АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК ВАРНА

 

19.04.2022г.

Протокол 23 от 18.04.2022г.

12.04.2022г.

Дневен ред за събрание на Асоциация по ВиК Варна на 18.04.2022год.

10.12.2021г.

Дневен ред за събрание на Асоциация по ВиК Варна на 15.12.2021год.

07.01.2021г.

Протокол 14 /2018г.; Протокол 15 /2018г.; Протокол 17 /2019г.; Протокол 18 /2019г.; Протокол 19 /2020г.; Протокол 20 /2020г.; Протокол 21/ 2021г.

01.08.2018г.

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

08.06.2018г.

Заповед ВК-18-7711-1 за утвърждаване на "Вътрешни правила за обработване и защита на личните данни на физически лица в областна администрация Варна"

24.11.2017г.

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА / Вноска на членовете на асоциацията през 2018г.

24.11.2017г.

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА 18.12.2017 год. НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АВиК ВАРНА
Във връзка с предоставените ми правомощия съгласно чл.198в, ал.6 от Закона за водите и чл.10, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/, свиквам извънредно заседание на общото събрание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, Варна, което ще се състои на 18.12.2017г./понеделник/ от 13.00 часа, в заседателната зала в сградата на Областна администрация Варна, при следния дневен ред.

  1. Обсъждане и приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2018год., в размер на 14962,50 /Четиринадесет хиляди деветстотин шестдесет и два лева и 50ст./лв., съгласно чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация(обн. ДВ, бр.66 от 8 август 2014год.).
  2. Вземане на решение за изразяване на становище относно реализация на проект на община Аксаково за водоснабдителната система на с. Слънчево, община Аксаково.
  3. Разглеждане,обсъждане и изразяване на становище относно инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, Варна за 2018г.
  4. Други.
16.03.2017г.

Годишна данъчна декларация за 2016г.

22.02.2017г.

Протокол и отчет от заседание проведено на 20.02.2017г.

31.01.2017г.

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА 20.02.2017 год. НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АВиК ВАРНА
Областният управител на област Варна Стоян Пасев –Председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия,обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ООД,Варна свиква редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Варна,което ще се проведе на 20.02.2017г. от 11:00 часа в заседателната зала на Областна администрация Варна, при следния дневен ред:
1. Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Варна за 2016 г.
2. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Варна за 2016 г.
3. Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Варна за 2017 г.
4. Други.
24.10.2016г.

Писмо РД-16-0400-2/1/ от 21.10.2016г. за провеждане на общо събрание на асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация - Варна"ООД, Варна


На 09.05.2016г. се състоя подписване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.