ЗАПОВЕД - 22 МАЙ 2020 г.

ЗАПОВЕД ном.:РД-20-7712-6 от 21.05.2020 - Сформиране на комисия за обследване на техническо и експлоатационно състояние на язовирни стени и речни легла в едно с утвърден ГРАФИК за извършване на проверки на водни обекти в областта през 2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ - 18 МАЙ 2020 г.

Обявление за възобновяване на конкирс за длъжност "младши експерт", дирекция АКРРДС- Заповед: РД-20-7706-112 от 15.05.2020г.

ЗАПОВЕД - 12 МАЙ 2020 г.

ЗАПОВЕД - РД-20-7706-111 от 12.05.2020 - Относно: Освобождаване и намаляване на вноски за наем.

ЗАПОВЕД - 08 АПРИЛ 2020 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-20-7706-102/07.04.2020 г.
СТОЯН ПАСЕВ – областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах със заповед № Т-РД-16-97/25.03.2020 г. на министъра на туризма на Република България,
УСТАНОВИХ:
Със заповед № Т-РД-16-97/25.03.2020 г. на министъра на туризма на Република България е обявен списъкът на неохраняемите морски плажове за летен сезон 2020г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, представляващи неразделна част от заповедта. Заповедта е публикувана в интернет – страницата на Министерството на туризма, секция „Концесии и наем на плажове“.
Съгласно чл. 22а от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, част от постъпилите приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове, се разходват за поставяне на предупредителни табели на неохраняемите плажове на територията на съответната община, включително и на морските плажове за природосъобразен туризъм.
Предвид гореизложеното, с цел предотвратяване на нещастни случаи и инциденти с къпещи се хора до организирането на водноспасителна дейност и обезопасяването на водните площи на обявените за неохраняеми морски плажове, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и в изпълнение на заповед № Т-РД-16-97/25.03.2020 г. на министъра на туризма на Република България,
НАРЕЖДАМ:
Кметовете на общините Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла да организират поставянето и поддържането на предупредителни табели с надпис „Неохраняема зона! Къпането забранено!” на български, английски, немски и руски език, при спазване изискванията на чл. 9 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, на неохраняемите морски плажове, както следва:
I. На територията на Община Варна за плажове:
1. „Чайка – централен 2“, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2573.1131;
2. „Чайка – централен 1“, представляващ ПИ 10135.2573.1135
3. „Чайка – юг“, представляващ ПИ 10135.2573.1113;
4. „Кабакум – север“, представляващ реална част от ПИ 10135.2572.203 – с площ на реалната част в размер на 3 080 кв.м.;
5. „Кабакум – Русалка“, представляващ реална част от ПИ 10135.2572.206 – с площ на реалната част в размер на 4 955 кв.м.;
6. „Буните“, включващ „Буните – изток“, представляващ ПИ 10135.2536.188 и „Буните – запад“, представляващ ПИ 10135.2536.185;
7. „Офицерски“, представляващ ПИ 10135.2561.16;
8. „Галата – север“, представляващ ПИ 10135.5010.156;
9. „Галата – изток“, представляващ ПИ 10135.5010.150;
10. „Фичоза - север“, представляващ ПИ 10135.5077.34;
11. „Фичоза“, представляващ ПИ 10135.5511.832 – без „Фичоза - част 2“ с площ на частта в размер на 8 712 кв.м.
12. „Фичоза – юг“, представляващ ПИ 10135.5511.842;
13. „Хижа Черноморец – север“, представляващ ПИ 10135.5103.517;
14. „Хижа Черноморец – юг“, представляващ ПИ 10135.5103.519;
15. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“, представляващ ПИ 10135.5103.22.

