова Любенова - Заявление с вх. №ОП-18-9400-4/03.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в с.Бозвелийско, общ.Провадия, обл.Варна, представляващ УПИ №XXIX-327 в кв. 46 с площ 400 кв.м. по дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №448/12.03.1984 г., при граници и съседи: от две страни път, УПИ №XXX-326 и УПИ №XXVIII-328, съгласно Скица №617/09.11.2017 г., издадена от Отдел „УТЕОС“, Дирекция „СА“ към Община Провадия, заедно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ 40 кв.м.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-3  /1/
              09.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Александър Димитров Николов и Никола Димитров Николов - Заявление с вх. №ОП-18-9400-3/03.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, представляващ 761 кв.м. идеални части от поземлен имот  с идентификатор №10135.2552.5, целия с площ 2761 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 514, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.2552.1193, 10135.2552.39, 10135.2552.44, 10135.2552.6, 10135.2552.4 и 10135.2552.557, съгласно Скица №15-104530/10.03.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-2 /1/
             09.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Росен Степанов Степанов - Заявление с вх. №ОП-18-9400-2/03.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, кв.“Галата“, Зеленика, общ.Варна, обл.Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3090 с площ 968 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: 5453090, при съседи, следните поземлени имоти с идентификатори: 10135.5545.239, 10135.5545.238, 10135.5545.237, 10135.5545.9519 и 10135.5545.236, съгласно Скица №15-267681-08.06.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 09 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-18-9400-1/1/
             09.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.01.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Росен Степанов Степанов - Заявление с вх. №ОП-18-9400-1/03.01.2018 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с.о.“Планова“, общ.Варна, обл.Варна, представляващ 173 кв.м. идеални части от ПИ №678 по плана на селищното образувание, целия с площ 773 кв.м., при граници и съседи: ПИ №677, ПИ №679, ПИ №1425, ПИ №668 и път, съгласно Скица рег.№АУ088658МЛ_001МЛ/02.10.2017 г., издадена от Дирекция „Устройство на територията“, Район „Младост“, Община Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-17-9400-444/1/
               04.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 28.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юмер Нурула Юмер, чрез пълномощник Станислав Златев Станев  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-444/28.12.2017г. за следния недвижим имот, представляващ 443 кв.м. идеални части от дворно място, цялото с площ 893 кв.м., съставляващо поземлен имот с идентификатор 47620.501.629 по кадастралния план на село Медовец, община Дългопол, представляващи 177 кв.м. от бивш имот пл.№ 118 предаваеми към УПИ ХV-119 и 266 кв.м. от бивш пл.№ 120 предаваеми към УПИ ХV-119, описан в скица № 32/24.02.2017г., издадена от община Дългопол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-17-9400-443/1/
               04.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 28.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Юрем Якубова Адилова, чрез пълномощник Ахмед Ибрямов Адилов  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-443/28.12.2017г. за следния недвижим имот, представляващ дворно място с площ 1280 кв.м., съставляващо поземлен имот пл.№ 639 в кв.56 по плана на с.Доброплодно, община Ветрино, одобрен със заповед № 3225/01.08.1969г., от който имот 570 кв.м. са включени в УПИ ІV-639, а 640 кв.м. са включени в УПИ V-639, ведно с изградените в имота жилищна сграда, жилищна сграда, второстепенна постройка и гараж, при граници: улица, УПИ VІ-640 и УПИ ІІІ-636, описан в скица № 271/13.09.2017г., издадена от община Ветрино.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-17-9400-442/1/
               04.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 28.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Рада Иванова Димитрова, чрез пълномощник адв.Искрен Тодоров Игнатов  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-442/28.12.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 04426.502.272 с площ 741 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Близнаци, ул.“Осъм“, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-18/06.03.2015г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), номер по предходен план: 501, квартал:54, парцел: ХІІ, при съседи: ПИ № 04426.502.273; ПИ № 04426.502.276; ПИ № 04426.502.271; ПИ № 04426.502.263, описан в скица на поземлен имот № 15-519293/20.10.2017г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 05 ЯНУАРИ 2018 г.

№ ОП-17-9400-441/1/
                04.01.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Областна администрация Варна, Дирекция “АКРРДС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 22.12.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Махмуд Раимов Мехмедов  - Заявление с вх.№ ОП-17-9400-441/22.12.2017г. за следния недвижим имот, съставляващ УПИ VІІ-14 с площ 1900 кв.м. в кв.14 по плана на село Добротич, община Вълчи дол, одобрен със Заповед № 181/17.12.1997г., идентичен с част от УПИ V-100 в кв.14 по стария план на селото, ведно с изградените в имота жилищна сграда със застроена площ 80 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ 24 кв.м., описан в скица № 501/07.12.2017г., издадена от община Вълчи дол.
На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна, можете да правите писмени искания и възражения.
На основание на чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област  с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 05 ЯНУАРИ 2018 г.

