Регистър на издадените заповеди за разрешаване изработване на ПУП, за одобряване на ПУП и на техните изменения

 

Вид акт
№/дата
Обект
Дата на влизане в сила
Забележка
1
Заповед за разрешаване изработване на ПУП-ПП
Водопровод от преливник с координати У=9618875.53 м, Х=4689390.15 м, намиращ се в имот с идентификатор 02662.11.231 в землището на с. Баново, община Суворово до имот с идентификатор 20482.108.16
22.05.2017 г.
 
2
Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ
УПИ І-95 „за курортно и жилищно строителство“, УПИ ІІ-95,96 „за курортно и жилищно строителство“ и УПИ ІІІ-97 „за курортно и жилищно строителство“ в кв. 1, по плана на КК „Слънчев ден“, гр. Варна
21.05.2018 г.
 
3
Заповед за разрешаване изработване на ПУП-ПП
„Участък от магистрален водопровод „Девня – Варна“ II-ри етап, ПС Чуката – с. Припек“, на територията на община Белослав и община Аксаково, област Варна
04.04.2018г.
 
4
Заповед за разрешаване изработване на ПУП-ПП
„Участък от деривация Китка – Варна, площадка „Падина“, участък Падина – Житница – дюкер 26“, на територията на община Провадия и община Девня, област Варна
04.04.2018г.