II. На територията на Община Аврен за плажове:
1. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“, представляващ ПИ 10135.5103.22;
2. „Романтика”, представляващ ПИ 04426.102.374;
3. „Камчия – север 1”, представляващ ПИ 04426.102.377;
4. „Камчия – север 2”, представляващ ПИ 04426.102.365;

III. На територията на Община Долни Чифлик за плажове:
1. „Камчия – юг” представляващ ПИ 52115.502.54;
2. „Изгрев – хоризонт”, представляващ ПИ 83404.502.5, ПИ 83404.502.6 и ПИ 83404.502.7;
3. „Шкорпиловци–север“, представляващ част от ПИ 83404.502.36 с площ на реалната част в размер на 133 756 кв.м.;
4. „Шкорпиловци–централен“, представляващ част от ПИ 83404.502.36 с площ на реалната част в размер на 83796 кв.м.;

IV. На територията на Община Бяла за плажове:

  1. „Самотино“;
  2. ”Бяла - Карадере”, представляващ ПИ 07598.306.9 и „Бяла – Карадере – 2“, представляващ ПИ 65259.501.61;
  3. „Бяла – север“, представляващ ПИ 07598.306.10;
  4. „Бяла – централен 1“, представляващ ПИ 07598.307.31;
  5. „Бяла – централен V“, представляващ ПИ 07598.307.35;
  6.  „Бяла – „Чайка”, представляващ ПИ 07598.116.139;
  7. „Бяла – Чайка 1“, представляващ ПИ 07598.116.132.

Предупредителните табели да бъдат поставени на всички подходи, осигуряващи достъп до неохраняемите морски плажове, в срок до 15.05.2020 г.
В 3-дневен срок след поставянето на предупредителните табели да бъде изпратен доклад, придружен със снимков материал.
Настоящата заповед да се публикува на интернет-страницата на Областна администрация Варна и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ и главния секретар на Областна администрация Варна.
Заповедта се изготви в шест еднообразни екземпляри и се копира в два екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на кметовете на общините Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла; служителя, изготвил заповедта за прилагането й към преписката, послужила за издаването на заповедта; и деловодството на Областна администрация Варна.
Копия от заповедта да се връчат на главния секретар и директора на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 МАРТ 2020 г.

„Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ,  съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 97/11.03.2020 г. за обект: „Гараж за самолетообслужваща техника на територията на летище Варна”, находящ се в УПИ ІІ 43, кв.6 по ПУП-ПРЗ на летище Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 00182.307.43 по КККР на летище Варна. На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване  от заинтересованите лица пред Административен съд – Варна в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез областния управител на област с административен център Варна.

УВЕДОМЛЕНИЕ - 30 МАРТ 2020 г.

„Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 и ал. 13 от ЗУТ,  съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 96/26.02.2020 г. за обект: „Преустройство и промяна на предназначение на обслужващо помещение и складове, находящи се на 1-ви етаж в административна сграда с идентификатор 00182.307.39.4, в контролно-пропускателен пункт (КПП) за стоки, материали и служители на територията на летище Варна”, находящ се в УПИ II13,28, кв.2 по ПУП-ПРЗ на летище Варна. На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване  от заинтересованите лица пред Административен съд – Варна в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез областния управител на област с административен център Варна.

ЗАПОВЕД - 27 МАРТ 2020 г.

