АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК ВАРНА

 

16.03.2017г.

Годишна данъчна декларация за 2016г.

22.02.2017г.

Протокол и отчет от заседание проведено на 20.02.2017г.

31.01.2017г.

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА 20.02.2017 год. НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АВиК ВАРНА
Областният управител на област Варна Стоян Пасев –Председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия,обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ООД,Варна свиква редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Варна,което ще се проведе на 20.02.2017г. от 11:00 часа в заседателната зала на Областна администрация Варна, при следния дневен ред:
1. Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Варна за 2016 г.
2. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Варна за 2016 г.
3. Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Варна за 2017 г.
4. Други.
24.10.2016г.

Писмо РД-16-0400-2/1/ от 21.10.2016г. за провеждане на общо събрание на асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация - Варна"ООД, Варна


На 09.05.2016г. се състоя подписване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.