Областен управител на област
с административен център Варна:

Марио Смърков

Тел. 052 688 222
Факс. 052 632365
по- подробно.

Новини: 14.10.2022г.

На 16 октомври 2022г. в Областна администрация Варна министър Пулев ще даде брифинг във връзка с Плана за възстановяване и европейските програми

Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев ще направи мобилна приемна на 16.10.2022 г. (неделя) с областния управител на Варна - Марио Смърков във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и възможностите за бизнеса да кандидатства по него и по други европейски програми.
Във Варна министър Пулев и областният управител Марио Смърков ще дадат пресконференция в 14:00 ч., в конферентна зала на Областната администрация на ул. „Преслав“ № 26.
На брифинга ще присъстват още началникът на кабинета на министъра – Красимир Якимов и главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа Илияна Илиева.
Мобилната приемна на министъра е част от обиколката му в страната за популяризиране на възможностите за бизнеса по ПВУ и новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП).

До момента мобилни приемни са проведени в Перник, Благоевград, Пловдив, Пазарджик, Габрово, Силистра, Бургас, Стара Загора и Смолян.

Уведомление: 13.10.2022г.

В изпълнение на законовата регламентация на чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), със заповед № РД-22-7706-130/12.10.2022 г. на областния управител на област Варна, е върнато за ново обсъждане решение № 36-583 от Протокол № 36 от заседание на Общински съвет – Провадия, проведено на 28.09.2022 г.
С решение № 36-583, Общински съвет – Провадия е дал съгласие от имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ I - „Ресторант“ в кв. 141 по регулационния план на гр. Провадия, с площ от 8 767 кв. м. да бъдат обособени три нови УПИ: УПИ II – „за обществено обслужване“, с площ от 388 кв. м. ведно със сградите построени в него; УПИ III – „за смесено предназначение“, с площ от 2 546 кв. м. и УПИ IV – „за парк“ с площ от 5 833 кв. м.
Приетото решение е с предмет и правни основания, некореспондиращи и коренно различни с предложения от кмета на общината проект на решение в приложената към Протокол № 36/28.09.2022 г. докладна записка № 1787/13.09.2022 г.
Мотивите за връщане са липса на достатъчно документи, което възпрепятства осъществяването на контрол по законосъобразност на приетото решение и нарушения на процедурни правила, регламентирани в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Провадия, изискващи проектите на решения да бъдат разгледани и придружени със становища от постоянни комисии към общинския съвет.

Целият текст на заповед № РД-22-7706-130/12.10.2022 г. е публикуван на интернет страницата на Областна администрация Варна – секция „За област Варна“ – „Решения на общинските съвети“ – „Върнати за преразглеждане решения на общинските съвети в област Варна

Новини:28.09.2022г.

Марио Смърков, областен управител на Област с административен център Варна и Симеон Костадинов- заместник областен управител   проведоха работна среща с представители на УНИЦЕФ в България и на Върховния Комисариат на ООН за  бежанците  (ВКБООН).

На срещата  Симеон Костадинов заместник областен управител на Област с административен център Варна, запозна представителите на ВКБООН  и УНИЦЕФ с актуалната информация във връзка с кризата в Украйна и информира гостите, че на  26  септември 2022г. е проведено заседание на Съвета за сигурност в Областна администрация Варна, на което са  разисквани теми свързани с планиране на допълнителни мероприятия по осигуряването на дейностите по приемане, настаняване и интегриране  на украинските граждани на територията на  област Варна. Марио Смърков, областен управител на Област с административен център Варна подчерта, че на настоящия етап няма индикации и тенденция за увеличаване  броят на украинските граждани на нашата територия, но ситуацията е динамична и ангажимент на държавата  като цяло е да се работи в  посока подкрепа и тяхното приобщаване, за да могат да се интегрират украинците и техните деца, както и необходимостта да се търси по- дълготрайно решение  на проблема най-вече за  тези, които наистина имат нужда от помощ. Той  отправи предложение неправителствените организации, работещи с украински граждани  да приемат ролята на медиатори между тях и българското общество, с цел недопускане маргинализация на бягащите от войната в Украйна.  Представителите на УНИЦЕФ споделиха проблеми, които са неидентифицирани до настоящия момент както и неясноти свързани с настаняването на най-уязвимите групи украински граждани след приключването на сезона. Те подчертаха необходимостта от продължаването на съвместните координиращи действия и обмен на информация между Областна администрация Варна и организацията,  оцениха високо активността и огромната роля на областния управител като координиращ  орган  в процеса на  приобщаване   на хората,  бягащи от  военните действия. Гостите изразиха готовност за оказване на съдействие и помощ  с подходящи услуги и подкрепящи инициативи свързани с образователния процес и закрилата на децата, предоставяне на здравни, хигиенни и образователни материали възможно най-близко до общностите, засегнати от конфликта.
Телефони:| +359 52 688 222 | Факс: +359 52 632 365 | Звено за административно обслужване: +359 52 688 120 | e-office@vn.government.bg |
е-Контакти: governor@vn.government.bg | Официален адрес: www.vn.government.bg |
Адрес: гр. Варна, 9000, ул. "Преслав" № 26, Областна администрация Варна

Работно време на администрацията:
от 09.00ч. до 12.00ч. и от 12.30 до 17.30ч., Работно време на център за административно обслужване: от 09.00ч. до 17.30ч. без прекъсване