ЗАПОВЕД
№ РИ-20-8500-9/24.03.2020 г.
СТОЯН ПАСЕВ– областен управител на област с административен център Варна и ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА – главен счетоводител на Областна администрация Варна, след като разгледах материалите, приложени към преписка с № РД-20-5300-2/10.01.2020 г. в Областна администрация Варна,
УСТАНОВИХ:
С решение № РТ-26/16.12.2019г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Варна, община Аврен, село Синдел, ул. „Люлин“ № 46, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) V-298 с площ 835 кв.м. в кв. 18 по регулационния план на село Синдел, одобрен със заповед № 6240/09.07.1957 г., при граници: УПИ IV-държ., улица, УПИ VI-298, землищна градина, ведно с находящата се в него сграда „Къща – селото“ със застроена площ 157 кв.м., състояща се от четири стаи, килер, коридор, лятна кухня, складово помещение, две помещения за селскостопански нужди, маза и тоалетна; етажност: 1, описан в акт за частна държавна собственост № 6421/09.05.2006г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна на 22.05.2006г., том XXXVI, № 109, вх. регистър № 11792, дело № 8586/2006г. Имотът е с предоставени права за управление на Държавно предприятие (ДП) „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (“НКЖИ“).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 13.02.2020 г., утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно протокола от проведения търг, комисията в състав, определен в решение № РТ-26/16.12.2019г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е класирала единствения участник подал документи за участие в търга Марияна Йорданова Ангелова (заявление с вх. № ЖИ-4108/03.02.2020г.).
Със свое писмо с изх. № ЖИ-8299/28.02.2020г.). генералният директор на ДП „НКЖИ“ е изпратил протокола от проведения търг, ведно с документацията на областния управител на област с административен център Варна за изготвяне на заповед за определяне на купувач на основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ МАРИЯНА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА ЕГН, лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес: област, община, град / село, ул. „“ №, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в област Варна, община Аврен, село Синдел, ул. „Люлин“ № 46 (четиридесет и шест), представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) V-298 (пет римско – двеста деветдесет и осем) с площ 835,00 кв.м. (осемстотин тридесет и пет квадратни метра) в кв. 18 (осемнадесет) по регулационния план на село Синдел, одобрен със заповед № 6240/09.07.1957 г., при граници: УПИ IV-държ., улица, УПИ VI-298, землищна градина, ведно с находящата се в него сграда „Къща – селото“ със застроена площ 157,00 кв.м. (сто петдесет и седем квадратни метра), състояща се от четири стаи, килер, коридор, лятна кухня, складово помещение, две помещения за селскостопански нужди, маза и тоалетна; етажност: 1 (един), описан в акт за частна държавна собственост № 6421/09.05.2006г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна на 22.05.2006г., том XXXVI, № 109, вх. регистър № 11792, дело № 8586/2006г.
2. МАРИЯНА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА да внесе следните суми:
2.1. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС в приход на ДП „НКЖИ“ по IBAN сметка BG53 CECB 9790 3319 1009 00, BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ („ЦКБ“) АД сумата в размер на 4 350 лв. (четири хиляди триста и петдесет лева), представляваща разликата от достигнатата на търга цена за имота в размер на 7 350, 00 лв. (седем хиляди триста и петдесет лева) (без включен ДДС) и внесения депозит в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева) (след влизане в сила на заповедта на областния управител).
Депозитът в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева) е внесен в приход на ДП „НКЖИ“ по IBAN сметка BG53 CECB 9790 3319 1009 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД с преводно нареждане от 03.02.2020 г.
Видно от удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО050281/13.02.2020г., издадено от отдел „Местни данъци и такси“ при община Аврен стойността на имота е в размер на 6 597,10 лв. (шест хиляди петстотин деветдесет и седем лева и десет стотинки), от които стойността на УПИ V-298 с площ 835 кв.м. е в размер на 2 728,80лв. (две хиляди седемстотин двадесет и осем лева и осемдесет стотинки); стойността на жилище със застроена площ 135,00 кв.м. е в размер на 2 959,60 лв. (две хиляди деветстотин петдесет и девет лева и шестдесет стотинки); стойността на второстепенна сграда със застроена площ 43 кв.м. е в размер на 691,00 лв. (шестстотин деветдесет и един лева); стойността на навес с оградни стени със застроена площ 14,00кв.м. е в размер на 217,70 лв. (двеста и седемнадесет лева и седемдесет стотинки).
