ЗАПОВЕД - 06 МАРТ 2021 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-21-7706-70
02.03.2021г.
СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен център Варна,
УСТАНОВИХ:
Съгласно чл.49, ал.1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) продажбата на държавни жилища, ателиета и гаражи с изключение на случаите по чл.46, ал.2 от ЗДС, се извършва от областния управител по местонахождението на имота след провеждането на търг по реда на чл.44, ал.2 от ЗДС.
Съгласно чл.1, ал.3, буква „б“ от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, този закон не се прилага за имоти, които са държавни жилища, ателиета и гаражи.
Съгласно чл.43, ал.1 от ППЗДС областният управител, министърът на отбраната или министърът, който упражнява правата на държавата в държавното предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, открива процедурата по провеждането на търга със заповед.
Съгласно чл. 88 от ППЗДС при провеждане на търгове за продажба на имоти – държавна собственост, първоначалната цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, увеличена с 10 на сто, и балансовата стойност на съоръженията, трайно прикрепени към имотите, които не подлежат на данъчно деклариране, увеличена с 10 на сто.
С утвърдени от мен Решение № 2 и Решение № 3 от Протокол от 29.01.2021г., комисията за управление на имоти и вещи – държавна собственост, назначена със заповед № РД-17-7706-175/16.05.2017г. на областния управител на област с административен център Варна е приела да бъде открита тръжна процедура чрез тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна държавна собственост:
1) имот, находящ се в област Варна, община Варна, град Варна, бул. „Приморски“ № 79 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-98/10.11.2008г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, представляващ сграда с идентификатор 10135.1507.709.1 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, седем, нула, девет, точка, едно) със застроена площ 89 (осемдесет и девет) кв.м. и разгъната застроена площ 132,96 (сто тридесет и две цяло и деветдесет и шест стотни) кв.м., състояща се от:
- първи етаж, включващ: стълбище, предверие, две стаи, антре, баня с тоалет, кухня, балкон и тераса с площ 63,53 (шестдесет и три цяло и петдесет и три стотни) кв.м.;
- втори етаж, включващ: стълбище, предверие, три стаи, антре, баня с тоалет, кухня и два балкона с площ 69,43 (шестдесет и девет цяло и четиридесет и три стотни) кв.м.;
- тавански етаж, включващ: две стаи, кухня, баня с тоалет с  площ 43,22 (четиридесет и три цяло и двадесет и две стотни) кв.м.;
- изби под сградата с площ 40,44 (четиридесет цяло и четиридесет и четири стотни) кв.м.;
конструкция: масивна, брой етажи: 2 (два), година на строеж: 1963г. предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.709 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, седем, нула, девет) с площ 197 (сто деветдесет и седем) кв.м.; номер по предходен план: 1662,4, квартал: 54, парцел: XI, описан в акт за частна държавна собственост № 9577/29.06.2018 г.
Към настоящия момент гореописаният имот е свободен.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5305003180/11.02.2021г., издадено от Дирекция „Местни данъци” при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в АДС № 9577/29.06.2018г. е в размер на 93 345,60 лв. (деветдесет и три хиляди триста четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки);
След увеличаване на данъчната оценка на имота с 10 на сто, на основание чл.88 от ППЗДС, се получава минимална първоначална цена за продажба на имота чрез търг с тайно наддаване в размер на 102 680,16 лв. (сто и две хиляди шестстотин и осемдесет лева и шестнадесет стотинки).
2) имот, находящ се в област Варна, община Суворово, гр.Суворово, ул.“Република“ № 7, представляващ жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 70175.504.125.1 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, две, пет, точка, едно/ със застроена площ 146 /сто четиридесет и шест/ кв.м., конструкция: масивна, брой етажи: 1 /един/, година на строеж: 1930г., по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Суворово, община Суворово, одобрени със заповед № РД-18-1728/18.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изградена в поземлен имот с идентификатор 70175.504.125 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, две, пет/, при граници: ПИ 70175.504.381 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, три, осем, едно/, ПИ 70175.504.126 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, две, шест/, ПИ 70175.504.125 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, две, пет/, сграда с идентификатор 70175.504.125.2 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, две, пет, точка, две/, подробно описан в АДС № 10031/29.07.2020г.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5312000121/10.02.2021г., издадено от Дирекция „Местни данъци” при община Варна, данъчната оценка на имота, подробно описан в АДС № 10031/29.07.2020г. е в размер на 10 889,40 лв. (десет хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и четиридесет стотинки);
