ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ - 02 ОКТОМВРИ 2022г.

 

25.08.2022г.

Разяснителна кампания - Анимирани клипове за гласуване

30.08.2022г.

Тук може да се запознаете със симулатор за машинно гласуване.

03.08.2022г.

ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ  И  КОАЛИЦИИ
ДО ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

С Указ № 213 на Президента на Република България, обн., ДВ, бр. 61 от 02.08.2022 г. са насрочени Избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.
С Решение № 1198-НС/02.08.2022 г. на Централна избирателна комисия са определени условията и реда за провеждане на консултациите за определяне съставите на районните избирателни комисии.
На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, на 06 август 2022 г. (събота) от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Преслав“ № 26, ще се проведат консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия на Трети многомандатен изборен район – Варна за насрочените на 2 октомври 2022 г. Избори за Народно събрание.
Съгласно чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс консултациите са публични и в тях участват парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.
Съгласно чл. 61, ал. 4 от Изборния кодекс парламентарно представените партии и коалиции предлагат членове на районната избирателна комисия, включително председател, заместник-председатели и секретар за изборни райони с 10 и повече мандата – 17 членове.
Съгласно чл. 61, ал. 7, в случай че парламентарно представените партии и коалиции не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите по чл. 60, ал. 2. Попълването се извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с решение № 1199-НС/02.08.2022 г. на Централната избирателна комисия.
При провеждане на консултациите парламентарно представените партии и коалиции представят пред областния управител предложения съгласно разпределението на местата им в РИК, придружени с изискуемите по чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс документи и документи за установяване на съответствието на кандидатите с изискванията по чл. 65 от Изборния кодекс, както следва:

  1. Писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
  2. Заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 01.08.2022 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция
  3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица
  4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език
  5. Предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове
  6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решение № 1198-НС/02.08.2022 г. на ЦИК).

Документите, посочени по-горе, с изключение на т. 4 се представят саморъчно подписани, без да е необходима тяхната нотариална заверка.
Съставът на РИК – Варна е със 17 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар е както следва: за коалиция „Продължаваме промяната“ – 5 членове; за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 4 членове; за партия „ДПС” – 3 членове; за коалиция „БСП за България” – 2 членове; за партия „Има такъв народ“ – 1 член; за коалиция „Демократична България – Обединение“ – 1 член; за партия „Възраждане“ – 1 член.

Консултациите ще преминат при спазване на противоепидемични  мерки  съгласно Заповед № РД-01-128/29.07.2022 г. на Директора на Регионална здравна инспекция – Варна.

С уважение, / П /
БЛАГОМИР КОЦЕВ             
Областен управител на област с административен център Варна