По отношение идентичността на имота, описан в акт за частна държавна собственост № 6421/09.05.2006г. и удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО050281/13.02.2020г., издадено от отдел „Местни данъци и такси“ при община Аврен, в свое писмо с изх. № ЖИ-11110/19.03.2020г. генералният директор на ДП „НКЖИ“ е посочил, че къщата се състои от:
- жилищна част със застроена площ 100 кв.м. – 4 (четири) стаи, килер, коридор, лятна кухня и тоалетна. Към жилищната част има маза с площ 35 кв.м.;
- второстепенна сграда за стопански нужди със застроена площ 43 кв.м. – 2 помещения;
- складово помещение – навес с оградни стени със застроена площ 14 кв.м.
Към писмото е приложена декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси, подадена в община Аврен, в която са декларирани посочените по – горе помещения.
2.2. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 и ал. 2 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 147,00 лв. (сто четиридесет и седем лева) да се внесат в приход на ДП „НКЖИ“ по IBAN сметка BG53 CECB 9790 3319 1009 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД.
2.3. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 29,40 лв. (двадесет и девет лева и четиридесет стотинки) да се внесат в приход на ДП „НКЖИ“ по IBAN сметка BG53 CECB 9790 3319 1009 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД.
2.4. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ (3% съгл. чл. 34, ал. 2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аврен, област Варна на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, приета от Общински съвет - Аврен) в размер на 220,50 лв. (двеста и двадесет лева и петдесет стотинки) да се внесат в приход на отдел „Местни данъци и такси“ при община Аврен.
2.5. 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗДДС в размер на 1 516,10 лв. (хиляда петстотин и шестнадесет лева и десет стотинки) да се внесат в приход на ДП „НКЖИ“ по IBAN сметка BG53 CECB 9790 3319 1009 00, BIC CECBBGSF при „ЦКБ“ АД.
Сумите по т. 2 от настоящата заповед да се внесат от купувача в 14-дневен срок от деня на влизане в сила на заповедта.
Купувачът дължи такса за вписване на договора за продажба в приход на Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Варна.
Собствеността на имота ще премине върху купувача след заплащане на посочените по – горе суми и сключване на договор за покупко – продажба.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Марияна Йорданова Ангелова.
Изпълнението на заповедта възлагам на експерт, Дирекция „АКРРДС“, Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция „АКРРДС”, Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в шест екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Марияна Йорданова Ангелова (след влизане в сила на заповедта), да се приложат към преписката по акт за частна държавна собственост № 6421/09.05.2006 г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация Варна, главния директор на ДП „НКЖИ“ с адрес и седалище: град София, п. код 1233, бул. „Мария Луиза“ № 110 и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег. № 763(9)/10.11.2009г.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Главен счетоводител на Областна администрация Варна
СПИСЪК - 24 МАРТ 2020 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до практически изпит: решаване на тест
за длъжност „младши експерт“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна, съгласно заповед РД-20-7706-87/ 02.03.2020г. на областния управител на област с административен център Варна
1. Фросияна Енчева Николова
2. Йовка Стефанова Желязкова
Нормативните документи, на база, на които е  изготвен теста:
1.         АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
2.         ЗАКОН за държавния служител
3.         ЗАКОН за устройство на територията
4.         ЗАКОН за регионалното развитие
5.         ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за регионалното развитие
6.         ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделски земи
7.         ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи
8.         ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър

Не се допуска ползването на нормативните документи.
Време за провеждане на практическия изпит, решаване на казуси -  60 минути.

Със заповед №РД-20-7706-96/23.03.2020г. на областния управител на област с административен център Варна, конкурсната процедура за длъжност „младши експерт“ в дирекция АКРРДС е спряна,  предвид обявеното със заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването извънредно положение в страната и мерките за ограничаване на разпространение на вируса COVID-19. След прекратяване на извънредното положение в страната, процедурата по провеждане на конкурса ще бъде възобновена със заповед на областния управител.
Информация относно  датата, часа и мястото на провеждане на практическия изпит: тест,  ще бъде изнесена на интернет страницата на Областна администрация Варна и на таблото за обявления в административната сграда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СИЛВИЯ СТОИЛОВА /Главен секретар/

ЗАПОВЕД - 16 МАРТ 2020 г.

ЗАПОВЕД Ном.:РИ-20-8500-7 от 13.03.2020 за определяне на купувач.

ОБЯВЛЕНИЕ - 04 МАРТ 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. ”Преслав” № 26, тел.052/688-120, на основание чл.14 от НПКПМДС и заповед № РД-20-7706-87/02.03.2020г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация  Варна
Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
а) образование: висше,  образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“
б) професионална област: „Технически науки”, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“  (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)
в) допълнителна квалификация:
- компютърна грамотност
г) професионален опит:  не се изисква
д) вид  правоотношение: служебно
е) ранг на държавен служител: V младши, експертно ниво 7, длъжностно ниво по КДА - 11
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и  интервю

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 от от НПКПМДС;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, че кандидатът е български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
-  заверено копие на документ, доказващ придобити знания по компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания;
- заверено копие от документ за придобит професионален опит (ако е придобит такъв): документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина (ако е извършвана такава);
- доказателства за придобит ранг на държавен служител (ако е придобит такъв);
- декларация по чл. 18, ал. 1 от НПКПМДС
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30часа на 16.03.2020г. в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26, като при подаването им кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване предвидени в чл.7, ал.2 от ЗДСл.
Съгласно чл. 18, ал. 2 от НПКПМДС, с входящ номер и дата се регистрират само заявления, към които са приложени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта за провеждане на конкурса, не се регистрират.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Областна администрация Варна - гр. Варна, ул.”Преслав” № 26 и интернет страницата.
Кратко описание на длъжността:
Подпомага на експертно ниво дейността на областния управител при провеждане на държавната политика по отношение на функциите и задачите, произтичащи от Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му (в частта относно §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28 от ППЗСПЗЗ); осигурява експертно административно обслужване на гражданите; участва при подготовка на процедурите по възлагане на дейности по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ; участва в комисии по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ; изготвя заповеди за одобряване на планове на новообразуваните имоти; участва в окомплектоването за изпращане в съда на преписки по жалби на граждани срещу заповеди на областния управител за одобряване на ПНИ; изготвя отговори и експертни становища по ЗУТ, ЗКИР и ЗСПЗЗ.  
Граници на заплатата, определена за длъжността - от 610,00 до 1600,00 лева.
СТОЯН ПАСЕВ /П/
Областен управител на област с
административен център Варна

ЗАПОВЕД - 17 ФЕВРУАРИ 2020 г.

З А П О В Е Д
№ УИ-20-7704-4
Варна 31.01.2020 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № РД-19-7706-247/19.12.2019 г. на областния управител на област Варна е открита тръжна процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на имот – частна държавна собственост, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7904 от 12.08.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 29.08.2011 г., акт 102, том LIV, вх. рег. 19038, дело 11549, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1508.274.1.58, находящ се на етаж -1 /минус едно/, с площ 29.45 кв.м., както и 0.4837 % идеални части от общите части на сградата; конструкция: масивна, брой етажи: 6 /шест/ етажа, година на строеж: 2003 г.; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район "Одесос", ул. "Братя Миладинови" № 24.
За провеждането на търга и резултатите от него е съставен Протокол от 29.01.2020 г., утвърден от областния управител на област Варна, съгласно който, Комисията в състав, определен със  Заповед № РД-19-7706-247/19.12.2019 г. на областния управител на област Варна, е класирала на първо място участника РАЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА, ЕГН ХХХХХХХХХХ срещу месечна наемна цена в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/, върху която се дължи и заплаща ДДС.  
Предвид изложеното и на основание чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. НАСТАНАВЯМ ПОД НАЕМ РАЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА, ЕГН ХХХХХХХХ,
ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ,
в недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 7904 от 12.08.2011 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 29.08.2011 г., акт 102, том LIV, вх. рег. 19038, дело 11549, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1508.274.1.58 /едно нула едно три пет точка едно пет нула осем точка две седем четири точка едно точка пет осем/, находящ се на етаж -1 /минус едно/, с площ 29.45 /двадесет и девет цяло четиридесет и пет стотни/ кв.м., както и 0.4837 %/нула цяло четири хиляди осемстотин тридесет и седем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата; конструкция: масивна, брой етажи: 6 /шест/ етажа, година на строеж: 2003 г.; при граници на самостоятелния обект: на същият етаж: 10135.1508.274.1.56, 10135.1508.274.1.57, 10135.1508.274.1.71, 10135.1508.274.1.59; под обекта: 10135.1508.274.1.68; над обекта: 10135.1508.274.1.35, 10135.1508.274.1.36; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район "Одесос", ул. "Братя Миладинови" № 24,
срещу месечна наемна цена в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/, върху която се дължи и заплаща ДДС.
2. Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
3. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването, по реда на АПК,  пред Административен съд Варна.
3. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила и връчване на настоящата заповед, да се сключи договор за наем с РАЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА,
ЕГН ХХХХХХХХХХ.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Еднообразeни екземпляри да се връчат на: РАЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА,
ЕГН ХХХХХХХХХХ - след влизане в сила на заповедта; на служителя в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на: главния секретар, главния счетоводител и директорите на дирекция „АКРРДС” и „АПОФУС“ на Областна администрация Варна,
и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009 г. с
рег. №763(9)/10.11.2009 г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                                  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