След увеличаване на данъчната оценка на имота с 10 на сто, на основание чл.88 от ППЗДС, се получава минимална първоначална цена за продажба на имота чрез търг с тайно наддаване в размер на 11 978,34 лв. (единадесет хиляди деветстотин седемдесет и осем лева и тридесет и четири стотинки).
С оглед на гореизложеното и на основание на чл.1, ал.4, т.3, буква ''б'' от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл.49, ал.1 от ЗДС, чл.43 и чл.88 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА
НАРЕЖДАМ:
I. Да се открият процедури по провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, описани както следва:
1.1. имот, находящ се в област Варна, община Варна, град Варна, бул. „Приморски“ № 79 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-98/10.11.2008г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, представляващ сграда с идентификатор 10135.1507.709.1 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, седем, нула, девет, точка, едно) със застроена площ 89 (осемдесет и девет) кв.м. и разгъната застроена площ 132,96 (сто тридесет и две цяло и деветдесет и шест стотни) кв.м., състояща се от:
- първи етаж, включващ: стълбище, предверие, две стаи, антре, баня с тоалет, кухня, балкон и тераса с площ 63,53 (шестдесет и три цяло и петдесет и три стотни) кв.м.;
- втори етаж, включващ: стълбище, предверие, три стаи, антре, баня с тоалет, кухня и два балкона с площ 69,43 (шестдесет и девет цяло и четиридесет и три стотни) кв.м.;
- тавански етаж, включващ: две стаи, кухня, баня с тоалет с  площ 43,22 (четиридесет и три цяло и двадесет и две стотни) кв.м.;
- изби под сградата с площ 40,44 (четиридесет цяло и четиридесет и четири стотни) кв.м.;
конструкция: масивна, брой етажи: 2 (два), година на строеж: 1963г. предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.709 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, седем, нула, девет) с площ 197 (сто деветдесет и седем) кв.м.; номер по предходен план: 1662,4, квартал: 54, парцел: XI, описан в акт за частна държавна собственост № 9577/29.06.2018 г.
1.1.1. Първоначална тръжна цена – 102 680,16 лв. (сто и две хиляди шестстотин и осемдесет лева и шестнадесет стотинки) без ДДС.
1.1.2. Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 10 268,02 лв. (десет хиляди двеста шестдесет и осем лева и две стотинки), който да се внесе в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка IBAN BG85 CECB 9790 33H4 2649 00 при “ЦКБ” АД, в срок до 05.04.2021г. включително.
1.1.3. Определям дата, място и час на провеждане на търга 07.04.2021г. от 11:00 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26.
1.2. имот, находящ се в област Варна, община Суворово, гр.Суворово, ул.“Република“ № 7, представляващ жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 70175.504.125.1 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, две, пет, точка, едно/ със застроена площ 146 /сто четиридесет и шест/ кв.м., конструкция: масивна, брой етажи: 1 /един/, година на строеж: 1930г., по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Суворово, община Суворово, одобрени със заповед № РД-18-1728/18.10.2018г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изградена в поземлен имот с идентификатор 70175.504.125 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, две, пет/, при граници: ПИ 70175.504.381 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, три, осем, едно/, ПИ 70175.504.126 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, две, шест/, ПИ 70175.504.125 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, две, пет/, сграда с идентификатор 70175.504.125.2 /седем, нула, едно, седем, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, две, пет, точка, две/, подробно описан в АДС № 10031/29.07.2020г.
1.2.1. Първоначална тръжна цена – 11 978,34 лв. (единадесет хиляди деветстотин седемдесет и осем лева и тридесет и четири стотинки) без ДДС.
1.2.2. Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена – 1 197,83 лв. (хиляда сто деветдесет и седем лева и осемдесет и три стотинки), който да се внесе в приход на Областна администрация Варна по банкова сметка IBAN BG85 CECB 9790 33H4 2649 00 при “ЦКБ” АД, в срок до 05.04.2021г. включително.
1.2.3. Определям дата, място и час на провеждане на търга 07.04.2021г. от 11,30 часа в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. „Преслав” № 26.
ІІ. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, както следва:

 1. Тръжни условия и необходими документи;
 2. Акт за частна държавна собственост - копие;
 3. Схема на имота, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Варна - копие;
 4. Заявление за участие в търга - по образец /Приложение № 1/;
 5. Декларация за приемане клаузите на договора и за липса на «Свързано лице» по смисъла на чл.48б от Закона за държавната собственост - по образец – /Приложение № 2/;
 1. Декларация, удостоверяваща че участникът и/или представляващият участника не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството – по образец /Приложение № 3/;
 2. Декларация по чл.66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – по образец /приложение № 4/;
 3. Декларация за извършен оглед на имота – по образец /Приложение № 5/;
 4. Ценово предложение - по образец /Приложение № 6/;
 5. Проект на договор за продажба – по образец /Приложение № 7/;
 6. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /по образец – Приложение № 8/;
 7. Декларация за информирано съгласие /по образец – Приложение № 9/.

ІІІ. Със заявлението за участие да бъдат представени следните документи:

 1. Платежен документ за внесен депозит по сметка на Областна администрация Варна - оригинал;
 2. Заверено копие на документа за регистрация, удостоверение за актуално състояние на кандидата или посочване на ЕИК, съгласно чл.23 на Закона за търговския регистър, котаго кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато кандидатът е физическо лице. За доказване на обстоятелства, вписани в търговския регистър или справка с актове, обявени в същия се посочва ЕИК, съгласно чл.23, ал.4 на Закона за търговския регистър за всички юридически лица, подлежащи на вписване в регистъра;
 3. Удостоверение, че кандидатът не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал;
 4. Удостоверение за липса на задължения към държавата по чл.87, ал.6 от ДОПК, издадено от ТД/офис на НАП, по регистрация на кандидата – оригинал;
 5. Удостоверение за липса на задължения към общината, издадено от съответната служба при общинската администрация, компетентна да удостовери наличието или липсата на задължения на кандидата, съгласно чл.4, ал.3, изр.ІІ-ро от Закона за местните данъци и такси – оригинал;
 6. Удостоверение за липса на задължения към Областна администрация Варна – оригинал или заверено от участника копие;
 7. Документ за легитимация и представителна власт на участника в случай, че той участва в търга чрез пълномощник: копие от документ за самоличност на упълномощеното лице и нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга, респективно за извършване на определено действие – оригинал;

ІV. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа, в срок до 06.04.2021г. включително, срещу цена от 500,00 лв. (петстотин лева), вносима по IBAN сметка BG85 CECB 9790 33H4 2649 00 при “ЦКБ” АД и се получава в деловодството на Областна администрация Варна – гр.Варна, ул.»Преслав» № 26, ет.1, след представянето на оригинал от платежно нареждане за внесена сума.
V. Оглед на имотите да се извършва след закупуване на тръжна документация от 10,00 до 16,00ч. всяка сряда (10.03.21г., 17.03.2021г., 24.03.21г. и 31.03.21г.) в присъствието на служител на Областна администрация Варна и след предварителна заявка на електронна поща: governor@vn.government.bg.
VІ. Документи за участие в търговете да се приемат всеки работен ден от 9,30 до 17,30 часа в срок до 06.04.2021г. включително, в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. "Преслав" № 26, ет.1.
VІІ. Краен срок за подаване на документите за участие в търга - 17,00 часа на 06.04.2021г.
VІІІ. На основание чл.43, ал.4 от ППЗДС, определям следния състав на комисията за провеждане на търговете и на резервните членове:
ІХ. За провеждането на всеки от търговете и резултатите от тях да се състави протокол, подписан от всички членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен за утвърждаване в тридневен срок от провеждане на търга.
           Х. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Варна в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Варна - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в девет екземпляра.
Еднообразните екземпляри са за прилагане към тръжните преписки на имотите и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на главния секретар, членовете на комисията, директора на дирекция „АКРРДС” и главния счетоводител за сведение и изпълнение.
Изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Главен счетоводител при Областна администрация
с административен център Варна

ЗАПОВЕД - 02 МАРТ 2021 г.

