ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 26.03.2017г.

Страница на Централна избирателна комисия

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА РИК- 26.01.2017г.

ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ
ДО ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИТЕ       КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ
ДО ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ
С Указ №59, издаден от Президента на Република България, обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. е определен  26  март 2017 г. за дата на произвеждане на изборите за Народно събрание.
На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, на 29 януари 2017 г. от 11,00 часа в сградата на Областна администрация Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Преслав“ № 26, ще се проведат консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия на Трети многомандатен изборен район – Варна за насрочените на 26 март 2017 г. избори за Народно събрание.
Съгласно чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Изборният кодекс консултациите са публични, като освен парламентарно представените в 43-тото Народно събрание на Република България партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, в консултациите може да участват и други партии и коалиции.
Съгласно чл. 61, ал. 4 от Изборния кодекс парламентарно представените партии и коалиции предлагат членове на районната избирателна комисия, включително председател, заместник-председатели и секретар за изборни райони с 10 и повече мандата – 17 членове.
Съгласно чл. 61, ал. 6 от Изборния кодекс партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по един свой член в районната избирателна комисия, извън броя на членовете по ал. 4.
Съгласно чл. 60, ал. 7 в случай че парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, които участват в консултациите
Съгласно чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, партиите и коалициите, които ще участват в консултациите следва да представят:
1. писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3 от ИК
2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията  издадено не по-рано от 24 януари 2017 г. или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица
4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни
5. копие от диплома за завършено висше образование за всяко от предложените от партиите и коалициите лица;
6. декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от всяко едно от лицата, предложени за членове или резервни членове на РИК.

СТОЯН ПАСЕВ,
Областен управител на област с административен център Варна

Образец - Декларация от лицата, предложени за членове на РИК