Областен управител на област
с административен център Варна:

Стоян Пасев

Тел. 052 688 222
Факс. 052 632365
по- подробно.

 

Новини: 14.09.2018г.

ДАЗД ще връчва отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще връчва отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“. Той ще се присъжда ежегодно като признание за гарантиране на правата на детето.
За отличието могат да кандидатстват или да бъдат номинирани общини, юридически лица, неправителствени организации, граждански организации, доставчици на социални и универсални услуги за деца. 
Три са категориите, в които ще се присъжда знакът:

  • Устойчиво развитие;
  • Успешна промяна;
  • Значима иновация.

            Всеки кандидат може да представи своята дейност само за една категория. 
Формулярът за участие и приложенията, удостоверяващи постиженията на кандидата (сертификати, анализи от обработени данни в подкрепа на идеята; документи, доказващи устойчивост и постигнато въздействие (резултат) от въвеждането на иновация, модел за действие и т.н.; отзиви от заинтересовани страни и др.) се приемат на e-mail: sacp@sacp.government.bg в срокдо 31 октомври 2018 г.
Кандидатурите се разглеждат и оценяват от седемчленна комисия, назначена със заповед на Председателя на ДАЗД. Нейни членове ще бъдат представители на Консултативния съвет, на Съвета на децата, на академичните среди, на НСОРБ, публични личности.
Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство“, ще бъде връчен на 20 ноември – Международния ден за правата на детето.
Допълнителна информация може да намерите в Насоките за кандидатстване публикувани на официалния сайт на Държавната агенция за закрила на детето.

 

Новини: 10.09.2018г.

В областна администрация Варна бе създаден постоянен Областен координационен център за изпълнение на ПМС №100 от 8 юни 2018г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

На 10.09.2018г. в Областна администрация Варна, под ръководството на г-н Илиян Карагьозов- заместник областен управител, се проведе работна среща за създаване на постоянен Областен координационен център за изпълнение на ПМС №100 от 8 юни 2018г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
На заседанието присъстваха представители на РУО, ОД на МВР, РДСП, ДРСЗ и на общините на територията на област Варна, които единодушно гласуваха за създаването на  постоянен Областен координационен център за изпълнение на ПМС №100 от 8 юни 2018г. Г-жа Венцеслава Генова- началник на РУО Варна, информира участниците, че продължава добрата работа на вече създадените екипи за съвместна работа на институциите по прилагане на комплекс от мерки за обхващане и включване в образователната система и предотвратяване на ранно отпадане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и на деца в риск

Новини: 07.09.2018г.

Второ проучване на потребностите на работодателите от работна сила

Днес, 07 септември 2018г. се проведе първото заседание на работна група, сформирана със заповед на Областния управител във връзка с провеждането на второто за  2018 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта. Заседанието беше председателствано от заместник-областния управител господин Илиян Карагьозов.
Припомняме, че Агенцията по заетост стартира анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила в областта. То се извършва съвместно с Областна администрация Варна, както и дирекциите „Регионална служба по заетост" и „Бюро по труда". По време на работната среща госпожа Татяна Жекова началник отдел „Посреднически услуги” от дирекция „Бюро по труда“ във Варна, сподели, че към момента активността от страна на работодателите е слаба.Справка с междинни данни сочи, че по-малко от 20 работодатели са участвали в анкетното проучване към момента от област Варна.
Заместник - областният управител господин Илиян Карагьозов апелира за по-голяма активност от страна на работодателите в анкетното проучване за установяване на потребностите им от работна сила. Проучването се провежда по електронен път чрез попълване на on-line анкетен формуляр, който е достъпен и може да бъде попълнен на сайта на Агенция по заетостта www.az.government.bg, в рубриката „Проучване за потребностите от работа сила” или на посочената по- долу връзка:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevbw8LEI_gW_VBcJILMSqNlvjqOXVg1-zpJkPOrQx8FzIZQg/viewform

Анкетният формуляр  ще бъде отворен за прием на отговори до 17.09.2018 г. включително.


Телефони:| +359 52 688 222 | Факс: +359 52 632 365 | Звено за административно обслужване: +359 52 688 120 | e-office@vn.government.bg |
е-Контакти: governor@vn.government.bg | Официален адрес: www.vn.government.bg |
Адрес: гр. Варна, 9000, ул. "Преслав" № 26, Областна администрация Варна

Работно време на администрацията:
от 09.00ч. до 12.00ч. и от 12.30 до 17.30ч., Работно време на звеното за административно обслужване: от 09.00ч. до 17.30ч. без прекъсване