  Областен управител на  област                             Главен счетоводител при

  с административен център Варна                         Областна администрация Варна
ЗАПОВЕД - 06 ЯНУАРИ 2020 г.

З А П О В Е Д
№ УИ-19-7704-17
Варна 31.12.2019 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № РД-19-7706-234/18.11.2019 г.  на областния управител на област Варна е открита тръжна процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8562 от 15.11.2013 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 03.12.2013 г., акт 197, том LXXIII, вх. рег. 27836, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.163.1.6 /едно нула едно три пет точка едно пет нула шест точка едно шест три точка едно точка шест/ със застроена площ 81,76 /осемдесет и едно цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м., представляващ ап.3-3СКБ, състоящ се от три стаи, кухненски бокс, WC и коридор, ведно с прилежащото избено помещение с площ 22,49 /двадесет и две цяло и четиридесет и девет стотни/ кв.м., както и 35,8618% /тридесет и пет цяло осем хиляди шестстотин и осемнадесет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1506.163.1.2; под обекта: 10135.1506.163.1.1; над обекта: няма; находящ се в гр. Варна, район "Одесос", ул."Пирот" № 3.
За провеждането на търга и резултатите от него е съставен Протокол от 23.12.2019 г., утвърден от областния управител на област Варна, съгласно който, Комисията в състав, определен със  Заповед №  РД-19-7706-234/18.11.2019 г. на областния управител на област Варна, е класирала на първо място участника МИКАЕЛ АРМЕНАКОВ МИКАЕЛЯН,
ЕГН XXXXXXXXXX срещу месечна наемна цена в размер на 202 лв. (двеста и два лева).  
Предвид изложеното и на основание чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. НАСТАНАВЯМ ПОД НАЕМ МИКАЕЛ АРМЕНАКОВ МИКАЕЛЯН,
ЕГН хххххххххх, ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ,
в недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8562 от 15.11.2013 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 03.12.2013 г., акт 197, том LXXIII, вх. рег. 27836, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.163.1.6 /едно нула едно три пет точка едно пет нула шест точка едно шест три точка едно точка шест/ със застроена площ 81,76 /осемдесет и едно цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м., представляващ ап.3-3СКБ, състоящ се от три стаи, кухненски бокс, WC и коридор, ведно с прилежащото избено помещение с площ 22,49 /двадесет и две цяло и четиридесет и девет стотни/ кв.м., както и 35,8618% /тридесет и пет цяло осем хиляди шестстотин и осемнадесет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1506.163.1.2; под обекта: 10135.1506.163.1.1; над обекта: няма; находящ се в гр. Варна, район "Одесос", ул."Пирот" № 3, срещу месечна наемна цена в размер на 202 лв. (двеста и два лева).
2. Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
3. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването, по реда на АПК,  пред Административен съд Варна.
3. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила и връчване на настоящата заповед, да се сключи договор за наем с МИКАЕЛ АРМЕНАКОВ МИКАЕЛЯН,
ЕГН XXXXXXXXXX.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: МИКАЕЛ АРМЕНАКОВ МИКАЕЛЯН,
ЕГН XXXXXXXXXX - след влизане в сила на заповедта; на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на: главния секретар, главния счетоводител и директорите на дирекция „АКРРДС” и „АПОФУС“ на Областна администрация Варна,
и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009 г. с
рег. №763(9)/10.11.2009 г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                                  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

  Областен управител на  област                             Главен счетоводител при
  с административен център Варна                         Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 06 ЯНУАРИ 2020 г.