ЗАПОВЕД
№ РД – 18 – 7706 - 5
04. 01. 2018г.
СТОЯН ПАСЕВ – областен управител на област с административен център Варна
У С Т А Н О В И Х:
Със заповед № РД – 17 – 7706 – 321 / 04.12.2017г. на областен управител на област с административен център - Варна е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“ – частна държавна собственост, съгласно Заповед № 2401 / 15.12. 1997г. на Министъра на финансите на Република България, находяща се в град Варна, община Варна, област Варна, район Аспарухово, поставена върху имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.5506.864, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 8249/10.05.2012г.
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 03.01.2018г.,  утвърден от областен управител на област с административен център - Варна.
С Решение № 1 от тръжния протокол, тръжната комисия, назначена със заповед № РД – 17 – 7706 – 321 / 04.12.2017г. е предложила на областен управител на област с административен център - Варна да бъде издадена заповед, с която да търгът да се обяви за непроведен, тъй като в установения със Заповед № РД – 17 – 7706 – 321 / 04.12.2017г. срок за подаване на тръжни документи в деловодството на Областна администрация – Варна не са депозирани нито един брой документи за участие в тръжната процедура.
С оглед на гореизложеното и на основание утвърден протокол от работата на тръжната комисия от 03.01.2018г., чл. 51, ал. 1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ:
1. Обявявам за непроведен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - бивш плавателен съд  - кораб „Комета – 5“ – частна държавна собственост, съгласно Заповед № 2401 / 15.12. 1997г. на Министъра на финансите на Република България, находяща се в град Варна, община Варна, област Варна, район Аспарухово, поставена върху имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.5506.864, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 8249/10.05.2012г.
2. Прекратявам тръжната процедура за продажбата на движимата вещ.
Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация - Варна с адрес: град Варна,  ул. "Преслав" № 26, а така също и на интернет страницата на Областна администрация – Варна www.vn.government.bg в 3-дневен срок от нейното издаване.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 7 дневен срок пред Административен съд - Варна.
Заповедта се състави в 2 еднообразни екземпляра и се копира в три.
Първият еднообразен екземпляр да се приложи към преписката, а вторият е за деловодството - за сведение и съхранение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на директорите на дирекции АКРРДС и АПОФУС при Областна администрация – Варна и на главния счетоводител на  при Областна администрация – Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директор на дирекция АКРРДС при Областна администрация – Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.  
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с Административен център - Варна

ЗАПОВЕД - 04 ЯНУАРИ 2018 г.

