Областен управител на област
с административен център Варна:

Стоян Пасев

Тел. 052 688 222
Факс. 052 632365
по- подробно.

Североизточен район

Области - 4
Общини - 35
Население - 966097 жители.
Територия - 14487,4 кв.км.
Център - гр. Варна

Варненска област: 12 общини - Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино,

Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

Площ на област Варна - 3819,5 кв.км.

Гъстота на населението - 124,4 жители/кв.км.
Население на област Варна към 2015г.: 472 926
    градско население - 82,74 %
    население в селата - 17, 26%

ЦЕЛИ, ОТЧЕТИ И ДОКЛАДИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА


Телефони:| +359 52 688 222 | Факс: +359 52 632 365 | Деловодство: +359 52 688 120
е-Контакти: governor@vn.government.bg | Официален адрес: www.vn.government.bg |
Адрес: гр. Варна, 9000, ул. "Преслав" № 26, Областна администрация Варна

Работно време на администрацията:
от 09.00ч. до 12.00ч. и от 12.30 до 17.30ч. Работно време на деловодството: от 09.00ч. до 17.00ч.