З А П О В Е Д
    № УИ – 19 – 7704 - 18
Варна  31.12.2019 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № РД-19-7706-234/18.11.2019 г.  на областния управител на област Варна е открита тръжна процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 9344 от 10.08.2017 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 19.08.2017 г., акт 4, том LII, вх. рег. 21861, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1026.95.1.38 /едно нула едно три пет точка едно нула две шест точка девет пет точка едно точка три осем/ с площ 34,35 /тридесет и четири цяло и тридесет и пет стотни/ кв.м., ведно с прилежаща изба №13 /тринадесет/ с площ 31,55 /тридесет и едно цяло и петдесет и пет стотни/ кв.м., както и 0,8458% /нула цяло осем хиляди четиристотин петдесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, конструкция: масивна; година на строеж:1997г.; етажност: 5 /пет/ етажа; предназначение: за търговка дейност; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1026.95.1.37; 10135.1026.95.1.39; под обекта: няма; над обекта: 10135.1026.95.1.3; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район "Одесос", ул. „Гоце Делчев" №16, вх.2, ет.1,  Магазин /обект/ № 5.
За провеждането на търга и резултатите от него е съставен Протокол от 23.12.2019 г., утвърден от областния управител на област Варна, съгласно който, Комисията в състав, определен със  Заповед №  РД-19-7706-234/18.11.2019 г. на областния управител на област Варна, е класирала на първо място участника „АУТОЕЛИТ БГ“ ЕООД, ЕИК 203306456 срещу месечна наемна цена в размер на 100 лв. (сто лева), върху която се дължи и заплаща ДДС.  
Предвид изложеното и на основание чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. НАСТАНАВЯМ ПОД НАЕМ „АУТОЕЛИТ БГ“ ЕООД, ЕИК 203306456,
ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ,
в недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 9344 от 10.08.2017 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 19.08.2017 г., акт 4, том LII, вх. рег. 21861, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1026.95.1.38 /едно нула едно три пет точка едно нула две шест точка девет пет точка едно точка три осем/ с площ 34,35 /тридесет и четири цяло и тридесет и пет стотни/ кв.м., ведно с прилежаща изба №13 /тринадесет/ с площ 31,55 /тридесет и едно цяло и петдесет и пет стотни/ кв.м., както и 0,8458% /нула цяло осем хиляди четиристотин петдесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, конструкция: масивна; година на строеж:1997г.; етажност: 5 /пет/ етажа; предназначение: за търговка дейност; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1026.95.1.37; 10135.1026.95.1.39; под обекта: няма; над обекта: 10135.1026.95.1.3; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район "Одесос", ул. „Гоце Делчев" №16, вх.2, ет.1,  Магазин /обект/ № 5, срещу месечна наемна цена в размер на 100 лв. (сто лева), върху която се дължи и заплаща ДДС.
2. Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
3. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването, по реда на АПК,  пред Административен съд Варна.
3. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила и връчване на настоящата заповед, да се сключи договор за наем с „АУТОЕЛИТ БГ“ ЕООД, ЕИК 203306456.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: „АУТОЕЛИТ БГ“ ЕООД, ЕИК 203306456 - след влизане в сила на заповедта; на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на: главния секретар, главния счетоводител и директорите на дирекция „АКРРДС” и „АПОФУС“ на Областна администрация Варна,
и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009 г. с
рег. №763(9)/10.11.2009 г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                                  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

  Областен управител на  област                             Главен счетоводител при
  с административен център Варна                         Областна администрация Варна


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗМИНАЛИ ГОДИНИ- 2019г. / 2018г. / 2017г. /2016г. / 2015г. /2014г. / 2013г. / 2012г. /2011г./ 2010г./ 2009г./ 2008г./