ЗАПОВЕД РД-21-7706-68/01.03.2021 г. - относно нежилищни имоти - държавна собственост.

ЗАПОВЕД - 22 ФЕВРУАРИ 2021 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-21-7706-64/18.02.2021 г.
СТОЯН ПАСЕВ – областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах със заповед № Т-РД-16-24/26.01.2021 г. на министъра на туризма на Република България,
УСТАНОВИХ:
Със заповед № Т-РД-16-24/26.01.2021 г. на министъра на туризма на Република България е обявен списъкът на неохраняемите морски плажове за летен сезон 2021г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, представляващи неразделна част от заповедта. Заповедта е публикувана в интернет – страницата на Министерството на туризма, секция „Концесии и наем на плажове“.
Съгласно чл. 22а от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, част от постъпилите приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове, се разходват за поставяне на предупредителни табели на неохраняемите плажове на територията на съответната община, включително и на морските плажове за природосъобразен туризъм.
Предвид гореизложеното, с цел предотвратяване на нещастни случаи и инциденти с къпещи се хора до организирането на водноспасителна дейност и обезопасяването на водните площи на обявените за неохраняеми морски плажове, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и в изпълнение на заповед № Т-РД-16-24/26.01.2021 г. на министъра на туризма на Република България,
НАРЕЖДАМ:
Кметовете на общините Аксаково, Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла да организират поставянето и поддържането на предупредителни табели с надпис „Неохраняема зона! Къпането забранено!” на български, английски, немски и руски език, при спазване изискванията на чл. 9 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, на неохраняемите морски плажове, както следва:
I. На територията на Община Аксаково за плажове:
1. „Кранево – юг 2“, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 54145.25.507.
II. На територията на Община Варна за плажове:
1. „Панорама – север“, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.513.685;
2. „Чайка – север“, представляващ ПИ 10135.2573.1110;
3. „Чайка – централен 2“, представляващ ПИ 10135.2573.1131
4. „Чайка – централен 1“, представляващ ПИ 10135.2573.1135;
5. „Чайка – юг“, представляващ ПИ 10135.2573.1113;
6. „Кабакум – Бисер“ с площ 5089 кв.м., съставляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 10135.2572.206 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменени със заповед № 18-10957/08.08.2014 г. на началника на СГКК – гр. Варна;
7. „Евксиноград 1“, представляващ ПИ 10135.2567.159;
8. „Евксиноград 2“, представляващ ПИ 10135.2567.162;
9. „Евксиноград 3“, представляващ ПИ 10135.2567.150“;
10. „Офицерски“, представляващ ПИ 10135.2561.16;
11. „Галата – север“, представляващ ПИ 10135.5010.156;
12. „Галата – изток“, представляващ ПИ 10135.5010.150;
13. „Фичоза - север“, представляващ ПИ 10135.5077.34;
14. „Фичоза“, представляващ ПИ 10135.5511.832;
15. „Фичоза - юг“, представляващ ПИ 10135.5511.842;
16. „Хижа Черноморец – север“, представляващ ПИ 10135.5103.517;
17. „Хижа Черноморец – юг - част“, представляващ ПИ 10135.5103.519;
18. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“, представляващ ПИ 10135.5103.22.
III. На територията на Община Аврен за плажове:
1. „Паша дере”, в т.ч. „Паша дере 1“, представляващ ПИ 10135.5103.22;
2. „Романтика”, представляващ ПИ 04426.102.374;
3. „Камчия – север 1”, представляващ ПИ 04426.102.377;
4. „Камчия – север 2”, представляващ ПИ 04426.102.365;
IV. На територията на Община Долни Чифлик за плажове:
1. „Камчия – юг” представляващ ПИ 52115.502.54;
2. „Изгрев – хоризонт”, представляващ ПИ 83404.502.6 и ПИ 83404.502.7;
3. „Шкорпиловци–север“, представляващ част от ПИ 83404.502.36.
V. На територията на Община Бяла за плажове:

 1. „Самотино“;
 2. „Бяла - Карадере”, представляващ ПИ 07598.306.9;
 3. „Бяла – север“, представляващ ПИ 07598.306.10;
 4. „Бяла – централен I“, представляващ ПИ 07598.307.31;
 5. „Бяла – централен III“, представляващ ПИ 07598.307.33;
 6. „Бяла – централен V“, представляващ ПИ 07598.307.35;
 7.  „Бяла – „Чайка”, представляващ ПИ 07598.116.139,
 8. „Бяла – Чайка 1“, представляващ ПИ 07598.116.132.

Предупредителните табели да бъдат поставени на всички подходи, осигуряващи достъп до неохраняемите морски плажове, в срок до 15.05.2021 г.
В 3-дневен срок след поставянето на предупредителните табели да бъде изпратен доклад, придружен със снимков материал.
Настоящата заповед да се публикува на интернет-страницата на Областна администрация Варна и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация Варна.
Заповедта се изготви в седем еднообразни екземпляри и се копира в два екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на кметовете на общините Аксаково, Варна, Аврен, Долни Чифлик и Бяла; служителя, изготвил заповедта за прилагането й към преписката, послужила за издаването на заповедта; и деловодството на Областна администрация Варна.
Копия от заповедта да се връчат на главния секретар и директора на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, Областна администрация Варна.

 СТОЯН ПАСЕВ

Областен управител на област
с административен център Варна

УВЕДОЛМЕНИЕ - 09 ФЕВРУАРИ 2021 г.

Публикуване на списък във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.83, ал.2 от Закона за горите.

ЗАПОВЕД - 07ЯНУАРИ 2021 г.

Заповед
№ РД49-401
София, 23.12.2020 г.
На основание чл. 86, ал. 5 и 6 от Закона за горите във връзка с доклад № ИАГ-28082/04.12.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите,
Нареждам:
І. Определям цена в размер на 1311 лева (хиляда триста и единадесет лева) за 1 (един) декар компенсационно залесяване, която ще се заплаща през 2021 г. при промяна на предназначението, учредяване или възникване на сервитути, както и при учредяване на ограничени вещни права върху гори – държавна и общинска собственост, по реда на Закона за горите (обн. ДВ, бр. 19 от 2011 г.).
ІІ. Цената за компенсационно залесяване се заплаща по банков път и постъпва в приход на:

 1. съответното държавно предприятие по чл. 163 от Закона за горите - за горите – държавна собственост;
 2. съответната община – за горите – общинска собственост.

ІІІ. Извършените плащания по т. ІІ се удостоверяват с документ, който е неразделна част от документацията по промяна на предназначението, учредяване или възникване на сервитути, както и при учредяване на ограничени вещни права върху гори – държавна и общинска собственост.
ІV. В актовете за промяна на предназначението, учредяване или възникване на сервитути, както и при учредяване на ограничени вещни права върху гори – държавна и общинска собственост, да се вписва площта на горите, подлежаща на компенсационно залесяване и общата сума, която трябва да бъде заплатена.
V. Заповедта влиза в сила от датата на издаването й.
VІ. Заповедта да се публикува на интернет страниците на Министерство на земеделието, храните и горите и на Изпълнителна агенция по горите, като се сведе до знанието на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, регионалните дирекции по горите и областните управители за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.
(П)
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪР

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗМИНАЛИ ГОДИНИ-2020г. 2019г. / 2018г. / 2017г. /2016г. / 2015г. /2014г. / 2013г. / 2012г. /2011г./ 2010г./ 2009г./ 2008г./