ЗАПОВЕД - 06 ЯНУАРИ 2020 г.

З А П О В Е Д
№ УИ-19-7704-17
Варна 31.12.2019 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № РД-19-7706-234/18.11.2019 г.  на областния управител на област Варна е открита тръжна процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8562 от 15.11.2013 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 03.12.2013 г., акт 197, том LXXIII, вх. рег. 27836, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.163.1.6 /едно нула едно три пет точка едно пет нула шест точка едно шест три точка едно точка шест/ със застроена площ 81,76 /осемдесет и едно цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м., представляващ ап.3-3СКБ, състоящ се от три стаи, кухненски бокс, WC и коридор, ведно с прилежащото избено помещение с площ 22,49 /двадесет и две цяло и четиридесет и девет стотни/ кв.м., както и 35,8618% /тридесет и пет цяло осем хиляди шестстотин и осемнадесет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1506.163.1.2; под обекта: 10135.1506.163.1.1; над обекта: няма; находящ се в гр. Варна, район "Одесос", ул."Пирот" № 3.
За провеждането на търга и резултатите от него е съставен Протокол от 23.12.2019 г., утвърден от областния управител на област Варна, съгласно който, Комисията в състав, определен със  Заповед №  РД-19-7706-234/18.11.2019 г. на областния управител на област Варна, е класирала на първо място участника МИКАЕЛ АРМЕНАКОВ МИКАЕЛЯН,
ЕГН XXXXXXXXXX срещу месечна наемна цена в размер на 202 лв. (двеста и два лева).  
Предвид изложеното и на основание чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. НАСТАНАВЯМ ПОД НАЕМ МИКАЕЛ АРМЕНАКОВ МИКАЕЛЯН,
ЕГН хххххххххх, ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ,
в недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8562 от 15.11.2013 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 03.12.2013 г., акт 197, том LXXIII, вх. рег. 27836, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.163.1.6 /едно нула едно три пет точка едно пет нула шест точка едно шест три точка едно точка шест/ със застроена площ 81,76 /осемдесет и едно цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м., представляващ ап.3-3СКБ, състоящ се от три стаи, кухненски бокс, WC и коридор, ведно с прилежащото избено помещение с площ 22,49 /двадесет и две цяло и четиридесет и девет стотни/ кв.м., както и 35,8618% /тридесет и пет цяло осем хиляди шестстотин и осемнадесет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1506.163.1.2; под обекта: 10135.1506.163.1.1; над обекта: няма; находящ се в гр. Варна, район "Одесос", ул."Пирот" № 3, срещу месечна наемна цена в размер на 202 лв. (двеста и два лева).
2. Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
3. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването, по реда на АПК,  пред Административен съд Варна.
3. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила и връчване на настоящата заповед, да се сключи договор за наем с МИКАЕЛ АРМЕНАКОВ МИКАЕЛЯН,
ЕГН XXXXXXXXXX.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: МИКАЕЛ АРМЕНАКОВ МИКАЕЛЯН,
ЕГН XXXXXXXXXX - след влизане в сила на заповедта; на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на: главния секретар, главния счетоводител и директорите на дирекция „АКРРДС” и „АПОФУС“ на Областна администрация Варна,
и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009 г. с
рег. №763(9)/10.11.2009 г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                                  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

  Областен управител на  област                             Главен счетоводител при
  с административен център Варна                         Областна администрация Варна

ЗАПОВЕД - 06 ЯНУАРИ 2020 г.

З А П О В Е Д
    № УИ – 19 – 7704 - 18
Варна  31.12.2019 г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна
УСТАНОВИХ:
Със Заповед № РД-19-7706-234/18.11.2019 г.  на областния управител на област Варна е открита тръжна процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 9344 от 10.08.2017 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 19.08.2017 г., акт 4, том LII, вх. рег. 21861, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1026.95.1.38 /едно нула едно три пет точка едно нула две шест точка девет пет точка едно точка три осем/ с площ 34,35 /тридесет и четири цяло и тридесет и пет стотни/ кв.м., ведно с прилежаща изба №13 /тринадесет/ с площ 31,55 /тридесет и едно цяло и петдесет и пет стотни/ кв.м., както и 0,8458% /нула цяло осем хиляди четиристотин петдесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, конструкция: масивна; година на строеж:1997г.; етажност: 5 /пет/ етажа; предназначение: за търговка дейност; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1026.95.1.37; 10135.1026.95.1.39; под обекта: няма; над обекта: 10135.1026.95.1.3; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район "Одесос", ул. „Гоце Делчев" №16, вх.2, ет.1,  Магазин /обект/ № 5.
За провеждането на търга и резултатите от него е съставен Протокол от 23.12.2019 г., утвърден от областния управител на област Варна, съгласно който, Комисията в състав, определен със  Заповед №  РД-19-7706-234/18.11.2019 г. на областния управител на област Варна, е класирала на първо място участника „АУТОЕЛИТ БГ“ ЕООД, ЕИК 203306456 срещу месечна наемна цена в размер на 100 лв. (сто лева), върху която се дължи и заплаща ДДС.  
Предвид изложеното и на основание чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.32, ал.1 от ЗА   
НАРЕЖДАМ:
1. НАСТАНАВЯМ ПОД НАЕМ „АУТОЕЛИТ БГ“ ЕООД, ЕИК 203306456,
ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ,
в недвижим имот, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 9344 от 10.08.2017 г., вписан в Служба по вписванията Варна на 19.08.2017 г., акт 4, том LII, вх. рег. 21861, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1026.95.1.38 /едно нула едно три пет точка едно нула две шест точка девет пет точка едно точка три осем/ с площ 34,35 /тридесет и четири цяло и тридесет и пет стотни/ кв.м., ведно с прилежаща изба №13 /тринадесет/ с площ 31,55 /тридесет и едно цяло и петдесет и пет стотни/ кв.м., както и 0,8458% /нула цяло осем хиляди четиристотин петдесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, конструкция: масивна; година на строеж:1997г.; етажност: 5 /пет/ етажа; предназначение: за търговка дейност; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1026.95.1.37; 10135.1026.95.1.39; под обекта: няма; над обекта: 10135.1026.95.1.3; находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район "Одесос", ул. „Гоце Делчев" №16, вх.2, ет.1,  Магазин /обект/ № 5, срещу месечна наемна цена в размер на 100 лв. (сто лева), върху която се дължи и заплаща ДДС.
2. Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет – страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
3. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването, по реда на АПК,  пред Административен съд Варна.
3. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила и връчване на настоящата заповед, да се сключи договор за наем с „АУТОЕЛИТ БГ“ ЕООД, ЕИК 203306456.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Варна. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в четири екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: „АУТОЕЛИТ БГ“ ЕООД, ЕИК 203306456 - след влизане в сила на заповедта; на служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за прилагане към преписката и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на: главния секретар, главния счетоводител и директорите на дирекция „АКРРДС” и „АПОФУС“ на Областна администрация Варна,
и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009 г. с
рег. №763(9)/10.11.2009 г.
  СТОЯН ПАСЕВ                                                  ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

  Областен управител на  област                             Главен счетоводител при
  с административен център Варна                         Областна администрация Варна


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗМИНАЛИ ГОДИНИ- 2019г. / 2018г. / 2017г. /2016г. / 2015г. /2014г. / 2013г. / 2012г. /2011г./ 2010г./ 2009г./ 2008г./