З А П О В Е Д
№  РИ-18-8500-1 от 04.01.2018 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № ПД-314/05.10.2017 г. и Решение № РТ-55/05.10.2017г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, описан в Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 8345 от 11.12.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Провадия на 16.01.2013 г., том I, акт № 56 вх. регистър № 137, дело
№ 56 и Акт № 8987 от 03.02.2016 г. за поправка на АЧДС № 8345 от 11.12.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Провадия на 12.02.2016 г., том I, акт № 116 вх. регистър № 526, дело № 124, с предоставени права за управление на НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", представляващ апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.15 /две четири пет шест пет точка пет нула две точка шест нула шест точка едно точка едно пет/, със застроена площ 90.55 /деветдесет цяло петдесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от: коридор, три стаи, кухня, тоалетна, две бани, дрешник и две тераси, ведно с прилежаща изба №15 /петнадесет/, с площ 8.44 /осем цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м., както и 5,7720% /пет цяло седем хиляди седемстотин и двадесет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; конструкция: монолитна; етажност на сградата: 5 /пет/ етажа; година на строеж: 2000г.; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 24565.502.606.1.14; под обекта: 24565.502.606.1.12; над обекта: няма; находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, улица "Георги Димитров" №85, ет.5, ап.15. Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 5310001289 от 06.07.2017 г., издадено от община Дългопол, данъчната оценка на имота, подробно описан в АЧДС № 8345 от 11.12.2012 г. и Акт № 8987 от 03.02.2016 г. за поправка на АЧДС № 8345 от 11.12.2012 г. е в размер на 8 527,60 лв. (осем хиляди петстотин двадесет и седем лева и шестдесет стотинки). За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен Протокол от 20.11.2017 г., утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно който, Комисията в състав, определен с Решение Решение № РТ-55/05.10.2017г.  на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала на първо място в търга с тайно наддаване за продажба на имота – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 8345 от 11.12.2012 г. и Акт № 8987 от 03.02.2016 г. за поправка на АЧДС № 8345 от 11.12.2012 г.  участника ПЛАМЕН ПЕТКОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ с окончателна продажна цена в размер на 14 001,50 лв. (четиринадесет хиляди и един лева и петдесет стотинки) без ДДС. Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ ПЛАМЕН ПЕТКОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ
ЗА
КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8345 от 11.12.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Провадия на 16.01.2013 г., том I, акт № 56 вх. регистър № 137, дело № 56 и Акт № 8987 от 03.02.2016 г. за поправка на АЧДС № 8345 от 11.12.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Провадия на 12.02.2016 г., том I, акт № 116 вх. регистър № 526, дело № 124, представляващ апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.15 /две четири пет шест пет точка пет нула две точка шест нула шест точка едно точка едно пет/, със застроена площ 90.55 /деветдесет цяло петдесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от: коридор, три стаи, кухня, тоалетна, две бани, дрешник и две тераси, ведно с прилежаща изба №15 /петнадесет/, с площ 8.44 /осем цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м., както и 5,7720% /пет цяло седем хиляди седемстотин и двадесет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; конструкция: монолитна; етажност на сградата: 5 /пет/ етажа; година на строеж: 2000г.; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 24565.502.606.1.14; под обекта: 24565.502.606.1.12; над обекта: няма; находящ се в област Варна, община Дългопол, град Дългопол, улица "Георги Димитров" №85, ет.5, ап.15   
с окончателна продажна цена в размер на 14 001,50 лв. (четиринадесет хиляди и един лева и петдесет стотинки) без ДДС.
2. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, ПЛАМЕН ПЕТКОВ ХРИСТОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ следва да внесе:
2.1. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG16 CECB 9790 1019 1009 07 при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на7 501,50 лв. (седем хиляди петстотин и един лева и петдесет стотинки), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 14 001,50 лв. и внесения депозит за участие в търга в размер на 6 500,00 лв. (шест хиляди и петстотин лева). Депозитът в размер на 6 500,00 лв.  е внесен в приход на ДП „НКЖИ“ по банкова сметка IBAN: BG62 STSA 9300 0024 4217 31 с преводно нареждане  от №28404-106-021592-2017-11-10.
На основание съгласно чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ не се начислява ДДС.
2.2. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG16 CECB 9790 1019 1009 07
при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на 280,03 лв. (двеста и осемдесет лева и три стотинки), представляваща 2 % режийни разноски, съгласно чл.59, ал.7 и §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС.
2.3. В приход на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"“  по банкова сметка IBAN: BG16 CECB 9790 1019 1009 07
при „Централна Кооперативна Банка“ АД  сумата в размер на 56,01 лв. (петдесет и шест лева и една стотинка), представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, във вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС.
2.4.  В приход на община Дългопол сумата в размер на 350,04 лв. (триста и петдесет лева и четири стотинки), представляваща местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, в размер на 2,50 %.
3. Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на сумите, посочени в точка 2. от настоящата заповед и сключване на договор за покупко – продажба.
4. Таксата за вписване на договора за продажба в Служба по вписванията – гр. Провадия към Агенция по вписванията – гр. София е за сметка на КУПУВАЧА.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен) срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: ПЛАМЕН ПЕТКОВ ХРИСТОВ,
ЕГН ХХХХХХХХХХ - след влизане в сила на заповедта; служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката по търга и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г.
с рег. №763(9)/10.11.2009г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                      
Областен управител на  област
  с административен център Варна

  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
    Главен счетоводител при
  Областна администрация Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 04 ЯНУАРИ 2018 г.

РД-16-2600-140-/2/
04.1. 2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ДО
Г-Н ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
УПРАВИТЕЛ НА „РУСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 203023127
Ж.К. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК №25, ЕТ. 4, АП. 19
ГР. ВАРНА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
Уведомявам Ви, на основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, че поради натрупани задължения към Областна администрация Варна, прекратявам Договор за наем №247-Н от 05.09.2014г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 23.10.2014 г., том IX, акт № 228, вх. регистър № 23565, дело № 3372, на основание Раздел VI., точка 6.1, буква „в“ от същия договор.
В 7 /седем/ дневен срок от датата на настоящето уведомелние, следва да предадете владението на имота, предмет на визирания по-горе договор и да заплатите задълженията си към Областна администрация Варна, по банковата сметка на областна администрация Варна, IBAN сметка  BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, СЖ „Експресбанк” АД.
При неизпълнение на задължението в определения срок, ще предприемем действия за изземване на имота и възстановяване на дължимите суми по съдебен ред.
С уважение,
СТОЯН ПАСЕВ    
Областен управител на  област с административен център Варна


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗМИНАЛИ ГОДИНИ- 2017г. /2016г. / 2015г. /2014г. / 2013г. / 2012г. /2011г./ 2010г./ 2009г./ 2008г./